Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

Document Sample
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków Powered By Docstoc
					.........................................
  (pieczątka firmowa)

                                                ................. ..............................
                                                    (miejscowość, data)             Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków  Niniejszym poświadczam, że Pan(i) .......................................................................................
  zamieszkał(a) ............................................................................................................................
  nr PESEL ..................................................................................................................................
  jest zatrudniona w .....................................................................................................................
  ..............................................................................................................................na podstawie
  ...................................................................................................................................................
            (umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę)
  zawartej na czas ........................................................................................................................
                 (określony, nieokreślony, wykonywania określonej pracy, próbny)

  od dnia ................................................................ do dnia ........................................................
  na stanowisku ...........................................................................................................................
  ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem z okresu ostatnich sześciu miesięcy w
  wysokości ................................................................................................................................
                    (brutto, netto)
  Wynagrodzenie powyższe nie podlega/podlega zajęciu w kwocie .........................................
  ............................................................................................................................. miesięcznie
  od dnia .................................................. do dnia ......................................................................
  Pracownik nie znajduje/znajduje się w okresie rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę.
                               .........................................................
                                    (podpis osoby uprawnionej)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2672
posted:2/19/2010
language:Indonesian
pages:1
Description: Wzory Umów Przykłady Przy pracy
About