DSHS-12D2 by loquocthai

VIEWS: 4 PAGES: 8

									SỞ GD&ĐT ĐAKLAK THPT NGUYỄN TRÃI

DANH SÁCH HỌC SINH Lớp 12D2 Năm học 2008-2009

STT

Mã HS 12D2 01 12D2 02 12D2 03 12D2 04 12D2 05 12D2 06 12D2 07 12D2 08 12D2 09 12D2 10 12D2 11 12D2 12 12D2 13 12D2 14 12D2 15 12D2 16 12D2 17 12D2 18 12D2 19 12D2 20 12D2 21 12D2 22 12D2 23 12D2 24 12D2 25 12D2 26 12D2 27 12D2 28 12D2 29 12D2 30 12D2 31 12D2 32 12D2 33 12D2 34 12D2 35 12D2 36 12D2 37 12D2 38 12D2 39 12D2 40 12D2 41 12D2 42 12D2 43 12D2 44

Tên thườngdanh Ngày sinh Bí gọi Dân tộc Tôn giáo Nơi sinh Địa chỉ Tỉnh/TP H' Bi Ktla Bi Ktla Bi Ktla ####### Ê - Đê H' Blan AyŭnBlan AyŭnBlan Ayŭn####### Ê - Đê H' Bon Niê Kđăm Niê Kđăm Niê Kđăm Bon Bon ####### Ê - Đê H' Dĩc KbuôrDĩc KbuôrDĩc Kbuôr ####### Ê - Đê Y Djăc Niê Djăc Niê Djăc Niê ####### Ê - Đê H' Điêu AyŭnĐiêu AyŭnĐiêu Ayŭn2/3/1991 Ê - Đê H' Điệp Niê Điệp Niê Điệp Niê ####### Ê - Đê Y Ghăn ByăGhăn ByăGhăn Byă ####### Ê - Đê Nguyễn Thị Thu Hà Hà Hà ####### Kinh Phạm Lê Hoài Hoài Hoài ####### Kinh Mai Ngọc Hùng Hùng Hùng 6/2/1990 Kinh Lê Thị Quỳnh Hương Hương Hương ####### Kinh Y Kđõ Niê Kđõ Niê Kđõ Niê ####### Ê - Đê H' Lui Ayŭn Lui Ayŭn Lui Ayŭn ####### Ê - Đê H' Lược Ayŭn ược Ayŭn ược Ayŭn L L ####### Ê - Đê H' Men AyŭnMen AyŭnMen Ayŭn 8/5/1990 Ê - Đê H' Mlai Niê Mlai Niê Mlai Niê ####### Ê - Đê H' Mli Êya Mli Êya Mli Êya ####### Ê - Đê H' Mữc Niê Mữc Niê Mữc Niê ####### Ê - Đê H' Nãl Niê Nãl Niê Nãl Niê 8/2/1989 Ê - Đê H' Nễnh Niê Nễnh Niê Nễnh Niê ####### Ê - Đê Y Ngân Niê Ngân Niê Ngân Niê 2/4/1990 Ê - Đê H' Nin Niê Nin Niê Nin Niê ####### Ê - Đê H' Nizia Niê Nizia Niê Nizia Niê ####### Ê - Đê H' Nĩn Niê Kđăm Niê Kđăm Niê Kđăm Nĩn Nĩn ####### Ê - Đê H' Nốp AyŭnNốp AyŭnNốp Ayŭn ####### Ê - Đê H' Nueh Ayŭn ueh Ayŭn ueh Ayŭn N N ####### Ê - Đê Y` Phơn ByăPhơn ByăPhơn Byă 6/7/1988 Ê - Đê Trần ĐìnhPhú Phú Phú ####### Kinh Y Phươn Niê Phươn Niê Phươn Niê 3/3/1989 Ê - Đê Lê Thị Phương Phương Phương ####### Kinh Niê Mộng Quỳnh Quỳnh Quỳnh ####### Ê - Đê H' Rêng Niê Rêng Niê Rêng Niê 5/7/1990 Ê - Đê H' Rỗi Niê Rỗi Niê Rỗi Niê ####### Ê - Đê H' Ruen Ayŭn uen Ayŭn uen Ayŭn R R 3/4/1990 Ê - Đê Nguyễn Văn Sương Sương Sương ####### Kinh Y Thuôn Kbuôr Thuôn Kbuôr Thuôn Kbuôr ####### Ê - Đê H' Thũi Hwing hũi Hwing hũi Hwing T T 8/2/1989 Ê - Đê Vương Thị Thúy Thúy Thúy ####### Kinh Y Ting Krông Ting Krông ing Krông T ####### Ê - Đê Đoàn Thị Trâm Trâm Trâm ####### Kinh Nguyễn Thành Viên Viên Viên ####### Kinh Nguyễn Bá Thanh Vương Vương Vương 9/7/1990 Kinh H' Wân AyŭnWân AyŭnWân Ayŭn2/2/1991 Ê - Đê

Họ đệm Tên

12D2 45 Y 12D2 46 Y 12D2 47 H'

Wâng Ayŭn Wâng Ayŭn Wâng Ayŭn###### Ê - Đê # Zang Êban Zang Êban Zang Êban 4/3/1991 Ê - Đê Zang Niê Zang Niê Zang Niê 5/7/1991 Ê - Đê

nh

Quê quán Địa chỉ thường trú Điện thoại Quận/Huyện/TX Địa chỉ Tỉnh/TP Quận/Huyện/TX Địa chỉ Tỉnh/TP Quận/Huyện/TX Xã/Phường/TTrấn Xã/Phường/TTrấn Xã/Phường/TTrấn

Email

Sức khoẻGiới tính Cha Họ tên

Ngày sinh Nghề nghiệp chỉ Địa

Mẹ Họ tên

Ngày sinh Nghề nghiệp chỉ Địa

X

X X X X

X

X X X

X X

X X X

X X

Ngày vào trường tuyến Học trái Con LS ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

GĐ CCVCM TB Loại đình kk Con Gia

####### ####### #######


								
To top