Docstoc

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki

Document Sample
Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki Powered By Docstoc
					                                           ..........................., dnia .............................


                                   Urząd Skarbowy
                                   w .............................................
                                   Wydział Podatku Dochodowego od Osób
                                   Fizycznych


                                   Wnioskodawca:
                                                 ....................................................
                                                 ...................................................
     Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet podatku
                               dochodowegoWnoszę o odroczenie terminu płatności zaliczki na poczet podatku dochodowego za miesiąc
....................................................................................................................................................
                                Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy udowodnić, że pobranie zaliczki byłoby niewspółmiernie wysokie w
stosunku do podatku należnego za rok podatkowy. Należy również przedstawić dowody
potwierdzające ową niewspółmierność.
             ..................................................................
                   (podpis wnioskodawcy)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:628
posted:2/23/2010
language:Polish
pages:1
Description: Wzory Umów Przykłady W skarbówce - wnioski
About