giao an ngu van 8 nam 2009-2010

Document Sample
giao an ngu van 8 nam 2009-2010 Powered By Docstoc
					Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

Tuaàn 1            Tieát 1 + 2
           Baøi 1
                        TOÂI ÑI HOÏC _ ( Thanh Tònh )
A . Muïc tieâu caàn ñaït : ( SGK )
B . Chuaån bò :1 . Giaùo vieân :- Tìm hieåu tieåu söû Thanh Tònh
                - Tìm hieåu kieán thöùc noäi dung troïng taâm baøi hoïc
                - Phöông phaùp daïy thích hôïp .
        2. Hoïc sinh : - Ñoïc tröôùc taùc phaåm , xem vaø traû lôøi caùc caâu hoûi trong saùch giaùo khoa.
C . Tieán trình leân lôùp ( 45‟ )
  I/ Khôûi ñoäng ; ( 5‟ )
     1. Oån ñònh toû chöùc.
     2. Kieåm tra baøi cuõ :- Giaùo vieân kieåm tra söï chuaån bò baøi môùi ôû nhaø cuûa hoïc sinh
     3. Giôùi thieäu baøi môùi :- Trong cuoäc ñôøi moãi ngöôøi , nhöõng kyû nieäm tuoåi hoïc troø thöôøng ñöôïc
löu giöõ beàn laâu trong taâm trí . Ñaëc bieät caøng ñaùng nhôù hôn laø nhöõng kyû nieäm nhöõng aán töôïng cuûa
ngaøy töïu tröôøng ñaàu tieân .
Truyeän ngaén toâi ñi hoïc ñaõ taû caûm xuùc aáyôû nhaân vaät “ toâi “ gieo vaøo loøng ta bao noãi nieàm buaân
khuaâng , rung caûm nheï nhaøn trong saùng . Ñeán vôùi truyeän ngaén naøy chuùng ta nhö ñöôïc cuøng taùc giaû
trôû veà ngaøy ñaàu tieân cuûa toâi hoïc troø ñeå soáng laïi nhöõng kyû nieäm môn man.
  II/ Ñoïc - Hieåu vaên baûn(10‟)
         HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ                       NOÄI DUNG
  - GV : Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc chuù thích SGK/8              A . Tìm hieåu baøi
  - HS : Ñoïc chuù thích                             I. Taùc giaû – Taùc phaåm
  - Qua chuù thích theo em phaûi löu yù nhöõng ñieåm naøo veà taùc         - Hoïc trong saùch giaùo khoa
  giaû Thanh Tònh ?                             chuù thích daáu sao trang 8
  -?: Em bieát gì veà xuaát xöù cuûa vaên baûn “Toâi Ñi Hoïc “
  - GV choát yù veà taùc giaû, taùc phaåm :
    + Leân 6 tuoåi taùc giaû ñöôïc ñoåi teân laø Traàn Thanh Tònh
    + Trong söï nghieäp saùng taùc cuûa Thanh Tònh ñaõ coù maët treân
  khaù nhieàu lónh vöïc : truyeän ngaén, truyeän daøi, thô, ca dao, buùt
  kyù vaên hoïc . . .+ Thaønh coâng hôn trong söï nghieäp saùng taùc laø
  truyeän ngaén vaø thô .+ Truyeän ngaén toâi ñi hoïc ñöôïc in trong taäp
  queâ meï xuaát baûn naêm 1941
  Yeâu caàu ñoïc : ñoïc chaäm , roõ, theå hieän caûm xuùc cuûa nhaân
  vaät Toâi”
  - gv ñoïc maãu-hs ñoïc – nhaän xeét
  - hoûi ; theo em vaên baûn”toâi ñi hoïc” nhaân vaät chình laø ai ?
   hs traû lôøi nhaân vaät xöng “Toâi”
  - Hoûi: Noäi dung chính cuûa vaên baûn laø gì ?
   HS traû lôøi : Nhöõng kæ nieäm saâu saéc cuûa buoåi töïu tröôøng     II. Keát caáu
  qua hoài töôûng cuûa nhaân vaät “ Toâi “.
  - Hoûi : kæ nieäm ngaøy ñaàu ñeán tröôøng cuûa “ Toâi “ ñöôïc keå
  theo trình töï khoâng gian vaø thôøi gian naøo (+ Khoâng gian : - Treân
  ñöôøng tôùi tröôøng - ÔÛ saân tröôøng- Trong lôùp hoïc)
  + Thôøi gian : - Buoåi saùng cuoái thu                   III. Tìm hieåu vaên baûn
  - Hoûi : Töông öùng vôùi caùc trình töï aáy laø nhöõng ñoaïn vaên     1)Caûm nhaän cuûa“toâitreân ñöôøng
  naøo trong vaên baûn ? :+ Ñoaïn 1 : Töø ñaàu ñeán treân ngoïn nuùi tôùi tröôøng
          + Ñoaïn 2 : Tieáp theo ñeán nghó caû ngaøy nöõa
          + Ñoaïn 3 : Coøn laïi
1
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

  - GV : treo baûng phuï phaàn keát caáu .                 - Thaáy laï
  - HS ñoïc laïi ñoaïn ñaàu vaên baûn .
  - GV hoûi : kæ nieäm ngaøy ñaàu ñeán tröôøng cuûa “ Toâi “ ñöôïc
  gaén vôùi khoâng gian vaø thôøi gian cuï theå naøo ?
   :+ Khoâng gian : treân con ñöôøng laøng
    + Thôøi gian : buoåi saùng cuoái thu
  - GV hoûi : Caâu vaên “ Con ñöôøng naøy toâi ñaõ quen ñi laïi laém
  laàn nhöng laàn naøy töï nhieân thaáy laï “ caûm giaùc quen maø laï
  ñoù coù yù nghóa gì ? : töï caûm thaáy coù söï thay ñoåi lôùn trong
  loøng mình .
  - GV hoûi : Nhö vaäy khi cuøng meï ñi treân con ñöôøng ñeán tröôøng
  “ Toâi “ caûm thaáy nhö theá naøo ? Ví sao nhaân vaät “ Toâi “ caûm
  thaáy nhö vaäy ? : Thaáy laï – Vì loøng coù söï thay ñoåi lôùn :
  Hoâm nay toâi ñi hoïc .                          - Trang toïng, ñöùng ñaén
  - GV hoûi : Nhaân vaät “ Toâi “ caûm thaáy mính nhö theá naøo trong
  boä quaàn aùo môùi vôøi maáy quyeån vôû môùi ?
   HS traû lôøi : caûm thaáy trang troïng vaø ñöùng ñaén .
  - GV hoûi : Vieäc caån thaän naâng niu maáy quyeån vôû vaø khi xin
  meï ñeå ñöôïc caàm caû buùt thöôùc , chöùng toû nhaân vaät “ Toâi “    - Muoán khaúng ñònh mình
  muoán theå hieän gì vôí moïi ngöôøi ?
  - Caâu vaên :“ Yù nghóa thoaùng qua trong trí toâi nheï nhaøn nhö
  moät laøn maây löôùt ngang ngoïn nuùi “ .haõy phaùt hieän vaø phaân
  tích yù nghóa cuûa bieän phaùp ngheä thuaät ñöôïc söû duïng trong
  caâu vaên treân?                              Trong saùng, hoàn nhieân, bieát
  - HS thaûo luaän nhoùm vaø ñaïi dieän nhoùm ñöùng leân trình baøy.    nhaän thöùc veà vieäc hoïc.
   :+ So saùnh + Muoán nhaän thöùc veà nhieäm vuï trong cuoäc
  soáng .
  - GV hoûi : Qua tím hieåu treân veà caûm nhaän cuûa “ toâi “ treân
  ñöôùng cuøng meï ñeán tröôøng . em coù nhaän xeùt gì veà nhaân vaät
  “ toâi “
  - GV phaùt phieáu baøi taäp :
    + Moïi söï thay ñoåi tröôùc nhín nhaän cuûa “toâi “
    + Khaùt voïng vöôn tôùi moät taâm hoàn treû thô
    + Trong saùng, hoàn nhieân, bieát nhaän thöùc veà vieäc hoïc.
  - GV bình : Ñoái vôùi moät em beù vui thuù vôùi vieäc chôi ñuøa . . .
  ñi hoïc quaû laø moät söï kieän lôùn, moät thay ñoåi quan troïng ñaùnh
  daáu böôùc ngoaëc cuûa tuoåi thô. Vieäc thaáy mình ñöùng ñaén vôùi
  nhöõng yù nghóa trong saùng hoàn nhieân ñoù laø neùt dòu daøng      2/ Caûm nhaän cuûa toâi ôû tröôøng
  ñaùng yeâu cho moïi ngöôøi chuùng ta khi ñöôïc bieát ñeán.
  -GV giôùi thieäu chuyeån yù : Söï caûm nhaän moïi vaät ñeàu laï khi    - Daøy ñaëc ngöôøi
  cuøng meï ñeán tröôøng treân con ñöôøng laøng, caûm giaùc aáy ñöôïc    - Ngöôøi naøo cuõng ñeïp
  nhaân leân theá naøo khi ñöùng tröôùc saân tröôøng cuûa caäu beù .    => Khoâng khí ñaëc bieät cuûa ngaøy
  - HS ñoïc ñoaïn 2 :                            khai tröôøng
  - GV hoûi : Caûnh tröôùc saân tröôøng laøng Mó Lí ñöôïc löu laïi
  trong taâm trí taùc giaû coù gì noåi baäc ? - Tröôùc saân tröôøng . . .
  caû ngöôøi
          - Ngöôøi naøo . . . saùng suûa
  - GV hoûi : Caûnh töôïng aáy gôïi neân khoâng khí gì cuûa ngaøy khai
2
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

  tröôøng ñieàu ñoù coù yù nghóa gì ?(- Khoâng khí ñaëc bieät theå     - Ñoäng töø ñaëc taû taâm traïng.
  hieän tinh thaàn hieáu hoïc )                       - Ñieäp töø laùy.
  - GV hoûi : Ngoâi tröôøng ñöôïc toâi so saùnh vôùi hình aûnh naøo ?    - Mieâu taû cuï theå caùc daïng khaùc.
  Vaø so saùnh ñoù mang yù nghóa gì ?
  - HS traû lôøi : + So saùnh vôùi ñình laøng HOØA AÁP
          + Trang nghieâm
  - GV hoûi : Haõy tìm theâm moät soá caâu vaên coù hình aønh so
  saùnh vaø cho bieát yù nghóa cuûa moãi pheùp so saùnh ñoù ?
  - GV hoûi : Ngoaøi vieäc söû duïng so saùnh taùc giaû ñaõ söû duïng
  ngheä thuaät naøo khi dieãn taû taâm traïng cuûa “ toâi “ ?
  - GV cho hs thaûo luaän nhoùm :+ Ñoäng töø ñaëc taû taâm traïng
                  + Ñieäp töø laùy “ luùng tuùng “
                  + Mieâu taû cuï theå caùc daïng khaùc
  - GV hoûi : Em coù nhaän xeùt gì veà caùch söû duïng bieän phaùp     => “ Toâi “ mang nhieàu taâm traïng.
  ngheä thuaät cuûa taùc giaû ? Ngheä thuaät chuaãn xaùc
  - GV hoûi : Qua vieäc söû duïng nhöõng bieän phaùp ngheä thuaät ñoù
  em coù nhaän xeùt gì veà taâm traïng cuûa nhaân vaät“toâi“?Mang
  nhieàu taâm traïng khaùc nhau
  - GV choát : Khi ñöùng tröôùc saân tröôøng toâi mang nhieàu taâm     3/ Caûm nhaän cuûa “toâi” trong lôùp
  traïng cung baäc khaùc nhau . Töø ngaäp ngöøng e sôï ñeán ruït reø,    hoïc
  luùng tuùng ñeán deành daøng run run vaø cuoái cuøng laø khaùc
  - GV hoûi : Em coù nhaän xeùt gì veà nhöõng ngöôøi lôùn ?
  Gv cho hs thaûo luaän : + phuï huynh chuaån bò chu ñaùo cho em
   +Oâng ñoái:töø toán bao dung +thaày giaùo treû :vui tính,giaøu t    - Caûm nhaän söï ñoäc laäp
  /thöông yeâu
   Ñaày traùch nhieäm vaø heát loøng thöông yeâu
  - hs ñoïc ñoaïn cuoái : GV hoûi : Vì sao khi saép haøng ñôïi vaøo lôùp  - Nhöõng caûm xuùc ban ñaàu thay
  “Toâi “ chöa laàn naøo thaáy xa meï nhö laàn naøy ? Caûm nhaän      ñoåi
  ñöôïc söï ñoäc laäp
  - GV hoûi:Khi vaøo ngoài tong lôùp hoïc“toâi “ñaõ coù nhöõng caûm
  nhaän naøo?                                 Taïm bieät quaù khöù noâ ñuøa,
   HS traû lôøi : Laï vaø hay hay – laïm nhaän – khoâng caûm thaáy     saünsaøng ñoùn nhaän giôø hoïc ñaàu
  söï xa laï – quyeán luyeán töï nhieân                   tieân.
   - HS ñoïc ñoaïn : Moät con chim . . . ñöa toâi veà caûnh thaät
  - GV hoûi : Em coù nhaän xeùt gì veà khoaûnh khaéc naøy cuûa moät     4/ Toång keát
  taâm hoàn treû daïi ?Rôøi boû quaù khöù vui chôi quay veà thöïc taïi   - Ghi nhôù SGK
  cuûa vieäc hoïc
  - GV choát vaø bình : Ñoù laø giaây phuùt sang trang cuûa moät taâm
  hoàn treû daïi, taïm bieät theá giôùi aáu thô chæ bieát noâ ñuøa nghòch
  ngôïm ñeå böôùc vaøo theá giôùi tuoåi hoïc troø nghieâm chænh ñaày
  khoù khaên nhöng bieát bao haáp daãn .

  III/ Toång keát (3‟)                           B/ Luyeän taäp
  - GV hoûi : Vaên baûn ñaõ söû duïng nhöõng phöông thöùc bieåu ñaït      Baøi taäp 1
  naøo ? theo em phöông thöùc naøo noåi troäi hôn ?             - Töø hieän taïi nhôù veà quaù khöù
   HS traû lôøi : Töï söï, mieâu taû, bieåu caûm, trong ñoù bieåu caûm   - Caûm nhaän treân ñöôøng cuøng
  noåi troäi hôn caû .                           meï ñeán tröôøng
  - GV hoûi : Em caûm nhaän ñöôïc nhöõng ñieàu toát ñeïp naøo töø      - Caûm nhaän khi ôû trong saân
3
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

  nhaân vaät “toâi” cuõng nhö töø taùc giaû ?                 tröôøng
   HS traû lôøi : Kæ nieäm trong saùng trong buoåi töïu tröôøng ñaàu      - Caûm nhaän khi ngoài trong lôùp
  tieân.                                   hoïc
  - GV goïi hs ñoïc phaàn ghi nhôù sgk/9                     Baøi taäp 2- HS hình thaønh baøi
  IV/ Luyeän taäp (10)                            vaên ngaén theo yeâu caàu.
  - GV cho hs ñoïc yeâu caàu baøi taäp 1/9
  - HS thaûo luaän vaïch ra heä thoáng hoùa caûm xuùc cuûa nhaân vaät
  - HS ñoïc baøi taäp 2/9
  - GV yeâu caàu :
   + Moãi hoïc sinh hình thaønh baøi vaên ngaén
   + Ñoïc tröôùc lôùp – hs nhaän xeùt
   + GV goùp yù cho töøng baøi vaø goùp yù chung
V/ Daën doø :
    - Nhaân vaät “toâi” nhôù laïi kyû nieäm buoåi ñaàu ñi hoïc baèng nhu6ng4 hình aûnh cuï theå naøo
    - Hoïc baøi, xem laïi phaàn phaân tích, ñoïc laïi truyeän, hoïc thuoäc chuù thích taùc giaû, taùc phaåm vaø
ghi nhôù.
    - Laøm baøi taäp 2 hoaøn chænh .
    - Xem vaø soaïn baøi “Caáp ñoä khaùi quaùt cuûa nghóa töø ngöõ “

                Tieát 3CAÁP ÑOÄ KHAÙI QUAÙT CUÛA NGHÓA TÖØ NGÖÕ
A . Muïc tieâu caàn ñaït : ( sgk )
B . Chuaån bò :1 . Giaùo vieân :
        - Baûng phuï, sô ñoà, khaùi nieäm nghóa cuûa töø , phieáu hoïc taäp.
        - Noäi dung kieán thöùc troïng taâm cuûa baøi hoïc.
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp.
        2. Hoïc sinh :- Baøi soaïn ôû nhaø.
               - Thao taùc hoaït ñoäng nhoùm.
C . Tieán trình leân lôùp :
 I/ Khôûi ñoäng (3‟) :
    1/ Oån ñònh :
    2/ Baøi cuõ : - Giaùo vieân kieåm tra söï chuaån bò baøi môùi ôû nhaø cuûa hoïc sinh
    3/ Giôùi thieäu baøi môùi :
    - Ôû lôùp 7 caùc em ñaõ hoïc veà moái quan heä veà nghóa cuûa töø ñoù laø quan heä ñoàng nghóa vaø quan
    heä traùi nghóa .
    - Ôû lôùp 8 caùc em seõ hoïc veà moái quan heä khaùc veà nghóa cuûa töø ngöõ, ñoù laø quan heä bao haøm
    . Noùi ñeán quan heä bao haøm töùc laø noùi ñeán phaïm vi khaùi quaùt cuûa nghóa cuûa töø.
 II/ Hình thaønh kieán thöùc môùi (17‟)

       HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ                      NOÄI DUNG
4
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

  - GV treo baûng phuï                          A . Tìm hieåu baøi
  - GV hoûi : Haõy nhaéc laïi khaùi nieäm nghóa cuûa töø (coù theå     I/ Töø ngöõ nghóa roäng – Töø ngöõ
  cho ñieåm phaàn traû lôøi cuûa hs ).                  nghóa heïp
   HS traû lôøi : Nghóa cuûa töø laø noäi dung maø töø bieåu thò.
  - GV hoûi : Nghóa cuûa töø ñoäng vaät roäng hay heïp hôn nghóa
  cuûa töø thuù , chim , caù, ? Vì sao ?                 a/ Khaùi nieäm (SGK)
   HS traû lôøi : Roäng hôn vì nghóa cuûa töø ñoäng vaät bao haøm
  nghóa cuûa töø thuù chim , caù .
  - GV hoûi : Nghóa cuûa töø thuù roäng hay heïp hôn nghóa cuûa töø
  voi , höôu ?                              b/ Ví duï :
  - GV hoûi : Nghóa cuûa töø chim roäng hay heïp hôn nghóa cuûa töø      -Töø ngöõ nghóa roäng : Trang
  tu huù, saùo ?                             phuïc(quaàn, aùo )
  - GV hoûi : Nghóa cuûa töø caù roäng hay heïp hôn nghóa cuûa töø      - Töø ngöõ nghóa heïp : buùt (buùt
  caù roâ , caù thu ? Vì sao ?                      bi, buùt maùy)
   HS traû lôøi : Thuù roäng hôn voi höôu, chim roäng hôn nghóa       - Töø ngöõ coù nghóa roäng vôùi
  cuûa töø tu huù, saùo, caù roäng hôn nghóa cuûa töø caù roâ, caù thu.  nhöõng töø naøy
  Vì caùc töø thuù, chim, caù, bao haøm phaïm vi nghóa cuûa caùc töø   nhöng coù nghóa heïp vôùi moät töø
  voi höôu, tu huù, saùo, caù roâ, caù thu .               ngöõ khaùc.
  - GV hoûi : Nghóa cuûa caùc töø thuù, chim, caù roäng nghóa cuûa            Vuõ khí
  nhöõng töø naøo vaø heïp hôn nghóa cuûa nhöõng töø naøo ?
   HS traû lôøi : + Thuù roäng hôn nghóa cuûa töø voi, höôu vaø
  heïp hôn nghóa cuûa töø ñoäng vaät.                         Suùng       Bom
          + Chim roäng hôn töø tu huù , saùo vaø heïp hôn töø
  ñoäng vaät
          + Caù roäng hôn nghóa cuûa caùc töø caù roâ, caù thu  Suùng tröôøng daïi baùc   Bom bi
  vaø heïp hôn nghóa cuûa töø ñoäng vaät .                Bom ba caøng
  - GV hoûi : Qua tìm hieåu treân em haõy cho bieát theá naøo laø
  caáp ñoä khaùi quaùt cuûa nghóa töø ngöõ ?
   HS traû lôøi nghóa cuûa moät töø coù theå roäng hôn (khaùi quaùt
  hôn) hoaëc heïp hôn (ít khaùi quaùt hôn) nghóa cuûa töø khaùc.
  - GV yeâu caàu hoïc sinh cho ví duï vaø tuøy thuoäc vaøo hoïc sinh
  neáu thaáy ñuùng cho ghi leân baûng.
  - GV hoûi : Theá naøo laø töø ngöõ nghóa roäng ? Cho ví duï ?
   HS traû lôøi : Töø ngöõ ñöôïc coi laø nghóa roäng khi phaïm vi    a/
  nghóa cuûa töø ngöõ ñoù bao haøm phaïm vi nghóa cuûa töø ngöõ              Y phuïc
  khaùc .
  - GV yeâu caàu hoïc sinh gaïch chaân töø bao haøm vaø moät soá töø
  ngöõ .                                     Quaàn        Aùo
  - GV hoûi : Theá naøo laø töø ngöõ nghóa heïp ? Cho ví duï ?
   HS traû lôøi khi phaïm vi nghóa cuûa töø ngöõ ñoù ñöôïc bao
  haøm trong phaïm vi nghóa cuûa moät töø khaùc.             Quaàn ñuøi Quaàn daøi   Aùo daøi
  - GV yeâu caàu hs gaïch chaân töø ñöôïc bao haøm vaø moät töø      Aùo sô mi
  ngöõ.
  - GV hoûi : Em hieåu nhö theá naøo veà phaïm vi nghóa cuûa moät
  töø ? Cho ví duï ?                           b/        Vuõ khí
   HS traû lôøi : Moät töø ngöõ coù nghóa roäng vôùi nhöõng töø
  ngöõ naøy ñoàng thôøi coù theå coù nghóa heïp ñoái vôùi moät töø
  ngöõ khaùc .                                    Suùng       Bom
5
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8


  III/ Toång keát
  - GV yeâu caàu hs heä thoáng laïi kieán thöùc ñaõ ñöôïc tìm hieåu.    Suùng tröôøng daïi baùc    Bom bi
   HS heä thoáng laïi.                          Bom bi
  - GV choát laïi heä thoáng kieán thöùc.
  - GV yeâu caàu hs ñoïc to phaàn ghi nhôù .                caøng
  IV/ luyeän taäp
  - GV yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi taäp 1/ 10 – 11.           Baøi taäp 2 : Töø ngöõ coù nghóa roäng
  Gv hoûi : baøi taäp yeâu caàu laøm gì ?                    a/ chaát ñoát
   hs traû lôøi : laäp sô ñoà theå hieän caáp ñoä khaùi quaùt cuûa       b/ nheä thuaät
  nghóa töø ngöõ .                                c/ thöùc aên
  - gv goïi 2 hoïc sinh leân baûng veõ sô ñoà.                  d/ nhìn
  - Hs döôùi lôùp xem vaø nhaän xeùt.                      e/ ñaùnh
  - gv nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù.                     Baøi taäp 3 : Tìm töø coù nghóa heïp.
  - GV yeâu caàu hs laøm baøi taäp 2 /11                     a/ Xe coä : xe maùy, xe ñaïp, xe
  - GV hoûi : baøi taäp yeâu caàu laøm gì ?                taûi.
   HS traû lôøi : Yeâu caàu tìm töø ngöõ coù nghóa roäng            b/ Kim loaïi : ñoàng vaøng baïc
  - GV yeâu caàu hs thaûo luaän nhoùm                   saét
  - GV yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy                c/ Hoa quaû : hoa hoàng, hoa lan,
  - HS nhoùm khaùc nhaän xeùt                       leâ, taùo.
  - GV choát vaø nhaän xeùt chung hoaït ñoäng vaø keát quaû laøm         d/ Ngöôøi hoï haøng : anh , em,
  baøi cuûa töøng nhoùm .                         chuù, dì, caäu . . .
                                         e/ Mang : xaùch, khieâng, vaùc.
  - GV yeâu caàu hs ñoïc baøi 3 /11
  - GV hoûi : Baøi taäp yeâu caàu laøm gì ?
   HS traû lôøi : Yeâu caàu tìm töø ngöõ coù nghóa heïp .         Baøi 4 :Töø khoâng thuoäc phaïm vi
  - GV chia baûng thaønh 4 phaàn vaø chia lôùp thaønh 4 nhoùmvaø      nghóa
  yeâu caàu moãi nhoùm laàn löôït cöû ngöôøi leân tìm töø cho caùc       a/ Thuoác laøo
  caâu . sau moät phuùt nhoùm naøo tím ñöôïc nhieàu hôn seõ thaéng       b/ Thuû quyõ
  vaø ñöôïc voã tay                              c/ Buùt ñieän
  - HS ñoïc baøi taäp 4 /11                          d/ Hoa tai
  - GV hoûi : baøi taäp yeâu caàu laøm gì ?
   HS traû lôøi : Tìm ra töø khoâng thuoäc phaïm vi nghóa.
  - GV laàn löôït goïi töøng hoïc sinh ñöùng taïi choã traû lôøi
  - Hoïc sinh nhaän xeùt.
  GV nhaän xeùt
V/ Cuûng coá, daën doø
    - Theá naøo laø caáp ñoä khaùi quaùt nghóa cuûa töø ngöõ ?
    - Theá naøo laø töø coù nghóa roäng, töø coù nghóa heïp ?
    - Phaïm vi nghóa cuûa moät töø ngöõ laø theá naøo ?
    - Gv heä thoáng laïi phaàn traû lôøi cuûa hs .- Veà nhaø hoïc baøi naém kyõ laïi ghi nhôù, laøm laïi baøi taäp,
ñoïc laïi vaên baûn “toâi ñi hoïc “cuûa Thanh Tònh thoâng qua ñoù soaïn baøi vaø tím hieåu tröôùc baøi “ tình
thoáng nhaát veà chuû ñeà cuûa vaên baûn
6
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

Tieát 4              TÍNH THOÁNG NHAÁT VEÀ CHUÛ ÑEÀ CUÛA VAÊN BAÛN
A . Muïc tieâu caàn ñaït : ( sgk )
B . Chuaån bò :1 . Giaùo vieân :- Sô ñoà veà tính thoáng nhaátchuû ñeà cuûa vaên baûn “Toâi ñi hoïc”
                - Vaên baûn toâi ñi hoïc cuûa taùc giaû Thanh Tònh
                - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp vaø heä thoáng kieán thöùc cho hoïc sinh
        2. Hoïc sinh :- chuaån bò baøi soaïn ôû nhaø ñeå aùp duïng vaøo baøi hoïc
C . Tieán trình leân lôùp :
   I/ Khôûi ñoäng :1/ Oån ñònh
     2/ Baøi cuõ : - Chuû ñeà vaên baûn laø gì ? kieåm tra phaàn chuaån bò baøi ôû nhaø cuûa hoïc sinh.
     3/ Giôùi thieäu baøi môùi : - Ñeå bieát ñöôïc chuø ñeà cuûa vaên baûn , tính thoáng nhaát cuûa chuû ñeà .
ñeå bieát vieát moät vaên baûn ñaûm baûo tính thoáng nhaát veà chuû ñeà ; bieát xaùc ñònh vaø duy trì ñoái töôïng
trình baøy, choïn löïu, saép xeáp caùc phaàn sao cho vaên baûn taäp trung neâu baät yù kieán , caûm xuùc cuûa
mình.
   II/ Hình thaønh kieán thöùc môùi :
       HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ                       NOÄI DUNG
  - GV goïi hoïc sinh ñoïc vaên baûn toâi ñi hoïc .          A . Tìm hieåu baøi.
  ? GV hoûi : Taùc giaû nhôù laïi nhöõng kyû nieäm saâu saéc       I/ Chuû ñeà cuûa vaên baûn.
  naøo trong thôøi thô aáu cuûa mình ?                    - Toâi ( ñoái töôïng chính )
  Söï hoài töôûng aáy gôïi neân aán töôïng gì trong loøng taùc        - Kyû nieäm saâu saécveà buoåi töïu
  giaû ?                                tröôøng ñaàu tieân ( vaán ñeà chính )
   Hoïc sinh traû lôøi : + Buoåi ñaàu tieân ñi hoïc.
              + Caûm giaùc buaâng khuaâng , xao
  xuyeán vaø taâm traïng naùo nöùc, bôõ ngôõ cuûa nhaân vaät
  toâi.
  ? GV hoûi : Chuû ñeà cuûa vaên baûn toâi ñi hoïc laø gì ?
   Hoïc sinh traû lôøi : Nhöõng kyû mieäm saâu saéc veà
  buoåi töïu tröôøng ñaàu tieân .
  ? GV hoûi : Kyû mieäm saâu saéc veà buoåi töïu tröôøng ñaàu
  tieân coù xuyeân suoát vaên baûn hay khoâng ?
   Hoïc sinh traû lôøi : Kyû mieäm saâu saéc veà buoåi töïu
  tröôøng ñaàu tieân ñöôïc theå hieän xuyeân suoát vaên baûn
  ? GV hoûi : qua tìm hieåu treân em haõy cho bieát chuû ñeà
  cuûa vaên baûn laø gì ?
   Hoïc sinh traû lôøi : chuû ñeà laø ñoái töôïng vaø vaán ñeà
  chính maø vaên baûn bieåu ñaït.
  - Giaùo vieân choát : chuû ñeà vaên baûn laø ñoái töôïng vaø
  vaán ñeà chính maø vaên baûn bieåu ñaït.
  - GV giôùi thieäu chuyeån yù : chuû ñeà vaø vaán ñeà chính
  ñöôïc xuyeân suoát taùc phaåm vaên baûn noù phaûi coù söï
  thoáng nhaát .
  ? GV hoûi : nhan ñeà cuûa vaên baûn ñeà caäp ñeán nhaân vaät II/ Tính thoáng nhaát veà chuû ñeà cuûa vaên
  naøo ? Vaø laøm gì ?                         baûn
   Hoïc si nh traû lôøi : toâi _ ñi hoïc
  - GV yeâu caàu : haõy tìm nhöõng t72 ngöõ, caâu vaên trong
  vaên baûn vieát veà nhöõng kyû nieäm buoåi töïu tröôøng ñaàu
  tieân .
   Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy :
    + Töø toâi ñöôïc laëp laïi 65 laàn ( 8 töø loøng toâi, 2 töø trí
7
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

  toâi . . . )
    + Caùc töø ngöõ bieåu thò yù nghóa ñi hoïc ñöôïc laëp laïi
  nhieàu laàn
    + Caùc caâu vaên nhaéc laïi kyû nieäm cuûa buoåi töïu             Chuû ñeà
  tröôøng ñaàu tieân töï tröôøng trong ñôøi :
      * Hoâm nay toâi ñi hoïc.
      * Loøng toâi laïi nao nöùc nhöõng kyû nieäm môn man .
      * Toâi queân theá naøo ñöôïc nhöõng caûm giaùc trong
  saùng aáy
      * Hai quyeån vôû ôû treân tay toâi baét ñaàu thaáy naëng.
      * Toâi baëm tay gì thaät chaët.
  ? gv hoûi : tìm hhöõng töø ngöõ chi tieát neu baät caûm giaùc
  môùi laï xen laãn bôõ ngôõ cuûa nhaân vaät toâi khi cuøng meï                   Kyû
  ñeán tröôøng , khi cuøng caùc baïn vaøo lôùp hoïc ?                 Tính     nieäm
  - hoïc sinh thaûo luaän nhoùm + treân ñöôøng ñi hoïc :        Toâi     thoáng   saâu saéc
     * caûm nhaän veà con ñöôøng : quen -> thaáy laï , caûnh            nhaát   veà buoåi
  vaät chung quanh ñeàu thay ñoåi .                                 töïu
     * hay ñoåi haønh vi : qua soâng thaû dieàu , ra ñoàng noâ                 tröôøng
  ñuøa -> dñi hoïc coá laøm moät hoïc troø thöïc söï .                      ñaàu tieân
   + treân saân tröôøng :* caûm nhaän veà saân tröôøng :
  nhaø tröôøng cao raùo , saïch seõ hôn caùc nhaø trong laøng ,
  saân roäng , mình cao , loøng ñaâm ra lo sôï vaãn vô .
     * caûm giaùc bôõ ngôõ luùng tuùng khi xeáp haøng vaøo
  lôùp : ñöùng neùp beân ngöôøi thaân , chæ daùm nhìn moät
  nöûa , daùm ñi töøng böôùc nheï , muoán tay nhöng coøn
  ngaäp ngöøng e sôï , thaáy naëng neà moät caùch laï , nöùc
  nôû khoùc theo .
    + trong lôùp hoïc : tröôùc ñaây coù theå ñi chôi caû ngaøy
  khoâng thaáy xa nhaø , xa meï -> xa meï , nhôù nhaø .
  -gv choát töø söï phaân tích tìm hieåu treân veà nhaân vaät
  “toâi” khi cuøng meï ñeán tröôøng mang vôùi bao caûm giaùc,
  xuùc caûm noãi loøng ñaõ giuùp cho ta hình dung ñöôïc söï
  troïng ñaïi cuûa söï hoïc haønh vaøñoù laø tính thoáng nhaát
  cuûa chuû ñeà vaên baûn“toâi ñi hoïc”
  ? gv hoûi : theá naøo laø tính thoáng nhaát veà chuû ñeà cuûa
  vaên baûn ? Noù ñöôïc theå hieän ôû nhöõng phöông dieän
  naøo trong vaên baûn ?
  (Vaên baûn coù tính thoáng nhaát veà chuû ñeà khi chæ
  bieåu ñaït chuû ñeà ñaõ xaùc ñònh , khoâng xa rôøi hay laïc
  sang chuû ñeà khaùc- Noù ñöôïc theå hieän qua töø ngöõ ,
  caâu vaên .)
  ? GV hoûi : Laøm theá naøo ñeå vieát moät vaên baûn ñaûm
  baûo tính thoáng nhaát veà chuû ñeà ?
   HS traû lôøi : Ñeå vieát moät vaên baûn caàn xaùc ñònh
  chuû ñeà ñöôïc theå hieän ôû nhan ñeà , ñeà muïc , trong quan
  heä giöõa caùc phaàn cuûa vaên baûn vaø caùc töø ngöõ then    III/ Ghi nhôù : (SGK/12)
  choát ñöôïc laëp ñi , laëp laïi .                B. Luyeän taäp
  - GV cho hoïc sinh ñoïc laïi phaàn ghi nhôù sgk / 12         Baøi taäp 1 : tính thoáng thaát cuûa chuû
8
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

  III/ Toång keát : ( 2‟ )                    ñeà vaên baûn “ röøng coï queâ toâi “
  - GV hoûi : chuû ñeà cuûa vaên baûn laø gì ? Theá naøo laø   - Ñoái töôïng : röøng coï vaø con ngöôøi queâ
  tính thoáng nhaát veà chuû ñeà cuûa vaên baûn ? Laøm theá    toâi .
  naøo ñeå vieát 1 vaên baûn ñaûm baûo tính thoáng nhaát veà   - Vaán ñeà : söï gaén boù giöõa röøng coï vaø
  chuû ñeà .                           con ngöôøi queâ toâi .
   HS traû lôøi 3 yù trong phaàn ghi nhôù sgk / 12        - Thöù töï trình baøy : töø treân xuoáng, töø
  IV / Luyeän taäp : ( 15‟ )                   ngoaøi vaøo trong  hôïp lyù.
  - GV goïi hs ñoïc baøi taäp 1                  - Chuû ñeà : veû ñeïp vaø yù nghóa röøng coï
  ? GV hoûi : Baøi taäp yeâu caàu laøm gì ?            queâ toâi
  ? GV hoûi : Vaên baûn vieát veà ñoái töôïng naøo vaø veà vaán - Veû ñeïp vaø yù nghóa cuûa röøng coï queâ
  ñeà gì ?                            toâi :
   HS traû lôøi :                     - Ñoái  + Hình daùng caây coï.
  töôïng : Röøng coï queâ toâi                    + Söï gaén boù giöõa caây coï vôùi tuoåi
  - Vaán ñeà : Söï gaén boù giöõa röøng coï vaø con ngöôøi .   thô
  ? GV hoûi : Caùc ñoïan vaên ñaõ trình baøy ñoái töôïng vaø     + Taùc duïng cuûa caây coï.
  vaán ñeà theo thöù töï naøo ?                   + Tình caûm giöõa caây coï vôùi ngöôøi
  - HS traû lôøi : hôïp lí                    daân Soâng Thao
  ? GV hoûi : theo em coù theå thay ñoåi traät töï saép xeáp naøy
  ñöôïc khoâng ? Vì sao ?khoù coù theå thay ñoåi vì noù ñöôïc
  boá trí theo yù ñoà ñaõ ñònh .                 - Caùc töø ngöõ caâu vaên : röøng coï , laù
  ? GV yeâu caàu : Haõy neâu chuû ñeà cuûa vaên baûn treân ?   coï, thaân coï, söï gaén boù, coâng duïng cuûa
   HS traû lôøi : veû ñeïp vaø yù nghóa cuûa röøng coï queâ   caây coï.
  toâi
  ? GV yeâu caàu : haõy chöùng minh laøm saùng toû chuû ñeà
  .                                Baøi taäp 2 : yù laïc ñeà; coù yù (b) vaø (d)
   Hoïc sinh chöùng minh : nhöõng vaán ñeà ñöôïc ghi beân.    laøm cho baøi vieát laïc ñeà .
  ? GV nhöõng töø ngöõ caâu vaên naøo theå hieän chuû ñeà
  cuûa vaên baûn?                         Baøi taäp 3 : saép xeáp vaø dieãn ñaït laïi yù
   HS thaûo luaän traû lôøi : röøng coï, laù coï, thaân coï, söï  a/
  gaén boù maät thieát vôùi nhaân vaät toâi , coâng duïng cuûa   b/ caûm thaáy con ñöôøng thöôøng ñi laïi
  caây coï.                            laém laàn töï nhieân cuõng caûm thaáy laï,
  - GV goïi hs ñoïc baøi taäp 2 /14                nhöõng caûnh vaät thay ñoåi.
  ? GV hoûi : baøi taäpyeâu caàu laøm gì ?             d/
   HS traû lôøi : xaùc ñònh yù laøm cho laïc ñeà.         e/ caûm thaáy ngoâi tröôøng voán qua laïi
  - GV yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy.   nhieàu laàn nhöng coù söï thay ñoåi.
   HS trình baøy : caùc yù (b) vaø (d) laøm cho baøi vieát     h/ caûm thaáy gaàn guõi , thaân thöông ñoái
  thieáu söï thoáng nhaát daãn ñeán laïc ñeà.           vôùi lôùp hoïc, vôùi nhöõng ngöôøi baïn
  - GV yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi taäp 3 vaø xaùc ñònh yeâu môùi.
  caàu cuûa baøi taäp.
  ? GV hoûi : theo em nhöõng yù naøo laïc ñeà, nhöõng yù naøo
  caàn giöõ laïi vaø nhöõng yù naøo caàn boå sung.
   HS traû lôøi : + Laïc ñeà (c) vaø (g)
           + Thay ñoåi hay boå sung (b), (e), (h).
           + Giöõ nguyeân : (a) vaø (d)
     IV Cuûng coá – Daën doø- Theá naøo laø chuû ñeà cuûa vaên baûn ?
         - Theá naøo laø tính thoáng nhaát cuûa chuû ñeà ?
         - Laøm theá naøo ñeå vieát moät ñoaïn vaên ñaûm baûo tính thoáng nhaát ?
         - Veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi taäp.
9
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

         - Soaïn baøi “Trong Loøng Me”ï
Tuaàn 2     Tieát 5 + 6
             Baøi 2          TRONG LOØNG MEÏ
                   ( Trích nhöõng ngaøy thô aáu _ Nguyeân Hoàng )
A . Muïc tieâu caàn ñaït : ( SGK )
B . Chuaån bò :1 . Giaùo vieân :- Giaùo aùn ñöôïc soaïn kyõ
                - Tranh aûnh veà taùc giaû nguyeân hoàng vaø kieán thöùc veà cuoäc ñôøi oâng - Böùc
tranh sgk
                - Phöông phaùp giaûng daïy hôïp lyù
     2. Hoïc sinh :- Soaïn baøi trong loøng meï- Thao taùc hoïc taäp vaø tiieáp thu kieán thöùc
C . Tieán trình leân lôùp :
   I/ Khôûi ñoäng :1/ Oån ñònh
     2/ Baøi cuõ - haõy cho bieát chuû ñeà cuûa vaên baûn “toâi ñi hoïc”
         - trính baøy noäi dung kieán thöùc phaàn ghi nhôù cuûa vaên baûn “toâi ñi hooïc”
     3/ giôùi thieäu baøi môùi :- Nhöõng ngaøy thô aáu laø taäp hoài kyù vieát veà tuoåi thô cay ñaéng cuûa taùc
giaû . Töø caûnh ngoä vaø taâm söï cuûa chuù beù Hoàng . - Taùc giaû coøn cho thaáy boä maùy laïnh luøng cuûa
moät xaõ hoäi chæ troïng ñoàng tieàn , ñaày nhöõng thaønh kieán coå huû , thoùi nhoû nhen , toäi aùc cuûa ñaùm thò
daân tieåu tö saûn , khieán cho tình maùu muû , ruoät thòt cuõng khoâ heùo . - Taùc phaåm goàm chín chöông , trong
loøng meï laø chöông 4 cuûa taäp hoài kí
 II/ Ñoïc _ Hieåu vaên baûn :
         HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ                      NOÄI DUNG
  - GV goïi hoïc sinh ñoïc phaàn chuù thích daáu sao trang 18 – 19     I/ Taùc giaû _ Taùc phaåm :
  ? GVhoûi:toùm taét nhöõng neùt chính veà cuoäc ñôøi vaø söï         - chuù thích daáu sao trang 18,19
  nghieäp cuûa tgiaû
   HS toùm taét+ Nguyeân Hoàng ( 1918–1982)teân khai sinh laø
  Nguyeãn Nguyeân Hoàng queâ ôû Tp nam ñònh
     + Tröôùc caùch maïng thaùng taùm Nguyeân Hoàng ñaõ höôùng
  ngoøi buùt veà nhöõng ngöôøi cuøng khoå maø Oâng yeâu thöông
     + Sau caùch maïng thaùng taùm Oâng vieát caû tieåu thuyeát ,
  kyù , thô noåi baät laø caùc boä tieåu thuyeát nhieàu taäp
     + Ñöôïc nhaø nöôùc trao taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà
  vaên hoïc ngheä thuaät (1996 ).
  - Caùc taùc phaåm chính ; bæ voû ( tieåu thuyeát 1938 ) nhöõng
  ngaøy thô aáu ( hoài kí 1938 ) , trôøi xanh ( taäp thô 1960 ) , cöûa
  bieån ( boä tieåu thuyeát goàm 4 taäp : soùng gaàm 1961 , côn baõ
  ñaõ ñeán 1967 , thôøi kyø ñen toái 1973 , khi ñöùa con ra ñôøi 1976 ,
  nuùi röøng yeân theá ( tieåu thuyeát goàm nhieàu taäp ñang vieát dôû
  ) , böôùc ñöôøng vieát vaên ( hôøi kí 1970 ) . . .
  - GV yeâu caàu hoïc sinh ñoïc chuù thích töø khoù vaø löu yù hoïc
  sinh naém kyõ caùc chuù thích ; 5 , 8 , 12 , 13 , 14 , vaø 17 . GV goïi
  hoïc sinh ñoïc maãu moät ñoaïn vaên sau ñoù goïi hoïc sinh khaùc
  ñoïc tieáp
  - GV yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt phaàn ñoïc cuûa baïn
  ? GV hoûi ; vaên baûn coù theå chia thaønh maáy phaàn haõy chæ ra
  caùc phaàn vaø neâu noäi dung töøng phaàn ?coù theå chia thaønh
  hai phaàn :
   + Ñoaïn 1 : töø ñaàu ñeán “ coù hoï coù haøng , ngöôøi ta hoûi ñeán
  chöù “
10
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      => Cuoäc ñoái thoaïi cuûa ngöôøi coâ cay ñoäc vaø chuù beù
   Hoàng : yù nghó caûm xuùc cuûa chuù beù veà ngöôøi meï baát
   haïmh .
    + Ñoaïn 2 : phaàn coøn laïi => Cuoäc gaëp gôõ baát ngôø giöõa hai   II/ Keát caáu
   meï con vaø caûm giaùc vui söôùng cöïc ñieåm cuûa chuù beù        1/ taâm ñòa ñoäc aùc cuûa ngöôøi
   Hoàng .                                 coâ
   ? GV hoûi :qua ñoaïn vaên baûn em bieát ñöôïc gì veà tình caûnh      2/ tình yeâu maõnh lieät cuûa chuù
   cuûa chuù beù HoàngH/ caûnh thöông taâm cha maát meï ñi tha      beù hoàng vôùi ngöôøi meï baát haïnh
   phöông caàu thöïc                            .
   ? GV hoûi : khi nguôøi coâ goïi ñeán ngöôøi coâ ñaõ hoûi chuù beù
   Hoàng caâu hoûi gì ? thaùi ñoä cuûa baø ta ra sao ? Cöôøi hoûi :
   Hoàng ! Maøy coù muoán vaøo Thanh Hoùa chôi vôùi meï cuûa
   maøy khoâng ?
   ? GV hoûi : vôùi caûnh ngoä thöông taâm cuûa chuù beù Hoàng
   ngöôøi coâ cöôøi hoûi ñuùng hay khoâng ? Neáu cöông vò em laø
   ngöôøi coâ em seõ giöõ thaùi ñoä gì khi hoûi caâu aáy ?khoâng
   ñuùng vaø phaûi giöõ thaùi ñoä lo laéng hoaëc nghieâm nghò hoaëc
   aâu yeám .
   ? GV hoûi : qua thaùi ñoä cöôøi hoûi ñoù chuù beù Hoàng ñaõ nhaän
   ra ñieàu gì ôû ngöôøi coâ vaø chuù beù Hoàng ñaõ coù haønh ñoäng
   gì ? nhaän ra nhuõng yù nghóa cay ñoäc khi cöôøi vaø treân neùt
   maët  cuoái ñaàu khoâng ñaùp .
   ? GV hoûi :Laäp töùc nhaän ra nhöõng yù nghóa cay ñoäc ñoù
   chöùng toû chuù beù Hoàng coù phaûn öùng nhö theá naøo?coù
   phaûn öùng raát nhaïy caûm .                      III/ Phaân tích
   ? GV hoûi : taïi sao chuù beù Hoàng cuoái ñaàu khoâng ñaùp ?  vì      1/ Nhaân vaät ngöôøi coâ trong
   ngöôøi coâ coù yù gieo raéc vaøo ñaàu oùc chuù beù hoàng nhuõng     cuoäc ñoái thoaïi vôùi chuù beù hoàng
   hoaøi nghi khinh mieät vaø ruôøng raãy meï chuù beù Hoàng .? GV
   hoûi ; ban ñaàu cuoái ñaàu khoâng ñaùp , theá taïi sao chuù beù
   Hoàng laïi cöôøi ñaùp laïi ngöôøi coâ ?  vì khoâng ñeå nhöõng
   raép taâm tanh baån xaâm phaïm ñeán meï .
   ? GV hoûi : sau caâu hoûi ñoù ngöôøi coâ coù döøng laïi hay khoâng
   ? Vaäy baø ta tieáp tuïc taán coâng baèng nhöõng caâu hoûi vaø caâu
   noùi naøo
    + Khoâng döøng laïi .+ Sao laïi khoâng vaøo ? vôï maøy phaùt
   taøi laém , coù nhö daïo tröôùc ñaâu ! + Maøy daïi quaù , cöù vaøo ñi
   , tao chaïy cho tieàn taøu vaøo maø baét môï maøy may vaù saém
   söûa cho vaø thaêm em beù chöù .
   ? GV hoûi : qua nhöõng caâu hoûi vaø caâu noùi ñoù cuûa ngöôøi
   coâ chuù beù Hoàng coù nhöõng bieåu hieän vaø phaûn öùng gì ?
   + Im laëng cuoái ñaàu xuoáng ñaát , loøng thaét laïi khoùe maét
   ñaõ cay cay + Nöôùc maét roøng roøng , cöôøi daøi trong tieán
   khoùc hoûi laïi “ sao coâ bieát môï con coù con ?”
   ? GV hoûi : sau caâu hoûi cuûa chuù beù Hoàng ngöôøi coâ ñaõ
   buoâng tha chöa hay vaãn coøn gieo raéc vaøo loøng chuù beù
   nhöõng yù nghó saáu veà meï
   khoâng döøng laïi vaø tieáp tuïc taán coâng .
   ? GV hoûi : ngöôøi coâ ñaõ coù nhöõng bieåu hieän gì sau caâu hoûi
11
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

   cuûa chuù beù Hoàng ?+ Töôi cöôøi keå caùc chuyeän .
      + Ñoåi gioïng , voã vai , nhìn vaøo maët , nghieâm nghò .
      + Toû söï ngaäm nguøi thöông xoùt , chaäp chöøng noùi .
   ? GV hoûi : qua cuoäc ñoái thoaøi ñaõ phaân tích tìm hieåu treân em
   coù nhaän xeùt gì veà chuù beù Hoàng vaø ngöôøi coâ ?
    + Chuù beù Hoàng ñaùng thöông , bò ñoäng vaø bò eùp trong
   cuoäc ñoái thoaïi .+ Ngöôøi coâ : laïnh luøng, ñoäc aùc , xaáu xa vaø
   thaâm hieåm.
   - GV bình : Ñoái maët vôùi chuù beù voán dó thieáu thoán moät tình
   thöông uû aáp laïi bò nhöõng raép taâm tanh baån xaâm haïi ñeán.
   Ñoù laø ngöôøi coâ moät con ngöôøi cuøng doøng maùu vôùi chuù
   beù Hoàng laïi nôõ raép taâm chia lìa tình maãu töû quaû laø moät
   con ngöôøi thaâm ñoäc taøn nhaãn , cay nghieät cao tay tröôùc chuù
   beù bò ñoäng ñaùng thöông .
   ?GV hoûi : qua hình aûnh ngöôøi coâ taùc phaåm muoán toá caùo
   ñieàu gì?
    toá caùo nhöõng haïng ngöôøi taøn nhaãn , khoâ heùo vôùi tình
   maùu muû ruoät raø .                          - Chuù beù Hoàng ñaùng thöông , bò
               *** Heát tieát 5 ***              ñaøy vaø bò doàn eùp trong cuoäc ñoái
   - GV goïi hoïc sinh ñoïc laïi ñoaïn 2 .                 thoaïi .
   ? GV hoûi : tinh yeâu thöông meï maõnh lieät cuûa chuù beù Hoàng
   ñöôïc theå hieän roõ nhaát khi naøo trong vaên baûn ?theå hieän    - Ngöôøi coâ laïnh luøng , ñoäc aùc ,
   roõ nhaát khi tröïc tieáp ñoái thoaïi vôùi ngöôøi coâ .         xaáu xa , thaâm hieåm
   ? GV hoûi : khi nghe caâu maø ngöôøi coâ cöôøi hoûi chuù beù
   Hoàng ñaõ nghó ñeán ñieàu gì ? töôûng ñeán veû maët raàu raàu . .
   . laøm toâi rôùt nöôùc maét .
   ? GV hoûi : sau caâu hoûi thöù hai chuù beù Hoàng coù caûm giaùc
   gì ? loøng thaét laïi khoùe maét ñaõ cay cay .
   ? GV hoûi : deán caâu noùi thöù ba beù Hoàng coù nhuõng bieåu
   hieän gì ?
    + Nöôùc maét roøng roøng rôùt xuoáng .+ Cöôøi daøi trong tieán
   khoùc .
   ? GV hoûi : khi ngöôøi coâ vaãn töôi cöôøi keå chuyeän thì chuù
   beùHoàng coù thaùi ñoä naøo?  taâm traïng ñau ñôùn uaát öùc      2/ tình yeâu thöông maõnh lieät cuûa
   daâng leân cöïc ñieåm                          chuù beù hoàng ñoái vôùi ngöôøi meï
   ? GV hoûi : nhuõng caûm xuùc vaø phaûn öùng cuûa chuù beù        baát haïnh
   Hoàng khi traû lôøi ngöôøi coâ chöùng toû chuù beù Hoàng ñoái       a/ nhöõng yù nghó caûm xuùc cuûa
   vôùi meï nhö theá naøo ?                        chuù beù khi traû lôøi ngöôøi coâ .
    Hoïc sinh traû lôøi : tình yeâu thöông maõnh lieät vaø söï thoâng
   caûm saâu saéc cuûa Hoàng ñoái vôùi hoaøn caûnh cuûa meï .
   - GV choát : + Töø nhöõng caâu chaát vaán thaâm ñoäc vaø nhöõng
   lôøi noùi chua cay cuûa ngöôøi coâ ñoù khoâng theå naøo laøm lung    - luoân nghó ñeán meï
   lay tình thöông yeâu vaø söï thoâng caûm cuûa chuù beù Hoàng ñoái    - uaát öùc vaø phaãn noä khi nghe
   vôùi meï .                               ngöôøi coâ noùi xaáu veà meï mình
       + Ñoù laø moät chuù beù thoâng minh hieåu ñöôïc daõ taâm
   ngöôøi xaáu vaø khoâng ñeå ngöôøi xaáu chia caét tình maãu töû .
   ?Chuù beù Hoàng ñaõ coù nhuõng haønh ñoäng gì khi nhìn thaáy
   ngöôøi ngoài treân xe coù daùng hình gioáng meï?voäi va ûboái
12
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

   roái,laäp caäp                             Yeâu thöông maõnh lieät vaø caûm
   ? GV hoûi : nhöõng gioït nöôùc maét luùc naøy coù gì khaùc so vôùi  thoâng saâu saéc .
   nhöõng gioït nöôùc maét khi ñoái thoaïi vôùi ngöôøi coâ ? Haõy cho
   bieát yù nghóa cuûa vieäc khoùc trong loøng meï ?
   khaùc nhau vì laø tieáng khoùc doãi hôøn maø haïnh phuùc , töùc
   töôûi maø maõn nguyeän .                       b/ Caûm giaùc sung söôùng cöïc ñieåm
   ? GV hoûi : khi ôû trong loøng meï hay noùi khaùc laø ôû trong    ôû trong loøng meï
   voøng tay yeâu thöông cuûa meï chuù beù Hoàng ñaõ coù nhöõng     - Doãi hôøn maø haïnh phuùc , töùc
   caûm giaùc naøo ? Tìm caùc chi tieát noùi leân ñieàu ñoù ?      töôûi maø maõn nguyeän .
   + Sung söôùng , aám aùp môn man khaép da thòt eâm dòu voâ
   cuøng .

   +“Hay söï sung söôùng . . da thòt +“Phaûi beù laïi . ..moät eâmdòu
   voâ cuøng
   - gv bình : + Caûm giaùc sung söôùng ñeán cöïc ñieåm cuûa ñöùa
   con khi ôû trong loøng meï ñöôïc Nguyeân Hoàng dieãn taû baèng    - Sung söôùng , aám aùp môn man
   caûm höùng ñaëc bieät say meâ cuøng nhöõng rung ñoäng voâ cuøng    khaép da thòt , eâm dòu voâ cuøng .
   tinh teá .
      + Noù taïo ra moät khoâng gian aùnh saùng , maøu saéc , höông
   thôm vöøa laï luøng vöøa gaàn guõi . noù laø moät hình aûnh veà
   moät theá giôùi ñang böøng nôû , moät theá giôùi dòu daøng kyû     tình maãu töû thieâng lieâng
   mieäm vaø aêm aép tình maãu töû .+Chuù beù Hoàng boàng beành     IV/ Toång keát - GV yeâu caàu hoïc
   troâi trong caûm giaùc vui söôùng , raïo röïc khoâng maûy may nghó  sinh ñoïc phaàn ghi nhôù sgk / 21 .
   ngôïi gì .+ Nhöõng lôøi cay ñoäc cuûa ngöôøi coâ , nhöõng tuûi cöïc
   vöøa qua bò chìm giöõa doøng caûm xuùc mieân man aáy .
   ? GV hoûi : em coù nhaän xeùt gì veà tình maãu töû cuûa chuù beù
   Hoàng ?
   - GV yeâu caàu chöùng minh vaên Nguyeân Hoàng giaøu chaát tröõ
   tình
   - GV phaùt phieáu hoïc taäp - hs thaûo luaän nhoùm .
   Haõy ñaùnh daáu “x” vaøo oâ troáng ôû nhöõng caâu maø em cho
   laø ñuùng
    Hoaøn caûnh ñaùng thöông cuûa chuù beù Hoàng : cha cheát ,
   meï höùng chòu nhieàu cay ñaéng phaûi ñi tha phöông caàu thöïc ,
   Hoàng phaûi soáng vôùi baø noäi vaø moät ngöôøi coâ cay nghieät ,
   ñaõ laâu chuù chöa gaëp meï .
    Chuù beù Hoàng khoùc khi nghe ngöôøi coâ nhuïc maï meï mình .
    Taâm traïng cuûa chuù beù Hoàng : töø tuûi hôøn phaûi soáng
   trong hoaøn caûnh thieáu thoán tình aáp uû , ñeán phaûn öùng quyeát
   lieät ñoái vôùi lôøi chaâm choïc cuûa ngöôøi coâ , ñeán nhöõng suy
   nghó , loøng xoùt xa , tình yeâu thöông noàng naøn thaém thieát
   daønh cho meï .
   Caûm giaùc sung söôùng h phuùc khi ñöôïc naèm trong loøng meï
   .
    Chuù beù Hoàng khoâng maûi may nghó ngôïi gì .
    Caùch theå hieän cuûa taùc giaû : keát hôïp nhuaàn nhuyeãn giöõa
   keå vôùi boäc loä caûm xuùc , söû duïng caùc hình aûnh theå hieän
13
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

  taâm traïng , caùc so saùnh cuï theå gaây aán töôïng sinh ñoäng , lôøi
  vaên ñöôïc vieát trong doøng caûm xuùc daït daøo .
  ? GV hoûi : qua phaân tích tìm hieåu treân . em haõy cho bieát theá
  naøo laø hoài kyù ?hoài kí laø moät theå kyù , ôû ñoù ngöôøi vieát
  keå laïi nhöõngchuyeän nhöõng ñieàu mình ñaõ traûi qua , ñaõ
  chöùng kieán .
  III/ Toång keát
  ? GV hoûi : em coù nhaän xeùt gì veà ngöôøi coâ qua vaên baûn?
  laïnh luøng ñoäc aùc , xaáu xa , thaâm hieåm .? GV hoûi : em bieát
  ñöôïc gì veà tình caûm cuûa meï con chuù beù Hoàng ?+Soáng xa
  caùch nhau + Meï ñi tha phöông caàu thöïc vì nhöõng ñaéng cay tuûi
  cöïc phaûi höùng chòu +Chuù beù Hoàng phaûi soáng trong söï gheû
  laïnh vaø aùc ñoäc .
IV/ Cuûng coá daën doø :
    - Qua phaân tìch tím hieåu vaên baûn “trong loøng meï “em yeâu nhöõng gí vaø gheùt nhöõng gí ? Haõy
laøm saùng toû ñieàu yeâu gheùt ñoù.- Hoài kyù laø gì ?- Hs ñoïc phaàn ghi nhôù.
    - Veà nhaø hoïc baøi vaø ñoïc laïi vaên baûn “trong loøng meï”
    - Xem vaø soaïn baøi “tröôøng töø vöïng”
Tieát 7             TRÖÔØNG TÖØ VÖÏNG
A . Muïc tieâu caàn ñaït : ( SGK )
B . Chuaån bò :
     1 . Giaùo vieân :
         - phieáu hoïc taäp
         - Phöông phaùp giaûng daïy hôïp lyù
     2. Hoïc sinh :
         - Soaïn baøi ôû nhaø
         - Thao taùc hoïc taäp vaø tiieáp thu kieán thöùc
C . Tieán trình leân lôùp :
   I/ Khôûi ñoäng :
     1/ Oån ñònh
     2/ Baøi cuõ
         - Theá naøo laø caáp ñoä khaùi quaùt cuûa nghóa töø ngöõ
         - Khi naøo moät töø ngöõ ñöôïc xem laø coù nghóa roäng , heïp ? Cho ví duï.
         - Nghóa cuûa moät töø laø gì ?
     3/ Giôùi thieäu baøi môùi :
         - Tröôùc ñaây tröôøng töø vöïng chöa ñöôïc ñöa vaøo chöông trình ngöõ vaên thcs ñeán hoâm nay
caùc em ñöôïc may maén tieáp xuùc vôùi noù , tröôøng töø vöïng laø gì ?
         - Hoâm nay caùc em seõ tím hieåu qua baøi “Tröôøng töø vöïng “
  Ii/ hình thaønh kieán thöùc môùi :
      HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ                    NOÄI DUNG
   - GV goïi hoïc sinh ñoïc ñoaïn vaên trích          A . Tìm hieåu baøi :
   - GV ghi töø in ñaäm leân baûng                 I/ Theá naøo laø tröôøng töø vöïng .
   ? GV hoûi : caùc töø in ñaäm chæ gì cuûa cô theå ?         a. Khaùi nieäm
    Hoïc sinh traû lôøi : noù chæ caùc boä phaän cuûa cô
   theå .
   ? GV hoûi : caùc töø in ñaäm ñoù coù neùt chung naøo
   veà nghóa ?

14
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                   Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

    Hoïc sinh traû lôøi : ñeàu chæ caùc boä phaän cuûa cô
   theå .
   - GV giaûng : taäp tôïp taát caû caùc töø coù neùt chung     b/ Ví duï
   veà nghóa goïi laø tröôøng töø vöïng .                - cuï hoïc taäp : buùt thöôùc , saùch ,compa
   ? GV hoûi : vaäy theá naøo laø tröôøng töø vöïng ?        , vôû , möïc.
    Hoïc sinh traû lôøi : laø taäp hôïp nhöõng töø coù ít      II/ Ghi nhôù ( SGK)
   nhaát moät neùt chung veà nghóa .
   - GV yeâu caàu hoïc sinh ñoïc to roõ phaàn ghi nhôù .       Iii/ löu yù :
   - GV yeâu caàu hoïcsinh laáy ví duï taäp hôïp cuûa        - moät tröôøng töø vöïng coù theå bao goàm
   nhöõng töø cuûa tröôøng töø vöïng duïng cuï hoïc taäp .      nhieàu töø vöïng nhoû hôn.
   III/ Toång keát                          Vi duï sgk/21,22
   - GV goïi hoïc sinh ñoïc phaàn löu yù .
   - GV giaûng : döïa vaøo löu yù vaø ví duï ôû muïc 2a /21
   - GV yeâu caàu hoïc sinh laáy ví duï töông töï .         - Moät töø tröôøng vöïng coù theå bao goàm
    Hoïc sinh coù theå ñöa ví duï veà tröôøng töø vöïng       nhöõng töø khaùc nhau veà töø toaïi
   duïng cuï hoïc taäp nhö sau :                   Vd : tay : caúng tay , ngoùn tay , ñaám , maém
     + Vieát : vieát chì , vieát maùy , vieát möïc , vieát bi .  , moûi tay , teâ tay .
     + Saùch giaùo khoa : toaùn , ngöõ vaên , vaät lí , sinh
   hoïc
     + Taäp : taäp toaùn taäp vieát , taäp soaïn ngöõ vaên ,   Moät töø coù theå thuoäc nhieàu tröôøng töø
   taäp hoùa . . .                          vöïng khaùc nhau .
   - GV goïi hoïc sinh ñoïc löu yù ( b)               Vd sgk/ 22
   - GV giaûng vaø giaûi thích
   - GV keát luaän                          Chuyeån tröôøng töø vu6ng5 ñeå taêng theâm
   - GV yeâu caàu hoïc sinh laáy ví duï               ngheä thuaät cuûa ngoân töø vaø khaû naêng
                                    dieãn ñaït.
                                    Vd :sgk/ 22
   - GV goïi hoïc sinh ñoïc löu yù (c)
   - GV giaûng vaø giaûi thích sau ñoù keát luaän.          Baøi taäp
                                    Baøi taäp 1 : caùc töø thuoäc tröôøng töø
                                    vöïng ngöôøi ruoät thòt : môï , con , coâ , em .
   - GV goïi hoïc sinh ñoïc phaàn löu yù (d)             ..
   - GV giaûng vaø giaûi thích
   - GV keát luaän                          Baøi taäp 2 : xaùc ñònh teân tröôøng töø vöïng
   IV/ Luyeän taäp                          :
   - HS ñoïc baøi taäp 1 / 23                     a/ Duïng cuï ñaùnh baét thuûy saûn
   ? GV hoûi : baøi taäp yeâu caàu laøm gì ?              b/ Duïng cuï ñeå ñöïng
    HS traû lôûi : tím caùc töø thuoäc tröôøng töø vöïng “      c/ Hoaït ñoäng cuûa chaân
   ngöôøi ruoät thòt “                         d/ Traïng thaùi taâm lyù
   - GV cho hs tìm nhanh vaø hoïc sinh ñöùng traû lôøi ngay      e/ Tính caùch
   tröôùc lôùp.                            f/ Duïng cuï ñeå vieát
   - HS ñoïc baøi taäp 2/23
   ? GV hoûi : baøi taäp yeâu caàu laøm gì ?
    Ñaët teân tröôøng töø vöïng cho moãi daõy töø .
   - GV phaùt phieáu hoïc taäp _ hoïc sinh thaûo luaän        Baøi taäp 3 : xeáp töø cho tröôøng töø vöïng :
   - GV thu phieáu hoïc taäp vaø nhaän xeùt vieäc laøm          Khöùu giaùc      Thính giaùc
   cuûa töøng nhoùm                          Muõi , ñieác , thính  Tai , nghe , roõ ,
   - GV keát luaän vaø ñaùnh giaù .                     , thôm .      thính , ñieác ,
15
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8


  - HS ñoïc baøi taäp 3                     - Theá naøo laø tröôøng töø vöïng ? cho ví duï
  ? GV hoûi : baøi taäp yeâu caàu laøm gì ?           minh hoïa.
  - GV goïi hoïc sinh ñöùng taïi choã traû lôøi , hoïc sinh       - Trình baøy laïi boán löu yù cuûa baøi
  khaùc nhaän xeùt .GV keát luaän vaø nhaän xeùt .        hoïc .
  - HS ñoïc baøi taäp                          - Hoïc baøi , laøm caùc baøi taäp coøn
  ? GV hoûi : Baøi taäp yeâu caàu laøm gì ?           laïi .
   Xeáp töø vaøo ñuùng tröôøng töø vöïng .               - Xem vaø soaïn baøi “boá cuïc vaên
  - GV treo baûng phuï , hoïc sinh leân ñieàn vaøo baûng     baûn “
  phuï .                                - Ñoïc tröôùc vaên bsaûn “ngöôøi thaày
  - Lôùp nhaän xeùt - GV nhaän xeùt keát luaän          ñaïo cao ñöùc troïng.
V/ Cuûng coá vaø daën doø
Tieát 8                   BOÁ CUÏC VAÊN BAÛN
A . Muïc tieâu caàn ñaït : ( SGK )
B . Chuaån bò :
     1 . Giaùo vieân :
         - Vaên baûn ñaày ñuû boá cuïc ñöôïc trình baøy treân baûng phuï .
         - Phöông phaùp giaûng daïy hôïp lyù
     2. Hoïc sinh :
         - Soaïn baøi ôû nhaø
         - Thao taùc hoïc taäp vaø tiieáp thu kieán thöùc
         - Phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc.
C . Tieán trình leân lôùp :
   I/ Khôûi ñoäng :
     1/ Oån ñònh
     2/ Baøi cuõ
         - Chuû ñeà laø gì ?
         - Trình baøy tính thoáng thaát veà chuû ñeà cuûa vaên baûn
     3/ Giôùi thieäu baøi môùi :
         - Caùc em ñaõ ñöôïc hoïc boá cuïc vaø maïch laïc trong vaên baûn ñoàng thôøi ñaõ naém ñöôïc trong
     vaên baûn thöôøng coù ba phaàn : môû baøi , thaân baøi , keát luaän vaø chöùc naêng nhieäm vuï cuûa
     chuùng .
         - Ñeán vôùi tieát hoïc hoâm nay caùc em seõ ñöôïc oân laïi kieán thöùc ñaõ hoïc ñoàng thôøi ñi saâu
     hôn tìm hieåu caùch saép xeáp toå chöùc noäi dung phaàn thaân baøi.
 II/ Hình thaønh kieán thöùc môùi :

   HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ                         NOÄI DUNG
-GVcho hsinh ñoïc vaên baûn “ngöôøi thaày ñaïo cao       A . Tìm hieåu baøi :
ñöùctroïng                           I / Boá cuïc cuûa vaên baûn :
? GV hoûi : vaên baûn treân coù theå chia laøm maáy       - Môû baøi : neâu ra chuû ñeà
phaàn ? Chæ ra caùc phaàn ñoù ?chia thaønh 3 phaàn :            cuûa vaên baûn.    lieân quan
   + Phaàn 1 : ñoaïn 1                    - Thaân baøi : trình baøy khía   vaø thoáng
   + Phaàn 2 : ñoaïn 2 vaø 3                       caïnh cuûa chuû ñeà. nhaát vôùi
   + Phaàn 3 : ñoaïn cuoái                  - Keát luaän : toång keát chuû ñeà   nhau .
? Giaùo vieân hoûi : haõy cho bieát nhieäm vuï cuûa töøng           cuûa vaên baûn
phaàn trong vaên baûn treân ?
+ Phaàn1:gthieäu thaày chu vaên an veà hoïc thöùc vaø

16
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

tcaùch
  + Phaàn 2 : trình baøy nhöõng noäi dung veà hoïc thöùc
cuõng nhö tính caùch cuûa thaày chu vaên an
  + Phaàn 3 : nhaän ñònh , ñaùnh giaù thaày chu vaên an
cuûa ngöôøi vieát .
? Giaùo vieân hoûi : em haõy phaân tích moái quan heä
giöõa caùc phaàn trong vaên baûn treân ?
 Hoïc sinh traû lôøi : moãi phaàn coù chöùc naêng
nhieäm vuï rieâng nhöng ñeàu lieân quan vaø phuø hôïp
vôùi nhau taïo tính thoáng nhaát cuûa chuû ñeà .
? Giaùo vieân hoûi : cho bieát boá cuïc cuûa vaên baûn
goàm maáy phaàn ? Nhieäm vuï cuûa töøng phaàn laø gì
? Caùc phaàn trong vaên baûn coù moái quan heä vôùi
nhau nhö theá naøo ?
 + goàm ba phaàn môû baøi , thaân baøi , keát baøi .
   + môû baøi neâu chuû ñeà ñöôïc noùi tôùi trong vaên
baûn .
   + thaân baøi : trình baøy noäi dung chuû yeáu laøm
saùng toû chuû ñeà cuûa vaên baûn .
   + keát baøi : toång keát chuû ñeà cuûa vaên baûn
   + caùc phaàn coù moái lieân heä chaët cheõ vaø phoái
hôïp vôùi nhau .
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc phaàn 1 vaø 2
trong muïc ghi nhôù vaø löu yù hoïc sinh naém kyõ .
- Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh ñoïc phaàn ñaàu tieân
ôû muïc II.
? Giaùo vieân hoûi : phaàn thaân baøi vaên baûn toâi ñi
hoïc keå veà nhöõng söï kieän naøo ? caùc söï kieän aáy
ñöôïc saép xeáp theo thöù töï naøo ?
 Hoïc sinh traû lôøi : keå veà 2 söï kieän .
   + caûm xuùc cuûa taùc giaû trong thôøi ñieåm hiieän
taïi .
   + hoài öùc veà buoåi ñaàu tieân ñi hoïc.          II . Caùch boá trí , saép xeáp noäi dung phaàn thaân
=> theo trình töï thôøi gian cuûa moät buoåi töïu tröôøng .   baøi :
? Giaùo vieân hoûi : vaên baûn trong loøng meï cuøa       1 . Vaên baûn : “ Toâi ñi hoïc “
nguyeân hoàng chuû yeáu trình baøy dieãn bieán taâm       - Caûm xuùc cuûa taùc giaû trong thôøi ñieåm hieän
traïng cuûa caäu beù hoàng . haõy chæ ra dieãn bieán taâm    taïi .
traïng cuûa caäu beù trong phaàn thaân baøi ?          - Hoài öùc veà buoåi ñaàu tieân ñi hoïc
- Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm sau      Saép xeáp theo trình töï thôøi gian .
ñoù ñaïi dieän nhoùm trình baøy tröôùc lôùp .          2 . Vaên baûn : “ Trong loøng meï “
- Hoïc sinh nhaän xeùt - Giaùo vieân goùp yù kieán .       -Tình thöông meï vaø thaùi ñoä caêm gheùt cöïc ñoä
 ? Giaùo vieân hoûi ; khi taû ngöôøi vaät con vaät , phong    nhöõng huû tuïc ñaõ ñaøy ñaïo meï muønh khi nghe
caûnh . . . em seõ laàn löôïc mieâu taû theo trình töï naøo ?  ngöôøi coâ coá tìnhbòa chuyeä noùi xaáu meï .
Haõy keå moät soá trình töï thöôøng gaëp maø em bieát ?     - Nieàm viu söôùng cöïc ñoä cuûa caäu beù Hoàng khi
 Hoïc sinh traø lôøi :                     ôû trong loøng meï .
    + taû phong caûnh : saép xeáp theo trình töï khoâng    3 . Vaên baûn taû ngöôøi,vaät, con vaät , phong caûnh
gian .                              - Khoâng gian
    + taû , ngöôøi , vaät , con vaät : saép xeáp theo trình  - Chænh theå , boä phaän
17
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

töï chænh theå – boä phaän .                 - Tình caûm , caûm xuùc
   + taû ngöôøi : saép xeáp theo trình töï tình caûm ,
caûm xuùc .
? Giaùo vieân hoûi : haõycho bieát caùch saép xeáp caùc
söï vieäc theà hieän chuû ñeà trong vaên baûn “ngöôøi
thaày ñaïo cao ñöùc troïng “ ?                III . Ghi nhôù : sgk / 25
 Hoïc sinh traû lôøi : coù hai nhoùm söï vieäc :
   + noùi veà ngöôøi taøi cao .
   + noùi veà chu vaên an laø ngöôøi ñaïo ñöùc , ñöôïc
hoïc troø kính troïng .
 ? Giaùo vieân hoûi : noäi dung phaàn thaân baøi cuûa
töøng kieåu vaên baûn ñöôïc trình baøy nhö theá naøo ?
  Hoïc sinh traû lôøi : ñöôïc trình baøy tuøy thuoäc vaøo
kieåu vaên baûn , chuû ñeà vaø yù ñoà cuûa ngöôøi vieát .
 ? Giaùo vieân hoûi : caùc trình töï saép xeáp ñöôïc tìm
hieåu treân la ø caùc trình töï naøo ?
   + trình töï thôøi gian
   + trình töï tröôùc sau cuûa söï vieäc maïch suy luaän
   + trình töï khoâng gian                 B Luyeän taäp :
   + trình töï chænh theå – boä phaän             Baøi taäp 1 : Trình baøy yù
   + trình töï tình caûm , caûm xuùc .           a) Trình baøy theo thöù töï khoâng gian :
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc phaàn 3 muïc      Nhìn xa-ñeán gaàn-ñeán taän nôi-ñi xa daàn.
ghi nhôù vaø löu yù hoïc sinh naém kyõ .           - Xa xa töø veät röøng röøng ñen .
III. Toång keát                        - Caøng ñeán gaàn .
 ? Giaùo vieân hoûi : haõy cho bieát1 boá cuïc vaên baûn   - Ñeán nôi .
goàm maáy phaàn ?                       - Thuyeàn chuùng toâi tieáp tuïc cheøo, ñi tôùi ba
 Neâu nhieäm vuï töøng phaàn ?                nghìn thöôùc roài maø vaãn thaáy chim ñaäu traéng
 Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo ñieåm 1 vaø 2 phaàn ghi   xoùa .
nhôù .                            b) Trình baøy yù theo thöù töï thôøi gian
 ? Giaùo vieân hoûi : hieåu theá naøo veà caùch boá trí ,   - Veà chieàu , söông muø toûa bieác
saép xeáp noäi dung phaàn thaân baøi .            - Khi vaàng saùng nan quaït , kheùp laïi daàn traêng
 Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo ñieåm 3 phaàn ghi nhôù   vaøng mòn nhö moät noát nhaïc bay leân baàu trôøi .
.                               c) Hai luaän cöù ñöôïc saép xeáp theo taàm quan troïng
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc toaøn boä phaàn    cuûa chuùng ñoái vôùi luaän ñieåm
ghi nhôù .
- Giaùo vieân cuûng coá laïi kieán thöùc .
IV. luyeän taäp
 - Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi
taäp 1 / 26.
? Giaùo vieân hoûi : Baøi taäp yeâu caàu laøm gì ?
 Hoïc sinh traû lôøi : Phaân tích caùch trình baøy yù
cuûa caùc ñoaïn vaên .
- Giaùo vieân cho HS ñoïc noäi dung baøi taäp 1.
- Giaùo vieân yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm .
- Giaùo vieân thu keát quaû thaûo luaän vaø treo baûng
phuï .
- Giaùo vieân nhaän xeùt keát quaû laøm cuûa töøng
nhoùm vaø ñaùnh giaù .
18
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

- Baøi taäp 2 vaø 3 HS veà nhaø töï laøm .

V . Cuûng coá vaø daên doø :
    - Boá cuïc cuûa vaên baûn goàm maáy phaàn ? Trình baøy nhieäm vuï cuûa töøng phaàn ?
    - Cho bieát caùch boá trí , saép xeáp noäi dung phaàn thaân baøi ?
    -Veà nhaø laøm baøi taäp 2 vaø 3 / 27 .
    - Xem vaø soaïn baøi “ Töùc nöôùc vôõ bôø “
Tuaàn 3   Tieát 9   Baøi 3
                     TÖÙC NÖÔÙC VÔÕ BÔØ
                 ( Trìch tieåu thuyeát” Taét Ñeøn” cuûa Ngoâ Taát Toá )
A . Muïc tieâu caàn ñaït : ( SGK )
B . Chuaån bò :
     1 . Giaùo vieân :
         - Phöông phaùp giaûng daïy hôïp lyù
         - baûng phuï veà boá cuïc vaên baûn
         - tieåu söû vaø cuoäc ñôøi cuûa taùc giaû
         - tranh aûnh lieân quan ñeán baøi daïy
     2. Hoïc sinh :
         - Soaïn baøi ôû nhaø
         - Thao taùc hoïc taäp vaø tiieáp thu kieán thöùc
         - Phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc.
C . Tieán trình leân lôùp :
   I/ Khôûi ñoäng :
     1/ Oån ñònh
     2/ Baøi cuõ
         - Em hoïc ñöôïc nhöõng gì qua vaên baûn trong loøng meï
         - Trình baøy dieãn bieán taâm traïng cuûa beù hoàng
     3/ Giôùi thieäu baøi môùi :
         - Khi söï aùp böùc baát coâng ñeán cuøng cöïc , khi xaõ hoäi khoâng coøn coâng lyù thì söï buøng
     noå ñeå phaù vôõ söï baát coângñoù laø qui luaät . Ñieàu ñoù ñöôïc theå hieän qua tieåu thuyeát taét ñeøn
     vaø nhaát laø trong ñoaïn trích töùc nöôùc vôõ bôø cuûa Ngoâ Taát Toá
 II/ Ñoïc hieåu vaên baûn :

      HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ                     NOÄI DUNG
   - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc chuù thích daáu sao. a . tìm hieåu baøi
   ? Giaùo vieân hoûi : haõy toùm taét ñoâi neùt veà cuoäc     i/ taùc giaû , taùc phaåm : sgk
   ñôøi vaø söï nghieäp taùc giaû Ngoâ Taát Toá
    Hoïc sinh traû lôøi :
     + Ngoâ Taát Toá ( 1893 – 1954 ) xuaát thaân laø moät
   nhaø nho goác noâng daân
      + Laø hoïc giaû , nhaø baùo , nhaø vaên hieän thöïc
   xuaát saéc tröôùc caùch maïng
      + Ñöôïc nhaø nöôùc truy taëng giaûi thöôûng Hoà Chí
   Minh veà vaên hoïc ngheä thuaät naêm 1996
      + caùc taùc phaåm chính : tieåu thyeát taét ñeøn ,
   Leàu choõng , phoùng söï taäp aùn caùi ñình , vieäc laøng
   - Giaùo vieân yeâu caàu HS ñoïc toaøn boä chuù thích töø
19
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

   khoù.
   - Giaùo vieân giôùi thieäu caùch ñoïc – Giaùo vieân ñoïc
   maãu .                            II/ Keát caáu :
   - Giaùo vieân goïi moät hoïc sinh ñoïc tieáp theo .
   ? Giaùo vieân hoûi : vaên baûn coù theå ñöôïc chia laøm
   maáy phaàn haõy chæ ra caùc phaàn vaø cho bieát noäi
   dung cuûa töøng phaàn ?                    III/ Phaân tích :
    Hoïc sinh traû lôøi : chi thaønh 3 phaàn             1/ Tình theá cuûa gia ñình chò Daäu
      + Phaàn 1 : töø ñaàu ñeán . . . coù ngon mieäng hay       - Lo laéng
   khoâng  tình theá cuûa gia ñình chò Daäu.               - Hi voïng coû may
      + Phaàn 2 : tieáp theo ñeán ngaõ nhaøo ra theàm         - Thaáp thoûm chôø ñôïi
   cuoäc xung ñoät giöõa chò Daäu vaø boïn cai leä .
      + Phaàn 3 : coøn laïi  nhöõng lôøi noùi caêm phaãn
   cuûa chò Daäu khi traû lôøi choàng
   - Giaùo vieân daãn yù .
   ? Giaùo vieân hoûi : tình caûm cuûa chò Daäu nhö theá
   naøo ?
    Hoïc sinh traû lôøi :
      + Thieáu nôï sieâu nhaø nöôùc khoâng traû noåi .
      + Anh Daäu ñau oám reà reà
      + Chò Daäu nheøo xô xaùc vôùi 3 ñöùa con lí nhí
   ? Giaùo vieân hoûi : muïc ñích duy nhaát cuûa chò Daäu     Theâ thaûm ñaùng thöông vaø nguy caáp
   giôø ñaây laø gì ?
    Hoïc sinh raû lôøi :                    2/ Nhaân vaät cai leä
      + Tìm caùch thoaùt khoûi caûnh tröôùc maét
      + Tìm caùch baûo veä anh Daäu ñang ñau oám
   ? Giaùo vieân hoûi : qua ñoù em coù nhaän xeùt gì veà tình
   theá cuûa chò Daäu ?
   ? Giaùo vieân hoûi : cai leä coù nhóa laø gì ? cai leä laø
   danh töø rieâng hay chung ? teân cai leä naøy coù vai troø
   gì trong vuï laøng Ñoâng Xaù ?
    Hoïc sinh traû lôøi :
     + vieân cai chæ huy moät toáp lính leä          - voâ danh
     + cai laø danh töø chung
     + Tay sai ñaéc löïc cho boïn quan phuû laøm nhieäm
   vuï troùc naõ nhöõng ngöôøi ngheøo chöa noäp ñuû tieàn
   sieâu thueá
   ? Giaùo vieân hoûi : cai leä hieän leân nhö theá naøo ?
   baûn chaát tính caùch cuûa y ra sao ?
    Hoïc sinh traû lôøi : laø teân tay sai maït haïng nuùp
   döôùi boùng chuû hung döõ , ñoäc aùc , taùn taän löông
   taâm , chæ bieát laøm theo leänh cuûa chuû , ñaùnh troùi
   baét ngöôøi .
   ? Giaùo vieân hoûi : nhöõng lôøi noùi cöû chæ haønh
   ñoäng , cuûa teân cai leä ñöôïc Ngoâ Taát Toá mieâu taû
   nhö theá naøo ?
    Hoïc sinh traû lôûi :
     + Ngoân ngöõ : quaùt theùt chöûi maéng , haàm haàm
20
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

   heø .
     + Cöû chæ vaø haønh ñoäng :
       - Saàm saäp tieán vaøo .
       - Trôïn ngöôïc hai maét .
       - Giaät phaét caùi thöøng .              - Tay sai maït haïng
       - Saàm saäp chaïy tôùi .
       - Bòch maáy bòch .
       - Taùt ñaùnh boáp .
       - Saán ñeán nhaûy vaøo .
    - Giaùo vieân bình : cai leä boû ngoaøi tai nhöõng lôøi
   vang xin thaûm thieát cuûa chò Daäu .
    - Tieáng keâu khoùc cuûa hai ñöùa treû khoán naïn cuõng
   chaúng laøm haén maûy may ñoäng loøng . Tình caûnh
   theâ thaûm cuûa anh Daäu haén cuõng chaúng coi vaøo
   ñaâu .
   - Haén nhö moät coâng cuï baèng saét vaø voâ tri voâ giaùc
   vôùi muïc ñích duy nhaát phaûi thöïc hieän baèng ñöôïc
   baát kyø giaù naøo : baét troùi anh Daäu , giaûi ra ñình
   laøng theo leänh quan .
    ? Giaùo vieân hoûi : chi tieát bò chò Daäu “ aán duùi ra
   cöûa , ngaõ choõng queøo treân maët ñaát mieäng vaãn
   nham nhaõm theùt troùi vôï choàng keû thieáu sieâu “ ñaõ
   gôïi cho em caaûm xuùc vaø lieân töôûng gì ?
   - Giaùo vieân cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm sau ñoù ñaïi
   dieän nhoùm leân phaùt bieåu .
   + Chi tieát ñaét giaù gaây saûn khoaùi cho ngöôøi ñoïc
   + Thaáy roõ baûn chaát ñeåu caùng , phuõ phaøng cuûa
   teân ñaïi dieän öu tuù cho chính quyeàn phong kieán thöïc
   daân .
   + Chæ quen baét naït , ñe doïa , aùp böùc nhöõng ngöôøi
   nhuùt nhaùt , cam chòu coøn thöïc löïc thì yeáu ôùt , heøn
   keùm , ñaùng cöôøi .
   ? Giaùo vieân hoûi :Qua tìm hieåu treân em coù nhaän xeùt
   gì veà nhaân vaät cai leä ?
    Hoïc sinh traû lôøi :                     Taøn aùc , ñieåu caùng , heøn haï vaø voâ
   + Voâ danh tieåu toát                     nhaân ñaïo .
    + Taøn aùc , ñeåu caùng , heøn haï, khoâng coù tình ngöôøi  3/ Nhaân vaät chò Daäu :
   .                                 - Van xin tha thieát : xöng chaùu goïi
   -Giaùo vieân choát : Taøn aùc , ñeåu caùng , heøn haï vaø   oâng .
   voâ nhaân ñaïo .
   - Giaùo vieân chuyeån yù : Moät con ngöôøi ñaùng thöông ,
   ñaùng traân troïng luùc yeáu meàm , luùc thaúng thaén ñoù   - Lieàu maïng cöï laïi :
   chính laø nhaân vaät chò Daäu .                   + toâi – oâng
   -? Giaùo vieân hoûi : Chò Daäu ñaõ tìm moïi caùch baûo       + baø – maøy
   veä choàng nhö theá naøo ?
    Hoïc sinh traû lôøi :
   + Van xin tha thieát baèng gioïng run run
   + Xöng chaùu vaø xin hai oâng troâng laïi
21
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

   ? Giaùo vieân hoûi : Khi van xin troâng laïi khoâng thaønh
   ngöôïc laïi anh Daäu bò haønh hung thì chò Daäu öùng
   phoù nhö theá naøo ?
    Hoïc sinh traû lôøi :
   + Thay ñoåi caùch xöng hoâ OÂâng – Toâi vaø caûnh caùo
   khoâng ñöôïc pheùp haønh haï ngöôøi ñang oám
    + Nghieán raêng : Maøy troùi choàng baø ñi ! Baø cho
   maøy xem .
   + Tuùm coå cai leä aán duùi ra cöûa.
   + Tuùm toùc teân ngöôøi nhaø lí tröôûng laúng cho moät
   caùi ngaõ nhaøo ra theàm .
   ? Giaùo vieân hoûi : Vieäc chò Daäu choáng traû nhö vaäy
   theo em coù hôïp lí khoâng? Vì sao ?
    Hoïc sinh traû lôøi : Hôïp lí vì :
   + Chò Daäu ñaõ töøng van xin , laïy vaï
   + Boïn cai leä vaø ngöôøi lí tröôûng khoâng buoâng tha .
   - Giaùo vieân bình : Quaû thaät laø oanh lieät , thaät laø veû
   vang , thaät laø saùng khoaùi bieát bao , hai chieán thaéng
   lieân tieáp noái nhau cuûa chò Daäu . Ñaây haún laø laàn
   tieân , cuõng laø laàn cuoái cuøng chò nhaø queâ con moïn
   daùm ngoã ngöôïc , taùo tôïn nhö theá .
   ? Giaùo vieân hoûi : Vì sao chò Daäu coù ñuû duõng khí
   ñeå quaät ngaõ hai teân ñaøn oâng ñoäc aùc , taøn nhaãn
   aáy ? ( Giaùo vieân phaùt phieáu hoïc taäp )
    Hoïc sinh thaûo luaän : choïn caâu traû lôøi ñuùng
   a)Vì boïn chuùng nghieän ngaäp neân söùc khoûe
     keùm .
   b)Vì chò coù loøng caêm haän maõnh lieät.
   c)Vì ñoù laø söùc maïnh cuûa loøng yeâu thöông.
   d) Tình yeâu thöông maõnh lieät vôùi gia ñình choàng con
   khi choàng con bò haønh haï .
   ? Giaùo vieân hoûi :Vieäc hai teân tay sai thaûm baïi tröôùc
   chò Daäu coù yù nghóa gì vaø chöùng toû ñieàu gì?
    Hoïc sinh traû lôøi :
   - Söùc maïnh tìm taøng cuûa ngöôøi phuï nöõ noâng daân
   Vieät Nam .
   - Coù aùp böùc thì coù ñaáu tranh choáng traû.
   ? Giaùo vieân hoûi : Qua tìm hieåu treân em coù nhaän xeùt
   gì veà baûn chaát con ngöôøi vaø tính caùch cuûa chò Daäu
   .
    Hoïc sinh traû lôøi: Chò Daäu hieàn dòu , moäc maïc ,       coù söùc soáng maõnh lieät , hieàn dòu ,
   bieát nhaãn nhuïc chòu ñöïng nhöng khoâng hoaøn toaøn      moäc maïc , nhöng aån chöùa tinh thaàn
   yeáu ñuoái , trong aån chöùa söùc soáng maõnh lieät , tinh    phaûn khaùng tieàm taøng .
   thaàn phaûn khaùng tieàm taøng .
   - Giaùo vieân bình : vuøng leân cöï laïi vì quaù daän döõ ,
   bò khinh khi , aùp böùc bò doàn ñeán ñöông cuøng , vì sôï
   anh Daäu nguy ñeán tính maïng . Chò Daäu cöï laïi naøo      4/ Ngheä thuaät ñoaïn trích :
   phaûi baûo veä thaân mình maø vì tình yeâu thöông choàng       - Khaéc hoïa nhaân vaät roõ neùt.
22
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

   , baát chaáp haäu quaû ra sao vì bieát raèng ñoù laø haønh     - Ngoøi buùt mieâu taû linh hoaït ,
   ñoäng lieàu lónh nhöng vì choàng con chò Daäu naøo tieát   soáng ñoäng .
   gì baûn thaân muønh ñaâu .                     - Ngoân ngöõ keå , mieâu taû cuûa taùc
   ? Giaùo vieân hoûi : Em hieåu nhö theá naøo veà nhan ñeà   gia vaø ngoân ngöõ ñoái thoaïi cuûa nhaân
   ñaët cho ñoaïn trích ? Theo em ñaët              vaät ñaëc saéc .
   nhan ñeà nhö vaäy coù thoûa ñaùng khoâng ? vì sao
    Hoïc sinh traû lôøi :                    IV / Toång keát û
     - Laøm toaùt leân qui luaät “ Töùc nöôùc vôõ bôø “ coù   - sgk / 33
   aùp böùc thì coù ñaáu tranh .                   B . Luyeän taäp
     - Qui luaät xaõ hoäi moät khi aùp böùc xaûy ra thì söï  Ñoïc laïi vaên baûn coù phaân vai
   buøng noå ñaáu tranh laø taát yeáu .
   - Nhan ñeà thoûa ñaùng vì ñuùng vôùi nhöõng qui luaät
   treân .
   ? Giaùo vieân hoûi : Töø vieäc ñoïc vaø tìm hieåu toaøn boä
   ñoaïn trích , em coù nhaän xeùt gì veà ngheä thuaät maø
   taùc giaû ñaõ söû duïng ?- Giaùo vieân cho hoïc sinh thaûo
   luaän ñeå ñieàn vaøo phieáu hoïc taäp
    a) Vaïch maët hai teân voâ laïi ñoäc aùc , ñeåu caùng .
    b) Khaéc hoïa nhaân vaät roõ neùt .
    c) Ngoøi buùt mieâu taû linh hoaït , soáng ñoäng .
    d) Ngoân ngöõ keå , mieâu taû cuûa taùc giaû vaø ngoân
   ngöõ ñoái thoaïi cuûa nhaân vaät thaät ñaëc saéc .
   III . Toång keát :                      - Chò Daäu laø nhaân vaät nhö theá naøo?
   ? Giaùo vieân hoûi : Qua baøi hoïc naøy giuùp em nhaän    - Hoïc baøi vaø ñoïc laïi vaên baûn nhieàu
   thöùc theâm ñöôïc nhöõng ñieàu gì veà xaõ hoäi veà noâng   laàn
   thoân Vieät Nam , veà noâng daân , ñaët bieät laø ngöôøi   - Soaïn baøi vaø chuaån bò cho baøi hoïc “
   phuï nöõ noâng daân Vieät Nam tröôùc caùch maïng thaùng    Xaây döïng ñoaïn vaên trong vaên baûn “
   8 qua hình aûnh cuûa chò Daäu ?
    döïa vaøo phaàn ghi nhôù sgk / 33 Giaùo vieân yeâu
   caàu hoïc sinh ñoïc to phaàn ghi nhôù sgk/ 33 .
   IV . Luyeän taäp :
   - Giaùo vieân phaân vai hoïc sinh ñoïc laïi vaên baûn
    + 1 hoïc sinh nöõ vai chò Daäu
    + 1 hoïc sinh nam vai anh Daäu
    + 1 hoïc sinh nam vai ngöôøi nhaø lí tröôûng
    + 1 hoïc sinh nam vai cai leä
    + 1 hoïc sinh nöõ vai baø laõo haøng xoùm .
    + 1 hoïc sinh daãn truyeän .
   V . Cuõng coá , daën doø :
   - Ngoâ Taát Toá ñaõ taïo neân hai nhaân vaät cai leä vaø
   ngöôøi nhaø lí tröôûng nhö theá naøo .
   Qua ñoaïn trích em hieåu gì veà tính caùch boïn chuùng ?
Tieát 10   XAÂY DÖÏNG ÑOAÏN VAÊN TRONG VAÊN BAÛN
A . Muïc tieâu caàn ñaït : ( SGK )
B . Chuaån bò :
    1 . Giaùo vieân :
        - Phöông phaùp giaûng daïy hôïp lyù

23
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

       - Tích hôïp vôùi vaên baûn töùc nöôùc vôõ bôø vôùi tieáng vieät qua baøi tröôøng töø vöïng .

     2. Hoïc sinh :
        - Soaïn baøi ôû nhaø
        - Kyõ naêng vieát ñoaïn vaên .
        - Phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc.
C . Tieán trình leân lôùp :
   I/ Khôûi ñoäng :
     1/ Oån ñònh
     2/ Baøi cuõ
        Trình baøy caùch saép xeáp moät noäi dung phaàn thaân baøi cuûa vaên baûn ?
     3/ Giôùi thieäu baøi môùi :
        - Ñeå hieåu ñöôïc khaùi nieäm ñoaïn vaên , töø ngöõ chuû ñeà , caâu chuû ñeà , quan heä giöõ caùc
caâu trong ñoaïn vaên vaø caùch trình baøy noäi dung ñoaïn vaên nhö theá naøo ?
        - Caùc em seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay .
 II/ Hình thaønh kieán thöù môùi :

       HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ                NOÄI DUNG
               TROØ
      - Giaùo vieân goïi Hoïc sinh ñoïc vaên   A . Tìm hieåu baøi
      baûn ngoâ taát toá vaø taùc phaåm taét    I / Theá naøo laø ñoaïn vaên ?
      ñeøn .
       ? Giaùo vieân hoûi : vaên baûn treân
      goàm maáy yù ? Moãi yù ñöôïc vieát
      thaønh maáy ñoaïn vaên ?
        Hoïc sinh traû lôøi : hai yù moãi yù
      thaønh moät ñoaïn vaên .
       ? Giaùo vieân hoûi : daáu hieäu naøo
      giuùp em nhaän bieát moät ñoaïn vaên ?
        Hoïc sinh traû : vieát HOA luøi ñaàu
      doøng vaø keát thuùc baèng daáu chaám
      xuoáng doøng .
       ? Giaùo vieân hoûi : theá naøo laø ñoaïn  - Ñôn vò taïo neân vaên baûn
      vaên ?                   - Hình thöùc : vieát hoa luøi ñaàu doøng vaø
        Hoïc sinh traû lôøi :          keát thuùc coù daáu chaám xuoáng doøng .
        + Ñôn vò taïo neân vaên baûn      - Noäi dung : Thöôøng bieåu ñaït moät yù
        + Baét ñaàu laø chöõ vieát hoa luøi   töông ñoái hoaøng chænh
      ñaàu doøng vaø keát thuùc baèng daáu
      chaám xuoáng doøng .
        + Thöôøng bieåu ñaït moät yù töông
      ñoái hoaøng chænh .
       - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc   II .Töø ngöõ trong ñoaïn vaên :
      chaám ñaàu tieân phaàn ghi nhôù SGK /     1/ Töø ngöõ chuû ñeà vaø caâu chuû ñeà
      36                     cuûa ñoaïn vaên .
       ? Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc   - Töø chuû ñeà : duy trì ñoái töôïng ñoaïn
      thaàm laïi hai ñoaïn vaên vaø tìm höø    vaên
      ngöõ chuû ñeà duy trì ñoái töôïng .?
        Hoïc sinh thaûo luaän vaø traû lôøi :
24
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

         + Ñoaïn 1 : Ngoâ Taát Toá
         + Ñoaïn 2 : taét ñeøn
      ? Giaùo vieân hoûi : ñoaïn vaên thöù haio
      yù khaùi quaùt bao haøm ñoaïn vaên laø gì
      ? Caâu naøo trong ñoaïn vaên chöùa ñöïng
      yù khaùi quaùt ñoù ?
       Hoïc sinh traû lôøi : thaønh coâng
      xuaát saéc nhaùt cuûa Ngoâ Taát Toá trong
      vieäc taùi hieän thöïc traïng noâng thoân
      Vieät Nam tröôùc caùch maïng thaùng
      taùm vaø khaúng ñònh nhöõng phaåm
      chaát toát ñeïp cuûa ngöôøi lao ñoäng
      chaân chính .
         * Caâu “ taét ñeøn laø . . . Ngoâ Taát
      Toá “                    - Caâu chuû ñeà laø mang yù chung khaùi
      ? Giaùo vieân hoûi : caâu mang yù chung quaùt nhaát ñoaïn vaên .
      khaùi quaùt trong ñoaïn vaên goïi laø caâu
      gì ? Caâu chuû ñeà laø gì ?
       Hoïc sinh traû lôøi : caâu chuû ñeà laø
      mang yù chung khaùi quaùt nhaát ñoaïn
      vaên .
      ? Giaùo vieân hoûi : töø chuû ñeà laø gì ?
      Caâu chuû ñeà laø gì ? Chuùng coù vai
      troø gì trong vaên baûn ?
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc
      chaám thöù 2 trong ghi nhôù sgk / 36 .
      - Giaùo vieân choát :
         + Töø chuû ñeà thöôøng dunng2
      laøm ñeà muïc hoaëc caùc töø ñöôïc laëp
      laïi nhieàu laàn ( ñaïi töø , caùc töø
      ñoàng nghóa ) nhaèm duy trì ñoái töôïng   2. Caùch trình baøy noäi dung ñoaïn vaên
      ñöôïc noùi ñeán trong ñoaïn vaên
         + Caâu chuû ñeà : coù vai troø ñònh
      höôùng cho noäi dung caû ñoaïn vaên ,
      caâu chuû ñeà laø lôøi leõ ngaén goïn ,
      coù ñuû thaønh phaàn , thöôøng ñöùng
      ñaàu hoaët cuoái ñoaïn vaên .
      ? Giaùo vieân hoûi : ñoaïn thöù nhaát coù
      caâu chuû ñeà khoâng ? Quan heä yù
      nghóa giöõa caùc caâu trong ñoaïn aên       + Trình baøy theo kieåu song haønh
      nhö theá naøo ? Noäi dung ñoaïn vaên
      ñöôïc trieån khai theo trình töï naøo ?
       Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm vaø ñaïi
      dieän trình baøy :
         + Khoâng coù chuû ñeà
         + Quan heä yù nghóa ngang nhau       + Trình baøy theo kieåu dieãn dòch
         + Trình baøy theo kieåu song haønh
      ? Giaùo vieân hoûi : caâu chuû ñeà cuûa
25
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      ñoaïn vaên thöù hai ñaët ôû vò trí naøo ?
      Yù cuûa ñoaïn vaên ñöôïc trieån khai theo
      trình töï naøo ?
       Hoïc sinh traû lôøi :
         + Ñaàu ñoaïn vaên thöù hai .
         + Trình baøy theo kieåu dieãn dòch
      - Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh ñoïc
      ñoaïn vaên thöù 23 / 35
      ? Giaùo vieân hoûi : ñoaïn vaên coù caäu
      chuû ñeà khoâng ? Neáu coù thì naèm ôû
      vò trí naøo ? Noäi dung cuûa ñoaïn vaên      + Trình baøy theo kieåu qui naïp
      ñöôïc trình baøy theo trình töï naøo ?
       Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm vaø
      thaûo luaän trình baøy :
         + Caâu chuû ñeà : nhu vaäy , laù caây  III .Ghi nhôù (sgk)
      . . . teá baøo .
         + Vò trí cuûa caâu chuû ñeà : cuoái
      ñoaïn vaên
         + Trình baøy theo kieåu qui naïp    B ..Luyeän taäp
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc      Baøi taäp 1 :ñoaïn vaên coù hai yù vaø
      chaám thöø ba phaàn ghi nhôù saùch       dieãn ñaït thaønh hai ñoaïn vaên
      giaùo khoa trang 36
      III . Toång keát
      ? Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh ñoïc
      toaøn boä phaàn ghi nhôù sgk / 36
       Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù
      IV . Luyeän taäp
      -Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh ñoäc
      thaàm baøi taäp 1 / 36
      ? Vaên baûn coø maáy yù ? Vaø moãi yù     Baøi taäp 2 : caùch trình baøy noäi dung
      ñöôïc dieãn taû baèng maáy ñoaïn vaên ?     a. Trình baøy caùch dieãn dòch
       Hoïc sinh traû lôøi :            b. Ñoaïn song haønh
         + Ñoaïn 1 : xöa coù moät oâng thaày    c. Ñoaïn somng haønh
      doà . . . ñöa cho chuû nhaø  thaày ñoà
      vieát (laøm) vaên teá
         + Ñoaïn 2 : luùc vaøo leã . . . cheát
      nhaàm thì coù  thaày ñoà ñoïc vaên teá .
      - Hoïc sinh ñoïc baøi taäp 2 / 36 – 37
      ? Giaùo vieân hoûi : Baøi taäp yeâu caàu
      laøm gì ?
       Hoïc sinh traû lôøi : phaân tích caùc
      trình baøy noäi dung caùc ñoaïn vaên ?
      ? Giaùo vieân cho Hoïc sinh thaûo luaän
      nhoùm vaø sau ñoù leân trình baøy leân
      baûng .
         a. “Traàn Ñaêng Khoa” raát bieát
           yeâu thöông  dieãn dòch
         b. Khoâng coù caâu chuû ñeà 
26
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

           song haønh
         c. Khoâng coù caâu chuû ñeà 
           song haønh

V . Cuûng coá – Daën doø
   - Theá naøo laø ñoaïn vaên ?
   - Theá naøo laø töø ngöõ chuû ñeà cuûa caâu chuû ñeà ?
   - Coù maáy caùch trình baøy noäi dung moät ñoaïn vaên ?
   - Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp 3 , 4 / 37
   - Xem caùc ñeà baøi tham khaûo ñeå chuaån bò baøi vieát taäp laøm vaên töï söï .
Tieát 11 + 12

           VIEÁT BAØI TAÄP LAØM VAÊN SOÁ 1 – VAÊN TÖÏ SÖÏ

A . Muïc tieâu caàn ñaït : giuøp hoïc sinh
     - Heä thoáng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå taïo tieàn ñeà cho baøi vieát
     - Vieát baøi vaên töï söï keát hôïp vôùi vòec hình taønh ñoaïn vaên
B . Chuaån bò :
     1 . Giaùo vieân :
         - Ñeà kieåm tra
         - Yeâu caàu cuûa ñeà
         - Thang ñieåm chaám baøi
     2. Hoïc sinh :
         - Giaáy ,buùt vaø thaùi d0oä nghieâm tuùc trong khi laøm baøi .
C . Tieán trình leân lôùp :
   I/ Khôûi ñoäng :
     1/ Oån ñònh
     2/ Baøi cuõ
     3/ Giôùi thieäu baøi môùi :
  II. Phaùt ñeà :
     1/ Ñeà : keå veà moät laàn maéc khuyeát ñieåm khieán cho thaày coâ giaùo buoàn
     2/ Yeâu caàu :
         a/ Môû baøi
           - Giôùi thieäu bieåu hieän beân ngoaøi tröôùc khi thaày coâ giaùo gaëp vaø trao ñoåi khuyeát
ñieåm
         b/ Thaân baøi
          - Thaùi ñoä cuûa baûn thaân khi thaày coâ giaùo vaø caùc baïn nhaän ra loãi laàm cuûa mình
          - Trao ñoåi giöõa thaày coâ giaùo vaø baûn haân mình veà loãi laàm
          - Thaùi ñoä vaø ñaùnh giaù cuûa thaày coâ giaùo ñoái vôùi loãi laàm cuûa mình
          - Thaùi ñoä vaø caûm giaùc cuûa baûn thaân khi nghe thaày coâ giaùo nhaän xeùt , ñaùnh giaù
          - Nhöõng lôøi khuyeân chaân thaønh cuûa thaày coâ giaùo ñoái vôùi mình .
         c/ Keát baøi
          - Caûm xuùc cuûa baûn thaân vaø baøi hoïc khoâng theå queân .
27
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

    2/ Thang ñieåm
        a/ Ñieåm 0  2 : baøi quaù teä , chæ vieát vaøi caâu sô saøi
        b/ Ñieåm 3  4 : noäi dung trình baøy lung tung , ba phaàn khoâng roõ raøng , chính taû sai quaù
nhieàu .
        c/ Ñieåm 5 : baøi laøm noäi dung vaø hình thöùc chæ ñaït möùc ñoä trung bình , khoâng coù ñieåm
saùng taïo trong baøi laøm
        d/ Ñieåm 6 – 7 : - Baøi laøm töông ñoái ;
                - Trình baøy ñuùng ba phaàn roõ raøng ;
                - Baøi veát saïch seõ roõ raøng ;
                - Chính taû sai moät vaøi loãi
        e/ Ñieåm 8  10 : baøi laøm raát toát veà noäi dung laãn hình thöùc

 III Cuûng coá – Daën doø
       - Giaùo vieân thu baøi vaø nhaän xeùt tinh thaàn laøm baøi
       - Soaïn baøi vaø chuaãn bò baøi” Laõo Haïc”
Tuaàn 4
Tieát 13 + 14

                           Baøi 4

                        LAÕO HAÏC
                                 (Nam Cao)

A . Muïc tieâu caàn ñaït : ( SGK )
B . Chuaån bò :
     1 . Giaùo vieân :
         - Phöông phaùp giaûng daïy hôïp lyù
         - baêng hính phim “Laøng Vuõ Ñaïi ngaøy aáy”
         - Tieåu söû vaø cuoäc ñôøi cuûa taùc giaû
         - Tranh aûnh lieân quan ñeán baøi daïy
     2. Hoïc sinh :
         - Soaïn baøi ôû nhaø
         - Thao taùc hoïc taäp vaø tieáp thu kieán thöùc
         - Phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc.
         - Ñoïc toaøn truyeän , toùm taét noäi dung
C . Tieán trình leân lôùp :
   I/ Khôûi ñoäng :
     1/ Oån ñònh
     2/ Baøi cuõ
         - Töø caùc nhaân vaät Chò Daäu , Anh Daäu , baø laõo haøng xoùm , em coù theå khaùi quaùt ñieàu
gì veà soá phaän vaø phaåm caùch cuûa ngöôøi noâng daân Vieät Nam tröôùc caùch maïng thaùng taùm ?
28
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

        - Töø caùc nhaân vaät cai leä vaø ngöôøi nhaø lyù tröôûng em coù theå khaùi quaùt ñieàu gì veà baûn
chaát cuûa cheá ñoä thöïc daân nöûa phong kieán tröôùc ñaây ?
        - Em coù ñoàng tình vôùi lôøi can ngaên cuûa anh Daäu khoâng ? Vì sao ?
    3/ Giôùi thieäu baøi môùi :
        - Coù nhöõng ngöôøi nuoâi choù , quaù choù nhö ngöôøi . Nhöng quí choù ñeán möùc nhö Laõo Haïc
thì thaät hieám . Quí ñeán theá ñoù thì yaïi sao Laõo Haïc laïi baùn choù ñi roài noãi loøng daèn vaët töï haønh haï
mình , cuoáicuøng tìm ñeán caùi cheát thaät theâ thaûm . Nam Cao muoán göûi gaém ñieàu gì qua thieân truyeän ñau
thöông vaø voâ cuøng xuùc ñoäng naøy ?
 II / Ñoïc - Hieåu vaên baûn

         HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY                NOÄI DUNG
               VAØ TROØ
       - Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh ñoïc I/ Taùc giaû , taùc phaåm ( sgk )
       chuù thích daáu sao trang 45
       ? toùm taét ñoâi neùt veà cuoäc ñôøi
       vaø söï nghieäp cuûa taùc giaû ?
        Hoïc sinh toùm taét – Giaùo vieân
       nhaän xeùt.
         + Nam Cao ( 1915 – 1951 )
         + Laø nhaø vaên hieän thöïc tröôùc
       caùch caïng thaùng taùm .
         + Sau caùch maïng thaùng taùm vieát
       phuïc vuï khaùng chieán
         + Hi sinh treân ñöôøng coâng taùc
         + Caùc taùc phaåm chính : Chí Pheøo
       ( 1941 ); Traêng Saùng ( 1942 ) ; Ñôøi
       Thöøa ( 1943 ) ; Laõo Haïc (1943 ) ;
       Moät Ñaùm Cöôùi ( 1944 ) ; Truyeän
       Daøi Soáng Moøn (1944) ; Truyeän
       Ngaén Ñoâi Maét (1948 ) ; Taäp Nhaät
       Kyù Ôû Röøng ( 1948 ) ; Buùt Kyù
       Chuyeän Bieân Giôùi (1951)
         + Ñöôïc truy taëng giaûi thöôûng
       Hoà Chí Minh veà vaên hoïc ngheä
       thuaät .
       - Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh ñoïc
       toaøn boä 43 chuù thích .
       - Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh naém
       kyõ caùc chuù thích : 5 , 6 , 9 , 10 , 11 ,
       15 , 21 , 24 , 28 , 30 , 31 , 40 , 43 .
       - Giaùo vieân giôùi thieäu caùch ñoïc
       vaên baûn :
         + oâng giaùo (ngöôøi keå chuyeän )
       ñoïc chaäm , buoàn , caûm thoâng , coù
       luùc xoùt xa ñau ñôùn , suy tö , ngaãm
       nghó .
         + gioïng laõo haïc : khi ñau ñôùn aân
       haän , daén vaët , naên næ giaûi baøy ,
29
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      khi chua xoùt töï mæa mai .
        + Gioïng vôï oâng giaùo : laïnh
      luøng , khoâ khang, coi thöôøng .
        + Gioïng Binh Tö : nghi ngôø mæa
      mai .
      - Giaùo vieân goïi Hoïc sinh ñoïc :     II/Keát caáu
       - Hoïc sinh nhaän xeùt phaàn ñoïc cuûa
      baïn
       - Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù
      chung
       ? Giaùo vieân hoûi : ñoaïn trích coù
      theå chia laøm maáy ñoaïn nhoû ? neâu
      noäi dung cuûa töøng ñoaïn ?
        Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm vaø
      trình baøy keát quaû cuûa nhoùm mình .
       - Giaùo vieân nhaän xeùt chung vaø
      choát :
        + Ñoaïn 1 : hoâm sau . . . vaø laõo
      cöù xa toâi daàn  Laõo Haïc baùo tin
      vieäc baùn choù vaø nhôø caäy oâng      III/ Phaân tích
      giaùo .                     1/ Nhaân vaät Laõo Haïc
        + Ñoaïn 2 : laõo khoâng hieåu toâi . .     a/ Taâm traïng cuûa Laõo Haïc sau khi
      . moät theâm ñaùng buoàn  cuoäc       baùn caäu Vaøng
      soáng cuûa Laõo Haïc sau ñoù thaùi ñoä
      cuûa oâng giaùo vaø Binh Tö khi hay
      Laõo Haïc xin baû choù
        + Ñoaïn 3 : coøn laïi  caùi cheát
      vaät vaõ cuûa Laõo Haïc .
      ? Giaùo vieân hoûi : vì sao laõo haïc raát
      yeâu thöông caäu vaøng maø vaãn phaûi
      ñaønh baùn caäu ?
        Hoïc sinh traû lôøi : vì muoán laõo
      daønh ñöôïc nhieàu tieàn cho con hôn .
       ? Giaùo vieân hoûi : vieäc Laõo Haïc
      nhaéc ñi nhaéc laïi vieäc seõ baùn caäu
      Vaøng vôùi oâng giaùo chöùng toû Laõo
      Haïc xem vieäc baùn choù laø vieäc nhö
      theá naøo ?
        Hoïc sinh traû lôøi : xem laø vieäc
      quan troïng .
       ? Giaùo vieân hoûi : tìm nhöõng töø
      ngöõ , hình aûnh mieâu taû thaùi ñoä
      vaø taâm traïng cuûa Laõo Haïc , khi
      laõo keå chuyeän baùn caäu Vaøng vôùi
      oâng giaùo ?
        Hoïc sinh traû lôøi :
         + Coá laøm ra vui veû
         + Cöôøi nhö meáu
30
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

         + Maét aàng aäng nöôùc
         + Maët ñoät nhieân co ruùm laïi
         + Veát nhaên xoâ laïi
         + Ñaàu ngheïo
         + Mieäng meáu maùo nhö con nít
         + Hu hu khoùc
       ? Giaùo vieân hoûi : caùi gay cuûa
      caùch mieâu taû aáy cuûa taùc giaû laø
      ôû choã naøo ?               - Thöông tieác , xoùt xa , aân haän .
       - Giaùo vieân cho Hoïc sinh thaûo luaän
      vaø ñieàn vaøo nhöõng yù ñuùng :
        loät taû ñöôïc sö ñau ñôùn xoùt xa
      thöông tieác
        veát thöông loøng cuûa laõo töï gaây
      ra
        theå hieän chaân thaät , cuï theå vaø
      chính xaùc tuaàn töï dieãn bieán taâm
      traïng ñau ñôùn daâng leân .         thuûy chung , soáng tình nghóa , chaân
        taâm traïng oøa vôõ thaønh tieáng    thöïc vaø raát thöông con.
      khoùchu hu nhö con nít .
       ? Giaùo vieân hoûi : qua tìm hieåu treân
      em coù nhaän xeùt gì veà taâm traïng
      cuûa Laõo Haïc sau khi baùn caäu      b/ Nguyeân nhaân caùi cheát cuûa Laõo Haïc
      Vaøng ?
        Hoïc sinh traû lôøi : taâm traïng
      thöông tieác , xoùt xa , aân haän .
       ? Giaùo vieân hoûi : xung quanh vieäc
      baùn Caäu Vaøng em coøn nhaän ra
      ñöôïc ñieàu gì ôû Laõo Haïc ñoái vôùi
      moïi ngöôøi xung quanh ?
        Hoïc sinh traû lôøi : thöông con
      soáng coù tình caûm , thuûy chung vaø
      trung thöïc

         * Heát tieát 13 sang tieát 14 *

       - Giaùo vieân hoûi : em coù nhaän xeùt
      gì veà vieäc nhôø oâng giaùo cuûa Laõo
      Haïc ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : chuaån bò cho
      moät vieäc heä troïng trong ñôøi
       - Giaùo vieân hoûi : Laõo Haïc ñaõ
      nhôø caäy oâng giaùo nhöõng vieäc gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Göûi laïi maõnh vöôøn
        + Gôûi tieàn lo haäu söï khoâng may
      cuûa cuoäc ñôøi laõo
       - Giaùo vieân hoûi : Nam Cao taû caùi
31
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      cheát cuûa Laõo Haïc nhö theá naøo ?      + Tình caûnh tuùng quaån , ñoùi khoå
      --> Hoïc sinh traû lôøi :            + Thöông con aâm thaàm vaø loøng töï
         + Vaät vaõ , ruû röôïi         troïng ñaùng kính
         + Tru treùo boït meùp suøi ra       + Saùm hoái cho vieäc ñaùnh löøa caäu
         + Thaät döõ doäi , baát ngôø      Vaøng
       - Giaùo vieân hoûi : taïi sao Laõo Haïc
      laïi choïn caùi cheát nhö vaäy ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Thanh thaûn veà taâm hoàn
        + Hoái haän vaø töï tröøng phaït
      mình ñoái vôùi vieäc baùn Caäu Vaøng
       - Giaùo vieân hoûi : qua tìm hieåu treân
      haõy cho bieát nguyeân nhaân daãn ñeán
      caùi cheát cuûa Laõo Haïc ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Tình caûnh tuùng quaån , ñoùi      Soá phaän nhöõng ngöôøi noâng daân
      khoå                    ngheøo bò ñaåy vaøo con ñöôøng beá taét
        + Thöông con aâm thaàm vaø loøng
      töï troïng ñaùng kính            2/ Nhaân vaät oâng giaùo ñoái vôùi Laõo
        + Saùm hoái cho vieäc ñaùnh löøa    Haïc
      caäu Vaøng
       - Giaùo vieân hoûi : haõy cho bieát yù
      nghóa caùi cheát cuûa laõo haïc ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :          + tính caùch
        + Boäc loä roõ soá phaän vaø tính      - caûm thoâng chia seõ vôùi ngöôøi
      caùch cuûa laõo haïc cuõng nhö soá     cuøng caûnh ngoä
      phaän cuûa nhöõng noâng daân ngheøo      + caûm nhaän vaø thaùi ñoä ñoái vôùi laõo
      trong xaõ hoäi               haïc :
        + Toá caùo hieän thöïc xaõ hoäi noâ     - thöông yeâu
      leä , toái taêm , doàn ñaåy con ngöôøi     - nghi ngôø , xem thöôøng
      vaøo böôùc ñöôøng cuøng             - toân troïng vaø neå phuïc
      Giaùo vieân choát ; soá phaän nhöõng
      ngöôøi noâng daân ngheøo bò ñaåy vaøo
      con ñöôøng beá taét
       ? - Giaùo vieân hoûi : em hieåu gì veà
      hoaøn caûnh oâng giaùo ? oâng giaùo
      coù vai troø gì trong truyeän
       --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + laø trí thöùc ngheøo ôû noâng thoân
        + laø ngöôøi keå chuyeän , laø ngöôøi
      baïn thaân tình cuûa laõo haïc
      - Giaùo vieân hoûi : ñoái vôùi laõo haïc
      oâng giaùo ñoái söû nhö theá naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : caûm thoâng
      thöông xoùt tìm nhieàu caùch an uûi
      giuùp ñôõ laõo haïc
       - Giaùo vieân hoûi : khi nghe binh tö
      keå veà vieäc laõo haïc xin baû choù thì
32
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      oâng giaùo ñaõ phaùt bieåu veà laõo
      haïc nhö theá naøo ? nhaän xeùt cuûa
      oâng giaùo ñoái vôùi laõo haïc trong
      vieäc naøy ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : “ thí ra ñeán
      luùc cuøng laõo cuõng coù theå laøm
      lieàu nhö ai heát . . . con ngöôøi ñaùng
      kính aáy cuõng theo goùt binh tö ñeå
      coù aên ö ? cuoäc ñôøi quaû thaät moãi
      ngaøy moät theâm ñaùng buoàn. . .” 
      xem thöôøng
       - Giaùo vieân hoûi : khi chöùng kieán
      caùi cheát ñau ñôùn vì aên baû choù
      cuûa laõo haïc oâng giaùo ñaõ phaùt
      ngoân nhö theá naøo ? qua ñoù cho bieát
      oâng Giaùo ñaõ nghó gì veà Laõo Haïc ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Khoâng ! cuoäc  3/ Ngheä thuaät vaên baûn
      ñôøi chöa haún ñaõ ñaùng buoàn hay     - Taïo döïng nhaân vaät roõ neùt , coù
      vaãn ñaùng buoàn nhöng laïi ñaùng     chieàu saâu taâm lí
      buoàn theo moät nghóa khaùc .        - Tình huoáng baát ngôø
      - Giaùo vieân bình : moät choác ñau     - Caùch keå chuyeän töï nhieân linh hoaït,
      ñôùn Laõo Haïc laïi khieán oâng Giaùo   keát hôïp töï söï vaø mieâu taû
      giaät mình maø ngaãm nghó veà cuoäc
      ñôøi . Cuoäc ñôøi chöa haún ñaõ ñaùng
      buoàn bôûi may maø yù nghó tröôùc
      ñoù cuûa mình ñaõ khoâng ñuùng , bôûi
      coøn nhöõng con ngöôøi cao quí nhö
      Laõo Haïc . nhöng cuoäc ñôøi buoàn
      theo nghóa : con ngöôøi coù nhaân
      caùch cao ñeïp nhö Laõo Haïc maø
      khoâng ñöôïc soáng . Sao oâng laõo
      ñaùng thöông ñaùng kính nhö theá maø
      phaûi chòu caùi cheát vaät vaõ döõ doäi  IV Toång keát ( sgk )
      ñeán ñau loøng ngöôøi .
       - Giaùo vieân hoûi : theo em caùi hay
      cuûa truyeän theå hieän roõ nhaát ôû
      ñieåm naøo ? vieäc taïo döïng tình
      huôùng truyeän baát ngôø taùc duïng
      nhö theá naøo ? Caùch xaây döïng nhaân
      vaät coù ñaëc saéc gì ? Truyeän keå theo
      ngoâi thöù nhaát coù hieäu quaû ngheä
      thuaät gì ?
      - Giaùo vieân phaùt phieáu hoïc taäp
      yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän nhoùm
      trình baøy keát quaû cuûa mình
         + Buùt phaùp khaéc hoïa nhaân
      vaät taøi tình vaø coù chieàu saâu taâm
      lí
33
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

          + Taïo tình huoáng baát ngôø gaây
       höùng thuù cho ngöôøi ñoïc
          + Caùch keå chuyeän gaàn guõi
       chaân thuïc , daãn daét töï nhieân linh
       hoaït
       III/ Toång keát
       - Giaùo vieân hoûi : em caûm nhaän gì
       qua taùc phaåm Laõo Haïc ? qua ñoù em
       bieát gì veà taùc giaû ñoái vôùi ngöôøi
       daân ngheøo trong xaõ hoäi thöïc daân
       phong kieán ? taøi naêng ñaëc bieät cuûa
       taùc giaû ñöôïc theå hieän qua vaên
       baûn naøy laø gì ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo ghi
       nhôù sgk/48
       - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc
       phaàn ghi nhôù

4/ Cuõng coá daën doø
    - Qua truyeän ngaén Laõo Haïc vaø ñoaïn trích “Töùc nöôùc vôõ bôø” em coù suy nghó gí veà cuoäc ñôøi
soá phaän cuûa nhöõng ngöôøi noâng daân ngheøo trong xaõ hoäi thöïc daân nöûa phong kieán luùc baáy giôø ?
    - Taøi naêng cuûa Nam Cao ñöôïc theå hieän trong truyeän “Laõo Haïc” ôû ñieåm naøo ?
    - Hoïc baøi cuõ , ñoïc laïi vaên baûn ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau
    - Xem vaø soaïn baøi “ Töø tuôïng hính , töø töôïng thanh “
Tieát 15
               TÖØ TÖÔÏNG HÌNH , TÖØ TÖÔÏNG THANH

A . Muïc tieâu caàn ñaït : sgk
B . Chuaån bò
    1/ Giaùo vieân :
        - Baûng phuï vaø phieáu hoïc taäp
        - Moät soá baøi taäp nhanh
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2/ Hoïc sinh :
        - Baøi chuaån bò ôû nhaø
C . Hoaït ñoäng leân lôùp :
  I/ Khôûi ñoäng
34
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

    1/ Oån ñònh
    2/ Baøi cuõ :
        - Theá naøo laø töø vöïng ? Cho ví duï ?
        - Trong ñoaïn thô döôùi ñaây taùc giaû ñaõ chuyeån caùc töø in ñaäm töø tröôøng töø vöïng naøo
sang tröôøng töø vöïng naøo ?
                     “ Ñoàng laøng vöôn chuùt heo maây
                  Maàm caây tænh giaác vöôøn ñaày tieáng chim
                      Haït möa maûi mieát troán tìm
                   Caây ñaøo tröôùc cöûa lim dim maét cöôøi “
                           ( Ñoã Quang Huyønh )
        a. con ngöôøi sang con ngöôøi
        b. con ngöôøi sang vaät voâ tri
        c. con ngöôøi sang thuù vaät
        d. con ngöôøi sang thöïc vaät
    3/ Giôùi thieäu baøi môùi :
        - Ñeå bieát ñöôïc nhöõng töø : moùn meùn , hu hu , vaät vaõ ruõ röôïi . . . maø Nam Cao söû duïng
    trong vaên baûn Laõo Haïc laø töø gí . hoâm nay caùc em tím hieåu qua baøi “ töø töôïng hính , töø töôïng
    thanh “
II/ Hình thaøh kieán thöùc môùi :

       HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ                 NOÄI DUNG
                TROØ
      - Hoïc sinh ; ñoïc ñoaïn trích vaên baûn    A . Tìm hieåu baøi
      laõo haïc ôû baûng phuï             I . Ñaëc ñieåm coâng duïng
       - Giaùo vieân hoûi : trong nhöõng töø in      - Töø töôïng hình : moùn meùn , xoàng
      ñaäm treân töø naøo gôïi taû hình aûnh     xoäc, vaät vaõ , ruû röôïi soøng xoäc , xeàn
      daùng veû cuûa nhaân vaät ? nhöõng töø     xeäch
      naøo moâ taû aâm thanh cuûa töï nhieân ,        Töø gôïi taû hình aûnh , daùng veû
      cuûa con ngöôøi ?                  - Töø töôïng thanh : hu hu , ö öû
      --> Hoïc sinh traû lôøi :                Moâ taû aâm thanh
          + Gôïi taû hình aûnh , daùng veû söï
      vaät : moùn meùn , xoàng xoäc, vaät vaõ ,
      ruû röôïi soøng xoäc , xeàn xeäch
         + Moâ phoûng aâm thanh töï nhieân
      con ngöôøi : hu hu , ö öû .
       - Giaùo vieân hoûi : nhöõng töø gôïi taû
      hình aûnh daùng veû vaø nhöõng töø moâ
      phoûng aâm thanh töï nhieân vaø con
      ngöôøi laø nhöõng töø gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
         + Tö töôïng hình
         + Töø töôïng thanh
       - Giaùo vieân hoûi : vaäy ñaëc ñieåm
      cuûa töø töôïng thanh töø töôïng hình laø
      gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        - Töø töôïng hình : laø töø gôïi taû hình
      aûnh , daùng veû cuûa söï vaät
35
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

       - Töø töoôïng thanh : laø töø moâ phoûng
      aâm thanh cuûa töï nhieân vaø con ngöôøi
      Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh tìm moät
      soá töø töôïng thanh , töø töôïng hình
      - Giaùo vieân hoûi : nhöõng töø nhö treân
      coù theå ñöôïc söû duïng trong vaên baûn ,
      thuyeát minh , haønh chính coâng vuï hay
      khoâng ? chuùng ñöôïc söû duïng trong
      nhöõng loaïi vaên baûn naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : khoâng . chuùng
      chæ ñöôïc duøng trong vaên mieâu taû vaø
      töï söï
      - Giaùo vieân hoûi : khi söû duïng trong
      vaên mieâu taû töï söï chuùng coù taùc
      duïng nhö theá naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Gôïi ñöôïc hình aûnh , daùng veû
      aâm thanh cuï theå sinh ñoäng
        + Coù giaù trò bieåu caûm cao
      - Giaùo vieân hoûi : vaäy coâng duïng
      cuûa töø töôïng hình töø töôïng thanh nhö
      theá naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : gôïi ñöôïc hình
      aûnh , daùng veû vaø aâm thanh cuï theå
      sinh ñoäng , coù giaù trò bieåu caûm cao
      thöôøng ñöôïc duøng trong vaên baûn töï
      söï vaø mieâu taû
      - Giaùo vieân ñaûo baøi taäp nhanh treân
      baûng phuï vaø tìm töø töôïng thanh töø
      vaø töôïng hình
      “ Anh Daäu uoán vai ngaùp daøi moät
      tieáng . ueå oaûi , choáng tay xuoáng
      phaûn , anh vöøa reân vöøa ngoûng ñaàu
      leân . run raåy caát baùt chaùo , anh môùi
      keà vaøo ñeán mieäng cai leä vaø ngöôøi    II Ghi nhôù : sgk/49
      nhaø lí tröôûng saàm saäp tieáng vaøo     B . Luyeän taäp
      vôùi nhöõng roi song tay thöôùc vaø daây     Baøi taäp 1 : töø töôïng hình ,töø töôïng
      thöøng “                   thanh :soaøn soaït , roùn reùn , bòch , boáp ,
      - Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc toaøn boä  leûo khoûe , choûng queøo .
      ghi nhôù sgk/49
      III/Toång keát
      IV Luyeän taäp
      - Giaùo vieân goïi Hoïc sinh ñoïc baøi taäp
      1/49 – 50                   Baøi TAÄP 2 : töø töôïng hình taû daùng ñi :
      - Giaùo vieân hoûi : baøi taäp yeâu caàu   khaäp khieång , chaàm chaäm , xieâu xieâu ,
      gì ?                     roùn reùn , laät ñaät , ñuûng ñænh
      --> Hoïc sinh traû lôøi : tìm töø töôïng
      hình , töø töôïng thanh            Baøi taäp 3 : phaân bieät yù nghóa cuûa töø
36
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      Giaùo vieân cho Hoïc sinh laøm baøi taäp
      nhanh theo nhoùm vaø baùo caùo keát
      quaû
      - cho Hoïc sinh ñoïc baøi taäp 2 / 50
       - Giaùo vieân hoûi : baøi taäp yeâu caàu
      laøm gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : tìm töø töôïng
      hình gôïi taû daùng ñi cuûa ngöôøi
      - Hoïc sinh ñoïc baøi taäp 3 / 50 vaø xaùc
      ñònh yeâu caàu baøi taäp
      Giaùo vieân ñöa ra baøi taäp yeâu caàu
      Hoïc sinh duøng buùt chì gaïch ñeå noái
      nghæa cho caùc töø
       Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm :
         A       B        gheùp
       1/   1/ Moâ taû tieáng
       Cöôøi cöôøi thoaûi maùi ,
       ha   voâ tö , khoâng caàn 1a – 3b
       haû   giöõ yù töù ñoái
           vôùi ngöôøi xung
           quanh
       2/   2/ Cöôøi to thoâ loã
       Cöôøi , gaây caûm giaùc     2a – 4b
       hì hì  khoù chòu cho
           ngöôøi khaùc
       3/   3/ Cöôài to , toû ra
       Cöôøi raát khoaùi chí      3a – 2b
       hoâ
       hoá
       4/   4/ Cöôøi phaùt ra
       Cöôøi baèng muõi , theå     4a – 1b
       hô   hieän söï thích thuù
       hôù   coù veû hieàn laønh
V/ Cuûng coá daën doø
   - Trình baøy ñaëc ñieåm coâng duïng cuûa töø töôïng hình , töø töôïng thanh
   - Hoïc baøi , laøm caùc baøi coøn laïi
   - Xem vaø soaïn baøi “ lieân keát caùc ñoaïn vaên trong vaên baûn “Tieát 16

           LIEÂN KEÁT CAÙC ÑOAÏN VAÊN TRONG VAÊN BAÛN
A . Muïc tieâu caàn ñaït : sgk
B . Chuaån bò
    1/ Giaùo vieân :
37
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

        - Baûng phuï vaø phieáu hoïc taäp
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2/ Hoïc sinh :
        - Baøi chuaån bò ôû nhaø
 C . Hoaït ñoäng leân lôùp :
  I/ Khôûi ñoäng
    1/ Oån ñònh
    2/ Baøi cuõ :
        - Theá naøo laø vaên baûn ?
        - Coù maáy caùch trình baøy noäi dung ñoaïn vaên ?
    3/ Giôùi thieäu baøi môùi :
        - Ñeå hieåu caùch söû duïng caùc phöông tieän lieân keát caùc ñoaïn vaên khieán chuùng lieàn yù ,
    maïch laïc vaø vieát ñöôïc caùc ñoaïn vaên maïch laïc , chaët cheõ nhö theá naøo caùc em seõ ñeán vôùi baøi
    hoâm nay ñeå naém vaø hieåu ñöôïc ñieàu ñoù .
II/ Hình thaøh kieán thöùc môùi :
        HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ                 NOÄI DUNG
       Giaùo vieân treo baûng phuï             A . Tìm hieåu baøi
       - Giaùo vieân goäi Hoïc sinh ñoïc            I / Taùc duïng cuûa vòeâc lieân keát
       - Giaùo vieân hoûi : hai ñoaïn vaên coù moái    ñoaïn vaên trong vaên baûn :
       lieân heä gì khoâng ? taïi sao ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi :
         - coù lieân keát song coøn loûng leûo
         + hai ñoaïn cuøng vieát veà moät ngoâi
       tröôøng nhöng thôøi ñieåm taû vaø phaùt bieåu
       caûm nghó khoâng hôïp lí
       - Giaùo vieân goïi Hoïc sinh ñoïc hai ñoaïn vaên
       muïc mooät
       - Giaùo vieân hoûi : cuïm töø tröôùc ñoù maáy
       hoâm boå sung yù nghóa gì cho ñoaïn vaên thöù
       hai
       --> Hoïc sinh traû lôøi : boå sung thôøi gian
       phaùt bieåu caûm nghó cho ñoaïn vaên
       - Giaùo vieân hoûi : theo em cuïm töø treân hai
       ñoaïn vaên ñaõ lieân heä vôùi nhau nhö theá
       naøo ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi :
          + lieân keát veà hình thöùc vaø noäi dung
       vôùi ñoaïn 1
         + hai ñoaïn vaên gaén boù chaët cheõ vôùi
       nhau
       - Giaùo vieân hoûi : haõy cho bieát taùc duïng   - Taïo söï lieàn maïch
       cuûa vieäc lieân keát ñoaïn trong vaên baûn ?    - Laøm neân tính hoaøn chænh cho
       --> Hoïc sinh traû lôøi :              vaên baûn .
          + taïo söï lieàn maïch giöõa hai ñoaïn vaên
          + goùp phaàn laøm neân tính hoaøn chænh
       cho vaên baûn .
       - Giaùo vieân hoûi : khi chuyeån töø ñoaïn vaên
       naøy sang ñoaïn vaên khaùc caàn coù nhöõng gì?
38
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                  Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      Neâu taùc duïng cuûa noù .               II/ Caùch lieân keát caùc ñoaïn vaên
      --> Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo chaám thöù     trong vaên baûn
      nhaát trong ghi nhôù .                  1/ Duøng töø ngöõ ñeå lieân keát
      - Hoïc sinh ñoïc hai ñoaïn vaên .           ñoaïn vaên
      - Giaùo vieân hoûi : hai ñoaïn vaên lieät keâ hai      - Töø ngöõ coù taùc duïng lieät
      khaâu khaùc nhau cuûa quaù trình lónh hoäi vaø     keâ : tröôùc heát , ñaàu tieân , maët
      caûm thuï taùc phaåm vaên hoïc . Ñoù laø hai      khaùc , moät laø ngoaøi ra . . .
      khaâu naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + khaâu tìm hieåu taùc phaåm vaên hoïc
      + khaâu caûm thuï
      Töø ngöõ naøo coù taùc duïng lieân keát giöõa
      hai ñoaïn vaên ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : sau khaâu tìm hieåu
       - Giaùo vieân hoûi : keå theâm moät soá töø
      ngöõ coù taùc duïng lieät keâ ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : tröôùc heát , ñaàu tieân ,
      cuoái cuøng , sau nöõa , moät maët , maët khaùc ,
      moät laø , hai laø , theâm vaøo ñoù , ngoaøi ra .
      - Hoïc sinh ñoïc hai ñoaïn ( b )            - Töø ngöõ coù taùc duïng töông
       - Giaùo vieân hoûi : tìm quan heä yù nghóa      phaûn ñoái laäp : nhöng , traùi laïi ,
      giöõa hai ñoaïn vaên treân ?              tuy vaäy tuy nhieân , ngöôïc laïi , theá
      --> Hoïc sinh traû lôøi : quan heä töông phaûn     maø , vaäy maø , nhöng maø .
      ñoái laäp
       - Giaùo vieân hoûi : töø ngöõ naøo coù nhieäm
      vuï lieân keát giöõa hai ñoaïn vaên ? Tìm theâm    - Töø ngöõ lieân keát coù taùc duïng
      moät soá töø khaùc coù taùc duïng töông töï ?     chæ ñònh söï vaät hieän töôïng : ñoù ,
      --> Hoïc sinh traû lôøi :               naøy , aáy , vaäy , theá , kia , noï . . .
      + Nhöng
      + Traùi laïi , tuy vaäy , tuy nhieân , ngöôïc laïi ,
      theá maø , vaäy maø , nhöng maø .
      - Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh xem laïi hai
      ñoaïn vaên I .
       - Giaùo vieân hoûi : töø ñoù thuoäc töø loaïi
      naøo ? Tröôùc ñoù laø khi naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Ñoù : chæ töø
      + Tröôùc ñoù laø tröôùc luùc nhaân vaät Toâi
      caép saùch ñeán tröôøng .
       - Giaùo vieân hoûi : chæ töø vaø ñaïi töø cuõng
      ñöôïc laøm phöông tieän lieân keát ñoaïn . Haõy
      tìm tieáp moät soá chæ töø vaø ñaïi töø töông töï
      .
      --> Hoïc sinh traû lôøi : ñoù , naøy, aáy , vaäy    - töø ngöõ lieân keát coù taùc duïng
      ,theá , kia noï …                   toång keát khaùi quaùt : toùm laïi ,
      - Hoïc sinh ñoïc hai ñoaïn vaên muïc ( d )       noùi chung , toång keát laïi , noùi cho
      - Giaùo vieân yeâu caàu :phaân tích moái quan     cuøng . .
      heä yù nghóa giöõa hai ñoaïn vaên .
39
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      --> Hoïc sinh traû lôøi : quan heä toång keát
      khaùi quaùt caùi cuï theå .             2/ Duøng caâu ñeå lieân keát caùc
       - Giaùo vieân yeâu caàu : Tìm töø ngöõ coù taùc  ñoaïn vaên
      duïng töông töï .                    - aùi daø , laïi coøn chuyeän ñi hoïc
      --> Hoïc sinh traû lôøi :              nöõa ñaáy
      + Noùi toùm laïi
      + Nhìn chung , toùm laïi , toång keát laïi , noùi
      moät caùch toång quaùt thì , noùi cho cuøng , coù
      theå noùi .
      - Hoïc sinh ñoïc hai ñoaïn vaên .
      - Giaùo vieân yeâu caàu tìm caâu lieân keát giöõa
      hai ñoaïn vaên . Cho bieát taïi sao caâu ñoù coù
      taùc duïng lieân keát ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Aùi daø , laïi coøn chuyeän ñi hoïc nöõa cô
      ñaáy !
      + Noái tieáp vaø phaùt trieån yù ôû cuïm töø “
      boá ñoùng saùch cho maø ñi hoïc “
       - Giaùo vieân hoûi : qua tìm hieåu , haõy cho
      bieát coù theå söû duïng caùc phöông tieä lieân
      keát chuû yeáu naøo ?                III/ Ghi nhôù sgk
      --> Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo chaám thöù 2
      phaàn ghi nhôù
      - Giaùo vieân goïi Hoïc sinh ñoïc to phaàn ghi    B . Luyeän taäp
      nhôù sgk / 53 .                    Bìa taäp 1 : töø coù taùc duïng lieân
      III/ Luyeän taäp                   keát vaø quan heä yù nghóa giöõa caùc
      - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp 1 /53      ñoaïn vaên
       - Giaùo vieân hoûi : baøi taäp yeâu caàu laøm gì   e. noùi nhö vaäy : toång keát
      ?                           f. theá maø : töông phaûn
      --> Hoïc sinh traû lôøi : tìm töø coù taùc duïng    g. cuõng : noái tieáp , lieät keâ
      lieân keát vaø quan heä yù giöõa caùc ñoaïn vaên    h. tuy nhieân : töông phaûn
      .
      - Giaùo vieân cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm :
        a. noùi nhö vaäy : toång keát          Baøi taäp 2 töø ngöõ thích hôïp
        b. theá maø : töông phaûn              e. töø ñoù
        c. cuõng : noái tieáp , lieät keâ          f. noùi toùm laïi
        d. tuy nhieân : töông phaûn             g. tuy nhieân
      - Giaùo vieân cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm      h. thaät khoù traû lôøi
      ñeå tìm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng
       Hoïc sinh thaûo luïaän :
         a. töø ñoù
         b. noùi toùm laïi
         c. tuy nhieân
         d. thaät khoù traû lôøi

IV / Cuûng coá daën doø :
    - Khi chuyeån töø ñoaïn vaên naøy sang ñoaïn vaên khaùc phaûi coù nhöõng giì ? neâu taùc duïng ?
    - Haõy cho bieát caùc phöông tieän lieân keát naøo ?
40
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                  Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

    - Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp coøn laïi
    - Xem ñoïc vaø soaïn baøi “ töø ngöõ ñòa phöông vaø bieät ngöõ xaõ hoäi “Tieát 17
Baøi 5

          TÖØ NGÖÕ ÑÒA PHÖÔNG VAØ BIEÄT NGÖÕ XAÕ HOÄI
A . Muïc tieâu caàn ñaït : sgk
B . Chuaån bò
    1/ Giaùo vieân :
         - Baûng phuï vaø phieáu hoïc taäp
         - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2/ Hoïc sinh :
         - Thao taùc hoaït ñoäng nhoùm
         - Baøi chuaån bò ôû nhaø
C . Hoaït ñoäng leân lôùp :
  I/ Khôûi ñoäng
    1/ Oån ñònh
    2/ Baøi cuõ :
         - neâu ñaëc ñieåm coâng duïng cuûa töø töôïng hình , töø töôïng thanh ? cho ví duï
    3/ Giôùi thieäu baøi môùi :
         - laâu nay caùc em vaãn nghe noùi ñeán caùc töø nhö : ba , meï , boá , tía , cha hoaïc gaäy , ngoãng . .
    . nhöng khoù coù theå phaân bieät ñöôïc ñaâu laø töø ñòa phöông ñaâu laø bieät ngöõ xaõ hoäi vaø töø toaøn
    daân . tieát hoïc naøy seõ giuùp caùc em hieåu vaø laøm roõ ñieàu ñoù .
         II/ Hình thaøh kieán thöùc môùi :
          HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ                NOÄI DUNG
                  TROØ
       Giaùo vieân treo baûng phuï           A . Tìm hieåu baøi :
       - Hoïc sinh ñoïc                 I . Töø ngöõ ñòa phöông :
        - Giaùo vieân hoûi : trong ba töø baép , beï , - Khaùi nieäm : Sgk / 56 .
       ngoâ töø naøo laø töø ñòa phöông töø naøo    - Ví duï : Cha , tía , thaày , caäu , boá , ba
       ñöôïc söû duïng phoå bieán trong toaøn daân ?        Meï , maù , u , baàm , me
       --> Hoïc sinh traû lôøi :
          + töø ñòa phöông : baép , beï
          + töø toaøn daân : ngoâ
        - Giaùo vieân hoûi : qua ñoù em hieåu theá
       naøo laø töø ñòa phöông ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo ghi nhôù
       sgk /56
       Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh tìm moät soá
       töø ñòa phöông cho bieát nghóa cuûa töø ñoù
       Giaùo vieân choát :
          + khaùc vôùi töø ngöõ toaøn daân , töø
       ngöõ ñòa phöông ñöôïc söû duïng ôû moät
41
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      hoaëc moät soá ñòa phöông nhaát ñònh
         + töø ngöõ ñòa phöông luoân coù ngoân
      saéc ñòa phöông ñoù .
      Giaùo vieân pphaùt phieáu hoïc taäp cho Hoïc
      sinh vaø yeâu caàu laøm baøi taäp nhanh
      baèng caùch thaoûp luaän nhoùm
      * gaïch chaân döôùi caùc töø ngöõ ñòa
      phöông trong ñoaïn vaên sau ;
          Queâ höông ôi sao maø da dieát theá
          Gioïng ñoø ñöa loøng hueá ñoù chaêng /
          Vì duø ñeøn taét ñaõ coù traêng
          Khoå em thì em chòu , bieát laøm raêng
      ñaëng chöø
             (Toá Höõu – baøi ca queâ höông)
         Gan chi gan röùa meï nôø
         Meï raèng cöùu nöôùc mình chôø chi ai
             (Toá Höõu – meï suoát)       II . Bieät ngöõ xaõ hoäi :
      Giaùo vieân goïi Hoïc sinh cho hai ví duï (a)
      vaø (b) sgk/57
      Giaùo vieân cho Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm
      ñeå tìm caâu traû lôøi
      - ñaïi dieän nhoùm phaùt bieåu , nhoøm khaùc
      nhaän xeùt
        a. + meï vaø môï laø hai töø cuøng nghóa
         + duøng meï : ñeå keå vôùi ñoäc giaû
         + duøng môï : caâu ñaùp cuûa caäu beù
      hoàng vôùi ngöôøi cuøng taàng lôùp xaõ hoäi
         + môï vaø thaày ñöôïc söû duïng ôû taàng
      lôùp trung vaø thöôïng löu tröôùc caùch maïng
      thaùng taùm
        b. + ngoãng : ñieåm 2 ; truùng tuû : ñuùng
      phaàn ñaõ hoïc thuoäc loøng
         + taàng lôùp hoïc sinh vaø sinh vieân
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung vaø yeâu caàu   - Khaùi nieäm : Sgk / 56
       - Giaùo vieân hoûi : qua tìm hieåu treân haõy  - Ví duï :
      cho bieát theá naøo laø bieät ngöõ xaõ hoäi ?  + Saõi , ni coâ ( nöõ tu trong toân giaùo
      Cho ví duï .                   phaät giaùo )
      --> Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo phaàn ghi  + Traãm ( caùch xöng hoâ cuûa vua )
      nhôù Sgk / 57 .                 + Ngö thieän ( vua duøng böõa )
      - Hoïc sinh ñöa ra ví duï .
      - Giaùo vieân nhaän xeùt vaø ghi baûng
      - Giaùo vieân choát : Bieät ngöõ xaõ hoäi chæ
      ñöôïc duøng trong moät taàng lôùp xaõ hoäi
      nhaát ñònh .
      - Giaùo vieân ñöa baøi taäp nhanh trong baûng
      phuï chia lôùp thaønh hai nhoùm leân tìm töø
      ñieàn vaøo baûng
           Nhoùm 1       Nhoùm 2
42
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

       Töø Nghóa      Töø     Nghóa
       Côùm Coâng an    Chaûnh    Leân maët   III . Söû duïng töø ngöõ ñòa phöông ,
                        ra veû    bieät ngöõ xaõ hoäi :
      - Giaùo vieân ñöa ra baøi taäp traéc nghieäm :  - Chuù yù ñeán ñoái töôïng ,tình huoáng
      1. Khi söû duïng töø ngöõ ñòa phöông vaø     vaø hoaøn caûnh giao tieáp .
      bieät ngöõ xaõ hoäi caàn chuù yù ñieàu gì ?   -Traùnh laïm duïng vì seõ gaây khoù
      Choïn caùc yù ñuùng               hieåu , toái nghóa .
      a) Löu yù ñeán ñoái töôïng giao tieáp : Ngöôøi
      ñoái thoaïi , ngöôøi ñoïc .
      b) Tình huoáng giao tieáp : nghieâm tuùc ,
      trang troïng hay suoàng saõ , thaân maät .
      c) Ngoaïi hình vaø tính caùch nhaân vaät .
      d) Hoaøn caûnh giao tieáp : thôøi ñaïi ñang
      soáng , moâi tröôøng hoïc taäp , coâng taùc .
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi
      taäp ôû caâu hoûi I2 .
       - Giaùo vieân hoûi : Taïi sao taùc giaû vaãn
      duøng töø ngöõ ñòa phöông vaø bieät ngöõ
      xaõ hoäi ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Toâ ñaäm saéc thaùi
      ñòa phöông , maøu saéc taàng lôùp xaõ hoäi
      cuûa ngoân ngöõ , tính caùch nhaân vaät .
       - Giaùo vieân hoûi : Coù neân söû duïng lôùp
      töø naøy moät caùch tuøy tieän hay khoâng ?
      Taïi sao ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : khoâng neân söû
      duïng tuøy tieän vì deã gaây ra söï toái nghóa
      khoù hieåu , maát lòch söï .
       - Giaùo vieân hoûi : qua tìm hieåu treân haõy  IV . Ghi nhôù :
      cho bieát vieäc söû duïng töø ngöõ ñòa      - ghi nhôù 1 / 56
      phöông vaø bieät ngöõ xaõ hoäi phaûi nhö     - ghi nhôù 2 / 57
      theá naøo ?                   - ghi nhôù 3 / 58
      --> Hoïc sinh traû lôøi :döïa vaøo ghi nhôù
      saùch giaùo khoa trang 58 .
      - Giaùo vieân toång keát baøi hoïc .
       - Giaùo vieân hoûi :              B . Luyeän taäp :
      + Theá naøo laø töø ngöõ ñòa phöông ?
      + Theá naøo laø bieät ngöõ xaõ hoäi ?      *Baøi taäp 1 : Töø ngöõ ñòa phöông
      + Söû duïng töø ngöõ ñòa phöông vaø bieät    töông öùngvôùi töø ngöõ toaøn daân .
      ngöõ xaõ hoäi phaûi löu yù ñieàu gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo 3 ghi nhôù
      Sgk trang 56 , 57 , 58 .
      III . Luyeän taäp :
      - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu
      baøi taäp 1/ 58 .
       - Giaùo vieân hoûi : baøi taäp yeâu caàu laøm
      gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Tìm töø ñòa phöông
43
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      töông öùng vôùi töø ngöõ toaøn daân .
      - Giaùo vieân treo moâ hình chia lôùp thaønh
      hai nhoùm yeâu caàu leân ñieàn vaøo baûng
      traùnh söï truøng laäp giöõa hai nhoùm
          Nhoùm 1          Nhoùm 2
       Töø     Töø ngöõ   Töø    Töø
       ngöõ ñòa toaøn daân ngöõ      ngöõ
       phöông          ñòa    toaøn
                    phöông daân
       - Nhuùt   - Moät    - Noùn - Muõ
             loaïi döa        vaø noùn
       - Cheûo   muoái     - Taéc - Moät
             - Moät         loaïi   *Baøi taäp 2 : Bieät ngöõ xaõ hoäi
             loaïi nöôùc       quaû hoï  a) Taàng lôùp hoïc sinh :
       - Maän   chaám     -     mít    - Ngoãng : ñieåm 2
       - Caù    - Quaû doi Cheùn - Caùi      - Gaäy : ñieåm 1
       loùc    - Caù quaû - Ñaøo baùt       - Hoïc gaïo : hoïc thuoäc loøng moät
       - Meø    - Vöøng         - Quaû   caùch maùy moùc .
       - Boïc   - Caùi tuùi - Toâ    doi    - Quay phim : söû duïng taøi lieäu traùi
             aùo      - Voâ   - Caùi   qui ñònh .
       - Traùi   - Quaû    - Thôm baùt     b) Taàng lôùp khaùc :
                         - Vaøo   - Phe phaåy : mua baùn baát hôïp phaùp.
                         - Quaû   - Ñaåy    : baùn ñi
                         döùa    * Baøi taäp 3 : Söû duïng töø ngöõ ñòa
      Giaùo vieân goïi Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu    phöông
      baøi taäp 2 /59                 + Tröôøng hôïp neân duøng : a .
       - Giaùo vieân hoûi : baøi taäp yeâu caàu laøm  + Tröôøng hôïp khoâng neân duøng : b ,
      gì ?                       c,e,g.
      --> Hoïc sinh traû lôøi : tìm bieät ngöõ xaõ   + Tröôøng hôïp coù theå duøng : d .
      hoäi .
      Giaùo vieân goïi Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu
      baøi taäp 3/59
       - Giaùo vieân hoûi : baøi taäp yeâu caàu laøm
      gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : choïn yù ñuùng trong
      caùc tình huoáng giao tieáp
      Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñeå tìm ra caâu
      traû lôøi ñuùng
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Tröôøng hôïp neân duøng : a .
      + Tröôøng hôïp khoâng neân duøng : b , c , e ,
      g.

44
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

       + Tröôøng hôïp coù theå duøng : d .


IV . Cuûng coá daën doø
- Theá naøo laø töø ngöõ ñòa phöông vaø beät ngöõ xaõ hoäi ?
- Vieäc söû duïng töø ngöõ ñòa phöông vaø bieät ngöõ xaõ hoäi phaûi chuù yù nhöõng gì ?
-Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp coøn laïi , söu taàm moät soá töø ngöõ ñòa phöông maø em bieát
- Chuaån bò baøi môùi : “Toùm taét vaên baûn töï söï “
Tieát 18

                  TOÙM TAÉT VAÊN BAÛN TÖÏ SÖÏ
A . Muïc tieâu caàn ñaït : Sgk
B . Chuaån bò :
         1 . Giaùo vieân : - Nhöõng vaên baûn toùm taét caàn thieát cho tieát hoïc .
                 - Phöông phaùp giaûng daïy keát hôïp phuø hôïp .
         2 . Hoïc sinh : - Chuaån bò baøi ôû nhaø .
                 - Phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc .
C . Hoaït ñoäng leân lôùp :
I . Khôûi ñoäng :
     1 . Oån ñònh
     2 . Baøi cuõ : Khi chuyeån töø ñoaïn vaên naøy sang ñoaïn vaên khaùc caàn phaûi söû duïng caùc phöông
tieän lieân keát naøo ? Neâu taùc duïng cuûa noù ?
     3 . Giôùi thieäu baøi môùi : Chuùng ta ñang soáng trong moät thôøi ñaïi buøng noå thoâng tin , nghóa laø coù
raát nhieàu löôïng thoâng tin maø chuùng ta caàn caäp nhaät haèng ngaøy . Saùch noùi chung vaø saùch ngöõ vaên
noùi rieâng cuõng ñaõ laø moät con soá khaù lôùn veà kieán thöùc . Vì vaäy ñeå caäp nhaät thoâng tin moät caùch
nhanh chuùng ta caàn phaûi bieát ñoïc vaø phaûi bieát toùm taétnhöõng gì mình ñoïc . Baøi hoïc hoâm nay tuy chæ
giuùp caùc em toùm taét vaên baûn töï söï song noù cuõng goùp phaàn giuùp caùc em ñònh höôùng cho vieäc toùm
taét nhöõng gì mình ñaõ ñoïc .
II . Hình thaønh kieán thöùc môùi :
        Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân          Phaàn ghi baûng
        - Giaùo vieân goïi Hoïc sinh ñoïc phaàn    I /Theá naøo laø toùm taét vaên baûn töï söï ?
        gôïi yù ( 1 )
        - Giaùo vieân hoûi : Theá naøo toùm taét
        vaên baûn töï söï ?
        --> Hoïc sinh traû lôøi : ghi laïi moät
        caùch trung thaønh , ngaén goïn nhöõng
        noäi dung chính cuûa vaên baûn töï söï .
        - Giaùo vieân hoûi : Taïi sao choïn ( b )
        maø khoâng choïn caùc caâu khaùc ( a ) , (

45
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      c),(d)?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      +( a) ghi ñaày ñuû thì khoâng theå goïi laø
      toùm taét
      - Giaùo vieân choát :toùm taét vaên baûn   - Laø duøng lôøi vaên cuûa mình trình baøy
      töï söï laø duøng lôøi vaên cuûa mình     moät caùch ngaén goïn noäi dung chính cuûa
      trình baøy moät caùch ngaén goïn noäi     vaên baûn ñoù
      dung chính cuûa vaên baûn ñoù
      - Giaùo vieân goïi Hoïc sinh ñoïc vaên    II/ Caùch toùm taét vaên baûn töï söï
      baûn toùm taét :                 1/ Nhöõng yeâu caàu ñoái vôùi vaên baûn
      - Giaùo vieân hoûi : vaên baûn toùm taét   toùm taét
      treân keå laïi noäi dung cuûa vaên baûn       + Ñaùp öùng ñuùng muïc ñích, yeâu
      naøo ? döïa vaøo ñaâu em nhaän ra ñöôïc    caàu caàn toùm taét.
      ñieàu ñoù ?                     + Ñaûm baûo tính khaùch quan .
      --> Hoïc sinh traû lôøi :              + Ñaûm baûo tính hoaøn chænh .
        + Keå noäi dung cuûa vaên baûn sôn       + Ñaûm baûo tính caân ñoái
      tinh , thuûy tinh .
        + Caùc nhaân vaät chính vaø söï vieäc
      chính
      - Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh thaûo
      luaän nhoùm : so saùnh ñoaïn vaên yoùm
      taéc vôùi nguyeân vaên cuûa noù
      - Hoïc sinh thaûo luaän traû lôøi :
         + Nguyeân vaên truyeän daøi hôn
      raát nhieàu
         + Soá löôïng caùc nhaân vaät , chi
      tieát trong truyeän nhieàu hôn
         + Lôøi vaên trong truyeän khaùch
      quan hôn .
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung sau ñoù
      ñaët caâu hoûi :
      - Giaùo vieân hoûi : töø vieäc tìm hieåu
      treân em haõy cho bieát caùc yeâu caàu
      ñoái vôùi vaên baûn toøm taét.
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Ñaùp öùng ñuùng muïc ñích vaø
      yeâu caàu toøm taét
        + Ñaûm baûo tính khaùch quan .
        + Ñaûm baûo tính hoaøn chænh .
        + Ñaûm baûo tính caân ñoái
      - Giaùo vieân hoûi : muoán vieát ñöôïc    2/ Caùc böôùc toùm taét vaên baûn
      moät vaên baûn toùm taét theo em phaûi       + Ñoïc kyõ taùc phaåm caàn toùm taét
      laøm nhöõng vieäc gì ?            ñeå naém chaéc noäi dung cuûa noù.
      --> Hoïc sinh traû lôøi :             + Xaùc ñònh noäi dung chính caàn toùm
        + Ñoïc kyõ taùc phaåm caàn toùm taét   taét : löïa choïn caùc nhaân vaät quan troïng ,
      ñeå naém chaéc noäi dung cuûa noù.      söï vieäc tieâu bieåu.
        + Xaùc ñònh noäi dung chính caàn       + Saép xeáp caùc noäi dung chính theo
      toùm taét : löïa choïn caùc nhaân vaät    moät traät töï hôïp lyù.
46
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

       quan troïng , söï vieäc tieâu bieåu.          + Vieát baûn toùm taét baèng lôøi vaên
         + Saép xeáp caùc noäi dung chính      cuûa mình .
       theo moät traät töï hôïp lyù.
          + Vieát baûn toùm taét baèng lôøi
       vaên cuûa mình .
       - Giaùo vieân gôïi daãn ñeå heä thoáng laïi III. Ghi nhôù
       kieán thöùc toaøn baøi .              - SGK/61
       - Giaùo vieân hoûi :
          + Theá naøo laø toùm taét vaên
       baûn töï söï ?
          + Khi toùm taét, vaên baûn toùm
       taét phaûi phaûn aùnh nhö theá naøo ñoái
       vôùi vaên baûn chính ?
          + Neâu nhöõng yeâu caàu vaø caéc
       böôùc toùm taét vaên baûn ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo ghi
       nhôù sgk/61
III/ Cuûng coá daën doø
    - Theá naøo laø toùm taét vaên baûn töï söï ? vaên baûn toùm taét phaûi phaûn aùnh nhö theá naøo so vôùi
vaên baûn chính
    - Cho bieùt nhöõng yeâu caàu vaø caùc böôùc toùm taét vaên baûn ?
    - Hoïc baøi, ñoïc laïi truyeän laõo haïc , ñoaïn trích töùc nöôùc vôõ bôø vaø taäp toùm taét cuûa vaên baûn
naøy ?Tieát 19
            LUYEÄN TAÄP TOÙM TAÉT VAÊN BAÛN TÖÏ SÖÏ
A . Muïc tieâu caàn ñaït :
B . Chuaån bò :
    1 . Giaùo vieân : - Caùc baûn toùm taét cuûa vaên baûn “ Laõo Haïc “ , “ Töùc nöôùc vôõ bôø “
            - Baûng phuï .
            - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2 . Hoïc sinh :
            - Baøi chuaån bò ôû nhaø
            - Thao taùc hoïc taäp tích cöïc,
C . Hoaït ñoäng leân lôùp
 I /Khôûi ñoäng
    1/Oån ñònh
    2/Baøi cuõ ;
            - Toùm taét vaên baûn töï söï laø coâng vieäc theá naøo ?
            - Vaên baûn toùm taét so vôùi vaên baûn chính coù quan heä nhö theá naøo veà noäi dung ?
            - Trình baøy caùc böôùc toùm taét vaên baûn ?
    3/ giôùi thieäu baøi môùi : ôû tieát hoïc tröôùc caùc em ñaõ hoïc qua thao taùc cuûa moät baøi toùm taét , ñeå
cuõng coá cho tieát hoïc tröôùc tieát hoïc naøy caùc em seõ hoaøn thieän caùc baøi taäp
 II/ Luyeän taäp
        HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ               PHAÀN GHI BAÛNG

47
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

                 TROØ
      - Giaùo vieân goïi Hoïc sinh ñoïc baøi taäp   Baùi taäp 1: toùm taét vaên baûn Laõo Haïc
      :                        - Laõo Haïc coù moät ngöôøi em trai , moät
      - Giaùo vieân hoûi : baûng lieät keâ treân   maõnh vöôøn vaø moät con choù. Con trai
      ñaõ neâu ñöôïc nhöõng söï vieäc tieâu      laõo ñi phu ñoàn ñieàn cao su , laõo chæ coøn
      bieåu vaø caùc nhaân vaät quan troïng      laïi caäu vaøng. Vì muoán giöõ laïi maûnh
      cuûa truyeän laõo haïc chöa ?          vöôøn cho con , laõo ñaønh phaûi baùn con
      Neáu phaûi boå sung thì em neâu theâm      choù maëc duø heát söùc buoàn baõ vaø ñau
      nhöõng gì ?                   xoùt. Laõo mang heát taát caû tieàn daønh
      --> Hoïc sinh traû lôøi :            duïm ñöôïc gôûi oâng Giaùo vaø nhôø oâng
        + neâu ñaày ñuû khoâng phaûi boå      troâng coi maûnh vöôøn. Cuoäc soáng moãi
      sung gì                     ngaøy moät khoù khaên , laõo kieám ñöôïc gì
        + nhöng saép xeáp khaù loän xoän ,     aên naáy vaø töø choái taát caû nhöõng gì
      thieáu maïch laïc                oâng Giaùo giuùp. Moät hoâm laõo xin Binh
      - Giaùo vieân îeâu caàu : saép xeáp laïi    Tö ít baû choù , noùi laø ñeå gieát choù hay
      caùc chi tieát treân theo moät traät töï hôïp  ñeán vu6oàn vaø ngoû yù ruû Binh Tö cuøng
      lyù                       uoáng röôïu oâng Giaùo raát buoàn khi nghe
      - Giaùo vieân treo baûng phuï phaân       Binh Tö keå chuyreän aáy. Nhöng roài laõo
      nhoùm, moãi nhoùm leân trình baøy phaàn     boãng nhieân cheát, caùi cheát thaät döõ doäi.
      ñaõ thaûo luaän nhoùm cuûa mình         Caû laøng khoâng ai hieåu vì sao chæ coù
       Hoïc sinh thaûo luaän keát quaû ñuùng     oâng Giaùo vaø Binh Tö hieåu roõ.
      : b, a, d, c, g, e, i, h, k.
      - Giaùo vieân yeâu caàu : caùc nhoùm
      vieát baûng toùm taét khoaûng 10 doøng
      trong voøng 5 phuùt ñeå söûa chöõa .
      - Hoïc sinh thaûo luaän – goùp yù – Giaùo
      vieân goùp yù nhaän xeùt vieäc laøm cuûa
      töøng nhoùm.
      - Giaùo vieân treo baûng toùm taét ñaû
      chuaån bò vaø môøi Hoïc sinh d0oäc to      Baøi taäp 2 :Toùm taét vaên baûn töùc nöôùc
      tröôùc lôùp                   vôõ bôø
                               Vì thieáu suaát söu ngöôøi em choàng ñaõ
                              cheát töø naêm ngoaùi , anh Daäu bò ñaùnh
      - Giaùo vieân hoûi : nhaân vaät chính     troùi ñem ra ñình cuøm keïp vöøa ñöôïc tha
      trong ñoaïn trích töùc nöôùc vôõ bôø ?     veà. Moät baø haøng xoùm aùi ngaïi caûnh
      trình baøy nhöõng söï vieäc tieâu bieåu ?    gia ñình chò nhòn ñoùi suoát töø hoâm qua
      --> Hoïc sinh traû lôøi :            mang ñeán cho chò baùt gaïo ñeå naáu chaùo.
        + chò daäu                 Anh Daäu vöøa coá ngoài daäy caàm baùt
        + chaêm soùc choàng oám vaø        chaùo ñöa leân mieäng thì teân cai leä vaø
      choáng laïi boïn cai leä vaø ngöôøi nhaø lí   gaõ ñaày tôù lí tröôûng laïi xoät vaøo ñònh
      tröôûng ñeå baûo veä anh daäu          troùi anh mang ñi. Van xin tha thieát roài
      - Giaùo vieân ñöa ra baøi taäp nhanh yeâu    duøng lí leõ khoâng xong chò Daäu lieàu
      caàu hoïc sinh thaûo luaän vaø traû lôøi    maïng ñaù ngaõ nhaøo hai teân voâ laïi.
      - xem baûn lieät keâ caùc chi tieát trong
      ñoaïn trích töùc nöôùc vôõ bôø
      - chò daäu vöøa böng chaùo leân , baø
      laõo haøng xoùm chaïy sang nhaéc anh
      daäu neân troán
48
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      Anh daäu vöøa böng baùt chaùo thì boïn
      cai leä vaøo ñoøi thueá
      - anh daäu van xin cho khaát tieàn söu
      - boïn cai leä cho saán ñeán troùi anh
      daäu
      - chò daäu tieáp tuïc van xin nhöng
      chuùng khoâng tha
      Baûn lieät keâ so vôùi baûn chính coøn
      thieáu noäi dung naøo ?
      - Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh tieáp
      tuïc thaûo luaän ñeå trình baøy thaønh
      baûn toùm taét , ñoïc leân tröôùc lôùp.
      - Hoïc sinh nhoùm khaùc nhaän xeùt goùp
      yù , söûa chöõa
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung vaø nhaän
      xeùt tinh thaàn hoïc taäp , laøm vieäc cuûa
      cac` nhoùm

III. Cuûng coá daën doø
    - Theá naøo laø toùm taét vaên baûn töï söï ?
    - Giaùo vieân nhaän xeùt thaùi ñoä vaø tinh thaàn hoïc taäp cuûa caùc nhoùm.
    - Veà nhaø hình thaønh caùc vaên baûn toùm taét vaøo vôû baøi taäp
    - Chuaån bò cho tieát traû baøi vaên töï söï soá 1.
Tieùt 20
           TRAÛ BAØI TAÄP LAØM VAÊN SOÁ 1 – VAÊN TÖÏ SÖÏ

A . Muïc tieâu caàn ñaït :
B . Chuaån bò :
    1 . Giaùo vieân :
        - Baøi laøm cuûa hoïc sinh ñaõ chaám ñieåm
        - Baøi laøm cuûa hoïc sinh : moät baøi toát nhaát, moät baøi teä nhaát
        - Daøn yù baøi vaên theo ñeà
    2 . Hoïc sinh :
        - Bieát nhaän xeùt vaø töï söûa chöõa nhöõng loãi maéc phaûi trong baøi laøm
C . Hoaït ñoäng leân lôùp
 I /Khôûi ñoäng
    1/Oån ñònh
    2/Baøi cuõ
        - Toùm taét ngaén goïn vaên baûn töùc nöôùc vôõ bôø
    3/ Giôùi tieäu baøi môùi
 II/ Traû baøi
    1/ Nhaän xeùt chung
49
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

        - Ña soá baøi laøm cuûa hoïc sinh chöa ñaït , baøi dieãn ñaït daøi doøng chöa xoaùy vaøo troïng taâm
keå veà vieäc
        - Nhieàu baøi chöa roõ 3 phaàn : moät soá baøi vieát ñoaïn vaên chöa toát
        - Chính taû coøn sai nhieàu vì duøng quaù nhieàu töø ñòa phöông vaø do caùch phaùt aêm chöa
chuaån
       - Coù baøi vieát chaám caâu hay söû duïng daáu caâu chöa roõ raøng , chöa thaät hôïp lyù
       - Baøi laøm dieãn ñaït chöa cao, ñieåm khaù ít
    2/ Xaùc ñònh laïi yeâu caàu cuûa ñeà :
       a. Ñeà : keå veà moät laàn maéc khuyeát ñieåm laøm cho thaày coâ giaùo buoàn
       b. Daøn yù : ñaõ soaïn ôû tieát 11 – 12
    3/ Giaùo vieân ñoïc maãu nhöõng baøi ñaõ choïn
       - Ñoïc moät baøi ñieåm cao nhaát vaø moät baøi ñieåm thaáp nhaát sau ñoù nhaät xeùt
    4/ Phaùt baøi vaø cho hoïc sinh trao ñoåi baøi vôùi nhau
       - Hoïc sinh xem baøi cuûa baïn , söûa chính taû
    5/ Giaùo vieân vaøo ñieåm
 III/ Cuûng coá , daën doø
       - Soaïn baøi coâ beù baùn dieâm vaø ñoïc nhieàu laàn vaên baûn naøy
Tieùt 21 + 22
                     COÂ BEÙ BAÙN DIEÂM
                                    (An – Ñec – Xen)

A . Muïc tieâu caàn ñaït :
B . Chuaån bò :
    1 . Giaùo vieân :
        - Taäp truyeän An – Ñec - Xen
        - Aûnh chaân dung taùc giaû An – Ñec - Xen
        - Baûng phuï
    2 . Hoïc sinh :
        - Ñoïc theâm moät soá truyeän coå tích cuûa An - Ñec - Xen
        - Phaàn chuaån bò baøi ôû nhaø cho tieát hoïc
C . Hoaït ñoäng leân lôùp
  I /Khôûi ñoäng
    1/Oån ñònh
    2/Baøi cuõ
        - Toùm taét ngaén goïn vaên baûn Laõo Haïc ? Cho bieát cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa Nam Cao?
        - Trình baøy ngaén goïn veà nguyeân nhaân caùi cheát cuûa Laõo Haïc ? Neâu noäi dung ghi nhôù
    3/ Giôùi tieäu baøi môùi : caùc em bieát raèng Ñan Maïch laø moät nöôùc nhoû thuoäc khu vöïc Baéc Aâu ,
dieän tích chæ baèng 1/8 dieän tích nöôùc ta , thuû ñoâ laø Co - â Ben - Ha - Ghen. An – Ñec - Xen laø nhaø vaên
noåi tieáng nhaát Ñan Maïch . Ñoái vôùi An - Ñec - Xen raát nhieàu truyeän ñaõ trôû thaønh quen thuoäc vôùi baïn


50
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

ñoïc khaép naêm chaâu . khoâng chæ treû em , maø ñuû löùa tuoåi , trong soá ñoù truyeän “coâ beù baùn dieâm”
cuõng ñem laïi cho ngöôøi ñoïc nieàm thöông caûm saâu saéc ñoái vôùi coâ moät beù baát haïnh .
 II/ Ñoïc – tìm hieåu vaên baûn
         HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ                 NOÄI DUNG
                 TROØ
       - Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh ñoïc    I / Taùc giaû, taùc phaåm
       chuù thích trong sgk /67           (SGK)
       - Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh toùm
       taét ñoâi neùt chính veà cuoäc ñôøi vaø söï
       nghieäp cuûa taùc giaû an ñec xen
       --> Hoïc sinh traû lôøi :
         + An – Ñec – Xen : 1805 – 1875 laø
       nhaø vaên ñan maïch
         + Noåi tieáng vôøi loaïi truyeän keû cho
       treû em
         + Nhieàu truyeän oâng khieán baïn ñoïc
       khaép naêm chaâu quen thuoäc
         + Nhöõng taùc phaåm : baày chim
       thieân nga , naøng tieân caù, boä quaàn aùo
       môùi cuûa hoaøng ñeá , naøng coâng chuùa
       vaø haït ñaäu ,coâ beù baùn dieâm.
       - Giaùo vieân giôùi thieäu veà taùc giaû :
         + Teân ñaày ñuû cuûa An – Ñec – Xen
       laø : Han - Cri – Xti – An - Ñec – Xen
         + Sinh ra trong moät gia ñình ngheøo ,
       boá laø thôï giaøy , oâng raát ít ñöôïc hoïc
       haønh .
         + 1819 leân thuû ñoâ Coâ – Ben – Ha –
       Ghen öôùc mô trôû thaønh nhaø thô vaø
       soaïn kòch nhöng khoâng thaønh coâng.
         + 1822 oâng ñi hoïc theâm vaø ñoå tuù
       taøi naêm 1827 roài vaøo ñaïi hoïc naêm
       1828 teân tuoåi oâng baét ñaàu ñöôïc
       nhieàu ngöôøi bieát ñeán.
         + 1830 oâng ñi du lòch nhieàu nôi vaø
       in moät soá taùc phaåm
         + 1835 oâng tìm ra maûnh ñaát duïng
       voõ taïi yù. Töø ñoù moãi naêm oâng cho
       ra moät taäp truyeän
          + Truyeän oâng nheï nhaøn töôi maùt
       toaùt leân loøng thöông yeâu con ngöôøi ,
       nhaát laø ngöôøi ngheøo khoå vaø nieàm
       tin vaøo söï chieán thaéng cuoái cuøng
       cuûa caùi toát ñeïp treân theá gian      II/ Keát caáu
       - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc toaøn boä + Ñoaïn 1 : töø ñaàu – “cöùng ñôø ra”
       caùc chuù thích töø khoù moät löôït       Hoaøn caûnh coâ beù baùn dieâm .
        - Giaùo vieân hoûi : gia saûn, tieâu taùn, ?    + Ñoaïn 2 : teáp theo - . . .”veà chaàu
       Dieâm ? Thuoác seùt ? Thònh soaïn ? Caây thöôïng ñeá “
51
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      thoâng noâ en ? Chí nhaân ?            Nhöõng laàn queït dieâm
      - Giaùo vieân giôùi thieäu caùch ñoïc. Ñoïc     + Ñoaïn 3 : coøn laïi
      gioïng chaäm ,theå hieän söï caûm thoâng.     Caùi cheát cuûa coâ beù baùn dieâm .
      - Giaùo vieân ñoïc moät ñoaïn – Giaùo
      vieân goïi hoïc sinh ñoïc tieáp theo.
      - Giaùo vieân cho hoâc sinh nhaän xeùt
      phaàn ñoïc cuûa baïn.
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung .
      - Giaùo vieân hoûi : vaên baûn coù theå
      chia thaønh maáy ñoaïn ? Haõy chæ ra vaø
      neâu noäi cuûa töøng ñoaïn ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : chia thaønh ba
      ñoaïn
         + Ñoaïn 1 : töø ñaàu – “cöùng ñôø ra”
      hoaøn caûnh coâ beù baùn dieâm .
         + Ñoaïn 2 : teáp theo - . . .”veà chaàu
      thöôïng ñeá “ nhöõng laàn queït dieâm
         + Ñoaïn 3 : coøn laïi – caùi cheát    III/ Phaân tích
      cuûa coâ beù baùn dieâm .              1/ Coâ beù ñeâm giao thöøa
      - Giaùo vieân goïi Hoïc sinh ñoïc laïi ñoaïn     - ngheä thuaät töông phaûn laøm hieän
      ñaàu .                      leân hoaøn caûnh khoán khoù ñaùng thöông
      - Giaùo vieân hoûi : hình aûnh coâ beù     cuûa coâ beù.
      baùn dieâm trong ñeâm giao thöøa ñöôïc
      taùc giaû khaéc hoïa baèng bieän phaùp
      ngheä thuaät gì ?
      Noù theå hieän nhö theá naøo ? vaø ñem
      laïi hieäu quaû gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
         + Ngheä thuaät : ñoái laäp – töông
      phaûn .
         + Em beù coâ ñôn <-> moïi nhaø ñeàu
      nghæ ngôi
         + Trôøi reùt tuyeát rôi <-> em beù
      laïnh thaáu xöông .
         + Ôû giöõa phoá vaéng <-> em
      khoâng daùm veà nhaø .
      - Giaùo vieân hoûi : qua ñoù em coù nhaän
      xeùt gì veà hoaøn caûnh cuûa coâ beù baùn
      dieâm.
      --> Hoïc sinh traû lôøi : khoán khoå , ñaùng
      thöông .                      2/ Thöïc teá – moäng töôûng


             * Heát tieát 21 *

      - Hoïc sinh ñoïc ñoaïn 2 :
      - Giaùo vieân hoûi : coâ beù ñaõ queït
      dieâm thaép saùng maáy laàn ? Vaø coâ ñaõ
52
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      moäng töôûng ñieàu gì ? Moäng töôûng
      ñoù coù gaén vôùi thöïc teá cuûa coâ beù
      khoâng ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : thaûo luaän nhoùm
      ñöa ra keát quaû :
       Laàn   Thöïc teá     Moäng töôûng
       queït
          Trôøi reùt,em Loø söôûi baèng
        1  bò laïnh     saét coù nhöõng
                   hình noåi baèng
                   ñoàng boùng
                   nhoaùng
        2  Em ñang ñoùi Baøn aên, khaên
                   traûi baøn,
                   ngoãng quay
          Moïi nhaø     Caây thoâng noâ
       3   ñoùn giao     -en vôùi haøng
          thöøavaø em    ngaøn ngoïn
          ñaõ töøng     neán saùng röïc
          ñoùn giao
          thöøa
        4  Hình aûnh     Thaáy baø mæm
          baø        cöôøi vôùi em
          Muoán baø     Hai baø chaùu
        5  cuøng ñi vôùi bay leân trôøi
          em
      - Giaùo vieân hoûi : trong nhöõng hình
      aûnh chôït hieän roài chôït bieán trong
      nuoái tieác, theøm thuoàng cuûa em beù,
      hình aûnh naøo laø thuaàn töôûng töôïng ,
      hình aûnh naøo laø coù cô sôû thöïc taïi ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Loø söôûi, baøn aên, caây thoâng noâ   + Thöïc teá : phuõ phaøng.
      en laø gaén vôùi thöïc teá .          + Moäng töôûng : ñeïp vaø huy hoaøng.
        + Ngoãng quay nhaûy ra khoûi ñóa vaø
      baø chaùu naém tay bay leân trôøi laø
      thuaàn moäng töôûng.
      - Giaùo vieân hoûi : qua ñoù em coù nhaän
      xeùt gì veà thöïc teá vaø moäng töôûng     Xen keõ nhöõng öôùc mô ngaây thô cuûa
      cuûa coâ beù.                 coâ beù .
      --> Hoïc sinh traû lôøi : xen keõ nhau    3/ Moät caûnh thöông taâm
      - Giaùo vieân hoûi : thöïc teá vaø moäng
      töôûng nhö theá naøo vôùi em beù baùn
      dieâm ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
       + Thöïc teá : phuõ phaøng.
       + Moäng töôûng : ñeïp vaø huy hoaøng.

53
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

       - Giaùo vieân hoûi : thöïc teá vaø moäng
      töôûng xen keõ nhau coù taùc duïng gì vôùi
      tình caûnh ñaùng thöông cuûa coâ beù ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : vieäc thöïc teá vaø
      moäng töôûng xen keõ nhau nhaèm buø
      ñaép nhöõng öôùc mô trong saùng ngaây
      thô cuûa em.
       - Giaùo vieân hoûi : ngöôì ñôøi ñoái xöû
      vôùi em nhö theá naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : ñoái xöû laïnh
      luøng.
       - Giaùo vieân hoûi : nhaø vaên an – dec -
      xen ñaõ mieâu taû thi theå khi cheát cuûa    + Söï quan taâm cuûa ngöôøi thaân khoâng
      em beù trong saùng ngaøy ñaàu naêm nhö     coøn .
      theá naøo ?                   + Xaõ hoäi thieáu tình ngöôøi
      --> Hoïc sinh traû lôøi : ñoâi maù hoàng    IV/ Toång keát
      vaø ñoâi moâi ñang mæm cöôøi.          - Ghi nhôù sgk
       - Giaùo vieân hoûi : vieäc taùc giaû mieâu
      taû caùi caûnh baø chaùu cuøng naém tay
      nhau bay leân trôøi vôùi thi theå cuûa em
      trong ngaøy ñaàu naêm ñaõ taïo cho em
      coù tình caûm nhö theá naøo vôùi coâ beù ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Loøng thöông caûm saâu saéc.
       - Giaùo vieân hoûi : taïi sao caùi cheát
      cuûa coâ beù baùn dieâm laø moät caûnh
      thöông taâm ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Xaõ hoäi thieáu tình ngöôøi.
        + Söï quan taâm cuûa ngöôøi thaân
      khoâng coøn .
      III/ TOÅNG KEÁT
       - Giaùo vieân hoûi : ngheä thuaät keå
      chuyeän trong tuyeän coâ beù baùn dieâm
      cuûa taùc giaû nhö theá naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : keå chuyeän ñang
      xen giöõa thöïc teá vôùi caùc tình tieát hôïp
      lí, haáp daãn.
       - Giaùo vieân hoûi : truyeän truyeàn ñeán
      chuùng ta ñieàu gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : truyeàn ñeán
      chuùng ta loøng thöông caûm saâu saéc
      ñoái vôùi coâ beù baát haïnh.

4/ Cuûng coá daën doø
    - Em hieåu gì veà tình caûnh cuûa coâ beù baùn dieâm ?
    - Thöïc teá vaø moäng töôûng cuûa coâ beù coù taùc duïng gì ñoái vôùi tình caûnh ñaùng thöông cuûa coâ
beù ??
54
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                  Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

    - Taïi sao caùi cheát cuûa coâ beù laø moät caûnh thöông taâm ?
    - Hoïc baøi vaø ñoïc laïi vaên baûn
    - Xem vaø soaïn baøi” trôï töø , thaùn tö”ø
Tieát 23
                      TRÔÏ TÖØ, THAÙN TÖø
A . Muïc tieâu caàn ñaït :
B . Chuaån bò :
    1 . Giaùo vieân :
             - Baûng phuï .
             - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2 . Hoïc sinh :
            - Baøi chuaån bò ôû nhaø
            - Thao taùc hoïc taäp tích cöïc,
C . Hoaït ñoäng leân lôùp
  I /Khôûi ñoäng
    1/Oån ñònh
    2/Baøi cuõ ;
            - Theá naøo laø töø ngöõ ñòa phöông vaø bieät ngöõ xaõ hoäi ?
            - Söû duïng töø ngöõ ñòa phöông vaø bieät ngöõ xaõ hoäi caàn chuù yù gì ?
    3/ giôùi thieäu baøi môùi ñeå hieåu roõ hôn caùc töø : nhöõng ,coù, chính . . . vaø aø, ôi ,vaâng . . . coù taùc
duïng nhö theá naøo trong hoaït ñoäng ngöõ nghóa lôøi noùi caâu vaên. Hoâm nay em seõ tìm hieåu bìa trôï töø,
thaùn töø.
  II/ Hoaøn thaønh kieán thöùc môùi
        HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ                NOÄI DUNG
       - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc caâu 1.1  A Tìm hieåu baøi :
       - Giaùo vieân ghi 3 caâu ví duï leân baûng      I Tröï töø
        - Giaùo vieân hoûi : nghóa cuûa caùc caâu aáy
       coù gì khaùc nhau ? Vì sao coù söï khaùc nhau
       ñoù ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi :
         + Caâu 1 : noùi leân söï vieäc khaùch quan
       bình thöôøng
         + Caâu 2 : theâm töø “nhöõng” nhaán maïnh
       vieäc noù aên hai baùt côm laø nhieàu (ñaùnh
       giaù)
         + caâu 3 : theâm töø “coù”ù nhaán maïnh
       vieäc noù aên hai baùt côm laø ít (ñaùnh giaù)
        - Giaùo vieân hoûi : töø nhöõng vaø töø coù ñi
       keøm nhöõng töø ngöõ naøo trong caâu ? bieåu
       thò thía ñoä gì cuûa ngöôøi noùi ñoái vôùi söï

55
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      vieäc ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
       + “nhöõng” töø ñi keøm” hai baùt côm” vaø
      töø ”coù” cuõng vaäy
       + nhaán maïnh, ñaùnh giaù cuûa ngöôøi noùi
      ñoái vôùi söï vieäc
      - Giaùo vieân noùi : caùc töø nhöõng vaø töø coù   - Khaùi nieäm : (sgk)
      laø trôï töø.
      - Giaùo vieân hoûi : qua tìm hieåu treân em haõy
      cho bieát theá naøo laø trôï töø ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Chuyeân ñi keøm
      nhöõng töø ngöõ trong caâu ñeå nhaán maïnh
      hoaëc bieåu thò thaùi ñoä , ñaùnh giaù cuûa söï
      vaät söï vieäc ñöôïc noùi ñeánôû töø ngöõ ñoù .    - ví duï : Chính , ñích , ngay , caû
      - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc ghi nhôù Sgk /   nguyeân . . .
      69 .                          noøi dôùi töï laøm haïi chính mình
      - Giaùo vieân yeâu caàu : Ngoaøi töø coù vaø
      nhöõng haõy tìm nhöõng töø ngöõ coù taùc
      duïng töông töï .
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Chính , ñích , ngay , caû
      nguyeân . . .
      - Giaùo vieân yeâu caàu : Haõy laáy ví duï coù
      söû duïng moät trong soá caùc töø vöøa tìm
      ñöôïc .
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Tuøy khaû naêng cho ví
      duï giaùo vieân löïa choïn ñeå ghi baûng .
      - Giaùo vieân cho baøi taäp nhanh .
      * Caùc trôï töø in ñaäm trong nhöõng caâu döôùi
      ñaây coù taùc duïng gì ?
       - Nhöõng caù laø caù .
       - Chính toâi laøm vieäc ñoù .
       - Noù mua coù hai laïng thòt .
      a) Mieâu taû söï vieäc, söï vaät ñöôïc noùi tôùi   II /Thaùn töø
      trong caâu
      b) Nhaán maïnh vaøo ñoái töôïng , vaøo söï
      vieäc ñöôïc noùi tôùi trong caâu .
      c) Baøn luaän veà söï vieäc , söï vaät ñöôïc noùi
      tôùi trong caâu .
      d) Giaûi thích veà söï vaät , söï vieäc ñöôïc noùi  - Khaùi nieäm : (sgk)
      tôùi trong caâu .
      - Giaùo vieân treo baûng phuï goïi hoïc sinh ñoïc
      .
      - Giaùo vieân hoûi : Töø , naøy , a vaø vaâng
      bieåu thò ñieàu gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Naøy , vaâng : duøng goïi ñaùp .
        +a       : duøng boäc loä caûm xuùc .
      - Giaùo vieân treo baûng phuï hoïc sinh xem vaø
56
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      thaûo luaän traû lôøi :
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Coù theå laøm thaønh moät caâu ñoäc laäp .
      + Coù theå duøng nhöõng töø khaùc laøm thaønh
      moät caâu vaø thöôøg ñöùng ñaàu caâu .       - Coù hai loaïi chính :
      - Giaùo vieân hoûi : Qua ñoù em hieåu thaùn töø    + Thaùn töø boäc loä tình caûm ,
      laø gì ?                      caûm xuùc : a , aùi , ô , oâi , oâ hay . . .
      --> Hoïc sinh traû lôøi :              oâi toâi möøng voâ keå
      + Laø töø duøng ñeå boäc loä tình caûm , caûm     + Thaùn töø goïi ñaùp : naøy , ôi ,
      xuùc cuûa ngöôøi noùi hoaëc duøng ñeå goïi     vaâng , daï , öø , aø .
      ñaùp .                        naøy, ñöøng laøm ñieàu gì sai qui
      + Thöôøng ñöùng ñaàu caâu , coù khi ñöôïc      ñònh.
      taùch ra thaønh moät caâu ñaëc bieät .
      - Giaùo vieân hoûi : Qua caùc ví duï treân haõy
      cho bieát thaùn töø coù maáy loaïi ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Chia thaønh hai loaïi :
      goïi ñaùp vaø boäc loä tình caûm , caûm xuùc .
      - Giaùo vieân yeâu caàu : Tìm moät soá thaùn
      töø goïi ñaùp vaø thaùn töø boäc loä tình caûm ,
      caûm xuùc , laáy ví duï coù söû duïng thaùn töø
      boäc loä tình caûm , caûm xuùc vaø goïi ñaùp .
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Coù hai loaïi
      + Thaùn töø boäc loä tình caûm , caûm xuùc : a ,
      aùi , ô , oâi , oâ hay . . .
      Aùi ! Ñau quaù !                  III/ Ghi nhôù : (sgk)
      + Thaùn töø goïi ñaùp : naøy , ôi , vaâng , daï ,
      öø , aø .                      B / Luyeän taäp
       Vaâng , em bieát aï .               Baøi 1 : trôï töø
      - Giaùo vieân ñöa baøi taäp nhanh :           a. chính       c. ngay
      Thaùn töø trong caâu “ Ô hay ! Sao laïi vöùt than    g. laø        i. nhöõng
      laïi theá naøy ? “ boäc loä caûm xuùc gí cuûa
      ngöôøi noùi .                     Baøi 2 : nghóa cuûa trôï töø
        a. Bieåu loä söï ñau ñôùn            a. laáy : nhaán maïnh möùc ñoä toái
        b. Bieåu loä söï böïc boäi             thieåu
        c. Bieåu loä söï baát löïc , tuyeät voïng .   b. nguyeân : nhaán maïnh tieàn
        d. Bieåu loä söï ngaïc nhieân , thaéc maéc .    thaùch cöôùi
      - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc hai muïc ghi    c. caû : nhaán maïnh möùc ñoä vi
      nhôù Sgk .                        phaïm khoâng haïn cheá
      IV Luyeän taäp                    d. cöù : nhaán maïnh saéc thaùi
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi taäp     khaúng ñònh
      1 / 70 vaø xaùc ñònh yeâu caàu baøi taäp .      Baøi 3 : thaùn töø
      - Hoïc sinh thaûo luaän vaø trình baøy keát quaû   a. naøy, aø   b. aáy    c. vaâng
      .                          d. chao oâi   e. hôõi ôi . . .
      - Giaùo vieân nhaän xeùt theâm .
      - Hoïc sinh ñoïc baøi taäp 2 / 70 – 71 .
      - baøi taäp yeâu caàu laøm gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : tìm trôï töø vaø giaûi
      thích
57
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

       - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän
       traû lôøi
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi taäp
      3/71 – 72
      Baøi taäp yeâu caàu laøm gì ?
       Chæ ra thaùn töø .
    V Cuûng coá daën doø
       ? Theá naøo laø trôï töø ?
       ? Theá naøo laø thaùn töø ?
       - Hoïc sinh soaïn baøi “ mieâu taû vaø bieåu caûm trong vaên baûn töï söï “
Tieát 24

        MIEÂU TAÛ VAØ BIEÅU CAÛM TRONG VAÊN BAÛN TÖÏ SÖÏ

A . Muïc tieâu caàn ñaït :
B . Chuaån bò :
     1 . Giaùo vieân :
             - Baûng phuï .
             - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
             - Moät soá ñoaïn vaên söû duïng caùc yeáu toá mieâu taû vaø bieåu caûm
     2 . Hoïc sinh :
             - Baøi chuaån bò ôû nhaø
             - Thao taùc hoïc taäp tích cöïc,
C . Hoaït ñoäng leân lôùp
  I /Khôûi ñoäng
     1/Oån ñònh
     2/Baøi cuõ ;
             - Theá naøo laø toùm taét vaên baûn töï söï ?
             - Trình baøy caùc böôùc toùm taét vaên baûn töï söï.
     3/ Baøi môùi : trong moät vaên baûn , quaù trình taïo laäp noù , tuøy vaøo muïc ñích, noäi dung vaø tính
chaát cuûa vaên baûn ngöôøi vieát keát hôïp caùc phöông thöùc bieåu ñaït vôùi nhau. Ñieàu ñoù theå hieän moät
caùch hôïp lí. Ñoù laø yù ñoà cuûa baøi hoïc hoâm nay.
 Ii/ hình thaønh kieán thöùc môùi :
         HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀYVAØ                  NOÄI DUNG
                 TROØ
        - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc ñoaïn   A Tìm hieåu baøi
        trích                     I/ Söï keát hôïp giöõa caùc yeáu toá keå,
        ? Giaùo vieân yeâu caàu : tìm vaø chæ ra taû, vaø bieåu loä tình caûm trong vaên baûn
58
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      caùc yeáu toá mieâu taû vaø caùc yeáu toá töï söï
      bieåu caûm trong ñoaïn vaên treân ?
      - Giaùo vieân cho hoïc sinh thaûo luaän
      caâu hoûi treân .
       Hoïc sinh thaûo luaän traû lôøi :
        + Yeáu toá mieâu taû : toâi thôû hoàng
      hoäc, traùng ñaãm moà hoâi , rít caû chaân
      laïi , meï toâi khoâng coøm coõi göông
      maët vaãn töôi saùng vôùi ñoâi maét trong
      vaø nöôùc da mòn , laøm noãi baät maøu
      hoàng cuûa hai goø maù.
       + Yeáu toá bieåu caûm :
         * Hay taïi söï sung söôùng boãng
      ñöôïc troâng nhìn vaø oâm aáp caùi hình
      haøi maùu muû mình maø meï toâi laïi
      töôi ñeïp nhö thuôû coøn sung tuùc.
          * Toâi thaáy nhöõng caûm giaùc
      aám aùp boãng bao laâu maát ñi boãng laïi
      môn mang khaép da thòt. Hoûi quaàn aùo
      meï toâi vaø nhöõng hôi thôû ôû khuoân
      mieäng xinh xaén nhai traàu phaû ra luùc
      ñoù thôm tho laï thöôøng .
        * Phaûi beù laïi vaø laên vaøo loøng
      moät ngöôøi meï aùp maët vaøo baàu söõa
      noùng cuûa ngöôøi meï, ñeå baøn tay
      ngöôøi meï vuoát ve töø traùng tôùi caèm
      vaø gaõi roâm ôû löng cho , môùi thaáy
      ngöôøi meï moät eâm dòu voâ cuøng.
      - Sau khi hoïc sinh thaûo luaän xong giaùo
      vòeân thu phieáu thaûo luaän vaø trao ñoåi
      giöõa caùc toå sau khi giaùo vieân treo
      baûng phuï keát quaû.
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung
      - Giaùo vieân hoûi : caùc yeáu toá treân
      ñöùng rieâng hay ñan xen vôùi yeáu toá     - Caùc yeáu toá ñan xen vôùi nhau giöõa keå,
      töï söï ?                   taû, bieåu caûm.
      --> Hoïc sinh traû lôøi : caùc yeáu toá ñan
      xen vôùi nhau .
      - Giaùo vieân treo baûng phuï ñoaïn vaên
      “ toâi ngoài treân ñeäm xe . . . thôm tho laï
      thöôøng”
      - Giaùo vieân yeâu caàu : haõy chæ ra
      caùc yeáu toá taû , keå vaø bieåu caûm
      trong ñoaïn trích
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Keå : toâi ngoài treân xe . . .
        + Taû : ñuøi aùp ñuøi meï toâi . . . nhai
      traàu
59
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

        + Bieåu caûm : nhöõng caûm giaùc . . .
      laï thöôøng
      - Giaùo vieân treo baûng phuï ñoaïn vaên
      sau khi ñaõ boû heát caùc yeáu toá mieâu
      taû vaø bieåu caûm goïi hoïc sinh ñoïc.
       - Giaùo vieân hoûi : neáu khoâng coù
      caùc yeáu toá mieâu taû vaø bieåu caûm
      thì vieäc keå chuyeän trong ñoaïn vaên
      treân seõ bò aûnh höôûng nhö theá naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : laøm cho ñoaïn
      vaên trôû neân khoâ khan, khoâng gaây
      caûm xuùc cho ngöôøi ñoïc.          - Laøm cho ñoaïn vaên trôû neân haáp daãn ,
       - Giaùo vieân hoûi : em coù keát luaän gì  sinh ñoäng vaø saâu saéc hôn .
      veà vai troø , taùc duïng cuûa yeáu toá
      mieâu taû vaø bieåu caûm trong vieäc keå
      chyueän ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : laøm cho ñoaïn
      vaên trôû neân haáp daãn , sinh ñoäng vaø
      saâu saéc hôn .
      - Giaùo vieân treo baûng phuï ñaõ löôïc
      boû caùc yeáu toá keå vaø goïi hoïc sinh
      ñoïc                     II/ Ghi nhôù (sgk)
       - Giaùo vieân hoûi : ñoaïn vaên seõ bò
      aûnh höôûng ra sao ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : ñoaïn vaên
      khoâng thaønh truyeän vì coát truyeän laø
      do söï vieäc , nhaân vaät cuøng vôùi
      nhöõng haønh ñoäng chính taïo neân.
       - Giaùo vieân hoûi : caùc yeáu toá keå,
      taû vaø bieåu caûm ñöôïc duøng trong
      vaên baûn töï söï naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : caùc yeáu toá
      naøy ñan xen vôùi nhau
       - Giaùo vieân hoûi : neâu vai troø vaø   B Luyeän taäp
      taùc duïng caûu caùc yeáu toá taû vaø      Baøi taäp 1 : ñoaïn vaên coù söï ñan xen
      bieåu caûm trong vaên baûn töï söï ?     giöõa caùc yeáu toá keå, taû, bieåu caûm
      --> Hoïc sinh traû lôøi : laøm cho vieäc    a. Vaên baûn “toâi ñi hoïc”
      keå chuyeän sinh ñoäng vaø saâu saéc hôn      - Nhöõng yù töôûng aáy . . . ñang coù
      .                       söï thay ñoåi lôùn : hoâm nay toâi ñi hoïc.
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc to     - Sau moät hoài troáng . . . nhòp böôùc
      phaàn ghi nhôù .               roän raøng trong caùc lôùp
      III/ Luyeän taäp                b.Vaên baûn “taét ñeøn”
      - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc yeâu       - U van con, u laïy con . . . con cöù ñi
      caàu baøi taäp 1/74              vôùi u !
       - Giaùo vieân hoûi : baøi taäp yeâu caàu    c. Vaên baûn “laõo haïc “
      laøm gì ?                      - Khoán naïn : oâng giaùo ôi ! . . . noù
      --> Hoïc sinh traû lôøi : tìm caùc ñoaïn   khoâng ngôø toâi nôõ taâm löøa noù
      vaên coù keát hôïp caùc yeáu toá keå, taû      - Chao oâi ! . . . vaø laõo cöù xa toâi
60
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      vaø bieåu caûm trong vaên baûn toâi ñi    daàn.
      hoïc , töùc nöôùc vôõ bôø , Laõo Haïc.
      - Giaùo vieân cho hoïc sinh thaûo luaän     Baøi taäp 2 : vieát ñoaïn vaên
      treân caùc ñoaïn vaên              - Kia roài, xa xa thaáp thoaùng sau raëng
      - Giaùo vieân thu phieáu treo baûn phuï   tre nhaø baø ngoaïi , baø em ñang luùi huùi
      vaø nhaän xeùt.               ôû saân töø xa em ñaõ thaáy daùng ngöôøi
                             coøng coøng vaø maùi toùc baïc traéng nhö
                             tuyeát cuûa baø. Em goïi to : baø ôi ! chaùu
                             veà thaêm baø ñaây ! Baø giaät mình ngaãng
                             leân , mieäng moùm meùm nhai traàu vöøa
      - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc yeâu    mæm cöôøi raát töôi. Em oâm chaàm laáy
      caàu baøi taäp 2/74             baø muøi traàu ngai ngaùi thôm thôm cuûa
      - Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát ñoaïn   baø nhö quyeän vaøo ngöôøi em. Chính caùi
      vaên                     muøi aáy ñaõ ghi maõi trong em khi nhôù
      - Hoïc sinh ñoïc ñoaïn vaên tröôùc lôùp   ñeán baø. Em chôït nhaän thaáy baø laø
      chæ ra caùc yeáu toá keå, taû, bieåu caûm.  ngöôøi quan troïng vaø thaân yeâu ñoái vôùi
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung vaø treo   em nhö theá naøo. Thaâm taâm em laïi loùe
      ñoaïn vaên maãu cho hoïc sinh xem.      leân suy nghó phaûi thöôøng veà thaêm baø.

IV Cuûng coá daën doø
- Haõy neâu vai troø vaø taùc duïng cuûa caùc yeáu toá taû vaø bieåu caûm trong vaên töï söï ?
- Caùc yeáu toá taû, keå, bieåu caûm nhö theá naøo vôùi nhau trong vaên baûn töï söï ?
- Hoïc baøi vaø tieáp tuïc hoaøn thaønh ñoaïn vaên
- Soaïn baøi vaø ñoïc nhieàu laàn vaên baûn “ñaùnh nhau vôùi coái xay gioù”
Tieát 25 + 26
                           Baøi 7

                ÑAÙNH NHAU VÔÙI COÁI XAY GIOÙ
A . Muïc tieâu caàn ñaït :
B . Chuaån bò :
    1 . Giaùo vieân :
            - Naém toaøn boä tieåu thuyeát “ Ñoân – Ky - Hoâ - Teâ”
            - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
            - Tranh chaân dung taùc giaû, tranh minh hoïa nhaân vaät “Ñoân – Ki – Hoâ – Teâ” vaø “Xan
– Choâ – Pan – Xa”
    2 . Hoïc sinh :
            - Ñoïc kyõ ñoaïn trích, soaïn baøi chuaån bò, toùm taét ngaén goïn ñoaïn trích.
            - Tìm hieåu veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp taùc giaû
            - Thao taùc hoïc taäp tích cöïc,
C . Hoaït ñoäng leân lôùp
 I /Khôûi ñoäng
    1/Oån ñònh
61
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

    2/Baøi cuõ ;
            - Em hieåu gì veà hoaøn caûnh thöông taâm cuûa coâ beù baùn dieâm trong ñeâm giao thöøa ?
Qua ñoù em nhaän xeùt gì veà hoaøn caûnh cuûa coâ beø ?
            - Em hieåu gì veà nheä thuaät keå chuyeän vaø yù nghóa cuûa vaên baûn coâ beù baùn dieâm
        ?
    3/ Baøi môùi : ñeå hieåu ñöôïc nhaø vaên Xeùc – Van – Teùt cheá gieãu taøn dö lí töôûng hieäp só phieâu
löu, pheâ phaùn cheá ñoä phong kieán thôøi kí tích luõy ban ñaàu nhö theá naøo. Em seõ tìm hieåu noù qua baøi hoïc
hoâm nay.
        HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ                 NOÄI DUNG
                 TROØ
       - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc chuù I Taùc giaû , taùc phaåm : sgk
       thích trang 78
       - Giaùo vieân giôùi thieäu veà taùc giaû
       Xeùc – Van – Tec :
         * cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp :
           + Mi – Ghen – Xeùc – Van – Teùc sinh
       ra vaø lôùn leân trong moät gia ñình quí
       toäc vaø sa suùt ôû thò traán Henares gaàn
       thuû ñoâ Mañrit.
          + luùc nhoû tìm keá sinh nhai theo gia
       ñình baèng nhöõng cuoäc di chuyeån vaø
       phieâu löu voâ ñònh .
          + nhaäp nguõ chieán ñaáu treân ñaát
       Italia, oâng bò thöông naëng treân ñöôøng
       veà nöôùc bò baét vaø bò caàm tuø.
          + 21 naêm löu laïc vaø bò tuø ñaøy
       oâng trôû veà nöôùc soáng baèng ngheà thu
       thoùc thueá vaø vieát vaên.
          + 51 tuoåi oâng noåi tieáng vôùii phaàn
       ñaàu taäp truyeän nhaø kò só Ñoân – Ki –
       Hoâ – Teâ                   II Keát caáu :
          + 66 tuoåi hoaøn thaønh toaøn boä tieåu
       thuyeát vó ñaïi goàm 126 chöông
       - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh moät vaøi töø
       khoù : giaùm maõ ? chieám lôïi phaåm ? Bri
       – a – reâ – oâ ? phaùp sö ? hieäp só giang
       hoà ? lôøi höùa heïn cuûa chuû ? tình nöông
       ?
       - Giaùo vieân giôùi thieäu caùch ñoïc vaên
       baûn : ñoïc to , roõ pha chuùt haøi höôùc
       giöõa nhöõng cuoäc ñoái thoaïi cuûa hai
       nhaân vaät.
       - Giaùo vieân ñoïc maãu moät ñoaïn – goïi
       hoïc sinh ñoïc tieáp theo .
        - Giaùo vieân hoûi : vaên baûn coù theå
       chia thaønh maáy phaàn haõy chæ ra vaø
       neâu noäi dung cuûa töøng phaàn ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi : chia 3 phaàn
62
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

        + phaàn ñaàu : töø ñaàu . . . cuoäc
      chieán khoâng caân söùc  hai thaày troø
      nhìn thaáy nhöõng chieác coái xay gioù
        + phaàn giöõa : tieáp theo . . . ngaõ vaên
      ra xa  Ñoân – Ki – Hoâ – Te â lieàu mình
      taán coâng boïn khoång loà vaø thaûm baïi
         + phaàn cuoái : coøn laïi  hai thaày
      troø baøn ñeán chuyeän ñau ñôùn vaø leân
      ñöôøng
      - Giaùo vieân yeâu caàu : haõy toùm taét
      ngaén goïn ñoaïn trích.
      --> Hoïc sinh traû lôøi : do ngoán quaù
      nhieàu tieåu thuyeát hieäp só cuõ kó.laõo
      quí toäc ngheøo Ki – Ha – Ña töï phong laø
      hieäp só Ñoân – Ki – Hoâ – Teâ vaø cuøng
      vôùi giaùm maõ Xan – Choâ – Pan – Xa
      leân ñöôøng laøm chuyeän nghóa hieäp.      III Phaâ tích :
      Nhìn thaáy nhöõng chieác coái xay gioù do    1 . Hieäp só Ñoân-Ki-Hoâ-Teâ :
      hoang töôûng neân hoùa ra nhöõng teân
      khoång loà vaø lao vaøo ñaùnh vaø bò thaát
      baïi thaûm haïi. Hai thaày troø baøn ñeán
      chuyeän ñau ñôùn vaø tieáp tuïc leân
      ñöôøng. Xan – Choâ chæ lo aên vaø nguû
      coøn Ñoân – Ki – Hoâ – Teâ thì nghó ñeán
      nhöõng traän chieán saép tôùi vaø tình
      nöông Ñuyn – Xi – Neâ – A
      - Giaùo vieân yeâu caàu : haõy lieät keâ
      naêm söï vieäc chuû yeáu trong ñoaïn trích
      (Hoïc sinh thaûo luaän)
       Hoïc sinh thaûo luaän treân phieáu hoïc
      taäp
         + hai thaày troø Ñoân – Ki – Hoâ – Teâ
      nhìn thaáy nhöõng chieác côùi xay gioù
         + nhaän ñònh veà nhöõng chieác coái
      xay gioù cuûa hai thaày troø
         + Ñoân – Ki – Hoâ – Teâ lao vaøo
      ñaùnh nhöõng chieác coái xay gioù vaø bò
      thöông .
         + Quan nieäm vaø caùch xöû söï cuûa
      hai thaày troø veà chuyeän ñau ñôùn .
         + Quan nieäm veà chuyeän aên nguû
      cuûa Ñoân – Ki – Hoâ –Teâ .
      - Giaùo vieân thu phieáu vaø trao ñoåi     - Hay : coù phaåm chaát ñaùng khen tinh
      cheùo cho caùc toå .              thaàn duõng caûm , khaùt voïng toát ñeïp .
      - Giaùo vieân treo baûng phuï vaø yeâu
      caàu caùc toå döïa vaøo keát quaû nhaän
      xeùt .
      - Giaùo vieân hoûi : Haõy cho bieát neùt
63
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      hay trong tính caùch nhaân vaät Ñoân – Ki
      – Hoâ – Teâ ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Muoán ra tay tieåu tröø caùi gioáng
      xaáu xa
        + Chaúng heà sôï vaø duõng caûm lao
      vaøo cuoäc giao tranh khoâng caân söùc .
        + Troïng thöông nhöng chaúng heà reân    - Dôû : hoang töôûng , gaøn dôû
      ñau .
        + Khoâng quan taâm ñeán nhöõng nhu
      caàu baûn thaân keå caû aên vaø nguû .
      - Giaùo vieân hoûi : Qua ñoù em coù nhaän
      xeùt gì veà neùt hay cuûa con ngöôøi hieäp
      só Ñoân – Ki –Hoâ – Teâ ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      - Khaùt voïng ñaùng khen , tinh thaàn      Hoang töôûng , nöïc cöôøi , ñaùng
      duõng caûm , phaåm chaát toát .        traùch nhöng cuõng ñaùng thöông .
      - Giaùo vieân hoûi : Nhöõng neùt dôû trong
      con ngöôøi Ñoân Ki – Hoâ –Teâ laø gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :           2. Giaùm maõ Xan-Choâ Pan-Xa :
        + Ñaàu oùc hoang töôûng , haõo huyeàn
        + Haønh ñoäng nöïc cöôøi .
        + Laøm theo hieäp só giang hoà tron
      saùch                     - Toát : tænh taùo bieát can ngaên chuû .
        + Si tình                 - Xaáu : heøn nhaùt chæ lo aên vaø nguû
      - Giaùo vieân hoûi : Em coù nhaän gì veà
      neùt dôû trong con ngöôøi Ñoân –Ki – Hoâ
      –Teâ ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : hoang töôûng ,
      gaøn dôû .
      - Giaùo vieân hoûi : Qua tìm hieåu veà
      nhaân vaät hieäp só Ñoân – Ki Hoâ –Teâ
      em coù nhaän xeùt gì veà nhaân vaät naøy ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Hoang töôûng ,nöïc
      cöôøi , ñaùng traùch nhöng cuõng ñaùng      Thöïc duïng vaø taàm thöôøng .
      thöông .
      - Giaùo vieân choát : Tuy coù khaù nhieàu
      khía caïnh toát ñeïp nhöng do ngoán quaù
      nhieàu loaïi truyeän xaáu neân Ñoân – Ki –   3. Caëp nhaân vaät töông phaûn :
      Hoâ –Teâ trôû thaønh nhaân vaät nöïc cöôøi
      , ñaùng traùch maø cuõng ñaùng thöông .
      - Giaùo vieân hoûi : Döïa vaøo naêm söï
      vieäc treân chöùng minh Xan – Choâ Pan –
      Xa cuõng boäc loä caõ maëc toát laãn maëc
      xaáu ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
         + Toát : Tænh taùo vaø bieát caên
      ngaên chuû
64
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                            Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

         + Xaáu :
          - Sôï haõi nhuùt nhaùt
          - Reân ró khi ñau ñôùn .
          - Chæ quan taâm ñeán chuyeän aên
      vaø nguû
          - Quaù chuù troïng chaêm lo ñeán
      baûn thaân
      - Giaùo vieân hoûi : Qua ñoù em coù nhaän
      xeùt gì veà nhaân vaät giaùm maõ Xan –
      Choâ Pan – Xa?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : tænh taùo nhöng
      heøn nhaùt, chæ chuù troïng ñeán nhöõng
      nhu caàu bình thöôøng neân trôû thaønh
      nhaân vaät taàm thöôøng
      - Giaùo vieân choát : laø ngöôøi cuõng
      bieåu hieän nhöõng ñieåm toát xong heøn
      nhaùt vaø chæ quan taâm chuù troïng ñeán
      nhu caàu baûn thaân vì vaäy Xan Choâ trôû
      thaønh nhaân vaät taàm thöôøng
      - Giaùo vieân treo baûng phuï veà 5 söï
      vieäc , baûng phuï veà hai nhaân vaät Ñoân - Töông phaûn veà moïi maët laøm noåi
      - Ki vaø Xan – Choâ              baä nhau leân .
       - Giaùo vieân hoûi : haõy tìm caùc chi tieát
      theå hieän söï töông phaûn cuûa hai nhaân
      vaät Ñoân Ki vaø Xan Choâ ?          IV Toång keát : sgk /80
      - Giaùo vieân phaùt phieáu hoïc taäp hoïc
      sinh chia nhoùm thaûo luaän
               Ñoân – Ki – Xan –Choâ
               Hoâ - Teâ   Pan - Xa
       Nguoàn     Quyù toäc   Noâng daân
       goác xuaát
       thaân .    Cao gaày ,   Beùo luøn ,
       Hình daùng cöôõi ngöïa cöôõi ngöïa
               coøm      thaáp
               Cao caû    Taàm
       Khaùt voïng          thöôøng
       vaø öôùc
       muoán     Giuùp ích
       Suy nghó    cho ñôøi    Nhu caàu
               Duõng     baûn thaân
       Tinh thaàn   caûm      Heøn nhaùt
       Ñaàu oùc    Meâ muoäi Tænh taùo
               haõo      thieát thöïc
               huyeàn
      - Giaùo vieân thu phieáu vaø nhaän xeùt sau
      khi treo baûng keát quaû ñaùp aùn .
      - Giaùo vieân hoûi : Em coù nhaän xeùt gì
      veà hai nhaân vaät naøy ?
65
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

       --> Hoïc sinh traû lôøi : ñoái laäp nhau veà
       moïi khía caïnh .
       - Giaùo vieân hoûi : Vieäc taùc giaû khaéc
       hoïa hai nhaân vaät ñoái laäpveà moïi maët
       nhö vaäy coù taùc duïng gì ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi : laøm cho noåi baät
       nhau leân
       - Giaùo vieân choát : Hai nhaân vaät töông
       phaûn veà moïi maët nhaèm toâ ñaäm nhau
       vaø laøm noåi baät nhau leân .
       III . Toång keát :
       - Giaùo vieân hoûi : Em co ùnhaän xeùt gì
       veà maët hay vaø maët dôû cuõng nhö maët
       toát vaø maët xaáu cuûa Ñoân – Ki –Hoâ –
       Teâ vaø Xan – Choâ Pan –Xa ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi :
          + Ñoân – Ki : Coù phaåm chaát ñaùng
       khen , tinh thaàn duõng caûm , khaùt voïng
       ñeïp nhöng hoang töôûng .
          + Xan – Choâ :Tænh taùo , saùng suoát
       nhöng taàm thöôøng vaø thöïc duïng .
       - Giaùo vieân hoûi : Qua baøi hoïc naøy coù
       theå ruùt ra ñöôïc ñeàu gì veà vieäc xaây
       döïng caëp nhaân vaät töông phaûn Ñoân –
       Ki vaø Xan – Choâ ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo phaàn ghi
       nhôù Sgk / 80 .
       - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc to phaàn
       ghi nhôù .
  IV Cuûng coá vaø daën doø :
- Döïa vaøo caùc chi tieát tìm hieåu veà caùi hay vaø caùi dôû cuûa Ñoân-Ki- Hoâ-Teâ em coù nhaän xeùt gì veà
nhaân vaät naøy ?
- Giaùm maõ Xan-Choâ laø con ngöôøi nhö theá naøo?
- Trình baøy nhöõng kieán thöùc cô baûn cuûa baøi hoïc ?
- Hoïc baøi , ñoïc laïi ñoaïn trích nhieàu laàn .
- Xem vaø chuaån bò cho baøi hoïc saép tôùi baøi “ Tính Thaùi Töø “
Tieát 27
                      TÌNH THAÙI TÖØ
66
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

A . Muïc tieâu : sgk
B . Chuaån bò :
    1 . Giaùo vieân : - Naém vöõng khaùi nieäm thuaät nguõ tình thaùi töø vaø coâng duïng cuûa noù .
             - Chuaån bò baûng phuï , phieáu hoïc taäp .
             - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp .
    2 . Hoïc sinh : - Chuaån bò baøi ôû nhaø .
            - Phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc .
C . Hoaït ñoäng leân lôùp :
I . Khôûi ñoäng :
    1 .Oån ñònh :
    2 . Baøi cuõ : - Trình baøy khaùi nieäm trôï töø vaø thaùn töø , laáy ví duï coù söû duïng thaùn töø .
           - Giaùo vieân treo baûng phuï baøi taäp .
             OÀ , ñaâu phaûi ñeâm daøi laïnh coùng
             Maët trôøi leân laø heát boùng muø söông !
             Oâi ñaâu phaûi qua ñoaïn ñöôøng löûa boûng
             Cuoäc ñôøi ta boãng choác hoùa thieân ñöôøng
                                ( Toá Höõu )
        Haõy gaïch chaân vaø cho bieát caùc thaùn töø duøng vôùi muïc ñích gì ?
    3 . Giôùi thieäu baøi môùi : Ñeå hieåu ñöôïc theá naøo laø tình thaùi töø ñoàng thôøi bieát söû duïng tình
thaùi töø phuø hôïp vôùi tình huoáng giao tieáp nhö theá naøo , taát caû ñoù seõ ñeán vôùi caùc em vaøo tieát hoïc
hoâm nay .
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi :
        Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân Vaø Hoïc            Phaàn Ghi Baûng
                  Sinh
       - Giaùo vieân treo baûng phuï – Hoïc sinh A . Tìm hieåu baøi :
       ñoïc                      I Chöùc naêng cuûa tình thaùi töø :
       - Giaùo vieân hoûi : Trong caùc ví duï
       (a),(b),(c) neáu boû caùc töø in ñaämthì yù
       nghóa cuûa caâu coù gì thay ñoåi ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi :
          + boû “ aø “ ôû caâu ( a ) thí caâu
       khoâng coøn laø caâu nghi vaán .
          + boû “ ñi “ ôû caâu ( b ) thí caâu
       khoâng coøn laø caâu caàu khieán.
          + boû “ thay “ ôû caâu ( c ) thí khoâng
       taïo laäp caâu caûm thaùn
       - Giaùo vieân hoûi: ÔÛ vì duï ( d ) töø “ aï
       “ bieåu thò saéc thaùi tính caûm gí cuûa
       ngöôøi noùi?
       --> Hoïc sinh traû lôøi : : bieåu thò saéc
       thaùi kính troïng , leã pheùp .
       - Giaùo vieân hoûi : caùc töø ( aø , ñi ,
       thay , aï ) ñöôïc theâm vaøo trong caâu
       nhaèm muïc ñích gì?
       --> Hoïc sinh traû lôøi : taïo caâu nghi
       vaán , caàu khieán , caûm thaùn vaøbieåu
       loä saéc thaùi tình caûm            + Chöùc naêng : sgk
       - Giaùo vieân noùi : caùc töø treân laø
67
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      thaùn töø .
      - Giaùo vieân hoûi : Vaäy qua tìm hieåu
      treân em hieåu theá naøo laø chöùc naêng   + Caùc laoïi tình thaùi töø :
      cuûa tình thaùi töø ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : laø nhöõng töø
      ñöôïc theâm vaøo caâu ñeå toï caâu nghi
      vaán , caàu khieán , caûm thaùn hoaëc
      bieåu thò saéc thaùi tình caûm cuûa      - Tình thaùi töø nghi vaán : aø , ö , haû , höû ,
      ngöôøi noùi .                 chöù , chaêng . . .
      - Giaùo vieân hoûi : Vaäy tình thaùi töø   Vd : Baïn ñaõ laøm xong baøi taäp roài haû
      goàm nhöõng loaïi naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Tình thaùi töø
      nghi vaán , tình thaùi töø caàu khieán ,
      tình thaùi töø caûm thaùn vaø tình thaùi
      töø bieåu thuï saéc thaùi tình caûm .
      - Giaùo vieân yeâu caàu ngoaøi töø “ aø “   -Tình thaùi töø caàu khieán : ñi , naøo , vôùi .
      ñeå taïo caâu nghi vaán em haõy tìm moät   ..
      soá töø ngöõ khaùc coù taùc duïng töông    Vd : Cöùu toâi vôùi !
      töï vaø ñaët caâu coù söû duïng moät trong
      soá caùc tình thaùi töø nghi vaán em vöøa
      tìm ñöôïc .
      --> Hoïc sinh traû lôøi :           -Tình thaùi töø caûm thaùn : oâi , ôi , hôøi ,
        + ö , haû , höû , chöù , chaêng      thay , sao . . .
        + Hoïc sinh laáy ví duï .         Vd : OÂi moät keáp laàm than .
      - Giaùo vieân yeâu caàu : ngoaøi töø “ ñi “
      haõy tìm moät soá töø ngöõ khaùc coù
      taùc duïng töông töï ñeå taïo caâu caàu
      khieán cho ví duï coù söû duïng moät
      trong nhöõng töø vöøa tìm ?
      - Giaùo vieân yeâu caàu : Tìm nhöõng töø   -Tình thaùi töø bieåu thò saéc thaùi tình caûm
      ngöõ coù taùc duïng nhö töø “ thay “ vaø   : aï , nheù , cô , maø . . .
      ñaët ví duï coù söû duïng moät trong soá   Vd : Mình ñaõ noùi roài cô maø !
      töø ngöõ ñoù .
      --> Hoïc sinh traû lôøi :           II . Söû duïng tình thaùi töø :
        + Thay , sao ,oâi , hôøi , ôi . . .
        + Hoïc sinh cho ví duï
      - Giaùo vieân yeâu caàu : Tìm nhöõng töø
      ngöõ coù taùc duïng nhö töø “ aï „ trong
      caâu ( d ) vaø ña7t5 caâu coù söû duïng
      moät trong soá nhöõng töø ngöõ ñoù .
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + aï , nheù ,cô , maø , chöù lò . . .
        + Hoïc sinh cho ví duï .
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ghi
      nhôù .
      - Giaùo vieân treo baûng phuï † Hoïc sinh
      ñoïc
      - Giaùo vieân hoûi : caùc töø ngöõ in
68
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                  Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      ñaäm tr6en ñöôïc duøng trong nhöõng
      hoaøn caûnh giao tieáp khaùc nhau nhö
      theá naøo ?                   III . Ghi nhôù :
      --> Hoïc sinh traû lôøi :            - Ghi nhôù 1 vaø 2 sgk / 81
        + Baïn chöa veà aø ? hoûi , thaân
      maät
        + Thaày meät aï ?   hoûi , kính troïng
        + Baïn giuùp toâi moät tay nheù ! caàu
      khieán ,thaân maät .
        + Baùc giuùp chaùu moät tay aï ! caàu
      khieán kính troïng .
      - Giaùo vieân hoûi : Qua tìm hieåu treân    B Luyeän taäp :
      haõy cho bieát caùch söû duïng tình thaùi    Baøi taäp 1 : tình thaùi töø :
      töø nhö theá naøo ?               a( - )   b( - )    c( + )  h( - )
      --> Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo ghi     d( - )   e( + )    g( - )  i( + )
      nhôù sgk
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc
      phaàn ghi nhôù sgk .
      - Giaùo vieân yeâu caàu : Cho bieát chöùc
      naêng cuûa tình thaùi töø ?Tình thaùi töø
      goàm nhöõng loaïi naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo ghi     Baøi taäp 2 : Nghóa cuûa tình thaùi töø
      nhôù 1 sgk .
      - Giaùo vieân hoûi : Cho bieát caùch söû
      duïng tình thaùi töø ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo ghi
      nhôù sgk .
      - Giaùo vieân yeâu caàu 1 hoïc sinh ñoïc
      to 2 ghi nhôù sgk / 81 .
      III . Luyeän taäp :
      - GV goïi hoïc sinh ñoïc to baøi taäp 1/81
      82 .                      Baøi taäp 3 : Ñaët caâu vôùi caùc töø : maø ,
      - Giaùo vieân hoûi : Baøi taäp yeâu caàu    ñaáy , chöù lò , ñi , thoâi , vaäy
      laøm gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Tìm tình thaùi töø
      trong caùc caâu .
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh xaùc
      ñònh .
      --> Hoïc sinh xaùc ñònh – goïi 2 hoïc sinh
      khaùc nhaän xeùt .
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung .        Baøi taäp 4 : Ñaët caâu theo quan heä
      - Hoïc sinh ñoïc baøi taäp 2/ 82 .
      - Giaùo vieân hoûi Baøitaäp yeâu caàu
      laøm gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Giaûi thích nghóa
      ñoái vôùi caùc tình thaùi töø .
      - Giaùo vieân phaùt phieáu hoïc taäp .
      - Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm baèng
69
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

       caùch noái giöõa veá A vaø B       - Giaùo vieân goïi laàn löôït töøng hoïc
       sinh ñöùng tröôùc lôùp ñaët caâu laàn
       löôït vôùi caùc töø : maø , ñaáy , chöù lò ,
       ñi , thoâi , vaäy .
       + Noù laø hoïc sinh gioûi maø !
       + Ñöøng ñuøa nöõa , noù khoùc ñaáy !
       + Nhöõng coâng vieäc aáy phaûi laøm
       xong hoâm nay chöù lò !
       + Noùi nhö vaäy ñeå baïn bieát thoâi !
       + Mình muoán haùi traùi ñeïp nhaát cô !
       + Thoâi , ñaønh phaûi döøng laïi vaäy !
       - Giaùo vieân goïi hoïc sinh laàn löôït ñaët
       caâu hoûi öùng vôùi töøng quan heä ñaõ
       ñöa ra.
       - Hoïc sinh ñaät caâu hoûi , hoïc sinh
       khaùc nhaän xeùt – Giaùo vieân nhaän
       xeùt .
       + Thöa thaày baøi toaùn naøy coøn coù
       caùch naøo giaûi khoâng aï?
       + Baïn ñôïi toâi cuøng veà chöù ?
       + Meâ saép ñi laøm phaûi khoâng aï ?
IV . Cuõng coá , daën doø :
 - Em hieåu gì veà chöùc naêng cuûa tính thaùi töø ?Tình thaùi töø goàm coù nhöõng loaïi naøo ?
Khi söû duïng tình thaùi töø caàn chuù yù ñieàu gì ?
 - Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp coøn laïi .
 - Chuaån bò cho tieát hoïc “ Luyeän taäp vieát cho ñoaïn vaên töï söï keát hôïi vôùi mieâu taû vaø bieåu caûm “
Tieát 28
      LUYEÄN TAÄP VIEÁT ÑOÏAN VAÊN TÖÏ SÖÏ KEÁT HÔÏP VÔÙI MIEÂU TAÛ VAØ
                   BIEÅU CAÛM

A . Muïc tieâu : sgv
B . Chuaån bò :
    1 . Giaùo vieân :
            - Chuaån bò baûng phuï , phieáu hoïc taäp .

70
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

             - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp .
    2 . Hoïc sinh :
             - Chuaån bò baøi ôû nhaø .
            - Phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc .
C . Hoaït ñoäng leân lôùp :
I . Khôûi ñoäng :
     1 .Oån ñònh :
     2 . Baøi cuõ : em hieåu nhö theá naøo veà söï keát hoäp caùc yeáu toá keå , taû vaø bieåu caûm xuùc trong
vaên töï söï ?
     3. Baøi môùi : vieäc keát hôïp caùc yeáu toá mieâu taû bieåu caûm trong vaên töï söï laøm cho vieäc keå
chuyeän them sinh ñoäng vaø saâu saéc hôn. Ñeå laøm ñöôïc thao taùc naøy em seõ thöïc haønh noù trong tieát hoïc
hoâm nay.
  II/Hình thaønh baøi taäp

      - Hoïc sinh ñoïc caùc ñeà (a), (b) , (c).   I / Töø söï vieäc vaø nhaân vaät ñeán ñoaïn
      - Giaùo vieân cho hoïc sinh thaàm ñoïc 5    vaên töï söï coù yeáu toá mieâu taû vaø bieåu
      böôùc xaây döïng ñoaïn vaêm töï söï coù    caûm
      söû duïng caùc yeáu toá mieâu taû vaø
      bieåu caûm .
      - Giaùo vieân choïn ñeà (a) : chaúng may
      em ñaùnh vôõ moät loï hoa ñeïp.
      - - Giaùo vieân hoûi : söï vieäc vaø nhaân
      vaät chính noùi ñeán trong ñeà laø gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :           + Söï vieäc : ñaønh vôõ moät loï hoa ñeïp.
        + Söï vieäc : ñaønh vôõ moät loï hoa    + Nhaân vaät : em
      ñeïp.                     + Ñoái töôïng cuûa söï vieäc : loï hoa
        + Nhaân vaät : em             + Ngoâi keå : thöù nhaát xöng toâi
       - Giaùo vieân hoûi : ñoái töôïng cuûa söï   + Söï vieäc khôûi ñaàu: neâu caûm töôûng
      vòeâc laø gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : loï hoa ñeïp     Vd : em ngoài thaãn thôø tröôùc caùi loï hoa
       - Giaùo vieân hoûi : em seõ löïa choïn    vöøa bò vôõ tan. Chæ vì moät chuùt voäi
      ngoâi keå naøo ? Xöng gì ?           vaøng maø em phaûi traû giaù söï tieát noái,
      --> Hoïc sinh traû lôøi : ngoâi thöù nhaát   aân haän.
      xöng toâi.
       - Giaùo vieân hoûi : khôûi ñaàu em seõ
      döï ñònh neâu gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : neâu caûm töôûng
      hoaëc nhaän xeùt hay keå haønh ñoäng

       - Giaùo vieân hoûi : dieãn bieán söï vieäc   - Dieãn bieán : keå laïi söï vieäc moät caùch
      theá naøo ?                  chi tieát xen keõ mieâu taû vaø bieåu caûm
      --> Hoïc sinh traû lôøi : keå laïi söï vieäc  Vd :
      moät caùch chi tieát, coù xen keõ mieâu
      taû vaø bieåu caûm.
       - Giaùo vieân hoûi : nhöõng chi tieát em
      döï ñònh keå laïi laø gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Vôõ thaønh töøng maõnh lôùn coù
71
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      theå gaén laïi baèng keo .
        + Ngaém nghía, maân meâ nhöõng
      maõnh vôõ coù hoa vaên ñeïp .
        + Thu doïn , nhaët nhaïnh nhöõng
      maõnh vôõ
        + Söï chöùng kieán cuûa ngöôøi thaân .
      - Giaùo vieân hoûi : em seõ döï ñònh neâu  - Keát thuùc : suy nhó ,caûm xuùc cuûa baûn
      keát thuùc theá naøo ?            thaân vaø baøi hoïc kinh nghieäm
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
       + Neâu suy nghó, caûm xuùc cuûa baûn
      thaân
       + Baøi hoïc kinh nghieäm veà tính caån
      thaän
      - Giaùo vieân hoûi : em seõ döï ñònh keát
      hôïp caùc yeáu toá mieâu taû vaø bieåu
      caûm nhö theá naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
       + Mieâu taû : hình daùng , maøu saéc ,
      chaát lieäu , veû ñeïp.
       + Suy nghó , tình caûm , traân troïng ,
      ngöôõng moä , noái tieát vaø aân haän.
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh hình
      thaønh ñoaïn vaên theo tìm hieåu treân
      - Hoïc sinh trình baøy ñoaïn vaên tröôùc
      lôùp , hoïc sinh khaùc nhaän xeùt .
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung vaø ñaùnh   II/ Luyeän taäp
      giaù .                    Baøi taäp 1 : vieát laïi ñoaïn vaên keå laïi
      II/ luyeän taäp                giaây phuùt laõo haïc sang nhaø oâng giaùo
      - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp 1 /84.  baùo tin baùn choù vôùi veû maët vaø taâm
      - Giaùo vieân daønh 7 phuùt cho hoïc sinh   traïng ñau khoå .
      hình thaønh ñoaïn vaên .
      - Goïi hoïc sinh ñoïc tröôùc lôùp ñoaïn
      vaên cuûa mình
      - Hoïc sinh nhaän xeùt baøi cuûa baïn .
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung vaø ñaùnh
      giaù .                    Baøi taäp 2 : nhaän xeùt .
      - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc yeâu
      caàu baøi taäp 2
      - Giaùo vieân hoûi : ñoaïn vaên cuûa Nam
      Cao ñaõ keát hôïp caùc yeáu toá miieâu
      taû vaø bieåu caûm ôû choã naøo ?       - keát hôïp nhuaàn nhuyeãn caùc yeáu toá
      --> Hoïc sinh traû lôøi :           mieâu taû vaø bieåu caûm
       + Mieâu taû : coá laøm ra vui veû,     - khaéc saâu vaøo loøng baïn ñoïc moät laõo
      cöôøi nhö meáu , ñoâi maét aáng aäng     haïc khoán khoå , theå hieän raát sinh ñoäng
      nöôùc maét , co ruùm laïi , nhöõng neáp    söï ñau ñôùn, quaèn quaïi trong giaây phuùt
      nhaên xoâ laïi vôùi nhau , eùp cho nöôùc   xoùt xa aân haän .
      maét chaûy ra, caùi ñaàu ngheïo veà moät
      beân caùi mieäng moùm meáu nhö con nít
72
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

       hu hu khoùc.
        + Bieåu caûm : khoâng xoùt xa naêm
       quyeån saùch, aùi ngaïi cho Laõo Haïc ,
       hoûi cho coù chuyeän .
       - Giaùo vieân hoûi : caùc yeáu toá mieâu
       taû vaø bieåu caûm giuùp cho Nam Cao
       theå hieän ñieàu ñöôïc gì ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Khaéc saâu vaøo loøng baïn ñoïc moät
       hình aûnh Laõo Haïc khoán khoå
        + Theå hieän raát sinh ñoäng söï ñau
       ñôùn ,quaèn quaïi trong giaây phuùt aân
       haän xoùt xa.

 III/ Cuûng coá daën doø : doïc vaø soaïn baøi “chieác laù cuoái cuøng”
Tieát 29 + 30
                        Baøi 8
                   CHIEÁC LAÙ CUOÁI CUØNG

A . Muïc tieâu : sgv
B . Chuaån bò :
    1 . Giaùo vieân :
             - Chuaån bò tranh aûnh veà taùc giaû, taùc phaåm .
             - Taùc phaåm
             - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp .
    2 . Hoïc sinh :
             - Chuaån bò taùc phaåm ôû nhaø .
             - Soaïn baøi ôû nhaø
             - Tìm hieåu veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp taùc giaû O – Hen - Ri
            - Phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc .
C . Hoaït ñoäng leân lôùp :
I . Khôûi ñoäng :
    1 .Oån ñònh :
    2 . Baøi cuõ :
         - Toùm taét ngaén goïn ñoaïn trìch “ñaùnh nhau vôùi coái xay gio”ù ?
         - neâu noäi dung , yù nghóa vaø ngheä thuaät maø taùc giaû söû duïng trong ñoaïn trích ?
         Caâu hoûi phuï : em hieåu gí veà nhaân vaät „Ñoân – Ki – Hoâ- Teâ”
    3. Baøi môùi : ôû treân ñôøi coù laém nhieàu nghòch lyù , coù caùi thaät laøm con ngöôøi ñau khoå , xoùt
       xa , tuyeät voïng, coù caùi giaû naâng niu , che chôû ñuøm boïc vaø töïa nhö laø lieàu thuoác thaäp toaøn
       ñaïi boå . Ñoù laø hính aûnh chieác laù thöôøng xuaân trong truyeän ngaén noåi tieáng “ Chieác laù cuoái
       cuøng “ cuûa nhaø vaên Mó O. Hen-Ri .
II . Ñoïc- hieåu vaên baûn :
73
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh    Phaàn ghi baûng
      - Hoïc sinh ñoïc chuù thích veà taùc giaû , taùc I . Taùc giaû , taùc phaåm : SGK
      phaåm sgk / 89 .
      - Giaùo vieân giôùi thieäu theâm veà cuoäc
      ñôøi vaø söï nghieäp taùc giaû .
      + Cha laø thaày thuoác , meï maát khi oâng
      leân 3 .
      + Tuoåi nhoû khoâng ñöôïc hoïc haønh nhieàu ,
      15 touûi laøm vieäc ôû hieäu thuoác cuûa
      ngöôøi chuù , sau ñoù laøm nhieàu ngheà
      khaùc ñeå kieám aên : keá toaùn ,veõ tranh ,
      thuû quyõ ngaân haøng .
      + Chuyeân vieát truyeän ngaén vaø vieát raát
      nhieàu: 65 truyeän 1904 , 50 truyeän 1905 .
      + Caùc taäp truyeän ngaén nhö : Baép caûi vaø
      vua chuùa ( 1904 ) , Boán trieäu ( 1908 ) ,
      Trung taâm mieàn taây ( 1907 ) , Tieáng noùi
      cuûa thaønh phoá ( 1908 ) Nhöõng söï löïa
      choïn (1909 ) .
      + Nhieàu truyeän ngaén noåi tieáng nhö : Caên
      gaùc xeáp , Caùi cöûa xanh , Teân caûnh saùt
      vaø gaõ lang thang , Chieác laù cuoái cuøng ,  II. Keát caáu :
      Quaø taëng cuûa caùc ñaïo só , khi ngöôøita
      eâu , Söông muø xöù Xen – Toân .
      - Giaùo vieân giuùp hoïc sinh tìm hieåu töø
      khoù : 2 , 3 , 4 , 6 , 7 .
      - Giaùo vieân giôùi thieäu caùch ñoïc vaên
      baûn :
      + Ñoïc roõ raøng lôøi keå cuûa taùc giaû .
      + Nhöõng ñoaïn vaên trong ngoaëc keùp ñoïc
      vôùi gioïng nheï nhaøng .
      + Ñoaïn cuoái ñoïc vôùi gioïng röng röng ,
      ngheïn ngaøo .
      - Giaùo vieân ñoïc qua moät ñoaïn , goïi hoïc
      sinh ñoïc tieáp theo .
      - Giaùo vieân yueâ caàu lôùp nhaän xeùt veà
      vieäc ñoïc cuûa baïn sau ñoù giaùo vieân nhaän
      xeùt chung .
      - Giaùo vieân hoûi : Vaên baûn coù theå chia
      thaønh maáy phaàn haõy chæ ra vaø neâu noäi
      dung chính cuûa töøng phaàn ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Phaàn 1 : “ Töø ñaàu . . . taûng ñaù “ Cuï Bô-
      Men vaø Xiu leân gaùc thaêm Gioân-xi , hoï lo
      laéng khi nhìn chieác laù cuoái cuøng treân
      caây thöôøng xuaân .
      + Phaàn 2 : Tieáp theo ñeán “ Theá thoâi “ :
      Hai ngaøy troâi qua chieác laù cuoái cuøng
74
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      vaãn khoâng ruïng , Gioân-Xi thì qua côn nguy
      hieåm .
      + Phaàn 3 : Coøn laïi : Xiu keå cho Goân-Xi
      ñang bình phuïc veà caùi cheát baát ngôø cuûa
      cuï Bô-Men .
      - Giaùo vieân yeâu caàu : Qua vieäc ñoïc vaø
      tìm hieåu keát caáu . Em coù theå toùm taét
      ngaén goïn noäi dung ñoaïn trích .
      - Hoïc sinh toùm taét : Ba hoïa só ngheøo Xui ,
      Gioân-Xi , vaø cuï Bô-Men soáng chung trong
      caên hoä toài taøn ôû phía taây coâng vieân
      Oa- sinh-tôn . Xui vaø Gioân-xi soáng ôû taàng
      thöôïng , cuï Bô-men soáng ôû taàng teät . Cuï
      Bô-men tuy laø hoïa sósong coâng vieäc cuûa
      cuï chæ laø ngoài laøm maãu cho caùc hoïa só
      treû ñeå kieám soáng , cuï mô öôùc veõ moät
      kieät taùc nhöng ñaõ 40 naêm cuï vaãn khoâng
      thöïc hieän ñöôïc .
      Gioân-xi bò beänh vieâm phoåi naëng maëc
      cho Xiu chaêm soùc taän tình nhöng Gioân-     III . Phaân tích :
      Xihoaøn toaøn tyeät voïng , coâ chôø cho      1 . Kieät taùc cuûa Bô-Men :
      chieác laù thöôøng xuaân cuoái cuøngruïng thì
      coâ cuõng nhaém maét lìa ñôøi . Ñaùng giaän
      nhöng cuõng ñaùng thöông cuï Bô-men aâm
      thaàm veõ chieác laù thöôøng xuaân ñeå cöùu
      laáy tính maïng cuûa Gioân-xi . Khi taùc
      phaåm hoaøn thaønh Gioân-xi bình phuïc thì
      cuï Bô-men cuõng lìa ñôøi .
      - Giaùo vieân hoûi : Theo em taùc giaû cho em
      thaáy ñöôïc nhöõng gì qua nhaânvaät cuï Bô-
      men ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Hoïa só giaø , raâu xoàm .
      + Mong öôùc veõ moät kieät taùc nhöng 40
      naêm troâi qua vaãn khoâng thöïc hieän ñöôïc
      .
      + Kieám aên baèng ngheà ngoài laøm maãu
      veõ cho caùc hoïa só treû .
      + Thöông yeâu , lo laéng cho hai coâ hoïa só
      treû , ñaët bieät laø ñoái vôùi Gioân-xi khi coâ
      ngaõ beänh .
      - Giaùo vieân hoûi : Qua caâu vaên : “Sang
      ñeán nôi hoï sôï seät ngoù ra ngoaøi cöûa soå ,
      nhìn caây thöôøng xuaân , roài hoï nhìn nhau
      moät laùt chaúng noùi naêng gí “ theå hieän
      thaùi ñoä gí ñoái vôùi Gioân-xi
      --> Hoïc sinh traû lôøi : thaùi ñoä lo laéng , sôï
      seät .
75
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

       - Giaùo vieân hoûi : taïi sao caû cuï bô – men
      vaø xiu coù thaùi ñoä nhö vaäy ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :thöông yeâu lo laéng
      cho beänh tình vaø soá phaän cuûa Gioân – Xi
       - Giaùo vieân hoûi : ngoaøi vieäc nhìn nhau
      khoâng noùi naêng gì cuï bô – men ñang suy
      nghó gì khaùc ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : coù leõ cuï ñang suy
      nghó veõà chieác laù cöùu soáng Gioân – Xi
       - Giaùo vieân hoûi : cuï Bô – Men veõ chieác
      laù trong hoaøn caûnh naøo ? hoaøn caûnh ñoù
      taùc duïng nhö theá naøo ñoái vôùi vieäc veõ
      chieác laù cuûa cuï bô – men ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + gioù baác thoåi aøo aøo , möa ñaäp maïnh
      vaøo cöûa soå
        + moät ñeâm khuûng khieáp
        + gaây khoù khaên cho coâng vieäc cuûa cuï
      Bô - Men
       - Giaùo vieân hoûi : chieác laù thöôøng xuaân
      maø cuï Bô – Men veõ xiu ñaõ nhaän ñònh noù
      nhö theá naøo ? vì sao xiu nhaän ñònh nhö
      vaäy ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : baèng caùch thaûo
      luaän tìm nhöõng yù traû lôøi ñuùng trong
      phieáu hoïc taäp
       vì noù raát ñeïp
       vì noù raát gioáng vôùi laù thöôøng xuaân
      thöïc teá
       vì noù khoâng chæ ñeïp , gioáng maø coøn
      coù ích , mang nieàm tin ñeán cho Gioân - Xi
       Vì noù ra ñôøi trong hoaøn caûnh khaéc
      khoå vaø söï khaéc hkoå ñeán hi sinh tính
      maïng cuï Bô-Men .                - Aån chöùa söï thaàm laëng , tình
       Vì noù laø bieåu töôïng cuûa caùi ñeïp vaø thöông bao la vaø hi sinh cao thöôïng .
                               2 .Tình thöông yeâu cuûa Xiu :
      beàn vöõng .
      - Giaùo vieân hoûi : Muïc ñích taùc giaû
      khoâng keå vieäc cuï Bô-Men veõ chieác laù
      maø ñeå ñeán cuoái truyeän môùi ñeå cho Xiu
      keå laïi nhö theá coù taùc duïng gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Taïo baát ngôø cho Gioân-Xi .
      + Gaây höùng thuù , baát ngôø cho ngöôøi ñoïc
      .
      - Giaùo vieân hoûi : Qua tìm hieåu treân , em
      coù nhaän xeùt gì veà kieät taùc cuûa cuï Bô-
76
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      Men ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Taïo ra söï aâm thaàm laëng leõ .
      + Tình yeâu thöông Gioân-Xi saâu naëng .
      + Söï hi sinh cao thöôïng .
      - Giaùo vieân choát :Ñoù laø moät kieät taùc   - Töø lo säï , chieàu chuoäng , ñoäng
      aån chöùa söï laëng thaàm tình thöông bao la   vieân chaêm soùc ñeán ngaïc nhieân
      vaø söï hi sinh cao thöôïng .           sung söôùng .
      - Giaùo vieân hoûi : Tình thöông yeâu cuûa
      Xiu ñoái vôùi Gioân-Xi bieåu hieän ôû ñieàu gì
      ? Dieàu ñoù ñöôïc theå hieän qua nhöõng chi
      tieát naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      - Noãi lo sôï .
      + Khi nhìn thaáy chæ coøn vaøi chieác laù
      baùm laïi treân töôøng .
      + Vaø khoâng bieát phaûi laøm gìñaây neáu
      nhö Gioân-Xi cheát ñi .
      - Ñoäng vieân chaêm soùc .             bao la saâu naëng voâ bôø
      - Giaùo vieân hoûi : Tìm baèng chöùng ñeå     3 . Dieãn bieán taâm traïng cuûa Gioân-
      khaúng ñònh Xiu khoâng heà ñöôïc cuï Bô-     Xi :
      men cho bieát yù ñònh veõ chieác laù .?      - Baát löïc tröôùc beänh taät .
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Xiu laøm theo yeâu
      cuaà cuûa Gioân-Xi moät caùch chaùn naûn
      vaø ngaïc nhieân khi thaáy chieác laù vaãn ñeo
      baùm treân töôøngsau moät ñeâm khuûng
      khieáp .
      - Giaùo vieân hoûi : Qua tìm hieåu treân , em
      coù nhaän xeùt gì veà taâm traïng cuûa Xiu
      ñoái vôùi Gioân-Xi ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Lo sôï .
      + Chieàu choäung , ñoäng vieân , chaêm soùc .
      + Sung söôùng .
      - Giaùo vieân hoûi : Töø vieäc phaân tích tìm
      hieåu treân , em coù nhaän xeùt gì veà taám
      loøng thöông yeâucuûa Xiu ñoái vôùi Gioân-
      Xi ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      - Tình thöông cao ñeïp , saâu naëng .
      - Giaùo vieân hoûi : taùc giaû ñaõ cho em bieát  - Laïnh luøng , thaûn nhieân , buoâng
      gì veà nhaân vaät Gioân-Xi ?           xuoâi taøn nhaãn vôùi baûn thaân .
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Hoïa só ngheøo , beänh phoåi naëng .
      + Baát löïc tröôùc beänh taät .
      - Giaùo vieân hoûi ; Qua vaên baûn , Xiu ñaõ
      keùo maønh leân maáy laàn ? Moãi laàn keùo
      maønh leân thì taâm traïng cuûa Xiu vaø
77
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      Gioân-Xi ra sao?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Xiu keùo maønh leân hai laàn .
      + Laàn 1 : Xiu chaùn naûn , Gioân-Xi môû to
      maét thaån thôø theàu thaøo ra leänh .
      + Laàn 2 : Xiu thaûn nhieân , Gioân-Xi ngaïc
      nhieân .
      - Giaùo vieân hoûi : Taïi sao taùc giaû laïi vieát
      khi trôøi vöøa höûng saùng thì Gioân-Xi con     - Laáy laïi nieàm tin baûn thaân veà
      ngöôøi taøn nhaãn , laïi ra leänh keùo maønh     cuoäc soáng .
      leân ? Haønh ñoäng theå hieän taâm traïng gì
      cuûa Gioân – Xi ? Coù phaûi coâ laø ngöôøi
      taøn nhaãn ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Laïnh luøng thôø ô vôùi chính baûn thaân
      mình
        + Khoâng phaûi laø ngöôøi taøn nhaãn theo
      nghóa khaùc maø laø taøn nhaãn vôùi baûn
      thaân vôùi söï taän tình chaêm soùc cuûa Xiu
       - Giaùo vieân hoûi : sau moät ñeâm möa gioù
      khuûng khòeáp Gioân – Xi ñaõ coù suy nghó
      gì veà chieác laù thöôøng xuaân maø coâ chôø
      ñôïi ? Vaø voâ suy nghó gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : chieác laù seõ ruïng
      vaø coâ seõ cheát.                   Bi quan yeáu ñuoái nhöng coù moät
       - Giaùo vieân hoûi : sua moät ñeâm khuûng      noäi löïc ñaùng khen .
      khieáp ñoù maø chieác laù vaãn khoâng heà
      ruïng xuoáng , Gioân – Xi ñaõ coù nhöõng
      bieåu hieän gì ? Haõy chæ ra chi tieát ñoù ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :              4 . Ñaûo ngöôïc tình huoáng hai laàn :
        + Gioân – Xi vaãn naèm nhìn chieác laù hoái
      laâu
        + Coâ ñaõ laáy laïi nieàm tin veà cuoäc
      soáng , veà baûn thaân .
        + Ñoaïn vaên : “Gioân – Xi naèm nhìn
      chieác laù . . . vaø thaáy Gioân – Xi ñang vui
      veû . . . voâ duïng “
       - Giaùo vieân hoûi : qua dieãn bieán taâm
      traïng cuûa Gioân – Xi tröôùc beänh taät. Em
      coù nhaän xeùt gì veà nhaân vaät naøy ?
       Hoïc sinh thaûo luaän treân phieáu hoïc taäp
       bi quan, baát löïc
       yeáu ñuoái nhöng giaøu nghò löïc
       bi quan nhöng coù moät löïc ñaùng khen
       bi quan , yeáu ñuoái nhöng coù moät löïc
      ñaùng khen

78
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      - Giaùo vieân thu phieáu , treo baûng phuï –
      nhaän xeùt vieäc laøm cuûa caùc nhoùm
      - Giaùo vieân choát : Gioân – Xi laø moät coâ
      gaùi ñaùng thöông vì beänh taät coäng nhaø
      ngheøo khoå ñaõ daãn ñeán bi quan vaø yeáu    - Gaây baát ngôø vaø taïo dö vò khoù
      ñuoái tröôùc soá phaän cuûa baûn thaân nhöng   queân
      coâ coù moät löïc tìm taøng ñeå chieán thaéng
      beänh taät vaø soá phaän .
      - Giaùo vieân hoûi : Ngheä thuaät ñaëc saéc “
      Ñaûo ngöôïc tính huoáng hai laàn “ gaây baát   V . Toång keát : SGK / 90
      ngôø vaø haáp daãn ñaëc bieät cho truyeän
      ngaén naøy laø ôû ñaâu ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Baát ngôø ñaûo ngöôïc laàn thöù nhaát :
      - Gioân-Xi bò beänh seõ cheát nhöng khoûi
      beänh vaø thoaùt cheát .
      - Chieác laù seõ phaûi ruïng nhöng vaãn
      khoâng ruïng
      + Baát ngôø vaø ñaûo ngöôïctình huoáng thöù
      hai :
      - Cuï Bô-Men ñang khoûe maïnh laïi bò söng
      phoåi vaø qua ñôøi .
      - Giaùo vieân hoûi : Vaäy em bieát gì veà hai
      maët cuûa chieác laù naøy ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Maët phaûi : cöùu ngöôøi ( Gioân-Xi )
      + Maët traùi : haïi ngöôøi ( cuï Bô-Men )
      - Giaùo vieân hoûi : Vaäy vieäc söû duïng tình
      huoáng ñaûo ngöôïc nhö theá coù taùc duïng gì
      ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Gaây baát ngôø
      + Taïo dö vò khoù queân
      - Giaùo vieân choát : Ngheä thuaät ñaûo
      ngöôïc tình huoáng gaây baát ngôø cho ngöôøi
      ñoïc , caû Xiu vaø Gioân-Xi ñoàng thôøi vôùi
      noùtaïo cho ngöôøi ñoïc dö vò khoù queân .
      III . Toång keát :
      - Giaùo vieân hoûi : Coù theå khaùi quaùt chuû
      ñeà , tö töôûng cuûa vaên baûn “ Chieác laù
      cuoái cuøng “ vôùi nhöõng khìa caïnh naøo ?
      - Hoïc sinh thaûo luaän choïn yù traû lôøi
      ñuùng .
      - Giaùo vieân treo baûng phuï :
       Tình yeâu thöông cao caû cuûa nhöõng con
      ngöôøi ngheøo khoå vôùi nhau .
       Söùc maïnh cuûa tình yeâu cuoäc soáng
79
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      chieán thaéng beänh taät
       Baát löïc , yeáu meàm tröôùc soá phaän
      vaø beänh taät
       Lao khoå ñeå hoaøn thaønh kieät taùc cho
      ñôøi .
       Söùc maïnh vaø giaù trò nhaân sinh , nhaân
      baûn cuûa ngheä thuaät
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc to
      phaàn ghi nhôù sgk /90 .
      IV . Cuûng coá , daën doø :
      - Theo em , neáu laø taùc giaû thì em coù coøn
      caùch naøo keát thuùc truyeän maø ñeå cho cuï
      Bô-Men khoâng cheát ?
      - Hoïc baøi vaø ñoïc kyõ laïi vaên baûn .
      - Soaïn baøi vaø chuaån bò cho baøi “ Chöông
      trính ñòa phöông tieáng vieät “ giaùo vieân
      chia nhoùm hoïc sinh veà söu taàm .
Tieát 31

                 CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA PHÖÔNG
                    TIEÁNG VIEÄT
A . Muïc tieâu : sgv
B . Chuaån bò :
    1 . Giaùo vieân : Söu taàm tìm hieûu töø ngöõ ñòa phöông caùc vuøng trong nöôùc .
    2 . Hoïc sinh : Chuaån bò ôû nhaø baèng vieäc söu taàm .
C . Hoaït ñoäng leân lôùp :
    I .Khôûi ñoäng :
     1 . Oån ñònh :
     2. Baøi cuõ :
- Cho bieát chöùc naêng vaø phaân loaïi tình thaùi töø . Cho ví duï coù söû duïng tình thaùi töø caàu khieán
- Khi söû duïng tình thaùi töø caàn chuù yù ñeán ñieàu gì ? Haõy chæ ra tình thaùi töø trong caâu :
“ Boá ñi laøm veà chöa aï ? “ vaø cho bieát tính thaùi töø ñoù duøng trong caâu vôùi muïc ñìch gí ?
     3 . Baøi môùi : Ñeå bieát vaø naém ñöôïc nhieàu hôn töø ngöõ ñòa phöông trong nöôùc . Ñeán vôùi caùc em
hoâm nay qua baøi “ Chöông trính ñòa phöông – Tieáng vieät “
    II . Hình thaønh kieán thöùc môùi :
        Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh   Phaàn ghi baûng
        - Giaùo vieân hoûi : Theá naøo laø töø ngöõ  I .Heä thoáng laïi kieán thöùc

80
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      ñòa phöông vaø töø ngöõ toaøn daân ?       Ghi nhôù sgk / 56
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Töø ngöõ ñòa phöông laø töø ngöõ chæ
      ñöôïc duøng ôû moät hoaëc moät soá ñòa
      phöông nhaát ñònh .
      + Töø ngöõ toaøn daân laø töø ñöôïc duøng
      phoå bieán trong toaøn daân .          II . Trình baøy keát quaû söu taàm :
      - Laàn löôït caùc toå trình baøy keát quaû söu
      taàm tieáng ñòa phöông .
      - Caùc toå laàn löôït boå sung cho nhau ñeå
      hoaøn thaønh .
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung keát quaû söu
      taàm ñaït ñöôïc cuûa töøng toå .         Töø ngöõ ñöôïc duøng ôû ñòa phöông
       stt Töø ngöõ toaøn daân             Ba , boá , caäu , thaày , tía
       1  Cha                    Maù , meï , môï , u , baàm
       2  Meï                    Oâng noäi
       3  oâng noäi                 Baø noäii
       4  baø noäi                  Oâng quoaïi
       5  oâng ngoaïi                Baø quoaïi
       6  baø ngoaïi                 Baùc trai
       7  baùc ( anh trai cuûa cha )         Baùc gaùi
       8  baùc (vôï anh trai cuûa cha        Chuù
       9  chuù ( em trai cuûa cha )         Thieám
       10 thieám( vôï em trai cuûa cha )        Coâ
       11 baùc ( chò gaùi cuûa cha )          Döôïng
       12 baùc ( choàng chò gaùi cuûa cha )      Caäu
       13 baùc (anh trai cuûa meï )          Môï
       14 baùc (vôï anh trai cuûa meï )        Dì
       15 baùc ( chò gaùi cuûa meï )          Döôïng
       16 baùc (choàng chò gaùi cuûa meï )       Coâ
       17 coâ (em gaùi cuûa cha )           Döôïng
       18 chuù (choàng em gaùi cuûa cha )       Döôïng
       19 chuù (choàng em gaùi cuûa meï )       Caäu
       20 caäu ( em trai cuûa meï )          Môï
       21 môï ( vôï em trai cuûa meï)         Dì
       22 dì ( em gaùi cuûa meï )           Chò daâu , chò
       23 chò daâu ( vôï cuûa anh trai         Em daâu , em
       24 em daâu (vôï cuûa em trai)          Anh reå , anh
       25 anh reå ( choàng chò gaùi )         Em reå , em
       26 em reå ( choàng em gaùi )          Con daâu , con daâu
       27 con daâu ( vôï cuûa con trai )        Con reå , con . reå
       28 con reå ( choàng cuûa con gaùi )       Chaùu
       29 chaùu ( con cuûa con )            Anh , anh ruoät
       30 anh trai                   Em , em ruoät
       31 em trai                   Chò , chò ruoät
       32 chò gaùi                   Em , em ruoät
       33 em gaùi                   Con
       34 con                     III . Taäp hôïp keát quaû söu taàm
81
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

       - Hoïc sinh caùc toå noäp laïi keát quaû söu
       taàm ñaõ ghi ra giaáy .
       - Giaùo vieân thu vaø ghi laïi nhöõng keát
       quaû môùi leân theâm vaøo baûng keâ
       - Nhaän xeùt , ñaùnh giaù vaø cho ñieåm
       khuyeán khích keát quaû söu taàm cuûa toå
       coù keát quaû toát
       - Giaùo vieân nhaéc nhôû nhöõng thaønh
       vieân khoâng hoaït ñoäng toát trong coâng
       vieäc söu taàm
III . Cuûng coâ , daën doø :
- Xem vaø soaïn baøi “ Laäp daøn yù cho baøi vaên töï söïkeát hôïp vôùi mieâu taû vaø bieåu caûm “


Tieát 32

        LAÄP DAØN YÙ CHO BAØI VAÊN TÖÏ SÖÏ KEÁT HÔÏP VÔÙI
              MIEÂU TAÛ VAØ BIEÅU CAÛM
A . Muïc tieâu : sgv
B . Chuaån bò :
    1 . Giaùo vieân : - Baøi soaïn , phieáu hoïc taäp , baûng phuï .
            - phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp .
    2 . Hoïc sinh : - Phöông phaùp hoïc taäp toát .
C . Hoaït ñoäng leân lôùp :
  I/ Khôûi ñoäng :
          1. oån ñònh :
          2. baøi cuõ : baøi aäp traéc nghieäm
            + caâu naøo trong caùc caâu sau laø caâu bieåu caûm
             a. meï hoài hoäp thì thaàm vaøo tai
             b. con coù nhaän ra con khoâng
             c. toâi giaät söõng ngöôøi
             d. thoaït tieân laø söï ngôõ ngaøng , roài ñeán haïnh dieän, sau laø saáu hoå
             e. noù coù bieát gì ñaâu
             f. noù thaáy toâi goïi thì chaïy ngay veà vaãy ñuoâi möøng
             g. thì ra toâi giaø ñaèng naøy tuoåi ñaàu roài maø ñaùnh löøa moät con choù , noù khoâng
               ngôø toâi nôõ taâm löøa noù
             h. roài toâi cho noù aên
            + caâu naøo trong caùc caâu sau laø caâu mieâu taû :
             a. toâi hoûi chuyeän noù
             b. theá noù cho baét a
             c. maët laõo ñoäi nhieân co ruùm laïi
             d. laõo khoùc
             e. em queït que dieâm thöù ba
             f. boãng haáy moät caây thoâng no – enø


82
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

              g. haøng ngaøn ngoïn neán saùng röïc vaø laáp laùnh treân caønhlaù xanh töôi vaø raát
                nhieàu böùc tranh röïc rôõnhö nhöõng böùc baøy trong caùc tuû haøng hieän ra tröôùc
                maét em beù
     3/ Baøi môùi : baát cöù hìng thaønh moät vaên baûn naøo vieäc ñaàu tieân laø hình thaønh boá cuïc. Saép
     xeáp caùc yù theo trình töï hôïp lí, cuoái cuøng laø vieát thaønh vaên baûn. taát caû caùc em seõ ñöôïc tìm
     hieåu trong tieát hoïc hoâm nay.
   II/ Hình thaønh kieán thöùc môùi :
        HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ               PHAÀN GHI BAÛNG
        - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc vaên baûn    A . Tìm hieåu baøi :
        “moùn quaø sinh nhaät” .              I . Daøn yù cuûa baøi vaên töï söï :
        - Giaùo vieân hoûi : Haõy chæ ra ba phaàn     1 . Tìm hieåu daøn yù baøi vaên
        cuûa baøi vaên treân vaø noäi dung chính ?     “ Moùn quaø sinh nhaät “
        --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Phaàn môû baøi : Töø ñaàu . . . baøy la lieät
        treân baøn  keå vaø taû laïi quang caûnh
        chung cuûa buoåi sinh nhaät .
        + Phaàn thaân baøi : Tieáp theo ñeán chæ gaät
        ñaàu khoâng noùi  keå veà moùn quaø sinh
        nhaät ñoäc ñaùo cuûa baïn .
        + Phaàn keát baøi : ñoaïn coøn laïi  Neâu
        caûm nghó veà moùn quaø sinh nhaät .
        - Giaùo vieân hoûi : truyeän keå veà vieäc gì ?
        Ai laø ngöôøi keå chuyeän ôû ngoâi thöù maáy
        ?
        --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Keå veà moùn quaø sinh nhaät ñoäc ñaùo
        cuûa Trinh daønh cho baïn thaân cuûa mình .    a. Môû baøi : Giôùi thieäu buoåi sinh
        + Trang keå chuyeän ôû ngoâi thöù 1 .       nhaät cuûa Trang .
        - Giaùo vieân hoûi : Caâu chuyeän xaûy ra ôû    b. Thaân baøi : Keå veà moùn quaø ñoäc
        ñaâu ? Vaøo luùc naøo ? Trong hoaøn caûnh     ñaùo cuûa Trinh .
        naøo ?                       - Taâm traïng boàn choàn lo laéng cuûa
        --> Hoïc sinh traû lôøi :             Trang chôø ñôïi Trinh .
        + Chuyeän xaûy ra ôû nhaø Trang .         - Trinh ñeán mang theo moùn quaø ñoäc
        + Thôøi gian : buoåi saùng .            ñaùo ( chuøm oåi , maáy boâng hoàng )
        + Hoaøn caûnh : Ngaøy sinh nhaät cuûa Trang - Trinh keå laïi chuyeän cuõ vaø söï hình
        coù caùc baïn ñeán chuùc möøng .          thaønh moùn quaø ñoäc ñaùo .
        - Giaùo vieân hoûi : Chuyeän xaûy ra vôùi ai ? c. Keát baøi : Caûm nghó cuûa Trang veà
        Coù nhöõng nhaân vaät naøo ? Ai laø nhaân     moùn quaø cuûa Trinh .
        vaät chính ? Tính caùch cuûa moãi nhaân vaät
        ra sao ?
        --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Chuyeän xaûy ra vôùi Trang ( nhaân vaät
        chính )
        + Nhaân vaät : Trang , Trinh ,Thanh vaø caùc
        baïn khaùc .
        + Trang : hoàn nhieân , vui möøng , soät ruoät
        hay doãi nhöng bieát xeùt laïi .
        + Trinh : kín ñaùo , ñaèm thaám , chaân thaønh
83
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      + Thanh : hoàn nhieân , nhanh nheïn , tinh yù .
      - Giaùo vieân hoûi : Caâu chuyeän dieãn ra
      nhö theá naøo ? ( Môû ñaàu neâu vaán ñeà gì ?
      Ñænh ñieåm cuûa caâu chuyeän ôû ñaâu ?
      Keát thuùc ôû choã naøo ? Ñieàu gì ñaõ taïo
      neân söï baát ngôø ? )
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Môû ñaàu : sinh hnaät vui veû saép ñeán
      hoài keát thuùc . Trang soát ruoät vì baïn thaân
      chöa ñeán .
      + Dieãn bieán : Trinh ñeán vaø giaûi toûa noãi
      baân khoaên cuûa Trang .
      + Ñænh dieåm : moùn quaø ñoäc ñaùo “
      chuøm oåi “ ñeïp maét .
      + Keát thuùc : caûm nghó cuûa Trang veà
      moùn quaø sinh nhaät ñoäc ñaùo .
      - Giaùo vieân hoûi : Caùc yeáu toá mieâu taû
      vaø bieåu caûm ñöôïc keát hôïp vaø theå hieän
      ôû nhöõng choå naøo trong truyeän ? Neâu
      taùc duïng cuûa chuùng ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Mieâu taû : Suoát caû buoåi saùng , nhaø
      toâi taáp naäp keû ra ngöôøi vaøo , caùc baïn
      ngoài chaät caû nhaø , nhæn thaáy Tring ñang
      töôi cöôøi , Trinh lom khom , Trinh vaãn laëng
      leõ cöøôi , chæ gaät ñaàu khoâng noùi
       Mieâu taû tæ mæ dieãn bieán cuûa buoåi
      sinh nhaät , giuùp cho ngöôøi ñoïc coù theå
      hình dung ra khoâng khí cuûa noù vaø caûm
      nhaän tình baïn thaém thieát giöõa Trang vaø
      trinh .
      + Bieåu caûm : Toâi vaãn cöù boàn choàn
      khoâng yeân,
      Baét ñaàu lo , tuûi thaân vaø giaän Trinh ,   2 . Daøn yù cuûa moät baøi vaên töï söï :
      giaän mình quaù toâi rn run , caûm ôn Trinh   sgk
      quaù , quí giaù laøm sao boäc loä tình caûm
      baïn beø chaân thaønh vaø saâu saéc giuùp cho
      ngöôøi ñoïc hieåu raèng : Taëng caùi gì khoâng
      quan troïng baèng taëng nhö theá naøo .
      - Giaùo vieân hoûi : Caâu chuyeän ñöôïc taùc
      giaû keå theo thöù töï naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Thôøi gian nhöng coù
      luùc taùc giaû duøng hoài öùc quaù khöù .
      - Giaùo vieân hoûi : Daøn yù cuûa baøi vaên
      töï söï keát hôïp vôùi mieâu taû vaø bieåu
      caûm , thöôøng goàm maáy phaàn ñoù laø
      nhöõng phaàn naøo ? Trình baøy nhieäm vuï
      cuû töøng phaàn ?
84
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      + Ba phaàn : môû baøi , thaân baøi , keát baøi  II . Ghi nhôù : sgk / 95 .
      + Nhieäm vuï :                  B. Luyeän taäp :
      - Môû baøi : Thöôøng giôùi thieäu söï vieäc ,  Baøi taäp 1 : Daøn yù vaên baûn “ Coâ
      nhaân vaät tình huoáng xaûy ra caâu chuyeän .  beù baùn dieâm “
      - Thaân baøi : Keå laïi dieãn bieán caâu     a. Môû baøi : Giôùi thieäu quang caûnh
      chuyeän theo moät trình töï nhaát ñònh .     ñeâm giao thöøa , em beù , gia caûnh
      - Keát baøi : Mneâu keát cuoäc vaø caûm nghó   cuûa em beù .
      cuûa ngöôøi trong cuoäc .            b. Thaân baøi :
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc to    - Luùc ñaàu : Sôï khoâng daùm veà , tìm
      phaàn ghi nhôù sgk / 95 .            traùnh reùt , vaãn bò gioù reùt haønh haï .
      III Luyeän taäp :                - Sau ñoù em baät dieâm söôûi aám .
      - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp / 95 .   + Laàn 1 : loø suôûi hieän ra .
      - Giaùo vieân yeâu caàu caùc nhoùm thaûo     + Laàn 2 : baøn aên , ngoãng quay .
      luaän hình thaønh baøi taäp .          + Laàn 3 : Caây thoâng vôùi haøng ngaøn
      - Hoïc sinh ñaïi dieän nhoùm ñoïc daøn yù baøi  ngoïn neán .
      vaên cuûa mình .                 + Laàn 4 : Nhìn thaáy baø ñang mæm
      - Nhoùm khaùc ñaïi dieän nhaän xeùt , goùp yù  cöôøi
      .                        + Laàn 5 : Coá níu baø laïi .
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung vaø ñaùnh     c. Keát baøi : Em beù ñaõ cheát vì quaù
      giaù .                      reùt vaø söï thôø ô höûng hôø cuûa moïi
                               ngöôøi .
                               Baøi taäp 2 : Laäp daøn yù cho ñeà baøi :
                               a. Môû baøi :
                               - Giôùi thieäu baïn laø ai ?
                               - Kæ nieäm xuùc ñoäng laø kæ nieäm gì ?
                               b. Thaân baøi :
                               - Thôøi gian , khoâng gian , hoaøn caûnh
                               cuûa kæ nieäm .
                               - Nhaân vaät chính vaø caùc nhaân vaät
                               khaùc
      - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp 2 /95 .   - Söï vieäc chính vaø caùc chi tieát .:
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh laäp daøn yù  + Môû ñaàu
      cuûa mình – Hoïc sinh nhaän xeùt boå sung .   + Dieãn bieán
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung .         + Keát quaû
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh hoaøn     - Ñieàu gì khieán em xuùc ñoäng nhaát ,
      thaønh baøi vaên .                xuùc ñoäng nhö theá naøo ?
                               c. Keát baøi : Caûm nghó veà kæ nieäm
                               ñoù .

IV . Cuûng coù , daën doø :
Trình baøy daøn yù cuûa baøi vaên töï söï keát hôïp vôùi mieâu taû vaø bieåu caûm ?
- Laøm baøi taäp 2 hoaøn chænh vaø hoïc baøi .
- Xem vaø soaïn baøi “ Hai caây phong “ ñoïc kó vaên baûn nhieàu laàn .
85
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

Tieát 33 + 34

                         Baøi 9
                       HAI CAÂY PHONG
                (Trích ngöôøi thaày ñaàu tieân cuûa Ai – Ma – Toáp)

A . Muïc tieâu : sgv
B . Chuaån bò :
    1 . Giaùo vieân :
              - Chuaån bò tranh aûnh veà taùc giaû, taùc phaåm .
              - Taùc phaåm
              - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp .
    2 . Hoïc sinh :
             - Chuaån bò taùc phaåm ôû nhaø .
             - Soaïn baøi ôû nhaø
             - Phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc .
C . Hoaït ñoäng leân lôùp :
 I . Khôûi ñoäng :
    1 .Oån ñònh :
    2 . Baøi cuõ :
         - Toùm taét ngaén goïn vaên baûn chieác laù cuoái cuøng, neâu noäi dung phaàn ghi nhôù
         - Ngheä thuaät ñoäc ñaùo maø O. Hen – Ri söû duïng trong vaên baûn chieác laù cuoái cuøng laø gì ?
neâu taùc duïng cuûa noù ?
    3. Baøi môùi : ñoái vôùi moãi con ngöôøi Vieät Nam kí öùc tuoåi thô thöôøng gaén vôùi caây ña , beán
nöôùc, saân ñình ôû nhöõng laøng queâ môø xa trong khoâng gian vaø thôøi gian thaêm thaúm. Caây ña cuõ beán
nöôùc xöa nhaët laù baøng moãi buoåi chieàu ñoâng. Coøn ñoái vôùi nhaân vaät hoïa só trong truyeän vöøa “ngöôøi
thaày ñaàu tieân” cuûa nhaø vaên Ai – Ma – Toáplaøm nghó tôùi laøng queâ. Moãi laàn thaêm queâ , Oâng khoâng
theâ khoâng ñeán thaêm hai caây phong treân ñænh ñoài ñaàu laøng.
 II. Ñoïc - hieåu vaên baûn
        HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ                   NOÄI DUNG
                  TROØ
       - Hoïc sinh ñoïc chuù thích daáu * trang    I/ Taùc giaû, taùc phaåm
       99
       - Giaùo vieân cung caáp theâm tö lieäu
       cho hoïc sinh veà taùc giaû , taùc phaåm .
          + Ai – Ma – Toáp : soáng ôû vuøng
       thung luõng Ta – Lax , laøng Seâ – Ke –
       Rô huyeän Ki – Roáp
         + Hoïc xong lôùp 6 oâng laøm thö kí
       cho uûy ban Xoâ Vieát xaõ , sau ñoù hoïc
       tröôøng ñaïi hoïc noâng nghieäp roài hoïc
       tieáp ñaïi hoïc vaên taïi Mat – Xcô – Va
        + Oâng vieát vaên baèng hai thöù tieáng
        + Taùc phaåm ñaàu tay ñöôïc Aragoâng
       (nhaø vaên Phaùp) xem laø baûn tình ca
       hay nhaát theá kæ 20 laø truyeän vöøa Gia
       – Mi – Lia (1956)
86
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                        Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

       + Taäp truyeän Gia – Mi – Lia (truyeän
      nuùi ñoài vaø thaûo nguyeâncuûa oâng
      goàm 4 truyeän vöøa : Gia – Mi – Lia
      (caây phong non truøm khaên ñoû, maét
      laïc ñaø, ngöôøi thaày ñaàu tieân)
       + Naêm 2004 oâng ñöôïc nhaän giaùo
      sö danh döï cuûa tröôøng ñaïi hoïc toång
      hôïp quoác gia Mat – Xcô – Va mang teân
      Loâ – Moâ – Noâ – Xoáp            II/Keùt caáu
      - Giaùo vieân hoûi : thaûo nguyeân laø gì
      ? Caây phong laø caây nhö theá naøo ?
      Haûi ñaêng laø vaät gì ? Thuûy trieàu laø
      gì ? Noâng trang laø gì ? Thaûng thoát coù
      nghóa laø gì ?Hieåu theá naøo laø ngöôøi
      voâ danh ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo caùc
      chuù thích : 3,5,6,7,11,14,vaø 15
      - Giaùo vieân giôùi thieäu caùch ñoïc vaên
      baûn : ñoïc chaäm raõi, hôi buoàn buoàn
      gôïi nhôù chung vaø suy nghó cuûa
      ngöôøi keå chuyeän. Caàn ñoïc thay ñoåi
      gioïng ôû maïch xöng “toâi” vaø xöng
      “chuùng toâi”
      - Giaùo vieân ñoïc qua moät ñoaïn vaø
      goïi hoïc sinh ñoïc tieáp theo
      - Hoïc sinh nhaän xeùt vieäc ñoïc cuûa
      baïn
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung
      - Giaùo vieân hoûi : vaên baûn coù theå
      chia thaønh maáy phaàn haõy chæ ra vaø
      neâu noäi dung chính
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
       + Phaàn 1 : töø ñaàu ñeán “phìa taây” :
      giôùi thieäu chung vò trí cuûa laøng queâ
      cuûa nhaân vaät toâi
       + Phaàn 2 : tieáp theo ñeán “phìa treân
      laøng” :nhôù veà hính aûnh hai caây
      phong ôû ñaàu laøng vaø caûm xuùc ,
      taâm traïng cuûa toâi khi moãi laàn veà
      thaêm laøng, thaêm caây
       + Phaàn 3 : tieáp theo ñeán “bieâng
      bieác kia” :nhôù veà caûm xuùc vaø taâm
      traïng cuûa nhaân vaät toâi hoài treû thô
      vôùi baïn beø
       + Phaàn 4 : coøn laïi : nhaân vaät toâi
      nhôù ñeán ngöôøi troàng hai caây phong    III/Phaân tích
      vaø tröôøng Ñuy – Sen
      - Giaùo vieân nhaän xeùt phaàn toùm taét
87
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      vaên baûn cuûa hoïc sinh
      - Giaùo vieân yeâu caàu : haõy xaùc ñònh
      maïch keå ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : goàm 2 maïch keå
      chuyeän
        + Xöng toâi goàm phaàn 1,2,3
        + Xöng chuùng toâi phaàn 4
      - Giaùo vieân hoûi : nhaân vaät ngöôøi
      keå chuyeän coù vò trí nhö theá naøo
      trong töøng maïch keå aáy ? Vaø nhaân
      danh ai ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : nhaân vaät keå
      chuyeän coù vò trí trung taâm vaø chính
      taùc giaû laø Ai – Ma – Toáp
      - Giaùo vieân hoûi : vì sao noùi maïch
      cuûa ngöôøi xöng “toâi„ quan troïng hôn ?   1. Hai caây phong vaø kí öùc tuoåi thô
      --> Hoïc sinh traû lôøi : maïch keå
      chuyeän xöng “toâi‟ bao boïc maïch keå
      chuyeän “chuùng toâi”

             ** Tieát 34 **

      - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc laïi ñoaïn
      vaên ôû phaàn 3.
      - Giaùo vieân hoûi : phaàn 3 coù theå chia
      thaønh maáy yù ? Moãi yù chia thaønh
      maáy ñoaïn vaên haõy chæ ra caùc ñoaïn
      vaên ñoù ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Vaøo naêm hoïc cuoái cuøng . . .
      aùnh saùng. Boïn treû chôi ñuøa treøo leân
      hai caây phong phaù toå chim.
        + Phaàn coøn laïi : phong caûnh laøng
      queâ vaø caûm giaùc cuûa boïn treû khi
      töø hai caây phong nhìn xuoáng.
      - Giaùo vieân hoûi : hai caây phong
      cuøng luõ treû hoàn nhieân nghòch ngôïm
      ñöôïc phaùc veõ nhö theá naøo ? Haõy tìm
      chi tieát ñoù .
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
       + Nghieâng ngaõ ñung ñöa nhö muoán
      chaøo môøi chuùng toâi ñeán vôùi boùng
      raâm maùt röôïi vaø tieáng laù xaøo xaïc
      dòu hieàn.
       + Luõ nhoùc con ñi chaân ñaát . . .
      vöông quoác caùc loaøi chim
       + Chuùng toâi cöù leo leân cao nöõa . . .
      ngang taàm caùnh chim bay
88
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      - Giaùo vieân hoûi : töø treân cao ngaát ,
      pheùp thaàn thoâng môû ra tröôùc maét
      luõ treû nhöõng ñieàu gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : môû ra tröùoc
      maét laø caû moät theá giôùi ñeïp ñeõ voâ
      ngaàn cuûa khoâng gian bao la vaø aùnh
      saùng :
       + Ñaát roäng bao la
       + Chuoàng ngöïa cuûa noâng trang . . .
      nhö moät caên nhaø xeáp bình thöôøng
       + Thaûo nguyeân hoang vu maát huùt
      trong söông môø
       + Doøng soâng laáp laùnh nhö sôïi chæ
      baïc
      - Giaùo vieân hoûi : töø treân vò trí cao
      ngaát aáy caùc caäu beù ñaõ coù bieåu
      hieän gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Chuùng toâi neùp mình ngoài treân
      caùc caønh caây suy nghó
        + Neùp treân caùc caønh caây laéng
      nghe . . . bieâng bieác kia
      - Giaùo vieân giaûng : kí öùc tuoåi thô
      cuõng laø kæ nieän cuûa taùc giaû
      - Giaùo vieân hoûi : hình aûnh hai caây
      phong ñoái vôùi tuoåi thô cuûa taùc giaû
      cuõng nhö ñoái vôùi boïn treû nhö theá
      naøo ?
      - Giaùo vieân cho hoïc sinh choïn yù
      ñuùng baèng caùch thaûo luaän nhaän xeùt
      :
       Môû roäng taàm nhìn vöôn tôùi bao
      nhieâu ñieàu boå ích
       Laøm giaøu coù taâm hoàn vaø trí tueä
       Laø beä phoùng cho nhöõng öôùc mô
      vaø khaùt voïng
       Laø caàu noái cho nhöõng öôùc mô
      vaø khaùt voïng                - Laø caàu noái cho nhöõng öôùc mô khaùt
      - Giaùo vieân bình : treân cao ngang taàm   voïng cuûa tuoåi thô
      caùnh chim bay luõ treû ngaøy         - Bieåu töôïng vaø söùc soáng cuûa laøng Ku
      xöacuûalaøng Ku – Ku – Reâu caûm       – Ku – Reâu
      nhaän ñöôïc söï meânh moâng , khoâng     2. Hai caây phong vaø thaày Ñuy – Sen
      cuøng ñaày bí aån vaø quyeán ruõ cuûa
      ñaát ñai , baàu trôøi cuûa caûnh vaät queâ
      höông ñaát nöôùc, voâ cuøng voâ taän
      trong tieáng gioù reo vaø tieáng laù phong

89
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      ñaùp laïi. Tuoåi thô ham hieåu bieát vaø
      khaùm phaù, laàn ñaàu tieân ñöôïc ngaém
      toaøn caûnh queâ höông trong tö theá
      treân cao ñaày thuù vò. Taát caû ñoù nhö
      gôïi cho chuùng ta hieåu ra raèng : hai
      caây phong laø caàu noái cho nhöõng
      öôùc mô vaø khaùt voïng cho taùc giaû
      cuõng nhö boïn treû trong laøng
      - Giaùo vieân choát : hai caây phong trong
      kí öùc tuoåi thô laø bieåu töôïng ñeïp laø
      caàu noái cho nhöõng öôùc mô vaø khaùt
      voïng
      - Giaùo vieân hoûi : qua tìm hieåuu treân
      veà hình aûnh hai caây phong vaø kí öùc
      tuoåi thô. Em coù nhaän xeùt gì veà hình
      aûnh hai caây phong ñoái vôùi laøng Ku –
      Ku – Reâu ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : trôû thaønh bieåu
      töôïng cuûa queâ höông vaø söùc soáng.
      - Giaùo vieân hoûi : trong maïch keå xöng
      toâi nguyeân nhaân naøo khieán hai caây
      phong chieám vò trí trung taâm vaø gaây
      xuùc ñoäng saâu saéc cho ngöôøi keå
      chuyeän ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + Bieåu töôïng cuûa queâ höông , gaén
      lieàn vôùi queâ höông
        + Gaén vôùi kæ nieäm xa xöa cuûa
      tuoåi hoïc troø               - Keå keát hôïp vôùi taû, nhaân hoùa, so
       + Nhaân chöùng cho caâu chuyeän veà   saùnh
      thaày Ñuy – Sen vaø coâ hoïc troø An –
      Tö – Nai khoán khoå , baát haïnh
      - Giaùo vieân hoûi : hình aûnh hai caây
      phong ñöôïc taùc giaû keå xen laãn taû
      nhö theá naøo ? Haõy tìm caùc chi tieát
      ñoù ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
       + nghieâng ngaõ thaân caây , lay ñoäng
      laù caønh .
       + khoâng ngôùt tieáng rì raøo theo
      nhieàu cung baät khaùc nhau nhö laøn
      soùng thuûy trieàu, nhö moät tieáng thì
      thaàm thieát tha noàng thaém.
       + khaép laø caønh laïi caát tieáng thôû
      daøi
       + nghieâng ngaõ taám thaân deûo dai
      vaø reo vuø nhö moät ngoïn löûa boác
      chaùy röøng röïc.
90
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      - Giaùo vieân hoûi : qua vieäc tìm heåu
      hình aûnh caây phong treân em coù nhaän
      xeùt gì veà vieäc söû duïng caùc bieän
      phaùp ngheä thuaät maø taùc giaû söû
      duïng ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : keå,taû, so saùnh
      hai caây phong nhö con ngöôøi .
      - Giaùo vieân hoûi : ñieàu cuoái cuøng
      maø taùc giaû chöa heà nghó ñeán ôû
      thuôû thieáu thôøi laø gì ? Ñieàu aáy laïi
      coù taùc duïng gì trong maïch dieãn bieán    nhaân chöùng cho öôùc mô, hi voïng veà
      cuûa caâu chuyeän ?              nhöõng ñöùa treû ngheøo khoå, ham hoïc
      --> Hoïc sinh traû lôøi : thaày Ñuy – Sen
      laø ngöôøi coù coâng xaây döïng ngoâi
      tröôøng ñaàu tieân ñeå xoùa muø chöõ cho
      lôùp treû con laøng Ku – Ku – Reâu.
      Chính thaày ñaõ ñem hai caây phong non
      veà ñaây vôùi coâ hoïc troø ngheøo khoå    IV/ Toång keát
      An – Tö – Nai .                - SGK/101
      - Giaùo vieân hoûi : haõy tìm chi tieát
      noùi leân ñieàu ñoù ôø phaàn chuù thích
      daáu sao veà taùc phaåm ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : hai caây phong
      naøy thaày mang veà cho em ñaây chuùng
      ta haõy cuøng troàng vaø khi chuùng lôùn
      leân ngaøy moät theâm söùc soáng, em
      seõ dröôûng thaønh , em seõ laø moät
      ngöôøi toát . Em baây giôø treû maêng
      nhö moät thaân caây non nhö ñoâi caây
      phong nhoû naøy.
      - Giaùo vieân hoûi : nhö vaäy thaày Ñuy
      – Sen mang hai caây phong troàng thaày
      ñaõ gôûi gaém nhöõng ñiieàu gì veà ñoù
      ñoái vôùi coâ hoïc troø nhoû An – Tö –
      Nai ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : mong sao cho coâ
      hoïc troø An – Tö – Nai tröôûng thaønh ,
      laø ngöôøi toát cho xaõ hoäi.
      - Giaùo vieân choát : ñuùng vaäy thaày
      Ñuy – Sen ñaõ mong muoán khoâng chæ
      coâ hoïc troø An – Tö – Nai maø caû
      nhöõng ñöùa treû thô laøng Ku – Ku –
      Reâu mau choùng lôùn leân , tröôûng
      thaønh vaø trôû thaønh ngöôøi toát nhö
      hai caây phong. Ñeå caùc em thoaùt khoûi
      ñaøy ñoïa , huû tuïc cuûa xaõ hoäi.
      III/ Toång keát
      - Giaùo vieân hoûi : qua vaên baûn
91
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                  Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

       ngöôøi thaày ñaàu tieân em coù nhaän
       xeùt gì veà hình aûnh hai caây phong vaø
       tình caûm cuûa ngöôøi keå chuyeän ñoái
       vôùi chuùng ta ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo ghi
       nhôù SGK/101
 4/ Cuûng coá, daën doø
    - Hai caây phong ñaõ gaén vôùi kí öùc tuoåi thô nhö theá naøo ?
    - Qua hình aûnh hai caây phong ngöôøi keå chuyeän muoán truyeàn cho chuùng ta tình caûm gì ?
    - Hoïc baøi vaø ñoïc laïi vaên baûn nhieàu laàn
    - Chuaån bò tieát baøi vieát xem caùc ñeà tham khaûo trang 103
Tieát 35 +36

            VIEÁT BAØI TAÄP LAØM VAÊN SOÁ : 02
       VAÊN TÖÏ SÖÏ KEÁT HÔÏP VÔÙI MIEÂU TAÛ VAØ BIEÅU CAÛM

A/ Muïc tieâu : giuùp hoïc sinh :
        - Cuûng coá kieán thöùc daïng vaên töï söï keát hôïp vôùi mieâu taû vaø bieåu caûm
        - Hình thaønh bìa vieát coù söï keát hôïp giöõa keå, taû vaø bieåu caûm
B/ Chuaån bò
     1/ Giaùo vieân :
        - Ñeà kieåm tra
        - Yeâu caàu vaø thang ñieåm
     2/ Hoïc sinh :
        - Giaáy buùt vaø thaùi ñoä nghieâm tuùc trong khi laøm baøi
C/ Tieán trình leân lôùp :
   I/ Khôûi ñoäng :
     1/ Oån ñònh :
     2/ Baøi cuõ :
     3/ Baøi môùi :
  II/ Phaùt ñeà : Giaùo vieân ghi ñeà leân baûng
     1/ Ñeà : keå veà moät laàn em maéc khuyeát ñieåm khieán thaày coâ giaùo buoàn
     2/ Yeâu caàu :
        a/ Môû baøi : Giôùi thieäu thôøi gian, hoaøn caûnh vaø neâu lí do phaïm loãi vôùi thaày(hoaëc co)â
giaùo
        b/ Thaân baøi : keå laïi dieãn bieán theo trình töï nhaát ñònh
            - Caâu chuyeän dieãn ra ôû ñaâu ? ( tieát sinh hoaït, tieát hoïc, treân saân tröôøng , buoåi hoaït
ñoäng ngoaïi khoùa)
            - Ngöôøi maø em maéc loãi (thaày) coâ giaùo
            - Bieåu hieän thaùi ñoä khi thaáy (coâ) giaùo phaùt hieän ra loãi laàm cuõng nhö bieåu hieän
veà saéc thaùi beân ngoaøi cuûa baûn thaân

92
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

            - Nhöõng bieåu hieän cuûa thaày (hoaëc coâ) giaùo khi em ñeán beân caïnh veà lôøi noùi,
thaùi ñoä vaø nhöõng bieåu hieän cuûa em khi tieáp xuùc traû lôøi nhöõng caâu hoûi cuûa thaày (hoaëc coâ) giaùo
            - Nhöõng so saùnh , nhìn nhaän cuûa em khi nghe thaày (hoaëc coâ) giaùo chæ ra loãi laàm
            - Caûm xuùc baûn thaân khi nhaän ra loãi laàm
        c/ Keát baøi : caûm nghó cuøa em vaø nhöõng nhìn nhaän veà loãi laàm
     3/ Thang ñieåm:
        + Ñieåm 0 : boû baøi troáng, khoâng noäp baøi
        + Ñieåm 1 – 2 : baøi laøm chæ vieát moät vaøi caâu sô saøi, laïc ñeà
        + Ñieåm 3 – 4 :
            - Ba phaàn baøi vaên khoâng roõ raøng
            - Noäi dung trình baøy lung tung
            - Chæ thuaàn keå khoâng keát hôïp vôùi mieâu taû vaø bieåu caûm
            - Chính taû sai nhieàu
        + Ñieåm 5 – 6 :
            - Baøi vieát chæ ñaït ôû möùc trung bình
            - Coù keát hôïp taû vaø bieåu caûm song chöa raïch roøi
            - Ba phaàn roõ raøn,g, maéc moät soá loãi chính taû
        + Ñieåm 7 – 8 :
            - Baøi laøm khaù veà noäi dung vaø hình thöùc
            - Coù keát hôïp taû vaø bieåu caûm song ñoâi choã coøn luùng tuùng
            - Chöõ vieát roõ raøng, saïch ñeïp
            - Maéc ít loãi chính taû
        + Ñieåm 9 – 10 : baøi laøm toát veà moïi maët
  III/ Cuûng coá,vaø daën doø
        - Giaùo vieân thu baøi vaø nhaän xeùt cuõng nhö nhaéc nhôû tinh thaàn vaø thaùi ñoä laøm baøi cuûa
hoïc sinh
        - Xem vaø soaïn baøi “noùi quaù” tím moât5 soá caâu tuïc ngöõ , ca dao , thô coù söû duïng bieän
phaùp ngheä thuaät noùi quaùTuaàn 10
Tieát 37

                          Baøi 9 + 10
                         NOÙI QUAÙ
A/ Muïc tieâu caàn ñaït : sgv
B/ Chuaån bò :
    1/ Giaùo vieân :
        - Baûng phuï, phieáu hoïc taäp, kieán thöùc
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2/ Hoïc sinh :
        - Baøi chuaån bò ôû nhaø
        - Phöông phaùp hoïc nhoùm tích cöïc
C/ Tieán trình leân lôùp :
 I/ Khôûi ñoäng :
93
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

    1/ Oån ñònh :
    2/ Baøi cuõ :
         - Theá naøo laø trôï töø ? Cho ví duï minh hoïa
         - Theá naøo laø thaùn töø ? Cho ví duï minh hoïa
    3/ Baøi môùi : trong giao tieáp cuoäc soáng haèng ngaøy caùc em thöôøng baét gaëp caùc caâu noùi nhö :
nhanh nhö caét, chaïy nhö bay hoaëc nghe trong ca dao :
         - Anh veà em chaúng giaùm caàm
          Dang tay ñoùn baïn ruoät baàm nhö töông
    Hoaëc :
         - Gaëp nhau chöa kòp hoûi chaøo
          Nöôùc maét ñaõ traøo rôi xuoáng boûng tay
    Hay nhö trong thô ca “ñau loøng keû ôû ngöôøi ñi. Leä rôi thaám ñaù tô kia ruõ taèm”. Nhöõng caùch noùi
nhö vaäy ñaõ duøng bieän phaùp ngheä thuaät gì vaø taùc duïng cuûa noù ra sao.
  II/ Hình thaønh kieán thöùc môùi :
        HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ                 NOÄI DUNG
                 TROØ
       - Giaùo vieân treo baûng phuï hoïc sinh    A Tìm hieåu baøi :
       ñoïc                     I . Noùi quaù vaø taùc duïng cuûa noù :
        - Giaùo vieân hoûi : noùi :
          Ñeâm thaùng naêm chöa naèm ñaõ
       saùng
          Ngaøy thaùng möôøi chöa cöôøi ñaõ
       toái Vaø :
         Moà hoâi thaùnh thoùt nhö möa ruoäng
       caøy
       Coù noùi quaù söï thaät khoâng
       --> Hoïc sinh traû lôøi : quaù söï thaät
        - Giaùo vieân hoûi : vaäy thöïc chaát
       maùy caâu naøy nhaèm noùi ñieàu gì ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi :
          + Ñeâm thaùng naêm raát ngaén
          + Ngaøy thaùng möôøi raát ngaén
         + Moà hoâi raát nhieàu (öôùt ñaãm)
        - Giaùo vieân hoûi : trong hai ví duï treân
       haõy cho bieát söï vaät vaø hieän töôïng
       ñöôïc mieâu taû laø söï vaät hieän töôïng
       gì ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi : mieâu taû hieän
       töôïng ngaøy ñeâm vaø moà hoâi
        - Giaùo vieân hoûi : qua tìm hieåu treân
       haõy cho bieát theá naøo laø noùi quaù ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi : noùi quaù laø    - Noùi quaù : sgk
       bieän phaùp tu töø phoùng ñaïi möùc ñoä, Vd : Tieáng ñoàn cha meï anh hieàn
       qui moâ, tính chaát cuûa söï vaät hieän      Caén côm khoâng vôõ caén tieàn vôõ
       töôïng .                   ñoâi
       - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh cho ví
       duï
       - Giaùo vieân choát yù vaø ghi ví duï leân
94
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      baûng
      - Giaùo vieân hoûi : döïa vaøo ñaâu maø
      oâng cha ta laïi noùi ñeâm thaùng naêm
      chöa naèm ñaõ saùng vaø ngaøy thaùng
      möôøi chöa cöôøi ñaõ toái. Haõy vaän
      duïng kieán thöùc ñòa lí ñaõ hoïc giaûi
      thích hieän töôïng naøy ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
        + döïa vaøo kinh nghieäm quan saùt
        + traùi ñaát nghieâng 66,50 töï quay
      quanh truïc vaø quay quanh maët trôøi
      theo moät quó ñaïo , laõnh thoå nöôùc ta
      maèm ôû nöõa baùn caàu baéc neân ñaõ
      sinh ra hieän töôïng treân.
      - Giaùo vieân treo baûng phuï yeâu caàu
      hoïc sinh chuù yù
      - Giaùo vieân hoûi : Theo em hai caùch    - Taùc duïng : nhaán maïnh , gaây aán töôïng
      dieãn ñaït treân caùch naøo gaây aán      , taêng söùc bieåu caûm .
      töôïng hôn ? Vì sao ?             II. Ghi nhôù : Sgk / 102 .
      --> Hoïc sinh traû lôøi : caùch dieãn ñaït
      thöù nhaát hay hôn vaø gaây aán töôïng
      hôn vì caùch noùi coù hình aûnh ví von
      - Giaùo vieân hoûi : qua ñoù em haõy cho
      bieát taùc duïng cuûa caùch noùi naøy ?    B . Luyeän taäp :
      --> Hoïc sinh traû lôøi : nhaán maïnh,     Baøi taäp 1 : Noùi quaù vaø yù nghóa
      gaây aán töôïng vaø taêng söùc bieåu      a) Coù söùc ngöôøi soûi ñaù cuõng thaønh
      caûm                      côm
      - Giaùo vieân hoûi : qua tìm hieåu treân    Ñeà cao söùc maïnh lao ñoäng cuûa con
      haõy nhaéc laïi noùi quaù laø gì ? Taùc    ngöôøi
      duïng cuûa noù nhö theá naøo trong dieãn    b) Em coù theå ñi leân ñeán taän trôøi
      ñaït ?                      Söùc khoûe vaãn toát .
      --> Hoïc sinh traû lôøi : döïa vaøo ghi    c) Theùt ra löûa .
      nhôù sgk/102                   Tieáng theùt to , maïnh , khuûng khieáp .
      III/ Luyeän taäp :               Baøi taäp 2 : Ñieàn thaønh ngöõ
      - Hoïc sinh ñoïc baøi taäp 1/102          a. Choù aên ñaù gaø aên soûi
      - Giaùo vieân hoûi : baøi taäp yeâu caàu     b. Baàm gan tím ruoät
      laøm gì ?                     c. Ruoät ñeå ngoaøi da
      --> Hoïc sinh traû lôøi : tìm bieän phaùp tu    d. Nôû töøng khuùc ruoät
      töø noùi quaù vaø giaûi thích yù nghóa       e. Vaét chaân leân coå
      cuûa chuùng
      - Giaùo vieân goïi laàn löôït hoïc sinh    Baøi taäp 3 : Ñaët caâu :
      phaùt bieåu traû lôøi             - Saéc ñeïp “nghieâng nöôùc nghieâng thaønh
      - Giaùo vieân goïi hoïc sinh nhaän xeùt    “ ñaõ laøm haïi bao trieàu ñaïi.
      phaàn traû lôøi cuûa baïn           - Söùc maïnh” dôøi non laáp beå “ cuûa taäp
      - Giaùo vieân nhaän xeùt cho töøng hoïc    theå thì laøm vieäc gì cuõng xong .
      sinh hoaøn thaønh .              - Coâng vieäc laáp bieån vaø trôøi “ ñaâu
      - Hoïc sinh ñoïc baøi taäp 2 / 102 .      phaûi nhanh choùng laøm xong .
      - Giaùo vieân hoûi : Baøi taäp yeâu caàu    Baøi taäp 4 : Tìm thaønh ngöõ
95
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      laøm gì ?                  - Aên nhö roàng cuoán
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Ñieàn thaønh    - Noùi dai nhö ñóa
      ngöõ ñeå taïo bieän phaùp tu töø noùi    - Laøm nhö meøo möûa
      quaù .                    - Ñen nhö coät nhaø chaùy
      - Giaùo vieân treo baûng phuï coù chöøa
      khoaûng troáng laàn löôït goïi hoïc sinh
      leân ñieàn caùc thaønh ngöõ cho saün
      vaøo choå troáng
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung .
      - Hoïc sinh ñoïc baøi taäp 3 / 102 .
      - Giaùo vieân hoûi Baøi yeâu caàu laøm gì
      ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Söû duïng thaønh
      ngöõ noùi quaù ñaët caâu .
      - Giaùo vieân chia baûng laàn löôït goïi
      hoïc sinh leân laøm .
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaän
      xeùt .
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung .
      IV . Cuûng coá , daën doø :
      - Theá naøo laø noùi quaù , cho bieát taùc
      duïng cuûa noù ?
      - Veà nhaø hoïc baøi , chuaån bò kieán
      thöùc cho tieát oân taäp truyeän kí Vieät
      Nam .
Tieát 38

                OÂN TAÄP TRUYEÄN KÍ VIEÄT NAM
A . Muïc tieâu : Sgk
B . Chuaån bò :
    1 . Giaùo vieân :
            - Kieán thöùc truyeän kí Vieät Nam ñaõ hoïc
             - Phöông hpaùp giaûng daïy thích hôïp .
    2 . Hoïc sinh : Soaïn baøi chuaån bò tröôùc ôû nhaø
C . Tieán trình leân lôùp :
  I /Khôûi ñoäng :
    1 . Oån ñònh :
    2 . Baøi cuõ :
        - Trính baøy noäi dung chuû yeáu cuûa vaên baûn “ Toâi ñi hoïc “
        - Neâu noäi dung yù nghóa vaên baûn “ Trong loøng meï “


96
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

    3 . Baøi môùi : Ñeå khaéc saâu theâm kieán thöùc truyeän kí Vieät Nam ñaõ hoïc . Hoâm nay caùc em seõ
oân taäp phaàn truyeän kí Vieät Nam .
 II . Noäi dung oân taäp :
        Hoaït ñoäng                 Phaàn ghi baûng
        cuûa thaày vaø
          troø
       - Giaùo vieân   Caâu 1 : Laäp baûng thoáng keâ
       yeâu caàu hoïc
       sinh laäp baûng  Teân vaên   Theå   Phöông Noäi dung     Ñaëc saéc ngheä
       thoáng keâ vaø   baûn      loaïi   thöùc    chuû yeáu   thuaät
       ñoïc leân tröôùc  Taùc giaû        bieåu
       lôùp                    ñaït
       - Hoïc sinh lôùp  Toâi ñi hoïc Truyeän Töï söï     Nhöõng kyû  Keå chuyeän keát
       nhaän xeùt     (Thanh Tònh ngaén    xen tröõ nieäm trong   hôïp vôùi mieâu
       - Giaùo vieân   :1941-1988)       tình    saùng veà   taû vaø bieåu
       nhaän xeùt     ,queâ meï              ngaøy ñaàu  caûm , ñaùnh giaù
       chung                          tieân ñöôïc  nhöõng hình aûnh
                                   ñeán tröôøng so saùnh môùi
                                   ñi hoïc    meû vaø gôïi caûm

               Trong loøng Hoài kí   Töï söï   Noãi ñau    Keå chuyeän keát
               meï (tieåu        xen õ    cuûa chuù    hôïp vôùi mieâu
               thuyeát töï       tröõ tình  beù moà coâi  taû bieåu caûm,
               thuaät hoài             vaø tình yeâu  ñaùnh giaù
               kí cuûa               thöông meï   Caûm xuùc taâm
               Nguyeân               cuûa chuù    traïng noàng naøn
               Hoàng :               beù       maõnh lieät, söû
               1919 –                        duïng nhöõng hình
               1982)                        aûmh so saùnh
               1940:nhöõng                     lieân töôûng taùo
               ngaøy thô                      baïo
               aáu
               Töùc nöôùc Tieåu     Töï söï   Pheâ phaùn   Ngoøi buùt hieän
               vôõ bôø    thuyeát        cheá ñoä taøn  thöïc khoûe
               (trích                aùc baát    khoaén , giaøu
               chöông B               nhaân vaø ca  tinh thaàn laïc
               tieåu thuyeát            ngôïi veû    quan
               taét ñeøn –             ñeïp taâm    Xaây döïng tình
               Ngoâ Taát              hoàn , söùc   huoáng truyeän
               Toá                 soáng tieàm   baát ngôø, coù cao
               :1893-1954)             taøn cuûa    traøo vaø coù
                                  ngöôøi phuï   giaûi quyeát hôïp
                                  nöõ noâng    lí
                                  thoân      Xaây döïng mieâu
                                          taû nhaân vaät
                                          chuû yeáu qua
                                          ngoân ngöõ vaø

97
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

                                           haønh ñoäng trong
                                           theá töông phaûn
                                           vôùi caùc nhaân
                                           vaät khaùc


                Teân vaên   Theå  Phöông     Noäi dung    Ñaëc saéc ngheä
                baûn      loaïi  thöùc     chuû yeáu    thuaät
                Taùc giaû       bieåu
                           ñaït
                Laõo Haïc   Truyeän Töï söï     Soá phaän bi Nhaân vaät ñöôïc
                (trích     ngaén  xen tröõ     thaûm cuûa   ñaøo saâu taâm lí ,
                truyeän        tình       ngöôøi noâng caùch keå chuyeän
                ngaén laõo               daân cuøng   töï nhieân , linh
                haïc – Nam               khoå vaø    hoaït vöøa chaân
                Cao : 1915-               nhaân phaåm thöïc vöøa ñaäm
                1951                  cao ñeïp cuûa tính chaát trieát lí
      - Giaùo vieân                       hoï       vaø tröõ tình
      hoûi : trình baøy  Caâu 2 : söï gioáng nhau vaø khaùc nhau cuûa 3 vaên baûn : trong loøng
      theå loaïi cuûa 3  meï, töøc nöôùc vôõ bôø, laõo haïc .
      vaên baûn        a. söï gioáng nhau :
      --> Hoïc sinh        - Ñeàu laø vaên töï söï , laø truyeän kí hieän ñaïi ñöôïc saùng
      traû lôøi : döïa  taùc vaøo thôøi kì 1930 – 1945
      vaøo caâu hoûi 1      - Ñeàu laáy ñeà taøi veà con ngöôøi vaø cuoäc soáng xaõ hoäi
      - Giaùo vieân   ñöông thôøi cuûa taùc giaû, ñeàu ñi saâu mieâu taû soá phaän cöïc khoå
      hoûi : cho bieát  cuûa nhöõng con ngöôøi bò vuøi daäp
      phöông thöùc        - Ñeàu chan chöùa tinh thaàn nhaân ñaïo : yeâu thöông traân
      bieåu ñaït cuûa   troïng nhöõng tình caûm phaåm chaát ñeïp ñeõ cuûa con ngöôøi toá
      töøng vaên baûn   caùo nhöõng gì taøn aùc xaáu xa .
      ?           b. Söï khaùc nhau :
      --> Hoïc sinh
      traû lôøi :döïa
      vaøo caâu hoûi 1  Teân vaên   Theå    Phöông   Noäi dung    Ñaëc saéc ngheä
      - Giaùo vieân   baûn      loaïi   thöùc    chuû yeáu    thuaät
      hoûi : trình baøy               bieåu
      noäi dung chuû                ñaït
      yeáu vaø ñaëc    Trong loøng  Hoài kí  Töï söï   Noãi ñau   Vaên hoài kí chaân
      saéc ngheä     meï            (xen tröõ  cuûa chuù  thöïc tröõ tình
      thuaät cuûa                  tình)    beù moà coâi thieát tha
      töøng vaên baûn                      vaø tình
      ?                             yeâu thöông
                                   meï cuûa
                                   chuù beù
98
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

                Töùc nöôùc   Tieåu   Töï söï   Pheâ phaùn   Khaéc hoïa nhaân
                vôõ bôø    thuyeát        cheá ñoä    vaät vaø mieâu taû
                                   taøn aùc baát  hieän thöïc moät
                                   nhaân vaø ca  caùch chaân thöïc
                                   ngôïi veû    sinh ñoäng
                                   ñeïp taâm
                                   hoàn , söùc
                                   soáng tìm
                                   taøn cuûa
                                   ngöôøi phuï
                                   nöõ noâng
                                   thoân

                Laõo haïc   Truyeän Töï söï    Soá phaän    Nhaân vaät ñöôïc
                        ngaén         cuûa ngöôøi   ñaøo saâu taâm lí ,
                                   noâng daân   caùch keå chuyeän
                                   cuøng khoå   töï nhieân linh
                                   vaø nhaân    hoaït , vöøa chaân
                                   phaåm cao    thöïc vöøa ñaäm
                                   ñeïp cuûa    chaát trieát lí vaø
                                   hoï       tröõ tình

III/ Cuûng coá daën doø
    - oân taäp cuûng coá kieán thöùc cho tieát kieåm tra
    - xem vaø soaïn baøi “ thoâng tin veà ngaøy traùi ñaát naêm 2000”
Tieát 39

               THOÂNG TIN VEÀ NGAØY TRAÙI ÑAÁT
                     NAÊM 2000
A . Muïc tieâu : Sgk
B . Chuaån bò :
     1 . Giaùo vieân : - Böôùc ñaàu giuùp cho hoïc sinh tìm hieåu vaên baûn thuyeát minh .
             - Tìm hieåu roõ nguoàn goác ra ñôøi böùc thoâng ñieäp .
             - Phöông hpaùp giaûng daïy thích hôïp .
     2 . Hoïc sinh : - Baøi chuaån bò ôû nhaø .
             - Phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc .
C . Tieán trình leân lôùp :
  I . Khôûi ñoäng :
99
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

    1 . Oån ñònh :
    2 . Baøi cuõ :
             - Haõy cho bieát ñaëc saéc ngheä thuaät cuûa ba vaên baûn : Trong loøng meï , Töùc nöôùc
        vôõ bôø , Laõo Haïc .
             - Noäi dung chuû yeáu cuûa ba vaên baûn Trong loøng meï , Töùc nöôùc vôõ bôø , Laõo Haïc
        ?
    3 . Giôùi thieäu baøi môùi :‟
             - Baûo veä moâi tröôøng soáng quanh ta , roäng hôn laø baûo veä traùi ñaát ngoâi nhaø chung
        cuûa nhaân loaïi ñang bò oâ nhieãm naëng neà laø moät nhieäm vuï khoa hoïc , xaõ hoäi vaên hoùa
        voâ cuøng quan troïng ñoái vôùi nhaân daân toaøn theá giôùi , cuõng laø nhieäm vuï cuûa moãi
        chuùng ta . Moät trong nhöõng vieäc laøm cuï theå vaø caàn thieát haèng ngaøy laø haïn cheá thaáp
        nhaát ñeán möùc khoâng duøng caùc loaïi bao bì baèng ni loâng . Vì sao nhö vaäy ?
 II . Ñoïc tìm hieåe vaên baûn :
        Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân vaø Hoïc Phaàn ghi baûng
                 sinh
       - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc chuù    I/ Keát caáu vaên baûn
       thích töø khoù .
       - Giaùo vieân giôùi thieäu caùch ñoïc vaên
       baûn : Ñoïc roõ raøng , maïch laïc , chuù
       yù ñeán caùc thuaät ngöõ chuyeân moân
       caàn phaùt aâm chính xaùc .
       - Giaùo vieân ñoïc qua moät ñoaïn – Hoïc
       sinh ñoïc tieáp theo .
       - Hoïc sinh nhaän xeùt vieäc ñoïc cuûa
       baïn .
       - Giaùo vieân hoûi : Vaên baûn coù theå
       chia laøm maáy phaàn haõy chæ ra vaø
       cho bieát noäii dung cuûa töøng phaàn ?
        Hoïc sinh thaûo luaän traû lôøi :
         + Phaàn ñaàu : Töø ñaàu ñeán “ Moät
       ngaøy khoâng söû duïng bao bí ni loâng “
        Nguyeân nhaân ra ñôøi baûn thoâng
       ñieäp : Thoâng tin veà Ngaøy Traùi Ñaát
       naêm 2000 .
         + Phaàn giöõa : Tieáp theo ñeán : “ OÂ
       nhieãm nghieâm troïng ñoái vôùi moâi
       tröôøng “  Taùc haïi vaø giaûi phaùp
       cho vieäc söû duïng bao bì ni loâng .
         + Phaàn cuoái : coøn laïi :  Lôøi keâu II/ Phaân tích
       goïi quan taâm ñeán moâi tröôøng Traùi      1/ Nhöõng nguyeân nhaân cô baûn daãn
       Ñaát >                    ñeán vieäc haïn cheá khoâng duøng bao
       - Giaùo vieân hoûi :Vaên baûn ñaõ chæ ra niloâng
       nhöõng caùi haïi töø vieäc söû duïng bao
       bì ni loâng ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi :
         + Nguy haïi , oâ nhieãm moâi tröôøng
       laø do tính khoâng phaân huûy cuûa
       Plastic : Laãn vaøo ñaát caûn trôû söï
100
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      phaân huûy cuûa ñaát ñai , giaûm veû ñeïp
      cuûa töï nhieân , caûn trôû söï sinh
      tröôûng phaùt trieån cuûa caùc loaøi thöïc
      vaät , daãn ñeán xoùi moøn ñaát vuøng    - Ñoái vôùi moâi tröôøng : caûn trôû söï sinh
      ñoài nuùi , taéc ngheõn heä thoáng coáng   tröôûng cuûa caùc loaøi thöïc vaät , taéc
      raûnh taêng khaû naêng ngaäp uùng laøm    ngheõn coáng raõnh laây truyeàn dòch beänh
      cho muoãi phaùt sinh , laây truyeàn dòch   do muoãi phaùt sinh, laøm cheát sinh vaät do
      beänh , laøm cheát nhieàu loaøi sinh vaät  nöôùc thaûi
      do nuoát phaûi bao ni loâng maøu laøm oâ   - Ñoài vôùi con ngöôøi khi hít phaûi khoùi
      nhieãm thöïc phaåm .             töùc ñoát ni loâng : nguy haïi cho naõo, ung
       + Khi hít phaûi khoùi ñoát töø ni loâng  thö phoåi, gaây ngaït, ngaát, khoù thôû, noân
      gaây ngoä ñoäc , ngaát , gaây ung thö , dò  ra maùu vaø dò taït baåm sinh.
      taät baåm sinh cho treû sô sinh .
      - Giaùo vieân hoûi : Theo em caùi haïi
      naøo laø cô baûn nhaát ? Vì sao ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Do ñaëc tính
      khoâng phaân huûy cuûa plastic , chính
      ñaëc tính naøy ñaõ gaây ra nhieàu caùi
      haïi khaùc .
      - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh tìm
      hieåu moät soá taùc haïi khaùc vaø trình
      baøy tröôùc lôùp .
      - Giaùo vieân nhaän xeùt moät soá taùc
      haïi cuûa vieäc söû duïng bao bì ni loâng
      maø hoïc sinh ñöa ra .
      - Giaùo vieân ñöa ra soá lieäu thuyeát
      phuïc :
       + ÔÛ Mó moãi naêm hôn 400000 taán
      Poâ-li-eâ-ti-len ñöïôc choân laáp ôû mieàn
      Baéc .
       + ÔÛ Meâ-Hi-Coâ caù cheát ôû caùc
      hoà nöùoc la 2do raùc thaûi bao bì ni
      loâng quaù nhieàu .             2/ Nhöõng bieän phaùp haïn cheá duøng bao
       + ÔÛ Aán Ñoä . Taïi vöôøn quoác gia    ni loâng
      Coâ-Beâ 90 con höu cheát do aên phaûi
      nhöõng hoäp nhöïa chöùa thöùc aên thöøa
      cuûa khaùch tham quanvöùt böøa baõi .
       + Treân theá giôùi haèng naêm coù
      khoaûng 100000 chim thuù bieån cheát do
      nuoát phaûi tuùi ni loâng .
      - Giaùo vieân hoûi : Vôùi nhöõng taùc haïi
      treân theo em haõy ñeà xuaát moät vaøi
      giaûi phaùp ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : coù theå coù
      nhieàu caùch tuøy hoïc sinh ñöa ra vaø
      duøng lí leõ thuyeát phuïc .         - Haïn cheá
      - Giaùo vieân hoûi : SGK ñaõ ñöa ra     - Taùi cheá
      nhöõng giaûi phaùp nhö theá naøo ?
101
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      --> Hoïc sinh traû lôøi :           3/ Lôøi keâu goïi chaân tình
        + Thay ñoåi thoùi quen söû duïng .
        + Khoâng söû duïng khi khoâng caàn
      thieát .
        + Duøng giaáy , laù ñeå thay theá .     Laëp laïi 3 töø haõy
      Tyueân truyeàn roäng raõi veà taùc haïi     Lôøi leõ khaån thieát, xuaát phaùt töø
      cuûa vieäc söû duïng bao bì ni loâng böøa traùch nhieäm chung ñoái vôùi moïi ngöôøi
      baõi                      vaø toaøn nhaân loaïi
      - Giaùo vieân hoûi :Ngoaøi caùc giaûi
      phaùp treân theo em caàn coù giaûi phaùp
      naøo ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi :
      - Giaùo vieân nhaän xeùt .
      - Giaùo vieân hoûi : Caùc giaûi phaùp
      treân coù theå goïi chung laø gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : haïn cheá vieäc
      söû duïng bao bì ni loâng .
      - Giaùo vieân giaûng : Söû duïng hay
      khoâng söû duïng bao bì ni loâng chæ laø
      moät vieäc , moät thoùi quen raát nhoû ,    III/ Toång keát
      raát bình thöôøng trong caùch soáng sinh    Ghi nhôù SGK/107
      hoaït haèng ngaøy cuûa con ngöôøi hieän
      ñaïi chuùng ta . Nhöng thaät ra noù coù yù
      nghóa raát to lôùn .
      - Giaùo vieân hoûi : Vaäy yù nghóa ñoù
      laø gì ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Trôû thaønh moät
      vaán ñeà nan giaûi cho khaép nhaân loaïi .
      - Giaùo vieân hoûi : Taùc giaû keát thuùc
      baûn thoâng tin baèng nhöõng lôøi leõ nhö
      theá naøo /
      --> Hoïc sinh traû lôøi : Lôøi leõ khaån
      thieát , xuaát phaùt töø traùch nhieäm
      chung ñoái vôùi toaøn nhaân laoïi vaø
      moãi con ngöôøi .
      III . Toång keát :
      - Giaùo vieân hoûi : qua baøi hoïc hoâm
      nay , em ruùt ra ñöôïc nhöõng kieán thöùc
      gì cho mình ?
      - Giaùo vieân hoûi : Em seõ coù traùch
      nhieäm gì vôùi baûn thoâng ñieäp ñaõ
      hoïc .
      - Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù sgk / 107
IV . Cuûng coá , daën doø :
    - Baûn thaân seõ laøm gì khi bieát ñöôïc taùc haïi nghieâm droïng cuûa vieäc söû duïng bao bì ni loâng böøa
baõi ?
    - Haõy tìm caùc giaûi phaùp khaéc phuïc ñeå boå sung cho giaûi phaùp maø sgk ñöa ra ?
    - Hoïc baøi vaø oân taäp chuaån bò cho tieát kieåm tra vaên hoïc .
102
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8
Tieát 40

                   NOÙI GIAÛM NOÙI TRAÙNH
A/ Muïc tieâu caàn ñaït : sgv
B/ Chuaån bò :
    1/ Giaùo vieân :
         - Baûng phuï, phieáu hoïc taäp, kieán thöùc
         - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2/ Hoïc sinh :
         - Baøi chuaån bò ôû nhaø
         - Phöông phaùp hoïc nhoùm tích cöïc
C/ Tieán trình leân lôùp :
  I/ Khôûi ñoäng :
    1/ Oån ñònh :
    2/ Baøi cuõ :
         - Theá naøo laø bieän phaùp tu töø noùi quaù vaø taùc duïng cuûa noù ? Cho ví duï minh hoïa chæ ra
bieän phaùp tu töø noùi quaù vaø neâu yù nghóa ?
         - Ñaët caâu vôùi thaønh ngöõ : mình ñoàng da saét, phoùng nhö bay ?
    3/ Baøi môùi : caùc em bieát taùc giaû Toá Höõu viaát veà Baùc Hoà chuùng ta vôùi nhöõng caâu thô :
             “Baùc ôi ! Thoâi ñaäp roài chaêng ?
             Moät traùi tim
             Ñoû nhö sao hoûa, saùng sao kim ! “
         Nhöõng caâu thô aáy taùc giaû ñaõ söû duïng bieän phaùp ngheä thuaät gì ?
  II/ Hình thaønh kieán thöùc môùi :
        HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ                 NOÄI DUNG
                 TROØ
       - Giaùo vieân treo baûng phuï – Hoïc sinh A. Tìm hieåu baøi
       ñoïc                       I/ Noùi giaûm noùi traùnh vaøù taùc
        - Giaùo vieân hoûi : nhöõng töø in ñaäm   duïng cuûa noùi giaûm noùi traùnh
       coù yù nghóa gì ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi : caû 3 tröôøng
       hôïp ñeàu coù nghóa laø cheát.
        - Giaùo vieân hoûi : taïi sao ngöôøi vieát
       laïi duøng caùch dieãn ñaït ñoù ñeå thay
       cho cheát ?
       --> Hoïc sinh traû lôøi : giaûm nheï,
       traùnh ñi söï ñau buoàn
       - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc
       tieáp ví duï 2
        - Giaùo vieân hoûi : taïi sao taùc giaû söû
103
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      duïng töø “baàu söõa” maø khoâng söû
      duïng töø khaùc cuøng nghóa ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : traùnh gaây caûm
      giaùc hoâ tuïc
      - Hoïc sinh ñoïc tieáp ví duï 3
      - Giaùo vieân hoûi : hai caùch noùi ñoù
      caùch naøo nheï nhaøng teá nhò hoân ñoái
      vôùi ngöôøi nghe ?
      --> Hoïc sinh traû lôøi : caùch noùi : con
      dao caïo naøy khoâng ñöôïc chaêm chæ
      laém                     - Noùi giaûm noùi traùnh : SGK
      - Giaùo vieân hoûi : qua tìm hieåu treân
      em hieåu theá naøo laø noùi giaøm noùi    Vd : Baø veå naêm ñoùi laøng treo löôùi
      traùnh ?                      Bieån ñoäng hoân meâ giaëc baén vaøo
      --> Hoïc sinh traû lôøi : noùi giaûm noùi   - Taùc duïng :
      traùnh laø moät bieän phaùp tu töø duøng      + Traùnh gaây caûm giaùc ñau buoàn
      caùch dieãn ñaït teá nhò uyeån chuyeãn    gheâ sôï naëng neà.
      - Giaùo vieân yeâu caàu : laáy nhöõn        + Traùnh thoâ tuïc thieáu lòch söï
      g ví duï coù söû duïng bieän phaùp noùi    II/ Ghi nhôù
      giaûm noùi traùnh               SGK/108
      - Hoïc sinh laáy ví duï – Giaùo vieân
      nhaän xeùt
      - Giaùo vieân hoûi : vôùi caùch dieãn ñaït
      teá nhò uyeån chuyeãn ñoù thì noù coù
      taùc duïng gì ?                B/ Luyeän taäp
      --> Hoïc sinh traû lôøi : traùnh gaây caûm  Baøi taäp 1 : ñieàn töø ngöõ thích hôïp
      giaùc ñau buoàn gheâ sôï naëng neà.        a/ ñi nghæ
      Traùnh thoâ tuïc thieáu lòch söï         b/ chia tay nhau
      - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc phaàn      c/ khieám thò
      ghi nhôù SGK/108                 d/ coù tuoåi
                               e/ ñi böôùc nöõa
      III/ Luyeän taäp
      - Hoïc sinh ñoïc baøi taäp 1/ 108
      - Giaùo vieân hoûi : baøi taäp yeâu caàu   Baøi taäp 2 :caâu coù söû duïng bieän phaùp
      laøm gì ?                   noùi giaûm noùi traùnh : a2, b2, c1, d1, e2.
      --> Hoïc sinh traû lôøi : ñieàn töø ngöõ
      thích hôïp vaøo choã troáng
      - Giaùo vieân laàn löôït goïi hoïc sinh
      phaùt bieåu
      - Hoïc sinh nhaän xeùt
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung        Baøi taäp 3 : ñaët caâu
      - Giaùo vieân treo baûng phuï baøi taäp 2   - Chò xaáu quaù : chò coù duyeân daáy !
      vaø goïi laàn löôït töøng hoïc sinh leân   - Caám cöôøi to : xin cöôøi nhoû moät chuùt
      ñaùnh daáu vaøo nhöõng cho raèng coù     - Anh cuùt ñi : haõy ñeå khi khaùc taâm söï
      söû duïng bieän phaùp noùi traùnhù noùi    - Baøi taäp khoù quaù ; khoâng deã gì laøm
      giaûm                     ñöôïc baøi taäp naøy
      - lôùp nhaän xeùt
      - Giaùo vieân nhaän xeùt chung
104
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

      - Giaùo vieân cho hoïc sinh chia thaønh
      hai nhoùm laàn löôït leân baûng ñaët caùc
      caâu nhö yeâu caàu baøi taäp 3
      - Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông
      vieäc laøm cuûa hai nhoùm       - Hoïc sinh ñoïc baøi taäp 4
       - Giaùo vieân phaùt phieáu hoïc taäp
        boäc loä tö töôûng quan ñieåm
        Khi gaëp chuyeän ñau buoàn
        Traùnh gaây söï hieåu laàm
        Cheâ traùch ngöôøi khaùc
IV/ Cuûng coá daën doø
    - Theá naøo laø noùi giaûm noùi traùnh vaø taùc duïng cuûa chuùng ?
    - Hoïc baøi vaø hoaøn thaønh caùc baøi taäp sgk
    - soaïn baøi vaø hoïc baøi ñeå chuaån bò cho tieát kieåm tra vaên.
Tieát 42:                 LUYEÄN NOÙI
   KEÅ CHUYEÄN THEO NGOÂI KEÅ KEÁT HÔÏP VÔÙI TAÛ VAØ BIEÅU CAÛM
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
      1. GV: Phöông phaùp giaûng daïy tích cöïc.
      2. HS: - Phaàn chuaån bò kieán thöùc ôû nhaø.
           - Thao taùc thöïc haønh luyeän noùi tröôùc lôùp.
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Keå chuyeän theo ngoâi thöù nhaát coù taùc duïng gì? Em ñaõ hoïc ñöôïc vaên baûn naøo keå chuyeän theo ngoâi
thöù nhaát?
- Keå chuyeän theo ngoâi thöù ba coù taùc duïng gì? Keå chuyeän ngoâi thöù ba ngöôøi keå ñöùng ôû vò trí naøo?
3. Baøi môùi:
Ñeå thöïc haønh veà khaû naêng noùi cuûa mình taäp theå, ñaùm ñoâng ngöôøi coù söùc gôïi caûm, loâi cuoán
thuyeát phuïc ngöôøi nghe. Caùc em seõ ñöôïc thöïc hieän ñieàu ñoù trong tieát hoïc naøy.
II. Thöïc haønh: (37‟)
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH              PHAÀN GHI BAÛNG
GV hoûi: Keå chuyeän theo ngoâi thöù nhaát laø keå nhö theá I. OÂn taäp ngoâi keå:
naøo? Haõy laáy ví duï veà caùch keå chuyeän theo ngoâi thöù
nhaát ôû caùc taùc phaåm ñaõ hoïc? Vaø neâu taùc duïng?
HS traû lôøi: Ngöôøi keå xöng toâi trong caâu chuyeän, ngöôøi - Keå theo ngoâi thöù nhaát
keå coù theå tröïc tieáp keå ra nhöõng gì ngöôøi keå nhìn thaáy,
töøng traûi qua, coù theå tröïc tieáp noùi ra nhöõng suy nghó ,
tình caûm cuûa chính mình.
VD: Deá meøn phieâu löu kí, Laõo Haïc.               - Keå theo ngoâi thöù ba
GV hoûi: Keå theo ngoâi thöù ba laø keå nhö theá naøo, neâu
taùc duïng vaø laáy VD veà taùc phaåm ñaõ hoïc keå theo ngoâi
105
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                            Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

thöù ba?
HS traû lôøi: Keå theo ngoâi thöù ba laø keå töï giaáu mình
ñeå goïi teân caùc nhaân vaät baèng teân goïi cuûa chuùng,
giuùp ngöôøi keå coù theå keå moät caùch linh hoaït, töï do.
VD: Caùc taùc phaåm truyeàn thuyeát, coå tích.
GV hoûi: Taïi sao ngöôøi ta phaûi thay ñoåi ngoâi keå?
HS traû lôøi: Thay ñoåi ngoâi keå laø ñeå soi chieáu söï vieäc
nhaân vaät baèng caùc ñieåm nhìn khaùc nhau nhaèm taêng II. Luyeän noùi treân lôùp:
tieát sinh ñoäng, phong phuù khi mieâu taû söï vaät söï vieäc Keå laïi ñoaïn trích baèng
vaø con ngöôøi…                        ngoâi thöù nhaát xöng toâi.
GV cho HS ñoïc ñoaïn trích
GV hoûi: Haõy chæ ra yeáu toá mieâu taû vaø bieåu caûm
trong ñoaïn trích?
HS traû lôøi:
* Yeáu toá bieåu caûm:
- Chaùu van oâng………………………………..xin oâng tha
cho !
- Choàng toâi ñang oám………………………khoâng ñöôïc
pheùp haønh haï!
- Maøy troùi…………………………………………..baø cho
maøy xem!
* Yeáu toá mieân taû:
- Chò Daäu xaùm maët………………………..tay haén
- Söùc leûo kheûo………………………………….thieáu söu
- Keát cuïc…………………………………………….ngaõ
nhaøo ra theàm
GV: Yeâu caàu HS haõy keå laïi ñoaïn trích treân theo ngoâi
thöù nhaát?
HS: Keå laïi ñoaïn trích:
Toâi xaùm maët, voäi vaøng ñaët con beù xuoáng ñaát, chaïy
ñeán ñôõ laáy tay ngöôøi nhaø lí tröôûng vaø van xin ! Chaùu
van oâng, nhaø chaùu vöøa môùi tænh ñöôïc moät luùc, oâng
tha cho !, “Tha naøy ! Tha naøy!” Vöøa noùi haén vöøa bòch
luoân vaøo ngöïc toâi maáy bòch roài laïi saén ñeán ñeå troùi
choàng toâi. Luùc aáy hình nhö töùc quaù khoâng theå chòu
ñöôïc, toi6 lieàu maïng cöï laïi: - Choàng toâi ñang oám maáy
oâng khoâng ñöôïc pheùp haønh haï! – Cai leä taùt vaøo maët
toâi moät caùi ñaùnh boáp, roài haén cöù nhaûy vaøo caïnh
choàng toâi. Toâi nghieán 2 haøm raêng: - Maøy troùi ngay
choàng baø ñi, baø cho maøy xem! – Roài toâi tuùm laáy coå
haén, aán chuùi ra cöûa. Söùc leûo kheûo cuûa boïn nghieän
chaïy vôùi söùc xoâ ñaåy cuûa toâi, neân haén ngaõ choûng
queøo treân maët ñaát, trong khi mieäng vaãn nham nhaûm
theùt troùi vôï choàng toâi…”
III. Cuûng coá, daën doø: (3‟)
  - GV löu yù laïi caùch keå chuyeän tröôùc lôùp cuûa HS.
  - Luyeän noùi thaät nhieàu
  - Soaïn baøi: “Caâu gheùp”
106
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8Tieát 43                   CAÂU GHEÙP
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Baûng phuï, baøi soaïn.
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn chuaån bò ôû nhaø
        - Hoïc taäïp tích cöïc
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Theá naøo laø noùi giaûm noùi traùnh? Cho vaø phaân tích VD.
- Neâu taùc duïng cuûa noùi giaûm noùi traùnh
3. Baøi môùi:
Laâu nay caùc em ñaõ hoïc, ñoïc, tieàp xuùc vôùi baøi vaên, gaëp nhöõng caâu ñoâi khi taùc giaû vieát raát ngaén ,
ñoâi khi raát daøi. Taát caû ñeàu goïi laø caâu. Caâu coù moät cuïm chuû vò laø caâu ñôn, caâu töø hai cuïm chuû vò
trôû leân goïi laø caâu. Hoâm nay caùc em seõ tìm hieåu noù qua baøi caâu.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (15‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC               PHAÀN GHI BAÛNG
               SINH
GV: Treo baûng phuï                       A. Tìm hieåu baøi:
HS: Ñoïc                             I. Ñaëc ñieåm caâu gheùp:
GV: Phaùt phieáu hoïc taäp vaø yeâu caàu tìm caùc cuïm
chuû vò trong caùc caâu in ñaäm.
HS: Thaûo luaän nhoùm traû lôøi.
GV: Thu phieáu treo keát quaû nhaän xeùt.
GV hoûi: Qua caùc caâu ñaõ phaân tích treân haõy cho bieát
caâu naøo laø caâu ñôn, caâu naøo laø caâu gheùp?
HS traû lôøi:
- Caùc caâu: “Buoåi mai hoâm aáy…………………….daøi
vaø heïp” laø caâu ñôn
- Caâu: “Caûnh vaät…………………toâi ñi hoïc‟ Caâu coù 3
cuïm chuû vò (Cuïm C-V cuoái cuøng giaûi thích cho cuïm C-
V thöù hai).
- Caâu: “Toâi queân theá naøo ñöôïc…………………….baàu
trôøi quana ñaõng” coù 2 cuïm C-V nhoû laøm phuï ngöõ cho
ñoäng töø chæ ñoäng töø queân vaø naûy nôû.
GV: Yeâu caàu HS ñieàn caùc caâu vöøa phaân tích leân moâ
hình.
HS: Laàn löôït leân ñieàn vaøo moâ hình.
       Kieåu caáu taïo caâu                 Caâu cuï theå
                          Buoåi mai……….gioù laïnh/Meï toâi/aâu
Caâu coù moät cuïm C-V
                          yeám………daøi vaø heïp
 Caâu coù hai hoaëc Cuïm C-V nhoû naèm Toâi queân theá naøo ñöôïc (nhöõng caûm
  nhieàu cuïm C-V    trong cuïm C-V lôùn    giaùc trong saùng aáy)(naûy nôû trong) loøng
107
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

                         toâi nhö maây………………quang ñaõng.
                         Caûnh vaät chung quanh toâi ñieàu thay ñoåi vì
            Caùc cuïm C-V khoâng
                         chính loøng toâi ñang coù söï thay ñoåi lôùn:
            bao chöùa nhau
                         Hoâm nay toâi ñi hoïc.
GV hoûi: Hieåu treân em bieát gì veà ñaëc ñieåm cuûa caâu
gheùp?
HS traû lôøi: Laø nhöõng caâu do 2 hoaëc nhieàu cuïm C-V
taïo thaønh nhöõng cuïm C-V naøy khoâng bao chöùa nhau.
GV: Yeâu caàu HS ñoïc phaàn ghi nhôù SGK/112          * Ghi nhôù: “SGK/112”
GV yeâu caàu: Tìm theâm caùc caâu gheùp trong ñoaïn trích. II. Caùch noái caùc veá caâu:
HS traû lôøi:
- Haèng naêm………………………töïu tröôøng
- Nhöõng yù töôûng aáy……………………………toâi
khoâng nhôù heát
- Con ñöôøng naøy…………………………………töï nhieân
thaáu laï.
GV hoûi: Trong moãi caâu gheùp caùc veá caâu ñöôïc noái - Duøng nhöõng töø coù taùc
vôùi nhau baèng caùch naøo?                  duïng :
HS traû lôøi:                         - Noái baèng 1 quan heä töø
- Caùc caâu: “Haèng naêm………………töïu tröôøng”; “Ví VD: Trôøi möa thì ñöôøng ngaäp
chình…………….toâi ñi hoïc” khoâng duøng töø noái.        nöôùc .
- Caùc caâu: “Nhöõng yù töôûng………………nhôù heát”; - Noái baèng 1 quan heä töø:
“Con ñöôøng naøy……………… thaáy laï”; “Caûnh VD: Neáu baïn khoâng chaéc
vaät……………..thay ñoåi lôùn”; ñöôïc noái vôùi nhau baèng chaén thì baïn seõ bò ñieåm
quan heä töø (Vì, nhöng).                   keùm.
GV hoûi: Ngoaøi nhöõng caùch noái nhö treân haõy nhôù laïi - Noái baèng caëp töø heä öùng:
kieán thöùc ñaõ qua, haõy neâu theâm VD veà caùch noái VD: Toâi vöøa noùi noù ñaõ
caùc veá caâu gheùp?                      ñeán.
HS traû lôøi:                         - Khoâng duøng töø noái:
- Noái baèng moät caëp quan heä töø              VD: Möa vöøa taïnh, gioù thoåi,
- Noái baèng 1 caëp phoù töø, ñaò töø, chuû töø.        chæ moät laùt saumeï ñi laøm
GV hoûi: Qua tìm hieåu treân haõy cho bieát caùc caùch noái veà. Meï hoûi: Con ñaõ chuaån
caùc veá caâu gheùp? Cho VD minh hoïa.             bò côm chieàu chöa?
HS traû lôøi:
- Noái baèn g duøng töø coù taùc duïng noái
+ Noái baèng 1 caëp quan heä töø:
VD: Noù khoâng ñeán thaêm nhöng toâi vaãn khoâng queân
ñeán thaêm noù.
+ Noái baèng caëp quan heä töø:
VD: Vì noù khoâng chuù yù nghe giaûng neân noù bò thaày
quôû traùch.
+ Noái baèng caëp töø heä öùng:
VD1: Toâi caøng chaêm chæ hoïc caøng thaáy mình ngu doát
vôùi kho kieán thöùc ñoà soä.
VD2: Noù möôøi laêm tuoåi, toâi cuõng theá
VD3: Noù vöøa ñeá ñaây coâng vieäc naøy ñaõ ñaâu vaøo
ñaáy.
- Khoâng duøng töø noái
108
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

+ Noái baèng daâuù phaåy:
VD: Meï toâi caàm noùn vaãy toâi, vaøi giaây sau toâi ñuoåi
kòp.
+ Noái baèng daâuù chaám phaåy:
VD: Thaáy boùn vöôøn ñaát vôùi laøm thueâ laøm möôùn
theâm cho ngöôøi ta theá naøo cuõng ñuû aên; con ñi chuyeán* Ghi nhôù: “SGK”
naøy coá chí laøm aên bao giôø coù baïc traêm con môùi veà.B. Luyeän taäp:
+ Noái baèng daáu hai chaám:                BT 1: Caùch noái caùc caâu
VD: Noù ñi vôùi toâi: Ngaøy mai anh aáy ñeán.       gheùp
GV: Yeâu caàu HS ñoïc ghi nhôù SGK             a. Caùc caâu gheùp:
III. Luyeän taäp: (23‟)                  - U van….., laäy Daàn !
- HS ñoïc BT 1/113                     - Daàn haõy….., chò nöõa
GV: Hoûi BT yeâu caàu laøm gì?               - Chò coù ñi……,noäp söu,
GV treo baûng phuï HS leân gaïch chaân caùc caâu gheùp   thaày Daàn…., daàn chöù !
cuûa töøng caâu vaø cho bieát caùc caâu ñoù giöõa caùc veá - Saùng ngaøy………coù thöông
ñöôïc noái vôùi nhau baèng caùch naøo?           khoâng?
GV: Goïi 4 HS leân baûng thöïc hieän laàn löôït moãi HS 1 - Neáu Daàn……….nöõa ñaáy !
caâu.                            Ñeàu noái vôùi nhau baèng
- HS nhaän xeùt, goùp yù                  daâuù phaåy.
- GV nhaän xeùt chung.                   b. Caùc caâu:
                              - Coâ toâi……..khoùc khoâng ra
                              tieáng (noái baèng daâuù phaåy)
                              -   Giaù   nhöõng    coå
                              tuïc……..môùi thoâi(noái baèng
                              daáu phaåy)
                              c. Toâi laïi……..ñaõ cay cay
                              (noái baèng daáu hai chaám).
                              d. Haén laøm ngheà……..löông
                              thieän quaù(noái baèng quan heä
                              töø bôûi vì).
                              BT 2: Ñaët caâu vôùi quan heä
                              töø cho saün
 HS ñoïc BT 2/113                     a. Vì möa nhieàu neân nöôùc
GV hoûi: BT yeâu caàu laøm gì?               soâng daâng cao.
HS: Laàn löôït leân baûng ñieàn vaøo nhöõng choã troáng b. Neáu buùt bi khoâng coøn
trong baûng phuï.                     möïc thì baïn duøng buùt möïc.
HS: Nhaän xeùt goùp yù                   c. Tuy naéng haïn keùo daøi
GV: Nhaän xeùt chung                    nhöng vuøng naøy vaãn khoâng
                              thieáu nöôùc sinh hoaït.
                              d. Khoâng nhöõng Nam laø baïn
                              toát maø Nam coøn laø hoïc sinh
                              gioûi.
                              BT 4: Duøng töø hoâ öùng ñaët
HS: Ñoïc yeâu caàu BT 4/114                caâu :
GV hoûi: BT yeâu caàu laøm gì?               a. Boâng hoa vöøa nôû noù ñaõ
GV: Phaùt phieáu hoïc taâïp yeâu caàu caùc nhoùm thaûo toûa höông goïi ong böôùm.
luaän.                           b. Baïn ñi ñaâu toâi theo ñaáy.
GV thu phieáu nhaän xeùt vaø choïn caùc caâu laøm toát ghi c. Toâi caøng hoïc, toâi caøng
109
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

leân baûng.                           thaáy mình nhoû beù.
IV. Cuûng coá daën doø:
- Caâu gheùp coù nhöõng ñaëc ñieåm gì?
- Haõy nhaéc laïi nhöõng caùch noái caâu gheùp vöøa hoïc?
- Hoïc baøi vaø tieáp tuïc laøm BT coøn laïi chöa chöa hoaøn thaønh treân lôùp.
- Xe, vaø soaïn baøi “Tím hieåu chung veà vaên baûn thuyeát minh” vaø ñoïc tröôùc caùc ñoaïn vaên phaàn I.


Tieát 44    TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï, caùc vaên baûn thuyeát minh
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2. HS: - Chuaån bò baøi ôû nhaø
        - Phöông phaùp hoïc taäïp tích cöïc
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ: GV kieåm tra phaàn chuaån bò baøi ôû nhaø cuûa HS.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Laâu nay trong chöông trình caùc em ñaõ töøng tieáp xuùc vôùi caùc daïng vaên thuoäc
phöông thöùc bieåu ñaït khaùc nhau. Ñeán vôùi tieát hoïc hoâm nay caùc em seõ ñöôïc tieáp xuùc vôùi kieåu vaên
baûn môùi ñoù laø vaên baûn thuyeát minh.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (20‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC              PHAÀN GHI BAÛNG
               SINH
GV: Yeâu caàu HS ñoïc caùc vaên baûn.             A. Tìm hieåu baøi:
GV hoûi: Moãi vaên baûn treân trình baøy, giôùi thieäu, giaûi I. Vai troø vaø ñaëc ñieåm chung
thích ñieàu gì?                        cuûa vaên baûn thuyeát minh:
HS: Thaûo luaän traû lôøi:                   1. Vaên baûn thuyeát minh trong
a. Giôùi thieäu caây döøa Bình Ñònh vôùi nhöõng ñaëc ñieåm ñôøi soáng con ngöôøi:
vaø lôïi ích cuûa noù.
b. Giaûi thích veà taùc duïng chaát dieäp luïc laøm cho ngöôøi
ta thaáy laù caây coù maøu xanh.
c. Giôùi thieäu Hueá nhö laø moät trung taâm vaên hoùa
ngheä thuaät lôùn cuûa Vieät Nam vôùi nhöõng ñaëc ñieåm
rieâng tieâu bieåu.
GV hoûi: Em thöôøng gaëp vaên baûn ñoù ôû ñaâu?
HS traû lôøi: Trong saùch, baùo khi ta caàn tri thöùc ñoù.
GV yeâu caàu: Haõy keå theâm nhöõng vaên baûn cuøng
loaïi maø em bieát?
 HS traû lôøi:
+ Caàu Long Bieân – chöùng nhaân lòch söû.
+ Ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà
+ Thoâng tin veà traùi ñaát naêm 2000
GV hoûi: Qua tìm hieåu treân em haõy cho bieát vai troø
cuûa vaên baûn thuyeát minh trong ñôøi soáng con ngöôøi?    Thoâng duïng torng moïi lónh vöïc

110
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

HS traû lôøi: Laø vaên baûn thoâng duïng trong moõi lónh     ñôøi soáng
vöïc nhaèm cung caáp tri thöùc cho con ngöôøi.          2. Ñaëc ñieåm chung cuûa vaên
GV: Yeâu caàu HS ñoïc leân toaøn boä 4 caâu hoûi SGK 116-    baûn thuyeát minh:
117
HS: Thaûo luaän theo nhoùm vaø trình baøy tröôùc lôùp
 HS coù theå traû lôøi
a. Caùc vaên baûn (a), (b), (c) khoâng phaûi xem laø vaên
baûn töï söï, mieâu taû, nghò luaän, bieåu caûm vì caùc vaên
baûn ñoù trình baøy ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa söï vaät
hieän töôïng.
- Töï söï: Trình baøy söï vieäc, dieãn bieán nhaân vaät
- Mieâu taû: Trình baøy chi tieát cuï theå cho ta caûm nhaän
ñöôïc söï vaät con ngöôøi.
- Nghò luaän: Trình baøy yù kieán luaän ñieåm.
b. Ñaëc ñieåm chung: Trình baøy ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa
söï vaät hieän töôïng.
c. Vaên baûn (a) trình baøy, giôùi thieäu, (b) giaûi thích (c)
giôùi thieäu.
d. Chính xaùc, roõ raøng, chaët cheõ haáp daãn.
- HS trình baøy yù kieán cuûa nhoùm mình, nhoùm khaùc
nhaän xeùt boå sung..
GV: Nhaän xeùt boå sung vaø keát luaän chung.
GV hoûi: Qua thaûo luaän tìm hieåu, em bieát gì veà ñaëc
ñieåm chung cuûa vaên baûn thuyeát minh?
HS traû lôøi:                          II. Ghi nhôù:
+ Trình baøy ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa söï vaät hieän     B. Luyeän taäp:
töôïng.                             BT 1
+ Trình baøy moät caùch khaùch quan.
GV: Yeâu caàu: HS ñoïc ghi nhôù SGK 117
III. Luyeän taäp: (17‟)
HS ñoïc BT 1/117 – 118
GV hoûi: Caùc vaên baûn treân coù phaûi laø vaên baûn
thuyeát minh khoâng? Vì sao?                   BT 2:
HS traû lôøi: Ñeàu laø vaên baûn thuyeát minh vì:        Vaên baûn “Thoâng tin veà ngaøy
+ Vaên baûn (a) cung caáp kieán thöùc lòch söû          traùi ñaát naêm 2000”.
+ Vaên baûn (b) cung caáp kieán thöùc sinh vaät         - Kieåu vaên baûn nghò luaän
HS: Ñoïc BT 2/118                        yeáu toá thuyeát minh.
HS thaûo luaän ñeå hoaøn thaønh BT                - Noùi roõ taùc haïi cuûa bao laøm
                                 cho ñeà nghò coù söùc thuyeát
                                 phuïc.
 HS traû lôøi: Vaên baûn nghò luaän söû duïng yeáu toá
thuyeát minh ñeå noùi roõ taùc haïi cuûa bao nilong laøm cho
ñeà nghò coù söùc thuyeát phuïc cao.
IV. Cuûng coá daën doø:
? Em bieát gì veà vai troø cuûa vaên baûn thuyeát minh trong ñôøi soáng con ngöôøi? Nhöõng ñaëc ñieåm chung
cuûa vaên baûn thuyeát minh laø gì?
- Hoïc baøi laøm BT coøn laïi
- Soaïn baøi “OÂn dòch, thuoác laù”
111
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8


Baøi 11 – 12 Tieát 45    OÂN DÒCH, THUOÁC LAÙ
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Baøi soaïn, tranh aûnh veà thuoác laù
        - Duïng cuï tröïc quan
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2. HS: - Chuaån bò baøi ôû nhaø
        - Söu taàm tranh aûnh veà thuoác laù
        - Hoïc taäp tích cöïc
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ: Kieåm tra phaàn chuaån bò cuûa 1 vaøi HS.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Xöa nay, vieäc duøng thuoác laù laø 1 thoùi quen cuûa con ngöôøi tuy nhieân ñaèng sau
ñoù laø söï beänh taät gaây thieät haïi nghieâm troïng cho con ngöôøi vaø xaõ hoäi. Ñoái vôùi vaên baûn “OÂn
dòch, thuoác laù” caùc em seõ bieát roõ nhöõng ñieàu ñoù.
II. Ñoïc hieåu vaên baûn: (25‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC              PHAÀN GHI BAÛNG
               SINH
HS ñoïc caùc chuù thích töø khoù               A. Tìm hieåu baøi:
GV: Yeâu caàu HS naém kyõ caùc chuù thích: 1, 2, 3, 5, 6, 9 I. Keát caáu vaên baûn:
ñaëc bieät laø chuù thích 1 vaø 9
GV: Giôùi thieäu caùch ñoïc vaên baûn
Ñoïc roõ raøng, chuù yù chuù yù döøng laïi ôû cuoái moãi
phaàn, löu yù ñoïc roõ caùc töø ñöôïc phieân aâm.
GV: Ñoïc qua 1 ñoaïn goïi HS ñoïc tieáp theo
GV hoûi: Vaên baûn coù theå chia thaønh maáy phaàn, haõy
chæ ra vaø cho bieát noäi dung cuûa töøng phaàn?
 HS traû lôøi:
- Phaàn 1: Töø ñaàu ñeán naëng hôn caû AIDS  Neâu leân
taàm quan troïng vaø tính chaát nghieâm troïng cuûa vaán
ñeà.
-Phaàn 2: Tieáp theo ñeán söùc khoûe coäng ñoàng  Neâu
leân kieåu caaùch maø thuoác laù ñaõ vaø ñang ñe doïa söùc
khoûe vaø tính maïng cuûa con ngöôøi.
- Phaàn 3: Tieáp theo ñeán neâu göông xaáu  Taùc haïi
thuoác laù ñoái vôùi ngöôøi khoâng huùt.           I. Phaân tích:
- Phaàn 4: Coøn laïi Caûm nghó vaø lôøi bình cuûa ngöôøi
vieát.
GV hoûi: Em bieát gì veà daáu phaåy maø taùc giaû söû
duïng trong nhan ñeà vaên baûn?
 HS traû lôøi: Daáu phaåy ñöôïc söû duïng theo loái tu töø
ñeå nhaán maïnh saéc thaùi bieåu caûm vöøa caêm töùc vöøa
gheâ tôûm.
GV hoûi: Em hieåu gì veà nhan ñeà cuûa vaên baûn?

112
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

HS traû lôøi: Teä nghieän thuoác laù cuõng laø moät thöù
beänh vaø caû hai coù ñaëc ñieåm chung laø raát deã laây lan.
GV hoûi: Coù theå söûa nhan ñeà oân dòch, thuoác laù
khoâng coù daáu phaåy hoaëc thuoác laù laø moät loaïi oân
dòch ñöôïc khoâng? Vì sao?                   1. Taàm quan troïng vaø tính
HS traû lôøi: Khoâng theå boû daáu phaåyhoaëc nhö nhan     chaát quan troïng cuûa vaán
ñeà thuoác laù laø moät loaïi oân dòch vì noù seõ laøm giaûm  ñeà:
taàm quan troïng cuûa vaán ñeà.                 OÂn dòch thuoác laù ñaõ vaø
GV: Yeâu caàu HS ñoïc laïi ñoaïn 1               ñang ñe doïa söùc khoûe vaø tính
GV hoûi: Hieän nay caû theá giôùi ñang lo aâu ñieàu gì?     maïng loaøi ngöôøi coøn naëng
HS traû lôøi: Caên beänh theá kæ AIDS (Sida)          hôn caû AIDS.
GV hoûi: Trong quaù trình nghieân cöùu caùc nhaø khoa hoïc   2. Kieåu caùch maø thuoác laù
ñaõ phaùt hieän ra ñieàu gì? Ñieàu phaùt hieän ra ñoù coù    ñaõ vaø ñang ñe doïa tính maïng
taùc ñoäng nhö theá naøo?                    vaø söùc khoûe con ngöôøi:
HS traû lôøi: OÂn dòch thuoác laù ñaõ vaø ñang ñe doïa tính
maïng loaøi ngöôøi coøn naëng hôn caû AIDS.
GV: Taïi sao ngöôøi vieát daãn lôøi Traàn Höng Ñaïo tröôùc
khi phaân tích taùc haïi cuûa thuoác laù?            Taøn phaù daàn caùc teá baøo
HS: Muoán cho moïi ngöôøi bieát thuoác laù laø gaëm nhaám    cuûa cô theå gaây ra nhöõng beänh
söùc khoûe con ngöôøi daàn daàn thaät nguy hieåm.        hieåm ngheøo khoù coù theå cöùu
GV hoûi: Vieäc laäp luaän tuy chöa hoaøn chænh, coøn      chöõa ñöôïc.
khaäp khieång xong coù taùc duïng lôùn trong vieäc phaân    3. Taùc haïi cuûa thuoác laù ñoái
tích taùc haïi cuûa khoùi thuoác laù vôùi söùc khoûe con    vôùi ngöôøi khoâng huùt:
ngöôøi.
GV chuyeån yù: Nhöõng ngöôøi huùt thuoác chòu taùc haïi
tröïc tieáp töø khoùi thuoác laù ñaõ ñaønh song ñoái vôùi
nhöõng ngöôøi khoâng huùt thì nhö theá naøo?
HS ñoïc ñoaïn tieáp theo
GV hoûi: Ví sao taùc giaû ñaët gæa ñònh “Coù ngöôøi baûo:
Toâi huùt thí toâi bònh maëc toâi” tröôùc khi neâu leân
nhöõng taùc haïi veà phöông dieän xh cuûa thuoác laù?
 HS traû lôøi: Giaû ñònh cuûa nhöõng ngöôøi keùm hieåu
bieát chæ bieát ñeán mình maø khoâng quan taâm ñeán moïi
ngöôøi xung quanh.                       Khoâng huùt maø hít phaûi khoùi
GV hoûi: Nhöõng taùc haïi maø thuoác laù ñem laïi ôû      thuoác thì taùc haïi nhö ngöôøi
nhöõng ngöôøi khoâng duøng thuoác?               tröïc tieáp huùt.
HS traû lôøi: Cuõng coù nhöõng aûnh höôûng nhö ngöôøi
huùt:
+ Nhieãm ñoäc, ñau tim, vieâm pheá quaûn, ung thö.
+ Ñoái vôùi thai nhi: Sinh non, suy yeáu.
+ Neâu göông xaáu cho con mình.
GV hoûi: Vaäy giöõa ngöôøi huùt vaø ngöôøi khoâng huùt thì   4. Ngaên ngöøa, tieâu dieät oân
taùc haïi ñoù coù gì khaùc nhau?                dòch thuoác laù:
HS traû lôøi: Taùc haïi nhö nhau
GV hoûi: Vì sao taùc giaû ñöa ra nhöõng soá lieäu ñeå so
saùnh tình hình huùt thuoác laù ôû nöôùc ta vôùi caùc nöôùc
AÂu – Mó tröôùc khi ñöa ra kieán nghò: “Ñaõ ñeán luùc moïi
ngöôøi phaûi ñöùng leân choùng laïi ngaên ngöøa naïn oâ
113
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

dòch naøy”.
HS traû lôøi: Vieäc taùc giaû ñöa ra soá lieäu cho chuùng ta
thaáy raèng nöôùc ta coøn ngheøo vieäc duøng thuoác laù
töông ñöông vôùi caùc nöôùc phaùt trieån, seõ laø noãi lo cho Caàn phaûi coù nhöõng bieän
xaõ hoäi.                           phaùp quyeát lieät maïnh meõ vaø
GV hoûi: Theo em nhö phoøng choáng thuoác laù thì em seõ trieät ñeå.
phoøng choáng baèng nhöõng giaûi phaùp naøo?
HS traû lôøi: Tuyø theo moãi HS traû lôøi GV nhaän xeùt
goùp yù.
GV hoûi: Thaùi ñoä cuûa taùc giaû ñoái vôùi oân dòch thuoác
laù nhö theá naøo?
 Nghó ñeán maø kinh ! Ñaõ ñeán luùc moïi ngöôøi phaûi
ñöùng leân choáng laïi, ngaên ngöøa naïn oâ dòch naøy.
GV hoûi: Taùc giaû ñaõ söû duïng nhöõng bieän phaùp ngheä
thuaät naøo trong vaên baûn?
 HS traû lôøi: So saùnh                   III. Toång keát:
GV hoûi: Em hieåu gì veà taùc haïi cuûa thuoác laù ñoái vôùi Ghi nhôù SGK/122
söùc khoûa cuûa con ngöôøi?
 HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/122          B. Luyeän taäp:
III. Toång keát: (2‟)
- HS ñoïc to ghi nhôù SGK/122
- GV choát vaø bình giaûng theâm
IV. Luyeän taäp: (7‟)
- GV höôùng daãn HS thöïc hieän caû 2 BT
- HS ñoïc phaùt bieåu caûn nghó cuûa mình tröôùc lôùp
- HS khaùc nhaän xeùt – GV nhaän xeùt chung.
V. Cuûng coá, daën doø: (6‟)
? Tieáng coøi baùo ñoäng trong vaên baûn vöøa hoïc laø gì?
? Neâu nhöõng taùc haïi cuûa thuoác laù ñoái vôùi moïi ngöôøi?
? Theo em, coù nhöõng bieän phaùp khaéc phuïc naøo giaûm naïn oân dòch naøy?
- Hoïc baøi vaø laøm 2 BT SGK phaàn luyeän taäp.
- Xem vaø chuaån bò baøi “Caâu Gheùp” (tieáp theo).

Tieát 46                 CAÂU GHEÙP
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Baøi soaïn, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn vaø tinh thaàn hoaït ñoäng nhoùm
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ: Em bieát theá naøo veà ñaëc ñieåm cuûa ñaëc ñieåm cuûa caâu gheùp cho VD phaân tích thaønh phaàn
caâu?
- Trình baøy caùc caùch noái caùc veá caâu gheùp


114
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeå hieåu theâm veà caâu gheùp tieát hoïc naøy giuùp caùc em hieåu theâm veà quan heä
yù nghóa giöõa caùc veá caâu.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (20‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC              PHAÀN GHI BAÛNG
              SINH
GV: Treo baûng phuï, HS ñoïc                  A. Tìm hieåu baøi:
GV: Hoûi: Quan heä yù nghóa giöõa caùc veá caâu torng caâu I. Quan heä yù nghóa giöõa caùc
gheùp laø quan heä gì?                     veá caâu:
 HS Traû lôøi: Quan heä nguyeân nhaân, keát quaû hay
coøn goïi laø quan heä nguyeân nhaân
GV hoûi: Trong moãi quan heä ñoù moãi veá caâu bieåu thò
coù yù nghóa gì?
 HS traû lôøi: Veá A khaúng ñònh, veá B giaûi thích      - Quan heä nguyeân nhaân
GV hoûi: Ngoaøi VD vöøa tìm haõy tìm VD töông töï?       VD: Chöa laøm BT khoâng ñöôïc
HS: Tìm VD – GV nhaän xeùt                  vì chöa khoâng chòu nghe giaûng
GV hoûi: Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc ôû caùc lôùp döôùi baøi.
haõy neâu theâm nhöõng quan heä yù nghóa coù theå coù
giöõa caùc veá caâu cho VD?
HS traû lôøi:
+ Quan heä ñieàu kieän giaû thieát
VD: Neáu baïn khoâng hoïc baøi, ngaøy mai baïn seõ bò - Quan heä ñieàu kieän (giaû
ñieåm keùmtrong baøi kieåm tra.                thieát)
+ Quan heä töông phaûn:
VD: Ngöôøi em thaät thaø coøn ngöôøi anh thì tham lam.
+ Quan heä taêng tieán:                    - Quan heä töông phaûn
VD: Tuyeát caøng rôi, trôøi caøng xanh.
+ Quan heä löïa choïn:                     - Quan heä taêng tieán
VD: Toâi haùi boâng hoa Hoàng coøn noù haùi boâng hoa
Cuùc.                             - Quan heä löïa choïn
+ Quan heä Boå sung:
VD: Baøi taäp ñaõ laøm sai maø noù vaãn coøn tranh luaän.   - Quan heä Boå sung
+ Quan heä tieáp noái:
VD: Noù chaøo toâi laàn aáy, keå töø ñoù ñeán nay toâi vaãn - Quan heä tieáp noái
khoâng gaëp noù.
+ Quan heä ñoàng thôøi:
VD: Toâi vöøa ñeán noù laïi sang.               - Quan heä ñoàng thôøi
+ Quan heä giaûi thích:
VD: Baøi toaùn naøy khoù vì noù coù nhieàu caùch giaûi     - Quan heä giaûi thích
GV hoûi: Qua tìm hieåu treân vieäc quan heä yù nghóa giöõa
caùc veá trong caâu gheùp ñöôïc ñaùnh daáu nhö theá naøo?
Ngoaøi quan heä töø, caëp quan heä töø vaø caëp töø hoâ
öùng ñeå nhaän bieát chính xaùc quan heä yù nghóa giöõa
caùc veá caâu gheùp ta caàn phaûi döïa vaøo ñieàu gì?
HS traû lôøi: Döïa vaøo vaên caûnh hoaëc hoaøn caûnh giao
tieáp.
GV:Yeâu caàu HS ñoïc ghi nhôù SGK/123             II. Ghi nhôù: SGK/123
III. Luyeän taäp: (17‟)                    B. Baøi taäp:
HS: Ñoïc yeâu caàu BT 1/124                  BT 1: Quan heä yù n ghóa giöõa
115
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

GV hoûi: BT yeâu caàu laøm gì?               caùc veá caâu:
HS traû lôøi: Xaùc ñònh quan heä yù nghóa giöõa caùc veá a. Veá 1 vaø 2: Nguyeân nhaân –
caâu                            Keát quaû
GV: Yeâu caàu HS leân baûng laøm BT              Veá 2 vaø 3: Giaûi thích
GV: Nhaän xeùt chung                    b. Ñieàu kieän – Keát quaû
                              c. Taêng tieán
                              d. Töông phaûn
                              e. Quan heä töø roài chæ quan heä
                              ñoàng thôøi noái tieáp (caâu 1)
                               Nguyeân nhaân – Keát quaû
HS: Ñoïc BT 2 vaø xaùc ñònh yeâu caàu BT          (caâu 2)
HS traû lôøi: Thöïc hieän theo yeâu caàu BT         BT 2: Thöïc hieän theo yeâu caàu
GV: Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm             - Caû ñoaïn 1 vaø 4 caâu gheùp
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc nhaän xeùt – GV vaø cuøng chæ quan heä yù nghóa
nhaän xeùt chung.                      ñieàu kieän – keát quaû.
                              - Ñoaïn 2: Coù 2 caâu gheùp ñeàu
                              coù quan heä nguyeân nhaân –
                              keát quaû
                               Khoâng neân taùch ra vì yù
                              nghóa giöõa caùc veá coù quan
HS: Ñoïc yeâu caàu BT                    heä chaët cheõ vôùi nhau.
GV hoûi: Coù theå taùch caùc veá caâu gheùp thaønh 1 caâu BT 3:
khoâng? Vì sao?                       - Khoâng theå taùch vì khoâng
HS traû lôøi: Khoâng theå taùch vì khoâng ñaûm baûo veà ñaûm baûo veá caâu maïch laïc.
tính maïch laïc cuûa laäp luaän.              - Taùi hieän caùch keå daøi doøng
GV hoûi: Caâu gheùp vieát daøi nhö vaäy coù taùc duïng gì? cuûa Laõo Haïc.
HS traû lôøi: Taùi hieän caùch keå daøi doøng cuûa laõo
Haïc.
HS ñoïc BT                         BT 4:
GV hoûi: Quan heä yù nghóa giöõa caùc veá cuûa caâu a. Quan heä ñieàu kieän – keát
gheùp thöù hai laø quan heä gì? Coù neân taùch moãi veá quaû
caâu thaønh 1 caâu ñôn khoâng? Vì sao?            Khoâng neân taùch vì neáu
HS traû lôøi:                        taùch noù seõ vôõ tính maïch laïc
+ Quan heä ñieàu kieän – Keát quaû: Khoâng neân taùch ra vì veà noäi dung.
seõ khoâng ñaûm baûo tính maïch laïc.
GV hoûi: Thöû taùch caùch veá caâu gheùp thöù hai vaø
thöù ba roài so saùnh caùch vieát ñoù nhaân vaät noùi nhö
theá naøo?                         b. Ñeå nguyeân: Caùch noùi keå
HS traû lôøi: Caùch cuûa taùc giaû:             leå, van væ thieát tha.
+ Laø caùch noùi keå leå, van væ thieát tha.        Taùch ra: Caùch noùi ngaäp
+ Caùch ñaõ taùch: Ngaäp ngöøng, ngheïn ngaøo.       ngöøng, ngheïn ngaøo.

IV. Cuûng coá daën doø: (3‟)
? Em bieát gì veà quan heä yù nghóa giöõa caùc veá trong caâu gheùp?
? Ngoaøi caùch noái caùc veá cuûa caâu gheùp ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc, coøn coù caùch noái naøo ñeå bieát ñöôïc
quan heä yù nghóa giöõa caùc veá trong caâu gheùp.
  - Hoïc baøi vaø tieáp tuïc hoaøn thaønh BT, xem laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.
  - Xem vaø soaïn baøi “Phöông phaùp thuyeát minh”
116
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8Tieát 47           PHÖÔNG PHAÙP THUYEÁT MINH
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn baøi soaïn, baûng phuï
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn chuaån bò ôû nhaø
        - Tinh thaàn hoïc taäïp tích cöïc
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ: Trình baøy vai troø, ñaëc ñieåm cuûa vaên baûn thuyeát minh?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeå ñi saâu, tìm hieåu phöông thöùc thuyeát minh. Tieát hoïc hoâm nay seõ cung caáp
cho caùc em bieát ñöôïc nhöõng phöông phaùp ñeå taoï laäp vaên baûn thuyeát minh.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (20‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC              PHAÀN GHI BAÛNG
               SINH
GV:Yeâu caàu HS ñoïc laïi caùc vaên baûn thuyeát minh:     A. Tìm hieåu baøi:
Caây döøa Bình Ñònh, taïi sao coù maøu xanh luïc, Hueá, I. Tìm hieåu caùc phöông phaùp
Khôûi nghóa Noâng Vaên Vaân, con giuan ñaát.          thuyeát minh:
GV hoûi: Caùc vaên baûn aáy söû duïng caùc loaïi tri thöùc
gì?
HS traû lôøi: Cung caáp tri thöùc veà: Söï vaät, sinh hoïc,
khoa hoïc, lòch söû, vaên hoaù.
GV hoûi: Laøm theá naøo ñeå coù caùc tri thöùc aáy?
HS traû lôøi: Quan saùt, hoïc taäp, tích luyõ tri thöùc.
GV hoûi: Vai troø cuûa quan saùt, hoïc taäp, tích luyõ tri
thöùc ôû ñaâu nhö theá naøo?
HS traû lôøi: Caàn thieát ñeå hình thaønh vaên baûn thuyeát
minh.
GV hoûi: Baèng töôûng töôïng, suy luaän coù theå coù tri
thöùc ñeå laøm vaên thuyeát minh ñöôïc khoâng?
HS traû lôøi: Khoâng theå ñöôïc vì vaên baûn thuyeát minh - Quan saùt, hoïc taäp, tích luõy tri
caàn coù tri thöùc thöïc teá chính xaùc.            thöùc.
GV hoûi: Muoán coù tri thöùc thöùc ñeå laøm toát baøi vaên
thuyeát minh ngöôøi vieát phaûi laøm gì?
HS traû lôøi: Löu vaøo ñieåm 1 cuûa ghi nhôù SGK/128      + Caùc phöông phaùp thuyeát
GV: Treo baûng phuï caùc caâu a, b, c, d, e, g vieát saün.   minh
HS: Ñoïc caâu a
GV hoûi: Caùc caâu treân em thöôøng gaëp töø gì? Sau töø
aáy ngöôøi ta cung caáp kieán thöùc nhö theá naøo?
HS traû lôøi:
+ Töø “laø”
+ Cung caáp kieán thöùc khaùi quaùt, toång theå
GV hoûi: Haõy cho bieát vai troø vaø ñaëc ñieåm cuûa loaïi
caâu naøy?

117
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

HS traû lôøi:                         - Phöông phaùp neâu ñònh nghóa
+ Vai troø: Giôùi thieäu                   giaûi thích
+ Ñaëc ñieåm: Cung caáp kieán thöùc toång quaùt.
HS: Ñoïc caâu b
GV hoûi: Phöông phaùp lieät keâ coù taùc duïng nhö theá
naøo ñoái vôùi vieäc trình baøy tính chaát cuûa söï vaät.
HS traû lôøi: Laøm cho söï vaät trình baøy ñaùng tin caäy
vaø saâu saéc hôn.
HS: Ñoïc caâu c                        - Phöông phaùp neâu ví duï
GV hoûi: Haõy chæ ra VD vaø neâu taùc duïng cuûa noù
ñoái vôùi vieäc trình baøy caùxh xöû phaït nhöõng ngöôøi
huùt thuoác laù ôû nhöõng nôi coâng coäng.
HS traû lôøi:
+ ÔÛ Bæ, töø naêm 1987 vi phaïm laàn thöù nhaát phaït 40
ñoâla, taùi phaïm phaït 500 ñoâla.
+ Thuyeát phuïc ngöôøi ñoïc teân vaøo nhöõng ñieàu ñaõ
cung caáp.                          - Phöông phaùp duøng soá lieäu
HS: Ñoïc caâu d                        (con soá)
GV hoûi: Ñoaïn vaên ñaõ cung caáp nhöõng soá lieäu gì?
Neáu khoâng coù soá lieäu coù theå laøm saùng toû ñöôïc vai
troø cuûa coû trong Thaønh phoá khoâng?
HS traû lôøi:
+ Döôõng khí chieám20%, thaùn khí chieám 3%, beøo naêm,
moät hecta coû haáp thuï 900 kg thaùn khí vaø nhoû ra 600kg
döôõng khí trong 1 ngaøy.
+ Khaúng ñònh ñoä tin caäy cao cuûa tri thöùc ñöôïc cung
caáp.
HS: Ñoïc caâu e
GV hoûi:Haõy cho bieát taùc duïng cuûa bieän phaùp so
saùnh?                            - Phöông phaùp so saùnh
HS traû lôøi: Nhaèm laøm noåi baät caùc ñaëc ñieåm, tính   - Phöông phaùp phaân loaïi phaân
chaát cuûa ñoái töôïng caàn thuyeát minh.           tích
HS: Ñoïc caâu g
GV hoûi: Haõy cho bieát baøi Hueá ñaõ trình baøy caùc ñaëc
ñieåm cuûa thaønh phoá Hueá theo nhöõng maëc naøo?
HS traû lôøi: Ñòa lí, phong caûnh, cô sôû haï taàng, ñaëc
saûn, con ngöôøi vaø tinh thaàn.
GV hoûi: Theo em ñoái vôùi vaên baûn thuyeát minh ngöôøi   II. Ghi nhôù: SGK/128
ta chæ thuaàn söû duïng 1 phöông phaùp hay theá naøo?     B. Luyeän taäp:
HS traû lôøi: Caàn phaûi keát hôïp nhieàu phöông phaùp ñeå  BT 1:
laøm saùng toû, deã hieåu, deã thuyeát phuïc.         - Kieán thöùc y khoa
GV: Yeâu caàu HS ñoïc ñieåm 2 cuûa ghi nhôù SGK/128      - Kieán thöùc xaõ hoäi
III. Luyeän taäp: (17‟)
HS: Ñoïc yeâu caàu BT 1/128
GV: Yeâu caàu HS thaoû luaän nhoùm              BT 2:
- Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy keát quaû leân baûng    - So saùnh: Vôùi HIV vôùi giaëc
 - Nhoùm khaùc nhaän xeùt – GV nhaän xeùt chung vaø ghi    - Phaân tích: Taùc haïi cuûa Hi-
baûng                             coâ-tin vôùi khí Cacbon.
118
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

GV hoûi: Baøi vieát ñaõ söû duïng nhöïng phöông phaùp - Soá lieäu: Tieàn mua thuoác,
thuyeát minh naøo ñeå noåi baät taùc haïi cuûa vieäc huùt tieàn phaït ôû Bæ.
thuoác laù?                          BT 3:
HS traû lôøi: Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå tìm hieåu  - Kieán thöùc: Cuï theå veà lòch
GV cho HS khaùc nhaän xeùt vaø neâu ra yù kieán cuûa mình söû, quaân söï, cuoäc soáng cuûa
(neáu coù).                          caùc nöõ thanh nieân xung phong.
GV: Choát vaø ghi baûng                    - Phöông phaùp: Duøng soá lieäu
HS: Ñoc vaên baûn ñaõ söû duïng nhöõng kieán thöùc nhö vaø caùc söï kieän.
theá naøo?
HS traû lôøi:
- Veà lòch söû, quaân söï, cuoäc soáng cuûa caùc nöõ thanh
nieân xung phong.
GV hoûi: Vaên baûn ñaõ söû duïng nhöõng kieán thöùc
phöông phaùp thuyeát minh naøo?
IV. Cuûng coá daën doø: (3‟)
? Muoán coù tri thöùc ñeå laøm toát baøi vaên thuyeát minh ngöôøi vieát phaûi laøm gì?
? Trình baøy caùc phöông phaùp coù theå coù trong vaên baûn thuyeát minh?
  - Tieáp thuïc laøm BT 4 ôû nhaø
  - Xem vaø chuaån bò cho tieát traû baøi vaø laøm baøi TLV soá 2.

Tieát 48           TRAÛ BAØI KIEÅM TRA VAÊN
                VAØ BAØI TAÄP LAØM VAÊN SOÁ 2
A. Muïc tieâu: SGV
    Giuùp HS naém baét ñöôïc kieán thöùc tieáp thu cuûa mình
B. Chuaån bò:
      1. GV: - Baøi laøm cuûa HS ñaõ chaám ñieåm
          - Baøi laøm toát vaø baøi laøm chöa ñaït yeâu caàu
          - Daøn yù baøi vaên vaø ñaùp aùn phaàn vaên
      2. HS: Nhaän xeùt cuûa baûn thaân veà nhöõng loãi maéc phaûi trong baøi vaên
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ: Muoán coù tri thöùc ñeå laøm toát baøi vaên thuyeát minh thì ngöôøi vieát caàn phaûi laøm gì? Haõy
keå ra caùc phöông phaùp thuyeát minh coù theå söû duïng trong baøi vaên.
3. Baøi môùi:
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (30‟)
1. Nhaän xeùt chung:
  - Nhaän xeùt veà ñieåm vaø neâu soá lieäu
  - Nhaän xeùt veà caùch trình baøy neâu ví duï cuï theå.
  - Nhaän xeùt veà noäi dung
2. Xaùc ñònh laïi yeâu caàu cuûa ñeà:
a. Ñeà: Keå veà 1 laàn maéc khuyeát ñieåm khieán thaày (coâ) giaùo buoàn.
b. Daøn yù: Ñaõ soaïn ôû tieát 35 – 36
3. Ñoïc maãu: GV ñoïc 1 baøi chöa toát vaø 1 baøi toát so vôùi lôùp vaø nhaän xeùt.
4. Phaùt baøi:
  - Cho HS phaùt 2 baøi kieåm tra
  - Cho HS trao ñoåi baøi cho nhau vaø chöõa loãi chính taû cho nhau

119
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

  - Cho HS thaéc maéc veà baøi laøm, veà khuyeát ñieåm cuûa mình
5. GV vaøo ñieåm:
III. Cuûng coá – daën doø: (5‟)
Xem vaø soaïn baøi: “Baøi toaùn daân soá”

Tieát 49              BAØI TOAÙN DAÂN SOÁ
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Ñoà duøng tröïc quan (baøn côø töôùng)
        - Giaùo aùn baøi soaïn, baûng phuï
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn
        - Thao taùc hoaït ñoäng nhoùm
        - Phöông phaùp hoïc taäïp tích cöïc
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Qua vaên baûn oân dòch thuoác laù ñaõ hoïc, em hieåu gì veà nhöõng taùc haïi cuûa thuoác laù ñoái vôùi con
ngöôøi.
- Trình baøy noäi dung phaàn ghi nhôù.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Söï buøng noå daân soá vaø ñaïi dòch HIV laø 1 moái quan taâm lôùm cuûa theá giôùi,
vaán ñeà naøy ñaõ ñöôïc moïi ngöôøi, moïi taàng lôùp xaõ hoäi quan taâm. Ñeán vôùi tieát hoïc hoâm nay cac1 em
seõ tím hieåu baøi “Baøi toaùn daân soá”
II. Ñoïc hieåu vaên baûn: (30‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC              PHAÀN GHI BAÛNG
               SINH
GV: Ñoïc caùc chuù thích töø khoù.              A. Tìm hieåu baøi:
- GV giôùi thieäu caùch ñoïc vaên baûn: Chuù yù ñoïc caùc I. Keát caáu vaên baûn:
caâu caûm, nhöõng con soá, nhöõng töø phieân aâm, caàn
ñoïc vôùi gioïng ñoïc roõ raøng.
- GV ñoïc qua moät ñoaïn – HS ñoïc tieáp theo.
GV hoûi: Vaên baûn coù theå chia thaønh maáy phaàn haõy
chæ ra neâu noäi dung chính?
HS traû lôøi:
+ Môû baøi: Töø ñaàu…. “Saùng maét ra”: Baøi toaùn daân
soá vaø keá hoaïch hoùa gia ñình döôøng nhö ñaõ ñöôïc ñaët
ra töø thôøi coå ñaïi.
+ Thaân baøi: Tieáp thwo ñeán “Sang oâ thöù 31 cuûa baøn
côø” Toác ñoä gia taêng daân soá theá giôùi laø heát söùc
nhanh choùng.
- YÙ 1: Ñoaïn 1: Vaán ñeà töø baøi toaùn coå
- YÙ 2: Ñoaïn 2: Nhöõng giaû thuyeát ñaët ra
- YÙ 3: Ñoaïn 3: Thöïc teá cuûa vieäc sinh saûn cuûa ngöôøi
phuï nöõ noùi chung.                     II. Phaân tích:
+ Keát baøi: Phaàn coøn laïi: Lôøi khuyeán thò khaån thieát. 1. Saùng maét veà daân soá:
HS: Ñoïc laïi phaàn môû baøi.

120
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

GV hoûi: Baøi toaùn daân soá, theo taùc giaû thöïc chaát laø
vaán ñeà gì?
HS traû lôøi: Ñoù laø vaán ñeà daân soá vaø keá hoaïch hoùa
gia ñình                            Söï nghieâm troïng cuûa vieäc
GV hoûi: Theo em caùch neâu vaán ñeà nhö theá coù taùc     taêng daân soá ñaõ ñöôïc ñaët ra
duïng gì ñoái vôùi ngöôøi ñoïc?                töø thôøi coå ñaïi.
HS traû lôøi: Hieåu veà tính chaát nghieâm troïng cuûa vaán  2. Chöùng minh giaûi thuyeát
ñeà taïo söï baát ngôø, haáp daãn, loâi cuoán söï chuù yù.   vaán ñeå xung quanh baøi
GV hoûi: Baûn chaát baøi toaùn ñoù nhö theá naøo?       toaùn:
HS traû lôøi:
+ Baøi toaùn noåi tieáng
+ Soá haït thoùc taêng theo caáp soá nhaân vôùi vôùi coâng   - Baøn côø nhoû nhöng aån löôïng
baäc laø 2.                          th sieâu lôùn.
+ Soá haït thoùc taêng nhanh choùng maët.
GV hoûi: Lieäu coù chaøng trai naøo coù ñuû soá haït thoùc
ñeå xeáp ñaày 64 oâ cuûa baøn côø khoâng? Vì sao?
HS traû lôøi: Khoâng, vì soá löôïng thoùc quaù lôùn.
GV hoûi: Nhaø thoâng thaùi ñöa ra baøi toaùn cöïc khoå
naøy ñeå laøm gì?
HS traû lôøi: Moät caâu chuyeän thoâng minh trí tueä coát
daãn ñeán vieäc so saùnh vôùi vieäc gia taêng daân soá cuûa
loaøi ngöôøi.                         - Nhöõng nöôùc kinh teá ñang
GV hoûi: ÔÛ caùc ñoaïn vaên tieáp theo caùch chöùng minh    phaùt trieån toác ñoä gia taêng
cuûa ngöôøi vieát coù gì thay ñoåi?              daân soá nhanh choùng.
HS traû lôøi: Ngöôøi vieát ñaët thaúng vaán ñeà veà daân soá
vaø keá hoaïch hoùa gia ñình.                  Ñaát ñai khoâng sinh thöa maø
GV hoûi: Vieäc ñöa nhieàu con soá veà tyû leä sinh con cuûa  con ngöôøi laïi taêng leân nhanh
phuï nöõ moät soá nöôùc nhaèm muïc ñích gì?          choùng laøm aûnh höôûng ñeán
HS traû lôøi: Cho thaáy vieäc gia taêng daân soá ôû Chaâu   söï phaùt trieån xaõ hoäi.
AÙ vaø Chaâu Phi laø cao vaø nhanh.
GV hoûi: Qua tìm hieåu vieäc taùc giaû chöùng minh, giaûi   3. Con ñöôøng toàn taïi vaø
thích nhöõng vaán ñeà quanh baøi toaùn coå nhaèm muïc ñích   phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi
gì?                              ngöôøi:
HS traû lôøi: Ñaát ñai khoâng sinh theâm nhöng ngöôïc laïi
con ngöôøi laïi taêng leân nhanh choùng, laøm aûnh höôûng
ñeán söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi.
GV hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà caùch keát baøi cuûa
tac1 giaû?
HS: Thaûo luaän nhoùm traû lôøi baèng ñaïi dieän.
+ Taäp trung höôùng vaøo chuû ñeà, naâng cao taàm quan
troïng cuûa vaán ñeà.
+ Laøm cho ngöôøi ñoïc thaáy ñöôïc taàm quan troïng cuûa
vaán ñeà.
GV hoûi: Taïi sao taùc giaû baøi vieát laïi daãn caâu ñoïc
thoaïi noåi tieáng cuûa nhaân vaät Ham-lit trong vôû kòch vó
ñaïi cuûa
 Seâc-xpia?
HS traû lôøi:                         - Haïn cheá sinh ñeû.
121
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

+ Kieåm soaùt vaán ñeà daân soá laø vaán ñeà soáng coøn,    - Giaùo duïc sinh ñeû coù keá
khoù khaên.                          hoaïch.
+ Ñaët ra cho nhieàu taàng lôùp xaõ hoäi quan taâm.      III. Toång keát:
+ Ñaët ra cho con ñöôøng phaùt trieån xaõ hoäi.         Ghi nhôù SGK/132
GV hoûi: Vaäy ñeå coù con ñöôøng toàn taïi vaø phaùt trieån
xaõ hoäi loaøi ngöôøi thì con ngöôøi caàn phaûi laøm gì veà
vaán ñeà daân soá?
HS traû lôøi:
+ Haïn cheá sinh ñeû
+ Giaùo duïc moïi ngöôøi quan taâm ñeán söï sinh ñeû coù
keá hoaïch.                          B. Luyeän taäp:
GV bình: Vaán ñeà caàn thieát ñeå haïn cheá gia taêng daân   BT 1:
soá?                              Ñaåy maïnh giaùo duïc laø con
III. Toång keát: (2‟)                     ñöôøng toát nhaát ñeå haïn cheá
GV hoûi: Em ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gí qua vaên baûn “Baøi   söï gia taêng daân soá.
toaùn daân soá”?
HS traû lôøi: Döïa vaøo kieán thöùc phaân tích treân.     BT 2:
GV hoûi: Theo em ñeå giaûi quyeát vaán ñeà daân soá,      Daân soá taêng nhanh seõ aûnh
chuùng ta caàn phaûi laøm gì?                 höôûng ñeán nhaân loaïi veà choã
HS traû lôøi: Döïa vaøo phaàn 3                ôû, löông thöïc, nhaø tröôøng,
HS: Ñoïc to phaàn ghi nhôù SGK/132               vieäc laøm, giaùùo duïc töø ñoù
IV. Luyeän taäp: (6‟)                     ñoùi ngheøo beänh taät, laïc haäu.
HS ñoïc phaàn ñoïc theâ,
GV hoûi: Con ñöôøng naøo laø con ñöôøng toát nhaát ñeå
haïn cheá söï gia taêng daân soá ? Vì sao?
HS: Thaûo luaän traû lôøi.
HS: Ñoïc BT 2
GV hoûi: Vì sao söï gia taêng daân soá coù taàm quan troïng
heát söùc to lôùn ñoái vôùi töông lai nhaân loaïi, nhaát laø
ñoái vôùi caùc daân toäc coøn ngheøo naøn, laïc haäu?
 HS tieáp tuïc thaûo luaän traû lôøi.

V. Cuûng coá, daën doø:
 ? Theo em taùc giaû ñöa ra baøi toaùn daân soá vôùi duïng yù gì?
? Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà daân soá ñang taêng nhanh nhö hieän nay. Em seõ coù nhöõng bieän phaùp gì ñeå haïn
cheá noù?
- Hoïc baøi vaø xem laïi baøi hoïc.
- Chuaån bò baøi “Daáu ngoaëc ñôn vaø daáu hai chaám”.


Tieát 50        DAÁU NGOAËC ÑÔN VAØ DAÁU HAI CHAÁM
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
       - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn ôû nhaø
       - Thao taùc hoïc taäïp nhoùm tích cöïc

122
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:      (3‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Em bieát gì veà quan heä yù nghóa giöõa caùc veá caâu trong caâu gheùp. Cho VD veà caâu gheùp coù quan heä
boå sung?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeå boå sung theâm veà kieán thöùc daân soá ñoái vôøi baøi hoïc hoâm nay caùc em seõ
tieáp xuùc tím hieåu “Daáu ngoaëc ñôn vaø daáu hai chaám”.
II. Ñoïc hieåu vaên baûn: (17‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC              PHAÀN GHI BAÛNG
              SINH
GV treo baûng phuï HS ñoïc                  A. Tìm hieåu baøi:
GV hoûi: Daáu ngoaëc ñôn trong caùc ñoaïn trích ñöôïc I. Daáu ngoaëc ñôn:
duøng ñeå laøm gì?                      a. Giaûi thích roõ hoï nguï yù chæ
HS traû lôøi: Duøng ñeå ñaùnh daáu phaàn chuù thích      ai
+ Caâu a: Giaûi thích roõ hoï chæ ai             b. Thuyeát minh veà loaïi ñoäng
+ Caâu b: Thuyeát minh veà moät loaøi ñoäng vaät maø teân vaät maø teân cuûa noù duøng ñeå
cuûa noù ñöôïc duøng ñeå ñaët teân cho moät con keânh     goïi teân moät con keânh.
+ Caâu c: Phaàn boå sung theâm veà naêm sinh vaø naêm c. Boå sung veà naêm sinh vaø
maát cuûa taùc giaû cuõng nhö bieát theâm vò trí cuûa Vieân naêm maát cuûa taùc giaû vaø
Chaâu                             Vieân Chaâu vò trí giaùp hoaëc
GV hoûi: Neáu boû phaàn trong daáu ngoaëc ñôn thì yù thuoäc vuøng naøo.
nghóa cô baûn cuûa nhöõng ñoaïn trích treân coù thay ñoåi
khoâng?
HS traû lôøi: Khoâng. Vì ñoù chæ laø nhöõng phaàn cung
caáp theâm thoâng tin.
GV yeâu caàu: Qua tìm hieåu treân haõy cho bieát theá naøo * Ghi nhôù: SGK/134
laø daáu ngoaëc ñôn?
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù
GV: Cho HS ñoïc to phaàn ghi nhôù
GV treo baûng phuï hS ñoïc baûng phuï
GV hoûi: Daáu hai chaám trong nhöõng ñoaïn trích duøng II. Daáu hai chaám:
ñeå laøm gì?                         Ñaùnh daáu (baùo tröôùc)
HS traû lôøi: Ñaùnh daáu (baùo tröôùc)            a. Lôøi ñoái thoaïi cuûa Deá Meøn
a. Lôøi ñoái thoaïi                      vaø Deá Choaét
b. Lôøi daãn tröïc tieáp                   b. Lôøi daãn tröïc tieáp (daãn lôøi
c. Phaàn giaûi thích                     cuûa ngöôøi xöa).
GV hoûi: Qua tìm hieåu treân haõy cho bieát daáu hai chaám c. Giaûi thích lyù do thay ñoåi
coù nhöõng coâng duïng naøo?                 taâm traïng cuûa taùc giaû trong
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/135           ngaøy ñaàu ñeán tröôøng.
GV cho HS laøm BT nhan: Theâm daáu hai chaám vaøo caâu
cho phuø hôïp
a. Ngöôøi Vieät Nam noùi “Hoïc thaáy khoâng taøy hoïc
baïn”, nhöng cuõng noùi “Khoâng thaày ñoá maøy laøm
neân”
b. Nam khoe vôùi toâi raèng “Hoâm qua coâ giaùo khen noù” * Ghi nhôù: SGK/135
GV yeâu caàu HS ñoïc ghi nhôù SGK/135             B. Luyeän taäp:
III. Luyeän taäp: (20‟)                    BT 1: Coâng duïng cuûa daáu
123
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

HS: Ñoïc BT 1                        ngoaëc ñôn:
HS: Giaûi thích coâng duïng cuûa daáu ngoaëc ñôn      a. Ñaùnh daáu phaàn giaûi thích
HS nhaän xeùt                        b. Ñaùnh daáu phaàn thuye6t1
GV: Nhaän xeùt chung vaø ghi baûng             minh
                              c. Ñaùnh daáu phaàn boå sung
HS: Ñoïc BT 2/136                      BT 2: Coâng duïng cuûa daáu hai
GV: Phaùt phieáu hoïc taäp                 chaám:
HS:Thaûo luaän nhoùm vaø ñaïi dieän trình baøy       a. Ñaùnh daáu baùo tröôùc phaàn
GV: Treo baûng phuï nhaän xeùt goùp yù           giaûi thích
                              b. Ñaùnh daáu (baùo tröôùc) lôøi
                              thoaïi
HS: Ñoïc BT 3/136                      c. Ñaùnh daáu (baùo tröôùc) phaàn
GV hoûi: Coù theå boû daáu hai chaám ñöôïc hay khoâng thuyeát minh
vaø cho bieát taùc duïng cuûa daáu hai chaám?        BT 3: Duøng daáu hai chaám
HS traû lôøi: Ñöôïc, nhöng phaàn sau daáu hai chaám Thaáy ñöôïc nhöõng phaàn daáu
khoâng ñöôïc nhaán maïnh.                  hai chaám khoâng ñöôïc nhaán
GV: Yeâu caàu HS quan saùt caâu vaên trong BT 4/137     maïnh.
GV hoûi: Coù theå thay daáu hai chaám baèng daáu ngoaëc
ñôn ñöôïc hay khoâng? Neáu thay thì yù nghóa cuûa caâu coù BT 4: Nhaän xeùt söï thay ñoåi
gì thay ñoåi?                        daáu caâu
HS traû lôøi                        - Coù theå thay theá tuy nhieân
GV hoûi: Neáu vieát Phong Nha goàm: Ñoäng khoâ vaø ngöôøi ñoïc seõ hieåu phaàn trong
Ñoäng nöôùc thì coù theå thay daáu hai chaám baèng daáu daáu ngoaëc ñôn chæ laø phaàn
ngoaëc ñôn ñöôïc khoâng?                  boå sung theâm.
HS traû lôøi                        - Khoâng theå thay theá vì khoâng
                              theå coi noù laø phaàn chuù thích.
IV. Cuûng coá, daën doø:
  ? Haõy cho bieát coâng duïng cuûa daáu ngoaëc ñôn?
  ? Haõy cho bieát coâng duïng cuûa daáu hai chaám?
  - Hoïc baøi vaø laøm BT coøn laïi.
  - Xem vaø soaïn baøi “Ñeà vaên thuyeát minh vaø caùch laøm baøi vaên thuyeát minh”.

Tieát 51         ÑEÀ VAÊN THUYEÁT MINH
            VAØ CAÙCH LAØM BAØI VAÊN THUYEÁT MINH
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
      1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï vaø phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp.
      2. HS: - Baøi soaïn ôû nhaø tinh thaàn hoïc taäïp tích cöïc.
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Muoán coù tri thöùc ñeå laøm toát baøi vaên thuyeát minh ngöôøi vieát caàn phaæ laøm gì?
- Haõy trình baøy caùc phöông phaùp khi laøm baøi vaên thuyeát minh?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeå laøm baøi vaên noùi chung vaø baøi vaên thuyeát minh noùi rieâng ñieàu quan troïng
laø phaûi hieåu ñöôïc ñeå ñoàng thôøi naém ñöôïc thao taùc laøm baøi. Ñeán vôùi tieát hoïc naøy deõ giuùp caùc em
hieåu ñöôïc ñieàu ñoù.

124
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

II. Ñoïc hieåu vaên baûn: (17‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC              PHAÀN GHI BAÛNG
SINH
GV: Treo baûng phuï                       A. Tìm hieåu baøi:
HS: Ñoïc caùc ñeà trong baûng phuï               I. Ñeà vaên thuyeát minh vaø
GV hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà phaïm vi caùc ñeà neâu    caùch laøm baøi vaên thuyeát
treân?                             minh:
HS traû lôøi: Phaïm vi gaàn guõi, ñoái töôïng deã tieáp caän.  1. Ñeà vaên thuyeát minh:
GV hoûi: Laøm sao em coù theå bieát ñoù laø ñeà vaên      - Phaïm vi gaàn guõi
thuyeát minh?                          - Ñoái töôïng deã tieáp caän.
HS traû lôøi: Bôûi vì taát caû caùc ñeà ñoù khoâng yeâu caàu
keå chuyeän, mieâu taû, bieåu caûm.
GV: Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm hoaëc cho caùc em
chôi troø chôi ra ñeà. Nhoùm naøo ra ñuùng vaø nhieàu hôn
thì seõ ñöôïc taëng thöôûng cho traøn phaùo tay cuûa nhoùm
                           2. Caùch laøm baøi vaên thuyeát
coøn laïi.                      minh:
HS: Ñoïc vaên baûn “Xe ñaïp”             a. Môû baøi: Giôùi thieäu khaùi
GV hoûi: Em coù nhaän xeùt gæ veà phaïm vi ñeà vaên quaùt veà phöông tieän xe ñaïp.
treân?                        b. Thaân baøi:Laàn löôït giôùi
HS traû lôøi: Phaïm vi gaàn guõi           thieäu Caáu taïo vaø nguyeân taéc
GV hoûi: Haõy chæ ra 3 phaàn cuûa baøi vaên?     hoaït ñoäng cuûa caùc boä phaän:
HS traû lôøi:                    + Heä thoáng truyeàn ñoäng:
+ Môû baøi: Töø ñaàu ñeán “Nhôø söùc ngöôøi”  Giôùi   - Khung xe…
thieäu khaùi quaùt veà phöông tieän xe ñaïp.       - Baøn ñaïp…
+ Thaân baøi: Tieáp theo ñeán “Choã tay caàm”  Caáu taïo - Truïc giöõa…
vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa xe ñaïp.        - OÅ bi giöõa…
+ Keát baøi: Phaàn coøn laïi  Vò trí cuûa xe ñaïp trong ñôøi
                             - Daây xích...
soáng cuûa ngöôøi Vieät Nam vaø trong töông lai.     - Ñóa…
                             - OÅ lôùp…
GV hoûi: Baøi vieát ñaõ trình baøy caáu taïo chieác xe ñaïp
nhö theá naøo?                      - Hai truïc oå bi vaø 2
HS thaûo luaän traû lôøi: Döïa vaøo caùc ñoaïn vaên trong  baùnh
                           + Heä thoáng ñieàu khieån:
vaên baûn HS seõ tìm ra caùc boä phaän cuûa xe ñaïp vaø
caáu taïo cuûa noù.                    - Ghi ñoâng
HS: Trình baøy keát quaû cuûa nhoùm            - Boä phanh
- Nhoùm khaùc nhaän xeùt               + Heä thoáng chuyeân chôû:
GV: Nhaän xeùt chung vaø ghi baûng            - Yeân xe
                             - Giaù ñeo haøng, gioû
                               ñöïng ñoà
                           + Caùc boä phaän phuï: Chaén
GV hoûi: Baøi vaên ñaõ söû duïng nhöõng phöông phaùp xích, ñeøn, choâng
naøo ñeå thuyeát minh?                c. Keát baøi: Taùc duïng veà töông
HS traû lôøi: Giaûi thích vaø lieät keâ       lai cuûa chieác xe ñaïp.
GV:Yeâu caàu HS ñoïc to phaàn ghi nhôù SGK/140    II. Ghi nhôù: SGK/140
III. Luyeän taäp: (20‟)               B. Luyeän taäp:
 GV: Yeâu caàu HS xem qua daøn yù ñaõ cho trong SGK. Ñeà: Thuyeát minh veà chieác
HS: Neâu ñònh nghóa chieác noùn laù Vieät Nam    noùn laù Vieät Nam
                           + Môû baøi:Chieác noùn laù laø
                           moät vaät khoâng theå thieáu trong
125
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

                             cuoäc soáng
                             cuûa ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam
                             xöa laø moät ñaëc tröng cho coâ
                             gaùi Vieät Nam maø khoâng coù
                             moät daân toäc naøo coù ñöôïc.
                             + Thaân baøi:
HS: Neâu ñöôïc hình daùng vaø nguyeân vaät lieäu laøm - Hình daùng: Hình noùn
noùn                           - Vaät lieäu: mo nang, daây moùc ,
                             laù luïi, khuoân noùn, voøng noùn,
                             sôïi guoäc.
                             - Quy trình: Phôi laù, traûi laù
HS: Naém ñöôïc quy trình laøm noùn, nhöõng thao taùc khi duoãi laù cho thaúng, taïo
hình thaønh chieác noùn.                 voøngnoùn, thaét vaø khaâu noùn,
                             phôi noùn treân löôùi dieâm cho
                             traéng vaø traùnh moùc.
Söu taàm theâm caùc vuøng laøm noùn treân ñaát nuôùc ta. - Giôùi thieäu theâm caùc vuøng
                             laøm noùn: Hueá, Quaûng Bình,
                             Laøng Chuoâng.
HS: Neâu ñöôïc giaù trò vaø khaúng ñònh laïi coâng duïng - Coâng duïng cuûa noùn: Che
cuûa chieác noùn laù Vieät Nam.             möa, che naéng, taïo duyeân daùng
                             cho ngöôøi phuï nöõ, trôû thaønh
                             bieåu töôïng.
                             + Keát baøi: Caûm nghó veà
                             chieác noùn laù Vieät Nam.


IV. Cuûng coá, daën doø: (3‟)
  ? Em bieát gì veà ñeà vaên thuyeát minh?
  ? Ñeå laøm baøi vaên thuyeát minh ngöôøi vieát caàn phaûi laøm gì?
  ? Haõy cho bieát boá cuïc cuûa baøi vaên thuyeát minh
  - Hoïc baøi vaø laøm BT
  - Soaïn baøi “Chöông trính ñòa phöông”

Tieát 52       CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA PHÖÔNG – PHAÀN VAÊN
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
      1. GV: - Giaùo aùn, taùc phaåm cuûa moät soá taùc giaû ñòa phöông.
         - Vaên baûn cuï theå
         - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp.
      2. HS: Baøi chuaån bò ôû nhaø
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:      (4‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
Qua vaên baûn “Baøi toaùn daân soá” em hieåu gí veà noäi dung truyeàn ñaït cuûa taùc giaû ñoái vôùi vaán ñeà daân
soá hieän nay?


126
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeå ñöôïc bieát vaø hieåu theâm cho voán vaên cuûa mình. Tieát hoïc naøy seõ cung caáp
ñeán cho caùc em bieát theâm veà moät soá taùc giaû ñòa phöông.
II. Ñoïc – tìm hieåu vaên baûn: (33‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC              PHAÀN GHI BAÛNG
SINH
GV hoûi: Qua tìm hieåu ôû nhaø em bieát gì veà cuoäc ñôøi I. Giôùi thieäu taùc giaû vaø söï
taùc giaû Nguyeãn Thoâng?                  nghieäp:
HS traû lôøi: Döïa vaøo phaàn giôùi thieäu taùc giaû ôû 1. Nguyeãn Thoâng:
Saùch Ngöõ Vaên ñòa phöôn trang 43-48            1827 – 27/8/1884 SGK ngöõ vaên
GV hoûi: Em bieát gì veà cuoäc ñôøi taùc giaû Tröông Gia ñòa phöông trang 43-48
Moâ?                             2. Tröông Gia Moâ:
HS traû lôøi: Döïa vaøo phaàn giôùi thieäu taùc giaû ôû 1866 – 2/11/1926 SGK ngöõ vaên
Saùch Ngöõ Vaên ñòa phöông trang 56-58            ñòa phöông trang 56-58
GV hoûi: Em bieát gì veà söï nghieäp vaên chöông cuûa II. Giôùi thieäu taùc giaû:
taùc giaû Nguyeãn Thoâng?                  1. Nguyeãn Thoâng:
HS traû lôøi:                        a. Khuyeán höng cöø (Khai höng
+ Vieäc söû khaûo löôïc                   vieäc thuyû lôïi)
+ Ñeâm am thi vaên taäp                    Moät con ngöôøi luoân quan taâm
+ Kì Xuyeân Coâng ñoäc vaên sao               ñeán moïi ngöôøi, theå hieän taâm
+ Ngoa du saùu taäp (3 quyeån thi taäp, 4 quyeån vaên taäp) ñaéc vì xaõ hoäi, vì tình thöông
+ Döôõng chính luïc (Hieáu kinh, Ñeä töû chöùc, Nöõ yeâu.
giôùi).                           b. Taân lang thuï (Caây cao)
GV hoûi: Qua caùc vaên baûn trích daãn, em bieát gì veà  Moät con ngöôøi coù khí phong
noäi dung töøng vaên baûn ñoù?                ngang, chaúng ngaïi caûnh, theá
                               naøo vaãn giöõ ñöôïc loøng thaúng
                               thaén.
                               c. Bình nhaân sa maïc (Baêng bình
                               nhaân)
                                Toân vinh veû ñaïp thieân nhieân
                               yeâu thöông queâ höông ñaát nöôùc.
                               d. Baïch hoà nhaân haønh ( Ñi Baïch
GV hoûi: Em bieát gì veà söï nghieäp vaên chöông cuûa hoà)
taùc giaû Gia Moâ?                       Veû ñaïp thieân nhieân, lung linh.
HS traû lôøi: Cuùc noâng thi Thaûo              2. Tröông Gia Moâ:
HS ñoïc laàn löôït 3 baøi thô ñöôïc trích daãn        a. Haïc:
GV hoûi: Em bieát gì veà noäi dung cuûa töøng baøi thô  Möôïn chuyeän nöôùc Veâ ñeå
ñöôïc trích daãn?                      gôûi gaám taâm söï noùi veà tình
                               hình hieän taïi cuûa trieàu ñình.
                               b. Taëng höõu: (taëng baïn)
                                Taùc giaû muoán khaúng ñònh
                               phaûi qua nhaân caùch, khí tuyeát
                               khoâng khuaát phuï tröôùc thöû
                               thaùch, haønh ñoäng theo leõ cao
                               ñaïp.
                               c. Töùc söï:
                                Quy luaät cuoäc ñôøi
 III. Cuûng coá daën doø:
  ? Em bieát nhöõng nhaø vaên nhaø thô naøo cuûa ñòa phöông?
127
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                            Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

  ? Haõy cho bieát nhöõng taùc phaåm cuûa hai nhaø vaên Nguyeãn Thoâng vaø Tröông Gia Moâ?
  - Hoïc baøi vaø söu taàm theo yeâu caàu.
  - Xem vaø soaïn baøi “Daáu ngoaëc keùp”.

Baøi 14 - Tieát 53          DAÁU NGOAËC KEÙP
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
      1. GV: - Baøi soaïn (giaùo aùn) baûng phuï, phieáu hoïc taäp
          - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp.
      2. HS: Baøi soaïn vaø tinh thaàn hoaït ñoäng tích cöïc
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Trình baøy coâng duïng cuûa daáu ngoaëc ñôn? Chi ví duï vaø phaân tích yù nghóa daáu ngoaëc ñôn ñöôïc söû
duïng?
- Trình baøy coâng duïng cuûa daáu hai chaám, cho ví duï?
3. Giôùi thieäu baøi môùi:
- Em ñaõ ñöôïc hoïc nhöõng daáu caâu naøo?
- HS traû lôøi GV boå sung theâm vaø boå sung theâm daáu ngoaëc keùp.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (15‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC               PHAÀN GHI BAÛNG
SINH
GV: Treo baûng phuï – HS ñoïc                  A. Tìm hieåu baøi:
GV hoûi: Daáu ngoaëc keùp trong caùc ñoaïn trích ñöôïc I. Coâng duïng:
duøng ñeå laøm gì?                        Duøng ñeå ñaùnh daáu:
HS traû lôøi: Ñaùnh daâuù lôøi daãn tröïc tieáp (a) töø ngöõ a. Lôøi daãn tröïc tieáp: Moät caâu
ñöôïc hieåu theo nghóa ñaëc bieät (b) ñaùnh daáu töø ngöõ noùi cuûa Thaùnh Gaêng - ñi
ñöôïc hieåu theo haøm yù mæa mai (c) ñaùnh daáu töø caùc b. Töø ngöõ ñöôïc hieåu theo
vôû kòch (d).                          nghóa ñaëc bieät
GV hoûi: Vaäy daáu ngoaëc keùp coù nhöõng coâng duïng c. Töø ngöõ coù haøm yù mæa mai
gì?                               d. Teân caùc vôû kòch
HS traû lôøi: Döïa vaøo phaàn tìm hieåu vöøa qua         II. Ghi nhôù: SGK/142
GV: Choát yù                           B. Luyeän taäp:
Goïi HS ñoïc ghi nhôù SHK/142                  BT 1: Coâng duïng cuûa daáu
III. Luyeän taäp: (20‟)                     ngoaëc keùp:
HS ñoïc yeâu caàu BT vaø xaùc ñònh BT yeâu caàu laøm gì? a. Ñaùnh daáu caâu noùi tröïc
GV yeâu caàu: Trình baøy coâng duïng cuûa daáu ngoaëc tieáp
keùp trong caùc ñoaïn trích?                   b. Ñaùnh daáu töø ngöõ ñöôïc theo
HS: Thaûo luaän traû lôøi                    nghóa ñaëc bieät
+ Ñaùnh daáu caâu noùi tröïc tieáp Laõo Haïc töôûng töôïng. c. Töø ngöõ ñöôïc daãn tröïc tieáp
Caäu Vaøng ñang traùch laõo (a)                 d. Töø ngöõ ñöôïc daãn tröïc tieáp
+ Töø ngöõ ñöôïc hieåu theo nghóa ñaëc bieät (b)         haøm yù mæa mai.
+ Töø ngöõ ñöôïc daãn tröïc tieáp                e. Töø ngöõ ñöôïc daãn tröïc tieáp
+ Töø ngöõ ñöôïc daãn tröïc tieáp vaø coù haøm yù mæa mai caâu thô trích.
+ Töø ngöõ ñöôïc daãn tröïc tieáp töø caâu thô daãn       BT 2: Ñaët daáu ngoaëc vaø daáu
HS: Ñoïc BT 2/142 -143                      hai chaám

128
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

GV hoûi: BT yeâu caàu laøm gì?                a. Cöôøi baûo………….. “caù
HS traû lôøi: Ñaët daáu ngoaëc keùp vaøo choã thích hôïp töôi”
trong ñoaïn trích.                      - Nhaø naøng……………. “töôi”
GV: Phaùt phieáu hoïc taäp                  di
HS: Thaûo luaän nhoùm                      (:) Ñaùnh daáu baùo tröôùc lôøi
Ñaò dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän       ñoái thoaïi
GV: Nhaän xeùt ñieàu chænh vaø treo keát quaû         (“”) Ñaùnh daáu töø ngöõ ñöôïc
                               daáu laïi
                               b.   ………Tieán   leâ:  “con
                               ………vôùichaùu”
                                (:) Ñaùnh daáu baùo tröôùc lôøi
                               noùi tröïc tieáp.
                               (“”) Ñaùnh daáu lôøi daãn tröïc
                               tieáp
                               c.    ……….baûo     haén:
HS: Ñoïc BT 3/143                       “Ñaây………moät saøo
GV hoûi: Vì sao hai caâu coù yù nghóa gioáng nhau maø (:) Ñaùnh daáu baùo tröôùc lôøi
duøng nhöõng daáu caâu khaùc nhau?              noùi tröïc tieáp.
HS traû lôøi:                         (“”) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc
                               tieáp.
GV: Gôïi yù BT 4: Daãn ñoaïn vaên               BT 3: Giaûi thích
Tröôùc maët caùc baïn laø Hoà Hoaøn Kieám, moät danh a. Duøng daáu (:) vaø daáu (“”) ví
thaéng noåi tieáng laø thuû ñoâ Haø Noäi, nôi khôi nguoàn ñaùnh daáu lôøi daãn tröïc tieáp.
cho truyeàn thuyeát “Vua Leâ traû göôm thaàn”. Hoà Hoaøn b. Khoâng duøng daâuù caâu: Lôøi
Kieám (Hoà Göôm) ñeïp khoâng chæ vì coù thaùp Ruøa, caàu daãn giaùn tieáp.
Theâ Huùc vaø ñeàn Ngoïc Sôn maø coøn ñeïp vì nhöõng BT 4: Ñoaïn vaên vieát veà Hoà
haøng caây sum seâ ruõ boùng xuoáng maët hoà xanh; laïi Hoaøn Kieám
naèm ôû giöõa thaønh phoá lôùn nhö theá thì Hoà Hoaøn
Kieám quaû laø quaù hieám. Raát nhieàu du khaùch khi
ñöùng ngaém Hoà Hoaøn Kieám ñeàu phaûi traàm troà khen:
“Tuyeät vôøi”.
GV: Gôïi yù trích daãn cho phaàn BT 5
- Ngaøy tröôùc, Traàn Höng Ñaïo caên daën nhaø vua: “Neáu
giaëc ñan1h nhö vuõ baõo thì khoâng ñaùng sôï, ñaùng sôï laø
giaëc gaëm nhaám nhö taèm aên daâu”.             BT 5: Caùc caâu vaên trích daãn:
- Ngöôøi ta caám huùt thuoác ôû nhöõng nôi coâng coäng,
phaït naëng nhöõng ngöôøi vi phaïm (ÔÛ Bæ; töø naêm 1987
vi phaïm laàn thöù nhaát phaït 40 ñoâla, taùi phaïm phaït 500
ñoâla).
- Caûnh vaät chung quanh toâi ñeàu thay ñoåi, vì chính loøng
toâi ñang coù söï thay ñoåi lôùn: Hoâm nay, toâi ñi hoïc.
  IV. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
  ? Daáu ngoaëc keùp coù nhöõng coâng duïng gì?
  - Hoïc baøi vaø laøm BT
  - Soaïn baøi “Luyeän noùi: Thuyeát minh veà moät thöù ñoà duøng”

Tieát 54               LUYEÄN NOÙI:
129
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

          THUYEÁT MINH VEÀ MOÄT THÖÙ ÑOÀ DUØNG
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
      1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï
          - Caùc baøi taäp
      2. HS: Chuaån bò phaàn chuaån bò ôû nhaø, thao taùc noùi tröôùc taäp theå, ñaùm ñoâng.
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Em hieåu gì veà phaïm vi ñoái töôïng cuûa ñeà vaên thuyeát minh? Ñeå laøm ñeà vaên thuyeát minh ngöôøi vieát
caàn phaûi laøm gì?
- Haõy trình baøy daøn baøi cuûa baøi vaên thuyeát minh?
3. Giôùi thieäu baøi môùi:
Nghó vaø vieát thì ai cuõng coù theå laøm ñöôïc vieäc ñoù moät caùch deã daøng khi khoâng caàn quan taâm tôùi
noäi dung coù hay, coù raïch roøi, nhöng noùi vaø ñaëc bieät laø noùi tröôùc taäp theå, ñaùm ñoâng laø moät vieäc
caàn phaûi coù chuaån bò, noùi raønh roït, roõ raøng döùt khoaùt ñoù laø noäi dung cuûa tieát hoïc hoâm nay.
II. Thöïc haønh luyeän noùi: (35‟)
  1. GV kieåm tra phaàn chuaån bò baøi cuûa HS
  2. GV treo baûng phuï phaàn daøn yù baøi luyeän noùi “Thuyeát minh veà caùc phích nöôùc (bình
    thuyû)”.
  a. Môû baøi: Giôùi thieäu chung veà chieác (caùi) phích nöôùc noùng
  b. Thaân baøi:
  + Caáu taïo: Ruoät phích, voû phích, nuùt phích, tay caàm
  + Taùc duïng:
  - Giöõ nöôùc noùng
  - Tieän lôïi cuûa phích ñoái vôùi cuoäc soáng con ngöôøi.
  + Caùch baûo quaûn:
  - Phaûi ñeå nôi an toaøn traùnh va ñaäp, rôi vôï
  - Caùch röûa ruoät phích khi bò ñoùng canxiôû ñaùy phích (duøng daám aên)
  c. Keát baøi: Khaúng ñònh laïi tieän lôïi cuûa phích nöôùc noùng trong sinh hoaït.
  3. GV gôïi yù noäi dung cuûa moät baøi luyeän noùi:
  - Kính thöa thaày (coâ) !
  - Caùc baïn thaân meán !
  Hieän nay, tuy nhieân gia ñình khaù giaû ñaõ coù bình nöôùc noùng laïnh hoaëc caùc loaïi phích ñieän hieän ñaïi,
  nhöng ña soá caùc gia ñình coù thu nhaäp thaáp vaãn coi phích nöôùc laø moät thöù ñoà duøng tieän ích. Caùi
  phích duøng ñeå giöõ nöôùc soâi pha traø, pha söõa vaø duøng khi con ngöôøi caàn nhanh chuùt nöôùc noùng,
  aám. Caùi phìch coù coù caáu taïo ñôn giaûn … Giaù thaønh moät caùi phìch raát phuø hôïp vôùi ngöôøi daân
  bình thöôøng vaø ngöôøi coù thu nhaäp thaáp. Töø laâu caùi phích nöôùc trôû thaønh vaät quen thuoäc vôùi
  ngöôøi daân Vieät Nam.
  4. HS thöïc haønh luyeän noùi tröôùc lôùp:
  - Ñaïi dieän nhoùm hoaëc HS ñöôïc goïi leân theo yeâu caàu cuûa GV trình baøy tröôùc lôùp.
  - Ñaùnh giaù hieäu quaû caùch trình baøy: Öu ñieåm, nhöôïc ñieåm
  - Ruùt kinh nghieäm ñeå chuaån bò cho baøi vieát.
  III. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
  - OÂn laïi kieán thöùc kieåm tra baøi vaên thuyeát minh ñeå laøm toát baøi vieát 2 tieát tuaàn tôùi.
  - Söu taàm vaø ñoïc nhieàu baøi vieát theo kieàu thuyeát minh.

130
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8Tieát 55 – 56          VIEÁT BAØI TAÄP LAØM VAÊN SOÁ 3
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
      1. GV:Ñeà baøi, ñaùp aùn, thang ñieåm, yeâu caàu baøi vaên
      2. HS: Giaáy kieåm tra, thao taùc vaø thaùi ñoä toát khi laøm baøi
C. Tieán trình leân lôùp: (90‟)
I. Khôûi ñoäng:       (0‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
3. Giôùi thieäu baøi môùi:
II. Phaùt ñeà: (2‟)
1. Ñeà: Thuyeát minh veà chieác aùo daøi Vieät Nam
2. Yeâu caàu:
a. Môû baøi: Giôùi thieäu chung veà chieác aùo daøi Vieät Nam
b. Thaân baøi:
- Giôùi thieäu nguoàn goác xuaát hieän hay lòch söû cuûa chieác aùo daøi.
- Giôùi thieäu caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa chieác aùo daøi.
+ Ñöôïc hình thaønh töø chuùa Nguyeãn Phuùc Khoaùt (XVIII)
+ Daãn lôøi duï cuûa Nguyeãn Phuùc Khoaùt: “Y phuïc baûn quoác voán coù cheá ñoä, ñòa phöông naøy töø tröôùc
cuõng chæ tuaân theo quoác tuïc, nay kính vaâng thöôïng ñöùc, deïp yeân coõi bieân, trong ngoaøi nhö nhau, chính
trò vaø phong tuïc cuõng neân thoáng nhaát. Neáu coøn coù ngöôøi maëc quaàn aùo kieåu ngöôøi khaùch (Trung
Quoác) thì neân ñoåi theo theå cheá cuûa nöôùc nhaø. Ñoåi may y phuïc thì theo tuïc nöôùc maø thoâng duïng vaûi,
luïa duy coù quan chöùc thí môùi cho duøng xen the, ñoaïn… coøn gaám voùc vaø caùc thöù hoa roàng phöôïng thí
nhaát thieát khoâng ñöôïc theo thoùi cuõ duøng caøn. Thöôøng phuïc ñaøn oâng, ñaøn baø duøng aùo coå ñöùng,
ngaén tay, cöûa oáng tay coù theå roäng, heïp tuøy yù. Aùo thì töø hai beân naùch phaûi khaâu kín , khoâng cho xeû
moå. Leã phuïc thì duøng aoù coå ñöùng, tay daøi vaûi xanh chaøm hoaëc ñen, traéng tuyø nghi caùc vieàn coå vaø
loùt thì cöù nhö tröôùc maø cheá duøng. (Keå chuyeän chín chuùa, möôøi ba vua trieàu Nguyeãn)
- Giôùi thieäu ñoùng goùp ñoäc ñaùo cuûa moät caù nhaân: Do oâng Nguyeãn Caùt Töôøng vaø oâng Leâ Phoå
(1930 – 1939) duøng dieãn ñaøn cuûa hai tôø baùo Ngaøy nay vaø Phong Hoùa ñeå quaûng baù cho moät kieåu aùo
daøi phuï nöõ, coå cao, khoâng coù eo. Moät nhaân vaät nöõ khaùc laø baø Trònh Phuïc Oanh (Hieäu tröôûng
tröôøng nöõ trung hoïc Haø Noäi) baø ñaõ thieát keá phaàn eo.
- Giôùi thieäu chieác aùo daøi treân tröôøng quoác teá
- Giôùi thieäu vai troø vaø vò theá chieác aùo daøi
c. Keát baøi: Söùc soáng vaø yù nghóa vaên hoùa cuûa chieác aùo daøi.
3. Thang ñieåm:
- Ñieåm 0-2:
  + Boû giaáy traéng (oñ) vieât1 vaøi caâu ñôn giaûn, chöa ñi vaøo noäi dung ñeà ra. Noùi chung baøi vieát quaù
  teä.
- Ñieåm 3-4:
  + Noäi dung trình baøy lung tung
  + Ba phaàn khoâng roõ raøng
  + Taåy xoùa, chính taû sai nhieàu
- Ñieåm 5:
  + Baøi laøm noäi dung vaø hình thöùc chæ ñaït ôû möùc trung bình, khoâng coù ñieåm saùng taïo trong baøi
  laøm.

131
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                            Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

- Ñieåm 6-7:
  + Baøi laøm töông ñoái
  + Ba phaàn baøi vaên roõ raøng
  + Baøi vieát saïch seõ, roõ raøng
  + Chính taû sai moät vaøi loãi
- Ñieåm 8-10: + Baøi laøm toát laãn noäi dung vaø hình thöùc.
III. Cuûng coá, daën doø:
  - GV thu baøi vaø nhaän xeùt tinh thaàn laøm baøi.
  - Soaïn baøi: “Caûm taùc nhaø nguïc Quaûng Ñoâng”.

Baøi 15 - Tieát 57   VAØO NHAØ NGUÏC QUAÛNG ÑOÂNG CAÛM TAÙC
                              (Phan Boäi Chaâu)
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, tranh aûnh lieân quan ñeán vaên baûn
        - Tieåu söû cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa taùc giaû
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn
        - Phöông phaùp vaø tinh thaàn hoïc taäïp tích cöïc
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Em hieåu gí veà noäi dung maø taùc giaû Nguyeãn Thoâng ñaët ra trong baøi thô “Taân lang thuï”.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ngöôøi ngheä só trong buoåi ñaàu tìm ñöôøng cöùu nöôùc tuy gaëp muoân vaøn khoù
khaên, gian khoå vaãn neâu cao phaåm giaù laøm ngöôøi. Tieâu bieåu cho nhöõng con ngöôøi aáy laø Phan Boäi
Chaâu vôùi baøi thô “Vaøo nhaø nguïc Quaûng Ñoâng caûm taùc” maø caùc em seõ tím hieåu ôû tieát hoïc hoâm
nay.
II. Ñoïc hieåu vaên baûn: (30‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC               PHAÀN GHI BAÛNG
SINH
HS ñoïc chuù thích daáu sao/146-147               A. Tìm hieåu baøi:
GV hoûi: Em haõy toùm taét ñoâi neùt veà cuoäc ñôøi vaø I. Taùc giaû – taùc phaåm:
söï nghieäpcuûa taùc giaû.                    SGK/146-147
GV giôùi thieäu theâm veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp taùc
giaû:
+ Phan Boäi Chaâu ñöôïc toân vinh laø nhaø nho yeâu
nöôùcvaø caùch maïng, ngoïn côø ñaàu cuûa phong traøo
caùch maïngVN 25 naêm ñaàu theá kæ XX, ñoàng thôøi
cuõng laø nhaø vaê, thô caùch maïng lôùn nhaát nöôùc ta
torng giai ñoaïn naøy. Thô vaên cuûa oâng vieát baèng chöõ
Haùn moät soá taùc phaåm vieát baèng chöõ Noâm, ñeà taøi
phong ohuù, gioïng ñieäu soâi suïc, haøo huøng maïnh meõ,
raát loâi cuoán. Ñoù laø nhöõng caâu thô daäp soùng, giuïc
giaõ ñoàng baøo ñaùnh Phaùp, giaønh laïi non soâng.
+ Nguïc Hung thö: PBC ñaõ bò thöïc daân Phaùp keát aùn töû
hình vaéng maët töø naêm 1912. Khi bò boïn quaân `hieät

132
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

Quaûng Ñoâng baét giam, bieát chuùng coáng ñòch trao traû
cho Phaùp neân khi vaøo nguïc (1914) PBC ñaõ vieát tac1    II. Keát caáu vaên baûn:
phaåm nhaèm ñeå laïi moät böùc thö tuyeät meänh taâm
huyeát cho ñoàng baøo, ñoàng chí.
GV: giôùi thieäu caùch ñoïc vaên baûn: Ñoïc dieãn caûm
phuø hôïp vôùi khaåu khí ngang taøng, gioïng ñieäu haøo
huøng cuûa baøi thô. Rieâng caëp caâu 3-4 caàn ñoïc vôùi
gioïng thoáng thieát.
GV: Ñoïc qua moät laàn, HS ñoïc laïi
HS: Nhaän xeùt caùch ñoïc baøi cuûa baïn.
GV: Yeâu caàu HS ñoïc toaøn boä chuù thích töø khoù
GV: Löu yù HS caùc chuù thích 2,4,6
GV hoûi: Baøi thô coù theå chia thaønh maáy phaàn, haõy
chæ ra yù nghóa cuûa töøng phaàn.
HS traû lôøi:
+ 2 caâu ñaàu: Hai caâu ñeà
+2 caâu 3-4: Hai caâu thöïc                  III. Phaân tích:
+2 caâu 5-6: Hai caâu luaän                  1. Hai caâu ñeà:
+2 caâu cuoái: Hai caâu keát                  Vaãn      Khaåu khí
HS: Ñoïc hai caâu thô 1-2                    laø…………     Vui
GV hoûi: Taùc giaû cho mình laø ngöôøi nhö theá naøo?      ……………...ôû
HS traû lôøi: Haøo kieät, phong löu               tuø
GV hoûi: Taïi sao con ngöôøi haøo kieät, phong löu ñoù
phaûi vaøo tuø nguïc?
HS traû lôøi: Vì hoaït ñoäng caùch maïng
GV hoûi: Taùc giaû noùi: “Chaïy moûi chaân thí haõy ôû
tuø” em hieåu gí veà caùch noùi vaø yù nghóa cuûa caùch
noùi ñoù?
HS traû lôøi: Khaåu khí ñuøa vui nhaèm baùo tin cho moïi
ngöôøi bieát mình ñang ôû tuø nguïc.
GV hoûi: Qua khaåu khí ñoù em hieåu gì baûn lónh cuûa taùc
giaû?
HS traû lôøi: Ung dung, töï taïi, laïc quan
GV: Yeâu caàu HS tìm baøi thô naøo coù caùch noùi ñuøa vui
nhö theá?
       “Aên côm nhaø nöôùc ôû nhaø coâng          Phong thaùi ung dung, laïc
       Binh lính theo sau ñeå hoä tuøng         quan.
       Non nöôùc daïo chôi tuyø sôû thích        2. Hai caâu thöïc:
       Laøm trai theá cuõng haøo huøng”          Ñaõ        Khaåu khí
           (Noùi cho vui – Hoà Chí Minh)       khaùch………. buoàn, pheùp
HS: Ñoïc hai caâu thô 3-4                    ……….naêm     ñoái
GV hoûi: Gioïng ñieäu hai caâu thô coù gì thay ñoåi? Vì sao?  chaâu
HS traû lôøi: Lôøi taâm söï vaø nhöõng suy ngaãm veà mình
giöõa queâ höông ñaát nöôùc, con ngöôøi vì tac1 giaû ñeå
giaûi phoùng daân toäc, queâ höông.
GV hoûi: Taùc giaû ñaõ söû duïng ngheä thuaät gì ôû 2 caâu
thô naøy?
HS traû lôøi: Ñoái
133
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

GV hoûi: Söû duïng ngheä thuaät ñoái nhö vaäy coù taùc
duïng gì?                             Taâm söï khi nhaän ra mình laø
HS traû lôøi: Goùp phaàn boäc loä tình theá vaø taâm söï    ngöôøi coù toäi vôùi ñaát nöôùc
cuûa taùc giaû.                         vôùi moïi ngöôøi.
GV hoûi: Hai caâu thô mang yù nghóa nhö theá naøo?       3. Hai caâu luaän:
HS traû lôøi: Theå hieän noãi ñau khi tình theá bò giam     Buûa       Ñoái khoa
haõm.                              tay……………     tröông
GV bình giaûng: Khaùch khoâng nhaø vaø ngöôøi coù toäi.     …………….caùn Gioïng khí
HS: Ñoïc hai thô 5-6                       thuø       khaùi hoùa
GV hoûi: YÙ chính cuûa hai caâu thô laø gì? Gioïng ñieäu
vaø thuû phaùp ngheä thuaät coù gì thay ñoåi so vôùi hai thô
thöïc?
HS traû lôøi:                           Taâm traïng haøo saûng, khí
+ Mong muoán laøm coâng vieäc lôùn lao vaø laøm tan bieán    khaùi taàm voùc lôùn lao, kì vó.
ñi söï thuø caán vôùi nhau.                   4. Hai caâu keát:
+ Pheùp ñoái, caùch noùi khoa tröông gaây aán töôïng maïnh.   Thaûo
+ Gioïng ñieäu khí khaùi, ñaày hoøa baõo to lôùn kì vó.     aáy…………
                                           Laëp töø
GV hoûi: Söï thay ñoåi gioïng ñieäu nhö theá coù taùc duïng   ……………….gí
gì ñeán taâm traïng cuûa taùc giaû?               ñaâu
HS traû lôøi: Taâm traïng haøu saûng, khí khaùi, taàm voùc
lôùn lao, kì vó.
HS: Ñoïc hai caâu cuoái 7-8
GV hoûi: Hai caâu thô cuoái laëp laïi töø naøo? Vieäc laäp
laïi nhö theá coù taùc duïng gì?
HS traû lôøi:                           Khaúng ñònh yù chí gan theùp,
+ Laëp töø coøn                         coi thöôøng tuø nguïc, tin vaøo
+ Laøm cho yù thô theâm ñanh theùp theå hieän söï nghieäp    töông lai, söï nghieäp.
coøn khi thaân coøn.                      IV. Toång keát:
GV hoûi: Vaäy tö töôûng cuûa taùc giaû coù yù nghóa nhö     Ghi nhôù SGK/148
theá naøo?
HS traû lôøi: Khaúng ñònh yù chí hieân ngang, coi thöôøng
tuø nguïc tin vaøo töông lai söï nghieäp.
GV bình giaûng: Coøn söï nghieäp, nguy hieåm sôï gì ñaâu.
III. Toång keát: (3‟)
GV yeâu caàu: Haõy neâu khaùi quaùt giaù trò noäi dung
vaø ngheä thuaät noåi baät cuûa baøi thô.
HS traû lôøi: (Thaûo luaän nhoùm)
 Nhaø tuø caùch maïng kieân cöôøng, hieân ngang, baát
khuaát, tinh thaàn laïc quan, tin töôûng vaøo töông lai, vaøo
baûn thaân, vaøo söï nghieäp.                  B> Luyeän taäp:
 Theå thô thaát ngoân bieán theå, nhöõng pheùp ñoái rôøi    - Baøi thô goàm 8 caâu, moãi caâu
raïc.                              7 chöõ
 Vaän duïng nhuaàn nhuyeãn theå thô thaát ngoân baùt cuù    - Gieo vaàn ôû cuoái caùc caâu
Ñöôøng luaät vôùi pheùp ñoái chaët cheõ, gioïng haøo saûng   1,2,4,6,8.
haêm hôû, ñaày theá ngaõo ngheã maø vui, dí doûm.
GV: Yeâu caàu HS ñoïc to phaàn ghi nhôù SGK/148
IV. Luyeän taäp: (6‟)
- HS ñoïc to phaàn luyeän taäp    - GV yeâu caàu HS thaûo
134
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

luaän
+ 8 caâu trong moät baøi thô.
+ 7 chöõ treân moät doøng
+ Gieo vaàn ôû cuoái caùc caâu 1,2,4,6,8.
V. Cuûng coá, daën doø: (2‟)
- HS ñoïc laïi baøi thô
? Tö töôûng chuû ñaïo cuûa baøi thô laø gì?
- Hoïc thuoäc loøng baøo thô
- Soaïn baøi “Ñaäp ñaù ôû Coân Loân” vaø tím hieåu cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa taùc giaû Phan Chaâu Trinh.
Söu taàm aûnh chaân dung taùc giaû.


Tieát 58             ÑAÄP ÑAÙ ÔÛ COÂN LOÂN
                         (Phan Chaâu Trinh)
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, phieáu hoïc taäp
        - Tranh, aûnh taùc giaû
        - Tieåu söû cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa taùc giaû
    2. HS: - Baøi soaïn, tranh aûnh ñaõ söu taàm
        - Tinh thaàn hoïc taäïp tích cöïc
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Ñoïc thuoäc baøi thô “Vaøo nhaø nguïc Quaûng Ñoâng Caûm taùc” neâu noäi dung phaàn ghi nhôù?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Beân caïnh cuï PBC coù moät chí só yeâu nöôùc khaùc cuõng raát ñaùng kính laø cuï
Phan Chaâu Trinh. Trong thôøi gian bò giaëc baét vaø ñaày ra Coân Ñaûo cuï ñaõ saùng taùc bao baøi thô noåi
tieáng ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán ñoù laø baøi “Ñaäp ñaù ôû Coân Loân”.
II. Ñoïc hieåu vaên baûn: (30‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC              PHAÀN GHI BAÛNG
SINH
HS: Ñoïc chuù thích daáu sao trang/149             A.Tìm hieåu baøi:
GV yeâu caàu: Toùm taét nhöõng neùt chính veà cuoäc ñôøi I. Taùc giaû, taùc phaåm:
vaø söï nghieäp cuûa taùc giaû?                 SGK/149
GV giôùi thieäu theâm
+ Cuõng nhö PBC, PCT laø nhaø nho yeâu nöôùc caùch
maïng ôû nöôùc ta ñaàu theá kæ XX.
+ Ñöôøng loái cöùu nöôùc cuûa oâng laø döïa vaøo nöôùc
Phaùp ñeå laät ñoå neàn quaân chuû phong kieán ôû Vieät
Nam.
+ Tuy chuû tröông khaùc nhau nhöng PBC vaø PCT laø baïn
thaân, laø ñoàng chí caû hai ñeàu khaâm phuïc taøi naêng vaø
yù chí cuûa nhau.
+ Sau vuï choáng thueá ôû Trung Kì, thaùng 4/1908 PCT
cuøng nhieàu nhaân só yeâu nöôùc khaép Baéc – Trung Kì bò
thöïc daân Phaùp ñaày ra Coân Ñaûo (Coân Loân). Moät hoøn
135
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

ñaûo nhoû ôû mieàn Ñoâng nam nöôùc ta caùch bôø bieån
Vuõng Taøu hôn 100km nôi thöïc daân Phaùp chuyeân duøng
laøm choã ñaày aûi tuø nhaân yeâu nöôùc caùch maïng Vieät
Nam.
+ Ngaøy ñaàu tieân PCT ñaõ neùm moät maûnh giaáy vaøo
khaùm ñeå an uûi, ñoäng vieân caùc baïn tuø, ñoàng chí:
“Ñaây laø moät tröôøng hoïc ñaâyø thieân nhieân. Muøi cay
ñaéng trong aáy, laøm trai giöõa theá kæ XX naøy, khoâng
theå khoâng neám cho bieát”.                  II. Keát caáu vaên baûn:
+ Baøi thô Ñaäp ñaù ôû Coân Loân baèng chöõ Noâm ñöôïc
ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøy.
GV: Giôùi thieäu caùch ñoïc vaên baûn: Ñoïc vôùi gioïng
phaán chaán, töï tin, chuù yù caùch ngaét nhòp ôû 4 caâu thô
ñaàu.
GV: Ñoïc qua moät laàn – HS ñoïc laïi vaên baûn.
GV hoûi: Baøi thô naøy ñöôïc laøm theo theå thô gì? Em
hieåu ñöôïc gì veà keát caáu baøi thô?
HS traû lôøi:
+ Thaát ngoân baùt cuù ñöôøng luaät
+ Keát caáu: Ñeà (1-2) thöïc (3-4) luaän (5-6) keát (7-8)   III. Phaân tích:
Hoaëc:                             1. Hình aûnh ngöôøi tuø caùch
+ Hình aûnh ngöôøi tuø caùch maïng (4 caâu ñaàu)        maïng:
+ Caûm xuùc vaø suy nghó cuûa taùc giaû (4 caâu cuoái)     Ngheä thuaät: Buùt phaùp, khoa
HS: Ñoïc 4 caâu thô ñaàu                    tröông, khaåu khí ngang taøng,
GV yeâu caàu: Giaûi thích töø löøng laãy? Ñaäp beå?      ngaïo ngheã, pheùp ñoái.
GV hoûi: Qua 4 caâu thô ñaàu haõy hình dung coâng vieäc
ngöôøi tuø caùch maïng ôû ñaây nhö theá naøo?
HS traû lôøi: Ñoù laø coâng vieäc cöïc nhoïc (ñaäp ñaù)
GV yeâu caàu: Haõy phaùt hieän hai lôùp nghóa trong 4 caâu
thô ñaàu?
HS traû lôøi:
+ Quan nieäm nhaân sinh truyeàn thoáng laøm trai.
+ Mieâu taû coâng vieäc naëng nhoïc cuûa ngöôøi tuø caùch
maïng.
GV yeâu caàu: Haõy tìm caùc caâu thô khaùc quan nieäm
laøm trai cuûa con ngöôøi?
HS traû lôøi:
+ Laøm trai cho ñaùng thaân trai
Xuoáng ñoâng, ñoâng tænh, leân ñaøi, ñoaøi tan !
                 (Ca dao)
+ Chí laøm trai daëm nghìn da ngöïa
Gieo Thaùi sôn nheï töïa hoàng mao
                (Chinh phuï ngaâm)
+ Laøm trai ñöùng ôû trong trôøi ñaát
Phaûi coù danh gì vôùi nuùi soâng
                (Nguyeãn Coâng Tröù)
+ Ñaõ sinh laøm trai cuõng phaûi khaùc ñôøi
                (Phan Boäi Chaâu)
136
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

GV hoûi: Taùc giaû ñaõ söû duïng nhöõng bieän phaùp ngheä
thuaätgì ôû 4 caâu thô ñaàu?
HS traû lôøi: Buùt phaùp khoa tröông, gioïng thô khaåu khí
ngang taøng ngaïo ngheã.
GV hoûi: Hieåu gì veà tö theá cuûa ngöôøi tuø caùch maïng?
Vaø taàm voùc cuûa hoï trong trôøi ñaát?
HS traû lôøi:                          Tö theá hieân ngang, taàm voùc
+ Ñöùng giöõa trôùi ñaát, tö theá hieân ngang söøng söõng   lôùn lao coi thöôøng thöû thaùch
+ Taàm voùc khoång loà                    gian nan.
GV hoûi: Qua tìm hieåu treân, em haõy cho bieát yù nghóa   2. Caûm xuùc vaø suy nghó cuûa
cuûa 4 caâu thô ñaàu?                     taùc giaû:
HS traû lôøi: Tö theá hieân ngang, taàm voùc lôùn lao coi   Ngheä thuaät: Ñoái, aån duï, caûm
thöôøng thöû thaùch gian nan.                 thaùn.
HS: Ñoïc 4 caâu thô cuoái
GV yeâu caàu: Thaân saønh soûi? Daï saét son? Vaù trôøi?
GV hoûi: Pheùp ñoái ñöôïc söû duïng ôû 4 caâu thô nhö theá
naøo? Taùc giaû muoán noùi gì qua vieäc ñoái laäp aáy?
HS traû lôøi:
+ Thöû thaùch gian nan cuûa nhöõng con ngöôøi daùm möu
ñoà vaøo söï nghieäp cöùu nöôùc ñaàu theá kæ XX moät
coâng vieäc khoù khaên vôùi nhöõng thöû thaùch ñöôïc xem
nhö vieäc con con.
GV hoûi: vaäy qua 4 caâu thô cuoái gôïi cho em suy nghó gì,
thaáy gì veà caûm xuùc cuûa taùc giaû cuõng nhö suy nghó    Söùc chòu ñöïng deûo dai, yù
cuûa taùc giaû qua 4 caâu thô aáy?              chí saét son, xem thöôøng thöû
HS thaûo luaän traû lôøi:                   thaùch.
 Laø ngöôøi luoân cam chòu hoaøn caûnh, chuøn böôùc
tröôùc hoaøn caûnh.
 Thöû thaùch gian nan cuøng thaùng ngaøy laøm vieäc
giuùp cho boïn thoáng trò cuûa taùc giaû.           IV. Toång keát:
 Söùc chòu ñöïng deûo dai, yù chí saét son, xem thöôøng   Ghi nhôù SGK/150
thöû thaùch.
 Ñoái laëp hoaøn caûnh vaø söï nghieäp chòu ñöïng khoù
khaên.
III. Toång keát: (2‟)
GV hoûi: Baøi thô ñaõ theå hieän tö töôûng gì cuûa taùc
giaû?
HS traû lôøi: Tö töôûng lôùn lao, xem thöôøng thöû thaùch
gian nan, luoân coi troïng yù chí laøm trai cho ñaát nöôùc  B. Luyeän taäp:
daân toäc.
GV hoûi: Ngheä thuaät maø taùc giaû söû duïng trong vaên
baûn naøy laø gì?
HS traû lôøi: Buùt phaùp khoa tröông, khaåu khí ngang
taøng pheùp ñoái, aån duï, caûm thaùn.
HS: Ñoïc to phaàn ghi nhôù.
IV. Luyeän taäp: (6‟)
- HS ñoïc dieãn caûm baøi thô
- Trình baøy caûm nhaän cuûa em veà veû ñeïp haøo huøng,
137
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

laõng maïn cuûa hình töôïng nhaø nho yeâu nöôùc caùch
maïng ñaàu theå kæ XX qua hai baøi thô vaøo nhaø nguïc
Quaûng Ñoâng Caûm taùc vaø baøi Ñaäp ñaù ôû Coân Loân.
 Vaøo nhaø nguïc Quaûng Ñoâng Caûm taùc           Ñaäp ñaù ôû Coân Loân
- Vieäc heä troïng xem nhö vieäc bình thöôøng - Vieäc taàm thöôøng nhoû nhaët, naëng nhoïc
töï nhieân nhoû nhaët, khoâng coù gì ñaùng naâng leân thaønh moät hình aûnh, moät tö
noùi.                       theá, moät taàm cao, moät tinh thaàn cuûa
                         ngöôøi trong thôøi loaïn, ngöôøi anh huøng
                         cöùu nöôùc giöõa ñaát trôøi huøng vó.
- Gioïng ñieäu vui, hoùm hænh, haøo huøng.    - Gioïng ñieäu huøng traùng.
V. Cuûng coá, daën doø: (2‟)
- HS ñoïc laïi baøi thô
? HS trình baøy noäi dung vaø ngheä thuaät baøi thô.
- Hoïc thuoäc baøi thô, soaïn baøi “OÂn luyeän veà daáu caâu”.

Tieát 59              OÂN LUYEÄN VEÀ DAÁU CAÂU
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, kieán thöùc lieân quan, phieáu hoïc taäp, baûng phuï
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2. HS: - Vôû soaïn, kieán thöùc lieân quan
        - Hoïc taäïp tích cöïc
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
Trình baøy coâng duïng cuûa daáu ngoaëc keùp, laáy ví duï vaø neâu coâng duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong ví
duï ñoù?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeå oân laïi nhöõng kieán thöùc veà daáu caâu ñaõ hoïc nhaèm cuûng coá kieán thöùc
giuùp caùc em khaéc saâu hôn kieán thöùc ñeå khi vaän duïng ñöôïc deã daøng. Ñeán vôùi tieát hoïc naøy seõ giuùp
caùc em hình dung ñöôïc vieäc ñoù.
II. OÂn luyeän kieán thöùc daáu caâu: (20‟)
 HOAÏT ÑOÄNG
                           PHAÀN GHI BAÛNG
CUÛA GV VAØ HS
GV: Phaùt phieáu I. Toång keát veà daáu caâu:
hoïc taäp veà daáu STT       Daáu caâu             Coâng duïng
caâu. Yeâu caàu HS     1   Daáu chaám    Ñaùnh daáu heát caâu, heát yù.
thaûo luaän nhoùm.
HS: Thaûo luaän       2   Daáu   chaám Ñaùnh daáu keát thuùc caâu caûm thaùn, caâu
nhoùm trình baøy         than       caûm.
coâng duïng cuûa      3
töøng daáu caâu          Daáu   chaám Keát thuùc caâu nghi vaán.
trong phieáu hoïc      4   hoûi
taäp.                        Ñaùnh daáu ranh giôùi giöõa caùc boä phaän,
- Ñaïi dieän nhoùm        Daáu phaåy    thaønh phaàn caâu.
trình baøy keát quaû    5
GV nhaän xeùt.                   - Toû yù coøn nhieàu söï vaät, hieän töôïngtöông töï
138
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

               Daáu  chaám chöa lieät keâ heát.
               löûng     - Theå hieän choã lôøi noùi ngaäp ngöøng, boû dôû,
                      ngaét quaõng.
                      - Laøm giaùn ñoaïn nhòp ñieäu caâu vaên.
            6
                      - Ñaùnh daáu ranh giôùi giöõa caùc veá caâu cuûa
                      moät caâu gheùp, coù caáu taïo phöùc taïp hoaëc
               Daáu  chaám giöõa caùc boä phaän trong moät caâu gheùp lieät
            7   phaåy     keâ, phöùc taïp.

                       - Ñaët ôû giöõa caâu ñeå ñaùnh daáu boä phaän
               Daáu   gaïch chuù thích.
               ngang     - Ñaët ôû ñaàu caâu ñeå ñaùnhh daáu lôøi daãn tröïc
            8          tieáp tröïc tieáp hoaëc lieät keâ.
                       - Noái caùc töø naèm trong moät bieân danh.

            9   Daáu  ngoaëc - Ñaùnh daáu phaàn chuù thích , giaûi thích thuyeát
               ñôn      minh, boå sung theâm…

                       - Ñaùnh daáu (baùo tröôùc) phaàn giaûi thích
               Daáu    hai thuyeát minh cho moät phaàn tröôùc ñoù.
            10  chaám     - Ñaùnh daáu (baùo tröôùc) lôøi daãn tröïc tieáp
                       tröïc tieáp, lôøi ñoái thoaïi.

                       - Ñaùnh daáu töø ngöõ, caâu, ñoaïn daãn tröïc tieáp.
                       - Ñaùnh daáu töø ngöõ ñöôïc hieåu theo nghóa ñaëc
               Daáu  ngoaëc bieät hay coù haøm yù mæa mai.
               keùp      - Ñaùnh daáu teân caùc taùc phaåm, tôø baùo taäp
                       san…ñöôïc daãn.

HS: Ñoïc ví duï 1                      II. Caùc loãi thöôøng gaëp veà
GV hoûi: Ví duï thieáu daáu ngaét caâu ôû choã naøo neân  daáu caâu:
duøng daáu gì ñeå keát thuùc caâu ñoù ôû ñoù?        - Thieáu daáu ngaét caâu
HS traû lôøi: Thieáu daáu chaám
HS: Ñoïc ví duï 2
GV hoûi: Ví duï duøng daáu chaám nhö vaäy ñuùng hay sai?  - Duøng daáu ngaét caâu khi caâu
Vì sao? Neân duøng daâuù gì ôû ñoù?             chöa keát thuùc.
HS traû lôøi: Sai vì seõ laøm cho caâu luûng cuûng khoâng
coù nghóa, neân duøng daáu phaåy.
HS: Ñoïc ví duï 3
GV hoûi: Ví duï thieáu daáu gì? Haõy ñaët daáu caâu vaøo  - Thieáu daáu thích hôïp ñeå taùch
choã thích hôïp.                      caùc boä phaän cuûa caâu khi caàn
HS traû lôøi: Thieáu daáu phaåy.              thieát.
HS: Ñoïc ví duï 4
GV hoûi: Ñaët daáu caâu nhö vaäy ñuùng chöa? Vì sao?
Neân duøng daáu gì vaøo caùc vò trí ñoù?
HS traû lôøi: Chöa phuø hôïp, duøng daáu chaám vaø daáu

139
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

chaám hoûi.                            - Laãn loän coâng duïng cuûa caùc
GV hoûi: Vaäy khi duøng daáu chaám caâu em thöôøng maéc      daáu.
nhöõng loãi gì?
HS traû lôøi: Döïa vaøo phaân tích treân.
GV: Yeâu caàu HS ñoïc to phaàn ghi nhôù SGK/151
III.Luyeän taäp: (18‟)                      * Ghi nhôù:
GV yeâu caàu HS ñoïc BT 1/152                   SGK/151
? GV hoûi: BT yeâu caàu laøm gì?                 B. Luyeän taäp:
HS traû lôøi: Ñaùnh daáu caâu thích hôïp.             BT 1: Daáu caâu thích hôïp
GV treo baûng phuï goïi laàn löôït 5 HS leân baûng ñieàn     + Con choù…..roái rìt (,) toû
vaøo moãi HS 5 daáu caâu rieâng HS thöù 5 ñieàn 6 daáu      ….möøng (.)
caâu.                               + Anh Daäu……tuø toäu (.)
                                 + Caùi Tì (,)……..reo (:)
                                 + (-) A!......veà (!) A (!)……veà (!)
                                 + Maëc keä noù (,) anh…cöûa
                                 (,)naëng thaàm (.) Roài…phaûn (.)
                                 anh…raùch (.)
                                 + Ngoaøi ñính (,) moû……chaùt
                                 (,)  troáng    …..thuøng  (,)
                                 tuø……keâu (.)
                                 + Chò Daäu……phaûn (,) …..bôûi
                                 (-)    Theá     naøo   (?)
HS ñoïc BT 2/152                         Thaày….khoâng(?) sao…..theá (?)
? GV hoûi: BT yeâu caàu laøm gì?                 Traùn…..maø (!)
 Phaùt hieän vaø söûa loãi daáu caâu               BT 2: Chöõa loãi daáu caâu :
GV: Goïi 3 HS leân baûng moãi HS chöõa loãi 1 caâu        a. Sao ……veà (?)…..maõi.Meï
HS döôùi lôùp nhaän xeùt.                     ………nay
GV nhaän xeùt chung vaø ghi baûng.                b. Töø xöa……..saûn xuaát (,)
                                 nhaân daân………tuïc ngöõ: “Laù
                                 laønh ñuøm laù raùch”.
                                 c. Maëc duø……..naêm thaùng (,)
                                 nhöng……….HS
IV. Cuûng coá, daën doø:
? Trình baøy caùc loãi thöôøng gaëp khi söû duïng daáu caâu?
? Em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng daáu caâu naøo?
- Hoïc baøi oân laïi kieán thöùc Tieáng Vieät ñeå chuaån bò thi hoïc kì I vaø kieåm tra 1 tieát.

Tieát 60            KIEÅM TRA 1 TIEÁT –          TIEÁNG VIEÄT
A. Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá laïi kieán thöùc Tieáng Vieät
B. Chuaån bò:
    1. GV: Ñeà kieåm tra, ñaùp aùn, thang ñieåm
    2. HS: Laøm baøi vôùi thaùi ñoä nghieâm tuùc
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:      (1‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
3. Giôùi thieäu baøi môùi:

140
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

II. Ñeà: Trang sau
III. Ñaùp aùn vaø thang ñieåm: Moãi caâu ñuùng ñaït 0,25ñ (goàm 16 caâu)
Caâu  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12  13  14  15   16
                                Gan
Caâu                              chi
    B  A  C  C  C  B  C  C  A     A  C  A
                                röùa,  A  D  A
ñuùng                              rôø
Ñieåm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
2. Töï luaän:
Caâu 1: Quan heä nguyeân nhaân, quan heä ñieàu kieän (giaû thuyeát) quan heä töông phaûn, quan heä tieáp noái,
quan heä ñoàng thôøi, quan heä giaûi thích.
Caâu 2: HS töï vieát ñoaïn vaên noäi dung töï choïn, trong ñoaïn vaên ñoù coù söû duïng daáu hai chaám vaø daáu
ngoaëc keùp.
IV. Cuûng coá, daën doø: (1‟)
  - GV thoâng baùo heát thôøi gian quy ñònh vaø yeâu caàu HS noäp baøi.
  - GV nhaéc nhôû thaí ñoä laøm baøi cuûa HS trong lôùp.
  - Soaïn vaø chuaån bò baøi: “Thuyeát minh moät theå loaïi vaên hoïc”.

Tuaàn 16 - Tieát 61     THUYEÁT MINH MOÄT THEÅ LOAÏI VAÊN HOÏC
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï
        - Moät soá baøi thô thaát ngoân ñöôøng luaät
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn
        - Kieán thöùc veà thô Ñöôøng luaät ñaõ hoïc ôû caùc lôùp döôùi
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Ñoïc thuoäc baøi thô “Vaøo nhaø nguïc Quaûng Ñoâng Caûm taùc” vaø neâu phaàn ghi nhôù?
- Ñoïc thuoäc baøi thô “Ñaäp ñaù ôû Coân Loân”
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Hai baøi thô baïn vöøa traû lôøi thuoäc theå thô gì?
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (23‟)
          HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC                PHAÀN GHI BAÛNG
        SINH
        GV:Treo hai vaên baûn thô                    A. Tìm hieåu baøi:
        HS: Ñoïc                            I. Töø quan saùt ñeán moâ taû,
        GV hoûi: Moãi baøi thô coù maáy doøng? Soá doøng, soá thuyeát minh ñaëc ñieåm moät soá
        chöõ aáy coù baét buoäc khoâng?                 theå loaïi vaên hoïc:
        HS traû lôøi: 8 doøng vaø baûy chöõ treân moät doøng, baét 1. Ñeà: Thuyeát minh ñaëc ñieåm
        buoäc veà soá doøng soá chöõ.                  theå thô thaát ngoân baùt cuù
        GV: Giôùi thieäu tieáng baèng traéc vaø kí hieäu cuûa noù 2. Nhaän dieän baøi thô:
        vaø yeâu caàu HS leân baûng ghi laïi kí hieäu ñoù cho hai - Taùm caâu moãi caâu 7 chöõ
        baøi thô                            - Thanh baèng kí hieäu laø B goàm
          Vaøo nhaø nguïc Quaûng    Ñaäp ñaù ôû Coân Loân     caùc thanh huyeàn vaø thanh ngang,
            Ñoâng Caûm taùc                     tieáng traéc kí hieäu laø T goàm
         TBBTTBB            BBTTTBB             caùc thanh saéc, hoûi, ngaõ, naëng.
         TTBBTTB            BTBBTTB
141
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

        TTBBBTT            TTTBBTT
        TBTTTBB            BBTTTBB
        TBBTBBT            TBBTBBT
        TTBBTTB            BTBBTTB
        BTTBBTT            TTTBBTT
        BBBTTBB            BBBTTBB         - Luaät ñoái nieâm:
       GV giôùi thieäu: Luaät, ñoái, nieâm           B   T      B  T
                                          Nieâm     ñoái
       GV hoûi: Haõy neâu moái quan heä baèng traéc giöõa caùc B   T      T  B
       doøng?                            Nhaát tam nguõ baát luaän
       HS traû lôøi: B  T       B  T            Nhò töù luïc phaân minh
                   nieâm      ñoái
             B   T      T   B

       GV hoûi: Moãi baøi thô coù nhöõng tieáng naøo hieäp vaàn
       vôùi nhau? Noù naèm ôû vò trí naøo trong baøi thô?
       HS traû lôøi: Tieáng cuoái cuûa caùc doøng 1,2,4,6,8
       GV hoûi: Em bieát gì veà boá cuïc baøi baùt cuù?         Boá cuïc: 4 phaàn
       HS traû lôøi:                          + Ñeà: Hai caâu 1 -2
       + Ñeà: Caâu 1 – 2                        + Thöïc: 3 – 4
       - Caâu 1: Phaù ñeà (môû yù cuûa ñaàu baøi ra)          + Luaän: 5 – 6
       - Caâu 2: Thöøa ñeà (tieáp yù cuûa phaù ñeà ñeå chuyeån     + Keát: 7 – 8
       vaøo thaân baøi)
       + Thöïc: Caâu 3 – 4
       - Coøn goïi laø thích thöïc hay caäp traïng giaûi thích roõ yù
       cuûa ñaàu baøi
       + Luaän: Caâu 5 – 6
       - Phaùt trieån roäng yù cuûa ñaàu baøi
       + Keát: Caâu 7 – 8
       - Keát thuùc yù cuûa toaøn baøi
       GV hoûi: Baøi thô baùt cuù ñöôïc ñoái nhö theá naøo?
       HS traû lôøi: Theo caùch hieåu, GV boå sung theâm:
       + Ñoái löu thuûy: Hoài thô cuõng nhö yù cuûa caâu thô thöù 2
       do caâu thöù nhaát tröôït xuoáng khoâng theå ñöùng moät
       mình.
       + Taù ñoái:Möôïn aâm hoaëc nghóa moät töø khaùc ñeå ñoái
       + Ñieäu ñoái: Ñoái veà aâm ñieäu
       + Töï ñoái: Ñoái trong noäi boä moät caâu
       + Khoan ñoái: Ñoái khoâng thaät chænh              II. Ghi nhôù: SGK/154
       GV hoûi: Qua tìm hieåu treân muoán thuyeát minh ñaëc
       ñieåm cuûa moät theå loaïi vaên hoïc ngöôøi thuyeát minh     B. Luyeän taäp:
       caàn phaûi laøm gì? Coù phaûi neâu taát caû caùc ñaëc ñieåm   Ñeà: Thuyeát minh ñaëc ñieåm
       cuûa theå loaïi vaên hoïc ñoù khoâng?              chính cuûa truyeän ngaén:
       HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK               a. Môû baøi: Ñònh nghóa truyeän
       GV: yeâu caàu HS ñoïc to phaàn ghi nhôù SGK           ngaén
       III. Luyeän taäp: (15‟)                     b. Thaân baøi: Giôùi thieäu caùc
       HS: Ñoïc yeâu caàu BT                      ñaëc ñieåm cuûa truyeän ngaén:
       HS: Ñoïc taøi lieäu tham khaûo                  - Yeáu toá töï söï: Xaùc ñònh ñöôïc
       GV hoûi: Phaàn môû baøi caàn thöïc hieän ñieàu gì?        vieäc chính, nhaân vaät chính, moät
       HS traû lôøi: Ñònh nghóa truyeän ngaén laø gì?
142
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

V. Cuûng GV hoûi: vaäy theo em phaàn ñoïc theâm ñaõ neâu ñöôïc soá nhaân vaät phuï vaø söï vieäc
coá, daën ñònh nghóa truyeän ngaén chöa?                 phuï
doø: (2‟)    HS traû lôøi: Ñaõ neâu ñuû ñònh nghóa cuûa truyeän ngaén - Yeáu toá mieâu taû vaø bieåu
? Em hoïc GV hoûi: Em seõ vieát phaàn thaân baøi ra sao? Vôùi nhöõng caûm: Boå trôï giuùp truyeän ngaén
taäp ñöôïc chi tieát naøo?                        sinh ñoäng haáp daãn, ñan xen vôùi
gì qua baøi HS traû lôøi: Giôùi thieäu caùc ñaëc ñieåm cuûa truyeän yeáu toá töï söï.
thuyeát     ngaén
minh ñaëc GV hoûi: Em hieåu gì veà caùc yeáu toá: Töï söï, mieâu taû, c. Keát baøi: Vai troø cuûa truyeän
ñieåm moät bieåu caûm trong truyeän ngaén? Haõy trình baøy vai troø ngaén trong vieäc ñeà caëp ñeán
soá   loaïi töøng yeáu toá ñoù?                    vaán ñeà lôùn cuûa cuoäc ñôøi.
vaên hoïc?   GV hoûi: Lôøi vaên trong truyeän ngaén phaûi theá naøo?
  - Hoïc HS traû lôøi: Lôøi vaên trong saùng giaøu hình aûnh
    baøi GV hoûi: Phaàn keát baøi seõ neâu vaán ñeà gì?
    vaø   HS traû lôøi: Vai troø cuûa truyeän ngaén trong vieäc ñeà
    hoaø caëp ñeán nhöõng vaán ñeà lôùn cuûa cuoäc ñôøi.
    n
    thieän baøi taäp
  - Xem vaø soaïn baøi “Muoán laøm thaèng cuoäi” vaø söu taàm tranh aûnh lieân quan taùc giaû vaø baøi thô

Tieát 62           MUOÁN LAØM THAÈNG CUOÄI
                             (Taûn Ñaø)
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
        - Tranh chaân dung taùc giaû vaø moät soá baøi thô khaùc:
         Theà non nöôùc, Haàu trôøi, Caûm thu, Tieãn thu, Thaêm maõ cuõ beân ñöôøng
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn
        - Tranh aûnh lieân quan ñeán baøi hoïc
        - Tinh thaàn hoïc taäp tích cöïc
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Em hieåu gì veà theå thô baùt cuù ñöôøng luaät
- Ñoïc thuoäc baøi thô “Ñaäp ñaù ôû Coân Loân” vaø neâu noäi dung phaàn ghi nhôù
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Truyeän coå tích cuûa ngöôøi Vieät coù keå söï tích cuûa thaèng Cuoäi. Ca dao Vieät coå
cuõng coù caâu noùi:
        Chuù Cuoäi ngoài goác caâu Ña
        Ñeå traâu aên luùa goïi cha ôøi ôøi!
Coøn Taûn Ñaø moät nhaø thô laõng maïn taøi danh coù loái soáng raát taøi hoa, taøi töû laïi cuõng muoán leân cung
traêng ñeå ngoài vôùi goác ña laøm thaèng Cuoäi. Taâm söï naøo ñaõ khieán nhaø thô nghó ra yù ngoâng nhö vaäy?
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (25‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC              PHAÀN GHI BAÛNG
SINH

HS: Ñoïc chuù thích daáu sao/155 – 156           A. Tìm hieåu baøi:
143
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

GV yeâu caàu: Toùm taét ñoâi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï   I. Taùc giaû, taùc phaåm:
nghieäp cuûa taùc giaû                    SGK/155 – 156
HS traû lôøi: Döïa vaøo chuù thích daáu sao
GV: Löu yù theâm:
+ Buùt danh Taûn Ñaø: Nuùi Taûn, Haéc Giang
+ laø nhaø nho ñi thi khoâng ñoã chuyeån sang vieát vaên,
laøm thô, laøm baùo.
+ Tính tình phoùng khoaùng, ña caûm, ña tình, hay röôïu
hay töøng vaøo Nam ra Baéc.
+ Suoát ñôøi soáng ngheøo, qua ñôøi ôû Haø Noäi naêm
1939
+ OÂng ñöôïc xem laø caùi gaïch noái, laø nhòp caàu laø
khuùc nhaïc daïo ñaàu cho phong traøo thô môùi, laõng
maïn nhöõng naêm 30 theá kæ XX
GV: Yeâu caàu HS ñoïc chuù thích töø khoù.
GV: Giôùi thieäu caùch ñoïc vaên baûn: Caàn ñoïc vôùi
gioïng nheï nhaøng, traàm buoàn, chuù yù thay ñoåi nhòp
thô.
GV: ñoïc vaên baûn
HS: Ñoïc laïi vaø lôùp nhaän xeùt
GV: Cho HS xem aûnh chaân dung taùc giaû
GV hoûi: Em bieát gì veà theå thô vaø keát caáu baøi thô?
HS traû lôøi: Thaát ngoân baùt cuù, keát caáu thaønh 4
phaàn: Ñeà, thöïc, luaän, keát
+ Caâu 1 – 2: Noãi buoàn ñeâm thu (Ñeà)
+ Caâu 3 – 4: Khaùt voïng thoaùt li (thöïc)
+ Caâu 5 – 6: Nieàm vui cuøng maây gioù (luaän)       III. Phaân tích:
+ Caâu 7 – 8: Nhìn veà theá söï (keát)            1. Hai caâu ñeà:
HS: Ñoïc hai caâu ñeà                     Ñeâm
GV hoûi: Hai caâu ñeà theå hieän taâm traïng gì cuûa taùc   thu……………
                                        Nhaân hoùa
giaû?                             ………chò
HS traû lôøi: Taâm traïng buoàn vaø chaùn           Haèng ôi
GV hoûi: Taïi sao taùc giaû laïi coù taâm traïng nhö vaäy?
HS traû lôøi:
+ Buoàn cho theá söï ñaõ ñaåy ñöa cuoäc ñôøi taùc giaû
huït haång
+ Buoàn cho caûnh ñôøi ñen toái cuûa thôøi kì nhöõng
naêm 30 cuûa theá kæ.
GV hoûi: Ngheä thuaät nhaân hoùa ñöôïc söû duïng ôû
ñaây nhö theá naøo?
HS traû lôøi: Nhaân hoùa raèng traêng nhö ngöôøi, coù
teân, goïi coù vai veá
GV hoûi: Caùch xöng hoâ chò – em nhö vaäy ñaõ giuùp
ñöôïc gì cho buoàn chaùn cuûa taùc giaû?
HS traû lôøi: Tình caûm thaân thieát, thaân maät, coù
ngöôøi thaân, ngöôøi döïa daãm
GV: Yeâu caàu HS tìm nhöõng caâu thô theå hieän taâm söï
cuûa taùc giaaû töông töï nhö hai caâu thô treân?
144
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

HS: Coù theå neâu:
+ Taâm trí: Taøi cao, phaân thaáp, chi phí uaát Giang hoà,
meâ chôi queâ höông
+ Söï nghieäp: Söï nghieäp, nghìn thu xanh vaùt maét
+ Cuoäc ñôøi: Khi laøm chuû baùo, khi vieát möôùn       Noãi buoàn ñeâm thu töø theá söï
       Hai chuïc naêm dö caûnh khoán cuøng       vaø thöïc teá baûn thaân
GV hoûi: Vaäy hai caâu ñeà taùc giaû muoán noùi leân
ñieàu gì?
HS traû lôøi: Taâm söï buoàn chaùn theá söï vaø baûn
thaân
GV bình: Theá söï vaø cuoäc ñôøi taùc giaû theå hieän qua  2. Hai caâu thöïc:
hai caâu ñeà                         Cung queá…… Ñoái,    nhaân
GV giaûng: Söï buoàn chaùn laém luùc daãn con ngöôøi ta    …nhaác leân hoùa
vaøo moät tieàm thöùc, moät suy nghó môùi cho cuoäc      chôi       Tu töø (caâu
ñôøi. Vaäy ñeå bieát taùc giaû Taûn Ñaø laøm gì khi buoàn            hoûi)
chaùn ñöôïc troãi daäy.
HS: Ñoïc hai caâu thô 3 – 4
GV hoûi: Em hieàu gì neùt chaám phaù ñeïp sieâu phaøm
cuûa taùc giaû qua hai caâu thô?
HS traû lôøi: Ñoù laø cung queâ, caønh ña
GV hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà gioïng ñieäu cuûa hai
caâu thô?
HS traû lôøi: Gioïng ñieäu ngoâng hoûi suoàng saõ
GV: Yeâu caàu haõy cho bieát moät soá caâu thô khaùc theå
hieän caùi ngoâng cuûa nhaø thô?
HS: Thaûo luaän traû lôøi:
+ Taûn Ñaø: Luùc tuùng toan leân baùo caû trôøi
      Trôøi cöôøi, thaèng beù noù hay chôi
      Gaùnh caû vaên chöông baùn chôï trôøi
+ Tuù Xöông: Khoâng ñoäi noùn chòu maøu da daõi naéng
       Chaúng nhuoäm raêng, ñeå traéng deã cöôøi
ñôøi
GV hoûi: Ngoaøi gioïng ñieäu ngoâng, hai caâu thô coøn
duøng ngheä thuaät gì?                     Giaác mô muoán thoaùt li thöïc taïi
HS traû lôøi: Ngheä thuaät ñoái, hoûi tu töø         buoàn chaùn, nhô nhuoác.
GV hoûi: Phaûi chaêng khi oaát leân tieáng thô ñoù thi só
ñang ru hoàn mình trong moät giaác mô?            3. Hai caâu luaän:
HS: Thaûo luaän traû lôøi: Quaû ñuùng nhö vaäy nhöng     Coù baàu coù
giaác mô quaù xa rôøi thöïc taïi.               baïn…        Ñoái laëp töø
GV hoûi: Qua hai caâu thô theå hieän khaùt voïng gì cuûa   ….theá môùi vui
taùc giaû?
HS traû lôøi: Khaùt voïng thoaùt li, xa rôøi thöïc taïi
GV bình: Caùi ngoâng cuûa taùc giaû
HS: Ñoïc hai caâu thô 5 – 6
GV hoûi: Taïi sao taùc giaû laïi khoâng tuûi nöõa?
HS traû lôøi: Ñaõ coù baïn trong mô: Chò Haèng, maây
vaø gioù ñeå taâm söï
GV hoûi: Gioïng ñieäu cuûa taùc giaû qua hai caâu thô coù
145
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

gì thay ñoåi
HS traû lôøi: Gioïng ñieäu vui hôn nhöng vaãn giöõ caùi
ngoâng                              Taâm traïng thoûa theâ töø nguoàn
GV hoûi: Taùc giaû ñaõ söû duïng ngheä thuaät gì ôû hai    vui cuøng maây gioù.
caâu thô naøy?                         4. Hai caâu keát:
HS traû lôøi: Ñoái, ñieäp töø                  Roài cöù………..
                                          Ngoâng toät
GV hoûi: Hai caâu thô cho bieát taâm traïng cuûa taùc giaû   ….Theá   gian
                                            ñænh
luùc naøy nhö theá naøo? Vì sao taùc giaû laïi coù taâm     cöôøi
traïng ñoù?
HS traû lôøi: Taâm traïng vui, thoûa theâ cuøng maây gioù
queân heát buoàn chaùn thöïc taïi traàn gian.
HS ñoïc hai caâu cuoái:
GV hoûi: Daáu aán thôøi ñaïi vaø taàm xa trong hoàn thô
ñöôïc   ñaåy   theâm  moät   baát  ngôø  “Roài
cöù………….cöôøi” Ví sao nhaø thô laïi cöôøi?
HS traû lôøi: Cöôøi cho theá söï, cöôøi cho con ngöôøi
traàn tuïc u meâ, taàm thöôøng ñen toái, cöôøi vì loøng     Cöôøi cho theá söï, cho baûn thaân
mình thanh thaûn.                       mình.
GV hoûi: Taùc giaû ñaõ taïo neân moät böùc aûnh nhö theá    III. Toång keát:
naøo cuøng cbò Haèng? Neâu caûm nhaän cuûa em veà       Ghi nhôù SGK/157
böùc aûnh ñoù?
HS traû lôøi: Hình aûnh töïa vaaøo nhau vaø troâng
xuoáng theá gian vaø cöôøi
 Tieáp tuïc theå hieän caùi ngoâng leân taàm cao, xem laïi
chò Haèng laø baïn, töïa keá beân nhau.
III. Toång keát: (2‟)
GV hoûi: Baøi thô theå hieän taâm söï gì cuûa taùc giaû?    B. Luyeän taäp:
HS traû lôøi: Döïa vaøo tìm hieåu phaân tích          BT 1: Hai caëp caâu thô 3 – 4 vaø 5 –
GV hoûi: Taïi sao taùc giaû laïi coù tö töôûng thoaùt li nhö  6 laø khoan ñoái (Ñoái khoâng thaät
vaäy?                             chænh).
HS traû lôøi: Döïa vaøo phaân tích.
GV hoûi: Caùi ngoâng cuûa taùc giaû ñöôïc taïo neân töø
ñaâu?                             BT 2:
HS traû lôøi: Töø thöïc taïi ñen toái cuûa xaõ hoäi                  Muoán laøm
                                Qua ñeøo ngang
HS ñoïc to phaàn ghi nhôù SGK/157                           thaèng cuoäi
IV. Luyeän taäp: (10‟)                     - Ngoân ngöõ    -    Phoùng
- HS ñoïc to yeâu caàu BT 1                   haøm xuùc      khoaùng
- HS thaûo luaän                        - Gioïng ñieäu   - Hoùm hænh
- Ñaïi dieän traû lôøi                     buoàn    laâng  ngang   taøng,
- GV nhaän xeùt chung ghi baûng                 laâng    trang  ngoâng, khoâng
HS ñoïc yeâu caàu BT 2                     troïng caân ñoái.  muïc thöa.
GV yeâu caàu HS ñoïc laïi baøi thô “Qua ñeøo ngang”
HS thaûo luaän nhoùm traû lôøi

V. Cuûng coá, daën doø: (3‟)
? Haõy trình baøy nhöõng hieåu bieát cuûa em sau khi phaân tích tìm hieåu xong baøi thô naøy?
  - Hoïc baøi, hoïc thuoäc baøi thô
  - Soaïn baøi vaø thöïc hieän tröôùc caùc baøi “OÂn taäp Tieáng Vieät”
146
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8


Tieát 63        OÂN TAÄP VAØ KIEÅM TRA PHAÀN TIEÁNG VIEÄT
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Kieán thöùc Tieáng Vieät toång hôïp
        - Giaùo aùn, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2. HS: - Kieán thöùc toång hôïp töø lôùp 6 - 8
        - Vôû soaïn
        - Hoïc taäp vôùi tinh thaàn tích cöïc
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (3‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng daáu caâu naøo? Haõy keå ra vaø cho bieát coâng duïng cuûa töøng daáu caâu ñoù?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeå heä thoáng hoùa kieán thöùc toång hôïp keát quaû hoïc taäp töø ñaàu hoïc kì I ñeán
nay. Tieát hoïc hoâm nay giuùp caùc em laøm roõ vaán ñeà ñoù.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (35‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC             PHAÀN GHI BAÛNG
SINH
GV hoûi: Theá naøo laø töø ngöõ coù nghóa roäng, nghóa I. Caáp ñoä khaùi quaùt nghóa cuûa
heïp, cho ví duï minh hoïa?                 töø ngöõ:
HS: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/10                - Töø ngöõ coù nghóa roäng: SGK/10
GV hoûi: Tính chaát roäng heïp cuûa töø ngöõ laø töông VD: Caây: Cam, chuoái, mít
ñoái hay tuyeät ñoái?                    - Töø ngöõ coù nghóa heïp: SGK/10
HS traû lôøi: Noù chæ mang tính chaát töông ñoái      VD: Caù Thu < Caù
GV hoûi: Theá naøo laø tröôøng töø vöïng? Cho Vd?      II. Tröôøng töø vöïng:
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/21           - Tröôøng töø vöïng: SGK/21
HS töï cho VD, HS lôùp nhaän xeùt chung           VD: Phöông tieän giao thoâng: Taøu,
GV yeâu caàu: HS thaûo luaän nhoùm phaân bieät caáp xe, thuyeàn, maùy bay, xe maùy cô.
ñoä khaùi quaùt cuûa nghóa töø ngöõ vôùi tröôøng töø
vöïng? Cho VD?

Tröôøng töø vöïng                    Caáp ñoä khaùi quaùt cuûa nghóa
- Taäp nhöõng töø coù ít nhaát moät neùt chung veà nghóa töø ngöõ
nhöng coù theå khaùc nhau veà töø loaïi.         - Moái quan heä bao haøm nhau giöõa
VD:     Caây: Xoaøi, mìt, cam, quyùt…        caùc töø coù cuøng töø loaïi.
                             VD: Tröôøng töø vöïng veà ngöôøi
Thöï c vaät Coû: Coû möïc, maàn chaàu…          + Chöùc vuï: Chuû tòch, toång thoáng,
                             giaoù vieân (danh töø).
      Hoa: Hoa laøi, hoa cuùc…           + Phaåm chaát: Thoâng minh, saùng
    DT    DT     DT              suoát, ngu muoäi, ñaàn (tính töø).

GV hoûi: Theá naøo laø töø töôïng hình? Töø töôïng thanh?
Cho VD?                          III. Töø töôïng hình, töø töôïng
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/49          thanh:
GV yeâu caàu: Neâu taùc duïng cuûa töø töôïng hình, töø - Töø töôïng hình: Ghi nhôù SGK/49

147
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

töôïng thanh?                       VD: Lom khom, traäp truøng, loø
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/49          doø…
                             - Töø töôïng thanh: Ghi nhôù SGK/49
GV hoûi: Theá naøo laø töø ngöõ ñòa phöông vaø bieät   VD: Oang oang, chan chaùt, leng
ngöõ xaõ hoäi? Cho VD?                  keng…
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/56- 57        - Taùc duïng: Ghi nhôù SGK/49
HS: Cho VD – lôùp nhaän xeùt chung vaø ghi baûng.     IV. Töø ñòa phöông vaø bieät ngöõ
GV hoûi: Trôï töø laø gì? Thaùn töø laø gì? Cho Vd?    xaõ hoäi:
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/69 – 70       - Töø ñòa phöông: SGK/56
GV hoûi: Tính than töø laø gì? Cho VD?          VD: Baép, thôm, mì, baùnh traùn
HS traû lôøi: Vaøo ghi nhôù SGK/81            - Bieät ngöõ xaõ hoäi: SGK/57
GV hoûi: Tính thaùn töø coù nhöõng chöùc naêng gì?    VD: Traãm, khanh, thaàn, beä haï,
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/81          ngoång
                             V. Trôï töø, thaùn töø:
GV hoûi: Haõy trình baøy caùc laïi tính thaùn töø?    - Trôï töø: Ghi nhôù SGK/69
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/81          VD: Toâi laøm moãi moät baøi taäp
GV hoûi: Coù theå söû duïng tính thaùn töø moät caùch   - Thaùn töø: Ghi nhôù SGK/70
tuyø tieän khoâng? Taïi sao?               VD: OÂ hay, toâi cuõng anh cuõng
                             ñaõ bieát.
                             VI. Tính thaùn töø:
                             - Chöùc naêng: Ghi nhôù SGK
GV hoûi: Noùi quaù laø gì? Cho VD?            Vd: Anh ñaõ ñoïc xong cuoán saùch
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK           ñoù aø?
                             - Phaân loaïi: Ghi nhôù SGK
GV hoûi: Theá naøo laø noùi giaûm, noùi traùnh? Cho    - Söû duïng tính thaùn töø: SGK/81
VD?                            VII. Noùi giaûm, noùi traùnh, noùi
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/108         quaù:
                             - Noùi quaù: Ghi nhôù SGK/102
GV hoûi: Caâu gheùp laø gì? Cho VD?            VD: Bao giôø chaïch ñeû ngoïn ña
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/112            Saùo ñeû döôùi nöôùc thì ta laáy
                             mình
GV hoûi: Haõy trình baøy caùch noái caùc veá cuûa caâu  - Noùi giaûm, noùi traùnh: Ghi nhôù
gheùp?                          SGK/108
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/112         VD: Chò aáy khoâng coøn treû laém.
                             VIII. Caâu gheùp:
GV hoûi: Trong chöông trình ngöõ vaên 8 HK I em ñaõ    - Ñaëc ñieåm: Ghi nhôù SG
ñöôïc hoïc theâm nhöõng daáu caâu naøo? Neâu taùc duïng  VD: Gioù thoåi, maây troâi
cuûa töøng daáu caâu?                   - Caùch noái caùc veá cuûa caâu: Ghi
                             nhôù SGK/112
                             IX. Daáu caâu:
                             - Daáu ngoaëc ñôn
                             - Daáu ngoaëc keùp
                             - Daáu hai chaám
                             VD:
                             + Nam (moät hoïc sinh hoïc gioûi
                             nhaát lôùp 6A) ñaõ ñöôïc nhaø
                             tröôøng tuyeân döông.
                             + Ngöôøi xöa daïy: “Coù coâng maøi
148
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

                               saét coù ngaøy neân kim”.      III. Cuûng
                               + Toâi thícch ñoïc baùo: Daân toäc  coá, daën
                               mieàn nuùi.             doø: (7‟)
                                                 ? Töø ñaàu
naêm ñeán nay kieán thöùc tieáng vieät ñaõ hoïc goàm nhöõng gì?
  - Hoïc baøi vaø oân laïi kieán thöùc ñeå chuaån bò cho thi hoïc kì I
  - Xem laïi kieán thöùc phaàn thuyeát minh ñeå chuaån bò cho tieát traû baøi.

Tieát 64            TRAÛ BAØI TAÄP LAØM VAÊN SOÁ 3
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Laøm baøi cuûa HS ñaõ chaám ñieåm
        - baøi laøm cuûa HS ñaõ ñöôïc choïn
        - Daøn yù baøi vaên vaø ñaùp aùn
    2. HS: Theo doõi, töï nhaän xeùt baøi vieát cuûa mình
C. Tieán trình leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
Haõy trình baøy quy trình thuyeát minh ñaëc ñieåm moät theå loaïi vaên hoïc?
3. Giôùi thieäu baøi môùi:
II. Traû baøi: (35‟)
1. Nhaän xeùt chung:
  - Nhaän xeùt veà ñieåm vaø neâu soá lieäu
  - Nhaän xeùt veà caùch trình baøy, GV neâu VD cuï theå
  - Nhaän xeùt veà chính taû, neâu VD ñieån hình
  - Nhaän xeùt chung veà noäi dung
2. Xaùc ñònh laïi yeâu caàu cuûa ñeà:
a. Ñeà: Thuyeát minh veà chieác aùo daøi Vieät Nam
b. Daøn yù: Ñaõ soaïn ôû tieát 55 – 56
  - GV ñoïc 2 baøi coù choïn loïc, GV nhaän xeùt sau khi ñoïc xong
  - Cho HS phaùt baøi
  - GV yeâu caàu HS thaéc maéc veà noäi dung veà ñieåm
III. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
  - GV nhaän xeùt chung, thaùi ñoä vaø hình thöùc cuõng nhö noäi dung baøi vaên ñeå HS tham khaûo
  - Xem vaø soaïn baøi “Hai chöõ nöôùc nhaø”

Baøi 17: Tieát 65 - 66    HAI CHÖÕ NGÖÔÙC NHAØ (Trích)
                      (Traàn Quoác Khaûi)
A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
   1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
       - AÛnh taùc giaû, tranh lieân quan ñeán baøi hoïc
       - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
   2. HS: - Baøi soaïn
       - Moät soá baøi thô cuûa taùc giaû
       - Tinh thaàn, thaí ñoä hoïc taäp tích cöïc
149
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

C. Tieán trình leân lôùp: (90‟)
I. Khôûi ñoäng:       (7‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Ñoïc thuoäc loøng baøi thô “Muoán laøm thaèng Cuoäi”. Em thích nhaát caâu thô naøo trong baøi? Giaûi thích?
- Ví sao coù theå noùi taâm traïng cuûa nhaø thô trong baøi “Muoán laøm thaèng Cuoäi” khoâng chæ ñôn thuaàn laø
taâm traïng chaùn ñôøi?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Qua Muïc Nam Quan nhôù laïi chuyeän Nguyeãn Traõi tieãn cha laø Nguyeãn Phi Khanh
bò giaëc Minh baét veà Trung Quoác nhaø thô Toá höõu vieát:
        Ai leân aûi Baéc ngaøy xöa aáy
        Khoùc tieãn cha ñi maáy daëm ñöôøng
        Hoâm nay bieân giôùi muøa xuaân daäy
        Nuùi traéng hoa mô, côø ñoû ñöôøng !
Coøn vôùi Traàn Quoác Khaûi moät nhaø thô yeâu nöôùc noåi tieáng theá kæ XX laïi möôïn haún caâu chuyeän
caûm ñoäng naøy ñeå giaûi baøy taâm söï yeâu nöôùc thöông noøi, kích ñoäng tinh thaàn cöùu nöôùc cuûa daân toäc
ta hoài ñaàu theá kæ XX. Ñeán vôùi tieát hoïc hoâm nay caùc em seõ ñöôïc tìm hieåu phaàn trích töø baøi thô Hai
chöõ nöôùc nhaø cuûa taùc giaû.
II. Ñoïc hieåu vaên baûn: (70‟)
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC              PHAÀN GHI BAÛNG
SINH
150
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                 Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

HS: Ñoïc chuù thích daáu sao trang 161             A. Tìm hieåu baøi:
GV hoûi: Haõy toùm taét ñoâi neùt cuoäc ñôøi vaø söï      I. Taùc giaû, taùc phaåm:
nghieäp taùc giaû                       SGK/161
HS traû lôøi: Döïa vaøo chuù thích daáu sao trang 161
GV: Giôùi thieäu theâm
+ Laø moät hoàn thô yeâu nöôùc, thô oâng löu haønh coâng
khai. OÂng thöôøng möôïn ñeà taøi lòch söû, thieân nhieân,
di tích lòch söû, ñaát nöôùc.
+ Vieát veà ñeà taøi lòch söû oâng thöôøng choïn nhöõng
khoaûnh khaéc lòch söû ñaëc bieät, coù söùc gôïi caûm
lôùn.
+ Caùc taùc phaåm: Chôi thaønh Coå Löu, Ñeà ñoäng Tam
Thanh, Gaùnh nöôùc ñeâm, Tieáng cuoác keâu, Con
Hoaøng Oanh, noãi chò khuyeân em, Baø Tröng teá choàng,    II. Keát caáu baøi thô:
Hai chöõ nöôùc nhaø…
GV: Cho HS xem aûnh taùc giaû
GV: Giôùi thieäu caùch ñoïc vaên baûn, löu yù nhòp thô ôû
hai caâu 7 chöõ. Gioïng thô thoáng thieát, kích ñoäng ôû hai
caâu 6 – 8
GV: Ñoïc qua baøi thô moät laàn
HS: Ñoïc laïi vaên baûn – HS lôùp nhaän xeùt – GV goùp
yù chung.
GV hoûi: Baøi thô (ñoaïn trích) coù theå chia thaønh maáy
phaàn, haõy neâu noäi dung cuûa töøng phaàn
HS traû lôøi: (Thaûo luaän nhoùm)
Phaàn 1: 8 caâu ñaàu: Taâm traïng cuûa ngöôøi cha khi
phaûi töø bieät con trai nôi aûi Baéc.             III. Phaân tích:
Phaàn 2: 20 caâu tieáp theo: Hieän tình ñaát nöôùc vaø noãi  1. Taâm traïng ngöôøi ñi – keû ôû:
loøng ngöôøi ra ñi
Phaàn 3: 8 caâu cuoái: Lôøi trao gôûi söï nghieäp cho con
trai
HS: Ñoïc laïi 8 caâu thô ñaàu
GV hoûi: Em hieåu theá naøo laø aûi Baéc? Ñoaùi nom?
HS traû lôøi: Döïa vaøo hai chuù thích SGK/161
GV hoûi: Caûnh vaät thieân nhieân ñöôïc mieâu taû trong 4
caâu thô ñaàu nhö theá naøo?
HS traû lôøi: Maây saàu aûm ñaïm, gioù thaûm ñieàu hiu,
hoå theùt chim keâu  u uaát, saàu buoàn.
GV hoûi: Nhöõng töø ngöõ: Maây saàu aûm ñaïm, gioù
thaûm ñieàu hiu, hoå theùt chim keâu gaây cho em caûm
giaùc gì?
HS traû lôøi: Ñoù laø nhöõng caûm giaùc roäng lôùn, gheâ
sôï saàu thaûm.
GV hoûi: Coù phaûi ñaây chæ hoaøn toaøn laø caûnh thaät
hoaëc phoùng ñaïi?
HS traû lôøi: Taùc giaû phoùng ñaïi theâm caûnh vaät
hoaëc phoùng ñaïi?
GV hoûi: Trong boái caûnh ñau thöông nhö vaäy, taâm
151
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

traïng cuûa ngöôøi cha ra sao?
HS traû lôøi: Ñau ñôùn, xoùt xa
GV hoûi: Nhöõng hính aûnh “Haït maùu noùng thaám
quanh hoàn nöôùc”, “Thaân taøn laàn böôùc daëm khôi”,
“Taàm taõ chaâu rôi” gôïi cho em suy nghó vaø lieân töôûng
gì?
HS traû lôøi: Ñoù laø lôøi traêng troái thieát tha        Nhieàu hình aûnh öôùc leä gôïi
GV hoûi: Nhöõng hính aûnh “haït maùu noùng thaám        taâm traïng buoàn ñau, xoùt xa vaø
quanh hoàn nöôùc”, “thaân taøn laàn böôùc daëmkhôi”,      lôøi traêng troái thaûm thieát thieâng
“taàm taõ chaâu rôi”, gôïi cho em suy nghó vaø lieân töôûng  lieâng.
gì?                              2. Tình hình hieän taïi cuûa ñaát
HS traû lôøi: Ñoù laø lôøi traêng troái thieát tha       nöôùc:
GV hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà ngheä thuaät ñöôïc söû
duïng vaø taâm traïng cuûa ngöôøi ñi keû keû ôû trong 8
caâu thô ñaàu
HS traû lôøi: Nhieàu hình aûnh öôùc leä gôïi taâm traïng
buoàn ñau, xoùt xa vaø lôøi traêng troái thaûm thieát.
Heát tieát 65 chuyeån tieát 66
HS: Ñoïc 20 caâu thô tieáp theo
GV hoûi: Maïch thô cuûa ñoaïn naøy phaùt trieån nhö theá
naøo?
HS: Thaûo luaän nhoùm
GV: Thu phieáu treo baûng phuï, nhaän xeùt
+ 4 caâu: Töï haøo veà doøng gioáng daân toäc anh huøng    - Ñaát nöôùc bò giaëc phaù tôi bôøi
chaúng keùm gì ai                       khoùi löûa taøn phaù, boïn giaëc baïo
+ 8 caâu tieáp: Hieän tình ñaát nöôùc döôùi aùch ñoâ hoä    taøn.
cuûa giaëc Minh.
+ 8 caâu coøn laïi: Taâm traïng cuûa ngöôøi cha
GV hoûi: Nhöõng hình aûnh: Boán phöông khoùi löûa,
xöông röøng maùu soáng, thaønh tung quaùch vôõ, boû vôï
löøa con…. Mang tình chaát gí? Mang yù nghóa gí?        - Töø ngöõ öôùc leä chôû naëng buoàn
HS traû lôøi: Hình aûnh öôùc leä töôïng tröng, ñaát nöôùc   thöông tuûi hoå.
tôi bôøi, gieát choùc, khoùi löûa ñoát phaù, boïn giaëc taøn
baïo.
GV hoûi: Taâm traïng cuûa ngöôøi cha tröôùc luùc qua
bieân giôùi nghó veà hieän tình ñaát nöôùc ñöôïc mieâu taû    Aån chöùa taâm traïng cuûa taùc
nhö theá naøo? Ñoù laø taâm traïng cuûa ai, trong hoaøn    giaû vaø nhaân daân Vieät Nam.
caûnh naøo?
HS traû lôøi:                         3. Lôøi trao gôûi cuoái cuøng:
+ Taâm traïng: Xeù taâm can, ngaäm nguøi khoùc than,      Thaân löôn bao quaûn vuõng laày
thöông taâm, xaây khoái uaátm vaät côn saàu, caøng noùi    Giang sôn gaùnh vaùc sau naøy caäy
caøng ñau.                           con
+ Taâm traïng caøng luùc caøng ñau ñaày bi phaãn laâm li,
thoáng thieát.
+ Ñoù khoâng chæ laø taâm traïng cuûa Nguyeãn Phi
Khanh maø laø taâm traïng cuûa taùc giaû vaø nhaân daân
Vieät Nam ñaàu theá kæ XX.                    Caûm thaáy baát löïc mong muoán
HS: Ñoïc 8 caâu thô cuoái                   con gaùnh vaùc phuïc thuø cöùu
152
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

GV hoûi: Ngöôøi cha noùi nhieàu ñeán mình: Thaân taøn,    quoác.
tuoåi giaø söùc yeáu, sa cô, ñaønh chòu boù tay ñeå laøm
gì?
HS traû lôøi: Noùi ñeán söï thaát baïi, baát löïc cuûa mình   Giaõi baøy khaùt voïng, nieàm tin
nhaèm mong muoán con phuïc thuø, cöùu nöôùc.         vaøo theá heä treû cöùu nöôùc.
GV hoûi: Ngöôøi cha daën con nhöõng lôøi cuoái cuøng     IV. Toång keát:
nhö theá naøo? Qua ñoù ta thaáy Nguyeãn Phi Khanh laø     Ghi nhôù SGK/163
ngöôøi nhö theá naøo?
HS traû lôøi: Thaân löôn bao quaûn vuõng laày
      Giang sôn gaùnh vaùc sau naøy caäy con
Ngöôøi cha töï coi mình laø ngöôøi boû ñi, moät laàn nöõa
caûm thaáy mình baát löïc, thaát baïi chæ mong chôø ôû con
mình.
GV hoûi: Qua ñoù em bieát gì veà taâm söï cuûa taùc giaû?
HS traû lôøi: Giaõi baøy khaùt voïng, nieàm tin vaøo theá
heä treû.
III. Toång keát: (10‟)                    B. Luyeän taäp:
? Taïi sao taùc giaû laïi ñaët nhan ñeà baøi thô “Hai chöõ  Caùc töø ngöõ coù tính chaát öôùc leä,
nöôùc nhaø”?                         saùo moøn: AÛi Baéc, maây saàu,
HS traû lôøi: Treân phieáu hoïc taäp             gioù thaûm, haøo theùt, chim keâu,
 Nöôùc vaø nhaø laø hai khaùi nieäm rieâng          haït maùu noùng, hoàng laïc, vong
 Hai khaùi nieäm rieâng nhöng töông quan khoâng theå     quoác, cô ñoà, teá ñoä, taâm can,
taùch rôøi                          giang sôn, laàm than, boû vôï löøa
 Nöôùc maát thì nhaø tan, thuø nhaø coù theå röûa khi    con.
thuø nöôùc ñaõ traû xong                    Vì noù laø nhöõng caûm xuùc
 Haõy laáy nöôùc nhaø, laáy caùi nghóa vôùi nöôùc thay    chaân thaønh, maõnh lieät, vöøa gôïi
cho chöõ hieáu vôùi cha, nhö theá môùi troïn veïn caû ñoâi  taâm traïng khaéc khoaûi, ñau thöông
ñöôøng.                            cuûa nhaân vaät lòch söû vöøa rung
HS: Ñoïc to phaàn ghi nhôù SGK/163              vaøo daây ñaøn yeâu nöôùc thöông
IV. Luyeän taäp: (4‟)                     noøi cuûa moïi ngöôøi thôøi hieän taïi.
- HS ñoïc noäi dung yeâu caàu ôû phaàn luyeän taäp
- GV Cho HS tìm caùc töø mang tính chaát öôùc leä, saùo
moøn (baèng caùch thi tìm).
GV hoûi: Taïi sao caùc töø ngöõ ñoù vaãn coù söùc truyeàn
caûm maïnh meõ.
HS traû lôøi: Vì noù laø nhöõng caûm xuùc chaân thaønh,
maõnh lieät, vöøa gôïi taâm traïng khaéc khoaûi, ñau thöông
cuûa nhaân vaät lòch söû vöøa rung vaøo daây ñaøn yeâu
nöôùc thöông noøi cuûa moïi ngöôøi thôøi hieän taïi.
HS: Ñoïc phaàn ñoïc theâm.
V. Cuûng coá, daën doø: (2‟)
- HS ñoïc laïi baøi thô
- HS ñoïc to phaàn ghi nhôù SGK
153
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

- OÂn laïi toaøn boä kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå chuaån bò cho kieåm tra toång hôïp HK I.

Tieát 67 – 68      KIEÅM TRA TOÅNG HÔÏP CUOÁI HOÏC KÌ I
                   (Phoøng ra ñeà)

Baøi 17: Tieát 69 - 70    HOAÏT ÑOÄNG NGÖÕ VAÊN: LAØM THÔ 7 CHÖÕ

A. Muïc tieâu: SGV
B. Chuaån bò:
     1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï, moät soá baøi thô baûy chöõ
         - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
     2. HS: - Baøi soaïn, baøi thô laøm tröôùc ôû nhaø
         - Moät soá baøi thô cuûa taùc giaû
         - Hoïc taäp tích cöïc
C. Tieán trình leân lôùp: (90‟)
I. Khôûi ñoäng:        (7‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
GV kieåm tra phaàn chuaån bò cuûa HS
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeå naém kyõ hôn kó naêng laøm thô 7 chöõ vaø naém vöõng caùc ñaëc ñieåm cuûa theå
thô naøy ñoàng thôøi nhaèm taäp khaû naêng laøm thô ñaøo saâu suy nghó tieát hoïc naøy giuùp caùc em naém caùc
ñieàu ñoù.
II. Ñoïc hieåu vaên baûn: (70‟)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ                  PHAÀN GHI BAÛNG
          HOÏC SINH
GV yeâu caàu: HS trình baøy laïi caùc ñaëc I. Nhaän dieän luaät thô:
ñieåm cuûa theå thô baùt cuù ñöôøng luaät?      a. Chieàu:
HS traû lôøi: Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc ôû Chieàu hoâm thaèng beù / cöôõi traâu veà
tieát 61                        B B     B T   T B B
HS: Ñoïc caâu 1                   Noù ngaång ñaàu leân / hôùn hôû nghe
GV: Phaùt phieáu hoïc t6aïp – HS thaûo luaän T T B B T T B
vaø trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa Tieáng saùo dieàu cao / vôøi vôïi roùt
nhoùm.                         T T B B      B T T
- Nhoùm khaùc nhaän xeùt, ñieàu chænh, GV Voøm trôøi trong vaét / aùnh pha leâ
nhaän xeùt chung vaø treo baûng phuï leân       B B    B T   T B B
baûng.                                (Ñoaøn Vaên Cöø)
                           Hieäp vaàn: Veà (Caâu 1) nghe (Caâu 2) leâ (Caâu
                           4) hieäp vaàn “e”.
                           Baèng traéc ôû caùc caâu vöøa ñoái nhau vöøa
                           nieâm nhau.
                           b. Toái:
                           Baøi thô duøng daáu phaåy ôû caâu thöù hai seõ
HS: Ñoïc caâu b                   laøm cho caâu thô luûng cuûng nhòp. Ñoàng thôøi
GV: Goïi HS leân chænh laïi ñieåm sai trong töø “xanh xanh” khoâng hieäp vaàn vôùi töø “che”
baøi thô                       ôû caâu 1.
HS: Leân baûng lôùp nhaän xeùt.           Chöõa laïi nhö sau:
GV: Nhaän xeùt chung                 - Boû daáu phaåy ôû caâu thöù hai
154
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

                         - Ñieàn caùc töø thay theá töø xanh xanh nhö sau:
                         Leø, boùng ñeâm nhoøe (aùnh xanh xanh) aùnh
                         vaøng kheø, aùnh traêng nhoøe, aùnh traêng loe…
                         II. Taäp laøm thô:
                         a. Coù theà ñieàn caùc caâu sau:
- HS: ñoïc caâu a                 …… Chöùa ai chaúng chöùa, chöùa thaèng Cuoäi
- Moãi HS töï vieát tieáp hai caâu thô vaø sau    Toâi gôùm gan cho caùi chò Haèng
ñoù ñoïc leân                   …… Cung traêng chaúng coù chò Haèng nhæ?
- Lôùp nhaän xeùt, GV nhaän xeùt chung        Coù daäy cho ñôøi bôùt cuoäi chaêng?
                         …… Ñaùng cho caùi toäi quaân löøa doái
                           Giaø khaéc nhaân gian vaãn goïi thaèng
                         …… Cung traêng chæ toaøn ñaát cuøng ñaù
                           Hít buïi suoát ngaøy ñaõ söôùng chaêng
                         …… Coõi traàn ai cuõng ôùn löôøn noù
                           Nay ñeán cung traêng bôûi chò Haèng
                         b. Coù theå laøm tieáp nhö sau:
HS: Tieáp tuïc laøm hai caâu thô ôû caâu b vaø …… Naéng ñaáy roài möa nhö truùt nöôùc
ñoïc leân tröôùc lôùp                 Bao ngöôøi vaãn voäi vaõ ñi veà
- Lôùp nhaän xeùt                 …… Thaáp thoaùng gnöôøi ñi veà neûo ñoù
- GV nhaän xeùt chung                 OÂng buoàn man maùc voïng chieàu queâ
                         …… Phaáp phôùi trong loøng bao tieáng goïi
                           Thoaûng höông luùc chín gioù ñoàng queâ
GV: Goïi HS ñoïc baøi “Chieác roå may”
- 1 HS ñoïc baøi “Cuoái thu”
III. Cuûng coá, daën doø: (3‟)
  - Tieáp tuïc hoaøn thaønh hai baøi thô vaø taäp thô ôû nhaø
  - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi nhöõng ñaëc ñieåm cuûa theå thô Ñöôøng luaät
  - Xem laïi toaøn boä kieán thöùc Tieáng Vieät ñeå vhuaån bò cho kieåm tra toång hôïp cuoái hoïc kì I.

Tieát 71         TRAÛ BAØI KIEÅM TRA TIEÁNG VIEÄT
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Baøi soaïn, baøi kieåm tra ñaõ chaám
        - Nhöõng ñieàu löu yù nhaéc nhôû HS
        2. HS: Xem baøi kieåm tra vaø kieåm tra laïi kieán thöùc cuûa mình
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
Em ñaõ hoïc hoïc vaø naém caùc ñaëc ñieåm cuûa daáu caâu haõy cho bieát vaø trình baøy coâng duïng cuûa töøng
daáu caâu?
3. Giôùi thieäu baøi môùi:
II. Traû baøi: (35‟)
1. Ñeà:
   * Traéc nghieäm: 16 caâu 4 ñieåm: Moãi caâu ñuùng ñaït 0,25 ñieåm
   * Töï luaän: 2 caâu moãi caâu ñuùng 3 ñieåm toång 6 ñieåm
155
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

2. Traû baøi:
- GV nhaän xeùt chung veà ñieåm
- GV nhaän xeùt chung veà tình hình naém kieán thöùc Tieáng Vieät cuûa HS
- Ñaùnh giaù döïa vaøo keát quaû chung (ñieåm treân baøi laøm)
- GV laàn löôït ñoïc töøng caâu trong phaàn traéc nghieämvaø ñöa ra caùc ñaùp aùn laàn löôït HS ñöùng traû lôøi
cho töøng caâu.
- GV giaûi phaàn töï luaän döïa vaøo phaàn soaïn ôû tieát 60
- GV goïi 4 HS chia baøi ra phaùt veà lôùp
- HS thaéc maéc ñieåm cuûa mình trong tröôøng hôïp sai soùt (neáu coù)
- GV goïi teân HS ñoïc ñieåm – GV ghi ñieåm vaøo soå
III. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
Chuaån bò cho tieát traû baøi kieåm tra toång hôïp cuoái hoïc kì I

Tieát 72       TRAÛ BAØI KIEÅM TRA TOÅNG HÔÏP CUOÁI HOÏC KÌ I

                     HOÏC KÌ II Naêm hoïc

Tuaàn 19   Tieát 73 – 74         NHÔÙ RÖØNG
                             (Theá Löõ)
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
        - Tranh aûnh lieân quan ñeán baøi daïy
        - Cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp taùc giaû
    2. HS: - Baøi soaïn
        - Moät soá taùc phaåm cuûa taùc giaû
        - Tinh thaàn hoïc taäp tích cöïc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (90‟)
I. Khôûi ñoäng:       (7‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
GV kieåm tra phaàn chuaån bò cuûa HS
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Möôïn lôøi moät con Hoå bò nhoát trong baùch thuù ñeå baøy toû saâu saéc , ñaày ñuû
taâm söï u uaát cuûa moät lôùp ngöôøi vöøa thöùc tænh yù thöùc caù nhaân, caûm thaáy baát hoøa saâu saéc vôùi
thöïc taïi xaõ hoäi tuø tuùng, giaû doái, ngoät ngaït ñöông thôøi. ñoù laø tö töôûng xuyeân suoát baøi thô “Nhôù
röøng” cuûa Theá Löõ.
II. Ñoïc hieåu vaên baûn: (75‟)
   HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH              PHAÀN GHI BAÛNG
HS: Ñoïc chuù thích daáu sao SGK/ 5- 6                  A. Tìm hieåu baøi:
HS toùm taét caùc neùt chính veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp taùc giaû I. Taùc giaû, taùc phaåm:
GV: Cung caáp theâm                           SGK/5 – 6
+ Theá Löõ laø ngoân côø ñaàu cho phong traøo thô môùi
+ Hoïc heát baäc thaønh chung (Töông ñöông THCS) vaøo cao ñaúng
mó thuaät Ñoâng Döông 1 naêm sau roài boû hoïc.
+ 1932 tham gia nhoùm Töï löïc vaên ñoaøn vieân treân caùc tôø Phong
hoùa, ngaøy nay. Oâng laøm thô vieát tieåu thuyeát vôùi buùt hieäu
khaùc nhau: Leâ Ta, oâng coøn vieát vaên chaâm bieám ñaõ kích.
156
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

+ Saùng taùc thô cuûa Theá Löõ ñöôïc xuaát baûn thaønh 2 taäp
- Taäp “Maáy vaàn thô” 1935 goàm nhöõng baøi coù khuynh höôùng
tìm vaø ca ngôïi caùi ñeïp vaø ñoù cuõng laø nhöõng baøi thô laønh
maïnh tuy mang nhieàu chaát thô moäng.
- Taäp “Maáy vaàn thô” taäp môùi (1940 ) naëng tö töôûng bi quan,
yeám theá vaø ngheä thuaät coù phaàn keùm tröôùc
+ 1937 oâng chuyeån sang saân khaáu (soaïn giaû, ñaïo dieãn, dieãn
vieân, chuû gaùnh kòch).
+ Saùu caùch maïng thaùng taùm oâng saùng taùc, dòch vaø daøn döïng
nhieàu vôû kòch daøi, ngaén coù noäi dung yeâu nöôùc.
+ OÂng laø chuû tòch hoäi Ngheä só saân khaáu vaø ñöôïc taëng danh
hieäu ngheä só nhaân daân.
+ 2000 oâng ñöôïc nhaø nöôùc truy taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh
+ Caùc taùc phaåm chính: Maáy vaàn thô (1935-1940) Vaøng vaø maùu
(1934) Beân ñöôøng thieân loâi (1936) Leâ Phong phoùng vieân (1937)
Goùi thuoác laù (1940)
Kòch: Loï Vaøng, OÂng Keá Coùp, Tuïc luïy
GV: Giôùi thieäu caùch ñoïc vaên baûn: Ñoïc vôùi gioïng to roõ theå  II. Keát caáu baøi thô:
hieän söï kìm neùn, tuø nguïc. Chuù yù nhöõng caâu thô baøy toû caûm
xuùc.
GV ñoïc qua moät laàn – HS ñoïc laïi baøi thô
 HS: Nhaän xeùt caùch ñoïc vaên baûn thô cuûa baïn – GV nhaän
xeùt chung
GV hoûi: Baøi thô ñöôïc laøm theo theå thô gì?
HS traû lôøi: Baøi thô ñöôïc laøm theo theå thô 8 chöõ
GV hoûi: Cho bieát baøi thô ñöôïc chia thaønh maáy phaàn, haõy neâu
noäi dung vaø cho bieát töøng phaàn ñoù?
HS traû lôøi:
+ Ñoaïn 1 – 4: Caûnh Hoå bò giam caàm trong vöôøn baùch thuù
+ Ñoaïn 2 – 3: Caûnh Hoå ôû choán giang sôn huøng vó cuûa noù
+ Ñoaïn 5: Noãi khao khaùt noái tieát thaùng 5 haøo huøng       III. Phaân tích:
HS: Ñoïc ñoaïn 1                            1. Caûnh Hoå bò giam
GV hoûi: Em hieåu gì veà hoaøn caûnh con Hoå bò nhoát trong vöôøn   caàm ôû vöôøn baùch
baùch thuù?                              thuù:
HS traû lôøi: Bò giam caàm, tuø haõm                  - Tuø haõm, troø laï maét,
GV hoûi: Bò giam haõm nhö theá Hoå phaûi höùng chòu nhöõng gì?     thöù ñoà chôi, chòu ngang
HS traû lôøi:                             baøy cuøng boïn Gaáu vaø
+ Naèm daøi                              baùo.
+ Giöông maét beù gieãu
+ Laøm troø laï maét, thuù ñoà chôi
+ Cuøng ngang baøy cuøng boïn Gaáu dôû hôi vaø caëp Baùo voâ tö
löï.
GV hoûi: Hoå bò nhoát nhö theá, Hoå coù cam chòu hay khoâng? Caâu
thô naøo cho em bieát ñieàu ñoù?
HS traû lôøi:
Gaëm moät khoái caêm hôøn trong cuûi saét
Ta naèm daøi troâng ngaøy thaùng daàn daïc
Vinh luõ ngöôøi kia ngaïo maïn ngaån ngô
157
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

Giöông maét beù gieãu ao linh röøng thaúm
HS: Ñoïc ñoaïn 4
GV hoûi: Caûnh vöôøn baùch thuù hieän ra döôùi con maét chuùa Sôn
laâm nhö theá naøo?
HS traû lôøi:
+ Caûnh khoâng ñôøi naøo thay ñoåi
+ Caûnh taàm thöôøng giaû doái: Hoa chaêm, coû xen loái phaúng caây
troàng, daûi nöôùc ñen giaû suoái chaúng thoâng doøng, len döôùi
naùch nhöõng moâ goø thaáp keùm.
+ Caûnh khoâng bí hieåm
GV hoûi: Vaäy chuùa Sôn laâm coù thaùi ñoä nhö theá naøo vôùi caûnh
ñoù?                                  - Caûnh taàm thöôøng,
HS traû lôøi: Ñoù laø thaùi ñoä ñaùng chaùn, ñaùng khinh, ñaùng     giaû doái hoïc ñoøi.
gheùt
GV hoûi: Phaûi chaêng caûnh taàm thöôøng giaû doái ñoù caùi thöïc
traïng xaõ hoäi?
HS: Thaûo luaän traû lôøi
 Taàm thöôøng giaû doái cuûa vöôøn baùch thuù
 Taàm thöôøng giaû doái trong caùch nhìn khoâng coù gì aån chöùa
cuûa con Hoå
 Taàm thöôøng giaû doái cuûa thöïc traïng trong maét cuûa con Hoå
 Taàm thöôøng giaû doái cuûa thöïc traïng xaõ hoäi döôùi con maét
vaø taâm hoàn laõng maïn cuûa taùc giaû
GV hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà nhòp thô cuõng nhö gioïng ñieäu
cuûa con Hoå?
HS traû lôøi:
+ Nhòp thô thay ñoåi ñoät phaù
Hoa chaêm / coû xeùn / loái phaúng / caây troàng
Daûi nöôùc ñen giaû suoái / chaúng thoâng doøng
Len döôùi naùch / nhöõng moâ goø thaáp keùm
Daêm vöøng laù hieàn laønh / khoâng bí hieåm
Cuõng hoïc ñoøi / baét chöôùc / veõ hoang vu
Cuûa choán ngaøn naêm cao caû / aâm u
+ Gioïng gieãu nhaïi, chaùn chöôøng, khinh mieät
GV hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà thaùi ñoä cuûa con Hoå qua hai     Thaùi ñoä Ngao ngaùn,
ñoaïn thô vöøa phaân tích?                       chaùn gheùt, khinh mieät
HS traû lôøi: Ngao ngaùn, chaùn gheùt, khinh mieät söï giaû doái,    söï giaû doái, chaät choäi,
chaät choäi, tuø tuùng.                         tuø tuùng.
Heát tieát 73 chuyeån tieát 74                     2. Caûnh hoå ôû choán
HS: Ñoïc ñoaïn thöù 2 vaø 3                       giang sôn huøng vó:
GV hoûi: Hai ñoaïn thô theå hieän taâm traïng cuûa con Hoå ôû thöïc
taïi hay quaù khöù?
HS traû lôøi: Ñoù laø taâm traïng cuûa thöïc taïi nhôù veà quaù khöù
GV hoûi: Vaäy quaù khöù cuûa con Hoå nhö theá naøo? Ñöôïc theå
hieän qua nhöõng caâu thô naøo?
HS traû lôøi: Quaù khöù huøng vó lôùn lao vôùi caûnh töôïng lôùn lao,
huøng vó
        Ta soáng maõi trong tình thöông noãi nhôù
158
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

       ……………………………………………………………
………………
        Laø khieán cho moïi vaät ñieàu im hôi
        “Ta say moài ñöùng uoáng aùnh traêng tan”
        “Ta laëng ngaém giang sôn ta ñoåi môùi”
        “Tieáng chim ca giaác nguû ta töng böøng”
        Ñaâu nhöõng chieàu leânh laùng maùu sau röøng
        Ta ñôïi cheát maûnh maët trôøi gay gaét
        Ñeå ta chieám laáy rieâng phaàn bí maät
GV hoûi: Treân caùi phong neàn huøng vó ñoù hình aûnh Hoå hieän ra
nhö theá naøo?
HS traû lôøi: Hình aûnh oai phong laãm lieät, ñeïp ñeõ
GV hoûi: Phaùt hieän nhöõng bieän phaùp ngheä thuaät ñöôïc söû      - Caâu thô soáng ñoäng,
duïng qua hai ñoaïn thô?                         taïo hình
HS traû lôøi:                              - Ñieäp ngöõ, hình aûnh
+ Caâu thô soáng ñoäng, giaøu chaát taïo hình              töông phaûn
+ Nhieàu ñieäp ngöõ: Naøo ñaâu, ñaâu nhöõng laëp ñi laëp laïi      - Caâu hoûi tu töø
+ Haøng loaït caùc caâu hoûi tu töø
+ Hình aûnh ñoái laäp, töông phaûn
GV hoûi: Hai ñoaïn thô vöøa tìm hieåu hieän leân hình chuùa Sôn laâm
huøng vó, oai phong nhöng keát thuùc laïi laø moät caâu thô “Than oâi!
Thôøi oanh lieät nay coøn ñaâu?” Cho thaáy hoå coù noãi nieàm taâm
söï gì?
HS traû lôøi: Ñoù laø taâm söï cuûa söï tieác noái moät thôøi ñaõ qua
GV hoûi: Haõy trình baøy noäi dung vaø yù nghóa cuûa hai ñoaïn thô
vöøa tìm hieåu?
HS: Thaûo luaän traû lôøi
 Caûnh ñeïp huøng vó laïi ñöôïc soáng daäy trong loøng cuûa hoå      Noãi nhôù, tieáng than
 Söï tieác noái moät thôøi ñaõ qua                   vaø taâm traïng cuûa khao
 Cam chòu hoaøn caûnh                          khaùt töï do
 Noãi nhôù, tieáng than vaø taâm traïng cuûa khao khaùt töï do     3. Ñaëc saéc ngheä
GV hoûi: Qua tìm hieåu toaøn vaên baûn em hieåu gì veà giaù trò     thuaät:
ngheä thuaät maø taùc giaû ñaõ söû dung trong vaên baûn? Caûm xuùc?   - Traøn ñaày caûm höùng
Hình töôïng trung taâm nhö theá naøo? Hình aûnh trong thô? Ngoân     laõng maïn
ngöõ vaø nhaïc ñieäu?                          - Hình töôïng (con hoå)
HS: Thaûo luaän nhoùm treân phieáu traéng                bieåu töôïng thích hôïp
GV: Thu phieáu treo baûng phuï, nhaän xeùt                vaø ñeïp ñeõ theå hieän
GV nhaän xeùt chung vaø yeâu caàu HS ghi vaøo vôû            chuû theå.
III. Toång keát: (5‟)                          - Ngoân ngöõ giaøu chaát
? GV hoûi: Qua baøi thô em hieåu gì veà noäi dung, tö töôûng cuûa    taïo hình
nhaø thô?                                - Thô giaøu tinh nhaïc
HS traû lôøi: Döa vaøo phaàn ghi nhôù SGK/7               ñieäu
GV: Yeâu caàu HS ñoïc to phaàn ghi nhôù SGK/7              IV. Toång keát:
IV. Luyeän taäp: (1‟)                          Ghi nhôù SGK/7
- HS ñoïc yeâu caàu phaàn luyeän taäp

                                     B. Luyeän taäp:
                                     SGK/7
159
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

V. Cuûng coá, daën doø:
- HS ñoïc dieãn caûm laïi baøi thô
- Em hieåu gì veà tö töôûng taùc giaû qua baøi thô naøy?
- Hoïc baøi, hoïc thuoäc baøi thô
- Xem vaø soaïn baøi “OÂng ñoà”

Tieát 74                 OÂNG ÑOÀ
                (Töï hoïc coù höôùng daãn)
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, tranh oâng ñoà, tranh taùc giaû, söï nghieäp taùc giaû
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
        2. HS: Phöông phaùp hoïc taäp töï phaân tích, nhaän ñònh vaø ruùr ra nhaän xeùt veà noäi dung vaø
        ngheä thuaät.
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
GV kieåm tra phaàn chuaån bò ôû nhaø cuûa vaøi HS
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Möôïn chuyeän xöa, hình aûnh xöa ñeå noùi ñeán chuyeän nay, hình aûnh nay ñoàng
thôøi theå hieän moät noãi nieàm thöông caûm cho soá phaän con ngöôøi cuõng nhö cho moät giai taàng xaõ hoäi
ñaõ bò ruoàng boû moät caùch mau leï vaø voâ tình.
II. Ñoïc hieåu vaên baûn (Höôùng daãn töï hoïc): (20‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH               PHAÀN GHI BAÛNG
HS: Ñoïc chuù thích daáu sao SGK/9                   A. Tìm hieåu baøi:
HS trình baøy theâm veà nhöõng hieåu bieát veà taùc giaû vaø söï I. Taùc giaû, taùc phaåm:
nghieäp cuûa taùc giaû?                           SGK
GV: Nhaän xeùt, giôùi thieäu theâm veà taùc giaû vaø söï nghieäp
GV hoûi: Theo em baøi thô naøy neân ñoïc nhö theá naøo?
HS traû lôøi: Traû lôøi theo caùch hieåu
GV: Nhaän xeùt boå sung theâm
+ Hai ñoaïn ñaàu ñoïc vôùi gioïng höùng khôûi, vui veû
+ Hai ñoaïn tieáp theo ñoïc vôùi gioïng traàm buoàn
+ Ñoaïn cuoái ñoïc vôùi gioïng tieác nuoái voâ haïn
GV: Ñoïc qua moät löôït sau ñoù HS doïc tieáp theo
GV: Yeâu caàu HS ñoïc 6 chuù thích töø khoù
GV hoûi: Baøi thô chia laøm maáy phaàn haõy chæ ra vaø neâu
noäi dung chính cuûa töøng phaàn?
HS: Töï thaûo luaän traû lôøi
HS: Ñoïc hai khoå thô ñaàu
GV hoûi:
HS traû lôøi: Em hieåu gì veà hình aûnh oâng ñoà trong buoåi chôï
teát ngaøy xöa?
GV hoûi: OÂng ñoà trong moïi ngöôøi trong buoåi chôï teát ngaøy
xöa nhö theá naøo? Ñieàu ñoù ñöôïc theå hieän qua nhöõng caâu
thö naøo?
GV hoûi:Möôïn caûnh oâng ñoà trong buoåi chôï teát xöa taùc giaû II. Keát caáu baøi thô:
160
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

nhaèm muoán noùi gì?
HS: Ñoïc hai ñoaïn thô tieáp theo
GV hoûi: Caûnh töôïng quanh oâng ñoà trong buoåi chôï teát xöa   III. Phaân tích:
coøn khoâng? Caâu thô naøo theå hieän ñieàu ñoù?          1. Hình aûnh oâng ñoà thôøi
GV hoûi: Hình aûnh oâng ñoà coøn toàn taïi trong buoåi chôï teát  ñaéc yù:
naêm nay nöõa hay khoâng? Haõy so saùnh trong hai buoåi chôï
xöa vaø nay?
GV hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà hình aûnh oâng ñoà trong nay?
GV hoûi: Theo em taùc giaû muoán gôûi gaám taâm tö gì?
HS: Ñoïc ñoaïn thô cuoái
GV hoûi: Ñoaïn thô taùc giaû ñaõ söû duïng nhöõng bieän phaùp   2. Hình aûnh oâng ñoà thôøi
ngheä thuaät gì?
GV hoûi: Em hieåu gì veà taâm tö cuûa taùc giaû qua ñoaïn thô?
III. Toång keát:(1‟)
HS ñoïc toång keát SGK/10
IV. Luyeän taäp: (6‟)
HS ñoïc laïi dieãn caûm baøi thô                                  3. Taâm tö cuûa taùc giaû:
                                  IV. Toång keát:
                                  Ghi nhôù SGK/10
                                  B. Luyeän taäp:

V. Cuûng coá, daën doø: (3‟)
- Hoïc baøi hoïc thuoäc baøi thô, xem vaø chuaån bò baøi “Caâu nghi vaán”

Tieát 75                CAÂU NGHI VAÁN
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
        - Kieán thöùc lieân quan
        - Phöông phaùp giaûng daïy phuø hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn
        - Tinh thaàn hoïc taäp tích cöïc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
GV kieåm tra phaàn chuaån bò cuûa HS
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Thöôøng ngaøy caùc em vaãn tieáp xuùc vaø noùi ra nhöõng caâu noùi, caâu thaéc maéc
caàn giaûi ñaùp traû lôøi nhöng chöa naém ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa noù ra sao. Ñeán vôùi tieát hoïc haoâm nay seõ
giuùp caùc em naém ñöôïc ñieàu ñoù.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (15‟)
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC              PHAÀN GHI BAÛNG
             SINH
161
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

GV: Treo baûng phuï, HS ñoïc                A. Tìm hieåu baøi:
GV hoûi: Trong ñoaïn trích, caâu naøo laø caâu nghi     I. Ñaëc ñieåm hình thöùc vaø chöùc
vaán, nhöõng ñaëc ñieåm hình thöùc naøo cho bieát ñoù    naêng chính:
laø caâu nghi vaán?
HS traû lôøi: Caùc caâu nghi vaán
+ Saùng ngaøy…………coù ñau laém khoâng?            - Saùng ngaøy ngöôøi ta ñaùnh u coù
+ Theá laøm sao………………khoâng aên khoai?           ñau laém khoâng?
+ Hay laø u………………….ñoùi quaù?                - Theá laøm sao u cöù khoùc maõi maø
 Döïa vaøo töø nghi vaán: Coù…..khoâng, (laøm) sao     khoâng aên khoai?
hay (laø) vaø daáu chaám hoûi ôû cuoái caâu.        - Hay laø u thöông chuùng con ñoùi
GV yeâu caàu: Haõy tìm vaø keå theâm moät soá töø      quaù?
nghi vaán maø em bieát?                    Duøng ñeå hoûi
HS traû lôøi: Ai, gì, sao, taïi sao, ñaâu, bao giôø, bao
nhieâu, aø, ö, haû, chöù…
GV hoûi: Caùc caâu nghi vaán treân duøng ñeå laøm gì?
HS traû lôøi: Duøng ñeå hoûi
GV: Ñöa ra ví duï:
      Ngöôøi ñaâu gaëp gôõ laøm chi
   Traêm naêm bieát coù duyeân gì hay khoâng?
Caâu nghi vaán treân coù phaûi laø hoûi ñeå traû lôøi hay
khoâng? Hay laø ñeå laøm gì?
HS traû lôøi: Khoâng yeâu caàu traû lôøi  Töï hoûi
GV: Yeâu caàu HS ñoïc to phaàn ghi nhôù SGK/11
III. Luyeän taäp: (20‟)                II. Ghi nhôù: SGK/11
HS: Ñoïc BT 1/11- 12                  B. Luyeän taäp:
GV hoûi: BT yeâu caàu laøm gì?             BT 1: Ñaëc ñieåm hình thöùc cuûa
HS traû lôøi: Tìm caâu nghi vaán vaø xaùc ñònh ñöôïc  caùc caâu nghi vaán.
ñaëc ñieåm hình thöùc cuûa noù             a. Chò khaát……..phaûi khoâng?
GV: Phaùt phieáu hoïc taäp HS thaûo luaän nhoùm    b. Taïi sao………..nhö theá?
GV thu phieáu vaø trao ñoåi cheùo sau ñoù treo baûng  c. Vaên laø gì? Chöông laø gì?
keát quaû nhaän xeùt.                 d.
                            – Chuù maøy…………Khoâng?
                            - Ñuøa troø gì? Caùi gì theá
HS: Ñoïc BT 2/12                    - Chò Coác………ñaáy haû ?
GV hoûi: Caên cöù vaøo ñaâu ñeå xaùc ñònh caùc caâu BT 2: Xaùc ñònh caâu nghi vaán
ñoù laø caâu nghi vaán?                - Daáu chaám hoûi vaø töø “hay”
HS traû lôøi: Töø “hay” vaø daáu chaám hoûi      - Khoâng theå thay hay baèng hoaëc vì:
GV hoûi: Coù theå thay theá töø hay baèng töø hoaëc     Seõ laøm caâu sai ngöõ phaùp
ñöôïc khoâng? Vì sao?                    Trôû thaønh caâu traàn thuaät
HS traû lôøi: Khoâng theå thya theá vì caâu seõ bò sai
ngöõ phaùp vaø bieán thaønh nhöõng caâu traàn thuaät
mang khaùc nghóa.
HS: Ñoïc BT 3/13                    BT 3: Ñaët daáu caâu
GV hoûi: Coù theå ñaëc daáu chaám hoûi ôû cuoái caâu Coù………..khoâng? Taïi sao: Boå ngöõ
ñöôïc khoâng? Vì sao?                 Naøo (cuõng), ai (cuõng): Töø phieám
HS: Thaûo luaän traû lôøi: Khoâng theå ñaët ñöôïc. Vì ñònh
ñoù khoâng phaûi laø caâu nghi vaán.
HS: Ñoïc BT 5
162
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

GV hoûi: Hai caâu nghi vaán khaùc nhau veà hình thöùc
vaø yù nghóa nhö theá naøo?                BT 5: Phaân bieät caâu nghi vaán veà
HS traû lôøi:                       hình thöùc:
                             a. Hoûi veà töông lai
                              Töø nghi vaán “Bao giôø” ñaët ñaàu
                             caâu
                             b. Hoûi veà quaù khöù
                              Töø nghi vaán ñaët ôû cuoái caâu
IV. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
? Trình baøy ñaëc ñieåm chöùc naêng chính cuûa caâu nghi vaán?
  - Hoïc baøi vaø laøm BT coøn laïi
  - Xem vaø soaïn baøi: “Vieát ñoaïn vaên trong vaên baûn thuyeát minh”

Tieát 76     VIEÁT ÑOAÏN VAÊN TRONG VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH

A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï, phöông phaùp giaûng daïy
    2. HS: - Baøi soaïn, tinh thaàn hoïc taäp tích cöïc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:      (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
GV kieåm tra phaàn chuaån bò cuûa HS
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñaây laø tieát hoïc giuùp caùc em hình thaønh ñoaïn vaên thuyeát minh.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (15‟)
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC                PHAÀN GHI BAÛNG
             SINH
GV: Treo baûng phuï                     A. Tìm hieåu baøi:
HS: Ñoïc vaên baûn (a)                   I. Ñoaïn vaên trong vaên baûn thuyeát
GV hoûi: Haõy xaùc ñònh caâu chuû ñeà trong ñoaïn minh:
vaên vöøa ñoïc? Vì sao ñoù laø caâu chuû ñeà?        1. Nhaän daïng caùc ñoaïn vaên thuyeát
HS traû lôøi: Caâu 1. Noù bao haøm yù ñeå caùc caâu minh:
coøn laïi boå sung.
GV yeâu caàu: HS trình baøy noäi dung cuûa caùc caâu
coøn laïi.
HS: Thaûo luaän traû lôøi
+ Caâu 2: Cung caáp thoâng tin, veà löôïng nöôùc ít oûi.
+ Caâu 3: Cho bieát löôïng nöôùc bò oâ nhieãm
+ Caâu 4: Söï thieáu nöôùc ôû theá giôùi thöù ba
+ Caâu 5: Ñöa ra döï baoù söï thieáu nöôùc         Ñoaïn (a)
GV hoûi: Ñoaïn vaên (a) chuû yeáu noùi ñeán vaán ñeà - Caâu 1: Caâu chuû ñeà, caùc caâu coøn
gì?                             laïi boå sung theâm ñeå laøm roõ caâu
HS traû lôøi: Nöôùc saïch vaø nguy cô cuûa noù       chuû ñeà.
                              - Töø ngöõ chuû ñeà: Nöôùc saïch
                              Ñoaïn (b)
HS: Ñoïc ñoaïn (b)                     - Caâu 1: Caâu chuû ñeà, caùc caâu tieáp
163
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

- Töông töï nhö (a) GV cho HS thaûo luaän nhoùm       theo cung caáp thoâng tin theo loái lieät
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy                keâ hoaït ñoäng ñaõ laøm.
- Nhoùm khaùc nhaän xeùt                  - Töø ngöõ chuû ñeà: Phaïm Vaên Ñoàng
- GV nhaän xeùt chung                    2. Söûa laïi caùc ñoaïn vaên thuyeát minh
HS: Ñoïc 2 ñoaïn vaên                    chöa chuaån:
GV hoûi: Neáu giôùi thieäu caây buùt bi thì neân giôùi   Ñoaïn (a)
thieäu nhö theá naøo?                    - Ñaàu buùt
HS traû lôøi: Chia boä phaän cuûa buùt bi giôùi thieäu   - Voû buùt
GV hoûi: Neáu theo em taùch ñoaïn thì em seõ taùch nhö   - Ruoät buùt
theá naøo?                         - Caùc loaïi buùt khaùc
HS traû lôøi: Vieát thaønh 4 ñoaïn (Ruoät buùt, Voû buùt,
Ñaàu buùt vaø caùc loaïi buùt khaùc)
GV yeâu caàu: Haõy hình thaønh boá cuïc ñoù ra giaáy
HS: Hình thaønh boá cuïc giôùi thieäu buùt bi
GV: Yeâu caàu HS ñoïc leân vaø yeâu caàu nhaän xeùt     Ñoaïn (b)
HS: Ñoïc laò ñoaïn (b)                   - Ñeá ñeøn
GV hoûi: Theo em ñoaïn vaên coù nhöõng nhöôïc ñieåm     - Thaân ñeøn
nhö theá naøo? Haõy chænh laïi ñoaïn vaên ñoù cho hôïp   - Boùng ñeøn, maùng ñeøn
lyù?                            - Ñuoâi ñeøn, daây ñieän, coâng taéc
HS traû lôøi:
+ Caùc yù saép xeáp loän xoän, chöa hình thaønh ñoaïn
cho caùc boä phaän cuûa ñeøn.
+ Ñeá, thaân, boùng – maùng ñeøn, ñuoâi ñeøn, daây
ñieän, coâng taéc.
GV hoûi: Qua tìm hieåu treân haõy cho bieát ñeå vieát    II. Ghi nhôù:
ñoaïn vaên trong vaên baûn thuyeát minh caàn phaûi laøm    SGK/15
theá naøo?                         B. Luyeän taäp:
HS traû lôøi: Döïa vaøo caùc yù trong phaàn ghi nhôù    BT 1:
SGK/15                           + Môû baøi: Tröôøng em laø moät
III. Luyeän taäp: (20‟)                   tröôøng xinh xaén naèm treân moät ñoài
- HS ñoïc yeâu caàu BT 1/15                 gaàn laøng.
- GV yeâu caàu HS töï vieát sau ñoù ñoïc leân tröôùc    + Keát baøi: Trong nhöõng naêm thaùng
lôùp                            cuûa cuoäc ñôøi hoïc sinh, ngoâi tröôøng
- HS nhaän xeùt, GV nhaän xeùt chung            ñaõ gaén boù vôùi em bieát bao kæ nieäm.
                              Duø ñi xa nôi ñaâu, hình aûnh ngoâi
                              tröôøng khoâng bao giôø phai nhaït trong
                              taâm trí.


IV. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
? Khi vieát ñoaïn vaên thuyeát minh, caàn chuù yù nhöõng ñaëc ñieåm gì?
  - Hoïc baøi vaø laøm BT coøn laïi
  - Chuaån bò baøi “Queâ höông” vaø baøi “Khi con tu huù”

Tuaàn 20 - Tieát 77            QUEÂ HÖÔNG
                         (Teá Hanh)
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
164
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
        - AÛnh taùc giaû, tranh lieân quan baøi thô
        - Phöông phaùp giaûng daïy phuø hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn
        - Moät soá baøi thô lieân quan, tranh veà nhaø thô
        - Hoïc taäp tích cöïc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Ñoïc thuoäc 2 khoå thô ñaàu cho bieát ñoâi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp taùc giaû?
- Ñoïc thuoäc 2 khoå thô 3 – 4 neâu noäi dung phaàn ghi nhôù
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Noùi chung, cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi ai cuõng coù moät mieàn queâ. Ñeán vôùi
nhaø thaø queâ höông ñaõ ngoït ngaøo laïi thieân dö vò. Ñeán vôùi Teá Hanh bình dò, chaân thaønh. Thì queâ höông
cuûa oâng laïi laø queâ höông ñaäm ñaø.
II. Ñoïc - hieåu vaên baûn: (30‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH              PHAÀN GHI BAÛNG
HS: Ñoïc chuù thích daáu sao SGK/17                  A. Tìm hieåu baøi:
GV yeâu caàu: Ngoaøi phaàn giôùi thieäu trong SGK. Em bieát I. Taùc giaû, taùc phaåm:
ñöôïc gì theâm veà taùc giaû Teá Hanh?                   SGK
GV: Boå sung theâm
HS: Ñoïc chuù thích töø khoù
GV: Giôùi thieäu caùch ñoïc vaên baûn: Caàn ñoïc vôùi gioïng nheï II. Keát caáu baøi thô:
nhaøng, tha thieát theå hieän tình caûm gaén boù vôùi queâ höông.
GV: Ñoïc qua moät laàn – HS ñoïc laïi
- Nhaän xeùt
GV hoûi: Theo em neân chia baøi thô naøy thaønh maáy phaàn neâu
noäi dung cuûa töøng phaàn?
HS traû lôøi:
Phaàn 1: 2 caâu ñaàu: Giôùi thieäu veà laøng toâi
Phaàn 2: 6 caâu tieáp: Caûnh thuyeàn chaøi ra khôi
Phaàn 3: 8 caâu tieáp: Caûnh thuyeàn caù trôû veà beán
Phaàn 4: Coøn laïi: Noãi nhôù laøng khoân nguoâi cuûa nhaø thô
HS: Ñoïc hai caâu thô ñaàu
GV hoûi: Laøng toâi ñöôïc taùc giaû giôùi thieäu nhö theá naøo?
Noù noù hieän ra sao?                         III. Phaân tích:
HS: Ñoïc 6 caâu tieáp theo                       1. Giôùi thieäu laøng toâi:
GV hoûi: Em hieåu gì veà khoâng gian vaø thôøi gian khi trai laøng Duyeân daùng, neân thô,
ra khôi ñaùnh caù. Noù ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo? Em coù boàng beành giöõa bieån
nhaän xeùt gì veà khung caûnh xuaát phaùt aáy?             2. Daân chaøi ra khôi ñaùnh
HS traû lôøi:                             caù:
+ Khi trôøi trong gioù nheï sôùm mai hoàng               -Hình aûnh trung taâm:
+ Ñoù laø moät khoâng gian töôi saùng thôøi gian ñaày aùnh naéng    caùnh buoàm
GV hoûi: Hình aûnh trung taâm cuûa ñoaïn thô treân laø gì? Em - Ngheä thuaät: So saùnh
hieåu gì veà hình aûnh aáy?                      ñoäng töø tình thaùi
HS traû lôøi:
+ Caùnh buoàm giöông to nhö maûnh hoàn laøng
165
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

+ Lôùn lao, ñeïp ñeõlaø bieåu töôïng cuûa laøng
GV hoûi: Em bieát ñöôïc gì veà ngheä thuaät maø taùc giaû söû
duïng trong ñoaïn thô naøy? Noù ñuôïc theå hieän qua nhöõng caâu
thô naøo?
HS traû lôøi:
+ So saùnh:
   Caùnh buoàm giöông to nhö maûnh hoàn laøng
   Chieác thuyeàn nheï haêng nhö con tuaán maõ
+ Ñoäng töø hình thaùi: Haêng, phaêng, vöôït, röôùn, thaâu, goùp,
giöông to.
GV hoûi: Em hieåu gì veà thieân nhieân ôû ñaây?
HS traû lôøi: Thieân nhieân ñeïp ñeõ, töôi saùng
GV hoûi: Qua 4 caâu thô:
    Khi trôøi trong gioù nheï sôùm mai hoàng
    …………………………………………………………………
………
    Phaêng maùi cheøo maïnh meõ vöôït tröôøng gian
Em coù nhaän xeùt gì veà böùc tranh lao ñoäng cuûa con ngöôøi ôû
ñaây?
HS: Thaûo luaän traû lôøi:
 Veû ñeïp bay boång, lôùn lao, thieâng lieâng
 Hình aûnh huøng traùng, moäng mô
 Veû ñeïp bay boång, lôùn lao, htieâng lieâng, thô moäng vaø
huøng traùng
 Veû ñeïp maïnh meõ, thieâng lieâng, bay boång
GV hoûi: Qua veû ñeïp cuûa thieân nhieân vaø veõ ñeïp cuûa con
ngöôøi lao ñoäng. em coù nhaän xeùt gì veà noäi dung trong ñoaïn
thô naøy?
HS: Thaûo luaän traû lôøi: Thieân nhieân töôi saùng tieãn chuyeán ra
khôi ñeïp ñeõ, huøng traùng cuûa ngöôøi vaø thuyeàn.
HS: Ñoïc 8 caâu thô tieáp theo
GV hoûi: Em hieåu gì veà caûnh treân beán khi thuyeàn trôû veà?     Thieân nhieân töôi ñeïp
HS traû lôøi: OÀn aøo, ñoâng vui, taáp naäp              tieãn chuyeán ra khôi huøng
GV hoûi: Taïi sao taùc giaû laïi noùi “Nhôø ôn trôøi bieån laëng caù  traùng cuûa ngöôøi vaø
ñaày ghe”?                               thuyeàn.
HS traû lôøi: Tuyø tieän nhaän ñònh vaø hieåu bieát cuûa HS traû    3. Thuyeàn ñaùnh caù veà
lôøi GV nhaän xeùt vaø boå sung.                    beán:
GV hoûi: Keát quaû ñaït ñöôïc sau chuyeán ra khôi cuûa trai laøng
laø gì?
HS traû lôøi: Caù ñaày ghe
GV hoûi: Boán caâu thô treân giuùp em hieåu gì?
HS traû lôøi: Nieàm vui vôùi thaønh quaû lao ñoäng ñaït ñöôïc trong
söï nhoïc nhaèn ñaày nguy hieåm
GV bình: Thaønh quaû lao ñoäng coù theå ñoåi laáy tính maïng cuûa
con ngöôøi.
GV giaûng: Trong boái caûnh nhoän nhòp chaøo ñoùn thaønh quaû
lao ñoäng. Hình aûnh daân chaøy vaø con thuyeàn mang ñaäm neùt
                                    - Nieàm vui vôùi thaønh
166
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

ngheä thuaät.                            quaû lao ñoäng
HS: Ñoïc 4 caâu thô tieáp theo
GV hoûi: Ngheä thuaät ñöôïc söû duïng ôû ñaây laø gì?
HS traû lôøi: Nhaân hoùa
GV hoûi: Nhöõng caâu thô mieâu taû con thuyeàn vaø daân toäc
chaøi giuùp em hieåu gì?
HS traû lôøi:
+ Con ngöôøi vöøa chaân thöïc vöøa laõng maïn vôùi taàm voùc phi
thöôøng
+ Thuyeàn laëng leõ nghó ngôi
GV hoûi: Qua tìm hieåu ôû 8 caâu thô, em coù nhaän xeùt gì veà
noäi dung?
HS traû lôøi: Döïa vaøo hieåu bieát qua phaân tích treân
HS: ñoïc 4 caâu thô cuoái
GV hoûi: Khi xa caùch queâ höông hình aûnh naøo ñaõ gôïi leân    - Con ngöôøi chaân thöïc
tình caûm cuûa taùc giaû?                      nhöng laõng maïn thuyeàn
HS traû lôøi: Maøu nöôùc, caù baïc, buoàm voâi, con thuyeàn muøi   laëng leõ nghó ngôi.
noàng maën cuûa muoái.                         Taát caû vì cuoäc soáng
GV hoûi: Qua ñoù em hieåu gì veà noãi nhôù queâ höông vuûa taùc   töôi ñeïp
giaû?
HS traû lôøi: Noãi nhôù queâ höông tha thieát
GV hoûi: Haõy tìm ra nhöõng ñaëc saéc ngheä thuaät cuûa baøi thô?
 Hình aûnh thô vöøa chaân xaùc vöøa laõng maïn           4. Tình caûm cuûa taùc giaû:
 Hình aûnh dung dò bình thöôøng                   Hình aûnh queâ höông luoân
 Gioïng thô haøo huøng, hình aûnh töôi saùng            naèm saâu trong trí oùc cuûa
 Chuùt laõng maïn, pha noãi buoàn xa queâ höông           taùc giaû
III. Toång keát: (2‟)
- HS ñoïc to phaàn ghi nhôù
- GV löu yù hS ñoïc thuoäc
IV. Luyeän taäp: (4‟)
- HS ñoïc dieãn caûm laïi baøi thô                  5. Ñaëc saéc ngheä thuaät:
- GV yeâu caàu HS söu taàm theo yeâu caàu BT 2
                                   IV. Toång keát:
                                   Ghi nhôù SGK/18
                                   B.Luyeän taäp:

V. Cuûng coá, daën doø: (4‟)
? Qua tìm hieåu toaøn baøi thô. Em hieåu gì veà nhöõng hình aûnh maø taùc giaû ñaõ gôïi neân?
  - Hoïc thuoäc baøi thô vaø söu taàm moät soá baøi thô lieân quan
  - Chuaån bò hoïc baøi “Queâ höông”

Tieát 78             KHI CON TU HUÙ (Toá Höõu)

167
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
        - Tranh taùc giaû, cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp
        - Phöông phaùp giaûng daïy phuø hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn
        - Cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp taùc giaû
        - Tinh thaàn hoïc taäp tích cöïc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Ñoïc thuoäc baøi thô “OÂng ñoà” neâu noäi dung phaàn ghi nhôù.
- Em hieåu gì veà noäi dung vaø ngheä thuaätbaøi thô queâ höông cuûa Teá Hanh?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Töï do voán laø khao khaùt cuûa con ngöôøi, xöa nay voán theá. Noù tha thieát vaø
thieâng lieâng. Tuy nhieân quan nieäm veà töï do thí moãi ngöôøi moät khaùc. Baøi thô “ Khi con tu huù” theå hieän
caùi khaùt voïng trong vieäc khao khaùt töï do nhö theá naøo? Ñeán vôùi tieát hoïc naøy seõ giuùp em hieåu ñöôïc
ñieàu ñoù
II. Ñoïc - hieåu vaên baûn: (30‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC               PHAÀN GHI BAÛNG
              SINH
HS: Ñoïc chuù thích daáu sao SGK/19-20            I. Taùc giaû, taùc phaåm:
Gv: Yeâu caàu HS trình baøy veà söï hieåu bieát veà taùc     SGK/19-20
giaû vaø söï nghieäp.
GV löu yù theâm:
+ Xuaát thaân trong moät gia ñình nhaø nho ngheøo. Caû
cha meï ñeàu raát thích ca dao, daân ca neân töø nhoû Toá
Höõu ñaõ chòu nhieàu aûnh höôûng cuûa hai taâm hoàn aáy.
Toá Höõu sôùm coà moâi meï.
+ Caùch maïng thaùng 8 – 1945 oâng laø chuû tòch UÛy
ban khôûi nghóa Hueá.
GV giôùi thieäu caùch ñoïc vaên baûn: Ñoïc vôùi gioïng II. Keát caáu baøi thô:
traàm ñaày caûm xuùc, theå hieän khao khaùt töï do.
GV:Ñoïc qua moät laàn – HS ñoïc laïi – nhaän xeùt
GV hoûi: Tu huù? Baép? Naéng ñaøo? Phoøng?
GV hoûi: Em neân chia boá cuïc baøi thô naøy nhö theá
naøo haõy chæ ra vaø neâu noäi dung cuûa töøng phaàn?
HS traû lôøi:
Phaàn 1: 6 caâu ñaàu: Taû caûnh: Khung caûnh trôøi ñaát
roäng lôùn, daøo daït söùc soáng luùc heø veà.
Phaàn 2: 4 caâu coøn laïi: Taû tình: Taâm traïng ngöôøi
chieán só trong nhaø tuø
GV hoûi: Nhan ñeà baøi thô gôïi cho em hieåu gì?
HS traû lôøi: Ñoù laø tieáng chim tu huù, moät tieáng chim
ñaëc tröng cuûa muøa heø röïc rôõ vôùi söï soáng töng
böøng. Tieáng chim ñaõ taùc ñoäng maïnh meõ ñeán taâm
traïng ngöôøi tuø.
GV hoûi: Baøi thô ñöôïc laøm theo theå thô gì? Em hieåu
168
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

gì veà theå thô naøy?
HS traû lôøi: Luïc baùt. Laø theå thô cuûa daân toäc. Söû
duïng theå thô naøy seõ deã daøng truyeàn taûi caûm xuùc    III. Phaân tích:
tröõ tình.                           1. Caûnh trôøi trôøi ñaát vaøo heø:
HS:Ñoïc 6 caâu thô ñaàu
GV hoûi: Tieáng chim tu huù ñaõ laøm thöùc daäy ngöôøi
chieán só treû trong tuø moät khung caûnh muøa heø nhö
theá naøo?
HS traû lôøi: Luùa chim ñöông chín, traùi caây ngoït daàn,
vöôøn daäy tieáng chim, baép vaøng haït, saân naéng ñaøo,
trôøi cao roäng, dieàu saùo bay löôïn.
GV hoûi: Theo em ñoù laø böùc tranh taû tröïc tieáp hay     Duøng nhieàu ñoäng töø, tính töø
giaùn tieáp? Vì sao?                      ñeå môû ra moä khung caûnh vaøo tuø
HS traû lôøi: Taû giaùn tieáp. Vì taùc giaû ñang ôû lao tuø.  roän raøng traøn treà nhöïa soáng.
GV hoûi: Taùc giaû ñaõ söû duïng nhöõng bieän phaùp
ngheä thuaät naøo trong 6 caâu thô naøy? Vaø noù coù taùc
duïng gì trong vieäc taû caûnh?
HS traû lôøi: + Nhieàu ñoäng töø, tính töø
+ Theá giôùi vaøo heø roän raøng traøn treà nhöïa soáng    2. Taâm traïng cuûa ngöôøi tuø caùch
GV bình: Caûnh saéc heø veà                  maïng:
GV giaûng: Caûnh saéc vaøo heø töng böøng roän raõ nhö
theá nhöng taùc giaû laïi ñang phaûi bò giam caàm trong
vuøng lao tuø quaû laø moät noãi buoàn voâ haïn, chính
ñieàu ñoù ñaõ laøm cho taâm tö cuûa taùc giaû coù phaàn
baát bình, xaùo troän.
HS: Ñoïc 4 caâu thô coøn laïi
GV hoûi: Giaùc quan vaø haønh ñoäng ñöôïc tieáp tuïc söû
duïng, theo em ñoù laø nhöõng giaùc quan vaø haønh ñoäng
naøo?
HS traû lôøi: Tai (nghe), muõi (ngoät) ñaïp tan phoøng
GV hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà ngoaïi caûnh vaø noäi     Duøng thính giaùc vaø haønh
taâm cuûa ngöôøi tuø caùch maïng?               ñoäng maïnh vôùi söï ñoái laäp veà
HS traû lôøi: Ñoù laø söï ñoái laäp              ngoaïi caûnh vaø noäi taâm theå hieän
GV hoûi: Vaäy qua 4 caâu thô cuoái em hieåu gì veà taâm    theå hieän söï khaùt khao töï do cuûa
traïng taùc giaû?                       ngöôøi tuø caùch maïng.
HS traû lôøi: Tam traïng khaùt khao töï do cöïc ñoä
GV hoûi: Môû ñaàu vaø keát thuùc baøi thô ñeàu coù
tieáng tu huù keâu nhöng taâm traïng ngöôøi tuø laïi khaùc
nhau. Haõy lí giaûi ñieàu ñoù?
HS traû lôøi: Tieáng tu huù keâu thöùc daäy tình yeâu noãi
nhôù queâ höông, ñaát nöôùc trong khi mình bò giam caàm
treân queâ höông ñaát nöôùc mình.
GV hoûi: Theo em caùi hay cuûa baøi thô ñöôïc theå hieän
ôû ñieåm naøo?
HS traû lôøi: Baøi thô lieàn maïch, gioïng ñieäu töï nhieân,
caûm xuùc nhaát quaùn.
GV hoûi: Qua phaân tích tìm hieåu treân haõy cho bieát
taâm traïng chung cuûa ngöôøi tuø caùch maïng?
169
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/20
GV bình: Taâm tö cuûa ngöôøi tuø bò giam caàm khoâng IV. Toång keát:
ñöôïc hoaït ñoäng caùch maïng.                Ghi nhôù SGK/20
GV: Yeâu caàu HS ñoïc to phaàn ghi nhôù
III. Toång keát:
GV hoûi: Haõy trình baøy söï hieåu bieát cuûa em veà noäi
dung vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô?
HS traû lôøi: Döïa vaøo phaàn phaân tích treân
IV. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
? Qua baøi thô em hieåu gì veà taâm tö cuûa ngöôøi chieán só treû khi bò giam caàm trong lao nguïc?
  - Hoïc baøi hoïc thuoäc baøi thô
  - Soaïn baøi “Caâu nghi vaán” (Tieáp theo)

Tieát 78                CAÂU NGHI VAÁN
                            (Tieáp theo)
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
        - Phöông phaùp giaûng daïy phuø hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn
        - Phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
Trình baøy ñaëc ñieåm hình thöùc vaø chöùc naêng cuûa caâu nghi vaán? Cho ví duï?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeå tìm hieåu caâu nghi vaán chöùc naêng chính duøng ñeå hoûi, caâu nghi vaán caàn
nhöõng chöùc naêng naøo? Ñeán vôùi tieát hoïc hoâm nay caùc em seõ tìm hieåu ñieàu ñoù.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (15‟)
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC              PHAÀN GHI BAÛNG
              SINH
GV: Treo baûng phuï - HS ñoïc              A. Tìm hieåu baøi:
GV hoûi: Trong nhöõng ñoaïn trích treân nhöõng caâu I. Nhöõng chöùc naêng khaùc:
naøo laø caâu nghi vaán?                 a. Boäc loä tình caûm, caûm xuùc
HS traû lôøi:                      b. Ñe doïa
a. Nhöõng ngöôøi…………..                  c. Ñe doïa, ra leänh
…………………..ôû ñaâu?                    d. Khaúng ñònh
b. maøy ……………ñaáy aø?                  e. Boä loä caûm xuùc
c. – Coù ………….khoâng?
- Lính ñaâu?
- Sao bay…………nhö vaäy?
- Khoâng coøn………….nöõa aø?
d. Caû ñoaïn
e. – Con gaùi…………….ö?
- Chaû leõ…………..aáy?
GV hoûi: Nhöõng caâu nghi vaán treân coù duøng ñeå
hoûi khoâng? Chuùng ñöôïc duøng ñeå laøm gì?
170
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

HS: Thaûo luaän treân phieáu hoïc taäp vaø traû lôøi theo
nhoùm. Nhoùm khaùc nhaän xeùt – GV nhaän xeùt chung
sau khi treo baûng phuï
GV hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà daáu keát thuùc caâu
nghi vaán?
HS traû lôøi: Khoâng phaûi bao giôø cuõng duøng daáu
hoûiñeå keát thuùc ñoâi khi noù coøn söû duïng caû daáu
chaám vaø daáu than.
GV hoûi: Vaäy caâu nghi vaán coøn coù nhöõng chöùc
naêng naøo?                         II. Ghi nhôù:   SGK/22
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK            B. Luyeän taäp:
HS: Ñoïc ghi nhôù SGK/22                  BT 1: Chöùc naêng cuûa caùc caâu nghi
III. Luyeän taäp: (20‟)                   vaán
HS: Ñoïc BT 1/22 – 23                    a. Con ngöôøi………..aên ö ? Boäc loä
GV hoûi: BT yeâu caàu laøm gì?               tình caûm, caûm xuùc.
HS traû lôøi: Xaùc ñònh caâu nghi vaán vaán vaø chöùc    b. Caû ñoaïn tröø caâu cuoái: Phuû ñònh:
naêng cuûa noù?                       Boäc loä tình caûm, caûm xuùc
HS: Thaûo luaän nhoùm                    c. Sao ta………laù rôi? Caàu khieán:
GV: Treo baûng phuï thu phieáu vaø trao ñoåi cho HS     Boäc loä tình caûm, caûm xuùc
nhaän xeùt                         d. OÂi …………bay? Phuû ñònh: Boäc
GV: Nhaän xeùt chung                    loä tình caûm, caûm xuùc
                              BT 2: Ñaëc ñieåm hình thöùc cuûa caùc
HS: Ñoïc BT vaø xaùc ñònh yeâu caàu BT           caâu nghi vaán:
GV: Treo baûng phuï yeâu caàu HS laàn löôït leân baûng   a. Sao cuï ……..quaù theå?
                              Toäi gí………..ñeå laïi?       Phuû
                              ñònh
                              Aên maõi………gí maø lo lieäu?
                               Cuï khoâng neân lo xa quaù nhö theá
                                Khoâng neân nhòn ñoùi maø ñeå tieàn
                              laïi
                                Aên maõi heát ñi thì ñeán luùc cheát
                              laáy gì maø lo lieäu.
                              b. Caû ñaøn boø…………chaên d8aùt
                              laøm sao?
                              Boãc loä söï baêng khoaên ngaàn ngaïi
                               Khoâng bieát chaéc laø thaèng beù coù
                              theå chaên daét ñöôïc ñaøn boø hay
                              khoâng?
IV. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
? Haõy trình baøy caùc chöùc naêng khaùc cuûa caâu nghi vaán?
  - Hoïc baøi vaø laøm BT coøn laïi
  - Xem vaø soaïn baøi: “Thuyeát minh veà moät phöông phaùp caùch laøm”


Tieát 80        THUYEÁT MINH VEÀ MOÄT PHÖÔNG PHAÙP
                 (Caùch laøm)
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV

171
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï
        - Phöông phaùp giaûng daïy phuø hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn, hoïc taäp tích cöïc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
Khi vieát ñoaïn vaên trong vaên baûn thuyeát minh caàn phaûi laøm theá naøo?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Thuyeát minh moät phöông phaùp caùch caùch laøm laø moät daïng baøi vieát heát söùc
roäng. ÔÛ tieát hoïc naøy seõ giôùi thieäu ñeán caùc em moät phöông phaùp caùch laøm hay noùi khaùc laø moät
ñoà chôi moät caùch thöùc cheá bieán moùn canh.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (15‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC              PHAÀN GHI BAÛNG
              SINH
HS: Ñoïc vaên baûn (a) vaø (b)                A. Tìm hieåu baøi:
GV hoûi: Ñoái vôùi 2 vaên baûn vöøa ñoïc coù nhöõng I. Giôùi thieäu moät phöông phaùp
muïc naøo?                          (Caùch laøm):
HS traû lôøi:
+ Chuaån bò nguyeân vaät lieäu
+ Höôùng daãn caùch laøm
+ Yeâu caàu thaønh phaåm
GV hoûi: Theo em vieäc chuaån bò nguyeân vaät lieäu caàn
phaûi chuaån bò nhö theá naøo?
HS traû lôøi: Caàn phaûi chuaån bò roõ raøng, ñaày ñuû
GV hoûi: Khi thöïc hieän hay trình baøy caùch laøm thì
phaûi trình baøy theo thöù töï naøo?
HS traû lôøi: Trình baøy theo thöù töï hôïp lyù phuø hôïp
vôùi saûn phaåm caàn laøm
GV hoûi: Vieäc thöïc hieän ñuùng caùc böôùc nhö treân
nhaèm muïc ñích gì?
HS traû lôøi: Nhaèm cho ra moät keát quaû mong muoán
GV hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà lôøi vaên trong vaên
baûn treân?                         II. Ghi nhôù:
HS traû lôøi: Ngaén goïn, suùc tích, ñaày ñuû           SGK/26
GV hoûi: Ñeå giôùi thieäu moät phöông phaùp (caùch
laøm) ngöôøi giôùi thieäu phaûi nhö theá naøo?
HS traû lôøi: Tìm hieåu, naém chaéc
GV hoûi: Khi thuyeát minh moät phöông phaùp (caùch
laøm) caàn phaûi laøm gì?
HS traû lôøi: Trình baøy roõ, ñieàu kieän caùch thöùc, trình
töï vaø yeâu caàu chaát löôïng cuûa saûn phaåm        B. Luyeän taäp:
GV: Yeâu caàu HS ñoïc to phaàn ghi nhôù SGK/26        Ñeà: Thuyeát minh moät troø chôi
III. Luyeän taäp: (20‟)                   thoâng duïng cho treû em:
- HS ñoïc yeâu caàu BT                    * Môû baøi: Giôùi thieäu khaí quaùt
- HS thaûo luaän ñeå hình thaønh BT             veà troø chôi
- GV yeâu caàu caùc nhoùm trao ñoåi phaàn laøm traùo * Thaân baøi:
nhau phaàn BT vaø trao keát quaû ñeå HS nhaän xeùt      + Giôùi thieäu soá ngöôøi chôi(ngöôøi
172
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

- GV nhaän xeùt chung                    tham gia)
- HS ñoïc phaàn ñoïc theâm                  + Giôùi thieäu caùch chôi vaø luaät
GV hoûi: Baøi vieát ñaõ neâu caùch ñaët vaán ñeà nhö     chôi
theá naøo? Theo em baøi vieát giôùi thieäu caùch ñoïc    + Yeâu caàu ñoái vôùi troø chôi
nhanh nhö theá naøo? Soá lieäu trong baøi vieát coù taùc   * Keát baøi: Neâu caûm nhaän veà
duïng gì?                          troø chôi ñoù.

IV. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
? Ñeå giôùi thieäu moät phöông phaùp (caùch laøm) ngöôøi giôùi thieäu phaûi nhö theá naøo?
? Khi thuyeát minh phöông phaùp (caùch laøm) caàn phaûi laøm gì?
  - Hoïc baøi vaø laøm hoaøn thieän BT
  - Xem vaø soaïn baøi: “Töùc caûnh Paùc Boù” vaø baøi “Caâu caàu khieán”


Tuaàn 21 - Tieát 81          TÖÙC CAÛNH PAÙC BOÙ
                           (Hoà Chí Minh)
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
        - Cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa baùc
        - Tranh, aûnh lieân quan ñeán baøi daïy
        - Phöông phaùp giaûng daïy phuø hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn
        - Tìm hieåu cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa baùc
        - Söu taàm tranh, aûnh lieân quan baøi hoïc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khäûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Ñoïc thuoäc baøi thô “Queâ höông” neâu noäi dung phaàn ghi nhôù?
- Ñoïc thuoäc baøi thô “Khi con tu huù” vaø trính baøy söï hieåu bieát cuûa em veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp taùc
giaû Toá Höõu?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Sau 30 naêm boân ba haûi ngoaïi tìm ñöôøng cöùu nöôùc Baùc cuûa chuùng ta ñaõ trôû
veà. Nhöõng thaùng ngaøy hoaït ñoäng caùch maïng coøn khaéc khoå Baùc ñaõ soáng vôùi nhöõng caûnh ñoù
nhöng tinh thaàn vaø nieàm tin, laïi vöõng chaûi cöùng coûi vaø töï tin. Hoâm nay caùc em seõ ñöôïc hieåu theâm
veà con ngöôøi cuûa Baùc qua baøi thô “Töùc caûnh Paùc Boù”.
II. Ñoïc hieåu vaên baûn: (30‟)

 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN               PHAÀN GHI BAÛNG
       VAØ HOÏC SINH
HS: Ñoïc chuù thích daáu sao        I. Taùc giaû, taùc phaåm:
GV hoûi: Em ñaõ hoïc ôû chöông trình döôùi   SGK
vaäy em ñaõ naém ñöôïc gì veà cuoäc ñôøi
vaø söï nghieäp cuûa Baùc
GV: Ñeå HS laàn löôït traû lôøi
GV: Choát vaø giôùi thieäu laïi toaøn boä
nhöõng neùt chính veà cuoäc ñôøi vaø söï
173
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                          Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

nghieäp cuûa Baùc.
* Cuoäc ñôøi:
- Sinh 19/5/1890 taïi laøng Kim Lieân
huyeän Nam Ñaøn – Ngheä An. Con cuï
phoù baûng Ngõ Sinh Saéc vaø baø Hoaøng
Thò Loan. Khi nhoû teân laø Nguyeãn Sinh
Cung, ñi hoïc laáy teân laø Nguyeãn Taát
Thaønh, sao ñoù laáy teân laø Nguyeãn Aùi
Quoác, Hoà Chí Minh cuøng nhieàu buùt
danh khaùc khi vieát baùo.
- 6/1911 xuaát döông sang nöôùc ngoaøi
hoaït ñoäng cöùu nöôùc.
- 11/1911 gôûi tôùi hoäi nghò Vecxay
(Phaùp) vaên baûn ñoøi quyeàn töï do, bình
ñaúng cho nhaân daân Vieät Nam.
- 6/1925 saùng laäp VNTNCMÑC Hoäi
- 7/1925 saùng laäp hoäi lieân hieäp caùc
daân toäc bò aùp böùc ôû AÙ Ñoâng cuøng
vôùi moät soá nhaø hoaït ñoäng caùch maïng
Trung Hoa , Trieàu Tieân, AÁn Ñoä, Thaùi
Lan.
-2/1930 thoáng caùc toå chöùc coäng saûn
trong nöôùc thaønh ÑCSVN
- 1941 veà nöôùc thaønh laäp maët traän
Vieät Minh ñaùnh Phaùp Nhaät
- 8/1942 ñoåi teân laø Hoà Chí Minh
- 2/9/1945 thay maët chính phuû laâm thôøi
ñoïc Baûn Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp khai
sinh nöôùc CVDC Coäng Hoøa
- 2/3/1946 ñöôïc baàu laøm Chuû tòch nöôùc II. Keát caáu baøi thô:
tieán haønh cuoäc khaùng chieán choáng
Phaùp, Mó cho ñeán ngaøy qua ñôøi
2/9/1969
* Söï nghieäp vaên chöông:
- Vieát khaù nhieàu taùc phaåm baèng ngoân
ngöõ Vieät, Haùn, Phaùp, Nga.
- Taäp thô Nhaät kí trong tuø
- Vaên xuoâi: Vi haønh, Nhöõng troø loá hay
laø Varen vaø phan Boäi Chaâu, Baûn aùn
cheá ñoä thöïc daân Phaùp, Tuyeân ngoân
ñoäc laäp.
GV hoûi: Baøi thô ñöôïc laøm theo theå thô
gì? Haõy trình baøy söï hieåu bieát cuûa em
veà theå thô naøy?
GV giaûng: Ñaây laø baøi thô tuaân thuû
nghieâm quy taéc vaø theo saùt moâ hình
caáu truùc chung cuûa baøi thô töù tuyeät III. Phaân tích:
nhöng cuõng toaùt leân caùi gì thaät phoùng 1. Thuù laâm tuyeàn cuûa Baùc:
174
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

khoaùng, môùi meû.               Saùng ra bôø suoái toái vaøo hang
GV: Giôùi thieäu caùch ñoïc thô – GV ñoïc   ………………………………………………………….
qua moät laàn HS ñoïc laïi           Baøn ñaù choâng cheânh lòch söû Ñaûng
GV hoûi: Haõy phaùt bieåu caûm nhaän       Gioïng ñieäu thoaûi maùi, phôi phôùi vui ñuøa.
cuûa em veà tinh thaàn chung cuûa baøi thô?
HS traû lôøi: Ngoân ngöõ bình dò, gioïng
ñieäu thoaûi maùi pha chuùt vui ñuøa hoùm
hænh, taát caû cho thaáy moät caûn giac1 vui
thích, saûng khoaùi.
GV hoûi: Theo em, em phaân tích baøi thô
naøy theo höôùng naøo?
HS traû lôøi: Theo 2 höôùng:
+ 3 caâu ñaàu: Thuù laâm tuyeàn cuûa Baùc.
+ Caâu thô cuoái: Caùi sang cuûa cuoäc ñôøi
Chí Minh
GV: Nhaän xeùt chung
HS: Ñoïc 3 caâu thô ñaàu
GV hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà gioïng
ñieäu cuûa hai caâu thô ñaàu?
HS traû lôøi: Gioïng ñieäu thoaûi maùi, phôi
phôùi vui ñuøa.                 Vui ñuøa cuøng hoaøn caûnh ñeå hoaøn thaønh söï
GV hoûi: Vôùi gioïng ñieäu thoaûi maùi,    nghieäp caùch maïng.
phôi phôùi ôû caâu thô ñaàu em hieåu gì veà
tình caûm cuûa Baùc vôùi nuùi röøng ôû
ñaây?                     2.Caùi sang cuûa cuoäc ñôøi caùch maïng:
HS traû lôøi: Soáng ung dung, hoøa nhòp    Cuoäc ñôøi caùch maïng thieät laø sang
vôùi nhòp soáng nuùi röøng
GV giaûng: Nhòp thô 4/3 taïo thaønh 2 veá
soáng ñoâi, toaùt leân caûm giaùc veà söï
nhòp nhaøng , neà neáp
GV hoûi: Ñeán vôùi caâu thô thöù hai em
coù nhaän xeùt gì veà thöïc phaåm ôû ñaây?    Ñöôïc coáng hieán cho caùch maïng, cho Ñaûng.
HS traû lôøi: Ñaày ñuû toái dö thöøa, luoân
coù saün
GV giaûng: Coù ngöôøi hieåu yù hai caâu
thô naøy laø duø phaûi aên chaùo beï, rau
maêng nhöng tinh thaàn vaãn saün saøng.
Hieåu nhö vaäy khoâng sai veà ngöõ phaùp
song khoâng phuø hôïp vôùi tinh thaàn
chung, gioïng ñieäu chung, ñoàng thôøi thaät
khoâng phuø hôïp vôùi caûm xuùc cuûa taùc
giaû.
GV hoûi: Qua caâu thô thöù 3 em hieåu gì
veà ñieåu kieän laøm vieäc cuûa Baùc?
HS traû lôøi: Ñieàu kieän vaø hoaøn caûnh   IV. Toång keát:
thaät gian khoå, thieáu thoán            Ghi nhôù SGK/30
GV hoûi: Phaûi chaêng thuù laâm tuyeàn
cuûa Baùc chæ laø vui thuù cuøng nuùi röøng
175
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

thieân nhieân ñeå thoaû maõn tinh thaàn?
HS: Thaûo luaän traû lôøi:
HS: Ñoïc caâu thô cuoái:
GV hoûi: So vôùi ngöôøi xöa thuù laâm
tuyeàn cuûa Baùc gioáng vaø khaùc ôû ñieåm
naøo?
HS traû lôøi: Ngöôøi xöa: Laùnh ñuïc veà
trong, an baàn luïc ñaïo
Baùc: Soáng hoøa nhòp vôùi laâm tuyeàn
nhöng vaãn nguyeân veïn coát caùch chieán
só.
GV hoûi: Theo em sang ôû ñaây coù nghóa
laø gì? Vaø quan nieäm sang cuûa baùc laø
gì?
HS traû lôøi: Sang: Sung söôùng, sang
troïng, theo quan nieäm cuûa Baùc sang laø
ñöôïc thöôûng thöùc nhöõng tinh hoa nuùi
röøng, ñöôïc höôûng thuï cuûa caûi dö thöøa
vaø ñaëc bieät laø ñöôïc coáng hieán cho
caùch maïng, cho Ñaûng.
GV giaûng: Voán nhöõng ngöôøi caùch
maïng laø nhöõng ngöôøi nhö Baùc daãn
ñöôøng ñöa loái:
       “Ngöôøi ñi tröôùc ngaøn söông
muoân huyeát
       Daét dìu chaân nöôùc Vieät
Nam ta”
          (Ba möôi naêm ñôøi ta coù
Ñaûng – Toá Höõu)
Thì gian khoå khoù khaên laø söï traû giaù:
       “Khoù khaên thí maëc coù
maøng bao”

(Nguyeãn Traõi)
Cho neân, gian khoå, thieáu thoán toät cuøng
maø baûo laø sang laø vì leõ ñoù.
III. Toång keát: (5‟)
GV hoûi: Qua tìm hieåu phaân tích treân, em
hieåu gì veà noäi dung tö töôûng cuûa nhaø
thô?
HS traû lôøi: Döïa vaøo phaàn ghi nhôù
SGK/30
HS ñoïc to phaàn ghi nhôù
IV. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
? Em hieåu gì veà gioïng ñieäu chung cuûa baøi thô?
? Baøi thô ñaõ laøm toaùt leân noäi dung tö töôûng gì?
  - HS ñoïc laïi baøi thô
  - Hoïc baøi xem baøi “Caâu caàu khieán”.
176
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8


Tieát 82                CAÂU CAÀU KHIEÁN
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Baûng phuï, phieáu hoïc taäp
        - Giaùo aùn vaø phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn vaø tinh thaàn hoïc taäp tích cöïc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
Ngoaøi chöùc naêng chính laø duøng ñeå hoûi. Caâu nghi vaán coøn coù nhöõng chöùc naêng naøo khaùc? Cho vi81
duï minh hoïa?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeå hieåu roõ ñaëc ñieåm hình thöùc vaø chöùc naêng cuûa caâu caàu khieán. Bi6eùt
phaân bieät caâu caàu khieán vôùi moät soá caùc kieåu caâu khaùc ñoàng thôøi bieát söû duïng caâu caàu khieán
phuø hôïp vôùi tinh thaàn giao tieáp. Tieát hoïc naøy giuùp caùc em naém roõ nhöõng ñieàu ñoù.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (15‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ                PHAÀN GHI BAÛNG
           HOÏC SINH
GV: Treo baûng phuï phaàn 1                A. Tìm hieåu baøi:
HS: Ñoïc                         I. Ñaëc ñieåm hình thaùi vaø chöùc
GV hoûi: Trong nhöõng ñoaïn trích treân caâu naøo naêng:
laø caâu caàu khieán? Ñaëc ñieåm hình thöùc naøo + Thoâi ñöøng lo laéng (khuyeân baûo)
cho bieát ñoù laø caâu caàu khieán?            + Cöù veà ñi    (Yeâu caàu)
HS traû lôøi: Caâu:                    + Ñi thoâi con   (Yeâu caàu)
+ Thoâi ñöøng lo laéng                  + Môû cöûa !       (Ñeà nghò, ra
+ Cöù veà ñi                       leänh)
+ Ñi thoâi con
GV hoûi: Caùc caâu caàu khieán treân duøng ñeå
laøm gì?
HS traû lôøi:
+ Thoâi ñöøng lo laéng (khuyeân baûo)
+ Cöù veà ñi     (Yeâu caàu)
+ Ñi thoâi con     (Yeâu caàu)
GV: Treo baûng phuï phaàn 2 – HS ñoïc
GV hoûi: Caùch ñoïc caâu “Môû cöûa” trong caâu (b)
coù kah1c vôùi caùch ñoïc caâu “Môû cöûa” ôû caâu
(a) khoâng?
HS traû lôøi: Caâu (b) gioïng ñoïc nhaán maïnh hôn
GV hoûi: Haõy cho bieát hai caâu treân duøng ñeå VD: Haõy cho toâi loøng thöông haïi
laøm gì?
HS traû lôøi: (a): Traû lôøi
      (b): Ñeà nghò, ra leänh
GV hoûi: Qua tìm hieåu treân ngoaøi caùc ngöõ
ñieäu: Ñöøng, ñi, thoâi haõy tìm caùc ngöõ ñieäu
khaùc ñöôïc duøng trong caâu caâuø khieán?
HS traû lôøi: haõy, chôù, naøo

177
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

GV yeâu caàu: Haõy söû duïng caùc töø vöøa tìm
ñaët moät ví duï coù söû duïng moät trong caùc töø
ñoù?
GV hoûi: Qua tìm hieåu treân haõy cho bieát ñaëc
ñieåm hình thöùc vaø chöùc naêng cuûa caâu caàu     II. Ghi nhôù: SGK/31
khieán?                         B. Luyeän taäp:
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù vaø phaàn tìm     BT 1: Xaùc ñònh caâu caàu khieán thoâng
hieåu treân                       qua ñaëc ñieåm hình thöùc:
HS: Ñoïc to phaàn ghi nhôù SGK             a.- Haõy laáy gaïo………….: Caâu vaéng
III. Luyeän taäp: (20‟)                 chuû ngöõ
- HS ñoïc BT 1/31                    - Con haõy laáy gaïo…….: Laøm cho
- GV goïi 3 HS leân baûng laøm 3 caâu cuûa BT      ñoái töôïng tieáp nhaän ñöôïc theå hieän
- HS döôùi lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt        roõ hôn vaø lôøi yeâu caàu nheï hôn.
- GV nhaän xeùt chung vaø ruùt ra keát luaän ñuùng   b. OÂng giaùo huùt tröôùc ñi: Chuû ngöõ
cho töøng caâu.                     laø oâng giaùo.
                            - Huùt tröôùc ñi: YÙ nghóa caàu khieán
                            maïnh hôn, caâu noùi keùm lòch söï
                            c. Nay chuùng ta ñöøng laøm……..:Chuû
                            ngöõ laø chuùng ta.
                            - Nay caùc anh ñöøng laøm…………: YÙ
                            nghóa thay ñoåi.
                            BT 2: Nhaän xeùt söï khaùc nhau veà
                            hình thöùc bieåu hieän yù nghóa caâu
                            caàu khieán giöõa nhöõng caâu ñoù:
HS: Ñoïc toaøn boä BT 2/32               a. Thoâi, im……..aáy ñi: Vaéng chuû
GV: Treo baûng phuï yeâu caàu laàn löôït töøng HS    nguõ
leân gaïch chaân caâu caàu khieán.           b. Caùc em ñöøng khoùc: Chuû nghöõ:
GV: Yeâu caàu HS ñöùng taïi choã nhaän xeùt söï     Caùc em
khaùc nhau veà hình thöùc bieåu hieän yù nghóa caàu   c. Ñöa tay cho toâi mau !
khieán giöõa nhöõng caâu vöøa tìm.             Caàm laáy tay toâi naøy Vaéng chuû
                                          !
- HS nhaän xeùt                                  ngöõ
                            Khoâng coù töø ngöõ caàu khieán, chæ
- GV nhaän xeùt ruùt ra keát luaän chung        coù ngöõ ñieäu caàu khieán (gaáp gaùp)
                            BT 3: So saùnh:
HS: Ñoïc BT 3/32                    - Caâu (a): Vaéng chuû ngöõ, caâu (b)
- HS so saùnh phaùt bieåu tröôùc lôùp          chuû ngöõ laø Thaày em.
- HS khaùc nhaän xeùt                  - Caâu (b) yù caàu khieán , nheï hôn
- GV nhaän xeùt chung                  BT 4: Nhaän xeùt caùch duøng caâu caàu
HS: Ñoïc BT 4/32- 33                  khieán
- GV ñaët caâu hoûi, HS laàn löôït traû lôøi töøng yù  - Deá Choaét yeâu caàu Deá Meøn
ñeå ñi ñeán keát luaän hoaøn thaønh BT.         - Duøng caâu nghi vaán ……hay
                            laø……khoâng theå thay hay laø = hoaëc
                            laø.
IV. Cuûng coá, daën doø: (5)
? Trình baøy ñaëc ñieåm hình thöùc vaø chöùc naêng cuûa caâu caàu khieán? Cho ví duï?
  - Laøm BT coøn laïi, hoïc baøi vaø xem laïi noäi dung baøi hoïc
  - Chuaån bò cho hai tieát taäp laøm vaên tôùi. Thuyeát minh veà moät danh lam thaéng caûnh vaø oân taäp
    vaên baûn thuyeát minh.

178
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8


Tieát 83      THUYEÁT MINH VEÀ MOÄT DANH LAM THAÉNG CAÛNH
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn
        - Tinh thaàn hoïc taäp tích cöïc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Ñeå giôùi thieäu moät phöông phaùp (caùch laøm) ngöôøi giôùi thieäu caàn phaûi nhö theá naøo?
- Khi thuyeát minh moät phöông phaùp (caùch laøm) caàn phaûi laøm gì?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeå bieát caùch vieát baøi thuyeát minh veà moät danh lam thaéng caûnh. Ñeán vôùi tieát
hoïc naøy seõ giuùp caùc em naém ñöôïc ñieàu ñoù.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (15‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC                PHAÀN GHI BAÛNG
              SINH
HS: Ñoïc vaên baûn: “Hoà Hoaøn Kieám vaø ñeàn Ngoïc A. Tìm hieåu baøi:
Sôn”                             I. Giôùi thieäu moät danh lam thaéng
GV hoûi: Ñoái töôïng ñöôïc ñeà caëp trorng baøi vieát naøy caûnh:
laø gì?                            Hoà Hoaøn Kieám vaø ñeàn Ngoïc Sôn
HS traû lôøi: Hoà Hoaøn Kieám vaø ñeàn Ngoïc Sôn       a. Kieán thöùc: Lòch söû teân goïi Hoà
GV hoûi: Baøi vieát cho bieát nhöõng tri thöùc gì?      Hoaøn Kieám vaø ñaëc ñieåm moät soá
HS traû lôøi:                         di tích quanh Hoà Hoaøn Kieám.
+ lòch söû teân goïi laø Hoà Hoaøn Kieám
+ Ñaëc ñieåm moät soá di tích Hoà Hoaøn Kieám         b. Hình thaønh kieán thöùc: Ñoïc saùch,
GV hoûi: Muoán coù nhöõng tri thöùc aáy thì ngöôøi vieát tra cöùu, hoûi han, quan saùt
caàn phaûi laøm gì?                      c. Boá cuïc: Thieáu phaàn môû baøi.
HS traû lôøi: Ñoïc saùch, tra cöùu, hoûi han, quan saùt
GV hoûi: Baøi vieát ñöôïc saép xeáp theo boá cuïc nhö theá
naøo? Theo em coù gì thieáu xoùt trong boá cuïc?
HS traû lôøi: Veà boá cuïc chöa thaät hôïp lyù, baøi vieát d. Nhöõng thieáu xoùt: Vò trí, ñoä
thieáu phaàn môû baøi.                    noâng, saâu, roäng, heïp, quan caûnh
HS traû lôøi: Theo em baøi thuyeát minh coøn thieáu  Baøi thuyeát minh khoâ khan.
nhöõng gì?                          e. Phöông phaùp: Giôùi thieäu lai lòch,
GV hoûi: Vò trí ñòa danh thaéng caûnh, ñoä roäng heïp keát hôïp moâ taû vaø giaûi thích.
cuûa hoà, ñoä noâng saâu cuûa hoà, quan caûnh quanh hoà.
GV hoûi: Baøi vieát thieáu nhöõng phaàn nhö treân seõ
laøm cho baøi thuyeát minh ra sao?
HS traû lôøi: Baøi thuyeát minh khoâ khan
GV hoûi: Ngöôøi vieát baøi thyueát minh treân ñaõ söû
duïng nhöõng phöông phaùp naøo?
HS traû lôøi: Giôùi thieäu lai lòch, keát hôïp vôùi moâ taû
giaûi thích.
GV hoûi: Qua tìm hieåu treân haõy cho bieát muoán II. Ghi nhôù:

179
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

thuyeát minh moät danh lam thaéng caûnh ngöôøi vieát caàn   SGK/34
phaûi hoäi ñuû nhöõng ñieàu kieän gì cho baøi vieát?
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù vaø phaàn tìm hieåu     B. Luyeän taäp:
GV: Choát laïi kieán thöùc vaø yeâu caàu HS hoïc vaø     BT 1: Boá cuïc baøi thuyeát minh veà
naém kó phaàn ghi nhôù SGK.                 HoÀ Hoaøn Kieám vaø ñeàn Ngoïc Sôn
III. Luyeän taäp: (20‟)                   a. Môû baøi: Giôùi thieäu khaùi quaùt
GV: Yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu BT 1/35           veà hai di tích naøy?
GV hoûi: Neáu phaûi saép xeáp laïi boá cuïc vaên baûn
“Hoà Hoaøn Kieám vaø ñeàn Ngoïc Sôn” thí em seõ saép
xeáp nhö theá naøo?
HS traû lôøi: Boå sung phaàn môû baøi
GV yeâu caàu: Haõy vieát ñoaïn môû baøi cho baøi thuyeát
minh treân?
HS: Vieát ñoaïn môû baøi vaø GV goïi HS leân tröôùc lôùp
nhaän xeùt
Phaàn tham khaûo: “Hoà Hoaøn Kieám vaø ñeàn Ngoïc
Sôn” laø hai thaéng caûnh noåi tieáng cuûa thuû ñoâ Haø   b. Thaân baøi:
Noäi. Hai thaéng caûnh ñaõ laøm cho khoâng ít ngöôøi ñeå   - Giôùi thieäu xuaát xöù cuûa hoà, teân
yù vaø ca tuïng nhö moät nhaø thô nöôùc ngoaøi ñaõ goïi   hoà vaø ñoä roäng heïp, noâng saâu.
“Hoà Hoaøn Kieám laø chieác laúng hoa xinh ñeïp giöõa    - Vò trí cuûa hai thaéng caûnh
loøng Haø Noäi”.                       - Giôùi thieäu, mieâu taû caûnh quan
GV yeâu caàu: Em seõ thuyeát minh nhöõng ñaëc ñieåm gì    xung quanh.
veà hai thaéng caûnh naøy cho phaàn thaân baøi?       - Ñaëc ñieåm ñeå hình thaønh teân goïi
HS: Thaûo luaän nhoùm tìm ra nhöõng ñaëc ñieåm caàn     thaùp Ruøa.
thuyeát minh veà hai thaéng caûnh.              c. Keát baøi: Vò trí cuûa hai thaéng
                               caûnh trong loøng ngöôøi Haø Noäi vaø
                               tình caûm cuûa con ngæôøi.


GV yeâu caàu: Haõy vieát phaàn keát baøi cho baøi vaên
thuyeát minh treân?
HS: Vieát phaàn keát baøi vaø ñoïc leân tröôùc lôùp, lôùp
tham gia goùp yù, nhaän xeùt.
GV: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù chung               BT 3: Daøn yù baøi vaên:
Phaàn tham khaûo: Ngaøy nay hai thaéng caûnh naøy trôû    a. Môû baøi: Giôùi thieäu khaùi quaùt
thaønh bieåu töôïng cuûa thuû ñoâ Haø Noäi, neáu ai ñaõ   veà di tích Hoà Göôm vaø ñeàn Ngoïc
moät ñi qua thì seõ khoâng traùnh khoûi hình aûnh aáy    Sôn.
khoâng phai môø ttrong taâm trí.               b. Thaân baøi:
GV hoûi: Qua phaàn yeâu caàu ôû BT 3/35 theo em seõ     - Giôùi thieäu söï tích lòch söû Hoà
hình thaønh daøn yù baøi thuyeát minh naøy theo boá cuïc 3  Göôm
phaàn nhö theá naøo?                     - Giôùi thieäu Hoà Göôm ngaøy nay:
HS: Thaûo luaän nhoùm, tìm daøn yù              Dieän tích, sinh – thöïc vaät tieâu bieåu.
- Ñaïi dieän nhoùm daùn keát quaû leân baûng         - Taùc duïng cuûa Hoà Göôm ñoái vôùi
- HS lôùp tham gia nhaän xeùt                moâi tröôøng sinh thaùi du lòch.
- GV nhaän xeùt chung                    c. Keát baøi: Khaúng ñònh laïi giaù trò
                               cuûa Hoà Göôm vaø ñeàn Ngoïc Sôn.


180
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                            Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8


IV. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
? Thuyeát minh moät danh lam thaéng caûnh ngöôøi thuyeát minh phaûi hoäi ñuû nhöõng ñieàu kieän gì cho baøi
vieát?
  - Hoïc baøi vaø laøm BT coøn laïi
  - Söu taàm tranh aûnh veà di tích lòch söû, thaéng caûnh cuûa ñòa phöông
  - Soaïn baøi “OÂn taäp vaên baûn thuyeát minh”

Tieát 84         OÂN TAÄP VEÀ VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
    1. GV: - Giaùo aùn, moät soá baøi thuyeát minh maãu
        - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
    2. HS: - Baøi soaïn, kieán thöùc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
Trình baøy kieán thöùc thuyeát minh moät danh lam thaéng caûnh?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeå cuûng coá laïi toaøn boä kieán thöùc cuûa moät daïng vaên baûn thuyeát minh.
Hoâm nay caùc em seõ ñöôïc gôïi laïi kieán thöùc ñoù qua tieát hoïc naøy.
II. Noäi dung oân taäp: (15‟)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC                PHAÀN GHI BAÛNG
             SINH
GV hoûi: VBTM coù vai troø vaø taùc duïng nhö theá I. OÂn taäp lyù thuyeát:
naøo trong ñôøi soáng?                  Caâu 1: Vai troø vaø taùc duïng cuûa vaên
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK           baûn thuyeát minh trong ñôøi soáng:
- Ngöõ vaên 8 taäp 1/117                 - Thoâng duïng trong moïi lónh vöïc ñôøi
- HS boå sung nhaän xeùt cho nhau            soáng
- GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù vaø ghi baûng        - Cung caáp tri thöùc (kieán thöùc) veà ñaëc
GV hoûi: VBTM coù nhöõng tính chaát gì khaùc vôùi ñieåm, tình chaát, nguyeân nhaân…cuûa
vaên baûn töï söï, mieâu taû, bieåu caûm nghò luaän?   caùc söï vaät hieän töôïng trong töï nhieân,
HS traû lôøi: Thaûo luaän nhoùm tìm ra kieán thöùc    xaõ hoäi baèng phöông thöùc trình baøy,
- GV goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy          giôùi thieäu, giaûi thích.
- HS lôùp tham gia goùp yù                Caâu 2: Söï khaùc nhau veà tính chaát
- GV nhaän xeùt chung vaø ruùt ra keát quaû ghi baûng giöõa VBTM vôùi caùc vaên baûn: Töï söï,
GV hoûi: Muoán laøm toát baøi vaên thuyeát minh, mieâu taû, bieåu caûm, nghò luaän.
caøn phaûi chuaån bò nhöõng gì? Baøi vaên thuyeát VBTM coù trí thöùc, khaùch quan, thöïc
minh caàn phaûi laøm noåi baät ñieàu gì?         duïng: laø loaïi vaên baûn coù khaû naêng
HS traû lôøi:                      cung caáp tri thöùc xaùc thöïc, höõu ích cho
- Lôùp nhaän xeùt, boå sung               con ngöôøi.
- GV nhaän xeùt, toång keát vaø ghi keát quaû leân Khaùc vôùi vaên baûn khaùc vaên baûn
baûng                          thuyeát minh chuû yeáu trình baøy tri thöùc
GV hoûi: Thoâng thöôøng trong vaên baûn thuyeát moät caùch khaùch quan, giuùp con ngöôøi
minh nhöõng phöông phaùp naøo thöôøng ñöôïc vaän hieåu bieùt ñöôïc ñaëc tröng, tính chaát
duïng?                          cuûa söï vaät, hieän töôïng vaø bieát caùch

181
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                            Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

HS traû lôøi: Baèng caùch keå ra caùc phöông phaùp söû duïng chuùng vaøo muïc ñích coù lôïi
ñaõ hoïc.                         cho con ngöôøi.
GV: Nhaän xeùt vaø ghi baûng               Caâu 3: Khi vieát baøi vaên thuyeát minh
                             ngöôøi vieátùt phaûi:
                             - Nghieân cöùu tìm hi6eûu söï vaät hieän
                             töôïng caàn thuyeát minh nhaát laø phaûi
                             naém baûn chaát cuûa chuùng.
                             - Traùnh xa vaøo trình baøy caùc bieåu
                             hieän khoâng tieâu bieåu, khoâng quan
                             troïng.
                             Caâu 4: Nhöõng phöông phaùp thöôøng
                             vaän duïng trong VBTM:
                             - Neâu ñònh nghóa
                             - Lieät keâ, neâu ví duï
                             - So saùnh, ñoái chieáu
III. Luyeän taäp: (20‟)                  - Phaân tích, phaân loaïi
GV: Choïn ñeà baøi: Giôùi thieäu veà moät taùc phaåm II. Luyeän taäp:
vaên hoïc                         Giôùi thieäu veà moät taùc phaåm vaên
GV hoûi: Giôùi thieäu moät taùc phaåm vaên hoïc caàn hoïc:
giôùi thieäu nhöõng yù chính naøo?            - Giôùi thieäu veà taùc giaû, taùc phaåm
HS traû lôøi:Theo yù kieán cuûa töøng HS         - Giôùi thieäu veà xuaát xöù taùc phaåm
GV: Nhaän xeùt, goùp yù                  - Giôùi thieäu noäi dung taùc phaåm
GV hoûi: Môû baøi em seõ laøm gì? Thaân baøi em seõ - Giôùi thieäu veà yù nghóa taùc phaåm
giôùi thieäu veà nhöõng vaán ñeà gì? Em seõ vieát Daøn baøi:
phaàn keát baøi ra sao?                  * Môû baøi: Giôùi thieäu khaùi quaùt veà
- Sau khi laäp daøn yù xong, GV yeâu caàu HS vieát taùc phaåm caàn thuyeát minh
ñoaïn môû ñaàu vaø keát thuùc.              * Thaân baøi: Giôùi thieäu veà:
- GV laàn löôït ñi kieåm tra phaàn laøm baøi cuûa töøng - Taùc giaû, taùc phaåm
HS.                            - Xuaát xöù taùc phaåm
                             - Noäi dung taùc phaåm
                             - YÙ nghóa taùc phaåm
                             * Keát baøi: Caûm nhaän qua giaù trò taùc
                             phaåm.
IV. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
  - HS tieáp tuïc hoaøn thaønh BT, GV kieåm tra
  - Hoïc baøi vaø soaïn baøi “Ngaém traêng”; “Ñi ñöôøng” söu taàm tím hieåu veà hính aûnh Baùc vaø nhöõng
    tö lieäu veà cuoäc ñôøi hoaït ñoäng caùch maïng cuûa Baùc.


Tieát 85             NGAÉM TRAÊNG (Voïng nguyeät)
                 ÑI ÑÖÔØNG (Taåu loä)
                          (Hoà Chí Minh)
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
       1. GV: Ñaõ chuaån bò ôû tieát 81
       2. HS: Yeâu caàu chuaån bò nhö tieát 81
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)

182
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Ñoïc thuoäc baøi thô “Töùc caûnh Paùc Boù”. Neâu hieåu bieát cuûa em veà Baùc?
- Ñoïc thuoäc baøi thô “Töùc caûnh Paùc Boù”. Neâu noäi dung phaàn ghi nhôù?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Vaàng traêng, xaõ hoäi nôi tuø nguïc, nôi ñoù reùt ñoïa ñaøy. Nôi aáy, trong soá caùc tuø
nhaân ít coù nghó ñeán noù hoaëc coù nghó ñeán noù chæ caøng caûm nhaän caùi reùt laïnh thauù xöông. Nhöng
trong tröôøng hôïp naøy thì khaùc haún ñoù ñöôïc theå hieän qua baøi thô Ngaém traêng cuûa Baùc.
II. Ñoïc hieåu vaên baûn: (33‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC               PHAÀN GHI BAÛNG
               SINH
HS: Ñoïc chuù thích daáu sao trang 37- 38            A. Tìm hieåu baøi:
GV hoûi: Em coù theå toùm taét ñoâi neùt veà hoaøn caûnh I. Xuaát xöù baøi thô:
cuûa Baùc khi bò tuø ñaøy ôû Quaûng Ñoâng (TQ)?           SGK
HS traû lôøi: Döïa vaøo chuù thích daáu sao SGK 37 – 38
GV hoûi: em hieåu gí veà taäp thô “Nhaät kì trong tuø” cuûa
Baùc?
HS traû lôøi: Döïa vaøo chuù thích daáu sao 37 – 38       II. Keát caáu baøi thô:
GV: Giôùi thieäu caùch ñoïc baøi thô: Chuù yù caùch ñoïc
theå hieän caûm xuûa cuûa nhaø thô
- GV ñoïc qua moät löôït caû phaàn phieân aâm, dòch nghóa
vaø dòch thô.
- HS ñoïc laïi – HS lôùp goùp yù nhaän xeùt chung
GV yeâu caàu: Döïa vaøo phaàn dòch nghóa. Haõy so saùnh
noäi dung ôû phaàn dòch thô vaø phieân aâm?
HS so saùnh:
+ Caâu thöù 2 phaàn dòch thô so vôùi nguyeân taùc ñaõ laøm
maát ñi caùi xoán xang, boái roái ñöôïc theå hieän qua lôøi töï
hoûi “nai nhöôïc haø?”. So vôùi “khoù höõng hôø” thì nhaân
vaät tröõ tình quaù bình thaûn.
- Hai caâu thô dòch 3 - 4 ñaõ laøm maát ñi caáu truùc ñaêng
ñoái, giaûm ñi phaàn naøo söùc truyeàn caûm.
- Caâu thô cuoái coù 2 töø nhoøm, ngaém ñoàng nghóa chöa
coû ñuùc.                            III. Phaân tích baøi “Ngaém
HS: Ñoïc laïi baøi thô                     traêng”:
GV hoûi: Baùc ngaém traêng trong hoaøn caûnh naøo?       1.Hai caâu thô ñaàu:
HS traû lôøi: Bò tuø nguïc, ñaày ñoïa              Trong tuø khoâng röôïu cuõng khoâng
GV hoûi: Taïi sao Baùc laïi noùi ñeán caûnh “Trong tuø hoa
khoâng röôïu cuõng khoâng hoa”?                 Caûnh ñeïp ñeâm nay khoù höõngh
HS traû lôøi: Nghó ñeán ngöôøi xöa, ngaém aùnh traêng hôø
ñeïp thì phaûi coù röôïu vaø hoa seõ laøm loøng ngöôøi thi só
theâm caûm höùng.
GV hoûi: Taïi sao Baùc laïi ñaët caâu hoûi: “Tröôùc caûnh
ñeïp ñeâm nay bieát laøm theá naøo?”
HS traû lôøi: Ñeå thaáy ñöôïc taäm traïng xoán xang, boái
roái tröôùc caûnh traêng ñeïp maø queân ñi caùi cöïc khoå,
khaéc nghieät.                          Taâm traïng boái roái, böùc röùc
GV hoûi: Vaäy qua hai caâu thô ñaàu em hieåu gì veà taâm vaø xoán xang tröôùc caûnh traêng
183
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

traïng cuûa Baùc tröôùc caûnh traêng ñeïp ngoaøi trôøi?      ñeïp.
HS traû lôøi:Taâm traïng xoán xang, boái roái.          2.Hai caâu thô cuoái:
HS: Ñoïc hai caâu thô cuoái                    Ngöôøi ngaém traêng soi vaøo cöûa
GV hoûi: Em hieåu gì veà söï saép xeáp caùc töø nhaân vaø     soå
(thi ca); song nguyeät vaø (minh nguyeät).            Traêng nhoøm khe cöûa ngaém nhaø
HS traû lôøi: Ñöôïc saép xeáp ñoái nhau              thô
GV hoûi: Söï ñoái nhau ñoù taïo neân hieäu quaû ngheä
thuaät gì?
HS traû lôøi: Laøm cho ngöôøi ñoïc thaáy ñöôïc söï giöõa
vaàng traêng vaø nhaø thô cuõng nhö vaàng traêng vaø thi só.
GV hoûi: Qua hai caâu thô cuoái, em coù caûm nhaän gì veà
moái quan heä giöõa traêng vaø Baùc?
HS traû lôøi: Khi hai ngöôøi baïn tri kyû.
GV yeâu caàu: Tìm nhöõng caâu thô cuûa Baùc noùi veà
Traêng?
HS traû lôøi:
         Raèm xuaân loàng loäng traêng soi
                   (Raèm thaùng rieâng)
        Traêng loàng coå thuï boùng loøng hoa
                   (Caûnh khuya)
        Traêng vaøo cöûa soå ñoøi thô
                   (Baùo Tieäp)
GV hoûi: Hai caâu thô cuoái muoán noùi leân ñieàu gì?
HS traû lôøi: Söï baát löïc cuûa song saét nhaø tuø tröôùc     Söï baát löïc cuûa song saét nhaø
taâm hoàn tri aâm tri kæ cuûa traêng vaø Baùc.          tuø tröôùc taâm hoàn tri aâm tri kæ
GV hoûi: Qua baøi thô em thaáy hình aûnh Baùc hieän ra nhö    cuûa traêng vaø Baùc.
theá naøo?
HS traû lôøi: Ung dung, töï taïi vaø töï nhieân, baát chaáp lao
khoå.                               3.Toång keát:
GV hoûi: Em bieát ñöôïc gì veà noäi dung vaø ngheä thuaät      Ghi nhôù SGK/38
baøi thô?
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/38
HS: Ñoïc ghi nhôù SGK/38                     IV. Höôùng daãn HS phaân tích
- GV ñoïc baøi thô goïi HS ñoïc laïi               baøi “Ñi ñöôøng”
- HS ñoïc hai caâu thô ñaàu                    1. Hai caâu thô ñaàu
GV hoûi: Hai caâu thô ñaàu giuùp em hieåu gì veà hoaøn
caûnh cuûa Baùc khi ñi ñöôøng khi tay chaân bò cuøm keïp?     2. Hai caâu thô cuoái
GV hoûi: Noäi dung hai caâu thô cuôùi laø gì?
GV hoûi: Baøi thô neâu leân noäi dung yù nghóa gì?        3. Toång keát
- Tìm vaø ghi laïi nhöõng caâu thô noùi veà traêng, noùi veà
noãi cöïc khoå tuø ñaày cuûa Baùc.                B. Luyeän taäp:
III. Luyeän taäp: (2‟)                      Baùo   Tieäp:   Traêng   vaøo
                                 cöûa…….thô
                                 Raèm thaùng gieâng
                                 Raèm xuaân loàng loäng traêng soi
IV. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
Hoïc baøi vaø laøm BT theo yeâu caàu, xem baøi môùi

184
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

Tieát 86                 CAÂU CAÛM THAÙN
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
        1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï
            - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
        2. HS: Baøi soaïn, tinh thaàn hoïc taäp nhoùm
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
Trình baøy ñaëc ñieåm hình thöùc vaø chöùc naêng cuûa caâu caàu khieán? Cho ví duï minh hoïa?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeå tìm hieåu caâu caûm thaùn ôû möùc ñoä cao hôn. Tieát hoïc naøy seõ giuùp em hieåu
ñöôïc ñieàu ñoù.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (15‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC               PHAÀN GHI BAÛNG
               SINH
GV: Treo baûng phuï – HS ñoïc                  A. Tìm hieåu baøi:
GV hoûi: Trong nhöõng ñoaïn trích treân caâu naøo laø caâu I. Ñaëc ñieåm hình thöùc vaø chöùc
caûm thaùn?                           naêng:
HS traû lôøi:                          a. Hôõi ôi laõo Haïc !
a. Hôõi ôi laõo Haïc !                     b. Than oâi !
b. Than oâi !                           Boäc loä tröïc tieáp caûm xuùc
GV hoûi: Ñaëc ñieåm hình thöùc naøo cho bieát ñoù laø caâu cuûa taùc giaû.
caûm thaùn?
HS traû lôøi:
a. Coù töø “Hôõi ôi”
b. Coù töø Than oâi”
GV hoûi: Caùc caâu caûm thaùn treân duøng ñeå laøm gì?
HS traû lôøi: Boäc loä tröïc tieáp cuûa ngöôøi noùi (ngöôøi
vieát)
GV hoûi: Khi vieát ñôn, bieân baûn, hôïp ñoàng hay trình
baøy keát quaû giaûi moät baøi toaùn…. Coù theå duøng caâu
caûm thaùn khoâng? Vì sao?
HS: Thaûo luaän traû lôøi, lôùp goùp yù boå sung
GV keát luaän: Khoâng theå duøng ñöôïc vì ngoân ngöõ
trong caùc vaên baûn treân laø ngoân ngöõ duy ngoân ngöõ tö
duy logich neân khoâng thích hôïp vôùi vieäc söû duïng caùc
yeáu toá ngoân ngöõ boäc loä roõ caûm xuùc.
GV yeâu caàu: HS tìm caùc töø ngöõ caûm thaùn khaùc
HS traû lôøi: OÂi, than oâi, hôõi ôi, chao oâi, trôøi ôi, thay,
bieát bao, xieát bao.                      VD: Hôõi ôi suùng giaëc ñaát reàn
- HS ñöa ra ví duï coù theå söû duïng caùc töø ngöõ treân      Loøng daân trôøi toû
                                (Vaên Teá nghóa só Caàn Guoäc –
                                Phan Boäi Chaâu)
                                II. Ghi nhôù:
GV hoûi: Qua tìm hieåu treân. Haõy trình baøy ñaëc ñieåm         SGK/44
hình thöùc vaø chöùc naêng cuûa caâu caûm thaùn?

185
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

HS traû lôøi: Döïa vaøo phaàn phaân tích tìm hieåu treân
phaàn ghi nhôù SGK
- GV yeâu caàu HS ñoïc to phaàn ghi nhôù SGK/44        B. Luyeän taäp:
III. Luyeän taäp: (20‟)                    BT 1: Caâu caûm thaùn
- HS ñoïc vaø xaùc ñònh yeâu caàu BT 1/44           a. Than oâi !
- GV cho HS leân baûng ghi ra caùc caâu caûm thaùn trong Laï thay ! Nguy thay !
caùc ñoaïn trích vaø gaïch chaân caùc töø caûm thaùn.     b. Hôõi caûnh röøng gheâ gôùm cuûa
                               ta ôi!
                               c. Chao oâi, coù bieát ñaâu taèng:
                               Hung haêng ………..mính thoâi.
- HS ñoïc vaø xaùc ñònh yeâu caàu BT 2/44-45         BT 2: YÙ nghóa cuûa caùc caâu
- GV phaùt phieáu hoïc taäp – HS thaûo luaän nhoùm      caûm thaùn:
- GV thu phieáu trao ñoåi cheùo vaø treo baûng phuï, yeâu a. Lôøi than cuûa ngöôøi noâng daân
caàu HS nhaän xeùt.                      döôùi cheá ñoä phong kieán.
- GV nhaän xeùt chung                     b. Lôøi than thôû cuûa ngöôøi chinh
                               phuï tröôùc noäi truaân chuyeân do
                               chieán tranh gaây ra.
                               c. Taâm traïng beá taét cuûa nhaø thô
                               tröôùc cuoäc soáng
                               d. Söï aân haän cuûa Deá Meøn tröôùc
- HS ñoïc yeâu caàu BT 3/45                  caùi cheát cuûa Deá Choaét.
- GV goïi 2 HS leân baûng                   BT 3: Ñaët caâu:
- HS lôùp nhaän xeùt                     a. Meï ôi, tình yeâu thöông cuûa meï
- GV nhaän xeùt chung                     laø bieát bao !
                               b. Ñeïp thay caûnh maët maët trôøi
                               buoåi bình minh.
IV. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
? Trình baøy ñaëc ñieåm hình thaùi vaø chöùc naêng cuûa caâu caûm thaùn?
  - Hoïc baøi laøm BT coøn laïi
  - Xem vaø chuaån bò cho hai tieát baøi vieát vaên thuyeát minh

Tieát 87 - 88    VIEÁT BAØI TAÄP LAØM VAÊN SOÁ 5 – VAÊN THUYEÁT MINH

A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
       1. GV: Ñeà baøi, ñaùp aùn, yeâu caàu baøi vaên
       2. HS: Laøm baøi toát
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (90‟)
I. Khôûi ñoäng:      (1‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
3. Baøi môùi:
II. Phaùt ñeà: (2‟) GV ghi ñeà leân baûng
  1. Ñeà: Giôùi thieäu khaùi quaùt vaên baûn “Queâ höông” cuûa Teá Hanh.
  2. Yeâu caàu:
  a. Môû baøi: Giôùi thieäu khaùi quaùt vaên baûn “Queâ höông” cuûa Teá Hanh.
  b. Thaân baøi:

186
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

  - Giôùi thieäu taùc giaû Teá Hanh vaø taùc phaåm “Queâ höông” (xuaát xöù taùc phaåm)
  - Giôùi thieäu veà tö töôûng cuûa taùc giaû theå hieän qua vaên baûn
  - Giôùi thieäu veà yù nghóa vaø baøi hoïc ruùt ra töø vaên baûn Queâ höông
  c. Keát baøi: Caûm nhaän vaø ñaùnh giaù vaø giaù trò taùc phaåm queâ höông
  3. Thang ñieåm:
  - Ñieåm 0 – 2: Boû giaáy traéng (0ñ) Vieát vaøi caâu ñôn giaûn chöa ñi vaøo noäi dung baøi vaên. Noùi chung
  baøi vieát sô saøi quaù teä.
  - Ñieåm 3 – 4:
  + Noäi dung trình baøy lung tung
  + Ba phaàn baøi vaên khoâng roõ raøng
  + Taåy xoùa, chính taû sai quaù nhieàu, chöõ vieát caåu thaû
  - Ñieåm 5: Baøi laøm noäi dung vaø hình thöùc chæ ñaït ôû möùc trung bình, moät soá chi tieát thuyeát minh
  rôøi raïc chöa ñi saâu, diaãn ñaït coøn mô hoà lam man, khoâng coù ñieåm saùng taïo trong baøi thuyeát minh.
  - Ñieåm 6 – 7:
  + Baøi vieát töông ñoái
  + Ba phaàn baøi vaên roõ raøng
  + Trình baøy saïch seõ, chöõ vieát roõ raøng khoâng taåy xoùa
  + Chính taû sai moät vaøi loãi nhoû
  - Ñieåm 8 – 10: Baøi laøm toát noäi dung vaø hình thöùc nhöng coøn vaøi loãi nhoû chính taû maéc phaûi (8ñ).
  Baøi saïch seõ roõ raøng, thuyeát minh ñaày thuyeát phuïc loâi cuoán (9 -10ñ).
III. Cuûng coá, daën doø: (2‟)
  - GV thu baøi vaø nhaän xeùt tinh thaàn vaø thaùi ñoä laøm baøi cuûa HS trong lôùp
  - Soaïn baøi: “Caâu traàn thuaät”

Tuaàn 23 – Baøi 21 - 22          CAÂU TRAÀN THUAÄT
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
        1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï
           - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
        2. HS: Baøi soaïn, tinh thaàn hoïc taäp tích cöïc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:      (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
Trình baøy ñaëc ñieåm hình thöùc vaø chöùc naêng cuûa caâu caûm thaùn? Cho ví duï minh hoïa?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Trong cuoäc soáng haèng ngaøy ñaëc bieät laø trong giao tieáp caùc loaïi caâu nhö: nghi
vaán, caûm thaùn, caàu khieán, traàn thuaät… nhöng theo em caâu naøo ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát? HS traû lôøi
GV ghi töïa ñeà leân baûng.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi: (15‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC                PHAÀN GHI BAÛNG
              SINH
GV: Treo baûng phuï – HS ñoïc ñoaïn trích            A. Tìm hieåu baøi:
GV hoûi: Nhöõng caâu naøo trong caùc ñoaïn trích treân I. Ñaëc ñieåm hình thöùc vaø chöùc
khoâng coù ñaëc ñieåm hình thöùc cuûa caäu nghi vaán, caâu naêng:
caàu khieán hoaëc caâu caûm thaùn?                a. Caâu 1 vaø 2: Trình baøy suy nghó
HS traû lôøi: Chæ coù caâu “OÂi Tao Kheâ” laø coù ñaëc cuûa ngöôøi vieát
ñieåm hình thöùc cuûa caâu caûm thaùn.               Caâu 3: Yeâu caàu

187
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

GV hoûi: Vaäy nhöõng caâu ñoù goïi laø caâu gì?        b. Caâu 1: Keå
HS traû lôøi: Caâu traàn thuaät                 Caâu 2: Thoâng baùo
GV hoûi: Theo em nhöõng caâu traàn thuaät ñoù duøng ñeå    c. Caùc caâu duøng ñeå mieâu taû
laøm gì?                           hình thöùc cuûa moät ñaøn oâng (Cai
HS: Traû lôøi, lôùp nhaän xeùt goùp yù            töù).
- GV nhaän xeùt chung vaø ghi baøng              d. Caâu 2: Nhaän ñònh
GV hoûi: Qua tìm hieåu treân haõy cho bieát caâu traàn     Caâu 3: Boäc loä tình caûm, caûm
thuaät coù nhöõng chöùc naêng naøo?              xuùc
HS traû lôøi: Döïa vaøo tìm hieåu treân ôû caùc caâu trong
caùc ñoaïn trích.
GV hoûi: Trong caùc kieåu caâu ñaõ hoïc vôùi caâu traàn
thuaät kieåu caâu naøo ñöôïc söû duïng phoå bieán nhaát?
HS traû lôøi: Caâu traàn thuaät
- GV yeâu caàu HS quan saùt caùc caâu traàn thuaät treân
GV hoûi: Haõy nhaän xeùt daáu keát thuùc caâu traàn thuaät?
HS: Traû lôøi – HS lôùp nhaän xeùt – GV nhaän xeùt chung
- GV yeâu caàu HS ñoïc to phaàn ghi nhôù SHK/46
III. Luyeän taäp: (22‟)                 II. Ghi nhôù:
- HS ñoïc vaø xaùc ñònh yeâu caàu BT 1/46 – 47         SGK/46
- GV goïi hai HS leân baûng               B. Luyeän taäp:
- HS döôùi lôùp theo doõi, nhaän xeùt goùp yù      BT 1: Kieåu caâu vaø chöùc naêng:
- GV nhaän xeùt chung                  a. Ñeàu laø caâu traàn thuaät
                             Caâu 1: keå
                             Caâu 2 vaø 3: Boäc loä caûm xuùc,
                             tình caûm
                             b. Caâu 1: Caâu traàn thuaät: Keå
                              Caâu 2: Caâu caûm thaùn: Boäc loä
- HS ñoïc vaø xaùc ñònh yeâu caàu BT 2/47        caûm xuùc, tình caûm.
- Goïi 1 HS nhaän xeùt, HS khaùc goùp yù         Caâu 3 – 4: Caâu traàn thuaät: Boäc
- GV nhaän xeùt goùp yù vaø ñöa ra ñaùp aùn chính xaùc  loä caûm xuùc, tính caûm: “Caûm ôn”
                             BT 2: Nhaän xeùt:
                             - Nguyeân taéc vaø dòch nghóa laø
                             caâu nghi vaán
- HS ñoïc vaø xaùc ñònh yeâu caàu BT 3/47        - Dòch thô: Caâu traàn thuaät
- Cho HS laøm BT nhanh                   Ñeâm traêng ñeïp gaây xuùc ñoäng
- GV thu baøi cuûa HS vaø nhaän xeùt, cho ñieåm     maõnh lieät cho nhaø thô.
                             BT 3: Kieåu caâu vaø chöùc naêng:
- HS ñoïc vaø xaùc ñònh yeâu caàu BT 4/47        a. Caàu khieán: Ñeà nghò
- GV cho HS thaûo luaän nhoùm              b. Nghi vaán: Ñeà nghò nheï nhaøng
- GV thu phieáu vaø nhaän xeùt              c. Traàn thuaät: Ñeà nghò nheï nhaøng
                             BT 4: Xaùc ñònh kieåu caâu:
- HS ñoïc vaø xaùc ñònh yeâu caàu BT 5/47        a. Traàn thuaät: Yeâu caàu (caàu
- Goïi 5 HS leân baûng                  khieán)
- GV ñöa ra yeâu caàu cho töøng HS            b. Traàn thuaät:
- HS lôùp nhaän xeùt                   Caâu 1: keå; Caâu 2: Yeâu caàu
- GV nhaän xeùt chung vaø keát luaän. Coù theå cho ñieåm BT 5: Ñaët caâu
ñoái vôùi HS ñaët ñaït yeâu caàu             - Höùa heïn: Ngaøy mai, anh laïi ñeán
                             - Xin loãi: Em xin loãi thaày vì haønh
188
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

                               vi daïi khôø cuûa em !
                               - Caûm ôn: Con xin caûm ôn meï !
                               - Chuùc möøng: Chuùc möøng con thi
                               ñaäu
                               - Cam ñoan: Toâi xin cam ñoan
                               nhöõng khai treân laø ñuùng söï thaät.
IV. Cuûng coá, daën doø: (3‟)
? Trình baøy ñaëc ñieåm hình thöùc chöùc naêng cuûa caâu traàn thuaät?
? GV yeâu caàu HS ñoïc laïi phaàn ghi nhôù SGK/46
  - Hoïc baøi vaø laøm BT vaøo vôû
  - Xem vaø soaïn baøi “Chieáu dôøi ñoâ” söu taàm taøi lieäu lieân quan baøi hoïc

Tieát 90             CHIEÁU DÔØI ÑOÂ (Thieân ñoâ chieáu)
                              (Lyù Coâng uaån)
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
        1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï
            - Taøi lieäu, tranh aûnh lieân quan ñeán baøi hoïc
            - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
        2. HS: - Baøi soaïn vaø nhöõng taøi lieäu söu taàm tìm hieåu ñöôïc
            - Tinh thaàn hoïc taäp tích cöïc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Ñoïc thuoäc baøi thô “Ngaém traêng” vaø neâu noäi dung phaàn ghi nhôù?
- Ñoïc thuoäc baøi thô “Ñi ñöôøng” vaø phaân tìch hai caâu thô ñaàu cuûa baøi thô?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Lyù Coâng Uaån laø ngöôøi thoâng minh, nhaân aùi, coù chí lôùn, saùng laäp vöông
trieàu nhaø Lyù. Ñöùng tröôùc khí phaùch Ñaïi Vieät ñang ñaø lôùn maïnh, kinh ñoâ nôi Vöông Trieàu ñoùng ñoâ
khoâng coøn laø nôi thuaän lôïi theå hieän haøo khí daân toäc. Vì vaäy Lyù Coâng Uaån ñaõ ra chieáu dôøi ñoâ.
II. Ñoïc hieåu vaên baûn : (35‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC                 PHAÀN GHI BAÛNG
               SINH
HS: Ñoïc chuù thích daáu sao/50                  A. Tìm hieåu baøi:
GV hoûi: Trình baøy söï hieåu bieát cuûa em veà Lyù Coâng I. Taùc giaû, taùc phaåm:
uaån vaø söï ra ñôøi cuûa taùc phaåm?
HS traû lôøi: GV boå sung theâm:
+ Lyù Coâng Uaån (töùc Lyù Thaùi Toå) laø ngöôøi thoâng
minh, nhaân aùi coù chí lôùn saùng laäp vöông trieàu nhaø
Lyù.
+ Naêm Canh Tuaát nieân hieäu thuaän thieân thöù nhaát
(1010) Lyù Coâng uaån vieát baøi Chieáu coù yù ñònh dôøi
ñoâ töø Hoa Lö (Ninh Bình) ra thaønh Ñaïi La (Haø Noäi
ngaøy nay).                            II. Keát caáu vaên baûn:
HS: Ñoïc chuù thích töø khoù?
GV: Giôùi thieäu theâm vieäc ñoïc vaên baûn; Ñoïc vôùi
gioïng ñieäu chung trang troïng. Caàn nhaán maïnh caâu theå
189
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

hieän saéc thaùi tình caûm tha thieát hoaëc chaân tình.
“Traãm   raát   ñau  xoùt…..dôøi   ñoåi”,   “Traãm
muoán………….theá naøo”
- GV ñoïc qua moät laàn goïi HS ñoïc laïi
- HS nhaän xeùt phaàn ñoïc vaên baûn cuûa baïn
GV hoûi:Vaên baûn chia thaønh maáy thaønh, neâu noäi dung
cuûa töøng phaàn?
HS traû lôøi: Chia laøm 3 phaàn
+ Phaàn ñaàu:Ñoaïn ñaàu: Neâu tieàn ñeà cuûa vieäc xaây
döïng lyù leõ ñeå dôøi ñoâ
+ Phaàn giöõa: Ñoaïn tieáp theo: So söû saùch vaøo tình hình
thöïc teá.
+ Phaàn cuoái: Ñoaïn cuoái: Khaúng ñònh thaønh Ñaïi La laø
nôi toát nhaát ñeå ñònh ñoâ.                   III. Phaân tích:
- Sau khi HS chia ñoaïn, neâu noäi dung, GV yeâu caàu HS     1. Vieäc daãn lyù leõ baèng chöùng
lôùp nhaän xeùt – GV nhaän xeùt chung vaø ñi vaøo phaân     cho vieäc dôøi ñoâ
tích.
GV hoûi: Theo suy luaän cuûa taùc giaû thì vieäc dôøi ñoâ    Treân theo meänh trôøi
cuûa caùc vua nhaø Thöông, nhaø Chu nhaèm muïc ñích gì?     Döôùi vöøa loøng daân
Keát quaû cuûa vieäc dôøi ñoâ aáy?                 Laøm cho ñaá nöôùc vöõng beàn,
HS traû lôøi: Nhaèm muïc ñích vaø keát quaû:           phaùt trieån thònh vöôïng.
+ Möuu toan nghieäp lôùn, xaây döïng vöông trieàu phoàn
thònh, tính keá laâu daøi cho caùc theá heä sau. Treân theo
meänh trôøi (phuø hôïp vôùi quy luaät khaùch quan) döôùi
vöøa loøng daân.
+ Laøm cho nöôùc vöõng beàn, phaùt trieån thònh vöôïng       Khoâng coù gì khaùc thöôøng,
GV hoûi: Taïi sao taùc giaû laïi daãn nhö vaäy tröôùc khi    traùi vôùi quy luaät.
noùi ñeán vieäc dôøi ñoâ?                    2. Soi söû saùch vaøo tình hình thöïc
HS traû lôøi: Chuaån bò lyù leõ                 teá
GV hoûi: Vieäc Lyù Thaùi Toå dôøi ñoâ coù gì khieán em suy    Vôùi caùch vieát haøm xuùc, giaøu
nghó?                              hình aûnh vaø bieåu caûm, veá ñoái
HS traû lôøi: Ñoù laø vaán ñeà bình thöôøng, phuø hôïp vôùi   raát chænh.
quy luaät phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc.              Lyù Coâng Uaån coù caùi nhìn
GV hoûi: Theo Lyù Coâng Uaån, kinh ñoâ cuõ ôû vuøng nuùi     toaøn dieän saâu saéc.
Hoa Lö cuûa hai trieàu Ñinh, Leâ khoâng coøn thích hôïp, vì
sao?
HS traû lôøi: Vì thôøi Lyù treân ñaø phaùt trieån ñi leân thì
vieäc ñoùng ñoâ ôû Hoa Lö laø khoâng phuø hôïp ñeå phaùt
trieån                              2. Khaúng ñònh nôi ñònh ñoâ:
GV hoûi: Vaäy Ñaïi La coù nhöõng thuaän lôïi gì ñeå coù     - Chöùng toû trieàu ñình ñaõ maïnh
theå choïn laøm nôi ñoùng ñoâ?                  ñuû söùc saùnh ngang haøng phöông
HS traû lôøi:                          Baéc.
+ Vò trí ñòa lí: ÔÛ vaøo nôi trung taâm trôøi ñaát, ñaõ ñuùng  - Thu giang sôn veà moät moái
nôi ngoâi Nam Baéc Ñoâng Taây.
+ Ñòa theá: Roàng cuoän hoå ngoài, laïi tieän höôùng nhìn    - Xaây döïng ñaát nöôùc ñoäc laäp, töï
soâng döïa nuùi, ñòa theá roäng maø baèng, ñaát ñai cao vaø   cöôøng
thoaùng.
+ Vò theá chính trò vaên hoùa: Thaät laø choán hoäi tuï cuûa
190
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

boán phöông ñaát nöôùc.
GV hoûi: Qua nhöõng thaûo luaän maø Lyù Thaùi Toå ñaõ
ñeà caäp. Em hieåu gì veà taàm nhìn cuûa Lyù Thaí Toå?
HS traû lôøi: Coù caùi nhìn toaøn dieän, saâu saéc chính
xaùc
GV hoûi: Em hieåu gì veà ngheä thuaät caû ñaoïn vaên?
HS traû lôøi: Caùch vieát haøm xuùc, giaøu hình aûnh vaø
bieåu caûm, veá ñoái raát chænh.
GV hoûi: Taïi sao Lyù Coâng Uaån laïi neâu ra nhöõng lôïi
theá cuûa thaønh Ñaïi La?
HS traû lôøi: Chöùng toû Ñaïi La laø nôùi toát nhaát ñeå
ñònh ñoâ
GV hoûi: Taïi sao keát thuùc baøi Chieáu Lyù Thaùi Toå IV. Toång keát:
khoâng ra leänh maø laïi ñaëc caâu hoûi? Keát thuùc nhö Ghi nhôù SGK/51
vaäy coù taùc duïng gì?
HS traû lôøi: Keát thuùc mang tính chaát ñoái thoaïi trao
ñoåi, taïo söï ñoàng caûm giöõa meänh leänh cuûa vua vaø B. Luyeän taäp:
thaàn daân.
GV hoûi: Vieäc khaúng ñònh dôøi ñoâ veà Ñaïi La chöùng
toû ñieàu gì veà trieàu ñình Lyù luùc baáy giôø?
HS traû lôøi: Döïa vaøo hieåu bieát trong phaàn phaân tích –
Gv nhaän xeùt chung
III. Toång keát: (2‟)
? Vì sao noùi Chieáu dôøi ñoâ ra ñôøi phaûn aùnh yù chí töï
löïc, töï cöôøng vaø söï phaùt trieån lôùn maïnh cuûa daân
toäc Ñaïi Vieät?
- HS ñoïc to phaàn ghi nhôù SGK/51
IV. Luyeän taäp: (6‟)
? Chöùng minh Chieáu dôøi ñoâ coù keát caáu chaët cheõ,
laäp luaän giaøu söùc thuyeát phuïc
- HS traû lôøi ñöôïc caùc yù sau:
a. Laäp luaän: Giaøu söùc thuyeát phuïc
- Daãn söû saùch
- Cheâ traùch hai trieàu Ñinh, Leâ
- Khaúng ñònh nôi ñoùng ñoâ ñaày thuaän lôïi roõ raøng
b. Keát caáu chaët cheõ:
Töø neâu söû saùch laøm tieàn ñeà ñeán soi saùng tieàn ñeà
vaø cuoái cuøng laø ñi ñeán keát luaän.
V. Cuûng coá, daën doø: (2‟)
? Muïc ñích saâu xa vaø taàm quan troïng cuûa vieäc dôøi ñoâ laø gì?
? Theo em vieäc choïn nôi ñoùng ñoâ thuaän lôïi chöùng toû Ñaïi Vieät ta ñaõ theá naøo?
  - Hoïc baøi vaø chuù yù phaàn luyeän taäp
  - Xem vaø soaïn baøi “Caâu phuû ñònh

Tieát 91                  CAÂU PHUÛ ÑÒNH
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:

191
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

        1. GV: - Baûng phuï, phieáu hoïc taäp, baøi taäp nhanh
            - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
        2. HS: - Baøi soaïn vaø phaàn chuaån bò ôû nhaø cho baøi hoïc
            - Hoïc taäp tích cöïc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
Trình baøy ñaëc ñieåm hình thöùc vaø chöùc naêng cuûa caâu traàn thuaät? Cho ví duï?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeå phaûn baùc moät yù kieán, moät ñaùnh giaù nhaän ñònh chöa thuyeát phuïc. Ngöôøi
phaûn baùc hay söû duïng kieåu caâu phuû ñònh.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi : (12‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC                PHAÀN GHI BAÛNG
               SINH
GV: Treo baûng phuï – HS ñoïc                  A. Tìm hieåu baøi:
GV hoûi: Caùc caâu (b), (c), (d) coù ñaëc ñieåm hình htöùc gì I. Ñaëc ñieåm hình thöùc vaø chöùc
khaùc so vôùi caâu (a)                      naêng:
HS traû lôøi: Coù caùc töø “khoâng” (b), “chöa” (c) - Nam khoâng ñi Hueá
“chaúng” (d)                           - Nam chöa ñi Hueá
GV hoûi: Nhöõng caâu b, c, d coù gì khaùc so vôùi caâu (a) - Nam chaúng ñi Hueá
veà chöùc naêng?                          Caâu phuû ñònh mieâu taû
HS traû lôøi: Caâu (a) khaúng ñònh vieäc Hueá
      Caâu (b), (c), (d) phuû ñònh laïi vieäc ñoù
GV hoûi: Ñoái vôùi caùc caâu chöùa töø khoâng, chöa,
chaúng goïi laø caâu gì?
HS traû lôøi: Caâu phuû ñònh                   - Khoâng phaûi noù chaàn chaãn nhö
HS: Ñoïc tieáp phaàn 2                      caùi ñoøn caân
GV hoûi: Trong ñoaïn trích treân, nhöõng caâu naøo coù töø - Ñaâu coù !
phuû ñònh?
HS traû lôøi:
+ Khoâng phaûi, noù chaàn chaãn nhö caùi ñoøn caân
+ Ñaâu coù !                            Caâu phuû ñònh baùc boû
GV hoûi: Maáy oâng thaày boùi xe, voi duøng nhöõng caâu
coù töø ngöõ phuû ñònh ñeå laøm gì?
HS traû lôøi: Ñeå phaûn baùc laïi yù kieán cuûa ngöôøi ñoái
thoaïi
GV hoûi: Vaäy qua tìm hieåu treân haõy cho bieát ñaëc ñieåm
hình thöùc vaø chöùc naêng cuûa caâu phuû ñònh?         II. Ghi nhôù:
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK vaø phaàn phaân tích       SGK/53
tìm hieåu treân.
GV hoûi: Coù maáy loaïi caâu phuû ñònh, trình baøy ñaëc
ñieåm cuûa loaïi caâu phuû ñònh ñoù?
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK
HS ñoïc to phaàn ghi nhôù                    B. Luyeän taäp:
III. Luyeän taäp: (25‟)                     BT 1: Caâu phuû ñònh baùo boû
- HS ñoïc yeâu caàu BT 1/53 vaø xaùc ñònh yeâu caàu BT      - Cuï cöù töôûng nhö theá ñaáy chöù
- Goïi 3 HS leân baûng moãi HS ghi laïi caâu phuû ñònh maø noù chaû hieåu gì ñaâu?
mình xaùc ñònh vaø giaûi thích lyù do.               OÂng giaùo phaûn baùc yù kieán
192
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

                                cuûa laõo haïc.
                                - Khoâng, chuùng con khoâng ñoùi
                                nöõa ñaâu
                                 Phaûn baùc ñieàu maø caùi Tí cho
                                laø meï noù ñang nghó.
                                BT 2: Nhaän xeùt caâu
- HS ñoïc vaø xaùc ñònh yeâu caàu BT 2/53 – 54         a. Khoâng; b. Khoâng; c. Chaúng ñeàu
GV hoûi: Nhöõng caâu treân coù yù nghóa phuû ñònh       laø töø ngöõ phuû ñònh neân caû 3
khoâng? Vì sao?                        caâu (a), (b), (c) ñeàu laø caâu phuû
- HS lôùp tham gia nhaän xeùt                 ñònh.
- GV nhaän xeùt chung                     a. Khoâng phaûi laø khoâng
                                Töø phuû ñònh Töø phuû ñònh
                                b. Ai       chaúng
- GV goïi HS leân ñaët caâu coù nghóa töông ñöôïng maø     Töø nghi vaán    Töø phuû ñònh
khoâng coù töø phuû ñònh.                   c. Khoâng ai khoâng
- HS lôùp nhaän xeùt                            Töø baát ñònh
- GV nhaän xeùt chung                     Ñaõ laøm cho yù nghóa caâu trôû
GV hoûi: Neáu thay “khoâng” baèng “chöa” thì phaûi vieát    thaønh khaúng ñònh.
laïi theá naøo? Nghóa cuûa caâu coù thay ñoåi khoâng?     BT 3: Nhaän xeùt töø phuû ñònh
HS traû lôøi:                          Deá Choaét chöa daäy ñöôïc, naèm
+ Caâu vieát laïi thay chöa vaøo töø khoâng vaø boû töø    thoi thoùp.
“nöõa”                                Nghóa cuûa caâu thay ñoåi
+ Nghóa thay ñoåi                          Caâu vaên nguyeân baûn phuø
- “Khoâng” phuû ñònh moät ñieàu vaøo thôøi ñieåm naøo         hôïp hôn vì ñuùng vôùi duïng
ñoù, keùo daøi maõi                          yù cuûa taùc giaû veà soá
- “Chöa” phuû ñònh ñoái vôùi ñieàu maø moät thôøi ñieåm        phaân vaät (Deá Choaét).
naøo ñoù coù theå coù                     BT 4: Xaùc ñònh caâu:
HS: Ñoïc yeâu caàu BT 4/54                   a. Ñeïp maø ñeïp !  Phaûn baùc
- GV laàn löôït gôïi daãn ñeå HS laøm toát caùc caâu cuûa BT  moät yù kieán khaúng ñònh caùi gì
- Sau khi HS traû lôøi xong GV yeâu caàu HS ñaët caâu coù   ñoù ñeïp
nghóa töông ñöông                       VD: Boâng hoa naøy ñeïp thaät !
- Lôùp nhaän xeùt                       b. Laøm gì coù chuyeän ñoù ! Duøng
- GV nhaän xeùt chung                     ñeå phaûn baùc tính chaân thöïc cuûa
                                moät thoâng baùo hay nhaän ñònh
                                ñaùnh giaù
                                VD: Coù ngöôøi duøng ñaàu oùc cuûa
                                mình ñeå laáy nhöõng vaät duïng
                                c. Baøi thô naøy maø hay aø ! Caâu
                                nghi vaán. Duøng ñeå phaûn baùc
                                moät yù kieán khaúng ñònh baøi thô
                                naøo ñoù hay
                                VD: Baøi thô naøy hay thaät !
                                 Taát caû caùc caâu ñeàu khoâng
                                phaûi laø caâu phuû ñònh.
IV. Cuûng coá, daën doø: (3‟)
? Trình baøy ñaëc ñieåm hình thöùc vaø chöùc naêng cuûa caâu phuû ñònh?
? Coù maáy loaïi caâu phuû ñònh, trình baøy ñaëc ñieåm cuûa loaïi caâu phuû ñònh ñoù?

193
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

  -  Hoïc baøi vaø Laøm BT coøn laïi
  -  Xem vaø chuaån bò cho tieát chöông trình ñiaï phöông phaàn taäp laøm vaên.

Tieát 92        CHÖÔNG TRÌNH ÑIAÏ PHÖÔNG (Phaàn taäp laøm vaên)
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
        1. GV: - Kieán thöùc lieân quan ñeán di tích hoaëc thaéng caûnh ñòa phöông
            - Tranh lieân quan ñeán di tích hoaëc thaéng caûnh
        2. HS: - Kieán thöùc lieân quan ñeán di tích hoaëc thaéng caûnh ñòa phöông
C. Hoaït ñoäng leân lôép: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
Trình baøy noäi dung baøi thuyeát minh veà moät danh lam thaéng caûnh?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: GV ñöa ra moät soá tranh hoaëc aûnh lieân quan ñeán thaéngh caûnh ñòa phöông vaø ñi
vaøo baøi.
II. Tieán haønh thuyeát minh theo ñeà taøi : (35‟)
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC                PHAÀN GHI BAÛNG
              SINH
GV: Ñöa ra ñeà taøi                      I. Ñeà taøi:
HS: Töï choïn thaéng caûnh neáu ñòa phöông coù nhieàu Thuyeát minh moät danh lam thaéng
thaéng caûnh                         caûnh (neáu coù) taïi ñòa phöông em:
GV hoûi: Theo em ôû ñòa phöông mình coù nhöõng
thaéng caûnh naøo maø em cho laø thaéng caûnh?
HS: Coù theå traû lôøi caùc thaéng caûnh taïi
Ñöùc Linh (Bình Thuaän) nhö sau:
1. Thaùc Mai (Traø Taân – Taân haø)
2. Thaùc Reo (Ñöùc Tín)
3. Ñaäp Traøn (Taân Haø)
Taùnh Linh (Bình Thuaän):
1. Thaùc Baø
2. Thaùc Mô
Phan Thieát (Bình Thuaän): Baõi bieån Hoøn Rôm, Muõi
Neù                              II. Yeâu caàu:
GV: Ñöa ra yeâu caàu ñoái vôùi baøi thuyeát minh:       - Thaéng caûnh coù theå laø thaéng
                               caûnh khoâng noåi tieáng
                               - Söï ra ñôøi vaø quaù trình hình
                               thaønh thaéng caûnh (Töï hình thaønh
                               – nhaân taïo).
                               - Ñòa theá cuûa thaéng caûnh
                               - Quang caûnh xung quanh thaéng
                               caûnh
                               - Nhöõng soá lieäu lieân quan ñeán
                               thaéng caûnh
                               - Vieát hoaøn chænh baøi thuyeát
                               minh
GV: Ñöa ra yeâu caàu cuï theå ñoái vôùi HS:          III. Yeâu caàu cuï theå:

194
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

- GV yeâu caàu HS thaûo luaän ñeå choïn thaéng caûnh - Vieát thaønh baì vaên roõ raøng
vaø hôïp taùc baøi laøm.                 - Coù theå hình thaønh baøi vaên theo
                             nhoùm hay ñoäc laäp, rieâng leõ
                             - Noäp baøi vaøo tieát 96
III. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
  - Noäp baøi thueát minh veà thaéng caûnh töï choïn vaøo tieát 96
  - Xem vaø soaïn baøi “Hòch Töôùng Só” tím hieåu veà taùc giaû, hoaøn caûnh ra ñôøi taùc phaåm, theå loaïi
    taùc phaåm, tranh aûnh coù lieân quan

Baøi 23 Tieát 93 - 94         HÒCH TÖÔÙNG SÓ
                           (Traàn Quoác Tuaán)
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
        1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
            - Cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp taùc giaû
            - Tranh, aûnh lieân quan ñeán baøi giaûng
            - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
        2. HS: - Baøi soaïn vaø nhöõng yeâu caàu chuaån bò ñaõ daën ôû tieát hoïc tröôùc
           - Hoïc taäp tích cöïc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (90‟)
I. Khôûi ñoäng:       (3‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Theo Lyù Coâng Uaån muïc ñích saâu xa vaø taàm quan troïng cuûa vieäc dôøi ñoâ laø gì?
- Vì sao khi keát thuùc baøi Chieáu Lyù Coâng Uaån khoâng ra meänh leänh maø ñaët caâu hoûi? Neâu noäi dung
phaàn ghi nhôù?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Naêm 1285 Thoaùt Hoan mang 50 vaïn quaân sang xaâm löôïc nöôùc ta. Tröôùc ñoù taïi
hoäi nghò Bình Than, Traàn Quoác Tuaán ñöôïc vua Traàn Giao cho troïng traùch Tieát cheá thoáng lónh. OÂng ñaõ
vieát baøi Hòch keâu goïi töôùng lónh quaân só ñöùng leân choáng giaëc. Vaäy noäi dung keâu goïi cuûa baøi hòch
nhö theá naøo? Hoâm nay caùc em ñi tìm hieåu noù.
II. Ñoïc hieåu vaên baûn : (65‟)

  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC             PHAÀN GHI BAÛNG
              SINH
GV: Ñoïc chuù thích daáu sao SGK/58- 59          A. Tìm hieåu baøi:
GV hoûi: Qua phaàn chuù thích em coù theå toùm taét ñoâi I. Taùc giaû, taùc phaåm:
neùt chính veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa Traàn Quoác   SGK/58 – 59
Tuaán?
GV nhaán maïnh:
+ Laø ngöôøi coù phaåm chaát cao ñeïp
+ Vaên voõ song toaøn
+ Coù coâng lao lôùn torng cuoäc khaùng chieán choáng
Moâng – Nguyeân laàn thöù hai (1285) vaø laàn thöù ba
(1287 – 1288)
GV hoûi: Em hieåu gì veà keát caáu baøi hòch (theå hòch)?
HS traû lôøi:
+ Phaàn môû ñaàu: Neâu vaán ñeà
195
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

+ Phaàn thöù hai: neâu truyeàn thoáng veû vang trong söû
saùch ñeå gaây loøng tin töôûng
+ Phaàn thöù ba: Nhaän ñònh tình hình phaân tích phaûi traùi
ñeå gaây loøng caâm thuø giaëc
+ Phaàn keát thuùc: Neâu chuû tröông cuï theå vaø keâu goïi
ñaáu tranh
GV hoûi: Cho bieát hoaøn caûnh ra ñôøi baøi Hòch Töôùng    II. Keát caáu vaên baûn:
Só?
HS traû lôøi: Ñöôïc Traàn Quoác Toaûn vieát vaøo khoaûng
tröôùc cuoäc khaùng chieán choáng Moâng – Nguyeân laàn
thöù hai (1285).
GV giôùi thieäu caùch ñoïc vaên baûn: Caàn ñoïc vôùi
gioïng döùt khoaùt, raïch roøi vaø maïnh meõ. Chuù yù
chuyeån ñoåi gioïng ñieäu cho phuø hôïp vôùi noäi dung
töøng ñoaïn.
- GV ñoïc vaên baûn qua moät ñoaïn – HS ñoïc tieáp theo vaø
laàn löôït HS ñoïc heát vaên baûn
- HS nhaäh xeùt phaàn ñoïc baøi cuûa baïn
- GV nhaän xeùt chung
GV hoûi: Chuù thích töø caàn naém: Em hieåu gì veà caâu
“Nghín xaùc naøy goùi trong da ngöïa”? Nhaïc Thaùi laø loaïi
nhaïc duøng ñeå laøm gí? Caâu “Ñaët moài löûa döôùi ñoùng
cuûi” vaø caâu “Kieàng canh noùng maø thoåi rau nguoäi”?
Ñao thaàn chuû laø gì?
GV hoûi: Theo em vaên baûn coù theå chia thaønh maáy
phaàn? Haõy chæ ra vaø neâu noäi dung cuûa töøng phaàn?
HS: Thaûo luaän traû lôøi:
+ Phaàn 1: ……….Tieáng toát coøn löu: Neâu nhöõng göông
trung thaàn trong söû saùch, khích leä yù chí xaû thaân laäp
coâng vì nöôùc.
+ Phaàn 2: …………..Cuûng vui loøng: Loät taû söï ngang
ngöôïc vaø toäi aùc cuûa keû thuø, ñoàng thôøi noùi leân
loøng caêm thuø giaëc.
+ Phaàn 3: ………….Khoâng muoán vui veû phoûng coù
ñöôïc khoâng? Phaân tích phaûi traùi, laøm roõ ñuùng sai    III. Phaân tích:
- Caùc ngöôøi……………muoán vui veû phoûng coù ñöôïc        1. Neâu göông trung thaàn nghóa só:
khoâng? Neâu moái aân tình giöõa chuû vaø töôùng pheâ
phaùn nhöõng bieåu hieän sai trong haøng nguõ töôùng só.
- Nay ta baûo thaät…………khoâng muoán vui veû phoûng
coù ñöôïc khoâng?: Khaúng ñònh nhöõng haønh ñoäng ñuùng    Khích leä yù chí xaû thaân, laäp coâng
neân laøm ñeå töôùng só thaáy roõ ñieày hay leõ phaûi.     vì nöôùc.
+ Phaàn 4: Coøn laïi: Neâu nhieäm vuï caáp baùch, khích leä  2. Thöïc teá tröôùc maét:
tinh thaàn chieán ñaáu.
GV hoûi: Traàn Quoác Tuaán ñaõ neâu nhöõng göông trung     - Duøng hình aûnh aån duï, ñoái laäp
thaàn chieán só naøo?                     cho thaáy giaëc tham taøn baïo
HS traû lôøi: Kæ Tín, Do Vu, Döï Nhöôïng, Thaân Khoaùi,    ngöôïc, ñaát nöôùc chòu noåi nhuïc
Kính Ñöùc, Caûo Khanh, Vöông Coâng Kieân vaø teà töôùng    khi chuû quyeàn xaâm phaïm.
Nguyeãn Vaên Laäp, Coát Ñaët Ngoät Lang vaø xích Tu Tö.
196
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

GV hoûi: Vieäc taùc giaû neâu göông nhö vaäy coù tac1
duïng gì?
HS traû lôøi: Khích leä yù chí xaû thaân, laäp coâng vì
nöôùc.
GV hoûi: Söï ngang ngöôïc vaø toäi aùc cuûa giaëc ñöôïc
taùc giaû lieät keâ nhö theá naøo?
HS traû lôøi:
+ Söï tham lam: Ñoøi ngoïc luïa, thu baïc vaøng, veùt cuûa
kho coù haïn
+ Söï hung haõn: Hoå ñoùi
+ Söï ngang ngöôïc: Ñi laïi hieân ngang, sæ maéng trieàu
ñình, baét naït teå phuï
GV giaûng theâm: 1277 Saøi Xuaân ñi xöù, buoäc ta leân
taän bieân giôùi ñoùn röôùc. 1281 Saøi Xuaân laïi sang xöù
cöôõi ngöïa ñi thaúng vaøo cöûa Döông Minh quaân só
Thieân Tröôøng ngaên laïi bò Xu6an laáy roi ñaùnh toaïc caû  - Lôøi noùi cöôøng ñieäu cho thaáy
ñaàu. Vua sai thöôïng töôùng thaùi sö Traàn Quang Khaûi ra   taám loøng ngöôøi anh huøng caêm
ñoùn tieáp, Xuaân naèm veånh khoâng daâî            thuø baàm gan tím ruoät, maát nguû
GV hoûi: Qua ñoaïn vaên noùi leân söï ngang ngöôïc cuûa    queân aên.
giaëc. Taùc giaû ñaõ gaùn cho giaëc nhöõng hình aûnh nhö
theá naøo? Qua ñoù cho thaáy taùc giaû ñaõ söû duïng ngheä
thuaät gì?
HS traû lôøi:
+ Hình aûnh ñöôïc gaùn cho giaëc: Deû, choù cuù, dieàu, hoå
ñoùi                              3.Phaân tích laøm roõ:
+ Aån duï                            Caùch noùi nghieâm khaéc: Sæ
GV hoûi: Ñoaïn vaên toá caùo toäi aùc cuûa giaëc ñaõ khôi   maéng, raên ñe khi chaân thaønh bayø
gôïi ñöôïc ñieàu gì ôû trung só?                toû thieät hôn.
HS traû lôøi: Thaáy ñöôïc caùi nhuïc cuûa quoác theå
GV hoûi: Vôùi nhöõng söï ngang ngöôïc loäng haønh ñoù thì
Traàn Quoác Tuaán theå hieän loøng mình nhö theá naøo qua
ñoaïn vaên naøo?
HS traû lôøi: Caêm töùc, thuø haèn: “Ta thöôøng………..ta
cuõng vui loøng”.
GV hoûi: Vôùi nhöõng noãi loøng ñoù cuûa vò chuû töôùng
thì noù tac1 ñoäng ra sao vôùi töôùng só ?
         Heát tieát 93 chuyeån tieát 94
HS: Ñoïc ñoaïn 3: Caùc ngöôi ôû cuøng ta……….khoâng
muoán vui veû phoûng coù ñöôïc khoâng?
GV hoûi: Moái quan heä giöõa Traàn Quoác Tuaán vôùi
töôùng só laø moái quan heä treân döôùi theo ñaïo thaàn chuû   Neâu cao tinh thaàn caûnh giaùc
hay quan heä bình ñaúng cuûa nhöõng ngöôøi cuøng caûnh     quyeát chieán quyeát thaéng keû thuø
ngoä ?                             xaâm löôïc.
HS traû lôøi:
+ Quan heä chuû töôùng
+ Quan heä cuøng caûnh ngoä                   So saùnh töông phaûn, ñieäp töø,
GV giaûng: Quan heä chuû töôùng ñeå khích leä tinh thaàn    ñieäp yù taêng tieán: Ñöa ngöôøi ñoïc
trung quaân aùi quoác, coøn quan heä cuøng caûnh ngoä ñeå   nhaän roõ ñuùng sai, nhaän ra ñieàu
197
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                                Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

khích leä loøng aân nghóa thuyû chung.             sai traùi.
GV hoûi: Sau khi neâu moái aân tình giöõa chuû soaùi vaø
töôùng só, Traàn Quoác Tuaán pheâ phaùn nhöõng haønh
ñoäng sai cuûa töôùng só, ñoàng thôøi khaúng ñònh haønh
ñoäng ñuùng neân laøm coù duïng yù gì ?             4. Nhieäm vuï caáp baùch:
HS traû lôøi: Neâu cao tinh thaàn caûnh giaùc quyeát chieán   Hai con ñöôøng: Chính vaø taø, soáng
quyeát thaéng keû thuø xaâm löôïc.               vaø cheát, ta vaø ñòch. Thaùi ñoä döùt
GV hoûi: Ñeå taùc ñoäng vaøo nhaän thöùc taùc giaû ñaõ söû   khoaùt, thaúng thaén vaø nghieâm
duïng nhöõng thuû phaùp ngheä thuaät gì ?            khaéc.
HS traû lôøi: So saùnh töông phaûn, ñieäp töø, ñieäp yù
taêng tieán.                           Ñoäng vieân cao nhaát yù chí
GV hoûi: Vieäc söû duïng caùc thuû phaùp ngheä thuaät ñoù    quyeát taâm chieán ñaáu cuûa moò
coù taùc duïng gì trong vieäc laäp luaän phaân tích?      ngöôøi.
HS traû lôøi: Ñöa ngöôøi ñoïc nhaän roõ ñuùng sai, nhaän ra
ñieàu sai traùi.                        IV. Toång keát:
HS: Ñoïc ñoaïn cuoái                       Ghi nhôù SGK/61
GV hoûi: Ñoaïn cuoái Traàn quoác Tuaán ñaõ vaïch ra hai
con ñöôøng. Ñoù laø con ñöôøng naøo ?
HS traû lôøi: Chính vaø taø hoaëc laø soáng vaø cheát, ta vaø
ñòch                              B. Luyeän taäp:
GV hoûi: Vieäc daãn hai con ñöôøng ñoù theå hieän thaùi ñoä   1/ Khích leä nhieàu maëc ñeå taäp
gì cuûa taùc giaû?                       trung moät höôùng: YÙ chí laäp coâng
HS traû lôøi: Thaùi ñoä döùt khoaùt, thaúng thaén vaø      danh, loøng töï troïng caù nhaân. Töï
nghieâm khaéc.                         tin daân toäc  loøng caêm thuø
GV hoûi: Ñoaïn vaên theå hieän söï ñoäng vieân cao nhaát,    giaëc, tinh thaàn trung quaân aùi
chi tieát naøo theå hieän ñieàu ñoù?              quoác, nghóa tình coát nhuïc
III. Toång keát: (5‟)                       Khích leä loøng yeâu nöôùc baát
? Qua vaên baûn ñaõ tìm hieåu, em bieát gì veà noãi loøng    khuaát quyeát chieán, quyeát thaéng
cuûa Traàn Quoác Tuaán khi ñaát nöôùc bò giaëc daøy xeùo?    keû thuø xaâm löôïc.
? Vaên baûn Hòch Töôùng Só mang noäi dung tö töôûng gì?     2/ Löôïc ñeà:
- HS ñoïc to phaàn ghi nhôù SGK/61               Khích leä loøng caêm
IV. Luyeän taäp: 10‟)                      thuø giaëc, noãi nhuïc
? Haõy neâu moät soá ñaëc saéc ngheä thuaät ñaõ taïo neân    maát nöôùc
söùc thuyeát phuïc ngöôøi ñoïc caû nhaän thöùc vaø tình
caûm ôû baøi Hòch Töôùng Só?                  Khích leä loøng trung
- Phaùt phieáu hoïc taäp                    quaân aùi quoác vaø     Khích leä
Ngheä thuaät laäp luaän cuûa baøi vaên “Hòch Töôùng Só”     loøng nhaân nghóa      loøng
                                thuyû chung cuûa      yeâu
khích leä nhieàu maët ñeå taäp trung vaøo moät höôùng                    nöôùc
chính, vaäy höôùng chính ñoù laø gì ?              ngöôøi cuøng caûnh     baát
A. Khích leä yù chí laäp coâng danh, loøng töï troïng caù    ngoä            khuaát,
nhaân, töï toân daân toäc                                  quyeát
B. Khích leä loøng yeâu nöôùc, caêm thuø giaëc         Khích leä yù chí laäp    chieán
                                coâng danh xaõ thaân    quyeát
©Khích leä tinh thaàn quyeát chieán quyeát thaéng        vì nöôùc          thaéng
D. Khích leä tinh thaàn trung quaân, tình coát nhuïc                    khi keû
                                              thuø
                                 Khích leä loøng töï    xaâm
                                 troïng lieâm sæ ôû     löôïc
                                 moãi   ngöôøi  khi
V. Cuûng coá, daën doø: (3‟)                   nhaän roõ caùi sai
198                               thaáy roõ ñieàu ñuùng
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                             Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

? Phaùt bieåu caûm nhaän cuûa em qua loøng yeâu nöôùc cuûa Traàn Quoác Tuaán ñöôïc theå hieän qua baøi hòch?
? Traàn Quoác Tuaán vieát baøi hòch ñeå laøm gì ?
  - Hoïc baøi vaø laøm BT phaàn luyeän taäp
  - Xem vaø soaïn baøi “Haønh ñoäng noì”

Tieát 96               HAØNH ÑOÄNG NOÙI
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
        1. GV: - Giaùo aùn, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
            - Phöông phaùp giaûng daïy thích hôïp
        2. HS: - Vôû soaïn vaø tinh thaàn hoïc taäp tích cöïc
C. Hoaït ñoäng leân lôùp:
I. Khôûi ñoäng:       (5‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
Trình baøy ñaëc ñieåm hình thöùc chöùc naêng cuûa caâu phuû ñònh? Cho ví duï minh hoïa?
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Laâu nay caùc em nghe noùi haønh ñoäng laø nhöõng vieäc coù muïc ñích nhaát ñònh
vaäy thì noùi coù phaûi laø haønh ñoäng hay khoâng. Tieát hoïc naøy seõ giuùp em bieát ñöôïc ñieàu ñoù.
II. Hình thaønh kieán thöùc môùi : (15‟)
  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ                  PHAÀN GHI BAÛNG
           HOÏC SINH
GV: Treo baûng phuï – HS ñoïc               A. Tìm hieåu baøi:
GV hoûi: Lyù Thoâng noùi vôùi Thaïch Sanh nhaèm I. Haønh ñoäng noùi laø gì?
muïc ñích gì ? caâu naøo theå hieän roõ muïc ñích aáy Thoâi baây giôø nhaân trôøi chöa saùng, em
?                             haõy troán ngay ñi.
HS traû lôøi:                        Lôøi noùi coù muïc ñích: Thaïch Sanh voäi
+ Nhaèm muïc ñích ñaåy Thaïch Sanh ñi           vaøng töø giaõ meï con Lyù Thoâng.
+ Thoâi baây giôø……………troán ngay ñi             Haønh ñoäng noùi
GV hoûi: Lyù Thoâng coù ñaït ñöôïc muïc ñích cuûa
mình khoâng ? Chi tieát naøo noùi leân ñieàu ñoù ?
HS traû lôøi: Coù vaø Thaïch Sanh voäi vaõ töø giaõ
ra ñi
GV hoûi: Lyù Thoâng ñaõ thöïc hieän muïc ñích cuûa
mình baèng phöông tieän gì?
HS traû lôøi: Baèng lôøi noùi
GV hoûi: Neáu hieåu haønh ñoäng laø “Vieäc laøm
cuï theå cuûa con ngöôøi nhaèm muïc ñích nhaát ñònh
“thí vieäc laøm cuûa Lyù Thoâng coù phaûi laø moät
haønh ñoäng khoâng ? Vì sao?
HS traû lôøi: Laø haønh ñoäng vì ñoù laø moät vieäc
laøm coù muïc ñích
GV hoûi: Qua tìm hieåu treân em hieåu theá naøo laø II. Ghi nhôù:
haønh ñoäng noùi?                       SGK/62
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/62          II. Moät soá kieåu haønh ñoäng noùi thöôøng
GV hoûi: Ngoaøi caâu ñaõ phaân tích moãi caâu coøn gaëp:
laïi trong lôì noùi cuûa Lyù Thoâng nhaèm muïc ñích 1. Caâu 1: Trình baøy
gì?                              Caâu 2: Ñe doïa

199
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                              Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

HS traû lôøi: Caâu 1: Trình baøy              Caâu 4: Höùa heïn
      Caâu 2: Ñe doïa     caâu 4: Höùa heïn  2. Vaäy thí………ôû ñaâu ?
HS: Ñoïc ñoaïn trích                    U ñònh……….ñaáy ö ?
GV hoûi: Chæ ra caùc haønh ñoäng noùi vaø muïc       U khoâng…….nöõa ö ?
ñích cuûa moãi haønh ñoäng                Con seõ………..thoân Ñoaøi: Tuyeân boá
HS traû lôøi:                       Khoán naïn…………theá naøy!
+ Vaäy thí……….ôû ñaâu?  Hoûi               Trôøi ôi!       Boäc loä caûm
+ U nhaát ñònh baùn con ñaáy ö ? U                       xuùc
Khoâng cho con ôû nhaø nöõa ö ?  Hoûi
+ Khoán naïn thaân con theá naøy!            * Ghi nhôù: SGK/63
Trôøi ôi!  Boäc loä caûm xuùc
GV hoûi: Qua phaàn tìm hieåu ôû I vaø II em haõy
cho bieát haønh ñoäng noùi coù nhöõng kieåu naøo?
HS traû lôøi: Döïa vaøo ghi nhôù SGK/63
- GV nhaän xeùt, keát luaän               B. Luyeän taäp:
- Goïi HS ñoïc ghi nhôù SGK/63             BT 1: Muïc ñích cuûa vaên baûn Hòch Töôùng
III. Luyeän taäp: (20‟)                 Só:
HS ñoïc vaø xaùc ñònh yeâu caàu BT 1/63         “Nay ta choïn binh phaùp………..töùc laø
GV hoûi: Traàn Quoác Tuaán vieát baøi Hòch Töôùng    nghòch keû thuø”
Só coù muïc ñích gì?                  - Khích leä töôùng só hoïc binh thö yeáu löôïc
- HS traû lôøi – lôùp nhaän xeùt            - Khích leä loøng yeâu nöôùc cuûa töôùng só
- GV nhaän xeùt chung
- HS xaùc ñònh caâu noùi theå hieän muïc ñích vaø
vai troø vôùi vieäc thöïc hieän muïc ñích chung     BT 2: Muïc ñích cuûa nhöõng haønh ñoäng
- HS ñoïc BT vaø xaùc ñònh yeâu caàu          noùi:
BT:                           a. – Baùc trai ñaõ khaù roài chöù: Hoûi
 - HS thaûo luaän nhoùm traû lôøi hoaëc coù theå cho  - Caûm ôn cuï nhaø Chaùu ñaõ tænh taùo nhö
3 HS leân baûng                     thöôøng, nhöng xem ra haõy coøn leà beà leäch
                            beäch chöøng nhö vaãn moûi meät laém: Trình
                            baøy
                            - Baûo baùc aáy coù troán ñi ñaâu thì troán:
                            khuyeân baûo
                            - Chöù cöù naèm ñaáy ……thí khoå
                            - Ngöôøi oám……hoaøn hoàn Döï ñoaùn tình hình
                            - Vaâng, chaùu cuõng nghó nhö cuï: Ñaùp laïi
                            - Nhöng ñeå chaùo nguoäi.....huùp ñaõ
                            - Nhòn suoâng……coøn gí
                             Trình baøy roõ muïc ñích vaø hieän traïng
                            - Theá thí phaûi giuïc…….vaøo roài ñaáy:
                            Khuyeân baûo
                            b. – Ñaây laø trôøi…….vieäc lôùn: Döï ñoaùn
                            söï vieäc
                              - Chuùng toâi nguyeän ñem……toå quôùc:
                            Höùa heïn
                            c. – Caäu Vaøng……aï!    Baùo tin
                            - Cuï baùn roài?     Hoûi
                            - Baùn roài
                            - Hoï vöøa baét xongTrình baøy: Traû
                                       lôøi
200
Giaùo vieân :Ñinh Thu Bình                               Tröôøng THCS Lieân
Hoàng
Giaùo aùn:Ngöõ vaên 8

                            - Theá noù cho baét aø   Hoûi
                            - Khoán naïn
                                    Boäc loä caûm xuùc
                            - OÂng Giaùo ôi!
                            - Noù bieát gì ñaâu!.....doác ngöôïc noù leân:
                            Trình baøy
IV. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
? Haønh ñoäng noùi laø gì?
? Qua tìm hieåu treân haõy keå nhöõng haønh ñoäng noùi?
  - Hoïc baøi vaø laøm BT coøn laïi
  - Chuaån bò cho tieát traû baøi vieát

Tieát 96
        TRAÛ BAØI VIEÁT TAÄP LAØM VAÊN SOÁ 5
A. Muïc tieâu caàn ñaït: SGV
B. Chuaån bò:
        1. GV: - Baøi vieát cuûa HS ñaõ chaám
            - Baøi vieát cuûa HS ñaõ choïn
            - Daøn yù baøi vaên vaø ñaùp aùn
        2. HS: Theo doõi vaø töï nhaän xeùt veà baøi vieát cuûa mình
C. Hoaït ñoäng leân lôùp: (45‟)
I. Khôûi ñoäng:       (10‟)
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
  - Vaên baûn thuyeát minh coù vai troø vaø taùc duïng nhö theá naøo trong ñôøi soáng ?
  - Khi vieát baøi vaên thuyeát minh ngöôøi vieát phaûi laøm gì?
3. Baøi môùi:
II. Hoaït ñoäng traû baøi : (30‟)
1. Nhaän xeùt chung:
  - Nhaän xeùt veà ñieåm cuûa HS vaø neâu soá lieäu
  - Nhaän xeùt veà caùch trình baøy
  - Nhaän xeùt chung veà noäi dung baøi vieát
2. Xaùc ñònh laïi yeâu caàu cuûa ñeà:
a. Ñeà: Giôùi thieäu khaùi quaùt vaên baûn “Queâ Höông” cuûa Teá Hanh
b.Daøn yù baøi vaên: Ñaõ soaïn ôû tieát 87 – 88
3. Ñoïc baøi vaên:
  - Moät baøi troäi nhaát lôùp
  - Moät baøi keùm nhaát lôùp
4. Phaùt baøi:
  - HS phaùt baøi
  - HS xem baøi cuûa mình vaø yù kieán (neáu coù)
5. Vaøo ñieåm:
III. Cuûng coá, daën doø: (5‟)
  - Hoïc baøi vaø xem laïi toaøn boä kieán thöùc vaên baûn thuyeát minh
  - Chuaån bò baøi “Nöôùc Ñaïi Vieät ta” soaïn vaø söu taàm taøi lieäu lieân quan ñeán baøi hoïc
201

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: giao
Stats:
views:14838
posted:2/23/2010
language:Vietnamese
pages:201
Description: giao an ngu van 8 nam 2009-2010