Bien ban hop xet TDKT nam 2007 gui LHTW by sagace99

VIEWS: 310 PAGES: 2

									UBND tỉnh BR-VT LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ ------------------Số : _____/ BB-LH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------Vũng tàu, ngày tháng 01 năm 2008

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG THI ĐUA HỌP XÉT KHEN THƯỞNG 2007
+Thời gian : 09 giờ ngày 15/01/2008 +Địa điểm : Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh BRVT +Thành phần : Hội đồng thi đua khen thưởng Liên hiệp hữu nghị 1.Ông Phạm Quang Duy 2.Bà Trần Minh Hằng 3.Ông Nguyễn Minh Triết Chủ tịch Liên hiệp - Chủ tịch Hội đồng Chủ tịch CĐCS Liên hiệp - Ủy viên Phó Văn phòng - Ủy viên

+Chủ tọa cuộc họp : Ông Phạm Quang Duy +Thư ký : Ông Nguyễn Minh Triết NỘI DUNG -Họp xét thi đua khen thưởng hoạt động đối ngoại nhân dân công tác vận động phi chính phủ nước ngoài năm 2007 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các Hội hữu nghị thành viên tỉnh BR-VT. -Hội đồng thi đua khen thưởng thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thành tích năm 2007 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các Hội hữu nghị thành viên tỉnh BR-VT. Sau khi thảo luận, Hội đồng thi đua khen thưởng Liên hiệp hữu nghị thống nhất với những đánh giá về kết quả thành tích đã đạt được của Liên hiệp và các Hội hữu nghị thành viên trong năm 2007 và nhất trí đề nghị :

Đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xem xét tặng Bằng khen cho Liên hiệp hữu nghị; các Hội hữu nghị thành viên tỉnh BR-VT và các cá nhân, cụ thể như sau: a. Tập thể :
1)- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2)- Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 3)- Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

b. Cá nhân :
1)- Bà Trần Minh Hằng – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2)- Ông Tạ Văn Sinh – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 3)- Bà Trương Minh Thủy – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hội đồng thi đua khen thưởng Liên hiệp hữu nghị nhất trí, biểu quyết 100% (3/3 đ/c) Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

THƯ KÝ

Nguyễn Minh Triết

PHẠM QUANG DUY


								
To top