Oriflame-Draugiem lv_A5

Document Sample
Oriflame-Draugiem lv_A5 Powered By Docstoc
					Draugiem.lv ir 2 miljoni lietotÇju un visiem ir nepiecie‰ama Oriflame kosmïtika.
Iespïjams, ka kÇdam no vi¿iem vïl nav sava Skaistuma Konsultanta.
TÇdï∫ esi ...

Draugos ar Oriflame!
Iepriecini eso‰os draugus un ietaupi vi¿u laiku dÇvanu izvïlei! Iegsti jaunus draugus un pal¥dzi vi¿iem
izvïlïties visatbilsto‰Çko kosmïtiku! Pelni vairÇk kopÇ ar Oriflame un draugiem.lv!

Ej uz savu profilu draugiem.lv mÇjas lapÇ, sÇkot ar 26. novembri, pievieno savai bildei Oriflame logo
un izvïlies 1 vai 2 apdz¥votas vietas LatvijÇ, kur esi gatavs iegt un apkalpot jaunus klientus un draugus!

VairÇk par kampa¿u uzzinÇsi www.draugiem.lv no 26. novembra!

NB! Kampa¿a ilgs tikai 4 nedï∫as - izmanto iespïju un esi akt¥vs. Kampa¿as laikÇ pÇrbaudi savu pastu
“draugos” vismaz reizi dienÇ un pÇrliecinies, ka kÇdÇ no profila sada∫Çm esi norÇd¥jis savu mobilÇ
tÇlru¿a numuru!

Vïl neesi reÆistrïjies un izveidojis savu profilu www.draugiem.lv?
Tad 1) sa¿em uzaicinÇjumu pievienoties no kÇda drauga, kas ir reÆistrïjies 2) reÆistrïjies un izveido savu profilu
3) sti e-pastu uz draugiem@oriflame.lv ar savu Konsultanta kodu, vÇrdu, uzvÇrdu, personas kodu, e-pastu (kas
reÆistrïts www.draugiem.lv) un mobilo tÇlruni. Izmai¿as TavÇ profilÇ tiks veiktas tuvÇkajÇ piektdienÇ.

TavÇ profilÇ nav iespïjams pievienot Oriflame logo?
Tad sti e-pastu uz draugiem@oriflame.lv ar savu Konsultanta kodu, vÇrdu, uzvÇrdu, personas kodu, e-pastu (kas
reÆistrïts www.draugiem.lv) un mobilo tÇlruni. Izmai¿as TavÇ profilÇ tiks veiktas tuvÇkajÇ piektdienÇ.
                                                           514006

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:72
posted:2/20/2010
language:Latvian
pages:1