Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (DOC) by Arnold2222

VIEWS: 512 PAGES: 1

More Info
									                                            ..............................., dnia .......................


                                         Komornik
                                         przy Sądzie Rejonowym
                                         w.................................................................                                   Wierzyciel: ............................................................
                                          .............................................................
                                          .............................................................
                                   Dłużnik: ................................................................
                                       ...................................................................
                                      ....................................................................

Sygnatura akt .................................
             Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnegoWierzyciel wnosi o wyegzekwowanie następujących kwot należnych na mocy wyroku
sądowego z dnia ................................. o sygnaturze ........................., któremu nadano klauzulę
wykonalności na rzecz wierzyciela .......................................................... postanowieniem sądu
rejonowego w .................................................................... o sygn. akt........................................
1. należność główna: ................................................................................................................ zł
2. odsetki ustawowe za zwłokę liczone od dnia ........................................................................ .
3. koszty postępowania sądowego w kwocie ........................................................................... zł
4. koszty egzekucji w pełnej wysokości.
W celu wyegzekwowania powyższej należności wnoszę o:
   1.     przeprowadzenie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika przez zajęcie
   2.     wierzytelności na tym rachunku, lub
2.     wszczęcie egzekucji z nieruchomości i ruchomości dłużnika.
Wyegzekwowaną należność proszę przekazać na rachunek wierzyciela
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................
                Wierzyciel

								
To top