_____ ______ _______ - ____ _______ _Pulse NMR_ by hcj

VIEWS: 9 PAGES: 5

									                     ‫תדריך ניסוי‬  ‫‪– Pulsed NMR‬‬
                                                ‫מקורות:‬

   ‫‪NMR‬‬
‫.1‬   ‫,708 ,9 ‪R. L. Dixon and K. E. Ekstrand, The Physics of Proton NMR, Medical Physics‬‬
                                               ‫.2891‬
            ‫.2‬    ‫.374-364 ,‪Kittel, Introduction to Solid State Physics, 6th edition‬‬
      ‫.3‬    ‫.5.5-2.5 ,7.2 ,3.2-1.2 ‪E. R. Andrew, Nuclear Magnetic Resonance, chapters‬‬
               ‫.4‬   ‫.4-3 ‪http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/inside.htm , chapters‬‬
                                                 ‫‪MRI‬‬
   ‫.)‪1. http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/inside.htm , chapters 5-7. (Read about FT imaging‬‬


                                            ‫מטרות הניסוי:‬
                                ‫הכרת תופעת התהודה המגנטית הגרעינית.‬
                                    ‫הכרת טכניקת הפולסים ב-‪.NMR‬‬
                                 ‫מדידת היחס הג'ירומגנטי של פרוטונים.‬
                                  ‫מדידת זמני דעיכה של פרוטונים במים.‬
                        ‫בדיקת השפעה של יונים פאראמגנטיים על זמני הדעיכה.‬


                                                 ‫הכנה:‬

   ‫(לא כולל ‪ ,)MRI‬ולהכין את הדו "ח‬    ‫במהלך שבוע ההכנה לניסוי יש לקרוא את חומר הרקע לניסוי‬

   ‫‪ ,Introduction‬בדו"ח). כמדד למידת ההכנה , ניתן‬    ‫–‬   ‫המכין (שיצורף לאחר מכן כפרק ההקדמה‬
   ‫להשתמש בנספח המצורף הכולל מונחים ונושאים אותם יש להכיר . בנוסף לדו"ח המכין, יש להכין‬

             ‫יש ללמוד רק לאחר תחילת הניסוי.‬    ‫תכנון ראשוני של הניסוי. את פרק ה – ‪MRI‬‬


                                             ‫שאלות הכנה:‬
   ‫מהי התמונה הקלאסית ומהי התמונה הקוונטית של מערכת ספינים בשדה מגנטי חזק ? איזה‬           ‫.1‬
                               ‫גודל פיסיקלי מקשר בין שתי התמונות?‬
    ‫מהם התנאים הדרושים לקבלת אפקט של בליעה רזוננטית של אנרגיה ע"י מערכת ספינים?‬           ‫.2‬
   ‫מהו הקשר בין ווקטור המגנטיזצי ה המקרוסקופית לבין אכלוס רמות האנרגיה , וכיצד תלוי‬         ‫3.‬
                                   ‫יחס האכלוסים בטמפרטורה?‬
         ‫‪‬‬
   ‫ופולס 081, מה קורה‬   ‫כיצד ניתן לשנות את מספרי האכלוס במערכת שלנו ? הגדר פולס ‪90‬‬        ‫4.‬
                               ‫למספרי האכלוס בכל אחד מהמקרים?‬
   ‫כיצד ניתן למדוד את היחס הג 'ירומגנטי? האם שינוי בריכוז של יונים פאראמגנטיים ישפיע‬        ‫5.‬
                                   ‫על היחס הג'ירומגנטי הנמדד?‬
     ‫פרט את התהליכים האחראיים לדעיכה אורכית ואת אלה האחראיים לדעיכה רוחבית.‬            ‫6.‬
                                        ‫*‬
                                       ‫הגדר את ‪. T2 , T2 , T‬‬
                                             ‫1‬      ‫7.‬
                  ‫כיצד משפיעים יונים פאראמגנטיים על זמני הדעיכה?‬    ‫8.‬
‫הצע שתי שיטות למדידת ‪ , T‬רשום את סדרות הפולסים והסבר מהו המסלול שעובר ווקטור‬
                            ‫1‬                ‫9.‬
 ‫המגנטיזציה (במערכת המסתובבת ) בכל שיטה . מהו הביטוי המתמטי שמתאר את הדעיכה‬
                                    ‫בכל שיטה?‬

  ‫ובין ‪ ?CPMG‬איזו שיטה עדיפה?‬  ‫כיצד תמדוד את 2‪ T‬ההומוגני? מה ההבדל בין שיטת ‪CP‬‬    ‫01.‬
                         ‫*‬
   ‫כיצד תמדוד את 2‪ T‬הלא הומוגני ( 2‪ ,) T‬ואיך תוכל לקבל את אי ההומוגניות של השדה?‬   ‫11.‬
‫כיצד ניתן לקבל הדמיה של עצמים בעזרת תהודה מגנטית גרעינית ? במה תלוי הקונטרסט של‬    ‫21.‬
                                      ‫התמונה?‬
    ‫את התשובות לשאלות ההכנה יש לשלב בתיאור הרקע התיאורטי המופיע בפרק ההקדמה‬
                ‫בדו"ח הניסוי, כסיכום (ולא כתשובות נפרדות).‬  ‫)‪(Introduction‬‬


                                ‫תיאור המערכת הניסיונית:‬
‫המערכת מכילה אלקטרומגנט וספק זרם ישר המסוגלים ליצור שדה מגנטי , שגודלו עד 0005 גאוס.‬

‫‪ ,Hall‬הקשור למכשיר , הקורא את עוצמת השדה המגנטי .‬   ‫בתוך אזור ה שדה המגנטי מצוי ‪Probe‬‬
‫. סליל זה משמש כאנטנה‬   ‫את המבחנה עם התמיסה מכניסים לתוך סליל באזור השדה המגנטי‬
‫לשידור ולקליטה. מערכת מיתוג מיוחדת מעבירה את הסליל ממצב שידור למצב קליטה . קוצב זמן‬

‫בהתאם לזמנים הנקבעים ע "י המפעיל .‬  ‫אלקטרוני מפעיל את מערכת המ יתוג ואת מקור ה -‪RF‬‬
‫00.01. יש לשים לב לעובדה , שמערכת המיתוג‬  ‫ה-‪ RF‬מתקבל ממקור הפועל בתדר קבוע של ‪MHz‬‬
  ‫טיפוסית:‬  ‫כוללת זמן מת בו אין שידור ואין קליטה. בסכמה הבאה מוצגת מערכת ‪Pulse NMR‬‬

                 ‫דוגמה‬     ‫אלקטרומגנט‬
     ‫‪Gaussmeter‬‬


     ‫‪Stabilized‬‬
      ‫‪power‬‬
      ‫‪supply‬‬

       ‫‪Hall Probe‬‬

                 ‫& ‪Switch‬‬
                 ‫.‪preamp‬‬
                         ‫‪Receiver‬‬
                                  ‫‪‬‬

                 ‫‪Transmitter‬‬


                  ‫‪Gate‬‬     ‫‪10 MHz‬‬
                         ‫.‪osc‬‬
                  ‫‪Timer‬‬
                     ‫שים לב לאמצעי הזהירות הדרושים בהפעלת המערכת:‬
                 ‫א. יש להפעיל את מערכת הקירור לפני הזרמת הזרם בסלילים.‬
‫ב. אין להכניס חפצים מתכתיים או מגנטיים, כגון שעונים וכרטיסי אשראי לתחום השדה המגנטי.‬


                                          ‫תכנון הניסוי:‬
                             ‫תכננו ניסוי שבאמצעותו תבדקו את:‬
                                    ‫א. היחס הג'ירומגנטי.‬
                                              ‫*‬
                                             ‫ב. 2‪. T‬‬

                                    ‫ג. 2‪( T‬בשתי שיטות).‬

                                    ‫ד. ‪( T‬בשתי שיטות).‬
                                            ‫1‬
‫(היונים‬  ‫4‪CuSO‬‬  ‫ה. ריכוזיהן של תמיסות לא ידועות הכוללות יונים פראמגנטיים של המלח‬
                                       ‫2+‬
                                     ‫‪.)Cu‬‬   ‫ו-‬  ‫2-4‪SO‬‬


                                   ‫תכנון הניסוי צריך לכלול:‬
 ‫המתאים) בה יעשה שימוש בכל שלב.‬   ‫א. הגדרה של טכניקת ה – ‪ ( NMR‬ה – ‪Pulse sequence‬‬
                     ‫ב. אופן ההתמודדות עם רעש ושגיאות סטטיסטיות.‬
                              ‫ג. הפרמטרים שימדדו\ ירשמו.‬
                                    ‫ד. האנליזה שתבוצע.‬
‫(עוצמת שדה , משך פולסים , משך אינטרוולים בין‬   ‫ה. הערכת פרמטרי ההפעלה של המערכת‬
                                         ‫הפולסים).‬


                                          ‫ביצוע הניסוי:‬

‫כיילו את המערכת לקבלת יחס אות לרעש מקסימלי . בצעו זאת בעזרת סדרת הפולסים: – 09‬           ‫1.‬

‫אופטימלי יש לכייל שלושה משתנים סימול טנית: גודל השדה המגנטי ,‬     ‫,‪ .t‬כדי ל קבל ‪SNR‬‬
‫נע סביב ‪ .6  sec‬בחר את הערכים‬  ‫אורך פולס ‪ , 90‬והזמן ‪ .t‬יטודת ה-‪ .RF‬אורכו של פולס ‪90‬‬
                               ‫המתאימים למשתנים אלה.‬


‫הכיול משמ ש בין השאר להכרת אופן פעולת המערכת . הניסוי הראשון הו תחלו הוא מדידת‬           ‫2.‬
                                 ‫*‬
‫2‪ .T‬לאחר שהבנתם את המערכת עדכנו את תכנו ן הניסוי הזה , ובצעו‬     ‫היחס הג 'ירומגנטי ו –‬
                                            ‫אותו.‬


‫המשיכו לשלבי הניסוי הבאים ע"פ הסדר המופיע בסעיף תכנון הניסוי. במקרים בהם מוזכרות‬          ‫3.‬
‫) בצעו את המדידה בשיטה הראשונה‬    ‫שתי שיטות אפשריות לביצוע מדידה (מדידת 2‪ T‬ו 1‪T‬‬
‫עבור כל התמיסות (כולל התמיסות בעלות הריכוז הלא ידוע ), ובשיטה השניה עבור 5 דוגמאות‬
                                   ‫נבחרות, לשם השוואה.‬
                                    ‫עיבוד התוצאות:‬
                              ‫עיבוד התוצאות צריך לכלול:‬
              ‫*‬
            ‫מציאה של זמני הדעיכה השונים בכ"א מהדוגמאות ( ‪.) T2 , T2 , T‬‬
                   ‫1‬                        ‫1.‬
                             ‫מציאת היחס הג'ירומגנטי.‬   ‫2.‬
           ‫מציאת ההתאמה בין ריכוזי היונים הפאראמגנטיים לזמני הדעיכה.‬    ‫3.‬
                        ‫מציאת ריכוזי התמיסות הלא ידועות.‬   ‫4.‬


                                      ‫דו"ח הניסוי:‬
‫, כמתואר בתדריך להכנת דו "חות באתר המעבדה ).‬   ‫דו" ח הניסוי יכתב במבנה של מאמר מדעי‬
                                 ‫דגשים להכנת הדו"ח:‬

    ‫התקציר מהווה סיכום של כל הדו"ח. כולל מטרה, הקדמה, שיטות, תוצאות ומסקנות.‬      ‫‪‬‬
‫ההקדמה תכלול תשוב ות לשאלות הדו "ח המכין , הפנייה למקורות בהם נעשה שימוש , ומשפט‬      ‫‪‬‬
                          ‫מסכם לגבי מטרת הניסוי שיתואר.‬

   ‫פרק השיטות והחומרים צריך לכלול פירוט של כל השיטות בהן נעשה שימוש ובכלל זה:‬      ‫‪‬‬
                ‫כל הפרמטרים הטכניים הנוגעים להפעלת המערכת.‬   ‫‪‬‬
                            ‫אופן רכישת האותות.‬  ‫‪‬‬
                       ‫פרוטוקול הניסוי בו נעשה שימוש.‬  ‫‪‬‬
                            ‫אופן ביצוע האנליזה.‬  ‫‪‬‬
‫פרק זה אמור לאפשר שיחזור מלא של כל אחד משלבי הניסוי והאנליזה באופן שיאפשר לקורא‬
                        ‫לשחזר את התוצאות המתוארות בדו"ח.‬

                         ‫פרק התוצאות צריך לכלול בין השאר:‬     ‫‪‬‬
‫תר שימים של אותות מייצגים שנדגמו לתיאור איכות המערכת , התוצאות והאופן בו‬   ‫‪‬‬
                              ‫בוצעה האנליזה.‬

     ‫גרפים המתארים את התוצאות ומאפשרים השוואה בין הדוגמאות השונות.‬    ‫‪‬‬
                             ‫טבלאות מסכמות.‬   ‫‪‬‬
                    ‫הערכות שגיאה לכל גודל המצויין בפרק.‬  ‫‪‬‬
                        ‫פרק הדיון והמסקנות יכלול בין השאר:‬     ‫‪‬‬
                 ‫דיון במידת ההתאמה של התוצאות לתיאוריה.‬   ‫‪‬‬
        ‫הערכה השוואתית של מהימנות השיטות השונות בהן נעשה שימוש.‬    ‫‪‬‬
                               ‫הצעות לשיפור.‬  ‫‪‬‬
‫הדו"ח צריך להיות רהוט ונעים לקריאה (לא בהכרח מודפס ), יש לצרף אליו את דפי הטיוטה‬      ‫‪‬‬
‫‪ ,)Log‬ותוכנות (עם הערות) וקבצים שנכתבו לשם אנליזה (בהדפסה, בדיסקט‬  ‫של הניסוי (‪Book‬‬
                                ‫או בדואר אלקטרוני).‬
            ‫נספח: נושאים ללימוד לקראת מעבדת ‪NMR‬‬


      ‫המנגנון הפיזיקלי של תופעת ה – ‪ :NMR‬תיאור בגישה הקלאסית ובגישה הקוונטית.‬
                         ‫מושגים בסיסיים נדרשים (רשימה חלקית):‬
                      ‫ספינים בשדה מגנטי אחיד (קלאסי וקוונטי).‬
                                    ‫מומנט מגנטי.‬
                                  ‫היחס הג'ירומגנטי.‬
                   ‫מערכת עצמית ומערכת המעבדה, פרצסיית לרמור.‬
                  ‫פיצול, איכלוס ומעברים בין רמות אנרגטיות גרעיניות.‬

                          ‫החומרים מהם מתקבל אות ‪.NMR‬‬


       ‫- הגדרתם, אופן תלותם בסוג החומר ובתנאים אחרים.‬  ‫זמני דעיכה: *2‪T1, T2, T‬‬
                         ‫מושגים בסיסיים נדרשים (רשימה חלקית):‬
                               ‫דעיכה אורכית, ורוחבית‬
                  ‫השפעת שדה מגנטי לא הומוגני, ופלוקטואציות בשדה.‬
                               ‫טרנסלצייה מולקולרית.‬
                               ‫התפלגות סטפן-בולצמן.‬
                                  ‫יונים פראמגנטיים.‬


 ‫‪ :NMR‬הכרת כל הרכיבים במערך הניסוי , הבנת אופן ביצוע העירור והרישום של‬    ‫מערך ניסוי‬
‫האותות, הכרת סדרי הגודל (תדרים, משכי זמן ועוצמות ) של האותות השונים המעורבים בניסוי‬

‫(השדה המגנטי ‪ ,BZ‬אותות 09, 081, ההד המוחזר וכו '). מושגים בסיסיים נדרשים (רשימה חלקית):‬
           ‫אלקטרומגנט, מעורר פולסים, סליל שידור-קליטה, מקלט, אותות 09, 081.‬


‫סדרות פולסים שונות : הכרת סדרות הפולסים הבסיסיות , אופן פעולתן על הספינים במערכת ,‬
        ‫השימוש הנעשה בכל אחת מן הסדרות, תלות ה אות המתקבל בפרמטרי הסדרה.‬
                         ‫סדרות בסיסיות נדרשות (רשימה חלקית):‬
 ‫‪90 – t, 180 – t, Spin Echo, CP/CPMG, Inversion Recovery, TE (Time to Echo), TR (Time of‬‬
                                      ‫.)‪Repetition‬‬


‫הדמייה מגנטית גרעינית (‪ :)MRI‬הכרת המערך הניסיוני המאפשר ביצוע הדמייה בתהודה מגנטית‬
                     ‫גרעינית. מושגים בסיסיים נדרשים (רשימה חלקית):‬
                                ‫הפעלת גראדינטי שדה.‬
                              ‫בחירת פרוסות בגוף הנדגם‬
                  ‫בחירת פיקסלים בפרוסה – קידוד תדר, וקידוד פאזה.‬

								
To top