Umowa podnajmu części lokalu użytkowego by Arnold2222

VIEWS: 4,421 PAGES: 2

More Info
									       UMOWA PODNAJMU CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO




zawarta dnia ......................................... w .................................................................. pomiędzy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wynajmującym
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Podnajemcą.


                                     §1
1. Wynajmujący oświadcza, iż jest najemcą lokalu położonego w .............................................
2. Wynajmujący posiada prawo do lokalu z tytułu ......................................................................
                                     §2
Wynajmujący oddaje w podnajem ...............................................................................................
                                     §3.
Wynajmujący wyraża zgodę na korzystanie przez Podnajemcę z:
.......................................................................................................................................................
                                     §4
Podnajemca oświadcza, iż przyjmuje bez zastrzeżeń przedmiot umowy w takim stanie, w
jakim jest w chwili zawarcia umowy.
                                     §5
Podnajemcą będzie płacił Wynajmującemu czynsz z dołu w wysokości ....................................
złotych miesięcznie powiększony o podatek VAT do ................................... dnia następnego
miesiąca na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego.
                                     §6
Podnajemca na własny koszt dokona renowacji przedmiotu najmu.
                                     §7
Podnajemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w przedmiocie umowy bez zgody
Wynajmującego.
                               §8
Podnajemcy nie wolno obciążyć przedmiotu podnajmu jakimkolwiek prawem osoby trzeciej.
                               §9
Umowa zostaje zawarta na czas ..................................................................................................
                               §10
Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie zalegania przez
Podnajemcę z zapłatą czynszu, bądź w przypadku naruszenia postanowień § 7 i § 8 niniejszej
umowy.
                               §11
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
                               §12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a
ewentualne spory wynikłe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów
powszechnych.
                               §13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.




.....................................................                 .............................................
     Wynajmujący                                        Podnajemca

								
To top