Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

timebased - PDF

VIEWS: 604 PAGES: 32

									          KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
          UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
          Aras 5, Blok E8
          Kompleks Kerajaan E
          Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
          62604 Putrajaya        Telefon  : 603-8884 6267
          MALAYSIA            Faks   : 603-8884 6281
                         Laman web : www.moe.gov.my

                    Ruj. Kami : KP(UPSM) Sulit /649/3/Jld. 7 ( 58 )
                    Tarikh  :  9 September 2009


Semua Pengarah Bahagian
Kementerian Pelajaran Malaysia

Semua Pengarah
Jabatan Pelajaran Negeri

Semua Pegawai Pelajaran Daerah


Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,


URUSAN   PEMANGKUAN     PEGAWAI   CEMERLANG    PEGAWAI   PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) GRED DGA29 KE GRED DGA32, PPPLD
GRED DGA32 KE GRED DGA34 DAN PPPLD GRED DGA34 KE GRED DGA38 SECARA
KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2009 DI KEMENTERIAN PELAJARAN
MALAYSIA


Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatian

Y. Bhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan kepada perkara di atas.2.  Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan

melaksanakan urusan pemangkuan Pegawai Cemerlang PPPLD dari Gred DGA29 ke Gred

DGA32 (KUP), Gred DGA32 ke Gred DGA34 (KUP) dan Gred DGA34 ke Gred DGA38

(KUP) tahun 2009. Jumlah kekosongan kuota Pegawai Cemerlang PPPLD bagi Gred

DGA32 ialah 380, Gred DGA34 ialah 95 dan Gred DGA38 ialah 24.                      1
3.  Permohonan adalah terbuka kepada semua PPPLD Gred DGA29, PPPLD Gred

DGA32 dan PPPLD Gred DGA34 yang mempunyai kelayakan yang ditetapkan di dalam

urusan pemangkuan ini. Untuk makluman Ketua Jabatan dan Pegawai yang ingin

memohon, urusan pemangkuan ini hanya dibuka kepada PPPLD yang bertugas di

Bahagian-bahagian di KPM, Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Pejabat Pelajaran

Daerah (PPD) sahaja.4.  Calon-calon mestilah memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus

urusan pemangkuan pada kali ini.


   4.1.  Syarat-syarat Umum

       4.1.1 Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian

          Prestasi Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terakhir bagi tahun 2006, 2007

          dan 2008;


       4.1.2 Bebas daripada tindakan tatatertib;


       4.1.3 Telah mengisytiharkan harta;


       4.1.4 Lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

          (SPRM);


       4.1.5 Bebas   daripada  senarai  Peminjam  Tegar  Institusi  Pinjaman

          Pendidikan;
       4.1.6 Lulus PTK yang ditetapkan mengikut gred-gred yang berkaitan seperti

          berikut:
                       2
         (a)  Pemangkuan ke Gred DGA38 (KUP): Lulus TK 4 di Gred DGA34

            (Keseluruhan Aras III atau IV);

         (b)  Pemangkuan ke Gred DGA34 (KUP): Lulus TK 3 di Gred DGA32

            (Keseluruhan Aras III atau IV);

         (c)  Pemangkuan ke Gred DGA32 (KUP) : Lulus TK 1 atau TK 2 di

            Gred DGA29 (Keseluruhan Aras III atau IV); dan


      4.1.7 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.


   4.2  Syarat-syarat Khusus

      4.2.1 Bagi Gred DGA38 (KUP)

         (a)  Telah dinaikkan pangkat ke Gred DGA34 hakiki; dan

         (b)  Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun secara

            berterusan di Bahagian-bahagian di KPM / JPN / PPD di atas

            Gred DGA34 hakiki.


      4.2.2 Bagi Gred DGA34 (KUP)

         (a)  Telah dinaikkan pangkat ke Gred DGA32 hakiki; dan

         (b)  Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun secara

            berterusan di Bahagian-bahagian di KPM / JPN / PPD di atas

            Gred DGA32 hakiki.


      4.2.3 Bagi Gred DGA32 (KUP)

         (a)  Telah disahkan di dalam perkhidmatan di atas Gred DGA29.
5.  Borang Permohonan

                     3
   5.1  Pegawai-pegawai yang ingin dipertimbangkan dalam urusan pemangkuan ini

      hendaklah memohon dengan mengisi Borang Permohonan Pegawai

      Cemerlang (BORANG PC/32/34/38/09) seperti di Lampiran A. Borang

      Permohonan yang telah lengkap diisi dengan maklumat yang betul hendaklah

      dikemukakan melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan melampirkan

      satu (1) salinan dokumen sokongan seperti berikut:


      5.1.1 Kad Pengenalan;

      5.1.2 Surat Pengesahan dalam Perkhidmatan Gred DGA29, Surat kenaikan

         pangkat Gred DGA32 atau Gred DGA34 yang dikeluarkan oleh

         Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran (LKPPP);

      5.1.3 Kelulusan akademik di peringkat Diploma, Sijil Tinggi Persekolahan

         Malaysia (STPM) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM);

      5.1.4 Kelulusan ikhtisas;

      5.1.5 Slip keputusan PTK (TK 1/TK 2/TK 3/TK 4);

      5.1.6 Kenyataan Perkhidmatan terkini;

      5.1.7 Kenyataan oleh Ketua Jabatan (seperti di Lampiran B);

      5.1.8 Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi/ Tabung Pendidikan (seperti

         di Lampiran C); dan

      5.1.9 Borang Tapisan Keutuhan SPRM (seperti di Lampiran T1).
6.  Pegawai-pegawai yang memenuhi syarat-syarat umum dan khusus seperti di para

4.1 dan 4.2 di atas sahaja layak memohon. Semua pemohon diingatkan supaya mengisi
                     4
borang permohonan yang lengkap dan betul, disertakan dengan dokumen seperti

dikehendaki. Pemohon hendaklah memastikan permohonan mereka dikemukakan kepada

Ketua Jabatan masing-masing sebelum atau pada jam 5.00 petang, Jumaat, 16 Oktober

2009.


7.   Peranan Ketua Jabatan

    7.1  Kerjasama Ketua Jabatan adalah dipohon untuk melaksanakan perkara-

       perkara berikut:


       7.1.1 Menghebah dan memaklumkan urusan pemangkuan ini kepada semua

          pegawai di bawah penyeliaan masing-masing yang layak mengikut

          syarat-syarat yang ditetapkan di para 4.1 dan 4.2 di atas;


       7.1.2 Menyemak serta memastikan ketepatan dan kesahihan maklumat yang

          diberikan oleh calon;


       7.1.3 Memastikan   calon  mencapai  tahap  prestasi  yang  ditetapkan

          berdasarkan LNPT tiga (3) tahun terakhir bagi tahun 2006, 2007 dan

          2008. Manakala bagi pegawai yang cuti belajar, cuti tanpa gaji atau cuti

          sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada tahun berkenaan, Ketua

          Jabatan   diminta  mengemukakan  markah  LNPT    pada  tahun

          sebelumnya;
       7.1.4 Menentukan hanya permohonan yang dibuat oleh calon yang

          memenuhi syarat umum dan syarat khusus seperti di para 4.1 dan 4.2                        5
   di atas sahaja dikemukakan ke UPSM, Pejabat KPPM bersama-sama

   dengan dokumen sokongan calon seperti di para 5.1;


7.1.5 Mengisi dan membuat ulasan secara terperinci mengenai keistimewaan

   calon di Bahagian B dalam borang permohonan;


7.1.6 Menilai borang permohonan calon berdasarkan skema pemarkahan

   yang disertakan;


7.1.7 Mengemukakan senarai calon yang memohon mengikut format seperti

   di Lampiran D1 bagi Gred DGA32, Lampiran D2 bagi Gred DGA34

   dan Lampiran D3 bagi Gred DGA38 dalam bentuk hard copy dan soft

   copy; dan


7.1.8 Mengemukakan senarai calon beserta dokumen sokongan yang

   lengkap kepada UPSM, Pejabat KPPM seperti alamat berikut sebelum

   atau pada jam 5.00 petang, Jumaat, 30 Oktober 2009:-


      Ketua Setiausaha
      Kementerian Pelajaran Malaysia
      Unit Pengurusan Sumber Manusia
      Pejabat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
      Aras 5, Blok E8, Kompleks E
      Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
      62604 PUTRAJAYA
      (u.p: Che Lah bin Che Ghani)
7.1.9 Calon yang memenuhi syarat di atas sahaja akan dipanggil temu duga.

   Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh enam

               6
          (6) bulan selepas iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan

          mereka adalah tidak berjaya.8.   Sebarang pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan lanjut mengenai perkara ini

bolehlah dirujuk kepada Encik Mohd Rizal bin Mohd Rosli/ Puan Idayuwati binti

Abdullah @ Ab Rahman, dari UPSM, Pejabat KPPM di talian 03-8884 6197.9.   Di atas segala kerjasama Y.Bhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan berikan dalam

melancarkan urusan pemangkuan ini adalah sangat-sangat dihargai dan didahului dengan

ucapan ribuan terima kasih.


Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,(CHE LAH BIN CHE GHANI)
Ketua Unit, UPSM, Pejabat KPPM
b.p Ketua Setiausaha
Kementerian Pelajaran Malaysia
s.k.  1.  Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia
                     7
2.  Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

3.  Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)

4.  Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan & Kewangan)

5.  Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
   Sektor Dasar & Pembangunan Pendidikan

6.  Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
   Sektor Operasi Pendidikan

7.  Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
   Sektor Pembangunan dan Profesionalisme Keguruan

8.  Setiausaha Bahagian
   Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
                 8
       BAHAGIAN A: Diisi oleh Calon Pegawai Cemerlang DGA32/34/38 (KUP)
             (Sila tanda (√ ) pada tempat berkenaan)                                  Lekatkan Gambar 
                                             Untuk
                                    Berukuran    Kegunaan 
                                    Pasport     Pejabat
1.Maklumat Peribadi Pemohon

1.1. Nama Penuh :

1.2. No. Kad Pengenalan:    a)      lama
                b)      baru

1.3. Tarikh Lahir :             1.4. Jantina

1.5. Umur pada 1 Julai 2009 :               Tahun     Bulan

1.6. Kaum:      Melayu    Cina      India   Lain-lain

2. Maklumat Perkhidmatan

2.1. Tarikh lantikan ke Skim
   Perkhidmatan Sekarang DGA29:

2.2. Tarikh disahkan dalam perkhidmatan :

2.3. Tarikh Kenaikan Pangkat ke Gred :
   DGA32/ DGA34 secara hakiki (potong mana yang tidak berkenaan)

2.4. Gelaran jawatan sekarang :

2.5. Alamat Tempat Bertugas :
  Negeri :
  Poskod :
  No Tel Pejabat:
  No Faks:
  E-mel:
                                                  1
3 Kelulusan Akademik/Ikhtisas/Kemahiran di peringkat Diploma/
 STPM/ SPM termasuk sijil dan Kursus NPQH/NPQEL.


 Bil   Kelulusan         Institusi      Tahun diperoleh
4 Pengalaman Bertugas (Mulai tarikh lantikan pertama dalam perkhidmatan)

      Gelaran       Gred       Tempat      Tempoh
 Bil
      Jawatan       Jawatan      Jabatan    Mulai Hingga
 Nota : Jika ruang di atas tidak mencukupi, sila sediakan lampiran tambahan.

5 Status Pencapaian PTK.

                 Aras       Aras
  Tahap (TK)   Tahun
                Penilaian     Ujian
6 Sumbangan profesional/ Anugerah Inovasi yang diberi sepanjang tempoh perkhidmatan
 dalam tempoh lima tahun terakhir. Senaraikan mengikut turutan peringkat
 antarabangsa, kebangsaan, negeri, jabatan, bahagian dan daerah.

                                   Tahun
 Bil     Nama Program /Projek        Peringkat
                                  Pelaksanaan
                                           2
 Nota : Jika ruang di atas tidak mencukupi, sila sediakan lampiran tambahan.

7 Penulisan/Pembentangan Kertas Kerja/Penglibatan untuk kementerian sahaja
 seperti kertas kerja dan modul dan lain-lain yang telah dihasilkan dalam tempoh lima tahun
 terakhir. Senaraikan mengikut turutan peringkat antarabangsa, kebangsaan,
 negeri, jabatan, bahagian dan daerah.

                               Tahun
 Bil    Nama Terbitan/Penulisan      Peringkat
                              Dihasilkan
 Nota : Jika ruang di atas tidak mencukupi, sila sediakan lampiran tambahan.
                                                3
8 Latihan/ Kursus yang telah dihadiri dalam tahun sebelum/ tahun semasa
 iklan dikeluarkan. Senaraikan mengikut tarikh dan bilangan hari latihan/ kursus.

                                      Jumlah
 Bil     Nama Latihan/ Kursus         Tempat/ Tarikh
                                       hari
 Nota : Jika ruang di atas tidak mencukupi, sila sediakan lampiran tambahan.

9 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) dan Sijil-Sijil Penghargaan
 yang telah diterima daripada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia/
 Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri sepanjang tempoh perkhidmatan.

 Bil    APC/ Sijil-Sijil Penghargaan     Tahun
                                           4
  10 Sistem aplikasi yang telah dibangunkan dan boleh digunapakai oleh orang lain
    dalam organisasi. Senaraikan sistem aplikasi yang telah dibangunkan, faedah aplikasi
    kepada organisasi dan pengiktirafan yang pernah diterima .

                 Faedah kepada
    Sistem Aplikasi  Tahun         Pengiktirafan
                  organisasi
    Nota : Jika ruang di atas tidak mencukupi, sila sediakan lampiran tambahan.

    PENGESAHAN CALON

Saya mengesahkan bahawa semua maklumat di atas adalah benar.
                           Tarikh :
(                         )
     Tandatangan calon dan cop jawatan
                                               5
BAHAGIAN B (Untuk diisi oleh Ketua Jabatan)

1    Nama Calon :

2    Alamat tempat bertugas:
3    Markah Laporan Nilai Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tempoh tiga tahun terakhir.

        Tahun       Markah     Wajaran
        2006               20% =

        2007
                         35% =
        2008
                         45% =
            JUMLAH


4  Ulasan Mengenai Keistimewaan dan Pencapaian Calon.
Saya mengesahkan bahawa semua maklumat di atas adalah benar.(                       )        Tarikh :
  Tandatangan Ketua Jabatan dan cop rasmi
                                            6
     SKEMA PEMARKAHAN
BORANG PENILAIAN CALON (PCLD32/34/38/09)
 PEGAWAI CEMERLANG PPPLD DGA32 (KUP)/
    DGA34 (KUP)/ DGA 38 (KUP)

       TAHUN 2009
   SKEMA PEMARKAHAN BAGI KRITERIA PENILAIAN CALON PEGAWAI CEMERLANG BAGI
   PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) – DGA32 (KUP)
       (SILA ISIKAN MARKAH BERDASARKAN SKALA PADA SETIAP ITEM)

KRITERIA               WAJARAN         KETERANGAN
                    (%)

1. Kelulusan Akademik         12   Ditentukan berdasarkan kepada kelulusan
                        akademik yang diperolehi seperti berikut:
                          a) Diploma CGPA 3.5 dan ke atas (10%)
                          b) Diploma CGPA 3.00 – 3.49 (8%)
                          c) Diploma CGPA 2.99 dan ke bawah
                           (7%)
                          d) STPM (6%)
                          e) SPM (5%)
                        *Bonus 2 markah bagi pemegang Diploma
                        NPQH / NPQEL/ Kaunseling.

2. Pengalaman Bertugas /        10   Ditentukan berdasarkan kepada tempoh
  Penempatan                 pengalaman bertugas seperti berikut:
   (Dikira mulai tarikh lantikan         a) 9 tahun berkhidmat (10%)
   pertama dalam perkhidmatan.
                          b) 8 tahun berkhidmat (9%)
                          c) 7 tahun berkhidmat (8%)
                          d) 6 tahun berkhidmat (7%)
                          e) 5 tahun berkhidmat (6%)


3.  Pencapaian PTK           8   Ditentukan berdasarkan keputusan PTK pada
                        gred hakiki berkenaan. Bagi penilaian
                        peperiksaan,  pemarkahan    berdasarkan
                        kepada keputusan bahagian Umum (4%) dan
                        Khusus (4%). Bagi penilaian kursus,
                        pemarkahan berdasarkan kepada keputusan
                        bahagian Penilaian (4%), dan Ujian (4%).
                        Umum/ Penilaian    Khusus /Ujian
                        Aras Markah      Aras Markah
                        4     4       4    4
                        3     3       3    3
4.  Senarai Sumbangan         20  Ditentukan oleh ketua jabatan/ penyelia
   Profesional / Anugerah         berdasarkan kepada peringkat dan tahap
   Inovasi (Berdasarkan Senarai      penglibatan pegawai pada gred berkenaan
   Tugas)                 seperti berikut:
    - seperti: Jurulatih Utama,
     Jawatankuasa Buku Teks,         Peringkat    Kekerapan   Markah
     Jawatankuasa Pemantauan                   (kali)   (%)
     dan lain-lain.             Antarabangsa    Bonus     2
                         Kebangsaan    3 ke atas   18
                                    2     16
                                    1     12
                         Negeri      3 ke atas    14
                                    2     12
                                    1     8
                         Jabatan/     3 ke atas   10
                         Bahagian/       2     8
                         Daerah        1     4
                       *pilih salah satu yang tertinggi sahaja

5. Penulisan/    Pembentangan    20  Ditentukan oleh ketua jabatan / penyelia
  Kertas Kerja/               berdasarkan kepada peringkat dan tahap
                       penglibatan pegawai pada gred berkenaan
   (Penglibatan untuk Kementerian
                       seperti berikut:
   sahaja dan tiada kaitan dengan
   mana-mana syarikat penerbitan)
                         Peringkat    Kekerapan   Markah
   (Berbentuk Kertas Projek/ Kertas                (kali)   (%)
   Tindakan)                  Antarabangsa    Bonus     2
    - Kertas Kerja              Kebangsaan    3 ke atas   18
                                    2     16
    - Modul Pengajaran dan                     1     12
     Pembelajaran              Negeri      3 ke atas    14
                                    2     12
                                    1     8
                         Jabatan/     3 ke atas   10
                         Bahagian/       2     8
                         Daerah        1     4
                       *pilih salah satu yang tertinggi sahaja

6. Kehadiran Latihan/Kursus       10  Ditentukan berdasarkan kepada bilangan hari
                       pegawai    menghadiri  kursus   yang
   Nota: Tahun sebelum/ Tahun
                       meningkatkan tahap profesionalisme pegawai
   Semasa tertakluk kepada tarikh
                       dalam tempoh setahun pada gred berkenaan
   iklan dikeluarkan.
                       seperti berikut:
                         a) Melebihi 7 hari (10%)
                         b) 7 hari (8%)
                         c) 5 – 6 hari (6%)
                             d) 3 – 4 hari (4%)
                             e) 1 – 2 hari (2%)

7. Anugerah    Perkhidmatan       10     Ditentukan berdasarkan kepada anugerah
  Cemerlang (APC) dan Sijil-Sijil          yang diterima oleh pegawai sepanjang
  Penghargaan (SP) oleh Ketua            tempoh perkhidmatannya seperti berikut:
  Pengarah Pelajaran Malaysia/
                             a) APC 3 kali (10%)
  Pengarah Jabatan Pelajaran
  Negeri                         b) APC 2 kali (8%)
                             c) APC 1 kali (6%)
                             d) SP 2 kali atau lebih (4%)
                             e) SP 1 kali (2%)
                           *pilih salah satu yang tertinggi sahaja

8. Inovasi dalam ICT dan          10     Ditentukan oleh ketua jabatan/ penyelia
  Penguasaan ICT                   berdasarkan kepada pemerhatian/ ujian-ujian
                           yang bersesuaian mengikut kategori seperti
                           berikut:
                             a) Membangunkan 2 atau lebih sistem
                               aplikasi dan boleh digunapakai oleh
                               orang lain (10%)
                             b) Membangunkan 1 sistem aplikasi dan
                               boleh digunapakai oleh orang lain
                               (7%)
                             c) Mahir menggunakan Word, Excel,
                               dan Powerpoint (5%)
                             d) Sederhana menggunakan Word,
                               Excel, dan Powerpoint (3%)

                    JUMLAH        % PENCAPAIAN SEBENAR
JUMLAH MARKAH
                   MARKAH (X/100)        (X/100 x 35/100)
PENILAIAN CALON
                     / 100               / 35
     SKEMA PEMARKAHAN
BORANG PENILAIAN CALON (PCLD32/34/38/09)
 PEGAWAI CEMERLANG PPPLD DGA32 (KUP)/
    DGA34 (KUP)/ DGA 38 (KUP)

       TAHUN 2009
   SKEMA PEMARKAHAN BAGI KRITERIA PENILAIAN CALON PEGAWAI CEMERLANG BAGI
   PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) – DGA34 (KUP)
       (SILA ISIKAN MARKAH BERDASARKAN SKALA PADA SETIAP ITEM)

KRITERIA               WAJARAN         KETERANGAN
                    (%)

1. Kelulusan Akademik         12   Ditentukan berdasarkan kepada kelulusan
                        akademik yang diperolehi seperti berikut:
                          a) Diploma CGPA 3.5 dan ke atas (10%)
                          b) Diploma CGPA 3.00 – 3.49 (8%)
                          c) Diploma CGPA 2.99 dan ke bawah
                           (7%)
                          d) STPM (6%)
                          e) SPM (5%)
                        *Bonus 2 markah bagi pemegang Diploma
                        NPQH / NPQEL/ Kaunseling.

2. Pengalaman Bertugas /        10   Ditentukan berdasarkan kepada tempoh
  Penempatan                 pengalaman bertugas seperti berikut:
   (Dikira mulai tarikh lantikan         a) 14 tahun berkhidmat (10%)
   pertama dalam perkhidmatan.
                          b) 13 tahun berkhidmat (9%)
                          c) 12 tahun berkhidmat (8%)
                          d) 11 tahun berkhidmat (7%)
                          e) 10 tahun berkhidmat atau kurang
                           (6%)

3.  Pencapaian PTK           8   Ditentukan berdasarkan keputusan PTK pada
                        gred hakiki berkenaan. Bagi penilaian
                        peperiksaan,  pemarkahan    berdasarkan
                        kepada keputusan bahagian Umum (4%) dan
                        Khusus (4%). Bagi penilaian kursus,
                        pemarkahan berdasarkan kepada keputusan
                        bahagian Penilaian (4%), dan Ujian (4%).
                        Umum/ Penilaian    Khusus /Ujian
                        Aras Markah      Aras Markah
                        4     4       4    4
                        3     3       3    3
4.  Senarai Sumbangan         20  Ditentukan oleh ketua jabatan/ penyelia
   Profesional / Anugerah         berdasarkan kepada peringkat dan tahap
   Inovasi (Berdasarkan Senarai      penglibatan pegawai pada gred berkenaan
   Tugas)                 seperti berikut:
    - seperti: Jurulatih Utama,        Peringkat    Kekerapan   Markah
     Jawatankuasa Buku Teks,                   (kali)   (%)
     Jawatankuasa Pemantauan         Antarabangsa    Bonus     2
     dan lain-lain.             Kebangsaan    4 ke atas   18
                                   2–3     16
                                    1     12
                         Negeri      4 ke atas   14
                                   2–3     12
                                    1     8
                         Jabatan/     4 ke atas   10
                         Bahagian/      2–3     8
                         Daerah        1     4


                       *pilih salah satu yang tertinggi sahaja

5. Penulisan/    Pembentangan    20  Ditentukan oleh ketua jabatan / penyelia
  Kertas Kerja/               berdasarkan kepada peringkat dan tahap
                       penglibatan pegawai pada gred berkenaan
   (Penglibatan untuk Kementerian
                       seperti berikut:
   sahaja dan tiada kaitan dengan
   mana-mana syarikat penerbitan)       Peringkat    Kekerapan   Markah
                                   (kali)   (%)
   (Berbentuk Kertas Projek/ Kertas      Antarabangsa    Bonus     2
   Tindakan)                  Kebangsaan    4 ke atas   18
    - Kertas Kerja                        2–3     16
                                    1     12
    - Modul Pengajaran dan          Negeri      4 ke atas   14
     Pembelajaran                        2–3     12
                                    1     8
                         Jabatan/     4 ke atas   10
                         Bahagian/      2–3     8
                         Daerah        1     4


                       *pilih salah satu yang tertinggi sahaja

6. Kehadiran Latihan/Kursus       10  Ditentukan berdasarkan kepada bilangan hari
                       pegawai    menghadiri  kursus   yang
   Nota: Tahun sebelum/ Tahun
                       meningkatkan tahap profesionalisme pegawai
   Semasa tertakluk kepada tarikh
                       dalam tempoh setahun pada gred berkenaan
   iklan dikeluarkan.
                       seperti berikut:
                         a) Melebihi 7 hari (10%)
                         b) 7 hari (8%)
                         c) 5 – 6 hari (6%)
                             d) 3 – 4 hari (4%)
                             e) 1 – 2 hari (2%)

7. Anugerah    Perkhidmatan       10     Ditentukan berdasarkan kepada anugerah
  Cemerlang (APC) dan Sijil-Sijil          yang diterima oleh pegawai sepanjang
  Penghargaan (SP) oleh Ketua            tempoh perkhidmatannya seperti berikut:
  Pengarah Pelajaran Malaysia/
                             a) APC 3 kali (10%)
  Pengarah Jabatan Pelajaran
  Negeri                         b) APC 2 kali (8%)
                             c) APC 1 kali (6%)
                             d) SP 2 kali atau lebih (4%)
                             e) SP 1 kali (2%)
                           *pilih salah satu yang tertinggi sahaja

8. Inovasi dalam ICT dan          10     Ditentukan oleh ketua jabatan/ penyelia
  Penguasaan ICT                   berdasarkan kepada pemerhatian/ ujian-ujian
                           yang bersesuaian mengikut kategori seperti
                           berikut:
                             a) Membangunkan 2 atau lebih sistem
                               aplikasi dan boleh digunapakai oleh
                               orang lain (10%)
                             b) Membangunkan 1 sistem aplikasi dan
                               boleh digunapakai oleh orang lain
                               (7%)
                             c) Mahir menggunakan Word, Excel,
                               dan Powerpoint (5%)
                             d) Sederhana menggunakan Word,
                               Excel, dan Powerpoint (3%)

                    JUMLAH        % PENCAPAIAN SEBENAR
JUMLAH MARKAH
                   MARKAH (X/100)        (X/100 x 35/100)
PENILAIAN CALON
                     / 100               / 35
     SKEMA PEMARKAHAN
BORANG PENILAIAN CALON (PCLD32/34/38/09)
 PEGAWAI CEMERLANG PPPLD DGA32 (KUP)/
    DGA34 (KUP)/ DGA 38 (KUP)

       TAHUN 2009
   SKEMA PEMARKAHAN BAGI KRITERIA PENILAIAN CALON PEGAWAI CEMERLANG BAGI
   PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) – DGA38 (KUP)
       (SILA ISIKAN MARKAH BERDASARKAN SKALA PADA SETIAP ITEM)

KRITERIA               WAJARAN         KETERANGAN
                    (%)

1. Kelulusan Akademik         12   Ditentukan berdasarkan kepada kelulusan
                        akademik yang diperolehi seperti berikut:
                          a) Diploma CGPA 3.5 dan ke atas (10%)
                          b) Diploma CGPA 3.00 – 3.49 (8%)
                          c) Diploma CGPA 2.99 dan ke bawah
                           (7%)
                          d) STPM (6%)
                          e) SPM (5%)
                        *Bonus 2 markah bagi pemegang Diploma
                        NPQH / NPQEL/ Kaunseling.

2. Pengalaman Bertugas /        15   Ditentukan berdasarkan kepada tempoh
  Penempatan                 pengalaman bertugas seperti berikut:
   (Dikira mulai tarikh lantikan         a) 18 tahun berkhidmat atau lebih (15%)
   pertama dalam perkhidmatan.
                          b) 17 tahun berkhidmat (13%)
                          c) 16 tahun berkhidmat (11%)
                          d) 15 tahun berkhidmat (9%)
                          e) 14 tahun berkhidmat atau kurang
                           (7%)

3.  Pencapaian PTK           8   Ditentukan berdasarkan keputusan PTK pada
                        gred hakiki berkenaan. Bagi penilaian
                        peperiksaan,  pemarkahan    berdasarkan
                        kepada keputusan bahagian Umum (4%) dan
                        Khusus (4%). Bagi penilaian kursus,
                        pemarkahan berdasarkan kepada keputusan
                        bahagian Penilaian (4%), dan Ujian (4%).
                        Umum/ Penilaian    Khusus /Ujian
                        Aras Markah      Aras Markah
                        4     4       4    4
                        3     3       3    3
4.  Senarai Sumbangan         20  Ditentukan oleh ketua jabatan/ penyelia
   Profesional / Anugerah         berdasarkan kepada peringkat dan tahap
   Inovasi (Berdasarkan Senarai      penglibatan pegawai pada gred berkenaan
   Tugas)                 seperti berikut:
    - seperti: Jurulatih Utama,        Peringkat    Kekerapan   Markah
     Jawatankuasa Buku Teks,                   (kali)   (%)
     Jawatankuasa Pemantauan         Antarabangsa   4 ke atas   20
     dan lain-lain.                       2–3     18
                                    1     14
                         Kebangsaan    4 ke atas   16
                                   2–3     14
                                    1     10
                         Negeri      4 ke atas   12
                                   2–3     10
                                    1     6
                         Jabatan/     4 ke atas   8
                         Bahagian/      2–3     6
                         Daerah        1     4


                       *pilih salah satu yang tertinggi sahaja

5. Penulisan/    Pembentangan    20  Ditentukan oleh ketua jabatan / penyelia
  Kertas Kerja/               berdasarkan kepada peringkat dan tahap
                       penglibatan pegawai pada gred berkenaan
   (Penglibatan untuk Kementerian
                       seperti berikut:
   sahaja dan tiada kaitan dengan
   mana-mana syarikat penerbitan)       Peringkat    Kekerapan   Markah
                                   (kali)   (%)
   (Berbentuk Kertas Projek/ Kertas      Antarabangsa   4 ke atas   20
   Tindakan)                            2–3     18
    - Kertas Kerja                         1     14
                         Kebangsaan    4 ke atas   16
    - Modul Pengajaran dan                    2–3     14
     Pembelajaran                         1     10
                         Negeri      4 ke atas   12
                                   2–3     10
                                    1     6
                         Jabatan/     4 ke atas   8
                         Bahagian/      2–3     6
                         Daerah        1     4


                       *pilih salah satu yang tertinggi sahaja

6. Kehadiran Latihan/Kursus       5  Ditentukan berdasarkan kepada bilangan hari
                       pegawai    menghadiri  kursus   yang
   Nota: Tahun sebelum/ Tahun
                       meningkatkan tahap profesionalisme pegawai
   Semasa tertakluk kepada tarikh
                       dalam tempoh setahun pada gred berkenaan
   iklan dikeluarkan.
                       seperti berikut:
                         a) Melebihi 7 hari (5%)
                             b) 7 hari (4%)
                             c) 5 – 6 hari (3%)
                             d) 3 – 4 hari (2%)
                             e) 1 – 2 hari (1%)

7. Anugerah    Perkhidmatan       10     Ditentukan berdasarkan kepada anugerah
  Cemerlang (APC) dan Sijil-Sijil          yang diterima oleh pegawai sepanjang
  Penghargaan (SP) oleh Ketua            tempoh perkhidmatannya seperti berikut:
  Pengarah Pelajaran Malaysia/
                             a) APC lebih 3 kali (10%)
  Pengarah Jabatan Pelajaran
  Negeri                         b) APC 3 kali (8%)
                             c) APC 2 kali (6%)
                             d) APC 1 kali (4%)
                             e) SP 2 kali atau lebih (3%)
                             f) SP 1 kali (1%)
                           *pilih salah satu yang tertinggi sahaja

8. Inovasi dalam ICT dan          10     Ditentukan oleh ketua jabatan/ penyelia
  Penguasaan ICT                   berdasarkan kepada pemerhatian/ ujian-ujian
                           yang bersesuaian mengikut kategori seperti
                           berikut:
                             a) Membangunkan 2 atau lebih sistem
                               aplikasi dan boleh digunapakai oleh
                               orang lain (10%)
                             b) Membangunkan 1 sistem aplikasi dan
                               boleh digunapakai oleh orang lain
                               (7%)
                             c) Mahir menggunakan Word, Excel,
                               dan Powerpoint (5%)
                             d) Sederhana menggunakan Word,
                               Excel, dan Powerpoint (3%)

                    JUMLAH        % PENCAPAIAN SEBENAR
JUMLAH MARKAH
                   MARKAH (X/100)        (X/100 x 35/100)
PENILAIAN CALON
                     / 100               / 35
                             LAMPIRAN A
                            PCLD 32/34/38/09 
      
   
                                       

 

 

 

 

 


         BORANG PERMOHONAN 
    PEGAWAI CEMERLANG PPPLD DGA32 (KUP)/  
       DGA34 (KUP)/ DGA 38 (KUP)  
 

 

NAMA          : _______________________________________ 

JAWATAN        : _______________________________________ 

NAMA INSTITUSI     : _______________________________________ 

              _______________________________________ 

              _______________________________________ 
 

 

UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 
ARAS 5, BLOK E8, KOMPLEKS E 
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 
62604 PUTRAJAYA 
                                            LAMPIRAN B


              KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN
Nama Pemohon           :      Encik/Puan : __________________________________

No. Kad Pengenalan        :      Lama/Baru : __________________________________
1.  Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

(a)  Tahun 2006           :

(b) Tahun 2007            :

(c)  Tahun 2008           :

2.  Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)

(a)  Lulus/ Dikecualikan *

           PTK 1  Aras    :          Tahun  :

           PTK 2  Aras    :          Tahun  :

           PTK 3  Aras    :          Tahun  :
      
           PTK 4  Aras    :          Tahun  :
            PTK 5  Aras    :          Tahun  :


(b) Tarikh Duduk PTK :
  ( Sila sertakan semua salinan slip keputusan PTK yang telah diduduki )

   Adalah disahkan bahawa pegawai di atas:

          BEBAS dari kes tatatertib/SPRM/Surcaj/Mahkamah

          Atau
          SEDANG dalam tindakan tatatertib/SPRM/Surcaj/Mahkamah.
          (Nyatakan status kes/tindakan):-

        i)  Laporan telah dikemukakan kepada Urus Setia
          Lembaga Tatatertib Kementerian


        ii) Telah dikeluarkan surat pertuduhan
          Atau          TELAH dikenakan hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj/Mahkamah
          seperti berikut:-
          Jenis Kesalahan  :
          Jenis Hukuman   :
          Tarikh Hukuman  :
        4.      Kenyataan Mengenai Pengisytiharan Harta

               Adalah disahkan bahawa pegawai di atas.

               a)            TELAH   mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang
                           berkuatkuasa dan diluluskan melalui surat bil. __________________
                           bertarikh ________________
                           (sila sertakan salinan surat kelulusan
               b)            BELUM mengisytiharkan harta kepada pihak berkuasa tatatertib.        5.      Kenyataan Mengenai Tempoh Percubaan Berdenda / Cuti Tanpa Gaji/ Bersara
               Pilihan / Pelepasan Jawatan Dengan Izin / Perletakan Jawatan

               Adalah disahkan bahawa pegawai di atas.

               a)      Pernah / Tidak Pernah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda mulai/pada
                      _____________________________ hingga _______________________________

               b)      Telah diluluskan cuti tanpa gaji mulai/pada _______________hingga___________

               c)      Telah memohon cuti tanpa gaji mulai/pada _______________hingga___________

               d)      Telah memohon bersara pilihan / pelepasan jawatan dengan izin/perletakan
                      jawatan pada ____________________
        Tarikh           :  ________________________     ______________________________
C:Iklan Jututeknik Gred J22 ke J26 (KPM)
                                        Tandatangan Ketua Jabatan & Cop Jabatan        Catatan:

        (Tandakan               dalam petak yang sesuai dan * potong mana yang tidak berkenaan)
                                         LAMPIRAN C
                  SURAT AKUAN
         PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI / TABUNG PENDIDIKAN

Saya ………………………………………..No. KP:…..……………………… mengesahkan bahawa:


       Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi /
       tabung pendidikan;

       Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada …………………………… mula
       tarikh ……………. hingga …………….. sebanyak RM ……………… dan ………..….
       mulai  tarikh  ………………………...    hingga  ………………………………       sebanyak
       RM ……………. Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran;

       Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai
       tarikh ……………. hingga …………….. sebanyak RM ……………… dan pada masa
       ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran
       tunai/potongan gaji mulai ……………………. ;

       Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai
       tarikh ……………. hingga …………….. sebanyak RM ……………… dan saya telahpun
       menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada …………………………… .

PERAKUAN

Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar. Sekiranya tidak
benar, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4 (g),
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.
…………………………………………….
Tandatangan Pegawai
Nama         :
Jawatan        :
Alamat Pejabat    :
Tarikh        :PENGESAHAN


..…………………………………………..
Tandatangan Ketua Jabatan
Nama         :
Jawatan        :
Alamat Pejabat    :
Tarikh        :
                                  LAMPIRAN T1

           BUTIR-BUTIR CALON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN

   PERINGATAN

    Semua ruangan hendaklah dipenuhkan. Jika tidak berkenaan tulis
    ‘TIDAK BERKENAAN’ jika tiada, tulis ‘TIADA’.

A.   1.  NAMA       :


    2.  NO. KAD PENGENALAN


       2.1  (BARU)           2.2  (LAMA)


    3.  TARIKH / TEMPAT LAHIR  :
    4.  JAWATAN/PEKERJAAN    :


    5.  GAJI HAKIKI SEBULAN   :


    6.  ALAMAT PEJABAT     :               TEL :
    7.  ALAMAT RUMAH      :               TEL :
    8.  JAWATAN / PEKERJAAN TERDAHULU (SENARAIKAN)


BIL.        GELARAN JAWATAN         TEMPOH BEKERJA (TAHUN)
         9.      JAWATAN YANG DISANDANG DALAM PERTUBUHAN / LAIN-LAIN
         10.       REKOD AKADEMIK


BIL.               SIJIL / IJAZAH       INSTITUT / PUSAT PENGAJIAN TINGGI  TAHUN
B.        1.        NAMA ISTERI / SUAMI :
         2.        JAWATAN / PEKERJAAN ISTERI / SUAMI :
         3.        ALAMAT PEJABAT ISTERI / SUAMI :
   Folder Borang../Tapisan Keutuhan (Lampiran T1)../siti

								
To top