Docstoc

FALSAFAH PENDIDIKAN

Document Sample
FALSAFAH PENDIDIKAN Powered By Docstoc
					   INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
  KAMPUS INSTITUT PERGURUAN TUANKU BAINUN
   14000 BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG.


 FALSAFAH PENDIDIKAN
   KEBANGSAAN
      TAJUK:
PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DI
 MALAYSIA SEBELUM MERDEKA


NAMA      :  EMIRA SYAZANA BT YUSOF
OPSYEN     :  1 PISMP PJ
TARIKH     :  12 FEBUARI 2009
NAMA PENSYARAH :  M.ELANGKO A/L MUNIANDY
       KANDUNGAN
1. SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA (1400-1956)
2. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDIDIKAN SEBELUM
  MERDEKA
3. SISTEM PENDIDIKAN DI TANAH MELAYU (Peringkat Pertama)
     oPendidikan Rendah
     oPendidikan Menengah
     oLatihan Perguruan
     oPendidikan Vokasional dan Teknik
     oPendidkan Tinggi
4. SISTEM PENDIDIKAN DI TANAH MELAYU (PeringkatKedua)
    oLaporan Cheeseman
    oLaporan Barnes
    oLaporan Fenn-Wu
    oOrdinan Pelajaran 1952
    oJawatankuasa Khas
5. PENDIDIKAN TINGGI DI MALAYSIA
6. PENDIDIKAN DI SABAH DAN SARAWAK
7. KESIMPULAN
8. RUJUKAN
 Sebelum Zaman      Selepas Zaman
Kolonialisme British  Kolonialisme British
  (1400-1786)      (1786-1956)
 Pendidikan Islam           Sebelum Perang
   (tempat)              Dunia Kedua
                     (1786-1941)
 Rumah guru            (tahap persekolahan)
Masjid, surau
                 Pendidikan Rendah&
 dan madrasah          Menengah
Sekolah pondok          Latihan Perguruan
                 Pendidikan
                 Vokasional & Teknik
                 Pendidikan Tinggi

     Selepas Perang Dunia Kedua (1946-1956)
     (Laporan Pendidikan/ Tahap Pendidikan)

   •Rancangan Cheeseman (1946)
   •Laporan Barnes (1951)
   •Laporan Fenn-Wu (1952)
   •Ordinan Pelajaran (1952)
   •Penyata Razak (1956)
   •Latihan Perguruan
   •Pendidikan Tinggi
          EKONOMI
     FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
POLITIK   PENDIDIKAN SEBELUM   AGAMA
          MERDEKA
         SOSIOBUDAYA
       SISTEM PENDIDIKAN DI
        TANAH MELAYU

           PERINGKAT
            PERTAMA                   Pendidikan
       Pendidikan        Vokasional
Pendidikan  Menengah         dan Teknik  Pendidkan
 Rendah          Latihan          Tinggi
             Perguruan
   PENDIDIKAN RENDAH

      Sekolah      Sekolah
    Vernakular Cina  Vernakular Tamil                  Sekolah
Sekolah Vernakular        Vernakular
   Melayu            Inggeris


           PENDIDIKAN
           VERNAKULAR
 SEKOLAH VERNAKULAR MELAYU

Ditubuhkan selepas mendapat arahan dari mahkamah.
Pada 1856 dua buah sekolah harian Melayu telah dibina.
Penutupan sekolah Melayu adalah disebabkan:
  i.   kurangnya kesedaran masyarakat Melayu.
  ii.  Sekolah kerajaan dikatakan mengeluarkan ideologi
    sekular yang bertentangan dengan Islam.
  iii. Tidak ekonomik kerana bilangan pelajar yang terlalu
    kecil.
 1872- Pengajaran 2 sesi (pagi dan petang) diwujudkan
 Sebelah pagi diajar akedemik dan sebelah petang diajar
  bahasa Arab serta Al-Quran
 R.J Wilkinson ,1903 telah memperkenalkan tulisan dan ejaan
  rumi.
 Namun bantuan tidak disediakan pada kelas petang
 Undang-undang telah diadakan bagi memastikan semua
  kanak-kanak pergi ke sekolah
 SEKOLAH VERNAKULAR CINA
1918- Sekolah vernakular cina ditubuhkan dan dibantu oleh orang
    perseorangan dan persatuan dr China.
Kurikulum berdasarkan Tanah Besar China iaitu berkaitan dengan:
    i. Sahsiah
    ii. Salasilah dan
    iii. Sejarah Negara China
 Organisasi tidak diganggu pada mulanya oleh orang Inggeris.
 Perubahan kurikulum dibuat oleh Kang Yu Wei.
 3 Peringkat persekolahan:
    i. 6tahun sekolah rendah
    ii. Junior middle
    iii. Senior Middle
Ordian pendaftaran sekolah ditubuhkan bagi menyekat perjalanan
 sekolah rendah.
Oleh itu sebagai cara mengawal sekolah ialah kerajaan memberi
 bantuan kewangan.
   SEKOLAH VERNAKULAR TAMIL
 Tertumpu di estet (buruh tertumpu di ladang)
 Penduduk India datang dr Selatan India dalam bilangan yang besar
Buruh estet hantar anak mereka kerana tiada siapa yang akan menjaga anak
  mereka ketika mereka bekerja di ladang.
 Pada peringkat awal, tiada kesedaran di kalangan penduduk ladang tentang
  kepentingan pendidikan.
 Ciri-ciri Sekolah vernakular tamil:
     i. Kemudahan /infrastruktur (buku) kurang
     ii. Terdapat penduduk ladang yang hantar anak mereka ke sekolah
       Inggeris(yang berkemampuan)
     iii. Tiada bantuan daripada British
     iv. Lokasi- Estet.
 Kod Buruh 1902- semua pemilik ladang perlu mendirikan sekolah jika
            terdapat 10 kanak-kanak yang ingin belajar.
 Selepas Kod Buruh, British memberi bantuan.
  Kerajaan juga telah membuka beberapa buah sekolah Tamil secara
   percuma
   Pada 1930 muncul 4 sekolah vernakular Tamil
     a)   Sekolah kerajaan
     b)   Sekolah estet
     c)   Sekolah persendirian
     d)   Sekolah persendirian oleh pendakwah Kristian
SEKOLAH VERNAKULAR INGGERIS
  Menggunakan bahasa penghantar Inggeris
  Terdapat 3 jenis sekolah Inggeris
      i.  Ditubuhkan oleh pendakwah Kristian
      ii. Sekolah kerajaan
      iii. Sekolah Inggeris
  Pendakwah Kristian memainkan peranan yang penting dalam
  pendidikan
  Ini kerana kerajaan Inggeris tidak mahu pendidikan berlebihan
  diberikan kepada golongan bumiputera dan pendatang
  Pada 1930 barulah Inggeris mengamalkan dasar terbuka.
  1905 -Pendidikan untuk anak-anak bangsawan telah diadakan di
  Malay Collegue Kuala Kangsar.
  Rundingan dibuat antara pembesar Melayu Perak dengan R.J
  Wilkinson.
  Matlamat utama ialah mengekalkan elitisme di kalangan
  bangsawan Melayu.
  Implikasinya menyedarkan orang Melayu kelas bawahan untuk
  mendapat pendidikan Inggeris.
 PERINGKAT
  KEDUA
 Pejabat-pejabat pentadbiran British mula berkembang dan keperluan buruh
 bagi mengisi jawatan-jawatan perlu diisi namun kadar buta huruf dikalangan
 masyarakat pada ketika itu adalah tinggi. Menyedari hakikat ini, perubahan
 dalam sistem pendidikan adalah langkah wajar dan sekitar tahun 1930’an
 British mula membenarkan orang Melayu bersekolah yang sebelum ini hanya
 dibuka kepada golongan elit Melayu.
 Akibat kemasukkan masyarakat Melayu maka penstrukturan semula perlu
 dilakukan maka lahirlah Laporan Cheeseman.
     LAPORAN CHEESEMAN

1. Tempat percuma diberikankepada kanak-
  kanak yang menghadiri sekolah vernakular
  peringkat rendah
2. Bahasa Inggeris diajarkan dalam semua
  sekolah rendah
3. Menubuhkan 2 jenis sekolah menengah
4. Perlaksanaan secara penuh Laporan
  Pelajaran 1938 mengenai pendidikan
  vokasional.

Masalah:
- tidak berfokuskan kepada integrasi sosial dalam
  kalangan berbilang kaum, ia lupus dengan begitu
  sahaja pd 1949.
Barnes iaitu seorang Pengarah Fakulti Kemasyarakatan di Universiti
Oxford telah memperbaiki Laporan Cheeseman dengan menghasilkan
Laporan Barnes pada tahun 1949.


     LAPORAN BARNES 1949
 1. Penubuhan sekolah dwibahasa dengan bahasa Melayu dan bahasa
  Inggeris sebaga bahasa pengantar
 2. Pertukaran sekolah-sekolah Melayu, Cina dan Tamil kepada sekolah
  kebangsaan.
 3. Penggantian pengajaran JAWI dengan pengarajan agama. Masalah:
 - Gagal untuk mencadangkan sebarang penambahbaikan kepada sekolah-
  sekolah Melayu tanpa merombak semula sisitem pendidikan secara
  keseluruhan.
Masyarakat Cina dan India yang telah dibawa oleh British juga telah membawa
sama sistem pendidikan dari negara asal mereka telah menyuarakan rasa tidak
puas hati kepada Laporan Barnes. Kedatangan Dr. W.P.Fenn dan Dr. Wu The You
pada tahun 1951 bertujuan mengkaji potensi sekolah Cina di Tanah Melayu telah
menghasilkan Laporan Fenn Wu 1951
        LAPORAN FENN-WU 1951
 1. Bahasa Melayu, Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris dijadikan
   bahasa pengantar di sekolah vernakular
Akibat daripada pertembungan dua laporan ini maka terhasil Ordinan Pelajaran 1952
bagi mengkaji semula dan membuat perubahan-perubahan kepada Laporan Barnes
dan Fenn Wu. Ordinan Pelajaran ini dihasilkan oleh Ahli Jawatankuasa Pendidikan
Pelajaran dan dibentangkan di Majlis Perundangan Persekutuan dan diluluskan pada
tahun 1951.

       ORDINAN PELAJARAN 1952
  1. Bahasa Tamil dan Cina diajarkan sebagai bahasa ketiga tetapi
   Sekolah Vernakular Tamil dan Cina tidak diterima sebagai
   sebahagian dari sistem persekolahan kebangsaan.
  2. Sekolah jenis kebangsaan Inggeris pula terus dikekalkan dan
   sekolah menengah vokasional perlu dimajukan dan ditambah
   bilangannya.


  Masalah:
  - Ordinan Pelajaran ini juga mempunyai halangan yang besar
   iaitu; kurang guru terlatih, Dana yang tidak mencukupi dan
   mendapat tentangan yang hebat daripada kalangan etnik Cina
   dan India.
Jawantankuasa Khas pula dicadangkan bagi memperbaiki Ordinan Pelajaran


       JAWATANKUASA KHAS

 1. Menghadkan kemasukkan pelajar ke sekolah Inggeris
 2. Penggunaan bahasa Inggeris dan Melayu secara beransur-
  ansur
 3. Pengunaan tiga bahasa di sekolah venakular Cina dan Tamil dan
  menubuhkan sekolah vokasional.
PENDIDIKAN TINGGI DI MALAYSIA

 1. Pada 1929 Maktab Raffles dibuka oleh Sir
  Hugh Clifford ,Gabenor Negeri-negeri
  Selat.
 2. Sebelum Maktab Raffles di Singapura
  sudah ada maktab Perubatan King Edward
  di Singapura
 3. Pada 1949,Universiti Malaya telah
  ditubuhkan di Singapura
 4. Atas desakan politik pada 1959 cawangan
  universiti Malaya telah di bina di Kuala
  Lumpur
PENDIDIKAN DI SABAH DAN SARAWAK


 1. Sistem persekolahan pada peringkat rendah adalah
   sama dengan Malaya
 2. Sekolah vernakular untuk kanak-kanak bumiputera
   tidak diberi perhatian.
 3. Pendakwah kristian menubuhkan sekolah di kawasan
   pedalaman.
 4. Sekolah belajar Quran ditubuhkan oleh orang Islam
 5. Sekolah Cina pula telah ditubuhkan oleh orang Cina
         KESIMPULAN
Secara keseluruhannya pendidikan di Tanah Melayu semasa pemerintahan
British terbahagi kepada dua peringkat iaitu peringkat pertama dan perngkat
kedua.

Pada mulanya kerajaan British mengambil keputusan bukan tanggungjawab
mereka memberikan pendidikan kepada penduduk di Tanah Melayu tetapi lama
kelamaan, mereka menyedari bahawa pendidikan asas perlu diberi kepada
peduduk Tanah Melayu selepas menerima penduduk Tanah Melayu sebagai
penjawat jawatan awam dalam pemerintahan mereka. Justeru itu, pendidikan
asas seperti membaca,menulis dan mengira di ajar dan diterapkan dalam sistem
pendidikan pada ketika itu.

Pada peringkat kedua, pendidikan di Tanah Melayu banyak
mengalamiperubahan selepas wujudnya beberapa laporan yang bertujuan
memperbaiki sistem pendidikan pada ketika itu.

Lama kelamaan, sistem pendidikan di Tanah Melayu diperbaharui dan
ditingkatkan sehingga ke peringkat pendidikan sehingga pengajian tinggi.
Sabah dan Sarawak juga tidak ketinggalan dari segi pendidikannya.
SUMBER RUJUKAN   1. FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Untuk
    Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian
    4 Tahun.
   2. Sejarah Malaysia Tingkatan 5 . Kurikulum
    Bersepadu Sekolah Menengah.Dewan Bahasa dan
    Pustaka 2002.


 SUMBER INTERNET


   1. www.gurusejarah.blogspot.com

   2. http://www.scribd.com/doc/2335271/KRONO
    LOGI-PENDIDIKAN-SEKOLAH-DI-
    MALAYSIA

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8190
posted:2/19/2010
language:Malay
pages:21