Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

Document Sample
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia Powered By Docstoc
					                     Rozwiązanie umowy o pracę
                   przez pracownika bez wypowiedzenia
                                                     .............................................
                                                           (miejscowość data)

................................................................
...............................................................
 (imię i nazwisko, adres pracownika)


                                             .............................................................
                                             .............................................................
                                             .............................................................
                                                  (nazwa i adres pracodawcy)
Z dniem .............................rozwiązuję bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę
zawartą dnia ............................. na podstawie art. .............................................Kodeksu Pracy
z powodu ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................                                   ..........................................
                                     (podpis pracownika)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:10384
posted:2/19/2010
language:Polish
pages:1
Description: Wzory Umów Przykłady Przy pracy
About