Umowa najmu samochodu by Arnold2222

VIEWS: 2,512 PAGES: 2

More Info
									                    UMOWA NAJMU SAMOCHODUZawarta dnia ...................................w..........................................................................pomiędzy
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wynajmującym,
a
.......................................................................................................................................................
zam. w ..........................................................................................................................................
zwanym alej Najemcą.
                                     §1
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy samochód marki ..........................................................
koloru ................................................. , rok produkcji ............................, o numerach
rejestracyjnych       ..........................................numer     silnika     .................................................,
numer nadwozia .................................... Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym
właścicielem samochodu.
                                     §2
1.Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym wyżej: kluczyki , dowód
rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową OC na rok .................... , kluczyki od stosowanych w
pojeździe zabezpieczeń.
2. Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w pełni sprawny, oraz posiada sprawną
gaśnicę, koło zapasowe, zestaw narzędzi, zabezpieczenia                        .................................................
radio ........................................................... , oraz jest zatankowany do pełna.
                                     §3
Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości
.......................................................................................................................................................
                                     §4
Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego
używania osobom trzecim.. Wszystkie zmiany i ulepszenia pojazdu.
                                     §5
Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji przedmiotu najmu oraz napraw
bieżących.
                                     §6
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................................. do dnia ................................... .
Po upływie terminu umowy Najemca zwróci samochód Wynajmującemu wraz z rzeczami
wymienionymi w § 2 pkt 2 oraz z pełnym bakiem.
                             §7
Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem ......................... okresu
wypowiedzenia.
                             §8
Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli
Najemca zalega z należnym czynszem ................................ lub narusza inne postanowienia
umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej, Najemca obowiązany
jest rozliczyć się z Wynajmującym i zwrócić przedmiot najmu                       wraz z rzeczami
wymienionymi w § 2 pkt 2 oraz z pełnym bakiem w terminie ..................... dni.
                             §9
Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
                            § 10
Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.
                            § 11
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miał zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
                            § 12
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
...................................................  ......................................................
       Wynajmujący                          Najemca

								
To top