Tean BT

Document Sample
Tean BT Powered By Docstoc
					   60 CAÂU HOÛI TRAÉÙC NGHIEÄM TIN HOÏC CÔ BAÛN

1 - Teân BT*.Txt ñaïi dieän cho caùc taäp tin :
a. Coù phaàn baét ñaàu baèng BT vaø keát thuùc baèng Txt.
b. Coù phaàn môû ñaàu baát kyø, phaàn keát thuùc baèngTxt.
c. Cho baát kyø moät taäp tin coù nghóa.
d. Caùc caâu treân ñeàu sai.
a
2 - Trong maùy vi tính, thieát bò nhaäp laø :
a. Chuoät (Mouse).
b. Baøn phím (Keyboard).
c. Maùy queùt (Scanner).
d. Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng.
d
3 - Caùc caâu leänh naøo sau ñaây laø leänh noäi truù :
a. DIR, MD, RD.
b. DEL, CLS, DATE, TIME.
c. COPY, REN, TYPE.
d. Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng.
d
4 - Thoâng baùo "Bad Command or File name" xaûy ra khi :
a. Teân leänh ñaùnh sai.
b. Tham soá leänh ñaùnh sai.
c. Caùc caâu a vaø b ñeàu sai.
d. Caùc caâu a vaø b ñeàu ñuùng.
a
5 - Virus Tin hoïc laø gì :
a. Laø moät chöông trình maùy tính. Coù theå phaù huyû oå ñóa cöùng, laøm teâ lieät heä thoáng.
b. Laø moät chöông trình coù khaû naêng töï sao cheùp.
c. Coù theå laây lan qua maïng, ñóa töø.
d. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng.
d
6 - Ñeå xoaù maøn hình ta duøng leänh gì cuûa DOS :
a. CLS.
b. CLEAR.
c. CLRSCR.
d. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng.
a
7 - Leänh DELTREE duøng ñeå :
a. Xoaù caùc taäp tin aån.
b. Xoaù moät hay nhieàu thö muïc khaùc roãng.
c. Xoaù moät hay nhieàu thö muïc roãng.
d. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng.
d
8 - Choïn phaùt bieåu ñuùng nhaát :
a. 1MB = 1000000 Byte.
b. 1MB = 1024 KB.
c. 1MB = 1000 KB.
d. 1MB = 1240000 Byte
b
9 - Caùc caâu naøo sau ñaây khoâng ñöôïc duøng ñeå ñaët teân cho moät taäp tin :
a. CON, AUX, NUL.
b. PRN, LPT1, COM1.
c. KEYB, COM2.
d. Taát caû caùc caâu treân ñeàu khoâng ñöôïc pheùp ñaët.
d
10 - Trong Windows, thieát laäp vaø gôõ boû thuoäc tính cho taäp tin thöïc hieän leänh :
a. File, Attribute.
b. File, Properties, Gerneral, Attributes
c. Caùc caâu a vaø ñuùng.
d. Caùc caâu a vaø b sai.
b
11 - ROM laø vuøng nhôù :
a. Chæ cho pheùp ñoïc.
b. Cho pheùp ñoïc vaø ghi laïi döõ lieäu.
c. Khi cuùp maùy hoaëc maát ñieän toaøn boä döõ lieäu seõ bò xoaù saïch.
d. Caùc caâu treân ñeàu sai.
a
12 - Soá 1100011 trong heä nhò phaân baèng con soá trong heä thaäp phaân laø :
a. 100.
b. 99.
c. 98.
d. Caùc caâu treân ñeàu sai.
b
13 - Keát quaû cuûa vieäc coäng hai soá nhò phaân 1110 vaø 10110 baèng :
a. 100100.
b. 100010.
c. 101101.
d. 10111.
a
14 - Moät taäp tin coù theå xoaù ñöôïc bôûi :
a. Phím F5 cuûa NC.
b. Phím F8 cuûa NC.
c. Phím F6 cuûa NC.
d. Phím F7 cuûa NC.
b
15 - Trong NC, phím F3 duøng ñeå :
a. Xem noäi dung taäp tin vaên baûn.
b. Xem taäp tin hình aûnh .BMP, .WMF.
c. Caùc caâu a vaø b ñuùng.
d. Caùc caâu a vaø b sai.
a
16 - Trong Word muoán phuïc hoài laïi moät thao taùc vöøa laøm khoâng mong muoán, thöïc hieän
:
a. Edit Undo.
b. Ñoùng teäp taøi lieäu maø khoâng löu.
c. Edit Redo.
d. Ñoùng teäp taøi lieäu vaø löu laïi.
a
17 - Trong NC, ñeå baät taét hai cöûa soå maøn hình ta duøng toå hôïp phím :
a. CTRL + TAB.
b. ALT + O.
c. CTRL + O.
d. ALT + TAB.
c
18 - Heä thoáng soá thích hôïp nhaát ñeå duøng trong maùy tính laø :
a. Heä nhò phaân.
b. Heä baùt phaân.
c. Heä thaäp phaân.
d. Heä thaäp luïc phaân
a
19 - Doøng thoâng baùo " Invalid Path, Not Directory Or Directory not Empty" laø do duøng leänh
:
a. DEL.
b. RD.
c. DELTREE.
d. MD.
b
20 - Daáu hieäu ñeå nghi ngôø maùy tính coù Virus laø :
a. DOS baùo khoâng ñuû boä nhôù ñeå chaïy chöông trình.
b. Vieäc ñoïc, ghi ñóa chaäm hôn bình thöôøng.
c. Kích thöôùc caùc files .COM, .EXE taêng leân so vôùi chöông trình goác.
d. Caùc hieän töôïng treân ñeàu ñuùng.
d
21 - Sau khi thoaùt taïm thôøi veà DOS, muoán trôû laïi Windows duøng leänh hay toå hôïp phím
gì :
a. ALT + F4.
b. CTRL + F4.
c. Exit.
d. Quit.
c
22 - Muoán thay ñoåi daïng ngaøy, giôø trong Windows, ta vaøo :
a. Control Panel vaø Double Click vaøo Date/Time.
b. Control Panel vaø Double Click vaøo Regional Setting cuûa Win 95 hay Win 98.
c. Control Panel vaø Double Click vaøo Font.
d. Control Panel vaø Double Click vaøo Clock.
b
23 - Trong Windows Explore 95, 98, muoán di chuyeån taäp tin ta duøng phím gì tröôùc khi keùo
chuoät:
a. CAPSLOCK.
b. ALT.
c. SHIFT.
d. CTRL + SHIFT
c
24 - Trong Windows ,caùc taäp tin coù phaàn môû roäng naøo seõ laø taäp tin khaû thi (coù theå
thi haønh) :
a. .COM, .EXE.
b. .BAT,.PIF.
c. Caùc caâu a vaø b ñeàu ñuùng.
d. Caùc caâu a vaø b ñeàu sai.
c
25 - Trong Word, muoán taïo vaên baûn daïng coät ta duøng leänh hay toå hôïp phím naøo sau
ñaây :
a. Format Paragraph.
b. Format Columns
c. Format Table.
d. Format Borders and Shading.
b
26 - Trong Word, ta coù theå saép thöù töï cho baûng baèng :
a. Table Sort.
b. Table Formula.
c. Data Sort.
d. Caùc caâu treân ñeàu sai
a
27 - Trong Word, muoán keû ñöôøng thaúng cho thaät thaúng thì phaûi ñeø phím gì tröôùc khi
keùo chuoät :
a. SHIFT.
b. CTRL.
c. ALT.
d. TAB.
a
28 - Trong Word, sau khi queùt khoái vaø ñöa chuoät vaøo trong khoái keùo ñi. Keát quaû laø :
a. Khoái ñoù seõ ñöôïc xoaù ñi.
b. Khoái ñoù seõ ñöôïc di chuyeån ñeán vò trí khaùc.
c. Khoái ñoù seõ ñöôïc Copy ñeán vò trí khaùc.
d. Caùc caâu treân ñeàu sai.
b
29 - Trong Word, sau khi ñònh daïng in ñaäm cho moät khoái, muoán xoaù ñònh daïng duøng
leänh hay toå hôïp phím gì :
a. CTRL_Space Bar.
b. Ctrl_B.
c. Click Normal sau khi duøng leänh Format Font.
d. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng.
d
30 - Trong Excel, ñeå bieán chöõ thöôøng thaønh chöõ in hoa, ta duøng leänh, haøm hay toå hôïp
phím naøo :
a. Haøm Upper.
b. Haøm Lower.
c. Format Change Case.
d. Shift + F3.
a
31 - Trong Excel : Not, And, Or laø :
a. Haøm.
b. Toaùn haïng.
c. Toaùn töû.
d. Chæ laø toaùn töû neáu noù ñöôïc bao trong 2 daáu (.).
a
32 - Trong Excel, cho oâ D4 coù giaù trò 11 thì coâng thöùc sau :
=MOD(D4,10)*2^1+INT(D4/10)*2^0 coù keát quaû laø :
a. 3.
b. 4.
c. Khoâng theå tính ñöôïc.
d. Caû ba caâu ñeàu sai.
a
33 - Trong Excel, bao goàm nhöõng pheùp toaùn naøo sau ñaây :
a. +, -, *, /
b. ^, &.
c. Caùc caâu a vaø b ñuùng.
d. Caùc caâu a vaø b ñeàu sai.
c
34 - Trong Excel, muoán ñoùng taäp tin ta duøng leänh hay toå hôïp phím gì :
a. File Open.
b. File Quit.
c. File Close.
d. File Exit.
c
35 - Soá 10011011 trong heä nhò phaân baèng bao nhieâu trong heä thaäp phaân :
a. 130.
b. 155
c. 101
d. Caùc caâu treân ñeàu sai.
b
36 - Muoán chaïy chöông trình Nc.Exe trong thö muïc NC5 (coù ñöôøng daãn), duøng leänh naøo
sau :
a. C:\NC5\NC.
b. NC.
c. Caùc caâu a vaø b ñeàu ñuùng.
d. Caùc caâu a vaø b ñeàu sai.
c
37 - Trong NC, muoán thoaùt veà DOS, ta duøng phím naøo sau :
a. F1.
b. F10.
c. F9.
d. F2.
b
38 - Trong NC, di chuyeån veät saùng ñeán taäp tin vaø nhaán ALT + F6 keát quaû laø :
a. Taäp tin ñoù ñöôïc di chuyeån.
b. Taäp tin ñoù ñöôïc neùn laïi.
c. Taäp tin ñoù ñöôïc giaûi neùn.
d. Taäp tin ñoù ñöôïc ñoåi teân.
c
39 - Toå hôïp phím Ctrl + F10 trong Windows duøng ñeå :
a. Phoùng to cöûa soå taøi lieäu hieän haønh.
b. Ñoùng cöûa soå hieän haønh.
c. Traû veà kích thöôùc ban ñaàu cuûa cöûa soå taøi lieäu.
d. Caùc caâu a vaø c ñuùng.
d
40 - Caùc thieát bò maùy moùc taïo neân maùy tính ñöôïc goïi laø :
a. Phaàm meàm maùy tính.
b. Phaàn cöùng maùy tính.
c. CPU.
d. Caùc thieát bò ñieàu khieån.
b
41 - Taäp tin IO.SYS thöïc hieän chöùc naêng :
a. Ñieàu khieån caùc thieát bò ngoaïi vi.
b. Quaûn lyù caùc thao taùc nhaäp xuaát.
c. Laø moät trong nhöõng taäp tin heä thoáng.
d. Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng.
d
42 - Trong Excel, muoán cheøn theâm moät coät thöïc hieän thao taùc :
a. Insert Columns.
b. Ctrl + Shift + =
c. Caû hai caâu a vaø b ñuùng.
d. Caû hai caâu a vaø b sai.
a
43 - Trong Excel, ñeå keû khung cho moät khoái oâ, ta duøng leänh naøo sau :
a. Format Sheet.
b. Format Row.
c. Format Cell.
d. Format Columns.
c
44 - Trong Excel, oâ A1 coù noäi dung laø a. Haõy cho bieát keát quaû cuûa coâng thöùc :
=SUM(A1;20;3) :
a. 23.
b. Khoâng theå tính ñöôïc.
c. Seõ baùo loãi quaù nhieàu ñoái soá.
d. Caùc caâu treân ñeàu sai.
a
45 - Trong Excel, keát quaû cuûa coâng thöùc sau : =COUNTA(F1:F5) :
a. Tính toång cuûa caùc oâ töø F1 ñeán F5.
b. Ñeám xem coù bao nhieâu oâ coù chöùa döõ lieäu.
c. Ñeám xem coù bao nhieâu oâ coù chöùa ngaøy, giôø.
d. Ñeám xem coù bao nhieâu oâ coù chöùa soá.
b
46 - Muoán chænh laïi ngaøy cuûa heä thoáng, söû duïng leänh (cuûa DOS) :
a. Date.
b. Time.
c. Taát caû ñeàu sai.
d. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng.
a
47 - Ñeå bieát dung löôïng coøn troáng cuûa ñóa A, söû duïng leänh :
a. Tree A:
b. DIR A:\.
c. DIR A:\*.Txt.
d. Taát caû ñeàu sai.
b
48 - Neáu thö muïc A:\SUBDIR laø thö muïc khaùc roãng thì leänh naøo naøo sau ñaây sai :
a. DIR A:\SUBDIR.
b. TREE A:\SUBDIR.
c. CD A:\SUBDIR.
d. RD A:\SUBDIR.
d
49 - Trong Windows cho pheùp ñaët teân daøi toái ña (keå caû kyù töï traéng) cho taäp tin laø :
a. 8.
b. 32.
c. 64.
d. 255.
d
50 - Ñeå cheøn moät hình aûnh vaøo vaên baûn ta duøng leänh :
a. Insert, Picture, From File.
b. Insert, Picture, Clip Art.
c. Caùc caâu a vaø b ñuùng.
d. Caùc caâu a vaø d sai.
c
51 - Toå hôïp phím Ctrl + D coù chöùc naêng :
a. Môû hoäp thoaïi Paragraph.
b. Môû hoäp thoaïi Drop Cap.
c. Môû hoäp thoaïi Font.
d. Khoâng coù chöùc naêng.
c
52 - Keát quaû trong oâ A1 laø gì neáu ta nhaäp 1+2 +3
a. 6.
b. 1+2+3.
c. Baùo loãi.
d. Taát caû ñeàu sai.
b
53 - Ñeå cheøn moät hình aûnh vaøo baûng tính ta duøng leänh :
a. Insert, Picture, From File.
b. Insert Object.
c. Insert, Picture, Clip Art
d. Caùc caâu a vaø c ñuùng.
d
54 - Keát quaû cuûa coâng thöùc : MID("Tinh Ca Cho Em";1;7) :
a. Cho Em.
b. Tinh Ca.
c. CHO EM.
d. TINH CA.
b
55 - Ñòa chæ cuûa oâ $AA$12 laø :
a. Ñòa chæ tuyeät ñoái.
b. Ñòa chæ hoãn hôïp.
c. Ñòa chæ töông ñoái.
d. Ñòa chæ vieát sai.
a
56 - Ñóa cöùng ñaàu tieân cuûa maùy tính seõ ñöôïc DOS ñaët teân laø :
a. A.
b. B.
c. C.
d. D.
c
57 - Maùy tính khoâng theå laøm vieäc ñöôïc neáu nhö :
a. Khoâng coù ngöôøi ngoài tröôùc maøn hình.
b. Khoâng coù ñóa meàm heä thoáng trong oå ñóa.
c. Khoâng coù chöông trình caøi ñaët trong maùy tính.
d. Khoâng coù oå ñóa CD-ROM.
c
58 - Caùc chöông trình dieät Virus thoâng duïng ôû Vieät Nam hieän nay laø :
a. BKAV.
b. D2.
c. Laø caùc chöông trình cuûa nöôùc ngoaøi.
d. Caùc caâu a vaø b ñeàu ñuùng.
d
59 - Trong Word, muoán taïo vaên baûn töï ñoäng ta goïi leänh :
a. Insert, AutoText, AutoText.
b. Tools, AutoCorrect, AutoText.
c. Caùc caâu a vaø b ñuùng.
d. Caùc caâu a vaø b sai.
c
60 - Trong Excel ta coù theå :
a. Laäp coâng thöùc tröôùc khi nhaäp döõ lieäu.
b. Nhaäp döõ lieäu tröôùc khi tính toaùn.
c. Caùc caâu a vaø b sai.
d. Caùc caâu a vaø b ñuùng.
d

				
DOCUMENT INFO
Jun Wang Jun Wang Dr
About Some of Those documents come from internet for research purpose,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail vixychina@gmail.com.Thank you!