Docstoc

php - DOC

Document Sample
php - DOC Powered By Docstoc
					                ทาความรู้จักกับ php
                ความหมายของ PHP ?
     ในปัจจุบัน Web site ต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น เรื่องของความสวยงามและแปลกใหม่ ,
การบริการข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย,เป็นสื่อกลางในการติดต่อ
และสิ่งหนึ่งที่กาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบการ ขายของก็คือ E-commerce
ซึ่งเจ้าของสินค้าต่างๆ ไม่จาเป็น ต้องมีร้านค้าจริงและไม่จาเป็นต้องจ้างคนขายของอีกต่อไปร้านค้าและตัวสินค้านั้น
จะไปปรากฏอยู่บน Wed site และการซื้อขายก็เกิดขึ้นบนโลกของ Internet แล้ว PHP ช่วยเราให้เป็นการพัฒนา Web site
และความสามารถที่โดดเด่นอีกประการ-หนึ่งของ PHP นั้น คือ database-enabled web page ทาให้เอกสารของ HTML
สามารถที่ จะเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล (database)ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงทาให้
ความตองการในเรื่องการจัดรายการสินค้าและรับรายการสั่งของตลอดจนการจัดเก็บ ข้อมูลต่างๆ ที่สาคัญผ่านทาง
Internet เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

     PHP เป็นภาษาจาพวก scripting language คาสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (script)
และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคาสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP
ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML
โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-
embedded scripting language เป็นเครื่องมือที่สาคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น

     เนื่องจากว่า PHP ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัว Web Server ดังนั้นถ้าจะใช้ PHP ก็จะต้องดูก่อนว่า Web server
นั้นสามารถใช้สคริปต์ PHP ได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น PHP สามารถใช้ได้กับ Apache WebServer และ Personal Web Server
(PWP) สาหรับระบบปฏิบัติการ Windows 95/98/NT
ในกรณีของ Apache เราสามารถใช้ PHP ได้สองรูปแบบคือ ในลักษณะของ CGI และ Apache Module
ความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่า ถ้าใช้ PHP เป็นแบบโมดูล PHP จะเป็นส่วนหนึ่งของ Apache
หรือเป็นส่วนขยายในการทางานนั่นเอง ซึ่งจะทางานได้เร็วกว่าแบบที่เป็น CGI เพราะว่า ถ้าเป็น CGI แล้ว
ตัวแปลชุดคาสั่งของ PHP ถือว่าเป็นแค่โปรแกรมภายนอก ซึ่ง Apache จะต้องเรียกขึ้นมาทางานทุกครั้ง ที่ต้องการใช้ PHP
ดังนั้น ถ้ามองในเรื่องของประสิทธิภาพในการทางาน การใช้ PHP แบบที่เป็นโมดูลหนึ่งของ Apache
จะทางานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

ลักษณะเด่นของ PHP

ใช้ได้ฟรี PHP เป็นโปรแกรมวิ่งข้าง Sever ดังนั้นขีดความสามารถไม่จากัด
Conlatfun-นั่นคือPHP วิ่งบนเครื่อง UNIX,Linux,Windows ได้หมด
เรียนรู้ง่าย เนืองจาก PHP ฝั่งเข้าไปใน HTML และใช้ดครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ
เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมือใช้กับ Apach Xerve เพราะไม่ต้องใช้โปรแกรมจากภายนอก
ใช้ร่วมกับ XML ได้ทันที
ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูลได้
ใช้กับข้อมูลตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้กับโครงสร้างข้อมูลใช้ได้แบบ Scalar,Array,Associative array
ใช้กับการประมวลผลภาพได้

อ้างอิง http://www.thaicreate.com/index.php?modules=tutorphp.php                     การตกแต่งเวบจาก php nuke

การเข้าสู่เมนูผู้ดูแลระบบ ที่ Address bar เปลี่ยน index.php เป็น admin.php]
.ใส่รหัสผู้ดูแลเวบ admin รหัสผ่าน 123654 รหัสรับตามที่เห็น
1.สารองข้อมูล เป็นฐานข้อมูลสาหรับเก็บข้อมูลของเวบเราเอง
2.เมนู เป็นตัวจัดและตกแต่งหน้าตาซึ่งจะแบ่งเป็นด้าน ซ้าย กลาง และขวา
3.แก้ไขผู้ดูแลเวบ แก้ไขข้อมูลผู้ดูแลเวบ รหัสผ่าน สามารถแก้ไขได้ที่หลัง
4.กลุ่มสมาชิก ระบบจัดการ จัดกลุ่มขอสมาชิกที่สมัคร
5.httpที่ส่งผู้ชมเข้ามา จะบอกเวบไซด์ที่ผู้ชมเข้ามาชมจากการลิงค์
6.IP Ban เป็นการห้ามใช้รหัส IP ไม่ควรไปยุ่ง
7.ประกาศ เป็นเมนูสาหรับประกาศข่าว จะปรากฏตรงกลางด้านบนสุดก่อน
8.Moderation ระบบควบคุมและจัดการกับพฤติกรรมของสมชิก
    9.โมดุล เป็นโปรแกรมอิสระที่ทางานสาเร็จรูปในตัว เช่น นาฬิกา
    10.จดหมายข่าว เป็นการส่งจดหมายหรือ อีเมลไปหาสมาชิก
    11.Optimize DB เป็นการจัดระบบข้อมูลในฐานข้อมูลก่อนสารองข้อมูล
    12.ค่าติดตั้งเฉพาะระบบ เป็นการตั้งค่าเบื้องต้นของผู้ดูแลเวบที่ต้องทาเป็นอันดับแรก
    13.เรื่องที่ส่งเข้ามา เป็นการบอกรายละเอียดของข่าว บทความ ที่ส่งเข้ามา
    14.ออกจากระบบ ต้องออกจากระบบทุกครั้งหลังจากเลิกใช้
    15.จัดการโมดุล คือโปรแกรมอิสระ ที่เราสามารถเพิ่มและเอาออกได้

เริ่มปรับปรุงเวบของโรงเรียน ดังนี้
   1. เข้าเมนูค่าติดตั้งระบบ กรอกข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน เลือกธีม (หน้าตา) กรอกข้อมูลท้ายเวบ
     บันทึกการเปลี่ยนแปลง
2. ตกแต่งหัวเวบ ขนาดอยู่ในช่วง w= 780-1000 h=100-150 โดยใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น photoshop , Gimp
  หรือ โปรแกรมที่ถนัด เซพเป็น logo.gif เสร็จแล้ว ftp ขึ้นไปที่โฮตส์ของเราเอง เก็บไว้ที่
Public_html/them/ชื่อธีมที่เลือก/images
  หมายเหตุ them บาง them อาจจะไม่กาหนดภาพหัวเวบเป็น logo.gif วิธีตรวจสอบคือเอาเม้าส์ไปคลิกขวาที่หัวเวบ
เลือก properties ดูที่ Address จะเห็นว่า เป็นชื่อ header_03.gif
วิธีแก้คือ ใช้โปรแกรม ftp pro ส่งลงมาแก้ไขรูปภาพ เพิ่มตัวอักษร แล้วส่งกลับไปทับไฟล์เดิม

3. ตกแต่งรูปภาพทุกรูปที่เราจะเอาขึ้นเวบ โดยการ รีไซด์ หรือย่อขนาด ให้เล็กลง ประมาณ width=100-300 pix
  แต่รูปภาพที่จะใส่ในเมนู ด้านซ้ายและขวาควรมีขนาด Wight ไม่เกิน 90 pix จะใช้โปรแกรมตกแต่งภาพใดก็ได้
  เสร็จแล้ว ftp ขึ้นไปไว้ที่ Public_html/images
                 การนารูปภาพมาแสดงในเวบ
การนารูปภาพที่เรานาขึ้ไปเก็บไว้ในโฟนเดอร์ images สามารถนามาแสดงในเวบโดย คลิกที่ไอคอนเพิ่มรูปภาพ
 จะปรากฏกล่องให้กรอก images Url ให้กรอกเพียงชื่อโฟนเดอร์ที่เราเก็บภาพ ตามด้วยชื่อภาพพร้อมนามสกุล
(ชื่อภาพต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
เสร็จแล้วทดลองเอาเม้าส์ไปคลิกที่พื้นที่ว่างใต้ Preview เพื่อดูว่าได้รูปตามต้องการหรือยัง
                              เมื่อได้ภาพที่ต้องการ คลิก Insert
4. การใช้เมนูประกาศ เข้าสู่เมนูผู้ดูแลระบบ เลือกประกาศ เพิ่มประกาศ กรอกหัวเรื่อง กรอกเนื้อหา เพิ่มรูปภาพ
  เมนูนี้จะแสดงในหน้าแรกตรงด้านบนเสมอ
5. โมดุลเนื้อหา
  โมดุลนี้จะไม่แสดงในหน้าแรก จะแสดงโดยการสร้างลิ้งค์ไปหา เหมาะสาหรับทาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
  ดาเนินการดังนี้
  1.กรอกเนื้อหา และภาพประกอบ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
  2. เลื่อน สกอลบาร์ ลงมาข้างล่างสุด คลิก ส่ง
จะปรากฏตารางบอกรายละเอียดของ เนื้อหา ในรูปตาราง เราสามารถสร้างได้หลายๆเนื้อหา เก็บไว้ เช่น
ข้อมูลครูรายบุคคล ข้อมูลนักเรียน ประวัติ ฯลฯ และเรายังสามารถ COPY
ตัวอักษรจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปวางได้เลย แต่การแทรกรูปภาพต้องกระทาตามแบบที่ได้เสนอไว้แล้ว
                   การนาเนื้อหาที่เราสร้างไว้มาแสดง
  1. เข้าไปที่  เมนู  จะเป็นตารางบอกรายละเอียด ชื่อ ตาแหน่ง ลาดับ ประเภท สถานะปัจจุบัน ผู้ที่สามารถเห็น
    ส่วนการจัดการ( แก้ไข เปลี่ยนสถานะ ลบ ดู)
    รายการที่ปรากฏในหน้าแรกจะเห็นและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในเมนู ดังนี้
    ชื่อ เป็นชื่อของเมนูที่เราตั้งครั้งแรก
    ตาแหน่ง คือตาแหน่งที่ตั้งไว้ คือ ขวา กลาง ซ้าย เราสามารถปรับเปลี่ยนได้
    ลาดับที่ คือการจัดอันดับก่อนหลัง จะเริ่มจากกลาง ซ้าย และขวา
    แต่ละตาแหน่งของด้านจะบอกอันดับของชื่อเมนูแต่ละอัน สามารถปรับเลื่อนตาแหน่งได้โดยคลิกที่ลูกศรขึ้น ลง
    ประเภท จะบอกประเภทหรือชนิดของเมนู เช่น เป็นไฟล์ทั่วไป หรือ html
    สถานะ จะบอกสถานะขณะนี้ว่า ทางานหรือไม่ทางาน ผู้สามารถอ่านข้อมูลได้
    จะบอกข้อจากัด ซึ่งเราเป็นผู้กาหนดไว้ตอนสร้างเมนู
    ภาษา จะบอกภาษาที่กาหนดไว้
การเพิ่มเมนูใหม่ เลื่อนลงไปข้างล่างจะเป็นการสร้างเมนูใหม่ พิมพ์ชื่อเมนู พิมพ์รายการข้อมูลที่จะนาเสนอ
จะแรกไอคอนสวยๆก็ได้ เสร็จแล้วเลือกตาแหน่ง ซ้ายหรือขวา คลิกสร้างเมนูจะปรากฏตามตาแหน่งที่เรากาหนด
โดยอยู่ด้านล่างสุด
กลับไปเลือก เนื้อหาที่เราสร้างไว้ เลือก แก้ไข ในเนื้อหาที่เราต้องการลิ้งค์ไปหา หัวข้อประวัติโรงเรียน
     ทึบดาที่ช่อง Address คลิกขวา COPY
       กลับไปที่ เมนู จะปรากฏเมนูที่เราสร้างขึ้นใหม่ ในที่นี้ คือ เมนูข้อมูลสารสนเทศ คลิกที่ แก้ไข
ในแถวของข้อมูลสารสนเทศ
จะปรากฏเมนูชื่อ ข้อมูลสารสนเทศ ทึบดาที่ข้อความลิ้งค์ เลือก สร้างลิ้งค์ ที่ไอคอน รูปโซ่
จะปรากฏกล่องเพิ่มลิ้งค์ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ ช่อ Link URL คลิกขวา แล้ววาง เป็นการวางAddress ที่เรา COPY มา
เสร็จแล้วเลือก Inset แล้วเลือกบันทึกเมนู
                        จะปรากฏลิ้งค์ในหัวข้อที่เราสร้างลิงค์ เมื่อเอาเม้าส์ไปชี้ก็จะเกิดรูปมือ
เมื่อสามารถลิงค์ไปเนื้อหาที่เราสร้างไว้                     วิธีใช้โมดุลข่าวประชาสัมพันธ์
มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
   1. ตกแต่งภาพกิจกรรมที่จะใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์ ให้มีขนาดไม่เกิน 800x600 pix บันทึกเป็นนามสกุล jpg
     หรือ gif
   2. เข้าเมนูผู้ดูแลระบบ (http://www.โดเมน.info/admin.php)
   3. คลิกจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
   4. Browse หารูปที่เราตกแต่งไว้ เมื่อได้แล้วคลิกเพิ่มรูป เราสามารถเพิ่มรูปไดอีกด้วยการBrowse
     ตามจาภาพที่เราต้องการนาเสนอ แต่ในแต่ละหัวข้อ ประชาสัมพันธ์ เราเติมได้ 3 รูป
     รูปอื่นต้องเพิ่มในหัวข้อใหม่(เราอยากแสดงหลายภาพ ให้ใช้ photoscape ทาเป็น anigif)
      คลิก
5. พิมพ์หัวข้อ พิมพ์คาบรรยาย พิมพ์ชื่อผู้เขียน
  6.คลิกเลือกรูปภาพ เมื่อเลือกภาพจะแสดงด้านขวา เลือกครบแล้ว คลิกเพิ่มหั วข้อ
ในฐานะท่านเป็นผู้ดูแลระบบท่านสามารถ แก้ไขที่ปุ่มEdit ลบ ที่ปุ่ม Del ( ปุ่ม DEL ห้ามใช้ในขณะนี้
เพราะยังแก้ไขไม่สมบูรณ์) ปุ่ม More ดูทั้งหมด ปุ่ม send หมายถึงส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนทางEmail print
พิมพ์ข่าวออกมา เพื่อจัดนิทรรศการหรือ เข้าแฟ้มสะสมงานของท่าได้

ถ้าต้องการให้ข่าแสดง 1 คอลัมส์ เป็นแถวเรียงลงมา ต้องไปเปลี่ยนที่ เมนู เปลี่ยนบล็อกเป็น 1 คอลัมส์

   ด้วยความปรารถนาดีจาก ชาวครูดอทคอม
ถ้ายังทาไม่ได้ติดต่อ ผอ.อานวย แฝงสาคู โทร 0898911122 ยินดีให้คาปรึกษาครับ
                  การใช้ FTP ในการ UpLoad
 เราสามารถใช้โปรแกรม WU-FTP หรือ WS-FTP ในการอัพโหลด ข้อมูลไปยัง Server ของโฮสท์ที่เราเช่าอยู่ได้
                   ขั้นตอนมีดังนี้
เราจะใช้ WS_FTP Pro version 1.7 เป็นตัวทดลอง และสมารถใช้ได้จริง สามารถดาวน์โหลดได้

            1. ดาวน์โหลดโปรแกรมชาวครูดอทคอม  2. คลาย Zip และลงโปรแกรม ติดตั้ง โดยการดับเบิลคลิกที่ ไอคอน
                 คลิก Continue
                    OK
                   คลิก OK
                 คลิก OK
             รอจนกว่าหน้าจอต่อไป
          เสร็จแล้ว คลิก OK เครื่องจะ Restart
หลังจากที่ รีสตาร์ทแล้ว ที่ Desktopจะมีไอคอน       ให้ดับเบิลคลิก จะได้
หน้าจออาจไม่เป็นอย่างนี้ แต่ก็ใกล้เคียง ให้เลือกที่ New site (คลิกที่ตรงวงกลมไว้)
    ช่อง Create a Site named ใส่ชื่อโดเมนตัวเอง เช่น kunkroo, takook
ช่อง Host Name or IP Address ใส่ ชื่อโดเมนแบบเต็ม เช่น www.kunkroo.com ,www.takook.org แล้ว คลิก finish
                ที่ช่อง UserID ใส่ Username ที่โฮสท์ ส่งมาให้
               ที่ช่อง Password ใส่ Password ที่โฮสท์ ส่งมาให้
                       เช็คถูกที่ช่อง Save
          ช่อง Local Folder ใส่โฟนเดอร์ ที่เครื่องเราเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่สร้างไว้
                 คลิกที่ ปุ่ม Advanceed Properties
ช่อง Remote site Folder ใส่ site Folder ที่ โฮสท์ ส่งมาให้ เช่น httpdocs , public_html แล้ว คลิก OK
                เมื่อต่อเน็ตแล้ว ให้คลิก Connect จะได้ภาพดังนี้
     อธิบายได้ว่า เมื่อconnected แล้ว หน้าจอจะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ซ้ายมือ คือเครื่องเรา Local System
               ขวามือคือพื้นที่ที่เราเช่าไว้กับโฮสท์ ต่อไปจะเรียก Remote site
การจัดการไฟล์ใช้หลักเดียวกันกับการจัดการไฟล์บน Windows เช่นการ select drag drop เช่น ต้องการย้ายไฟล์ไปอีกฟาก
                 เพียงใช้เมาส์ คลิกเลือกแล้วลากไปวางที่ต้องการได้เลย
     หากต้องการย้ายไฟล์ที่เราสร้างขึ้นไฟล์ใด หรือหลายไฟล์ ไปอีกฟากหนึ่ง เพียงคลิกเลือกที่ไฟล์นั้น ๆ
              แล้วคลิกลูกศรตรงกลางในทิศทางที่ต้องการเท่านั้น ไฟล์เหล่านั้น
                         ก็จะไปตามที่ต้องการทันที

                    จาก ซ้ายไปขวา เรียกว่า UpLoad
                   จาก ขวาไปซ้าย เรียกว่า DownLoad
                         การใช้ DirecAdmin
DirecAdmin เป็นเข้าไปที่โฮส์ของผู้ดูแลระบบ หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเจ้าของโฮส์ สามารถเข้าไปสร้างอีเมล ลบอีเมล
ติดตั้งโปรแกรม ดูรายละเอียด และปรับปรุงค่าต่างๆได้ โดยไปที่ http://รหัสโฮส์:2222 (คือรหัสของโฮส์ที่เราเป็นเจ้าของ
หรือเช่า ซึ่งจะได้จากผู้ให้เช่า)
  ใส่Usename
  หรือชื่อเวบเรา เช่น
  chawkroo               กรอกรหัสผ่านเราเอง
 เสร็จแล้วคลิก LOGIN
                                    ส่วนจัดการโดเมน
จะปรากฏหน้าแสดงรายละเอียด
                         การสร้างอีเมล
     คลิกที่ส่วนของการจัดการอีเมล E-Mail Accounts
คลิกที่ Create mail account
 กรอก ชื่อ และรหัสผ่านของอีเมลตามต้องการ แล้วคลิก create
เท่านี้ท่านก็สามารถใช้อีเมลใหม่ในโฮส์ของท่านเองได้แล้วครับ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:117
posted:2/19/2010
language:Thai
pages:23
Lingjuan Ma Lingjuan Ma MS
About work for China Compulsory Certification. Some of the documents come from Internet, if you hold the copyright please contact me by huangcaijin@sohu.com