Docstoc

CV khen thuong 2007 goi UBND tinh

Document Sample
CV khen thuong 2007 goi UBND tinh Powered By Docstoc
					UBND tỉnh BR-VT LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ ------------------Số : _____/ CV-LH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------Vũng tàu, ngày….. tháng 01 năm 2008

V/v Xét tặng Bằng khen năm 2007

Kính gửi : -ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BRVT -HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Trên cơ sở tổng kết và đánh giá các hoạt động trong năm 2007 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các Hội thành viên. Nhằm khuyến khích, động viên kịp thời tập thể cán bộ công chức Liên hiệp hữu nghị và các Hội hữu nghị thành viên. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh BR-VT xem xét tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân như sau :

a. Tập thể :
1)-Tập thể cán bộ - công chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh BR-VT

b. Cá nhân : *Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh BRVT: 1)-Bà Phan Thị Kim Hiến CB-CC Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh BR-VT.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh BR-VT xem xét khen thưởng. Trân trọng kính chào.

TM LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ CHỦ TỊCH
Nơi nhận :
-Như trên -Lưu VT

Phạm Quang Duy


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:52
posted:11/15/2008
language:Vietnamese
pages:1