Aneks do umowy o pracę

Document Sample
Aneks do umowy o pracę Powered By Docstoc
					                     ANEKS DO UMOWY O PRACĘ


Niniejszy aneks zawarto dnia ................................... w ............................................ pomiędzy:

......................................................................................................................................................

zwanym dalej pracodawcą reprezentowanym przez ..................................................................
a ....................................................................................................................................................

zwanym dalej pracownikiem.

                                     §1

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem ......................................... zmieniają
na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą w dniu ....................................................

                                     §2

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących ...................................................

......................................................................................................................................................

będą obowiązywały następujące warunki:

......................................................................................................................................................

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.
      ...........................................                   .................................................

         podpis pracownika                                  podpis pracodawcy

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: aneks, umowy, pracę
Stats:
views:3340
posted:2/19/2010
language:Polish
pages:1
Description: Wzory Umów Przykłady Przy pracy
About