_____ _____ _____ ____ _JAVA _ by hcj

VIEWS: 70 PAGES: 1

									              ‫תכנות בסיסי למדעי הטבע (‪) JAVA‬‬
                       ‫הילה מושיוב. דוא"ל: ‪mstani@mscc.huji.ac.il‬‬
      ‫שעת קבלה יום רביעי בשעה 00:11 בחוות המחשבים בבניין שפרינצק חדר 4.‬
                         ‫טלפון היחידה להוראת התכנות 7926856.‬


                                           ‫שיעורים‬
‫יש להגיע לכל שיעור עם הדפים המלווים את הקורס. ניתן להוריד את הדפים מאתר הקורס‬
‫בכתובת: ‪ .http://comph.huji.ac.il‬לחילופין ניתן להדפיס את הדפים מתוך קובץ ‪ WORD‬או‬
  ‫קובץ ‪ PDF‬הנמצא בתיקייה ‪ t:\hila\java‬בכונן ‪ T‬ברשת. הקפידו להגיע לכל שיעור עם‬
 ‫הדפים, בלעדיהם לא תוכלו לעקוב אחר מהלך השיעור. בין היתר מכילים דפים אלו את‬
                                    ‫ההנחיות לתרגילים.‬

                                           ‫תרגילים‬
  ‫בכל שבוע יינתן תרגיל (תוכנית מחשב) אשר יוגש בתחילת השיעור שאחריו. יש להגיש‬
  ‫לפחות 3/2 מהתרגילים כדי להיות זכאים לגשת למבחן. לרשותכם חוות מחשבים בבניין‬
 ‫שפרינצק לצורך הכנתם. במידת הצורך העזרו ביועצים, הנמצאים בחווה במפלס התחתון,‬
     ‫בהכנת התרגילים. שעות היעוץ שלהם יפורסמו באתר היחידה להוראת התכנות:‬
                ‫‪ www.sites.huji.ac.il\program‬וכן על הלוח האלקטרוני בחווה.‬
‫בכל התרגילים יש להגיש תדפיס התכנית ותדפיס הפלט, במידה ודרוש לכך יותר מדף אחד,‬
                             ‫יש להגישם משודכים או בתיקיה.‬
                                ‫אין הגשת תרגילים באיחור.‬
                                     ‫אין ציון לתרגילים.‬
 ‫על כל תרגיל יש לרשום את המספר הסדורי אשר ינתן לכם בשבוע השלישי של הסמסטר.‬
    ‫הנכם נדרשים לאסוף את תרגיליכם הבדוקים על מנת שתוכלו להתעדכן בהערות.‬


 ‫ציון הקורס יקבע לפי מבחן בכתב בסוף הסמסטר. ניתן להיעזר במבחן בכל חומר כתוב.‬


                                        ‫ביבליוגרפיה‬
 ‫1. "ג'אוה 5" מאת ד"ר נורית ברק הוצאת אקדמון. מספר עותקים שמורים בספריית הרמן.‬
  ‫2. ‪ Java How to Program / Deitel & Deitel‬מהדורה 6 (נמצא בספריית הרמן) אתר הספר:‬
                      ‫6_‪http://wps.prenhall.com/esm_deitel_javahtp‬‬
     ‫/‪http://java.sun.com‬‬  ‫3. חומר רב ב‪ JAVA‬ניתן למצוא באינטרנט. אתר מומלץ הוא‬
       ‫4. אתר היחידה להוראת התכנות ובו מבחנים משנים קודמות עם פתרונות:‬
                               ‫/‪http://sites.huji.ac.il/program‬‬


                        ‫התוכנה 0.5 ‪ + JDK‬סביבת פיתוח ‪.NetBeans‬‬
 ‫התוכנה חופשית, אפשר להעתיק/לצרוב 2 קבצי התקנה ברשת שבחוות המחשבים ב ‪t:\java‬‬
                           ‫או להורידה מהאתר של ‪ Sun‬בכתובת‬
                    ‫‪http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download-netbeans.html‬‬
                         ‫ולבחור ב‪Java JDK with NetBeans Bundle‬‬

								
To top