Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

_________________ FTP

VIEWS: 25 PAGES: 1

									1.เปิดเว็บไซต์กรมฯ www.cdd.go.th2.ไปที่ เกี่ยวกับ พช .
3.ไปที่เมนู “ ติดต่อเรา” อยู่ด้านล่างคลิก ติดต่อเรา
4.ไปที่เมนูหลัก (งานหลักพช.) คลิกที่ cdd_net(FTP)
5.คลิกที่ Download
6.คลิกที่ WS-ftp 6.7
7.คลิก save วางไว้ที่ Desktop


                     Wsftp.zip
8. ขึ้นรูปโฟลเดอร์


9.คลิกโฟลเดอร์ Wsftp.zip
10.คลิก wsftppec.exe
11.คลิกที่ wizard
12.คลิก next ไปตลอด
13.คลิก Unzip Now
14.คลิกที่โฟลเดอร์ wsftp
15.คลิกที่ลูกศร แดงเขียว
16.คลิก Continue
17.คลิก OK ตลอด
18.คลิก Finish
19.เครื่องจะรี Start ใหม่
20.ให้คลิกที่ รูปลูกศรแดงเขียวที่เขียนว่า WS_ftp Pro
21.คลิกที่ Quick connect
22.ช่อง Host name เติม………………โทรถาม09-1962620
23.ช่องUserid เติม cdd(ตามด้วยรหัสอาเภอหรือจังหวัด เช่น ของจังหวัดเติม ……….โทรถาม09-1962620
24.ช่องpassward เติมเลขรหัส............ ของจังหวัด
25.คลิกช่อง Save passward
26.คลิก Save อยู่ข้างล่าง
27.ช่องname ให้เติมว่า พช.จังหวัดหรือ พช .ชื่ออาเภอ
28คลิกที่คาว่า Siter แล้วคลิกที่ OK
29.คลิกชื่อที่ขึ้นมาตามที่เราตั้ง
30.ด้านซ้ายมือเป็นข้อมูลในเครื่องที่เราทา อยู่ส่วนด้านขวามือเป็นข้อมูลที่เรานาไปวางไว้ที่เราต้องส่งเช่นของจังหวัด /กรมหรือของเรา
เอง
หากยังติดตั้งไม่ได้ติดต่อ 09-1962620

								
To top