Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Mau_BC_Thi_2008

VIEWS: 18 PAGES: 2

									Mãu 4-BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH COI THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC Khóa ngày 28 tháng 5 năm 2008
Hội đồng coi thi :……………………………………………………….. Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk ( Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)
Stt Nội dung các số liệu Số lượng Ghi chú

1 Tổng số TS đăng ký dự thi 2 Tổng số TS dự thi Số TS đến chậm quá thời 3 điểm tính giờ làm bài Số TS bị tai nạn giao thông 4 khi đi thi 5 Số TS bị ốm không thể đi thi 6 Số TS bỏ thi vì các lý do khác 7 Số TS bỏ thi không có lý do 8 Mất đề thi (môn) 9 Thiếu đề thi (số lượng, môn) 10 Số thí sinh không thi vì có điểm bảo lưu Số TS vi phạm qui chế thi Hình thức xử lí kỷ luật 11 * Đình chỉ : * Cảnh cáo : Số giám thi vi phạm qui chế thi Hình thức xử lí kỷ luật 12 * Đình chỉ : * Cảnh cáo : Sự cố khác 13 * ………. :
Lý do số học sinh bỏ thi vì lý do khác :

Dành cho các Hội đồng bổ túc, thi lần 2

Số học sinh đặc cách ( SBD, họ tên) : SBD, Họ tên thí sinh vi phạm qui chế thi (riêng từng nội dung vi phạm): a) Mang tài tiệu trái phép vào phòng thi: ……………………………………………. Họ tên giám thị vi phạm qui chế thi (riêng từng nội dung vi phạm): Nội dung các sự cố đặc biệt khác:

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG Lưu ý: Số liệu tổng hợp trong 6 buổi thi

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Mãu 4-BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH COI THI : BUỔI THI THỨ:…… MÔN………….. Khóa ngày 28 tháng 5 năm 2008
Hội đồng coi thi :……………………………………………………….. Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk ( Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)
Stt Nội dung các số liệu Số lượng Ghi chú

1 Tổng số TS đăng ký dự thi 2 Tổng số TS dự thi Số TS đến chậm quá thời 3 điểm tính giờ làm bài Số TS bị tai nạn giao thông 4 khi đi thi 5 Số TS bị ốm không thể đi thi 6 Số TS bỏ thi vì các lý do khác 7 Số TS bỏ thi không có lý do 8 Mất đề thi (môn) 9 Thiếu đề thi (số lượng, môn) 10 Số thí sinh không thi vì có điểm bảo lưu Số TS vi phạm qui chế thi Hình thức xử lí kỷ luật 11 * Đình chỉ : * Cảnh cáo : Số giám thi vi phạm qui chế thi Hình thức xử lí kỷ luật 12 * Đình chỉ : * Cảnh cáo : Sự cố khác 13 * ………. :
Lý do số học sinh bỏ thi vì lý do khác :

Dành cho các Hội đồng bổ túc, thi lần 2

Số học sinh đặc cách ( SBD, họ tên) : SBD, Họ tên thí sinh vi phạm qui chế thi (riêng từng nội dung vi phạm): a) Mang tài tiệu trái phép vào phòng thi: ……………………………………………. Họ tên giám thị vi phạm qui chế thi (riêng từng nội dung vi phạm): Nội dung các sự cố đặc biệt khác:

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG Lưu ý: Số liệu tổng hợp trong 6 buổi thi

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


								
To top