Docstoc

4 2 Pengurusan Rahsia Kerajaan

Document Sample
4 2 Pengurusan Rahsia Kerajaan Powered By Docstoc
					 PENGURUSAN RAHSIA
KERAJAAN & HAL EHWAL
  KESELAMATAN

PEJABAT PEGAWAI KESELAMATAN
KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG,
 JABATAN PERDANA MENTERI
    Ancaman Keselamatan
SUBVERSIF
 Kegiatan yang dijalankan oleh pertubuhan-
 pertubuhan atau orang perseorangan di
 dalam atau di luar negara yang bermaksud
 untuk menghancurkan dan membinasakan
 ketenteraman yang ada dengan cara-cara
 yang salah di sisi undang-undang atau yang
 bertentangan dengan perlembagaan.
ESPIONAJ / SPY
 Kegiatan  untuk memperolehi perkara
 terperingkat dengan cara tersembunyi atau
 salah di sisi undang-undang bagi tujuan
 untuk memudaratkan keselamatan atau
 kepentingan-kepentingan Malaysia.
SABOTAJ
 Satu perbuatan atau omitan bertujuan
 menyebabkan kerosakan fizikal untuk
 kepentingan–kepentingan sesebuah kuasa
 asing atau sesuatu tujuan politik yang
 subversif.
KELEMAHAN-KELEMAHAN MANUSIA
 Kelemahan-kelemahan    manusia   kerapkali
  menyebabkan    berlakunya   pelanggaran
  keselamatan. Kelemahan ini termasuklah:
 1.  Sikap suka menunjuk-nunjuk atau bangga diri
 2.  Kecuaian mematuhi arahan-arahan keselamatan
 3.  Tidak cermat ketika bercakap melalui telefon atau
    tempat-tempat awam mengenai perkara terperingkat
 4.  Ketagih minuman keras atau dadah.
Selain dari itu, pelanggaran keselamatan juga
mungkin berlaku ketika seseorang itu terdesak
kerana berhutang, rasuah dan sebagainya.
KESELAMATAN DOKUMEN
 Memastikan keselamatan dokumen termasuk
 bahan dan maklumat terperingkat / sensitif /
 bernilai.
RAHSIA RASMI
 Apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual
 dan apa-apa maklumat dan bahan berhubungan
 dengannya dan termasuklah apa-apa suratan
 rasmi, maklumat dan bahan lain sebagaimana
 yang boleh dikelaskan sebagai “Rahsia Besar”,
 “Rahsia”, “Sulit” atau “Terhad”, mengikut mana
 yang berkenaan, oleh seorang Menteri, Menteri
 Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau
 mana-mana pegawai awam yang dilantik di
 bawah seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi 1972.
PERKARA DALAM JADUAL
  Suratan, rekod keputusan dan pertimbangan
  Jemaah Menteri termasuklah juga suratan, rekod
  keputusan   dan   pertimbangan   jawatan-
  jawatankuasa Jemaah Menteri;
  Suratan rekod keputusan dan pertimbangan Majlis
  Mesyuarat Kerajaan Negeri termasuklah juga
  suratan, rekod keputusan dan pertimbangan
  jawatankuasa-jawatankuasa Majlis Mesyuarat
  Kerajaan Negeri ;
 Suratan berkenaan dengan keselamatan
 negara, pertahanan dan perhubungan
 antarabangsa.
RAHSIA BESAR
 Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan
 rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran
 akan menyebabkan kerosakan yang amat
 besar kepada Malaysia.
RAHSIA
 Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan
 rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran
 akan membahayakan keselamatan negara,
 menyebabkan kerosakan besar kepada
 kepentingan dan martabat Malaysia atau
 memberi keuntungan besar kepada sesebuah
 kuasa asing.
SULIT
 Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan
 rasmi, yang jika didedahkan tanpa kebenaran
 walaupun tidak membahayakan keselamatan
 negara tetapi memudaratkan kepentingan atau
 martabat Malaysia atau kegiatan Kerajaan
 atau orang perseorangan atau akan
 menyebabkan keadaan memalukan atau
 kesusahan kepada pentadbiran atau akan
 menguntungkan sesebuah kuasa asing.
TERHAD
 Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan
 rasmi selain daripada yang diperingkatkan
 Rahsia Besar, Rahsia atau Sulit tetapi
 berkehendakkan juga diberi satu tahap
 perlindungan keselamatan.
PENGURUSAN DOKUMEN
TERPERINGKAT
 satu sistem bagi menerima, memproses,
 menyimpan dan menghantar dokumen
 terperingkat perlu diwujudkan (Pendaftaran
 Rahsia)
 diselia oleh seorang penjawat awam yang
 berjawatan tetap (Pendaftar Rahsia)
TUGAS & TANGGUNGJAWAB
PENDAFTAR RAHSIA
  menyimpan satu rekod yang peringkat tidak
  rendah daripada “SULIT”;
  menerima dan memproses dokumen terperingkat
  dan mengedar kepada pegawai;
  menghantar dokumen terperingkat dengan selamat
  dan diterima;
  menyelengara satu sistem pergerakan     fail
  terperingkat dan membuat audit fail berkala;
 bertanggungjawab sepenuhnya kepada Ketua
 Jabatan tentang keselamatan Pendaftaran Rahsia
 termasuk penyimpanan.
PERINGKAT KESELAMATAN
  Peraturan bagi melindungi keselamatan
  maklumat adalah ditetapkan mengikut
  tafsiran semua perkara terperingkat
  Peraturan memperingkatkan dokumen:
  a) peringkat dokumen bergantung kepada
   kandungan dan tidak kepada peringkat fail.
   Dokumen di atas perkara yang sama tidak
   semestinya diberi peringkat yang sama dengan
   peringkat dokumen yang terdahulu;
b) peringkat bagi dokumen tidak bergantung
  kepada perkara utama. Sesuatu dokumen yang
  tidak terperingkat mungkin mengandungi
  maklumat yang perlu diperingkatkan;
c) maklumat terkumpul yang diperolehi daripada
  beberapa dokumen memerlukan peringkat
  yang lebih tinggi daripada peringkat sesuatu
  dokumen;
f) penggunaan peringkat keselamatan yang betul
  amat penting agar semua peraturan-peraturan
  dalam penyelenggaraan dan penggunaannya
  tidak membebankan setiap orang yang
  terlibat;
g) peringkat bagi sesuatu fail tidak boleh rendah
  daripada peringkat dokumen yang tertinggi
  sekali yang terkandung dalam sesuatu fail.
  Peringkat fail perlu lebih tinggi daripada
  peringkat dokumen jika maklumat di
  dalamnya memerlukan peringkat yang lebih
  tinggi.
PENYIMPANAN PERKARA
TERPERINGKAT
 Perkara terperingkat hendaklah disimpan di
 dalam peti-peti keselamatan yang sewajar
 dengan peringkatnya iaitu:
 1. Rahsia Besar
   disimpan didalam bilik kebal atau peti besi
    yang seelok-eloknya dipasang dengan kunci
    tatakira.
2.  Rahsia
    disimpan sama seperti peringkat Rahsia Besar
    atau dalam kabinet keluli atau almari keluli
    yang dipadang dengan pelang besi berkunci.
3.  Sulit & Terhad
    disimpan dalam kabinet keluli atau almari
    keluli.
PENGHANTARAN
  sediaslip akuan terima dan rekod
  sampul surat dilakri dengan meteri pejabat
  kaedah penghantaran - dengan tangan/pos
EKSES
 guna prinsip „Perlu Mengetahui‟
 hadkan hanya kepada yang dibenarkan sahaja


KEHILANGAN
 dicari dengan segera dan dilapor
 pemula dimaklum supaya taksiran risiko dibuat
PEMUSNAHAN
 dimusnahkan mengikut peraturan.
  PENGHANTARAN SURAT
    TERPERINGKAT
Menggunakan Peti/beg
berkunci


 SULIT          SULIT
              Satu lapis sampul surat
       PENGHANTARAN MELALUI POS
       SISTEM DUA LAPIS SAMPUL SURAT
                        SAMPUL DALAM
                     URUSAN SERI PADUKA BAGINDA
                RAHSIA

                  PKK SL 512/I2 (99)
  SAMPUL LUAR
                   Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN
URUSAN SERI PADUKA BAGINDA       PEJABAT SUK SELANGOR
                   TINGKAT 19 BANGUNAN SSAAS,
                      40000 SHAH ALAM
                       SELANGOR

                                       RAHSIA
  Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN
  PEJABAT SUK SELANGOR
  TINGKAT 19 BANGUNAN SSAAS,
    40000 SHAH ALAM
      SELANGOR
                             Bahagian Belakang
LANGKAH KESELAMATAN
DOKUMEN
   Ditanda peringkatnya
   Diperingkat mengikut kandungan
   Hak melihat terhad kepada yang wajib
   Direkod setiap masa
   Diproses mengikut peraturan
   Dihantar secara selamat
   Disimpan dalam peti-peti keselamatan mengikut
   peringkatnya
 Buangan dimusnahkan secara koyak kecil-kecil
 atau diricih dan dibakar
 Kehilangan dilaporkan dengan segera.
 AKTA RAHSIA RASMI 1972
     (AKTA 88)
Berhubungan dengan perlindungan rahsia
rasmi iaitu untuk memelihara perkara rasmi
daripada jatuh ke tangan orang yang tidak
dibenarkan. Akta ini juga bertujuan untuk
mencegah kelalaian dan juga untuk
menghalang apa-apa bantuan haram yang
sengaja diberikan kepada agensi negara asing
atau subversif.
 KESELAMATAN FIZIKAL
Langkah-langkah   keselamatan  terhadap
sesebuah bangunan hendaklah diambil bagi
menghalang orang yang tidak dibenarkan
daripada dapat melihat, mendengar dan
memperolehi perkara-perkara terperingkat
dari luar atau dalam dengan cara memasuki
pejabat/bangunan secara haram.
Langkah-langkah tersebut termasuklah:
a) mengadakan    pagar   dan  lampu
  keselamatan;
b) menghadkan jalan keluar masuk dan
  mengadakan kaunter-kaunter;
c) memperkukuhkan tingkap-tingkap dan
  pintu-pintu serta dilengkapi dengan kunci
  keselamatan yang bermutu;
d) memperkukuhkan dinding dan siling;
e)  menyediakan tempat atau bilik khas untuk
   pelawat
f)  memasang alat-alat pengalisan bunyi, kad
   ekses, CCTV, penggera ceroboh dan lain-
   lain alat
g)  mewujudkan perkhidmatan pengawalan
   keselamatan;
h)  mewujudkan penggunaan sistem pas
   keselamatan.
 KESELAMATAN PERIBADI
Memastikan bahawa seseorang yang
disyaki tidak setia dan kepercayaannya
meragukan tidak akan diterima menjawat
sebarang pekerjaan atau dilanjutkan
dalam perkhidmatan yang membolehkan
ia melibatkan diri dalam urusan rahsia
rasmi.
    LANGKAH-LANGKAH
      MENCEGAH
1.  Undang-Undang
    Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)
2.  Tapisan Keselamatan (Security Vetting)
3.  Menandatangani Borang Akuan
4.  Pendidikan
5.  Prinsip Perlu Mengetahui
 TAPISAN KESELAMATAN
Satu  proses  memeriksa  latarbelakang
penjawat awam untuk menentang kegiatan
subversif, espionaj dan sabotaj. Proses ini
mengandungi 2 jenis iaitu:
1. Tapisan Keselamatan Kasar
   Proses yang asas digunakan bagi menapis
   penjawat-penjawat awam yang dikehendaki
   melihat perkara terperingkat setakat
   peringkat “Sulit”;
2.  Tapisan Keselamatan Halus
    Proses yang teliti digunakan bagi menapis
    penjawat awam yang sentiasa dikehendaki
    melihat perkara terperingkat “Rahsia” atau
    “Rahsia Besar”.
     BORANG AKUAN

Tiap-tiap penjawat awam dalam perkhidmatan
sementara atau tetap yang memerlukannya
mengetahui perkara terperingkat adalah dikehendaki
menandatangani satu borang akuan sebelum mereka
dibenarkan mengetahuinya. Borang ini dikehendaki
ditandatangani setiap tahun sebagai peringatan.
Apabila berhenti dari   perkhidmatan kerajaan,
penjawat   tersebut   juga   dikehendakai
menandatangani satu akuan yang akhir.
      PENDIDIKAN
Pendidikan merupakan asas bagi keselamatan
yang baik. Satu cara yang paling berkesan
ialah dengan memasukkan syarahan-syarahan
keselamatan   perlindungan  ke  dalam
kurikulum kursus-kursus di semua pusat
latihan Kerajaan.
     PRINSIP PERLU
      MENGETAHUI
Perkara terperingkat terutama sekali Rahsia
Besar dan Rahsia tidak boleh disampaikan
kepada sesiapa selain mereka yang betul-betul
memerlukannya untuk menjalankan tugas.
Prinsip “Perlu Mengetahui” hendaklah
digunakan dalam apa keadaan sekalipun
apabila menimbang soal penyampaian perkara
terperingkat kepada orang lain.
     PELANGGARAN
Pelanggaran keselamatan berlaku apabila
ekses kepada perkara terperingkat menjadi
terdedah kepada orang-orang yang tidak
dibenarkan.
Kecuaian dan kelalaian yang kerapkali
membawa kepada pelanggaran keselamatan
adalah termasuk:
bercakap mengenai perkara terperingkat
 melaui telefon dan tempat awam atau
 menyampaikan   maklumat  terperingkat
 kepada sahabat atau saudara mara yang
 tidak dibenar mengetahuinya;
 mengurus perkara terperingkat dengan cara yang
 tidak dibenarkan seperti gagal mematuhi sistem
 yang betul;
 membenarkan orang yang tidak dibenar ekses
 menguruskan    perkara   terperingkat   atau
 mendedahkan perkara terperingkat kepada orang
 yang tidak dibenarkan seperti meninggalkan
 perkara terperingkat di pejabat yang tidak dikunci;
 menyimpan perkara terperingkat dalam laci meja
 atau peti-peti yang tidak dibenarkan atau gagal
 mengunci    peti-peti  keselamatan  yang
 mengandungi perkara terperingkat apabila
 meninggalkan pejabat;
 gagal menggunakan prinsip Perlu Mengetahui;
 memusnahkan buangan terperingkat dengan cara-
 cara yang tidak dibenarkan atau cuai
 mengendalikannya;
 kecuaian pengawal keselamatan menjalankan
 kewajipan mereka.
     PENDAKWAAN
Pendakwaan di bawah Akta Rahsia Rasmi
1972 atau tindakan tatatertib boleh diambil
di dalam semua kecuaian, kelalaian dan
pelanggaran keselamatan.
“Keselamatan    Perlindungan
merupakan   satu   daripada
komponen   penting   dalam
pengurusan organisasi yang perlu
diberikan  penekanan    oleh
setiap anggota Perkhidmatan
Awam tidak kira peringkat mana
mereka berada dalam sesebuah
organisasi”
 BOCOR RAHSIA KERAJAAN
  SATU ANCAMAN - PM
“Kakitangan Kerajaan yang
didapati membocorkan rahsia
kerajaan  merupakan  satu
ancaman kepada keselamatan
dan kestabilan negara.”
  SEKIAN
TERIMA KASIH

				
DOCUMENT INFO