BC thuc hien cuoc van dong hoc tap dao duc HCM 2008 by sagace99

VIEWS: 401 PAGES: 2

									ĐẢNG ỦY KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG CB LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Vũng tàu, ngày … tháng 10 năm 2008

Số : ..-BC/CB Kính gửi : ĐẢNG ỦY KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/BCĐ ngày 16/6/2008 của Ban chỉ đạo cuộc vận động – Đảng ủy khối Dân Chính Đảng về việc Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2008; Công văn số 646-CV/BCĐ ngày 15/10/2008 của Ban chỉ đạo cuộc vận động – Đảng ủy khối Dân Chính Đảng về việc thực hiện tiến độ và hướng dẫn sơ kết 02 năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “; Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo cụ thể như sau : I- Những công việc đã thực hiện: Căn cứ vào Kế hoạch số 22 của Ban chỉ đạo , trong năm 2008 Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị triển khai thực hiện các công việc như sau: - Chi bộ, cơ quan Liên hiệp hữu nghị đã xây dựng Chương trình hành động năm 2008 làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc” - Chi bộ, cơ quan đã sắp xếp thời gian, bố trí 100% đảng viên, quần chúng tham dự hoàn thành việc học tập 02 chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. do Đảng ủy khối dân chính đảng tổ chức. - Chi bộ và cơ quan đã hướng dẫn cán bộ, đảng viên và quần chúng viết bản thu hoạch và xây dựng phương hướng phấn đấu. - Chi bộ, cơ quan đã tổ chức cuộc họp đơn vị phổ biến, quán triệt chương trình hành động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ; cán bộ, đảng viên và quần chúng báo cáo bản thu hoạch trong cuộc họp. - Do cơ quan có ít người, 6 đảng viên và 4 quần chúng. Trong sinh hoạt Chi bộ hằng tháng và sinh hoạt cơ quan vào đầu giờ mỗi buổi sáng, Chi bộ và cơ quan chỉ tổ chức đọc tài liệu và tự kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không tổ chức thành Hội thi. - Chi bộ,cơ quan đã tiến hành việc kiểm tra, rà soát nội dung kế hoạch cuộc vận động năm 2008, triển khai thực hiện theo kế hoạch và theo hướng dẫn của Đảng ủy khối Dân Chính Đảng.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi bộ, cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tiếp tục thực hiện việc xây dựng tiêu chí cho cơ quan trong năm 2008 là : “ Đối ngoại nhân dân “. II- Kế hoạch trong tháng 11-12/2008: - Chuẩn bị sơ kết việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2008 và 02 năm 2007-2008. - Báo cáo sơ kết việc thực hiện cuộc vận động về Đảng ủy khối Dân Chính Đảng.

TM CB LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ BÍ THƯ

PHẠM QUANG DUY


								
To top