Ans kan om byte av skola by hcj

VIEWS: 12 PAGES: 1

									                                             ANSÖKAN OM BYTE AV SKOLA
                                             Blanketten ifylles av vårdnadshavare för elev som redan går i grundskolan och som önskar
                                             byta skola. Efter beslut av den önskade skolan skickas blanketten till den skola eleven
                                             går på nu. Är den nuvarande skolan inte basplaceringsskolan, ska en kopia skickas dit
                                             för skolpliktsuppföljning. Mer information om skolor i Södertälje hittar Du i broschyren
                                             ”Att välja förskoleklass och grundskola i Södertälje”, samt på Södertälje kommuns hemsida
Utbildningskontoret                                    www.sodertalje.se
                                             Ansökan om skolbarnsomsorg görs på särskild blankett.

Elev                                           OBS Anmälan till skolbarnsomsorg görs på särskild blankett.
Namn                                                                                 PersonnummerNuvarande skola (Där eleven går nu)
Årskurs                        Skola, namnVåra önskemål om byte av skola (Vi önskar byta skola till)
Skola, namn                                                                             Datum för byteVåra önskemål om eventuell profilklass
Vissa skolor har speciella profilklasser. Mer information hittar Du i ”Att välja förskoleklass och grundskola i Södertälje” under respektive
skola eller från skolan direkt.
Önskad profil
                                                    Vi önskar inte byta skola om vi inte får plats i önskad profilklass

Övrig information
   Eleven har syskon i årskurs               på skolan
vi vill byta till
Personuppgifter
Vårdnadshavare 1, namn


Adress                                          Postadress


Telefon (även riktnummer)                                 Telefon mobil


UnderskriftVårdnadshavare 2, namn


Adress                                          Postadress


Telefon (även riktnummer)                                 Telefon mobil


UnderskriftObservera att båda vårdnadshavarna ska skriva under blanketten.

Ifylles av den nuvarande skolan
Rektor har tagit del av ansökan
Ort och datum


Rektor, namnteckning                                   NamnförtydligandeIfylls av den önskade skolan
Önskemålet om byte av skola                                Önskemålet om profilklass
    beviljas              beviljas ej                      beviljas            beviljas ej
Ort och datum


Rektor, namnteckning                                   Namnförtydligande


Beslut skickas till nuvarande skola som efter påskrift skickar till vårdnadshavarna. Om nuvarande skola inte är basplaceringsskolan ska kopia skickas dit.
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

								
To top