Docstoc

Mau bien ban hop Chi bo

Document Sample
Mau bien ban hop Chi bo Powered By Docstoc
					ĐẢNG ỦY KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG CB LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Vũng tàu, ngày ….. tháng …. năm 2008

BIÊN BẢN
V/v …………………………………

1)- Cuộc họp Chi bộ được tiến hành từ …….. giờ, ngày ….. tháng ….. năm 2008 2)- Địa điểm, tại ………………………………………………………………. 3)- Thành phần tham dự: +Tổng số đảng viên: ………, chính thức: ………….., dự bị: ………… +Số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác: ……………………….. +Đảng viên có mặt: ………, chính thức: ………….., dự bị: ………… +Đảng viên vắng mặt: …..…, chính thức: ………….., dự bị: ……….. +Chủ trì: …………………………………. +Thư ký: …………………………………. +Đại biểu mời dự: …………………………………. 4)- Nội dung sinh hoạt Chi bộ (khái quát): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5)- Họ và tên người báo cáo hoặc thông qua nội dung sinh hoạt: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 6)- Ý kiến phát biểu (nêu rõ ý kiến của từng người) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 7)- Ý kiến tổng kết hoặc kết luận của người chủ trì:

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. 8)- Các nội dung thông qua Chi bộ biểu quyết: +Các vấn đề được Chi bộ nhất trí thông qua ………………………. Số đảng viên tán thành ………………., số không tán thành……………………. +Các vấn đề có ý kiến khác ………………………………………... 9)- Chi bộ thông qua biên bản cuộc họp ……………………………………. 10)- Cuộc họp Chi bộ kết thúc ……….. giờ, ngày …………………………. CHỦ TRÌ THƯ KÝ

PHẠM QUANG DUY

LÊ VĂN DÀN


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:66553
posted:11/15/2008
language:Vietnamese
pages:2