Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Document Sample
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym Powered By Docstoc
					                                             ......................................................


                                      Sąd Rejonowy w........................................
                                      Wydział Cywilny

                                 Powód: ..................................................................
                                   ...................................................................
                                    ..................................................................

                                 Pozwany: ..............................................................
                                     ................................................................
                                     ................................................................wartość przedmiotu sporu: ............................. zł.


               Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Wnoszę o:

1. Zasądzenie od pozwanego .................................... na rzecz powoda .......................................
kwoty ................................................. zł wraz z umownymi / ustawowymi / odsetkami od dnia
........................................ do dnia zapłaty.
2. Zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.
3. Przeprowadzenie wskazanych w uzasadnieniu pozwu dowodów.


                               Uzasadnienie

Mądrze i krótko uzasadnić, powołać się na dowody.
Wobec powyższego powództwo jest zasadne............................................................
           podpis powoda

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:225
posted:2/23/2010
language:English
pages:1
Description: Wzory Umów Przykłady W sądzie - Pozwy
About