Docstoc

UMOWA DAROWIZNY zawarta dnia w pomi

Document Sample
UMOWA DAROWIZNY zawarta dnia w pomi Powered By Docstoc
					                         UMOWA DAROWIZNY


zawarta dnia...................................... w........................................................................ pomiędzy
.......................................................................................................................................................
zam. w ..........................................................................................................................................
zwanym dalej Darczyńcą,
a
.......................................................................................................................................................
zam. w ..........................................................................................................................................
zwanym dalej Obdarowanym.


                                     §1
Darczyńca zobowiązuje się wydać następujące rzeczy ruchome
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
na rzecz Obdarowanego, a Obdarowany przyjmuje te rzeczy na własność.


                                     §2
Darczyńca, ma prawo odwołać wykonaną darowiznę w każdym czasie jeżeli Obdarowany
dopuścił się względem niego lub jego najbliższych rażącej niewdzięczności.


                                     §3
Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


                                     §4
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
.....................................                                 .....................................
   Darczyńca                                                 Obdarowany

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3686
posted:2/20/2010
language:Polish
pages:1
Description: Wzory Umów Przykłady Różne wzory
About