vishnu purana

Document Sample
vishnu purana Powered By Docstoc
					       ≈Iiv„,umh;pur;,' p[;r>yte
                   e
          — nmo .gvte v;sudv;y
n;r;y,' nmS’Ty nr' cwv nroˇmm(
devI' srSvtI' Vy;s' tto jymudIryet( 1
≈IsUt ¨v;c
— pr;xr' muinvr' ’tp*v;Ri ki£ym(
  e
mw]y" pirpp[Cz p[i,pTy;i.v;¥ c 1
Tvˇo ih ved;?yynm/Itmi%l' guro
/mRx;S];i, sv;Ri, tq;©;in yq;£mm( 2
TvTp[s;d;Nmuin≈e∑ m;mNye n;’t≈mm(
v+yiNt svRx;S]eWu p[;yxo yeip ivi√W" 3
sohimCz;im /mRD ≈otu' Tvˇo yq; jgt(
b.Uv .Uyí yq; mh;.;g .iv„yit 4
         [
yNmy' c jgd(b˜Nytíwt∞r;crm(
lInm;sI¥q; y] lyme„yit y] c 5
yTp[m;,;in .Ut;in dev;dIn;' c s'.vm(
smu{pvRt;n;' c s'Sq;n' c yq; .uv" 6
sUy;RdIn;' c s'Sq;n' p[m;,' muinsˇm
dev;dIn;' tq; v'x;NmnUNmNvNtr;i, c 7
               Ru
kLp;n( kLpiv.;g;'í c;tuygivkiLpt;n(
kLp;'tSy SvÂp' c yug/m;|í ’Tòx" 8
deviWRp;iqRv;n;' c cirt' yNmh;mune
vedx;%;p[,yn' yq;v√‰;sktOkm( 9 R
/m;|í b[;˜,;dIn;' tq; c;≈mv;isn;m(
≈otuimCz;Myh' sv| Tvˇo v;isœnNdn 10
              1
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
b[˜Np[s;dp[v,' k⁄®„v miy m;nsm(
yen;hmetJj;nIy;' TvTp[s;d;Nmh;mune 11
≈Ipr;xr ¨v;c
     e
s;/u mw]y /mRD Sm;irtoiSm pur;tnm(
iptu" ipt; me .gv;n( visœo yduv;c h 12
      u
ivê;im]p[yˇ_Én r=s; .i=t" pur;
           e
≈utSt;tStt" £o/o mw]y;.UNmm;tul" 13
ttoåh' r=s;' s]' ivn;x;y sm;r.m(
.SmI .Ut;í xtxStiSmNs]e inx;cr;" 14
tt" s'=Iym;,eWu teWu r=SvXoWt"
m;muv;c mh;.;go visœo miTpt;mh" 15
almTyNtkopen t;t mNyuimm' jih
r;=s; n;pr;?yiNt iptuSte iviht' ih tt( 16
mU!;n;mev .vit £o/o D;nvt;' k⁄t"
hNyte t;t k" kÉn yt" Sv’t.uKpum;n( 17
siçtSy;ip mht; vTs KleXon m;nvw"
yxsStpsíwv £o/o n;xkr" pr" 18
Svg;RpvgRVy;se/k;r,' prmWRy"
    '
vjRyit sd; £o/' t;t m; t√xo .v" 19
        R  w
al' inx;crwdG/wdIRnrnpk;iri."
s]' te ivrmTvetT=m;s;r; ih s;/v" 20
Ev' t;ten ten;hmnunIto mh;Tmn;
¨ps'˙tv;Ns]' s¥St√;Kyg*rv;t( 21
tt" p[It" s .gv;Nvisœo muinsˇm"
s'p;[ ¢í td; t] pulSTyo b[˜," sut" 22
ipt;mhen dˇ;~yR" ’t;snpirg[h"
              2
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]            e
m;muv;c mh;.;go mw]y pulh;g[j" 23
pulSTy ¨v;c
vwre mhit y√;Ky;Ìuror¥;i≈t; =m;
Tvy; tSm;TsmSt;in .v;Hx;S];i, veTSyit 24
             e
sNttenR mmoCzed" £⁄ın;ip yt" ’t"
Tvy; tSm;Nmh;.;g dd;MyNy' mh;vrm( 25
pur;,s'ih t;kˇ;R .v;NvTs .iv„yit
devt;p;rm;Qy| c yq;v√eTSyte .v;n( 26
  O
p[vˇe c invOˇe c kmR<yStml; mit"
mTp[s;d;ds'idG/; tv vTs .iv„yit 27
ttí p[;h .gv;Nvisœo me ipt;mh" )
                e
pulSTyen yduˇ_' te svRmt∫iv„yit 28
îit pUv| vis„#en pulSTyen c /Imt;
yduˇ_' tTSmOit' y;it TvTp[Xn;di%l' mm 29
              e
soåh' vd;MyxeW' te mw]y pirpOCzte
pur;,s'iht;' sMyk™ t;' inbo/ yq;tqm( 30
          U
iv„,o" sk;x;du∫t' jtˇ]wv c iSqtm(
iSqits'ymkt;Rås* jgtoSy jg∞ s" 31
        u       '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmeXo p[qmoå?y;y" 1
≈Ipr;xr ¨v;c
aivk;r;y xuı;y inTy;y prm;Tmne
sdwkÂpÂp;y iv„,ve svRij„,ve 1
nmo ihr<yg.;Ry hrye x'kr;y c
   e
v;sudv;y t;r;y sgRiSqTyNtk;ir,e 2
Ek;nekSvÂp;y SqUlsU+m;Tmne nm"
                      3
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
aVyˇ_Vyˇ_Âp;y iv„,ve muiˇ_hetve 3
sgRiSqitivn;x;n;' jgto yo jgNmy"
mUl.Uto nsMtSmw iv„,ve prm;Tmne 4
a;/;r.Ut' ivêSy;Py,Iy;'sm,Iys;m(
       U
p[,My svR.tSqmCyut' pu®Woˇmm( 5
D;nSvÂpmTyNtinmRl' prm;qRt"
tmev;qRSvÂpe, .[iNtdxRnt" iSqtm( 6
                    u
iv„,u g[is„,u' ivêSy iSqt* sgRe tq; p[.m(
p[,My jgt;mIxmjm=ymVyym( 7
kqy;im yq;pUv| d=;¥wmiuR nsˇmw"
pO∑" p[ov;c .gv;nBjyoin" ipt;mh" 8
           u
twíoˇ_' pu®k⁄Ts;y .U.je nmRd;t$e
s;rSvt;y ten;ip mÁ' s;rSvten c 9
pr" pr;,;' prm" prm;Tm;Tms'iSqt"
         e
Âpv,;RidindRxivXoW,ivvijRt" 10
ap=yivn;x;>y;' pir,;mi/RjNmi."
vijRt" xKyte vˇ_⁄' y" sd;StIit kÉvlm( 11
svR];s* smSt' c vsTy]eit vw yt"
        e e
tt" s v;sudvit iv√i∫" pirp#‰te 12
   [
td(b˜ prm' inTymjm=ymVyym(
EkSvÂp' tu sd; hey;.;v;∞ inmRlm( 13
      e w
tdev svRmvtd(Vyˇ_;Vyˇ_SvÂpvt(
tq; pu®WÂpe, k;lÂpe, c iSqtm( 14
prSy b[˜,o Âp' puÂW" p[qm' i√j
Vyˇ_;Vyˇ_É tqwv;Nye Âpe k;lStq;prm( 15
p[/;npu®WVyˇ_k;l;n;' prm' ih yt(
              4
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]pXyiNt sUry" xuı' ti√„,o" prm' pdm( 16
p[/;npu®WVyˇ_k;l;Stu p[iv.;gx"
Âp;i, iSqitsg;RNtVyiˇ_s∫;vhetv" 17
Vyˇ_' iv„,uStq;Vyˇ_' puÂW" k;l Ev c
£°@to b;lkSyev ce∑;' tSy inx;my 18
aVyˇ_' k;r,' yˇTp[/;nmOiWsˇmw"
p[oCyte p[’it" sU+m; inTy' sdsd;Tmkm( 19
a=Yy' n;Nyd;/;rmmeymjr' /[vm( u
xBdSpxRivhIn' t{Up;idi.rs'ihtm( 20
i]gu,' tJjg¥oinrn;idp[.v;Pyym(
      e
ten;g[e svRmv;sI√‰;¢' vw p[ly;dnu 21
vedv;divdo iv√i•yt; b[˜v;idn"
p#iNt cwtmev;q| p[/;np[itp;dkm( 22
n;ho n r;i]nR n.o n .Uimn;RsIˇmoJyoitr.U∞ n;Nyt(
≈o];idbuı‰;nupl>ymek˘ p[;/;ink˘ b[˜ pum;'Std;sIt( 23
iv„,o" SvÂp;Tprtoidte √e Âpe p[/;n' pu®Wí ivp[
tSywv teåNyen /Ote ivyuˇ_É Âp;'tr' tid(√j k;ls'Dm( 24
p[’t* s'iSqt' Vyˇ_mtItp[lye tu yt(
tSm;Tp[;’ts'DoymuCyte p[its'cr" 25
an;id.Rgv;Nk;lo n;NtoSy i√j iv¥te
aVyuiCz•;SttSTvete sgRiSqTyNts'ym;" 26
             '
gu,s;Mye ttStiSmNpOqKpuis VyviSqte
           we
k;lSvÂp' ti√„,omR]y pirvˇRte 27
ttStu tTpr' b[˜ prm;Tm; jgNmy"
       Ue
svRg" svR.tx" sv;RTm; prmeêr" 28
p[/;npuÂW* c;ip p[ivXy;TmeCzy; hir"
                      5
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
=o.y;m;s s'p;[ ¢e sgRk;le Vyy;Vyy* 29
yq; si•i/m;]e, gN/" =o.;y j;yte
          R
mnso nopktOTv;ˇq;ås* prmeêr" 30
s Ev =o.ko b[˜n( =o>yí pu®Woˇm"
s s'kocivk;s;>y;' p[/;nTveip c iSqt" 31
ivk;s;,uSvÂpwí b[˜Âp;idi.Stq;
              e
Vyˇ_SvÂpí tq; iv„,u" svRêreêr" 32
gu,s;My;ˇtStSm;T=e]D;i/iœt;Nmune
       U
gu,Vy'jns'.it" sgRk;le i√joˇm( 33
         U
p[/;ntÊvmu∫t' mh;Nt' tTsm;vO,ot(
s;iÊvko r;jsíwv t;msí i]/; mh;n( 34
p[/;ntÊven sm' Tvc; bIjimv;vOtm(
vwk;rekStwjsí .Ut;idíwv t;ms" 35
i]iv/oymh'k;ro mhˇÊv;dj;yt
           u
.IteiN{y;,;' hetSs i]gu,Tv;Nmh;mune
yq; p[/;nen mh;Nmht; s tq; vOt" 36
.Ut;idStu ivk⁄v;R," xBdtNm;]k˘ tt"
ssjR xBdtNm;];d;k;x' xBdl=,m( 37
xBdm;]' tq;k;x' .Ut;id" s sm;vO,ot(
ak;xStu ivk⁄v;R," SpxRm;]' ssjR h 38
blv;n.v√;yuStSy Spx;Re gu,o mt"
a;k;x' xBdm;]' tu SpxRm;]' sm;vO,ot( 39
        ⁄
tto v;yuivRkv;R,o Âpm;]' ssJjR h
Jyoit®Tp¥te v;yoSt{Upgu,muCyte 40
SpxRm;]' tu vw v;yU Âpm;]' sm;vO,ot(
Jyoití;ip ivk⁄v;R,' rsm;]' ssjR h 41
             6
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]         '
sM.viNt tt;e.;'is rs;/;r;i, t;in c
rsm;];i, c;M.;'is Âpm;]' sm;vO,ot( 42
ivk⁄v;R,;in c;M.;'is gN/m;]' ssijRre
s'`;to j;yte tSm;ˇSy g'/o gu,o mt" 43
tiSm'StiSm'Stu tNm;]' ten tNm;]t; SmOt; 44
tNm;];<yivXoW;i, aivXoW;Stto ih te 45
n x;Nt; n;ip `or;Ste n mU!;í;ivXoiW,"
        e
.UttNm;]sg;Rymh'k;r;ˇu t;ms;t( 46
          eR
tejs;nIiN{y;<y;hudv; vwk;irk; dx
Ek;dx' mní;] dev; vwk;irk;" SmOt;" 47
Tvk™ c=un;Risk; ij◊; ≈o]m] c p'cmm(
xBd;dIn;mv;PTyq| buiıyuˇ_;in vw i√j 48
                e
p;yUpSq* kr* p;d* v;k™ c mw]y pçmI
ivsgRixLpgTyuiˇ_ kmR teW;' c kQyte 49
       e
a;k;xv;yutj;'is sill' pOiqvI tq;
      R w R[   u
xBd;idi.gu,b˜Ns'yˇ_;Nyuˇroˇrw" 50
x;Nt; `or;í mU!;í ivXoW;Sten te SmOt;" 51
n;n;vIy;R" pOqG.Ut;SttSte s'hit' ivn;
n;xKnuvNp[j;" ß∑umsm;gMy ’Tòx" 52
smeTy;NyoNys'yog' prSprsm;≈y;"
Eks'`;tl+y;í s'p;[ PywKymXoWt" 53
pu®W;i/iœtTv;∞ p[/;n;nugh, c[e
mhd;¥; ivXoW;Nt; Á<@muTp;dyiNt te 54
             u
tT£me, ivvOı' sJjlbuädvTsmm(
  e
.Ut>yo<@' mh;buıe mhˇdudkÉxym(
p[;’t' b[˜ÂpSy iv„,o" Sq;nmnuˇmm( 55
                      7
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
t];Vyˇ_SvÂpoås* Vyˇ_Âpo jgTpit"
      R[
iv„,ub˜SvÂpe, Svymev VyviSqt" 56
me®®Lbm.UˇSy jr;yuí mhI/r;"
     e
g.;Rdk˘ smu{;í tSy;sNsumh;Tmn" 57
              e [
s;i{√IRpsmu{;í sJyoitl;Rks'gh"
tiSm•<@eå.vi√p[ sdev;surm;nuW" 58
v;irvˆ‰inl;k;xwStto .Ut;idn; bih"
       w
vOt' dxgu,r<@' .Ut;idmRht; tq; 59
         '   w
aVyˇ_Én;vOto b[˜Stw" svR" sihto mh;n(
              RO
Ei.r;vr,wr<@' s¢i." p[’twvtm(
n;ilkÉrflSy;NtbIRj' b;Ádlwirv 60
juWn( rjo gu,' t] Svy' ivêeêro hir"
                [
b[˜;.UTv;Sy jgto ivsO∑* s'pvˇRte 61
        u
sO∑' c p;Tynuyg' y;vTkLpivkLpn;
           e
sÊv.O∫gv;iNv„,urp[mypr;£m" 62
tmo{ek° c kLp;Nte ®{ÂpI jn;Rdn"
  e
mw]y;i%l.Ut;in .=yTyitd;®," 63
.=iyTv; c .Ut;in jgTyek;,vI’te
n;gpyR˚xyne Xote c prmeêr" 64
   u
p[bıí pun" sOi∑' kroit b[˜Âp/Ok™ 65
sOi∑iSqTyNtkr,I' b[˜iv„,uixv;iTmk;m(
s s'D;' y;it .gv;nek Ev jn;dRn" 66
ß∑; sOjit c;Tm;n' iv„,u" p;Ly' c p;it c
                 u
¨ps'iÓyte c;Nte s'ht;R c Svy' p[." 67
pOiqVy;pStq; tejo v;yur;k;x Ev c
    e
svRiN{y;Nt"kr,' pu®W;:y' ih yJjgt( 68
              8
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]      U
s Ev svR.t;Tm; ivêÂpo ytoåVyy"
sg;Ridk˘ tu tSywv .UtSqmupk;rkm( 69
s Ev sOJy" s c sgRkt;R s Ev p;Tyiˇ c p;Lyte c
               R
b[˜;¥vSq;i.rXoWmUitRivR„,uvirœo vrdo vre<y" 70
       u    '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmex'e i√tIyoå?y;y" 2
  e
mw]y ¨v;c
   R   e
ingu,Sy;p[mySy xuıSy;Pyml;Tmn"
        R
kq' sg;RidktOTv' b[˜,o>yupgMyte 1
≈Ipr;xr ¨v;c
xˇ_y" svR.;v;n;micNTyD;ngocr;"
ytoåto b[˜,StStu sg;R¥; .;vxˇ_y"
.v'it tpt;' ≈eœ p;vkSy yqo„,t; 2
              [
ti•bo/ yq; sgRe .gv;Ns'pvˇRte
n;r;y,;:yo .gv;Nb[˜; lokipt;mh" 3
¨Tp•" p[oCyte iv√i•Tymevopc;rt" 4
             RR
injen tSy m;nen a;yuvWxt' SmOtm(
tTpr;:y' tdı| c pr;ıRmi./Iyte 5
k;lSvÂp' iv„,oí yNmyoˇ_' tv;n`
ten tSy inbo/ Tv' pirm;,opp;dnm( 6
aNyeW;' cwv jNtUn;' cr;,;mcr;í ye
   UO
.U..Ts;gr;dIn;mxeW;,;' c sˇm 7
k;œ; pçdx;:y;t; inmeW; muinsˇm
k;œ;i]'xTkl; i]'xTkl; m*hUiˇRko ivi/" 8
           U wR u
t;vTs':ywrhor;]' muhtm;RnW' SmOtm(
ahor;];i, t;viNt m;s" p=√y;Tmk" 9
                      9
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
tw" Wi@(.ryn' vW| √eåyne di=,oˇre
          e
ayn' di=,' r;i]dRv;n;muˇr' idnm( 10
     RR
idVywvWshßwStu ’t]et;ids'iDtm(
    Ru
ctuyg' √;dxi.Sti√.;g' inbo/ me 11
cTv;ir]Ii, √e cwk˘ ’t;idWu yq;£mm(
             e
i√Vy;Bd;n;' shß;i, yug„v;hu" pur;ivd" 12
tTp[m;,w" xtw" s'?y; pUv;R t];i./Iyte
sn(?y;'xíwv tˇuLyo yugSy;n'tro ih s" 13
sN?y;s'?y;'xyorNtyR" k;lo muinsˇm
yug;:y" s tu ivDey" ’t]et;ids'iDt" 14
’t' ]et; √;prí kilíwv ctuygm( Ru
p[oCyte tTshS]' c b[˜,o idvs' mune 15
b[˜,o idvse b[˜NmnvStu ctudx   R
.viNt pir,;m' c teW;' k;l’t' Í,u 16
s¢WRy" sur;" x£o mnuStTsUnvo nOp;"
                  R
Ekk;le ih sOJyNte s'ˆIyNte c pUvvt( 17
    Ru
ctuyg;,;' s':y;t; s;i/k; Áeks¢it"
mNvNtr' mno" k;l" sur;dIn;' c sˇm 18
a∑* xt shß;i, idVyy; s':yy; SmOtm(
i√p'c;xˇq;Ny;in shS];<yi/k;in tu 19
         U
i]'xTko$‰Stu s'p,;R" s':y;t;" s':yy; i√j
s¢Wi∑Stq;Ny;in inyut;in mh;mune 20
iv'xitStu shS];i, k;loymi/k˘ ivn;
             w R
mNvNtrSy s':yey' m;nuWvTsrwi√Rj 21
   R
ctudxgu,o ÁeW k;lo b[˜mh" SmOtm(
b[˜o nwimiˇko n;m tSy;Nte p[itsçr" 22
              10
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]                Ru
td; ih dÁte sv| ]wloKy' .U.v;idkm((
              e
jn' p[y;iNt t;p;t;R mhl;Rkinv;isn" 23
Ek;,Rve tu ]wtoKye b[˜; n;r;y,;Tmk"
                  '
.oigxYy;' gt" Xote ]wloKyg[;sbOiht" 24
     e   e
jnSqwy;Rigi.dRvií'Tym;noBjsM.v"
tTp[m;,;' ih t;' r;i]' tdNte sOjte pun" 25
          e
Ev' tu b[˜,o vWRmv' vWRxt' c yt(
               R
xt' ih tSy vW;R,;' prm;yumh;Tmn" 26
EkmSy VytIt' tu pr;ı| b[˜,oån`
tSy;Nte.NU mh;kLp" p;µ îTyi.iv≈ut" 27
i√tIySy pr;ıRSy vtRm;nSy vw i√j
v;r;h îit kLpoy' p[qm" pirk°itRt" 28
       u     '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmeXo tOtIyoå?y;y" 3
   e
≈Imw]y ¨v;c
b[˜;n;r;y,;:yoås* kLp;d* .gv;Nyq;
      U
ssjR svR.t;in td;c+v mh;mune 1
≈Ipr;xr ¨v;c
p[j;" ssjR .gv;Nb[˜; n;r;y,;Tmk"
       e
p[j;pitpitdRvo yq; tNme inx;my 2
atItkLp;vs;ne inx;su¢oiTqt" p[." u
sÊvoi{ˇ_Stq; b[˜; xUNy' lokmvw=t 3
n;r;y," proåicNTy" proW;mip s p[." u
b[˜SvÂpI .gv;nn;id" svRsM.v" 4
îm' cod;hrNTy] Xlok˘ n;r;y,' p[it
b[˜SvÂip,' dev' jgt" p[.v;Pyym( 5
                      11
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
a;po n;r; îit p[oˇ_; a;po vw nrsUnv"
ayn' tSy t;" pUv| ten n;r;y," SmOt" 6
toy;Nt"Sq;' mhI' D;Tv; jgTyek;,RvI’te
          R
anum;n;ˇduı;r' ktuk;m" p[j;pit" 7
akroTSvtnUmNy;' kLp;idWu yq; pur;
sTSykÀm;Ridk;' t√√;r;h' v®r;iSqt" 8
vedyDmy' ÂpmXoWjgt" iSqt*
iSqt" iSqr;Tm; sv;RTm; prm;Tm; p[j;pit" 9
jnlokgtwiSsıwSsnk;¥wri.∑ut"
p[ivvex td; toym;Tm;/;ro /r;/r" 10
inrI+y t' td; devI p;t;l;tlm;gtm(
tu∑;v p[,t; .UTv; .iˇ_nm[; vsuN/r; 11
≈IpOiqVyuv;c
nmSte pu<@rIk;= x'%c£gd;/r
                R u
m;muır;Sm;d¥ Tv' Tvˇoåh' pUvmiTqt; 12
     O
Tvy;hmuıt; pUv| TvNmy;h' jn;dRn
tq;Ny;in c .Ut;in ggn;dINyXoWt" 13
nmSte prm;Tm;TmNpu®W;Tm•moStu te
p[/;nVyˇ_.Ut;y k;l.Ut;y te nm" 14
       U
Tv' kt;R svR.t;n;' Tv' p;t; Tv' ivn;x’t(
sg;RidWu p[.o b[˜iv„,u®{;TmÂp/Ok™ 15
sM.=iyTv; skl' jgTyek;,RvI’te
XoWe Tvmev goiv'd icNTym;no mnIiWi." 16
.vto yTpr' tÊv' t• j;n;it kín
avt;reWu y{Up' tdcRiNt idv*ks" 17
                  u
Tv;m;r;?y pr' b[˜ y;t; muiˇ'_ mum=v"
              12
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]   e
v;sudvmn;r;?y ko mo=' smv;PSyit 18
yiTk'icNmns; g[;Á' yd(g;[ Á' c=ur;idi."
buı‰; c yTpirCze¥' t{Upmi%l' tv 19
TvNmy;h' Tvd;/;r; TvTsO∑; TvTsm;≈y;
m;/vIimit lokoymi./ˇe tto ih m;m( 20
jy;i%lD;nmy jy SqUlmy;Vyy
jy;ånNt jy;Vyˇ_ jy Vyˇ_my p[.o 21
pr;pr;TmiNvê;TmÔy yDpteån`
               '
Tv' yDSTv' vW$(k;rSTvm;ek;rSTvm¶y" 22
Tv' ved;STv' td©;in Tv' yDpu®Wo hre
sUy;Rdyo g[h;St;r; n=];<yi%t' jgt( 23
   UR
mUt;RmtmÎXy' c ÎXy' c pu®Woˇm
y∞oˇ_' y∞ nwvoˇ_' my;] prmeêr
tTsv| Tv' nmStu>y' .Uyo.Uyo nmonm" 24
≈Ipr;xr ¨v;c
Ev' s'StUym;nStu pOiqVy; /r,I/r"
s;mSvr?vin" ≈Im;ñ( jgjR pir``Rrm( 25
              ^
tt" smuiT=Py /r;' Svd'∑y; mh;vr;h" Sf⁄$pµlocn"
rs;tl;duTplp]si•." smuiTqto nIl îv;clo mh;n( 26
¨iˇœt; ten mu%;inl;ht' tTs'.v;M.o jnloks'≈y;n(
p[=;ly;m;s ih t;Nmh;¥utIn( sn;Ndn;dInpkLmW;n( munIn(
27
p[y;iNt toy;in %ur;g[iv=trs;tleå/" ’txBdsNtit
ê;s;inl;St;" pirt" p[y;'it isı; jne ye inyt; vsiNt 28
           ⁄ e R
¨iˇœtStSy jl;{Rk=mh;vr;hSy mhI' ivgOÁ
iv/uNvto vedmy' xrIr' rom;NtrSq; muny" StuviNt 29
                      13
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
     u u
t' tu∑vStoWprItcetso lokÉ jne ye invsiNt yoign"
snNdn;¥; Áitnm[kN/r; /r;/r' /Irtroıte=,m( 30
jyeêr;,;' prmex kÉxv p[.o gd;x'%/r;isc£/Ok™
    U      u
p[sitn;xiSqithetrIêrSTvmev n;NyTprm' c yTpdm( 31
p;deWu ved;Stv yUpd'∑;^ dNteWu jD;iítyí vK]e
hut;xij◊ois tnU®h;i, d.;R" p[.o yDpum;'STvmev 32
ivlocne r;}yhnI mh;TmNsv;R≈y' b[˜pr' ixrSte
sUˇ_;NyXoW;i, s$;kl;po `[;,' smSt;in hvI'iW dev 33
ßuˇ_u <@s;mSvr/Irn;dp[;Gv'xk;y;i%ls]sN/e
  eR
pUt∑/mR≈v,ois dev sn;tn;TmN.gvNp[sId 34
pd£m;£;Nt.uv' .vNtm;idiSqt' c;=rivêmUteR
ivêSy ivµ" prmeêroåis p[sId n;qois pr;vrSy 35
d'∑;^ g[ivNyStmXoWmet∫Um<@l' n;q iv.;Vyte te
ivg;ht" pµvn' ivl¶' sroijnIp]imvo!p'km( 36
¥;v;pOiqVyortulp[.;v ydNtr' t√puW; tvwv
Vy;¢' jg√‰;i¢smqRdI¢e iht;y ivêSy iv.o .v Tvm( 37
       w
prm;qRSTvmevko n;NyoiSt jgt" pte
tvwW mihm; yen Vy;¢met∞r;crm( 38
        R e
ydetÎXyte mUˇmtJD;n;TmnStv
.[;iNtD;nen pXyiNt jg{Upmyoign" 39
D;nSvÂpmi%l' jgdetdbuıy"
aqRSvÂp' pXyNto .[;MyNte mohs'Plve 40
ye tu D;nivd" xuıcetsSteåi%l' jgt(
D;n;Tmk˘ p[pXyiNt Tv{Up' prmeêr 41
p[sId svR sv;RTmN.v;y jgt;imm;m(
¨ırovIRmmey;TmHz•o deÁBjlocn 42
             14
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]sÊvoi{ˇ_oåis .gvn( goiv'd pOiqvIimm;m(
smuır .v;yex x•o deÁBjlocn 43
   [ O
sgRpviˇ.Rvto jgt;mupk;ir,I
.vTveW; nmSteåStu x•o deÁBjlocn 44
≈Ipr;xr ¨v;c
Ev' s'StUym;nStu prm;Tm; mhI/r"
¨Jjh;r i=it' i=p[' NyStv;'í mh;M.is 45
tSyopir jl*`Sy mhtI n*irv iSqt;
ivttÊv;ˇu dehSy n mhI y;it s'Plvm( 46
tt" i=it' sm;' ’Tv; pOiqVy;' soicnoiÌrIn(
yq;iv.;g' .gv;nn;id" prmeêr" 47
p[;KysgRdG/;ni%l;NpvRt;NpOiqvItle
amo`en p[.;ve, ssj;Rmo`v;iHzt" 48
.Uiv.;g' tt" ’Tv; s¢√Ip;Nyq;tqm(
           R
.Ur;¥;'íturo lok;NpUvvTsmkLpyt( 49
b[˜Âp/ro devSttoås* rjs; vOt"
            R
ck;r sOi∑' .gv;'ítuvK]/ro hir" 50
inimˇm;]mev;ås* sOJy;n;' sgRkmRi,
p[/;nk;r,I.Ut; yto vw sOJyxˇ_y" 51
inimˇm;]' muKTvwv' n;NyiTk'icdpe=te
nIyte tpt;' ≈eœ SvxKTy; vStu vStut;m( 52
       u     '        e
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmeXo pOiqVyuı;rítuq;Rå?y;y" 4
   e
≈Imw]y ¨v;c
yq; ssjR devoås* deviWRiptOd;nv;n(
mnu„yityRGvO=;dIN.UVyomsill*ks" 1
                      15
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
yÌu,' yTSv.;v' c y{Up' c jgid(√j
sg;Rd* sO∑v;Nb[˜; tNmm;c+v ’Tòx" 2
≈Ipr;xr ¨v;c
  e        u
mw]y kqy;MyetCzO,„v susm;iht"
yq; ssjR devos* dev;dIni%l;iNv.u" 3
sOi∑' ic'ty tStSy kLp;idWu yq; pur;
      R       RU
abuiıpUvk" sgR" p[;du.tStmomy" 4
tmomoho mh;mohSt;imßo ÁN/s'iDt"
        w    RU
aiv¥; p'cpvRW; p[;du.t; mh;Tmn" 5
pç/;åviSqt" sg;Re ?y;yto p[itbo/v;n(
           O
bihrNtoåp[k;xí s'vt;Tm; ng;Tmk" 6
mu:y; ng; yt" p[oˇ_; mu:ysgRSttSTvym( 7
t' ÎÇ;ås;/k˘ sgRmmNydpr' pun" 8
tSy;i.?y;yt" sgRiStyRKS]oto>yvˇRt
       O
ySm;iˇyRKp[viˇSs ityRKßot;Stt" SmOt" 9
pê;dySte iv:y;t;Stm"p[;y; Áveidn"
¨Tpqg[;ih,íwv teåD;ne D;nm;inn" 10
ah'’t; ah'm;n; a∑;iv'x√/;Tmk;"
at" p[k;x;Ste svRe a;vOt;í prSprm( 11
tmPys;/k˘ mTv; ?y;ytoNySttoå.vt(
Ë?vRßot;StOtIyStu s;iÊvko?vRmvˇRt 12
te su%p[Iitbhul; bihrNtí n;vOt;"
p[k;x; bihrNtí Ë?vRßoto∫v;" SmOt;" 13
tu∑;Tm;nStOtIyStu devsgRStu s SmOt"
     e
tiSmNsgR.vTp[IitinR„p•e b[˜,Std; 14
                u
ttoNy' s td; d?y* s;/k˘ sgRmˇmm(
             16
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]as;/k;'Stu t;HD;Tv; mu:ysg;RidsM.v;n( 15
tq;i.?y;ytStSy sTy;i.?y;iynStt"
    RU
p[;dub.v c;Vyˇ_;dv;RKßot;Stu s;/k" 16
ySm;dv;RGVyvˇRNt ttov;RKßotsStu te
te c p[k;xbhul;Stmoi{ˇ_; rjoi/k;" 17
tSm;ˇe du"%bhul; .Uyo.Uyí k;ir,"
p[k;x; bihrNtí mnu„y;" s;/k;Stu te 18
îTyete kiqt;" sg;R" W@] muinsˇm
p[qmo mht" sg;Re ivDeyo b[˜,Stu s" 19
tNm;];,;' i√tIyí .Utsg;Re ih s SmOt"
vwk;irkStOtIyStu sgR EeiN{yk" SmOt" 20
                 R
îTyeW p[;’t" sgR" sM.Uto buiıpUvk"
       R
mu:ysgRítuqStu mu:y; vw Sq;vr;" SmOt;" 21
             R
ityRKßot;Stu y" p[oˇ_StwyGyoNy" s ¨Cyte
tdU?vRßots;' Wœo devsgRStu s'SmOt" 22
ttoåv;RKßots;' sgR" s¢m" s tu m;nuW" 23
      [
a∑moånugh" sgR" s;iÊvkSt;msí s"
pçwte vw’t;" sg;R" p[;’t;Stu ]y" SmOt;" 24
p[;’to vw’tíwv k*m;ro nvm" SmOt"
îTyete vw sm;:y;t; nv sg;R" p[j;pte" 25
p[;’t; vw’t;íwv jgto mUlhetv"
sOjto jgdIxSy ikmNyCz^otuimCzis 26
    e
≈Imw]y ¨v;c
   e
s'=p;Tkiqt" sgoR dev;dIn;' mune Tvy;
ivStr;Cz^otuimCz;im Tvˇo muinvroˇm 27
                      17
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
kmRi..;Rivt;" pUv"Rw k⁄xl;" k⁄xlwStut;"
           R
:y;Ty; ty; Áinmuˇ_;" s'h;re Áups'˙t;" 28
               '
Sq;vr;Nt;" sur;¥;Stu p[j; b[˜ítuivR/;"
      R
b[˜," k⁄vt" sOi∑' jiDre m;ns;Stu t;" 29
tto dev;suriptøNmnu„y;'í ctu∑ym(
     u            u
issO=rM.;'Syet;in Svm;Tm;nmyUyjt( 30
yuˇ_;TmnStmom;]; Áui{ˇ_;å.UTp[j;pte"
         R
issO=ojR`n;TpUvmsur; jiDre tt" 31
¨TssjR ttSt;' tu tmom;];iTmk;' tnum(
            e
s; tu Vyˇ_; tnuSten mw]y;.Ui√.;vrI 32
    u
issO=rNydehSq" p[Iitm;p tt" sur;"
          U
sÊvoi{ˇ_;" smu∫t; mu%to b[˜,o i√j" 33
Tyˇ_; s;ip tnuSten sÊvp[;ym.Ui∂nm(
tto ih bilno r;];vsur; devt; idv; 34
sÊvm;];iTmk;mev ttoNy;' jgOhe tnum(
iptOvNmNym;nSy iptrStSy jiDre 35
¨TssjR ttSt;' tu iptøNsOÇ;ip s p[."u
s; coTsO∑;.vTs'?y; idnnˇ_;NtriSqt; 36
rjom;];iTmk;mNy;' jgOhe s tnu' tt"
rjom;]oTk$; j;t; mnu„y; i√jsˇm 37
t;mPy;xu s tTy;j tnu' s¥" p[j;pit"
JyoTò; sm.vTs;ip p[;KsN?y; y;åi./Iyte 38
JyoTò;gme tu bilno mnu„y;" iptrStq;
  e
mw]y s'?y;smye tSm;dete .viNt vw 39
                e
JyoTò; r;}yhnI s'?y; cTv;yRt;in vw p[.o"
             18
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]b[˜,Stu xrIr;i, i]gu,op;≈y;i, tu 40
rjom;];iTmk;mev ttoNy;' jgOhe tnum(
     ( [
tt" =udb˜,o j;t; jDe k;mSty; tt" 41
=uT=;m;nN/k;req sosOj∫gv;'Stt"
                   u
vuÂp;" Xm≈ul; j;t;Ste>y/;v'Stt" p[.m( 42
mwv' .o r+yt;meW yw®ˇ_' r;=s;Stu te
Ëcu" %;d;m îTyNye ye te y=;Stu j=,;t( 43
   e
aip[y, tu t;NÎÇ; kÉx;" xIyRNtve/s"
hIn;í ixrso .Uy" sm;rohNt tiCzr" 44
spR,;ˇeå.vn( sp;R hInTv;dhy" SmOt;"
tt" £⁄ıo jgTß∑; £o/;Tm;no ivinmRme
  e      U
v,Rn kipXonog[.t;Ste ipixt;xn;" 45
    '
?y;yt;eg;TsmuTp•; gN/v;RStSy tT=,;t(
ipbNto jiDre v;c' gN/v;RSten te i√j 46
Et;in sOÇ; .gv;Nb[˜ tCziˇ_coidt"
tt" SvCzNdtoNy;in vy;'is vysoåsOjt( 47
avyo v=sí£É mu%toj;" s sO∑v;n(
sO∑v;nudr;Ì;í p;êR>y;' c p[j;pit" 48
pŒ;' c;ê;Nsm;t©;n[;s.;Ngvy;NmOg;n(
       w
¨∑^;nêtr;'ív Ny˚ÀnNy;í j;ty" 49
aoW?y" flmUilNyo rom>yStSy jiDre
]et;yugmu%e b[˜; kLpSy;d* i√joˇm
sOÇ;pí*W/I" sMyGyuyojs td;?vre 50
g*rj" pu®Wo meWí;ê;êtrgdR.;"
Et;Ng[;My;NpxUn;hur;r<y;'í inbo/ me 51
ê;pd; i√%ur; hStI v;nr;" pi=p'cm;"
                      19
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
a*dk;" pxv" Wœ;" s¢m;Stu srIsOp;" 52
g;y]' c Acíwv i]vOTsom' rqNtrm(
ai¶∑om' c yD;n;' inmRme p[qm;Nmu%;t( 53
  '   u
yjUiW ]w∑.' zNd" Stom' p'cdx' tq;
bOhTs;m tqoKq' c di=,;dsOjNmu%;t( 54
s;m;in jgtIzNd" Stom' s¢dx' tq;
vwÂpmitr;]' c piím;dsOjNmu%;t( 55
Ekiv'xmqv;R,m;¢oy;Rm;,mev c
   u
anu∑.' c vwr;jmuˇr;dsOjNmu%;t( 56
¨∞;vc;in .Ut;in g;]e>yStSy jiDre
dev;suriptøn( sOÇ; mnu„y;'í p[j;pit" 57
tt" pun" ssj;Rd* s'kLpSy ipt;mh"
y=;n( ipx;c;NgN/v;Rn( tqwv;Psrs;' g,;n( 58
              O
nrik•rr=;'is vy" pxumgorg;n(
aVyy' c Vyy' cwv yidd' Sq;,ujgmm( 59 '
tTssjR td; b[˜ .gv;n;id’Tp[."     u
               O
teW;' ye y;in km;Ri, p[;k™s∑‰;' p[itpeidre
t;Nyev te p[p¥Nte sOJym;n;" pun"pun" 60
        u À       O
ih'ß;ih'ße mOd£re /mR/m;Rvt;nOte
t∫;ivt;" p[p¥Nte tSm;ˇˇSy rocte 61
     e e
îiN{y;qRWu .UtWu xrIreWu c s p[."u
n;n;Tv' ivinyog' c /;twv' VysOjTSvym( 62
n;m Âp' c .Ut;n;' ’Ty;n;' c p[pcnm('
vedxBde>y Ev;d* dev;dIn;' ck;r s" 63
AWI,;' n;m/ey;in yq; ved≈ut;in vw
tq; inyogyoGy;in ÁNyeW;mip soåkrot( 64
              20
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]  R u
yqtu„vOtil'g;in n;n;Âp;i, pyR ye
ÎXyNte t;in t;Nyev tq; .;v; yug;idWu 65
    '
kroTyeviv/;' sOi∑' kLp;d* s pun"pun"
issO=;xiˇ_yuˇ_os* sOJyxiˇ_p[coidt" 66
      u     '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmeXo p'cmoå?y;y" 5
   e
≈Imw]y ¨v;c
av;RKßot;Stu kiqto .vt; yStu m;nuW"
        U
b[˜iNvStrto b[ih b[˜; tmsOj¥q; 1
yq; c v,;RnsOj¥Ìu,;'í p[j;pit"
y∞ teW;' SmOt' kmR ivp[;dIn;' tduCyt;m( 2
≈Ipr;xr ¨v;c
                R
sTy;i.?y;iyn" pUv| issO=ob[˜,o jgt(
aj;yNt i√j≈eœ sÊvoi{ˇ_; mu%;Tp[j;" 3
v=so rjsoi{ˇ_;Stq; vw b[˜,oå.vn(
rjs; tms; cwv smui{ˇ_;Stqo®t" 4
pŒ;mNy;" p[j; b[˜; ssjR i√jsˇm
             R
tm"p[/;n;St;" sv;Rí;tuv<yRimd' tt" 5
b[˜,;" =i]y; veXy;" xU{;í i√jsˇm
p;do®v=Sqlto mu%tí smuÌt;" 6
          e [
yDin„pˇye svRmtd(bÁ; ck;r vw
    R
c;tuv<y| mh;.;g yDs;/nmuˇmm( 7
               e
yDwr;Py;iyt; dev; vO∑‰uTsgR, vw p[j;"
a;Py;yyNte /mRD yD;" kLy;,hetv" 8
in„p;¥Nte nrwStwStu Sv/m;Ri.rtwSsd;
         w
ivxuı;cr,opet" si∫" sNm;gRg;imi." 9
                      21
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
             '
Svg;Rpvg*R m;nu„y;Tp[;“uvit nr; mune
y∞;i.®ict' Sq;n' t¥;iNt mnuj; i√j 10
              R
p[j;St; b[˜,; sO∑;í;tuv<yRVyviSqt;"
sMyKz^ı;" sm;c;rp[v,; muinsˇm 11
yqeCz;v;sinrt;" svRb;/;ivvijRt;"
               u
xuı;Nt" kr,;" xuı;" km;Rnœ; ninmRl;" 12
xuıe c t;s;' mnis xuıNe t"s'iSqte hr*
xuıD;n' p[pXyiNt ibLv;:y' yen tTpdm( 13
tt" k;l;Tm ko yoås* s c;'x" kiqto hre"
s p;tyTy`' `ormLpmLp;Lps;rvt( 14
       U
a/mRbIjmu∫t' tmolo.smu∫vm(
        e
p[j;su t;su mw]y r;g;idkms;/km( 15
tt" s; shj; isıSt;s;' n;tIv j;yte
rsoLl;s;dyí;Ny;" isıyo∑* .v'it y;" 16
t;su =I,;SvXoW;su vıRm;ne c p;tkÉ
√'√;i..vdu"%;t;RSt; .v'it tt" p[j;" 17
tto dug;Ri, t;í£⁄/;RNv' p;vRtm*dkm(
’i]m' c tq; dug| pur%vR$k;idkm( 18
gOhIi, c yq;Ny;y' teWu c£⁄" pur;idWu
xIt;tp;idb;/;n;' p[xm;y mh;mte 19
p[tIk;rimm' ’Tv; xIt;deSt;" p[j;" pun"
   e     R
v;t;Rp;y' ttí£⁄hStisiı' c kmRj;m( 20
v[Ihyí yv;íwv go/Um;í;,viStl;"
  '
ip[ygvo Áud;r;í kordUW;" stInk;" 21
m;W; muÌ; msUr;í in„p;v;" sk⁄lTqk;"
a;!Kyí,k;íwv x,;" s¢dx SmOt;" 22
             22
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]îTyet; aoW/In;' tu g[;My;n;' j;tyo mune
aoW?yo yiDy;íwv g[;My;r<y;ítudx 23  R
v[IhySsyv; m;W; go/Um;í;,viStl;"
   ' u
ip[ygs¢m; Áete a∑m;Stu k⁄lTqk;" 24
Xy;m;k;STvq nIv;r; jitRl;" sgve/k;"    u
     u
tq; ve,yv;" p[oˇ_Stq; mkú$k; mune 25
g[;My;<y;" SmOt; Áet; aoW?yStu ctudx  R
              u
yDin„pˇye yDStq;s;' het®ˇm" 26
Et;í sh yDen p[j;n;' k;r,' prm(
pr;vrivd" p[;D;Stto yD;iNvtNvte 27
ahNyhNynuœ;n' yD;n;' muinsˇm
       '
¨pk;rkr' pus;' i£ym;,;`x;iNtdm( 28
yeW;' tu k;lsOWoås* p;pbNdumh;muneR
cet"su vvO/e c£⁄Ste n yDeWu m;nsm( 29
vedv;d;'Stq; ved;NyDkm;Ridk˘ c yt(
          R
tTsv| inNdy;m;suyDVy;se/k;ir," 30
  O
p[viˇm;gRVyuiCziˇk;ir,o vedinNdk;"
            u
dur;Tm;no dur;c;r; b.Uv" k⁄i$l;xy;" 31
s'isı;y;' tu v;t;Ry;' p[j;" sOÇ; p[j;pit"
my;Rd;' Sq;py;m;s yq;Sq;n' yq;gu,m( 32
v,;R n;m;≈m;,;' c /m;R/mR.t;' vrO
                  u
lok;'í svRv,;Rn;' sMyG/m;Rnp;iln;m( 33
p[;j;pTy' b[˜,;n;' SmOt' Sq;n' i£y;vt;m(
Sq;nmwN{' =iT]y;,;' s'g;[ me„vinvˇRt;m( 34
vwXy;n;' m;®t' Sq;n' Sv/mRmnuvitRn;m(
               u
g;N/v| xU{j;tIn;' pircy;RnviˇRn;m( 35
                      23
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
a∑;xIitshS];i, munIn;mU?vRrts;m(e
SmOt' teW;' tu yTSq;n' tdev gu®v;isn;m( 36
s¢WIR,;' tu yTSq;n' SmOt' t√w vn*ks;m(
p[;j;pTy' gOhSq;n;' Ny;isn;' b[˜s'iDtm( 37
yoign;mmOt' Sq;n' Sv;Tms'toWk;ir,;m( 38
Ek;iNtn" sd; b[˜?y;iyno yoigní ye
teW;' tu prm' Sq;n' yˇTpXyiNt sUry" 39
gTv;gTv; invˇRNte c'{sUy;Rdyo g[h;"
a¥;ip n invˇRNte √;dx;=ric'tk;" 40
t;imßmN/t;imß' mh;r*rvr*rv*
aisp]vn' `or' k;lsU]mvIickm( 41
ivinNdk;n;' vedSy yDVy;`;tk;ir,;m(
Sq;nmetTsm;:y;t' Sv/mRTy;igní ye 42
        u    '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmeXo Wœoå?y;y" 6
≈Ipr;xr ¨p;c
ttoi.?y;ytStSy jiDre m;ns;" p[j;"
           w
tCzrIrsmuTp•w" k;yRStw" kr,w" sh
=e]D;" smvˇRNt g;]e>yStSy" /Imt" 1
te svRe smvˇRNt ye my; p[;gud;˙t;"
             u
dev;¥;" Sq;vr;Nt;í ]wg<yivWye iSqt;" 2
   U
Ev'.t;in sO∑;in cr;i, Sq;vr;i, c 3
yd;Sy t;" p[j;" sv;R n Vyv/RNt /Imt"
aq;Ny;Nm;ns;Npu];NsÎx;n;TmnoåsOjt( 4
.Og'u pulSTy' pulh' £tumi©rs' tq;
mrIic' d=mi]' c visœ' cwv m;ns;n( 5
              24
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]nv b[˜;, îTyete pur;,e iníy' gt;" 6
            U
:y;it' .Uit' c s'.it' =m;' p[Iit' tqwv c
s•it' c tqwvo∆RmnsUy;' tqwv c 7
  U
p[sit' c tt" sOÇ; dd* teW;' mh;Tmn;m(
pTNyo .v?vimTyuKTv; teW;mev tu dˇv;n( 8
              R O
snNdn;dyo ye c pUvs∑;Stu ve/s;
n te lokÉ„vs∆Nt inrpe=;" p[j;su te 9
svRe teå>y;gtD;n; vItr;g; ivmTsr;"
       e
te„vev' inrpe=Wu loksO∑* mh;Tmn" 10
b[˜,o.UNmh;n( £o/S]wloKydhn=m"
           U
tSy £o/;Tsmu∫tJv;l;m;l;itdIiptm(
b[˜,o.Uˇd; sv| ]wloKymi%l' mune 11
   ⁄
.[k$Ik⁄i$l;ˇSyll;$;T£o/dIipt;t(
smuTp•Std; ®{o m?y;ˆ;kúsmp[." 12
a/Rn;rInrvpu" p[c<@oåitxrIrv;n(
iv.j;Tm;nimTyuKTv; t' b[˜;NtdR/e tt" 13
tqoˇ_os* i√/; S]ITv' pu®WTv' tq;åkrot(
iv.edpu®WTv' c dx/; cwk/; pun" 14
                     u
s*My;s*MywStd;x;Nt;åx;Ntw" S]ITv' c s p[."
iv.ed bhu/; dev" SvÂpwristw" istw" 15
          U       u
tto b[˜;Tms'.t' pUv| Sv;y'.v' p[.u
a;Tm;nmev ’tv;Np[j;p;Lye mnu' i√j 16
                R
xtÂp;' c t;' n;rI' tpoin/UtkLmW;m(
    u    eR         u
Sv;y'.vo mnudv" pTnITve jgOhe p[." 17
tSm;ˇu pu®W;∂evI xtÂp; Vyj;yt
             U
ip[yv[toˇ;np;d* p[sTy;kÀits'iDtm( 18
                      25
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
              u
kNy;√y' c /mRD Âp*d;yRg,;iNvtm(
    U
dd* p[sit' d=;y a;kÀit' ®cye pur; 19
p[j;pit" s jg[;h tyojRDe sdi=,"
                u
pu]o yDe mh;.;g dMpTyoimRqn' tt" 20
yDSy di=,;y;' tu pu]; √;dx jiDre
                  u
y;m; îit sm;:y;t; dev;" Sv;y'.ve mn* 21
  U
p[sTy;' c tq; d=ítßo iv'xitStq;
               (
ssjR kNy;St;s;' c sMyõ™n;m;in me Í,u 22
       R    e
≈ı; l+mI/OitStui∑mR/; pui∑Stq; i£y;
buiılR∆; vpu" x;'it" isiı" k°itRS]yodxI 23
pTNyq| p[itjg[;h /m;Re d;=;y,I" p[." u
t;>y" ix∑;yvIySy Ek;dx sulocn;" 24
         U
:y;it" sTyq s'.it" SmOit" p[Iit" =m; tq;
sNtití;nsUy; c Ëj;R Sv;h; Sv/; tq; 25
  uR
.Og.vo mrIicí tq; cwv;'igr; muin"
pulSTy" pulhíwv £tuíiWRvrStq; 26
ai]vRisœo viˆí iptrí yq;£mm(
:y;Ty;¥; jgO¸" kNy; munyo muinsˇm 27
≈ı; k;m' cl; dp| inym' /Oitr;Tmjm(
           e
sNtoW' c tq; tui∑l;R.' pui∑rsUyt 28
me/; ≈ut' i£y; d<@' ny' ivnymev c 29
bo/' buiıStq; l∆; ivny' vpur;Tmjm(
Vyvs;y' p[jDe vw =em' x;iNtrsUyt 30
                 U
su%' isiıyRx" k°iˇRirTyete /mRsnv"
k;m;{it" sut' hW| /mRp*]msUyt 31
ih's; .;y;R Tv/mRSy tto jDe tq;nOtm(
              26
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]kNy; c in’itSt;>y;' m;y; jDe c vedn; 32
m;y; c vedn; cwv imqun' iTvdmetyo"
     e
tyojRDq vw m;y; mOTyu' .Ut;ph;ir,m( 33
vedn; Svsut' c;ip du"%' jDeåq r*rv;t(
mOTyoVy;Ri/jr;xoktO„,;£o/;í jiDre 34
du"%oˇr;" SmOt; Áete svRe c;/mRl=,;"
                   e
nwW;' pu]oiSt vw .;y;R te svRe ÁU?vRrts" 35
                R
r*{;<yet;in Âp;i, iv„,omuinvr;Tmj
         u
inTyp[lyhetTv' jgtoSy p[y;iNt vw 36
d=o mrIicri]í .OGv;¥;í p[jêr;"  e
jgTy] mh;.;g inTysgRSy hetv" 37
       u
mnvo mnup];í .Up; vIyR/r;í ye
sNm;gRinrt;" xUr;Ste svRe iSqitk;ir," 38
    e
≈Imw]y ¨v;c
          R
yey' inTy; iSqitb[˜i•TysgRStqeirt"
inTy;.;ví teW;' vw SvÂp' mm kQyt;m( 39
≈Ipr;xr ¨v;c
sgRiSqitivn;x;'í .gv;Nm/usdn"    U
twStwÂpwric'Ty;Tm; kroTyVy;hto iv.u" 40
nwimiˇk" p[;’itkStqwv;TyiNtko i√j
        U
inTyí svR.t;n;' p[lyoåy' ctuivR/" 41
             e
b[;˜o nwimiˇkSt] Czety' jgtIpit"
p[y;it p[;’t' cwv b[˜;<@' p[’t* lym( 42
D;n;d;TyiNtk" p[oˇ_o yoign" prm;Tmin
inTy" sdwv .Ut;n;' yo ivn;xo idv;inxm( 43
  U
p[sit" p[’tey;R tu s; sOi∑" p[;’t; SmOt;
                      27
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
  '
dwnidnI tq; p[oˇ_; n;Ntrp[ly;dnu 44
.Ut;Nynuidne y] j;yNte muinsˇm
inTysg;Re ih s p[oˇ_" pur;,;qRivc=,w" 45
Ev' svRxrIreWu .gv;N.Ut.;vn"
s'iSqt" k⁄®te iv„,u®TpiˇiSqits'ym;n( 46
                 e
sOi∑ iSqitivn;x;n;' xˇ_y" svRdihWu
           e
vw„,Vy" pirvˇRNte mw]y;hinRx' sm;" 47
        [
gu,]ymy' Áetd(bÁn( xiˇ_]y' mht(
yoåity;it s y;Tyev pr' n;vˇRte pun" 48
       u     '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmeXo s¢moå?y;y" 7 )
≈Ipr;xr ¨v;c
kiqtSt;ms" sg;Re b[˜,Ste mh;mune
®{sg| p[v+y;im tNme ingdt" Í,u 1
kLp;d;v;TmnStuLy' sut' p[?y;ytStt"
p[;dur;sITp[.or'kÉ k⁄m;ro nIlloiht" 2
®rod suSvr' soq p[;{vid(√jsˇm
ik' Tv' roidiW t' b[˜; ®dNt' p[Tyuv;c h 3
n;m dehIit t' soåq p[Tyuv;c p[j;pit"
               w R
®{STv' devn;ª;is m;ro dI/Rym;vh
Evmuˇ_" pun" soåq s¢’Tvo ®rod vw 4
ttoNy;in dd* tSmw s¢ n;m;in vw p[."  u
Sq;n;in cwW;m∑;n;' pTnI" pu];'í s p[." 5u
.v' xvRmqex;n' tq; pxupit' i√j
.Immug'[ mh;devmuv;c s ipt;mh" 6
c£É n;m;Nyqwt;in Sq;n;NyeW;' ck;r s"
               28
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]           R
sUy;Re jl' mhI v;yuviˆr;k;xmev c
dIi=to b[˜," som îTyet;Stnv" £m;t( 7
suvcRl; tqwvoW; ivkÉxI c;pr; ixv;
Sv;h; idxStq; dI=; roih,I c yq;£mm( 8
sUy;RdIn;' i√j≈eœ ®{;¥wn;Rmi." sh
pTNy" SmOt; mh;.;g tdpTy;in me Í,u 9
        U
EW;' sUitp[sit>y;imdm;pUirt' jgt( 10
xnwírStq; xu£o loiht;©o mnojv"
       e
SkNd" sg;Råq sNt;no bu/í;nu£m;Tsut;" 11
   [
Ev'pk;ro ®{oås* stI' .;y;RminiNdt;m(
¨pyeme duihtr' d=Sywv p[j;pte" 12
d=kop;∞ tTy;j s stI Svklevrm(
ihmv∂iht; s;å.UNmen;y;' i√jsˇm 13
¨pyeme puníom;mnNy;' .gv;Nhr" 14
dev* /;tOiv/;t;r* .Ogo" :y;itrsUyt
i≈y' c devdevSy pTnI n;r;y,Sy y; 15
    e
≈Imw]y ¨v;c
=Ir;B/* ≈I" smuTp•; ≈UyteåmOtmNqne
.Ogo" :y;Ty;' smuTp•eTyetd;h kq' .v;n( 16
≈Ipr;xr ¨v;c
     w
inTywvW; jgNm;t; iv„,o" ≈Irnp;iynI
             e
yq; svRgto iv„,uStqwvy' i√joˇm 17
aq;Re iv„,uiry' v;,I nIitreW; nyo hir"
            e
bo/o iv„,uiry' buiı/Rm;Rås* siT£y; iTvym( 18
              R R
ß∑; iv„,uiry' sOi∑" ≈I.Uim.U/ro hir"
               we
sNtoWo .gv;Ll\+mIStui∑mR]y x;êtI 19
                      29
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
îCz; ≈I.Rgv;Nk;mo yDoås* di=,; iTvym(
a;Jy;¸itrs* devI puro@;xo jn;∂Rn" 20
pTnIx;l; mune l+mI" p[;Gv'xo m/usdn" U
         R
icitlR+mIhRiryUp î?m; ≈I.Rgv;Nk⁄x" 21
s;m;SvÂpI .gv;nuÌIit" kml;ly;
               e
Sv;h; l+mIjRg•;qo v;sudvo ¸t;xn" 22
x'kro .gv;Hz*irg*RrIl+mIi√Rjoˇm
  e         R
mw]y kÉxv" sUyStTp[.; kml;ly; 23
iv„,u" iptOg," pµ; Sv/; x;êtpui∑d;
¥*" ≈I" sv;RTmko iv„,urvk;xoitivStr" 24
xx;'k" ≈I/r" k;iNt" ≈IStqwv;np;iynI
/OitlR+mIjRg∞e∑; v;yu" svR]go hir" 25
jli/i√Rjgoiv'dSt√el; ≈ImRh;mune
                 U
l+mISvÂpim'{;,I devNe {o m/usdn" 26
ymí£/r" s;=;ıUmo,;R kml;ly;
Aiı" ≈I" ≈I/ro dev" Svymev /neêr" 27
g*rI l+mImRh;.;g; kÉxvo v®," Svym(
   e
≈IdRvsen; ivp[Ne { devsen;pithRir" 28
av∑'.o gd;p;i," xiˇ_lR+mIi√Rjoˇm
          e    U e
k;œ; l+mIinRmWoås* muhˇ;Rås* kl; iTvym( 29
                  e
JyoTò; l+mI" p[dIpoås* svR" svRêro hir"
               Ru
lt;.Ut; jgNm;t; ≈IivR„,u{ms'iDt" 30
iv.;vrI ≈IidRvso devc£gd;/r"
            R U
vrp[do vro iv„,uv/" pµvn;ly; 31
ndSvÂpI .gv;Hz^InRdIÂps'iSqt;
?vjí pu<@rIk;=" pt;k; kml;ly; 32
             30
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tO„,; l+mIjRg•;qo lo.o n;r;y," pr"
      e      e
rtI r;gí mw]y l+mIg;Riv'd Ev c 33
           ee e
ik' c;itb¸noˇ_Én s'=p,dmuCyte 34
    (™
devityRõmnu„y;d* pu•;m; .gv;Nhir"
S]In;ªI ≈Ií ivDey; n;nyoivR¥te prm( 35
       u    '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmeXo a∑moå?y;y" 8
≈Ipr;xr ¨v;c
       e
îd' c Í,u mw]y yTpO∑ohimh Tvy;
≈IsMbN/' m;y;PyetCΩtm;sINmrIict" 1
duv;Rs;" x'krSy;'xíc;r pOiqivimm;m(
s ddxR ßej' idVy;mOiWivR¥;/rIkre 2
              e
s't;nk;n;mi%l' ySy; g'/n v;istm(
       ( [
aitseVym.UdbÁn( t√n' vnc;ir,;m( 3
¨Nmˇv[t/OiGvp[St;' ÎÇ; xo.n;' ßjm(
t;' yy;ce vr;roh;' iv¥;/rv/U' tt" 4
y;ict; ten tNv'gI m;l;' iv¥;/r;'gn;
dd* tSmw ivx;l;=I s;dr' p[i,pTy tm( 5
t;m;d;y;Tmno mU…d(›R ßjmuNmˇÂp/Ok™
         e
’Tv; s ivp[o mw]y pirb.[;m meidnIm( 6
s ddxR tm;y;NtmuNmˇwr;vte iSqtm(
             w
]wloKy;i/pit' dev' sh dev" xcIpitim 7
t;m;Tmn" s ixrs" ßjmuNmˇ W$(pd;m(
a;d;y;mrr;j;y ic=epoNmˇvNmuin" 8
gOhITv;åmrr;jen ßgwr;vtmUıin R
NySt; rr;j kìl;six%re j;ˆvI yq; 9
                      31
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
md;N/k;irt;=os* gN/;’∑en v;r,"
kre,;`[;y ic=ep t;' ßj' /r,Itle 10
ttíu£o/ .gv;Nduv;Rs; muinsˇm"
  e
mw]y devr;j;n' £⁄ıíwtduv;c h 11
duv;Rs; ¨p;c
EeêyRmddu∑;Tm•itStB/ois v;sv
i≈yo /;m ßj' ySTv' myˇ;' n;i.nNdis 12
p[s;d îit noˇ_' te p[i,p;tpur"srm(
   e
hW;RTf⁄Llkpolen n c;ip ixrs; /Ot; 13
my; dˇ;imm;' m;l;' ySm;• b¸ mNyse
]wloKy≈Irto mU! ivn;xmupy;Syit 14
m;' mNyse Tv' sÎx' nUn' x£Étri√jw"
atovm;nmSm;su m;inn; .vt; ’tm( 15
m∂ˇ; .vt; ySm;iT=¢; m;l; mhItle
tSm;Tp[,∑l+mIk˘ ]wloKy' te .iv„yit 16
ySy s'j;tkopSy .ymeit cr;crm(
        e
t' Tv' m;mitgvR, devr;j;vmNyse 17
≈Ipr;xr ¨v;c
mheN{o v;r,Sk˘/;dvtIyR Tvr;iNvt"
p[s;dy;m;s muin' duv;RssmkLmWm( 18
p[s;¥m;n" s td; p[i,p;tpur"srm(
îTyuv;c shß;=' duv;Rs; muinsˇm" 19
duv;Rs; ¨v;c
n;h' ’p;lu˙dyo n c m;' .jte =m;
aNye te muny" x£ duv;Rssmveih m;m 20
g*tm;idi.rNywSTv' gvRm;roipto mu/;
             32
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]a=;iNts;rsvRSv' duv;Rssmveih m;m( 21
      R        R
visœ;¥wdy;s;rwSto]' k⁄vi∫®∞kì"
        w
gv| gtois yenv' m;mPy¥;vmNyse 22
             ⁄
Jvl∆$;kl;pSy .Ok$Ik⁄i$l' mu%m(
inrI+y kiS].uvne mm yo n gto .ym( 23
n;h' =im„ye b¸n; ikmuˇ_Én xt£to
iv@'bn;imm;' .Uy" kro„ynuny;iTmk;m( 24
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuKTv; p[yyw ivp[o devr;joip t' pun"
a;®Áwr;vt' b[˜n( p[yy;vmr;vtIm( 25
    O
tt" p[.it in"≈Ik˘ sx£˘ .uvn]ym(
  e
mw]y;sIdp?vSt' s'=I,*Wi/vI®/m( 26
n yD;" smvˇRNte n tpSyiNt t;ps;"
         e
n c d;n;id/mR,u mní£É td; jn" 27
in"sÊv;" skl; lok; lo.;¥uphteiN{y;"
          u
SvLpeip ih b.UvSte s;i.l;W; i√joˇm 28
yt" sÊv' tto l+mI" sÊv' .UTynus;ir c
in"≈Ik;,;' k⁄t" sÊv' ivn; ten gu,;" k⁄t" 29
blx*y;R¥.;ví pu®W;,;' gu,ivRn;   w
lvn;y" smStSy blx*yRivvijRt" 30
.vTyp?vStmitl|i`t" p[iqt" pum;n(
EvmTyNtin"≈IkÉ ]wloKye sÊvvijRte 31
               wR e
dev;n( p[it blo¥og' c£⁄dtyd;nv;" 32
lo.;i..Ut; in"≈Ik; dwTy;" sÊvivvijRt;"
           eR w
i≈y;ivhInwinR"sÊvwdví£⁄Stto r,m( 33
ivijt;iS]dx; dwTywirN{;¥;" xr,' yyu"
                      33
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
ipt;mh' mh;.;g' ¸t;xnpurogm;" 34
          w R[
yq;vTkiqto devb˜; p[;h tt" sur;n(
pr;vrex' xr,' v[j?vmsur;dRnm( 35
               u
¨TpiˇiSqitn;x;n;mhet'u hetmIêrm(
p[j;pitpit' iv„,umnNtmpr;ijtm( 36
    '
p[/;npusorjyo" k;r,' k;yR.tyo" U
p[,t;iˇRhr' iv„,u' s v" ≈eyo iv/;Syit 37
≈Ipr;xr ¨v;c
EvmuKTv; sur;Nsv;Rn( b[˜; lokipt;mh"
             e
=IrodSyoˇr' tIr' twrv sihto yy* 38
              w
s gTv; i]dxw" svR" smvet" ipt;mh"
tu∑;v v;iG.ir∑;i." pr;vrpit' hirm( 39
b[˜ov;c
         e
nm;im sv| svRxmnNtmjmVyym(
lok/;m/r;/;rmp[k;xm.eidnm( 40
n;r;y,m,Iy;'smXoW;,;m,Iys;m(
smSt;n;' girœ' c .Ur;dIn;' grIys;m( 41
           u
y] sv| yt" svRmTp•' mTpur"srm(
   U
svR.tí yo dev" pr;,;mip y" pr" 42
pr" prSm;Tpu®W;Tprm;TmSvÂp/Ok™
                 R u u
yoigi.iíNTyte yoås* muiˇ_hetomum=i." 43
sÊv;dyo n sNtIXo y] c p[;’t; gu,;"
        u e
s xuı" svRxı>y" pum;n;¥" p[sIdtu 44
        U
kl; k;œ; muhˇ;Ridk;l;sU]Sy gocre
ySy xiˇ_nR xuıSy s no iv„,u" p[sIdtu 45
p[oCyte prmexo ih y" xuıoåPyupc;rt"
              34
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]                 e
p[sIdtu s no iv„,ur;Tm; y" svRdihn;m( 46
y" k;r,' c k;y| c k;r,Sy;ip k;r,m(
k;yR Sy;ip c y" k;y| p[sIdtu s no hir" 47
k;yRk;yRSy yTk;y| tTk;yRSy;ip y" Svym(
        U
tTk;yRk;yR.to ySttí p[,t;Sm tm( 48
k;r,' k;r,Sy;ip tSy k;r,k;r,m(
tTk;r,;n;' het'u t' p[,t; Sm preêrm( 49
.oˇ_;r' .oGy.Ut' c ß∑;r' sOJymev c
     R
k;yRktOSvÂp' t' p[,t; Sm pr' pdm( 50
ivxuıbo/vi•Tymjm=ymVyym(
aVyˇ_mivk;r' yˇi√„,o" prm' pdm( 51
n SqUl' n c sU+m' y• ivXoW,gocrm(
tTpd' prm' iv„,o" p[,m;m sd;åmlm( 52
ySy; yut;yut;'x;'Xo ivêxiˇ_iry' iSqt;
prb[˜SvÂp' yTp[,m;mStmVyym( 53
y¥oign" sdo¥uˇ_;" pu<yp;p=ye=ym(
pXyiNt p[,ve icNTy' ti√„,o" prm' pdm( 54
y• dev; n munyo n c;h' n c x˚r"
j;niNt prmex Sy ti√„,o" prm' pdm( 55
xˇ_yo ySy devSy b[˜iv„,uixv;iTmk;"
       R
.vNTy.UtpUvSy ti√„,o" prm' pdm( 56
  e    U
svRx svR.t;TmNsvR sv;R≈y;Cyut
p[sId iv„,o .ˇ_;n;' v[j no Îi∑gocrm( 57
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyudIirtm;k<yR b[˜,iS]dx;Stt"
p[,Myocu" p[sIdeit v[j no Îi∑ gocrm( 58
                      35
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
y•;y' .gv;n( b[˜ j;n;it prm' pdm(
t•t;" Sm jgı;m tv svRgt;Cyut 59
îTyNte vcsSteW;' dev;n;' b[˜,Stq;
     eR
ËcudvWRySsveR bOhSpitpurogm;" 60
               eR
a;¥o yD" pum;nI@‰" pUvW;' yí pUvj" R
t•t;" Sm jgTß∑u" ß∑;rmivXoW,m( 61
.gvN.Ut.Vyex yDmUiˇR/r;Vyy
           e
p[sId p[,t;n;' Tv' svRW;' deih dxRnm( 62
EW b[˜ sh;Sm;i." sh ®{wiS]locn"
sv;RidTyw" sm' pUW; p;vkoåy' sh;i¶i." 63
aiên* vsvíeme svRe cwte m®Ì,;"
             'e
s;?y; ivêe tq; dev; dev{í;ymIêr" 64
p[,;mp[v,; n;q dwTyswNyw" pr;ijt;"
xr,' Tv;mnup;[ ¢;" smSt; devt;g,;" 65
≈Ipr;xr ¨v;c
Ev' s'StUym;nStu .gv;Hz'%c£/Ok™
          e
jg;m dxRn' teW;' mw]y prmeêr" 66
t' ÎÇ; te td; dev;" x'%c£gd;/rm(
    R
apUvÂps'Sq;n' tejs;' r;ixmUijRtm( 67
p[,My p[,t;" svRe s'=o.iStimte=,;"
  u u
tu∑v" pu<@rIk;=' ipt;mhpurogm;" 68
dev; Ëcu"
nmonmo ivXoWSTv' Tv' b[˜ Tv' ipn;k/Ok™
î'{STvmi¶" pvno v®," sivt; ym" 69
vsvo m®t" s;?y; ivêedvg,; .v;n( e
yoåy' tv;g[to dev smIp' devt;g,"
              36
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]s Tvmev jgTß∑; yt" svRgto .v;n( 70
Tv' yDSTv' vW$(k;rSTvmo˚;r" p[j;pit"
iv¥; ve¥' c sv;RTm\STvNmy' c;i%l' jgt( 71
Tv;m;ˇ;R" xr,' iv„,o p[y;t; dwTyinijRt;" )
vy' p[sId sv;RTm'Stejs;Py;yySv n" 72
t;vd;iˇRStq; v;'z; t;vNmohStq; mu%m(
y;v• y;it xr,' Tv;mXoW;`n;xnm( 73
Tv' p[s;d' p[s•;Tmn( p[p•;n;' k⁄®„v n"
          e
tejs;' n;q svRW;' SvxKTy;Py;yn' k⁄® 74
≈Ipr;xr ¨v;c
              R
Ev' s'StUym;nStu p[,twrmrwhir"
p[s•Îi∑.Rgv;indm;h s ivê’t( 75
                 '
tejso .vt;' dev;" kir„y;MyupbOh,m(
vd;Myh' yiT£yt;' .vi∫Stidd' sur;" 76
a;nIy siht; dwTyw" =Ir;B/* skl* W/I"
p[i=Py;];mOt;q| t;" skl; dwTyd;nvw"
m'q;n' mNdr' ’Tv; ne]' ’Tv; c v;suikm( 77
mQyt;mmOt' dev;" sh;ye mYyviSqte 78
         e
s;mpUv| c dwty;St] s;h;YykmRi,
s;m;Nyfl.oˇ_;ro yUy' v;Cy; .iv„yq 79
mQym;ne c t];B/* yTsmuTpTSyteåmOtm(
tTp;n;äilno yUym.r;í .iv„yq 80
tq; c;h' kir„y;im te yq; i]dxi√W"
n p[;PSyNTymOt' dev;" kÉvl' Klex.;ign" 81
≈Ipr;xr ¨v;c
        e
îTyuˇ_; devdevn svR Ev td; sur;"
                      37
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]       pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
       w
sN/;nmsur" ’Tv; yàvNtoåmOtå.vn( 82   e
n;n*W/I" sm;nIy devdwtyd;nv;"   e
i=PTv; =Ir;iB/pyis xrd.[;mliTviW 83
m'q;n' m'dr' ’Tv; ne]' ’Tv; c v;suikm(
           e
tto miqtum;rB/; mw]y trs;åmOtm( 84
ivbu/;" siht;" svRe yt" puCz' tt" ’t;"
         É wR     R
’„,en v;sukdTy;" pUvk;ye inveixt;" 85
te tSy mu%inê;sviˆt;phtiTvW"
inStejsoåsur;" svRe b.Uvrimt*js" 86 u
  w
tenv mu%inê;sv;yun;Stbl;hkì"
     e
puCzp[dXo vWRi∫Std; c;Py;iyt;" sur;" 87
             R
=Iro dm?ye .gv;NkÀmÂpI Svy' hir"
mNqn;{eri/œ;n' .[mtoå.UNmh;mune 88
Âpe,;Nyen dev;n;' m?ye c£gd;/r"
ckWR n;gr;j;n' dwTym?yeåpre, c 89
¨py;R£;Ntv;Hxwl' bOh{Up, kÉxv" e
        e
tq;pre, mw]y y• Î∑' sur;sur" 90    w
tejs; n;gr;j;n' tq;Py;iytv;Nhir"
            '
aNyen tejs; dev;nupbOihtv;Np[." 91    u
mQym;ne ttStiSmN=Ir;B/* devd;nvw"
hiv/;Rm;å.vTpUv| suri." surpUjIt; 92
    Ru
jGmumd' tto dev; d;nv;í mh;mune
              u
Vy;i=¢cetsíwv b.UviStimte=,;" 93
ikmetiditisı;n;' idiv ic'tyt;' tt"
b.Uv v;®,I devI md;`Ui,Rtlocn; 94
’t;vt;RˇtStSm;T=Irod;√;syÔgt(
               38
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(   [Vi·höu PurŒna]gN/en p;irj;to.U∂vS]InNdnSt®" 95   e
         u
Âp*d;yRg,opetStq; c;Psrs;' g,"
=Irod/e" smuTp•o mw]y prm;∫ut" 96    e
            u
tt" xIt;'xr.v∆gOhe t' mheêr"
jgO¸í ivW' n;g;" =Irod;iB/smuiTqtm( 97
tto /NvNtirdRv" êet;Mbr/rSvym(e
                R
ib.[Tkm'@lu' pU,mmOtSy smuiTqt" 98
tt" SvSqmnSk;Ste svRe dwtyd;nv;"         e
    u
b.UvmiuR dt;" svRe mw]y muini." sh 99 e
tt" Sf⁄rTk;iNtmtI ivk;iskmle iSqt;
   e
≈IdRvI pysStSm;du∫t; /Otp˚j; 100       U
     u u Ru
t;' tu∑vmd; yuˇ_;" ≈IsUˇ_Én mhWRy" 101
          u
ivê;vsum%;StSy; gN/v;R" purto jgu"
        u
`Ot;cIp[m%;St] nnOtí;Psrog,;" 102     u
g'g;¥;" sirtStoyw" ò;n;qRmptiSqre         u
idGgj; hemp;]Sqm;d;y ivml' jlm(
ò;py;'ci£re devI' svRlokmheêrIm( 103
=Irodo Âp/Oˇ_Syw m;l;mMl;np'kj;m(
dd* iv.UW,;Ny©e ivêkm;R ck;r h 104
idVym;Ly;Mbr/r; ò;t; .UW,.UiWt;
             e
pXyt;' svRdv;n;' yy* v=Sql' hre" 105
ty; ivloikt; dev; hirv=SqlSqy;
           e
l+My; mw]y shs; pr;' invOitm;gt;" 106     R
¨√eg' prm' jGmudTy; iv„,upr;õ™m%;"wR         u
Tyˇ_; l+My; mh;.;g ivp[iciˇpurogm;" 107
              w
ttSte jgO¸dRTy; /NvNtirkriSqtm(
                      39
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
km<@lu' mh;vIy;R y];ååSteåmOtmuˇmm( 108
m;yy; mohiyTv; t;iNv„,u" S]IÂps'iSqt"
            e     u
d;nve>yStd;d;y dev>y" p[dd* p[." 109
tt" ppu" surgu,;" x£;¥;Stˇd;åmOtm(
¨¥t;yu/inS]'x; dwTy;St;'í sm>yyu" 110
           e w wR
pIteåmOte c bili.dRvdTycmUStd;
v?ym;n; idxo .eje p;t;l' c ivvex vw 111
tto dev; mud; yuˇ_;" x'%c£gd;.Otm(
        R
p[i,pTy yq;pUvm;x;sˇiT]iv∑pm( 112
         R
tt" p[s•.;" sUy" p[yy* Sven vTmRn;
JyotI'iW c yq;m;g| p[yyumiuR nsˇm 113
jJv;l .gv;'ío∞wí;®dIi¢ivR.;vsu"
      U
/mRe c svR.t;n;' td; mitrj;yt 114
]wloKy' c i≈y; ju∑' b.Uv i√jsˇm
x£í i]dx≈eœ" pun" ≈Im;nj;yt 115
is'h;sngt" x£Ss'p;[ Py i]idv' pun"
devr;Jye iStto devI' tu∑;v;Bjkr;' tt" 116
îN{ ¨v;c
nmSye svRlok;n;' jnnImBjsM.v;m(
i≈ymui•{pµ;=I' iv„,uv=SqliSqt;m( 117
pµ;ly;' pµkr;' pµp]in.e=,;m(
v'de pµsu%I' devI' pµn;.ip[y;mhm( 118
Tv' isiıSTv' Sv/; Sv;h; su/; Tv' lokp;vnI
             e
sN?y; r;i]" p[.; .UitmR/; ≈ı; srSvtI 119
yDiv¥; mh;iv¥ guÁiv¥; c xo.ne
a;Tmiv¥; c deiv Tv' ivmuiˇ_fld;iynI 120
              40
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]a;NvIi=k°]yIv;ˇ;R d<@nIitSTvmev c
       R w
s*My;s*Mywjg{UpSTvywˇ∂eiv pUirtm( 121
k; TvNy; Tv;mOte deiv svRyDmy' vpu"
a?y;Ste devdevSy yoigicNTy' gd;.Ot" 122
Tv;y; deiv pirTyˇ_' skl' .uvn]ym(
ivn∑p[;ym.vÊvyed;nI' smei/tm( 123
d;r;" pu];Stq;åg;rsu˙ı;Ny/n;idkm(
.vTyetNmh;.;ge inTy' Tv√I=,;•O,;m( 124
xrIr;roGymwêyRmirp==y" su%m(
                R
deiv Tv∂»i∑Î∑;n;' pu®W;,;' n dul.m( 125
Tv' m;t; svRlok;n;' devdevo hir" ipt;
Tvywti√„,un; c;Mb jg√‰;¢' cr;crm( 126
m; n" kox' tq; goœ' m; gOh' m; pirCzdm(
m; xrIr' kl]' c Tyjeq;" svRp;vin 127
m; pu];Nm; su˙√g| m; pxUNm; iv.UW,m(
Tyjeq; mm devSy iv„,ovR="Sql;lye 128
sÊven sTyx*c;>y;' tq; xIl;idi.gu," R w
TyJy'te te nr;" s¥" s'Tyˇ_; ye Tvy;åmle 129
Tvy; ivloikt;" s¥" xIl;¥wri%lwg,"  Ru w
  w w          R
k⁄lêyRí yuJy'te pu®W; ingu,; aip 130
s Xl;~y" s gu,I /Ny" s k⁄lIn" s buiım;n(
s xUr" s c iv£;Nto ySTvy; deiv vIi=t" 131
     u
s¥o vwg<ym;y;'it xIl;¥;" skl; gu,;"
   ( u
pr;õ™m%I jgı;]I ySy Tv' iv„,uvLl.e 132
n te v,Riytu' xˇ_; gu,;iÔ◊;ip ve/s"
p[sId deiv pµ;i= m;Sm;'STy;=I" kd;cn 133 )
                      41
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
Ev' ≈I" s'Stut; sMyKp[;h devI xt£tum(
       e     U
Í<vt;' svRdv;n;' svR.tiSqt; i√j 134
≈I®v;c
         e
pirtu∑;iSm devXo Sto]e,;nen te hre
vr' vO,I„v yiSTv∑o vr d;h' tv;gt; 135
î'{ ¨v;c
vrd; yid me deiv v;rh;Re yid v;Pyhm(
]wloKy' n Tvy; Ty;JymeW meStu vr" pr" 136
        e
Sto]e, yStqwtn Tv;' Sto„yTyiB/sM.ve
s Tvy; n prITy;Jyo i√tIyoStu vro mm 137
≈I®v;c
]wloKy' i]dx≈eœ n sNTy+y;im v;sv
dˇo vro my;yNte St*];r;/ntu∑y; 138
yí s;y' tq; p[;t" Sto]e,;nen m;nv"
                   u
m;' Sto„yit n tSy;h' .iv„y;im pr;õ™m%I 139
 ≈Ipr;xr ¨v;c
Ev' dd* vr' devI devr;j;y vw pur;
  e
mw]y ≈ImRh;.;g;Sto];r;/ntoiWt; 140
               R u
.Ogo" :y;Ty;' smuTp•; ≈I" pUvmd/e" pun"
          U
devd;nvyàen p[st;åmOtmNqne 141
Ev' yd; jgTSv;mI devdevo jn;dRn"
avt;r' kroTyeW; td; ≈IStTsh;iynI 142
puní pµ;duTp•; a;idTyo.U¥d; hir"
yd; tu .;gRvo r;mStd;.Uır,I iTvym( 143
r;`vTveå.vTsIt; ®iKm,I ’„,jNmin
              42
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]aNyeWu c;vt;reWu iv„,oreW;np;iynI 144
       e
devTve devdehy' mnu„yTve c m;nuWI
    e
iv„,odRh;nuÂp;' vw kroTyeW;åTmnStnum( 145
     u
yíwtCzO,y;∆Nm l+My; yí p#e•r"
i≈yo n ivCyuitStSy gOhe y;vTk⁄l]ym( 146
         e e
p#‰te yeWu cwvy' gOhWu ≈IStuitmuneR
al+mI" klh;/;r; n te„v;Ste kd;cn 147
Etˇe kiqt' b[˜NyNm;' Tv' pirpOCzis
               u u
=Ir;B/* ≈IyRq; j;t; pUv| .Ogst; stI 148
              u
îit skl iv.UTyv;i¢het" StuitiryimN{mu%oÌt; ih l+My;"
             w eR
anuidnimh p#‰te nOi.yRvsit n teWu kd;icdPyl+mI" 149
        u    '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmeXo nvmoå?y;y" 9
   e
≈Imw]y ¨v;c
kiqt' me Tvy; sv| yTpO∑ois my; mune
  u    O
.Ogsg;RTp[.TyeW sg;Re me kQyt;' pun" 1
≈Ipr;xr ¨v;c
.Ogo" :y;Ty;' smuTp•; l+mIivR„,upirg[h"
tq; /;tOiv/;t;r* :y;Ty;' j;t* sut* .Ogo" 2
a;yitinRyitíwv mero" kNye mh;Tmn"
.;yRe /;tOiv/;]oSte tyoj;Rt* sut;vu.* 3
p[;,íwv mOk<@uí m;kú<@eyo mOk<@ut"
tto vedixr; jDe p[;,Sy;ip sut' Í,u 4
p[;,Sy ¥uitm;Npu]o r;jv;'í ttoå.vt(
tto v'xo mh;.;g ivStr' .;gRvo gt" 5
        U
pàI mrIce" s'.it" p*,Rm;smsUyt
                      43
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
ivrj;" pvRtíwv tSy pu]o mh;Tmn" 6
v'xs'k°tRne pu];Nvid„yeh' tto i√j
            U
SmOití;i©rs" pàI p[st; kNyk;Stq;
        U w
isnIv;lI k⁄hív r;k; c;numtI tq; 7
          R
ansUy; tqwv;]ejDe in„kLmW;Nsut;n(
som' duv;Rss' cwv dˇ;]ey' c yoignm( 8
p[ITy;' pulSTy.;y;Ry;' dˇoilStTsutoå.vt(
  R               u
pUvjNmin yoågSTy" SmOt" Sv;y'.vNe tre 9
kdRmí;vRrIv;'í sih„,uí sut;S]y"
=m; tu suWve .;y;R pulhSy p[j;pte" 10
£toí sNtit.;Ry;R v;li%Ly;nsUyt
               e
Wi∑pu]shß;i, munIn;mU?vRrts;m(
   u
a'gœpvRm;];,;' Jvl∫;Skrtejs;m( 11
Ëj;Ry;' tu visœSy s¢;j;yNt vw sut;" 12
rjo g*]oıRb;¸í svní;n`Stq;
sutp;" xu£ îTyete svRe s¢WRyoåml;" 13
yoås;vGNyi.m;nI Sy;t( b[˜,Styoåg[j"
tSm;TSv;h; sut;\Lle.e ]Inud;r*jso i√j 14
p;vk˘ pvm;n' tu xuic' c;ip jl;ixnm( 15
teW;' tu sNtt;vNye cTv;ir'x∞ p'c c
kQyNte vˆyíwte ipt;pu]]y' c yt( 16
Evmekonpçx√ˆy" pirk°itRt;" 17
iptro b[˜,; sO∑; Vy;:y;t; ye my; i√j
ai¶„v;ˇ; bihRWdoån¶y" s;¶yí ye 18
te>y" Sv/; sute jDe men;' vw /;rI,I' tq;
te ¨.e b[˜v;idNy* yoigNy;vPyu.e i√j 19
              44
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]         w    Ru w
¨ˇmD;ns'p•e svR" smuidtwg," 20
îTyeW; d=kNy;n;' kiqt; STys'tit"
≈ı;v;Ns'Smr•et;mnpTyo n j;yte 21
      u     '
îit ≈Ivu„,upr;,e p[qmeXo dxmoå?y;y" 10
≈Ipr;xr ¨v;c
              u
ip[yv[toˇ;np;d* mno" Svy'.vSy tu
√* pu]* tu mh;vIy;Rw /mRD* kiqt* tv 1
tyo®ˇ;np;dSy su®Cy;muˇm" sut"
       ( [
a.I∑;y;m.UdbÁiNpturTyNtvLl." 2
sunIitn;Rm y; r;DStSy;sINmihWI i√j
                u
s n;it p[Iitm;'StSy;m.U¥Sy; /[v" sut" 3
             R
r;j;sniSqtSy;˚˘ iptu.;[ trm;i≈tm(
      u
ÎÇoˇm' /[ví£É tm;ro!u' mnorqm( 4
p[Ty=' .UpitStSy;" su®Cy; n;>yNdt
p[,yen;gt' pu]muTs'g;roh,oTsukm( 5
spàI tny' ÎÇ; tm'k;roh,oTsukm(
Svpu]' c tq;Â!' su®icv;RKymb[vIt( 6
i£yte ik' vOq; vTs mh;neW mnorq"
           U
aNS]Ig.Rj;ten Ás'.y mmodre 7
¨ˇmoˇmmp[;Pymivveko ih v;Hzis
sTy' sutSTvmPySy ik' tu n Tv' my; /Ot" 8
         UO
Et{;j;sn' svR..Ts'≈ykÉtnm(
yoGy' mmwv pu]Sy ikm;Tm; iKlXyteTvy; 9
   R
¨∞wmnorqStey' mTpu]Syev ik' vOq;
sunITy;m;Tmno jNm ik' Tvy; n;vgMyte 10
                      45
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
¨TsOJy iptr' b;lStCΩTv; m;tO.;iWtm(
jg;m k⁄ipto m;tuinRj;y; i√j m'idrm( 11
t' ÎÇ; k⁄ipt' pu]mIWTp[Sf⁄irt;/rm(
           e e
sunIitr'km;roPy mw]ydm.;Wt 12
          u
vTs k" kophetSte kí Tv;' n;i.nNdit
kovj;n;it iptr' vTs yStepr;?yit 13
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_" skl' m;]e kqy;m;s t¥q;
su®ic" p[;h .Up;lp[Ty=mitgivRt; 14
               e R
ivinêSyeit kiqte tiSmNpu], dumn;"
ê;s=;me=,; dIn; sunIitv;RKymb[vIt( 15
sunIit®v;c
su®…c" sTym;hed' mNd.;Gyois pu]k
              e
n ih pu<yvt;' vTs spàwrv muCyte 16
no√egSt;t kˇRVy" ’t' y∫vt; pur;
tTkophˇu| x£oit d;tu' kí;’t' Tvy; 17
tÊvy; n;] kˇRVy' du"%' t√;KysM.vm( 18
r;j;sn' r;jCz]' vr;í;vrv;r,;"
ySy pu<y;in tSywte mTvwtCz;My pu]k 19
aNyjNm’tw" pu<yw" su®Cy; su®icnOp" R
  e
.;yRit p[oCyte c;Ny;' mi√/; pu<yvijRt; 20
pu<yopcys'p•StSy;" pu]Stqoˇm"
                u
mm pu]Stq; j;t" SvLppu<yo /[vo .v;n( 21
             R
tq;ip du"%' n .v;n( kˇumhRis pu]k
         w
ySy y;vTs tenv Sven tu„yit m;nv" 22
              46
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]yid te du"%mTyq| su®Cy; vcs;.vt(
tTpu<yopcye yà' k⁄® svRflp[de 23
suxIlo .v /m;RTm; mw]" p[;i,ihte rt"
inª' yq;p" p[v,;" p;]m;y;iNt sMpd" 24
 u
/[v ¨v;c
aMb yÊvimd' p[;Tq p[xm;y vco mm
    R
nwt∂uvcs; i.•e ˙dye mm itœit 25
                e
soh' tq; yit„y;im yq; sv;Rˇmoˇmm(
Sq;n' p[;PSy;MyxeW;,;' jgt;mi.pUijtm( 26
su®icdRiyt; r;DStSy; j;toiSm nodr;t(
       '
p[.;v' pXy meb Tv' vOıSy;ip tvodre 27
             e
¨ˇm" s mm .[;t; yo g.R, /OtSty;
s r;j;snm;“otu ip]; dˇ' tq;Stu tt( 28
n;Nydˇm.IPSy;im St;nmMb SvkmR,;
îCz;im tdh' Sq;n' y] p[;p ipt; mm 29
≈Ipr;xr ¨v;c
                  u
injRg;m gOh;Nm;tuirTyuKTv; m;tr' /[v"
pur;∞ ingRMy ttStä;Áopvn' yy* 30
s ddxR munI'St] s¢pUv;Rgt;N/[v"  u
’„,;ijnoˇrIyeWu iv∑reWu sm;iSqt;n( 31
s r;jpu]St;Nsv;RNp[i,pTy;>y.;Wt
p[≈y;vnt" sMygi.v;dnpUvkm( 32 R
  u
/[v ¨v;c
¨ˇ;np;dtny' m;' inbo/t sˇm;"
         e
j;t' sunITy;' invRd;¥u„m;k˘ p[;¢miNtkm( 33
AWy Ëcu"
                      47
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
        U
ctu"p'c;Bds'.to b;lSTv' nOpnNdn
    e
invRdk;r,' ik'icˇv n;¥;ip vˇRte 34
              [
n ic'Ty' .vt" ik'icid(/yte .Upit" ipt;
     e
n cwv∑ ivyog;id tv pXy;m b;lk 35
xrIre n c te Vy;i/rSm;i.®pl+yte
   e
invRd" iki•imˇSte kQyt;' yid iv¥te 36
≈Ipr;xr ¨v;c
tt" s kqy;m;s su®Cy; ydud;˙tm(
           Ru
ti•xMy tt" p[ocumnySte prSprm( 37
aho =;]' pr' tejo b;lSy;ip yd=m;
spTNy; m;tu®ˇ_' yıOdy;•;pspRit 38
             e
.o.o" =i]yd;y;d invRd;¥Êvy;/un;
ktu| Vyvis't t•" kQyt;' yid rocte 39
y∞ k;y| tv;Sm;i." s;h;Yymimt¥ute
tduCyt;' ivv=uSTvmSm;i.®pl+yse 40
 u
/[v ¨v;c
n;hmqRm.IPs;im n r;Jy' i√jsˇm;"
tTSq;nmekimCz;im .uˇ_' n;Nyen yTpur; 41
EtNme i£yt;' sMy‘Qyt;' p[;Pyte yq;
Sq;nmg[‰' smSte>y" Sq;ne>yo muinsˇm;" 42
mrIic®v;c
           Rw
an;r;i/tgoivNdwnr" Sq;n' nOp;Tmj
n ih s'p;[ Pyte ≈eœ' tSm;d;r;/y;Cyutm( 43
ai]®v;c
pr" pr;,;' pu®Wo ySy tu∑o jn;dRn"
s'p;[ “oTy=y' Sq;nmetTsTy' myoidtm( 44
              48
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]ai©r; ¨v;c
        e e
ySy;Nt" svRmvdmCyutSy;Vyy;Tmn"
tm;r;/y goivNd' Sq;nmg[‰' ydICzis 45
pulSTy ¨v;c
pr' b[˜ pr' /;m yoås* b[˜ tq; prm(
                 R
tm;r;?y hir' y;it muiˇ_mPyit dul.;m( 46
pulh ¨v;c
EeN{imN{" pr' Sq;n' ym;r;?y jgTpitm(
                [
p[;p yDpit' iv„,u' tm;r;/y suvt 47
£tu®v;c
yo yDpu®Wo yDo yogex" prm" pum;n(
tiSm'mStu∑e ydp[;Py' ik'tdiSt jn;dRne 48
visœ ¨v;c
p[;“o„y;r;i/te iv„,* mns; y¥idCzit
]eloKy;NtgRt' Sq;n' ikmu vTsoˇmoˇmm( 49
 u
/[v ¨v;c
a;r;?y" kiqto devo .vi∫" p[,tSy me
my; tTpirtoW;y y∆¢Vy' tduCyt;m( 50
yq; c;r;/n' tSy my; k;y| mh;Tmn"
     u
p[s;dsum%;StNme kqyNtu mhWRy" 51
AWy Ëcu"
r;jpu] yq; iv„,or;r;/nprwnr" Rw
k;yRm;r;/n' t•o yq;vCz^otumhRis 52
b;Á;q;Rdi%l;i∞ˇ' Ty;jyeTp[qm' nr"
tiSm•ev jgı;iª tt" k⁄vIRt inílm( 53
Evmek;g[icˇen tNmyen /Ot;Tmn;
                      49
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
j¢Vy' yi•bo/wtˇ•" p;iqRvnNdn 54
     u
ihrMyg.Rp®Wp[/;nVyˇ_Âip,e
       e
— nmo v;sudv;y xuıD;nSvÂip,e 55
              u
Et∆j;p .gv;n( jPy' Sv;y'.vo mnu"
ipt;mhStv pur; tSy tu∑o jn;∂Rn" 56
                R
dd* yq;i.liWt;' isiı' ]wloKydul.;m(
tq; Tvmip goivNd' toWywtTsd; jpn( 57
      u     '
îit ≈Ivu„,upr;,e p[qmex Ek;dxoå?y;y" 11
≈Ipr;xr ¨v;c
          e
inxMywtdXoWe, mw]y nOpte" sut"
injRg;m vn;ˇSm;Tp[i,pTy s t;nOWIn( 1
’t’Tyimv;Tm;n' mNym;nStto i√j
    '
m/usD' mh;pu<y' jg;m ymun;t$m( 2
     ' e
puní m/usDn dwTyen;i/iœt' yt"
tto m/uvn' n;ª; :y;tm] mhItle 3
             u
hTv; c lv,' r=o m/up]' mh;blm(
x]uflo m/ur;' n;m purI' y] ck;r vw 4
y] vw devdevSy s;i•?y' hirme/s"
svRp;phre tiSm'StpStIqRe ck;r s" 5
mrIicmu:ywmiuR ni.yRqoi∂∑m.Uˇq;
        e
a;TmNyXoWdevx' iSqt' iv„,ummNyt 6
anNycetsStSy ?y;yto .gv;Nhir"
   U
svR.tgto ivp[ svR.;vgtoå.vt( 7
              e
mnSyviSqte tiSmiNv„,* mw]y yoign"
n xx;k /r; .;rmu√o!u' .Ut/;ir,I 8
              50
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]              R
v;mp;diSqte tiSm•n;m;ıen meidnI
             R
i√tIy' c nn;m;ı| i=tedi=,t" iSqte 9
   ue
p;d;'gœn s'pI@‰ yq; s vsu/;' iSqt"
td; smSt; vsu/; cc;l sh pvRt" 10  w
n¥o nd;" smu{;í s'=o.' prm' yyu"
               R
tT=o.;dmr;" =o.' pr' jGmumh;mune 11
            e
y;m; n;m td; dev; mw]y prm;k⁄l;"
îN{e, sh s'mN}y' ?y;n.'g' p[c£mu" 12
           R
kÀ„m;<@; iviv/wÂpwmhNe {e, mh;mune
                R
sm;i/.©mTyNtm;rB/;" kˇum;tur;" 13
sunIitn;Rm tNm;t; s;ß; tTpurt" iSqt;
  e
pu]it k®,;' v;cm;h m;y;myI td; 14
pu]k;Sm;i•vˇRSv xrIr;Tyyd;®,;t(
inbRN/to my; lB/o b¸i.STv' mnorqw" 15
dIn;mek;' pirTyˇ_⁄mn;q;' n TvmhRis
spàIvcn;√Ts agteSTv' gitmRm 16
Kv c Tv' p'cvWIRy" Kvcwt∂;®,' tp"
invtRt;' mn" k∑;i•bRN/;TflvijRt;t( 17
k;l" £°@nk;n;Nte tdNteå?yynSy te
tt" smSt.og;n;' tdNte ce„yte tp" 18
k;l" £°@nk;n;' yStv b;lSy pu]k
tiSm'STvimCzis tp" ik' n;x;y;Tmno rt" 19
mTp[Iit" prmo /m;Re vyovSq;i£y;£mm(
anuvˇRSv m; moh;i•vˇ;RSm;d/mRt" 20
pirTyjit vTs;¥ y¥et• .v;'Stp"
Ty+y;Myhimh p[;,;'Stto vw pXytStv 21
                      51
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]       pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
t;' p[l;pvtImev' b;„p;k⁄livlocn;m(
sm;ihtmn; iv„,* pX•ip n Î∑v;n( 22
vTs vTs su`or;i, r=;'Syet;in .IW,e
vneå>yu¥txS];i, sm;y;NTypgMyt;m( 23
                 u
îTyuKTv; p[yy* s;q r=;'Sy;ivbR.Stt"
a>yu¥tog[xS];i, Jv;l;m;l;k⁄lm%" 24 w Ru w
tto n;d;ntIvog[n;[ jpu]Sy te pur"
  u u
mumcdIR¢xS];i, .[;myNto inx;cr;" 25
         u
ixv;í xtxo ned" sJv;l;" kvlwm%"     Ru w
];s;y tSy b;lSy yogyuˇ_Sy svRd; 26
hNyt;' hNyt;meW iz¥t;' iz¥t;mym(
             u
.+yt;' .+yt;' c;yimTyUcSte inx;cr;" 27
tto n;n;iv/;•;d;n( is'ho∑^mkr;nn;"
          u
];s;y r;jpu]Sy nedSte rjnIcr;" 28
r=;'is t;in te n;d;" ixv;St;Ny;yu/;in c
goivNd;sˇ_icˇSy yyuniRe N{ygocrm( 29
    e        e
Ek;g[ct;" stt' iv„,umv;Tms'≈ym(
ÎÇ;NpOiqvIn;qpu]o n;Ny' kqçn 30
tt" sv;Rsu m;y;su ivlIn;su pun" sur;"
s'=o.' prm' jGmuStTpr;.vxi˚t;" 31
te smeTy jg¥oinmn;idin/n' hirm(
xr<y' y;t;Stps; tSy t;ipt;" 32
dev; Ëcu"
devdev jg•;q prex pu®Woˇm
 u
/[vSy tps; t¢;STv;' vy' xr,' gt;" 33
               52
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]          w      R
idne idne kl;lex" xx;˚" pUyte yq;
tq;y' tps; dev p[y;TyOiımhinRxm( 34
a*t;np;idtps; vyimTq' jn;dRn
.It;STv;' xr,' y;t;StpsSt' invtRy 35
n ivµ" ik' s x£Tv' sUYyRTv' ikm.IPsit
ivˇp;Mbupsom;n;' s;i.l;W" pdeWu ikm( 36
tdSm;k˘ p[sIdex ˙dy;CzLymuır
¨ˇ;np;dtny' tps" si•vˇRy 37
≈I.gv;nuv;c
         R
neN{Tv' n c sUyTv' nwv;Mbup/next;m(
p[;qRyTyeW y' k;m' t' kroMyi%l' sur;" 38
y;t dev; yq;k;m' SvSq;n' ivgtJvr;"
invˇRy;Myh' b;l' tpSy;sˇ_m;nsm( 39
≈Ipr;xr ¨v;c
        e
îTyuˇ_; devdevn p[,My i]dx;Stt"
                 u
p[yyu" Sv;in i/„<y;in xt£tuprogm;" 40
.gv;nip sv;RTm; tNmyTven toiWt"
     u       Ru   R
gTv; /[vmuv;ced' ctu.jvpuhir" 41
≈I.gv;nuv;c
a*ˇ;np;de .{' te tps; pirtoiWt"
              [
vrdohmnup;[ ¢o vr' vry suvt 42
b[;Á;qRinrpe=' te miy icˇ' yd; ihtm(
tu∑oh' .vtSten t√O,I„v vr' prm( 43
pr;xr ¨v;c
≈uTveTq' gidt' tSy devdevSy b;lk"
¨NmIilt;=o dÎXo ?y;nÎ∑' hir' pur" 44
                      53
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
x'%c£gd;x;©Rvr;is/rmCyutm(
ikrIi$n' sm;loKy jg;m ixrs; mhIm( 45
rom;'ict;©" shs; s;?vs' prm' gt"
Stv;y devdevSy s c£É m;ns' /[v" 46 u
ik' vd;im Stut;vSy kÉnoˇ_Én;Sy s'Stuit"
        e
îTy;k⁄lmitdRv' tmev xr,' yy* 47
 u
/[v ¨v;c
.gvNyid me toW' tps; prm' gt"
Stotu' tdhimCz;im vrmen' p[yCz me 48
      R
b[˜;¥wySy vedDwD;Ryte ySy no git"
t' Tv;' kqmh' dev Stotu' x£oim b;lk"
Tv∫iˇ_p[v,' ÁetTprmeêr me mn"
       O
Stotu' p[vˇ' TvTp;d* t] p[D;' p[yCz me
≈Ipr;xr ¨v;c
    'e
x'%p[;tn goivNdSt' pSpxR ’t;'jilm(
¨ˇ;np;dtny' i√jvyR jgTpit" 49
aq p[s•vdn" s =,;•OpnNdn"
tu∑;v p[,to .UTv; .Ut/;t;rmCyutm( 50
  u
/[v ¨v;c
.Uimr;ponlo v;yu" %' mno buiırev c
.Ut;idr;id p[’ityRSy Âp' ntoiSm tm( 51
xuı" sU+moi%lVy;pI p[/;n;Tprt" pum;n(
ySy Âp' nmStSmw pu®W;y gu,;Tmne 52
.Ut;dIn;' smSt;n;' g'/;dIn;' c x;êt"
bu?y;dIn;' p[/;nSy pu®WSy c y" pr" 53
t' b[˜.Utm;Tm;nmXoWjgt" pitm(
             54
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]p[p¥e xr,' xuı' Tv{Up' prmeêr 54
       'O
bOhÊv;d(bh,Tv;∞ y{Up' b[˜s'iDtm(
tSmw nmSte sv;RTmNyoigicNTy;åivk;ir,e 55
shßxIW;R pu®W" shß;=" shßp;t(
                u
svRVy;pI .uv" Spx;RdTyit϶x;'glm( 56
y∫Ut' y∞ vw .Vy' puÂWoˇm t∫v;n(
Tvˇo ivr;$( Svr;$( sm[;$( TvˇíPyi/pU®W" 57
             U
aTyirCyt so/í ityRg?v| c vw .uv"
Tvˇo ivêimd' j;t' Tvˇo .Ut' .iv„yit 58
            U
Tv{Up/;ir,í;Nt" svR.timd' jgt(
Tvˇo yD" svR¸t" pOWd;Jy' pxui√R/; 59
Tvˇo Acoq s;m;in TvˇXzNd;'is jiDre
      '
Tvˇo yjU„yj;yNt Tvˇoê;íwkto dt" 60
         U
g;vSTvˇ" smu∫t;STvˇoj; avyo mOg;"
TvNmu%;d(b;[ Á,;STvˇo b;ho" =T]mj;yt 61
vwêy;Stvo®j;" xU{;Stv pŒ;' smuÌt;"
        e
a;+,o" sUy;Rinl" p[;,;∞N{m; mnsStv 62
p[;,oNt" suiWr;∆;to mu%;di¶rj;yt
n;i.to ggn' ¥*í ixrs" smvtRt 63
idx" ≈o];iT=it" pŒ;' Tvˇ" svRm.Uiddm( 64
Nyg[o/" sumh;nLpe yq; bIje VyviSqt"
s'yme ivêmi%l' bIj.Ute tq;Tviy 65
     ⁄
bIj;d'krsM.Ute Nyg[o/Stu smuiTqt"
ivSt;r' c yq; y;it Tvˇ" sO∑* tq; jgt( 66
yq; ih kdlI n;Ny; TvKp];dip ÎXyte
Ev' ivêSy n;NySTv' TvTSq;yIêr ÎXyte 67
                      55
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
Ò;idnI s'i/nI s'ivÊvYyek; svRsiSqt* '
Ò;dt;pkrI im≈; Tviy no gu,vijRte 68
     w
pOqG.Utk.Ut;y .Ut.Ut;y te nm"
  U
p[.t.Ut.Ut;y tu>y' .Ut;Tmne nm" 69
Vyˇ_' p[/;npu®W* ivr;$( sm[;$( Svr;$( tq;
iv.;VyteNt"kr,e pu®We„v=yo .v;n( 70
        U
svRiSmNsvR.tSTv' svR" svRSvÂp/Ok™
sv| TvˇSttí Tv' nm" sv;RTmneåStu te 71
            e  U
sv;RTmkois svRx svR.tiSqto yt"
kqy;im tt" ik' te sv| veiTs ˙it iSqtm( 72
        Ue
sv;RTmNsvR.tx svRsÊvsmu∫v
   U
svR.to .v;Nveiˇ svRsÊvmnorqm( 73
yo me mnorqo n;q sfl" s Tvy; ’t"
tpí t¢' sfl' y∂»∑ois jgTpte 74
≈I.gv;nuv;c
tpsStTfl' p[;¢' y∂»∑oåh' Tvy; /[v u
m∂xRn' ih ivfl' r;jpu] n j;yte 75
vr' vry tSm;Êv' yq;i.mtm;Tmn"
         '
sv| s'p¥te pus;' miy Îi∑pq' gte 76
 u
/[v ¨v;c
.gvN.Ut.Vyex svRSy;Ste .v;n( ˙id
ikmD;t' tv b[˜Nmns; yNmyei=tm( 77
          e
tq;ip tu>y' devx kqiy„y;im yNmy;
                R
p[;QyRte duivRnIten ˙dyen;itdul.m( 78
ik' v; svRjgTß∑" p[s•e Tviy dul.m(  R
           '
TvTp[s;dfl' .uˇ_É ]wloKy' m`v;nip 79
             56
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]nwt{;j;sn' yoGymj;tSy mmodr;t(
îit gv;RdvocNm;' spàIm;tu®∞kì" 80
           e
a;/;r.Ut' jgt" svRW;muˇmoˇmm(
p[;qRy;im p[.o Sq;n' TvTp[s;d;dtoVyym( 81
≈I.gv;nuv;c
yÊvy; p[;QyRte Sq;nmetTp[;PSyit vw .v;n(
          R
Tvy;åh' toiWt" pUvmNyjNmin b;lk 82
       R
Tvm;sIb[;˜," pUv| mYyek;g[mit" sd;
         Uu    u
m;t;ip]oí xu≈WinRj/m;Rnp;lk" 83
k;len gCzt; im]' r;jpu]Stv;.vt(
y*vnei%l.og;!‰o dxRnIyoJJvl;’it" 84
tTs©;ˇSy t;mOiımvloKy;itdul.;m(   R
.vey' r;jpu]ohimit v;Hz; Tvy; ’t; 85
tto yq;i.liWt; p[;¢; te r;jpu]t;
               u R
¨ˇ;np;dSy gOhe j;tois /[vdul.e 86
        R
aNyeW;' dul.' Sq;n' k⁄le Sv;yM.uvSy yt( 87
tSywtdpr' b;l yen;h' pirtoiWt"
m;m;r;?y nro muiˇ_mv;“oTyivliMbt;m( 88
mYyipRtmn; b;l ikmu Svg;Ridk˘ pdm( 89
]wloKy;di/kÉ Sq;ne svRt;r;g[h;≈y"
.iv„yit n sNdeho mTp[s;d;∫v;N/[v 90  u
                O
sUy;RTsom;ˇq; .*m;Tsompu];d(bhSpte"
                  u
ist;kútny;dIn;' svR=;R,;' tq; /[v" 91
s¢iWR,;mXoW;,;' ye c vwm;ink;" sur;"
  e              u
svRW;mupir Sq;n' tv dˇ' my; /[v 92
     Ru
kÉic∞tuyg' y;vTkÉicNmNvNtr' sur;"
                      57
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
itœiNt .vto dˇ; my; vw kLps'iSqit" 93
sunIitrip te m;t; Tvd;s•;itinmRl;
ivm;ne t;rk; .UTv; t;vTk;l' invTSyit 94
ye c Tv;' m;nv;" p[;t" s;y' c susm;iht;"
k°ˇRiy„y'it teW;' c mhTpu<y' .iv„yit 95
≈Ipr;xr ¨v;c
Ev' pUv| jg•;q;∂evdev;∆n;dRn;t(
      u
vr' p[;Py /[v" Sq;nm?y;Ste s mh;mte 96
     U
Svy' xu≈W,;ıMy;RNm;t;ip]oí vw tq;
ı;dx;=rm;hTMy;ˇpsí p[.;vt" 97
tSy;i.m;nmOiı' c mihm;n' inrI+y ih
dev;sur;,;m;c;yR" Xlokm]oxn; jg* 98
ahoSy tpso vIyRmhoSy tps" flm(
            u
yden' purt" ’Tv; /[v' s¢WRy" iSqt;" 99
 u
/[vSy jnnI cey' sunIitn;Rm sUnt; O
aSy;í mihm;n' k" xˇ_o v,Riytu' .uiv 100
]wloKy;≈yt;' p[;¢' pr' Sq;n' iSqr;yit
                   u
Sq;n' p[;¢; pr' /OTv; y; k⁄i=ivvre /[vm( 101
       e    u
yíwtTk°ˇRyi•Ty' /[vSy;roh,' idiv
         R
svRp;pivinmuˇ_" SvgRlokÉ mhIyte 102
    '
Sq;n.[x' n c;“oit idiv v; yid v; .uiv
          u
svRkLy;,s'yˇ_o dI`Rk;l' s jIvit 103
        u     '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmeXo √;dxoå?y;y" 12
≈Ipr;xr ¨v;c
 u
/[v;iCzi∑' c .Vy' c .Vy;CzM.uVyRj;yt
               58
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]ix∑er;/ˇ suCz;y; pçpu];nkLmW;n( 1
irpu' irpuÔy' ivp[' vOkl' vOktejsm(
irpor;/ˇ bOhtI c;=uW' svRtjsm( 2 e
ajIjnTpu„kir<y;' v;®<y;' c;=uWo mnum(
p[j;pter;Tmj;y;' vIr,Sy mh;Tmn" 3
mnorj;yNt dx n@(vl;y;' mh*js"
kNy;y;' tpt;' ≈eœ vwr;jSy p[j;pte" 4
k⁄®" pu®" xt ¥uªStpSvI sTyv;Hzuic"
            u
ai¶∑omoitr;]í su¥ªíeit te nv
ai.mNyuí dxmo n@(vl;y;' mh*js" 5
k⁄rorjnyTpu];n( W@;¶eyI mh;p[.;n(
a©' sumns' :y;it' £tumi©rs' ixibm( 6
a©;TsunIq;pTy' vw venmekmj;yt
     O        R
p[j;qRmWyStSy mmNqudi=,' krm( 7
venSy p;,* miqte sMb.Uv mh;mune
                u
vwNyo n;m mhIp;lo y" pOq" pirk°iˇRt" 8
yen duG/; mhI pUv| p[j;n;' ihtk;r,;t( 9
  e
mw]y ¨v;c
             e
ikmq| miqt" p;i,vRnSy prmiWRi."
               u
y] jDe mh;vIyR" s pOqmiuR nsˇm 10
≈Ipr;xr ¨v;c
sunIq; n;m y; kNy; mOTyo p[qmtoå.vt(
a©Sy .;y;R s; dˇ; tSy;' veno Vyj;yt 11
s m;t;mhdoWe, ten mOTyo" sut;Tmj"
      e e
insg;RdW mw]y du∑ Ev Vyj;yt 12
ai.iWˇ_o yd; r;Jye s ven" prmiWRi."
                      59
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
`oWy;m;s s td; pOiqVy;' pOiqvIpit" 13
n y∑Vy' n d;tVy' n hotVy' kqçn
.oˇ_; yDSy kSTvNyoåÁh' yDpit" p[." 14 u
          U
ttStmOWy" pUv| s'pJy' pOiqvIpitm(
              e
Ëcu" s;m;kl' v;Ky' mw]y smpiSqt;" 15
AWy Ëcu"
.o.o r;jn( Í,u„v Tv' y√d;m mhIpte
r;Jy' dehopk;r;y p[j;n;' c iht' prm( 16
       e
dI`Rs]e, devx' svRyDeêr' hirm(
pUjiy„y;m .{' te tSy;'xSte .iv„yit 17
yDen yDpu®Wo iv„,u" s'pI[ i,to nOp
               e
aSm;i..Rvt" k;m;Nsv;Rnv p[d;Syit 18
   R e        U
yDwyDêro yeW;' r;∑^e s'pJyte hir"
     e             O
teW;' svRiPst;v;i¢' dd;it nOp .U.t;m( 19
ven ¨v;c
mˇ" koå>yi/koNyoiSt kí;r;?yo mm;pr"
koy' hiririt :y;to yo vo yDeêro mt" 20
                 R
b[˜; jn;dRn" xM.uirN{o v;yuymo riv"
¸t.uGv®,o /;t; pUW; .Uimin|x;kr" 21
                [
Ete c;Nye c ye dev;" x;p;nughk;ir,"
             e
nOpSywte xrIrSq;" svRdvmyo nOp" 22
Ev' D;Sv; my;D¢' y¥q; i£yt;' tq;
n d;tVy' n y∑Vy' n hotVy' c .o i√j;" 23
  R u U
.tOx≈W,' /m;Re yq; S]I,;' pro mt"
mm;D;p;ln' /m;Re .vt;' c tq; i√j;" 24
AWy Ëcu"
              60
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]deÁnuD;' mh;r;j m; /m;Re y;tu s'=ym(
hivW;' pir,;moåy' ydetdi%l' jgt( 25
≈Ipr;xr ¨v;c
îit ivD;Pym;noåip s ven" prmiWRi."
yd; dd;it n;nuD;' p[oˇ_" p[oˇ_" pun" pun" 26
ttSte muny" svRe kop;mWRsmiNvt;"
             u
hNyt;' hNyt;' p;p îTyUcSte prSprm( 27
yo yDpu®W' iv„,umn;idin/n' p[.m( u
ivinNdTy/m;c;ro n s yoGyo .uv" pit" 28
          w  w
îTyuKTv; m']pUtStw" k⁄xmiuR ng,;nOpm(
injfluinRht' puv| .gvi•Ndn;idn; 29
ttí munyo re,'u dÎxu" svRto i√j
ikmetidit c;s•;Tpp[CzuSte jn;Std; 30
                w
a;:y;t' c jnwSteW;' corI.Utrr;jkÉ
                  w
r;∑^e tu lokìr;rB/' prSv;d;nm;tur" 31
      e
teW;mudI,Rvg;n;' cor;,;' muinsˇm;"
         u
sumh∂»Xyte re," privˇ;ph;ir,;m( 32
     '
tt" s'm}y te svRe sunyStSy .U.t"   O
mmNqu®˘ pu];qRmnpTySy yàt" 33
mQym;n;TsmuˇSq* tSyoro" pu®W" ikl
dG/SqU,;p[tIk;x" %Lv;$;SyoitÓSvk" 34
ik' kromIit t;Nsv;RNs ivp[;n;h c;tur"
        u
inWIdeit tmUcSte inW;dSten soå.vt( 35
ttStTs'.v; j;t; ivN?yxwlinv;isn"
           R   e
inW;d; muinx;dUl p;pkm;Rpl=,;" 36
ten √;re, tTp;p' in„£;Nt' tSy .Upte"
                      61
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
inW;d;Ste tto j;t; venkLmWn;xn;" 37
tSywv di=,' hSt' mmNquSte tto i√j;" 38
             u
mQym;ne c t];.UTpOqvNwR y" p[t;pv;n(
dIPym;n" SvvpuW; s;=;di¶irv Jvln( 39
a;¥m;jgv' n;m %;Tpp;t tto /nu"
xr;í idVy; n.s" kvc' c pp;t h 40
                [
tiSmn( j;te tu .Ut;in s'p˙∑;in svRx" 41
   e w
sTpu],v j;ten venoip i]idv' yy*
               e
pu•;ªo nrk;t( ];t" sutn sumh;Tmn; 42
t' smu{;í n¥í rà;Ny;d;y svRx"
toy;in c;i.Wek;q| sv;R<yevoptiSqre 43
           w
ipt;mhí .gv;Ndevr;i©rsw" sh
Sq;vr;i, c .Ut;in j©m;in c svRx"
sm;gMy td; vwNym>yisç•r;i/pm( 44
hSte tu di=,e c£˘ ÎÇ; tSy ipt;mh"
iv„,or'x' pOq'u mTv; pirtoW' pr' yy* 45
              e
iv„,uc£ kre icˆ' svRW;' c£vitRn;m(
.vTyVy;hto ySy p[.;viS]dxwrip 46
            u
mht; r;jr;Jyen pOqvNwR y" p[t;pv;n(
soi.iWˇ_o mh;tej; ivi/vımRko ivdw 47
ip]; pr;ijt;StSy p[j;Sten;nuriÔt;"
anur;g;ˇtStSy n;m r;jeTyj;yt 48
a;pStSt'i.re c;Sy smu{mi.y;Syt"
pvRt;í ddum;Rg| ?vj.©í n;.vt( 49
a’∑pCy; pOiqvI isıNTy•;in ic'ty;
svRk;mdu`; g;v" pu$kÉ pu$kÉ m/u 50
              62
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tSy vw j;tm;]Sy yDe pwt;mhe xu.e
sUt" sUTy;' smuTp•" s*Tyeåhin mh;mit" 51
tiSm•ev mh;yDejDe p[;Deåq m;g/"
p[oˇ_* td; muinvrwSt;vu.* sUtm;g/* 52
           u
StUyt;meW nOpit" pOqvNwR y" p[t;pv;n(
  w
kmRtdnuÂp' v;' p;]' Sto]Sy c;prm( 53
             e
ttSt;vUctuivRp;[ Nsv;Rnv ’t;ÔlI
a¥ j;tSy no kmR D;yteSy mhIpte" 54
gu,; n c;Sy D;yNte n c;Sy p[iqt' yx"
Sto]' ikm;≈y' TvSy k;yRmSm;i.®Cyt;m( 55
AWy Ëcu"
kir„yTyeW yTkmR c£vtIR mh;bl"
gu,; .iv„y; ye c;Sy twry' StUyt;' nOp" 56
≈Ipr;xr ¨v;c
tt" s nOpitStoW' tCz^Tv; prm' yy*
   w
sÌu," Xl;~yt;meit tSm;Cz(l;~y; gu,; mm 57
               R
tSm;¥d¥ Sto]e, gu,invR,n' iTvm*
kir„yete kir„y;im tdev;h' sm;iht" 58
yidm* vjRnIy' c ik'icd] vid„yt"
tdh' vjRiy„y;mITyev' c£É mit' nOp" 59
aq t* c£tu" Sto]' pOqovRNw ySy /Imt"
.iv„yw" kmRi." sMyKsuSvr* sUtm;g/* 60
sTyv;Gd;nxIloy' sTysN/o nreêr"
ÓIm;Nmw]" =m;xIlo iv£;Nto du∑x;sn" 61
/mRDí ’tDí dy;v;n( ip[y.;Wk"
m;Ny;Nm;niyt; yJv; b[˜<y" s;/usMmt" 62
                      63
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
sm" x]* c im]e c Vyvh;riSqt* nOp" 63
    e
sUtnoˇ_;n( gu,;inTq' s td; m;g/en c
ck;r ˙id t;Îk™ c kmR,; ’tv;ns* 64
ttStu pOiqvIp;l" p;lyNpOiqvIimm;m(
        R w R R
îy;j iviv/wyDmhi∫.Uirdi=,w" 65
t' p[j;" pOiqvIn;qmuptSqu" =u/;idRt;"
aoW/IWu p[,∑;su tiSmNk;le Ár;jkÉ
     u
tmUcSte nt;" pO∑;St];gmnk;r,m( 66
p[j; Ëcu"
ar;jkÉ nOp≈eœ /ir}y; skl*W/I"
                  e
g[St;Stt" =y' y;iNt p[j;" sv;R" p[jêr 67
Tv•o vOiˇp[do /;]; p[j;p;lo inÂipt"
deih n" =uTprIt;n;' p[j;n;' jIvn*W/I" 68
≈Ipr;xr ¨v;c
ttStu npitidRVym;d;yjgv' /nu"
xr;'í idVy;Nk⁄ipt" soNv/;v√suN/r;m( 69
            R
tto nn;x Tvirt; g*.UTv; c vsuN/r;
s; lok;Nb[˜lok;dINs'];s;dgmNmhI 70
y] y] yy* devI s; td; .Ut/;ir,I
t] t] tu s; vwNy' dÎXoå>yu¥t;yu/m( 71
ttSt' p[;h vsu/; pOq'u r;jpr;£mm(
  e
p[vpm;n; tä;,pir];,pr;y,; 72
pOiqVyuv;c
S]Iv/e Tv' mh;p;p' ik' nreN{ n pXyis
      u
yen m;' h'tmTyq| p[kroiW nOpo¥mm( 73
   u
pOq®v;c
              64
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]EkiSmn( y] in/n' p[;ipte du∑k;iri,
bhUn;' .vit =em' tSy pu<yp[do v/" 74
pOiqVyuv;c
p[j;n;mupk;r;y yid m;' Tv' hin„yis
a;/;r" k" p[j;n;' te nOp≈eœ .iv„yit 75
   u
pOq®v;c
            R
Tv;' hTv; vsu/e b;,wmCz;snpr;õ™m%Im( u
        e
a;Tmyogblenm; /;riy„y;Myh' p[j;" 76
≈Ipr;xr ¨v;c
tt" p[,My vsu/; t' .Uy" p[;h p;iqRvm(
  e
p[vipt;©I prm' s;?vs' smup;gt; 77
pOiqVyuv;c
¨p;yt" sm;rB/;" svRe isı‰NTyup£m;"
tSm;√d;Myup;y' te t' k⁄®„v ydICzis 78
smSt; y; my; jI,;R nrn;q mh*W/I"
ydICzis p[d;Sy;im t;" =Irpir,;imnI" 79
               O
tSm;Tp[j;iht;q;Ry mm /mR.t;' vr
t' tu vTs' k⁄®„v Tv' =rey' yen vTsl; 80
sm;' c k⁄® svR] yen =Ir' sm'tt"
vr*W/IbIj.Ut' bIj' svR] .;vye 81
≈Ipr;xr ¨v;c
tt ¨Ts;ry;m;s xwl;n( xtshßx"
/nu„ko$‰; pd; vwNySten xwl; ivviıRt;" 82
     R
n ih pUvivsgRe vw ivWme pOiqvItle
p[iv.;g" pur;,;' v; g[;m;,;' v; pur;å.vt( 83
n sSy;in n gor+y' n ’iWnR vi,Kpq"
                      65
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
     O   e
vwNy;Tp[.it mw]y svRSywtSy sM.v" 84
            e
y]y] sm' TvSy .Umr;sIid≠√joˇm
t]t] p[j;" sv;R inv;s' smrocyt( 85
a;h;r" flmUl;in p[j;n;m.vˇd;
   e
’Cz^, mht; soip p[,∑;Sv*WdIWu vw 86
                 u u
s kLpiyTv; vTs' tu mnu' Sv;y'.v' p[.m(
                  u
Svp;,* pOiqvIn;qo dudoh pOiqvI' pOq"
sSyj;t;in sv;Ri, p[j;n;' ihtk;Myy; 87
ten;•en p[j;St;t vtRNte¥;ip inTyx" 88
          u R   e
p[;,p[d;t; s pOqySm;∫Umr.UiTpt;
ttStu pOiqvIs'D;mv;p;i%l/;ir,I 89
      w   w
ttí devmiuR ni.dRTyw r=oi.ri{i."
    w R w
gN/vR®rgwy=" iptOi.St®i.Stq; 90
tˇTp;]mup;d;y tˇ∂uG/' mune py"
vTsdoG/OivXoW;í teW;' t¥onyoå.vn( 91
swW; /;]I iv/;]I c /;ir,I poW,I tq;
svRSy tu tt" pOQvI iv„,up;dtlo∫v; 92
           u
Ev' p[.;vSs pOq" pu]o vwNySy vIyRv;n(
jDe mhIpit" pUv;Re r;j;.U∆nrÔn;t( 93
                e
y îd' jNm vwNySy pOqo" s'k°ˇRr•r"
n tSy du„’t' ik'icTfld;iy p[j;yte 94
duSSv“opxm' nø,;' Í<vt;metduˇmm(
pOqojRNm p[.;ví kroit stt' nO,;m( 95
       u      '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmeXo ]yodxo?y;y" 13

             66
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]≈Ipr;xr ¨v;c
pOqo" pu]* tu /mRD* jD;teNtiıRv;idn*
ix%i<@nI hiv/;RnmNt/;Rn;√‰j;yt 1
hiv/;Rn;t( W@;¶eyI i/W,;åjyTsut;n(
p[;cInbihRW' xu£˘ gy' ’„,' vOj;ijn* 2
      R
p[cInbihR.gv;Nmh;n;sITp[j;pit"
hiv/;Rn;Nmh;.;g yen s'vi/Rt;" p[j;" 3
p[;cIn;g[;" k⁄x;StSy pOiqVy;' iv≈ut; mune
p[;cInvihRr.vT:y;to .uiv mh;bl" 4
smu{tny;y;' tu ’td;ro mhIpit"
mhtStms" p;re sv,;Ry;' mh;mte 5
sv,;R/ˇ s;mu{I dx p[;cInbihRW"
           eR
Sve p[;cetso n;m /nuvdSy p;rg;" 6
apOqG/mRcr,;Ste tPyNt mhˇp"
dxvWRshß;i, smu{sillexy;" 7
   e
≈Imw]y ¨v;c
             u R
ydq| te mh;Tm;nStpStepmh;mune
p[;cets" smu{;M.Syetd;:y;tumhRis 8
≈Ipr;xr ¨v;c
     e
ip]; p[cts" p[oˇ_;" p[j;qRmimt;Tmn;
p[j;pitinyuˇ_Én b¸m;npurSsrm( 9
p[;cInbihR®v;c
        e
b[˜,; devdevn sm;id∑oSMyh' sut;"
p[j;" s'vıRnIy;Ste my; coˇ_' tqeit tt( 10
tNmm p[Itye pu];" p[j;vOiımt'i{t;"
k⁄®?v' m;nnIy; v" sMyg;D; p[j;pte" 11
                      67
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
ttSte tiTptu" ≈uTv; vcn' nOpn'dn;"
tqeTyuKTv; c t' .Uy" pp[Czu" iptr' mune 12
  e
p[cts Ëcu"
yen t;t p[j;vOı* smq;R kmR,; vym(
.vem tTsmSt' n" kmR Vy;:y;tumhRis 13
iptov;c
a;r;?y vrd' iv„,uim∑p[;i¢ms'xym(
smeit n;Nyq; mTyR" ikmNyTkqy;im v" 14
               U
tSm;Tp[j; ivvOı‰q| svR.tp[.'u hirm(
a;r;/yt goivNd' yid isiım.IPsq 15
/mRmq| c k;m' c mo=' c;iNvCzt;' sd;
a;r;/nIyo .gv;nn;idpu®Woˇm" 16
yiSm•;r;i/te sg| ck;r;d* p[j;pit"
tm;r;?y;Cyut' vOiı" p[j;n;' vo .iv„yit 17
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyevmuˇ_;Ste ip]; pu];" p[;cetso dx
              u
m¶;" pyoi/sille tpStep" sm;iht;" 18
dxvWRshß;i, NySticˇ; jgTpt*
n;r;y,e muin≈eœ svRlokpr;y,e 19
t]wv;viSqt; devmek;g[mnso hirm(
  u u R
tu∑vySStut" k;m;n( Stotuir∑;Np[yCzit 20
   e
≈Imw]y ¨v;c
     e
Stv' p[ctso iv„,o" smu{;M.is s'iSqt;"
           u
c£⁄StNme muin≈eœ sup<y' vˇ_⁄mhRis 21
≈Ipr;xr ¨v;c
              68
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]    e          e
Í,u mw]y goivNd' yq;pUv| p[cts"
  u u
tu∑vStNmyI.Ut;" smu{sillexy;" 22
  e
p[cts Ëcu"
nt;" Sm svRvcs;' p[itœ; y] x;êtI
tm;¥NtmXoWSy jgt" prm' p[.m( 23 u
Jyoitr;¥mn*pMym<vnNtmp;rvt(
yoin.UtmXoWSy Sq;vrSy crSy c 24
ySy;h" p[qm' ÂpmÂpSy tq; inx;
s'?y; c prmexSy tSmw k;l;Tmne nm" 25
         w
.uJyteånuidn' dev" iptOi.í su/;Tmk"
bIj.Ut' smStSy tSmw som;Tmnen m" 26
yStm;'Syiˇ tIv[;Tm; p[.;i..;Rsy•."
`mRxIt;M.s;' yoinStSmw sUy;RTmne nm" 27
k;i#Nyv;n( yo ib.iˇR jgdetdXoWt"
xBd;ids'≈yo Vy;pI tSmw .UMy;Tmne nm" 28
                e
y¥oin.Ut' jgto bIj' yTsvRdihn;m(
tˇoyÂpmIxSy nm;mo hirme/s" 29
       e
yo mu%' svRdv;n;' hVy.u‘Vy.uˇ_q;
iptø,;' c nmStSmw iv„,ve p;vk;Tmne 30
p'c/;viSqto dehe yíe∑;' k⁄®teåinxm(
a;k;xyoin.Rgv;'StSmw v;Yv;Tmne nm" 31
avk;xmXoW;,;' .Ut;n;' y" p[yCzit
anNtmUitRm;Hz⁄ıStSmw Vyom;Tmne nm" 32
smSteiN{ysgRSy y" sd; Sq;nmuˇmm(
tSmw xBd;idÂp;y nm" ’„,;y ve/se 33
gO ;it ivWy;i•TyimiN{y;Tm;=r;=r"
                      69
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
yStSmw D;nmUl;y nt;Sm hirme/se 34
gOhIt;iniN{ywrq;Rn;Tmne y" p[yCzit
aNt"kr,Âp;y tSmw ivê;Tmne nm" 35
yiSm•nNte skl' ivê' ySm;ˇqoÌtm(
lySq;n' c yStSmw nm" p[’it/imR,e 36
xuı" s\Ll+yte .[;NTy; gu,v;inv yoågu,"
tm;TmÂip,' dev nt;Sm pu®Woˇmm( 37
            R
aivk;rmj' xuı' ingu,' yi•rjnm(
nt;SSmtTpr' b[˜ iv„,oyRTprm' pdm( 38
adI`RÓSvmSqUl<vnmXy;mloihtm(
aòehCz;ymtnumsˇ_mxrIir,m( 39
an;k;xms'SpxRmgN/mrs' c yt(
ac=u≈o]mclmv;Kp;i,mm;insm( 40
an;mgom]su%mtejSkmhetkm(  u
      '
a.y' .[;itrihtmin{mjr;mrm( 41
arjoxBdmmOtmPlut' yds'vtm(   O
pUv;Rpre, vw yiSm'Sti√„,o" prm' pdm( 42
           U
prmexTvgu,vTsvR.tms'xym(
nt;Sm tTpd' iv„,oijR◊;ÎGgocr' n yt( 43
≈Ipr;xr ¨v;c
     e
Ev' p[ctso iv„,u' StuvNtStTsm;/y"
dxvWRshß;i, tpíe®mRh;,Rve 44
tt" p[s•o .gv;'SteW;mNtjRle hir"
dd* dxRnmui•{nIloTpldlCziv" 45
pti]r;jm;Â!mvloKy p[cts"   e
    u
p[i,pet" ixroi.St' .iˇ_.;r;vn;imtw" 46
              70
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]ttSt;n;h .gv;iNv[yt;mIPsto vr"
     u
p[s;dsum%oh' vo vrd" smupiSqt" 47
     u R       e
ttStmUcvrd' p[i,pTy p[cts"
yq; ip]; sm;id∑' p[j;n;' vOiık;r,m( 48
s c;ip devSt' dÊv; yq;i.liWt' vrm(
                R
aNt/;Rn' jg;m;xu te c iní£mujl;t( 49
       u    '   e       R
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmeXo p[ct;Stvo n;m ctudxoå?y;y" 14
≈Ipr;xr ¨v;c
          e
tpírTsu pOiqvI' p[ct"su mhI®h;"
         u RU
ar+ym;,;m;vv[b.v;q p[j;=y" 1
n;xkNm®to v;tu' vOt' %m.vd({m"  (u w
              ⁄ e
dxvWRshß;i, n xekíi∑tu' p[j;" 2
t;NÎÇ; jlin„£;Nt;" svRe £⁄ı;" p[cts" e
  e
mu%>yo v;yumi¶' c teåsOjn( j;tmNyv" 3
¨NmUl;nq t;NvO=;N’Tv; v;yurxoWyt(
            (u
t;ni¶rdh´orSt];.Ud{ms'=y" 4
{um=ymqo ÎÇ; ikiçiCz∑eWu x;i%Wu
¨pgMy;b[vIdet;n[;j; som" p[j;ptIn( 5
kop' yCzt r;j;n" Í,u?v' c vco mm
sN/;n' v" kir„y;im sh i=it®hwrhm( 6
           e
rà.Ut; c kNyey' v;=RyI vrvi,RnI
.iv„y∆;nt; pUv| my; goi.ivRviıRt; 7
m;irW; n;m n;ªwW; vO=;,;imit inimRt;
             u
.;y;R voStu mh;.;g; /[v' v'xivv≤ıRnI 8
        R
yu„m;k˘ tejsoıen mm c;ıen tejs"R
                      71
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
aSy;muTpTSyte iv√;Nd=on;m p[j;pit" 9
        u
mm c;'Xon s'yˇ_o yu„mˇejomyen vw
tejs;i¶smo .Uy" p[j;" s'vıRiy„yit 10
          R
k<@un;Rm muin" pUvm;sI√edivd;' vr"
surMye gomtItIre m tepe prm' tp" 11
tT=o.;y surNe {e, p[Mloc;:y; vr;Psr;"
  u
p[yˇ_; =o.y;m;s tmOiW' s; xuiciSmt; 12
=oi.t" s ty; s;ı| vW;R,;mi/k˘ xtm(
aitœNmNdr{o<y;' ivWy;sˇ_m;ns" 13
t' s; p[;h mh;.;g gNtuimCz;Myh' idvm(
      u
p[s;dsum%o b[˜•nuD;' d;tumhRis 14
tywvmuˇ_" s muinStSy;m;sˇ_m;ns"
idn;in kitic∫{e SqIyt;imTy.;Wt 15
Evmuˇ_; ttSten s;g[' vWRxt' pun"
   u
bu.je ivWy;'StNvI ten s;k˘ mh;Tmn; 16
anuD;' deih .gvn( v[j;im i]dx;lym(
¨ˇ_Stqeit s pun" SqIyt;imTy.;Wt 17
pungRte vWRxte s;i/kÉ s; xu.;nn;
y;mITy;h idv' b[˜Np[,yiSmtxo.nm( 18
¨ˇ_Stywv' s muin®pguÁ;yte=,;m(
îh;Syt;' =,' su.[u icrk;l' gim„yis 19
s; £°@m;n; su≈o,I sh teniWR,; pun"
xt√y' ik'icdUn' vWR,;mNvitœt 20
gmn;y mh;.;g devr;jinvexnm(
p[oˇ_" p[oˇ_Sty; tNVy; SqIyt;imTy.;Wt 21
tSy x;p.y;∫It; d;i=<yen c di=,;
              72
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]           e
p[oˇ_; p[,y.©;itRvidnI n jh* muinm( 22
            e
ty; c rmtStSy prmWRrhinRxm(
      e
nv'nvm.UTp[m mNmq;iv∑cets" 23
Ekd; tu Tvr;yuˇ_o iní£;mo$j;Nmuin"
          e
in„£;mNt' c k⁄]it gMyte p[;h s; xu.; 24
îTyuˇ_" s ty; p[;h pirvOˇmh" xu.e
sN?yop;iSt' kir„y;im i£y;lopoNyq; .vet( 25
tt" p[hSy sudtI t' s; p[;h mh;muinm(
ikm¥ svR/mRD pirvOˇmhStv 26
bhUn;' ivp[ vW;R,;' pirvOˇmhStv
gtmet• k⁄®te ivSmy' kSy kQyt;m( 27
muin®v;c
p[;tSTvm;gt; .{e ndItIrimd' xu.m(
my; Î∑;is tNvi© p[iv∑;is mm;≈mm( 28
îy' c vtRte sN?y; pir,;mmhgRtm(
         e
¨ph;s" ikmq;Ry' s∫;v" kQyt;' mm 29
p[Mlocov;c
p[TyUWSy;gt; b[˜n( sTymet• tNmOW;
nNvSy tSy k;lSy gt;NyBdxt;in te 30
som ¨v;c
ttSs s;?vso ivp[St;' pp[Cz;yte=,;m(
kQyt;' .I® k" k;lSTvy; me rmt" sh 31
p[Mlocov;c
s¢oˇr;<ytIt;in nvvWRxt;in te
m;s;í W$(tqwv;NyTsmtIt' idn]ym( 32
AiW®v;c
                      73
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
sTy' .I® vdSyetTpirh;soq v; xu.e
idnmekmh' mNye Tvy; s;ıRimh;istm( 33
p[Mlocov;c
vid„y;MynOt' b[˜Nkqm] tv;iNtkÉ
               u
ivXoWe,;¥ .vt; pO∑; m;g;RnvitRn; 34
som ¨v;c
              R
inxMy t√c" sTy' s muinnOpnNdn;"
i/k™ i/k™ m;imTytIveTq' ininNd;Tm;nm;Tmn; 35
muin®v;c
tp;'is mm n∑;in ht' b[˜ivd;' /nm(
hto ivvek" kÉn;ip yoiWNmoh;y inimRt; 36
ËimRW$(k;itg' b[˜ Deym;Tmjyen me
mitreW; ˙t; yen i/k™ t' k;m' mh;g[hm( 37
v[t;in vedve¥;i¢k;r,;Nyi%l;in c
      e
nrkg[;mm;gR, s©en;p˙t;in me 38
ivinN¥eTq' s /mRD" Svym;Tm;nm;Tmn;
t;mPsrsm;sIn;imd' vcnmb[vIt( 39
gCz p;pe yq;k;m' yTk;y| tT’t' Tvy;
devr;jSy mT=o.' k⁄vNR Ty; .;vcei∑tw" 40
                e
n Tv;' kroMyh' .Sm £o/tIv[, viˆn;
st;' s¢pd' mw]muiWtoh' Tvy; sh 41
aq v; tv ko doW" ik' v; k⁄Py;Myh' tv
mmwv doWo intr;' yen;hmijteiN{y" 42
yy; x£ip[y;iqRNy; ’to me tpso Vyy"
            O     u u
Tvy; i/ˇ_;' mh;mohm'jW;' sujgiPst;m( 43
som ¨v;c
              74
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]y;vidTq' s ivp[iWRSt;' b[vIit sum?ym;m(
t;vÌlTSvedjl; s;b.Uv;itvepqu" 44
  e
p[vpm;n;' stt' i%•g;]lt;' stIm(
gCz gCzeit s£o/muv;c muinsˇm" 45
s; tu in.RiTsRt; ten ivn;„£My td;≈m;t(
a;k;xg;imnI Sved' mm;jR t®pLlvw" 46
    R
inm;Rjm;n; g;];i, glTSvedjl;in vw
vO=;√é=' yy* b;l; tdg[;®,pLlvw" 47
AiW,; yStd; g.RStSy; dehe sm;iht"
injRg;m s rom;'cSvedÂpI td©t" 48
         R e
t' vO=; jgO¸gR.mk˘ c£É tu m;®t"
my; c;Py;iyto goi." s td; vvO/e xnw" 49
vO=;g[g.RsM.Ut; m;irW;:y; vr;nn;
t;' p[d;SyiNt vo vO=;" kop EW p[x;Myt;m( 50
            e
k<@orpTymev' s; vO=>yí smuÌt;
mm;pTy' tq; v;yo" p[Mloc;tny; c s; 51
s c;ip .gv;n( k<@u" =I,e tpis sˇm"
          e
pu®Woˇm;:y' mw]y iv„,or;ytn' yy* 52
       R
t]wk;g[mit.UTv; ck;r;r;/n' hre"
        R
b[˜p;rmy' k⁄vÔpmek;g[m;ns"
Ë?vRb;¸mRh;yogI iSqTv;s* .UpnNdn;" 53
   e
p[cts Ëcu"
b[˜p;r' mune ≈otuimCz;m" prm' Stvm(
jpt; k<@un; devo yen;r;?yt kÉxv" 54
som ¨v;c
p;r' pr' iv„,urp;rp;r" pr" pre>y" prm;qRÂpI
                      75
                   MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
sb[˜p;r" prp;r.Ut" pr" pr;,;mip p;rp;r" 55
                  u
s k;r,' k;r,tSttoip tSy;ip het" prhetht"ueu
   e          R
k;yRWu cwv' sh kmRktOÂpwrXoWwrvtIh svRm( 56
     u R[     U
b[˜ p[.b˜ s svR.to b[˜ p[j;n;' pitrCyutoås*
b[˜;Vyy' inTymj' s iv„,urp=y;¥wri%lwrsi© 57
b[˜;=rmj' inTy' yq;ås* pu®Woˇm"
tq; r;g;dyo doW;" p[y;'tu p[xm' mm 58
som ¨v;c
    [
Etd(b˜ pr;:y' vw s'Stv' prm' jpn(
av;p prm;'isiı' s tm;r;?y kÉxvm( 59
îm' Stv' y" p#it Í,uy;√;ip inTyx"
          Ru
s k;mdoWwri%lwmˇ_" p[;“oit v;iHztm(
         R
îy' c m;irW; pUvm;sI¥ t;' b[vIim v"
k;yRg*rvmetSy;" kqne fld;iy v" 60
apu]; p[;igy' iv„,u' mOte .ˇRir sˇm;"
.IppàI mh;.;g; toWy;m;s .iˇ_t" 61
a;r;i/tSty; iv„,u" p[;h p[Ty=t;' gt"
vr' vO,I„veit xu.e s; c p[;h;Tmv;iHztm( 62
.gvNb;lvw/Vy;√Oq;jNm;hmIÎxI
        U
mNd.;Gy; smu∫t; ivfl; c jgTpte 63
.vNtu pty" Xl;~y; mm jNmin jNmin
TvTp[s;d;ˇq; pu]" p[j;pitsmoStu me 64
k⁄l' xIl' vy" sTy' d;i=<y' i=p[k;irt;
aivs'v;idt; sÊv' vOısev; ’tDt; 65
ÂpsMpTsm;yuˇ_; svRSy ip[ydxRn;
ayoinj; c j;yey' TvNp[s;d;d/o=j 66
             76
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]som ¨v;c
          e
tywvmuˇ_o devxo ˙WIkÉx ¨v;c t;m(
p[,;mnm[;muTq;Py vrd" prmeêr" 67
dev ¨v;c
.iv„yiNt mh;vIy;R EkiSm•ev jNmin
p[:y;tod;rkm;R,o .vTy;" ptyo dx 68
pu]ç sumh;vIy| mh;blpr;£mm(
      w Ru
p[j;pitgu,yˇ_' Tvmv;PSyis xo.ne 69
            R
v'x;n;' tSy ktOTv' jgTyiSmN.iv„yit
]wloKymi%l; sUitStSy c;pUriy„yit 70
                 u
Tv' c;Pyyoinj; s;?vI Âp*d;yRg,;iNvt;
mn" p[IitkrI nø,;' mTp[s;d;∫iv„yis 71
îTyuKTv;NtdR/e devSt;' ivx;livlocn;m(
s; cey' m;irW; j;t; yu„mTpàI nOp;Tmj;" 72
≈Ipr;xr ¨v;c
tt" somSy vcn;∆gO¸Ste p[cts"  e
           e   eR
s'˙Ty kop' vO=>y" pàI/me, m;irW;m( 73
        e
dx>yStu p[cto>yo m;irW;y;' p[j;pit"
jDe d=o mh;.;go y" pUv| b[˜,oå.vt( 74
s tu d=o mh;.;gSsO∑‰q| sumh;mte
pu];nuTp;dy;m;s p[j;sO∑‰qRm;Tmn" 75
         w
avr;'í vr;'ív i√pdoq ctu„pd;n(
             R
a;dex' b[˜," k⁄vn( sO∑‰q| smupiSqt" 76
s sOÇ; mns; d=" pí;dsOjt iS]y"
dd* s dx /m;Ry kXyp;y ]yodx
k;lSy nyne yuˇ_;" s¢iv'xitimNdve 77
                      77
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
t;su dev;Stq; dwTy; n;g; g;vStq; %g;"
gN/v;RPsrsíwv d;nv;¥;í jiDre 78
       O  e    u
tt" p[.it mw]y p[j; mwqnsM.v;"
            eR
s'kLp;∂xRn;TSpx;RTpUvW;m.vn( p[j;"
tpoivXoWw" isı;n;' td;TyNttpiSvn;m( 79
≈Imw]y ¨v;ce
     u
aõ™gœ;∂i=,;∂=" pUv| j;to my; ≈ut"
kq' p[;cetso .Uy" smuTp•o mh;mune 80
EW me s'xyo b[˜Nsumh;N˙id vˇRte
y∂*ih]í somSy pun" êxurt;' gt" 81
≈Ipr;xr ¨v;c
               e
¨Tpiˇí inro/í inTyo .UtWu svRd;
AWyo] n muÁiNt ye c;Nye idVyc=uW" 82
   e u
yugyge .vNTyete d=;¥; muinsˇm
puníwv' in®ı‰Nte iv√;'St] n muÁit 83
k;inœ‰' Jywœ‰mPyeW;' pUv| n;.Uid≠√joˇm
tp Ev grIyo.UTp[.;víwv k;r,m( 84
  e
mw]y ¨v;c
              e
dev;n;' d;nv;n;' c gN/v;Rrgr=s;m(
          e
¨Tpiˇ' ivStre,h mm b[˜Np[k°ˇRy 85
≈Ipr;xr ¨v;c
        e
p[j;" sOjit Vy;id∑" pUv| d=" Svy'.v;u
yq; ssjR .Ut;in tq; Í,u mh;mune 86
m;ns;Nyev .Ut;in pUv| d=oåsOjˇd;
dev;nOWINsgN/v;Rnsur;Np•g;'Stq; 87
yd;Sy sOjm;nSy n Vyv/RNt t;" p[j;"
             78
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tt" s'icNTy s pun" sOi∑heto" p[j;pit" 88
  uew e       u
mwqnnv /mR, issO=ivRiv/;" p[j;"
asKnIm;vhTkNy;' vIr,Sy p[j;pte"
sut;' sutps; yuˇ_;' mhtI' lok/;ir,Im( 89
aq pu]shß;i, vw®<y;' pç vIyRv;n(
               e
aisKNy;' jny;m;s sgRhto" p[j;pit" 90
t;NÎÇ; n;rdo ivp[ s'ivvıRiyWUNp[j;"
s'gMy ip[ys'v;do deviWRirdmb[vIt( 91
he hyRê; mh;vIy;R" p[j; yUy' kir„yq
îRÎxo ÎXyte yào .vt;' ≈Uyt;imdm( 92
b;ilx; bt yUy' vw n;Sy; j;nIt vw .uv"
aNtÂ?vRm/íwv kq' sO+yq vw p[j;" 93
Ë?v| ityRg/íwv yd;åp[itht; git"
td; kSm;∫uvo n;Nt' svRe {+yq b;ilx;" 94
te tu t√cn' ≈uTv; p[y;t;" svRto idxm(
              e
a¥;ip no invRtNte smu{>y îv;pg;" 95
    e
hyRê„vq n∑oWu d=" p[;cets" pun"
vw®<y;mq pu];,;' shßmsOjTp[." 96 u
ivvıRiyWvSte tu xbl;ê;" p[j;" pun"
   e         w
pUv;Rˇ_' vcn' b[˜•;rdenv noidt;" 97
       u
aNyoNymUcSte svRe sMyg;h mh;muin"
.[;tø,;' pdvI cwv gNtVy; n;] s'xy" 98
D;Tv; p[m;,' pOQVy;í p[j;SsOJy;mhe tt" 99
     w   e
teip tenv m;gR, p[y;t;" svRtomu%m(
             e
a¥;ip n invˇRNte smu{>y îv;pg;"
      O
tt" p[.it vw .[;t; .[;turNveW,e i√j
                      79
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
p[y;to nXyit tq; t• k;y| ivj;nt; 100
t;' í;ip n∑;n( ivD;y pu];n( d=" p[j;pit"
£o/' c£É mh;.;go n;rd' s xx;p c 101
             e
sgRk;mStto iv√;Ns mw]y p[j;pit"
Wi∑' t=oåsOjTkNy; vw®<y;imit n" ≈utm( 102
dd* s dx /m;Ry kXyp;y ]yodx
s¢iv'xit som;y ctßoåir∑neimne 103
√e cwv b¸pu];y √e cwv;i©rse tq;
√e’x;ê;y ivduWe t;s;' n;m;in me Í,u 104
a®N/tI vsuj;Riml|`; .;num®TvtI
        U
s'kLp; c muht;R c s;?y; ivê; c t;ÎxI
/mRpTNyo dxTvet;St;SvpTy;in me Í,u
   e
ivêedv;Stu ivê;y;" s;?y; s;?y;nj;yt
m®TvTy;' m®TvNto vsoí vsv" SmOt; 105
                UR
.;noStu .;nv" pu]; muÙt;Ry;' muhtj;" 106
l'`;y;íwv `oWoq n;gvIqI tu j;imj; 107
pOiqvIivWy' svRm®N/Ty;mj;yt
s'kLp;y;Stu sv;RTm; jDe s'kLp Ev ih 108
ye Tvnekvsup;[ ,dev; Jyoit"purogm;"
vsvo∑* sm;:y;t;SteW;' v+y;im ivStrm( 109
    u       w
a;po /[ví somí /mRív;inloånl"
p[TyUWí p[.;sí vsvo n;mi." SmOt;" 110
a;pSy pu]o vwt<@" ≈m" x;Ntoå?vinStq;
 u
/[vSy pu]o .gv;Nk;lo lokp[k;ln" 111
somSy .gv;Nvc;Re vcRSvI yen j;yte 112
/mRSy pu]o {iv,o ¸thVyvhStq;
             80
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]mnohr;y;' ixixr" p[;,oq rv,Stq; 113
ainlSy ixv; .;y;R tSy;" pu]o mnojv"
aivD;tgitíwv √* pu];vinlSy tu 114
ai¶pu]" k⁄m;rStu xrStMbe Vyj;yt
tSy x;%o ivx;%í nwgmeyí pOœj;" 115
              É
apTy' ’iˇk;n;' tu k;iˇRky îit SmOt" 116
p[TyUWSy ivdu" pu]' AiW n;ª;q devlm(
√* pu]* devlSy;ip =m;vNt* mnIiW,* 117
bOhSpteStu .ignI vrS]I b[˜ b[˜c;ir,I
yogisı; jgT’Tòmsˇ_; ivcrTyut
p[.;sSy tu s; .;y;R vsUn;m∑mSy tu 118
ivêkm;R mh;.;gStSy;' jDe p[j;pit"
kt;R ixLpshß;,;' i]dx;n;' c v;ıRik" 119
         e
.UW,;n;' c svRW;' kt;RixLpvt;' vr"
    R
y" sveW;' ivm;n;in devt;n;' ck;r h
mnu„y;íopjIviNt ySy ixLp' mh;Tmn" 120
       R
ajwkp;dihbu?n‰STv∑; ®{í vIyRv;n(
Tv∑uí;Py;Tmj" pu]o ivêÂpo mh;tp;" 121
hrí b¸Âpí }yMbkí;pr;ijt"
             w
vOW;kipí xM.uí kpdIRrvt" SmOt" 122
mOgVy;/í xvRí kp;lI c mh;mune
Ek;dxwte kiqt; ®{;iS].uvneêr;" 123
xt' Tvek˘ sm;:y;t' ®{;,;mimt*js;m(
k;XypSy tu .;y;R y;St;s;' n;m;in me Í,u
        u w
aiditidRitdRnív;ir∑; c surs; %s; 124
suri.ivRnt; cwv t;m[; £o/vx; îr;
                      81
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
k{umiuR ní /mRD tdpTy;in me Í,u 125
  R
pUvmNvNtre ≈eœ; √;dx;sNsuroˇm;"
             u wR
tuiWt; n;m teåNyoNymUcvvSvteNtre 126
¨piSqteåityxsí;=uWSy;Ntre mno"
smv;yI’t;" svRe sm;gMy prSprm( 127
               [
a;gCzt {ut' dev; aidit' s'pivXy vw
      U
mNvNtre p[sy;mSt•" ≈eyo .veidit 128
EvmuKTv; tu te svRe c;=uWSy;Ntre mno"
m;rIc;TkXyp;∆;t; aidTy; d=kNyy; 129
t] iv„,uí x£í jD;te punrev ih
ayRm; cwv /;t; c Tv∑; pUW; tqwv c 130
ivvSv;Nsivt; cwv im]o v®, Ev c
   uR
a'x.gí;ittej; a;idTy; √;dx SmOt;" 131
         R
c;=uWSy;Ntre pUvm;sNye tuiWt;" sur;"
vwvSvteåNtre te vw a;idTy; √;dx SmOt;" 132
s¢iv'xit y;" p[oˇ_;" sompTNyoq suvt;"[
sv;R n=]yoigNySt•;ªíwv t;" SmOt;"
t;s;mpTy;Ny.vNdI¢;Nyimttejs;m( 133
air∑neimpàIn;mpTy;nIh Wo@x 134
b¸pu]Sy ivduWítßoiv¥ut" SmOt;" 135
p[Tyi©rsj;" ≈eœ; Aco b[˜iWRsT’t;" 136
          e Re
’x;êSy tu devWR∂vp[hr,;" SmOt;" 137
Ete yugshß;Nte j;yNte punrev ih
svRe devg,;St;t ]yiS]'xˇu zNdj;"
teW;mpIh stt' inro/oTpiˇ®Cyte 138
     R   e
yq; sUySy mw]y ¨dy;Stmn;ivh
              82
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]                 e u
Ev' devink;y;Ste sM.viNt yugyge 139
idTy; pu]√y' jDe kXyp;idit n" ≈utm(
       w
ihr<ykixpuív ihr<y;=í dujy" 140  R
is'ihk; c;.vTkNy; ivp[icˇe" pirg[h" 141
ihr<ykixpo" pu];í;Tv;r" p[iqt*js"
anuÒ;dí Ò;dí p[Ò;díwv buiım;n(
s'Ò;dí mh;vIy;R dwTyv'xivvıRn;" 142
teW;' m?ye mh;.;g svR] smÎGvxI
p[Ò;d" prm;' .iˇ'_ c ¨v;c jn;dRne 143
dwTyeN{dIipto viˆ" sv;|gopicto i√j
               e
n dd;h c y' ivp[ v;sudve ˙id iSqte 144
mh;,Rv;Nt" sille iSqtSy clto mhI
cc;l clt; ySy p;xbıSy /Imt" 145
             R
n i.•' iviv/w" xS]wySy dwTyeN{p;ittw"
xrIrmi{ki#n' svR];Cyutcets" 146
ivW;nloJJvlmu%; ySy dwTyp[coidt;"
              u
n;Nt;y spRptyo b.Uv®®tejs" 147
   w
xwlr;£;Ntdehoip y" SmrNpu®Woˇmm(
tTy;j n;Tmn" p[;,;n( iv„,uSmr,d'ixt" 148
          ue
ptNtmu∞;dvinyRmpTy mh;mitm(
d/;r dwTypitn; i=¢' SvgRinv;isn; 149
           eR
ySy sxoWko v;yudhe dwTyeN{yoijt"
av;p s'=y' s¥iíˇSqe m/usdne 150U
ivW;,.©muNmˇ; mdh;in' c idGgj;"
ySy v="Sqle p[;¢; dwTyeN{pir,;imt;" 151
ySy coTp;idt; ’Ty; dwTyr;jpuroihtw"
                      83
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
b.Uv n;Nt;y pur; goivNd;sˇ_cets" 152
xMbrSy c m;y;n;' shßmitm;iyn"
     u
yiSmNp[yˇ_' c£É, ’„,Sy ivtqI’tm( 153
dwTyeN{sUdop˙t' ySy h;l;hl' ivWm(
jry;m;s mitm;nivk;rmmTsrI 154
             e
smcet; jgTyiSmNy" svR„vev jNtuWu
yq;Tmin tq;NyeW;' pr' mw]gu,;iNvt" 155
/m;RTm; sTyx*y;Ridgu,;n;m;kr" pr"
¨pm;nmXoW;,;' s;/Un;' y" sd;.vt( 156
       u    '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmeXo p'cdxoå?y;y" 15
   e
≈Imw]y ¨v;c
kiqto .vt; v'xo m;nv;n;' mh;Tmn;m(
            e
k;r,' c;Sy jgto iv„,urv sn;tn" 1
y∞wtd( .gv;n;h p[Ò;d' dwTysˇmm(
dd;h n;i¶n;RS]wí =u<,StTy;j jIivtm( 2
jg;m vsu/; =o.' y];iB/sille iSqte
    R
p;xwbıe ivclit ivi=¢;©w" sm;ht; 3
  w
xwlr;£;Ntdehoip n mm;r c y" pur;
Tv;y c;tIv m;h;TMy' kiqt' ySy /Imt" 4
tSy p[.;vmtul' iv„,o.Riˇ_mto mune
≈otuimCz;im ySywt∞irt' dI¢tejs" 5
ik'inimˇms* xS]wivRi=¢o iditjwmne Ru
ikmq| c;iB/sille ivi=¢o /mRtTpr" 6
       w
a;£;Nt" pvRt" kSm;∂∑íwv mhorgw"
i=¢" ikmi{ix%r;≤Tk˘ v; p;vksçye 7
              84
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]idGdiNtn;' dNt.Uim' s c kSm;i•Âipt"
            u
sxoWkoinlí;Sy p[yˇ_" ik' mh;sur" 8 w
           u u
’Ty;' c dwTygurvo yuyjS] ik' mune
                u
xMbrí;ip m;y;n;' shß' ik' p[yˇ_;v;n( 9
              w R
h;l;hl' ivWmho dwTysUdmh;Tmn"
kSm;∂ˇ' ivn;x;y y∆I,| ten /Imt; 10
EtTsv| mh;.;g p[Ò;dSy mh;Tmn"
cirt' ≈otuimCz;im mh;m;h;TMysUckm( 11
n ih k*tUhl' t] y∂wTywinRhto ih s"
anNymnso iv„,* k" smq;Re inp;tne 12
tiSmN/mRpre inTy' kÉxv;r;/no¥te
       wR
Svv'xp[.vwdTyw" ’to √eWoitdu„kr" 13
/m;RTmin mh;.;go iv„,u.ˇ_É ivmTsre
  e w
dwty" p[˙t' kSm;ˇNmm;:y;tumhRis 14
p[hriNt mh;Tm;no ivp=; aip neÎXo
  w
gu,SsmiNvte s;/* ik' punyR" Svp=j" 15
tdetTkQyt;' sv| ivStr;Nmuinpu©v
dwTyeêrSy cirt' ≈otuimCz;MyXoWt" 16
        u    '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmeXo Wo@xoå?y;y" 16
≈Ipr;xr ¨v;c
  e
mw]y ≈Uyt;' sMyk™ cirt' tSy /Imt"
p[Ò;dSy sdod;rcirtSy mh;Tmn" 1
idte" pu]o mh;vIy;Re ihr<ykixpu" pur;
]wloKy' vxm;inNye b[˜,o vrdipRt" 2
îN{Tvmkro∂wTy" s c;sITsivt; Svym(
                      85
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
v;yuri¶rp;' n;q" somí;.UNmh;sur" 3
/n;n;mi/p" soå.UTsEv;sITSvy' ym"
                u e
yD.;g;nXoW;'Stu s Svy' bu.jåsur" 4
dev;" Svg| pirTyJy tT];s;Nmuinsˇm
ivce®rvn* svRe ib.[;,; m;nuWI' tnum( 5
ijTv; i].uvn' sv| ]wloKywêyRdipRt"
          w Ru u
¨pgIy m;no gN/vRb.je ivWy;iNp[y;n( 6
p;n;sˇ_' mh;Tm;n' ihr<ykixpu' td;
¨p;s;'ci£re svRe isıgN/vRp•g;" 7
av;dyn( jguí;Nye jyxBd' tq;pre
dwTyr;jSy purtí£⁄" isı; mud;iNvt;" 8
     O
t] p[nˇ;Psris Sf;i$k;.[myeåsur"
pp* p;n' mud; yuˇ_" p[;s;de sumnohre 9
tSy pu]o mh;.;g" p[Ò;do n;m n;mt"
               '
pp;# b;lp;#‰;in gu®gehgtoå.Rk" 10
Ekd; tu s /m;RTm; jg;m gu®,; sh
              wR
p;n;sˇ_Sy purt" iptudTypteStd; 11
p;dp[,;m;vnt' tmuTq;Py ipt; sutm(
ihr<ykixpu" p[;h p[Ò;dmimt*jsm( 12
ihr<ykixpu®v;c
p#‰t;' .vt; vTs s;r.Ut' su.;iWtm(
    w
k;lent;vt; yˇe sdo¥uˇ_Én ixi=tm( 13
p[Ò;d ¨v;c
≈Uyt;' t;t v+y;im s;r.Ut' tv;Dy;
sm;ihtmn; .UTv; yNme cetSyviSqtm( 14
an;idm?y;NtmjmvOiı=ymCyutm(
              86
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]p[,toSMyNtsNt;n' svRk;r,k;r,m( 15
≈Ipr;xr ¨v;c
Eti•xMy dwTyeN{" skopo rˇ_locn"
ivloKy tÌu®˘ p[;h Sf⁄irt;/rpLlv" 16
ihr<ykixpu®v;c
b[˜bN/o ikmetˇe ivp=Stuits'ihtm(
                 R
as;r' g[;ihto b;lo m;mvD;y dumte 17
gu®®v;c
dwTyeêr n kopSy vxm;gNtumhRis
mmopdexjint' n;y' vdit te sut" 18
ihr<ykixpu®v;c
         e
anuix∑ois kÉnÎGvTs b[Ò;d kQyt;m(
           [
myopid∑' neTyeW p[bvIit gu®Stv 19
p[Ò;d ¨v;c
x;St; iv„,urXoWSy jgto yo ˙id iSqt"
tmOte prm;Tm;n' t;t k" kÉn x;Syte 20
ihr<ykixpu®v;c
        u Ru
koy' iv„,u" sudbıe y' b[vIiW pun" pun"
jgt;mIêrSyeh purt" p[s.' mm 21
p[Ò;d ¨v;c
n xBdgocre ySy yoig?yey' pr' pdm(
yto yí Svy' ivê' s iv„,u" prmeêr" 22
ihr<ykixpu®v;c
prmeêrs'DoD ikmNyo mYyviSqte
     R      [
tq;ip mtuk;mSTv' p[bvIiW pun" pun" 23
p[Ò;d ¨v;c
                      87
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
n kÉvl' t;t mm p[j;n;' s b[˜.Uto .vtí iv„,u"
/;t; iv/;t; prmeêrí p[k°d kop' k⁄®We ikmqRm( 24
ihr<ykixpu®v;c
            Ru e
p[iv∑" koSy ˙dye dubıritp;p’t
  e
yenÎx;Nys;/Uin vdTy;iv∑m;ns" 25
p[Ò;d ¨v;c
n kÉvl' mıOdy' s iv„,ur;£My lok;ni%l;nviSqt"
s m;' Tvd;'dIí iptSsmSt;NsmStce∑;su yuniˇ_ svRg" 26
ihr<ykixpu®p;c
in„k;Syt;my' p;p" x;Syt;' c gurogOhe R
      R
yoijto dumit" kÉn ivp=ivWyStut* 27
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_os* td; dwTywnIRto gu®gOh' pun"
              U
jg[;h iv¥;minx' gu®xu≈W,o¥t" 28
k;lotIteit mhit p[Ò;dmsurêr"  e
sm;hUy;b[vIÌ;q; k;icTpu]k gIyt;m( 29
p[Ò;d ¨v;c
yt" p[/;npu®W* ytíwt∞r;crm(
k;r,' sklSy;Sy s no iv„,u" p[sIdtu 30
ihr<ykixpu®v;c
               e
dur;Tm; v?yt;meW n;nen;q;RiSt jIvt;
       R
Svp=h;inktOTv;¥" k⁄l;©;rt;' gt" 31
≈Ipr;xr ¨v;c
          O
îTy;D¢;SttSten p[ghItmh;yu/;"
¨¥t;StSy n;x;y dwTy;" xtshßx" 32
p[Ò;d ¨v;c
             88
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]iv„,u" xS]eWu yu„m;su miy c;s* VyviSqt"
  e
dwty;Sten sTyen m;£mNTv;yu/;in me 33
≈Ipr;xr ¨v;c
ttStwXxtx* dwTyw" xS]o`wr;htoip sn(
            w
n;v;p vedn;mLp;m.U∞v punnRv" 34
ihr<ykixpu®v;c
   Ru
dubıe ivinvtRSv vwirp=Stv;ht"
a.y' te p[yCz;im m;itmU!mit.Rv 35
p[Ò;d ¨v;c
.y' .y;n;mph;iri, iSqte mnSynNte mm k⁄] itœit
yiSmNSmOte jNmjr;Ntk;id.y;in sv;R<ypy;iNt t;t 36
ihr<ykixpu®v;c
               R
.o.o" sp;R" dur;c;rmenmTyNtdumitm(
        w
ivWJv;l;k⁄lvRK]w" s¥o nyt" s'=ym( 37
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_;Ste tt" sp;R" k⁄hk;St=k;dy"
adxNt smSteWu g;]e„vitivWoLb,;" 38
s Tv;sˇ_mit" ’„,e dXym;no mhorgw"
n ivved;Tmno g;]' tTSmOTy;Ò;dsuiSqt" 39
sp;R Ëcu"
d'∑;^ ivxI,;R m,y" Sf⁄$iNt f,eWu t;po ˙dyeWu k˘p"
n;Sy Tvc" SvLpmpIh i.•' p[s;i/ dwTyeêr k;yRmNyt( 40
ihr<ykixpu®p;c
he idGgj;" s'k$dNtim≈; fltwnmSmi{pup=i.•m(
t∆; ivn;x;y .viNt tSy yq;år,e" p[Jvilto ¸t;x" 41
≈Ipr;xr ¨v;c
                      89
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
            O
tt" s idGgjwb;Rlo .U.iCz%rsi•.w"
p;itto /r,IpOœe ivW;,wv;RvpIi@t" 42
SmrtStSy goivNdim.dNt;" shßx"
xI,;R v=Sql' p[;Py s p[;h iptr' tt" 43
                   e
dNt; gj;n;' k⁄ilx;g[inœur;" xI,;R ydetn bl' mmwtt(
mh;ivpˇ;pivn;xnoåy' jn;dRn;nuSmr,;nu.;v" 44
ihr<ykixpu®p;c
Jv;Lyt;msur; viˆrpspRt idGgj;"
v;yo sme/y;i¶' Tv' dÁt;meW p;p’t( 45
≈Ipr;xr ¨v;c
mh;k;œcySq' tmsurNe {sut' tt"
p[Jv;Ly d;nv; viˆ' dd¸" Sv;imnoidt;" 46
p[Ò;d ¨v;c
t;twW viˆ" pvneirtoip n m;' dhTy] smNttohm(
pXy;im pµ;Str,;StOt;in xIt;in sv;Ri, idx;' mu%;in 47
≈Ipr;xr ¨v;c
           R
aq dwTyeêr' p[ocu.;RgvSy;Tmj; i√j;"
puroiht; mh;Tm;n" s;ª; s'StUy v;iGmn" 48
puroiht; Ëcu"
r;ji•yMyt;' kopo b;leip tnye inje
kopo devink;yeWu teWu te xplo yt" 49
tt" puroihtw®ˇ_o ihr<ykixpu" Svkì"
tq;tqwn' b;l' te x;ist;ro vy' nOp
yq; ivp=n;x;y ivnItSte .iv„yit 50
b;lTv' svRdoW;,;' dwTyr;j;Spd' yt"
tto] kopmTyq| yoˇ_⁄mhRis n;.RkÉ 51
             90
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]n Ty+yit hre" p=mSm;k˘ vcn;¥id
tt" ’Ty;' v/;y;Sy kir„y;moåinviˇRnIm( 52
≈Ipr;xr ¨v;c
Evm>yiqRtStwStu dwTyr;j" puroihtw"
dwTywinR„k;sy;m;s pu]' p;vks'cy;t( 53
tto gu®gOhe b;l" s vsNb;ld;nv;n(
a?y;py;m;s mu¸®pdex;Ntre guro" 54
p[Ò;d ¨v;c
           e
≈Uyt;' prm;q;Re me dwty; iditj;Tmj;"
n c;NyqwtNmNtVy' n;] lo.;idk;r,m( 55
jNm b;Ly' tt" sv;Re jNtu" p[;“oit y*vnm(
aVy;htwv .vit ttonuidvs' jr;" 56
            wR
ttí mOTyum>yeit jNtudTyeêr;Tmj;"
p[Ty=' ÎXyte cwtdSm;k˘ .vt;' tq; 57
mOtSy c punjRNm .vTyet∞ n;Nyq;
a;gmoåy' tq; y∞ nop;d;n' ivno∫v" 58
g.Rv;s;id y;vˇu punjRNmopp;dnm(
smSt;vSqk˘ t;v∂u"%mev;vgMyt;m( 59
   O
=uˇ„,opxm' t√Cz«t;¥upxm' su%m(
mNyte b;lbuiıTv;∂u"%mev ih tTpun" 60
                  w
aTyNtiStimt;©;n;' Vy;y;men su%iW,;m(
.[;iNtD;n;vOt;=;,;' du"%mev su%;yte 61
Kv xrIrmXoW;,;' Xle„m;dIn;' mh;cy"
Kv k;iNtxo.;s*NdyRrm,Iy;dyo gu,;" 62
m;'s;sOKpUyiv<mU]ò;yum∆;iSqs'ht*
dehe ceTp[Iitm;n( mU!o .ivt; nrkÉPys* 63
                      91
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
a¶e" xIten toySy tOW; .ˇ_Sy c =u/;
       R
i£yte su%ktOTv' ti√lomSy cetrw" 64
kroit he dwTysut; y;vNm;]' pirg[hm(
t;vNm;]' s Ev;Sy du"%' cetis yCzit 65
y;vt" k⁄®te jNtu" sMbN/;Nmns" ip[y;n(
t;vNtoSy in%NyNte ˙dye xokx˚v" 66
    O
y¥d(ghe tNmnis y] t];vitœt"
n;xd;hopkr,' tSy t]wv itœit 67
jNmNy] mh∂u"%' im[ym;,Sy c;ip tt(
            '
y;tn;su ymSyog[' g.Rs£m,eWu c 68
  e
g.RWu su%lexoip .vi∫rnumIyte
yid tTkQyt;mev' sv| du"%my' jgt( 69
tdevmitdu"%;n;m;Spde] .v;,Rve
             e
.vt;' kQyte sTy' iv„,urk" pr;y," 70
               e
m; j;nIt vy' b;l; dehI dehWu x;êt"
jr;y*vnjNm;¥; /m;R dehSy n;Tmn" 71
b;loh' t;vidCz;to yit„ye ≈eyse yuv;
yuv;h' v;ıRkÉ p[;¢e kir„y;My;Tmno ihtm( 72
vOıoåh' mm k;y;Ri, smSt;in n gocre
              e
ik' kir„y;im m'd;Tm; smqRn n yT’tm( 73
Ev' dur;xy; i=¢m;ns" pu®W" sd;
≈eysoåi.mu%' y;it n kd;iciTpp;ist" 74
b;Lye i£@nk;sˇ_; y*vne ivWyoNmu%;"
aD; nyNTyxKTy; c v;ıRk˘ smupiSqtm( 75
tSm;ä;Lye ivvek;Tm; ytet ≈eyse sd;
          eR
b;Lyy*vnvOı;¥wdh.;vwrs'yt" 76  u
              92
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tdet√o my;:y;t' yid j;nIt n;nOtm(
tdSmTp[Itye iv„,u" SmyRt;' bN/muiˇ_d" 77
p[y;s" Smr,e koSy SmOto yCzit xo.nm(
p;p=yí .vit Smrt;' tmhinRxm( 78
   U            w
svR.tiSqte tiSmNmitmR]I idv;inxm(
.vt;' j;yt;mev' svRKlex;Np[h;Syq 79
t;p]ye,;i.ht' ydetdi%l' jgt(
        e
td; xoCyeWu .UtWu √eW' p[;D" kroit k" 80
aq .{;i, .Ut;in hInxiˇ_rh' prm(
              e
mud' td;ip k⁄vIRt h;in√RWfl' yt" 81
                R
bıvwr;i, .Ut;in √eW' k⁄viNt ceˇt"
suxoCy;Nyitmohen Vy;¢;nIit mnIiW,;m( 82
Ete i.•Îx;' dwTy; ivkLp;" kiqt; my;
            e
’Tv;>yupgm' t] s'=p" ≈Uyt;' mm 83
       U
ivSt;r" svR.tSy iv„,o" svRimd' jgt(
             e
{∑Vym;TmvˇSm;d.edn ivc=,w" 84
smuTsOJy;sur' .;v' tSm;¥Uy' yq; vym(
                   R
tq; yà' kir„y;mo yq; p[;PSy;m invOitm( 85
y; n;i¶n; n c;kÉú, neNdun; n c v;yun;
pjNyv®,;>y;' v; n isıwnR c r;=sw" 86
n y=wnR c dwTyeN{wn;RrgwnR c ik•rw"
          e w wR
n mnu„ywnR pxui.d;RWnv;TmsM.vw" 87
Jvr;i=rog;tIs;rPlIhguLm;idkìStq;
  e
√eW„y;RmTsr;¥wv;R r;glo.;idi." =ym( 88
n c;NywnIRyte kìiíi•Ty; y;TyNtinmRl;
t;m;“oTymleNySy kÉxve ˙dy' nr" 89
                      93
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
         e
as;rs's;rivvtRnWu m; y;t toW' p[s.' b[vIim
          w
svR] dwTy;Ssmt;mupt smTvm;r;/nmCyutSy 90
                 R
tiSmNp[s•e ikimh;STyl>y' /m;Rqk;mwrlmLpk;Ste
      [
sm;i≈t;d(b˜trornNt;i•"s'xy' p[;PSyq vw mhTflm( 91
       u    '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmeXo p[Ò;d;nucirt' n;m s¢dxo?y;y" 17
≈Ip;rxr ¨v;c
                 R
tSywt;' d;vnv;íe∑;' ÎÇ; dwTypte.y;t(
a;cc:yu" s cov;c sUd;n;hUy sTvr" 1
ihrMykixpu®v;c
                R
he sUd; mm pu]os;vNyeW;mip dumit"
    e
k⁄m;gRdixko du∑o hNyt;mivliMbtm( 2
h;l;hl' ivW' tSy svR.=eWu dIyt;m(
aivD;tms* p;po hNyt;' m; ivc;yRt;m( 3
≈Ipr;xr ¨v;c
te tqwv ttí£⁄" p[Ò;d;y mh;Tmne
ivWd;n' yq;D;¢' ip]; tSy mh;Tmn" 4
h;l;hl' ivW' `ormnNto∞;r,en s"
           e u
ai.mN}y sh;•en mw]y bu.je td; 5
aivk;r' s t∫uKTv; p[Ò;d" SvSqm;ns"
        R|
anNt:y;itinvIRjry;m;s ti√Wm( 6
tt" sUd; .y]St; jI,| ÎÇ; mhi√Wm(
              u
dwTyeêrmup;gMy p[i,pTyedmb[vn( 7
sUd; Ëcu"
dwTyr;j ivW' dˇmSm;i.rit.IW,m(
               e
jI,| ten sh;•en p[Ò;den sutn te 8
              94
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]ihr<ykixpu®v;c
TvyRt;' TvyRt;' he he s¥o dwTypuroiht;"
’Ty;' tSy ivn;x;y ¨Tp;dyt m; icrm( 9
≈Ipr;xr ¨v;c
sk;xm;gMy tt" p[Ò;dSy puroiht;"
     R
s;mpUvmqocuSte p[Ò;d' ivny;iNvtm( 10
puroiht; Ëcu"
j;tS]wloKyiv:y;t a;yu„mNb[˜," k⁄le
dwTyr;jSy tnyo ihr<ykixpo.Rv;n( 11
   e w
ik'dv" ikmnNten ikmNyen tv;≈y"
ipt; te svRlok;n;' Tv' tqwv .iv„yis 12
tSm;TpirTyjwn;' Tv' ivp=Stvs'iht;m(
Xl;~y" ipt; smSt;n;' guÂ,;' prmo gu®" 13
p[Ò;d ¨v;c
EvmetNmh;.;g;" Xl;~ymetNmh;k⁄lm(
mrIce" sklePyiSmn( ]wloKye n;Ny;q; vdet( 14
ipt; c mm sv;RiSmÔgTyuT’∑cei∑t"
EtdPyvgCz;im sTym];ip n;nOtm( 15
        e
guÂ,;mip svRW;' ipt; prmko gu®"
yduˇ_' .[;iNtSt];ip SvLp;ip ih n iv¥te 16
ipt; gu®nR sNdeh" pUjnIy" p[yàt"
t];ip n;pr;?y;mITyev' mnis se iSqtm( 17
         e
yÊvetiTkmNtenTyuˇ_' yu„m;i.rIÎxm(
ko b[vIit yq;Ny;Yy' ik' tu nwt√coqRvt( 18
îTyuKTv; soå.vNm*nI teW;' g*rvy'i]t"
p[hSy c pun" p[;h ikmnNten s;i?vit 19
                      95
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
s;/u .o" ikmnNten s;/u .o gu®vo mm
≈Uyt;' ydnNten yid %ed' n y;Syq 20
   R
/m;Rqk;mmo=;í pu®W;q;R ¨d;˙t;"
ctu∑yimd' ySm;ˇSm;≤Tk˘ ikimd' vc 21
       R
mrIicim≈wd=¥wStqwv;NywrnNtt"
/mR" p[;¢Stq; c;NywrqR" k;mStq;åprw" 22
tNtÊvveidno .UTv; D;n?y;nsm;i/i."
av;pumiuR ˇ_mpre pu®W; ?vStb'/n;" 23
sMpdwêyRm;h;TMyD;nsNtitkmR,;m(
     w
ivmuˇ_Éíkto l>y' mUlm;r;/n' hre" 24
      R
yto /m;Rqk;m;:y' muiˇ_íip fl' i√j;"
ten;ip ik'ikimTyevmnNten ikmuCyte 25
ik' c;ip b¸noˇ_Én .vNto gurvo mm
vdNtu v;s;/u ivvekoSm;kmLpk" 26
b¸n;] ikmuˇ_Én s Ev jgt" pit"
s kˇ;R c ivkˇ;R c s'ht;R c ˙id iSqt" 27
s .oˇ_; .oJymPyev' s Ev jgdIêr"
.vi∫retT='tVy' b;Ly;duˇ_' tu yNmy; 28
puroiht; Ëcu"
dÁm;nSTvmSm;i.ri¶n; b;l ri=t"
.Uyo n v+ysITyev' nwv D;toSybuiım;n( 29
yd;Sm√cn;Nmohg[;h' n Ty=te .v;n(
                  R
tt" ’Ty;' ivn;x;y tv sO+y;m dumte 30
p[Ò;d ¨v;c
k" kÉn hNyte jNtujNR tu" k" kÉn r+yte
hiNt r=it cwv;Tm; ÁsTs;/u sm;crn( 31
             96
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]            w
kmR,; j;yte sv| kmRv gits;/nm(
      [
tSm;TsvRpyàen s;/u kmR sm;cret( 32
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_;Sten te £⁄ı; dwTyr;jpuroiht;"
’Ty;muTp;dy;m;suJv;Rl;m;loJJvl;’itm( 33
ait.Im; sm;gMy p;dNy;s=ti=it"
   e     ⁄
xUln s;/u s'£ı; t' j`;n;xu v=is 34
tˇSy ˙dy' p[;Py xUl' b;lSy dIi¢mt(
jg;m %i<@t' .Um* t];ip xt/; gtm( 35
y];np;yI .gv;n( ˙¥;Ste hirrIêr"
.©o .vit vj[Sy t] xUlSy k; kq; 36
ap;pe t] p;pwí p;itt; dwTyy;jkì"
t;nev s; j`;n;xu ’Ty; n;x' jg;m c 37
’Tyy; dÁm;n;'St;iNvloKy s mh;mit"
];ih ’„,eTynNteit vd•>yvp¥t 38
p[Ò;d ¨v;c
svRVy;ipn( jg{Up jgTß∑jRn;dRn
p;ih ivp[;inm;nSm;∂u" sh;Nm']p;vk;t( 39
     e e
yq; svRWu .UtWu svRVy;pI jgÌu®"
    e
iv„,urv tq; svRe jIvNTvete puroiht;" 40
yq; svRgt' iv„,u' mNym;nonp;iynm(
icNty;Myirp=eip jIvNTvete puroiht;" 41
               R
ye hNtum;gt; dˇ' ywivRW' yw¸t;xn"
              w
ywidRGgjwrh' =u<,o d∑" spRí ywrip 42
te„vh' im].;ven sm" p;poiSm n Kvict(
yq; ten;¥ sTyen jIvNTvsury;jk;" 43
                      97
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_;Sten te svRe s'SpO∑;í inr;my;"
             u
smuˇSqui√Rj; .UyStmUc" p[≈y;iNvtm( 44
puroiht; Ëcu"
    u
dI`;Ryrp[ithto blvIyRsmiNvt"
       w Ru
pu]p*]/nwêyRyˇ_o vTs .voˇm" 45
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuKTv; t' tto gTv; yq;vOˇ' puroiht;"
dwTyr;j;y sklm;cc:yumh;mune 46R
        u    '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmeXo p[Ò;dc;irteå∑;dxoå?y;y" 18
≈Ipr;xr ¨v;c
ihr<ykixpu" ≈uTv; t;' ’Ty;' ivtqI’t;m(
a;hUy pu]' pp[Cz p[.;vSy;Sy k;r,m( 1
ihr<ykixpu®v;c
     [
p[Ò;d sup.;vois ikmetˇe ivcei∑tm(
EtNm'];idjintmut;ho shj' tv 2
≈Ipr;xr ¨vc;
Ev' pO∑Std; ip]; p[Ò;doåsurb;lk"
p[i,pTy iptu" p;d;ivd' vcnmb[vIt( 3
n m'];id’t' t;t n c nwsigRko mm
p[.;v EW s;m;Nyo ySy ySy;Cyuto ˙id 4
aNyeW;' yo n p;p;in icNtyTy;Tmno yq;
tSy p;p;gmSt;t heTv.;v;• iv¥te 5
kmR,; mns; v;c; pirpI@;' kroit y"
           U
täIj' jNm flit p[.t' tSy c;xu.m( 6
              98
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]soh' n p;pimCz;im n kroim vd;im v;
        U
icNtyNsvR.tSqm;TmNyip c kÉxvm( 7
x;rIr' m;ns' du"%' dwv' .Ut.v' tq;
svR] xu.icˇSy tSy me j;yet k⁄t" 8
    e e
Ev' svRWu .UtWu .iˇ_rVyi.c;ir,I
              U
ktRVy; pi<@twD;RTv; svR.tmy' hirm( 9
≈Ipr;xr ¨v;c
îit ≈uTv; s dwTyeN{" p[;s;dix%re iSqt"
               e
£o/;N/k;irtmu%" p[;h dwtyik'kr;n( 10
ihr<ykixpu®p;c
dur;Tm; i=Pyt;mSm;Tp[;s;d;Cztyojn;t(
igirpOœe ptTviSmn( ixl;i.•;©s'hit" 11
       u         e
ttSt' ic=up" svRe b;l' dwtyd;nv;"
pp;t soPy/" i=¢o ˙dyeno√hˆirm( 12
ptm;n' jgı;]I jgı;tir kÉxve
.iˇ_yuˇ_' d/;rwnmups'gMy meidnI 13
tto ivloKy t' SvSqmivix,;RiSqpÔrm(
ihr<ykixpu" p[;h xMbr' m;iyn;' vrm( 14
ihr<ykixpu®p;c
n;Sm;i." xKyte hNtums* dubiuR ıb;lk"
m;y;' veiˇ .v;'StSm;Nm;yywn' inWUdy 15
xMbr ¨v;c
sUdy;Myev dwTyeN{ pXy m;y;bl' mm
shßm] m;y;n;' pXy koi$xt' tq; 16
≈Ipr;xr ¨v;c
tt" s ssOje m;y;' p[Ò;de xMbroåsur"
                      99
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
ivn;ximCzNdubiuR ı" svR] smdixRin 17
        R
sm;ihtmit.UTv; xMbreip ivmTsr"
  e             U
mw]y soip p[Ò;d" sSm;r m/usdnm( 18
≈Ipr;xr ¨v;c
tto .gvt; tSy r=;q| c£muˇmm(
a;jg;m sm;D¢' Jv;l;m;il sudxRnm( 19
ten m;y;hS]' tCzMbrSy;xug;imn;
           ì
b;lSy r=t; dehmekk˘ c;irxoi/tm( 20
s'xoWk˘ tq; v;yu' dwTyeN{iSTvdmb[vIt(
   e
xI`[mW mm;dex;∂ur;Tm; nIyt;' =ym( 21
tqeTyuKTv; tu soPyen' ivvex pvno l`u
xItoitÂ=" xoW;y t∂ehSy;itdu" sh" 22
            ±
ten;iv∑mq;Tm;n' s buıv; dwTyb;lk"
˙dyen mh;Tm;n' d/;r /r,I/rm( 23
˙dySqSttStSy t' v;yumit.IW,m(
pp* jn;dRn" £⁄ı" s yy* pvn" =ym( 24
=I,;sut svRm;y;su pvne c =y' gte
jg;m soip .vn' gurorev mh;mit" 25
ahNyhNyq;p;c;y;Re nIit' r;Jyflp[d;m(
g[;hy;m;s t' b;l' r;D;musns; ’t;m( 26
gOhItnIitx;S]' t' ivnIt' c yd; gu®"
mene tdwn' tiTp]e kqy;m;s ixi=tm( 27
a;c;yR ¨v;c
gOhItnIitx;S]Ste pu]o dwTypte ’t"
             e
p[Ò;dStÊvto veiˇ .;gRv, ydIirtm( 28
ihr<ykixpu®v;c
             100
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]     e      e
im]eWu vtRt kqmirvgRWu .Upit"
p[Ò;d i]Wu lokÉWu m?ySqeWu kq' cret( 29
kq' m'i]„vm;TyeWu b;Áe„v;>y'treWu c
       e
c;reWu p*rvgRWu xi˚tei„vtreWu c 30
’Ty;’Tyiv/;nç dug;R$ivks;/nm(
p[Ò;d kQyt;' sMyk™ tq; k<$kxo/nm( 31
Et∞;Ny∞ sklm/It' .vt; yq;
tq; me kQyt;' D;tu' tveCz;im mnogtm( 32
≈Ipr;xr ¨v;c
p[i,pTy iptu" p;d* td; p[≈y.UW,"
p[Ò;d" p[;h dwTyeN{' ’t;'jilpu$Stq; 33
p[Ò;d ¨v;c
mmo pid∑' skl' gu®,; n;] s'xy"
gOhItNtu my; ikNtu n sdetNmtMmm 34
s;m copp[d;n' c .edd<@* tq;pr*
¨p;y;" kiqt;" svRe im];idn;' c s;/ne 35
t;nev;h' n pXy;…m im];dI'St;t m; £⁄/"
s;?y;.;ve mh;b;ho s;/nw" ik' p[yojnm( 36
   U
svR.t;TmkÉ t;t jg•;qe jgNmye
prm;Tmin goivNde im];im]kq; k⁄t" 37
               R
TvYyiSt .gv;tn( iv„,umiy c;Ny] c;iSt s"
             e
ytSttoy' im]' me x]uíit pOq‘⁄t" 38
tdei.rlmTyq| du∑;rM.oiˇ_ivStrw"
      w R
aiv¥;NtgRtyà" kˇRVySt;t xo.ne 39
iv¥;buiıriv¥;y;mD;n;Nt;t j;yte
              e
b;loi¶' ik' n %¥otmsurê mNyte 40
                     101
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
tTkmR y• bN/;y s; iv¥; y; ivmuˇ_ye
                  u
a;y;s;y;pr' kmR iv¥;Ny; ixLpnwp,m( 41
tdetdvgMy;hms;r' s;rmuˇmm(
inx;my mh;.;g p[i,pTy b[vIim te 42
n icNtyit ko r;Jy' ko /n' n;i.v;Hzit
         w
tq;ip .;Vymevtdu.y' p[;Pyte nrw" 43
svR Ev mh;.;g mhÊv' p[it so¥m;"
     '
tq;ip pus;' .;Gy;in no¥m; .Uithetv" 44
j@;n;mivvek;n;mxUr;,mip p[.o
.;Gy.oJy;in r;Jy;in sNTynIitmt;mip 45
tSm;¥tet pu<yeWu y îCzeNmhtI' i≈ym(
yittVy' smTve c inv;R,mip ceCzt; 46
dev; mnu„y;" pxv" pi=vO=srIsOp;"
ÂpmetdnNtSy iv„,oi.R•imv iSqtm( 47
Eti√j;nt; sv| jgTSq;vrj©mm(
          R
{∑Vym;Tmvi√„,uytoy' ivêÂp/Ok™ 48
Ev' D;te s .gv;nn;id" prmeêr"
p[sIdTyCyutStiSmNp[s•e Klexs'=y" 49
≈Ipr;xr ¨v;c
EtCΩTv; tu kopen smuTq;y vr;sn;t(
ihr<ykixpu" pu]' pd; v=Syt;@yt( 50
¨v;c c s kopen s;mWR" p[Jvli•v
ini„p„y p;i,n; p;i,' hNtuk;mo jg¥q; 51
ihr<ykixpu®v;c
he ivp[icˇe he r;ho he blwW mh;,Rve
      R w R
n;gp;xwÎ!bı; i=Pyt;' m; ivl'Byt;m( 52
             102
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]aNyq; skl; lok;Stq; dwtyd;nv;" e
anuy;SyiNt mU!Sy mtmSy dur;Tmn" 53
b¸xo v;ir toSm;i.ry' p;pStq;Pyre"
Stuit' kroit du∑;n;' v/ Evopk;rk" 54
pr;xr ¨v;c
ttSte sTvr; dwTy; bı; t' n;gbN/nw"
   R
.tur;D;' purS’Ty ici=pu" sill;,Rve 55
ttíc;l clt; p[Ò;den mh;,Rv"
           e
¨√elo.UTpr' =o.mupTy c smNtt" 56
    e
.Ul;Rkmi%l' ÎÇ; Pl;Vym;n' mh;M.s;
        wR
ihr<ykixpudTy;indm;h mh;mte 57
ihr<ykixpu®v;c
  e        w
dwty;" sklw" xwlr]wv v®,;lye
             w    R
iniXz{w" svRx" svRíIyt;meW dumit" 58
n;i¶dRhit nwv;y' xS]wiXz•o n corgw"
=y' nIto n v;ten n ivWe, n ’Tyy; 59
n m;y;i.nR cwvo∞;Tp;itto n c idGgjw"
               e
b;loitdu∑icˇoy' n;nen;q;RiSt jIvt; 60
tdeW toym?ye tu sm;£;Nto mhI/rw"
                  R
itœTvBdshß;Nt' p[;,;Nh;Syit dumit" 61
              w
tto dwTy;d;nv;í pvRtSt' mhod/*"
            e
a;£My cyn' c£⁄y;Rjn;in shßx" 62
       w
s ict" pvRtrNt" smu{Sy mh;mit"
tu∑;v;iˆkvel;y;mek;g[mitrCyutm( 63
p[Ò;d ¨v;c
nmSte pu<@rIk;= nmSte pu®Woˇm
                     103
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
nmSte svRlok;Tm•mSte itGmci£,e 64
nmo b[˜<ydev;y gob[;˜,iht;y c
jgiıt;y ’„,;y goivNd;y nmonm" 65
b[˜Tve sOjte ivê' iSqt* p;lyte pun"
                R
®{Âp;y kLp;Nte nmStu>y' i]mUtye 66
dev; y=;" sur;" isı; n;g; gN/vRik•r;"
ipx;c; r;=s;íwv mnu„y;" pxvStq; 67
pi=,Sq;vr;íwv ippIilksrIsOp;"
.UMy;poi¶nR.ov;yu" xBd" SpxRStq; rs" 68
Âp' gN/o mno buiır;Tm; k;lStq; gu,;"
          e
EteW;' prm;qRí svRmtÊvmCyut 69
iv¥;iv¥e .v;NsTymsTy' Tv' ivW;mOte
  O
p[vˇ' c invOˇ' c kmR vedoidt' .v;n( 70
            e
smStkmR.oˇ_; c km;Rpkr,;in c
Tvmev iv„,o sv;Ri, svRkmRfl' c yt( 71
           e
mYyNy] tq;NyeWu .UtWu .uvneWu c
         u U
tvwv;Vy;i¢rwêyRg,s'sick° p[.o 72
Tv;' yoignií'tyiNt Tv;' yj'it c y;jk;"
      e       e
hVykVy.ugkSTv' iptOdvSvÂp/Ok™ 73
Âp' mhˇe iSqtm] ivê' ttí sU+m' jgdetdIx
Âp;im sv;Ri, c .Ut.ed;Ste„vNtr;Tm;:ymtIv sU+mm( 74
tSm;∞ sU+m;idivXoW,;n;mgocre yTprm;TmÂpm(
ikmPyicNTy' tv ÂpmiSt tSmw nmSte pu®Woˇm;y 75
   Ue
svR.tWu sv;RTmNy; xiˇ_rpr; tv
               e
gu,;≈y; nmStSyw x;êt;yw surêr 76
y;tItgocr; v;c;' mns;' c;ivXoW,;
             104
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]D;inD;npirCze¥; t;' vNde SveêrI' pr;m( 77
        e
— nmo v;sudv;y tSmw .gvte sd;
Vyitirˇ_' n ySy;iSt Vyitirˇ_oi%lSy y" 78
nmStSmw nmStSmw nmStSmw mh;Tmne
n;m Âp' n ySywko yoiStTvenopl>yte 79
ySy;vt;rÂp;i, smcRiNt idv*ks"
apXyNt" pr' Âp' nmStSmw mh;Tmne 80
yoNtiStϥxeWSy pXytIx" xu.;xu.m(
t' svRs;i=,' ivê' nmSye prmeêrm( 81
nmoStu iv„,ve tSmw ySy; i.•imd' jgt(
?yey" s jgt;m;¥" s p[sIdtu meåVyy" 82
y]otmetTp[ot' c ivêm=rmVyym(
a;/;r.Ut" svRSy s p[sIdtu me hir" 83
— nmo iv„,ve tSmw nmStSmw pun" pun"
             '
y] sv| yt" sv| y" svRs≈y" 84
svRgTv;dnNtSy s Ev;hmviSqt"
mˇ" svRmh' sv| miy sv| sn;tne 85
ahmev;=yo inTy" prm;Tm;Tms'≈y"
b[˜s'Doåhmev;g[e tq;Nte c pr" pum;n( 86
       u    '
îit ≈Ivu„,upr;,e p[qmex Ekoniv'xittmoå?y;y" 19
≈Ipr;xr ¨v;c
           e
Ev' s'icNtyiNv„,um.edn;Tmno i√j
tNmyTvmv;Py;g[‰' mene c;Tm;nmCyutm( 1
ivsSm;r tq;Tm;n' n;NyiTkiçdj;nt
ahmev;VyyoånNt" prm;TmeTyicNtyt( 2
                     105
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
tSy t∫;vn;yog;T=I,p;pSy vw £m;t(
xuıNe t"kr,e iv„,uStSq* D;nmyoCyut" 3
yogp[.;v;Tp[Ò;de j;te iv„,umyeåsure
         wR e
clTyurgbN/wStwm]y ]ui$t' =,;t( 4
            R
.[;Ntg[;hg," soimRyy* =o.' mh;,Rv"
cc;l c mhI sv;R sxwlvnk;nn; 5
s c t' xwls'`;t' dwTywNyRStmqopir
¨iT=Py tSm;Tsill;i•í£;m mh;mit" 6
ÎÇ; c s jg∫Uyo ggn;¥upl=,m(
p[Ò;doSmIit sSm;r punr;Tm;nm;Tmin 7
tu∑;v c pun/IRm;nn;id' pu®Woˇmm(
Ek;g[mitrVyg[o ytv;‘;ym;ns" 8
p[Ò;d ¨v;c
—nm" prm;q;Ry SqUlsU+m=r;=r
Vyˇ_;Vyˇ_kl;tIt sklex inrÔn 9
             R
gu,;Ôn gu,;/;r ingu,;Tmn( gu,iSqt
    UR
mUˇ;Rmtmh;mUteR sU+mmUteR Sf⁄$;Sf⁄$ 10
kr;ls*MyÂp;TmiNv¥;åiv¥;my;Cyut
sds{Ups∫;v sds∫;v.;vn 11
inTy;inTyp[pç;Tmi•„p[pç;ml;i≈t
              e
Ek;nek nmStu>y' v;sudv;idk;r, 12
                   U   U
y" SqUlsU+m" p[k$" p[k;xo y" svR.to n c svR.t"
ivê' ytíwtdivêheto nmoStu tSmw pu®Woˇm;y 13
pr;xr ¨v;c
tSy t∞etso dev" StuitimTq' p[kvt"⁄ R
     U
a;ivbR.v .gv;n( pIt;Mbr/ro hir" 14
             106
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]ssM.[mStm;loKy smuTq;y;k⁄l;=rm(
nmoStu iv„,veTyet√‰;jh;r;s’id(√j 15
p[Ò;d ¨v;c
dev p[p•;iˇRhr p[s;d' k⁄® kÉxv
avloknd;nen .Uyo m;' p;vy;Cyut 16
≈I.gv;nuv;c
   R
k⁄vtSte p[s•oh' .iˇ_mVyi.c;ir,Im(
yq;i.liWto mˇ" p[Ò;d v[Iyt;' vr" 17
p[Ò;d ¨v;c
n;q yoin shßeWu yeWu yeWu v[j;Myhm(
teWu te„vCyut;.iˇ_rCyut;Stu sd; Tviy 18
y; p[Iitrivvek;n;' ivWye„vnp;iynI
Tv;mnuSmrt" s; me ˙dy;Nm;pspRtu 19
≈I.gv;nuv;c
miy .iˇ_Stv;STyev .UyoåPyev' .iv„yit
vrStu mˇ" p[Ò;d v[Iyt;' yStveiPst" 20
p[Ò;d ¨v;c
miy √eW;nubN/o.UTs'Stut;vu¥te tv
miTptuStT’t' p;p' dev tSy p[,Xytu 21
xS];i, p;itt;Ny'ge i=¢o y∞;i¶s'ht*
       R
d'ixtíorgwdˇ' yi√W' mm .ojne 22
bı; smu{e yiT=¢o yi∞toåiSm ixlo∞yw"
aNy;in c;Pys;/Uin y;in ip]; ’t;in me 23
Tviy .iˇ_mto √eW;d`' tTs'.v' c yt(
TvTp[s;d;Tp[.o s¥Sten muCytu me ipt; 24
≈I.gv;nuv;c
                     107
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
      e
p[Ò;d svRmtˇe mTp[s;d;∫iv„yit
aNy∞ te vr' diµ v[Iyt;msur;Tmj 25
p[Ò;d ¨v;c
’t’TyoiSm .gvNvre,;nen yÊviy
.iv]I TvTp[s;den .iˇ_rVyi.c;ir,I 26
    R
/m;Rqk;mw" ik' tSy muiˇ_StSy kre iSqt;
smStjgt;' mUle ySy .iˇ_" iSqr; Tviy 27
≈I.gv;nuv;c
yq; te iníl' ceto miy .iˇ_smiNvtm(
tq; Tv' mTp[s;den inv;R,Mprm;PSyis 28
≈Ipr;xr ¨v;c
               e
îTyuKTv;NtdR/e iv„,uStSy mw]y pXyt"
s c;ip punr;gMy vvNde cr,* iptu" 29
       R
t' ipt; mU?Nyup;`[;y pir„vJy c pIi@tm(
jIvsITy;h vTseit b;„p;{Rnyno i√j 30
p[Iitm;'í;å.vˇiSm•nut;pI mh;sur"
          U
gu®ip]oík;rwv' xu≈W;' soip /mRivt( 31
   R
iptyuprit' nIte nris'hSvÂip,;
iv„,un; soip dwTy;n;' m]wy;.UTpitStt" 32
             u
tto r;Jy¥uit' p[;Py kmRxiıkrI' √Ij
              e
pu]p*];'í subhUnv;PywêyRmv c 33
=I,;i/k;r" s yd; pu<yp;pivvijRt"
td; s .gvı‰;n;Tpr' inv;R,m;¢v;n( 34
            e
Ev' p[.;vo dwTyos* mw]y;sINmh;mit"
                O
p[Ò;do .gv∫ˇ_o y' Tv' m;mnupCzis 35
ySTvet∞irt' tSy p[Ò;dSy mh;Tmn"
             108
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]Í,oit tSy p;p;in s¥o gCziNt s'=ym( 36
ahor;]’˘ p;p' p[Ò;dcirt' nr"
        e
Í<vn( p#'í mw]y Vypohit n s'xy" 37
p*,Rm;Sy;mm;v;Sy;m∑My;mq v; p#n(
√;dXy;' v; td;“oit gop[d;nfl' i√j 38
p[Ò;d' skl;pTsu yq; ri=tv;Nhir"
tq; r=it yStSy Í,oit cirt' sd; 39
      u     '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmexe …v'xoå?y;y" 20
p[Ò;dpu] a;yu„m;iHzibb;R„kl Ev c
ivrocnStu p[;Ò;idbRiljRDe ivrocn;t( 1
ble" pu]xt' Tv;sIä;,Jyeœ' mh;mune
ihr<y;=sut;í;sNsvR Ev mh; bl;" 2
ZZRr" xk⁄iníwv .UtsNt;pnStq;
mh;n;.o mh;b;¸" k;ln;.Stq;pr" 3
      U
a.vNdnup];í i√mUı;R x'brStq;
       ⁄
ayomu%" x'kixr;" kipl" x'krStq; 4
Ekc£o mh;b;¸St;rkí mh;bl"
    u RO
Sv.;RnvWpv;R c pulom c mh;bl" 5
Ete dno" sut;" :y;t; ivp[iciˇí vIyRv;n( 6
Sv.;RnoStu p[.; kNy; ximRœ; v;WRpvR,I
¨pd;nI hyixr;" p[:y;t; vrkNyk;" 7
vwê;nrsute co.e pulom; k;lk; tq;
¨.e sute mh;.;ge m;rIceStu pirg[h" 8
t;>y;' pu]shß;i, Wi∑d;Rnvsˇm;"
p*lom;" k;lkÉy;í m;rIctny;" SmOt;" 9
                     109
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
ttoåpremh;vIy;R d;®,;STvitin`O,;" R
is'ihk;y;mqoTp•; ivp[icˇe" sut;Stq; 10
}y'x" xLyí blv;n( n.íwv mh;bl"
v;t;pI nmuicíwv îLvl" %sOmStq; 11
a;N/ko nrkíwv k;ln;.Stqwv c
    u
Sv.;Rní mh;vIy;Re vK]yo/I mh;sur" 12
              '
Ete vw d;nv;" ≈eœ; dnuvxivvıRn;"
EteW;' pu]p*];í xtxoåq shßx" 13
p[Ò;dSy tu dwTySy inv;tkvc;" k⁄le
smuTp•;" sumht; tps; .;ivt;Tmn" 14
W$( sut;" sumh;sÊv;St;m[;y;" pirk°iˇRt;"
                    ( [
xuk° XyenI c .;sI c sugI[ vI xuicgOd/k; 15
           U
xuk° xuk;njnydulkp[Tyulikk;n(U
                    ( [
XyenI Xyen;'Stq; .;sI .;s;NgOı;'í gOd/‰ip 16
xuCy*dk;Npi=g,;NsugI[ vI tu Vyj;yt
aê;nu∑;^ NgdR.;'í t;m[;v'x" p[k°iˇRt" 17
ivnt;y;Stu √* pu]* ivrt* g®@;®,*
sup,R" ptt;' ≈eœo d;®," p•g;xn" 18
surs;y;' shß' tu sp;R,;mimt*js;m(
anekixrs;' b[˜n( %ecr;,;' mh;Tmn;m( 19
k;{vey;Stu biln" shßmimt*js"
sup,Rvxg; b[˜n( jiDre nwkmStk;" 20
teW;' p[/;n.Ut;Stu XoWv;suikt=k;"
x'%êeto mh;pµ" kMbl;êtr* tq; 21
             e
El;pu]Stq; n;g" kk;R$k/nÔy*
Ete c;Nye c bhvo dNdxUk; ivWoLb,;" 22
             110
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]g,' £o/vx' iviı tSy;" svRe c d'i∑^,"
Sqlj;" pi=,oBj;í d;®,;" ipixt;xn;" 23
£o/;ˇu ipx;c;'í jny;m;s mh;bl;n(
g;Stu vw jny;m;s sur.ImRihWIStq;
îr;vO=lt;vLlIStO,j;tIí svRx" 24
Svs; tu y=r=;'is muinrPsrsStq;
air∑; tu mh;sÊv;n( gN/v;RNsmjIjnt( 25
Ete kXypd;y;d;" k°iˇRt;" Sq;,uj©m;"
teW;' pu];í p*];í xtxoq shßx" 26
EW mNvNtre sg;Re b[˜NSv;roicWe SmOt" 27
vwvSvte c mhit v;®,e ivtte ’t*
ju◊;nSy b[˜,o vw p[j;sgR îhoCyte 28
         u
pUv| y] tu s¢iWRnTp•;Ns¢m;ns;n(
pu]Tve kLpy;m;s Svymev ipt;mh"
gN/vR.oigdev;n;' d;nv;n;' c sˇm 29
iditivRn∑pu]; vw toWy;m;s k;Xypm(
ty; c;r;i/t" sMy‘;XypStpt;' vr" 30
vre, CzNdy;m;s s; c vv[e tto vrm(
pu]imN{v/;q;Ry smqRmimt*jsm( 31
s c tSmw vr' p[;d;∫;y;Ryw muinsˇm"
dÊv; c vrmTyug'[ kXypSt;muv;c h 32
x£˘ pu]o inhNt; te yid g.| xrCztm(
sm;iht;itp[yt; x*icnI /;riy„yis 33
îTyevmuKTv; t;' devI' s'gt" kXypo muin"
d/;r s; c t' g.| sMyKzocsmiNvt; 34
g.Rm;Tmv/;q;Ry D;Tv; t' m`v;nip
                     111
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
  Uu
xu≈WSt;mq;gCzi√ny;dmr;i/p" 35
tSy;íwv;Ntrp[Pe suritœTp;kx;sn"
Ëne vWRxte c;Sy; ddx;RNtrm;Tmn; 36
a’Tv; p;dyo" x*c' idit" xynm;ivxt(
in{;' c;h;ry;m;s tSy;" k⁄i=' p[ivXy s" 37
vj[p;i,mRh;g.| icCzed;q s s¢/;
          e
sMpI@‰m;no vj[, s ®rod;itd;®,m( 38
m; rodIirit t' x£" pun"punr.;Wt
soå.vTs¢/; g.RStim'{" k⁄ipt" pun" 39
            e
Ekìk˘ s¢/; c£É vj[,;irivd;ir,;
              u
m®to n;m dev;Ste b.Uvritveign" 40
           w
yduˇ_' vw .gvt; tenv m®toå.vn(
dev; Ekonpç;xTsh;y; vj[p;i,n" 41
       u      '
îit ≈Iiv„,upr;,e p[qmwx Ekiv'xoå?y;y" 21
≈Ipr;xr ¨v;c
          u
yd;i.iWˇ_" s pOq" pUv| r;Jye mhiWRi."
tt" £me, r;Jy;in dd* lokipt;mh" 1
n=]g[hivp[;,;' vI®/;' c;PyXoWt"
         [
som' r;Jye d/d(b˜; yD;n;' tps;mip 2
r;D;' vw≈v,' r;Jye jl;n;' v®,' tq;
a;idTy;n;' pit' iv„,u' vsUn;mq p;vkm( 3
p[j;ptIn;' d=' tu v;sv' m®t;mip
dwTy;n;' d;nv;n;' c p[Ò;dmi/p' dd* 4
iptø,;' /mRr;j;n' ym' r;Jyeå>yWecyt(
      '
Eer;vt' gje{;,;mxeW;,;' pit' dd* 5
             112
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]pti],;' tu g®@' dev;n;mip v;svm(
¨∞w" ≈vsmê;n;' vOW.' tu gv;mip 6
         e          u
mOg;,;' cwv svRW;' r;Jye is'h' dd* p[."
XoW' tu dNdxUk;n;mkroTpitmVyy" 7
ihm;ly' Sq;vr,;' munIn;' kipl' muinm(
ni%n;' d'i∑^,;' cwv mOg;,;' Vy;`[mIêrm( 8
vnSptIn;' r;j;n' Pl=mev;>yWecyt(
                  U
Evmev;Nyj;tIn;' p[;/;Nyen;kroTp[.n( 9
Ev' iv.Jy r;Jy;in idx;' p;l;nnNtrm(
        R
p[j;pitpitb[˜; Sq;py;m;s svRt" 10
  R
pUvSy;' idix r;j;n' vwr;jSy p[j;pte"
idx;p;l' su/Nv;n' sut' vw soå>yWecyt( 11
di=,Sy;' idix tq; kdRmSy p[j;pte"
pu]' x'%pd' n;m r;j;n' soå>yWecyt( 12
piímSy;' idix tq; rjs" pu]mCyutm(
   u
kÉtmNt' mh;Tm;n' r;j;n' soå>yWecyt( 13
tq; ihr<yrom;,' pjRNySy p[j;pte"
          R
¨dICy;' idix duıW| r;j;nm>yWecyt( 14
twiry' pOiqvI sv;R s¢√Ip; spˇn;
    e
yq;p[dxm¥;ip /mRt" pirp;Lyte 15
      O
Ete svRe p[vˇSy iSqt* iv„,omRh;Tmn"
iv.Uit.Ut; r;j;no ye c;Nye muinsˇm 16
               e
ye .iv„yiNt ye .Ut;" svRe .Utêr; i√j
       U
te svRe svR.tSy iv„,or'x; i√joˇm 17
ye tu dev;i/ptyo ye c dwTy;i/p;Stq;
d;nv;n;' c ye n;q; ye n;q;" ipixt;ixn;m( 18
                     113
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
pxUn;' ye c pty" ptyo ye c pi=,;m(
mnu„y;,;' c sp;R,;' n;g;n;mi/p;í ye 19
vO=;,;' pvRt;n;' c g[h;,;' c;ip yeåi/p;"
atIt; vˇRm;n;í ye .iv„yiNt c;pre
       U
te svRe svR.tSy iv„,or'xsmu∫v;" 20
          O e
n ih p;lns;mQyRmte svRêr' hirm(
iSqt' iSqt* mh;p[;D .vTyNySy kSyict( 21
sOjTyeW jgTsO∑* iSqt* p;it sn;tn"
hiNt cwv;NtkTven rj"sÊv;ids'≈y" 22
        O
ctuivR.;g" s's∑* ctu/;R s'iSqt" iSqt*
            eR
p[ly' c kroTyNte ctu.do jn;dRn" 23
EkÉn;'Xon b[˜;s* .vTyVyˇ_mUiˇRm;n(
mrIicim≈;" pty" p[j;n;' c;Ny.;gx" 24
                U
k;lStOtIyStSy;'x" svR.t;in c;pr"
         O    e
îTq' ctuı;R s's∑* vˇRts* rjogu," 25
Ek;'Xon;iSqto iv„,u" kroit p[itp;lnm(
mNv;idÂpí;Nyen k;lÂpoåpro, c 26
   Ue
svR.tWu c;Nyen s'iSqt" k⁄®te iSqitm(
sÊv' gu,' sm;i≈Ty jgt" pu®Woˇm" 27
a;i≈Ty tmso vOiˇmNtk;le tq; pun"
®{SvÂpo .gv;nek;'Xon .vTyj" 28
aGNyNtk;idÂpe, .;gen;Nyen vˇRte
k;lSvÂpo .;go ySsvR.t;in c;pr" 29U
      R        Rw
ivn;x' k⁄vtStSy ctuıv' mh;Tmn"
iv.;gkLpn; b[˜n( kQyte s;vRk;ilk° 30
b[˜; d=;dy" k;lStqwv;i%ljNtv"
             114
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]       e
iv.Utyo hrert; jgt" sOi∑hetv" 31
              U
iv„,umNR v;dy" k;l" svR.t;in c i√j
iSqteinRimˇ.UtSy iv„,oret; iv.Uty" 32
®{" k;l;Ntk;¥;í smSt;íwv jNtv"
ctu/;R p[l;y;ywt; jn;dRniv.Uty" 33
jgd;d* tq; m?ye sOi∑r;p[ly; i√j
/;]; mrIicim≈wí i£yte jNtui.Stq; 34
               u
b[˜; sOjTy;idk;le mrIicp[m%;Stt"
¨Tp;dyNTypTy;in jNtví p[it=,m( 35
k;len n ivn; b[˜ sOi∑in„p;dko i√j
n p[j;pty" svRe n cwv;åi%ljNtv" 36
Evmev iv.;goy' iSqt;vPyupidXyit
           e
ctu/;R tSy devSy mw]y p[lye tq; 37
yiTkiçTsOJyte yen sÊvj;ten vw i√j
tSy sOJySy sM.Ut* tTsv| vw hreStnu" 38
h'it y;v∞ yiTkiçTsÊv' Sq;vrj©mm(
          e
jn;dRnSy t{*{' mw]y;Ntkr' vpu" 39
EvmeW jgTß∑; jgTp;t; tq; jgt(
jg∫=iyt; dev" smStSy jn;dRn" 40
                [
sOiœiSqTyNtk;leWu i]/wv' s'pvtRte
    O
gu,p[vTy; prm' pd' tSy;gu,' mht( 41
             e
t∞ D;nmy' Vy;ip Sv;s'v¥mn*pmm(
ctu„p[k;r' tdip SvÂp' prm;Tmn" 42
   e
≈Imw]y ¨v;c
ctu"p[k;rt;' tSy b[˜.UtSy he mune
mm;c+v yq;Ny;y' yduˇ_' prm' pdm( 43
                     115
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
  e
mw]y k;r,' p[oˇ_' s;/n' svRvStuWu
s;?y' c vSTvi.mt' yTs;/iytum;Tmn" 44
yoigno muiˇ_k;mSy p[;,;y;m;ids;/nm(
s;?y' c prm' b[˜ punn;RvˇRte yt" 45
s;/n;lMbn' D;n' muˇ_ye yoign;' ih yt(
s .ed" p[qmStSy b[˜.UtSy vw mune 46
                [
yuÔt" KlexmuKTyq| s;?y' yd(b˜ yoign"
            '
td;lMbnivD;n' i√tIy;exo mh;mune 47
¨.yoSTviv.;gen s;?ys;/nyoihR yt(
ivD;nm√wtmy' t∫;goNyo myoidt" 48
D;n]ySy vw tSy ivXoWo yo mh;mune
ti•r;kr,√;r; dixRt;TmSvÂpvt( 49
inVy;Rp;rmn;:yey' Vy;i¢m;]mnUpmm(
a;TmsMbo/ivWy' sˇ;m;]ml=,m( 50
p[x;Ntm.y' xuı' duivR.;Vyms'≈ym(
iv„,oD;RnmySyoˇ_' tJD;n' b[˜s'iDtm( 51
t] D;ninro/en yoigno y;iNt ye lym(
s's;rkWR,o¢* te y;iNt inbIRjt;' i√j 52
    [
Ev'pk;rmml' inTy' Vy;pkm=ym(
smStheyriht' iv„<v;:y' prm' pdm( 53
   [
td(b˜ prm' yogI yto n;vˇRte pun"
≈yTypu<yoprme =I,KleXoåitinmRle 54
              R e
√e Âpe b[˜,StSy mUˇ| c;mUtmv c
           Ue
=r;=rSvÂpe te svR.t„vviSqte 55
a=r' tTpr' b[˜ =r' svRimd' jgt(
             116
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]          e
EkdexiSqtSy;¶eJy;RTò; ivSt;ir,I yq;
prSy b[˜," xiˇ_Stqodmi%l' jgt( 56
t];Py;s•dUrTv;ä¸TvSvLpt;my"
               e
JyoTò;.edoiSt tCzˇ_ÉSt√Nmw]y iv¥te 57
b[˜iv„,uixv; b[˜Np[/;n; b[˜xˇ_y"
        e
ttí dev; mw]y NyUn; d=;dyStt" 58
tto mnu„y;" pxvo mOgpi=srIsOp;"
NyUn;NyUntr;íwv vO=guLm;dyStq; 59
tdetd=r' inTy' jgNmuinvr;i%lm(
a;iv.;Rvitro.;vjNmn;xivkLpvt( 60
svRxiˇ_myo iv„,u" SvÂp' b[˜," prm(
mUˇ| y¥oigi." puv| yog;rM.eWu icNTyte 61
s;lMbno mh;yog" sbIjo y]s'iSqt"
mnSyVy;hte sMyGyuÔt;' j;yte mune 62
s pr" prxˇ_In;' b[˜," smnNtrm(
           [
mUˇ| b[˜ mh;.;g svRb˜myo hir" 63
y] svRimd' p[otmot' cwv;i%l' jgt(
tto jg∆gTyiSmNs jg∞i%l' mune 64
=r;=rmyo iv„,uibR.ÊyRi%lmIêr"
pu®W;Vy;’tmy' .UW,;S]SvÂpvt( 65
   e
≈Imw]y ¨v;c
.UW,;S]SvÂpSq' y∞wtdi%l' jgt(
ib.iˇR .gv;iNv„,uStNmm;:y;tumhRis 66
≈Ipr;xr ¨v;c
       e
nmS’Tv;p[my;y iv„,ve p[.iv„,ve
kqy;im yq;:y;t' visœen mm; .vt( 67
                     117
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
            e
a;Tm;nmSy jgto inlRpmgu,;mlm(
ib.iˇR k*Stu.mi,SvÂp' .gv;Nhir" 68
≈IvTss'Sq;n/r mnNte n sm;i≈tm(
p[/;n' buiırPy;Ste gd;Âpe, m;/ve 69
.Ut;idim'i{y;id' c i√/;h˚;rmIêr"
ib.iˇR x'%Âpe, x;©RÂpe, c iSqtm( 70
clTSvÂpmTyNt' jven;Ntirt;inlm(
c£SvÂp' c mno /ˇe iv„,ukre iSqtm( 71
pçÂp; tu y; m;l; vwjyNtI gd;.Ot"
     u '
s; .Uthets`;t; .Utm;l; c vw i√j 72
y;nIiN{y;<yXoW;i, buiıkm;RTmk;in vw
xrÂp;<yXoW;i, t;in /ˇe jn;∂Rn" 73
ib.iˇR y∞;isràmCyutoTyNtinmRlm(
iv¥;my tu tJD;nmiv¥;koxs'iSqtm( 74
îTq' pum;Np[/;n' c buı‰h˚;rmev c
                e
.Ut;in c ˙WIkÉXo mn" svRiN{y;i, c
          e    e
iv¥;iv¥e c mw]y svRmtTsm;i≈tm( 75
aS].UW,s'Sq;nSvÂp' ÂpvijRt"
ib.itR m;y;Âpos* ≈eyse p[;i,n;' hir" 76
             w
sivk;r' p[/;n' c pum;'ív;i%l' jgt(
ib.iˇR pu<@rIk;=Stdev' prmeêr" 77
y; iv¥; y; tq;iv¥; yTs¥∞;sdVyym(
       Ue e
tTsv| svR.tXo mw]y m/usdne 78  U
kl;k;œ;inmeW;ididnTvRynh;ynw"
k;lSvÂpo .gv;np;po hirrVyy" 79
   e      e      e
.Ul;Rkoq .uvl;Rk" Svl;Rko muinsˇm
             118
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]mhjRnStp" sTy' s¢ lok; îme iv.u" 80
          e   eR
lok;TmmUiˇR" svRW;' pUvW;mip pUvj" R
a;/;r" svRiv¥;n;' Svymev hir" iSqt" 81
            R
devm;nuWpê;idêÂpwb¸i." iSqt"
     e
tt" svRêroånNto .UtmUiˇRrmUitRm;n( 82
      '
Aco yjUiW s;m;in tqwv;qvR,;in vw
îith;sopved;í ved;NteWu tqoˇ_y" 83
ved;'g;in smSt;in mNv;idgidt;in c
x;S];<yXoW;<y;:y;n;Nynuv;k;í Kvict( 84
k;Vy;l;p;í ye kÉicÌItk;Nyi%l;in c
xBdmUitR/rSywt√puivR„,omRh;Tmn" 85
y;in mUt;RNymUt;Rin y;Ny];Ny] v; Kvict(
siNt vw vStuj;t;in t;in sv;Ri, t√pu" 86
ah' hir" svRimd' jn;dRno n;Nyˇt" k;r,k;yRj;tm(
îRÎõ™mno ySy n tSy .Uyo .vo∫v; √N√gd; .viNt 87
    '
îTyeW tex" p[qm" pur;,Sy;Sy vw i√j
                 u
yq;vTkiqto yiSmN/Ote p;pw" p[mCyte 88
k;iˇRKy;' pu„krò;ne √;dx;Bden yTflm(
           e
tdSy ≈v,;Tsv| mw]y;“oit m;nv" 89
deviWRiptOgN/vRy=;dIn;' c sM.vm(
         '
.viNt Í<vt" puso dev;¥; vrd; mune 90
               '
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p[qmeXo √;iv'xoå?y;y" 22
  îit ≈Ipr;xrmuinivricte ≈Iiv„,uprTvin,;RykÉ ≈Imit
        iv„,umh;pur;,e p[qm;'x" sm;¢"

                     119
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
   aq ≈Ivu„,umh;pur;,e iv„,uicÊy;Tmp[k;x;:y≈I/rIy
                  '
       Vy;:y;√yopete i√tIy;eåx" p[;r>yte
  e
mw]y ¨v;c
.gvNsMyg;:y;t' mmwtdi%l' Tvy;
jgt" sgRsMbiN/ yTpO∑ois guro my; 1
yoym'xo jgTsOi∑sMbN/o gidtSTvy;
t];h' ≈otuimCz;im .Uyoip muinsˇm 2
ip[yv[toˇ;np;d* sut* Sv;yM.uvSy y*
          u
tyo®ˇ;np;dSy /[v" pu]STvyoidt" 3
ip[yv[tSy nwvoˇ_; .vt; i√j sNtit"
t;mh' ≈otuimCz;im p[s•o vˇ_⁄mhRis 4
≈Ipr;xr ¨v;c
kdRmSy;Tmj;' kNy;mupyeme p[iyv[t"
sm[;$( k⁄=I c tTkNye dxpu]Stq;åpre 5
mh;p[D; mh;vIy;R ivnIt; diyt;" iptu"
ip[yv[tsut;" :y;t;SteW;' n;m;in me Í,u 6
a;¶I/[í;i¶b;¸í vpu„m;N¥uitm;'Stq;
me/; me/;itiq.RVy" svn" pu] Ev c 7
Jyoit„m;NdxmSteW;' sTyn;m; sutoå.vt(
ip[yv[tSy pu];Ste p[:y;t; blvIyRt" 8
me/;i¶b;¸pu];Stu ]yo yogpr;y,;"
j;itSmr; mh;.;g; n r;Jy;y mno d/u" 9
               e
inmRl;" svRk;lNtu smSt;qRWu vw mune
c£⁄" i£y;' yq;Ny;ymfl;k;'i=,o ih te 10
ip[yv[to dd* teW;' s¢;n;' muinsˇm
       e
s¢√Ip;in mw]y iv.Jy sumh;Tmn;m( 11
             120
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]jMbU√Ip' mh;.;g so¶I/[;y dd* ipt;
me/;itqeStq; p[;d;TPl=√Ip' tq;prm( 12
x;Lmle c vpu„mNt' nreN{mi.iWˇ_v;n(
                   u
Jyoit„mNt' k⁄x√Ipe r;j;n' ’tv;Np[." 13
¥uitm't' c r;j;n' £*ç√Ipe sm;idxt(
x;k√Ipeêr' c;ip .Vy' c£É ip[yv[t" 14
pu„kr;i/pit' c£É svn' c;ip s p[." u
jMbU√Ipeêro yStu a;¶I/[o muinsˇm 15
        u
tSy pu]; b.UvSte p[j;pitsm; nv
       u
n;i." ik'p®Wíwv hirvWR îl;vOt" 16
rMyo ihr<v;NWœí k⁄®.{;ê Ev c
   u          e
kÉtm;lStqwv;Ny" s;/uc∑oå.v•Op" 17
jNbU√Ipiv.;g;'í teW;' ivp[ inx;my
ip]; dˇ' ihm;◊' tu vW| n;.eStu di=,m( 18
              u
hemkÀ$' tq; vW| dd* ik'p®W;y s"
tOtIy' nwW/' vW| hirvW;Ry dˇv;n( 19
îl;vOt;y p[dd* me®yR] tu m?ym"
nIl;cl;i≈t' vW| rMy;y p[dd* ipt; 20
êet' yduˇr' tSm;iTp]; dˇ' ihr<vte 21
yduˇr' Í©vto vW| tTk⁄rve dd*
     eR
mero" pUv, y√W| .{;ê;y p[dˇv;n( 22
          u
gN/m;/nvW| tu kÉtm;l;y dˇv;n(
            e
îTyet;in dd* te>y" pu]>y" s nreêr" 23
  e e
vWR„vetWu t;Npu];ni.iWCy s .Uimp"
           e
s;lg[;m' mh;pu<y' mw]y tpse yy* 24
      u
y;in ik'p®W;dIin vW;R<y∑* mh;mune
                     121
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
teW;' Sv;.;ivk° isiı" su%p[;y; Áyàt" 25
ivpyRyo n te„viSt jr;mOTyu.y' n c
/m;R/m* n te„v;St;' noˇm;/mm?ym;" 26
            e
n te„viSt yug;vSq; =e]„v∑su svRd;
ihm;◊y' tu vw vW| n;.er;sINmh;Tmn"
tSyWR.oå.vTpu]o me®deVy;' mh;¥uit" 27
AW.;∫rto jDe Jyeœ" pu]xtSy s"
         e
’Tv; r;Jy' Sv/mR, tqeÇ; iviv/;Nm%;n( 28
ai.iWCy sut' vIr' .rt' pOiqvIpit"
tpse s mh;.;g" pulhSy;≈m' yy* 29
v;np[Sqiv/;nen t];ip ’tiníy"
tpStepe yq;Ny;yimy;j s mhIpit" 30
tps; kiWRtoTyq| ’xo /minsNtt"
n¶o vI$;' mu%e ’Tv; vIr;?v;n' tto gt" 31
        e
ttí .;rt' vWRmtLlokÉWu gIyte
.rt;y yt" ip]; dˇ' p[;itœt; vnm( 32
sumit.RrtSy;.UTpu]" prm/;imRk"
’Tv; sMyGdd* tSmw r;Jyim∑m%' ipt; 33
pu]s'£;imt≈IStu .rt" s mhIpit"
yog;>y;srt" p[;,;Ns;lg[;meåTyjNmune 34
aj;yt c ivp[os* yoign;' p[vre k⁄le
  e
mw]y tSy cirt' kqiy„y;im te pun" 35
mumteStejsStSm;idN{¥uªo Vyj;yt
prmeœI ttStSm;Tp[ith;rStdNvy" 36
    e
p[ithtRit iv:y;t ¨Tp•StSy c;Tmj"
.vStSm;dqoÌIq" p[;St;ivStTsuto iv.u" 37
             122
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]  u
pOqSttStto nˇ_o nˇ_Sy;ip gy" sut"
nro gySy ntyStTpu]o.Ui√r;$( tt" 38
tSy pu]o mh;vIy;Re /Im;'StSm;dj;yt
mh;NtStTsutí;.UNmnSyuStSy c;Tmj" 39
Tv∑; Tv∑uí ivrjo rjStSy;Py.UTsut"
xtij{jsStSy jDe pu]xt' mune 40
iv„vGJyoitp[/;n;Ste ywirm; viıRt;" p[j;"
twird' .;rt' vW| nv.edml'’tm( 41
       Uw
teW;' v'xp[stí .uˇ_Éy' .;rtI pur;
        e
’t]et;idsgR, yug;:y;meks¢itm( 42
      u      e
EW Sv;y'.v" sgoR yend' pUirt' jgt(
            R
v;r;he tu mune kLpe pUvmNvNtr;i/p" 43
         u     '
îit ≈Iiv„,upr;,e i√tIyeXo p[qmoå?y;y" 1
   e
≈Imw]y ¨v;c
kiqto .vt; b[˜NsgR" Sv;yM.uví me
≈otuimCz;Myh' Tvˇ" skl' m'@l' .uv" 1
y;vNt" s;gr; √Ip;Stq; vW;Ri, pvRt;"
vn;in sirt" puy;Re dev;dIn;' tq; mune 2
yTp[m;,imd' sv| yd;/;r' yd;Tmkm(
s'Sq;nmSy c mune yq;v√ˇ_⁄mhRis 3
≈Ipr;xr ¨v;c
  e        e
mw]y ≈Uyt;metTs'=p;Ìdto mm
n;Sy vWRxten;ip vˇ_⁄' xKyo ih ivStr" 4
jMbUPl=;◊y* √Ip* x;Lmilí;pro i√j
k⁄x" £*'cStq; x;k" pu„kríwv s¢m" 5
                     123
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
         w
Ete √Ip;" smu{Stu s¢s¢i.r;vOt;"
    u u    R
lv,e=sr;sipRdi/duG/jlw" smm( 6
            e
jMbU√«p" smSt;n;metW;' m?ys'iSqt"
       Re
tSy;ip me®mw]y m?ye knkpvRt" 7
ctur;xIits;hßo yojnwrSy coCz^y" 8
p[iv∑" Wo@x;/St;d(√;i]'xNmU…›R ivStOt"
mUle Wo@xs;hßo ivSt;rStSy svRx" 9
.UpµSy;Sy xwlos* ki,Rk;k;rs'iSqt" 10
ihm;v;NhemkÀ$í ivW/í;Sy di=,e
nIl" êetí Í'gI c ¨ˇre vWRpvRt;" 11
l=p[m;,* √* m?y* dxhIn;Stq;pre
shßi√tyoCz^;y;St;vi√St;ir,í te 12
             u
.;rt' p[qm' vW| tt" ik˘p®W' SmOtm(
hirvW| tqwv;NyNmerodRi=,to i√j 13
rMyk˘ coˇr' vW| tSywv;nu ihr<mym(
¨ˇr;" k⁄rvíwv yq; vw .;rt' tq; 14
       ì e
nvs;hßmekkmetW;' i√jsˇm
îl;vOt' c tNm?ye s*v,;Re me®®iCz^t" 15
meroítuidRx' tˇu nvs;hßivStOtm(
îl;vOt' mh;.;g cTv;rí;] pvRt;" 16
           e
iv„k˘.;rict; meroy;Rjn;yutmuiCz^t;"
nvw" sroi.í sm' id+vete kÉxv;cl;" 17
  eR
pUv, mNdro n;m di=,e gN/m;dn"
ivpul" piíme p;êRe sup;êRíoˇre SmOt" 18
kdMbSteWu jMbUí ipPplo v$ Ev c
Ek;dxxt;y;m;" p;dp; igirkÉtv" 19
             124
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]               u R
jMbU√IpSy s; jMbUn;Rmhetmh;mune
mh;gjp[m;,;in jMBv;StSy;" flin vw
        O
ptiNt .U.t" pOœe xIyRm;,;in svRt" 20
rsen teW;' p[:y;t; t] j;MbUndIit vw
sirTp[vˇRte c;ip pIyte ti•v;isi." 21
n Svedo n c d*gRN?y' n jr;neiN{y=y"
tTp;n;TSvCzmn;s;' jn;n;' t] j;yte 22
tIrmOˇ{s' p[;Py su%v;yuivxoiWt;
j;MbUnd;:y' .vit suv,| isı.UW,m( 23
      R        u
.{;ê' pUvto mero" kÉtm;l' c piíme
vWRe √e tu muin≈eœ tyomR?yiml;vOt" 24
vn' cw]rq' pUveR di=,e gN/m;dnm(
vw.;[ j' piíme t√duˇre nNdn' SmOtm( 25
a®,od' mh;.{mistod' sm;nsm(
sr;'Syet;in cTv;ir dev.oGy;in svRd; 26
xIt;M.í k⁄mNu dí k⁄rrI m;Lyv;'Stq;
   ˘ u         R
vwkkp[m%; mero" pUvt" kÉsr;cl;" 27
i]kÀ$" ixixríwv pt'go ®ckStq;
inWd;¥; di=,tStSy kÉsrpvRt;" 28
           U R
ixi%v;s;" svw@y" kiplo gN/m;dn"
       u
j;®i/p[m%;St√Tpixcme kÉsr;cl;" 29
         e
merornNtr;'gWu j#r;id„vviSqt;"
x'%kÀ$oq AW.o h'so n;gStq; pr"
k;lÔ;¥;í tq; ¨ˇre kÉsr;cl;" 30
    R
ctudxshß;i, yojn;n;' mh;purI
          e
mero®pIir mw]y b[˜," p[iqt; idiv 31
                     125
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
tSy;SsmNttí;∑* idx;su ividx;su c
î'{;idlokp;l;n;' p[:y;t;" p[vr;" pur" 32
iv„,up;divin„£;Nt; Pl;viyTveNdum<@lm(
     [
smNt;d(b˜," puy;| g©; ptit vw idv" 33
s; t] pitt; id=u ctuı;R p[itp¥te
             R
sIt; c;lknNd; c c=u.{; c vw £m;t( 34
  eR
pUv, xwl;CzIt; tu xwl' y;TyNtir=g;
     R e     w
ttí pUvvWR, .{;êenit s;,Rvm( 35
            w
tqwv;lknNd;ip di=,enTy .;rtm(
p[y;it s;gr' .UTv; s¢.ed; mh;mune 36
c=uí' piímigrIntITy skl;'Stt"
      u
piím' kÉtm;l;:y' vW| gTvwit s;grm( 37
.{; tqoˇrigrInuˇr;'í tq; k⁄Ân(
atITyoˇrmM.oi/' sm>yeit mh;mune 38
a;nIlinW/;y;m* m;LyvÌN/m;dn*
tyomR?ygto me®" ki,Rk;k;rs'iSqt" 39
       u
.;rt;" kÉtm;l;í .{;ê;" k⁄rvStq;
p];i, lokpµSy my;Rd;xwlb;Át" 40
j#ro hemkÀ$í my;Rd;pvRt;vu.*
t* di=,oˇr;y;m;v;nIlinW/;yt* 41
          R
gN/m;dnkìl;s* pUvv∞;yt;vu.*
a;xIit yojn;y;m;v,Rv;NtVyviSqt* 42
inW/" piry;]í my;Rd;pvRt;vu.*
mero" piímidG.;ge yq; pUveR tq; iSqt* 43
i]Í©o j;®i/íwv ¨ˇr* vWRpvRt*
   R
pUvpí;yt;vet;v,Rv;NtVyRviSqt* 44
             126
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]        e
îTyete muinvy;Rˇ_; my;Rd;pvRt;Stv
j#r;¥;" iSqt; meroSteW;' √*√* ctuidRxm( 45
meroítuidRx' ye tu p[oˇ_;" kÉsrpvRt;"
xIt;Nt;¥; mune teW;mtIv ih mnorm;"
xwl;n;mNtre {o<y" isıc;r,seivt;" 46
surMy;i, tq; t;su k;nn;in pur;i, c
l+mIiv„<vi¶sUy;Riddev;n;' muinsˇm
t;Sv;ytnvy;Ri, ju∑;in vrik•rw" 47
gN/vRy=r=;'is tq; dwtyd;nv;"e
£°@iNt t;su rMy;su xwl{o,I„vhinRxm( 48
.*m; Áete SmOt;" Svg;R /imR,;m;ly; mune
  e
nwtWu p;pkm;R,o y;iNt jNmxtwrip 49
.{;êe .gv;iNv„,ur;Ste hyixr; i√j
       u        R
vr;h" kÉtm;le tu .;rte kÀmÂp/Ok™ 50
mTSyÂpí goiv'd" k⁄®„v;Ste jn;dRn"
ivêÂpe, svR] svR" svR]go hir" 51
            e
svRSy;/;r.Utos* mw]y;Stei%l;Tmk" 52
      u
y;in' ik'p®W;dIin vW;R<y∑* mh;mune
n teWu xoko n;y;so no√eg" =u∫y;idkm( 53
                u
SvSq;" p[j; inr;t˚;SsvRd"%ivvijRt;"
dx √;dxvW;R,;' shß;i, iSqr;yuW" 54
n teWu vWRte devo .*m;NyM.;'is teWu vw
’t]et;idk˘ nwv teWu Sq;neWu kLpn; 55
   e e e
svR„vetWu vWRWu s¢s¢k⁄l;cl;"
             U
n¥í xtxSte>y" p[st; y; i√joˇm 56
                 '
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e i√tIyeXo i√tIyoå?y;y" 2
                     127
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
             w
¨ˇr' yTsmu{Sy ihm;{eív di=,m(
vW| t∫;rt' n;m .;rtI y] sNtit" 1
nvyojns;hßo ivSt;roSy mh;mune
    U
kmR.imiry' SvgRmpvg| c gCzt;m( 2
mheN{o mly" sÁ" xuiˇ_m;nO=pvRt"
iv'?yí p;iry;]í s¢;] k⁄lpvRt;" 3
at" s'p;[ Pyte Svg;Re muiˇ_mSm;Tp[y;iNt vw
ityRKTv' nrk˘ c;ip y;NTyt" pu®W; mune 4
ît" SvgRí mo=íj m?y' c;Ntí gMyte
n %LvNy] mTy;Rn;' kmR .Um* iv/Iyte 5
.;rtSy;Sy vWRSy nv.ed;•x;my
î{√Ip" kse®í t;m[v,oR g.iStm;n( 6
n;g√IpStq; s;Myo gN/vRSTvq c;®,"
ay' tu nvmSteW;' √Ip" s;grs'vt" 7O
yojn;n;' shß' tu √Ipoy' di=,oˇr;t(
pUveR ikr;t; ySy;Nte piíme yvn;" iSqt;" 8
b[;˜,;" =i]y; vwXy; m?ye xU{;í .;gx"
           RR
îJy;yu/vi,Jy;¥wvtyNto VyviSqt;" 9
xt{UcN{.;g;¥; ihmvTp;dingRt;"
vedSmOitmu%;¥;í p;iry;]o∫v; mune 10
nmRd; surs;¥;í n¥o ivN?y;i{ingRt;"
              u
t;pIpyo„,IinivRN?y; p[m%; A=s'.v;" 11
god;vrI .ImrqI ’„,ve<y;idk;Stq;
sÁp;do∫v; n¥" SmOt;" p;p.y;ph;" 12
          [ u
’tm;l; t;m[p,IRpm%; mlyo∫v;"
              128
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]        ⁄
i]s;m; ciWRkLy;¥; mheN{p[.v;" SmOt;" 13
AiWk⁄Ly;k⁄m;r;¥;" xuiˇ_mTp;dsM.v;"
a;s;' n¥ ¨p;n¥" sNTyNy;í shßx" 14
t;iSvme k⁄®p;ç;l; m?ydex;dyo jn;"
   Re
pUvdx;idk;íwv k;mÂpinv;isn" 15
 '
pu@;^ " kil©; mg/; di=,;¥;í svRx"
                 R
tq;pr;'t;" s*r;∑^;" xUr;.Ir;Stq;bud;" 16
k;ÂW; m;lv;íwv p;iry;] inv;isn"
s*vIr;" swN/v; hU,;" s;Lv;" koslv;isn" 17
m;{;r;m;Stq;Mbœ; p;rsIk;dyStq;
a;s;' ipbiNt sill' vsiNt siht;" sd;
smIpto mh;.;g ˙∑pu∑jn;k⁄l;" 18
cTv;ir .;rte vWRe yug;Ny] mh;mune
’t' ]et; √;prç kilí;Ny] n Kvict( 19
tpStPyiNt munyo ju◊te c;] yJvn"
d;n;in c;] dIyNte prlok;qRm;dr;t( 20
     R
pu®WwyDpu®Wo jMbU√Ipe sdeJyte
    R
yDwyDmyo iv„,urNy√IpeWu c;Nyq; 21
a];ip .;rt' ≈eœ' jMbU√Ipe mh;mune
       Ue
yto ih kmR.rW; ÁtoNy; .og.Umy" 22
a] jNmshß;,;' shßwrip sˇm
            u
kd;icLl.te jNtum;Rn„y' pu<ys'cy;t( 23
g;yiNt dev;" ikl gItk;in /Ny;Stu te .;rt .Uim.;ge
           U
Svg;Rpvg;RSpdm;gR.te .viNt .Uy" pu®W;" surTv;t( 24
km;R<ys'kiLpttTfl;in s'NySy iv„,* prm;Tm.Ute
av;Py t;' kmRmhImnNte tiSmLly' ye Tvml;" p[y;iNt 25
                     129
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
                 [
j;nIm nwtTKv vy' ivlIne SvgRpde kmRi, dehbN/m(
                    '
p[;PSy;m /Ny;" %lu te mnu„y; ye .;rte nei{yivp[hIn;" 26
      e
nvvW| tu mw]y jMbU√Ipimd' my;
           e
l=yojnivSt;r' s'=p;Tkiqt' tv 27
jMbU√Ip' sm;vOTy l=yojnivStr"
  e
mw]y vly;k;r" iSqt" =;rodi/bRih" 28
              '
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e i√tIyeXo tOtIyo?y;y" 3
≈Ipr;xr ¨v;c
             '
=;roden yq; √Ipo jMbUsDoåi.vei∑t"
   e
s'v∑‰ =;rmudi/' Pl=√IpStq; iSqt" 1
jMbU√IpSy ivSt;r" xts;hßsiMmt"
s Ev' i√gu,o b[˜n( Pl=√IW ¨d;˙t" 2
s¢ me/;itqe" pu];" Pl=√IpeêrSy vw
Jyeœ" x;Nthyo n;m ixixrStdnNtr" 3
su%odyStq;nNd" ixv" =emk Ev c
 u
/[ví s¢mSteW;' Pl=√Ipeêr; ih te 4
pUv| x;Nthy' vW| ixixr' c su%' tq;
               u
a;nNd' c ixv' cwv =emk˘ /[vmev c 5
my;Rd;k;rk;SteW;' tq;Nye vWRpvRt;"
s¢wv teW;' n;m;in Í,u„v muinsˇm 6
gomedíwv cN{í n;rdo duNdui.Stq;
somk" sumn;íwv vw.;[ jíwv s¢m" 7
          e e
vW;RcleWu rMyeWu vWR„vetWu c;n`;"
vs'it devgN/vRsiht;" stt' p[j;" 8
teWu pu<y; jnpd;iír;∞ im[yte jn"
              130
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]n;/yo Vy;/yo v;ip svRk;lsu%' ih tt( 9
teW;' n¥Stu s¢wv vW;R,;' c smu{g;"
n;mtSt;" p[v+y;im ≈ut;" p;p' hr'it y;" 10
anut¢; ix%I cwv ivp;x; i]idv;Klm"
amOt; su’t; cwv s¢wt;St] inªg;" 11
Ete xwl;Stq; n¥" p[/;n;" kiqt;Stv
=u{xwl;Stq; n¥St] siNt shßx"
t;" ipbiNd sd;˙∑; ndIjRnpd;Stu te 12
apsipR,I n teW;' vw n cwvoTsipR,I i√j
n Tvev;iSt yug;vSq; teWu Sq;neWu s¢su 13
             w
]et;yugsm" k;l" svRdv mh;mte
Pl=√Ip;idWu b[˜Hx;k√Ip;iNtkÉWu vw 14
p'c vWRshß;i, jn; jIvNTyn;my;"
        e
/mR" pçSvqwtWu v,;R≈miv.;gx" 15
v,;Rí t] cTv;rSt;i•bo/ vd;im te 16
a;yRk;" k⁄rr;íwv ividXy; .;ivní te
ivp[=i]yvwXy;Ste xU{;í muinsˇm 17
    O
jMbUv=p[m;,Stu tNm?ye sumh;'St®"
Pl=St•;ms'Doy' Pl=√Ipo i√joˇm 18
          R wR
îJyte t] .gv;'Stwv,r;yRk;idi."
              e
sImÂpI jgTß∑; svR" svRêro hir" 19
Pl=√Ipp[m;,en Pl=√Ip" sm;vOt"
   e u
tqwv=rsoden pirveW;nuk;ir,; 20
       e
îTyev' tv mw]y Pl=√Ip ¨d;˙t"
   ee
s'=p, my; .Uy" x;Lml' me inx;my 21
x;LmlSyeêro vIro vpu„m;'StTsut;HzO,u
                     131
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
teW;' tu n;ms'D;in s¢vW;Ri, t;in vw 22
êetoq hirtíwv jImUto roihtStq;
  u          [
vw¥to m;nsíwv sup.í mh;mune 23
x;Lmlen smu{os* √Ipen=rsodk" e u
       e         O
ivSt;ri√gu,n;q svRt" s'vt" iSqt" 24
t];ip pvRt;" s¢ ivDey; ràyony"
vW;Ri.VyÔk; ye tu tq; s¢ c inªg;" 25
   u
k⁄mdío•tíwv tOtIyí bl;hk"
{o,o y] mh*W?y" s ctuq;Re mhI/r" 26
k˚Stupçm" Wœo mihW" s¢mStq;
kk⁄µ;NpvRtvr" sir•;m;in me Í,u 27
yointoy; ivtO„,; c cN{; muˇ_; ivmocnI
invOiˇ" s¢mI t;s;' SmOt;St;" p;px;iNtd;" 28
           u
êetç hirt' cwv vw¥t' m;ns' tq;
             [
jImUt' roiht' cwv sup.' c;ip xo.nm(
              R u
s¢wt;in tu vW;Ri, c;tuv<yRyt;in vw 29
x;Lmle ye tu v,;Rí vsNTyete mh;mune
kipl;í;®,;" pIt;" ’„,;íwv pOqKpOqk™ 30
b[˜,;" =]y; vwXy;" xU{;íwv yjiNttm(
.gvNt' smStSy iv„,um;Tm;nmVyym(
    U     w R
v;yu.t' m%≈eœyJvno yDs'iSqitm( 31
dev;n;m] s;•?ymtIv sumnohre
                  R
x;Lmil" sumh;NvO=o n;ª; invOitk;rk" 32
        e
EW √Ip" smu{, suroden sm;vOt"
ivSt;r;Cz;LmlSywv smen tu smNtt" 33
surodk" pirvOt" k⁄x√Ipen svRt"
             132
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]               e
x;LmlSy tu ivSt;r;id(√gu,n smNtt" 34
                 u
Jyoit„mt" k⁄x√Ipe s¢ pu];HzO,„v t;n( 35
      u w
¨i∫do ve,m;'ív vwrqo lMbno /Oit"
p[.;kroitkiplSt•;m; vWRpıit" 36
              e
tiSmNvsiNt mnuj;" sh dwtyd;nvw"
            u
tqwv devgn/vRy=ik'p®W;dy" 37
v,;RSt];ip cTv;ro inj;nuœ;ntTpr;"
dimn" xui„m," òeh; mNdeh;í mh;mune 38
b[˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;í;nu£moidt;" 39
       R
yqoˇ_kmRktOTv;TSv;i/k;ro=y;y te
t]wv t' k⁄x√Ipe b[˜Âp' jn;dRnm(
         [
yjNt" =myNTyugmi/k;rflp[dm( 40
iv{umo hemxwlí ¥uitm;n( pu„pv;'Stq;
  e
k⁄xxyo hiríwv s¢mo mNdr;cl" 41
vW;Rcl;Stu s¢wte t] √Ipe mh;mune
n¥í s¢ t;s;' tu Í,u n;m;Nynu£m;t( 42
/Utp;p; ixv; cwv piv]; sMmitStq;
iv¥udM.; mhI c;Ny; svRp;phr;iSTvm;" 43
aNy;" shßxSt] =u{n¥Stq;cl;"
k⁄x√Ipe guxStMb" s'Dy; tSy tTSmOtm( 44
tTp[m;,en s √Ipo `Otoden sm;vOt"
                O
`Otodí smu{o vw £*ç√Ipen s'vt" 45
£*ç√Ipo mh;.;g ≈uyt;ç;pro mh;n(
k⁄x√IpSy ivSt;r;id(√gu,o ySy ivStr" 46
£*ç√Ipe ¥uitmt" pu];StSy mh;Tmn"
t•;m;in c vW;Ri, teW;' c£É mhIpit" 47
                     133
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
k⁄xlo mLlgío„," pIvroq;N/k;rk"
muiní duNdui.íwv s¢wte tTsut; mune 48
         e
t];ip devgN/vRsivt;" sumnohr;"
vW;Rcl; mh;buıe teW;' n;m;in me Í,u 49
£*çí v;mníwv tOtIyí;N/k;rk"
ctuq;Re ràxwlí Sv;ihnI hysi•." 50
idv;vOTpçmí;] tq;Ny" pu<@rIkv;n(
duNdui.í mh;xwlo i√gu,;St prSprm(
√Ip;√IpeWu ye xwl; yq; √Ip;in te tq; 51
  e e
vWR„vetWu rMyeWu tq; xwlvreWu c
invs'it inr;t˚;" sh devg,w" p[j;" 52
pu„kr;" pu„kl; /Ny;iStit:y;í mh;mune
b[˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;í;nu£moidt;" 53
    we
ndImR]y te t] y;" ipbiNt Í,u„v t;"
s¢p[/;n;" xtxSt];Ny;" =u{inªg;" 54
     u
g*rI k⁄m√tI cwv sN?y; r;i]mRnojv;
=;iNtí pu<@rIk; c s¢wt; vWRinªg;" 55
       R       R
t];ip iv„,u.gv;Npu„kr;¥wjn;dRn"
y;g* ®{SvÂpí îJyte yDsi•/* 56
        e
£*ç√Ip" smu{, di/m<@odkÉn c
a;vOt" svRt" £*ç √IptuLyen m;nt" 57
di/m<@odkí;ip x;k√Ipen s'vt"   O
             e
£*ç√IpSy ivSt;r;id(√gu,n mh;mune 58
x;k√IpeêrSy;ip .VySy sumh;Tmn"
s¢wv tny;SteW;' dd* vW;Ri, s¢ s" 59
           ⁄
jldí k⁄m;rí sukm;ro mrIck"
             134
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]    u
k⁄smodí m*d;ik" s¢mí mh;{um" 60
tTs'D;Nyev t];ip s¢ vW;R<ynu£m;t(
t];ip pvRt;" s¢ vWRivCzedk;ir," 61
  R
pUvSt]odyigirjRl;/;rStq;pr"
tq; rwvtk" Xy;mStqwv;Stigiri√Rj
a;iMbkÉyStq; rMy" kÉsrI pvRtoˇm" 62
x;kSt] mh;vO=" isıgN/vRsivt"   e
y]Tyv;ts'Sp;x;Rd;Ò;do j;yte pr" 63
            R
t] pu<y; jnpd;í;tuv<yRsmiNvt;"
n¥í;] mh;pu<y;" svRp;p.y;ph;" 64
     ⁄           u
sukm;rI k⁄m;rI c nilnI /enk; c y;
      u
î=uí ve,k; cwv g.StI s¢mI tq; 65
aNy;í xtxSt] =u{n¥o mh;mune
mhI/r;Stq; siNt xtxoq shßx" 66
t;" ipbiNt mud;yuˇ_; jld;idWu ye iSqt;"
   e
vWRWu te jnpd;" Svg;Rd>yeTy meidnIm( 67
/mRh;innR te„viSt n s'`WR" prSprm(
my;Rd;VyuT£mo n;ip teWu deXoWu s¢su 68
v'g;í m;g/;íwv m;ns; mNdg;Stq;
v'g; b[;˜,.Uiyœ; m;g/;" =i]y;Stq;
vwXy;Stu m;ns;SteW;' xU{;SteW;' tu mNdg;" 69
              R
x;k√Ipe tu twivR„,u" sUyÂp/ro mune
yqoˇw_irJyte sMy‘mRi.inRyt;Tmi." 70
        e
x;k√IpStu mw]y =Iroden sm;vOt"
             e
x;k√Ipp[m;,en vlyenv voi∑t" 71
=Ir;iB/" svRto b[˜Npu„kr;:yen vei∑t"
                     135
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
            e
√Ipen x;k√Ip;ˇu √Igu,n smNtt" 72
pu„kre svnSy;ip mh;vIroå.vTsut"
/;tuikí tyoSt] √e vWRe n;miciˆte
mh;vIr' tqwv;Nyı;tuk°%<@s'iDtm( 73
Ekí;] mh;.;g p[:y;to vWRpvRt"
m;nsoˇrs'Do vw m?yto vly;’it" 74
yojn;n;' shß;i, Ë?v| pç;xduiCz^t"
t;vdev c ivStI,R" svRt" pirm<@l" 75
pu„kr√Ipvly' m?yen iv.ji•v
iSqtos* ten iviz•' j;t' t√WRk√ym( 76
        ì
vly;k;rmekk˘ tyovRW| tq; igir" 77
dxvWRshß;i, t] jIviNt m;nv;"
inr;my; ivxok;í r;g√eW;idvijRt;" 78
a/moˇm* n te„v;St;' n v?yv/k* i√j
     U
ne„y;Rsy; .y' √eWo doWo lo.;idko n c 79
mh;pIt' bihvRW| /;tk°%<@mNtt"
m;nsoˇrxwlSy devdwTy;idseivtm( 80
      e
sTy;nOtn t];St;' √Ipe pu„krs'iDte
n t] n¥" xwl; v; √Ipe vWR√y;iNvte 81
tuLyveW;Stu mnuj; dev;St]wkÂip," 82
v,;R≈m;c;rhIn' /m;Rcr,vijRtm(
           U
]yIv;t;Rd<@nIitxu≈W;rihtç yt( 83
       e      e
vWR√y' tu mw]y .*m" Svg;Rymuˇm"
   Ru u
svRts%d" k;lo jr;rog;idvijRt"
         e
/;tk°%<@s'Dq mh;vIre c vw mune 84
Nyg[o/" pu„kr√Ipe b[˜," Sq;nmuˇmm(
             136
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]                  w
tiSmi•vsit b[˜; pUJym;n" sur;sur" 85
Sv;dUdkÉnodi/n; pu„kr" pirvei∑t"
smen pu„krSywv ivSt;r;Nm<@l' tq; 86
        w
Ev' √Ip;" smu{í s¢s¢i.r;vOt;"
√Ipíwv smu{í sm;n* i√gu,* pr* 87
             e
py;'is svRd; svRsmu{Wu sm;in vw
NyUn;itirˇ_t; teW;' kd;ic•wv j;yte 88
              e
Sq;lISqmi¶s'yog;du{iksille yq;
  'u O
tqedvı* sillm'.o/* muinsˇm 89
aNyUn;nitirˇ_;í v/|Ty;po Ós'it c
¨dy;Stmnei„v'do" p=yo" xuKl’„,yo" 90
           u
dxoˇr;i, pçwv Á'gl;n;' xt;in vw
ap;' vOiı=y* Î∑* s;mu{I,;' mh;mune 91
.ojn' pu„kr√Ipe t] SvymupiSqtm(
W@(s' .uÔte ivp[ p[j;" sv;R" sdwv ih 92
Sv;dUdkSy pirto ÎXyte loks'iSqit"
                'u
i√gu,; k;'cnI .Uim" svRjtivvijRt; 93
lok;lokSttXxwlo jojn;yutivStOt"
¨Cz^;ye,;ip t;viNt shß;<yclo ih s" 94
ttStm" sm;vOTy t' xwl' svRt" iSqtm(
tmí;<@k$;hen smNt;Tpirvei∑tm( 95
pç;xTkoi$ivSt;r; seymuvIR mh;mune
shwv;'@k$;hen s√Ip;iB/mhI/r; 96
               U
sey' /;]I iv/;]I c svR.tgu,;i/k;
       e    e
a;/;r.Ut; svRW;' mw]y jgt;imit 97
                '  e
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e i√tIyeXo ctuq;Rå?y;y" 4
                     137
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
ivSt;r EW kiqt" pOiqVy; .vto my;
s¢itStu shß;i, i√joCz^;yoip kQyte 1
         ì
dxs;hßmekk˘ p;t;l' muinsˇm
atl' ivtl' cwv intl' c g.iStmt(
mh;:y' sutl' c;g[‰' p;t;l' c;ip s¢mm( 2
xuKl;’„,;®,;" pIt;" xkúr;" xwlk;'cn;"
        e
.Umyo y] mw]y vrp[;s;dm'i@t;" 3
       e
teWu d;nvdwty; y=;í xtxStq;
invsiNt mh;n;gj;tyí mh;mune 4
    e
Svl;Rk;dip rMy;i, p;t;l;nIit n;rd"
p[;h SvgRsd;' m?ye p;t;l;>y;gto idiv 5
a;Ò;dk;ir," xu.;[ m,yo y] sup.;" [
n;g;.r,.UW;su p;t;l' kÉn tTsmm( 6
dwTyd;nvkNy;i.irtíetí xoi.te
            u
p;t;le kSy n p[IitivRmˇ_Sy;ip j;yte 7
idv;kúrXmyo y] p[.;' tNviNt n;tpm(
xixriXmnR xIt;y inix ¥ot;y kÉvlm( 8
.+y.oJymh;p;nmuidtwrip .oigi."
y] n D;yte k;lo gtoip dnuj;idi." 9
vn;in n¥o rMy;i, sr;'is kml;kr;"
 '
puSkoikl;i.l;p;í mnoD;NyMbr;i, c 10
                e
.UW,;Nyitxu.;[ i, gN/;!‰' c;nulpnm(
     u O'
vI,;ve,mdg;n;' Svnwr;pUirt;in c 11
Et;NyNy;in cod;r.;Gy.oGy;in d;nvw"
dwTyorgwí .uJyNte p;t;l;Ntrgocrw" 12
             138
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]p;t;l;n;m/í;Ste iv„,oy;R t;msI tnu"
XoW;:y; yÌu,;Nvˇ_⁄' n xˇ_; dwTyd;nv;" 13
           wR    U
yonNt" p#‰te isıwdvo deviWRpijt"
s shßixr; Vyˇ_SviStk;ml.UW," 14
f,;mi,shße, y" s iv¥otyiNdx"
sv;RNkroit invIRy;Rn( iht;y jgtoåsur;n( 15
             w
md;`Ui,Rtne]os* y" sdwvkk⁄<@l"
ikrI$I ßG/ro .;it s;i¶" êet îv;cl" 16
nIlv;s; mdoiTsˇ_" êeth;ropxoi.t"
s;.[g©;p[v;hos* kìl;s;i{irv;pr" 17
l;©l;sˇ_hSt;g[o ib.[Nmuslmutmm(
                   R
¨p;Syte Svy' k;NTy; yo v;®<y; c mUˇy; 18
kLp;Nte ySy vK]e>yo ivW;nlix%oJJvl"
s'kWR,;Tmko ®{o in„£My;iˇ jgT]ym( 19
s ib.[Cze%rI.UtmXoW' i=itm<@lm(
a;Ste p;t;lmUlSq" XoWoåXoWsur;icRt" 20
tSy vIy| p[.;ví SvÂp' Âpmev c
n ih v,Riytu' xKy' D;tu' c i]dxwrip 21
ySywW; skl; pOQvI f,;mi,ix%;®,;
     u
a;Ste k⁄smm;lev kSt√Iy| vid„yit 22
yd; ivjOM.tenNto md;`Ui,Rtlocn"
        e
td; clit .UrW; s;iB/toy; sk;nn; 23
gN/v;RPsrs" isı;" ik•rorgc;r,;"
n;Nt' gu,;n;' gCziNt ten;nNtoymVyy" 24
          R
ySy n;gv/UhStwligt' hircNdnm(
mu¸" ê;s;inl;p;St' y;it idK=odv;st;m( 25
                     139
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
         R
ym;r;?y pUr;,iWRgg;Re JyotI'iW tÊvt"
D;tv;Nskl' cwv inimˇpi#t' flm( 26
  e    e
teny' n;gvyR, ixrs; iv/Ot; mhI
ib.itR m;l;' lok;n;' sdev;surm;nuW;m( 27
               '
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e i√tIyeXo p'cmoå?y;y" 5
pr;xr ¨v;c
ttí nrk; ivp[ .uvo/" sillSy c
             u
p;ipno yeWu p;TyNte t;HzO,„v mh;mune 1
r*rv" sUkro ro/St;lo ivxsnStq;
mh;Jv;lSt¢k⁄M.o lv,oq ivloiht" 2
®i/r;M.o vwtri," i£imx" i£im.ojn"
aisp]vn' ’„,o l;l;.=í d;®," 3
tq; pUyvh" p;po viˆJv;lo Á/" ixr;"
sNd'x" k;lsU]í tmí;åvIicrev c 4
ê.ojnoq;p[itœí;p[icí tq; pr"
îTyevm;dyí;Nye nrk; .Oxd;®,;" 5
ymSy ivWye `or;" xS];i¶.yd;iyn"
ptiNt yeWu pu®W;" p;pkmRrt;Stu ye 6
kÀ$s;=I tq;åsMyKp=p;ten yo vdet(
yí;NydnOt' viˇ_ s nro y;it r*rvm( 7
 U
.[,h; purhNt; c g*flí muinsˇm
y;iNt te nrk˘ ro/' yíoCz(v;sinro/k" 8
sur;po b[˜h; ht;R suv,RSy c sUkre
              uw
p[y;'it nrkÉ yí tw" s'sgRmpit vw 9
r;jNyvwXyhNt; c tqwv gu®tLpg"
              140
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]t¢k⁄<@e SvsOg;mI hiNt r;j.$;'í y" 10
s;?vIiv£y’ä'/p;l" kÉsiriv£yI
t¢lohe ptNTyete yí .ˇ_' p·rTyjet( 11
òuW;' sut;' c;ip gTv; mh;Jv;le inp;Tyte
avmNt; guÂ,;' yo yí;£o∑; nr;/m" 12
veddUWiyt;yí vediv£iykí y"
agMyg;mI yí Sy;ˇe y;iNt lv,' i√j 13
coro ivlohe ptit my;Rd;dUWkStq; 14
       e
devi√jiptO√∑; rà√Wiyt; c y"
s y;it i£im.=e vw i£imXo c duir∑’t( 15
   e
iptOdv;itqI'STyKTv;pyRXn;it nr;/m"
l;l;.=e s y;Tyuge[ xrkˇ;R c ve/kÉ 16
kroit k,Rno yí yí %@±g;id’•r"
p[y;NTyete ivxsne nrkÉ .Oxd;®,e 17
asTp[itgOhIt; tu nrkÉ y;Ty/omu%e
ay;Jyy;jkíwv tq; n=]sUck" 18
                ™
vegI pUyvhe cwko y;it im∑;•.uõnr" 19
l;=;m;'srs;n;' c itl;n;' lv,Sy c
iv£Ét; b[˜,o y;it tmev nrk˘ i√j 20
      ⁄
m;j;Rrk⁄‘$Cz;gêvr;hivh'gm;n(
poWy•rk˘ y;it tmev i√jsˇm 21
r©opjIvI kìvˇR" k⁄<@;xI grdStq;
sUcI m;ihWkíwv pvRk;rI c yo i√j" 22
             R
ag;rd;hI im]fl" x;k⁄ing[;my;jk"
®i/r;N/e ptNTyete som' iv£°,te c ye 23
m%h; g[;mhNt; c y;it vwtr,I' nr" 24
                     141
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
ret"p;t;idkˇ;Rro my;Rd;.eidno ih ye
te ’„,e y;NTyx*c;í k⁄hk;jIivní ye 25
aisp]vn' y;it vnCzedI vOqv y" w
a*ri.[ko mOgVy;/o viˆJv;le ptiNt vw 26
y;NTyete i√j t]wv ye c;p;kÉWu viˆd;" 27
v[t;n;' lopko yíSv;≈m;i√Cyutí y"
sNd'xy;tn;m?ye pttSt;vu.;vip 28
idv; Sv“e c SkNdNte ye nr; b[˜c;ir,"
  w
pu]r?y;ipt; ye c te ptiNt ê.ojne 29
Ete c;Nye c nrk;" xtxoq shßx"
yeWu du„’tkm;R," pCyNte y;tn;gt;" 30
yqwv p;p;Nyet;in tq;Ny;in shßx"
          R
.uJyNte t;in pu®Wwnrk;Ntrgocrw" 31
             R
v,;R≈miv®ı' c kmR k⁄viNt ye nr;"
kmR,; mns; v;c; inryeWu ptiNt te 32
a/"ixroi.ÎRXyNte n;rkìidRiv devt;"
dev;í;/omu%;Nsv;Rn/" pXyiNt n;rk;n( 33
Sq;vr;" i£myoBj;í pi=," pxvo nr;"
/;imRk;iS]dx;St√Nmoi=,í yq;£mm( 34
shß.;gp[qm; i√tIy;nu£m;Stq;
svRe Áete mh;.;g y;vNmuiˇ_sm;≈y;" 35
y;vNto jNtv" SvgRe t;vNto nrk*ks"
p;p’¥;it nrk˘ p[;yiíˇpr;õ™m%" 36u
p;p;n;mnuÂp;i, p[;yiíˇ;in y¥q;
tq; tqwv s'SmOTy p[oˇ_;in prmiWRi." 37
p;pe guÂi, gu®…, SvLp;NyLpe c ti√d"
             142
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]         e      u
p[;yiíˇ;in mw]y jgu" Sv;y'.v;dy" 38
p[;yiíˇ;NyXoW;i, tp"km;RTmk;in vw
y;in teW;,XoW;,;' ’„,;nuSmr,Mprm( 39
             '
’te p;peånut;po vw ySy pus" p[j;yte
p[;yiíˇ' tu tSywk˘ hirs'Smr,' prm( 40
p[;tinRix tq; sN?y;m?y;ˆ;idWu s'Smrn(
n;r;y,mv;“oit s¥" p;p=y•r"
     '
iv„,usSmr,;T=I,smStKlexsçy"
muiˇ'_ p[y;it Svg;Ri¢StSy ivflonumIyte 42
    e
v;sudve mno ySy jphom;cRn;idWu
          e 'e
tSy;Ntr;yo mw]y dev{Tv;idk˘ flm( 43
Kv n;kpOœgmn' punr;vOiˇl=,m(
        e e
Kv jpo v;sudvit muiˇ_bIjmnuˇmm( 44
tSm;dhinRx' iv„,u s'SmrNpu®Wo mune
n y;it nrk˘ mTyR" s'=I,;i%lp;tk" 45
mn" p[Iitkr" Svg;Re nrkSti√pyRy"
       '
nrkSvgRsDe vw p;ppu<ye i√joˇm 46
vSTvekmev du"%;y su%;ye„y;Rgm;y c
kop;y c ytStSm;√Stu vSTv;Tmk˘ k⁄t" 47
            R
tdev p[Itye .UTv; pundu"%;y j;yte
tdev kop;y yt" p[s;d;y c j;yte 48
tSm;∂u"%;Tmk˘ n;iSt n c ik'icTsu%;Tmkm(
mns" pir,;moy' su%du"%;idl=," 49
D;nmev pr' b[˜ D;n' bN/;y ce„yte
D;n;Tmkimd' ivê' n D;n;i√¥te prm( 50
          e
iv¥;iv¥eit mw]y D;nmevop/;ry 51
                     143
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
EvmetNmy;:y;t' .vto m<@l' .uv"
p;t;l;in c sv;Ri, tqwv nrk; i√j 52
smu{;" pvRt;íwv √Ip; vW;Ri, inªg;"
  e
s'=p;TsvRm;:y;t' ik' .Uy" ≈otuimCzis 53
              '
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e i√tIyeXo Wœoå?y;y" 6
  w
mw]y ¨v;c
kiqt' .Utl' b[˜Nmmwtdi%l' Tvy;
     e
.uvl;Rk;idk;\Llok;Hz^otuimCz;Myh' mune 1
tqwv g[hs'Sq;n' p[m;,;in yq; tq;
sm;c+v mh;.;g tNmÁ' pirpOCzte 2
≈Ipr;xr ¨v;c
           w
rivcN{msoy;RvNmyU%rv.;Syte
ssmu{sirCzwl; t;vtI pOiqvI SmOt; 3
y;vTp[m;,; pOiqvI ivSt;rpirm<@l;t(
n.St;vNp[m;,' vw Vy;sm<@lto i√j 4
   e          e
.Umy;Re jnl=e tu s*r' mw]y m<@lm(
l=;i∂v;krSy;ip m<@l' xixn" iSqtm( 5
pU,eR xtshße tu yojn;n;' inx;kr;t(
n=]m<@l' ’Tòmupir∑;Tp[k;xte 6
√e l=e coˇre b[˜n( bu/o n=]m<@l;t(
t;vTp[m;,.;ge tu bu/Sy;Pyuxn;" iSqt" 7
a©;rkoip xu£Sy tTp[m;,e VyviSqt"
l=√ye tu .*mSy iSqto devpuroiht" 8
    R
s*irbOhSpteío?v| i√l=e smviSqt"
s¢iWRm<@l' tSm;Ll=mek˘ i√joˇm 9
              144
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]AiW>yStu shß;,;' xt;dU?v| VyviSqt"
                 u
me!I.Ut" smStSy Jyoití£Sy vw /[v" 10
             e
]wloKymetTkiqtmuTse/n mh;mune
        e
îJy;flSy .UrW; îJy; c;] p[itiœt; 11
 u        e
/[v;dU?v| mhl;Rko y] te kLpv;isn"
Ekyojnkoi$Stu y] te kLpv;isn" 12
√e ko$I tu jno loko y] te b[˜," sut;"
           e
snNdn;¥;" p[iqt; mw]y;mlcets" 13
     R
ctug,oˇre co?v| jnlok;ˇp" iSqt"
vwr;j; y] te dev;" iSqt; d;hivijRt;" 14
   ( u e
W@(g,n tpolok;TsTyloko ivr;jte
apunm;Rrk; y] b[˜loko ih s'SmOt" 15
p;dgMyNtu yiTkiç√STviSt pOiqvImym(
s .UloRk" sm;:y;to ivStroSy myoidt" 16
.UimsUy;RNtr' y∞ isı;idmuinseivtm(
       e
.uvl;RkStu soPyuˇ_o i√tIyo muinsˇm 17
  u
/[vsUy;RNtr' y∞ inyut;in ctudxR
      e
Svl;Rk" soip gidto loks'Sq;nicNtkì" 18
          e
]wloKymetT’tk˘ mw]y pirp#‰te
jnStpStq; sTyimit c;’tk˘ ]ym( 19
              e
’tk;’tyomR?ye mhl;Rk îit SmOt"
xUNyo .vit kLp;Nte yoTyNt' n ivnXyit 20
            e
Ete s¢ my; lok; mw]y kiqt;Stv
p;t;l;in c s¢wv b[˜;<@SywW ivStr" 21
Etd<@k$;hen ityRk™ co?vRm/Stq;
kipTqSy yq; bIj' svRto vw sm;vOtm( 22
                     145
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
          e
dxoˇre, pys; mw]y;'@' c t√Otm(
   e
sv;RMbupir/;nos* viˆn; vei∑to bih" 23
           wR e
viˆí v;yun; v;yum]y n.s; vOt"
.Ut;idn; n." soip mht; prihvei∑t"
             e w
dexoˇr;<yXoW;i, mw]yt;in s¢ vw 24
mh;Nt' c sm;vOTy p[/;n' smviSqtm(
anNtSy n tSy;Nt" s':y;n' c;ip iv¥te 25
tdNtms':y;tp[m;,' c;ip vw yt"
  uU
het.tmseWSy p[’it" s; pr; mune 26
a'@;n;' tu shß;,;' shß;<yyut;in c
îRÎx;n;' tq; t] koi$koi$xt;in c 27
h;®<yi¶yRq; twl' itle t√Tpum;nip
p[/;neåviSqto Vy;pI cetn;Tm;Tmvedn" 28
        w      U
p[/;n' c pum;'ív svR.t;Tm.Uty;
iv„,uxKTy; mh;buıe vOt* s'≈y/imR,* 29
tyo" swv pOqG.;vk;r,' s'≈ySy c
=o.k;r,.Ut; c sgRk;le mh;mte 30
yq; sˇ_' jle v;to ib.iˇR ki,k;xtm(
xiˇ_" s;ip tq; iv„,o" p[/;npu®W;Tmkm( 31
         R
yq; c p;dyomUlSkN/x;%;ids'yt"   u
a;idbIj;Tp[.vit bIj;NyNy;in vw tt" 32
p[.viNt ttSte>y" sM.vNTypre {um;"
teip tLl=,{Vyk;r,;nugt; mune 33
EvmVy;’t;TpUv| j;yNte mhd;dy"
ivxeW;Nt;SttSte>y" s'.v'Tysur;dy"
te>yí pu];SteW;' c pu];,;mpre sut;" 34
             146
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]bIj;√O=p[rohe, yq; n;pcyStro"
       e
.Ut;n;' .UtsgR, nwv;STypcyStq; 35
si•/;n;¥q;k;xk;l;¥;" k;r,' tro"
tqwv;pir,;mev ivêSy .gv;Nhir" 36
v[IihbIje yq; mUl' n;l' p];˚⁄r* tq;
k;<@koWStu pu„p' c =Ir' t√∞ t<@ul;" 37
tuW;" k,;í sNto vw y;NTy;iv.;Rvm;Tmn"
    u
p[rohhets;mg[‰m;s;¥ muinsˇm 38
         É
tq; kmRSvnekWu dev;¥;" smviSqt;"
iv„,uxiˇ'_ sm;s;¥ p[rohmupy;iNt vw 39
s c iv„,u" pr' b[˜ yt" svRimd' jgt(
jg∞ yo y] ced' yiSm'í lyme„yit 40
   [
td(b˜ tTpr' /;m sdsTprm' pdm(
        e
ySy svRm.edn ytíwt∞r;crm( 41
s Ev mUlp[’itVyRˇ_ÂpI jg∞ s"
tiSm•ev ly' sv| y;it t] c itœit 42
kˇ;R i£y;,;' s c îJyte £tu" s EvtTkmRfl' c tSy
ßug;idyTs;/nmPyXoW' hrenR ikiç√‰itirˇ_miSt 43
              '
îit ≈Ivu„,umh;pur;,e i√tIyeXo s¢moå?y;y" 7
≈Ipr;xr ¨v;c
       [
Vy;:y;tmetd(b˜;<@s'Sq;n' tv suvt  [
tt" p[m;,s'Sq;ne sUy;RdIn;' Í,u„v me 1
yojn;n;' shß;i, .;SkrSy rqo nv
îRW;d<@Stqwv;Sy i√gu,o muinsˇm 2
s;/Rkoi$Stq; s¢ inyut;Nyi/k;in vw
                     147
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
yojn;n;' tu tSy;=St] c£˘ p[itiœtm( 3
i]n;i.mit pç;re W<,eimNy=y;TmkÉ
s'vTsrmye ’Tò' k;lc£˘ p[itiœtm( 4
hy;í s¢CzNd;'is teW;' n;m;in me Í,u
g;y]I c bOhTyui„,GjgtI i]∑u.v c  e
anu∑Pu p'iˇ_irTyuˇ_; z'd;'is hryo rve" 5
cTv;ir'xTshßi,i√tIyoå=o ivvSvt"
pç;Ny;in tu s;/;Rin SyNdnSy mh;mte 6
a=p[m;,mu.yo" p[m;,' t¥ug;ıRyo
         R u
ÓSvo=St¥ug;ıen /[v;/;ro rqSy vw
i√tIye=e tu t∞£˘ s'iSqt' m;ns;cle 7
            R
m;nsoˇrxwlSy pUvto v;svI purI
di=,e tu ymSy;Ny;p[tICy;' v®,Sy c
¨ˇre, c somSy t;s;' n;m;in me Í,u 8
vSv*ks;r; x£Sy y;My; s'ymnI tq;
purI su%;jlexSy somSy c iv.;vrI 9
               u
k;œ;' gto di=,t" i=¢eWirv spRit
  e         e
mw]y .gv;N.;nuJy;RitW;' c£s'yt" 10 u
ahor;]VyvSq;nk;r,' .gv;n[iv"
devy;n" pr" pNq; yoign;' Klexs'=ye 11
idvsSy rivmR?ye svRk;l' VyviSqt"
        e
svR√IpeWu mw]y inx;ıRSy c sNmu%" 12
¨dy;Stmne cwv svRk;l' tu sMmu%e
ividx;su TvXoW;su tq; b[˜n( idx;su c 13
   R
ywy] ÎXyte .;Sv;Ns teW;mudy" SmOt"
itro.;v' c y]wit t]wv;Stmn' rve" 14
             148
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]nwv;StmnmkúSy nody" svRd; st"
¨dy;Stmn;:y' ih dxRn;dxRn' rve" 15
x£;dIn;' pure itœn( SpOxTyeW pur]ym(
ivko,* √* ivko,SqS]In( ko,;N√e pure tq; 16
¨idto vıRm;n;i.r;m?y;ˆ;ˇpn[iv"
          e
tt" pr' ÓsNtIi.g;Ri.rSt' inyCzit 17
¨dy;Stmn;>y;' c SmOte pUv;Rpre idx*
y;vTpurSt;ˇpit t;vTpOœe c p;êRyo" 18
       eR
Ateåmrigremro®pir b[˜," s.;m(
yeye mrIcyokúSy p[y;iNt b[˜," s.;m(
tete inrSt;St∫;s; p[tIpmupy;iNt vw 19
tSm;i∂XyuˇrSy;' vw idv;r;i]" sdwv ih
   e
svRW;' √IpvW;R,;' me®®ˇrto yt" 20
p[.; ivvSvto r;];vSt' gCzit .;Skre
            R
ivxTyi¶mto r;]* viˆdUr;Tp[k;xte 21
           e
vˆe" p[.; tq; .;nuidRn„v;ivxit i√j
             R
atIv viˆs'yog;dt" sUy" p[k;xte 22
tejsI .;Skr;¶eye p[k;xo„,SvÂip,I
     [ e
prSpr;nupvx;d;Py;yete idv;inxm( 23
di=,oˇr.UMyıeR smuiˇœit .;Skre
ahor;]' ivxTyM.Stm" p[;k;XyxIlvt( 24
                 e
a;t;m[; ih .vTy;po idv;nˇ_p[vxn;t(
                e u
idn' ivxit cwv;'.o .;SkreStmupyiW
                  e
tSm;CzuKl; .vNTy;po nˇ_mˆ" p[vxn;t( 25
Ev' pu„krm?yen yd; y;it idv;kr"
i]'x∫;gStu meidNy;Std; m*hUiˇRk° git" 26
                     149
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
k⁄l;lc£pyRNte .[m•eW idv;kr"
kroTyhStq; r;i]' ivmuçNmeidnI' i√j" 27
aynSyoˇrSy;d* mkr' y;it .;Skr"
tt" k⁄M.' c mIn' c r;Xo r;Xy'tr' i√j 28
     e          u
i]„vet„vq .uˇ_ÉWu tto vwWvtI' gitm(
           R
p[y;it sivt; k⁄v•hor;]' tt" smm( 29
                e
tto r;i]" =y' y;it vıRtånuidn' idnm( 30
ttí imqunSy;Nte pr;' k;œ;mup;gt"
r;ix' kkú$k˘ p[;Py k⁄®te di=,;ynm( 31
k⁄l;lc£py|to yq;xI`[' p[vˇRte
          R
di=,p[£me sUyStq; xI`[' p[vˇRte 32
              e
aitveigty; k;l' v;yuvgbl;∞rn(
tSm;Tp[’∑;' .Uim' tu k;len;Lpen gCzit 33
            [     U
sUy;Re √;dxi." xw`‰;nmuhˇeR di=,;yne
        O
]yodx;ıRm=;,;mˆ; tu crit i√j
  U Rw
muhˇSt;vÎ=;i, nˇ_m∑;dxwírn( 34
k⁄l;lc£m?ySqo yq; mNd' p[spRit
         R
tqodgyne sUy" spRte mNdiv£m" 35
      e
tSm;∂I`R, k;len .UimmLp;' tu gCzit
       U
a∑;dxmuht| yduˇr;y,piímm( 36
ah.Rvit t∞;ip crte mNdiv£m" 37
]yodx;ıRmˆ; tu A=;,;' crte riv"
  U Rw
muhˇSt;vÎ=;i, r;]* √;dxi.írn( 38
ato mNdtr' n;>y;' c£˘ .[mit vw yq;
             u
mOiTp<@ îv m?ySqo /[vo .[mit vw tq; 39
k⁄l;lc£n;i.Stu yq; t]wv vtRte
              150
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]  u         e
/[vStq; ih mw]y t]wv pirvtRte 40
¨.yo" k;œyomR?ye .[mto m<@l;in tu
            R
idv; nˇ_' c sUySy mNd; xI`[; c vw git" 41
mNd;iˆ yiSm•yne xI`[; nˇ_' td; git"
xI`[; inix yd; c;Sy td; m'd; idv; git" 42
       w
Ek p[m;,mevW m;g| y;it idv;kr"
         '
ahor;]e, yo .uˇ_É smSt; r;xyo i√j 43
             '
W@ev r;xIn( yo .uˇ_É r;];vNy;'í Wi@(dv; 44
r;ixp[m;,jint; dI`RÓSv;Tmt; idne
                  R u
tq; inx;y;' r;xIn;' p[m;,wl`dI`Rt; 45
      R
idn;deidR`ÓSvTv' t∫ogenv j;ytew
¨ˇre p[£me xI`[; inix m'd; gitidRv; 46
di=,e Tvyne cwv ivprIt;' ivvSvt" 47
¨W; r;i]" sm;:y;t;Vyui∑í;PyuCyte idnm(
p[oCyte c tq; s'?y; ¨W;Vyu∑‰oyRdNtrm( 48
s'?y;k;le c s'p;[ ¢e r*{e prmd;®,e
              R
mNdeh; r;=s; `or;" sUyimiCziNt %;idtum( 49
p[j;pit’t" x;pSteW;' mw]y r=s;m(e
a=yTv' xrIr;,;' mr,' c idne idne 50
     R     Ru
tt" sUySy twyı' .vTyTyNtd;®,m(
tto i√joˇm;Stoy' s'i=piNt mh;mune 51
        u
—k;rb[˜s'yˇ_' g;y}y; c;i.miN]tm(
                 e
ten dÁiNt te p;p; vj[I.Utn v;ir,; 52
ai¶ho]e hUyte y; smN]; p[qm;¸it"
    e
sUy;RJyoit" shß;'xu sm; dIPyit .;Skr" 53
   '
a;ek;ro .gv;iNv„,uiS]/;m; vcs;' pit"
                     151
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
tdu∞;r,tSte tu ivn;x' y;'it r;=s;" 54
    '
vw„,uv;ex" pr" sUy;Re yoNtJy;Ritrs'Plvm(e
ai.y;yk —k;rStSy tTp[rk˘ prm( 55   e
              '
ten s'pi[e rt' Jyoitr;ek;re,;q dIi¢mt(
dhTyXoWr=;'is mNdeh;:y;Ny`;in vw 56
tSm;•oLl'`n' k;y| s'?yop;snkmR,"
s hiNt sUy| sN?y;y; nop;iSt' k⁄®te tu y" 57
tt" p[y;it .gv;Nb[;˜,wri.ri=t"
v;li%Ly;idi.íwv jgt" p;lno¥t" 58
k;œ; inmeW; dx p'c cwv i]'x∞ k;œ; g,yeTkl;' c
               UR
i]'xTklíwv .veNmuhtStwiS]'xt; r;}yhnI smete 59
            w
Ó;svOıI Tvh.;RgidRvs;n;' yq;£mm(
      U R
sN?y;muhˇm;]; vw Ó;svOı* sm; SmOt; 60
     O
re%;p[.Tyq;idTye i]muhˇgte rv*  U R
p[;t" SmOtStt" k;lo .;gí;ˆ" s pçm" 61
tSm;Tp[;tStn;Tk;l;iT]muhˇStu s©v"  U R
          U R
m?y;ˆiS]muhˇStu tSm;Tk;l;ˇu s©v;t( 62
tSm;Nm;?y;iˆk;Tk;l;dpr; îit SmOt"
         U
]y Ev muhˇ;RStu k;l.;g" SmOto bu/" 63   w
a;pr; e VytIte tu k;l" s;y;ˆ Ev c
       U      U
dxpç muht| vw muht;RS]y Ev c 64
        U       wu
dxp'c muht| vw ahvRWvt' SmOtm( 65
vıRte Óset cwv;Pyyne di=,oˇre
                 R
ahStu g[ste r;i]' r;i]g[sit v;srm( 66
xr√sNtyomR?ye ivWuv' tu iv.;Vyte
tul;meWgte .;n* smr;i]idn' tu tt( 67
             152
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]kkú$;viSqte .;n* di=,;ynmuCyte
¨ˇr;y,mPyuˇ_' mkrSqe idv;kre 68
    U
i]'xNmuht| kiqtmhor;]' tu yNmy;
t;in p'cdx b[˜n( p= îTyi./Iyte 69
m;s" p=√yenoˇ_o √* m;s* c;kúj;vOt" u
               '
Atu]y' c;Pyyn' √eåyne vWRsiDte 70
s'vTsr;dy" p'c ctum;RsivkiLpt;"
iníy" svRk;lSy yugimTyi./Iyte 71
s'vTsrStu p[qmo i√tIy" pirvTsr"
           R
î√TsrStOtIyStu ctuqí;nuvTsr"
vTsr" p'cmí;] k;loy' yugs'iDt" 72
y" êetSyoˇr" xwl" Í©v;init iv≈ut"
]Ii, tSy tu Í'g;i, mwry' Ígv;NSmOt" 73
              u
di=,' coˇr' cwv m?y' vwWvt' tq;
xr√s'tyomR?ye t∫;nu" p[itp¥te
             e
meW;d* c tul;d* c mw]y ivWuv' SmOtm( 74
td; tuLymhor;]' kroit itimr;ph"
      U
dxpç muht| vw tdetdu.y' SmOtm( 75
p[qme ’iˇk;.;ge yd; .;Sv;'Std; xxI
        |e
ivx;%;n;' ctuqXo mune itœTys'xym( 76
          R
ivx;%;n;' yd; sUyírTy'x' tOtIykm(
td; cN{' ivj;nIy;T’iˇk;ixris iSqtm( 77
tdwv ivWuv;:yoåy' k;l" pu<yoåi./Iyte
            e
td; d;n;id dey;in dev>y" p[yt;Tmi." 78
b[;˜,e>y" iptO>yí mu%metˇu d;njm(
dˇd;nStu ivWuve ’t’Tyoi.j;yte 79
                     153
                   MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
ahor;];ıRm;s; tu kl;" k;œ;" =,;Stq;
p*,Rm;sI tq; Dey; am;v;Sy; tqwv c
           U w
isnIv;lI k⁄hív Ek; c;numitStq; 80
tpStpSy* m/um;/v* c xu£" xuicí;ynmuˇr' Sy;t(
n.on.Sy* c îWStqojRSsh"shSy;ivit di=,' tt( 81
lok; lokí yXxwl" p[;guˇ_o .vto my;
lokp;l;Stu cTv;rSt] itœiNt suvt;" 82  [
su/;m; xƒp;∞wv kdRmSy;Tmj* i√j
             R ⁄
ihr<yrom; cwv;Nyítuq" kÉkm;nip 83
in√RN√; inr.Im;n; inStN{; in„pirg[h;"
lokp;l;" iSqt; Áete lok;lokÉ ctuidRxm( 84
¨ˇr' pdgSTySy ajvIQy;í di=,m(
iptOy;n" s vw pNq; vwê;nrpq;äih" 85
t];ste mh;Tm;n AWyo yeåi¶hoi],"
.Ut;rM.’t' b[˜ x'sNto AiTvgu¥t;"
p[;r.Nte tu ye lok;SteW;' pNq;" s di=," 86
          R
cilt' te punb[˜ Sq;pyiNt yugyge e u
sNtTy; tps; cwv my;Rd;i." ≈utn c 87 e
                  e
j;ym;n;Stu pUveR c piím;n;' gOhWu vw
        eR
piím;íwv pUvW;' j;yNte iv/nei„vh 88
Evm;vˇRm;n;Ste itœiNt inytv[t;"
    R
sivtudi=,' m;g| i≈t; Á;cN{t;rkm( 89
n;g;vIQyuˇr' y∞ s¢iWR>yí di=,m(
¨ˇr" sivtu" p'q; devy;ní s SmOt" 90
t] te v;isn" isı; ivml; b[˜c;ir,"
sNtit' te jugPu s'it tSm;NmOTyuijRtí tw" 91
            154
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]a∑;xIitshß;i, munIn;mU?vRrts;m( e
¨dKpNqnmyRM," iSqt; Á;.Uts'Plvm( 92
     [        u
te s'pyog;Llo.Sy mwqnSy c vjRn;t(
       O
îCz;√eW;p[vÊy; c .Ut;rM.ivvjRn;t( 93
                e
puní k;m;s'yog;CzBd;ded;RWdxRn;t(
               O
îTyei." k;r,w" xuı;StemtTv' ih .eijre 94
a;.Uts'Plv' Sq;nmmOtTv' iv.;Vyte
]wloKyiSqitk;loympunm;Rr ¨Cyte 95
b[˜hTy;ême/;>y;' p;ppu<y’to ivi/"
a;.Uts'Plv;NtNtu flmuˇ_' tyoi√Rj 96
        e   e
y;vNm;]e p[dXo tu mw]y;viSqto /[v" u
             e
=ym;y;it t;vˇu .Umr;.Uts'Plv;t( 97
           u
Ë?voRˇrmOiW>yStu /[vo y] VyviSqt"
Eti√„,upd' idVy' tOtIy' Vyoiª .;surm( 98
   R
in/UtdoWp˚;n;' ytIn;' s'yt;Tmn;m(
Sq;n' tTprm' ivp[ pu<yp;pir=ye 99
apu<ypu<yoprme =I,;XoW;i¢hetv"
y] gTv; n xociNt ti√„,o" prm' pdm( 100
    u[
/mR/v;¥;iStœiNt y] te loks;i=,"
      e
tTs;∑‰;RTp•yogi/RSti√„,o" prm' pdm( 101
y]otmetTp[ot' c y∫Ut' scr;crm(
         e
.;Vy' y ivê' mw]y ti√„,o" prm' pdm( 102
idvIv c=ur;tt' yoign;' tNmy;Tmn;m(
ivvekD;nÎ∑' c ti√„,o" prm' pdm( 103
                   u
yiSmNp[itiœto .;Sv;Nme!I.Ut" Svy' /[v"
 u
/[ve c svRJyotI'iW Jyoit„vM.omuco i√j 104
                     155
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
  e           Re e
me`Wu s'gt; vOi∑vO∑" sO∑í poW,m(
            e
a;Py;yn' c svRW;' dev;dIn;' mh;mune 105
ttí;Jy;¸it√;r; poiWt;Ste hiv.uj"   R
   e
vO∑" k;r,t;' y;'it .Ut;n;' iSqtye pun" 106
EvmetTpd' iv„,oStOtIymml;Tmkm(
a;/;r.Ut' lok;n;' ]y;,;' vOi∑k;r,m( 107
tt" p[.vit b[˜NsvRp;phr; sirt(
               e
g'g; dev;'gn;'g;n;mnulpnipÔr; 108
           u
v;mp;d;Mbuj;'gœn%ßotoivingRt;m(
                    u
iv„,oibR.iˇR y;' .KTy; ixrs;hinRx' /[v" 109
tt" s¢WRyo ySy;" p[;,;y;mpr;y,;"
itœiNt vIicm;l;i.®Ám;nj$;jle 110
    e w     R
v;y;R`" s'ttwySy;" Pl;ivt' xixm<@lm(
.Uyoi/ktr;' k;'it' vhTyetduh =ye 111
        w
me®pO∑e ptTyu∞inR„£;'t; xixm<@l;t(
jgt" p;vn;q;Ry p[y;it c ctuidRxm( 112
sIt; c;lknNd; c c=u.{; c s'iSqt; R
         eR
Ekìv y; ctu.d; idG.edgitl=,; 113
                  e
.ed' c;lknNd;:y' ySy;" xv;Rip di=,;m(
d/;r ixrs; p[ITy; vW;R,;mi/k˘ xtm( 114
xM.ojR$;kl;p;∞ ivin„£;Nt;iSqxkúr;"
Pl;viyTv; idv' inNye y; p;p;Nsgr;Tmj;n( 115
ò;tSy sille ySy;" s¥" p;p' p[,Xyit
     Ru          e
apUvp<yp[;i¢í s¥o mw]y j;yte 116
dˇ;" iptO>yo y];pStnyw" ≈ıy;iNvtw"
                 e R
sm;xt' p[yCz'it tOi¢' mw]y dul.;m( 117
             156
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]          R e
ySy;imÇ; mh;yDwyDx' pu®Woˇmm(
i√j .Up;" pr;' isiımv;puidRiv ceh c 118
            R
ò;n;i√/Utp;p;í y∆lwytyStq;
kÉxv;sˇ_mns" p[;¢; inv;R,muˇmm( 119
≈ut;åi.liWt; Î∑; SpO∑; pIt;åvg;iht;
y; p;vyit .Ut;in k°itRt; c idneidne 120
    e
g'g;g'git ywn;Rm yojn;n;' xt„vip
iSqtw®∞;irt' hiNt p;p' jNm]y;ijRtm( 121
yt" s; p;vn;y;l' ]y;,;' jgt;mip
   U
smu∫t; pr' tˇu tOtIy' .gvTpdm( 122
              '
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e i√tIyeXoå∑moå?y;y" 8
≈Ip;rxr ¨v;c
t;r;my' .gvt" ixxum;r;’it p[.o"
       R           u
idiv Âp' hreyˇu tSy puCze iSqto /[v" 1
swW .[mn( .[;myit cN{;idTy;idk;n( g[h;n(
.[mNtmnu t' y;iNt n=];i, c c£vt( 2
               w
sUy;RcN{ms* t;r; n=];i, g[h" sh
         Ru[
v;t;nIkmywbNR /w/ve bı;in t;in vw 3
ixxum;r;’it p[oˇ_' y{Up' JyoitW;' idiv
n;r;y,oåyn' /;ª;' tSy;/;r" Svy' ˙id 4
¨ˇ;np;dpu]Stu tm;r;?y jgTpitm(
            u
s t;r; ixxum;rSy /[v" puCze VyviSqt" 5
a;/;r" ixxum;rSy sv;R?y=o jn;dRn"
 u          u
/[vSy ixxum;rStu /[ve .;nuVyRviSqt" 6
td;/;r' jg∞ed' sdev;surm;nuWm( 7
                     157
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
yen ivp[ iv/;nen tNmmwkmn;" Í,u
           w
ivvSv;n∑i.m;Rsr;d;y;po rs;iTmk;"
vWRTyMbu ttí;•m•;dPyi%l' jgt( 8
      u
ivvSv;n'xi.StI+,wr;d;y jgto jlm(
som' pu„,;TyqeNduí v;yun;@ImywidRiv
         e
n;lwivRi=pteå.[Wu /Um;GNyinlmUitRWu 9
n .[XyiNt ytSte>yo jl;Ny.[;i, t;Nyt"
a.[Sq;" p[pt'Ty;po v;yun; smudIirt;"
            e
s'Sk;r' k;ljint' mw]y;s;¥ inmRl;" 10
sirTsmu{.*m;Stu tq;p" p[;i,sM.v;"
ctu„p[k;r; .gv;n;dˇe sivt; mune 11
a;k;xg'g;sill' tq;d;yg.iStm;n(
an.[gtmevoVy;| s¥" i=pit riXmi." 12
          R
tSy s'SpxRin/Utp;pp'ko i√joˇm
n y;it nrk˘ mTy;Re idVy' ò;n' ih tTSmOtm( 13
             w
Î∑sUy| ih y√;ir ptTy.[ivRn; idv"
a;k;xg'g;sill' tÌoi." i=Pyte rve" 14
’iˇk;idWu A=eWu ivWmeWu c yi∂v"
Î∑;kúpitt' Dey' tÌ;'g' idGgjoiJZtm( 15
    e         e
yuGm=RWu c yˇoy' ptTyk;RiJZt' idv"
   R
tTsUyriXmi." sv| sm;d;y inrSyte 16
¨.y' pu<ymTyq| nO,;' p;p.y;phm(
a;k;xg'g;sill' idVy' ò;n' mh;mune 17
     w
yˇu mw`" smuTsO∑' v;ir tTp[;i,n;' i√j
pu„,;Ty*W/y" sv;R jIvn;y;mOt' ih tt( 18
ten vOiı' pr;' nIt" sklí*W/Ig,"
              158
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]s;/k" flp;k;Nt" p[j;n;' i√j j;yte 19
ten yD;Nyq;p[oˇ_;Nm;nv;" x;S]c=uW"
k⁄vNR TyhrhStwí dev;n;Py;yyiNt te 20
Ev' yD;í ved;í v,;Rí i√jpUvk;"R
svRe devink;y;í svRe .Utg,;í ye 21
vO∑‰; /Otimd' svRm•' in„p;¥te yy;
s;ip in„p;¥te vOi∑" siv]; muinsˇm 22
          Ru[
a;/;r.Ut" sivtu/vo muinvroˇm
 u
/[vSy ixxum;roås* soip n;r;y,;Tmk" 23
˙id n;r;y,StSy ixxum;rSy s'iSqt"
      U
b.ˇ;R svR.t;n;m;id.Ut" sn;tn" 24
              '
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e i√tIyeXo nvmoå?y;y" 9
≈Ipr;xr ¨v;c
}yxIitm<@lxt' k;œyorNtr' √yo"
a;roh,;vroh;>y;' .;norBden y; git" 1
         w
s rqoi/iœto devr;idTyw AiWi.Stq;
    w
gN/vRrPsroi.í g[;m,IspRr;=sw" 2
/;t; £tuSql; cwv pulSTyo v;suikStq;
     ≠  e
rq.Odg;[ m,IhRitStuMbu®íwv s¢m" 3
Ete vsiNt vw cw]e m/um;se sdwv ih
   e
mw]y SyNdne .;no" s¢m;s;i/k;ir," 4
ayRm; pulhíwv rq*j;" puiÔkSql;
  e
p[hit" kCzvIrê n;rdí rqe rve" 5
m;/ve invsNTyete xuics'De inbo/ me 6
im]oi]St=ko r=" p*®Weyoq menk;
                     159
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
           e w
h;h; rqSvníwv mw]yte vsiNt vw 7
v®,o visœo rM.; c shjNy; ¸hUrq"
rqic]Stq; xu£É vsNTy;W;!s'DkÉ 8
îN{o ivê;su" ßot; El;pu]Stq;'igr;"
p[Mloc; c n.Syete si¢í;kÉú vsiNt vw 9
       [ e   u
ivvSv;nugsní .Ogr;pUr,Stq;
anuMloc; x'%p;lo Vy;`[o .;{pde tq; 10
pUW; c su®icv;Rto g*tmoq /nÔy"
  e
suW,oåNyo `Ot;cI c vsNTy;êyuje rv* 11
      R
ivê;vsu.r√;j" pjRNywr;vt* tq;
ivê;cI senij∞;ip k;iˇRkÉ c vsiNt vw 12
a'x" k;Xypt;+y;RStu mh;pµStqovRxI
                e
ic]senStq; iv¥uNm;gRxIWRi/k;ir," 13
   R     u    R
£tu.gStqo,;Ry" SfÀj" k;k;R$kStq; e
air∑neimíwv;Ny; pUv;RiciˇvRr;Psr;" 14
p*Wm;se vsNTyete s¢.;Skrm<@le
lokp[k;xn;q;Ry ivg[vy;Ri/k;ir," 15
Tv∑;q jmdi¶í kMbloq itloˇm;
b[˜opetoq AtijıOtr;∑^oq s¢m" 16
               e
m;`m;se vsNTyete s¢ mw]y .;Skre
≈Uyt;' c;pre sUyeR f;Lgune invsiNt ye 17
            R
iv„,urêtro rM.; sUyvc;Rí sTyijt(
ivê;im]Stq; r=o yDopeto mh;mune 18
     e e
m;se„vetWu mw]y vsNTyete tu s¢k;"
    R
sivtum<@le b[˜iNv„,uxKTyupbOiht;" 19'
              w
StuviNt muny" sUy| g'/vRgIRyte pur"
             160
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]            R
nOTyNTyPsrso y;iNt sUySy;nuinx;cr;" 20
                ' [
vhiNt p•g; y=w" i£yteå.IWusgh" 21
        w
v;li%Ty;Stqwvn' pirv;yR sm;ste 22
         R
soy' s¢g," sUym<@le muinsˇm
           u
ihmo„,v;irvO∑In;' het" Svsmy' gt" 23
              '
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e i√tIyeXo dxmoå?y;y" 10
  e
mw]y ¨v;c
ydet∫gv;n;h g," s¢iv/o rve"
m<@le ihmt;p;de" k;r,' tNmy; ≈utm( 1
             e
Vy;p;rí;ip kiqto gN/v;Rrgr=s;m(
AWI,;' v;li%Ly;n;' tqwv;Psrs;' guro 2
y=;,;' c rqe .;noivR„,uxiˇ_/Ot;Tmn;m(
ik' c;idTySy yTkmR t•;]oˇ_' Tvy; mune 3
yid s¢g,o v;ir ihmmu„,' c vWRit
       eR
tiTkm] rveyn vOi∑" sUy;RidtIyRte
ivvSv;nuidto m?ye y;TyStimit ik' jn"
b[vITyetTsm' kmR yid s¢g,Sy tt( 5
pr;xr ¨v;c
   e
mw]y ≈Uyt;met¥∫v;NpirpOCzit
yq; s¢g,oPyek" p[;/;Nyen;i/ko riv" 6
svRxiˇ_" pr; iv„,o AGyju"s;ms'iDt;
swW; ]yI tpTy'ho jgtí ihniSt y; 7
swW iv„,u" iSqt" iSqTy;' jgt" p;lno¥t"
AGyju" s;m.UtoNt" sivtui√Rjitœit 8
        e
m;ism;is rivy;RySt] t] ih s; pr;
                     161
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
]yImyI iv„,uxiˇ_rvSq;n' kroit vw 9
                '
AcStuviNt pUv;R e m?y;ˆeq yjUiW vw
bOh{qNtr;dIin s;m;Nyˆ"=ye rivm( 10
a'gmeW; ]yI iv„,o AGyju" s;ms'iDt;
iv„,uxiˇ_rvSq;n' sd;idTye kroit s; 11
          w
n kÉvl' rve" xiˇ_vR„,vI s; ]yImyI
b[˜;q pu®Wo ®{S]ymetT]yImym( 12
sg;Rd* Aõ™myo b[˜; iSqt* iv„,uyjmy" R u R
®{" s;mmyoNt;y tSm;ˇSy;xuic?vRin" 13
            w
Ev' s; s;iÊvk° xiˇ_vR„,vI y; ]yImyI
a;Tms¢g,Sq' t' .;Sv'tmi/itœit 14
ty; c;i/iœt" soip j;JvlIit SvriXmi."
tm" smStjgt;' n;x' nyit c;i%lm( 15
             w
StuviNt cwn' munyo gN/vRgIRyte pur"
nOTyNTyoåPsrso y;iNt tSy c;nu inx;cr;" 16
vhiNt p•g; y=w" i£yteå.IWusgh" ' [
         w
v;li%Ly;Stqwvn' pirv;yR sm;ste 17
nodet; n;Stmet; c kd;icCziˇ_Âp/Ok™
iv„,uivR„,o" pOqk™ tSy g,;Ss¢iv/oåPyym( 18
StM.SqdpR,Syev yoåym;s•t;' gt"
z;y;dxRns'yog' s t' p[;“oTyq;Tmn" 19
           w
Ev' s; vw„,vI xiˇ_nRv;pwit tto i√j
m;s;num;s' .;SvNtm?y;Ste t] s'iSqtm( 20
   e
iptOdvmnu„y;dINs sd;Py;yyNp[."   u
pirvtRTyhor;]k;r,' sivt; i√j 21
  R    u
sUyriXmsuWM,;yStipRtSten cN{m;"
             162
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]’„,p=emrw" xêTpIyte vw su/;my" 22
pIt' t' i√kl' som' ’„,p==ye i√j
ipbiNt iptrSteW;' .;Skr;ˇpR,' tq; 23
a;dˇe riXmi.yRtu i=its'Sq' rs' riv"
tmuTsOjit .Ut;n;' pu∑‰q| sSyvOıye 24
ten p[I,;TyxeW;i, .Ut;in .gv;n[iv"
   e
iptOdvmnu„y;dInevm;Py;yyTys* 25
p=tOi¢' tu dev;n;' iptø,;' cwv m;isk°m(
            e
xêˇOi¢' c mTy;Rn;' mw]y;kú" p[yCzit 26
               '
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e i√tIyex Ek;dxoå?y;y" 11
≈Ipr;xr ¨v;c
rqiS]c£" somSy k⁄Nd;.;StSy v;ijn"
v;mdi=,to yuˇ_; dx ten crTys* 1
            u
vIQy;≈y;i, A=;i, /[v;/;re, veign;
Ó;svOiı£mStSy rXmIn;' sivtuyq; 2R
akúSyev ih tSy;ê;" s’¥uˇ_; vhiNt te
kLpmek˘ muin≈eœ v;rIg.Rsmu∫v;" 3
       w
=I,' pIt' sur" somm;Py;yyit dIi¢m;n(
  e w          É
mw]ykkl' sNt' riXmnwkn .;Skr" 4
           w
£me, yen pItoås* devSten inx;krm(
a;Py;yyTynuidn' .;Skro v;irtSkr" 5
  O
s'.t' c;/Rm;sen tTsomSq' su/;mOtm(
        e
ipbiNd dev; mw]y su/;h;r; ytoåmr;" 6
]y;iS]'xTshß;i, ]yiS]'xCzt;in c
]yiS]'xˇq; dev;" ipbiNt =,d;krm( 7
                     163
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
kl;√y;vix∑Stu p[iv∑" sUym<@lm(R
am;:y;rXm*R vsit am;v;Sy; tt" SmOt; 8
aPsu tiSm•hor;]e pUv| ivxit c'{m;"
tto vI®Tsu vsit p[y;Tyk| tt" £m;t( 9
izniˇ vI®/o yStu vI®Ts'Sqe inx;kre
p]' v; p;tyTyek˘ b[˜hTy;' s ivNdit 10
som' pçdXo .;ge ik'iciCz∑e kl;TmkÉ
             R
apr; e iptOg,; j`Ny' pyup;ste 11
ipbiNt i√kl;k;r' ix∑; tSy kl; tu y;
su/;mOtmyI pu<y; t;imNdo" iptro mune 12
inSsOt' tdm;v;Sy;' g.iSt>y" su/;mOtm(
                  R
m;s' tOi¢mv;Py;g[‰;' iptr" siNt invOt;"
s*My; bihRWdíwv ai¶„v;ˇ;í te i]/; 13
Ev' dev;n( iste p=e ’„,p=e tq; iptøn(
vI®/í;mOtmyw" xItwrPprm;,ui." 14
vI®/*Wi/in„pÊy; mnu„ypxuk°$k;n(
            u
a;Py;yyit xIt;'x" p[;k;Xy;Ò;dnen tu 15
          U
v;Yvi¶{Vys'.to rqíN{sutSy c
   w    Ru      u e
ipx'gSturgwyˇ_" so∑;i.v;Ryvigi." 16
              ' R w
svÂq" s;nukW;Re yuˇ_o .Us.vwhy"
sop;s'gpt;kStu xu£Sy;ip rqo mh;n( 17
a∑;ê" k;çn" ≈Im;N.*mSy;ip rqo mh;n(
           u
pµr;g;®,wrêw" s'yˇ_o viˆsM.vw" 18
      u w Ru
a∑;i." p;'@ryˇ_o v;iji." k;'cno rq"
tiSm'iStœit vW;RNte r;x*r;x* bOhSpit" 19
a;k;xsM.vwrê*" xblw" SyNdn' yutm(
             164
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tm;®Á xnwy;Rit mNdg;mIxnwír" 20
           '
Sv.;RnoSturg; Á∑* .Og;.; /Usr' rqm(
        e
s’¥uˇ_;Stu mw]y vhNTyivrt' sd; 21
a;idTy;i•SsOto r;¸" som' gCzit pvRsu
a;idTymeit som;∞ pun" s*reWu pvRsu 22
      u
tq; kÉtrqSy;ê; aPy∑* v;tr'hs"
pl;l/Umv,;R.; l;=;rsin.;®,;" 23
Ete my; g[h;,;' vw tv;:y;t; rq; nv
    u
svRe /[ve mh;.;g p[bı; v;yuriXmi." 24
            u
g[h=Rt;r;i/„<y;in /[ve bı;NyXoWt"
          e
.[mNTyuictc;re, mw]y;inlriXmi." 25
y;v;NTyíwv t;r;St; t;vNto v;trXmy"
     u
svRe /[ve inbı;Ste .[mNto .[;myiNt tm( 26
twlpI@; yq; c£˘ .[mNto .[;myiNt vw
tq; .[miNt JyotI'iW v;tivı;in svRx" 27
al;tc£v¥;iNt v;tc£Éirt;in tu
ySm;JyotI'iW vhit p[vhSten s SmOt" 28
             u
ixxum;rStu y" p[oˇ_" s /[vo y] itœit
si•vex' c tSy;ip Í,u„v muinsˇm 29
ydˆ; k⁄®te p;p' t' ÎÇ; inix muCyte
y;vNTyíwv t;r;St;" ixxum;r;i≈t; idiv
t;vNTyev tu vW;Ri, jIvTy>yi/k;in c 30
¨ˇ;np;dStSy;/o ivDeyo Áuˇro hnu"
yDoå/rí ivDeyo /m;Re mUı;Rnm;i≈t" 31
               R
˙id n;r;y,í;Ste aiên* pUvp;dyo"
v®,í;yRm; cwv piíme tSy siKqnI 32
                     165
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
ixXn" s'vTsrStSy im]oåp;n' sm;i≈t" 33
puCzei¶í mheN{í kXypoq tto /[v" u
t;rk; ixxum;rSy n;Stmeit ctu∑ym( 34
îTyeW si•vexoåy' pOiqVy; JyoitW;' tq;
√Ip;n;mud/In;' c pvRt;n;' c k°itRt" 35
vW;R,;' c ndIn;' c ye c teWu vsiNt vw
            e
teW;' SvÂpm;:y;t' s'=p" ≈Uyt;' pun" 36
ydMbu vw„,v" k;yStto ivp[ vsuN/r;
        U
pµ;k;r; smu∫t; pvRt;B?y;ids'yt; 37 u
         Ru     R
JyotI'iW iv„,u.vn;in iv„,uvn;in iv„,uigRryo idxí
n¥" smu{;í s Ev sv| ydiSt y•;iSt c ivp[vyR 38
D;nSvÂpo .gv;Nytos;vXoWmUiˇRnR tu vStu.t"  U
tto ih xwl;iB//r;id.ed;Ô;nIih ivD;nivjOiM.t;in 39
yd; tu xuı' injÂip sv| kmR=ye D;nmp;StdoWm(
                        e
td; ih s'kLptro" fl;in .viNt no vStuWu vStu.d;" 40
vSTviSt ik' k⁄]icd;idm?ypyRNthIn' sttwkÂpm(
y∞;Nyq;Tv' i√j y;it .Uyo n tˇq; t] k⁄to ih tÊvm( 41
                     R
mhI `$Tv' `$t" kp;ilk; kp;ilk;cU,rjSttoå,u"
                    U
jnw" SvkmRiStimt;Tminíywr;l+yte b[ih ikm] vStu 42
          e
tSm;• ivD;nmOtiSt ik˘…cTKv…cTkd;…cid≠√j vStuj;tm( )
           e       R
ivD;nmek˘ injkmR.div….•…cˇeb¸/;>yuptm( 43 e
D;n' ivxuı' ivml' ivxo kmXoWlo.;idinrSts©m(
                e
Ek˘ sdwk˘ prm" prex" s v;sudvo n ytoNydiSt 44
s∫;v Ev' .vto myoˇ_o D;n' yq; sTymsTymNyt(
Etˇu yTs'Vyvh;r.Ut' t];ip coˇ_' .uvn;i≈t' te 45
     R
yD" pxuviˆrXoWAiTvKsom" sur;" SvgRmyí k;m"
             166
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]îTy;idkm;Ri≈tm;gRÎ∑' .Ur;id.og;í fl;in teW;m( 46
y∞wt∫uvngt' my; tvoˇ_' svR] v[jit ih t] kmRvXy"
     u                   e
D;Tvwv' /[vmcl' sdwkÂp' tTk⁄y;Ri√xit ih yen v;sudvm( 47
              '
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e i√tIyeXo √;dxoå?y;y" 12
  e
mw]y ¨v;c
.gvNsMyg;:y;t' yTpO∑ois my; ikl
.Usmu{;idsirt;' s'Sq;n' g[hs' iSqit" 1
iv„<v;/;r' yq; cwtT]wloKy' smviSqtm(
prm;qRStu te p[oˇ_o yq;D;n' p[/;nt" 2
yÊvet∫gv;n;h .rtSy mhIpte"
≈otuimCz;im cirt' tNmm;:y;tumhRis 3
.rt" s mhIp;l" s;lg[;meåvsiTkl
             e
yogyuˇ_" sm;/;y v;sudve sd; mn" 4
   e
pu<yedxp[.;ven ?y;ytí sd; hirm(
kq' tu n;å.vNmuiˇ_yRd.UTs i√j" pun" 5
ivp[Tve c ’t' ten y∫Uy" sumh;Tmn;
.rten muin≈eœ tTsv| vˇ_⁄mhRis 6
≈Ipr;xr ¨v;c
s;lg[;me mh;.;go .gv•‰Stm;ns"
            e
s ¨v;s icr' k;l' mw]y pOiqvIpit" 7
           e
aih's;id„vXoWeWu gu,Wu gui,n;' vr"
av;p prm;' k;œ;' mnsí;ip s'yme 8
yDex;Cyut goivNd m;/v;nNt kÉxv
              e
k⁄„, iv„,o ˙WIkÉx v;sudv nmoStu te 9
îit r;j;h .rto hren;Rm;in kÉvlm(
                     167
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
        e
n;Ny∆g;d mw]y ik'icTSvp[;Ntreip c
EtTpdNtdq| c ivn; n;Nydic'tyt( 10
simTpu„pk⁄x;d;n' c£É devi£y;’te
n;Ny;in c£É km;Ri, inSs©o yogt;ps" 11
          e
jg;m soi.Wek;qRmkd; tu mh;ndIm(
sò* t] td; c£É ò;nSy;nNtri£y;" 12
aq;jg;m tˇIr' jl' p;tu' ipp;ist;
           ì
a;s•p[sv; b[˜•ekv hir,I vn;t( 13
tt" sm.vˇ] pItp[;ye jle tq;
is'hSy n;d" sumh;NsvRp;[ i,.y'kr" 14
tt" s; shs; ];s;d;Plut; inªg;t$m(
aTyu∞;roh,en;Sy; n¥;' g.R" pp;t h 15
       e
tmUÁm;n' vegn vIicm;l;pirPlutm(
jg[;h s nOpo g.;RTpitt' mOgpotkm( 16
   [
g.RpCyuitdoWe, p[oˇu©;£m,en c
  e
mw]y s;ip hir,I pp;t c mm;r c 17
hir,I' t;' ivloKy;q ivp•;' tOpt;ps"
mOgpot' sm;d;y injm;≈mm;gt" 18
ck;r;nuidn' c;s* mOgpotSy vw nOp"
poW,' pu„ym;,í s ten vvO/e mune 19
cc;r;≈mpyRNte tO,;in ghneWu s"
         R
√r' gTv; c x;dUl];s;d>y;yy* pun" 20
p[;tgRTv;itdUr' c s;ym;y;Tyq;≈mm(
puní .rtSy;.Ud;≈mSyo$j;åijre 21
tSy tiSmNmOge dUrsmIppirvitRin
a;sI∞et" sm;sˇ_' n yy;vNyto i√j 22
            168
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]ivmuˇ_r;Jytny" p[oiJZt;XoWb;N/v"
mmTv' s ck;ro∞wStiSmNhir,b;lkÉ 23
    ìR     w    e
ik' vOk.i=to Vy;`[" ik' is'hn inp;itt"
icr;ym;,e in„£;Nte tSy;sIidit m;nsm( 24
               R
EW; vsumtI tSy %ur;g[=tkbur; 25
p[Itye mm j;tos* Kv mmw,kb;lk"
     e
ivW;,;g[, mä;¸' k<@Uynpro ih s"
  e
=em,;>y;gtor<y;dip m;' su%iy„yit 26
Ete lUnix%;StSy dxnwricroÌtw"
k⁄x;" k;x; ivr;jNte b$v" s;m;g; îv 27
îTq' icrgte tiSmNs c£É m;ns' muin"
p[Iitp[s•vdn" p;êRSqe c;.vNmOge 28
sm;i/.©StSy;sIˇNmyTv;Ît;Tmn"
sNTyˇ_r;Jy.ogiıRSvjnSy;ip .Upte" 29
cpl' cple tiSmNdUrg' dUrg;imin
           R
mOgpoteå.vi∞ˇ' SqwyvˇSy .Upte" 30
k;len gCzt; soåq k;l' c£É mhIpit"
        e
iptev s;ß' pu], mOgpoten vIi=t" 31
mOgmev td;{;=IÊyjNp[;,;ns;vip
       e
tNmyTven mw]y n;NyiTk'icdicNtyt( 32
ttí tTk;l’t;' .;vn;' p[;Py t;ÎxIm(
jMbUm;gRe mh;r<ye j;to j;itSmro mOg" 33
j;itSmrTv;dui√¶" s's;rSy i√joˇm
ivh;y m;tr' .Uy" s;lg[;mmup;yy* 34
      w   R   R
xu„kìStO,Stq; p,w" s k⁄v•;TmpoW,m(
     uU
mOgTvhet.tSy kmR,o in„’it' yy* 35
                     169
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
t] coTsO∑dehos* jDe j;itSmro i√j"
sd;c;rvt;' xuıe yoign;' p[vre k⁄le 36
svRivD;ns'p•" svRx;S];qRtÊvivt(
        e
apXyTs c mw]y a;Tm;n' p[’te" prm( 37
a;Tmnoåi/gtD;no dev;dIin mh;mune
   U   e
svR.t;Ny.edn s ddxR td;Tmn" 38
n pp;# gu®p[oˇ_' ’topnyn" ≈uitm(
n ddxR c km;Ri, x;S];i, jgOhe n c 39
¨ˇ_oip b¸x" ik'ic∆@v;Kym.;Wt
tdPys'Sk;rgu,' g[;Myv;Kyoiˇ_s'i≈tm( 40
ap?vStvpu" soip miln;Mbr/OiG√j"
         w
iKl•dNt;Ntr" svR" pir.Ut" s n;grw" 41
             R
sMm;nn;pr;' h;in' yogıe" k⁄®te yt"
jnen;vmto yogI yogisı' c ivNdit 42
tSm;∞ret vw yogI st;' /mRmdUWyn(
             u wR
jn; yq; vmNyerNgCzeynv s©itm( 43
ihr<yg.Rvcn' ivicNTyeTq' mh;mit"
a;Tm;n' dxRy;m;s j@oNmˇ;’it' jne 44
 '
.uˇ_É k⁄Lm;Wv;$‰;idx;k˘ vNy' fl' k,;n(
y¥d;“oit sub¸ tdˇe k;ls'ymm( 45
    R
iptyuprte soåq .[;tO.;[ tOVyb;N/vw"
k;irt" =e]km;Ridkd•;h;rpoiWt" 46
sm;=pIn;vyvo j@k;rI c kmRi,
svRlokopkr,' b.Uv;h;rcetn" 47
t' t;Îxms'Sk;r' ivp[;’itivcei∑tm(
=ˇ;s*vIrr;jSy k;Lyw pxumkLpyt( 48
             170
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]r;]* t' sml'’Ty vwxsSy iv/;nt"
ai/iœt' mh;k;lI D;Tv; yogeêr' tq; 49
tt" %@±g' sm;d;y inixt' inix s; tq;
=ˇ;r' £Àrkm;R,miCznTk˘#mUlt"
Svp;WRdyut; devI pp* ®i/rmuLb,m( 50
ttSs*vIrr;jSy p[y;tSy mh;Tmn"
ivi∑kˇ;Rq mNyet ivi∑yoGyoyimTyip 51
t' t;Îx' mh;Tm;n' .SmCz•imv;nlm(
=ˇ; s*vIrr;jSy ivi∑yoGymmNyt 52
s r;j; ixibk;Â!o g't'u ’tmiti√Rj
    e u      e R
b.Uv=mtItIre kiplWRvr;≈mm( 53
≈ey" ikm] s's;re du"%p[;ye nO,;imit
p[∑'u t' mo=/mRD' kipl;:y' mh;muinm( 54
             R
¨v;h ixibk;' tSy =ˇuvcncoidt"
nO,;' ivi∑gOhIt;n;mNyeW;' soip m?yg" 55
gOhIto ivi∑n; ivp[" svRD;nwk.;jnm(
j;itSmros* p;pSy =yk;m ¨v;h t;m( 56
yy* j@mit" soq mOgm;];vloknm(
k⁄vNR mitmt;' ≈œStdNye Tvirt' yyu" 57
ivloKy nOpit" soq ivWm;' ixibk;gitm(
ikmetidTy;h sm' gMyt;' ixibk;vh;" 58
punStqwv ixibk;' ivloKy ivWm;' ih s"
nOp" ikmetidTy;h .vi∫gRMyteNyq; 59
     R
.UptevdtStSy ≈uTveTq' b¸xo vc"
ixibk;v;hk;" p[ocury' y;tITysTvrm( 60
r;jov;c
                     171
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
ik' ≈;NtoSyLpm?v;n' Tvyo!; ixibk; mm
ikm;y; ssho n Tv' pIv;nis inrI+yse 61
b[;˜, ¨v;c
n;h' pIv; n cwvo!; ixibk; .vto my;
n ≈;NtoiSm n c;y;so so!VyoiSt mhIpte 62
r;jov;c
p[Ty=' ÎXyse pIv;n¥;ip ixibk; Tviy
≈mí .;ro√hne .vTyev ih deihn;m( 63
b[;˜, ¨v;c
p[Ty=' .vt; .Up y∂»∑' mm t√d
blv;nblíeit v;Cy' pí;i√XoW,m( 64
Tvyo!; ixibk; ceit TvYy¥;ip c s'iSqt;
imQywtd] tu .v;HzO,otu vcn' mm 65
.Um* p;dyug' Tv;Ste jÏπ p;d√ye iSqte
   e R
Ëv;RjÏ;√y;vSq* td;/;r' tqodrm( 66
v=Sql' tq; b;hU SkN/* codrs'iSqt*
SkN/;i≈tey' ixibk; mm .;ro] ik' ’t" 67
ixibk;y;' iSqt' ced' vpuSTvdupli=tm(
t] TvmhmPy] p[oCyte cedmNyq; 68
            w
ah' Tv' c tq;Nye c .Ut®Á;m p;iqRv
gu,p[v;hpitto .Utvg*Rip y;Tyym( 69
kmRvXy; gu,íwte sÊv;¥;" pOiqvIpte
             e
aiv¥;s'ict' kmR t∞;xeWWu jNtuWu 70
              R
a;Tm; xuıo=r" x;Nto ingu," p[’te" pr"
  O
p[vı‰pcy* n;Sy EkSy;i%ljNtuWu 71
yd; nopcyStSy n cwv;pcyo nOp
             172
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]td; pIv;nsItITq' ky; yuKTy; Tvyeirtm( 72
.Up;dj'`;k$‰U®j#r;idWu s'iSqte
ixibkÉy' yq; SkN/e tq; .;r" smSTvy; 73
        R
tq;NywjNR tui..Up ixibko!; n kÉvlm(
xwl{umgOhoTqoip pOiqvI s'.voip v; 74
    '
yd; pus" sOqG.;v" p[;’tw" k;r,wnp RO
so!VyStu td;y;s" kq' v; nOpte my; 75
yd({Vy; ixibk; cey' td({Vyo .Uts'gh" [
                '
.vto meåi%lSy;Sy mmTvenopbOiht" 76
≈Ipr;xr ¨v;c
EvmuKTv;.vNm*nI s vhiHzibk;' i√j
         e
soip r;j;vtIy;RVy;| tTp;d* jgOhe Tvrn( 77
r;jov;c
.o.o ivsOJy ixibk;' p[s;d' k⁄® me i√j"
kQyt;' ko .v;n] j;LmÂp/r" iSqt" 78
yo .v;Nyi•imˇ' v; yd;gmnk;r,m(
               U
tTsv| kQyt;' iv√NmÁ' xu≈Wve Tvy; 79
b[;˜, ¨v;c
≈Uyt;' sohimTyet√ˇ_⁄' .Up n xKyte
¨p.oginimˇ' c svR];gmni£y; 80
su%du"%op.og* tu t* deh;¥upp;dk*
     e        eR
/m;R/m;R∫v* .oˇ_⁄' jNtudh;idmOCzit 81
svRSywv ih .Up;l jNto" svR] k;r,m(
/m;R/m*R yt" kSm;Tk;r,' pOCzte Tvy; 82
r;jov;c
              e
/m;R/m*R n sNdehSsvRk;yRWu k;r,m(
                     173
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
¨p.oginimˇ' c deh;∂eh;Ntr;gm" 83
ySTvet∫vt; p[oˇ_' sohimTyetd;Tmn"
vˇ_⁄' n xKyte ≈otu' tNmmeCz; p[vtRte 84
yoiSt sohimit b[˜Nkq' vˇ_⁄' n xKyte
a;TmNyeW n doW;y xBdohimit yo i√j 85
b[;˜, ¨v;c
xBdohimit doW;y n;TmNyeW tqwv tt(
an;TmNy;TmivD;n' xBdo v; .[;iNtl=," 86
ij◊; b[vITyhimit dNtoœ* t;lukÉ nOp
Eten;h' yt" svRe v;iõ™n„p;dnhetv" 87
    u
ik' heti.vRdTyeW; v;gev;himit Svym(
at" pIv;nsITyet√ˇ_⁄imTq' n yuJyte 88
         '
ip<@" pOqGyt" pus" ixr" p;<y;idl=,"
        w
ttohimit k⁄]t;' s'D;' r;jNkroMyhm( 89
y¥NyoiSt pr" koip mˇ" p;iqRvsˇm
            e
tdwWohmy' c;Nyo vˇ_⁄mvmpI„yte 90
       e
yd; smStdehWu pum;neko VyviSqt"
td; ih ko .v;NsohimTyeti√fl' vc" 91
Tv' r;j; ixibk; ceyimme v;h;" pur"sr;"
ay' c .vto loko n sdet•OpoCyte 92
vO=;∂;® ttíey' ixibk; Tvdi/iœt;
ik' vO=s'D; v;Sy;" Sy;∂;®s'D;q v; nOp 93
vO=;Â!o mh;r;jo n;y' vdit te jn"
n c d;®i, svRSTv;' b[vIit ixibk;gtm( 94
ixibk;d;®s'`;to rcn;iSqits'iSqt"
aiNv„yt;' nOp≈eœ t∫ede ixibk; Tvy; 95
             174
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]Ev' z]xl;k;n;' pOqG.;ve ivmOXyt;m(
Kv y;t' z]imTyet•‰;ySTviy tq; miy 96
pum;'S]Ig*rjo v;jI k⁄Ôro ivhgSt®"
  e     e        eu
dehWu loks'Dy' ivDey; kmRhtWu 97
pum;• devo n nro n pxunR c p;dp"
          w
xrIr;’it.ed;Stu .Upte kmRyony" 98
vStu r;jeit yLlokÉ y∞ r;j.$;Tmkm(
      e
tq;Ny∞ nOpTq' t• sTs'kLpn;mym( 99
                 w
yˇu k;l;Ntre,;ip n;Ny;' s'D;mupit vw
        U
pir,;m;ids'.t;' t√Stu nOp t∞ ikm( 100
Tv' r;j; svRlokSy iptu" pu]o irpo irpu"
pTNy;" pit" ipt; sUno" ik' Tv' .Upvd;Myhm( 101
Tv' ikmetiCzr" ik' nu g[Iv; tv tqodrm(
ikmu p;d;idk˘ Tv' v; tvwtiTk' mhIpte 102
smSt;vyve>ySTv' pOqG.Uy VyviSqt"
koåhimTy] inpu,o .UTv; icNty piqRv 103
Ev' VyviSqte tÊve my;himit .;iWtum(
pOq‘r,in„p;¥' xKyte nOpte kqm( 104
              '
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e i√tIyexe ]yodxoå?y;y" 13
≈Ipr;xr ¨v;c
inxMy tSyeit vc" prm;qRsmiNvtm(
p[≈y;vnto .UTv; tm;h nOpiti√Rjm( 1
r;jov;c
.gvNyÊvy; p[oˇ_' prm;qRmy' vc"
≈ute tiSmN.[mNtIv mnso mm vOˇy" 2
                     175
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
Eti√vekivD;n' ydXoWeWu jNtuWu
               R
.vt; dixRt' ivp[tTpr' p[’temht( 3
n;h' vh;im ixibk;' ixivk; n miy iSqt;
           e
xrIrmNydSmˇo yeny' ixibk; /Ot; 4
      O      O
gu,p[vÊy; .Ut;n;' p[viˇ" kmRcoidt;
p[vˇ|te gu,; Áete ik' mmeit Tvyoidtm( 5
EtiSmNprm;qRD mm ≈o]pq' gte
mno iv◊lt;meit prm;q;RiqRt;' gtm( 6
    R e
pUvmv mh;.;g' kipliWRmh' i√j
   u
p[∑m>yu¥to gTv; ≈ey" ik' Tv] x's me 7
tdNtre c .vt; ydet√;KymIirtm(
  w
tenv prm;q;Rq| Tviy cet" p[/;vit 8
       R      U
kipliWR.gvt" svR.tSy vw i√j
                u
iv„,or'xo jgNmohn;x;yovIRmp;gt" 9
s Ev .gv;•UnmSm;k˘ ihtk;Myy;
p[Ty=t;m] gto yqwt∫;vtoCyte 10
              e
tNmÁ' p[,t;y Tv' yCz^y" prm' i√j
t√d;i%livD;njlvICyudi/.Rv;n( 11
b[;˜, ¨v;c
.Up pOCzis ik' ≈ey" prm;q| nu pOCzis
≈ey;'Syprm;q;Rin aXoW;i, c .Upte 12
devt;r;/n' ’Tv; /nsMpdimCzit
pu];inCzit r;Jy' c ≈eyStSywv t•Op 13
kmR yD;tmk˘ ≈ey" fl' tTp[;i¢l=,m(
≈ey" p[/;n' c fle tdev;ni.s'ihte 14
a;Tm; ?yey" sd; .up yogyuˇ_ìStq; prm(
             176
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]≈eyStSywv s'yog" ≈eyo y" prm;Tmn" 15
≈ey;'Syevmnek;in xtxoq shßx"
sNTy] prm;qRStu n Tvete ≈Uyt;' c me 16
/m;Ry TyJyte ik'tu prm;q;Re /n' yid
Vyyí i£yte kSm;Tk;mp[;PTyupl=," 17
pu]íeTprm;qR" Sy;TsoPyNySy nreêr
      U
prm;qR.t" soNySy prm;q;Re ih tiTpt; 18
       e
Ev' n prm;q;RiSt jgTyiSmçr;cre
prm;q;Re ih k;y;Ri, k;r,;n;mXoWt" 19
r;Jy;idp[;i¢r]oˇ_; prm;qRty; yid
prm;q;R .vNTy] n .v'it c vw tt" 20
AGyju"s;min„p;¥' yDkmR mt' tv
      U
prm;qR.t' t];ip ≈uyt;' gdto mm 21
yˇu in„p;¥te k;y| mOd; k;r,.Uty;
tTk;r,;nugmn;∆;yte nOp mO<mym( 22
Ev' ivn;ixi.{RVyw" simd;Jyk⁄x;idi."
in„p;¥te i£y; y; tu s; .iv]I ivn;ixnI 23
an;xI prm;qRí p[;Dwr>yupgMyte
tˇu n;ix n sNdeho n;ix{Vyopp;idtm( 24
tdev;fld' kmR prm;q;Re mtStv
muiˇ_s;/n.UtTv;Tprm;q;Re n s;/nm( 25
               R
?y;n' cwv;Tmno .Up prm;q;RqxiBdtm(
.edk;ir pre>yStu prm;q;Re n .edv;n( 26
        e
prm;Tm;Tmnoy;Rg" prm;qR îtI„yte
imQywtdNy{Vy' ih nwit td({Vyt;' yt" 27
     e       w
tSm;Cz^y;'SyXoW;i, nOpt;in n s'xy"
                     177
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
prm;qRStu .Up;l s'=op;Cz™Âyt;' mm 28
              R
Eko Vy;pI sm" xuıo ingu," p[’te" pr"
jNmvOı‰;idriht a;Tm; svRgtoVyy" 29
prD;nmyo si∫n;Rmj;Ty;idi.ivR."  u
         w
n yogv;• yuˇ_o.U•v p;iqRv yo+yte 30
       e
tSy;TmprdehWu stoPyekmy' ih yt(
        e
ivD;n' prm;q;Rs* √witnoåtQydixRn" 31
  u [ee
ve,rN/[p.dn .ed" Wõ™j;ids'iDt"
a.edVy;ipnov;yoStq;Sy prm;Tmn" 32
EkSvÂp.edí b;Ákm;Rvitp[j"O
     e
dev;id.edp?vSte n;STyev;vr,e ih s" 33
               '   R
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e i√tIyeXo ctudxoå?y;y" 14
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_É m*inn' .UyiíNty;n' mhIpitm(
p[Tyuv;c;q ivp[os;v√wt;NtgRt;' kq;m( 1
b[;˜, ¨v;c
        R     u
≈Uyt;' nOpx;dUl yÌItmO.,; pur;
avbo/' jnyt; ind;`Sy mh;Tmn" 2
A.un;m;å.vTpu]o b[˜," prmeiœn"
              e
ivD;ttÊvs∫;vo insg;Rdv .Upte 3
tSy ix„yo ind;`o.UTpulSTytny" pur;
p[;d;dXoWivD;n' s tSmw pry; mud; 4
ap;¢D;nt']Sy n tSy;√wtv;sn;
s A.uStkúy;m;s ind;`Sy nreêr 5
deivk;y;St$e vIrngr' n;m vw purm(
              178
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]smOımitrMy' c pulSTyen inveixTm 6
rMyopvnpyRNte s tiSmNp;iqRvoˇm
ind;`o n;m yogD A.uix„yovsTpur; 7
idVye vWRshße tu smtIteSy tTpurm(
jg;m s A.u" ix„y' ind;`mvlokk" 8
s tSy vwêdev;Nte √;r;lokngocre
                e
iSqtSten gOhIt;~y;Re injveXm p[vixt" 9
p[=;ilt;'i`[p;i,' c ’t;snpirg[hm(
¨v;c s i√j≈eœo .uJyt;imit s;drm( 10
A.u®v;c
.o ivp[vyR .oˇ_Vy' yd•' .vto gOhe
tTkQyt;' kd•eWu n p[Iit" stt' mm 11
ind;` ¨v;c
sˇ_⁄y;vkv;$‰;n;mpUp;n;' c me gOhe
            '
y{octe i√j≈eœ tÊv' .u+v yqeCzy; 12
A.u®v;c
kd•;in i√jwt;in mO∑m•' p[yCz me
s'y;vp;ys;dIin {Psf;i,tviNt c 13
ind;` ¨v;c
hehe x;ilin mÌehe yiTk'icditxo.nm(
.+yops;/n' mO∑' ten;Sy;•' p[s;/y 14
b[;˜, ¨v;c
îTyuˇ_; ten s; pàI mO∑m•' i√jSy yt(
          R R
p[s;i/tvtI t√w .tuvcng*rv;t( 15
t' .uˇ_vNtimCz;to mO∑m•' mh;muinm(
ind;/" p[;h .Up;l p[≈y;vnt" iSqt" 16
                     179
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
ind;` ¨v;c
aip te prm; tOi¢®Tp•; tui∑rev c
aip te m;ns' SvSqm;h;re, ’t' i√j 17
Kvinv;so .v;iNvp[ Kv c gNtu' smu¥t"
a;gMyte c .vt; ytSt∞ i√joCyt;m( 18
Amu®v;c
             R
=u¥Sy tSy .uˇ_É•e tOi¢b[;˜, j;yte
n me =u•;.vˇOi¢" kSm;Nm;' pirpOCzis 19
viˆn; p;iqRve /;t* =ipte =uTsmu∫v"
.vTyM.is c =I,e nO,;' tO@ip j;yte 20
  u
=uˇ„,e deh/m;R:ye n mmwte yto i√j
tt" =uTsM.v;.;v;ˇOi¢rSTyev me sd; 21
mns" SvSqt; tui∑iíˇ/m;Rivm* i√j
cetso ySy tTpOCz pum;nei.nR yuJyte 22
Kv inv;sStveTyuˇ_' Kv gNt;is c yÊvy;
k⁄t;í;gMyte t] i]tyeip inbo/ me 23
pum;NsvRgto Vy;pI a;k;xvdy' yt"
k⁄t" k⁄] Kv gNt;sITye tdPyqRvTkqm( 24
soh' gNt; n c;gNt; nwkdexinkÉtn"
Tv' c;Nye c n c Tv' c n;Nye nwv;hmPyhm( 25
mO∑' n mO∑mPyeW; ijD;s; me ’t; tv
ik' v+ysIit t];ip ≈Uyt;' i√jsˇm 26
           '
ikmSv;√q v; mO∑' .ujtoiSt i√joˇm
mO∑mev yq; mO∑' tdevo√egk;rkm( 27
amO∑' j;yte mO∑' mO∑;dui√jte jn"
a;idm?y;vs;neWu ikm•' ®ick;rkm( 28
             180
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]mO<my' gOh' y√NmOd; il¢' iSqr' .vet(
             w
p;iqRvoy' tq; deh" p;iqRv" prm;,ui." 29
yvgo/UmmuÌ;id `Ot' twl' pyo di/
gu@' fl;dIin tq; p;iqRv;" prm;,v" 30
tdet∫vt; D;Tv; mO∑;mO∑ivc;ir yt(
tNmnSsmt;liMb k;y| s;My' ih muˇ_ye 31
b[;˜, ¨v;c
îTy;k<yR vcStSy prm;q;Ri≈t' nOp
p[i,pTy mh;.;go ind;`o v;Kymb[vIt( 32
p[sId miıt;q;Ry kQyt;' yÊvm;gt"
n∑o mohStv;k<yR vc;'Syet;in me i√j 33
A.u®v;c
A.uriSm tv;c;yR" p[D;d;n;y te i√j
îh;gtoh' y;Sy;im prm;qRStvoidt" 34
Evmekimd' iviı n .eid skl' jgt(
   e
v;sudv;i./eySy SvÂp' prm;Tmn" 35
b[;˜, ¨v;c
tqeTyuKTv; ind;`en p[i,p;tpur"srm(
pUjt" pry; .KTy; îCz;t" p[yy;vO." 36 u
              '
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e i√tIyeXo p'cdxoå?y;y" 15
b[;˜, ¨v;c
   RR
A.uvWshße tu smtIte nreêr
ind;`D;nd;n;y tdev ngr' yy* 1
ngrSy bih" soq ind;`' dÎXo muin"
mhIblprIv;re pur' ivxit p;iqRve 2
                     181
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
dUre iSqt' mh;.;g' jnsMmdRvjRkm(
=uT=;mk<#m;y;Ntmr<y;TssimTk⁄xm( 3
ÎÇ; ind;`' s A.u®pgMy;i.v;¥ c
¨v;c kSm;dek;Nte SqIyte .vt; i√j 4
ind;` ¨v;c
.o ivp[ jns'md;Re mh;neW nreêr"
p[iviv=u" pur' rMy' ten;] SqIyte my; 5
A.u®v;c
nr;i/po] ktm" ktmíetro jn"
kQyt;' me i√j≈eœ Tvmi.Do mto mm 6
ind;` ¨v;c
yoy' gjeN{muNmˇmi{Í'gsmuiCz^tm(
       '
ai/Â!o nre{oåy' pirlokStqetr" 7
A.u®v;c
Et* ih gjr;j;n* yugp∂ixRt* mm
.vt; n ivXoWe, pOqiKcˆopl=,* 8
tTkQyt;' mh;.;g ivXoWo .vt;nyo"
D;tuimCz;Myh' ko] gj" ko v; nr;i/p" 9
ind;` ¨v;c
gjo yoymqo b[˜•upyRSywW .Upit"
v;Áv;hksMbN/' ko n j;n;it vw i√j 10
A.u®v;c
          '
j;n;Myh' yq; b[ÁStq; m;mvbo/y
a/"xBding¥' ih ik' co?vRmi./Iyte 11
b[;˜, ¨v;c
îTyuˇ_" shs;®Á ind;`" p[;h tmO.m( u
             182
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]≈Uyt;' kqy;MyeW yNm;' Tv' pirpOCzis 12
              ˘
¨pyRh' yq; r;j; Tvm/" k⁄jro yq;
avbo/;y te b[˜NÎ∑;Nto dixRto my; 13
A.u®v;c
Tv' r;jev i√j≈eœ iSqtoh' gjv¥id
tdetÊv' sm;c+v ktmSTvmh' tq; 14
b[;˜, ¨v;c
            O
îTyuˇ_" sTvr' tSy p[gÁ cr,;vu.*
                u Ru[
ind;`STv;h .gv;n;c;yRSTvmO./vm( 15
n;NySy;√wts'Sk;rs'S’t' m;ns' tq;
yq;c;yRSy ten Tv;' mNye p[;¢mh' gu®m( 16
A.u®v;c
          R u u
tvopdexd;n;y pUvx≈W,;Ît"
gu®òeh;Î.un;Rm ind;` smup;gt" 17
         ee
tdetdupid∑' te s'=p, mh;mte
prm;qRs;r.Ut' yˇd√wtmXoWt" 18
b[;˜, ¨v;c
EvmuKTv; yy* iv√;i•d;`' s A.ug®"   Ru
ind;`oPyupdeXon ten;√wtpro .vt( 19
   U   e
svR.t;Ny.edn dÎXo s td;Tmn"
yq; b[˜pro muiˇ_mv;p prm;' i√j" 20
tq; Tvmip /mRD tuLyoTmirpub;'/v"
.v sgRgt' j;n•;Tm;nmvnIpte 21
        e
istnIl;id.edn yqwk˘ ÎXyte n."
.[;NtÎi∑i.r;Tm;ip tqwk" sNpOqKpOqk™ 22
Ek" smSt' yidh;iSt ik'icˇdCyuto n;iSt pr' ttoNyt(
                     183
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
            e
soh' s c Tv' s c svRmtd;TmSvÂp' Tyj .edmohm( 23
≈Ipr;xr ¨v;c
îtIirtSten s r;jvyRStTy;j .ed' prm;qRÎi∑"
s c;ip j;itSmr,;¢bo/St]wv jNmNypvgRm;p 24
îit .rtnreN{s;rvOˇ' kqyit yí Í,oit .iˇ_yuˇ_"
s ivmlmitreit n;Tmmoh' .vit c s'sr,e,u muiˇ_yoGy" 25
              '
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e i√tIyeXo Wo@xoå?y;y" 16
                    '
      îit ≈Iiv„,umh;pur;,e i√tIy;ex" sm;¢"
   aq ≈Iiv„,umh;pur;,e iv„,u…cÊy;Tmp[k;x;:y≈I/rIy
        Vy;:y;√yopete tOtIyo'x" p[;r>yte
  e
mw]y ¨v;c
kiqt; gu®,; sMyG.Usmu{;ids'iSqit"
sUy;RdIn;' c s'Sq;n' JyoitW;' c;itivStr;t( 1
dev;dIn;' tq; sOi∑ARWI,;' c;ip vi,Rt;
    R
c;tuv<yRSy coTpiˇiStyRGyoingtSy c 2
 u
/[vp[Ò;dcirt' ivStr;∞ Tvyoidtm(
mNv'tr;<yXoW;i, ≈otuimCz;Mynu£m;t( 3
       w
mNv'tr;i/p;'ív x£devpurogm;n(
.vt; kiqt;net;Hz^otuimCz;Myh' guro 4
≈Ipr;xr ¨v;c
atIt;n;gt;nIh y;in mNv'tr;i, vw
t;Nyh' .vt" sMy‘qy;im yq; £mm( 5
     u
Sv;y'.vo mnu" pUv| pr" Sv;roicWStq;
¨ˇmSt;msíwv rwvtí;=uWStq; 6
           [
W@ete mnvotIt;Ss;'pt' tu rveSsut"
             184
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]               'e
vwvSvtoy' ySTvetTs¢m' vˇRttrm( 7
    u
Sv;y'.v' tu kiqt' kLp;d;v'tr' my;
dev;Ss¢WRyíwv yq;vTkiqt; my; 8
at Ë?v| p[v+y;im mnoSSv;roicWSy tu
mNv'tr;i/p;NsMyGdevWI|StTsut;'Stq; 9
p;r;vt;SstuiWt; dev;SSv;roicWetre'
        'e e
ivpíˇ] dev{o mw]y;sINmh;bl" 10
Ë∆RSt'.Stq; p[;,o v;toq pOW.Stq;
inryí prIv;'í t] s¢WRyoå.vn( 11
     u
cw]ik'p®W;¥;í sut;SSv;roicWSy tu
i√tIymetd(Vy;:y;tm'tr' Í,u coˇmm( 12
tOtIyePy'tre b[˜•uˇmo n;m yo mnu"
            'e e
sux;'itn;Rm dev{o mw]y;sITsut;HzO,u 13
su/;m;nStq; sTy; jp;í;q p[tdRn;"
         w
vxvitRí p'cte g,; √;dxk;SSmOt;" 14
visœtny; Áete s¢ s¢WRyo.vn(
aj" prxudI¢;¥;StqoˇmmnoSsut;" 15
t;msSy;'tre dev;Ssup;r; hryStq;
sTy;í sui/yíwv s¢iv'xitk; g,;" 16
ixibir'{Stq; c;sICztyDopl=,"
s¢WRyí ye teW;' teW;' n;m;in me Í,u 17
           u
Jyoit/;Rm; pOq" k;Tyíw]oi¶/RnkStq;
pIvríWRyo Áete s¢ t];ip c;'tre 18
             u '
nr" :y;it" kÉtÂpo j;nuj`;dyStq;
pu];Stu t;msSy;sn[;j;nSsumh;bl;" 19
          e
p'cme v;ip mw]y rwvto n;m n;mt"
                     185
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
     u '
mnuivR.í t]e{o dev;'í;];'tre Í,u 20
            ˘⁄
aimt;.; .Utry; vwk#;Ssu¢me/s"
           R
Ete devg,;St] ctudx ctudx 21    R
ihr<yrom; vedi≈Â?vRb;¸Stq;vr"
vedb;¸Ssu/;m; c pjRNyí mh;muin"
               w '
Ete s¢WRyo ivp[ t];sn[vtetre 22
    u
blb'/í s'.;VySsTyk;¥;í tTsut;"
                u
nreN{;í mh;vIYy;R b.UvmiuR nsˇm 23
Sv;roicWí*ˇmí t;mso rwvtStq;
ip[yv[t;Nvy; Áete cTv;ro mnvSSmOt;" 24
iv„,um;r;?y tps; s r;jiWR" ip[yv[t"
mNv'tr;i/p;net;Ll\B/v;n;Tmv'xj;n( 25
Wœe mNv'tre c;sI∞;=uW;:yStq; mnu"
       'e
mnojvStqwv{o dev;nip inbo/ me 26
      U
a;Py;" p[st; .Vy;í pOqk;í idv*ks"u
             w
mh;nu.;v; le%;í p'cte Á∑k; g,;" 27
   e
sum/; ivrj;íwv hiv„m;nuˇmo m/u"
aitn;m; sih„,uí s¢;si•it cWRy" 28
          u
Ër" pU®Xxt¥uªp[m%;Ssumh;bl;"
c;=uWSy mno" pu];" pOiqvIptyoå.vn( 29
ivvSvtSsuto ivp[ ≈;ıdevo mh;¥uit"
              [
mnuSs'vˇRte /Im;n( s;'pt' s¢metre 30 '
a;idTyvsu®{;¥; dev;í;] mh;mune
  '       e
purdrStqwv;] mw]y i]dXoêr" 31
vixœ" k;Xypoq;i]jRmdi¶Ssg*tm"
ivê;im].r√;j* s¢ s¢WRyoå.vn( 32
             186
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]î+v;k⁄í nOgíwv /O∑" xYy;Ritrev c
nir„y'tí iv:y;to n;.;goir∑ Ev c 33
kÂWí pOW/[í sumh;\Llokiv≈ut"
    w
mnovRvSvtSywte nv pu];" su/;imRk;" 34
iv„,uxiˇ_rn*pMy; sÊvoi{ˇ_; iSqt* iSqt;
mNv'tre„vXoWeWu devTven;i/itœit 35
a'Xon tSy; jDeås* yDSSv;y'.vtre  u 'e
a;kÀTy;' m;nso dev ¨Tp•" p[qmetre 36'
tt" pun" s vw dev" p[;¢e Sv;roicWetre  '
tuiWt;y;' smuTp•o Á;ijWStuiWtw" sh 37
a*ˇmePy'tre devStuiWtStu punSs vw
sTy;y;m.vTsTy" sTywSsh suroˇmw" 38
t;msSy;'tre cwv s'p;[ ¢o punrev ih
hYy;Ry;' hiri.Ss;ı| hirrev b.Uv h 39
          U
rwvtePy'tre devSs'.Ty;' m;nso hir"
   U        w eR
s'.to rwvtwSs;ı| devdvvro hir" 40
            ⁄
c;=uWe c;'tre devo vwk<#" pu®Woˇm"
              ˘⁄ w wR
ivk⁄<#;y;ms* jDe vwk#dvtw" sh 41
mNv'tre] s'p;[ ¢e tq; vwvSvte i√j
v;mn" k;Xyp;i√„,uridTy;' s'b.Uv h 42
i]i." £mwirm;\Llok;iÔTv; yen mh;Tmn;
  '
purdr;y ]wloKy' dˇ' inhtk˘$km( 43
îTyet;StnvStSy s¢mNv'treWu vw
s¢Svev;.viNvp[ y;i." s'viıRt;" p[j;" 44
ySm;i√∑imd' ivê' ySy xKTy; mh;Tmn"
               e
tSm;Ts p[oCyte iv„,uivRx/;Rto" p[vxn;t( 45e
                     187
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
svRe c dev; mnvSsmSt;Ss¢WRyo ye mnusnví U
îN{í yoåy' i]dXox.Uto iv„,orxeW;Stu iv.UtySt;" 46
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xo p[qmoå?y;y" 1
  e
mw]y ¨v;c
p[oˇ_;Nyet;in .vt; s¢ mNv'tr;i, vw
.iv„y;<yip ivp[WeR mm;:y;tu' TvmhRis 1
≈Ipr;xr ¨v;c
sUYyRSy pàI s'D;.Uˇny; ivêkmR,"
     R
mnuymo ymI cwv tdpTy;in vw mune 2
         R
ash'tI tu s; .tuStejXz;y;' yuyoj vw
   R u U
.ˇOs≈W,er<y' Svy' c tpse yy* 3
    e
s'DyimTyq;kúí z;y;y;m;Tmj]ym(
xnwír' mnu' c;Ny' tptI' c;PyjIjnt( 4
z;y;s'D; dd* x;p' ym;y k⁄ipt; yd;
td;Nyeyms* buiıirTy;sI¥msUYyRyo" 5
tto ivvSv;n;:y;t;' tywv;r<ys'iSqt;m(
sm;i/Î∑‰; dÎXo t;mê;' tpis iSqt;m( 6
v;ijÂp/r" soq tSy;' dev;vq;iên*
        '   '
jny;m;s revt' rets;ete c .;Skr" 7
a;inNye c pun" s'D;' SvSq;n' .gv;n[iv"
tejsXxmn' c;Sy ivêkm;R ck;r h 8
.[mm;roPy sUYy| tu tSy tejoinx;tnm(
’tv;n∑m' .;g' s Vyx;tydVyym( 9
yˇSm;√w„,v' tejSx;itt' ivêkmR,;
j;JvLym;nmptˇ∫Um* muinsˇm 10
             188
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]Tv∑wv tejs; ten iv„,oí£mkLpyt(
i]xUl' cwv xvRSy ixibk;' /ndSy c 11
xiˇ'_ guhSy dev;n;mNyeW;' c yd;yu/m(
tTsv| tejs; ten ivêkm;R VyvıRyt( 12
z;y;s'D;suto yos* i√tIy" kiqto mnu"
  R      e
pUvjSy;sv,;Rs* s;vi,RSten kQyte 13
tSy mNv'tr' ÁetTs;vi,Rkmq;∑mm(
    u
tCzO,„v mh;.;g .iv„yTkqy;im te 14
          e    e
s;vi,RStu mnuy;Rs* mw]y .ivt; tt"
sutp;í;imt;.;í mu:y;í;ip tq; sur;" 15
            ì
teW;' g,;í dev;n;mekko iv'xk" SmOt"
s¢WIRnip v+y;im .iv„y;Nmuinsˇm 16
dIi¢m;n( g;lvo r;m" ’po {oi,Stq; pr"
mTpu]í tq; Vy;s A„yÍ'gí s¢m" 17
      [
iv„,ups;d;dn`" p;t;l;'trgocr"
ivrocnsutSteW;' bilir'{o .iv„yit 18
             e
ivrj;íovRrIv;'í inm;Rk;¥;Stq;pre
     e
s;v,RStu mno" pu]; .iv„y'it nreêr;" 19
           R
nvmo d=s;vi,R.iv„yit mune mnu" 20
p;r; mrIicg.;Rí su/m;R,Stq; i]/;
.iv„y'it tq; dev; Áokìko √;dxo g," 21
teW;im'{o mh;vIYyoR .iv„yTy∫uto i√j 22
               eR
svno ¥uitm;n( .Vyo vsum/;itiqStq;
Jyoit„m;n( s¢m" sTySt]wte c mhWRy" 23
       u  u
/OtkÉtdIRi¢kÉt" p'chStinr;my*
   u
pOq≈v;¥;í tq; d=s;vi,Rk;Tmj;" 24
                     189
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
          R
dxmo b[˜s;vi,R.iv„yit mune mnu"
su/;m;no ivxuı;í xts':y;Stq; sur;" 25
teW;im'{í .ivt; x;'itn;Rm mh;bl"
                u
s¢WRyo .iv„y'it ye tq; t;HzO,„v h 26
hiv„m;Nsu’tSsTyStpomUiˇRStq;pr"
             u
n;.;goåp[itm*j;í sTykÉtStqwv c 27
   e
su=]íoˇm*j;í .UirWe,;dyo dx
      u         '
b[˜s;vi,Rp];Stu ri=„y'it vsu/r;m( 28
Ek;dxí .ivt; /mRs;vi,Rko mnu" 29
ivh'gm;" k;mgm; inv;R,; AWyStq;
g,;STvete td; mu:y; dev;n;' c .iv„yt;m(
  ì         '
EekkiS]'xkSteW;' g,íe{í vw pOW; 30
in" Svrí;i¶tej;í vpu„m;N`Oi,r;®i,"
hiv„m;nn`íwv .;Vy;" s¢WRyStq; 31
svR]gSsu/m;R c dev;nIk;dyStq;
.iv„y'it mnoStSy tny;" pOiqvIêr;" 32
         R
®{pu]Stu s;vi,R.ivt; √;dxo mnu"
       '
Atu/;m; c t]e{o .ivt; Í,u me sur;n( 33
hirt; roiht; dev;Stq; sumnso i√j
sukm;R," sur;p;í dxk;" p'c vw g,;" 34
tpSvI sutp;íwv tpomUiˇRStporit"
     R
tpo/Oit¥uití;Ny" s¢mStu tpo/n"
s¢WRyiSTvme tSy pu];nip inbo/ me 35
devv;nupdeví dev≈eœ;dyStq;
mnoStSy mh;vIYy;R .iv„y'it mh;nOp;" 36
]yodxo ®icn;Rm; .iv„yit mune mnu" 37
             190
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]su];m;," sukm;R," su/m;R,Stq;mr;"
]yiS]'xi√.ed;St dev;n;' y] vw g,;" 38
idvSpitmRh;vIYyRSteW;im'{o .iv„yit 39
   e
inm;RhStÊvdxIR c in„p[kP˘ yo in®Tsuk"
/Oitm;nVyyí;NySs¢mSsutp; muin"
s¢WRySTvmI tSy pu];nip inbo/ me 40
ic]senivic];¥; .iv„y'it mhIi=t" 41
       R     w
.*mítudxí;] mw]y .ivt; mnu"
xuicir'{" surg,;St] pç Í,u„v t;n( 42
c;=uW;í piv];í kinœ; .[;ijk;Stq;
v;c;vOı;í vw dev;Ss¢WIRnip me Í,u 43
ai¶b;¸" xuic" xu£o m;g/o¶I/[ Ev c
              u
yuˇ_Stq; ijtí;Nyo mnup];nt" Í,u 44
Ë®g'.Irbuı‰;¥; mnoStSy sut; nOp;"
           U
kiqt; muinx;dRl p;liy„y'it ye mhIm( 45
     Ru
ctuyg;'te ved;n;' j;yte ikl ivPlv"
      '
p[vˇRyit t;neTy .uv' s¢WRyo idv" 46
         e    e
’te’te SmOtivRp[ p[,t; j;yte mnu"
dev; yD.ujSte tu y;vNmNv'tr' tu tt( 47
.v'it ye mno" pu]; y;vNmNv'tr' tu tw"
          w
tdNvyo∫vwív t;v∫U" pirp;Lyte 48
mnuSs¢WRyo dev; .Up;l;í mno" sut;"
mNv'tre .v'Tyete x£íwv;i/k;ir," 49
    R    w
ctudxi.retStu gtwmNR v'trwi√Rj
shßyugpYy|t" kLpo inXXoW ¨Cyte 50
t;vTp[m;,; c inx; tto .vit sˇm
                     191
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
b[˜Âp/rXXote XoW;h;v'bsP' lve 51 u
]wloKymi%l' g[STv; .gv;n;id’i√.u"
Svm;y;s'iSqto ivp[ svR.to jn;dRn" 52 U
     u
tt" p[bıo .gv;n( yq; pUv| tq; pun"
sOi∑' kroTyVyy;Tm; kLpekLpe rjogu," 53
        u '
mnvo .U.jSse{; dev;Ss¢WRyStq;
       '
s;iÊvk;ex" iSqitkro jgto i√jsˇm 54
   Ru
ctuygPe ys* iv„,u" iSqitVy;p;rl=,"
yugVyvSq;' k⁄®te tq; mw]y tCzO,u 55e
’te yuge pr' D;n' kipl;idSvÂp/Ok™
         U     U
dd;it svR.t;Tm; svR.tihte rt" 56
c£viˇRSvÂpe, ]et;y;mip s p[."     u
du∑;n;' ing[h' k⁄vNR pirp;it jgT]ym( 57
          eR
vedmek˘ ctu.d' ’Tv; x;%;xtwivR."     u
kroit b¸l' .Uyo vedVy;sSvÂp/Ok™ 58
               '
ved;'Stu √;pre VySy klerte punhRir"
            RO
kiLkSvÂpI duvˇ;Nm;gRe Sq;pyit p[." 59   u
Evmet∆gTsv| xêTp;it kroit c
      e
h'it c;'t„vn't;Tm; n;STySm;√‰itreik yt( 60
                U
.Ut' .Vy' .iv„y' c svR.t;Nmh;Tmn"
td];Ny] v; ivp[ s∫;v" kiqtStv 61
mNv'tr;<yXoW;i, kiqt;in my; tv
           w
mNv'tr;i/p;'ív ikmNyTkqy;im te 62
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xo i√tIyoå?y;y" 2

              192
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]  e
mw]y ¨v;c
D;tmetNmy; Tvˇo yq; svRimd' jgt(
iv„,uivR„,* iv„,utí n pr' iv¥te tt" 1
Etˇu ≈otuimCz;im VySt; ved; mh;Tmn;
vedVy;sSvÂpe, yq; ten yugyge 2 e u
yiSmNyiSmNyuge Vy;so yo y a;sINmh;mune
t'tm;c+v .gvHz;%;.ed;'í me vd 3
≈Ipr;xr ¨v;c
        e
ved{umSy mw]y x;%;.ed;Sshßx"
            ee
n xˇ_o ivStr;√ˇ_⁄' s'=p, Í,u„v tm( 4
√;pre√;pre iv„,uVy;RsÂpI mh;mune
vedmek˘ sub¸/; k⁄®te jgto iht" 5
vIy| tejo bl' c;Lp' mnu„y;,;mve+y c
       U
iht;y svR.t;n;' ved.ed;Nkroit s" 6
yy;s* k⁄®te tNv; vedmek˘ pOqKp[."   u
                  R u
vedVy;s;i./;n; tu s; c mUitRm/i√W" 7
yiSmNmNv'tre Vy;s; yeye SyuSt;i•bo/ me
yq; c .edXx;%;n;' Vy;sen i£yte mune 8
a∑iv'xit’Tvo vw vedo VySto shiWRi."
     '
vwvSvtetre tiSmN√;preWu pun"pun" 9
vedVy;s; VytIt; ye Á∑;iv'xit sˇm
ctu/;R yw" ’to vedo √;preWu pun"pun" 10
√;pre p[qme VyStSSvy' ved" Svy'.v;    u
i√tIye √;pre cwv vedVy;s" p[j;pit" 11
tOtIye coxn; Vy;sítuqeR c bOhSpit"
sivt; p'cme Vy;s" Wœe mOTyuSsmOt" p[." 12 u
                     193
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
        'e
s¢me c tqwv{o visœí;∑me SmOt"
s;rSvtí nvme i]/;m; dxme SmOt" 13
Ek;dXo tu i]ix%o .r√;jStt" pr"
]yodXo c;'tir=o v,IR c;ip ctudXo 14R
]Yy;®," p'cdXo Wo@Xo tu /n'jy"
  '
£tujy" s¢dXo tdU?v| c jySSmOt" 15
tto Vy;so .r√;jo .r√;j;∞ g*tm"
g*tm;duˇro Vy;so hYy;RTm; yoi./Iyte 16
         '
aq hYy;RTmn;ete c SmOto v;j≈v; muin"
               u
somxu„k;y,StSm;ˇO,ib'dirit SmOt" 17
A=o.U∫;gRvStSm;√;LmIiky;Ri./Iyte e
tSm;dSmiTpt; xiˇ_Vy;RsStSm;dh' mune 18
    e
j;tuk,;R.vNmˇ" ’„,√wp;ynStt"
a∑;iv'xitirTyete vedVy;s;" pur;tn;" 19
Eko vedítuı;R tu tw" ’to √;pr;idWu 20
.iv„ye √;pre c;ip {*i,Vy;Rso .iv„yit
          e
VytIte mm pu]iSmn( ’„,√wp;yne mune 21
 u
/[vmek;=r' b[˜ aoimTyev VyviSqtm(
     'O       [ e
bOhTv;d(bh,Tv;∞ td(bÁTyi./Iyte 22
           Ru
p[,v;viSqt' inTy' .U.vSSvirtIYyRte
AGyjuSs;m;qv;R,o yˇSmw b[˜,e nm" 23
jgt" p[lyoTpÊyoyRˇTk;r,s'iDtm(
             [
mht" prm' guÁ' tSmw sub˜,e nm" 24
ag;/;p;rm=Yy' jgTs'mohn;lym(
       O         [
Svp[k;xp[viˇ>y;' pu®W;qRpyojnm( 25
s':yD;nvt;' inœ; gitXxmdm;Tmn;m(
             194
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]         O R
yˇdVyˇ_mmOt' p[viˇb[˜ x;êtm( 26
p[/;nm;Tmyoiní guh;s'Sq' c xB¥te
aiv.;g' tq; xu£m=y' b¸/;Tmkm( 27
prmb[˜,e tSmw inTymev nmonm"
      e
y{Up' v;sudvSy prm;TmSvÂip," 28
    [
Etd(b˜ i]/; .edm.edmip s p[."  u
   ee
svR.d„v.edos* i.¥te i.•buiıi." 29
s Aõ™mySs;mmy" sv;RTm; s yjumy"    R
AGyjuSs;ms;r;Tm; s Ev;Tm; xrIir,;m( 30
                  w R
s i.¥te vedmySSvved' kroit .edb¸i.Ssx;%m(
     e
x;%;p[,t; s smStx;%;D;nSvÂpo .gv;ns'g" 31
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xo tOtIyoå?y;y" 3
≈Ipr;xr ¨v;c
a;¥o vedítu„p;d" ’t" s;hßsiMmt"
tto dxgu," ’Tòo yDoy' svRk;m/uk™ 1
tto] mTsuto Vy;so a∑;iv'xitmetre'
                 u
vedmek˘ ctu„p;d' ctuı;R Vy.jTp[." 2
yq; c ten vw VySt; vedVy;sen /Imt;
ved;Stq; smStwStwVyRSt; VyStwStq; my; 3
    w
tdnenv ved;n;' x;%;.ed;iN√joˇm
   Ru e
ctuygWu pi#t;NsmSte„vv/;ry 4
’„,√wp;yn' Vy;s' iviı n;r;y,' p[.m( u
         e
ko ÁNyo .uiv mw]y mh;.;rt’∫vet( 5
             e
ten VySt; yq; ved; mTpu], mh;Tmn;
       e
√;pre Á] mw]y tiSmHzO,u yq;tqm( 6
                     195
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
b[˜,; coidto Vy;so ved;NVyStu' p[c£me
aq ix„y;Np[jg[;h cturo vedp;rg;n( 7
AGvedp;#k˘ pwl' jg[;h s mh;muin"
   '           eR
vwxp;ynn;m;n' yjuvdSy c;g[hIt( 8
jwimin' s;mvedSy tqwv;qvRvdivt( e
   'u        e
sumtStSy ix„yo.U√dVy;sSy /Imt" 9
romhWR,n;m;n' mh;buiı' mh;muin"
sUt' jg[;h ix„y' s îith;spur;,yo" 10
           eR
Ek a;sI¥juvdSt' ctuı;R VykLpyt(
      e
c;tuh;R]m.UˇiSm'Sten yDmq;krot( 11
                e
a;?vyRv' yjui.RStu AiG.h;R]' tq; muin"
a*Ì;]' s;mi.í£É b[˜Tv' c;PyqvRi." 12
ttSs Ac ¨ıOTy AGved' ’tv;Nmuin"
  '       eR
yjUiW c yjuvd' s;mved' c s;mi." 13
       ee
r;D;' c;qvRvdn svRkm;Ri, c p[."   u
        e
k;ry;m;s mw]y b[˜Tv' c yq;iSqit 14
soymeko yq; vedSt®Sten pOqK’t"
ctu/;Rq tto j;t' vedp;dpk;nnm( 15
ib.ed p[qm' ivp[ pwlo AGvedp;dpm(
îN{p[imtye p[;d;ä;„kl;y c s'ihte 16
ctu/;R s ib.ed;q b;„kloip c s'iht;m(
bo/;id>yo dd* t;í ix„ye>ySsmh;muin" 17
bo?y;i¶m;!k* tdU¥;DvLKypr;xr*
p[itx;%;Stu x;%;y;StSy;Ste jgO¸mune 18 R
î'{p[imitrek;' tu s'iht;' Svsut' tt"
    u É        e
m;'@ky' mh;Tm;n' mw]y;?y;pyˇd; 19
             196
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tSy ix„yp[ix„ye>y" pu]ix„y£m;¥y* 20
vedim]Stu x;kLy" s'iht;' t;m/Itv;n(
ck;r s'iht;" p'c ix„ye>y" p[dd* c t;" 21
tSy ix„y;Stu ye p'c teW;' n;m;in me Í,u
muÌlo gom%íwv v;TSyXx;lIy Ev c
           e
xrIr" p'cmí;sINmw]y sumh;mit" 22
             R
s'iht;i]ty' c£É x;kpU,Stqetr"
in®ˇ_mkroˇ√∞tuq| muinsˇm 23
£*'co vwt;ilkSt√äl;kí mh;muin"
       eUe
in®ˇ_í ctuq;R.√dved;'gp;rg" 24
îTyet;" p[itx;%;>yo Ánux;%; i√joˇm
b;„klí;pr;iStßSs'iht;" ’tv;iN√j
ix„y" k;l;ying;RGyRStOtIyí kq;jp" 25
îTyet; b◊Oc;" p[oˇ_;" s'iht; yw" p[viˇRt;" 26
                   e
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xo ctuq;Rå?y;y" 4
≈Ipr;xr ¨v;c
    eR
yjuvdtroXx;%;Ss¢iv'xNmh;muin"
  '
vwxp;ynn;m;s* Vy;six„yík;r vw 1
ix„ye>y" p[dd* t;í jgO¸StePynu£m;t( 2
         ( [
y;DvLKyStu t];.Udb˜r;tsuto i√j
ix„y" prm/mRDo gu®vOiˇprSsd; 3
      e
AiWy;R¥ mh;mero" sm;je n;gim„yit
tSy vw s¢r;];ˇu b[˜hÊy; .iv„yit 4
  R e
pUvmv' muing,wSsmyo y" ’to i√j
   '
vwxp;yn EkStu t' Vyit£;'tv;'Std; 5
                     197
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
SvßIy' b;lk˘ soq pd; SpO∑mt;@yt( 6
ix„y;n;h s .o" ix„y; b[˜hÊy;ph' v[tm(
cr?v' mT’te svRe n ivc;YyRimd' tq; 7
aq;h y;DvLKyStu ikmoi..RgviN√jw"
KleixtwrLptejoi.íir„yehimd' v[tm( 8
tt" £⁄ıo gu®" p[;h y;DvLKy' mh;muinm(
muCyt;' yÊvy;/It' mˇo ivp[;vm;nk 9
                '
inStejso vdSyen;NyÊv' b[;˜,pugv;n(
         e
ten ix„ye, n;q;RiSt mm;D;.'gk;ir,; 10
y;DvLKyStt" p[;h .KTywtˇe myoidtm(
mm;Pyl' Tvy;/It' yNmy; tidd' i√j 11
≈Ipr;xr ¨v;c
                 '
îTyuˇ_o ®i/r;ˇ_;in sÂp;i, yjUiW s"
zdRiyTv; dd* tSmw yy* s SveCzy; muin" 12
  '
yjU„yq ivsO∑;in y;DvLKyen vw i√j
jgO¸iStiˇr; .UTv; twiˇrIy;Stu te tt" 13
b[˜hÊy;v[t' cI,| gu®,; coidtwStu tw"
c;£⁄r;?vyRv' te tu cr,;Nmuinsˇm 14
          e
y;DvLKyoip mw]y p[;,;y;mpr;y,"
           '
tO∑;v p[ytSsUy| yjU„yi.lW'Stt" 15
y;DvLKy ¨v;c
nmSsiv]e √;r;y muˇ_Éimttejse
AGyjuSs;m.Ut;y ]yI/;ªe c te nm" 16
nmo¶IWom.Ut;y jgt" k;r,;Tmne
.;Skr;y pr' tejSs*WuM,®icib.[te 17
kl;k;œ;inmeW;idk;lD;n;TmÂip,e
             198
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]?yey;y iv„,uÂp;y prm;=rÂip,e 18
            '
ib.iˇR ySsurg,;n;Py;yed'u SvriXmi."
     e    '
Sv/;mOtn c iptøStSmw tO¢;Tmne nm" 19
    u O
ihm;'b`mRv∑In;' kˇ;R .ˇ;R c y" p[."u
tSmw i]k;lÂp;y nmSsUy;Ry ve/se 20
aph'it tmo yí jgtoSy jgTpit"
tSy /;m/ro devo nmStSmw ivvSvte 21
sTkmRyoGyo n jno nwv;p" xuiık;r,m(
yiSm•nuidte tSmw nmo dev;y .;Svte 22
      u e
SpO∑o yd'xi.l;Rk" i£y;yoGyo ih j;yte
piv]k;r,;Tm;y tSmw xuı;Tmne n" 23
nm" siv]e sUYy;Ry .;Skr;y ivvSvte
a;idTy;y;id.Ut;y dev;dIn;' nmo nm" 24
ihr<my' rq' ySy kÉtvomOtv;ijn"
vh'it .uvn;lokc=uW' t' nm;Myhm( 25
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyevm;idi.Sten StUym;nSs vw riv"
v;ijÂp/r" p[;h v[Iyt;imit v;iHztm( 26
y;DvLKyStd; p[;h p[i,pTy idv;krm(
   '
yjUiW t;in me deih y;in s'it n me gur* 27
≈Ipr;xr ¨v;c
           '
Evmuˇ_o dd* tSmw yjUiW .gv;n[iv"
ay;ty;ms'D;in y;in veiˇ n tÌu®" 28
  '           w
yjUiW ywr/It;in t;in ivp[i√Rjoˇm
v;ijnSte sm;:y;t;" sUy;RPe yêo.v¥t" 29
x;%;.ed;Stu teW;' vw dx p'c c v;ijn;m(
                     199
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
k;<v;¥;Ssumh;.;g; y;DvLKy;" p[k°iˇRt;" 30
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xo p'cmoå?y;y" 5
≈Ipr;xr ¨v;c
s;mvedtroXx;%; Vy;six„ySy j*imin"
       e
£me, yen mw]y ib.ed Í,u tNmm 1
  'u
sumtStSy pu]o.UTsuTv;ní;.vTsut"
        ì
a/Itv't* cwkk;' s'iht;' t* m;hmtI 2
shßs'iht;.ed' sukm;R tTsutStt"
ck;r t' c tiCz„y* jgOh;te mh;v[t* 3
ihr<yn;." k*sLy" p*≤„p'ijí i√joˇm
¨dICy;Ss;mg;" ix„y;StSy p'cxt' SmOt;" 4
ihr<yn;.;ˇ;vTySs'iht; ywi√Rjoˇmw"
gOhIt;Steip coCy'te p'i@tw" p[;Cys;mg;" 5
lok;i=n*R/imíwv ki=v;\Ll;'gilStq;
          w
p*i„p'ijix„y;St∫edSs'iht; b¸lI’t;" 6
ihr<yn;.ix„yStu ctuiv|xits'iht;"
p[ov;c ’tn;m;s* ix„ye>yí mh;muin" 7
twí;ip s;mvedos* x;%;i.bR¸lI’t"
aqvR,;mqo v+ye s'iht;n;' smu∞ym(
    e       'u
aqvRvd' s muinSsumtrimt¥uit" 8
ix„ym?y;py;m;s kb'/' soip t' i√/;
’Tv; tu devdx;Ry tq; pQy;y dˇv;n( 9
devdxRSy ix„y;Stu me/ob[˜bilStq;
x*Lk;yin" ipPpl;dStq;Nyo i√jsˇm 10
pQySy;ip ]yiXx„y;" ’t; ywi√Rj s'iht;"
              200
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]        u
j;b;il" k⁄md;idí tOtIyXx*nko i√j 11
x*nkStu i√/; ’Tv; dd;vek;' tu b.[ve
            '
i√tIy;' s'iht;' p[;d;Tsw/v;y c s'iDne 12
 '
sw/v;NmuijkÉxí √e/i.•;iS]/; pun"
n=]kLpo ved;n;' s'iht;n;' tqwv c 13
    R
ctuqSSy;d;'igrsXx;'itkLpí p'cm"
≈eœ;STvqvR,;mete s'iht;n;' ivkLpk;" 14
a;:y;nwí;Pyup;:y;nwg;Rq;i." kLpxuiıi."
pur;,s'iht;' c£É pur;,;qRivx;rd" 15
p[:y;to Vy;six„yo.UTsUto vw romhWR,"
pur;,s'iht;' tSmw dd* Vy;so mh;mit" 16
sumití;i¶vc;Rí im];yuXx;'sp;yn"
a’tv[,s;vi,R„Wi$(x„y;StSy c;.vn( 17
k;Xyp" s'iht;kˇ;R s;vi,RXx;'sp;yn"
romhWRi,k; c;Ny; itsø,;' mUls'iht; 18
       e
ctu∑yen .edn s'iht;n;imd' mune 19
      u
a;¥' svRpr;,;n;' pur;,' b[;˜muCyte
a∑;dxpur;,;in pur;,D;" p[c=te 20
b[;˜' p;µ' vw„,v' c xwv' .;gvt' tq;
             e
tq;åNy' n;rdIy' c m;k|@y' c s¢mm( 21
a;¶eym∑m' cwv .iv„y•vm' SmOtm(
          '
dxm' b[˜vwvˇ| lwgmek;dx' SmOtm( 22
v;r;h' √;dx' cwv Sk;'d' c;] ]yodxm(
   R
ctudx' v;mn' c k*m| p'cdx' tq;
m;TSy' c g;®@÷ cwv b[˜;'@' c tt" prm(
mh;pur;,;Nyet;in Á∑;dx mh;mune 23
                     201
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
tq; coppur;,;in muini." kiqt;in c
sgRí p[itsgRí v'xmNv'tr;i, c
   e e
svR„vetWu kQy'te v'x;nucirt' c yt( 24
      e
ydetˇv mw]y pur;,' kQyte my;
Et√w„,vs'D' vw p;µSysmn'trm( 25
sgRe c p[itsgRe c v'xmNv'tr;idWu
kQyte .gv;iNv„,uXoWei„vv sˇm 26
a'g;in ved;íTv;ro mIm;'s;Ny;yivStr"
                 R
pur;,' /mRx;S]' c iv¥; Áet;ítudx 27
    eR   eR    w
a;yuvdo /nuvdo g;'/vRív te ]y"
aqRx;S]' ctuq| tu iv¥; Á∑;dxwv t;" 28
Dey; b[˜WRy" pUv| te>yo devWRy" pun"
r;jWRy" punSte>y AiWp[’tyS]y" 29
îit x;%;Ssm;:y;t;Xx;%;.ed;Stqwv c
              u
kˇ;Rríwv x;%;n;' .edhetStqoidt" 30
svRmNv'tre„vev' x;%;.ed;Ssm;" SmOt;" 31
p[;j;pTy; ≈uitinRTy; ti√kLp;iSTvme i√j 32
Etˇe kiqt' sv| yTpO∑ohimhTvy;
  e     '
mw]y veds'b/" ikmNyTkqy;im te 33
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xo Wœo?y;y" 6
  e
mw]y ¨v;c
yq;vTkiqt' sv| yTpO∑ois' my; guro
              [
≈otuimCz;Myh' Tvek˘ t∫v;Np[bvItu me 1
s¢√Ip;in p;t;liv/yí mh;mune
      '
s¢lok;í yetSq; b[˜;'@Sy;Sy svRt" 2
             202
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]   w
SqUl" sU+mwStq; sU+msU+m;TsU+mtrwSSmOt;
         w
SqUl;TSqUltrwív sv| p[;i,i.r;vOtm( 3
  u
a'glSy;∑.;goip n soiSt muinsˇm
             '
vs'it p[;i,no y] kmRb/inb'/n;" 4
svRe cwte vx' y;'it ymSy .gvn( ikl
    '
a;yuW;ete tq; y;'it y;tn;StTp[coidt;" 5
y;tn;>y" pir.[∑; dev;¥;Svq yoinWu
j'tv" pirvˇ|te x;S];,;meW in,Ry" 6
sohimCz;im tCz^otu' ymSy vxviˇRn"
n .v'it nr; yen tTkmR kqySv me 7
≈Ipr;xr ¨v;c
            e
aymev mune pXno nk⁄ln mh;Tmn;
                u
pO∑" ipt;mh" p[;h .I„mo yˇCzO,„v me 8
.I„m ¨v;c
pur; mm;gto vTs s%; k;il'gko i√j"
s m;muv;c p[∑o vw my; j;itSmro muin" 9
ten;:y;timd' svRimTq' cwt∫iv„yit
tq; c td.U√Ts yqoˇ_' ten /Imt; 10
s pO∑í my; .Uy" ≈∂/;nen vw i√j"
y¥d;h n t∂»∑mNyq; ih my; Kvict( 11
Ekd; tu my; pO∑met¥∫vtoidtm(
                  e R
p[;h k;il'gko ivp[SSmOTv; tSy munvc" 12
j;itSmre, kiqto rhSy" prmo mm
       eU
ymik'kryoy;R.Ts'v;dSt' b[vIim te 13
k;il'g ¨v;c
                      U
Svpu®Wmi.vI+y p;xhSt' vdit ym" ikl tSy k,Rmle
                     203
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
      U        u
pirhr m/usdnp[p•;Np[.rhmNynO,;mvw„,v;n;m( 14
       e
ahmmrvr;icRtn /;]; ym îit lokiht;ihte inyuˇ_"
hirgu®vxgoiSm n Svt']" p[.vit s'ymne mm;ip iv„,u" 15
     ⁄        w
k˘$kmuk$ki,Rk;id.ed" knkm.edmpI„yte yqwkm(
surpxumnuj;idkLpn;i.hRirri%l;i.®dIyRte tqwk" 16
i=ittlprm;,voinl;'te pun®py;'it yqwkt;' /ir}y;"
                e
surpxumnuj;dyStq;'te gu,kluW, sn;tnen ten 17
hirmmrvr;icRt;'i`[pµ' p[,mit y" prm;qRto ih mTyR"
tmpgtsmStp;pb'/' v[j pir˙Ty yq;i¶m;Jyisˇ_m( 18
îit ymvcn' inxMy p;xI ympu®WStmuv;c /mRr;jm(
               R
kqy mm iv.o smSt/;tu.vit hre" %lu y;ÎxoSy .ˇ_" 19
ym ¨v;c
n clit injv,R/mRto ySsmmitr;Tmsu˙i√p=p=e
n hrit n c h'it ik'icduCzw" iSqtmns' tmveih iv„,u.ˇ_m(
20
kilkluWmlen ySy n;ååTm; ivmlmtemilnI’tStmenm(
mnis ’tjn;dRn' mnu„y' sttmveih hrertIv .ˇ_m( 21
knkmip rhSyve+y buı‰; tO,imv ySsmvwit vw prSvm(
.vit c .gvTynNycet;" pu®Wvr' tmveih iv„,u.ˇ_m( 22
                 R
Sfi$kigirixl;ml" Kv iv„,umnis nO,;' Kv c
mTsr;iddoW"
           '
n ih tuihnmyU%riXmpuje .vit ¸t;xndIi¢j" p[t;p" 23
ivmlmitrmTsr" p[x;'tXxuiccirtoi%lsÊvim].Ut"
ip[yihtvcnoåStm;nm;yo vsit sd; ˙id tSy v;sudv" 24 e
vsit ˙id sn;tne c tiSmN.vit pum;ÔgtoSy s*MyÂp"
            '
i=itrsmitrMym;Tmn;et" kqyit c;®tywv s;lpot" 25
             204
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]yminymiv/Ut kLpW;,;mnuidnmCyutsˇ_m;ns;n;m(
apgtmdm;nmTsr;,;' Tyj .$ dUrtre, m;nv;n;m( 26
˙id yid .gv;nn;idr;Ste hirrirx'%gd;/roVyy;Tm;
        R
td`iv`;tkˇOi.•' .vit kq' sit c;'/k;rmkÉú 27
hrit pr/n' inh'it j'tNU vdit tq; nOtin∑ur;i, yí
       R    '     ≥
axu.jintdumdSy pus" kluWmte˙id tSy n;STyn't" 28
n shit prs'pd' ivin'd;' kluWmit" k⁄®te st;ms;/u"
n yjit n dd;it yí s't' mnis n tSy jn;dRnoå/mSy 29
                   O
prmsu˙idb;'/ve kl]e muttny;iptOm;tO.TyvgRe
            O
x#mit®py;it yoqRt„,;' tm/mce∑mveih n;Sy .ˇ_m( 30
         O         ⁄
axu.mitrsTp[viˇsˇ_Ssttmn;YyRkxIls'gmˇ"
                     e
anuidn’tp;pb'/yuˇ_" pu®WpxunR ih v;sudv.ˇ_" 31
             e
sklimdmh' c v;sudv" prmpum;NprmeêrSs Ek"
îit mitrcl;.vTyn'te ˙dygte v[jt;iNvh;y dUr;t( 32
          e
kmlnyn v;sudv iv„,o /ri,/r;Cyut x'%c£p;,e
.vxr,imtIry'it ye vw Tyj .$ dUrtre, t;np;p;n( 33
vsit mnis ySy soVyy;Tm; pu®WvrSy n tSy Îi∑p;te
tv gitrq v; mm;iSt c£p[ithtvIyRblSy soNyloKy" 34
k;il© ¨v;c
îit inj.$x;sn;y devo rivtnySy ikl;h /mRr;j"
mm kiqtimd' c ten tu>y' k⁄®vr sMyigd' my;ip coˇ_m( 35
≈I.I„m ¨v;c
   w
nk⁄ltNmm;:y;t' pUv| ten i√jNmn;
kil©dex;d>yeTy p[Iten sumh;Tmn; 36
my;Pyet¥q;Ny;y' sMyGvTs tvoidtm(
      Oe
yq; iv„,umtn;NyT];,;' s's;rs;gre 37
                     205
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
ik'kr;" p;xd'@;í n ymo n c y;tn;"
smq;RStSy ySy;Tm; kÉxv;l'bnSsd; 38
≈Ipr;xr ¨v;c
EtNmune sm;:y;t' gIt' vwvSvten yt(
TvTp[Xn;nugt' sMyi‘mNyCz^otuimCzis 39
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xo s¢moå?y;y" 7
  e
mw]y ¨v;c
.gvN.gv;Ndev" s's;rivijgIWui."
sm;:y;ih jg•;qo iv„,ur;r;?yte yq; 1
a;r;i/t;∞ goiv'd;d;r;/nprwnr" Rw
yTp[;Pyte fl' ≈otu' t∞eCz;im mh;mune 2
≈Ipr;xr ¨v;c
yTpOCzit .v;netTsgre, mh;Tmn;
a*vR" p[;h yq; pO∑StNme ingdtXxO,u 3
sgr" p[i,pÊywnm*v| pp[Cz.;gRvm(
           '
iv„,or;r;/nop;ys'b/' muinsˇm 4
             '
fl' c;r;i/te iv„,* yTpus;mi.j;yte
s c;h pO∑o yàen tSmw tNmei%l' Í,u 5
a*vR ¨v;c
.*m' mnorq' Svg| SvgRe rMy' c yTpdm(
p[;“oTy;r;i/te iv„,* inv;R,mip coˇmm( 6
y¥idCzit y;v∞ flm;r;i/teåCyute
        '
tˇd;“oit r;je{ .Uir SvLpmq;ip v; 7
yˇu pOCzis .Up;l kq;m;r;?yte hir"
tdh' skl' tu>y' kqy;im inbo/ me 8
              206
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]v,;R≈m;c;rvt; pu®We, pr" pum;n(
iv„,ur;r;?yte p'q; n;NyStˇoWk;rk" 9
yjnyD;NyjTyen' jp'Tyen' jp•Op
             U
infl•Ny;iNhnSTyen' svR.to yto hir" 10
tSm;Tsd;c;rvt; pu®We, jn;dRn"
         e     u
a;r;?yStu Svv,;Rˇ_/m;Rnœ;nk;ir,; 11
b[;˜," =i]yo vwXy" xu{í pOiqvIpte
Sv/mRtTpro iv„,um;r;/yit n;Nyq; 12
pr;pv;d' pwxNu ymnOt' c n .;Wte
aNyo√egkr' v;ip to„yte ten kÉxv" 13
prd;rpr{Vyprih's;su yo ritm(
n kroit pum;N.Up to„yte ten kÉxv" 14
n t;@yit no h'it p[;i,no n c ih'sk"
        '
yo mnu„yo mnu„ye{ to„yte ten kÉxv" 15
           U
devi√jguÂ,;' c xu≈W;su sdo¥t"
to„yte ten goiv'd" pu®We, nreêr 16
              Ue
yq;Tmin c pu]e c svR.tWu yˇq;
ihtk;mo hirSten svRd; to„yte su%m( 17
ySy r;g;iddoWe, n du∑' nOp m;nsm(
ivxuıcets; iv„,uSto„yte ten svRd; 18
v,;R≈meWu ye /m;RXx;S]oˇ_; muinsˇm
teWu itœ•ro iv„,um;r;/yit n;Nyq; 19
sgr ¨v;c
tdh' ≈otuimCz;im v,R/m;RnxeWt"
tqwv;≈m/m;|í i√jvYyR b[vIih t;n( 20
a*vR ¨v;c
                     207
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
b[;˜,=iT]yivx;' xU{;,;' c yq;£mm(
           R
Tvmek;g[mit.UTv; Í,u /m;RNmyoidt;n( 21
         e
d;n' d¥;¥je∂v;NyDwSSv;?ytTpr"
inTyodk° .vei√p[" k⁄y;R∞;i¶pirg[hm( 22
vOÊyq| y;jye∞;Ny;nNy;n?y;pyeˇq;
k⁄Yy;RTp[itg[h;d;n' xuKl;q;R•‰;yto i√j" 23
   U
svR.tiht' k⁄Yy;R•;iht' kSyicid(√j"
          e
mw]I smSt.UtWu b[;˜,Syoˇm' /nm( 24
                e
g[;iV,ràe c p;rKye smbuiı.Rvid(√j"
At;vi.gm" pTNy;' xSyte c;Sy p;iqRv 25
d;n;in d¥;idCz;to i√je>y" =i]yoip v;
            R w
yje∞ iviv/wyDr/IyIt c p;iqRv" 26
xS];jIvo mhIr=; p[vr; tSy jIivk;
t];ip p[qm" kLp" pOiqvIpirp;lnm( 27
        w
/ir]Ip;lnenv ’t’Ty; nr;i/p;"
       '
.v'it tOpterx; yto yD;idkmR,;m( 28
du∑;n;' x;sn;{;j; ix∑;n;' pirp;ln;t(
              '
p[;“oTyi.mt;\Llok;Nv,RsSq;' kroit y" 29
p;xup;Ly' c v;i,Jy' ’iW' c mnujêr e
vwXy;y jIivk;' b[˜; dd* lokipt;mh" 30
tSy;Py?yyn' yDo d;n' /mRí xSyte
inTynwimiˇk;dIn;mnuœ;n' c kmR,;m( 31
i√j;its'i≈t' kmR t;dQy| ten poW,m(
£yiv£yjwv;Rip /nw" k;Â∫ven v; 32
xU{Sy s•itXx*c' sev; Sv;imNym;yy;
am']yDo ÁStey' tTs'go ivp[r=,m( 33
              208
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]d;n' c d¥;CzU{oip p;kyDwyjt c R e
ip}y;idk˘ c tTsv| xU{" k⁄vIRt ten vw 34
            e
.OTy;id.r,;q;Ry svRW;' c pirg[h"
Atuk;lei.gmn' Svd;reWu mhIpte 35
         e
dy; smSt.UtWu itit=; n;itm;int;
sTy' x*cmn;y;so m'gl' ip[yv;idt; 36
mw}ySpOh; tq; t√dk;pR<y' nreêr
ansUy; c s;m;Nyv,;Rn;' kiqt; gu,;" 37
          e
a;≈m;,;' c svRW;mete s;m;Nyl=,;"
gu,;'Stq;vım;|í ivp[;dIn;imm;HzO,u 38
=;T]' kmR i√jSyoˇ_' vwXy' kmR tq; pid
r;jNySy c vwXyoˇ_' xU{kmR n cwtyo" 39
s;mQyeR sit tÊy;Jymu.;>y;mip p;iqRv
                '
tdev;pid kˇRVy' n k⁄y;RTkmRskrm( 40
îTyete kiqt; r;jNv,R/m;R my; tv
             u
/m;Rn;≈im,;' sMyGb[vto me inx;my 41
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xoå∑moå?y;y" 7
a*vR ¨v;c
b;l" ’topnyno ved;hr,tTpr"
        U
gu®gehe vse∫p b[˜c;rI sm;iht" 1
              U
x*c; c;rv[t' t] k;Yy| xu≈W,' guro"
v[t;in crt; g[;Áo vedí ’tbuiın; 2
¨.e s'?ye riv' .Up tqwv;i¶' sm;iht"
           u
¨pitœeˇd; k⁄Yy;RÌrorPyi.v;dnm( 3
      ( [ e
iSqte itœedvj¥;te nIcwr;sIt c;sit
       R
ix„yo guronOp≈eœ p[itkÀl' n s'cret( 4
                     209
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
  w    e
tenvoˇ_' p#e√d' n;Nyicˇ" puriSSqt"
anuD;tí i.=;•mXnIy;Ìu®,; tt" 5
         R    R
avg;hedp" pUvm;c;Yye,;vg;iht"
sim∆l;idk˘ c;Sy k;Ly' k;Lymup;nyet( 6
gOhItg[;Ávedí ttonuD;mv;Py c
g;hRSQym;ivXoTp[;Do in„p•gu®in„’it" 7
ivi/n;v;¢d;rStu /n' p[;Py SvkmR,;
               U
gOhSqk;YyRmi%l' k⁄Yy;R∫p;l xiˇ_t" 8
            eR
inv;pen iptøncRNyDwdv;'Stq;itqIn(
   Ru
a•wmnI'í Sv;?y;ywrpTyen p[j;pitm( 9
.Ut;in bili.íwv v;TsLyen;i%l' jgt(
p[;“oit lok;Npu®Wo injkmRsm;ijRt;n( 10
ib=;.ují ye kÉicTpirv[;@(b˜c;ir,"[
tePy]wv p[itœ'te g;hRSQy' ten vw prm( 11
ved;hr,k;Yy;Ry tIqRò;n;y c p[.o
a$'it vsu/;' ivp[;" pOiqvIdxRn;y c 12
ainkÉt; Án;h;r; y] s;y'gh;í ye O
          e
teW;' gOhSq" svRW;' p[itœ; yoinrev c 13
teW;' Sv;gtd;n;idvˇ_Vy' m/ur' nOp
gOh;gt;n;' d¥;∞ xyn;sn.ojnm( 14
aitiqyRSy .¶;xo gOh;Tp[itinvˇRte
s dÊv; du„’t' tSmw pu<ym;d;y gCzit 15
avD;nmh'k;ro d'.íwv gOh st"
pirt;pop`;t* c p;®„y' c n xSyte 16
yStu sMy‘roTyev' gOhSq" prm' ivi/m(
     '   R
svRb/ivinmuˇ_o lok;n;“oTynuˇm;n( 17
             210
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]vy"pir,to r;jN’t’Tyo gOh;≈mI
  e
pu]Wu .;y;| ini=Py vn' gCzeTshwv v; 18
   U
p,Rmlfl;h;r" kÉxXm≈uj$;/r"
.Uimx;yI .veˇ] muinSsv;RitiqnOp 19 R
       w
cmRk;xk⁄x" k⁄Yy;RTpir/;noˇrIykÉ
t√iT]Wv,' ò;n' xStmSy nreêr 20
devt;>ycRn' homSsv;R>y;gtpUjnm(
i.=;bilp[d;n' c xStmSy nreêr 21
      e
vNyòehn g;];,;m>y'gí;Sy xSyte
        '
tpí tSy r;je{ xIto„,;idsih„,ut; 22
ySTvet;' inytíy;| v;np[SqíreNmuin"
s dhTyi¶v∂oW;ÔyeLlok;'í x;êt;n( 23
     R
ctuqí;≈mo i.=o" p[oCyte yo mnIiWi."
tSy SvÂp' gdto mm ≈otu' nOp;hRis 24
pu]{Vykl]eWu Tyˇ_òeho nr;i/p
    R         R
ctuqm;≈mSq;n' gCzei•/UtmTsr" 25
]wvigRk;'STyjeTsv;Rn;r'.;nvnIpte
                 u
im];idWu smo mw]SsmSte„vev j'tWu 26
jr;yuj;'@j;dIn;' v;@(mn"k;ykmRi."
             '      e
yuˇ_" k⁄vIRt n {oh' svRsg;'í vjRyt( 27
         R
Ek;r;]iSqitg[;me p'cr;]iSqit" pure
          e
tq; itœe¥q;p[Iit√RWo v; n;Sy j;yte 28
p[;,y;];inimˇ' c Vy'g;re .uˇ_v∆ne
                e( O
k;le p[xStv,;Rn;' i.=;q| pyR$dgh;n( 29
k;m" £o/Stq; dpRmohlo.;dyí ye
t;'Stu sv;RNpirTyJy pirv[;i<nmRmo .vet( 30
                     211
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
      Ue
a.y' svR.t>yo dÊv; yírte muin"
       Ue
tSy;ip svR.t>yo n .y' iv¥te Kvict( 31
’Tv;i¶ho]' SvxrIrs'Sq' x;rIrmi¶' Svmu%e juhoit
          R
ivp[Stu .w+yopihtwhivi.Riít;i¶k;n;' v[jit Sm lok;n( 32
mo=;≈m' yírte yqoˇ_' xuicSsu%' kiLptbuiıyuˇ_"
ain'/n' Jyoitirv p[x;'tSs b[˜lok˘ ≈yte i√j;it" 33
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xo nvmoå?y;y" 9
sgr ¨v;c
             R
kiqt' c;tur;≈My' c;tuv<yRi£y;Stq;
 '
pus" i£y;mh' ≈otuimCz;im i√jsˇm 1
                '
inTynwimiˇk;" k;My;" i£y;" pus;mXoWt"
         u e
sm;:y;ih .Og≈œ svRDo Áis me mt" 2
a*vR ¨v;c
ydetduˇ_' .vt; inTynwimiˇk;≈ym(
tdh' kqiy„y;im Í,u„vwkmn; mm 3
j;tSy j;tkm;Ridi£y;k;'@mXoWt"
pu]Sy k⁄vIRt ipt; ≈;ı' c;>yudy;Tmkm( 4
        u          e
yuGm;'Stu p[;õ™m%;iNvp[;N.ojyeNmnujêr
            w
yq; tOi¢Stq; k⁄Yy;R∂v' ip}y' i√jNmn;m( 5
d›; yuˇ_ìSsbdrwimR≈;iNp'@;Nmud; yut"
     e     e    e
n;'dImu%>yStIqRn d¥;∂wvn p;iqRv 6
           u
p[;j;pTyen v; svRmpc;r' p[di=,m(
k⁄vIRt tˇq;XoWvOiık;leWu .Upte 7
ttí n;m k⁄vIRt iptwv dxmehin
                 u
devpUv| nr;:y' ih xmRvm;Rids'ytm( 8
              212
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]   e         e
xmRit b[;Á,Syoˇ_' vmRit =T]s'≈ym(
gu¢d;s;Tmk˘ n;m p[xSt' vwXyxU{yo" 9
n;qRhIn' n c;xSt' n;pxBdyut' tq;
n;m'gLy' jugPu s;k˘ n;m k⁄y;RTsm;=rm( 10
             R
n;itdI`|n;itÓSv' n;itguv=r;iNvtm(
su%o∞;y| tu t•;m k⁄y;R¥Tp[,v;=rm( 11
ttoån'trs'Sk;rs'S’to gu®veXmin
yqoˇ_ivi/m;i≈Ty k⁄Yy;Ri√¥;pirg[hm( 12
gOhItiv¥o gurve dÊv; c gu®di=,;m(
g;hRSQyimCzN.Up;l k⁄Yy;R∂;rpirg[hm( 13
    e
b[˜cyR, v; k;l' k⁄y;RTs'kLppUvkm( R
      U
guroXxu≈W,' k⁄y;RˇTpu];derq;ip v; 14
vw%;nso v;ip .veTpirv[;@q veCzy;
  R '
pUvskiLpt' y;Îk™ t;Α⁄y;R•r;i/p 15
   we      u
vWRrkgu,;' .;Yy;Rm√heiT]gu,SSvym(
n;it kÉx;mkÉx;' v; n;it’„,;' n ip'gl;m( 16
insgRtoi/k;'g;' v; NyUn;'g;mip no√het(
n;ivxuı;' srom;' v;k⁄lj;' v;ip roig,Im( 17
n du∑;' du∑v;Ky;' v; Vy'ignI' iptOm;tOt"
n Xm≈uVy'jnvtI' n cwv pu®W;’itm( 18
n ``RrSvr;' =;m;' tq; k;kSvr;' n c
     e          u
n;inb'/=,;' t√√Oˇ;=I' no√heä/" 19
ySy;í romXo j'`e guLf* ySy;Stqo•t*
g'@yo" kÀpr* ySy; hs'Ty;St;' n co√het( 20
           u
n;itÂ=Cziv' p;'@krj;m®,e=,;m(
a;pIn hStp;d;' c nkNy;mu√heä/" 21u
                     213
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
                 u
n v;mn;' n;itdI`;| no√heTs'ht.[vm(
n c;itiCz{dxn;' n kr;lmu%I' nr" 22
p'cmI' m;tOp=;∞ iptOp=;∞ s¢mIm(
gOhSqío√heTkNy;' Ny;yen ivi/n; nOp 23
b[;˜o dwvStqwv;WR" p[;j;pTyStq;sur"
g;'/vRr;=s* c;Ny* pwx;cí;∑mo mt" 24
EteW;' ySy yo /m;Re v,RSyoˇ_o mhiWRi."
                e
k⁄vIRt d;rg[h,' ten;Ny' pirvjRyt( 25
s/mRc;ir,I' p[;Py g;hRSQy' sihtSty;
smu√he∂d;TyetTsMygU!' mh;flm( 26
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xo dxmoå?y;y" 10
sgr ¨v;c
gOhSqSy sd;c;r' ≈otuimCz;Myh' mune
lok;dSm;TprSm;∞ ym;itœ• hIyte 1
a*vR ¨v;c
≈Uyt;' pOiqvIp;l sd;c;rSy l=,m(
        '
sd;c;rvt; pus; ijt* lok;vu.;vip 2
s;/v" =I,doW;Stu sCzBd" s;/uv;ck"
teW;m;cr,' yStu sd;c;rSs ¨Cyte 3
s¢WRyoq mnv" p[j;n;' ptyStq;
sd;c;rSy vˇ_;r" kt;Rrí mhIpte 4
     U
b[;˜e muhˇeR coTq;y mns; mitm;•Op
  u
p[bıií'tyeımRmq| c;Pyivroi/nm( 5
apI@y; tyo" k;mmu.yorip ic'tyet(
Î∑;Î∑ivn;x;y i]vgRe smdixRn; 6
              214
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]pirTyjedqRk;m* /mRpI@;kr* nOp
/mRmPysu%odk| lokiv√e∑mev c 7
tt" k;Ly' smuTq;y k⁄Yy;RNmU]' nreêr 8
   R
nwATy;imWuiv=epmtITy;>yi/k˘ .uv"
                e
dUr;d;vsq;NmU]' purIW' c ivsjRyt( 9
p;d;vnejnoiCz∑e p[i=pe• gOh;'g,e 10
a;TmCz;y;' t®Cz;y;' gosUYy;RGNyinl;'Stq;
              e
gu®i√j;dI'Stu bu/o n;i/mehTkd;cn 11
n ’∑e sSym?ye v; g*v[je jns'sid
            e
n vTmRin n n¥;idtIqRWu pu®WWR. 12
n;Psu nwv;'.sStIre Xmx;ne n sm;cret(
¨Tsg| vw purIWSy mU]Sy c ivsjRnm( 13
    u
¨dõ™m%o idv;mU]' ivprItmu%o inix
k⁄vIRt;n;pid p[;Do mU]oTsg| c p;iqRv 14
  w
tO,r;StIYyR vsu/;' vS]p[;vOtmStk"
itœe•;iticr' t] nwv ik'icdudIryet( 15
vLmIkmUiWko∫Ut;' mOd' n;'tjRl;' tq;
x*c;vix∑;' geh;∞ n;d¥;Lleps'.v;m( 16
a,up;[ <yupp•;' c hloT%;t;' c p;iqRv
pirTyjeNmOdo Áet;Sskl;Xx*ckmRi, 17
Ek; il'ge gude itßo dx v;mkre nOp
          RO
hSt√ye c s¢ SyumdXx*copp;idk;" 18
       e
aCzen;g'/lepn jlen;buädn cue
a;c;me∞mOd' .UyStq; d¥;Tsm;iht" 19
in„p;idt;'i`[x*cStu p;d;v>yu+y tw" pun"
                   e
i]" ipbeTsill' ten tq; i√" pirm;jRyt( 20
                     215
                   MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
ixWR<y;in tt" %;in mUı;Rn' c sm;l.et(
b;hU n;i.' c toyen ˙dy' c;ip s'SpOXot( 21
Sv;c;'tStu tt" k⁄y;RTpum;NkÉxp[s;/nm(
a;dx;|jnm;'gLy' dUv;R¥;l'.n;in c 22
       e
ttSSvv,R/mR, vOÊyq| c /n;jRnm(
k⁄vIRt ≈ı;s'p•o yje∞ pOiqvIpte 23
soms'Sq; hivSs'Sq;" p;ks'Sq;Stu s'iSqt;"
/ne yto mnu„y;,;' ytet;to /n;jRne 24
ndIndt$;kÉWu dev%;tjleWu c
inTyi£y;q| ò;yIt gIirp[ßv,eWu c 25
  eU O
kÀpWıttoyen ò;n' k⁄vIRt v; .uiv
  eU O
gOhWıttoyen Áqv; .uVys'.ve 26
xuicvS]/r" ò;to deviWRiptOtpR,m(
          e
teW;mev ih tIqRn k⁄vIRt susm;iht" 27
i]rp" p[I,n;q;Ry dev;n;mpvjRyt( e
AWI,;' c yq;Ny;y' s’∞;ip p[j;pte" 28
iptø,;' p[I,n;q;Ry tdp" pOiqvIpte
ipt;mhe>yí tq; p[I,yeTp[ipt;mh;n( 29
m;t;mh;y tiTp]e tiTp]e c sm;iht"
     e    e        u
d¥;Tpw], tIqRn k;My' c;NyCzO,„v me 30
m;]e Svm;]e tNm;]e gu®pTNyw tq; nOp
                  u
guÂ,;' m;tul;n;' c iòG/im];y .U.je 31
        '
îd' c;ip jpedbu d¥;d;TmeCzy; nOp
¨pk;r;y .Ut;n;' ’tdev;idtpR,m( 32
dev;sur;Stq; y=; n;gg'/vRr;=s;"
ipx;c; guÁk;iSsı;" kÀ„m;'@;" pxv" %g;" 33
            216
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]jlecr; .Uinly; v;Yv;h;r;í jNtv"
    e         u
tOi¢metn y;'Ty;xu m∂ˇen;'bn;åi%l;" 34
nrkÉWu smSteWu y;tn;su c s'iSqt;"
teW;m;Py;yn;y*t∂Iyte sill' my; 35
ye b;'/v;b;'/v; ye yeNyjNmin b;'/v;"
te tOi¢mi%l; y;'tu ye c;Smˇoi.v;'zit 36
            O
y] Kvcns'Sq;n;' =uˇ„,opht;Tmn;m(
îdm;Py;yn;y;Stu my; dˇ' itlodkm( 37
k;Myodkp[d;n' te mywtTkiqt' nOp
y∂Êv; p[I,yTyetNmnu„ySskl' jgt(
jgd;Py;yno∫Ut' pu<ym;“oit c;n` 38
             e
dÊv; k;Myodk˘ sMyget>y" ≈;ıy;iNvt"
a;cMy c tto d¥;TsUy;Ry sill;'jilm( 39
nmo ivvSvte b[˜.;Svte iv„,utjse e
jgTsiv]e xucye siv]e kmRs;i=,e 40
tto gOh;åcRn' k⁄y;Rd.I∑surpUjnm(
      ì
jl;i.Wek" pu„pwí /Up;¥wí invednm( 41
   R
apUvmi¶h;e]' c k⁄y;RTp[;Gb[˜,e nOp 42
p[j;pit' smui∂Xy d¥;d;¸itm;dr;t(
  e
gOh>y" k;Xyp;y;q ttonumtye £m;t( 43
tCzeW' mi,kÉ pOQvIpjRNye>y" i=peˇt"
√;re /;tuivR/;tuí m?ye c b[˜,e i=pet( 44
gOhSy purWVy;`[ idGdev;nip me Í,u 45
î'{;y /mRr;j;y v®,;y tqedve '
p[;Cy;idWu bu/o d¥;ıutXoW;Tmk˘ bilm( 46
p[;guˇre c idG.;ge /Nv't;irbil' bu/"
                     217
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
    ww
invRp√êdev' c kmR k⁄Yy;Rdt" prm( 47
v;yVy;' v;yve id=u smSt;su yq;idxm(
b[˜,e c;'tir=;y .;nve c i=peäilm( 48
    e
ivêedv;iNvê.Ut;n∑* ivêptIiNptøn(
y=;,;' c smui∂Xy bil' d¥;•reêr 49
ttoNyd•m;d;y .Uim .;ge xuc* bu/"
       e
d¥;dXoW.Ut>ySSveCzy; susm;iht" 50
dev; mnu„y;" pxvo vy;'is isı;Ssy=orgdwTys'`;"
p[to" ipx;c;StrvSsmSt; ye c;•imCz'it my;] dˇm( 51
                  u
ippIilk;" k°$pt'gk;¥; bu.i=t;" kmRinb'/bı;"
p[y;'it te tOi¢imd' my;•' te>yo ivsO∑' sui%no .v'tu 52
              u wR
yeW;' n m;t; n ipt; n b'/nv;•isiınR tq;•miSt
tˇO¢yeå•' .uiv dˇmev te y;'tu tOi¢' muidt; .v'tu 53
.Ut;in sv;Ri, tq;•metdh' c iv„,unR ytoNydiSt
tSm;dh' .Utink;y.Utm•' p[yCz;im .v;y teW;m( 54
   R
ctudxo .Utg,o y EW t] iSqt; yeåi%l.Uts'`;"
tOPTyqRm•' ih my; insO∑' teW;imd' te muidt; .v'tu 55
îTyu∞;YyR nro d¥;d•' ≈ı;smiNvt"
      e
.uiv sv;Rpk;r;y gOhI sv;R≈yo yt" 56
êc'@;livh'g;n;' .uiv d¥;•reêr
ye c;Nye pitt;" kÉicdpu];" s'it m;nv;" 57
                 ( O
tto godohm;]' vw k;l' itœedgh;'g,e
aitiqg[h,;q;Ry tdU?v| tu yqeCzy; 58
aitiq' t] s'p;[ ¢' pUjyeTSv;gt;idn;
tq;snp[d;nen p;dp[=;lnen c 59
≈ıy; c;•d;nen ip[yp[Xnoˇre, c
              218
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]gCztí;nuy;nen p[IitmuTp;dyedghI 60   ( O
aD;tk⁄ln;m;nmNydex;dup;gtm(
             (w
pUjyeditiq' sMyõ™nkg[;minv;isnm( 61
       '
aik'cnms'b/mD;tk⁄lxIilnm(
    U
as'pJy;itiq' .uKTv; .oˇ_⁄k;m' v[jTy/" 62
Sv;?y;ygo];cr,mpOÇ; c tq; k⁄lm(
      u
ihr<yg.Rbı‰; t' mNyet;>y;gt' gOhI 63
            e
ip]q| c;pr' ivp[mkmPy;xye•p       O
               U
t∂eXy' ividt;c;rs'.it' p;'cyiDkm( 64
          O
a•;g[' c smuıTy h'tk;ropkiLptm(
inv;Rp.Ut' .Up;l ≈oi]y;yopp;dyet( 65
d¥;∞ i.=;i]ty' pirv[;@(b˜c;rI,;m([
îCzy; c bu/o d¥;i√.ve sTyv;irtm( 66
   e
îTyetitqy" p[oˇ_; p[;guˇ_; i.=ví ye
ctur" pUjiyTvwt;•Op p;p;Tp[mCyte 67 u
aitiqyRSy .¶;xo gOh;Tp[itinvˇRte
s tSmw du„’t' dÊv; pu<ym;d;y gCzit 68
/;t; p[j;pit" x£o viˆvRsg,oåyRy;  u
              ' 'e
p[ivXy;itiqmete vw .ujt•' nreêr 69
tSm;ditiqpUj;y;' ytet stt' nr"
         '       '
s kÉvlm`' .uˇ_É yo .uˇ_É Áitiq' ivn; 70
tt" Svv;isnI' du"%I' guivR,I' vOıb;lk;n(
.ojyeTs'S’t;•en p[qm' crm' gOhI 71
        e ' '
a.uˇ_vTsu cwtWu .ujN.uˇ_É s du„’tm(
mOtí gTv; nrk˘ Xle„m.uGj;yte nr" 72
           '
aò;t;xI ml' .uˇ_É ÁjpI pUyxoi,tm(
                     219
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
         ™ U
as'S’t;•.uõm]' b;l;idp[qm' x’t( 73
           '
ahomI c ’mIN.uˇ_É adÊv; ivWm;Xnute 74
     u           '
tSm;CzO,„v r;j'{ yq; .ujIt vw gOhI
  '      '
.ujtí yq; pus" p;pb'/o n j;yte 75
îh c;roGyivpul' blbuiıStq; nOp
.vTyir∑x;'ití vwirp=;i.c;ir," 76
ò;to yq;vT’Tv; c deviWRiptOtpR,m(
            '
p[xStràp;i,Stu .ujIt p[yto gOhI 77
’te jpe ¸te vˆ* xuıvS]/ro nOp
              e
dÊv;åitiq>yo ivp[>yo gu®>ySs'i≈t;y c
pu<yg'/XxStm;Ly/;rI cwv nreêr 78
nwkvS]/ro n;{Rp;i,p;do mhIpte
               '
ivxuıvdn" p[Ito .ujIt n ividõ™m%" 79u
   u    u
p[;õ™m%odõ™m%o v;ip n cwv;Nymn; nr"
a•' p[xSt' pQy' c p[oi=t' p[o=,odkì" 80
n k⁄iTst;˙t' nwv jugPu s;pds'S’tm(
dÊv; tu .ˇ_' ix„ye>y" =ui/te>yStq; gOhI 81
             '
p[xStxuıp;]e tu .ujIt;k⁄ipto i√j" 82
n;s'ids'iSqte p;]e n;deXo c nreêr
n;k;le n;its'k°,Re dÊv;g[' c nro¶ye 83
m'];i.m'i]t' xSt' n c pyuiWt' nOp R
          e
aNy] flmUl>yXxu„kx;%;idk;ˇq; 84
t√ı;rItkÉ>yí gu@.+ye>y Ev c
 '
.ujItoıOts;r;i, n kd;ip nreêr 85
n XoW' pu®WoXnIYy;dNy] jgtIpte
    u
m?v'bdi/sipR>ySsˇ_⁄>yí ivvekv;n( 86
              220
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]aXnIy;ˇNmyo .UTv; pUv| tu m/ur' rsm(
lv,;Ml* tq; m?ye k$uitˇ_;idk;'Stt" 87
p[;G{v' pu®WoXnIy;Nm?ye ki#n.ojn"
                '
a'te pun{Rv;xI tu bl;roGye n mucit 88
ain'¥' .=yeidTq' v;Gyto•mk⁄Tsyn(
p'cg[;s' mh;m*n' p[;,;¥;Py;yn' ih tt( 89
              u   u
.uKTv; sMygq;cMy p[;õ™m%odõ™m%oip v;
yq;vTpunr;c;meTp;,I p[=;Ly mUlt" 90
SvSq" p[x;'ticˇStu ’t;snpirg[h"
a.I∑devt;n;' tu k⁄vIRt Smr,' nr" 91
ai¶r;Py;yyeı;tu' p;iqRv' pvneirt"
dˇ;vk;x' n.s; jryTyStu me su%m( 92
         e
a•' bl;y me .Umrp;mGNyinlSy c
.vTyetTprI,t' mm;STyVy;ht' su%m( 93
p[;,;p;nsm;n;n;mud;nVy;nyoStq;
a•' pui∑kr' c;Stu mm;PyVy;ht' su%m( 94
agiStri¶vR@v;nlí .uˇ_' my;•' jryTvXoWm(
su%' c me tTpir,;ms'.v' yCz'Tvrog' mm c;Stu dehe 95
       '
iv„,uSsmStei{ydehdehI vOq; n .Uto .gv;Nyqwk"
sTyen ten;ˇmXoWm•m;roGyt;' me pir,;mmetu 96
iv„,urˇ; tqwv;•' pir,;mí vw tq;
sTyen ten m∫uˇ_' jIyRTy•imd' tq; 97
îTyu∞;YyR SvhSten pirmOJy tqodrm(
an;y;sp[d;yIin k⁄Yy;RTkm;R<yt'i{t" 98
sCz;S];idivnoden sNm;g;Rdivroi/n;
idn' nyeˇtSs'?y;mupitœeTsm;iht" 99
                     221
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
        eR    O w Ru
idn;'ts'?y;' sUy, pUv;Rm=yt;' bu/"
¨pitœe¥q;Ny;Yy' sMyg;cMy p;iqRv 100
svRk;lmupSq;n' s'?yyo" p;…qRv„yte  e
aNy] sUtk;x*civ.[m;tur.Iitt" 101
  eR             eR
sUy,;>yuidto yí Tyˇ_" sUy, v; Svpn(
aNy];tur.;v;ˇu p[;yiíˇI .ve•r" 102
tSm;dnuidte sUYyeR smuTq;y mhIpte
¨pitœe•rSs'?y;mSvp'í idn;'tj;m( 103
¨pitœ'it vw s'?y;' ye n pUv;| n piím;m(
    '
v[jit te dur;Tm;nStimß' nrk˘ nOp 104
pun" p;kmup;d;y s;ymPyvnIpte
vwêdevinimˇ' vw pTNy; s;ı| bil' hret( 105
t];ip êpc;id>yStqwv;•ivsjRnm( 106
aitiq' c;gt' t] Svxˇ_y; pUjyeä/"    u
p;dx*c;snp[◊Sv;gtoKTy; c pUjnm(
ttí;•p[d;nen xynen c p;iqRv 107
idv;itq* tu ivmu%e gte yTp;tk˘ nOp
       '
tdev;∑gu,' pusSsUYyoR!e ivmu%e gte 108
          '
tSm;TSvxKTy; r;je{ sUYyoR!mitiq' nr"
                  e
pUjyeTpUijte tiSmNpUijt;SsvRdvt; 109
      u
a•xk;'bd;nen SvxKTy; pUjyeTpum;n(
xynp[StrmhIp[d;nwrqv;ip tm( 110
’tp;d;idx*cStu .uKTv; s;y' tto gOhI
gCzeCzYy;mSf⁄i$t;mip d;®myI' nOp 111
n;ivx;l;' n vw .u¶;' n;sm;' miln;' n c
     u
n c j'tmyI'xYy;mi/itœedn;StOt;m( 112
              222
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]p[;Cy;' idix ixrXxSt' y;My;y;mq v; nOp
         '
sdwv Svpt" puso ivprIt' tu rogdm( 113
At;vupgmXxStSSvpTNy;mvnIpte
pu•;m=Re xu.e k;le Jyeœ;yuGm;su r;i]Wu 114
n;¥Un;' tu iS]y' gCze•;tur;' n rjSvl;m(
        ⁄
n;in∑;' n p[kipt;' n ]St;' n c gi.R,Im( 115
n;di=,;' n;Nyk;m;' n;k;m;' n;NyyoiWtm(
                   R w Ru
=uT=;m;' n;it.uˇ_;' v; Svy' cwi.gu,yt" 116
ò;tSßGg'//OKp[Ito n;?m;t" =ui/toip v;
sk;mSs;nur;gí Vyv;y' pu®Wo v[jt( 117  e
   R
ctudXy∑mI cwv tq; m;c;q pUi,Rm;
          '
pv;R<yet;in r;je{ rivs'£;'itrev c 118
            R e
twlS]Im;'ss'.ogI sve„vetWu vw pum;n(
iv<mU].ojn' n;m p[y;it nrk˘ mOt" 119
       e
aXoWpvRSvetWu tSm;Ts'yimi.bu/"  R w
           e
.;Vy' sCz;S]devJy;?y;njPyprwnr" 120  Rw
n;Nyyon;vyon* v; nopyuˇ_*W/Stq;
i√jdevguÂ,;' c Vyv;yI n;≈me .vet( 121
cwTycTvrtIreWu nwv goœe ctu„pqe
nwv Xmx;nopvne silleWu mhIpte 122
p[oˇ_pvRSvXoWeWu nwv .Up;l s'?yyo"
gCze√‰v;y' mns; n mU]o∞;rpIi@t" 123
pvRSvi.gmoinN¥o idv; p;pp[do nOp
.uiv rog;vho nø,;mp[xSto jl;xye 124
prd;r;• gCzet mns;ip kq'cn
ikmu v;c;iSqb'/oip n;iSt teWu Vyv;iyn;m( 125
                     223
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]       pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
mOto nrkm>yeit hIyte ];ip c;yuW"
      '
prd;rrit" pus;imh c;mu] .Iitd; 126
                 e
îit mTv; Svd;reWu AtumTsu bu/o v[jt(
yqoˇ_doWhIneWu sk;me„vnOt;vip 127
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'x Ek;dxoå?y;y" 11
a*vR ¨v;c
devgob[;˜,;iNTsı;NvOı;c;y| Stq;cRyt(   e
i√k;l' c nmeTs'?y;m¶Inupcreˇq; 1
sd;nuphte vS]e p[xSt;í mhoW/I"
g;®@;in c rà;in ib.Oy;Tp[yto nr" 2
            '
p[iòG/;mlkÉxí sug/í;®veW/Ok™
ist;Ssumnso ˙¥; iv.Oy;∞ nrSsd; 3
ik'icTprSv' n hre•LpmPyip[y' vdet(
        U
ip[y' c n;nOt' b[y;•;NydoW;nudIryet( 4
n;NyiS]y' tq; vwr' rocyeTpu®WWR.
n du∑' y;nm;roheTkÀlCz;y;' n s'≈yet( 5
ivi√∑pittoNmˇb¸vwr;idk°$kì"
         R
vıRk°b'/k°.ˇu" =u{;nOtkqwSsh 6
tq;itVyyxIlwí pirv;drtwXx#w"
bu/o mw]I' n k⁄vIRt nwk" p'q;nm;≈yet( 7
n;vg;he∆l*`Sy vegmg[e nreêr
p[dI¢' veXm n ivXo•;roheiCz%r' tro" 8
     '
n k⁄Yy;R∂ts'`W| k⁄i„,y;∞ n n;isk;m(
    O    'e
n;s'vtmu%o jO.Cz(v;sk;s* ivsjRyt( 9  e
   R e        ' e
no∞whsTsxBd' c n mucTpvn' bu/"
               224
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]n%;• %;dyeiCz'¥;• tO,' n mhI' il%et( 10
n Xm≈u .=yeLlo∑' n mO{Iy;i√c=,"
JyotI'„yme?yxSt;in n;i.vI=et c p[.o 11
n¶;' priS]y' cwv sUYy| c;Stmyodye
   ⁄
n ¸'ky;RCzv' g'/' xvg'/o ih somj" 12
ctu„pq' cwTyt®˘ Xmx;nopvn;in c
            e
du∑S]Isi•kW| c vjRy•ix svRd; 13
pUJydevi√jJyoitXz;y;' n;it£meä/"    u
nwkXxUNy;$vI' gCzeˇq; xUNygOhe vset( 14
kÉx;iSqk˘$k;me?ybil.SmtuW;'Stq;
                 e
ò;n;{R/r,I' cwv dUrt" pirvjRyt( 15
n;n;y;Rn;≈yeTk;'ií• ij˜' rocyeä/" u
     e
¨pspR• vw Vy;l' icr' itœe• voiTqt" 16
atIv j;grSv“e t√TSq;n;sne bu/"
    e
n sevt tq; xYy;' Vy;y;m' c nreêr 17
      '      e
d'i∑^,XxOig,íwv p[;Do dUr, vjRyt(  e
         '
avXy;y' c r;je{ purov;t;tp* tq; 18
n ò;y;• Svpe•¶o n cwvopSpOXoäu/"
          e
muˇ_kÉxí n;c;me∂v;¥c;| c vjRyt( 19    e
homdev;cRn;¥;su i£y;Sv;cmne tq;
        e
nwkvS]" p[vˇRt i√jp;d;vnejne 20
n;sm'jsxIlwStu sh;sIt kq'cn
s√éˇsi•kW;Re ih =,;ıRmip xSyte 21
       R
ivro/' noˇmwgCze•;/mwí sd; bu/"
              RO e
ivv;hí ivv;dí tuLyxIlwnp„yte 22
n;r.et kil' p[;DXxu„kvwr' c vjRyt(     e
                     225
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
             e
aPyLph;inSso!Vy; vwr,;q;Rgm' Tyjet( 23
            e
ò;to n;'g;in s'm;jRTò;nx;$‰; n p;i,n;
      R         w
n c in/UtyeTkÉx;•;c;me∞v coiTqt" 24
p;den n;£meTp;d' n pUJy;i.mu%' nyet(
no∞;sn' gurorg[e .jet;ivny;iNvt" 25
apsVy' n gCze∞ dev;g;rctu„pq;n(
m;'gLypUJy;'í tq; ivprIt;• di=,m( 26
          u         u
som;k;RGNy'bv;yUn;' pUJy;n;' c n s'm%m(
k⁄y;Ri•œIviv<mU]smuTsg| c p'i@t" 27
itœ• mU]yeˇ√Tpiq„vip n mU]yet(
              w
Xle„miv<mU]rˇ_;in svRdv n l'`yet( 28
Xle„mix'`;i,koTsgoR n;•k;le p[xSyte
bilm'gljPy;d* n home n mh;jne 29
yoiWto n;vmNyet n c;s;' ivêseä/" u
    e
n cwv„y;R .veˇ;su n i/‘⁄y;RTkd;cn 30
       R
m'gLypUvrà;JypUJy;nni.v;¥ c
        ( O
n in„£medgh;Tp[;DSsd;c;rpro nr" 31
ctu„pq;•mSk⁄y;RTk;le hompro .vet(
           u
dIn;n>yuıreTs;/Unp;sIt b¸≈ut;n( 32
     U
deviWRpjkSsMyiKptOip'@ojkp[d"
                    e
sTkˇ;R c;itqIn;' y" s lok;nuˇm;Nv[jt( 33
iht' imt' ip[y' k;le vXy;Tm; yoi..;Wte
             uU
s y;it lok;n;Ò;dhet.t;•Op;=y;n( 34
/Im;NÓIp;N=m;yuˇ_o Á;iStko ivny;iNvt"
iv¥;i.jnvOı;n;' y;it lok;nnuˇm;n( 35
ak;lgijRt;d* c pvRSv;x*ck;idWu
             226
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]           u
an?y;y' bu/" k⁄y;Rdpr;g;idkÉ tq; 36
             ' u
sm' nyit y" £⁄ı;NsvRb/rmTsrI
.It;ê;sn’Ts;/uSSvgRStSy;Lpk˘ flm( 37
vW;Rtp;idWu Cz]I d'@I r;}y$vIWu c
xrIr];,k;mo vw sop;nTkSsd; v[jt( 38 e
                 eu
no?v| n ityRGdUr' v; n pXyNpyR$ä/"
yugm;]' mhIpOœ' nro gCzei√lokyn( 39
    U
doWhetnXoW;'í vXy;Tm; yo inrSyit
      R
tSy /m;Rqk;m;n;' h;inn;RLp;ip j;yte 40
sd;c;rrt" p[;Do iv¥;ivnyixi=t"
p;pePyp;p" p®We Ái./ˇe ip[y;i, y"
mw]I{v;'t" kr,StSy muiˇ_" kre iSqt; 41
ye k;m£o/lo.;n;' vItr;g; n gocre
               RO
sd;c;riSqt;SteW;mnu.;vw/t; mhI 42
tSm;TsTy' vdeTp[;Do yTprp[Iitk;r,m(
sTy' yTprdu"%;y td; m*npro .vet( 43
ip[ymuˇ_' iht' nwtidit mTv; n t√det(
≈eySt] iht' v;Cy' y¥PyTy'tmip[ym( 44
            e
p[;i,n;mupk;r;y yqwvh pr] c
kmR,; mns; v;c; tdev mitm;Nvdet( 45
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xo √;dxoå?y;y" 12
a*vR ¨v;c
scwlSy iptu" ò;n' j;te pu]e iv/Iyte
j;tkmR td; k⁄y;RCz^;ım>yudye c yt( 1
yuGm;Ndev;'í iv}y;'í sMyKsVy£m;id(√j;n(
                     227
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
        w
pUj;ye∫ojye∞v tNmn; n;Nym;ns" 2
               u
d?y=twSsbdrw" p[;õ™m%odõ™m%oip v;   u
     e
devtIqRn vw ip'@;Nd¥;Tk;yen v; nOp 3
n;'dImu%" iptOg,Ste ≈;ıen p;iqRv
p[Iyte tˇu kˇRVy' pu®WwSsvRviıWu 4 O
            e
kNy;pu]ivv;heWu p[vXoWu c veXmn"
n;mkmRi, b;l;n;' cU@;km;RidkÉ tq; 5
sIm'to•yne cwv pu];idmu%dxRne
n;'dImu%' iptOg,' pUjyeTp[yto gOhI 6
   U
iptOpj;£m" p[oˇ_o vOı;veW sn;tn"
         e
≈Uyt;mvnIp;l p[t kmR i£y;ivi/" 7
 e     w
p[tdeh' xu." ò;nwSò;ipt' ßiGv.UiWtm(
dG?v; g[;m;äih" ò;Tv; scwlSsill;xye 8
y] t] iSqt;ywtdmuk;yeit v;idn"
di=,;i.mu%; d¥ub;|/v;Ssill;ÔlIn( 9
              R
p[iv∑;í sm' goi.g[;m' n=]dxRne
           U
k$kmR tt" k⁄y;R∫m* p[Strx;iyn" 10
             e
d;tVyonidn' ip'@" p[t;y .uiv p;iqRv
idv; c .ˇ_' .oˇ_Vymm;'s' mnujWR. 11
idn;in t;in ceCz;t" kˇRVy' ivp[.ojnm(
  e             u eR '
p[t; y;'it tq; tOi¢' b'/g, .ujt; 12
p[qmeiˆ tOtIye c s¢me nvme tq;
vS]Ty;gbihSò;ne ’Tv; d¥;iˇlodkm( 13
ctuqiRe ˆ c kˇRVy' tSy;iSqcyn' nOp
      '
tdU?vRmgs'SpxRSsip'@;n;mpI„yte 14
yoGy;SsvRi£y;,;' tu sm;nsill;Stq;
             228
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]   e
anulpnpu„p;id.og;dNy] p;iqRv 15
xYy;snop.ogí sip'@;n;mpI„yte
.Sm;iSqcyn;dU?v| s'yogo n tu yoiWt;m( 16
b;le dex;'trSqe c pitte c mun* mOte
                '
s¥Xx*c' tqeCz;to jl;GNyuä/n;idWu 17
mOtb'/odRx;h;in k⁄lSy;•' n .uJyte
d;n' p[itg[ho hom" Sv;?y;yí invˇRte 18
ivp[Sywtd(√;dx;h' r;jNySy;Pyx*ckm(
aıRm;s' tu vwXySy m;s' xU{Sy xuıye 19
ayujo .ojyeTk;m' i√j;n'te tto idne
    e     e
d¥;∂.RWu ip'@' c p[t;yoiCz∑si•/* 20
     u
v;Yy;Ry/p[tod;Stu d'@í i√j.ojn;t(
         w e'
Sp[∑Vyon'tr' v,R" xuırte tt" £m;t( 21
ttSsv,R/m;R ye ivp[;dIn;mud;˙t;"
               Rw
t;Nk⁄vIRt pum;ÔIvei•j/m;RjnStq; 22
mOt;hin c kˇRVymekoi∂∑mt" prm(
a;◊;n;idi£y; dwvinyogrihten yt( 23
            w
Eko?yRSt] d;tVyStqwvkpiv]km(
 e
p[t;y ip'@o d;tVyo .uˇ_vTsu i√j;itWu 24
p[Xní t];i.rityRjm;ni√jNmn;m(
a=YymmukSyeit vˇ_Vy' ivrt* tq; 25
Ekoi∂∑myo /mR îTqm;vTsr;TSmOt"
              '
sip'@Ikr,' tiSmNk;le r;je{ tCzO,u 26
Ekoi∂∑iv/;nen k;y| tdip p;iqRv
s'vTsreq Wœe v; m;se v; √;dXoiˆ tt( 27
       Ru
itlg'/odkìyˇ_' t] p;]ctu∑ym( 28
                     229
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
    e
p;]' p[tSy t]wk˘ pw]' p;]]y' tq;
            e
secyeiTptOp;]eWu p[tp;]' ttiS]Wu 29
             e
tt" iptOTvm;p•e tiSmNp[te mhIpte
     w w          e
≈;ı/mRrxeWStu tTpUv;RncRyiTptøn( 30
                  '
pu]" p*]" p[p*]o v; .[;t; v; .[;tOstit"
sip'@ s'titv;Rip i£y;h;Re nOp j;yte 31
           e
teW;m.;ve svRW;' sm;nodks'tit"
         e '
m;tOp=mip'@n s'b/; ye jlen v; 32
k⁄l√yeip coiCz•e S]Ii." k;y;R" i£y; nOp
          w
iptOm;tOsip'@Stu sm;nsillwStq; 33
        w      e
s'`;t;'tgRtv;Rip k;y;R" p[tSy c i£y;"
      u
¨Ts•b'/irKq;√; k;ryedvnIpit" 34
pUv;R" i£y; m?ym;í tq; cwvoˇr;" i£y;"
i]"p[k;r;" i£y;Ssv;RSt;s;' .ed' Í,u„v me 35
               '
a;d;h;¥;dx;h;í Spx;R¥t;Stu y;" i£y;"
t;" pUv;R m?ym; m;is m;Syekoi∂∑s'iDt;" 36
 e
p[te iptOTvm;p•e sip'i@kr,;dnu
i£y'te y;" i£y;" ip}y;" p[oCy'te t; nOpoˇr;" 37
         w
iptOm;tOsip'@Stu sm;nsillwStq;
       w
s'`;t;'tgRtv;Rip r;D; tınh;ir,; 38
                 e
pUv;R" i£y;í kˇRVy;" pu];¥wrv coˇr;"
d*ih]wv;R nOp≈eœ k;Yy;RStˇnywStq; 39
mOt;hin c kˇRVy;S]I,;mPyuˇr;" i£y;
p[its'vTsr' r;j•ekoi∂∑iv/;nt" 40
tSm;duˇrs'D;y;" i£y;St;" Í,u p;iqRv
yq;yq; c kˇRVy; ivi/n; yen c;n` 41
              230
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xo ]yodxo?y;y" 13
a*vR ¨v;c
  'e
b[˜{®{n;sTysUy;Ri¶vsum;®t;n(
    e
ivêedv;iNptOg,;Nvy;'is mnuj;NpxUn( 1
srIsOp;nOiWg,;Ny∞;Ny∫Uts'iDtm(
≈;ı' ≈ı;iNvt" k⁄vNR p[I,yTyi%l' jgt( 2
m;ism;Syiste p=e p'cdXy;' nreêr
                  u
tq;∑k;su k⁄vIRt k;My;Nk;l;HzO,„v me 3
≈;ı;hRm;gt' {Vy' ivix∑mq v; i√jm(
≈;ı' k⁄vIRt ivD;y VytIp;teåyte tq; 4
                 R
ivWuve c;ip s'p;[ ¢e g[h,e xixsUyyo"
smSte„vev .Up;l r;ix„vkÉú c gCzit 5
n=]g[hpI@;su du∑Sv“;vlokne
îCz;≈;ı;in k⁄vIRt nvsSy;gme tq; 6
am;v;Sy; yd; mw]ivx;%;Sv;ityoignI
≈;ıw" iptOg,StOi¢' tq;“oTy∑v;iWRk°m( 7
amv;Sy; yd; pu„ye r*{eq=Re punvRs*
√;dx;Bd' td; tOi¢' p[y;'it iptroicRt;" 8
v;sv;jwkp;d=Re iptø,;' tOi¢imCzt;m(
v;®,e v;Pym;v;Sy; dev;n;mip dul.; 9  R
     e         e
nvSvO=„vm;v;Sy; ydwt„vvnIpte
td; ih tOi¢d' ≈;ı' iptø,;' Í,u c;prm( 10
gIt' snTk⁄m;re, yqwl;y mh;Tmne
pOCzte iptO.ˇ_;y p[≈y;vnt;y c 11
snTk⁄m;r ¨v;c
                     231
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
vwx;%m;sSy c y; tOtIy; nvMys* k;iˇRkxuKlp=e
n.Sym;sSy c ’„,p=e ]yodxI p'cdxI c m;`e 12
Et; yug;¥;" kiqt;" pur;,e„vn'tpu<y;iStqyítß"
¨pPlve c'{mso rveí i]„v∑k;SvPyyn√ye c 13
p;nIymPy] itlwivRim≈' d¥;iTptO>y" p[yto mnu„y"
≈;ı' ’te ten sm;shß' rhSymetiTptro vd'it 14
               w
m;`eåiste p'cdxI kd;icdupit yog' yid v;®,en
                    RO
A=e, k;lSs pr" iptø,;' n ÁLppu<ywnp l>ytes* 15
k;le /inœ; yid n;m tiSmN.veˇu .Up;l td; iptO>y"
                u     Ru
dˇ' jl;•' p[dd;it tOi¢' vW;Ryt' tTk⁄ljwmn„yw" 16
           U
t]wv ce∫;{pd;nupv;R" k;le yq;viT£yte iptO>y"
          w
≈;ı' pr;' tOi¢mupit ten yug' shß' iptrSSvp'it 17
g'g;' xt{U' ymun;' ivp;x;' srSvtI' nwimxgomtI' v;
t];vg;Á;cRnm;dre, ’Tv; iptø,;' duirt;in h'it 18
g;y'it cwtiTptr" kd;nu hW;RdmI tOi¢mv;Py .Uy"
m;`;ist;'te xu.tIqRtoywy;RSy;m tOi¢' tny;iddˇw" 19
icˇ' c ivˇ' c nO,;' ivxuı' xSt' c k;l" kiqto ivi/í
              R
p;]' yqoˇ_' prm; c .iˇ_nO,;' p[yCz'Tyi.v;iHzt;in 20
iptOgIt;Ntqwv;] Xlok;'StHzO,u p;iqRv
≈uTv; tqwv .vt; .;Vy' t];Ît;Tmn; 21
aip /Ny" k⁄le j;y;dSm;k˘ mitm;•r"
   R
ak⁄viNvˇx;#‰' y" ip'@;•o invRip„yit 22
rà' vS]' mh;y;n' svR.og;idk˘ vsu
         e
iv.ve sit ivp[>yo yoSm;nui∂Xy d;Syit 23
a•en v; yq;xKTy; k;leiSmN.iˇ_nm[/I"
.ojiy„yit ivp[;g[‰;'StNm;]iv.vo nr" 24
             232
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]     e
asmq;R•d;nSy /;Nym;m' Svxiˇ_t"
         e
p[d;Syit i√j;g[>y" SvLp;Lp;' v;ip di=,;m( 25
        u
t];Pys;mQyRyt" kr;g[;g[iSqt;'iStl;n(
p[,My i√jmu:y;y kSmwic∫Up d;Syit 26
itlwSs¢;∑i.v;Rip smvet' jl;'jilm(
.iˇ_nm[SSmui∂Xy .uVySm;k˘ p[d;Syit 27
yt" k⁄tiíTs'p;[ Py go>yo v;ip gv;iˆkm(
a.;ve p[I,y•Sm;HCz^ı;yuˇ_" p[d;Syit 28
sv;R.;ve vn' gTv; k=mUlp[dxRk"
             w R
sUy;Ridlokp;l;n;imdmu∞vid„yit 29
n meåiSt ivˇ' n /n' c n;NyCz^;ıopyoGy' Sviptø•toiSm
tOPy'tu .KTy; iptro mywt* ’t* .uj* vTmRin m;®tSy 30
a*vR ¨v;c
îTyetiTptOi.gIRt' .;v;.;vp[yojnm(
y" kroit ’t' ten ≈;ı' .vit p;iqRv 31
                  R
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xo ctudxoå?y;y" 14
a*vR ¨v;c
b[;˜,;N.ojyeCz^;ıe yÌu,;'St;i•bo/ me 1
i],;ickÉtiS]m/uiS]sup,R„W@'givt(
vedivCz^oi]yo yogI tq; vw Jyeœs;mg" 2
AiTvKSvßeyd*ih]j;m;tOêxur;Stq;
m;tuloq tpoinœ" p'c;GNyi.rtStq;
     '
ix„y;Ss'bi/níwv m;t;iptOrtí y" 3
           e
Et;i•yojyeCz^;ıe pUv;Rˇ_;Np[qme nOp
      u
b[;˜,;iNptOt∑‰qRmnukLpe„vn'tr;n( 4
                     233
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
   u ⁄
im]/[‘n%I KlIbXXy;vd'tStq; i√j"
kNy; dUWiyt;viˆvedoJZSsomiv£yI 5
ai.xStStq; Sten" ipxuno g[;my;jk"
.Otk;?y;pkSt√∫Otk;?y;iptí y" 6
prpUv;Rpitíwv m;t;ip]oStqoJZk"
vOWlIsUitpo∑; c vOWlIpitrev c 7
tq; devlkíwv ≈;ıe n;hRit kÉtnm( 8
p[qmeiˆ bu/XxSt;Hz^oi]y;dIi•m']yet(
       w        w
kqye∞ tqwvW;' inyog;iNptOdivk;n( 9
tt" £o/Vyv;y;dIn;y;s' twi√RjSshw
yjm;no n k⁄vIRt doWSt] mh;nym( 10
≈;ıe inyuˇ_o .uKTv; v; .ojiyTv; inyuJy c
Vyv;yI retso gˇRe m∆yTy;Tmn" iptøn( 11
tSm;Tp[qmm]oˇ_' i√j;g[‰;,;' inm'],m(
ainm'}y i√j;nevm;gt;N.o jye¥tIn( 12
p;dx*c;idn; gehm;gt;NpUjyeid(√j;n( 13
             U
piv]p;i,r;c;'t;n;sneWpvexyet(
iptø,;myujo yuGm;Ndev;n;imCzy; i√j;n( 14
dev;n;mekmek˘ v; iptø,;' c inyojyet( 15
tq; m;t;mh≈;ı' vwêdevsmiNvtm(
k⁄vIRt .ˇ_Is'p•St] v; vwêdwivkm( 16
    u
p[;õ™m%;N.ojyei√p[;Ndev;n;mu.y;Tmk;n(
                 u
iptøn( ipt;mh;n;' c .ojye∞;Pyudõ™m%;n( 17
pOqˇ_yo" kÉicd;¸" ≈;ıSy kr,' nOp
     É
Ek]wkn p;kÉn vd'TyNye mhWRy" 18
            U
iv∑r;q| k⁄x' dÊv; s'pJy;~y| iv/;nt"
             234
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]k⁄y;Rd;v;hn' p[;Do dev;n;' tdnuDy; 19
    u
yv;'bn; c dev;n;' d¥;d~y| iv/;nivt(
ßGg'//UpdIp;'í te>yo d¥;¥q;ivi/ 20
              e
iptø,;mpsVy' tTsvRmvopkLpyet(
anuD;' c tt" p[;Py dÊv; d.;RiN√/;’t;n( 21
m']pUv| iptø,;' tu k⁄y;R∞;v;hn' bu/"
     u
itl;'bn; c;psVy' d¥;d~y;Ridk˘ nOp 22
k;le t];itiq' p[;¢m•k;m' nOp;?vgm(
b[˜,wr>ynuD;t" k;m' tmip .ojyet( 23
            R
yoigno iviv/w Âpwnr;,;mupk;ir,"
  '
.[mit pOiqvImet;mivD;tSvÂip," 24
       e
tSm;d>ycRyTp[;¢' ≈;ık;leåitiq' bu/"
             '
≈;ıi£y;fl' h'it nre{;pUijtoåitiq" 25
ju¸y;d(Vy'jn=;rvjRm•' ttoånle
anuD;to i√jwStwStu i]’Tv" pu®WWR. 26
a¶ye kVyv;h;y Sv/eTy;d* nOp;¸it"
som;y vw iptOmte d;tVy; tdn'trm( 27
vwvSvt;y cwv;Ny; tOtIy; dIyte tt"
¸t;vix∑mLp;•' ivp[p;]eWu invRpt( 28 e
tto•' mO∑mTyqRm.I∑mits'S’tm(
dÊv; juW?vimCz;to v;Cymetdinœurm( 29
                u w
.oˇ_Vy' twí ti∞ˇwm*Rini.Ssum%" su%m(
   (
a£⁄dVyt; c;Tvrt; dey' ten;ip .iˇ_t" 30
          e
r=oflm']p#n' .Umr;Str,' itlw"
’Tv; ?yey;SSviptrSt Ev i√jsˇm;" 31
ipt; ipt;mhíwv tqwv p[ipt;mh"
                     235
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]       pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
             ee
mm tOi¢' p[y;'Tv¥ ivp[dhWu s'iSqt;" 32
ipt; ipt;mhíwv tqwv p[ipt;mh"
mm tOi¢' p[y;NTv¥ hom;Py;iytmUty" 33 R
ipt; ipt;mhíwv tqwv p[ipt;mh"
          e
tOi¢' p[y;tu ip'@n my; dˇen .Utle 34
ipt; ipt;mhíwv tqwv p[ipt;mh"
tOi¢' p[y;'tu me .KTy; mywtTsmud;˙tm( 35
           w
m;t;mhStOi¢muptu tSy tq; ipt; tSy ipt; ttoNy"
ivêe c dev;" prm;' p[y;'tu tOi¢' p[,Xy'tu c y;tu/;n;" 36
yDeêro hVysmStkVyo .oˇ_;Vyy;Tm; hirrIêro]
tTs'in/;n;dpy;'tu s¥o r=;'SyXoW;<ysur;í svRe 37
  e e          e
tO¢„vetWu ivikred•' ivp[Wu .Utle
d¥;d;cmn;q;Ry te>yo v;rI s’Ts’t( 38
  Ow         e
sut¢StwrnuD;tSsvR,;•en .Utle
sitlen tt" ip'@;NsMyGd¥;Tsm;iht" 39
     e
iptOtIqRn sill' tqwv sill;'jilm(
         w     e
m;t;mhe>yStenv ip'@;'StIqRn invRpt( 40 e
      e e
di=,;g[Wu d.RWu pu„p/Up;idpUijtm(
Svip]e p[qm' ip'@' d¥;duiCz∑si•/* 41
ipt;mh;y cwv;Ny' tiTp]e c tq;prm(
    U
d.Rmle lep.uj" p[I,yeLlep`WR," 42 w
   w
ip'@m;Rt;mh;'St√Ì'/m;Ly;ids'yt"  uw
pUjiyTv; i√j;g[‰;,;' d¥;∞;cmn' tt" 43
iptO>y" p[qm' .KTy;tNmnSko nreêr
suSv/eTy;ixW; yuˇ_;' d¥;CzKTy; c di=,;m( 44
                w
dÊv; c di=,;' te>yo v;cye√êdwivk;n(
               236
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]            e
p[Iy't;imh ye ivêedv;Sten îtIryet( 45
tqeit coˇ_É twivRp"[w p[;qRnIy;Stq;ixW"
        e e
pí;i√sjRyyv;NpUv| pw}y;NmhIpte 46
               w
m;t;mh;n;mPyev' sh dev" £m" SmOt"
.ojye∞ SvxKTy; c d;ne t√i√sjRne 47
              e
a;p;dx*cn;TpUv| k⁄y;R∂vi√jNmsu
ivsjRn' tu p[qm' pw]' m;t;mheWu vw 48
      e
ivsjRyTp[IitvcSsMm;Ny;>yiqRt;Stt"
    e
invˇRt;>ynuD;t a;√;r' t;nnuvjt( 49[ e
ttStu vwêdev;:y' k⁄y;Ri•Tyi£y' bu/"
 '               u
.ujIy;∞ sm' pUJy .OTyb'/i.r;Tmn" 50
Ev' ≈;ı' bu/" k⁄y;RTpw}y' m;t;mh' tq;
≈;ıwr;Py;iyt; d¥uSsv;RNk;m;iNpt;mh;" 51
]Ii, ≈;ıe piv];i, d*ih]" k⁄tpiStl;"
rjtSy kq; d;n' tq; s'k°ˇRn;idkm( 52
        R
vJy;Rin k⁄vt; ≈;ı' £o/o?vgmn' Tvr;
          '
.oˇ_⁄rPy] r;je{ ]ymet• xSyte 53
     e
ivêedv;SsiptrStq; m;t;mh; nOp
           '        ⁄ R
k⁄l' c;Py;yte pus;' sv| ≈;ı' p[kvt;m( 54
som;/;r" iptOg,o yog;/;rí c'{m;"
≈;ıe yoiginyogStu tSm;∫Up;lxSyte 55
shßSy;ip ivp[;,;' yogI ceTpurt"iSqt"
       '
sv;RN.oˇø_St;ryit yjm;n' tq; nOp 56
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'xe p'cdxoå?y;y" 15

                     237
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]       pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
a*vR ¨v;c
            w
hiv„ymTSym;'sStu xxSy nk⁄lSy c
          e   R
s*krCz;klw,yr*rvwgvyen c 1
a*r.[gVywí tq; m;svOı‰; ipt;mh;"
           w      R
p[y;'it tOi¢' m;'sStu inTy' v;/[I,s;imWw" 2
%@(gm;'smtIv;] k;lx;k˘ tq; m/u
xSt;in kmR<yTy'ttOi¢d;in nreêr 3
    e
gy;mupTy y" ≈;ı' kroit pOiqvIpte
sfl' tSy t∆Nm j;yte iptOtIi∑dm( 4
p[x;iNtk;SsnIv;r;XXy;m;k; i√iv/;Stq;
vNy*W/Ip[/;n;Stu ≈;ı;h;R" pu®WWR. 5
       '
yv;" ip[ygvo muÌ; go/Um; v[IhyiStl;"
in„p;v;" koivd;r;í sWRp;í;] xo.n;" 6
a’t;g[y,' y∞ /;Nyj;t' nreêr
        ' w
gjm;W;n,Uív msUr;'í ivsjRyt( 7   e
      '
al;bu' gOjn' cwv pl;'@'u ip'@mUlkm(
g;'/;rkkr'v;idlv,;Ny*Wr;i, c 8
a;rˇ_;íwv iny;Rs;" p[Ty=lv,;in c
vJy;RNyet;in vw ≈;ıe y∞ v;c; n xSyte 9
nˇ_;˙tmnuiCz•' tOPyte n c y] g*"
  |
dugi/fÉinl' c;'bu ≈;ıyoGy' n p;iqRv 10
=Irmekxf;n;' yd*∑^m;ivkmev c
              e
m;g| c m;ihW' cwv vjRyCz^;ıkmRi, 11
W'@;pivıc'@;lp;ipp;W'@roigi."
’kv;k⁄ê;nn¶v;nrg[;msUkrw" 12
¨dKy;sUitk;x*cmOth;rwí vIi=te
               238
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]           ' '
≈;ıe sur; n iptro .ujte pu®WWR. 13
tSm;Tpiri≈te k⁄y;RCz^;ı' ≈ı;smiNvt"
¨Vy;| c itliv=ep;¥;tu/;n;i•v;ryet( 14
n%;idn; copp•' kÉxk°$;idi.nOp  R
             R
n cwv;i.WvwimR≈m•' pyuiWt' tq; 15
         R
≈ı;smiNvtwdˇ' iptO>yo n;mgo]t"
yd;h;r;Stu te j;t;Std;h;rTvmeit tt( 16
≈Uyte c;ip iptOi.gIRt; g;q; mhIpte
      uu
î+v;komRnp]Sy kl;popvne pur; 17
aip nSte .iv„y'it k⁄le sNm;gRxIiln"
    e
gy;mupTy ye ip'@;Nd;Sy'TySm;km;dr;t( 18
aip nSs k⁄le j;y;¥o no d¥;T]yodxIm(
p;ys' m/usipR>y;| vW;Rsu c m`;su c 19
                   e
g*rI' v;Pyu√heTkNy;' nIl' v; vOWmuTsOjt(
        e
yjet v;ême/n ivi/v∂i=,;vt; 20
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xo Wo@xoå?y;y" 16
≈Ipr;xr ¨v;c
îTy;h .gv;n*vRSsgr;y mh;Tmne
           e
sd;c;r' pur; sMyõ™ mw]y pirpOCzte 1
       e
my;PyetdxeW, kiqt' .vto i√j
smuLl'~y sd;c;r' kií•;“oit xo.nm( 2
   e
≈Imw]y ¨v;c
        u
W'@;pivıp[m%; ividt; .gvNmy;
¨dKy;¥;í me sMyõ™ n¶imCz;im veidtum( 3
kon¶" ik' sm;c;ro n¶s'D;' nro l.et(
                     239
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
n¶SvÂpimCz;im yq;vTkiqt' Tvy;
     O
≈otu' /mR.t;' ≈eœ n ÁSTyividt' tv 4
≈Ipr;xr ¨v;c
         e
AGyjuSs;ms'Dy' ]yI v,;Rviti√RjO
Et;muJZit yo moh;Ts n¶" p;tk° √j" 5
]yI smStv,;Rn;' i√js'vr,' yt"
n¶o .vTyuiJZt;y;' ytStSy;' n s'xy" 6
îd' c ≈Uyt;mNy¥∫I„m;y mh;Tmne
kqy;m;s /mRDo visœoåSmiTpt;mh" 7
my;ip tSy gdtX≈utmetNmh;Tmn"
    '    e
n¶s'bi/ mw]y yTpO∑ohimh Tvy; 8
       u
dev;surm.U¥ı' i√VymBdxt' pur;
tiSmNpr;ijt; dev; dwTywÓ;Rdpurogmw" 9
=IrodSyoˇr' kÀl' gTv; tPyNt vw tp"
             e
iv„,or;r;/n;q;Ry jguím' Stv' td; 10
dev; Ëcu"
a;r;/n;y lok;n;' iv„,orIxSy y;' igrm(
v+y;mo .gv;n¥ ty; iv„,u" p[sIdtu 11
            U
yto .Ut;NyXoW;i, p[st;in mh;Tmn"
yiSm'í lyme„y'it kSt' Stotuimheêr" 12
tq;Pyr;itiv?v's?vStvIYy;R .y;iqRn"
Tv;' Sto„y;mStvoˇ_In;' y;q;Qy| nwv gocre 13
              u
TvmuvIR sill' viˆv;Ryr;k;xmev c
smStm't"kr,' p[/;n' tTpr" pum;n( 14
          R U R
Ek˘ tvwt∫Ut;TmNmUˇmˇmy' vpu"
a;b[˜St'bpy|t' Sq;nk;liv.edvt( 15
              240
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]t]wx' tv yTpUv| Tv•;i.kmlo∫vm(
Âp' ivêopk;r;y tSmw b[˜;Tmne nm" 16
x£;kú®{vSviêm®Tsom;id.edvt(
vymek˘ SvÂp' te tSmw dev;Tmne nm" 17
d'.p[;yms'boi/ itit=;dmvijRtm(
y{Up' tv goiv'd tSmw dwTy;Tmne nm" 18
n;itD;nvh; yiSm•;@‰iStimttejis
xBd;idloi. yStSmw tu>y' y];Tmne nm" 19
£*y| m;y;my' `or' y∞ Âp' tv;istm(
inx;cr;Tmne tSmw nmSte pu®Woˇm 20
SvgRSq/imRsımRflopkr,' tv
/m;R:y' c tq; Âp' nmStSmw jn;∂Rn 21
hWRp;[ yms'sigR gitmÌmn;idWu
isı;:y' tv y{Up' tSmw isı;Tmne nm" 22
aitit=;yn' £Àrmup.ogsh' hre
i√ij◊' tv y{Up' tSmw n;g;Tmne nm" 23
avboi/ c yCz;'tmdoWmpkLmWm(
AiWÂp;Tmne tSmw ivêÂp;y te nm" 24
.=yTyq kLp;'te .Ut;in ydv;irtm(
     '
Tv{Up' pu@rIk;= tSmw k;l;Tmne nm" 25
       U
s'.+y svR.t;in dev;dINyivXoWt"
nOTyTy'te c y{Up' tSmw ®{;Tmne nm" 26
  O
p[vÊy; rjso y∞ kmR,;' kr,;Tmkm(
jn;dRn nmStSmw Tv{Up;y nr;Tmne 27
a∑;iv'x√/opet' y{Up' t;ms' tv
¨Nm;gRg;im sv;RTm'StSmw vXy;Tmne nm" 28
                     241
                   MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
yD;'g.Ut' y{Up' jgt" iSqits;/nm(
     w e
vO=;id.ed„W@(.id tSmw mu:y;Tmne nm" 29
    ™
ityRõmnu„ydev;idVyomxBd;idk˘ c yt(
Âp' tv;de" svRSy tSmw sv;RTmne nm" 30
p[/;nbuı‰;idmy;dXoW;¥dNydSm;Tprm' pr;Tmn(
Âp' tv;¥' ydnNytuLy' tSmw nm" k;r,k;r,;y 31
xuKl;iddI`;Rid`n;idhInmgocr' y∞ ivXoW,;n;m(
xuı;itxuı' prmiWRÎXy' Âp;y tSmw .gv•t;" Sm" 32
           e
y•" xrIreWu ydNydeh„vXoWvStu„vjm=y' yt(
tSm;∞ n;Ny√‰itirˇ_miSt b[˜SvÂp;y nt;" Sm tSmw 33
sklimdmjSy ySy Âp' prmpd;TmvtSsn;tnSy
             u        e
tmin/nmXoWbIj.Ut' p[.mml' p[,t;SSm v;sudvm( 34
≈Ipr;xr ¨v;c
Sto]Sy c;vs;ne te dÎxu" prmeêrm(
x'%c£gd;p;i,' g®@Sq' sur; hirm( 35
   u
tmUcSskl; dev;" p[i,p;tpurSsrm(
p[sId n;q dwTye>yS];ih nXxr,;iqRn" 36
]wloKyyD.;g;í dwTywÒ;Rdpurogmw"
˙t; no b[˜,oPy;D;muLl'~y prmeêr 37
y¥PyXoW.UtSy vy' te c t;v'xj;"
        e
tq;Pyiv¥;.edn i.•' pXy;mhe jgt( 38
              u
Svv,R/m;Ri.rt; vedm;g;Rns;ir,"
          u
n xKy;Steryo h'tmSm;i.Stps;vOt;" 39
tmup;ymxeW;Tm•Sm;k˘ d;tumhRis
yen t;nsur;Nh't'u .vem .gvN=m;" 40
≈Ipr;xr ¨v;c
            242
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]îTyuˇ_o .gv;'Ste>yo m;y;moh' xrIrt"
smuTp;¥ dd* iv„,u" p[;h ced' suroˇm;n( 41
m;y;mohoymi%l;NdwTy;'St;Nmohiy„yit
tto v?y; .iv„y'it vedm;gRbih„’t;" 42
iSqt* iSqtSy me v?y; y;v']" pirp'iqn"
b[˜,o Ái/k;rSy dev; dwTy;idk;" sur;" 43
tÌCzt n .I" k;y;R m;y;mohoymg[t"
gCz•¥opk;r;y .vt;' .ivt; sur;" 44
≈Ipr;xr ¨v;c
            eR
îTyuˇ_;" p[i,pTywn' yyudv; yq;gtm(
m;y;mohoip twSs;ı| yy* y] mh;sur;" 45
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xo s¢dxoå?y;y" 17
≈Ipr;xr ¨v;c
tpSyi.rt;Nsoq m;y;moho mh;sur;n(
  e
mw]y dÎXo gTv;nmRd;tIrs'i≈t;n( 1
        '
tto idg'bro mu@o bihRipCz/ro i√j
m;y;mohoåsur;n( Xl+,imd' vcnmb[vIt( 2
m;y;moh ¨v;c
       U
he dwTyptyo b[t ydq| tPyte tp"
Eeihk;qRí p;r}y' tps" flimCzq 3
asur; Ëcu"
p;r}yfll;.;y tpíy;R mh;mte
aSm;i.irym;rB/; ik' v; teå] ivvi=tm( 4
m;y;moh ¨v;c
k⁄®?v' mm v;Ky;in yid muiˇ_m.IPsq
                     243
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
ahR?vmen' /m| c mu·ˇ_√;rms'vtm( 5   O
          e
/m;Re ivmuˇ_Érh;Ry' nwtSm;dpro vr"
a]wv s'iSqt;" Svg| ivmuiˇ'_ v; gim„yq 6
        e
ahR?v' /mRmt' c svRe yUy' mh;bl;" 7
≈Ipr;xr ¨v;c
   [ R R
Ev'pk;rwb¸i.yuiˇ_dxRncicRt"     w
m;y;mohen te dwTy; vedm;g;Rdp; ’t;" 8
     w
/m;Rytd/m;Ry sdet• sidTyip
                  [
ivmuˇ_ye iTvd' nwti√muiˇ'_ s'pyCzit 9
       e
prm;q;RymTyq| prm;q;Re n c;Pyym(
      e
k;yRmtdk;y| c nwtdev' Sf⁄$' iTvdm( 10
               e
idGv;ss;my' /m;Re /m;Ry' b¸v;ss;m( 11
îTynek;'tv;d' c m;y;mohen nwk/;
ten dxRyt; dwTy;SSv/m| Ty;ijt; i√j 12
    w
ahRtt' mh;/m| m;y;mohen te yt"
p[oˇ_;Stm;i≈t; /mRmhRt;Sten teå.vn( 13
]yI/mRsmuTsg| m;y;mohen teåsur;"
k;irt;StNmy; Á;s'SttoNye tTp[coidt;" 14
twrPyNye pre twí twrPyNye pre c tw"
             wR
aLpwrhoi.Ss'Tyˇ_; twdTyw" p[;yxS]yI 15
puní rˇ_;'br/Oõ™ m;y;moho ijtei{y"    '
aNy;n;h;sur;n( gTv;mO√Lpm/ur;=rm( 16
Svg;Rq| yid vo v;'z; inv;R,;qRmq;sur;"
              w
tdl' pxu`;t;iddu∑/mRinRbo/t 17
         w
ivD;nmymevtdXoWmvgCzt
                we
bu?y?v' me vc" sMyGbu/rvimhoidtm( 18
              244
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]          '
jgdetdn;/;r' .[;itD;n;qRtTprm(
r;g;iddu∑mTyq| .[;Myte .vs'k$e 19
Ev' bu?yt bu?y?v' bu?ytwvimtIryn(
m;y;moh" s dwTyey;N/mRmTy;Ôyi•jm( 20
n;n;p[k;rvcn' s teW;' yuiˇ_yojnm(
tq;tq; ]yI/m| tTyjuSte yq;yq; 21
tePyNyeW;' tqwvocurNywrNye tqoidt;"
   e     R
mw]y tTyju/m| vedSmOTyuidt' prm( 22
             R
aNy;nPyNyp;W'@p[k;rwb¸i.i√Rj
  e
dwty;Nmohy;m;s m;y;mohoitmoh’t( 23
    w
SvLpenv ih k;len m;y;mohen teåsur;"
moiht;StTyjuSsv;| ]yIm;g;Ri≈t;' kq;m( 24
kÉici√in'd;' ved;n;' dev;n;mpre i√j
yDkmRkl;pSy tq;Nye c i√jNmn;m( 25
nwn¥uiˇ_sh' v;Ky' ih's;/m;Ry ce„yte
hvI'„ynldG/;in fl;yeTy.Rkoidtm( 26
     ì eR    'e
yDwrnekdvTvmv;Pye{, .uJyte
xMy;id yid ceTk;œ' t√r' p].uKpxu" 27
inhtSy pxojRDe SvgRp;[ i¢yRdI„yte
Svipt; yjm;nen ik•u tSm;• hNyte 28
         '
tO¢ye j;yte puso .uˇ_mNyen ceˇt"
               u
k⁄y;RCz^;ı' ≈m;y;•' n vhey" p[v;isn" 29
jn≈ıeyimTyetdvgMy tto] v"
¨pe=; ≈eyse v;Ky' roct;' yNmyeirtm( 30
n Á;¢v;d; n.so inpt'it mhI' sur;"
yuiˇ_m√cn' g[;Á' my;Nywí .vi√/w" 31
                     245
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
m;y;mohen te dwTy;" p[k;rwb¸i.Stq;R
vOq;ipt; yq; nwW;' ]yI kiídrocyt( 32
îTqmuNm;gRy;teWu teWu dwTyeWu teåmr;"
¨¥og' prm' ’Tv; yuı;y smupiSqt;" 33
tto dwv;sur' yuı' punrev;.vid(√j
         w
ht;í teåsur; dev" sNm;gRpirp'iqn" 34
Sv/mRkvc' teW;m.U¥Tp[qm' i√j
             uR
ten r=;å.vTpUv| nexn∑e c t] te 35
     e
tto mw]y tNm;gRviˇRno ye.vÔn;"
      R
n¶;Ste twytSTyˇ'_ ]yIs'vr,' tq;
           w
’t;í teåsur; devn;Rn; vedivinNdk;" 36
b[˜c;rIgOhSqí v;np[SqStq;≈mI
            e
pirv[;@( v; ctuq;R] p'cmo nopp¥te 37
vStu s'TyJy g;hRSQy' v;np[Sqo n j;yte
          e
pirv[;$( c;ip mw]y s n¶" p;p’•r" 38
inTy;n;' kmR,;' ivp[ ySy h;inrhinRxm(
    R
ak⁄viNviht' kmR xˇ_" ptit ti∂ne 39
p[;yiíˇen mht; xuiım;“oTyn;pid
p=' inTyi£y;h;ne" kˇ;R mw]y m;nv" 40e
                '
s'vTsr' i£y;h;inyRSy pusoi.j;yte
tSy;vlokn;TsUy;Re inrI+ySs;/ui.Ssd; 41
SpO∑e ò;n' scelSy xuıhtmh;mtee eR u R
 '
puso .vit tSyoˇ_; n xuiı" p;pkmR," 42
       U
deviWRiptO.t;in ySy ivp[Sy veXmin
p[y;'TynicRt;Ny] lokÉ tSm;• p;p’t( 43
             246
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]       [
s'.;W,;nupXn;id sh;Sy;' cwv k⁄vt" R
              w
j;yte tuLyt; tSy tenv i√j vTsr;t( 44
dev;idinê;sht' xrIr' ySy veXm c
           ( O
n ten s'kr' k⁄y;Rdgh;snpirCzdw" 45
    '
aq .uˇ_' gOhe tSy kroTy;Sy;' tq;sne
Xote c;Pyekxyne s s¥StTsmo .vet( 46
      U
devt;iptO.t;in tq;n>yCyR yoåitqIn(
 '        '
.uˇ_É s p;tk˘ .uˇ_É in„’itStSy ne„yte 47
b[;˜,;¥;Stu ye v,;RSSv/m;RdNytomu%;"
y;'it te n¶s'D;' tu hInkmRSvviSqt" 48
             e
ctu,;| y] v,;Rn;' mw]y;Ty'ts'kr"
         O
t];Sy; s;/uvˇIn;mup`;t;y j;yte 49
               U
an>yCyR AWINdev;iNptO.t;itqI'Stq;
   '
yo .uˇ_É tSy s\Ll;p;Tpt'it nrkÉ nr;" 50
tSm;det;•ro n¶;'S]yIs'Ty;gdUiWt;n(
        e
svRd; vjRyTp[;D a;l;pSpxRn;idWu 51
≈ı;vi∫" ’t' yà;∂ev;iNptOipt;mh;n(
n p[I,yit tCz^;ı' y¥ei.rvloiktm( 52
≈Uyte c pur;:y;to r;j; xt/nu.iuR v
pàI c xwVy; tSy;.Udit/mRpr;y,; 53
pitv[t; mh;.;g; sTyx*cdy;iNvt;
svRl=,s'p•; ivnyen ynen c 54
s tu r;j; ty; s;ı| devdev' jn;∂Rnm(
a;r;/y;m;s iv.u' prme, sm;i/n; 55
    Rw
homwjpStq; d;nw®pv;swí .iˇ_t"
pUj;i.í;nuidvs' tNmn; n;Nym;ns" 56
                     247
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
Ekd; tu sm' ò;t* t* tu .;y;RptI jle
.;gIrQy;SsmuˇI,*R k;iˇRKy;' smupoiWt*
p;W'i@nmpXyet;m;y;'t' sMmu%' i√j 57
c;p;c;yRSy tSy;s* s%; r;Do mh;Tmn"
atStÌ*rv;ˇen s%;.;vmq;krot( 58
n tu s; v;Gyt; devI tSy pàI pitv[t;
¨poiWt;SmIit riv' tiSmNÎ∑e ddxR c 59
sm;gMy yq;Ny;y' d'ptI t* yq;ivi/
iv„,o" pUj;idk˘ sv| ’tv't* i√joˇm 60
k;len gCzt; r;j; mm;r;s* spàijt(
aNv;®roh t' devI ict;Sq' .Upit' pitm( 61
s tu ten;pc;re, ê; jDe vsu/;i/p"
¨poiWten p;W'@s\Ll;po yT’toå.vt( 62
s; tu j;it Smr; jDe k;xIr;jsut; xu.;
       U
svRivD;ns'p,;R svRl=,pUijt; 63
t;' ipt; d;tuk;mo.U√r;y ivinv;irt"
tywv tNVy; ivrto ivv;h;r'.to nOp" 64
ttSs; idVyy; Î∑‰; ÎÇ; ê;n' inj' pitm(
ividx;:y' pur' gTv; tdvSq' ddxR tm( 65
t' ÎÇwv mh;.;g' ê.Ut' tu pit' td;
dd* tSmw vr;h;r' sTk;rp[v,' xu.; 66
 '
.ujNdˇ' ty; so•mitmO∑m.IiPstm(
Svj;it lilt' k⁄vNR b¸ c;$u ck;r vw 67
             R
atIv v[Ii@t; b;l; k⁄vt; c;$u ten s;
     R
p[,;mpUvm;hed' diyt' t' k⁄yoinjm( 68
SmyRt;' tNmh;r;j d;i=<ylilt' Tvy;
              248
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]yen êyoinm;p•o mm c;$ukro .v;n( 69
p;W'i@n' sm;.;„y tIqRò;n;dn'trm(
p[;¢ois k⁄iTst;' yoin' ik• Smris tTp[.o 70
≈Ipr;xr ¨v;c
             R
tywv' Sm;irte tiSmNpUvj;it’te td;
              e
d?y* icrmq;v;p invRdmitdul.m( 71   R
inivR<,icˇSs tto ingRMy ngr;äih"
m®Tp[ptn' ’Tv; s;g;RlI' yoinm;gt" 72
s;ip i√tIye s'p;[ ¢e vI+y idVyen c=uW;
D;Tv; sOg;l' t' {∑u' yy* kol;hl' igirm( 73
t];ip ÎÇ; t' p[;h s;g;RlI' yoinm;gtm(
.ˇ;Rrmip c;v|gI tny; pOiqvIi=t" 74
         '
aip Smris r;je{ êyoinSqSy yNmy;
       R
p[oˇ_' te pUvcirt' p;W'@;l;ps'≈ym( 75
punStyoˇ_' s D;Tv; sTy' sTyvt;' vr"
k;nne s inr;h;rStTy;j Sv' klevrm( 76
.UyStto vOko jDe gTv; t' injRne vne
            R O
Sm;ry;m;s .ˇ;Rr' pUvvˇmin'idt; 77
n Tv' vOko mh;.;g r;j; xt/nu.v;n(     R
               RO
ê; .UTv; Tv' sOg;loå.UvkTv' s;'pt' gt" 78  [
Sm;irten yq; Vyˇ_Sten;Tm; gO/t;' gt"  [
ap;p; s; puníwn' bo/y;m;s .;imnI 79
  '
nre{ SmyRt;m;Tm; Ál' te gO/c∑y;  [ e
                 O [
p;W'@;l;pj;toåy' doWo yd(g/t;' gt" 80
tt" k;kTvm;p•' smn'trjNmin
¨v;c tNvI .ˇ;Rrmupl>y;Tmyogt" 81
                     249
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
     O
aXoW.U.t" pUv| vXy; ySmw bil' ddu"
s Tv' k;kTvm;p•o j;to¥ bil.uKp[.o 82
Evmev bkTveip Sm;irtSs pur;tnm
tÊy;j .Upit" p[;,;NmyUrTvmv;p c 83
myUrTve ttSs; vw ck;r;nugit' xu.;
dˇw" p[it=,' .oJywb;Rl; t∆;it.ojnw" 84
ttStu jnko r;j; v;ijme/' mh;£tum(
ck;r tSy;v.Oqe ò;py;m;s t' td; 85
sò* Svy' c tNv'gI Sm;ry;m;s c;ip tm(
yq;s* êsOg;l;idyoin' jg[;h p;iqRv" 86
SmOtjNm£mSsoq tÊy;j Svklevrm(
jDe s jnkSywv pu]os* sumh;Tmn" 87
ttSs; iptr' tNvI ivv;h;qRmcodyt(
s c;ip k;ry;m;s tSy; r;j; Svy'vrm( 88
Svy'vre ’te s; t' s'p;[ ¢' pitm;Tmn"
            R
vry;m;s .Uyoip .ˇO.;ven .;imnI 89
  u
bu.je c ty; s;ı| s'.og;•Opn'dn"
   R         e
iptyuprte r;Jy' ivdehWu ck;r s" 90
îy;j jD;NsubhUNdd* d;n;in c;iqRn;m(
           u
pu];nuTp;dy;m;s yuy/e c sh;iri." 91
                   '
r;Jy' .uKTv; yq;Ny;y' p;liyTv; vsu/r;m(
tÊy;j s ip[y;Np[;,;Ns'g;[ me /mRtonOp" 92
                 e
ttiít;Sq' t' .Uyo .ˇ;Rr' s; xu.=,;
aNv;®roh ivi/v¥q;pUv| mud;iNvt; 93
ttoåv;p ty; s;ı| r;jpu}y; s p;iqRv"
 '
Ee{;ntITy vw lok;\Llok;Np[;p td;=y;n( 94
             250
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]Svg;R=yTvmtul' d;'pTymitdul.m(  R
              u
p[;¢' pu<yfl' p[;Py s'xiı' t;' i√joˇm 95
EW p;W'@s'.;W;∂oW" p[oˇ_o my; i√j
tq;ême/;v.Oqò;nm;h;TMymev c 96
tSm;Tp;W'i@i." p;pwr;l;pSpxRn' Tyjet(
ivXoWt" i£y;k;le yD;d* c;ip dIi=t" 97
        R
i£y;h;ingOhe ySy m;smek˘ p[j;yte
tSy;vlokn;TsUy| pXyet mitm;•r" 98
     w
ik' punyRStu s'Tyˇ_; ]yI sv;RTmn; i√j
           eR
p;W'@.oiji." p;pwvdv;divroi/i." 99
sh;l;pStu s'sgR" sh;Sy; c;itp;ipnI
       R
p;W'i@i.dur;c;rwStSm;ˇ;' pirvjRyt( 100 e
p;W'i@no ivkmRSq;Nbw@;lv[itk;Hz#;n(
  u
hwtk;NbkvOˇI'í v;õ™m;]e,;ip n;cRyt( 101  e
√rtStwStu s'pkúSTy;Jyí;Pyitp;ipi."
      R
p;W'i@i.dur;j;rwStSm;ˇ;NpirvjRyt( 102 e
Ete n¶;Stv;:y;t; Î∑; ≈;ıop`;tk;"
         '
yeW;' s'.;W,;Tpus;' idnpu<y' p[,Xyit 103
Ete p;W'i@n" p;p; n Áet;n;lpeä/"  u
             e
pu<y' nXyit s'.;W;detW;' ti∂no∫vm( 104
 '         '
pus;' j$;/r,mw@‰vt;' vOqv  w
mo`;ixn;mi%lx*cinr;’t;n;m((
toyp[d;niptOip'@bih„’t;n;' s'.;W,;dip nr; nrk˘ p[y;'it 105
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'Xoå∑;dxoå?y;y" 18
         ≈Iiv„,umh;pur;,e tOtIy;'xSsm;¢"
                     251
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
 aq ≈Iiv„,umh;pur;,e iv„,u…cÊy;Tmp[k;x;:y≈I/rIyVy;-
         :y;√yopete ctuq;|x" p[;r>yte
  e
mw]y ¨v;c
.gvNy•rw" k;Yy| s;/ukmR<yviSqtw"
tNmÁ' gu®,;:y;t' inTynwimiˇk;Tmkm( 1
v,R/m;RStq;:y;t; /m;R ye c;≈meWu c
               U[
≈otuimCz;Myh' v'x' r;D;' td(bih me guro 2
≈Ipr;xr ¨v;c
   e
mw]y ≈Uyt;mymnekyJvxUrvIr/Ir.Up;l;l'’to b[˜;idm;Rnvo
v'x" 3
         U              e w
tdSy v'xSy;nupvIRmXoWv'xp;pp[,;xn;y mw]yt;' kq;' Í,u
4
t¥q; skljgt;m;idrn;id.UtSs AGyjuSs;m;idmyo
.gv;n( iv„,uStSy b[˜,o mˇ| Âp' ihr<yg.;Re b[˜;'@.Uto b[˜;
.gv;n( p[;Gb.Uv 5
        u
b[˜,í di=,;'gœjNm; d=p[j;pit"
d=Sy;PyiditridteivRvSv;n( ivvSvto mnu" 6
      O           ' u
mnoir+v;k⁄ng/O∑xy;Ritnir„y'tp[;xn;.gid∑kÂWpOW/[;:y;
       u
dx pu]; b.Uv" 7
           u
îiœ' c im];v®,yomRn" pu]k;mík;r 8
t] t;vdˆute hoturpc;r;idl; n;m kNy; b.Uv 9
                u         e
swv c im];v®,yo" p[s;d;Tsu¥ªo n;m mno" pu]o mw]y a;sIt(
10
                    R
puníeêrkop;TS]I stI s; tu somsUnobu/Sy;≈msmIpe b.[;m
11
s;nur;g;∞ tSy;' bu/" puÂrvsm;TmjmuTp;dy;m;s 12
              252
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]j;teip tiSm•imttejoi." prmiWRi.iri∑my Aõ™myo
   R            e
yjumySs;mmyoqvR,mySsvRvdmyo mnomyo D;nmyo n
ik'icNmyo•myo .gv;n( yDpu®WSvÂpI su¥ªSy u
 '                      u
puSTvmi.lWi∫yRq;vid∑StTp[s;d;idl; punrip su¥ªoå.vt(
13
                 u
tSy;Pyutklgyivnt;S]y" pu]; b.Uv" 14
  u       R
su¥ªStu S]IpUvkTv;{;Jy.;g' n le.e 15
                     u
tiTp]; tu visœvcn;Tp[itœ;n' n;m ngr' su¥ª;y dˇ' t∞;s*
puÂrvse p[;d;t( 16
tdNvy;í =iT]y;SsvRw id+v.vn(
        u
pOW/[Stu mnup]o gu®gov/;CzU{Tvmgmt( 17
mno" pu]" kÂW" kÂW;Tk;ÂW;" =iT]y; mh;blpr;£m;
b.Uv" 18
id∑pu]Stu n;.;go vwXyt;mgmˇSm;äl'/n" pu]o.vt( 19
bl'/n;√Tsp[Iit®d;rk°iˇR" 20
       ' u
vTsp[Ite" p[;xr.vt( 21
       '
p[j;pití p[;xorekoå.vt( 22
ttí %in]" 23
tSm;∞=uW" 24
c=uW;∞;itblpr;£mo iv'xo.vt( 25
tto iviv'xk" 26
tSm;∞ %inne]" 27
ttí;itiv.Uit" 28
     e
aitiv.Utritblpr;£m" kr'/m" pu]o.vt( 29
tSm;dPyivi=t( 30
aivi=toPyitblpr;£m" pu]o m®ˇo n;m;å.vt(
                     253
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
ySyem;v¥;ip Xlok* gIyet( 31
m®ˇSy yq; yDStq; kSy;.v∫uiv
sv| ihr<my' ySy yDvSTvitxo.nm( 32
am;¥id'{Ssomen di=,;i.i√Rj;ty"
m®t" pirve∑;rSsdSy;í idv*ks" 33
s m®ˇí£vˇIR nir„y'tn;m;n' pu]mv;p 34
tSm;∞ dm" 35
dmSy pu]o r;jv/Rno jDe 36
r;jvıRn;Tsuviı" 37 O
   O e
suvı" kÉvl" 38
        O
kÉvl;Tsu/itr.Ut( 39
ttí nr" 40
tSm;∞'{" 41
tt" kÉvlo.Ut( 42
      u
kÉvl;ä'/m;n( 43
  u
b'/mto vegv;n( 44
vegvto bu/" 45
ttí tO,ib'd" 46  u
tSy;Pyek; kNy; îlivl;n;m 47
     u
ttí;l'bs;n;m vr;Psr;StO,ib'd'u .eje 48
tSy;mPySy ivx;lo jDe y" purI' ivx;l' inmRme 49
hemc'{í ivx;lSy pu]o.vt( 50
ttí'{" 51
tˇnyo /Um;[ =" 52
       '
tSy;ip sOjyoå.Ut( 53
 '
sOjy;Tshdev" 54
             254
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]ttí ’x;êo n;m pu]o.vt( 55
somdˇ" ’x;ê;∆De yoême/;n;' xtm;jh;r 56
tTpu]o jnmejy" 57
jnmejy;Tsumit" 58
Ete vwx;ilk; .U.t" 59O
XlokoPy] gIyte 60
tO,ib'do" p[s;den svRe vwx;ilk; nOp;"
     u        '
dI`;RyWo mh;Tm;no vIyRvtoit/;imRk;" 61
    e
xy;Rt" kNy; sukNy;n;m;.vt( y;mupyeme Cyvn" 62
a;nˇRn;m; prm/;imRkXxy;Ritpu]o.vt( 63
   R                     u
a;nˇOSy;ip revtn;m; pu]o jDe yos;v;nˇRivWy' bu.je purI' c
k⁄xSqlIm?yuv;s 64
revtSy;ip rwvt" pu]" kk⁄iµn;m; /m;RTm; .[otOxtSy
Jyoœoå.vt( 65
tSy revtIn;m kNy;.vt( 66
s t;m;d;y kSyoymhRtIit .gv'tmBjyoin' p[∑'u b[˜lok˘
jg;m 67
       '       U '
t;v∞ b[˜,;eitkÉ h;h;hUhsD;>y;' g'/v;R>y;mitt;n' n;m idVy'
g;'/vRmgIyt 68
          w
t∞ i]m;gRpirvOˇrnekyugpirvOiˇ' itœ•ip
        U R
rwvtXxO<vNmuhˇimv mene 69
gIt;vs;ne c .gv'tmBjyoin' p[,My rwvt" kNy;yoGy'
vrmpOCzt( 70
ttí;s* .gv;nkqyTkqy yoi.mtSte vr îit 71
puní p[,My .gvte tSmw yq;i.mt;n;TmnSs vr;n( kqy;m;s
k EW;' .gvtoi.mt îit ySmw kNy;imm;' p[yCz;mIit 72
                     255
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
tt" ik'icdvntixr;SsiSmt' .gv;nBjyoinr;h 73
          e
y Ete .vtoi.mt; nwtW;' s;'pt'[
pu]p*];pTy;pTys'titrSTyvnItle 74
                 R
bhUin tv;]wv g;'/v| Í<vtítuyg;NytIt;in 75
  [
s;'pt'
                Ru
 mhItle∑;iv'xittmmnoítuygmtItp[;y' vtRte 76
a;s•o ih kil" 77
aNySmw kNy;ràimd' .vtwk;ikn;i.mt;y deym( 78
                  u
.vtoip pu]imT]kl]m'i].OTyb'/blkox;dySsmSt;"
    we
k;lentn;Ty'tmtIt;" 79
tt" punrPyuTp•s;?vso r;j; .gv't' p[,My pp[Cz 80
.gv•evmviSqte m yey' kSmw deyit 81  e
              ˘
ttSs .gv;n( ik'icdvnm[k/r" ’t;'jil.UTv;   R
svRlokgu®r'.ojyoinr;h 82
b[˜ov;c
n Á;idm?y;'tmjSy ySy ivµo vy' svRmySy /;tu"
n c SvÂp' n pr' Sv.;v' n cwv s;r' prmeêrSy 83
     U
kl;muhˇ;Ridmyí k;lo n yi√.Ut" pir,;mhet"e   u
           eR
ajNmn;xSy sdwkmUˇrn;mÂpSy sn;tnSy 84
                     '
ySy p[s;d;dhmCyutSy mUiˇR" p[j;sOi∑kr;etk;rI
          uU
£o/;∞ ®{" iSqithet.to ySm;∞ m?ye pu®W" prSm;t( 85
t{Upm;Sq;y sOjTy joy" iSqt* c yoås* pu®WSvÂpI
®{SvÂpe, c yoiˇ ivê' /ˇe tq;n'tvpuSsmStm( 86
         w
p;k;y yoi¶Tvmupit lok;iNb.iˇR pOQvIvpu:yy;Tm;
              Éu
x£;idÂpI pirp;it ivêmk|dÂpí tmo ihniSt 87
kroit ce∑;XêsnSvÂpI lokSy tOi¢' c jl;•ÂpI
             256
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]dd;it ivêiSqits'iSqtStu sv;Rvk;x' c n.SSvÂpI 88
ySsOJyte sgR’d;Tmnwv y" p;Lyte p;liyt; c dev"
          '
ivê;TmkSs'˙ytetk;rI pOqk™ ]ySy;Sy c yoVyy;Tm; 89
yiSmÔg¥o jgdetd;¥o y' c;i≈toiSmÔgit Svy'."    U
     U               RO
s svR.tp[.vo /ir}y;' Sv;'Xon pu„,unp teåvtI,R" 90
k⁄xSqlI y; tv .Up rMy; purI pur;.Udmr;vtIv
        [
s; √;rk; s'pit t] c;Ste s kÉxv;'xo bldevn;m; 91
           '
tSmw Tvmen;' tny;' nre{ p[yCz m;y;mnuj;y j;y;m(
Xl;~yo veros* tny; tvey' S]Irà.Ut; sÎxo ih yog" 92
≈Ipr;xr ¨v;c
îtIirtos* kmlo∫ven .uv' sm;s;¥ pit" p[j;n;m(
ddxR ÓSv;n( pu®W;n( ivÂp;nLp*jsSSvLpivvekvIy;Rn( 93
            e
k⁄xSqlI' t;' c purImupTy ÎÇ;NyÂp;' p[dd* s kNy;m(
sIr;yu/;y Sfi$k;cl;.v=Sql;y;tul/InRr{" 94  'e
                   e
¨∞p[m;,;imit t;mve+y Svl;'gl;g[, c t;lkÉt"   u
ivnm[y;m;s ttí s;ip b.Uv s¥o vint; yq;Ny; 95
t;' revtI' rwvt.UpkNy;' sIr;yu/oås* ivi/nopyeme
dÊv;q kNy;' s nOpo jg;m hem;ly' vw tpse /Ot;Tm; 96
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|Xo p[qmo?y;y" 1
≈Ipr;xr ¨v;c
y;v∞ b[˜lok;Ts kk⁄µI rwvto n;>yeit t;vTpu<yjns'D;
r;=s;St;mSy purI' k⁄xSqlI' njflu" 1
t∞;Sy .[;tOxt' pu<yjn];s;i∂xo .eje 2
tdNvy;í =i]y;SsvRid+v.vn( 3
vO∑Sy;ip v;∑Rk˘ =T]m.vt( 4
                     257
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
n;.;gSy;Tmjo n;.;gs']o.vt( 5
tSy;Py'brIW" 6
a'brIWSy;ip ivÂpo.vt( 7
ivÂp;TpOWdêo jDe 8
ttí rqItr" 9
a];y' Xlok"
        U
Ete =]p[st; vw puní;'igrs;" SmOt;"
rqItr;,;' p[vr;" =T]opet; i√j;ty" îit 10
=utvtí mnoir+v;k⁄" pu]o jDe `[;,t" 11
                         u
tSy pu]xtp[/;n; ivk⁄i=inimd'@;:y;S]y" pu]; b.Uv" 12
       u               u
xk⁄inp[m%;" p'c;xTpu];" ¨ˇr;pqri=t;ro b.Uv" 13
cTv;ir'xd∑* c di=,;pq.Up;l;" 14
s ce+v;k⁄r∑k;y;X≈;ımuTp;¥ ≈;ı;h| m;'sm;nyeit
ivk⁄i=m;D;py;m;s 15
s tqeit gOhIt;Do iv/Otxr;sno vnm>yeTy;nekxo mOg;n(
hTv; ≈;'toit=uTprIto ivk⁄i=rek˘ xxm.=yt(
XoW' c m;'sm;nIy ip]e invedy;m;s 16
      ⁄
î+v;k⁄kl;c;y;Re vixœStTp[o=,;y coidt" p[;h
                  e w
almnen;me?yen;imWe, dur;Tmn; tv pu],tNm;'smupht' ytoånen
xxo .i=t" 17
           R
ttí;s* ivk⁄i=gu®,wvmuˇ_Xxx;ds'D;mv;p ip]; c pirTyˇ_"
18
   R
iptyuprte c;s;vi%l;met;' pOQvI' /mRtXx;x;s 19
          '
xx;dSy tSy purjyon;m pu]o.vt( 20
tSyed' c;Nyt( 21
pur; ih ]et;y;' dev;suryuımit.IW,m.vt( 22
             258
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]           w
t] c;itbili.rsurrmr;" pr;ijt;Ste .gv't'
iv„,um;r;/y;'c£⁄" 23
p[s•í dev;n;mn;idin/noi%ljgTpr;y,o n;r;y," p[;h 24
D;tmetNmy; yu„m;i.yRdi.liWt' tdqRimd' ≈Uyt;m( 25
   '       e
purjyo n;m r;jWRXxx;dSy tny" =iT]yvro yStSy
xrIrehm'Xon Svymev;vtIyR t;nXoW;nsur;i•hin„y;im
      '         u
t∫vi∫" purjyoåsurv/;qRm¥og' k;yRt;imit 26
Et∞ ≈uTv; p[,My .gv't' iv„,ummr;"
  '
purjysk;xm;jGmuÂcuínm( 27  w
                e
.o.o" =iT]yvy;RSm;i.r>yiqRtn .vt;Sm;kmr;itv/o¥t;n;'
ktRVy' s;h;YyimCz;m" t∫vt;Sm;km>y;gt;n;' p[,y.'go n
         '
k;yR îTyuˇ_" purjy" p[;h 28
]wloKyn;qo yoy' yu„m;kim'{" xt£turSy y¥h' Sk˘/;i/Â!o
yu„m;kmr;it.Ssh yoTSye tdh' .vt;' sh;y" Sy;m( 29
            w e
îTy;k<yR smStdevir'{, c b;!imTyev' smiNviCztm( 30
        R
ttí xt£tovOWÂp/;ir," kk⁄id iSqtoåitroWsmiNvto
.gvtír;crgurorCyutSy tejs;Py;iyto dev;surs'g;[ me
smSt;nev;sur;i•j`;n 31
                 e
ytí vOW.kk⁄id iSqten r;D; dwtybl' inWUidtmtí;s*
kk⁄TSqs'D;mv;p 32
kk⁄TSqSy;Pynen;" pu]oå.vt( 33
    u
pOqrnens" 34
puqoivR∑r;ê" 35
tSy;ip c;'{o yuvn;ê" 36
c;'{Sy tSy yuvn;êSy x;vSt" y" purI' x;vStI' invexy;m;s
37
                     259
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
x;vStSy bOhdê" 38
tSy;ip k⁄vly;ê" 39
          e      'u
yos;vudkSy mhWRrpk;ir,' dudn;m;nmsur' vw„,ven
              e
tejs;Py;iyt" pu]shßwrkiv'xi∫" pirvOto j`;n
 'u
dudm;rs'D;mv;p 40
               'u u
tSy c tny;SsmSt; Ev dudm%inê;s;i¶n; ivPlu∑; ivnex"  u
41
Î!;êc'{;êkipl;ê;í ]y" kÉvl' XoiWt;" 42
vO!;ê;ıyRê" 43
tSm;∞ ink⁄." 44 ˘
      ˘
ink⁄.Sy;imt;ê" 45
ttí ’x;ê" 46
        e
tSm;∞ p[snijt( 47
    e
p[snijto yuvn;êo.vt( 48
            e
tSy c;pu]Sy;itinvRd;NmunIn;m;≈mm'@le invsto
       R
dy;lui.muini.rpTyoTp;dn;ye∑" ’t; 49
tSy;' c m?yr;]* invOˇ;y;' m']pUtjlpU,| klx' veidm?ye
inveXy te muny" suWp" 50uu
     e      (
su¢Wu teWu atIv tO$prItSs .Up;lStm;≈m' ivvex 51
su¢;'í t;nOWI•wvoTq;py;m;s 52
t∞ klxmpirmeym;h;TMym']pUt' pp* 53
   u         u w
p[bı;í AWy" pp[z" kÉnt' m']pUt' v;ir pItm( 54
a] ih r;Do yuvn;XvSy pàI mh;blpr;£m' pu]' jniy„yit
îTy;k<yeR s r;j; aj;nt; my; pItimTy;h 55
g.Rí yuvn;êSyodre a.vT£me, c vvO/e 56
            ue
p[;¢smyí di=,;'gœn k⁄i=mvinpteinRi.R¥ iní£;m 57
             260
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]s c;s* r;j; mm;r 58
j;to n;mwW k˘ /;SytIit te muny" p[ocu" 59
aq;gTy devr;job[vIt( m;my' /;SytIit 60
tto m;/;tOn;m; so.vt(
       e        'e e
vK]e c;Sy p[dixnI NySt; dev{, NySt;t;' pp* 61
t;' c;mOtß;iv,Im;Sv;¥;ˆwv s VyvıRt 62
ttStu m;'/;t; c£vˇIR s¢√Ip;' mhI' vu.je 63u
t];y' Xlok" 64
y;vTsUyR ¨deTySt' y;v∞ p[ititœit
sv| t¥*vn;êSy m;'/;tu" =e]muCyte 65
         R    u
m;'/;t; xtib'doduihtr' ib'dmtImupyeme 66
          u ˘⁄
pu®k⁄Tsm'brIW' muckd' c tSy;' pu]]ymuTp;dy;m;s 67
p'c;x∂uihtrStSy;mev tSy nOpteb.v" 68RU u
                    '
EkiSm•'tre b◊»cí s*.irn;Rm mhiWRrtjRle √;dx;Bd'
k;lmuv;s 69 t] c;'tjRle s'mdo n;m;itb¸-
p[joitm;]p[m;,o mIn;i/pitr;sIt( 70
tSy c pu]p*]d*ih];" pOœtoåg[t" p;êRyo" p=puCzixrs;'
     ' w             R
copir .[mtStenv sd;hinRxmitinvOˇ; reimre 71
        e      [
s c;pTySpx;RpcIym;np[hWRpkW;Re b¸p[k;r' tSy AWe"
pXytStwr;Tmjpu]p*]d*ih];idi." sh;nuidn' sutr;' reme 72
aq;'tjRl;viSqtSs*.irrek;g[tSsm;i/mph;y;nuidn' tSy
sTSySy;Tmjpu]p*]d*ih];idi.Ssh;itrm,Iyt;mve+y;ic'tyt(
73
aho /NyoymIÎxmni.mt'
yoNy'trmv;Pywi.r;Tmjpu]p*]d*ih];idi.Ssh
rmm;,otIv;Sm;k˘ SpOh;muTp;dyit 74
                     261
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
vymPyev' pu];idi.Ssh lilt' rim„y;m îTyevmi.k;'=n( s
                   u
tSm;d'tjRl;i•„£My s't;n;y inve∑k;m" kNy;q| m;'/;t;r'
r;j;nmgCzt( 75
a;gmn≈v,smnNtr' coTq;y ten r;D; sMyg~y;Ridn;
   U
s'pijt" ’t;snpirg[h" s*.ir®v;c r;j;nm( 76
s*.·r®v;c
inve∑k™ë
a;moåiSmnreN{ kNy;' p[yCz me m; p[,y' iv.;'=I"
            e
n ÁiqRn" k;yRvx;dupt;" kk⁄TSqv'Xo ivmu%;" p[y;'it 77
                         U
aNyeip s'Tyev nOp;" pOiqVy;' m;'/;treW;' tny;" p[st;"
ik' TviqRn;miqRtd;ndI=;’tv[tXl;~yimd' k⁄l' te 78
     '
xt;/Rs:y;Stv s'it kNy;St;s;' mmwk;' nOpte p[yCz
yTp[;qRn;.'g.y;iä.eim tSm;dh' r;jvr;itdu"%;t( 79
≈Ipr;xr ¨v;c
îit AiWvcnm;k<yR s r;j; jr;jjRirtdehmOiWm;loKy
p[Ty;:y;nk;trStSm;∞ x;p.Ito ib>yiTk'icd/omu%iír'
d?y* c 80
s*.ir®v;c
  '      w
nre{ kSm;TsmupiW ic't;msÁmuˇ_' n my;] ik'ict(
y;vXydey; tny; tywv ’t;qRt; no yid ik' n lB/; 81
≈Ipr;xr ¨v;c
aq tSy .gvtXx;p.ItSsp[≈yStmuv;c;s* r;j; 82
r;jov;c
.gvn( aSmTk⁄liSqitiry' y Ev
kNy;i.®ictoåi.jnv;NvrStSmw kNy; p[dIyte .gv¥;Cñ;
c;SmNmnorq;n;mPyitgocrviˇRnI kqmPyeW; s'j;t;
             262
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tdevmupiSqte n ivµ" ik' k⁄mR îTyetNmy;åic'Tyt îTyi.ihte c
     u
ten .U.j; muinric'tyt( 83
aymNyoåSmTp[Ty;:y;nop;yo vOıoymni.mt" S]I,;' ikmt
kNy;k;n;imTymun; s'ic'Tywtdi.ihtmevmStu tq; kir„y;mIit
s'ic'Ty m;'/;t;rmuv;c 84
y¥ev' td;idXyt;mSm;k˘ p[vx;y e
k˘Ny;'t"pur' vWRvro yid kNywv k;icNm;mi.lWit td;h'
    [
d;rs'gh' kir„y;im aNyq;
          e       e
ceˇdlmSm;kmetn;tItk;l;r'.,enTyuKTv; ivrr;m 85
ttí m;'/;]; muinx;px' ikten kNy;'t"purvWR/rSsm;D¢" 86
ten sh kNy;'t"pur' p[ivx•ev
            e
.gv;ni%lisıg'/vR>yoitxyen kmnIy' Âpmkrot( 87
  e
p[vXy c tmOiWm't"pure vWR/rSt;" kNy;" p[;h 88
.vtIn;' jniyt; mh;r;jSsm;D;pyit 89
aymSm;n( b[˜iWR" kNy;q| sm>y;gt" 90
my; c;Sy p[itD;t' y¥SmTkNy; y; k;ic∫gv't' vryit
tTkNy;Cz'de n;h' pirp'q;n' kir„y;mITy;k<yR sv;R Ev t;"
kNy;" s;nur;g;" sp[md;" kre,v îv mOgyUqpit'
tmOiWmhmhimky; vry;'b.UvÂcuí 91u
al' .igNyohimm' vO,oim vO,oMyh' nwW tv;nuÂp"
mmwW .ˇ;R ivi/nwv sO∑SsO∑;hmSyopxm' p[y;ih 92
vOto my;y' p[qm' my;y' gOh' ivx•ev ivhNyse ikm(
my; myoiti=itp;Tmj;n;' tdqRmTyqRkilbR.v 93 U
             é
yd; muinSt;i.rtIvh;d;R√tSs kNy;i.rin'¥k°itR"
td; s kNy;i/’to nOp;y yq;vd;c∑ ivnm[miˇR" 94 U
≈Ipr;xr ¨v;c
                     263
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
tdvgm;iTk'ikmetTkqmetiTk' ik' kroim ik'
                       e
my;i.ihtimTy;k⁄lmitrinCz•ip kqmip r;j;numne 95
’t;nuÂpivv;hí mhiWRSskl; Ev t;" kNy;SSvm;≈mmnyt(
96
             e
t] c;åxeWixLpkLpp[,t;r' /;t;rimv;Ny' ivêkm;R,m;hUy
           ì
sklkNy;n;mekkSy;" p[oTf⁄Llp'kj;"
kÀjTklh'sk;r'@v;idivh'gm;i.r;mjl;xy;Ssop/;n;"
s;vk;x;Ss;/uxYy;pirCzd;" p[;s;d;" i£y't;imTy;iddex
97
t∞ tqwv;nuiœtmXoWixLpivxeW;c;yRSTv∑; dixRtv;n( 98
tt" prmiWR,; s*.ir,;D¢SteWu
  e      ' ˘
gOh„vinv;y;Rndk⁄dmh;ini/r;s;'c£É 99
ttoånvrten
                        e
.+y.oJyleÁ;¥up.ogwr;gt;nugt.OTy;dInhinRxmXoWgOhWu t;"
i=tIxduihtro .ojy;m;su" 100
          e
Ekd; tu duihtOòh;’∑˙dySs mhIpitritdu"i%t;St; ¨t
                e
sui%t; v; îit ivic'Ty tSy mhWRr;≈msmIpmupTye
     u
Sf⁄rd'xm;l;ll;m;'
Sfi$kmyp[;s;dm;l;mitrMyopvnjl;xy;' ddxR 101
p[ivXy cwk˘ p[;s;dm;Tmj;' pir„vJy ’t;snpirg[h"
   O     u
p[vıòehnyn;'bg.Rnynob[vIt( 102
aPy] vTse .vTy;Ssu%mut ik'icdsu%mip te mhiWRSòehv;nut
      e O
n SmyRtSmd(ghv;s îTyuˇ_; t' tny; iptrm;h 103
t;t;itrm,Iy" p[;s;do];itmnoDmupvnmete
klv;Kyivh'gm;i.®t;" p[oTf⁄Llpµ;krjl;xy;"
    À       e
mnonukl.+y.oJy;nulpnvS].UW,;id.ogo mOdin U
             264
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]           '
xyn;sn;in svRspTsmet' me g;hRSQym( 104
tq;ip kÉn v; jNm.UimnR SmyRte 105
TvTp[s;d;iddmXoWmitxo.nm( 106
                O
ik' Tvek˘ mmwt∂u"%k;r,' ydSmd(gh;NmhiWRryMm∫ˇ;R n
iv„£;mit mmwv kÉvlmitp[ITy;
smIppirviˇRnIn;mNy;s;mSm∫ignIn;m( 107
          e
Ev' c mm sody;Ritdu"i%t; îTyevmitdu"%k;r,imTyuˇ_Sty;
         e
i√tIy' p[;s;dmupTy Svtny;' pir„vJyopiv∑Stqwv pO∑v;n(
108
        e
ty;ip c svRmtˇTp[;s;d;¥up.ogsu%' .Oxm;:y;t' mmwv
kÉvlmitp[ITy;
p;êRpirviˇRnIn;mNy;s;mSm∫ignIn;imTyevm;id≈uTv;
smStp[;s;deWu r;j; p[ivvex tny;' tny;' tqwv;vOCzt( 109
sv;Ri.í t;i.Stqwv;i.iht" pirtoWivSmyin.Rrivvx˙dyo
              e
.gv't' s*.irmek;'t;viSqtmupTy ’tpUjob[vIt( 110
                   '
Î∑Ste .gvn( sumh;neW isiıp[.;vo nwviv/mNySy
            U
kSyicdSm;i.ivR.iti.ivRlistmupli=t' ydet∫gvtStps"
flimTyi.pUJy tmOiW' t]wv ten AiWvyR, sh e
               u
ik'icTk;lmi.mtop.og;n( bu.je Svpur' c jg;m 111
k;len gCzt; tSy t;su r;jtny;su pu]xt' s;/Rm.vt( 112
anuidn;nuÂ!òehp[srí s t];tIvmmt;’∑˙dyoå.vt( 113
    e              u
aPyetåSmTpu];" kl.;iW," pŒ;' gCzey" aPyete y*vinno
   u                    u
.vey" aip ’td;r;net;n( pXyeymPyeW;' pu]; .vey"
aPyetTpu];Npu]smiNvt;NpXy;mITy;idmnorq;nnuidn'
       O e
k;ls'piˇp[vı;nup+ywti∞'ty;m;s 114
aho me mohSy;itivSt;r" 115
                     265
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
                ue
mnorq;n;' n sm;i¢riSt vW;Rytn;Pyq v;ip l=w"
   eR u U eR
pU,Wp,Wu mnorq;n;muTpˇySs'it punnRv;n;m( 116
pŒ;' gt; y*vinní j;t; d;rwí s'yogimt;" p[st;"  U
          U          '
Î∑;" sut;Stˇnyp[sit' {∑u' punv;|Czit meåtr;Tm; 117
             U
{+y;im teW;imit ceTp[sit' mnorqo me .ivt; ttoNy"
pu,iRe p t];PyprSy jNm inv;yRte kÉn mnorqSy 118
a;mOTyuto nwv mnorq;n;m'toiSt ivD;timd' my;¥
mnorq;siˇ_prSy icˇ' n j;yte vw prm;qRsig 119 '
s me sm;i/jRlv;sim]mTSySy s'g;Tshswv n∑"
pirg[hSs'g’to my;y' pirg[hoTq; c mm;itilPs; 120
        w        '
du"%' ydwvkxrIrjNm xt;ıRs:y;kimd' p[stm(    U
      e        w ì R
pirg[h, i=itp;Tmj;n;' sutrnekb¸lI’t' tt 121
sut;TmjwStˇnywí .Uyo .Uyí teW;' pirg[h,e
            u
ivSt;rme„yTyitdu"%het" pirg[ho vw mmt;i./;n" 122
                  e
cI,| tpo yˇu jl;≈ye, tSy;iıRrW; tps;etr;y" '
mTSySy s'g;d.v∞ yo me sut;idr;go muiWtoiSm nen 123
inSs'gt; muiˇ_pd' ytIn;' s'g;dXoW;" p[.v'it doW;"
               e
a;Â!yogo ivinp;Tyte/Ss'gn yogI ikmut;Lpbuiı" 124
ah' cir„y;im td;TmnoqRe pirg[hg[;hgOhItbuiı"
                   R
yd; ih .Uy" pirhIndoWo jnSy du"%w.ivt; n du"%I 125
svRSy /;t;rmic'TyÂpm,or,Iy;'smitp[m;,m(
ist;ist' ceêrmIêr;,;m;r;/iy„ye tpswv iv„,um( 126
tiSm•XoW*jis svRÂip<yVyˇ_ivSp∑tn;vn'te
mm;cl' icˇmpetdoW' sd;Stu iv„,;v.v;y .Uy" 127
              e
smSt.Ut;dml;dn't;TsvRêr;dNydn;idm?y;t(
ySm;• ik'icˇmh' guÂ,;' pr' gu®˘ s'≈ymeim iv„,um; 128
             266
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]≈Ipr;xr ¨v;c
îTy;Tm;nm;Tmnwv;i./;y;s* s*.irrph;y
pu]gOh;snpirg[h;idkmXoWmqRj;t' skl.;y;RsmiNvt;e vn'
p[ivvex 129
t];Pynuidn' vw%;nsin„p;¥mXoWi£y;kl;p' in„p;¥ =ipt-
sklp;p" pirpKvmnovOiˇr;TmNy¶INsm;roPy i.=ur.vt( 103
.gvTy;sJy;i%l' kmRkl;p' ihTv;n'
tmjmn;idin/nmivk;rmr,;id/mRmv;p prmnNt'
prvt;mCyut' pdm( 131
       u ' '
îTyetNm;'/;tOdihtOsb/;d;:y;tm( 132
yíwtTs*.ircirtmnuSmrit p#it p;#yit Í,oit ≈;vyit
/rTyv/;ryit il%it le%yit ix=yTy?y;pyTyupidxit v;
tSy W$( jNm;in duSs'titrsım;Re
                u
v;@(mnsorsNm;g;Rcr,mXoWhetWu v; mmTv' n .vit 133
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|Xo i√tIyoå?y;y" 2
atí m;'/;tu" pu]s'titri./Iyte 1
a'brIWSy m;'/;tOtnySy yuvn;ê" pu]oå.Ut( 2
        '
tSm;ı;rIt" yt;eigrso h;rIt; 3
               u
rs;tle m*ney; n;m g'/v;R b.Uv„W$(koi$s':y;t;StwrXoW;i,
n;gk⁄l;Nyp˙tp[/;nrà;i/pTy;Nyi£y't 4
         w             e
twí g'/vRvIy;Rv.Ut®rgeêrwStUym;no .gv;nXoWdevx a;Ste
           '
tCz^v,oNmIiltoi•{pu@rIknyno jlxyno in{;vs;np[bı"   u
                 e   e
p[i,pTy;i.iht" ) .gv•Sm;kmet>yo g'/vR>yo .ymuTp•'
kqmupxmme„ytIit 5
a;h c .gv;nn;idin/npu®Woˇmo yos* y*vn;êSy m;'/;tu"
                     267
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
              [          u
pu®k⁄Tsn;m; pu]StmhmnupivXy t;nXoW;n( du∑g'/v;Rnpxm'
niy„y;mIit 6
td;k<yR .gvte jlx;iyne ’tp[,;m;" punn;Rglokm;gt;"
p•g;i/ptyo nmRd;' c pu®k⁄Ts;nyn;y cody;m;su" 7
s; cwn' rs;tl' nItvtI 8
rs;tlgtí;s*
.gvˇejs;Py;iyt;TmvIYyRSsklg'/v;Ri•j`;n 9
puní Svpurm;jg;m 10
sklp•g;i/ptyí nmRd;yw vr' ddu"
   u
yˇenSmr,smvet' n;mg[h,' kir„yit n tSy spRivW.y'
.iv„ytIit 11
a] c Xlok" 12
          R
nmRd;yw nm" p[;tnRmd;yw nmo inix
nmoStu nmRde tu>y' ];ih m;' ivWspRt" 13
             e     w
îTyu∞;y;RhinRxm'/k;rp[vXo v; spRnR dXyte n c;ip
’t;nuSmr,.ujo ivWmip .uˇ_mup`;t;y .vit 14
pu®k⁄Ts;y s'titivCzedo n .iv„ytITyurgptyo vr' ddu" 15
pu®k⁄Tso nmRd;y;' ]s∂SyumjIjnt( 16
       U
]s∂SyutSs'.toånr<y" y' r;v,oidiGvjye j`;n 17
anr<ySy pOWdê" pOWdêSy hyRê" pu]oå.vt( 18
tSy c hSt" pu]oå.vt( 19
ttí sumn;StSy;ip i]/Nv; i]/NvnS]Yy;®i," 20
                ⁄ '
]Yy;®,eSsTyv[t" yoås* i]x'ksD;mv;p 21
s c'@;lt;mupgtí 22
√;dxviWRKy;mn;vO∑‰;' ivê;im]kl];pTypoW,;q|
c'@;lp[itg[hpirhr,;y c j;ˆvItIrNyg[o/e mOgm;'smnuidn'
             268
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]bb'/ 23
       e
s tu pirtu∑n ivê;im]e, sxrIrSSvgRm;roipt" 24
i]x'kohRirí'{StSm;∞ roiht;êSttí hirto hirtSy
   u '     e
c'cícoivRjyvsudv* ®®ko ivjy;{ukSy vOk" 25
                       '
tto vOkSy b;¸" yoås* hwhyt;lj'`;idi." pr;ijt;etvRTNy;
mih„y; sh vn' p[ivvex 26
tSy;í; spTNy; g.RSt'.n;y gro dˇ" 27
ten;Sy g.RSs¢vW;Ri, j#r Ev tSq* 28
      R
s c b;¸vOı.;v;d*v;R≈mmmIpe mm;r 29
s; tSy .;y;R ict;' ’Tv; tm;roPy;numr,’tiníy;å.Ut( 30
aqwt;mtIt;n;gtvˇRm;nk;l]yvedI
.gv;n*vRSSv;≈m;i•gRTy;b[vIt( 31
almlmnen;sd(g;[ he,;i%l.Um' @lpitritvIyRpr;£mo
nwkyD’dr;itp==ykˇ;R tvodre c£vˇIR itœit 32
nwvmits;hs;?yvs;iynI .vtI .ve Tyuˇ_; s;
tSm;dnumr,inb|/;i√rr;m 33
  w
tenv c .gvt; Sv;≈mm;nIt; 34
t] kitpyidn;>y'tre c shwv ten gre,;ittejSvI b;lko jDe
35
tSy*v;Re j;tkm;Ridi£y; in„p;¥ sgr îit n;m ck;r 36
’topnyn' cwnm*v;Re vedx;S];<yS]' c;¶ey'
.;gRv;:ym?y;py;m;s 37 ¨Tp•buiıí m;trmb[vIt( 38
a'b kqy;] vy' Kv t;toSm;kimTye vm;idpOCz't' m;t;
    e
svRmv;voct( 39
ttí iptOr;Jy;phr,;dmiWRto hwhyt;lj'`;idv/;y
p[itD;mkrot( 40
                     269
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
p[;yxí hwhyt;lj'`;Ô`;n 41
xkyvnk;'.ojp;rdpPlv;" hNym;n;StTk⁄lgu®˘ visœ' xr,'
jGmu" 42
aqwn;Nvisœo jIvNmOtk;n( ’Tv; sgrm;h 43
             Ow
vTs;lmei.jIRvNmOtkìrnumt" 44
Ete c mywv TvTp[itD;pirp;ln;y inj/mRi√js'gpirTy;g'
k;irt;" 45
tqeit tÌu®vcnmi.n'¥ teW;' veW;NyTvmk;ryt( 46
    '               '
yvn;Nmui@tixrsoıRmiu' @t;HCzk;n( p[lbkÉx;n( p;rd;n(
pPlv;HXm≈u/r;n( inSSv;?y;yvW$(k;r;net;nNy;'í
=i]y;'ík;r 47
Ete c;Tm/mRpirTy;g;d(b;[ ˜,w" pirTyˇ_; MleCzt;' yyu" 48
sgroip Svmi/œ;nm;gMy aS%iltc£Ss¢√IpvtIimm;muvI|
p[xx;s 49
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|Xo tOtIyoå?y;y" 3
≈Ipr;xr ¨v;c
k;Xypduiht; sumitivRd.Rr;jtny; kÉixnI c √e .;yRe
sgrSy;St;m( 1
t;>y;' c;pTy;qRm*vR" prme, sm;i/n;r;i/to vrmd;t( 2
Ek; v'xkrmek˘ pu]mpr; Wi∑' pu]shß;,;' jniy„ytIit ySy;
ydi.mt' tidCzy; gOÁt;imTyuˇ_É kÉixNyek˘ vry;m;s 3
sumit" pu]shß;i, Wi∑' vv[e 4
tqeTyuˇ_É aLpwrhoi." kÉixnI pu]mekmsm'jsn;m;n'
v'xkrmsUt 5
k;Xyptny;y;Stu sumTy;" Wi∑' pu]shß;<y.vn( 6
             270
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]          u
tSm;dsm'js;d'xm;•;m k⁄m;ro jDe 7
s Tvsm'jso b;lo b;Ly;dev;s√Oˇo.Ut( 8
                u
ipt; c;Sy;ic'tydymtItb;Ly" subiım;n( .iv„ytIit 9
aq t];ip c vySytIte as∞irtmen' ipt; tTy;j 10
t;Nyip Wi∑" pu]shß;<ysm'jscirtmev;nuc£⁄" 11
ttí;sm'jscirt;nuk;iri.Ss;grwrp?vStyDwsNm;gRe jgit
                 R
dev;Sskliv¥;myms'SpO∑mXoWdoWw.gvt" pu®WoˇmSy;'x.Ut
kipl' p[,My tdqRmc" 12 U u
.gv•ei.Ssgrtnywrsm'jscirtmnugMyte 13
kqmei.rs√Oˇmnusri∫jRg∫iv„ytIit 14
aTy;ˇR jgTpir];,;y c .gvto] xrIrg[h,imTy;k<yR
       w       '
.gv;n;h;Lpwrv idnwivRn+yNtIit 15
a];'tre c sgro hyme/m;r.t 16
     w
tSy c pu]ri/iœtmSy;ê' koPyp˙Ty .uvo ibl' p[ivvex 17
               e   ì
ttStˇny;í;ê%urgitinv|/n;vnImekko yojn' c:nu" 18
           '
p;t;le c;ê' pir.[mt' tmvnIpittny;Ste dÎxu" 19
    e
n;itdUråviSqt' c .gv'tmp`ne xrTk;lekimvú
         R
tejoi.rvntmUım/í;XoWidxío∫;sym;n' hyhˇ;Rr'
kipliWRmpXyn( 20
ttío¥t;yu/; dur;Tm;noåymSmdpk;rI yDivflk;rI hNyt;'
hyhˇ;R hNyt;imTyvoc•>y/;v'í 21
ttSten;ip .gvt;
ik'icdIWTpirviˇRtlocnen;vloikt;SSvxrIrsmuTqen;åi¶n;-
        u
dÁm;n; ivnex" 22
sgroPyvgMy;ê;nus;ir tTpu]blmXoW' prmiWR,; kiplen
         ' u '
tejs; dG/' tt;exmtmsm'jspu]mê;nyn;y yuyoj 23
                     271
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
              e
s tu sgrtny%;tm;gR, kiplmupgMy .iˇ_nm[Std; tO∑;v
24
aqwn' .gv;n;h 25
gCzwn' ipt;mh;y;ê' p[;py vr' vO,I„v c pu]k p*];í te
     '
Svg;RÌg;' .uvm;ne„yNt îit 26
    u
aq;'xm;nip Svy;Rt;n;'
b[˜d'@ht;n;mSmiTptø,;mSvgRyoGy;n;' SvgRp;[ i¢kr'
vrmSm;k˘ p[yCzeit p[Ty;h 27
                w
td;k<yR t' c .gv;n;h ¨ˇ_mevtNmy;¥ p*]Ste i]idv;Ì'g;'
.uvm;niy„ytIit 28
           e
td'.s; c s'SpO∑„viSq.Smsu Ete c SvgRm;ro+yiNt 29
          u
.gvi√„,up;d;'gœingRtSy ih jlSywtNm;h;TMym( 30
y• kÉvlmi.s'i/pUvk˘   R
         U
ò;n;¥up.ogeWpk;rkmni.s;'i/tmPySy;'
 e             É
p[tp[;,Sy;iSqcmRò;yukx;¥upSpO∑' xrIrjmip pitt'
s¥XxrIir,' Svg| nytITyuˇ_" p[,My .vgteåêm;d;y
ipt;mhyDm;jg;m( 31
sgroPyêm;s;¥ t' yD' sm;py;m;s 32
s;gr' c;Tmjp[ITy; pu]Tve kiLptv;n( 33
      u
tSy;'xmto idlIp" pu]o.vt( 34
idlIpSy .gIrq" yoås* g'g;' Svg;Ridh;nIy .;gIrqIs'D;'
ck;r 35
                      '
.gIrq;Tsuho]Ssuho];CΩt" tSy;ip n;.;g" tt;ebrIW"
        u    u
tTpu]iSs'/√Ip" is'/√Ip;dyut;yu" 36
tTpu]í Atup,R" yoås* nlsh;yo=˙dyDo.Ut( 37
       u
Atup,Rp]SsvRk;m" 38
             272
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tˇnySsud;s" 39
sud;s;Ts*d;so im] shn;m; 40
s c;$Vy;' mOgy;qIR pyR$n( Vy;`[√ympXyt( 41
                  e
t;>y;' t√nmpmOg' ’t' mTvwk˘ tyob;R,n j`;n 42
im[ym;,í;s;vit.IW,;’itritkr;lvdno r;=soå.Ut( 43
i√tIyoip p[iti£y;' te kir„y;mITyuKTv;'t/;Rn' jg;m 44
k;len gCzt; s*d;so yDmyjt( 45
piriniœtyDe a;c;yRe visœe in„£;'te t{=o visœÂpm;Sq;y
yD;vs;ne mm nrm;'s.ojn' deyimit tTs'iS£yt;'
=,;d;gim„y;mITyuKTv; in„£;'t" 46
.Uyí sUdveW' ’Tv; r;j;Dy; m;nuW' m;'s' s'S’Ty r;De Nyvedyt(
47 as;vip ihr<yp;]e m;'sm;d;y visœ;gmnp[tI=koå.vt(
48
a;gt;y visœ;y inveidtv;n( 49
                    w
s c;Pyic'tydhoSy r;Do d*XxILy' yentNm;'smSm;k˘
p[yCzit ikmetd({Vyj;timit ?y;npro.vt( 50
        '
apXy∞ tNm;'sm;nuWm( 51
at" £o/kluWI’tcet; r;jin s;pmuTssjR 52
ySm;d.oJymetdSmi√/;n;' tpiSvn;mvgCz•ip .v;NmÁ'
dd;it tSm;ˇvwv;] lolupt; .iv„ytIit 53
an'tr' c ten;ip .gvtwv;i.ihtoSmITyuˇ_É ik' ik˘
my;.ihtimit muin" punrip sm;/* tSq* 54
             [
sm;i/ivD;n;vgt;qRí;nugh' tSmw ck;r
n;Ty'itkmetd(√;dx;Bd' tv .ojn' .iv„ytIit 55
as;vip p[itgOÁodk;'jil' muinx;pp[d;n;yo¥to
         R
.gv•ymSmÌu®n;RhSyen' k⁄ldevt;.Utm;c;y| x¢uimit mdy'Ty;
                     273
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
              u
SvpTNy; p[s;idtSsSy;'bdr=,;q| tCz;p;'vu noVy;| n c;k;xe
          w
ic=ep ik' tu tenv Svpd* isWec 56
           u
ten c Kvo/;i≈ten;'bn; dG/Cz;y* tTp;d* kLm;Wt;mupgt*
ttSs kLm;Wp;ds'D;mv;p 57
visœx;p;∞ WœeWœe k;le r;=sSv.;vmeTy;$Vy;'
pyR$•nekxo m;nuW;n.=yt( 58
            u    '
Ekd; tu k˘icNmuinmOtk;le .;y;Rsgt' ddxR 59
tyoí tmit.IW,' r;=sSvÂpmvloKy ];s;∂'pTyo"
       R
p[/;ivtyob[˜,' jg[;h 60
ttSs; b[;˜,I b¸xStmi.y;ictvtI 61
        ⁄
p[sIde+v;k⁄klitlk.UtSTv' mh;r;jo im]sho n r;=s" 62
         u               u
n;hRis S]I/mRs%;i.Do mYy’t;q;Ry;mSm∫ˇ;Rr' h'timTyev'
b¸p[k;r' tSy;' ivlp'Ty;' Vy;`[" pxuimv;år<yeåi.mt' t'
b[;˜,m.=yt( 63
ttí;itkopsmiNvt; b[;˜,I t' r;j;n' xx;p 64
ySm;dev' mYytOW¢;y;' Tvy;y' mTpit.Ri=t" tSm;Êvmip
        O '
k;mop.ogp[vˇ;et' p[;PSysIit 65
xPTv; cwv s;i¶' p[ivvex 66
ttStSy √;dx;BdpyRye ivmuˇ_x;pSy S]IivWy;i.l;iW,o
mdy'tI t' Sm;ry;m;s 67
tt" prms* S]I.og' tTy;j 68
      e
visϒ;pu], r;D; pu];qRm>yiqRto mdy'Ty;' g.;R/;n' ck;r
69
             e
yd; c s¢vW;R<ys* g.R, jDe ttSt' g.RmXmn; s; devI
j`;n 70
pu]í;j;yt 71
             274
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tSy c;Xmk îTyev n;m;.vt( 72
aXmSy mUlko n;m pu]oå.vt( 73
yos* in"=]e +m;tleiSmn( i£ym;,e S]Ii.ivRvS];i." pirv;yR
ri=t" ttSt' n;rIkvcmud;hr'it 74
mUlk;∂xrqStSm;idilivlSttí ivêsh" 75
                    w
tSm;∞ %$(v;'g" yos* dev;surs'g;[ me devr>yiqRtoåsur;Ô`;n
76
        w eR w R
SvgRe c ’tip[ydvvrg[h,;y coidt" p[;h 77
y¥vXy' vro g[;Á" tNmm;yu" kQyt;imit 78
           U R e
an'tr' c tw®ˇ_' muhˇmk˘ p[m;,' tv;yuirTyuˇ_oq;S%iltgitn;
ivm;nen li`m;idgu,o mTyRlokm;gMyedm;h 79
yq; n b[;˜,e>ySsk;x;d;Tm;ip me ip[ytr" n c
    e
Sv/m;RLl'`n' my; kd;icdPynuiœt' n c
skldevm;nuWpxupi=vO=;idkÉ„vCyutVyitrekvtI Îi∑mRm;.Ut(
tq; tmev' muinjn;nuSmOt' .gv'tmS%iltgit"
                 e
p[;pyeyimTyXoWdevgur* .gvTyin∂RXyvpuiW
                  e
sˇ;m;];TmNy;Tm;n' prm;Tmin v;sudv;:ye yuyoj t]wv c
lymv;p 80
a];ip ≈Uyte Xloko gItSs¢iWRi." pur;
     e
%$(v;'gn smo n;Ny" kiíduVy;| .iv„yit 81
              U
yen Svg;Ridh;gMy muhˇ| p[;Py jIivtm(
]yoits'i/t; lok; buı‰; sTyen cwv ih 82
%$(v;'g;∂I`Rb;¸" pu]oå.vt( 83
tto r`ur.vt( 84
tSm;dPyj" 85
aj;∂xrq" 86
                     275
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
tSy;ip .gv;nBjn;.o jgt" iSqTyqRm;Tm;'Xon
r;ml+m,.rtx]uflÂpe, ctuı;R pu]Tvm;y;sIt( 87
r;moip b;l Ev ivêim]y;gr=,;y gCz'St;$k;' j`;n 88
yDe c m;rIcimWuv;t;ht' smu{e ic=ep 89
    u
sub;¸p[m%;'í =ymnyt( 90
dxRnm;]e,;hLy;mp;p;' ck;r 91
jnkgOhe c m;heêr' c;pmn;y;sen b.'j 92
                   u
sIt;myoinj;' jnkr;jtny;' vIyRxLk;' le.e 93
skl=iT]y=yk;ir,mXoWhwhyk⁄l/UmkÉt.t' c  uU
prxur;mmp;StvIyRbl;vlep' ck;r 94
iptOvcn;∞;gi,tr;Jy;i.l;Wo .[;tO.;y;Rsmeto vn' p[ivvex
95
ivr;/%rdUW,;dIn( kb'/v;iln* c inj`;n 96
bı; c;'.oini/mseWr;=sk⁄l=y' ’Tv; dx;nn;p˙t;' .;y;|
               e       w
t√/;dp˙tkl'k;mPynlp[vxxuı;mXoWdevs'`StUym;nxIl;'
jnkr;jkNy;myo?y;m;inNye 97
           e
ttí;i.Wekm'gl' mw]y vWRxten;ip vˇ_⁄' n xKyte s'=p, ee
≈Uyt;m( 98
                       O
l+m,.rtx]ufliv.IW,sugI[ v;'gdj;MbvınumTp[.iti.Ssmu-
              w
Tf⁄LlvdnwXz]c;mr;idyut" seVym;no
     R 'e         ⁄ ee  O
d;xriqb[˜yminARitv®,v;yukbrx;np[.iti.Ssv;Rmrwvis-   R
œv;mdevv;LmIikm;kú<@eyivê;im].r√;j;gSTyp[.iti.mu- O   R
            w
invrw" AGyjuSs;m;qvRSs'StUym;no nOTygItv;¥;¥i%llok-
          u O'             O
m'glv;¥wvIR,;ve,mdg.erIp$hx'%k;hlgomu%p[.iti.Ssun;-
        O
dwSsmSt.U.t;' m?ye skllokr=;q| yqoictmi.iWˇ_o
         '    ⁄
d;xriq" kosle{o r`uklitlko j;nk°ip[yo
              276
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna].[;tO]yip[yiSs'h;sngt Ek;ds;Bdshß' r;Jymkrot( 99
.rtoip g'/vRivWys;/n;y gCzn( s'g;[ me g'/vRko$IiStßo
j`;n 100
   e           u
x]ufln;Pyimtblpr;£mo m/up]o lv,o n;m r;=so inhto
mqur; c inveixt; 101
îTyevm;¥itblpr;£miv£m,writdu∑s'h;ir,oXoWSy jgto
in„p;idtiSqtyo r;ml+m,.rtx]ufl;" punrip idvm;Â!;"
102
yeåip teWu .gvd'Xo„vnur;ig," koslngrj;npd;Steip
tNmnsStTs;loKyt;mv;pu" 103
aitdu∑s'h;ir,o r;mSy k⁄xlv* √* pu]* l+m,Sy;'gdc'{kÉtU
t=pu„kl* .rtSy sub;¸xUrsen* x]uflSy 104
k⁄xSy;itiqritqerip inW/" pu]oå.Ut( 105
                  '
inW/Sy;PynlStSm;dip n.;" n.s" pu@rIkStˇny"
=em/Nv; tSy c dev;nIkStSy;PyhInkoåhInkSy;ip
®®StSy c p;iry;]k" p;iry;];∂evlo devl;√∞l"
tSy;PyuTk" ¨Tk;∞ vj[n;.StSm;Cz'%,Stm;¥uiWt;êSttí
ivêsho jDe 106
tSm;iır<yn;." yo
mh;yogISvr;∆wimneiXx„y;¥;DvLKy;¥ogmv;y 107
ihr<yn;.Sy pu]" pu„yStSm;d(
 u
/[vs'i/SttSsudxRnStSm;di¶v,RSttXxI`[gStSm;dip m®"
pu]oå.vt( 108
yos* yogm;Sq;y;¥;ip kl;pg[;mmi≈Ty itœit 109
        R '
a;g;imyuge sUyvx=]v[t a;vˇRiyt; .iv„yit 110
        u u       '
tSy;Tmj" p[x≈kStSy;ip susi/Sttí;PymWRStSy c
                     277
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
shSv;'Sttí ivê.v" 111
        R
tSy bOhäl" yojuntnyen;i.mNyun;.;rtyuıe =ymnIyt 112
       U
Ete î+v;k⁄.p;l;" p[;/;Nyen myeirt;"
                u
EteW;' cirt' Í<vn( svRp;pw" p[mCyte 113
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|Xo ctuqoRå?y;y" 4
≈Ipr;xr ¨v;c
î+v;k⁄tnyo yos* inimn;Rª; shß' vTsr' s]m;re.e 1
visiœ' c hot;r' vry;m;s 2
         e
tm;h visœohim'{, p'cvWRxty;g;q| p[qm' vOt" 3
tdn'tr' p[itp;Lyt;m;gtStv;ip AiTvk™ .iv„ymITyuˇ_É s
pOiqvIpitnR ik'icduˇ_v;n( 4
visœoPynen smiNviCztimTymrptey;Rgmkrot( 5
soip tTk;l Ev;Nywg*Rtm;idi.y;Rgmkrot( 6
sm;¢e c;mrptey;Rge Tvry; visœoinimyD' kir„y;mITy;jg;m
7
     R
tTkmRktOTv' c g*tmSy ÎÇ; Svpte tSmw r;De m;' p[Ty;:y;ywv
tdnen g*tm;y km;|tr' smipRt' ySm;ˇSm;dy' ivdeho
.iv„ytIit x;p' dd* 8
  u
p[bıí;s;vvinpitrip p[;h 9
ySm;Nm;ms'.;„y;D;nt Ev xy;nSy x;poTsgRms*
du∑gu®ík;r tSm;ˇSy;ip deh" pit„ytIit x;p' dÊv;
dehmTyjt( 10
tCz;p;∞ im];v®,yoStejis visœSy cet" p[iv∑m( 11
        U
¨vRxIdxRn;du∫tbIjp[p;tyoStyoSsk;x;√isœo dehmpr' le.e
12
              278
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]inmerip tCzrIrmitmnohrg'/twl;idi.®ps'iS£ym;,' nwv
Kled;idk˘ doWmv;p s¥o mOt îv tSq* 13
yDsm;¢* .;gg[h,;y dev;n;gt;nOiTvj Ëcu"
yjm;n;y vro dIyt;imit 14
  w
deví z'idtos* inimr;h 15
.gv'toi%lss;rdu"%h't;r" 16
n Áet;ÎgNy∂u"%miSt yCzrIr;TmnoivRyoge .vit 17
tdhimCz;im sklloklocneWu vStu' n punXxrIrg[h,'
   R     eR w       e
ktuimTyevmuˇ_ìdvrs;vXoW.Ut;n;' ne]„vvt;irt" 18
tto .Ut;NyuNmeWinmeW' c£⁄" 19
           u
apu]Sy c tSy .U.j" xrIrmr;jk.Irvo munyoår<y; mm'q" u
20
t] c k⁄m;ro jDe 21
jnn;∆nks'D;' c;v;p 22
            e
a.Ui√dehoSy ipteit vwdh" mqn;iNmiqirit 23
tSyod;vsu" pu]oå.vt( 24
              Éu
¨d;vson|idvıRnSttSsukt" tSm;∂evr;tSttí bOhduKq" tSy
             O
ce mh;vIyRStSy;ip su/it" 25
       u
ttí /O∑kÉtrj;yt 26
      R
/O∑kÉtohRyêStSy c mnu" mno" pitk" tSm;T’trqStSy
devmI!" tSy c ivbu/" ivbu/Sy mh;/OitSttí ’tr;t" tto
mh;rom; tSy Sv,Rrom; tTpu]o ÓSvrom;
ÓSvroM,SsIr?vjoå.vt( 27
tSy pu];q| yjn.uv' ’Wt" sIre sIt; duiht; smuTp•; 28
sIr?vjSy .[;t; s;'k;Xyi/pit" k⁄x?vjn;m;sIt( 29
sIr?vjSy;pTy' .;num;n( .;numtXxt¥uª" tSy tu xuic"
                     279
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
tSm;∞ojRn;m; pu]o jDe 30
                 '
tSy;ip xt?vj" tt" ’it" ’terjn" tTpu]" k⁄®ijt(
                         '
ttoåir∑neim" tSm;CΩt;yu" ≈ut;yuW" sup;êR" tSm;TsOjy" tt"
=em;vI =em;ivnoånen;" tSm;∫*mrq" tSy sTyrq" tSm;dupgu"
¨pgo®pgu¢" tTpu]" Sv;gtStSy c Sv;n'd" tSm;∞ suvc;R"
                   u
tSy c sup;êR" tSy;ip su.;W" tSy su≈t" tSm;Tsu≈t;∆y"u
tSy pu]o ivjy" ivjySy At" At;Tsuny" suny;√IthVy"
       e R
tSm;ıUit" /Otb¸l;ê" tSy pu]" ’it" 31
’t* s'itœTyy' jnkv'x" 32
îTyete mwiql;" 33
   w
p[;ye,te a;Tmiv¥;≈iy,o .Up;l; .v'it 34
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|xe p'cmoå?y;y" 5
  e
mw]y ¨v;c
   R
sUySy v'Xy; .gvNkiqt; .vt; mm
somSy;Pyi%l;NvXy;Hz^otuimCz;im p;iqRv;n( 1
k°ÊyRte iSqrk°ˇIRn;' yeW;m¥;ip s'tit"
     u
p[s;dsum%St;Nme b[˜•;:y;tumhRis 2
≈Ipr;xr ¨v;c
        R
≈Uyt;' muinx;dUl v'x" p[itqtejs"
somSy;nu£m;T:y;t; y]ovIRptyoå.vn( 3
ay' ih
                     R
v'xoitblpr;£m¥uitxIlce∑vi∫ritgu,;iNvtwn¸Wyy;it-
      Ru   R
k;tRvIy;Rjn;idi..Up;lwrl'’t" tmh' kqy;im ≈Uyt;m( 4
         R
ai%ljgTß∑u.gvto n;r;y,Sy
              R[
n;i.srojsmu∫v;Bjyoneb˜," pu]oåi]" 5
             280
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]a]eSsom" 6
t' c .gv;nBjyoin"
aXoW*W/Ii√jn=];,;m;i/pTyeå>yWecyt( 7
s c r;jsUymkrot( 8
tTp[.;v;dTyuT’∑;i/pTy;i/œ;tOTv;∞wn' md a;ivvex 9
              R
md;vlep;∞ skldevgurobOSpteSt;r;' n;m pàI' jh;r 10
b¸xí bOhSpitcoidten .gvt; b[˜,; co¥m;nsklwí
deviWRi.y;Rcm;noip n mumoc 11
             Re
tSy c'{Sy c bOhSpte√W;duxn; p;i„,Rg;[ ho.Ut( 12
                  u
a'igrsí sk;x;duplB/iv¥o .gv;n[{o bOhSpte"
sh;Yymkrot( 13
           ˘
ytíoxn; tto j'.k⁄.;¥;" smSt; Ev dwTyd;nvink;y;
mh;Ntmu¥m' c£⁄" 14
bOhSpterip skldevswNyyut" sh;y" x£oåå.vt( 15
          '
Ev' c tyortIvog[sg;[ mSt;r;inimˇSt;rk;myo n;m;.Ut( 16
            e         e
ttí smStxS];<ysurWu ®{purogm; dev; devWu c;XoWd;nv;
  u u
mumc" 17
                       [
Ev' dev;sur;hvs'=o.=uB/˙dymXoWmev jgd(b˜;,' xr,'
jg;m 18
ttí .gv;nBjyoinrPyuxns' x'krmsur;Ndev;'í inv;yR
bOhSptye t;r;md;pyt( 19
t;' c;'t"p[sv;mvloKy bOhSpitrPy;h 20
nwW mm =e]e .vTy;åNySy suto
       w
/;yRSsmuTsOjnmlmlmit/;∑‰enit 21 Re
     w          R
s; c tenvmuˇ_;itpitv[t; .tOvcn;n'tr' timWIk;St'be
   u
g.RmTssjR 22
                     281
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
s coTsO∑m;] Ev;ittejs; dev;n;' tej;'Sy;ic=ep 23
bOhSpitim'd'u c tSy k⁄m;rSy;itc;®ty; s;i.l;W* ÎÇ;
        e
devSsmuTp•s'dh;St;r;' pp[Czu" 24
sTy' kqy;Sm;kimit su.ge somSy;q v; bOhSptery' pu] îit
25
Ev' tw®ˇ_; s; t;r; iÓy; ik'ic•ov;c 26
              e
b¸xoPyi.iht; yd;ås* dev>yo n;cc=e ttSs k⁄m;rSt;'
   u
x¢um¥t" p[;h 27
  'e
du∑b kSm;Nmm t;t' n;:y;is 28
a¥wv te VylIkl∆;vTy;Stq; x;iStmh' kroim 29
yq; c nwvm¥;Pyitm'qrvcn;.iv„ysIit 30
aq;h .gv;n( ipt;mh" t' k⁄m;r' si•v;yR SvympOCzˇ;' t;r;m(
31
kqy vTse kSy;ym;Tmj" somSy v; bOhSptev;R îTyuˇ_;
l∆m;n;h somSyeit 32
                     u
tt" p[Sf⁄rduCz(v;ist;mlkpolk;'it.Rgv;nu@pit"
k⁄m;rm;il'Gy s;/u s;/u vTs p[;DosIitbu/ îit tSy c n;m
c£É 33
       w
td;:y;tmevtt( s c yqel;y;m;Tmj' puÂrvsmuTp;dy;m;s
34
puÂrv;STvitd;nxIloåityJv;ittejSvI y'
sTyv;idnmitÂpiSvn' mniSvn' im];v®,x;p;Nm;nuWe lokÉ
my; vStVyimit ’tmit®vRxI ddxR 35
                      u
Î∑m;]e c tiSm•ph;y m;nmXoWmp;Sy SvgRs%;i.l;W'
tNmnSk; .UTv; tmevoptSqe 36
soåip c t;mitxiytskllokS]Ik;'its*k⁄m;yRl;v<yg-
             282
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]itivl;sh;s;idgu,;mvloKy td;yˇicˇvOiˇbR.v 37  U
¨.ymip tNmnSkmnNyÎi∑ pirTyˇ_smSt;Nyp[yojnm.Ut( 38
r;j; tu p[;gL>y;ˇ;m;h 39
su.u[ Tv;mhmi.k;moåiSm p[sId;ånur;gmu√heTyuˇ_;
        R
l∆;v%'i@tmuvxI t' p[;h 40
.vTvev' yid me smypirp;ln' .v;n( krotITy;:y;te punrip
t;m;h 41
a;:y;ih me smyimit 42
aq pO∑; punrPyb[vIt( 43
xynsmIpe mmor,k√y' pu].Ut' n;pneym( 44
.v;'í my; n n¶o {∑Vy" 45
`Otm;]' c mm;h;r îit 46
    e
Evmevit .UpitrPy;h 47
ty; sh s c;vinpitrlky;' cw]rq;idvne„vmlpµ%'@Wu  e
m;ns;idsrSSvitrm,IyeWu rmm;,
EkWi∑vW;R<ynuidnp[vıRm;np[modoånyt( 48
¨vRxI c tdup.og;Tp[itidnp[vıRm;n;nur;g; amrlokv;seåip
n SpOh;' ck;r 49
ivn; covRXy; surlokoåPsrs;' isıg'/v;R,;' c
n;itrm,Iyoå.vt( 50
                  |
ttíovRxI puÂrvsoSsmyivi√ê;vsug/vRsmveto inix
xyn;>y;x;dekmur,k˘ jh;r 51
tSy;k;Xo nIym;nSyovRxI xBdmÍ,ot( 52
Evmuv;c c mm;n;q;y;" pu]" kÉn;piÓyte k˘ xr,mupy;mIit
53
td;k<yR r;j; m;' n¶' devI vI+ytIit n yy* 54
                     283
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
aq;NymPyur,km;d;y g'/v;R yyu" 55
tSy;PypiÓym;,Sy;k<yR xBdm;k;Xo
          R
punrPyn;q;SMyhm.tOk; k;pu®W; ≈yeTy;ˇRr;iv,I b.Uv 56
r;j;PymWRvx;d'/k;rmetidit %@(gm;d;y du∑du∑ htosIit
Vy;hr•>y/;vt( 57
      w
t;v∞ g'/vRrPytIvoJJvl; iv¥u∆int; 58
tTp[.y; covRxI r;j;nmpgt;'br' ÎÇ;pvOˇsmy;
tT=,;dev;p£;Nt; 59
pirTyJy t;vPyur,k* g'/v;RSsurlokmupgt;" 60
r;j;ip c t* meW;v;d;y;it˙∑mn;" Svxynm;y;to novRxI'
ddxR 61
t;' c;pXyn( Vypgt;'br EvoNmˇÂpo b.[;m 62
                         R
k⁄®=e]e c;'.ojsrSyNy;i.ítsOi.rPsroi.Ssmvet;muvxI' ddxR
63
ttíoNmˇÂpo j;ye he itœ mnis `ore itœ vcis kpi$kÉ
itœeTyevmnekp[k;r' sUˇ_mvoct( 64
a;h covRxI 65
mh;r;j;lmnen;ivvekcei∑ten 66
a'tvRTNyhmBd;'te .vt;å];g'tVy' k⁄m;rSte .ib„yit Ek;' c
inx;mh' Tvy; sh vTSy;mITyuˇ_" p[˙∑SSvpur' jg;m 67
         R
t;s;' c;Psrs;mUvxI kqy;m;s 68
ay' s pu®WoT’∑o yen;hmet;v't' k;lmnur;g;’∑m;ns;
shoiWteit 69
Evmuˇ_;St;í;Psrs Ëcu" 70
s;/us;?vSy ÂpmPynen sh;Sm;kmip svRk;lm;Sy; .veid-
it 71
             284
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]aBde c pU,eR s r;j; t];jg;m 72
k⁄m;r' c;yuWmSmw covRxI dd* 73
dÊv; cwk;' inx;' ten r;D; shoiWTv; p'c pu]oTpˇye g.Rmv;p
74
¨v;c cwn' r;j;nmSmTp[ITy; mh;r;j;y svR Ev g'/v;R
      O
vrd;Ss'vˇ;" iv[yt;' c vr îit 75
a;h c r;j; 76
            '       u
ivijtskl;r;itrivhtei{ys;mQyoR b'/m;nimtblkoxoåiSm
        R
n;NydSm;kmuvxIs;loKy;Tp[;¢VymiSttdhmny; shovRXy;
     u
k;l' netmi.lW;mITyuˇ_É g'/v;R r;Deåi¶Sq;lI' ddu" 77
   w
Ëcuínmi¶m;ª;y;nus;rI .UTv; i]/; ’TvovRxI
slokt;mnorqmui∂Xy sMyGyjeq;"
ttoåvSymi.liWtmv;PSytITyuˇ_St;mi¶Sq;lIm;d;y jg;m
78
a'tr$Vy;mic'tyt( aho meåtIv mu!t; ikmhmkrvm( 79
viˆSq;lI mywW;nIt; novRxIit 80
aqwn;m$Vy;mev;i¶Sq;lI' tTy;j Svpur' c jg;m 81
VytIteåıRr;]e ivin{í;ic'tyt( 82
                    wR
mmovRxIs;loKyp[;¢‰qRmi¶Sq;lI g'/vRdˇ; s; c my;$Vy;'
pirTyˇ_; 83
tdh' t] td;hr,;y y;Sy;mITyuTq;y t];Pyupgto
n;i¶Sq;lImpXyt( 84
xmIg.| c;êTqmi¶Sq;lISq;ne ÎÇ;åic'tyt( 85
                      e
my;];i¶Sq;lI ini=¢; s; c;êTqXxmIg.;Rå.Ut( 86
tdenmev;hmi¶Âpm;d;y Svpurmi.gMy;r,I' ’Tv;
tduTp•;¶e®p;iSt' kir„y;mIit 87
                     285
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
Evmev Svpurmi.gMy;ri,' ck;r 88
       u w R
tTp[m;,' c;'gl" k⁄vn( g;y]Imp#t( 89
           u
p#tí;=rs':y;Nyev;'gl;Nyr<y.vt( 90
t];i¶' inmRQy;i¶]ym;ª;y;nus;rI .UTv; juh;v 91
¨vRxIs;loKy' flmi.s'i/tv;n( 92
  w
tenv c;i¶ivi/n; b¸iv/;n( yD;inÇ; g;'/vRlok;n
v;PyovRXy; sh;ivyogmv;p 93
          É
Ekoåi¶r;d;v.vdekn Tv] mNv'tre ]e/; p[vitRt;" 94
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|Xo Wœoå?y;y" 6
≈Ipr;xr ¨v;c
tSy;Py;yu/IRm;nm;vsuivRê;vsu"≈ut;yuXxt;yuryut;yuirits'D;"
W$( pu]; a.vn( 1
tq;m;vso.IRmn;m; pu]oå.vt( 2
.ImSy k;'cn" k;'cn;Tsuho]" tSy;ip jˆu" 3
yoås* yDv;$mi%l' g'g;'.s; Pl;ivtmvloKy
£o/s'rˇ_locno .gv't' yDpu®Wm;Tmin prme, sm;i/n;
sm;roPy;i%lmev g'g;mipbt( 4
aqwn' devWRy" p[s;dy;m;su" 5
duihtOTve c;Sy g'g;mnyn( 6
      'u
jˆoí sumtn;Rm pu]oå.vt( 7
tSy;PyjkStto bl;k;êStSm;Tk⁄xStSy;ip
         R      e
k⁄x;'bk⁄xn;.;/Uˇrjso vsuíit cTv;r" pu]; b.Uv" 8u
teW;' k⁄x;'b" x£tuLyo me pu]o .veidit tpík;r 9
t' cog[tpsmvloKy m; .vTvnyoåmˇuLyo vIyR
        '
îTy;Tmnwv;Sye{" pu]TvmgCzt( 10
              286
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]s g;i/n;Rm pu]" k*ixkoå.vt( 11
g;i/í sTyvtI' kNy;mjnyt( 12
t;' c .;gRv" AcIko vv[e 13
g;i/rPyitroW,;y;itvOı;y b[;˜,;y
                u
d;tuminCz•ektXXy;mk,;Rn;im'dvcRs;minlr'hs;mê;n;'
shß' kNy;xuLkmy;ct 14
                  e
ten;PyOiW,; v®,sk;x;dupl>y;êtIq;RTp•' t;Îxmêshß'
dˇm( 15
ttSt;mOcIk" kNy;mupyeme 16
AcIkí tSy;í®mpTy;t| ck;r 17
tTp[s;idtí tNm;]e =]vrpu]oTpˇye c®mpr' s;/y;m;s 18
EW c®.RvTy; aymprí®STvNm;]; sMygupyoJy îTyuKTv; vn'
jg;m 19
¨pyogk;le c t;' m;t; sTyvtIm;h 20
pui] svR Ev;Tmpu]mitgu,mi.lWit
        u e
n;Tmj;y;.[;tOg,„vtIv;Îto .vtIit 21
atohRis mm;TmIy' c®˘ d;tu' mdIy' c®m;Tmnopyoˇ_⁄m( 22
    e      '
mTpu], ih skl.Um@lpirp;ln' k;y| iky√; b[;˜,Sy
     '
blvIyRspdeTyuˇ_; s; Svc®˘ m;]e dˇvtI 23
aq vn;d;gTy sTyvtImOiWrpXyt( 24
a;h cwn;mitp;pe ikimdmk;y| .vTy; ’tm( aitr*{' te
   R
vpul+yte 25
nUn' Tvy; TvNm;tOs;T’tí®®pyuˇ_o n yuˇ_mett( 26
my; ih t] cr* sklwêyRvIyRs*yRbls'pd;roipt;
TvdIycr;vPyi%lx;'itD;nitit=;idb[;˜,gu,s'pt( 27
         |
t∞ ivprIt' k⁄vTy;Stv;itr*{;S]/;r,p;lninœ" =i]y;c;r"
                     287
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
                R
pu]o .iv„yit tSy;íopxm®icb[;˜,;c;r îTy;k<yRv s; w
tSy p;d* jg[;h 28
p[i,pTy cwnm;h 29
                     '
.gvNmywtdD;n;dnuiœt' p[s;d' me k⁄® mwviv/" pu]o .vtu
    '
k;mmeviv/" p*]o .viTvTyuˇ_É muinrPy;h 30
EvmiSTvit 31
an'tr' c s; jmdi¶mjIjnt( 32
tNm;t; c ivê;im]' jny;m;s 33
sTyvTyip k*ixk° n;m n¥.vt( 34
         '           u
jmdi¶ir+v;k⁄vxo∫vSy re,oStny;' re,k;mupyeme 35
tSy;' c;XoW=]h't;r' prxur;ms'D'
.gvtSskllokguron;Rr;y,Sy;'x' jmdi¶rjIjnt( 36
                  wR
ivê;mI]pu]Stu .;gRv Ev xunXxepo devdˇ" ttí
devr;tn;m;å.vt( 37
ttí;Nye m/uXz'do/n'jy’tdev;∑kkCzphirr;:y;
          u
ivê;im]pu]; b.Uv" 38
teW;' c bhUin k*ixkgo];i, A„y'treWu ivv;Á;Ny.vt( 39
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|Xo s¢moå?y;y" 7
≈Ipr;xr ¨v;c
                    R
puÂrvso Jyeœ" pu]o ySTv;yun;Rm; s r;hoduihtrmupyeme 1
tSy;' c p'c pu];nuTp;dy;m;s 2
n¸W=]vOır'.rijs'D;Stqwv;nen;" p'cm" pu]oå.Ut( 3
=]vOı;Tsuho]" pu]oå.vt( 4
k;Xypk;xgOTsmd;S]yStSy pu]; b.Uv" 5  u
            R [
gOTsmdSy x*nkí;tuv<yRpvˇRiyt;å.Ut( 6
              288
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]k;XySy k;Xoy" k;xIr;j" tSm;{;∑^" r;∑^Sy dI`Rtp;"
pu]oå.vt( 7
/Nv'tirStu dI`Rtps" pu]oå.vt( 8
                 U
s ih s'isık;yRkr,Sskls'.it„vXoWD;nivd; .gvt;
          U
n;r;y,en c;tIt s'.t* tSmw vro dˇ" 9
                   eR
k;xIr;jgo]eåvtIyR Tvm∑/; sMyg;yuvd' kir„yis
yD.;g.uG.iv„ysIit 10
            u    u
tSy c /Nv'tre" p]" kÉtm;n( kÉtmto .Imrq" tSy;ip
idvod;s" tSy;ip p[tdRn" 11
s c .{≈e<yv'xivn;xn;dXoWx]vonenijt; îit
x]uijd.vt( 12
ten c p[Iitmt;Tmpu]o vTsvTseTyi.ihto vTsoå.vt( 13
sTyprty; At?vjs'D;mv;p 14
ttí k⁄vlyn;m;nmê' le.e tt" k⁄vly;ê îTySy;' pOiqVy;'
p[iqt" 15
tSy c vTsSy pu]oålkún;m;.vt( ySy;ym¥;ip Xloko
gIyte 16
Wi∑vWRshß;i, Wi∑vWRxt;in c
           u
alk;Rdpro n;Nyo bu.je meidnI' yuv; 17
tSy;PylkúSy s•itn;m;å.vd;Tmj" 18
             Éu       Éu R
s•te" sunIq" tSy;ip sukt" tSm;∞ /mRktjDe 19
       u                 ⁄
ttí sTykÉt" tSm;i√.u" tˇySsuiv.u" ttí sukm;rStSy;ip
    u
Î∑kÉt" ttí vIitho]" tSm;∫;gR" .;gRSy .;gR.im" U
     R [ O           O
ttí;tuv<yRpviˇirTyete k;Xyp.U.t" kiqt;" 20
rjeStu s'tit" ≈Uyt;m( 21
îit ≈Iiv„,um;h;pur;,e ctuq;|Xoå∑moå?y;y 8
                     289
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
rjoStu p'c pu]xt;Nytulblpr;£ms;r;<y;sn( 1
                            e
dev;surs'g;[ m;r'.e c prSprv/ePsvo dev;í;sur;í b[˜,mupTy
pp[Czu" 2
.gv•Sm;km] ivro/e ktm" p=o jet; .iv„ytIit 3
aq;h .gv;n( 4
                      e
yeW;mqRe rijr;Tm;ˇ;yu/o yoTSyit tTp=o jetit 5
aq dwTyw®peTy rijr;Tms;h;Yyd;n;y;>yiqRt" p[;h 6
yoTSyeåh' .vt;mqRe y¥hmmrjy;∫vt;im'{o
           R
.iv„y;mITy;k<ywtˇwri.ihtm( 7
n vymNyq; vid„y;moåNyq; kir„y;moåSm;kim'{"
       e             e w
p[Ò;dStdqRmv;ymu¥m îTyuKTv; gte„vsurWu devrPys;vvin-
                  w
pitrevmevoˇ_Sten;ip c tqwvoˇ_É devir'{STv' .iv„ysIit
smiNviCztm( 8
              ì R
rijn;ip devswNysh;yen;nekmh;S]wStdXoWmh;surbl'
inWUidtm( 9
             'e
aq ijt;irp=í dev{o rijcr,yuglm;Tmn" ixrs;
inpI@‰;h 10
.y];,;d•d;n;∫v;nSmiTpt;åxeWlok;n;muˇmoˇmo .v;n(
ySy;h' pu]iS]lokÉ{" 11 ˘
s c;ip r;j; p[hSy;h 12
EvmSTvevmSTvnit£m,Iy;ih
vwirp=;dPynekiv/c;$uv;Kyg.;R p[,itirTyuKTv; Svpur' jg;m
13
xt£turpI'{Tv' ck;r 14
Svy;Rte tu rj* n;rdiWRcoidt; rijpu];Xxt£tum;TmiptOp]'u
              290
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]sm;c;r;{;Jy' y;ictvNt" 15
ap[d;nen c ivijTyeN{mitbiln" Svyim'{Tv' c£⁄" 16
ttí b¸itqe k;le ÁtIte bOhSpitmek;Nte ÎÇ;
ap˙t]wloKyyD.;g" xt£tu®v;c 17
bdrIflm;]mPyhRis mm;Py;yn;y puro@;x%'@' d;tuimTyuˇ_o
bOhSpit®v;c 18
   '     R e
y¥evTvy;h' pUvmv coidtSSy;' tNmy; Tvdq|
          e
ikmkˇRVyimTyLpwrv;hoi.STv;' inj' pd' p[;piy„y;mITyi./;y
teW;mnuidnm;i.c;rk˘ buiımoh;y x£Sy tejoi.vOıye juh;v
19
te c;ip ten buiımohen;i..Uym;n; b[˜i√Wo /mRTy;igno
       u
vedv;dpr;õ™m%;b.Uv" 20u
ttSt;npet/m;Rc;rin'{o j`;n 21
puroiht;Py;iyttej;í x£o idvm;£mt( 22
                        '
Etid'{Sy SvpdCyvn;d;roh,' ≈uTv; pu®W" Svpd.[x' d*r;TMy'
c n;“oit 23
r'.STvnpÊyoå.vt( 24
=]vOısut" p[it=]oå.vt( 25
tTpu]" s'jy" tSy;ip jy" tSy;ip ivjy" tSm;∞ jDe ’t"
26
tSy c hyR/n" hyR/nsutSshdev" tSm;ddInStSy jyTsen"
ttí s'’it" tTpu]" =]/m;R îTyete =]vOıSy v'Xy;" 27
tto n¸Wv'x' p[v+y;im 28
îit ≈Iiv„,um;h;pur;,e ctuq;|Xo nvmoå?y;y" 9

                     291
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
yityy;its'y;Ty;y;itivy;it’its'D; n¸WSy W$( pu];
mh;blpr;£m; b.Uv" 1  u
yitStu r;Jy' nwCzt( 2
         O
yy;itStu .U.d.vt( 3
¨xnsí duihtr' devy;nI' v;WRpvR,I' ximRœ;mupyeme 4
     '
a];nuvxXloko .vit 5
      R
ydu' c duvs'u cwv devy;nI Vyj;yt
{uÁ'u c;nu' c pU®˘ c ximRœ; v;WRpvR,I 6
           w
k;Vyx;p;∞ k;lenv yy;itjRr;mv;p 7
                        u
p[s•xu£vcn;∞ Svjr;' s'£;miytu' Jyeœ' pu]' ydumv;c 8
                 w
vTs TvNm;t;mhx;p;idymk;lenv jr; mmopiSqt; t;mh'
       [
tSyw v;nugh;∫vtSs'c;ry;im 9
Ek˘ vWRshßmtO¢oåiSm ivWyeWu Tv√ys; ivWy;nh'
.oˇ_⁄imCz;im 10
                      wR
n;] .vt; p[Ty;:y;n' kˇRVyimTyuˇ_Ss ydunCzˇ;' jr;m;d;tum(
11
             U
t' c ipt; xx;p TvTp[sitnR r;Jy;h;R .iv„ytIit 12
        R
an'tr' c duvs'u {uÁmnu' c pOiqvIpitjRr;g[h,;q|
Svy*vnp[d;n;y c;>yqRy;m;s 13
    ì É
twrPyekkn p[Ty;:y;tSt;Hzx;p 14
aq ximRœ;tnymXoWknIy;'s' pU®˘ tqwv;h 15
s c;itp[v,mit" sb¸m;n' iptr' p[,My
mh;p[s;doymSm;kimTyud;rmi./;yjr;' jg[;h 16
Svk°y' c y*vn' Svip]e dd* 17
soåip p*rv' y*vnm;s;¥ /m;Rivro/en yq;k;m'
             292
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]yq;k;lopp•' yqoTs;h' ivWy;'íc;r 18
sMyk™ c p[j;p;lnmkrot( 19
ivê;Cy; devy;Ny; c shop.og' .uKTv; k;m;n;m't'
p[;PSy;mITynuidn' tNmnSko b.Uv 20
anuidn' cop.ogt" k;m;nitrMy;Nmene 21
ttíwnmg;yt 22
n j;tu k;m" k;m;n;mup.ogen x;Myit
hivW; ’„,vTmv .Uy Ev;i.vıRte 23
yTpOiqVy;' v[Iihyv' ihr<y' pxv" iS]y"
EkSy;ip n py;R¢' tSm;ˇO„,;' pirTyjet( 24
             Ue
yd; n k⁄®te .;v' svR.tWu p;pkm(
         '
smÎ∑oStd; pus" sv;RSsu%my; idx" 25
          R
y; duSTyj; dumiti.y;R n jIyRit jIyRt"
               ew  R
t;' tO„,;' s'TyjeTp[;DSsu%nv;i.pUyte 26
jIyRiNt jIyRt" kÉx; d't; jIy|it jIyRt"
/n;x; jIivt;x; c jIyRtoåip n jIyRt" 27
pU,| vWRshß' me ivWy;sˇ_cets"
               U
tq; Pynuidn' tO„,; mm teWpj;yte 28
tSm;det;mh' TyKTv; b[˜<y;/;y m;nsm(
                 w
in√|√o inmRmo .UTv; cir„y;im mOgSsh 29
≈Ipr;xr ¨v;c
pUroSsk;x;d;d;y jr;' dÊv; c y*vnm(
r;Jyei.iWCy pU®˘ c p[yy* tpse vnm( 30
        R    R
idixdi=,pUvSy;' duvs'u c sm;idxt(
p[tICy;' c tq; {uÁ'u di=,;y;' tto ydum( 31
¨dICy;' c tqwv;nu' ’Tv; m'@ilno nOp;n(
                     293
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
  O
svRpQvIpit' pu®˘ soi.iWCy vn' yy* 32
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|Xo dxmoå?y;y" 10
≈Ipr;xr ¨v;c
at" pr' yy;te" p[qmpu]Sy ydov|xmh' kqy;im 1
y];XoWlokinv;so
                  u
mnu„yisıg'/vRy=r;=sguÁkik'p®W;PsrorgivhgdwTyd;n-
               R u u     R
v;idTy®{vSviêm®∂eviWRi.mum=i./Rm;Rqk;mmo=;iqRi.í
tˇTfll;.;y sd;i.∑utoåpirCze¥m;h;TMy;'Xon
.gv;nn;idin/no iv„,urvtt;r 2
a] Xlok" 3
                u
ydov|x' nr" ≈uTv; svRp;pw" p[mCyte
y];vtI,| ’„,;:y' pr' b[˜nr;’it 4
shßijT£o∑unln¸Ws'D;íTv;ro ydup]; b.Uv" 5  u  u
shßijTpu]Xxtijt( 6
          u
tSy hwhyhehyve,hy;S]y" pu]; b.Uv" 7   u
              e      ˘ ˘e
hwhypu]o /mR" tSy;ip /mRn]" tt" k⁄it" k⁄t" shijt( 8
tˇnyo mih„m;n( yoås* m;ih„mtI' purI' inv;Rpy;m;s 9
           R
tSm;∫{≈e<yStto dudmStSm;ınk" /nkSy
’tvIyR’t;i¶’t/mR’t*jsíTv;r" pu]; b.Uv" 10    u
       R
’tvIy;RdjuSs¢√Ip;i/pitb;R¸shßo jDe 11
             U
yoås* .gvd'xmi]k⁄lp[st' dˇ;]ey;:ym;r;?y
         e          e
b;¸shßm/mRsv;inv;r,' Sv/mRsivTv' r,e pOiqvIjy'
/mRtí;nup;lnmr;it>yoåpr;jymi%ljgTp[:y;tpu®W;∞
mOTyuimTyet;Nvr;ni.liWtv;\Lle.e c 12
  e
tenymXoW√IpvtI pOiqvI sMyKpirp;ilt; 13
              294
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]dxyDshß;<ys;vyjt( 14
tSy c Xlokoå¥;ip gIyte 15
n nUn' k;ˇRvIyRSy git' y;Sy'it p;iqRv;"
    w          e
yDwd;RnStpoi.v;R p[≈ye, ≈utn c 16
an∑{Vyt; c tSy r;Jyeå.vt( 17
Ev' c p'c;xIitvWRshß;<yVy;ht;roGy≈Iblpr;£mo
r;Jymkrot( 18
m;ih„mTy;' idiGvjy;>y;gto
nmRd;jl;vg;hn£°@;itp;nmd;k⁄ln;yàenv e  w
          R
ten;xeWdevdwTyg'/vexjyo∫Àtmd;vlepoip r;v," pxu·rv bı;
Svngrwk;'te Sq;ipt" 19
yí p'c;xIitvWRshßopl=,k;l;vs;ne .gv•;r;y,;'Xon
prxur;me,ops'˙t" 20
                 u
tSy c pu]xtp[/;n;" p'cpu]; b.Uv" xUrxUrsen
vOWsenm/ujy?vjs'D;" 21
jy?vj;ˇ;lj'`" pu]o.vt( 22
t;lj'`Sy t;lj'`;:y' pu]xtm;sIt( 23
EW;' Jyeœo vIitho]Stq;Nyo .rt" 24
.rt;√OW" 25
vOWSy pu]o m/ur.vt( 26
        u
tSy;ip vOi„,p[m%' pu]xtm;sIt( 27
yto vOi„,s'D;metÌo]mv;p 28
   ' u
m/usD;hetí m/ur.vt( 29
y;dv;í ydun;mopl=,;idit 30
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|x Ek;dxoå?y;y" 11
                     295
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
       u
£o∑oStu ydup]Sy;Tmjo ?vijnIv;n( 1
               ⁄
ttí Sv;it" tto ®x'k" ®x'koií]rq" 2
          u   R
tˇnyXxixib'd" ctudxmh;ràexí£vÊyR.vt( 3
tSy c xtshß' pàI n;m.vt( 4
dxl=s':y;í pu];" 5
      u      u    u  u    u   u
teW;' c pOq≈v;" pOqkm;R pOqk°itR" pOqyx;" pOqjy" pOqd;n"
   u
W$(p];" p[/;n;" 6
  u
pOq≈vsí pu]" pOqtm" 7 u
tSm;duxn; yo v;ijme/;n;' xtm;jh;r 8
tSy c ixtpun;Rm pu]oå.vt( 9
tSy;ip ®KmkvcStt" prvOt( 10
           uO u
tSy pr;vOto ®KmeWpqJy;m`vilthirts'D;StSy p'c;Tmj;
b.Uv" 11u
tSy;yn¥;ip Jy;m`Sy Xloko gIyte 12
.;y;RvXy;Stu ye kÉic∫iv„y'Tyq v; mOt;"
                  O
teW;' tu Jy;m`" ≈eœXxwVy;pitr.U•p" 13
apu]; tSy s; pàI xwVy; n;m tq;Pys*
apTyk;moåip .y;•;Ny;' .;y;Rmiv'dt 14
         U
s Tvekd; p[.trqturggjsMmd;Ritd;®,e mh;hve yuı‰m;n"
sklmev;irc£mjyt( 15
                u
t∞;irc£mp;Stpu]kl]b'/blkox' Svmi/œ;n' pirTyJy
idx" p[itiv{utm( 16
        e
tiSm'í iv{utit];slol;ytlocnyugl' ];ih];ih m;' t;t;'b
.[;tirTy;k⁄livl;piv/ur' s r;jkNy;ràm{;=It( 17
t∂xRn;∞ tSy;mnur;g;nugt;'tr;Tm; s nOpoåic'tyt( 18
              296
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]                R [
s;i?vd' mm;pTyrihtSy v'?y;.tu" s;'pt' ivi/n;pTyk;r,'
kNy;ràmupp;idtm( 19
tdetTsmu√h;mIit 20
aq vwn;' Sy'dnm;roPy Svmi/œ;n' ny;im 21
tywv deVy; xwVyy;åhmnuD;tSsmu√h;mIit 22
aqwn;' rqm;roPy SvngrmgCzt( 23
ivjiyn' c r;j;nmXoWp*r.OTvpirjn;m;Tysmet; xwVy;
{∑umi/œ;n√;rm;gt; 24
s; c;vloKy r;D" sVyp;êRviˇRnI'
       U
kNy;mIWdu∫t;mWRSf⁄rd/rpLlv; r;j;nmvoct( 25
aitcplicˇ;] Sy'dne kÉym;roipteit 26
as;vPyn;loictoˇrvcnoit.y;ˇ;m;h òuW; mmeyimit 27
aqwn' xwVyov;c 28
a] Xlok;"
    U e
n;h' p[st; pu], n;Ny; pTNy.vˇv
     '         e
òuW;s'b/t; ÁeW; ktmen sutn te 29
≈Ipr;xr ¨v;c
îTy;Tme„y;RkopkluiWtvcnmuiWtivveko
.y;∂u®ˇ_pirh;r;qRimdmvnIpitr;h 30
ySte jin„yTy;TmjStSyeymn;gtSywv .;y;R
          U u
inÂipteTy;k<yoR∫tmOdh;s; tqeTy;h 31
p[ivvex c r;D; sh;i/œ;nm( 32
an'tr' c;itxuıl¶hor;'xk;vyvoˇ_’tpu]jNml;.gu,;√ys"
               e    R
pir,;mmupgt;ip xwVy; SvLpwrv;hoi.gR.mv;p 33
k;len c k⁄m;rmjIjnt( 34
tSy c ivd.R îit ipt; n;m c£É 35
                     297
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
s c t;' òuW;mupyeme 36
tSy;' c;ås* £qkìixks'D* pu];vjnyt( 37
puní tOtIy' romp;ds'D' pu]mjIjn¥o
n;rd;dv;¢D;nv;N.iv„ytIit 38
      u    R Re
romp;d;ä.[" b.[o/Oit" /Ot" kìixk" kìixkSy;ip ceid"
pu]oå.vt( ySy s'tt* cw¥; .Up;l;" 39
           ˘
£qSy òuW;pu]Sy k⁄itr.vt( 40
 ˘e      e O    eR
k⁄t/iOR ∑" /O∑inR/it" in/Otdx;hRSttí Vyom" tSy;ip jImUt"
ttí iv’it" ttí .I.rq" tSm;•vrq" tSy;ip dxrq" ttí
               e eR
xk⁄in" tˇny" kr'i." kr'.dvr;toå.vt( 41
tSm;∂ev=]" tSy;ip m/u" m/o" k⁄m;rv'x" k⁄m;rv'x;dnu"
ano" pu®im]" pOiqvIpitr.vt( 42
     u
ttí;'xStSm;∞ sTvt" 43
sTvt;dete s;Tvt;" 44
                            e
îTyet;' Jy;m`Sy s'tit' sMyKz^ı;smiNvt" ≈uTv; pum;n( mw]y
       u
Svp;pw" p[mCyte 45
îit ≈Iiv„,um;h;pur;,e ctuq;|Xo √;dxoå?y;y" 12
≈Ipr;xr ¨v;c
.jn.jm;nidVy;'/kdev;vO/mh;.ojvOi„,s'D;SsTvtSy pu];
   u
b.Uv" 1
.jm;nSy inim’k,vO„,yStq;Nye √wm;];"
xtijTshßijdyutijTs'D;S]y" 2
        u
dev;vO/Sy;ip b.[" pu]oå.vt( 3
tyoí;y' Xloko gIyte 4
yqwv Í,umo dUr;Ts'pXy;mStq;'itk;t(
             298
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]  u           w eR
b.[" ≈eœo mnu„y;,;' devdv;vO/Ssm" 5
pu®W;" W$( c Wi∑í shß;i, tq;å∑ ye
            e
teåmOtTvmnup;[ ¢; b.[odRv;vO/;dip 6
mh;.ojSTvit/m;RTm; tSy;Nvye .oj;" mOiˇk;vrpurinv;isno
m;iˇRk;vr; b.Uv" 7u
vO„,e suim]o yu/;ij∞ pu];v.Ut;m( 8
ttí;nim]" tq;nim];i•fl" 9
      e
inflSy p[sn s];ijt* 10
tSy c s];ijto .gv;n;idTy" s%;å.vt( 11
Ekd; Tv'.oini/tIrs'≈y" sUy| s];ijˇu∑;v tNmnSkty; c
.;Sv;ni.∑Uym;noåg[tStSq* 12
                   R
ttSTvSp∑mUiˇR/r' cwnm;loKy s];ijTsUym;h 13
yqwv Vyoiª viˆip'@opm' Tv;mhmpXy' tqwv;¥;g[to gtmPy]
.gvt; ik'ic• p[s;dI’t' ivXoWmupl=y;mITyevmuˇ_É .gvt;
   eR                    w
sUy, injk˘#;duNmuCy Sym'tk˘ n;m mh;mi,vrmvt;yRk;Nte
NyStm( 14
ttStm;t;m[oJJvl' ÓSvvpuWmIWd;ip'glnynm;idTym{;=It(
15
’tp[i,p;tStv;idk˘ c s];ijtm;h
.gv;n;idTySshßdIi/it" vrmSmˇoi.mt' vO,I„veit 16
s c tdev mi,ràmy;ct 17
s c;ip tSmw t∂Êv; dIi/itpitivRyit Svi/„<ym;®roh 18
s];ijtoåPymlmi,ràsn;qk˘#ty; sUyR îv
tejoi.rXoWidg'tr;<yu∫;syn( √;rk;' ivvex 19
√;rk;v;sI jnStu tm;y;'tmve+y .gv'tm;idpu®W'
pu®Woˇmmvin.;r;vtr,;y;'Xon m;nuWÂp/;ir,' p[i,pTy;h 20
                     299
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
.gvn( .v't' {∑^' nUnmym;idTy a;y;tITyuˇ_o .gv;nuv;c 21
.gv;•;ym;idTy" s];ijtoåym;idTydˇSym'tk;:y'
mh;mi,rà' ib.[d]opy;it 22
tden' ivS]B/;" pXyteTyuˇ_;Ste tqwv dÎxu" 23
s c t' Sym'tkmi,m;Tminvexne c£É 24
p[itidn' tNmi,ràm∑* knk.;r;NS]vit 25
tTp[.;v;∞ sklSywv r;∑^Syopsg;Rn;vOi∑Vy;l;i¶to
y∂ui.R=;id.y' n .vit 26
             [ e    e
aCyutoåip ti∂Vy' ràmugsnSy .Uptey;RGymetidit ilPs;' c£É
27 go].ed.y;Czˇ_oip n jh;r 28
s];ijdPyCyuto m;met¥;ciy„ytITyvgMy ràlo.;d(.;[ ]e
  e
p[sn;y t{àmd;t( 29
t∞ xuicn; i/[ym;,mXoWmev suv,Rßv;idk˘
gu,j;tmuTp;dyit aNyq; /;ry'tmev h'tITyj;n•s;vip
    e
p[snSten k˘#sˇ_Én Sym'tkÉn;êm;®Á;$Vy;' mOgy;mgCzt( 30
t] c is'h;√/mv;p 31
                    e    u
s;ê' c t' inhTy is'hoPymlmi,ràm;Sy;g[,;d;y g'tm>yu¥t"
A=;i/pitn; j;'bvt; Î∑o `;ittí 32
j;'bv;nPymlmi,ràm;d;y Svibl' p[ivvex 33
     ⁄
sukm;rs'D;y b;lk;y c £°@nkmkrot( 34
           e
an;gCzit tiSmNp[sne ’„,o mi,ràmi.liWtv;Ns c
          e
p[;¢n;•UnmetdSy kmRTyi%l Ev ydulok" prSpr'
k,;Rk<y;Råkqyt( 35
ividtlok;pv;dvOˇ;'tí .gv;n( svRydusNw ypirv;rpirvOt"
   e
p[sn;êpdvImnuss;r 36
            e   e
ddxR c;êsmvet' p[sn' is'hn ivinhtm( 37
             300
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]ai%ljnm?ye is'hpddxRn’tpirxuı" is'hpdmnuss;r 38
A=pitinht' c is'hmPyLpe .Uim.;ge ÎÇ; ttí
t{àg*rv;Î=Sy;ip pd;Nynuyy* 39
igirt$e c sklmev t¥dusNw ymvSq;Py tTpd;nus;rI
A=ibl' p[ivvex 40
              ⁄
aNt" p[iv∑í /;}y;" sukm;rkmuLl;lyNTy; v;,I' xu≈;v 41
a] Xlok"
     e
is'h" p[snmv/IiTs'ho j;Mbvt; ht"
  ⁄
sukm;rkm; rodIStv ÁeW Sym'tk" 42
            '
îTy;k<yoRplB/Sym'tk;et"p[iv∑" k⁄m;r£°@nk°’t' c /;}y;
hSte tejoi.j;RJvLym;n' Sym'tk˘ ddxR 43
                 Ru
t' c Sym'tk;i.liWtc=uWmpUvp®Wm;gt' smve+y /;]I
];ih];hIit Vy;jh;r 44
               U R
td;ˇRrv≈v,;n'tr' c;mWRp,˙dy" s j;'bv;n;jg;m 45
             R
tyoí prSprmuıt;mWRyoyuımekiv'xitidn;Ny.vt( 46
      w
te c ydusink;St] s¢;∑;idn;in ti•„£;'itmudI=m;,;StSqu"
47
ain„£m,e c m/uirpurs;vvXym] ibleåTy't' n;xmv;¢o
.iv„yTyNyq; tSy jIvt" kqmet;v'it idn;in x]ujye
Vy;=epo .iv„ytIit ’t;?yvs;y; √;rk;m;gMy ht" ’„,
îit kqy;m;su" 48
tä;'/v;í tTk;loictmi%lmuˇri£y;kl;p' c£⁄" 49
ttí;Sy yuı‰m;nSy;it≈ı;dˇivix∑opp;]yuˇ_;•toy;idn;
≈I’„,Sy blp[;,pui∑r.Ut( 50
îtrSy;nuidnmitgu®pu®W.e¥m;nSy
aitinœurp[h;rp;tpIi@t;i%l;vyvSy inr;h;rty;
                     301
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
blh;inr.Ut( 51
inijRtí .gvt; j;'bv;Np[i,pTy Vy;jh;r 52
                 R
sur;surg'/vRy=r;=s;idi.rPyi%lw.v;• jet'u xKy"
            w Rw R   w      O
ikmut;vingocrwrLpvIyRnrnr;vyv.Utí ityRGyoNynusiti."
                     e
ik' punrSmi√/wrvXy' .vt;åSmTSv;imn; r;me,v n;r;y,Sy
skljgTpr;y,Sy;'Xon .gvt; .ivtVyimTyuˇ_StSmw
.gv;ni%l;vin.;r;vtr,;qRmvtr,m;cc=e 53
               e
p[ITyi.Vy'ijtkrtlSpxRnn cwnmpgtyuı%ed' ck;r 54
s c p[i,pTy punrPyen' p[s;¥ j;'bvtI' n;m kNy;'
       U
gOh;gt;y;~yR.t;' g[;hy;m;s 55
Sym'tkmi,ràmip p[i,pTy tSmw p[dd* 56
aCyutoPyitp[,t;ˇSm;dg[;Ámip tNmi,ràm;Tms'xo/n;y
jg[;h 57
sh j;'bvTy; s √;rk;m;jg;m 58
           e
.gvd;gmno∫UthW;RTkWRSy √;rk;v;isjnSy
’„,;vlokn;ˇT=,mev;itpir,tvysoip nvy*vnimv;.vt(
59
id∑‰;id∑‰eit skly;dv;" iS]yí s.;jy;m;su" 60
          U
.gv;nip yq;nu.tmXoW' y;dvsm;je yq;vd;cc=e 61
Sym'tk˘ c s];ijt;y dÊv; imQy;i.xiStpirxuiımv;p 62
j;'bvtI' c;'t"pure invexy;m;s 63
s];ijtoip my;Sy;.Utmilnm;roiptimit j;ts'];s;TSvsut;'
sTy.;m;' .gvte .;y;Rq| dd* 64
              u          u
t;' c;£Àr’tvmRxt/Nvp[m%; y;dv;" p[;Gvry;Mb.Uv" 65
                          '
ttStTp[d;n;dvD;tmev;Tm;n' mNym;n;" s];ijte vwr;nub/'
c£⁄" 66
             302
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]         [ u
a£Àr’tvmRpm%;í xt/Nv;nmUc" 67  u
aymtIv dur;Tm; s];ijto yoåSm;i..Rvt; c
p[;iqRtoåPy;Tmj;mSm;n( .v't' c;ivg,Yy ’„,;y dˇv;n( 68
tdlmnen jIvt; `;tiyTvwn' tNmh;rà' Sym'tk;:y' Tvy; ik'
                       '
n gOÁte vym>yuppTSy;mo y¥CyutStvopir vwr;nub/'
kir„ytITyevmuˇ_StqeTys;vPy;h 69
    O        u       e
jtughdG/;n;' p;'@tny;n;' ividtprm;q;Råip .gv;n(
   e             u À
duy;R/np[yàxwiqLykr,;q| p;q;RnkLykr,;y v;r,;vt' gt"
70
gte c tiSmn( su¢mev s];ijt' xt/Nv; j`;n mi,rà'
c;dd;t( 71
       U
iptOv/;mWRp,;R c sTy.;m; xI`[' Sy'dnm;Â!; v;r,;vt'
gTv; .gvteåh' p[itp;idteTy=;'itmt; xt/Nvn;åSmiTpt;
Vy;p;idt" t∞ Sym'tkmi,ràmp˙t' ySy;v.;snen;p˙titimr'
]wloKy' .iv„yit 72
tidy' TvdIy;ph;sn; td;loCy yd] yuˇ_' tiT£yt;imit
’„,m;h 73
ty; cwvmuˇ_" pirtu∑;'t" kr,oåip ’„,"
sTy.;m;mmWRt;m[nyn" p[;h 74
           w
sTye sTy' mmwvW;ph;sn; n;hmet;' tSy dur;TmnSsih„ye 75
n ÁnuLl'~y prp;dp' tT’tnI@;≈iy,o ivh'gm; v?y'te
                    e
tdlmmun;SmTpurt" s*kp[oirtv;Kypirkre,TyuKTv;
               e
√;rk;m>yeTywk;'te bldev' v;sudv" p[;h 76
        e
mOgy;gt' p[snm$Vy;' mOgpitjR`;n 77
s];ijtoåPy/un; xt/Nvn; in/n' p[;ipt" 78
tdu.yivn;x;ˇNmi,ràm;v;>y;' s;m;Ny' .iv„yit 79
                     303
                   MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
tduiˇœ;®Át;' rq" xt/Nvin/n;yo¥m' k⁄ivRTyi.ihtStqeit
smiNviCztv;n( 80
’to¥m* c t;vu.;vupl>y xt/Nv; ’tvm;R,mupTy e
    U
p;i„,Rpr,kmRinimˇmcodyt( 81
a;h cwn' ’tvm;R 82
          e
n;åh' bldevv;sudv;>y;' sh ivro/;y;limTyuˇ_í;£Àrm-
codyt( 83
as;vPy;h 84
n ih kií∫gvt; p;dp[h;rpirk˘iptjgT]ye,
surirWuvint;vw/Vyk;ir,; p[blirpuc£;p[ithtc£É, ci£,;
mdmuidtnyn;vlokn;i%linx;tnen;itgu®vwirv;r,;pkWR,;-
iv’tmihmo®sIrem sIir,; c sh
skljg√'¥;n;mmrvr;,;mip yoıu' smqR" 85
ikmut;h' tdNyXxr,mi.l„yt;imTyuˇ_Xxt/nur;h 86
y¥SmTpir];,;smq| .v;n;Tm;nmi/gCzit
             O
tdymSmˇSt;vNmi," s'gÁ r+yt;imit 87
Ekmuˇ_" soåPy;h 88
y¥'Tyy;mPyvSq;y;' n kSmwic∫v;n( kqiy„yit tdhmet'
g[hI„y;mIit 89
tqeTyuˇ_É c;£ÀrStNmi,rà' jg[;h 90
xt/nurPy tulveg;' xtyojnv;ihnI' v@v;m;®Á;p£;'t" 91
xwVysugI[ vme`pu„pbl;hk;êctu∑yyuˇ_rqiSqt*
       e    [
bldevv;sudv* tmnupy;t* 92
s; c v@v; xtyojnp[m;,m;gRmtIt; punrip v;Ám;n;
imiql;vno∂eXo p[;,;nuTssjR 93
xt/nurip t;' pirTyJy pd;itrev;{vt( 94
            304
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]’„,oip bl.{m;h 95
t;vd] Sy'dne .vt; Sqeymhmenm/m;c;r' pd;itrev
pd;itmnugMy y;v´;ty;im a] ih .U.;ge Î∑doW;Ss.y; ato
  e
nwtê; .vtem' .Uim.;gmuLl'`nIy;" 96
tqeTyuKTv; bldevo rq Ev tSq* 97
                 O
’„,oip i√£oxm;]' .Uim.;gmnusTy dUriSqtSywv c£˘ i=PTv;
xt/nuWiXxriíCzed 98
tCzrIr;'br;idWu c b¸p[k;rmiNvCz•ip Sym'tkmi,' n;v;p
pd; tdopgMy bl.{m;h 99
   w
vOqv;Sm;i." xt/nu`;Ritt" n p[;¢mi%ljgTs;r.Ut' tNmh;rà'
             U         e
Sym'tk;:yimTy;k<yoR∫tkopo bldevo v;sudvm;h 100
              e
i/KTv;' ySTvmevmqRilPsurt∞ te .[;tOTv;Nmy; =;'t' tdy'
p'q;SSveCzy; gMyt;' n me √;rky; n Tvy; n c;XoWb'/i."u
k;YyRmlmlmei.mRm;g[toålIkxpqwirTy;i=Py tTkq;'
kq'icTp[s;¥m;noip n tSq* 101
s ivdehpurI' p[ivvex 102
         U R      e
jnkr;jí;~yRpvkmen' gOh' p[vxy;m;s 103
s t]wv c tSq* 104
     e
v;sudvoåip √;rk;m;jg;m 105
y;v∞ jnkr;jgOhe bl.{oåvtSqe t;vı;ˇRr;∑^o
    e
duy;R/nStTsk;x;Ìd;ix=;mix=yt( 106
        U [ e O
vWR]y;'te c b.[gsnp[.iti.y;RdvwnR t{à' ’„,en;åp˙timit
          e          [
’t;vgiti.ivRdhngrI' gTv; bldevSs'pTy;Yy √;rk;m;nIt"
107
           U   e
a£ÀroPyuˇmmi,smu∫tsuv,Rn .gvı‰;nproånvrt'
yD;iny;j 108
                     305
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
svngt* ih =i]yvwXy* inflNb[˜h; .vtITyevpk;r''[
dI=;kvc' p[iv∑ Ev tSq* 109
                   u
i√Wi∑vW;R<yev' tNmi,p[.;v;ˇ]opsgRdi.R=m;irk;mr,;idk˘
n;.Ut( 110
        e w
aq;£Àrp=Iyw.;RjXx]ufle s;TvtSy p[p*]e Vy;p;idte
.ojwSsh;£Àro √;rk;mph;y;p£;Nt" 111
tdp£;'itidn;d;r>y
     u                u
t]opsgRdi.R=Vy;l;n;vOi∑m;irk;¥up{v; b.Uv" 112
            e
aq y;dv; bl.{og[snsmvet; m']mm']yn( 113
.gv;nurg;irkÉtn" ikimdmekdwv
  u                     O
p[crop{v;gmnmetd;loCyt;imTyuˇ_'e /kn;m; yduvı" p[;h
114
aSy;£ÀrSy iptOêfLko y] y];.Uˇ]t]
dui.R=m;irk;n;vO∑‰;idk˘ n;.Ut( 115
k;xIr;jSy ivWye Tvn;vO∑‰; c êfLko nIt" ttí
tT=,;∂evo vvWR 116
                R
k;xIr;jpTNy;í g.Re kNy;rà' pUvm;sIt( 117
           U
s; c kNy; pU,iRe p p[sitk;le nwv iní£;m 118
Ev' c tSy g.RSy √;dxvW;R<yin„£;mto yyu" 119
k;xIr;jí t;m;Tmj;' g.RSq;m;h 120
pui] kSm;• j;yse in„£My t;m;Sy' te {∑uimCz;im Et;' c
m;tr' ikimit icr' Klexiy„ysITyuˇ_; g.RSqwv Vy;jh;r 121
      ì
t;t y¥ekk;' g;' idneidne b[;˜,;y p[yCzis
         wR
tdhmNywiS]i.vRWrSm;Ì.;RˇtoåvXy'
in„£im„y;mITye√cnm;k<yR r;j; idneidne b[;˜,;y g;' p[;d;t(
122
              306
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]s;ip t;vt; k;len j;t; 123
ttStSy;" ipt; g;'idnIit n;m ck;r 124
                         U
t;' c g;'idnI' kNy;' êfLk;yopk;ir,e gOhm;gt;y;~yR.t;'
p[;d;t( 125
tSy;mym£Àr" êfLk;∆De 126
    ' u
tSywvg,imqun;duTpiˇ" 127
tTkqmiSm•p£;Nte a] dui.R=m;irk;¥up{v; n .iv„y'it
128
tdym];nIyt;mlmitgu,vTypr;/;NveW,enit  e
   O
yduvıSy;'/kSywt√cnm;k<yR
       e      Ru
kÉxvog[snbl.{purogmwydi." ’t;pr;/itit=ui.r.y' dÊv;
êfLkpu]" Svpurm;nIt" 129
t] c;gtm;] Ev tSy Sym'tkm,e"
                        u
p[.;v;dn;vOi∑m;irk;dui.R=Vy;l;¥up{vopxm; b.Uv" 130
’„,ií'ty;m;s 131
SvLpmetTk;r,' ydy' g;'idNy;' êfLkÉn;£Àro jint" 132
sumh;'í;ymn;vOi∑dui.R=m;irk;¥up{v;p[itWe/k;rI p[.;v"
133
t•UnmSy sk;Xo s mh;mi," Sym'tk;:yiStœit 134
      '
tSy Áeviv/;" p[.;v;" ≈UyNte 135
aymip c yD;dn'trmNyT£Tv'tr' tSy;n'trmNy¥D;'tr'
c;jßmiviCz•' yjtIit 136
anLpop;d;n' c;Sy;s'xym];ås* mi,vriStiœtIit
’t;?yvs;yoåNyTp[yojnmui∂Xy skly;dvsm;jm;TmgOh
Ev;cIkrt( 137
t] copiv∑e„vi%leWu yduWu pUv| p[yojnmupNySy pyRviste c
                     307
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
       '       e
tiSmn( p[sg;'trpirh;skq;m£Àr, ’Tv; jn;dRnStm£Àrm;h
138
d;npte j;nIm Ev vy' yq; xt/Nvn;
tiddmi%ljgTs;r.Ut' Sym'tk˘ rà' .vt" tdXoWr;∑^opkrk˘
.vTsk;Xo itœit itœtu svR Ev vy' tTp[.;vfl.uj" ik'
TveW bl.{oåSm;n;x'iktv;'XtdSmTp[Itye dxRySveTyi./;y
             e
joW' iSqte .gvit v;sudve sràSsoic'tyt( 139
      e     ( [
ikm];nuœymNyq; cedbvIMyh' tTkÉvl;'britro/;nmiNv„y'to
ràmete {+y'it aitivro/o n =m îit s'ic'Ty
tmi%ljgTk;r,.Ut' n;r;y,m;h£Àr" 140
.gvNmmwtTSym'tkrà' xt/nuW; smipRtmpgte c tiSm•¥ ê"
                      e w
prêo v; .gv;n( y;ciy„ytIit ’tmitrit’Cz^,t;v't'
k;lm/;rym( 141
tSy c /;r,XoKlen;hmXoWop.oge„vs'igm;nso n veiµ
Svsu%kl;mip 142
Et;vNm;]mPyXoWr;∑^opk;rI /;riytu' n xKnoit .v;NmNyt
îTy;Tmn; n coidtv;n( 143
tidd' Sym'tkrà' gOÁt;imCzy; ySy;i.mt' tSy smPyRt;m(
144
tt" SvodrvS]ingoiptmitl`uknksmuÌkgt' p[k$I’tv;n(
145
                  ⁄
ttí in„£;My Sym'tkmi,' tiSmNyduklsm;je mumoc 146
muˇ_m;]e c tiSm•itk;NTy; tdi%lm;Sq;nmu¥oittm( 147
aq;h;£⁄r" s EW mi," xt/Nvn;Sm;k˘ smipRt" ySy;y' s
En' gO ;tu îit 148
tm;loKy svRy;dv;n;' s;/us;i?vit iviSmtmns;'
             308
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]     '
v;coå≈Uyt 149
               ew
tm;loKy;tIv bl.{o mm;ymCyutnv s;m;NySsmiNviCzt
îit ’tSpOhoå.Ut( 150
mmwv;y' iptO/nimTytIv c sTy.;m;ip SpOhy;'ck;r 151
blsTy;vlokn;T’„,oPy;Tm;n' goc£;'tr;viSqtimv mene
152
skly;dvsm=' c;£Àrm;h 153
Etiı mi,ràm;Tms'xo/n;y EteW;' ydUn;' my; dixRtm( Et∞
mm bl.{Sy c s;m;Ny' iptO/n' cwtTsTy.;m;y; n;NySywtt(
154
Et∞ svRk;l' xuicn; b[˜cy;Ridgu,vt;
i/[ym;,mXoWr;∑^Syopk;rkmxuicn; i/[ym;,m;/;rmev h'it
155
atohmSy Wo@xS]Ishßpirg[h;dsmq;Re /;r,e
kqmetTsTy.;m; SvIkroit 156
a;yRbl.{e,;ip midr;p;n;¥XoWop.ogpirTy;g" k;yR" 157
tdl' ydulokoy' bl.{" ah' c sTy; c Tv;' d;npte p[;qRy;m"
158
t∫v;nev /;riytu' smqR" 159
TvıOt' c;Sy r;∑^Syopk;rk˘
             R
t∫v;nXoWr;∑^inimˇmetTpUvvı;ryTvNy• vˇ_VyimTyuˇ_o
d;npitStqeTy;h jg[;h c tNmh;ràm( 160
    O      w
tt"p[.Ty£Àr" p[k$env
                     u
ten;itj;JJvLym;nen;Tmk˘#;vsˇ_Én;idTy îv;'xm;lI cc;r
161
îTyet∫gvto imQy;i.xiSt=;ln' y" Smrit n tSy
                     309
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
kd;icdLp;ip imQy;i.xiSt.Rvit
      '
aVy;ht;i%lei{yí;i%lp;pmo=mv;“oit 162
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|Xo ]yodxoå?y;y" 13
≈Ipr;xr ¨v;c
anim]Sy pu]" ixinn;Rm;å.vt( 1
                 R u
tSy;ip sTyk" sTyk;Ts;Tyikyuy/;n;prn;m; 2
                 e Ru '
tSm;dip s'jy" tTpu]í k⁄i," k⁄,yg/r" 3
îTyete xwny;" 4 e
anim]Sy;Nvye vOi„," tSm;t( ífLk" tTp[.;v" kiqt Ev 5
êfLkSy;Ny" knIy;'ií]kon;m .[;t; 6
êfLk;d£Àro g;'idNy;m.vt( 7
tqopmÌu" 8
       R
¨pmÌomOd;mOdivê;irmejyigir=]op=]xtfl;irmdRn/mRÎGÎ∑-
      '
/mRg/mojv;hp[itv;h;:y;" pu];Ssut;r;:y; kNy; c 9
devv;nupdeví;£Àrpu]* 10
   u     u[ u
pOqivvOqpm%;ií]kSy pu]; bhvo b.Uv" 11  u
    ⁄
k⁄kr.jm;nxuick˘blbihRW;:y;Stq;'/kSy cTv;r" pu];"
12
     ⁄
k⁄kr;ıO∑" tSm;∞ kpotrom; ttí ivlom; tSm;dip
 ' u
tubrs%oå.vdnusDí 13 '
         '
anor;nkdudi." ttí;i.ijdi.ijt" punvRs" 14  u
tSy;Py;¸k" a;¸k° c kNy; 15
            e
a;¸kSy devkog[sn* √* pu]* 16
devv;nupdev" shdevo devri=t; c devkSy cTv;r" pu];" 17
teW;' vOkdevopdev; devri=t; ≈Idev; x;'itdev; shdev; devk°
              310
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]c s¢.igNy" 18
           e
t;í sv;R vsudv ¨pyeme 19
     e                  ⁄ uU
¨g[snSy;ip k˘sNyg[o/sun;m;nk;◊x'ks.imr;∑^p;lyuı-
       u
tui∑suti∑mTs'D;" pu]; b.Uv" 20   u
                      e
k˘s;k˘svtIsutnUr;∑^pilk;◊;íog[snSy tnUj;" kNy;" 21
.jm;n;∞ ivdUrq" pu]oå.vt( 22
ivdUrq;CzUr" xur;CzmI ximn" p[it=]" tSm;TSvy'.oj" ttí
˙idk" 23
                 Re e
tSy;ip ’tvmRxt/nudv;hRdvg.;R¥;" pu]; b.Uv" 24    u
devg.RSy;ip xUr" 25
xUrSy;ip m;irW; n;m pTNy.vt( 26
tSy;' c;s* dxpu];njny√sudvpUv;Rn( 27  e
    e               O
vsudvSy j;tm;]Sywv td(ghe .gvd'x;vt;rmVy;htÎ∑‰;
         e w     'u
pXyi∫dRvidRVy;nkdud.yo v;idt;" 28
            'u
ttí;s;v;nkdudi.s'D;mv;p 29
tSy c dev.;gdev≈v;∑kkk⁄∞£vTs/;rksOjyXy;mxim-    '
      U
kg'jWs'D; nv .[;troå.vn( 30
pOq; ≈utdev; ≈utk°iˇR" ≈ut≈v; r;j;i/devI c vsudv;dIn;' e
p'c .igNyoå.vn( 31
        ˘
xUrSy k⁄itn;Rm s%;å.vt( 32
tSmw c;pu];y pOq;m;Tmj;' ivi/n; xUro dˇv;n( 33
t;' c p;'@®v;h 34 u
              'w       R
tSy;' c /m;Rinle{yiuR /iœr.Imsen;jun;:y;S]y"
pu];SsmuTp;idt;" 35
  R e
pUvmv;nU!;y;í .gvt; .;Svt; k;nIn" k,;Re n;m pu]oåjNyt
36
                     311
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
tSy;í spàI m;{I n;m;.Ut( 37
tSy;' c n;sTydß;>y;' nk⁄lshdev* p;'@o" pu]* jint* 38
≈utdev;' tu vOı/m;R n;m k;Âx ¨vyeme 39
tSy;'c c d'tv£o n;m mh;suro jDe 40
≈utk°iˇRmip kÉkyr;j; ¨pyeme 41
            É        u
tSy;' c s'tdRn;dy" kìky;" p'c pu]; b.Uv" 42
r;j;i/deVym;v'Ty* iv'd;nuiv'd* jD;te 43
≈ut≈vsmip ceidr;jo dm`oWn;mopyeme 44
tSy;' c ixxup;lmuTp;dy;m;s 45
     R
s v; pUvmPyud;riv£mo dwTy;n;m;idpu®Wo ihr<ykixpur.vt(
46
                  e
yí .gvt; skllokgu®,; n;ris'hn `;itt" 47
punrip
         '
a=yvIyRx*YyRspTpr;£mgu,Ssm;£;'tskl]wlokÉêrp[.;vo
dx;nno n;m;.Ut( 48
b¸k;lop.uˇ_.gvTsk;x;v;¢xrIrp;to∫vpu<yflo .gvt;
r;`vÂip,; soåip in/nmupp;idt" 49
puníeidr;jSy dm`oWSy;TmjiXxxup;ln;m;å.vt( 50
ixxup;lTveip .gvto .U.;r;vt;r,;y;vtI,;|xSy
 '              '
pu@rIknyn;:ySyopir √eW;nub/mittr;çk;r 51
.gvt; c s in/nmup;nItSt]wv prm;Tm.Ute mns Ek;g[ty;
s;yuJymv;p 52
.gv;n( yid p[s•o yq;i.liWt' dd;it tq; ap[s•oip infln(
idVymnupm' Sq;n' p[yCzit 53
                 R
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|Xo ctudxoå?y;y" 14
             312
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]  e
mw]y ¨v;c
ihr<ykixpuTve c r;v,Tve c iv„,un;
av;p inhto .og;np[;Py;nmrwrip 1
        w
n ly' t] tenv inht" s kq' pun"
s'p;[ ¢" ixxup;lTve s;yuJy' x;ête hr* 2
              O
EtidCz;Myh' ≈otu' svR/mR.ˇ;' vr
      w
k*tUhlpre,tTpO∑o me vˇ_⁄mhRis 3
≈Ipr;xr ¨v;c
dwTyeêrSy v/;y;i%llokoTpiˇiSqitivn;xk;ir,; pUv|
   [    R
tnugh,' k⁄vt; nOis'hÂpm;iv„’tm( 4
t] c ihr<ykixpoivR„,uryimTyet• mnSy.Ut( 5
           U
inritxypu<ysmu∫tmetTsÊvj;timit 6
     e                u
rjo{ekp[irtwk;g[mitSt∫;vn;yog;ˇtov;¢v/hwtk°'
inritxy;mev;i%l]wloKy;i/Kyk;ir,I' dx;nnTve
.ogs'pdmv;p 7
n tu s tiSm•n;idin/ne prb[˜.Ute .gvTyn;l'ibin ’te
mnsStLlymv;p 8
Ev' dx;nnTvePyn'gpr;/Inty; j;nk°sm;sˇ_cets; .gvt;
d;xriqÂp/;ir,; htSy t{UpdxRnmev;sIt( n;ymCyut
          '
îTy;siˇ_ivRp¥t;et"kr,e m;nuWbuiırev kÉvlmSy;.Ut( 9
                  '
punrPyCyutivinp;tm;]flmi%l.Um@lXl;~yceidr;jk⁄le
jNm aVy;htwêYy| ixxup;lTvePyv;p 10
t] Tvi%l;n;mev s .gv•;ª;' Tv'k;rk;r,m.vt( 11
ttí tTk;l’t;n;'
teW;mXoW;,;mev;Cyutn;ª;mnvrtmnekjNmsu
         '
viıRtiv√eW;nubi/icˇo ivin'dns'tjRn;idWU∞;r,mkrot( 12
                     313
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
t∞ ÂpmuTf⁄Llpµdl;ml;i=mTyuJJvlpItvS]/;yRml-
       U
ikrI$kÉyrh;rk$k;idxoi.tmud;rctub;R¸x'%c£gd;/rm-
itp[Â!vwr;nu.;v;d$n.ojnò;n;snxyn;id„vXoW;vSq;-
NtreWu n;Ny]opyy;vSy cets" 13
ttStmev;£oXoWU∞;ry'Stmev ˙dyen /;ry•;Tmv/;y
           u
y;v∫gvıStc£;'xm;loJJvlm=ytejSSvÂp'
b[˜.Utmpgt√eW;iddoW' .gv'tm{;=It( 14
t;v∞ .gv∞£É,;xu Vy;p;idtStTSmr,dG/;i%l;`s'cyo
.gvt;'tmupnItSttiSm•ev lymupyy* 15
Etˇv;i%l' my;i.ihtm( 16
                   ' e
ay' ih .gv;n( k°iˇRtí s'SmOtí √eW;nub/n;ip
ai%lsur;sur;idduLlR.' fl' p[yCzit ikmut
sMyG.iˇ_mt;imit 17
    e      'ue            u
vsudvSy Tv;nkdud." p*rvIroih,Imidr;.{;devk°p[m%;
b◊‰" pTNyoå.vn( 18
          R   e       'u
bl.{x#s;r,dumd;dINpu];n[;ih<y;m;nkdudi.®Tp;dy;m;s
19
bldevoip revTy;' ivx#oLmuk* pu];vjnyt( 20
               u
s;i∑Rm;i∑RixxusTysTy/Oitp[m%;" s;r,;Tmj;" 21
         R
.{;ê.{b;¸dudm.Ut;¥;" roih<y;" k⁄lj;" 22
n'dopn'd’tk;¥ midr;y;Stny;" 23
.{;y;íopini/gd;¥;" 24
vwx;Ly;' c k*ixkmekmev;jnyt( 25
     ' u e eR
a;nkdud.dvKy;mip
        e
k°iˇRmTsuW,od;yu.{senAjd;s.{dev;:y;" W$( pu]; jiDre
26
             314
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]       e
t;'í sv;Rnv k˘so`;ittv;n( 27
an'tr' c s¢m' g.RmıRr;]e .gvTp[iht;yogin{; roih<y;
j#rm;’„y nItvtI 28
kWR,;∞;s;vip s'kWR,;:y;mgmt( 29
ttí skljgNmh;t®mUl.Uto .Ut.iv„yd;idsklsur;sur-
               u w
muinjnmns;mPygocroåBj.vp[m%rnlmu%"   w
p[,My;vin.;rhr,;y p[s;idto .gv;nn;idm?yin/no
            e
devk°g.Rmvtt;r v;sudv" 30
tTp[s;divvıRm;no®mihm; c yogin{; n'dgoppTNy; yxod;y;
g.Rmi/itiœtvtI 31
   [
sups•;idTyc'{;idg[hmVy;l;id.y'
           w
SvSqm;nsmi%lmevt∆gdp;St;/mRm.vˇiSm'í pu@rIknyne '
j;ym;ne 32
          w
j;ten c ten;i%lmevtTsNm;gRviˇR jgdi£yt 33
.gvtoPy] mTyRlokÉåvtI,RSy
Wo@xshß;<yekoˇrxt;i/k;in .;y;R,;m.vn( 34
                       u
t;s;' c ®iKm,I sTy.;m; j;'bvtI c;®h;isnIp[m%; Á∑*
         u
pTNy" p[/;n; b.Uv" 35
t;su c;∑;vyut;inl=' c pu];,;'
.gv;ni%lmUitRrn;idm;njnyt( 36
      u
teW;' c p[¥ªc;®de„<ys;'b;dy" ]yodx p[/;n;" 37
  u
p[¥ªoip ®iKm,Stny;' ®KmvtI' n;mopyeme 38
tSy;min®ıo jDe 39
ain®ıoåip ®iKm, Ev p*]I' su.{;' n;mopyeme 40
tSy;mSy vj[o jDe 41
vj[Sy p[itb;¸" tSy;ip suc;®" 42
                     315
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
                  ⁄
Evmnekxtshßpu®Ws':ySy yduklSy pu]s':y; vWRxtwrip
vˇ_⁄' n xKyte 43
yto ih Xlok;ivm;v] cirt;q*R 44
itß" ko$‰Sshß;,;m∑;xIit xt;in c
k⁄m;r;,;' gOh;c;y;Rí;pyogeWu ye rt;" 45
s':y;n' y;dv;n;' k" kir„yit mh;Tmn;m(
y];yut;n;myutl=e,;Ste sd;¸k" 46
           e
dev;sure ht; ye tu dwty;Ssumh;bl;"
¨Tp•;Ste mnu„yeWu jnop{vk;·r," 47
teW;muTs;dn;q;Ry .uiv dev; ydo" k⁄le
avtI,;R" k⁄lxt' y]wk;>y…/k˘ i√j 48
            u
iv„,uSteW;' p[m;,e c p[.Tve c VyviSqt"
             u
indexSq;iynStSy vvO/SsvRy;dv;" 49
     U
îit p[sit' vO„,In;' yXxO,oit nr" sd;
    w    Ru
s svR" p;tkìmˇ_o iv„,ulok˘ p[p¥te 50
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|Xo p'cdxoå?y;y" 15
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyeW sm;stSte ydov|x" kiqt" 1
    R
aq duvsovRxmv/;ry 2
  R          R
duvsovRiˆr;Tmj" vˆe.;Rg" .;g;R∫;nu" ttí ]yIs;nu" tSm;∞
kr'dm" tSy;ip m®ˇ" 3
sonpTyo.vt( 4
ttí p*rv' du„y't' pu]mkLpyt( 5
Ev' yy;itx;p;ˇ√'x" p*rvmev v'x' sm;i≈tv;n( 6
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|Xo Wo@xoå?y;y" 16
             316
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]≈Ipr;xr ¨v;c
        u
{uÁoStu tnyo b.[" 1
     u
b.[oSset" 2
   uu
setp] a;rB/n;m; 3
                             R
a;rB/Sy;Tmjo g;'/;r" g;'/;rSy /mR" /m;Rt( `Ot" `Ot;t( dudm"
    e
tt" p[ct;" 4
  e
p[cts" pu]Xxt/mR" b¸l;n;'
Mlez;n;mudICy;n;m;i/pTymkrot( 5
îit iv„,umh;pur;,e ctuq;|Xo s¢dxoå?y;y" 17
≈Ipr;xr ¨v;c
      Ru            u '
yy;teí;tuqp]Sy;noSs.;nlc=u" prmeWsD;S]y" pu]; b.Uv"  u
1 s.;nlpu]" k;l;nl" 2
       '
k;l;nl;TsOjy" 3
  '   '
sOjy;Tpurjy" 4
   '
purjy;∆nmejy" 5
tSm;Nmh;x;l" 6
tSm;∞ mh;mn;" 7
tSm;duxInrittI=U √* pu];vuTp•* 8
¨xInrSy;ip ixibnOgnv’imvm;R:y;" p'c pu]; b.Uv" 9 u
    u
pOWd.RsvIrkÉkym{k;íTv;riXxibpu];" 10
ittI=orip ®x{q" pu]oå.Ut( 11
tSy;ip hem" hemSy;ip sutp;" sutpsí bil" 12
ySy =e]e dI`Rtms;'gv'gkil'gsu˜p*'@;^ :y' v;ley' =]mjNyt
13
                 u
t•;ms'tsits'D;í p'civWy;" b.Uv" 14
                     317
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
a'g;dnp;nStto idivrqStSm;ımRrq" 15
ttií]rq" romp;ds'D" 16
ySy dxrqo im]' jDe 17
ySy;jpu]o dxrqXx;'t;' n;m kNy;mnpTySy duihtOTve yuyoj
18
      '      u
romp;d;∞turg" tSm;TpOql;=" 19
ttí'p" yí'p;' invexy;m;s 20
c'pSy hy|go n;m;Tmjoå.Ut( 21
            O       O
hy|g;∫{rq" .{rq;d(bh{q" bOh{q;d(bhTkm;R bOhTkmR,í
bOh∫;nuStSm;∞ bOhNmn;" bOhNmnso jy{q" 22
              U
jy{qo b[˜=];'tr;ls'.Ty;' pTNy;' ivjy' n;m pu]mjIjnt(
23
ivjyí /Oit' pu]mv;p 24
tSy;ip /Otv[t" pu]oå.Ut( 25
/Otv[t;TsTykm;R 26
sTykmR,STvitrq" 27
        U
yo g'g;'gto m'jW;gt' pOq;pivı' k,| pu]mv;p 28
   O
k,;R√Wsen" îTyetd't; a'gv'Xy;" 29
atí pU®v'x' ≈otumhRis 30
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|Xoå∑;dxoå?y;y" 18
≈Ipr;xr ¨v;c
pUrojRnmejyStSy;ip p[icNv;n( p[icNvt" p[vIr"
       R           u
p[vIr;NmnSyumnSyoí;.yd" tSy;ip su¥Ssu¥o bR¸gt" tSy;ip
s'y;itSs'y;terh'y;it" tto r*{;ê" 1
   u u     u u u eu Oeu       u u u
AteWk=eWSq'i@leW’teWjleW/mRW/tWSqleWs•teWvneWn;m;
             318
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]no r*{;êSy dx pu]; b.Uv" 2 u
AteWor'itn;r" pu]oå.Ut( 3
         u
sumitmp[itrq' /[v' c;Py'itn;r" pu];nv;p 4
ap[itrqSy k<v" pu]oå.Ut( 5
tSy;ip me/;itiq" 6
yt" k<v;yn; i√j; b.Uv" 7   u
            w
ap[itrqSy;pr" pu]oå.UdlIn" 8
EelInSy du„y't;¥;íTv;r" pu]; b.Uv" 9u
du„y't;∞£vˇIR .rtoå.Ut( 10
     u eR w
y•;mhetdvXXloko gIyte 11
m;t; .S] iptu" pu]o yen j;t" s Ev s"
                 ˘
.rSv pu]' du„y'tm;vm'Sq;Xxk⁄tl;m( 12
reto/;" pu]o nyit nrdev ym=y;t(
Tv' c;Sy /;t; g.RSy sTym;h xk⁄tl; 13 ˘
.rtSy pià]ye nv pu]; b.Uv" 14  u
nwte mm;nuÂp; îTyi.iht;StNm;tr" pirTy;g.y;ˇTpu];Ôflu"
15
ttoSy ivtqe pu]jNmin pu];iqRno m®Tsomy;ijno dI`Rtms"
             u
p;„<yRp;Stä»hSpitvIy;RdtQypTNy;' mmt;y;' smuTp•o
.r√;j;:y" pu]o m®i∫dRˇ" 16
tSy;ip n;minvRcnXlok" p#‰te 17
mU!e .r √;jimm' .r√;j' bOhSpte
y;t* yduKTv; iptr* .r√;jSttSTvym( îit 18
.r√;jSs tSy ivtqe pu]jNmin m®i∫dRˇ" tto
ivtqs'D;mv;p 19
ivtqSy;ip mNyu" pu]oå.vt( 20
                     319
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
                  u
bOhT=]mh;vIyRngrgg;R a.vNmNyup];" 21
            Ru
ngrSy s'’itSs'’teg®p[Iitr'itdev* 22
gg;RiCzin" ttí g;Gy;RXxwNy;" =]opet; i√j;tyo b.Uvu 23
mh;vIy;R∞ du®=yo n;m pu]oå.vt( 24
tSy ]Yy;®i," pu„kir," kipí pu]]ym.Ut( 25
t∞ pu]i]tymip pí;i√p[t;mupjg;m 26
bOhT=]Sy suho]" 27
suho];ıStI y îd' hiStnpurm;v;sy;m;s 28
ajmI!i√jmI!pu®mI!;S]yo hiStnStny;" 29
ajmI!;Tk<v" 30
k<v;Nme/;itiq" 31
yt" k<v;yn; i√j;" 32
ajmI!Sy;Ny" pu]o bOhidWu" 33
      R   RO
bOhidWobOhınubhınuWí bOhTkm;R ttí
jy{qStSm;dipivêijt( 34
ttí senijt( 35
               '
®icr;êk;XyÎ!hnuvTshnusD;Ssenijt" pu];" 36
         u e   u e
®icr;êpu]" pOqsn" pOqsn;Tp;r" 37
p;r;•Il" 38
tSywkxt' pu];,;m( 39
teW;' p[/;n" k;'ipLy;i/pitSsmr" 40
smrSy;ip p;rsup;rsdê;S]y" pu];" 41
       u
sup;r;TpOq" pOqoSsu’teivR.;[ j" 42
tSm;∞;,uh" 43
yXxukduihtr' k°iˇ| n;mopyeme 44
     [
a,uh;d(bÁdˇ" 45
             320
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]ttí iv„vKsenStSm;dudKsen" 46
.Ll;.StSy c;Tmj" 47
i√jmI!Sy tu yvInrs'D" pu]" 48
tSy;ip /Oitm;'StSm;∞ sTy/OitSttí Î!neimStSm;∞
sup;êRSttSsumitSttí s•itm;n( 49
s•itmt" ’t" pu]oå.Ut( 50
y' ihr<yn;.o yogm?y;py;m;s 51
yítuiv|xitp[;Cys;m;g;n;' s'iht;ík;r 52
’t;∞og[;yu/" 53
      eR
yen p[;cuy, nIp=y" ’t" 54
                  '
¨g[;yu/;T=eMy" =eMy;Tsu/IrStSm;i{pujy" tSm;∞ b¸rq îTyete
p*rv;" 55
ajmI!Sy nilnI n;m pàI tSy;' nIls'D" pu]oå.vt( 56
            e     e '
tSm;dip x;'it" x;'tSsux;'itSsux;'t" purjy" tSm;∞ A="
57
ttí hyRê" 58
        '
tSm;NmuÌlsOjybOhidWuyvInrk;'ipLys'D;" p'c;n;mev teW;'
ivWy;,;' r=,;y;lmete mTpu]; îit ip];i.iht;" p;'c;l;" 59
muÌl;∞ m*ÌLy;" =]opet; i√j;tyo b.Uv" 60 u
muÌl;ıyRê" 61
hyRê;i∂vod;soåhLy; c imqunm.Ut( 62
xr√tí;hLy;y;' xt;n'doå.vt( 63
           u eR
xt;n'd;TsTy/Oit/Rnvd;Ntgo jDe 64
    e R     R
sTy/Otvr;PsrsmuvxI' ÎÇ; retSk•' xrSt'be pp;t 65
t∞ i√/;gtmpTy√y' k⁄m;r" kNy; c;.vt( 66
              R
t* c mOgy;mupy;tXx'tnuÎÇ; ’py; jg[;h 67
                     321
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
tt" k⁄m;r" ’p" kNy; c;êTq;ªo jnnI ’pI {o,;c;yRSy
pTNy.vt( 68
idvod;sSy pu]o im];yu" 69
im];yoí‰vno n;m r;j; 70
Cyvn;Tsud;s" sud;s;Ts*d;s" s*d;s;TshdevStSy;ip
somk" 71
      u
somk;∆'t" pu]xtJyeœoå.vt( 72
              u             u
teW;' yvIy;n( pOWt" pOWt;d({pdStSm;∞ /O∑¥uªStto /O∑kÉt"
73 ajmI!Sy;Nyo A=n;m; pu]oå.vt( 74
tSy s'vr," 75
s'vr,;Tk⁄®" 76
       e
y îd' /mR=]' k⁄®=e]' ck;r 77
    R u    u         u
su/nujˆprIi=Tp[m%;" k⁄ro" pu];" b.Uv" 78
su/nuW" pu]Ssuho]StSm;CCyvn" Cyvn;T’tk" 79
ttíopircro vsu" 80
        ⁄   e    u
bOh{qp[Tyg[kx;'bk⁄clm;TSyp[m%;" vso" pu];Ss¢;j;y't
81
bOh{q;Tk⁄x;g[" k⁄x;g[;√OW." vOW.;Tpu„pv;n( tSm;TsTyiht"
tSm;Tsu/Nv; tSy c jtu" 82
 '
bOh{q;∞;NyXxkl√yjNm; jry; s'i/to jr;s'/n;m; 83
tSm;TshdevSshdev;TsompSttí ≈uit≈v;" 84
îTyete my; m;g/; .Up;l;" kiqt;" 85
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|x Ekoniv'xoå?y;y" 19
≈Ipr;xr ¨v;c
            e
prIi=tí jnmejy≈utsenog[sn.Imsen;í;Tv;r" pu];" 1
              322
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]jˆoStu surqon;m;Tmjo b.Uv 2
tSy;ip ivdUrq" 3
tSm;Ts;vR.*mSs;vR.*m;∆yTsenStSm;d;r;i/tSttí;yut;yur-
yut;yor£o/n" 4
tSm;∂ev;itiq" 5
ttí A=oåNyo.vt( 6
A=;∫ImsenSttí idlIp" 7
idlIp;Tp[tIp" 8
tSy;ip dev;ipx'tnub;ÒIks'D;S]y" pu]; b.Uv" 9 u
dev;ipb;Rl Ev;r<y' ivvex 10
x'tnuStu mhIp;loå.Ut( 11
ay' c tSy Xlok" pOiqVy;' gIyte 12
y'y' kr;>y;' SpOxit jI,| y*vnmeit s"
x;'it' c;“oit yen;g[‰;' kmR,; ten x'tnu" 13
tSy c x'tno r;∑^e √;dxvW;Ri, devo n vvWR 14
ttí;XoWr;∑^ivn;xmve+y;ås* r;j; b[;˜,;npOCzt(
kSm;dSm;k˘ r;∑^e devo n vWRit ko mm;pr;/ îit 15
      u R
ttí tmUcb;[ ˜,;" 16
                u
ag[jSy te hIymvinSTvy; s'.Jyte at" pirveˇ;
TvimTyuˇ_Ss r;j; punSt;npOCzt( 17
ik' my;] iv/eyimit 18
        u
ttSte punrPyUc" 19
             ew
y;v∂ev;ipnR ptn;idi.d;RWri..Uyte t;vdetˇSy;h| r;Jym( 20
     e
tdlmetn tu tSmw dIyt;imTyuˇ_É tSy' m'i]p[vre,;Xmr;iv,;
                     u
t];r<ye tpiSvno vedv;divro/vˇ_;r" p[yˇ_;" 21
          R
twrSy;PyitAjumtemhIpitpu]Sy
                     323
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
    e         u
buiıvRdv;divro/m;g;Rns;ir<yi£yt 22
r;j; c x'tnui√RjvcnoTp•pirdevnxokSt;n( b[;˜,;ng[t"
’Tv;åg[jSy p[d;n;y;r<y' jg;m 23
td;≈mmupgt;í tmvntmvnIpitpu]' dev;ipmuptSqu" 24
            '
te b[;˜,; vedv;d;nub/Iin vc;'is r;Jymg[jn  e
        '
kˇRVyimTyqRvit tmUc" 25 u
         e
as;vip dev;ipvRdv;divro/yuiˇ_dUiWtmnekp[k;r' t;n;h 26
           U u
ttSte b[;˜,;Xx'tnumc" 27
                e
a;gCz he r;j•lm];itinb|/n p[x;Nt Ev;s;vn; vOi∑doW"
pittoymn;idk;lmi.ihtvedvcndUW,o∞r,;t( 28
               O
pitte c;g[je nwv te pirvetTv' .vtITyuˇ_Xx'tnuSSvpurm;gMy
r;Jymkrot( 29
vedv;divro/vcno∞;r,dUiWte c tiSmNdev;p* itœTyip
Jyeœ.[;tyRi%lsSyin„pˇye vvWR .gv;NpjRNy" 30
b;ÒIk;Tsomdˇ" pu]oå.Ut( 31
somdˇSy;ip .Uir.Uir≈vxLys'D;S]y" pu]; b.Uv" 32 u
x'tnorPymrn¥;' j;ˆVy;mud;rk°iˇRrXoWx;S];qRiv∫I„m"
pu]oå.Ut( 33
sTyvTy;' c ic];'gdivic]vIy*R √* pu];vuTp;dy;m;s x'tnu"
34
                 w   eR
ic];'gdStu b;l Ev ic];'gdenv g'/ve,;hve inht" 35
       e
ivic]vIy;Råip k;xIr;jtnye a'b;'v;ilkÉ ¨pyeme 36
tdup.og;it%ed;∞ y+m,; gOhIt" s p'cTvmgmt( 37
sTyvtIinyog;∞ mTpu]" ’„,√wp;yno
   R
m;tuvcnmnit£m,Iyimit ’Tv; ivic]vIyR=]e    e
      u
/Otr;∑^p;'@tTp[iht.uij„y;y;' ivdur' coTp;dy;m;s 38
              324
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]             e
/tr;∑^oip g;'/;Yy;| duy;R/nduXx;snp[/;n' pu]xtmuTp;dy;m;s
39
p;'@orPyr<ye mOgy;y;mOiWx;pophtp[j;jnns;mQyRSy
                R ˘
/mRv;yux£ìyiuR /iœr.Imsen;jun;" k⁄Ty;' nk⁄lshdev* c;iê>y;'
m;{‰;' p'cpu];SsmuTp;idt;" 40
         w    u
teW;' c {*p¥;' p'cv b.Uv" 41
                       R
yui/iœr;Tp[itiv'?y" .Imsen;CΩtsen" ≈utk°iˇRrjun;CΩt;nIko
nk⁄l;CΩtkm;R shdev;t( 42
aNye c p;'@v;n;m;Tmj;St¥q; 43
y*/eyI yu…/iœr;∂ºvk˘ pu]mv;p 44
ih…@÷b; `$oTkc' .Imsen;Tpu]' le.e 45
k;xI c .Imsen;dev svRg' sutmv;p 46
shdev;∞ ivjyI suho]' pu]mv;p 47
  u
re,mTy;' c nk⁄loip inrim]mjIjnt( 48
   R
ajunSy;PyulPU y;' n;gkNy;y;imr;v;•;m pu]oå.vt( 49
               e u        R
mi,purpitpu}y;' pui]k;/mR, bb[v;hn' n;m pu]mjunoåjnyt(
50
su.{;y;' c;.RkTveip yos;vitblpr;£mSsmSt;r;itrqjet;
soåi.mNyurj;yt 51
                     u
ai.mNyo®ˇr;y;' pir=I,eWu k⁄®„vêTq;mp[yˇ_b[˜;S]e, g.R
Ev .SmI’to .gvtSsklsur;surv'idtcr,yuglSy;TmeCzy;
k;r,m;nuWÂp/;rI,onu.;v;TpunjIRivtmv;Py prIi=∆De 52
     [     '        e
yoåy' s;'ptmed∫Um@lm%'i@t;yit/mR, p;lytIit 53
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|Xo iv'xoå?y;y" 20

                     325
                   MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
at" pr' .iv„y;nh' .Up;l;Nk°ˇRiy„y;im 1
     [
yoåy' s;'ptmvnIpit" prIi=ˇSy;ip
          e
jnmejy≈utsenog[sn.Imsen;íTv;r" pu]; .iv„y'it 2
jnmejySy;ip xt;nIko .iv„yit 3
yoås* y;DvLKy;√edm/ITy ’p;dS];<yv;Py
ivWmivWyivrˇ_icˇvOiˇí x*nkopdex;d;TmD;np[vI," pr'
inv;R,mv;PSyit 4
xt;nIk;dême/dˇo .ivt; 5
tSm;dPyi/sIm’„," 6
ai/sIm’„,;i•cKnu" 7
yo g'gy;p˙te hiStnpure k*x;'By;' invTSyit 8
tSy;Pyu„," pu]o .ivt; 9
¨„,;i√ic]rq" 10
tt" xuicrq" 11
           e
tSm;√Oi„,m;'SttSsuW,StSy;ip
sunIqSsunIq;•Opc=uStSm;dip sui%blStSy c
p;irPlvSttí sunyStSy;ip me/;vI 12
       '               O
me/;ivno irpujySttovRStSm;∞ itGmStSm;d(bh{q"
bOh{q;√sud;s" 13
ttoåprXxt;nIk" 14
tSm;∞odyn ¨dyn;i√hInrSttíd'@p;i,Stto inimˇ" 15
tSm;∞ =emk" 16
a];y' Xlok" 17
b[˜=]Sy yo yo inv|xo deviWRsT’t"
=emk˘ p[;Py r;j;n' s'Sq;n' p[;Pyte kl* îit 18
            326
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|x Ekiv'xoå?y;y" 21
≈Ipr;xr ¨v;c
atíe+v;kvo .iv„y;" p;iqRv;" kQyNte 1
bOhälSy pu]o bOhT=," 2
tSm;du®=yStSm;∞ vTsVyUhSttí p[itVyomStSm;dip
idv;kr" 3
             O      u u
tSm;Tshdev" shdev;d(bhdêStTsUn.;RnrqStSy c
           [
p[tIt;êStSy;ip suptIkSttí m®devStt" sun=]Stm;iTk•r"
4
ik•r;d'tir=StSm;Tsup,RSttí;im]ijt( 5
ttí bOh∫;jStSy;ip /mIR /imR," ’t'jy" 6
’t'jy;{,'jy" 7
r,'jy;Ts'jyStSm;Cz;KyXz;Ky;CzuıodnStSm;{;¸lStt"
  e
p[snijt( 8
          ˘
ttí =u{kSttí k⁄@kStSm;dip surq" 9
tTpu]í suim]" 10
îTyete ce+v;kvo bOhäl;Nvy;" 11
    '
a];nuvxXlok" 12
î+v;kÀ,;my' v'xSsuim];'to .iv„yit
ytSt' p[;Py r;j;n' s'Sq;' p[;PSyit vw kl* 13
         u     u
îit ≈Imh;iv„,upr;,e cutq;|Xo √;iv'xoå?y;y" 22
≈Ipr;xr ¨v;c
m;g/;n;' b;hR{q;n;' .;ivn;mnu£m' kqiy„y;im 1
                     u
a] ih v'Xo mh;blpr;£m; jr;s'/p[/;n; b.Uv" 2
                     327
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
jr;s'/Sy pu]" shdev" 3
             u
shdev;Tsom;ipStSy;nu≈t≈v;StSy;Pyyut;yuSttí
          e
inrim]StˇnySsun]StSm;dip bOhTkm;R 4
           '
ttí senijˇtí ≈utjyStto ivp[StSy c pu]Xxuicn;m;
.iv„yit 5
            [  [
tSy;ip =eMySttí suvtSsuvt;ımRSttSsu≈v;" 6
tto Î!sen" 7
tSm;Tsubl" 8
subl;TsunIto .ivt; 9
ttSsTyijt( 10
tSm;iÐijt( 11
      '
tSy;ip irpujy" 12
îTyete b;hR{q; .Uptyo vWRshßmek˘ .iv„y'it 13
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e ctuq;|Xo ]yoiv'xoå?y;y" 23
≈Ipr;xr ¨v;c
     '        '
yoåy' irpujyo n;m b;hR{q;eTy" tSy;m;Tyo muinko n;m
.iv„yit 1
            u
s cwn' Sv;imn' hTv; Svup]' p[¥otn;m;nmi.We+yit 2
tSy;ip bl;kn;m; pu]o .ivt; 3
ttí ivx;%yUp" 4
tTpu]o jnk" 5
tSy c n'idvıRn" 6
tto n'dI 7
   e
îTyet∑i]'xduˇrm∑xt' p'c p[¥ot;" pOiqvI' .o+yiNt 8
ttí ixxun;." 9
              328
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tTpu]" k;kv,;Re .ivt; 10
tSy c pu]" =em/m;R 11
tSy;ip =t*j;" 12
tTpu]o ivi/s;r" 13
ttí;j;tx]u" 14
tSm;d.Rk" 15
tSm;∞odyn" 16
tSm;dip n'idvıRn" 17
tto mh;n'dI 18
îTyete xwxn;.; .Up;l;S]Ii, vWRxt;in i√W∑‰i/k;in
.iv„y'it 19
            e
mh;n'idnSttXxU{;g.;R∫voitluB/oitblo mh;pµn;m; n'd"
prxur;m îv;proåi%l=];'tk;rI .iv„yit 20
    O
tt" p[.it xU{; .Up;l; .iv„y'it 21
s cwkCz];mnuLl'i`tx;sno mh;pµ" pOiqvI' .o+yte 22
tSy;Py∑* sut;Ssum;Ly;¥ .ivt;r" 23
         O
tSy mh;pµSy;nupiqvI' .o+y'it 24
mh;pµpu];íwk˘ vWRxtmvnIptyo .iv„y'it 25
ttí nvcwt;•'d;n( k*i$Lyo b[;˜,Ssmuıir„yit 26
teW;m.;ve m*Vy;R" pOiqvI' .o+y'it 27
k*i$Ly Ev c'{gu¢suTp•' r;Jyeåi.We+yit 28
        u
tSy;ip pu]o ib'ds;ro .iv„yit 29
tSy;PyxokvıRnSttSsuyx;Sttí dxrqSttí
  u
s'ytSttXx;ilxUkStSm;Tsomxm;R tSy;ip
somxmR,Xxt/Nv; 30
     O
tSy;nubh{qn;m; .ivt; 31
                     329
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
Evmete m*Yy;R dx .Uptyo .iv„y'it aBdxt' s¢i]'xduˇrm(
32
            '
teW;m'te pOiqvI' dx xug; .o+y'it 33
pu„yim]Ssen;pitSSv;imn' hTv; r;Jy' kir„yit
tSy;Tmjoåi¶im]" 34
                  '
tSm;TsuJyeœStto vsuim]StSm;dPyudkStt" puil'dkStto
`oWvsuStSm;dip vj[im]Stto .;gvt" 35
tSm;∂ev.Uit" 36
     '
îTyete xug; √;dxoˇr' vWRxt' pOiqvI' .o+y'it 37
tt" k<v;neW;.Uy;RSyit 38
       '                  e
dev.Uit' tu xugr;j;n' Vysinn' tSywv;m;Ty" k<vo vsudvn;m;
t' inhTy SvymvnI' .o+yit 39
tSy pu]o .Uim]StSy;ip n;r;y," 40
n;r;y,;TmjSsuxm;R 41
Ete k;<v;yn;íTv;r" p'ccTv;ir'x√W;Ri, .Uptyo .iv„y'it
42
                       [
suxm;R,' tu k;<v' t∫UTyo bilpuCzkn;m; hTv;'/j;tIyo
vsu/;' .o+yit 43
ttí ’„,n;m; td(.;[ t; pOiqvIpit.Riv„yit 44
tSy;ip pu]" x;'tki,RStSy;ip
   e
pU,;RTs'gStTpu]Xx;tki,RStSm;∞ lMbodrStSm;∞ iplkStto
me`Sv;itStt" p$um;n( 45
ttí;ir∑km;R tto h;l;hl" 46
h;l;hl;TpllkStt" puil'dsenStt"
  '
sudrSttXx;tki,RStiXxvSv;itSttí
gomitpu]StTpu]oåilm;n( 47
             330
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tSy;ip x;'tki,RStt" ixivi≈tStí ixvSk˘/StSm;dip
yD≈IStto i√yDStSm;∞'{≈I" 48
tSm;Tpulom;ipih 49
                 '
Evmeve i]'x∞Tv;yRBdxt;in W$(pc;xdi/k;in pOiqvI'
.o+y'it 50
   [O         O        u
a;'/.Ty;Ss¢;.Irp[.tyo dxgdRi.ní .U.jo .iv„y'it 51
tt„Wo@x .Uptyo .ivt;r" 52
           R     '
ttí;∑* yvn;ítudx tu®„k;r; mu@;í ]yodx Ek;dx m*n;
      u
Ete vw pOqvIpty" pOiqvI' dxvWRxt;in nvTyi/k;in .o+y'it
53
ttí m*n; Ek;dx .UptyoåBdxt;in ]Ii, pOiqvI' .o+y'it
54
  U      ˘
teWTs•eWu kìikl; yvn; .Uptyo .iv„y'TymUı;Ri.iWˇ_;" 55
               '
teW;mpTy' iv'?yxiˇ_Stt" purjyStSm;{;mc'{StSm;ımRvm;R
         '    '
tto v'gStto.U•dnSttSsundI td(.;[ t; n'idyx;Xxu£" p[vIr
Ete vWRxt' W@(vW;Ri, .Uptyo .iv„y'it 56
ttStTpu];S]yodxwte b;iÒk;í ]y" 57
tt" pu„pim];" p$uimy];S]yodxwkl;í s¢;'/;[ " 58
ttí kosl;y;' tu nv cwv .Uptyo .iv„y'it 59
nwW/;Stu t Ev 60
mg/;y;' tu ivêSfi$ks'DoåNy;Nv,;RNkir„yit 61
       u
kìvˇRb$upil'db[;˜,;n[;Jye Sqpiy„yit 62
¨Ts;¥;i%l=]j;it' nv n;g;" pµvTy;' n;m
     '
puy;Rmnugg;p[y;g' gy;Ìu¢;'í m;g/; .o+y'it 63
      [ 'u ^
koxl;'/p@t;m[il¢smt$purI' c devri=to ri=t; 64
          '
kil'gm;ihWmhe{.*m;n( guh; .o+y'it 65
                     331
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
nwW/nwimWkk;lkoxk;Ônpd;Nmi,/;Nykv'x; .o+y'it 66
]wr;JymuiWkjnpd;Nknk;◊yco .o+yit 67
s*r;∑^;v'TyxU{;.Ir;•mRd;m®.UivWy;'í v[;Tyi√j;.IrxU{;¥;
.o+y'it 68
   u          '
is'/t$d;ivkovIRc{.;g;k;XmIrivWy;'í v[;TyMleCzxU{;dyo
.o+y'it 69
                    u
Ete c tuLyk;l;SsvRe pOiqVy;' .U.jo .iv„y'it 70
aLpp[s;d; bOhTkop;Ss;vRk;lmnOt;/mR®cy"
S]Ib;lgov/kˇ;Rr" prSv;d;n®cyoLps;r;Stimßp[;y;
¨idt;Stimtp[;y; aLp;yuWo mheCz; ÁLp/m;R luB/;í
.iv„yiNt 71
twí ivim≈; jnpd;StCzIl;nuviˇRno r;j;≈yxui„m,o
                e
MleCz;c;r;í ivpyRy, vˇRm;n;" p[j;" =piy„y'it 72
                     R
ttí;nuidnmLp;LpÓ;sVyvCzed;ım;RqyojRgtSs'=yo
.iv„yit 73
ttí;qR Ev;i.jnhet" 74   u
        eu
blmev;XoW/mRht" 75
ai.®icrev d;'pTys'b/het" 76    ' u
S]ITvmevop.oghet" 77  u
anOtmev Vyvh;rjyhet" 78        u
    uw
¨•t;'btv pOiqvIhetu 79
b[˜sU]mev ivp[Tvhet" 80   u
    w
rà/;tutv Xl;~yt;het" 81       u
il'g/;r;,mev;≈mhet" 82      u
          u
aNy;ymev vOiˇhet" 83
d*bRLymev;vOiˇhet" 84u
             332
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]a.yp[gL.o∞;r,mev p;'i@Tyhet" 85 u
an;!‰twv s;/uTvhet" 86u
ò;nmev p[s;/nhet" 87u
      eu
d;nmev /mRht" 88
SvIkr,mev ivv;hhet" 89 u
     e
s√eW/;yRv p;]m( 90
dUr;ytnnodkmev tIqRht" 91 eu
kp$veW/;r,mev mhÊvhet" 92   u
              '    e
îTyevmnekdoWoˇre tu .Um@le svRv,R„vev yoyo blv;Nss
.Upit.Riv„yit 93
Ev' c;itluB/kr;j;sh;Xxwl;n;m'tr{o,I" p[j;Ss'≈iy„y'it
94
m/ux;kmUlflp]pu„p;¥;h;r;í .iv„y'it 95
t®vLklp,RcIrp[;vr,;í;itb¸p[j;XxItv;t;tpvWRsh;í
.iv„y'it 96
n c kiíT]yoiv'xitvW;Ri, jIiv„yit anvrt' c;] kilyuge
=ym;y;Tyi%l EvwW jn" 97
≈*tSm;ˇRe c /mRe ivPlvmTy'tmupgte =I,p[;ye c
kl;vXoWjgTß∑uír;crguror;idm?y;'trihtSy
b[˜mySy;TmÂip,o .gvto
   e
v;sudvSy;'xXx'blg[;mp[/;nb[;˜,Sy iv„,uyxso
  e
gOh∑gu,iıRsmiNvt" kiLkÂpIjgTy];vtIyR
         u
sklMleCzdSyud∑;cr,cets;mXoW;,;mpiriCz•xiˇ_m;h;-
               e
TMy" =y' kir„yit Sv/mRWu c;i%lmev s'Sq;piy„yit 98
an'tr' c;XoWklervs;ne inx;vs;ne ivbuı;n;imv teW;mev
jnpd;n;mmlSfi$kdlxuı; mtyo .iv„y'it 99
                     333
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
teW;' c bIj.Ut;n;mXoWmnu„y;,;' pir,t;n;mip
          U
tTk;l’t;pTyp[sit.Riv„yit 100
t;in c tdpTy;in ’tyug;nus;rI<yev .iv„y'it 101
a]oCyte
        R
yq; c'{í sUyí tq; it„yo bOhSpit"
Ekr;x* sme„y'it td; .vit vw ’tm( 102
atIt; vˇRm;n;í tqwv;n;gt;í ye
Ete v'XoWu .Up;l;" kiqt; muinsˇm 103
y;vTprIi=to jNm y;v•'d;i.Wecnm(
Et√WRshß' tu Dey' p'c;xduˇrm( 104
s¢WIR,;' tu y* pUv*R ÎXyete Áuidt* idiv
tyoStu m?ye n=]' ÎXyte yTsm' inix 105
ten s¢WRyo yuˇ_;iStœ'TyBdxt' nO,;m(
te tu p;rIi=te k;le m`;Sv;siN√joˇm 106
     O
td; p[vˇí kil√;Rdx;Bdxt;Tmk" 107
ydwv .gv;iNv„,or'xo y;to idv' i√j
   e
vsudvk⁄lo∫UtStdwv;];gt" kil" 108
             e
y;vTsp;dpµ;>y;' pSpxRm;' vsu/r;m('
t;vTpOQvIpir„v'ge smq;Re n;.vTkil" 109
gte sn;tnSy;'Xo iv„,oSt] .uvo idvm(
tTy;j s;nujo r;Jy' /mR pu]o yui/iœr" 110
ivprIt;in ÎÇ; c inimˇ;in ih p;'@v"
y;te ’„,e ck;r;åq soåi.Wek˘ prIi=t" 111
p[y;Sy'it yd; cwte pUv;RW;!;' mhWRy"
       O
td; n'd;Tp[.TyeW gitvOiı' gim„yit 112
yiSmn( ’„,o idv' y;tStiSm•ev td; hin
             334
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]p[itp•' kilyug' tSy s':y;' inbo/ me 113
]Ii, l=;i, vW;R,;' i√j m;nu„ys':yy;
Wi∑íwv shß;i, .iv„yTyeW vw kil" 114
xt;in t;in idVy;n;' s¢ p'c c s':yy;
inXXoWe, gte tiSmN.iv„yit pun" ’tm( 115
b[;˜,;" =iT]y; vwXy;XxU{;í i√jsˇm
  e u
yugyge mh;Tm;n" smtIt;Sshßx" 116
b¸Tv;•;m/ey;n;' pirs':y; k⁄lkle e ⁄
p*n®KTy;iı s;My;∞ n my; pirk°iˇRt; 117
                '
dev;ip" p*rvo r;j; pu®íe=;k⁄vxj"
mh;yogblopet* kl;pg[;ms'i≈t* 118
’te yuge iTvh;gMy =]p[;vˇRk* ih t*
.iv„yto mnov|xbIj.Ut* VyviSqt* 119
          u w R 'u
Eten £myogen mnup]vs/r;
’t]et;√;pr;i, yug;in ]Ii, .uJyte 120
kl* te bIj.Ut; vw kÉiciˇœ'it vw mune
           [
yqwv dev;ippu s;'pt' smi/iœt* 121
    e          u
EW tU∂xto v'xStvoˇ_o .U.j;' my;
ini%lo gidtu' xKyo nwW vWRxtwrip 122
Ete c;Nye c .Up;l; ywr] i=itm'@le
         w
’t' mmTv' moh;'/inRTy' heyklevre 123
kq' mmeymcl; mTpu]Sy kq' mhI
             '
m√'xSyeitic't;ˇ;R jGmurtimme nOp;" 124
     R
te>y" pUvtr;í;Nye te>ySte>yStq; pre
.iv„y;íwv y;Sy'it teW;mNye c yeåPynu 125
ivloKy;Tmjyo¥og' y;];Vyg[;•r;i/p;n(
                     335
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
                '
pu„pp[h;swXxrid hs'tIv vsu/r; 126
  e
mw]y pOiqvIgIt;Hz(lok;'í;] inbo/ me
y;n;h /mR?vijne njk;y;isto muin" 127
pOiqVyuv;c
      '
kqmeW nre{;,;' moho buiımt;mip
yen kÉn s/m;R,oPyitivêStcets" 128
   R         u
pUvm;Tmjy' ’Tv; jetimCz'it m'i],"
tto .OTy;'í p*r;'í ijgIW'te tq; irpUn( 129
£me,;nen je„y;mo vy' pOQvI' ss;gr;m(
îTy;sˇ_i/yo mOTyu' n pXy'TyivdUrgm( 130
          '
smu{;vr,' y;it .Um@lmqo vxm(
ikyd;TmjySywtNmuiˇ_r;Tmjye flm( 131
       R
¨TsOJy pUvj; y;t; y;' n;d;y gt" ipt;
           u
t;' m;mtIv mU!Tv;∆etimCz'it p;iqRv;" 132
        u
mT’te iptOp];,;' .[;tø,;' c;ip ivg[h"
j;yteTy'tmohen mmTv;Îtcets;m( 133
pOQvI mmey' skl; mmwW; mdNvySy;ip c x;êtIym(
     e            u
yoyo mOtåNy] b.Uv r;j; k⁄biır;sIidit tSytSy 134
ÎÇ; mmTv;Îticˇmek˘ ivh;y m;' mOTyuvx' v[jtm(  '
tSy;nuyStSy kq' mmTv' ˙¥;Spd' mTp[.v' kroit 135
                      w
pOQvI mmwW;ååxu pirTyjwn;' vd'it ye dUtmu%SSvx]Un(
                  e     w
nr;i/p;SteWu mm;ith;s" puní mU!Wu dy;å>yupit 136
≈Ipr;xr ¨v;c
               e
îTyete /r,IgIt;XXlok; mw]y ywX≈ut;"
mmTv' ivly' y;it tpTykÉú yq; ihmm( 137
îTyeW kiqt" sMyõ™mnov|xo my; tv
             336
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]        O
y] iSqitp[vˇSy iv„,or'x;'xk; nOp;" 138
Í,oit y îm' .KTy; mnov|xmnu£m;t(
tSy p;pmXoW' vw p[,XyTyml;Tmn" 139
/n/;NyiıRmtul;' p[;“oTyVy;htei{y"'
≈uTvwvmi%l' v'x' p[xSt' xixsUyyo" 140 R
î+v;k⁄jˆum;'/;tOsgr;ivi=t;n[`n(   U
yy;itn¸W;¥;'í D;Tv; inœ;mup;gt;n( 141
mh;bl;Nmh;vIy;RnnNt/ns'cy;n(
’t;Nk;len biln; kq;XoW;•r;i/p;n( 142
≈uTv; n pu]d;r;d* gOh=e];idkÉ tq;
{Vy;d* v; ’tp[Do mmTv' k⁄®te nr" 143
                  R
t¢' tpo yw" pu®Wp[vIrw®√;¸i.vRWg,;nnek;n(
       R
îÇ; suyDwbilnoitvIy;R" ’t;nuk;len kq;vXoW;" 144
  u
pOqSsmSt;iNvcc;r lok;nVy;hto yo ivijt;irc£"
s k;lv;t;i.ht" p[,∑" i=¢' yq; x;LmiltUlm¶* 145
         u
y" k;ˇRvIy;Re bu.je smSt;N√Ip;Nsm;£My ht;irc£"
     ' e
kq;p[sg„vi./Iym;nSs Ev s'kLpivkLphet" 146   u
               u
dx;nn;iv=tr;`v;,;mwêyRm∫;istidõ™m%;n;m(  u
              U'
.Sm;ip ix∑' n kq' =,en .[.gp;ten i/g'tkSy 147
kq;xrIrTvmv;p y√w m;'/;tOn;m; .uiv c£vˇIR
                R
≈uTv;ip tTko ih kroit s;/ummTvm;NmNyip m'dcet;" 148
.gIrq;¥;Ssgr' kk⁄TSqo dxnno r;`vl+m,* c
          ue
yui/iœr;¥;í b.Uvrte sTy' n imQy; Kv nu te n ivµ" 149
    [
ye s;'pt' ye c nOp; .iv„y;" p[oˇ_; my; ivp[vrog[vIy;"
Ete tq;åNye c tq;i./ey;" svRe .iv„y'it yqwv pUveR 150
Et i√idTv; n nre, k;y| mmTvm;TmNyip p'i@ten
                     337
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
itœ'tu t;vˇny;Tmj;y;" =e];dyo ye c xrIir,oåNye 151
îit ≈Iiv„,um;hpur;,e ctuq;|Xo ctuiv|xo?y;y" 24
       ≈Iiv„,um;hpur;,e ctuq;|x" sm;¢"
    aq ≈Iiv„,umh;pur;,e iv„,u…cÊy;Tmp[k;x;:y≈I/rIy
        Vy;:y;√yopete pçm;'x" p[;r>yte
  e
mw]y ¨v;c
nOp;,;' kiqtSsv;Re .vt; v'xivStr"
v'x;nucirt' cwv yq;vdnuvi,Rtm(
               ⁄
a'x;vt;ro b[˜WRe yoåy' yduklo∫v"
iv„,oSt' ivStre,;h' ≈otuimCz;im tÊvt" 2
ck;r y;in km;Ri, .gv;Npu®Woˇm"
         e
a'x;'Xon;vtIy;RVy;| t] t;in mune vd 3
≈Ipr;xr ¨v;c
   e
mw]y ≈Uyt;met¥TpO∑oåhimh Tvy;
        U
iv„,or'x;'xs'.itcirt' jgto ihtm( 4
            e
devkSy sut;' pUv| vsudvo mh;mune
¨pyeme mh;.;g;' devk°' devtopm;m( 5
k˘sStyovRrrq' cody;m;s s;riq"
    e
vsudvSy devKy; s'yoge .ojn'dn" 6
          w
a;q;'tir=e v;gu∞" k˘sm;.;„y s;drm(
       e
me`g'.Irin`;RW' sm;.;„yedmb[vIt( 7
y;met;' vhse mU! sh .];R rqe iSqt;m(
aSy;Stv;∑mo g.R" p[;,;nphir„yit 8
≈Ipr;xr ¨v;c
îTy;k<y| smuTp;$‰ %@(g' k˘so mh;bl"
              338
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]     u      e
devk°' h'tm;rB/o vsudvoåb[vIiddm( 9
n h'tVy; mh;.;g devk° .vt;ån`
smpRiy„ye skl;Ng.;RnSyodro∫v;n( 10
≈Ipr;xr ¨v;c
             e
tqeTy;h tt" k˘so vsudv' i√joˇm
n `;ty;m;s c t;' devk°' sTyg*rv;t( 11
EtiSm•ev k;le tu .Uir.;r;vpIi@t;
jg;m /r,I mer* sm;j' i]idv*ks;m( 12
s b[˜k;Nsur;Nsv;RNp[i,pTy;åq meidnI
kqy;m;s tTsv| %ed;Tk®,.;iW,I 13
.Uim®v;c
              R
ai¶Ssuv,RSy gu®gRv;' sUy" pro gu®"
mm;Pyi%llok;n;' gu®n;Rr;y,o g®" 14
         R eR
p[j;pitpitb[˜; pUvW;mip pUvj"R
kl;k;œ;inmeW;Tm; k;lí;Vyˇ_mUiˇRm;n( 15
        w
td'x.UtSsvRW;' smUho vSsuroˇm;" 16
a;idTy; s®tSs;?y; ®{; vSviêvˆy"
iptro ye c lok;n;' ß∑;roåi]purogm;" 17
      e
Ete tSy;p[mySy iv„,o Âp' mh;Tmn" 18
       e
y=r;=sdwtyipx;corgd;nv;"
g'/v;RPsrsíwv Âp' iv„,omRh;Tmn" 19
g[h=Rt;rk;ic]ggn;i¶jl;inl;"
ah' c ivWy;íwv svR iv„,umy' jgt( 20
tq; c;nekÂpSy ySy Âp;<yhinRxm(
b;?yb;/kt;' y;'it kLlol; îv s;gre 21
    [
tTs;'ptmmI dwTy;" k;lneimpurogm;"
                     339
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
mÊyRlok˘ sm;£My b;/NteåhinRx' p[j;" 22
k;lneimhRto yoås* iv„,un; p[.iv„,un;
   e       U
¨g[snsut" k˘sSs'.tSs mh;sur" 23
      u      '
air∑o /enk" kÉxI p[lbo nrkStq;
 '
sudoåsurStq;Tyugo[ b;,í;ip bleSsut" 24
tq;Nye c mh;vIy;R nOp;,;' .vneWu ye
                u
smuTp•; dur;Tm;nSt;• s':y;tumTshe 25
a=oih<yo] b¸l; idVymUiˇR/r;Ssur;"
mh;bl;n;' ΢;n;' dwTyeN{;,;' mmopir 26
t∫Uir.;rpI@;ˇ;R n xKnoMymreêr;"
     R
ib.ˇum;Tm;nmhimit ivD;py;im v" 27
i£yt;' tNmh;.;g; mm .;r;vt;r,m(
yq; rs;tl' n;h' gCzeymitiv◊l; 28
îTy;k<yR /r;v;KymXoWwiS]dXoêrw"
.uvo .;r;vt;r;q| b[˜; p[;h p[coidt" 29
b[˜ov;c
yq;h vsu/; sv| sTymev idv*ks"
ah' .vo .v'tí svRe n;r;y,;Tmk;" 30
iv.Utyí y;StSy t;s;mev prSprm(
a;i/KyNyUnt;b;?yb;/kTven vˇRte 31
td;gCzt gCz;m" =Ir;B/eSt$muˇmm(
t];r;?y hir' tSmw sv| ivD;py;m vw 32
    w
svRqv jgTyqRe s sv;RTm; jgNmy"
        e
sÊv;'Xon;vtIy;RVy;| /mRSy k⁄®te iSqitm( 33
≈Ipr;xr ¨v;c
             w
îTyuKTv; p[yy* t] sh dev" ipt;mh"
              340
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]sm;ihtmn;íwv' tu∑;v g®@?vjm( 34
b[˜ov;c
√e iv¥e Tvmn;ª;ypr; cwv;pr; tq;
            U
t Ev .vto Âpe mUˇ;Rmˇ;RiTmkÉ p[.o 35
√e b[˜,I Tv,IyoitSqUl;TmNsvR svRivt(
xBdb[˜pr' cwv b[˜ b[˜mySy yt( 36
         eR
AGvedSTv' yjuvdSs;mvedSTvqvR,"
ix=; kLpo in®ˇ_' c Cz'do JyoitWmev c 37
îith;spur;,e c tq; Vy;kr,' p[.o
mIm;'s; Ny;yx;S]' c /mRx;S];<y/o=j 38
a;Tm;ååTmdehgu,vi√c;r;c;ir y√c"
tdPy;¥pte n;Nyd?y;Tm;TmSvÂpvt( 39
        e
TvmVyˇ_mindRXymic'Ty;n;m v,Rvt(
ap;i,p;dÂp' c xuı' inTy' pr;Tprm( 40
Í,o„yk,R" pirpXyis Tvmc=uÂpo b¸ÂpÂp"
                        e
ap;dhSto jvno g[hIt; Tv' veiTs sv| n c svRv¥" 41
a,or,Iy;' smsTSvÂp' Tv;' pXyto D;ninvOiˇrg[‰;
/IrSy /IrSy ib.iˇR n;Ny√re<yÂp;Tprt" pr;Tmn( 42
       R
Tv' ivên;i..uvnSy go¢; sv;Ri, .Ut;in tv;'tr;i,
y∫Ut.Vy' yd,or,Iy" pum;'STvmek" p[’te" prSt;t( 43
              e
Ekítuı;R .gv;N¸t;xo vc;Riv.Uit' jgto dd;is
Tv' ivêtí=urn'tmUˇeR ]e/; pd' Tv' ind/;is /;t" 44
                   w
yq;i¶reko b¸/; sim?yte ivk;r.edrivk;rÂp"
tq; .v;NsvRgtwkÂpI Âp;<yXoW;<ynup„ytIx 45u
Ek˘ tv;g[‰' prm' pd' yTpXy'it Tv;' sUryo D;nÎXym(
Tvˇo n;NyiTk'icdiSt SvÂp' y√; .Ut' y∞ .Vy' pr;Tmn( 46
                     341
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
Vyˇ_;Vyˇ_SvÂpSTv' smi∑Vyi∑Âpv;n(
svRDSsvRivTsvRxiˇ_D;nbliıRm;n( 47
aNyUní;PyvOiıí Sv;/Ino n;idm;NvxI
Klmt'{I .y£o/k;m;idi.rs'yt" 48  u
inrv¥" pr" p[;¢einRri/œoå=r" £m"
  e
svRêr" pr;/;ro /;ª;' /;m;Tmkoå=y" 49
skl;vr,;nItinr;l'bn.;vn
mh;iv.Uits'Sq;n nmSte pu®Woˇm 50
n;k;r,;Tk;r,;√; k;r,;k;r,;• c
xrIrg[h,' v;ip /mR];,;y kÉvlm( 51
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyev' s'Stv' ≈uTv; mns; .gv;nj"
b[˜;,m;h p[Iten ivêÂp' p[k;xyn( 52
≈I.gv;nuv;c
     '
.o.o b[˜STvy; mˇSsh devyid„ytew R
tduCyt;mXoW' c isımev;v/;yRt;m( 53
≈Ipr;xr ¨v;c
tto b[˜; hreidRVy iviêÂpmve+y tt(
        e
tu∑;v .Uyo devWu s;?vs;vnt;Tmsu 54
b[˜ov;c
nmo nmSteStu shß’TvSshßb;ho b¸vK]p;d
           O
nmonmSte jgt" p[viˇivn;xs'Sq;nkr;p[my 55e
sU+m;itsU+m;itbOhTp[m;, grIys;mPyitg*rv;Tmn(
p[/;nbuıI'i{yvTp[/;nmUl;Tpr;TmN.gvNp[sId 56
             Uw R w
EW; mhI dev mhIp[stmh;sur" pIi@txwlb'/;
            w
pr;y,' Tv;' jgt;mupit .;r;vt;r;qRmp;rs;r 57
             342
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]Ete vy' vO]irpuStq;y' n;sTydß* v®,Stqwv
                   u
îme c ®{; vsvSssUy;RSsmIr,;i¶p[s%;Stq;Nye 58
              e
sur;SsmSt;Ssurn;qk;yRmi.mRy; y∞ tdIx svRm(
a;D;py;D;' pirp;ly'tStvwv itœ;m sd;StdoW;" 59
≈Ipr;xr ¨v;c
Ev' s'StUym;nStu .gv;Nprmeêr"
¨∆h;r;Tmn" kÉx* ist’„,* mh;mune 60
¨v;c c sur;net* mTkÉx* vsu/;tle
avtIyR .uvo .;rKlexh;in' kir„yt" 61
           w
sur;í skl;SSv;'xrvtIyR mhItle
  |           e R w
k⁄vtu yuımuNmˇw" pUv;RTp•wmh;sur" 62
            e
tt" =ymXoW;Ste dwty; /r,Itle
         e
p[y;Sy'it n s'dho m∂»Kp;tivcUi,Rt;" 63
   e
vsudvSy y; pàI devk° devtopm;
t];ym∑mo g.;Re mTkÉxo .ivt; sur;" 64
avtIyR c t];y' k˘s' `;tiyt; .uiv
        U
k;lneim' smu∫timTyuKTv;'tdR/e hir" 65
aÎXy;y ttSttSmw p[i,pTy mh;mune
me®pOœ' sur; jGmurvte®í .Utle 66
k˘s;y c;∑mo g.;Re devKy; /r,I/r"
.iv„ytITy;cc=e .gv;•;rdo muin" 67
k˘soåip tdup≈uTy n;rd;Tk⁄iptStt"
       e
devk°' vsudv' c gOhe gu¢;v/;ryt( 68
    e e     w
vsudvn k˘s;y tenvoˇ_' yq; pur;
      e
tqwv vsudvoip pu]mipRtv;iN√j 69
ihr<ykixpo" pu];„W@(g.;R îit iv≈ut;"
                     343
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
      [ u
iv„,upyˇ_;St;i•{;£m;Ì.;Rnyojyt( 70
yogin{; mh;m;y; vw„,vI moiht' yy;
aiv¥y; jgTsv| t;m;h .gv;Nhir" 71
≈I.gv;nuv;c
in{e gCz mm;dex;Tp;t;ltls'≈y;n(
EkìkTven W@(g.;RNdevk°j#r' ny 72
            e  '
hteWu teWu k˘sn XoW;:y;exStto mm
a'x;'xonodre tSy;Ss¢m" s'.iv„yit 73
           e
gok⁄le vsudvSy .;y;RNy; roih,I iSqt;
          U
tSy;Ss s'.itsm' deiv neySTvyodrm( 74
s¢mo .ojr;jSy .y;{o/opro/t"
devKy;" pitto g.R îit loko vid„yit 75
    '
g.RskWR,;Tsoåq lokÉ s'kWR,it vw e
s'D;mv;PSyte vIrXêet;i{ix%ropm" 76
ttoåh' s'.iv„y;im devk°j#re xu.e
.g| Tvy; yxod;y; g'tVymivl'ibtm( 77
     (
p[;vO$k;le c n.is ’„,;∑My;mh' inix
                U
¨TpTSy;im nvMy;' tu p[sit' Tvmv;PSyis 78
yxod;xyne m;' tu devKy;STv;min'idte
        e     ue
mCziˇ_p[irtmitvRsdvo niy„yit 79
k˘sí Tv;mup;d;y deiv xwlixl;tle
p[=Pe SyTy'tir=e c s'Sq;n' Tvmv;PSyis 80
ttSTv;' xtÎKz£" p[,My g*rv;t(
p[i,p;t;ntixr; .ignITve g[hI„yit 81
        ' '
Tv' c xu.inxu.;dINhTv; dwTy;Nshßx"
         ì
Sq;nwrnek" pOiqvImXoW;' m'@iy„yis 82
             344
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]Tv' .Uit" s•it" =;'it" k;'it¥*R" pOiqvI /Oit"
l∆;pu∑I ®W; y; tu k;icdNy; Tvmev s; 83
       e
ye Tv;m;YyRit dugiRe t vedg.;|ibkÉit c
.{eit .{k;lIit =emd; .Gydeit c 84
p[;tíwv;pr; e c Sto„y'Ty;nm[mˇy" U R
teW;' ih p[;iqRt' sv| mTp[s;d;∫iv„yit 85
sur;m;'soph;rwí .+y.oJywí pUijt;
                [
nø,;mXoWk;m;'STv' p[s•; s'pd;Syis 86
te svRe svRd; .{e mTp[s;d;ds'xym(
as'idG/; .iv„y'it gCz deiv yqoidtm(
îit iv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo p[qmoå?y;y" 1
≈Ipr;xr ¨v;c
               e
yqoˇ_' s; jgı;]; devdevn vw tq;
W@(g.Rg.RivNy;s' c£É c;NySy kWR,m( 1
s¢me roih,I' g.Re p[;¢e g.| tto hir"
lok]yopk;r;y devKy;" p[ivvex h 2
yogin{; yxod;y;StiSm•ev tq; idne
  U
s'.t; j#re t√¥qoˇ_' prmeiœn; 3
tto g[hg,SsMyKp[cc;r idiv i√j
iv„,or'Xo .uv' y;te Atví;b.uXxu.;" 4
n sehe devk°' {∑'u kiídPyittejs;
j;JvLym;n;' t;' ÎÇ; mn;'is =o.m;yyu" 5
           e
aÎ∑;" pu®WwSS]Ii.dRvk°' devt;g,;"
             u u
ib.[;,;' vpuW; iv„,u' tu∑vSt;mhinRxm( 6
devt; Ëcu"
                     345
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
p[’itSTv' pr; sU+m; b[˜g.;Rå.vTpur;
           eR
tto v;,I jgı;tuvdg.;Ris xo.ne 7
sOJySvÂpg.;Ris sOi∑.Ut; sn;tne
bIj.Ut; tu svRSy yD.Ut; .vS]yI 8
        e
flg.;R TvmevJy; viˆg.;R tq;ri,"
     e
aiditdRvg.;R Tv' dwTyg.;R tq; idit" 9
JyoTò; v;srg.;R Tv' D;ng.;Ris s•it"
nyg.;R pr; nIitlR∆; Tv' p[≈yo√h; 10
k;mg.;R tqeCz; Tv' tui∑" s'toWgi.R,I
            R e
me/; c bo/g.;Ris /wyg.;R√h; /Oit" 11
g[h=Rt;rk;g.;R ¥*rSy;i%lhwtk°   u
Et; iv.Utyo deiv tq;Ny;í shßx" 12
              [
tq; s':y; jgı;]I s;'pt' j#re tv
smu{;i{ndI√Ipvnpˇn.UW,;
g[;m%vR$%e$;!‰; smSt; pOiqvI xu.e 13
      '
smStvˆy;eå.;'is skl;í smIr,;"
                e
mhorg;Stq; y=; r;=s;" p[tguÁk;" 14
g[h=Rt;rk;ic]ivm;nxts'klm(    ⁄
avk;xmXoWSy y∂d;it n.Sqlm( 15
         e    e
.Ulokí .uvl;RkSSvl;Rkoåq mhjRn"
tpí b[˜lokí b[˜;'@mi%l' xu.e 16
td'tre iSqt; dev; dwTyg'/vRc;r,;"
               e
mhorg;Stq; y=; r;=s;" p[tguÁk;" 17
mnu„y;" pxví;Nye ye c jIv; yxiSvin
  '
twrtSqwrn'toås* svRg" svR.;vn" 18
ÂpkmRSvÂp;i, n pirCzedgocre
             346
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]ySy;i%lp[m;,;in s iv„,ug.Stv 19RR
Tv' Sv;h; Tv' Sv/; iv¥; Sv/; Tv' Jyoitr'bre
Tv' svRlokr=;qRmvtI,;R mhItle 20
p[sId deiv svRSy jgtXx' xu.e k⁄®
p[ITy; t' /;ryex;n' /Ot' yen;i%l' jgt( 21
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e pçm;'Xo i√tIyoå?y;y" 2
≈Ipr;xr ¨v;c
           w eR
Ev' s'StUym;n; s; devdvm/;ryt(
  e '
g.R, pu@rIk;=' jgtS];,k;r,m( 1
ttoåi%ljgTpµbo/;y;Cyut.;nun;
      R '    R
devk°pUvs?y;y;m;iv.Ut' mh;Tmn; 2
t∆NmidnmTyqRm;Ò;¥mlidõ™m%m(    u
b.Uv svRlokSy k*mudI xixno yq; 3
s'tSs'toWmi/k˘ p[xm' c'@m;®t;"
p[s;d' inªg; y;t; j;ym;ne jn;dRne 4
               R
is'/vo injxBden v;¥' c£⁄mnohrm(
   |      u
jgug/vRptyo nnOtí;åPsrog,;" 5
     u
ssOj" pu„pvW;Ri, dev; .uVy'tir=g;"
jJvluí;¶yXx;'t; j;ym;ne jn;dRne 6
       Ru R
m'd' jgujjld;" pu„pvOi∑muco i√j
aıRr;]eåi%l;/;re j;ym;ne jn;dRne 7
    '
f⁄LledIvrp];.' ctub;R¸mudI+y tm(
≈IvTsv=s' j;t' tu∑;v;nkdudi." 8'u
ai.∑‰ c t' v;iG." p[s•;i.mRh;mit"
ivD;py;m;s td; k˘s;∫Ito i√joˇm 9
                     347
                   MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
   e
vsudv ¨v;c
       e
j;tois devdevx x'%c£gd;/rm(
idVyÂpimd' dev p[s;denops'hr 10
a¥wv dev k˘soy' k⁄®te mm `;tnm(
avtI,R îit D;Tv; TvmiSmNmm m'idre 11
devKyuv;c
                 e
yoån'tÂpoåi%livêÂpo g.Rip lok;NvpuW; ib.iˇR
p[sIdt;meW s devdevo yo m;yy;åiv„’tb;lÂp" 12
         U
¨ps'hr sv;RTmn[pmet∞tu.jm( Ru
j;n;tu m;åvt;r' te k˘soy' iditjNmj" 13
≈I.gv;nuv;c
Stutoåh' yÊvy; pUv| pu];iqRNy; td¥ te
sfl' deiv s'j;t' j;toåh' yˇvodr;t( 14
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuKTv; .gv;'StU„,I' b.Uv muinsˇm
    e
vsudvoip t' r;];v;d;y p[yy* bih" 15
moiht;í;.v'St] ri=,o yogin{y;
mqur;√;rp;l;í v[jTy;nkdud.* 16'u
vWRt;' jld;n;' c toym;TyuLb,' inix
  O             'u
s'vTy;nuyy* XoW" f,wr;nkdudi.m( 17
ymun;' c;itg'.Ir;' n;n;vˇRxt;k⁄l;m(
     e
vsudvo vhiNv„,u' j;num;]vh;' yy* 18
k˘sSy krd;n;y t]wv;>y;gt;St$e
n'd;dINgopvuı;'í ymun;y; ddxR s" 19
tiSmNk;le yxod;ip moiht; yogin{y;
        e U
t;mev kNy;' mw]y p[st; moihte jne 20
            348
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]   e
vsudvoip ivNySy b;lm;d;y d;irk;m(
         R
yxod;xyn;ˇU,m;jg;m;imt¥uit" 21
       u
dÎXo c p[bı; s; yxod; j;tm;Tmjm(
nIloTpldlXy;m' ttoTyq| mud' yy* 22
        e
a;d;y vsudvoåip d;irk;' injm'idre
            R
devk°xyne NySy yq;pUvmitœt 23
tto b;l?vin' ≈uTv; ri=,SshsoiTqt;"
          eR
k˘s;y;vedy;m;sudvk°p[sv' i√j 24
    R ue
k˘sStU,mpTywn;' tto jg[;h b;ilk;m(
 ' ' e
mucmucit devKy; s•k˘#‰; inv;irt" 25
ic=ep c ixl;pOœe s; i=¢; ivyit iSqt;
av;p Âp' sumhTs;yu/;∑mh;.ujm( 26
p[jh;s tqwvo∞w" k˘s' c ®iWt;åb[vIt(
ik' my; i=¢y; k˘s j;t; ySTv;' vi/„yit 27
svRSv.Uto dev;n;m;sINmOTyu" pur; s te
     [
tdetTs'p/;y;Rxu i£yt;' ihtm;Tmn" 28
îTyuKTv; p[yy* devI idVyßGg'/.UW,;
pXyto .ojr;jSy Stut; isıwivRh;ys; 29
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo tOtIyoå?y;y" 3
≈Ipr;xr ¨v;c
k˘sSttoi√¶mn;" p[;h sv;RNmh;sur;n(
  '   u       '
p[lbkÉixp[m%;n;hUy;surpugv;n( 1
k˘s ¨v;c
   '          u
he p[lb mh;b;ho kÉixn( /enk pUtne
air∑;¥;Stqwv;åNye ≈Uyt;' vcn' mm 2
                     349
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
    u R
m;' h'tmmrwyà" ’t" ikl dur;Tmi."
m√IyRt;ipt;NvIro n Tvet;Ng,y;Myhm( 3
    e    e      w
ikim'{,;LpvIyR, ik' hre,kc;ir,;
hir,; v;ip ik' s;?y' iz{e„vsur`;itn; 4
                  w
ikm;idTyw" ik' vsui.rLpvIyR" ikmi¶i."
          w R
ik' v;Nywrmrw" svRmä;¸blinijRt" 5   w
              u
ik' n Î∑omrpitmRy; s'ygmeTy s"
  ew
pOœnv vhNb;,;npgCz•v=s; 6
m{;∑^e v;irt; vOi∑yRd; x£É, ik' td;
      R
mä;,i.•wjldwr;po muˇ_; yqeiPst;" 7
ikmuVy;RmvnIp;l; mä;¸bl.Irv"
te svRe s•it' y;t; jr;s'/mOte gu®m( 8
amreWu mm;vD; j;yte dwTypugv;" '
h;Sy' me j;yte mw vIr;SteWu yàpre„vip 9
tq;ip %lu du∑;n;' teW;mPyi/k˘ my;
apk;r;y dwTyeN{; ytnIy' dur;Tmn;m( 10
t¥e yxiSvn" kÉicTpOiqVy;' ye c yJvn"
k;y;Re dev;pk;r;y teW;' sv;RTmn; v/" 11
           RU R
¨Tp•í;ip me mOTyu.tpUvSs vw ikl
îTyet∂;irk; p[;h devk°g.Rs.v; 12 '
tSm;ä;leWu c pro yà" k;y;Re mhItle
y]oi{ˇ_' bl' b;le s hNtVy" p[yàt" 13
îTy;D;Py;sur;Nk˘s" p[ivXy;xu gOh' tt"
       e
mumoc vsudv' c devk°' c inro/t" 14
k˘s ¨v;c
            w w
yuvyo`;Ritt; g.;R vOqvte my;å/un;
              350
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]koPyNy Ev n;x;y mm g.RSsmu¥t" 15
tdl' pirt;pen nUn' t∫;ivno ih te
       e
a.Rk; yuvyod;RW;∞;yuWo yi√yoijt;" 16
≈Ipr;xr ¨v;c
îTy;ê;Sy ivmuKTv; c k˘sSt* pirx'ikt"
   R
a'tgOh' i√j≈eœ p[ivvex tt" Svkm( 17
                  e
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo ctuq;Rå?y;y" 4
≈Ipr;xr ¨v;c
       e
ivmuˇ_o vsudvoåip n'dSy xk$' gt"
p[˙∑' Î∑v;•'d' pu]o j;to mmeit vw 1
   e
vsudvoip t' p[;h id∑‰;id∑‰eit s;drm(
    É
v;ıRkåip smuTp•Stnyoåy' tv;/un; 2
               R
dˇo ih v;iWRkSsv;Re .vi∫nOpte" kr"
ydqRm;gt;StSm;•;] Sqey' mh;/nw" 3
ydqRm;gt;" k;y| ti•„p•' ikmSyte
.vi∫gRMyt;' n'd tCzI`[' injgok⁄lm( 4
mm;ip b;lkSt] roih,I p[.vo ih y"
s r=,Iyo .vt; yq;y' tnyo inj" 5
        e
îTyuˇ_;" p[yyug;Rp; n'dgoppurogm;"
         w
xk$;roiptw.;|@" kr' dÊv; mh;bl;" 6
vst;' gok⁄le teW;' pUtn; b;l`;itnI
su¢' ’„,mup;d;y r;]* tSmw Stn' dd* 7
                [
ySmw ySmw Stn' r;]* pUtn; s'pyCzit
tSytSy =,en;'g' b;lkSyophNyte 8
’„,Stu tTStn' g;!' kr;>y;mitpIi@tm(
                     351
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
gOhITv; p[;,siht' pp*£o/smiNvt" 9
s;itmuˇ_mh;r;v; iviCz•ò;yub/n; '
pp;t pUtn; .Um* im[ym;,;it.IW,; 10
            u
t•;d≈uits']St;" p[bı;Ste v[j*ks"
dÎxu" pUtnoTs'ge ’W,' t;' c inp;itt;m( 11
a;d;y ’„,' s']St; yxod;ip i√joˇm
gopuCz.[;m,en;q b;ldoWmp;krot( 12
gokrIWmup;d;y n'dgopoip mStkÉ
             | w
’„,Sy p[dd* r=;' k⁄vítdudIryn( 13
n'dgop ¨v;c
r=tu Tv;mXoW;,;' .Ut;n;' p[.vo hir"
         U
ySy n;i.smu∫tp'kj;d.v∆gt( 14
yen d'∑;^ g[iv/Ot; /;ryTyvinjRgt(
vr;hÂp/OGdevSs Tv;' r=tu kÉxv" 15
    ⁄
n%;'krivini.R•vwirv=Sqlo iv.u"
nOis'hÂpI svR] r=tu Tv;' jn;dRn" 16
v;mno r=tu sd; .v't' y" =,;d.Ut(
i]iv£m" £m;£;'t]wloKy" Sf⁄rd;yu/" 17
ixrSte p;tu goiv'd" k˘#' r=tu kÉxv"
           |
guÁ' c j#r' iv„,uj`e p;d* jn;dRn" 18
               |
mu%' b;hU p[b;hU c mn" svei{y;i, c
r=TvVy;htwêyRStv n;r;y,oåVyy" 19
x;©Rc£gd;p;,eXx'%n;dht;" =ym(
     e
gCz'tu p[tkÀ„m;'@r;=s; ye tv;iht;" 20
          ⁄
Tv;' p;tu id=u vwk<#o ivid=u m/usdn"U
      '
˙WIkÉx;eåbre .Um* r=tu Tv;' mhI/r" 21
              352
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]≈Ipr;xr ¨v;c
Ev' ’tSvSTyyno n'dgopen b;lk"
x;iytXxk$Sy;/o b;lpy|ikk;tle 22
te c gop; mh∂»Ç; pUtn;y;" klevrm(
mOt;y;" prm' ];s' ivSmy' c td; yyu" 23
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo p'cmoå?y;y" 5
≈Ipr;xr ¨v;c
kd;icCzk$Sy;/Xxy;no m/usdn"   U
ic=ep cr,;vU?v| StNy;qIR p[®rod h 1
tSy p;dp[h;re, xk$' pirviˇRtm(
      ˘
iv?vStk⁄..;'@' ti√prIt' pp;t vw 2
tto h;h;’t" sv;Re gopropIjno i√j
a;jg;m;q dÎXo b;lmuˇ;nx;iynm( 3
     e   e
gop;" kÉnit kÉnd' xk$' pirviˇRtm(
            e
t]wv b;lk;" p[ocub;Rln;nen p;ittm( 4
®dt; Î∑mSm;i." p;div=epp;ittm(
xk$' pirvOˇ' vw nwtdNySy cei∑tm( 5
tt" punrtIv;sNgop; ivSmycets"
n'dgopoip jg[;h b;lmTy'tiviSmt" 6
yxod; xk$;Â!.¶.;'@kp;ilk;
xk$' c;cRy;m;s di/pu„pfl;=tw" 7
           e
ggRí gok⁄le t] vsudvp[coidt"
p[Cz• Ev gop;n;' s'Sk;r;nkroˇyo" 8
Jyeœ' c r;mimTy;h ’„,' cwv tq;åvrm(
gg;Re mitmt;' ≈eœo n;m k⁄vNR mh;mit" 9
                     353
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
     w
SvLpenv tu k;len r'ig,* t* td; v[je
`O∑j;nukr* ivp[ b.Uvtu®.;vip 10
krIW.SmidG/;'g* .[mm;,;ivtStt"
n inv;riytu' sehe yxod; t* n roih,I 11
gov;$m?ye £°@'t* vTsv;$' gt* pun"
tdhj;RtgovTspuCz;kWR,tTpr* 12
yd; yxod; t* b;l;vekSq;ncr;vu.*
xx;k no v;riytu' £°@'t;vitc'cl* 13
d;ª; m?ye tto bı; bb'/ tmul%le U
’„,miKl∑km;R,m;h cedmmiWRt; 14
yid xKnoiW gCz Tvmitc'clcei∑t
îTyuKTv;q inj' kmR s; ck;r k⁄$iu' bnI 15
Vyg[;y;mq tSy;' s kWRm;, ¨lU%lm(
       R
yml;junm?yen jg;m kmle=," 16
              U
kWRt; vO=yomR?ye ityRGgtmul%lm(
      'u
.¶;vuˇgx;%;g[* ten t* yml;jun* 17R
tt" k$k$;xBdsm;k,RntTpr"
a;jg;m v[jjno ddxR c mh;{um* 18
        u
nvoÌt;Lpd't;'xisth;s' c b;lkm(
tyomR?ygt' d;ª; bı' g;!' tqodre 19
ttí d;modrt;' s yy* d;mb'/n;t( 20
gopvOı;Stt" svRe n'dgoppurogm;"
m']y;m;su®i√¶; mhoTp;t;it.Irv" 21
    e
Sq;nenh n n" k;y| v[j;moNyNmh;vnm(
¨Tp;t; bhvo Á] ÎXy'te n;xhetv" 22
pUtn;y; ivn;xí xk$Sy ivpyRy"
              354
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]ivn; v;t;iddoWe, {umyo" ptn' tq; 23
 '
vOd;vnimtSSq;n;ˇSm;ÌCz;m m; icrm(
                ( [
y;v∫*mmhoTp;tdoWo n;i..vedvjm( 24
îit ’Tv; mit' svRe gmne te v[j*ks"
ËcuSSv' Sv' k⁄l' xI`[' gMyt;' m; ivl'bq 25
            e
tt" =,en p[yyu" xk$wg;R/nwStq;
yUqxo vTsp;l;í k;ly'to v[j*ks" 26
        R
{Vy;vyvinıUt' =,m;]e, tˇq;
k;k.;ssm;k°,| v[jSq;nm.Uid≠√j 27
  '
vOd;vn' .gvt; ’„,en;iKl∑kmR,;
   e
xu.n mns; ?y;t' gv;' isiım.IPst; 28
ttSt];itÂ=eip `mRk;le i√joˇm
    (
p[;vO$k;l îvo∫Ut' nvx„p' sm'tt" 29
              '
s sm;v;ist" sv;Re v[jo vOd;vne tt"
xk$;v;$py|tí'{;ı;Rk;rs'iSqt" 30
         O
vTsp;l* c s'vˇ* r;md;modr* tt"
EkSq;niSqt* goœe certub;RllIly; 31
bihRp]’t;pI@* vNypu„p;vt'sk*
      u
gove,’t;to¥p]v;¥’tSvn* 32
k;kp=/r* b;l* k⁄m;r;ivv p;vk°
hs't* c rm't* c certu" Sm mh;vnm( 33
Kvic√hNt;vNyoNy' £°@m;n* tq; prw"
       w
goppu]Ssm' vTs;'í;ry't* ivcertu" 34
k;len gCzt; t* tu s¢vW*R mh;v[je
svRSy jgt" p;l* vTsp;l* b.Uvtu" 35
     (
p[;vO$k;lSttotIv me`*`Sqigt;'br"
                     355
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
              R
b.Uv v;ir/;r;i.rwKy' k⁄viNdx;imv 36
p[Â!nvx„p;!‰; x£gop;ict; mhI
tq; m;rktIv;sITpµr;giv.UiWt; 37
˸®Nm;gRv;hIin inªg;'.;'is svRt"
mn;'is duivRnIt;n;' p[;Py l+mI' nv;imv 38
    'e
n rejtirtí'{o inmRlo milnw`n"   Rw
s√;idv;do mU%;R,;' p[gL.;i.irvoiˇ_i." 39
   R e
ingu,n;ip c;pen x£Sy ggne pdm(
av;Pyt;ivvekSy nOpSywv pirg[he 40
me`pOœe bl;k;n;' rr;j ivml; tit"
  RO    e
duvˇe vOˇce∑v k⁄lInSy;itx*.n; 41
n c b'/;'bre Sqwy| iv¥udTy'tc'cl;
        '   Re
mw]Iv p[vre puis dujnn p[yoijt; 42
      u
m;g;R b.UvrSp∑;StO,x„pcy;vOt;"
aq;|trmnup;[ ¢;" p[j@;n;imvoˇ_y" 43
¨Nmˇixi%s;r'ge tiSmNk;le mh;vne
               e
’„,r;m* mud;yuˇ_* gop;lwírtuSsh 44
iKvicÌoi.Ssm' rMy' goyt;nrt;vu.*
certu" KvicdTyq| xItvO=tl;i≈t* 45
KvicTkd'bßÆKc]* myUrßiGvr;ijt*
ivil¢* Kvicd;s;t;' iviv/wigRir/;tui." 46
         u
p,RxYy;su s's¢* Kvici•{;'trwiW,*
KvicÌjRit jImUte h;h;k;rrv;k⁄l* 47
            '
g;yt;mNygop;n;' p[xs;prm* Kvict(
             u[
myUrkÉk;nugt* gopve,pv;dk* 48
          w
îit n;n;iv/w.;Rv®ˇmp[Iits'yt*  u
             356
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]£°@'t* t* vne tiSmçertuStu∑m;ns* 49
            e '
ivk;le c sm' goi.g;RpvOdsmiNvt*
iv˙Ty;q yq;yog' v[jmeTy mh;bl* 50
gopwSsm;nwSsiht* £°@'t;vmr;ivv
Ev' t;vUWtuSt] r;m’„,* mh;¥utI 51
îit ≈Ivu„,umh;pur;,e p'cm;'Xo Wœo?y;y" 6
≈Ipr;xr ¨v;c
               '
Ekd; tu ivn; r;m' ’„,o vOd;vn' yy*
ivcc;r vOto gopwvNR ypu„pßguJJvl" 1
s jg;m;q k;il'dI' lolkLlolx;ilnIm(
        R '
tIrs'l¶fÉn*`whstIimv svRt" 2
tSy;í;itmh;.Im' ivW;i¶i≈tv;ir,m(
Ód' k;lIyn;gSy ddx;Ritiv.IW,m( 3
ivW;i¶n; p[srt; dG/tIrmhI®hm(
      u
v;t;ht;'biv=epSpxRdG/ivh'gmm( 4
tmtIv mh; r*{' mOTyuvK]imv;prm(
ivloKy ic'ty;m;s .gv;Nm/usdn" 5  U
aiSmNvsit du∑;Tm; k;lIyoås* ivW;yu/"
yo my; inijRtSTyKTv; du∑o gCzeTpyoini/m( 6
  e
teny' dUiWt; sv;R ymun; s;gr'gm;
           R
n nrwgoR/nwí;ip tOW;ˇw®p.uJyte 7
tdSy n;gr;jSy kˇRVyo ing[ho my;
             u R[
inS];s;Stu su%' yen creyvjv;isn" 8
Etdq| tu lokÉiSm•vt;r" ’to my;
                R
ydeW;muTpqSq;n;' k;y;R x;'itdur;Tmn;m( 9
                     357
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
tdet' n;itdUrSq' kd'bmu®x;i%nm(
ai/®Á pit„y;im ÓdeåiSm•inl;ixn" 10
≈Ipr;xr ¨v;c
îTq' ivic'Ty bı; c g;!' pirkr' tt"
inpp;t Óde t] n;gr;jSy vegt" 11
ten;itptt; t] =oi.tSs mh;Ód"
aTyq| dUrj;t;'Stu smis'cNmhI®h;n( 12
              u
te ih du∑ivWJv;l;t¢;'bpvnoi=t;"
jJvlu" p;dp;Ss¥o Jv;l;Vy;¢idg'tr;" 13
a;Sfo$y;m;s td; ’„,o n;gÓde .ujm(
tCzBd≈v,;∞;xu n;gr;joå>yup;gmt( 14
a;t;m[nyn" kop;i√WJv;l;k⁄lm%"  w Ru w
vOto mh;ivWwí;Nyw®rgwrinl;xnw" 15
n;gpTNyí xtxo h;irh;ropxoi.t;"
  ˘    e   ˘
p[kipttnu=pclTk⁄tlk;'ty" 16
    e    w
tt" p[vi∑tSspRSs ’„,e .ogb'/nw"
   u
dd'xSteåip t' ’„,' ivWJv;l;k⁄lm%" 17w Ru w
t' t] pitt' ÎÇ; spR.ogwinRpIi@tm(
            ⁄ u
gop; v[jmup;gMy cu£x" xokl;ls;" 18
gop; Ëcu"
EW moh' gt" ’„,o m¶* vw k;ilyÓde
.+yte n;gr;jen tm;gCzt pXyt 19
tCΩTv; t] te gop; vj[p; topm' vc"
           R    u
goPyí Tvirt; jGmuyxod;p[m%; Ódm( 20
h;h; Kv;s;ivit jno gopIn;mitiv◊l"
yxody; sm' .[;Nto {utp[S%ilt' yy* 21
              358
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]n'dgopí gop;í r;mí;∫utiv£m"
Tvirt' ymun;' jGmu" ’„,dxRnl;ls;" 22
dÎxuí;ip te t] spRr;jvx'gtm(
in„p[yàI’t' ’„,' spR.ogivvei∑tm( 23
n'dgopoip iníe∑o NySy pu]mu%e Îxm(
yxod; c mh;.;g; b.Uv muinsˇm 24
goPySTvNy; ®d'Tyí dÎxë" xokk;tr;"
p[ocuí kÉxv' p[ITy; .yk;tyRgÌdm( 25
goPy Ëcu"
sv;R yxody; s;ı| ivx;mo] mh;Ódm(
         u    R
spRr;jSy no g'tmSm;i.yuJyte v[jm( 26
               e
idvs" ko ivn; sUy| ivn; c'{, k; inx;
     e
ivn; vOW, k; g;vo ivn; ’„,en ko v[j" 27
ivn;’t; n y;Sy;m" ’„,en;nen gok⁄lm(
arMy' n;itseVy' c v;irhIn' yq; sr" 28
   '
y] nedIvrXy;mk;yk;'itry' hir"
        e
ten;ip p;tuv;Rsn ritrStIit ivSmy" 29
¨Tf⁄Llp'kjdlSp∑k;'itivlocnm(
apXy'to hir' dIn;" kq' goœe .iv„yq 30
aTy'tm/ur;l;p˙t;XoWmnorqm(
      '
n ivn; pu@rIk;=' y;Sy;mo n'dgok⁄lm( 31
.ogen;vei∑tSy;ip spRr;jSy pXyt
iSmtxoi.mu%' goPy" ’„,Sy;Smi√lokne 32
≈Ipr;xr ¨v;c
îit gopIvc" ≈uTv; r*ih,eyo mh;bl"
gop;'í ];siv/ur;iNvloKy iStimte=,;n( 33
                     359
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
n'd' c dInmTyq| NyStÎi∑' sut;nne
     ⁄
mUCz;Rkl;' yxod;' c ’„,m;h;Tms'Dy; 34
       e
ikimd' devdevx .;voåy' m;nuWSTvy;
VyJyteTy'tm;Tm;n' ikmn't' n voiTs yt( 35
Tvmev jgto n;i.rr;,;imv s'≈y"
kˇ;Rphˇ;R p;t; c ]wloKy' Tv' ]yImy" 36
  'w         R
se{®{;i¶vsui.r;idTywm®diêi."
                w
ic'Tyse Tvmic'Ty;Tmn( smStwív yoigi." 37
jgTyq| jg•;q .;r;vtr,eCzy;
      e   e
avtI,;Råis mTyRWu tv;'xí;hmg[j" 38
mnu„ylIl;' .gvn( .jt; .vt; sur;"
iv@MbyNtSTvLlIl;' svR Ev sh;ste 39
avt;yR .v;NpUv| gok⁄le tu sur;'gn;"
              e
£°@;qRm;Tmn" pí;dvtIR,;Råis x;êt 40
a];vtI,Ryo" ’„, gop; Ev ih b;'/v;"
               Uue
goPyí sIdt" kSm;det;Nb'/np=se 41
dixRto m;nuWo .;vo dixRt' b;lc;plm(
tdy' dMyt;' ’„, du∑;Tm; dxn;yu/" 42
≈Ipr;xr ¨v;c
îit s'Sm;irt" ’„," iSmti.•oœs'p$"  u
a;Sfo$‰ mocy;m;s Svdeh' .oigb'/n;t( 43
a;nMy c;ip hSt;>y;mu.;>y;' m?ym' ixr"
             e
a;®Á;.u¶ixrs" p[,nˇ;R®iv£m" 44
p[;,;" f,eå.v'í;Sy ’„,Sy;'i`[ink⁄Ønw"
y]o•it' c k⁄®te nn;m;Sy ttiXxr" 45
    u    '
mUCz;Rmp;yy* .[;Ty; n;g" ’„,Sy reckì"
             360
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]d'@p;tinp;ten vv;m ®i/r' b¸ 46
t' iv.u¶ixrog[Ivm;Sye>ySßutxoi,tm(
                 U
ivloKy k®,' jGmuStTpTNyo m/usdnm( 47
n;gpTNy Ëcu"
         e
D;toåis devdevx svRDSTvmnuˇm"
pr' Jyoitric'Ty' yˇd'x" prmeêr" 48
n smq;R" sur;SStotu' ymnNy.v' iv.um(
SvÂpv,Rn' tSy kq' yoiWTkir„yit 49
          e
ySy;åi%lmhIVy;Rmjl;i¶pvn;Tmkm(
b[˜;'@mLpk;Lp;'x" Sto„y;mSt' kq' vym( 50
ymto n ivduinRTy' yTSvÂp' ih yoign"
prm;qRm,orLp' SqUl;TSqUl' nt;" Sm tm( 51
n ySy jNmne /;t; ySy c;'t;y n;'tk"
iSqitkˇ;R n c;NyoiSt ySy tSmw nmSsd; 52
kop" SvLpoåip te n;iSt iSqitp;lnmev te
k;r,' k;ilySy;Sy dmne ≈Uyt;' vc" 53
iS]yonukP˘ y;Ss;/Un;' mU!; dIn;í j'tv"
ytSttoSy dInSy =Myt;' =mt;'vr 54
smSt jgd;/;ro .v;nLpbl" f,I
            U eR
TvTp;dpIi@to jÁ;Nmuhˇ;Rın jIivtm( 55
       e
p•goLpvIy;Råy' Kv .v;N.uvn;≈y"
p[Iit√eW* smoT’∑gocr* .vtoåVyy 56
tt" k⁄® jgTSv;imNp[s;dmvsIdt"
             R
p[;,;'STyjit n;goåy' .tOi.=; p[dIyt;m( 57
.uvnex jg•;q mh;pu®WpUvj   R
              R
p[;,;'STyjit n;goåy' .tOi.=;' p[yCz n" 58
                     361
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
        e
ved;'tve¥ devx du∑dwTyinbhR,
              R
p[;,;'STyjit n;goåy' .tOi.=; p[dIyt;m( 59
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_É t;i.r;êSy Kl;'tdehoip p•g"
       e
p[sId devdevit p[;h v;Ky' xnw" xnw" 60
k;ily ¨v;c
tv;∑gu,mwêy| n;q Sv;.;ivk˘ prm(
inrSt;itxy' ySy tSy Sto„y;im ikNNvhm( 61
Tv' prSTv' pSy;¥" pr' Tvˇ" pr;Tmk
prSm;Tprmo ySTv' tSy Sto„y;im ikNNvhm( 62
     [       'e
ySm;d(b˜; c ®{í c'{{m®diên"
vsví sh;idTywStSy Sto„y;im ikNNvhm( 63
Ek;vyvsU+m;'xo ySywtdi%l' jgt(
kLpn;vyvSy;'xStSy Sto„y;im ikNNvhm( 64
sds{Uip,o ySy b[˜;¥;iS]Xoêr;"
prm;q| n j;n'it tSy Sto„y;im ikNNvhm( 65
               e
b[˜;¥wricRte yStu g'/pu„p;nulpnw"
         Uw
n'dn;idsmu∫tSsoCyRte v; kq' my; 66
ySy;vt;rÂp;i, devr;jSsd;∞Rit
n veiˇ prm' Âp' soåCyRte v; kq' my; 67
ivWye>ySsm;vOÊy sv;R=;i, c yoign"
    '
ymcRyit ?y;nen soåCyRte v; kq' my; 68
˙id s'kLPy y{Up' ?y;nen;c|it yoign"
.;vpu„p;idn; n;q" soCyRte v; kq' my; 69
           e
soåh' te devdevx n;cRn;d* Stut* n c
s;mQyRv;n( ’p;m;]mnovOiˇ" p[sId me 70
             362
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]spRj;itiry' £⁄r; ySy;' j;toiSm kÉxv
tTSv.;voåym];iSt n;pr;/o mm;Cyut 71
sOJyte .vt; sv| tq; s'ÓIyte jgt(
j;itÂpSv.;v;í sOJy'te sOjt; Tvy; 72
yq;h' .vt; sO∑o j;Ty; Âpe, ceêr
Sv.;ven c s;/uTv' tqed' cei∑t' my; 73
        e
y¥Nyq; p[vˇRy' devdev tto miy
Ny;åyo d<@inp;to vw tvwv vcn' yq; 74
tq;PyDe jgTSv;imNd'@' p;ittv;Nmiy
s Xl;~yoy' d'@STvˇo me n;Nyto vr" 75
htvIy;Re htivWo dimtoåh' Tvy;åCyut
jIivt' dIyt;mekm;D;py kroim ikm( 76
≈I.gv;nuv;c
n;] Sqey' Tvy; spR kd;ic¥mun;jle
spu]pirv;rSTv' smu{sill' v[j 77
               R
mTpd;in c te spR ÎÇ; mUıin s;gre
g®@" p•girpuSTviy n p[hir„yit 78
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuKTv; spRr;j' t' mumoc .gv;Nhir"
p[,My soip k⁄„,;y jg;m pys;' ini/m( 79
       U
pXyt;' svR.t;n;' s.OTysutb;'/v"
smSt.;y;Rsiht" pirTyJy Svk˘ Ódm( 80
gte spRe pir„vJy mOt' punirv;gtm(
     R    e    eR R w
gop; mUıin h;dRn isiWcun]jwjl" 81
’„,miKl∑km;R,mNye iviSmtcets"
  u u
tu∑vmiuR dt; gop; ÎÇ; ixvjl;' ndIm( 82
                     363
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
                e
gIym;n" s gopIi.í;irtwSs;/uci∑tw"
s'StUym;no gopwí ’„,o v[jmup;gmt( 83
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo s¢moå?y;y" 7
≈Ipr;xr ¨v;c
g;" p;ly't* c pun" siht* blkÉxv*
.[mm;,* vne tiSmn[My' t;lvn' gt* 1
           u
tˇu t;lvn' idVy' /enko n;m d;nv"
mOgm;'s’t;h;r" sd;?y;Ste %r;’it" 2
tˇu t;lvn' pKvfls'pTsmiNvtm(
                  u
ÎÇ; SpOh;iNvt; gop; fl;d;neåb[vNvc" 3
gop; Ëcu"
              u Éw
he r;m he k⁄„, sd; /enknW r+yte
  [e
.Updxo ytStSm;TpKv;nIm;in s'it vw 4
fl;in pXy t;l;n;' g'/;moidtid'ix vw
vymet;Ny.IPs;m" p;Ty't;' yid rocte 5
≈Ipr;xr ¨v;c
îit gopk⁄m;r;,;' ≈uTv; s'kWR,o vc"
EtTkˇRVyimTyuKTv; p;ty;m;s t;in vw
’„,í p;ty;m;s .uivt;in fl;in vw 6
fl;n;' ptt;' xBdm;k<yR sudr;sd"  u
a;jg;m s du∑;Tm; kop;∂wtygdR." 7e
pŒ;mu.;>y;' s td; piím;>y;' bl' blI
j`;noris t;>y;' c s c ten;>ygOÁt 8
            '
gOhITv; .[;my;m;s s;eåbre gtjIivtm(
             e
tiSm•ev s ic=ep vegn tO,r;jin 9
              364
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tt" fl;Nynek;in t;l;g[;i•ptN%r"
pOiqVy;' p;ty;m;s mh;v;to `n;inv 10
aNy;nq sj;tIy;n;gt;NdwTygdR.;n(
’„,ií=ep t;l;g[e bl.{í lIly; 11
=,en;l'’t; pOQvI pKvwSt;lflwStd;
      w e     ue
dwTy gdR.dehí mw]y xux.åi/km( 12
tto g;vo inr;b;/;StiSm'St;lvne i√j
nvx„p' su%' ce®yR• .uˇ_m.UTpur; 13
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xoå∑moå?y;y" 8
≈Ipr;xr ¨v;c
       e
tiSmn[;s.dwtye s;nuge ivinp;itte
s*My' tÌopgopIn;' rMy' t;lvn' b.* 1
            e
ttSt* j;thW*R tu vsudvsut;vu.*
     u e
hTv; /enkdwty' .;'@Irv$m;gt* 2
+velm;n* p[g;y't* ivicNv't* c p;dp;n(
c;ry't* c g; dUre Vy;hr't* c n;mi." 3
    e
iny;Rgp;xSk˘/* t* vnm;l;iv.UiWt*
   u
xux.;te mh;Tm;n* b;lÍ'g;ivvWR.* 4
suv,;|jncU,;R>y;' t* td; ÂiWt;'br*
  '    u         u
mhe{;yu/s'yˇ_* êet’„,;ivv;'bd* 5
certul*Rkisı;i." £°@;i.irtretrm(
smStlokn;q;n;' n;q.Ut* .uv' gt* 6
mnu„y/m;Ri.rt* m;ny't* mnu„yt;m(
                R
t∆;itgu,yuˇ_;i." i£@;i.íertuvnm( 7
             w
ttSTv;'doilk;i.í inyuıí mh;bl*
                     365
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
Vy;y;m' c£tuSt] =ep,IywStq;Xmi." 8
tiLlPsursurSt] Áu.yo rmm;,yo"
       '
a;jg;m p[lb;:yo gopveWitroiht" 9
soåvg;ht inXx'kSteW;' m?ymm;nuW"
            '
m;nuW' vpur;Sq;y p[lbo d;nvoˇm" 10
tyoiXz{;'trp[Pe surivWÁmmNyt
’„,' tto r*ih,ey' h't'u c£É mnorqm( 11
hir,;£°@n' n;m b;l£°@nk˘ tt"
  ⁄
p[kvNR to ih te svRe √*√* yugpduiTqt* 12
             ' e
≈Id;ª; sh goiv'd" p[lbn tq; bl"
                u
gop;lwrprwí;Nye gop;l;" puPluvStt" 13
               '
≈Id;m;n' tt" ’„," p[lb' roih,Isut"
           ew
ijtv;N’„,p=Iywg;RprNye pr;ijt;" 14
te v;hy'tSTvNyoNy' .;'@Ir' v$meTy vw
      u
puninRvvOtSsvRe yeye t] pr;ijt;" 15
        e     u
s'kWR,' tu Sk˘/n xI`[miT=Pyd;nv"
n.SSql' jg;m;xu sc'{ îv v;ird" 16
ashn[*ih,eySy s .;r' d;nvoˇm"
vvO/e s mh;k;y" p[;vOWIv bl;hk" 17
s'kWR,Stu t' ÎÇ; dG/xwlopm;’itm(
ßGd;ml'b;.r,' mk⁄$;$opmStkm( 18
r*{' xk$c£;=' p;dNy;s cliT=itm(
a.Itmns; ten r=s; roih,Isut"
iÓym;,Stt" ’„,imd' vcnmb[vIt( 19
’„,;’„, iÓy;MyeW pvRtodg[miˇRn;  U
kÉn;ip pXy dwTyen gop;lCzµÂip,; 20
              366
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]      [
yd] s;'pt' k;y| my; m/uinWUdn(
tTkQyt;' p[y;TyeW dur;Tm;itTvr;iNvt" 21
≈Ipr;xr ¨v;c
tm;h r;m' goiv'diSSmti.•oœs'p$"  u
              [
mh;Tm; r*ih,eySy blvIyRpm;,ivt( 22
≈I’„, ¨v;c
ikmy' m;nuWo .;vo Vyˇ_mev;vl'Byte
          u
sv;RTmn( svRgÁ;n;' guÁguÁ;Tmn; Tvy; 23
Smr;XoWjgäIjk;r,' k;r,;g[j
a;Tm;nmek˘ t√∞ jgTyek;,Rve c yt( 24
ik' n veiTs yq;h' c Tv' cwk˘ k;r,' .uv"
.;r;vt;r,;q;Ry mÊyRlokmup;gt* 25
        ' u
n.iXxrStebvh;í kÉx;" p;d* i=itvRK]mn'tviˆ"
somo mnSte êist' smIr,o idxítßoåVyy b;hvSte 26
shßbK]o .gv;Nmh;Tm; shßhSt;'i`[xrIr.ed"
shßpµo∫vyoinr;¥SshßxSTv;' munyo gO,it 27  '
                w
idVy' ih Âp' tv veiˇ n;Nyo devrXoWwrvt;rÂpm(
                       w
tdCyRte veiTs n ik' yd'te TvYyev ivê' lym>yupit 28
     e
Tvy; /Oty' /r,I ib.iˇR cr;cr' ivêmn'tmUˇeR
       w
’t;id.edrj k;lÂpo inmeWpUv;Re jgdetdiTs 29
aˇ' yq; v;@vviˆn;'bu ihmSvÂp' pirgOÁ k;Stm(
           ' u '
ihm;cle .;numt;exsg;∆lTvm>yeit punStdev 30
Ev' Tvy; s'hr,eåˇmet∆gTsmSt' Tvd/Ink˘ pun"
tvwv sg;Ry smu¥tSy jgÊvm>yeTysukLpmIx 31
.v;nh' c ivê;Tm•ekmev c k;r,m(
             e
jgtoSy jgTyqRe .edn;v;' VyviSqt* 32
                     367
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
tTSmyRt;mmey;Tm'STvy;Tm; jih d;nvm(
           U
m;nu„ymev;vl'By b'/n;' i£yt;' ihtm( 33
≈I pr;xr ¨v;c
îit s'Sm;irto ivp[ ’„,en sumh;Tmn;
            '
ivhSy pI@y;m;s p[lb' blv;Nbl" 34
mui∑n; sohnNmUi?nR kops'rˇ_locn"
ten c;Sy p[h;re, bihy;Rte ivlocne 35
s in„k;istmiSt„ko mu%;Czoi,tmu√mn(
inpp;t mhIpOœe dwTyvy;Re mm;r c 36
  '
p[lb' inht' ÎÇ; blen;∫utkmR,;
     u u            u
p[˙∑;Stu∑vgoRp;Ss;/us;i?vit c;b[vn( 37
s'StUym;no gopwStu r;mo dwTye inp;itte
   '         e ⁄
p[lb' sh ’„,en pung;Rklm;yy* 38
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo nvmoå?y;y" 9
≈Ipr;xr ¨v;c
tyoivRhrtorev' r;mkÉxvyov[jeR
p[;vO@( VytIt; ivksTsroj; c;.vCzrt( 1
av;puSt;pmTyq| xfyR" pLvlodkÉ
pu]=e];idsˇ_Én mmTven yq; gOhI 2
myUr; m*nm;tSqu" pirTyˇ_md; vne
as;rt;' pirD;y s's;rSyev yoign" 3
¨TsOJy jlsvRSv' ivml;iSstmUˇy"  R
tTyjuí;'br' me`; gOh' ivD;inno yq; 4
      u
xrTsUy;|xt¢;in yyuXxoW' sr;'is c
b◊;l'bmmTven ˙dy;nIv deihn;m( 5
              368
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]   uw
k⁄mdXxrd'.;'is yoGyt;l=,' yyu"
      R
avbo/wmn;'sIv smTvmml;Tmn;m( 6
t;rk;ivmle Vyoiª rr;j;%'@m'@l"
               ⁄
c'{írmdeh;Tm; yogI s;/ukle yq; 7
xnkìXxnkìStIr' tTyjuí jl;xy;"
            w R
mmTv' =e]pu];idÂ!mu∞yq; bu/;" 8
        '          u
pUv| Tyˇ_ìSsr;e.oi.h|s; yog' punyRy"
    w       '
Klex" k⁄yoigno XoWwrtr;yht; îv 9
in.Oto .vdTyq| smu{iSStimtodk"
£m;v;¢mh;yogo ivíl;Tm; yq; yit" 10
svR];itp[s•;in sill;in tq;å.vn(
                 e
D;te svRgte iv„,* mn;'sIv sum/s;m( 11
b.Uv inmRl' Vyom xrd; ?vSttoydm(
yog;i¶dG/Klex*`' yoign;imv m;nsm( 12
     u
sUy;|xjint' t;p' inNye t;r;pit" xmm(
ah'm;no∫v' du"%' ivvek" sumh;inv 13
n.soBd' .uv" p'k˘ k;lu„y' c;'.sXxrt(
         e
î'i{y;,I'i{y;qR>y" p[Ty;h;r îv;hrt( 14
p[;,;y;m îv;'.oi.Ssrs;' ’tpUrkì"
              ˘
a>ySyteånuidvs' reck;k⁄.k;idi." 15
ivml;'brn=]e k;le c;>y;gte v[je
   e
ddx|{o mh;r'.;yo¥t;'St;Nv[j*ks" 16
’„,St;nuTsuk;NÎÇ; gop;nuTsvl;ls;n(
k*tUhl;idd' v;Ky' p[;h vOı;Nmh;mit" 17
koåy' x£mho n;m yen vo hWR a;gt"
p[;h t' n'dgopí pOCz'tmits;drm( 18
                     369
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
n'dgop ¨v;c
me`;n;' pys;' cexo devr;jXx£tu"
              u
ten s'coidt; me`; vW|Ty'bmy' rsm( 19
t√Oi∑jint' sSy' vymNye c deihn"
      '
vˇRy;mopyuj;n;StpRy;mí devt;" 20
=IrvTy îm; g;vo vTsvTyí invOt;" R
       w
ten s'viıRtSsSywStu∑;" pu∑; .v'it vw 21
             u
n;sSy; n;tO,; .UimnR bu.=;idRto jn"
ÎXyte y] ÎXy'te vOi∑m'to bl;hk;" 22
               R
.*mmetTpyo duG/' goi." sUySy v;irdw"
pjRNySsvRlokSyo∫v;y .uiv vWRit 23
tSm;Tp[;vOiW r;j;nSsvRe x£˘ mud; yut;"
     e
m%wSsurxmcRiNt vymNye c m;nv;" 24
≈Ipr;xr ¨v;c
n'dgopSy vcn' ≈uTveTq' x£pUjne
        '
roW;y i]dxe{Sy p[;h d;modrStd; 25
n vy' ’iWkˇ;Rro v;i,Jy;jIivno n c
g;voSm∂wvt' t;t vy' vncr; yt" 26
a;iNvi=k° ]yI v;ˇ;R d'@nIitStq; pr;
iv¥; ctu∑y' cwt√;ˇ;Rm;]' Í,u„v me 27
’iWvRi,Jy; t√∞ tOtIy' pxup;lnm(
iv¥; Áek; mh;.;g v;ˇ;R vOiˇ]y;≈y; 28
         R
kWRk;,;' ’iWvOiˇ" p<y' ivpi,jIivn;m(
               ew
aSm;k˘ g*" pr;vOiˇv;Rˇ;R.diry' i]i." 29
iv¥y; yo yy; yuˇ_StSy s; dwvt' mht(
swv pUJy;cRnIy; c swv tSyopk;irk; 30
             370
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]yo ySy flmXnNvw pUjyTypr' nr"
     e
îh c p[Ty cwv;s* n td;“oit xo.nm( 31
’„y;'t; p[iqt; sIm; mIm;'t' c punvRnm(
vn;'t; igrySsvRe te c;Sm;k˘ pr; git" 32
n √;rb'/;vr,; n gOh=ei],Stq;
sui%nSTvi%le lokÉ yq; vw c£c;ir," 33
  '
≈Uyte igryíwv vneiSmNk;mÂip,"
tˇ{Up' sm;Sq;y rm'te SveWu s;nuWu 34
yd; cwte p[b;?y'te teW;' ye k;nn*ks"
td; is'h;idÂpwSt;N`;ty'it mhI/r;" 35
igiryDSTvy' tSm;ÌoyDí p[vÊyRt;m(
        'e
ikmSm;k˘ mhe{, g;vXxwl;í devt;" 36
m']yDpr; ivp[;SsIryD;í kWRk;"
igirgoyDxIl;í vymi{vn;≈y;" 37
tSm;ÌovıRnXxwlo .vi∫ivRiv/;hR,"   w
aCyRt;' pUJyt;' me?y;NpxUNhTv; iv/;nt" 38
svR`oWSy s'doho gOÁt;' m; ivc;yRt;m(
.oJy't;' ten vw ivp[;Stq; ye c;i.v;'zk;" 39
t];icRte ’te home .oijteWu i√j;itWu
xrTpu„p’t;pI@;" pirgCz'tu gog,;" 40
EtNmm mt' gop;Ss'pI[ Ty; i£yte yid
tt" ’t; .veTp[IitgRv;m{eStq; mm 41
≈Ipr;xr ¨v;c
îit tSy vc" ≈uTv; n'd;¥;Ste v[j*ks"
                    u
p[ITyuTf⁄Llmu%; gop;Ss;/us;i?vTyq;b[vn( 42
xo.n' te mt' vTs ydet∫vtoidtm(
                     371
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
tTkir„y;mhe sv| igiryD" p[vÊyRt;m( 43
tq; c ’tv'tSte igiryD v[j*ks"
         Ru
di/p;ysm;'s;¥wddXxwlbil' tt" 44
i√j;'í .ojy;m;suXxtxoåq shßx" 45
g;vXxwl' ttí£⁄ricRt;St;" p[di=,m(
vOW.;í;itnd|tSstoy; jld; îv 46
     R
igirmUıin ’„,oåip xwlohimit mUiˇRm;n(
  u e
bu.j•' b¸tr' gopvy;R˙t' i√j 47
   w
Svenv ’„,o Âpe, gopwSsh igreiXxr"
ai/®Á;cRy;m;s i√tIy;m;TmnStnum( 48
a'tı;Rn' gte tiSmNgop; lB?v; tto vr;n(
’Tv; igirm%' goœ' injm>y;yyu" pun" 49
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo dxmoå?y;y" 10
≈Ipr;xr ¨v;c
           e
m%e p[ithte x£o mw]y;it®W;iNvt"
s'vˇRk˘ n;m g,' toyd;n;mq;åb[vIt( 1
.o.o me/; inxMywt√cn' gdto mm
a;D;n'trmev;xu i£yt;mivc;irtm( 2
      u    ew
n'dgopSsudbiuR ıg;RprNywSsh;yv;n(
’„,;≈y' bl;?m;to m%.'gmcIkrt( 3
a;jIvo y;" prSteW;' g;vStSy c k;r,m(
t;g;vo vOi∑p;ten pI@‰Nt;' vcn;Nmm 4
         '
ahmPyi{Í'g;.' tugm;®Á v;r,m(
s;h;Yy' v" kir„y;im v;YvMbUTsgRyoijtm( 5
≈Ipr;xr ¨v;c
              372
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]            u u
îTy;D¢;SttSten mumcSte bl;hk;"
v;tvW| mh;.Imm.;v;y gv;' i√j 6
tt" =,en pOiqvI kk⁄.;ebrmev c '
          e
Ek˘ /;r;mh;s;rpUr,n;.vNmune 7
iv¥uLlt;kW;`;t]Stwirv `nw`nm(    R
n;d;pUirtidKc£ì/;Rr;s;rmp;Tyt 8
a'/k;rI’te lokÉ vWRi∫rinx' `nw"
a/ío?v| c ityRk™ c jgd;Pyimv;.vt( 9
g;vStu ten ptt; vWRv;ten veign;
/Ut;" p[;,;Ô¸Ss•i]ksiKqixro/r;" 10
£o@en vTs;n;£My tSqurNy; mh;mune
                e
g;vo ivvTs;í ’t; v;irpUr, c;pr;" 11
vTs;í dInvdn; v;tk˘iptk˘/r;"
                 u
];ih];hITyLpxBd;" ’„,mUcirv;tur;" 12
ttStÌok⁄l' sv| gogopIgops'klm(    ⁄
           e
atIv;ˇ| hirÎRÇ; mw]y;ic'tyˇd; 13
      'e
EtT’t' mhe{, m%.'givroi/n;
tdetdi%l' goœ' ];tVym/un; my; 14
         u
îmmi{mh' /wy;RdTp;$‰o®ix%;`nm(
              u
/;riy„y;im goœSy pOqCz]imvopir 15
≈Ipr;xr ¨v;c
îit ’Tv;mit' ’„,o govıRnmhI/rm(
     w   w
¨Tp;$(ykkre,v /;ry;m;s lIly; 16
gop;'í;h hsHz*irSsmuTp;i$t.U/r"
ivx?vm]Tvirt;" ’t' vWRinv;r,m( 17
suinv;teWu deXoWu yq; joWimh;Syt;m(
                     373
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
                  w
p[ivXyt;' n .etVy' igirp;t;∞ in.Ry" 18
               e
îTyuˇ_;Sten te gop; ivivxug;R/nwSsh
          w
xk$;roiptw.;|@g;RPe yí;s;rpIi@t;" 19
’„,oip t' d/;rwv xwlmTy'tinílm(
           R
v[j*kv;isi.hRWiviSmt;=winRrIi=t" 20
       ≥w
gopgopIjnw˙∑" p[IitivSt;irte=,w"
s'StUym;ncirt" ’„,Xxwlm/;ryt( 21
             R|
s¢r;]' mh;me/; vvWundgok⁄le
  e
î'{, coidt; ivp[ gop;n;' n;xk;ir,; 22
tto /Ote mh;xwle pir];te c gok⁄le
imQy;p[itDo bli.√;ry;m;s t;N`n;n( 23
         'e
Vy.[e n.is dev{e ivtq;TmvcSyq
in„£My gok⁄l' ˙∑' SvSq;n' punr;gmt( 24
mumoc ’„,oip td; govıRnmh;clm(
            wR
SvSq;ne iviSmtmu%Î∑StwStu v[j*ksw" 25
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'x Ek;dxoå?y;y" 11
≈Ipr;xr ¨v;c
/Ote govıRne xwle pir];te c gok⁄le
rocy;m;s ’„,Sy dxRn' p;kx;sn" 1
soåi/®Á mh;n;gmwr;vtmim]ijt(
govıRnigr* ’„,' ddxR i]dXoêr" 2
                R
c;ry't' mh;vIy| g;Stu gopvpu/rm(
’TòSy jgto gop' vOt' gopk⁄m;rkì" 3
        e w'
g®@' c ddx;R∞rtı;Rngt' i√j
                 '
’tCz;y' hremiUR ?nR p=;>y;' pi=pugvm( 4
              374
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]        '
av®Á s n;ge{;dek;'te m/usdnm( U
x£SsiSmtm;hed' p[IitivSt;irte=," 5
î'{ ¨v;c
’„,’„, Í,u„ved' ydqR mh;m;gt"
TvTsmIp' mh;b;ho nwti∞'Ty' Tvy;åNyq; 6
.;r;vt;r,;q;Ry pOiqVy;" pOiqvItle
     e
avtI,;Råi%l;/;r Tvmev prmeêr 7
m%.'givro/en my; gok⁄ln;xk;"
           e
sm;id∑; mh;me`;Stwíd' kdn' ’tm( 8
];t;St;í Tvy; g;vSsmuTp;$‰ mhI/rm(
                 e
ten;åh' toiWto vIrkmR,;åTy∫utn te 9
s;i/t' ’„, dev;n;mh' mNye p[yojnm(
           w É
Tvy;ymi{p[vr" kre,kn yıOt" 10
goi.í coidt" ’„, TvTsk;ximh;gt"
Tvy; ];t;i.rTyq| yu„mTsTk;rk;r,;t( 11
s Tv;' ’„,;i.We+y;im gv;' v;Kyp[coidt"
  '
¨pe{Tve gv;im'{o goiv'dSTv' .iv„yis 12
≈Ipr;xr ¨v;c
aqopv;Á;d;d;y `'$;mwr;vt;Ìj;t(
ai.Wek˘ ty; c£É piv]jlpU,y; 13 R
i£ym;,eåi.WekÉ tu g;v" ’„,Sy tT=,;t(
              R
p[òvo∫UtduG/;{;| s¥í£⁄vsNu /r;m( 14
             'e
ai.iWCy gv;' v;Ky;dup{' vw jn;dRnm(
p[ITy; sp[≈y' v;Ky' punr;h xcIpit" 15
gv;metT’t' v;Ky' tq;Nydip me Í,u
   [
yd(bvIim mh;.;g .;r;vtr,eCzy; 16
                     375
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
mm'x" pu®WVy;`[ pOiqVy;' pOiqvI/r
     e R
avtI,;Råjunon;m s'r+yo .vt; sd; 17
.;r;vtr,e s;Á' s te vIr" kir„yit
s'r=,Iyo .vt; yq;Tm; m/usdn 18  U
≈I.gv;nuv;c
j;n;im .;rte v'Xo j;t' p;q| tv;'xt"
tmh' p;liy„y;im y;vTSq;Sy;im .Utle 19
y;vNmhItle x£ Sq;Sy;Myhmir'dm
      R      'e
n t;vdjun' kií∂ev{ yui/ je„yit 20
           w
k˘so n;m mh;b;¸dRTyoåir∑Stq;åsur"
kÉxI k⁄vly;pI@o nrk;¥;Stq; pre 21
       'e
hteWu teWu dev{ .iv„yit mh;hv"
t] iviı shß;= .;r;vtr,' ’tm( 22
                R
s Tv' gCz n s't;p' pu];qRe kˇumhRis
   R
n;junSy irpu" kiíNmm;g[e p[.iv„yit 23
  R
ajun;qRe Tvh' sv;RNyui/iœrpurogm;n(
          ˘
invOˇe .;rte yuıe k⁄Tyw d;Sy;Myiv=t;m( 24
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_" s'pir„vJy dev;r;jo jn;dRnm(
a;®Áwr;vt' n;g' punrev idv' yy* 25
              e
’„,o ih sihto goi.g;Rp;lwí punv[jm( R
               e
a;jg;m;åq gopIn;' Îi∑pUtn vTmRn; 26
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo √;dxoå?y;y" 12
≈Ipr;xr ¨v;c
gte x£É tu gop;l;" ’„,miKl∑k;ir,m(
              376
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]Ëcu" p[ITy; /Ot' ÎÇ; ten govıRn;clm( 1
vymSm;Nmh;.;g .gvNmhto .y;t(
g;ví .vt; ];t; igir/;r,kmR,; 2
               u
b;l£°@eymtul; gop;lTv' jugiPstm(
idVy' c .vt" kmR ikmetˇ;t kQyt;m( 3
            u
k;lIyo dimtStoye /enko ivinp;itt"
/Oto govıRní;y' x'ikt;in mn;'is n" 4
sTy' sTy' hre" p;d* xp;moåimt iv£m
yq;v√IyRm;loKy n Tv;' mNy;mhe nrm( 5
p[IitSsS]Ik⁄m;rSy v[jSy Tviy kÉxv
kmR cedmxKy' yTsmStwiS]dxwrip 6
b;lTv' c;itvIyRTv' jNm c;Sm;su xo.nm(
ic'Tym;nmmey;TmHz'k;' ’„, p[yCzit 7
devo v; d;nvo v; Tv' y=o gN/vR Ev v;
ikmSm;k˘ ivc;re, b;'/voåis nmoStu te 8
≈Ipr;xr ¨v;c
=,' .UTv; Tvs* tU„,I' ik'icTp[,ykopv;n(
         w
îTyevmuˇ_Stwg*Rp" ’„,oPy;h mh;mit" 9
≈I.gv;nuv;c
   ' e
mTs'b/n vo gop; yid l∆; n j;yte
Xl;~yo v;h' tt" ik' vo ivc;re, p[yojnm( 10
yid voåiSt miy p[Iit" Xl;~yoåh' .vt;' yid
     u
td;Tmb'/sÎxI buiıvR" i£y;t;' miy 11
n;h' devo n gN/v;Re n y=o n c d;nv"
ah' vo b;'/vo j;to nwti∞'TyimtoåNyq; 12
≈Ipr;xr ¨v;c
                     377
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
îit ≈uTv; hrev;RKy' bım*n;Stto vnm(
   e
yyug;Rp; mh;.;g tSmNp[,ykoipin 13
’„,Stu ivml' Vyom xr∞'{Sy c'i{k;m(
     u
td; k⁄midnI' f⁄Ll;m;moidtidgNtr;m( 14
          '
vnr;jI' tq; kÀj∫Ogm;l;mnohr;m(
ivloKy sh gopIi.mRní£É rit' p[it 15
ivn; r;me, m/urmtIv vint;ip[ym(
jg* klpd' x*irSt;rm'{’t£mm( 16
rMy' gIt?vin' ≈uTv; s'TyJy;vsq;'Std;
                 U
a;jGmuSTvirt; goPyo y];Ste m/usdn" 17
       R
xnwXxnwjg* gopI k;icˇSy ly;nugm(
dˇ;v/;n; k;ic∞ tmev mns;Smrt( 18
k;icT’„,eit’„,eit p[oKTv; l∆;mup;yy*
        e
yy* c k;icTp[m;'/; tTp;êRmivl'ibtm( 19
k;ic∞;vsqSy;'te iSqTv; ÎÇ; bihgu®m( R
tNmyTven goiv'd' d?y* mIiltlocn; 20
ti∞ˇivml;Ò;d=I,pu<ycy; tq;
tdp[;i¢mh;du"%ivlIn;XoWp;tk; 21
ic'ty'tI jgTsUit' prb[˜SvÂip,m(
in®Cz(v;sty; muiˇ'_ gt;Ny; gopkNyk; 22
gopIpirvOto r;i]' xr∞'{mnorm;m(
m;ny;m;s goiv'do r;s;r'.rsoTsuk" 23
      '
goPyí vOdx" ’„,ce∑;Sv;yˇmUˇy"  R
            |
aNydex' gte ’„,e ce®vOd;vn;'trm( 24
             u
’„,e inbı˙dy; îdmUc" prSprm( 25
’„,oåhmeW lilt' v[j;My;loKyt;' git"
             378
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]aNy; b[vIit ’„,Sy mm gIitinRxMyt;m( 26
du∑k;ily itœ;] ’„,ohimit c;pr;
b;¸m;Sfo$‰ ’„,Sy lIly; svRm;dde 27
                ì
aNy; b[vIit .o gop; inXx'k" SqIyt;imit
al' vOi∑.yen;] /Oto govıRno my; 28
  u
/enkoåy' my;i=¢o ivcr'tu yqeCzy;
g;vo b[vIit cwv;Ny; ’„mlIl;nus;ir,I 29
Ev' n;n;p[k;r;su ’„,ce∑; su t;Std;
goPyo Vyg[;Ssm' ce rMy' vONd;vn;'trm( 30
ivloKywk; .uv' p[;h gopI gopvr;'gn;
pulk;'ictsv;|gI ivk;isnynoTpl; 31
     ' ⁄
?vjvj[;kx;Bj;'kre%;v'Ty;il pXyt
pd;Nyet;in ’„,Sy lIl;liltg;imn" 32
k;ip ten sm;y;t; ’tpu<y; md;ls;
pd;in tSy;íwt;in `n;NyLptnUin c 33
               u
pu„p;pcym]o∞wí£É d;modre /[vm(
yen;g[;£;'tm;];i, pd;Ny] mh;Tmn" 34
a]opivXy vw ten k;icTpu„pwrl'’t;
aNyjNmin sv;RTm; iv„,ur>yicRtSty; 35
pu„pb'/ns'm;n’tm;n;mp;Sy t;m(
            e
n'dgopsuto y;to m;gR,;nen pXyt 36
anuy;twnm];Ny; int'b.rm'qr;
                 '
y; g'tVye {ut' y;it inªp;d;g[siSqit" 37
hStNySt;g[hStey' ten y;it tq; s%I
an;yˇpdNy;s; l+yte pdpıit" 38
           eR w
hSts'SpxRm;]e, /UˇnW; ivm;int;
                     379
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
nwr;Xy;Nm'dg;imNy; invOˇ' l+yte pdm( 39
                '
nUnmuˇ_; Tvr;mIit punre„y;imteitkm(
         w
ten ’„,en yenW; Tvirt; pdpıit" 40
p[iv∑o ghn' ’„," pdm] n l+yte
invˇR?v' xx;'kSy nwt∂Ii/itgocre 41
invOˇ;St;Std; goPyo inr;x;" ’„,dxRne
ymun;tIrm;s;¥ jguSt∞irt' tq; 42
tto dÎxur;y;'t' ivk;ismu%p'kjm(
goPyS]wloKygo¢;r' ’„,miKl∑cei∑tm( 43
k;icd;loKy goiv'dm;y;'tmithiWRt;
’„,’„,eit ’„,eit p[;h n;NydudIryt( 44
     U[ ' u
k;icd(..gr' ’Tv; ll;$flk˘ hirm(
        '
ivloKy ne].Og;>y;' pp* tNmu%p'kjm( 45
k;icd;loKy goiv'd' inmIiltivlocn;
tSywv Âp' ?y;y'tI yog;Â!ev s; b.* 46
                 U[ '
tt" k;'iciTp[y;l;pw" k;'icd(..gvIi=tw"
              e
inNyeånunymNy;' c krSpxRn m;/v" 47
            e
t;i." p[s•icˇ;i.g;RpIi.Ssh s;drm(
rr;s r;sgoœIi.®d;rcirto hir" 48
r;sm'@lb'/oip ’„,p;êRmnuJZt;
           e
gopIjnen nwv;.UdkSq;niSqr;Tmn; 49
          ì
hSten gOÁ cwkk;' gopIn;' r;sm'@le
ck;r tTkrSpxRinmIiltÎx' hir" 50
tt" p[vvOte r;síl√lyinSvn"
anuy;txrTk;VygeygIitrnu£m;t( 51
               u
’„,Xxr∞'{ms' k*mudI' k⁄md;krm(
             380
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]jg* gopIjnSTvek ’„,n;m pun"pun" 52
       w
pirvOiˇ≈me,k; cl√lyl;ipnIm(
dd* b;¸lt;' Sk˘/e gopI m/uin`;itn" 53
               'u
k;icTp[ivlsä;¸' pirr>y cucb tm(
gopIgItStuitVy;j;i•pu,; m/usdnm( 54   U
gopIkpols'XleWmi.gMy hre.j*   Ru
              u
pulkoÌmsSy;y Sved;'b`nt;' gt* 55
r;sgey' jg* ’„,o y;vˇ;rtr?vin"
s;/u ’„,eit ’„,eit t;vˇ; i√gu,' jgu" 56
   u     R    u
gtengmn' c£⁄vln' s'm%' yyu"
            u
p[itlom;nulom;>y;' .ejg*Rp;'gn; hirm( 57
s tq; sh gopI.I rr;s m/usdn"    U
yq;Bdkoi$p[itm" =,Sten ivn;å.vt( 58
               RO
t; v;yRm;,;" piti." iptOi..[;ti.Stq;
’„,' gop;'gn; r;]* rmy'it ritip[y;" 59
soåip kìxorkvyo m;nyNm/usdn"     U
reme t;i.rmey;Tm; =p;su=ipt;iht" 60
    R       Ue
t∫tOWu tq; t;su svR.tWu ceêr"
a;TmSvÂpÂpoås* Vy;pI v;yuirv iSqt" 61
        e
yq; smSt.UtWu n.oi¶" pOiqvI jlm(
v;yuí;Tm; tqwv;ås* Vy;Py svRmviSqt" 62
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo ]yodxo?y;y" 13
≈Ipr;xr ¨v;c
p[doW;g[e kd;…cˇu r;s;sˇ_É jn;dRne
];syNsmdo goœm·r∑Ssmup;gmt( 1
                     381
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
s toytoydCz;yStI+,Í'gokúlocn"
%ur;g[p;twrTyq| d;ryN/r,Itlm( 2
le≤lh;nSsin„peW' …j◊yoœ* pun"pun"
  '      U
s'r.;ivıl;'gl" ki#nSk˘/b'/n" 3
¨dg[kk⁄d;.ogp[m;,o durit£m"
             π
iv<mU]≤l¢pOœ;'go gv;mu√gk;rk" 4
   '
p[lbk˘#oåitmu%St®%;t;'ikt;nn"
p;tyNs gv;' g.;RNdwTyo vOW.Âp/Ok™ 5
sUdy'St;ps;nugo[ vn;n$it ySsd; 6
ttStmit`or;=mve+y;it.y;tur;"
gop; gop≤S]yíwv ’„,’„,eit cu£x" 7 ⁄ ë
…s'hn;d' ttí£É tlxBd' c kÉxv"
tCzBd≈v,;∞;ås* d;modrmup;yy* 8
ag[NyStivW;,;g[" ’„,k⁄≤=’te=,"
a>y/;vt du∑;Tm; ’„,' vOW.d;nv" 9
a;y;'t' dwTyvOW.' ÎÇ; ’„,o mh;bl"
n cc;l td; Sq;n;dvD;iSmtlIly; 10
a;s•' cwv jg[;h g[;hvNm/usdn"U
j`;n j;nun; k⁄=* ivW;,g[h,;clm( 11
tSy dpRbl' .'KTv; gOhItSy ivW;,yo"
apI@yd·r∑Sy k˘#÷ ÆKl•…mv;'brm( 12
           w
¨Tp;$‰ Í'gmek˘ tu tenv;t;@yˇt"
mm;r s mh;dwTyo mu%;Czo…,tmu√mn( 13
   ë u
tu∑vinRhte tiSmNdwTye gop; jn;dRnm(
j'.e hte shß;=' pur; devg,; yq; 14
                  R
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'xe ctudxoå?y;y" 14
             382
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]≈Ipr;xr ¨v;c
           u
kk⁄µit hteåir∑e /enkÉ ivinp;itte
   '
p[lbe in/n' in/n' nIte /Ote govıRn;cle 1
             '
dimte k;ilye n;ge .¶e tug{um√ye
ht;y;' pUtn;y;' c xk$e pirviˇRte 2
k˘s;y n;rd" p[;h yq;vOˇmnu£m;t(
yxod;devk°g.RpirvOˇ;¥XoWt" 3
≈uTv; tTskl' k˘so n;rd;∂evdxRn;t(
     e           u R
vsudv' p[it td; kop' c£É sudmit" 4
soitkop;dup;l>y svRy;dvs'sid
       w
jghR y;dv;'ív k;y| cwtdic'tyt( 5
y;v• blm;Â!* r;m’„,* sub;lk*
t;vdev my; v?y;vs;?y* Â!y*vn* 6
c;,Uro] mh;vIy;Re mui∑kí mh;bl"
         e
Et;>y;' mLlyuın m;riy„y;m dumtI 7  R
    R
/numhmh;yogVy;jen;nIy t* v[j;t(
tq; tq; yit„y;im y;Syete s'=y' yq; 8
êfLktny' xUrm£Àr' ydupgvm(  'u
          e
tyor;nyn;q;Ry p[Wiy„y;im gok⁄lm( 9
 '
vOd;vncr' `orm;de+y;im c kÉixnm(
t]wv;s;vitblSt;vu.* `;tiy„yit 10
gj" k⁄vl;y;pI@o mTsk;ximh;gt*
              e
`;tiy„yit v; gop* vsudvsut;vu.* 11
≈Ipr;xr ¨v;c
îTy;loCy s du∑;Tm; k˘so r;mjn;dRn*
h't'u ’tmitRvIr;v£Àr' v;Kymb[vIt( 12
                     383
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
k˘s ¨v;c
.o .o d;npte v;Ky' i£yt;' p[Itye mm
ît" Sy'dnm;®Á gMyt;' n'dgok⁄lm( 13
    e
vsudv sut* t] ivW,or'xsmu∫v*
         U
n;x;y ikl s'.t* mm du∑* p[vıRt" 14
   R         R
/numho mm;Py] ctudXy;' .iv„yit
a;ney* .vt; gTv; mLlyuı;y t] t* 15
c;,Urmui∑k* mLl* inyuık⁄xl* mm
        R
t;>y;' sh;nyoyuı' svRlokoå] pXytu 16
gj" k⁄vly;pI@o mh;m;]p[coidt"
             e
s v; hin„yte p;p* vsudv;Tmj* ixxU 17
       e         R
t* hTv; vsudv' c n'dgop' c dumitm(
          [ e u R
hin„ye iptr' cwnmugsn' sudmitm( 18
ttSsmStgop;n;' go/n;Nyi%l;Nyhm(
ivˇ' c;phir„y;im du∑;n;' m√/wiW,;m( 19
Tv;mOte y;dv;íwte i√Wo d;npte mm
EteW;' c v/;y;h' yit„yeånu£m;ˇt" 20
td; in„k˘$k˘ sv| r;Jymetdy;dvm(
p[s;i/„ye Tvy; tSm;NmTp[ITyw vIr gMyt;m( 21
           R
yq; c m;ihW' sipRdi/c;Pyuph;yR vw
gop;Ssm;ny'Tv;xu tq; v;Cy;STvy; c te 22
≈Ipr;xr ¨v;c
îTy;D¢Std;å£Àro mh;.;gvto i√j
p[Iitm;n.vT’„,' êo{+y;mIit sTvr" 23
tqeTyKTv; c r;j;n' rqm;®Á xo.nm(
iní£;m tt" puYy;R mqur;y; m/uip[y" 24
              384
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'xe p'cdxoå?y;y" 15
≈Ipr;xr ¨v;c
kÉxI c;ip blodg[" k˘sdUt" p[coidt"
            '
’„,Sy in/n;k;'=I vOd;vnmup;gmt( 1
      O
s %ur=t.UpœSs$;=ep/ut;'bd"  u
{utiv£;'tc'{;kúm;g;Re gop;nup;{vt( 2
tSy heiWtxBden gop;l; dwTyv;ijn"
goPyí .ys'iv¶; goiv'd' xr,' yyu" 3
];ih];hIit goiv'd" ≈uTv; teW;' tto vc"
stoyjld?v;ng'.Irimdmuˇ_v;n( 4
al' ];sen gop;l;" kÉixn" ik' .y;tur" w
    e
.vi∫g;Rpj;tI ywvIRrvIy| ivloPyte 5
ikmnen;Lps;re, heiWt;$opk;ir,;
  e
dwtyblv;Áen vLgt; du∑v;ijn; 6
EÁeih du∑ ’„,oåh' pU„,iSTvv ipn;k/Ot(
p;tiy„y;im dxn;Nvdn;di%l;'Stv 7
                  u
îTyuKTv;åSfo$‰ goiv'd" kÉixnSs'm%' yy*
           e
ivvOt;Syí soPyen' dwty;ê ¨p;{vt( 8
b;¸m;.oigt' ’Tv; m%e tSy jn;dRn"
   e
p[vxy;m;s td; kÉixno du∑v;ijn" 9
kÉixno vdn' ten ivxt; ’„,b;¸n;
         u
x;itt; dxn;" pet" ist;B.[;vyv; îv 10
’„,Sy vvO/e b;¸" kÉixdehgto i√j
             Ue
ivn;x;y yq; Vy;i/r;s'.t®pei=t" 11
ivp;i$toœo b¸l' sfÉn' ®i/r' vmn(
                     385
                   MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
soi=,I ivvOte c£É ivix∑e muˇ_b'/ne 12
j`;n /r,I' p;dwXx’NmU]' smuTsOjn(
Sved;{Rg;]Xx;'tí inyRàSsoå.vˇd; 13
          [
Vy;idt;Symh;r'/Ssoåsur" ’„,b;¸n;
            ue
inp;itto i√/; .Um* vw¥tn yq; {um" 14
i√p;de pOœpuCz;ıRe ≈v,wk;i=n;iskÉ
kÉixnSte i√/; .Ute xkle √e ivrejtu" 15
                  RO
hTv; tu kÉixn' ’„,o goplwmiuR dtwvt"
an;ySttnuSSvSqo hs'St]wv tiSqv;n( 16
tto goPyí gop;í hte kÉixin iviSmt;"
   u u '
tu∑v" pu@rIk;=mnur;gmnormm( 17
aq;h;'tihRto ivp[ n;rdo jlde iSqt"
kÉixn' inht' ÎÇ; hWRin.Rrm;ns" 18
s;/us;/u jg•;q lIlywv ydCyut
inhtoåy' Tvy; kÉxI KlexdiS]idv*ks;m( 19
yuıoTsukohmTyq| nrv;ijmh;hvm(
      R
a.UtpUvmNy] {∑u' Svg;Ridh;gt" 20
km;R<yå];vt;re te ’t;in m/usdn  U
             e
y;in twivRiSmt' cetStoWmetn me gtm( 21
  '
turgSy;Sy x£oip ’„, dev;í ib>yit
/utkÉsrj;lSy ÓeWtoå.[;vloikn" 22
ySm;ÊvywW du∑;Tm; ht" kÉxI jn;dRn
tSm;TkÉxvn;ª; Tv' lokÉ :y;to .iv„yis 23
                e
SvSTyStu te gim„y;im k˘syuıå/un; pun"
prêoåh sme„y;im Tvy; kÉixinWUdn 24
    e
¨g[snsute k˘se s;nuge ivinp;itte
            386
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna].;r;vt;rkˇ;R Tv' pOiqVy; pOiqvI/r 25
t];nekp[k;r;i, yuı;in pOiqvIi=t;m(
{∑Vy;in my; yu„mTp[,It;in jn;dRn 26
soåh' y;Sy;im goiv'd devk;y| mhT’tm(
Tvywv ividt' sv| SviSt teåStu v[j;Myhm( 27
n;rde gte ’„,Ssh gopwSs.;ijt"
ivvex gok⁄l' gopIne]p;nwk.;jnm( 28
îit ≈Iiv„,um;hpur;,e p'cm;'Xo Wo@xoå?y;y" 16
≈Ipr;xr ¨v;c
a£Àroåip ivin„£My Sy'dnen;xug;imn;
’„,s'dxRn;k;'=I p[yy* n'dgok⁄lm( 1
ic'ty;m;s c;£Àro n;iSt /Nytro my;
yohm'x;vtI,RSy mu%' {+y;im ci£," 2
            [
a¥ me sfl' jNm sup.;t;å.vi•x;
ydui•{;.p];=' iv„,o{R+y;Myh' mu%m( 3
       '
p;p' hrit yTpus;' SmOt' s'kLpn;mym(
  '
tTpu@rIknyn' iv„,o{R+y;Myh' mu%m( 4
      R
ivinjRGmuyto ved; ved;'g;Nyi%l;in c
{+y;im tTpr' /;m /;ª;' .gvto mu%m( 5
yDeWu yDpu®W" pu®Ww" pu®Woˇm"
îJyte yoåi%l;/;rSt' {+y;im jgTpitm( 6
îÇ; yim'{o yD;n;' xten;mrr;jt;m(
av;p tmn't;idmh' {+y;im kÉxvm( 7
     '
n b[˜; ne{®{;iêvSv;idTym®Ì,;"
ySy SvÂp' j;n'it p[Ty=' y;it me hir" 8
                     387
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
               Ue
sv;RTm; svRivTsvRSsvR.t„vviSqt"
yoÁåic'TyoåVyyo Vy;pI s v+yit my; sh 9
      R
mTSy kÀmvr;h;êis'hÂp;idi." iSqitm(
ck;r jgto yoåj" soå¥ m;' p[lip„yit 10
    [
s;'pt' c jgTSv;mI k;yRm;Tm˙idiSqtm(
ktu| mnu„yt;' p[;¢SSveCz;deh/OdVyy" 11
yon't" pOiqvI' /ˇe Xo%riSqits'iSqt;m(
                e
soåvtI,;Re jgTyqRe m;m £Àrit v+yit 12
     u      ' u
iptOp]su˙d(.;[ tOm;tOb/myIimm;m(
yNm;y;' n;lmuˇtu| jgˇSmw nmonm" 13
trTyiv¥;' ivtt;' ˙id yiSmi•veixte
yogm;y;mmey;y tSmw iv¥;Tmne nm" 14
             e
yJvi.yRDpu®Wo v;sudví s;Êvtw"
ved;'tveidi.ivR„,u" p[oCyte yo ntoiSm tm( 15
              e
yq; y] jgı;iª /;tyRtTp[itiœtm(
sdsˇen sTyen mYys* y;tu s*Myt;m( 16
SmOte sklkLy;,.;jn' y] j;yte
pu®WStmj' inTy' v[j;im xr,' hirm( 17
≈Ipr;xr ¨v;c
îTq' s'ic'tyiNv„,u' .iˇ_nm[;Tmm;ns"
a£Àro gok⁄l' p[;¢" ik'icTsUYyeR ivr;jit 18
s ddxR td; ’„,m;d;v;dohne gv;m(
vTsm?y;gt' f⁄LlnIloTpldlCzivm( 19
   ⁄
p[fLlpµp];=' ≈IvTs;'iktv=sm(
  '       '
p[lbb;¸m;y;mtugorSqlmu•sm( 20
sivl;siSmt;/;r' ib.[;,' mu%p'kjm(
              388
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna] '            [
tugrˇ_n%' pŒ;' /r<y;' supitiœtm( 21
ib.[;,' v;ssI pIte vNypu„piv.UiWtm(
  'u
sednIl;cl;.' t' ist;'.oj;vt'skm( 22
    ˘ 'e u
h'sk⁄dd/vl' nIl;'br/r' i√j
               '
tSy;nu bl.{' c ddxR ydundnm( 23
  ' u u 'u
p[;xmˇgb;◊'s' ivk;is mu%p'kjm(
me`m;l;pirvOt' kìl;s;i{imv;prm( 24
t* ÎÇ; ivks√K]sroj" s mh;mit"
pulk;'ictsv;|gStd;å£Àroå.vNmune 25
tdetTprm' /;m tdetTprm' pdm(
        e
.gv√;sudv;'xo i√/; yoåy' VyviSqt" 26
         R
s;fLym+,oyugmetd] Î∑e jgı;tir y;tmu∞"   w
aPy'gmet∫gvTp[s;d;ˇd'gs'ge flvNmm Sy;t( 27
aPyeW pOœe mm hStpµ' kir„yit ≈ImdnNtmUiˇR"
     u
ySy;'gilSpxRht;i%l;`wrv;Pyte isiırp;StdoW; 28
                   [
yen;i¶iv¥u{ivriXmm;l;kr;lmTyugmpet c£m(
          ≥
c£˘ flt; dwTypte˙t;in dwTy;'gn;n;' nyn;'jn;in 29
y];'bu ivNySy bilmRnoD;nv;p .og;Nvsu/;tlSq"
                 R
tq;mrTv' i]dx;i/pTv' mNv'tr' pU,mpetx]um( 30
           e
aPyeW m;' k˘spirg[h, doW;SpdI.UtmdoWdu∑m(
kˇ;Råvm;nopht' i/gStu t∆Nm yTs;/ubih„’tSy 31
D;n;TmkSy;mlsÊvr;XorpetdoWSy sd; Sf⁄$Sy
             '
ik' v; jgTy] smStpus;mD;tmSy;iSt ˙id iSqtSy 32
            e      e
tSm;dh' .iˇ_ivnm[ct; v[j;im svRêrmIêr;,;m(
a'x;vt;r' pu®WoˇmSy Án;idm?y;'tmjSy iv„,o" 33
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo s¢xoå?y;y" 17
                     389
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
ic'tyi•itgoiv'dmupgMy s y;dv"
a£ÀroSmIit cr,* nn;m ixrs; hre" 1
soåPyen' ?vjvj[;Bj’ticˆen p;i,n;
s'SpOXy;’„y c p[ITy; sug;!' pirWSvje 2
     '
’ts'vdn* ten yq;välkÉxv*
tt" p[iv∑* s'˙∑* tm;d;y;Tmm'idrm( 3
              '
sh t;>y;' td;å£Àr" ’ts'vdn;idk"
.uˇ_.oJyo yq;Ny;Yym;cc=e ttStyo" 4
            e
yq; in.RiTstSten k˘sn;nkdudi."'u
yq; c devk° devI d;nven dur;Tmn; 5
    e
¨g[sne yq; k˘sSs dur;Tm; c vˇRte
             e
y' cwv;q| smui∂Xy k˘sn tu ivsijRt" 6
tTsv| ivStr;CΩTv; .gv;Ndevk°sut"
¨v;c;i%lmPyetJD;t' d;npte my; 7
kir„ye tNmh;.;g yd]*piyk˘ mtm(
ivic'Ty' n;Nyqwtˇe iviı k˘s' ht' my; 8
ah' r;mí mqur;' êo y;Sy;vSsh Tvy;
gopvOı;í y;Sy'it Á;d;yop;yn' b¸ 9
               R
inXoy' nIyt;' vIr n ic't;' kˇumhRis
i]r;];>y'tre k˘s' inhin„y;im s;nugm( 10
≈Ipr;xr ¨v;c
sm;idXy tto gop;n£Àroåip c kÉxv"
su„v;p bl.{í n'dgopgOhe tt" 11
tt" p[.;te ivmle ’„,r;m* mh;¥utI
   e     u u
a£Àr, sm' g'tm¥t* mqur;' purIm( 12
              390
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]ÎÇ; gopIjnSs;ß" Xlq√lyb;¸k"
inxês;itdu"%;ˇR" p[;h ced' prSprm( 13
mqur;' p[;Py goiv'd" kq' gok⁄lme„yit
ngrS]Ikl;l;pm/u ≈o]e, p;Syit 14
ivl;sv;Kyp;neWu n;grI,;' ’t;Spdm(
icˇmSy kq' .Uyo g[;MygopIWu y;Syit 15
s;r' smStgoœSy ivi/n; hrt; hirm(
            R e
p[˙t' gopyoiWTsu in`O,n dur;Tmn; 16
.;vg.RiSmt' v;Ky' ivl;slilt; git"
n;grI,;mtIvwtTk$;=ei=tmev c 17
g[;Myo hirry' t;s;' ivl;sing@wyt"Ru
.vtIn;' pun" p;ê| ky; yuKTy; sme„yit 18
EWwW rqm;®Á mqur;' y;it kÉxv"
  e        R e
£Àr,;£ÀrkÉ,;] in`O,n p[t;irt" 19
        '
ik' n veiˇ nOxsoymnur;gpr' jnm(
   w
yenvm+,or;Ò;d' nyTyNy] no hirm( 20
               R
EW r;me, siht" p[y;TyTy'tin`O,"
rqm;®Á goiv'dSTvyRt;mSy v;r,e 21
guÂ,;mg[to vˇ_⁄' ik˘ b[vIq n n" =mm(
gurv" ik˘ kir„y'it dG/;n;' ivrh;i¶n; 22
             u e
nd'gopim%; gop; g'tmte smu¥t;"
no¥m' k⁄®te kiíÌoiv'divinvˇRne 23
    [
sup.;t;¥ rjnI mqur;v;syoiWt;m(
p;Sy'TyCyutvK];Bj' y;s;' ne];ilp'ˇ_y" 24
/Ny;Ste piq ye ’„,imto y;'Tyinv;irt;"
¨√ih„y'it pXy'tSSvdeh' pulk;'ictm( 25
                     391
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
mqur;ngrIp*rnyn;n;' mhoTsv"
          Rw
goiv'd;vyvwÎ∑rtIv;¥ .iv„yit 26
ko nu Sv“Ss.;Gy;i.ÎR∑St;i.r/o=jm(
ivSt;irk;' itnyn; y; {+y'Tyinv;irt;" 27
aho gopIjnSy;Sy dxRiyTv; mh;ini/m(
¨T’ˇ;Ny¥ ne];i, ivi/n;k®,;Tmn; 28
anur;ge, xwiqLymSm;su v[ijte hr*"
xwiqLymupy;'Ty;xu kreWu vly;Nyip 29
             e
a£Àr" £Àr˙dyXxIv[' p[ryte hy;n(
Ev m;ˇ;Rsu yoiWTsu ’p; kSy n j;yte 30
              u
EW ’„,rqSyo∞wí£re,inRrI+yt;m(
       e       u
dUrI.Uto hiryRn soåip re,nR l+yte 31
≈Ipr;xr ¨v;c
        e
îTyevmith;∂Rn gopIjninrIi=t"
tTy;j v[j.U.;g' sh r;me, kÉxv" 32
gCz'to jvn;êen rqen ymun;t$m(
p[;¢m?y;ˆsmye r;m;£Àrjn;∂Rn;" 33
aq;h ’„,m£Àro .vŒ;' t;vd;Syt;m(
y;vTkroim k;il'¥; a;iˆk;hR,m'.is 34
≈Ipr;xr ¨v;c
tqeTyuˇ_Sttò;tSSv;c;'tSs mh;mit"
d?y* b[˜ pr' ivp[ p[iv∑o ymun;jle 35
f,;shßm;l;!‰' bl.{' ddxR s"
  ˘
k⁄dm;l;'gmui•{pµp];yte=,m( 36
            R
vOt' v;suikr'.;¥wmhi∫" pvn;ixi."
         '
s'StUym;nmuÌi/vnm;l;iv.UiWtm( 37
             392
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]d/;nmiste vS]e c;®Âp;vt'skm(
   ˘
c;®k⁄@iln' .;'tm'tjRltle iSqtm( 38
tSyoTs'ge `nXy;mm;t;m[;ytlocnm(
ctub;R¸mud;r;'g' c£;¥;yu/.UW,m( 39
pIte vs;n' vsne ic]m;Lyopxoi.tm(
x£c;pti@Nm;l;ivic]imv toydm( 40
≈IvTsv=s' c;® Sf⁄rNmkrk⁄@lm( ˘
           '
ddxR ’„,miKl∑' pu@rIk;vt'skm( 41
sn'dn;¥wmiuR ni.SsıyogwrkLmWw"
s'ic'Tym;n' t]Sqwn;Rs;g[NyStlocnw" 42
bl’„,* tq;£Àr" p[Tyi.D;y iviSmt"
aic'ty{q;CzI`[' kqm];gt;ivit 43
ivv=oSt'.y;m;s v;c' tSy jn;dRn"
tto in„£My sill;{qm>y;gt" pun" 44
ddxR t] cwvo.* rqSyopir iniœt*
r;m’„,* yq;pUv| mnu„yvpuW;iNvt* 45
inm¶í punStoye ddxR c tqwv t*
         w
s'StUym;n* g'/vRmiuR nisımhorgw" 46
tto ivD;ts∫;vSs tu d;npitStd;
tu∑;v svRivD;nmymCyutmIêrm( 47
a£Àr ¨v;c
sNm;]Âip,eit'Tymihªe prm;Tmne
Vy;ipne nwkÂpwkSvÂp;y nmonm" 48
            R
svRÂp;y teåic'Tyhiv.Ut;y te nm"
nmo ivD;np;r;y pr;y p[’te" p[.o" 49
     '
.Ut;Tm; cei{y;Tm; c p[/;n;Tm; tq; .v;n(
                     393
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
a;Tm; c prm;Tm; c Tvmek" p'c/; iSqt" 50
p[sId svR sv;RTmn( =r;=rmyeêr
b[˜iv„,uixv;:y;i." kLpn;i.®dIirt" 51
an;:yeySvÂp;Tm•n;:yeyp[yojn
an;:yen i./;n' Tv;' ntoiSm prmeêr 52
n y] n;q iv¥'te n;mj;Ty;idkLpn;"
   [
td(b˜ prm' inTymivk;ir .v;nj" 53
      e R
n kLpn;mOtqSy svRSy;i/gmo yt"
            '
tt" ’„,Cyut;n'tiv„,usD;i.rI@‰te 54
    R          w Re R
sv;RqSTvmj ivkLpn;i.retdv;¥w.vit ih ywrn'tivêm(
ivê;Tm; Tvimit ivk;rhInmetTsvRiSm• ih .vtoiSt
ik'icdNyt( 55
Tv' b[˜; pxupityRm; iv/;t; /;t; Tv' i]dxpitSsmIr,oåi¶"
                 w R      w
toyexo /npitr'tkSTvmeko i.•;qRjgdi.p;isxiˇ_.ed" 56
          R
ivê' .v;NsOjit sUyg.iStÂpo ivêex te gu,myoymt" p[pc"'
Âp' pr' sidit v;ckm=r' yJD;n;Tmne sdste p[,toåiSm
tSmw 57
       e
— nmo v;sudv;y nmSs'kWR,;y c
  u
p[¥ª;y nmStu>ymin®ı;y te nm" 58
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xoå∑;xoå?y;y" 18
≈Ipr;xr ¨v;c
Evm'tjRle iv„,umi.∑Uy s y;dv"
        e     R
acRy;m;s svRx' /Uppu„pwmnomyw" 1
pirTyˇ_;nNyivWyo mnSt] inveXy s"
b[˜.Ute icr' iSqTv; ivrr;m sm;i/t" 2
             394
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]’t’Tyimv;Tm;n' mNym;no mh;mit"
a;jg;m rq' .Uyo ingRMy ymun;'.s" 3
             R
ddxR r;m’„,* c yq;puvmviSqt*
iviSmt;=Std;å£ÀrSt' c ’„,oå>y.;Wt 4
≈I’„, ¨v;c
nUn' te Î∑m;íyRm£Àr ymun;jle
ivSmyoTf⁄Llnyno .v;Ns'l+yte yt" 5
a£Àr ¨v;c
a'tjRle yd;íy| Î∑' t] my;åCyut
td];ip ih pXy;im mUiˇRmTpurt" iSqtm( 6
jgdetNmh;íYyRÂp' ySy mh;Tmn"
ten;íyRpre,;h' .vt; ’„, s'gt" 7
      e
tiTkmetn mqur;' y;Sy;mo m/usdn U
ib.eim k˘s;iıGjNm prip'@opjIivn;m( 8
îTyuKTv; cody;m;s s hy;n( v;tr'hs"
s'p;[ ¢í;ip s;y;ˆe soå£Àro mqur;' purIm 9
ivloKy mqur;' ’„,' r;m' c;h s y;dv"
           w
pŒ;' y;t' mh;vIr* rqenko ivx;Myhm( 10
       e
g'tVy' vsudvSy no .vŒ;' tq; gOhm(
            e
yuvyoihR ’te vOıSs k˘sn inrSyte 11
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuKTv; p[ivvex;åq soå£Àro mqur;' purIm(
              u
p[iv∑* r;m’„,* c r;jm;gRmp;gt* 12
     w
S]Ii.nRrí s;n'd' locnwri.vIi=t*
jGmtulIRly; vIr* mˇ* b;lgj;ivv 13
.[mm;,* tto ÎÇ; rjk˘ r'gk;rkm(
                     395
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
ay;cet;' sUÂp;i, v;s;'is ®icr;i, t* 14
k˘sSy rjk" soåq p[s;d;Â!ivSmy"
bhUNy;=epv;Ky;in p[;ho∞w r;mkÉxv* 15
ttStlp[h;re, ’„,StSy dur;Tmn"
p;ty;m;s roWe, rjkSy ixro .uiv 16
hTv;ååd;y c vS];i, pItnIl;'br* tt"
’„,r;m* mud; yuˇ_* m;l;k;rgOh' gt* 17
ivk;isne]yuglo m;l;k;roitiviSmt"
            e
Et* kSy sut* y;t* mw]y;ic'tyˇd; 18
pItnIl;'br/r* t* ÎÇ;itmnohr*
s tkúy;m;s td; .uv' dev;vup;gt* 19
ivk;ismu%pµ;>y;' t;>y;' pu„p;i, y;ict"
.uv' iv∑>y hSt;>y;' pSpxR ixrs; mhIm( 20
p[s;dprm* n;q* mm gehmup;gt*
/NyoåhmcRiy„y;mITy;h t* m;LyjIvn" 21
tt" p[˙∑vdnStyo" pu„p;i, k;mt"
c;Â<yet;Nyqwt;in p[dd* s p[lo.yn( 22
pun"pun" p[,Myo.* m;l;k;ro nroˇm*
dd* pu„p;i, c;Âi, g'/v'Tyml;in c 23
m;l;k;r;y ’„,oip p[s•" p[dd* vr;n(
≈ISTv;' mTs'≈y; .{ n kd;icÊyij„yit 24
blh;innR te s*My /nh;inrq;ip v;
y;vi∂n;in t;v∞ n nix„yit s'tit" 25
.uKTv; c ivpul;N.og;'STvm'te mTp[s;dt"
mm;nuSmr,' p[;Py idVy' lokmv;PSyis 26
/mRe mní te .{ s;vRk;l' .iv„yit
             396
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]              R
yu„mTs'titj;t;n;' dI`Rm;yu.iv„yit 27
nopsg;Ridk˘ doW' yu„mTs'tits'.v"
av;PSyit mh;.;g y;vTsUy;Re .iv„yit 28
≈Ipr;xr ¨v;c
       O
aTyuKTv; td(gh;T’„,o bldevsh;yv;n(
injRg;m muin≈eœ m;l;k;re, pUijt" 29
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'x Ekoniv'xoå?y;y" 19
≈Ipr;xr ¨v;c
             e
r;jm;gRe tt" ’„,Ss;nulpn.;jn;m(
ddxR k⁄Bj;m;y;'tI' nvy*vngocr;m( 1
t;m;h lilt' ’„," kSyedmnulpnm(  e
           '
.vTy; nIyte sTy' vdedIvrlocne 2
    e
sk;menv s; p[oˇ_; s;nur;g; hir' p[it
p[;h s; lilt' k⁄Bj; t∂xRnbl;T’t; 3
              e
k;'t kSm;• j;n;is k˘sn ivinyoijt;m(
            e
nwkv£Éit iv:y;t;mnulpnkmRi, 4
                e
n;Nyip∑' ih k˘sSy p[Itye Ánulpnm(
.v;MyhmtIv;Sy p[s;d/n.;jnm( 5
≈I’„, ¨v;c
  '
sug/met{;j;h| ®icr' ®icr;nne
               e
a;vyog;R] sÎx' dIyt;mnulpnm( 6
≈Ipr;xr ¨v;c
≈uTvwtd;h s; k⁄Bj; gOÁt;imit s;drm(
   e
anulpn' c p[dd* g;]yoGymqo.yo" 7
.iˇ_Czed;nuil¢;'g* ttSt* pu®WWR.*
                     397
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
 '                u
se{c;p* Vyr;jet;' ist’„,;ivv;'bd* 8
      u
ttSt;' cubkÉ x*ir®Ll;pn iv/;nivt(
             u e
¨Tp;$‰ toly;m;s √‰'gln;g[p;i,n; 9
ckWR pŒ;' c td; AjuTv' kÉxvoånyt(
ttSs; Ajut;' p[;¢; yoiWt;m.v√r; 10
          e
ivl;slilt' p[;h p[mg.R.r;lsm(
    O           e
vS]e p[gÁ goiv'd' mm geh' v[jit vw 11
Evmuˇ_Sty; x*rI r;mSy;loKy c;nnm(
p[hSy k⁄Bj;' t;m;h nwkv£;min'idt;m( 12
a;y;Sye .vtIgehimit t;' p[hsNhir"
ivssjR jh;so∞w r;mSy;loKy c;nnm( 13
.iˇ_.ed;nuil¢;'g* nIlpIt;'br* tu t*
/nuXx;l;' tto y;t* ic]m;Lyopxoi.t* 14
             w
a;y;g' tınUrà' t;>y;' pO∑Stu ri=i."
a;:y;te shs; ’„,o gOhITv; pUryınu" 15
tt" pUryt; ten .Jym;n' bl;ınu"
ck;r sumhCzBd' mqur; yen pUirt; 16
   u
anuyˇ_* ttSt* tu .¶e /nuiW ri=i."
                R
ri=swNy' inhTyo.* in„£;'t* k;muk;ly;t( 17
a£Àr;gmvOˇ;'tmupl>y mhınu"
.¶' ≈uTv; c k˘soåip p[;h c;,Urmui∑k* 18
k˘s ¨v;c
gop;ld;rk* p[;¢* .vŒ;' tu mm;g[t"
     e
mLlyuın h'tVy* mm p[;,hr* ih t* 19
inyuıe ti√n;Xon .vŒ;' toiWto Áhm(
d;Sy;Myi.mt;Nk;m;•;Nyqwt* mh;bl* 20
             398
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]Ny;ytoNy;yto v;ip .vŒ;' t* mm;iht*
h't;Vy* t√/;{;Jy' s;m;Ny' v;' .iv„yit 21
îTy;idXy s t* mLl* ttí;hUy hiStpm(
                 ˘
p[ov;co∞wSTvy; mLlsm;j√;ir k⁄jr" 22
Sq;Py" k⁄vly;pI@Sten t* gopd;rk*
`;tnIy* inyuı;y r'g√;rmup;gt* 23
tmPy;D;Py ÎÇ; c sv;RNm'c;nup;’t;n(
              e
a;s• mr," k˘s" sUy;Rdymud=t 24 w
         e
tt" smStm'cWu n;grSs td; jn"
    e           R
r;jm'cWu c;Â!;Ssh .OTywnr;i/p;" 25
mLlp[;iXnkvgRí r'gm?ysmIpg"
     e        '
’t" k˘sn k˘soåip tugm'ce VyviSqt" 26
a't"pur;,;' m'c;í tq;åNye pirkiLpt;"
aNye c v;rmu:y;n;mNye n;gryoiWt;m( 27
           e
n'dgop;dyo gop; m'c„vNye„vviSqt;"
      e      '
a£Àrvsudv* c m'cp[;te VyviSqt* 28
n;grIyoiWt;' m?ye devk°pu]giıRnI
a'tk;leåip pu]Sy {+y;mIit mu%' iSqt; 29
        eR
v;¥m;neWu tUyWu c;,Ure c;itvLgit
h;h;k;rpre lokÉ Á;Sfo$yit mui∑kÉ 30
îRWıs't* t* vIr* bl.{jn;dRn*
gopveW/r* b;l* r'g√;rmup;gt* 31
tt" k⁄vly;pI@o mh;m;]p[coidt"
          e
a>y/;vt vegn h't'u gopk⁄m;rk* 32
h;h;k;ro mh;ÔDe r'gm?ye i√joˇm
bldevoånuj' ÎÇ; vcn' cedmb[vIt( 33
                     399
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
h'tVyo ih mh;.;g n;goåy' x]ucoidt" 34
       e     e
îTyuˇ_Ssoåg[jn;q bldevn vw i√j
is'hn;d' ttí£É m;/v" prvIrh; 35
kre, krm;’„y tSy kÉixinWUdn"
.[;my;m;s t' xwirrwr;vtsm' ble 36
îRxoip svRjgt;' b;llIl;nus;rt"
£°i@Tv; suicr' ’„," kird'tpd;'tre 37
              w
¨Tp;$‰ v;md't' tu di=,env p;i,n;
t;@y;m;s y't;r' tSy;sICzt/; ixr" 38
di=,' d'tmuTp;$‰ bl.{oåip tT=,;t(
s roWSten p;êRSq;n( gjp;l;npoqyt( 39
         e
ttStUTPluTy vegn r*ih,eyo mh;bl"
j`;n v;mp;den mStkÉ hiStn' ®W; 40
s pp;t htSten bl.{e, lIly;
        e
shß;=e, vj[, t;i@t" pvRto yq; 41
hTv; k⁄vly;pI@' hSTy;rohp[coidtm(
md;sOgnuil¢;'g* hiStd'tvr;yu/* 42
mOgm?ye yq; is'h* gvRlIl;vloikn*
p[iv∑* sumh;r'g' bl.{jn;dRn* 43
h;h;k;ro mh;ÔDe mh;r'ge Tvn'trm(
’„,oåy' bl.{oyimit lokSy ivSmy" 44
soåy' yen ht; `or; pUtn; b;l`;itnI
                R
i=¢' tu xk$' yen .¶* tu yml;jun* 45
soy' y" k;ily' n;g' mmd;R®Á v;lk"
/Oto govıRno yen s¢r;]' mh;igir" 46
     u
air∑o /enk" kÉxI lIlywv mh;Tmn;
            400
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]        RO
inht; yen duvˇ; ÎXyt;meW soåCyut" 47
ay' c;Sy mh;b;¸bRl.{oåg[toåg[j"
p[y;it lIly; yoiWNmnonynn'dn" 48
ay' s kQyte p[;Dw" pur;,;qRivx;rdw"
gop;lo y;dv' v'x' m¶m>yıir„yit 49
ay' ih svRlokSy iv„,ori%ljNmn"
avtI,;Re mhIm'xo nUn' .;rhro .uv" 50
îTyev' vi,Rte p*rw r;me ’„,e c tT=,;t(
¨rStt;p devKy;" òehòutpyo/rm( 51
mhoTsvimv;s;¥ pu];nnivlokn;t(
  e   e
yuvv vsudvoå.Ui√h;y;>y;gt;' jr;m( 52
ivSt;irt;i=yuglo r;j;'t"puryoiWt;m(
n;grS]IsmUhí {∑u' n ivrr;m tm( 53
s:y" pXyt ’„,Sy mu%mTy®,e=,m(
              u
gjyuı’t;y;sSved;'bki,k;ictm( 54
ivk;isxrd'.ojmpXy;mjloi=tm(
pir.Uy' iSqt' jNm sfl' i£yt;' Îx" 55
≈IvTs;'k˘ mhı;m b;lSywti√loKyt;m(
ivp==p,' v=o .ujyuGm' c .;imin 56
          'u O
ik' n pXyis duG/edm,;l/vl;’itm(
bl.{imm' nIlpir/;nmup;gtm( 57
         w
vLgt;mui∑kÉnv c;,Ur, tq; si% e
£°@to bl.{Sy hreh;RSy' ivloKyt;m( 58
s:y" pXyt c;,Ur' inyuı;qRmy' hir"
   w
smupit n s'Ty] ik' vOı; muˇ_k;ir," 59
             ⁄
Kv y*vnoNmu%I.Utsukm;rtnuhir" R
                     401
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
Kv vj[ki#n;.ogxrIroåy' mh;sur" 60
          ' w R eR
îm* suliltwrgvˇte nvy*vn*
  e           u
dwtymLl;í;,Urp[m%;STvitd;®,;" 61
inyuıp[;iXnk;n;' tu mh;neW Vyit£m"
           R
yä;lbilnoyuı' m?ySqwSsmup+yte 62    e
≈Ipr;xr ¨v;c
îTq' purS]IlokSv vdtí;lyN.uvm(
            '
vvLg bık+y;etjRnSy .gv;Nhir" 63
bl.{oåip c;Sfo$‰ vvLglilt' tq;
pdepde tq; .UimyR• xI,;R td∫utm( 64
     e
c;,Ur, tt" ’„,o yyu/åimtiv£m"    e
inyuık⁄xlo dwTyo bl.{e, mui∑k" 65
         w
si•p;t;v/UtStu c;,Ur, sm' hir"   e
    e
p[=p,wmiuR ∑i.í k°lvj[inp;tnw" 66
      w Ow
p;doıUt" p[m∑í tyoyuım.UNmht( 67 R
axS]mit`or' tˇyoyuı' sud;®,m( R
blp[;,ivin„p;¥' sm;joTsvsi•/* 68
y;v¥;v∞ c;,Uro yuy/e hir,; shu
p[;,h;inmv;p;g[‰;' t;vˇ;vLlv;Llvm( 69
       u
’„,oip yuy/e ten lIlywv jgNmy"
%ed;∞;lyt; kop;i•jkÉsrXo%rm( 70
bl=y' ivvOiı' c ÎÇ; c;,U’„,yo"
v;ry;m;s tUy;Ri, k˘s" koppr;y," 71
   '     eR
mOdg;idWu tUyWu p[itiWıeWu tT=,;t(
%e s'gt;Nyv;¥'t devtUy;R<ynekx" 72
jy goiv'd c;,Ur' jih kÉxv d;nvm(
             402
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]             u
a'tı;Rngt; dev;StmUcrithiWRt;" 73
   e
c;,Ur, icr' k;l' pIi@Tv; m/usdn" U
¨Tp;$‰ .[;my;m;s t√/;y ’to¥m" 74
.[;miyTv; xtgu,' dwTymLlmim]ijt(
.Um;v;Sfo$y;m;s ggne gtjIivtm( 75
.Um;v;Sfoi$tSten c;,Ur" xt/;å.vt(
rˇ_ß;vmh;p'k;' ck;r c td; .uvm( 76
bldevoåip tTk;l' mui∑kÉn mh;bl"
  u            e
yuy/e dwTymLlen c;,Ur, yq; hir" 77
soåPyen' mui∑n; mUi?nR v=Sy;hTy j;nun;
p;tiyTv; /r;pOœe ini„ppeW gt;yuWm( 78
’„, Stoxlk˘ .Uyo mLlr;j' mh;blm(
v;mmui∑p[h;re, p;ty;m;s .Utle 79
           e
c;,Ure nhte mLle mu∑kÉ ivinp;itte
nIte =y' toxlkÉ svRe mLl;" p[d{v" 80uu u
vvLgtuStto r'ge ’„,s'kWR,;vu.*
sm;nvyso gop;Nbl;d;’„y hiWRt* 81
k˘soåip koprˇ_;=" p[;ho∞wVy;Ryt;•r;n(
gop;vet* sm;j*`;i•„£;Myet;' bl;idt" 82
               w
n'doåip gOÁt;' p;po ingRlr;yswirh
     e e      e
avOı;hR, d'@n vsudvoåip b?yt;m( 83
vLg'it gop;" ’„,en ye ceme siht;" pur"
g;vo ingOÁ t;meW;' y∞;iSt vsu ik'cn 84
Evm;D;py;n' tu p[hSy m/usdn"  U
¨TPluTy;®Á t' m'c' k˘s' jg[;h vegt" 85
kÉXo„v;’„y ivgliTkrI$mvnItle
                     403
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
s k˘s' p;ty;m;s tSyopir pp;t c 86
aXoWjgd;/;rgu®,; pttopir
              [ e
’„,en Ty;ijt" p[;,;nugsn;Tmjo nOp" 87
nOtSy kÉXoWu td; gOhITv; m/usdn"  U
ckWR deh' k˘sSy r'gm?ye mh;bl" 88
g*rve,;itptt; pir`;ten ’„yt;
          e ee
’t; k˘sSy dehn vegnv mh;'.s" 89
k˘se gOhIte ’„,en td(.;[ t;å>y;gto ®W;
sun;m; bl.{e, lIlywv inp;itt" 90
tto h;h;’t' svRm;sIˇ{'gm'@lm(
avDy; ht' ÎÇ; ’„,en mqurêrm( 91 e
         e
’„,oåip vsudvSy p;d* jg[;h sTvr"
devKy;í mh;b;¸bRldevsh;yv;n( 92
        e
¨Tq;Py vsudvSt' devk° c jn;dRnm(
SmOtjNmoˇ_vcn* t;vev p[,t* iSqt* 93
    e
≈Ivsudv ¨v;c
p[sId sIdt;' dˇo dev;n;' yo vr" p[.o
tq;vyo" p[s;den ’toı;rSs kÉxv 94
a;r;i/to y∫gv;nvtI,;Re gOhe mm
  RO
duvˇin/n;q;Ry ten n" p;ivt' k⁄lm( 95
       U      U
Tvm't" svR.t;n;' svR.tmyiSqt"
   e
p[vˇRte smSt;Tm'STvˇo .Ut.iv„ytI 96
yDwSTvimJyseåic'Ty svRdvmy;Cyute
Tvmev yDo y∑; c yJvn;' prmeêr" 97
smu∫vSsmStSy jgtSTv' jn;dRn 98
s;pˆv' mm mno ydetÊviy j;yte
             404
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]devKy;í;Tmjp[ITy; tdTy'tiv@'bn; 99
       U
Tv' kˇ;R svR.t;n;mn;idin/no .v;n(
               e
Tv' mnu„ySy kSywW; ij◊; pu]it v+yit 100
         U
jgdet∆g•;q s'.tmi%l' yt"
ky; yuKTy; ivn; m;y;' soåSmˇ" s'.iv„yit 101
yiSmNp[itiœt' sv| jgTSq;vrj'gmm(
s koœoTs'gxyno m;nuWo j;y te kqm( 102
s Tv' p[sId prmeêr p;ih ivêm'x;vt;rkr,wnR mm;is pu]"
a;b[Áp;dpimd' jgdetdIx Tvˇo ivmohyis ik'
pu®Woˇm;Sm;n( 103
m;y;ivmoihtÎx; tnyo mmeit k˘s;∫y'
’tmp;St.yoåittIv[m(
                e
nItoåis gok⁄lmr;it.y; k⁄ln vOiı' gtoåis mm n;iSt
mmTvmIx 104
km;Ri, ®{m®diêxt£tUn;' s;?y;in ySy n .v'it
inrIi=t;in
Tv' iv„,urIx jgt;mupk;rheto" p[;¢ois n" pirgto ivgto ih
moh" 105
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo iv'xo?y;y" 20
≈Ipr;xr ¨v;c
t* smuTp•ivD;n* .gvTkmRdxRn;t(
     e
devk° vsudv* tu ÎÇ; m;y;' punhRir"
moh;y yduc£Sy ivtt;n s vw„,vIm( 1
¨v;c c;'b he t;t icr;duTk˘i#ten me
              e
.v't* k˘s.Iten Î∑* s'kWR,n c 2
                     405
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
   R
k⁄vt;' y;it y" k;lo m;t;ip]orpUjnm(
tT%'@m;yuWo VyqRms;/Un;' ih j;yte 3
gu®devi√j;tIn;' m;t;ip]oí pUjnm(
  R
k⁄vt;' sfl" k;lo deihn;' t;t j;yte 4
tT='tVyimd' svRmit£m’t' ipt"
          [
k˘svIyRpt;p;>y;m;vyo" prvXyyo" 5
≈Ipr;xr ¨v;c
              O
îTyuKTv;åq p[,Myo.* yduvı;nnu£m;t(
yq;vdi.pUJy;q c£tu" p*rm;nnm( 6
k˘spTNyStt" k˘s' pirv;yR ht' .uiv
     u
ivlepm;Rtrí;Sy du"%xokpirPlut;" 7
b¸p[k;rmSvSq;" pí;ˇ;p;turo hir"
t;Ssm;ê;sy;m;s Svymß;ivle=," 8
    e
¨g[sn' tto b'/;mumoc m/usdn"  U
           w
a>yis'cˇdwvn' injr;Jye ht;Tmjm( 9
r;Jyei.iWˇ_" ’„,en yduis'hSsutSy s"
       e
ck;r p[tk;y;Ri, ye c;Nye t] `;itt;" 10
      w
’t*ıRdihk˘ cwn' is'h;sngt' hir"
¨v;c;D;py iv.o yTk;yRmivx'ikt" 11
             e
yy;itx;p;√'xoymr;Jy;h;Rip s;'ptm( [
                  w
miy .OTye iSqte dev;n;D;pytu ik' nOp" 12
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuKTv; soåSmr√;yum;jg;m c tT=,;t(
¨v;c cwn' .gv;NkÉxv" k;yRm;nuW" 13
        U      eR
gCzed' b[ih v;yo Tvml' gve, v;sv
         [ e
dIyt;mugsn;y su/m;R .vt; s.; 14
              406
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]            e
’„,o b[vIit r;j;hRmt{àmnuˇmm(
sU/m;R:ys.;yuˇ_mSy;' ydui.r;istum( 15
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_" pvno gTv; svRm;h xcIpitm(
                  '
dd* soåip su/m;R:y;' s.;' v;yo" purdr" 16
                 'u
v;yun; c;˙t;' idVy;' s.;' te ydupgv;"
  u u
bu.jSsvRrà;!‰;' goiv'd.ujs'≈y;" 17
ividt;åi%livD;n* svRD;nmy;vip
ix„y;c;yR£m' vIr* :y;py't* ydUˇm* 18
ttSs;'dIpin' k;Xymv'tIpurv;isnm(
iv¥;q| jGmtub;Rl* ’topnyn£m* 19
ved;>y;s’tp[ItI s'kWR,jn;dRn*
tSy ix„yTvm>yeTy gu®vOiˇpur* ih t*
dxRy;'c£tuvIRr;v;c;rmi%le jne 20
       eR   [
srhSy' /nuvd' ss'ghm/Iyt;m(
ahor;]ctu„W∑‰; td∫utm.Uid≠√j 21
s;'dIpinrs'.;Vy' tyo" km;Ritm;nuWm(
ivic'Ty t* td; mene p[;¢* c'{idv;kr* 22
s;'g;'í cturo ved;NsvRx;S];i, cwv ih
aS]g[;mmXoW' c p[oˇ_m;]mv;Py t* 23
    u R
Ëcutiv[yt;' y; te d;tVy; gu®di=,; 24
soPytI'i{ym;loKy tyo" kmR mh;mit"
ay;ct mOt' pu]' p[.;se lv,;,Rve 25
gOhIt;S]* ttSt* tu s;~yRhSto mhodi/"
¨v;c n my; pu]o ˙tSs;'dIpneirit 26
dwTy" p'cjno n;m x'%ÂpSs b;lkm(
                     407
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
jg[;h yoiSt sille mmwv; sursUdn 27
≈Ipr;xr ¨v;c
     '
îTyuKTv;etjRl' gTv; hTv; p'cjn' c tm(
’„,o jg[;h tSy;iSqp[.v' x'%muˇmm( 28
ySy n;den dwTy;n;' blh;inrj;yt
dev;n;' vvO/e tejo y;Ty/mRí s'=ym( 29
t' p;çjNym;pUyR gTv; ympur' hir"
bldeví blv;iÔTv; vwvSvt' ymm( 30
              R
t' b;l' y;tn;s'Sq' yq;pUvxrIir,m(
ip]e p[dˇv;N’„,o blí biln;' vr" 31
           [ ee
mqur;' c pun" p[;¢;vugsnn p;ilt;m(
p[˙∑pu®WS]Ik;mu.* r;mjn;dRn* 32
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'x Ekiv'xoå?y;y" 21
≈Ipr;xr ¨v;c
jr;s'/sute k˘s ¨pyeme mh;bl"
         e    RO
aiSt' p[;i¢' c mw]y tyo.Rth,' hirm( 1
mh; blprIv;ro mg/;i/pitbRlI
  u
h'tm>y;yy* kop;∆r;s'/Ssy;dvm( 2
¨peTy mqur;' soåq ®ro/ mg/eêr"
a=*ih,Ii.SswNySy ]yoiv'xiti.vOt" 3R
in„£My;LpprIv;r;vu.* r;mjn;dRn*
   u
yuy/;te sm' tSy biln* bilswinkì" 4
tto r;mí ’„,í mit' c£turjs;  '
a;yu/;n;' pur;,;n;m;d;ne muinsˇm 5
an'tr' hreXx;©| tU,I c;=ys;yk*
             408
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]a;k;x;d;gt* ivp[ tq; k*modk° gd; 6
hl' c bl.{Sy ggn;d;gt' mht(
mnsoåi.mt' ivp[ s;n'd' musl' tq; 7
tto yuıe pr;ijTy sswNy' sg/;i/pm(
purI' ivivxtuvIRr;vu.* r;mjn;dRn* 8
       u RO
ijte tiSmNsudvˇe jr;s'/e mh; mune
jIvm;ne gte ’„,Sten;mNyt n;ijtm( 9
punrPy;jg;m;åq jr;s'/o bl;iNvt"
ijtí r;m’„,;>y;mp£;'to i√joˇm 10
dx c;∑* c s'g;[ m;nevmTy'tdumd" R
ydui.m;Rg/o r;j; c£É ’„,purogmw" 11
   e e e
svR„vetWu yuıWu y;dvwSs pr;ijt"
              R
ap£;'to jr;s'/SSvLpswNywbl;i/k" 12
n täl' y;dv;n;' ivijt' ydnekx"
tˇu si•i/m;h;TMy' iv„,or'xSy ci£," 13
mnu„y/mRxIlSy lIl; s; jgtIpte"
               '
aS];<ynekÂp;i, ydr;itWu mucit 14
mnswv jgTsOi∑' s'h;r' c kroit y"
tSy;irp==p,e iky;nu¥mivStr" 15
tq;åip yo mnu„y;,;' /mRStmnuvˇRte
             Ru
k⁄vNR blvt; s'i/' hInwyı' kroTys* 16
s;m copp[d;n' c tq; .ed' c dxRyn(
kroit d'@p;t' c Kvicdev pl;ynm( 17
mnu„ydeihn;' ce∑;imTyevmnuvˇRte
lIl; jgTpteStSy Cz'dt" pirvˇRte 18
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo √;iv'xoå?y;y" 22
                     409
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
g;Gy| goœ‰;' i√j' Xy;l„W'@ îTyuˇ_v;iN√j
ydUn;' si•/* svRe jhsuy;Rdv;Std; 1
tt" kopprIt;Tm; di=,;pqmeTy s"
sutimCz'StpStepe yduc£.y;vhm( 2
            R
a;r;/yNmh;dev' lohcU,m.=yt(
dd* vr' c tu∑oåSmw vWRe tu √;dXo hr" 3
s'toWy;m;s c t' yvnexo Án;Tmj"
t¥oiWTs'gm;∞;Sy pu]oå.Udilsi•." 4
t' k;lyvn' n;m r;ye Sve yvneêr"
ai.iWCy vn' y;to vj[;g[ki#norsm( 5
s tu vIyRmdoNmˇ" pOiqVy;' bilno nOp;n(
apOCz•;rdStSmw kqy;m;s y;dv;n( 6
MleCzkoi$shß;,;' shßwSsoi.s'vt"   O
gj;êrqs'p•wík;r prmo¥mm( 7
p[yy* s VyviCz•' iz•y;no idneidne
           e
y;dv;Np[it s;mW;Re mw]y mqur;' purIm( 8
’„,oåip ic'ty;m;s =ipt' y;dv' blm(
yvnen r,e gMy' m;g/Sy .iv„yit 9
m;g/Sy bl' =I,' s k;lyvno blI
  w
h'ttdevm;y;t' ydUn;' Vysn' i√/; 10
tSm;∂ug| kir„y;im ydUn;mirdujym(R
         e u     R '
iS]yoåip y] yuıy" ik' punvOi„,pugv;" 11
miy mˇe p[mˇe v; su¢e p[visteåip v;
             |
y;dv;i..v' du∑; m; k⁄vSTvryoi/k;" 12
îit s'ic'Ty goiv'do yojn;n;' mhodi/m(
             410
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]yy;ce √;dxpurI' √;rk;' t] inmRme 13
mho¥;n;' mh;vp[;' t$;kxtxoi.t;m(
p[;s;dgOhs'b;/;im'{Syev;mr;vtIm( 14
mqur;v;isn' lok˘ t];nIy jn;dRn"
a;s•e k;lyvne mqur;' c Svy' yy* 15
bihr;v;iste swNye mqur;y; inr;yu/"
injRg;m c goiv'do ddxR yvní tm( 16
          e
s D;Tv; v;sudv' t' b;¸p[hr,' nOp"
anuy;to mh;yogI cetoi." p[;Pyte n y" 17
ten;nuy;t" ’„,oåip p[ivvex mh;guh;m(
           u ˘⁄
y] Xote mh;vIy;Re muckdo nreêr" 18
soåip p[iv∑o yvno ÎÇ; xYy;gt' nOpm(
                u R
p;den t;@y;m;s mTv; ’„,' sudmit" 19
      u ˘⁄
¨Tq;y muckdoåip ddxR yvn' nOp" 20
Î∑m;]í ten;ås* jJv;l yvnoi¶n;
         e
tT£o/jen mw]y .SmI.Utí tT=,;t( 21
s ih dev;sure yuıe gto hTv; mh;sur;n(
in{;ˇRSsumh;k;l' in{;' vv[e vr' sur;n( 22
      w u
p[oˇ_í devSs's¢' ySTv;muTq;piy„yit
dehjen;i¶n; s¥Ss tu .SmI.iv„yit 23
Ev' dG?v; s t' p;p' ÎÇ; c m/usdnm(U
kSTvimTy;h soåPy;h j;toh' xixn" k⁄le
   e
vsudvSy tnyo ydov|xsmu∫v" 24
  u ˘⁄
muckdoåip t];ås* vOıg;GyRvcoåSmrt( 25
             e
s'SmOTy p[i,pTywn' sv| svRêr' hirm(
p[;h D;no .v;iNv„,or'xSTv' prmeêr 26
                     411
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
     R
pur; g;Gye, kiqtm∑;iv'xitme yuge
            '
√;pr;'te hrejNR m yduvXo .iv„yit 27
           e
s Tv' p[;¢o n s'dho mÊy;Rn;mupk;r’t( 28
tq;ih sumhˇejo n;l' so!umh' tv
tq;ih sjl;'.odn;d/Irtr' tv
v;Ky' nmit cwvovIR yu„mTp;dp[pIi@t; 29
dev;surmh;yuıe dwTyswNymh;.$;"
n se¸mRm tejSte Tvˇejo n sh;Myhm( 30
s's;rpittSywko j'toSTv' xr,' prm(
p[sId Tv' p[p•;iˇRhr n;xy meåxu.m( 31
Tv' pyo in/yXxwlsirtSTv' vn;in c
meidnI ggn' v;yur;poi¶STv' tq; mn" 32
buiırVy;’tp[;,;" p[;,exSTv' tq; pum;n(
 '
pus" prtr' y∞ Vy;Py jNm ivk;rvt( 33
xBd;idhInmjrmmey' =yvijRtm(
          [
avOiın;x' td(b˜ Tvm;¥'tivvijRtm( 34
Tvˇoåmr;Ssiptro y=g'/vRik•r;"
isı;í;PsrsSTvˇo mnu„y;" pxv" %g;" 35
srIsOp; mOg;SsvRe TvˇSsvRe mhI®h;"
y∞ .Ut' .iv„y' c ik'icd] cr;crm( 36
   U
mUˇ;Rmˇ| tq; c;ip SqUl' sU+mtr' tq;
tTsv| Tv' jgTkˇ;R n;iSt ik'icÊvy; ivn; 37
my; s's;rc£ÉåiSmN.[mt; .gv'Std;
        e      R
t;p]y;i..Utn n p[;¢; invOit" Kvict( 38
du"%;Nyev su%;nIit mOgtO„,;jl;xy;"
my; n;q gOhIt;in t;in t;p;y meå.vn( 39
             412
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]r;JymuvIR bl' koxo im]p=Stq;Tmj;"
.;y;R .OTy jno ye c xBd;¥; ivWy;" p[.o 40
su%buı‰; my; sv| gOhItimdmVyym(
       e
pir,;me tdevx t;p;Tmkm.UNmm 41
devlokgit' p[;¢o n;q devg,oåip ih
                  R
mˇSs;h;Yyk;mo.UCz;êtI k⁄] invOit" 42
            e
Tv;mn;r;?y jgt;' svRW;' p[.v;Spdm(
               R
x;êtI p[;Pyte kÉn prmeêr invOit" 43
TvNm;y;mU!mnso jNmmOTyujr;idk;n(
           e
av;Py t;p;NpXy'it p[tr;jmn'trm( 44
tto inji£y;sUitnrkÉ„vitd;®,m(
   '
p[;“uvit nr; du"%mSvÂpivdStv 45
ahmTy'tivWyI moihtStv m;yy;
         R
mmTvgvRgˇ;|t.[m;im prmeêr 46
             e
soåh' Tv;' xr,mp;rmp[my' s'p;[ ¢" prmpd' yto n ik'ict(
s's;r.[mpirt;pt¢cet;inv;R,e pir,t/;iª s;i.l;W" 47
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo ]yoiv'xoå?y;y" 23
≈Ipr;xr ¨v;c
          u
îTq'StutStd; ten muckN⁄ den /Imt;
      U
p[;hex" svR.t;n;mn;idin/no hir" 1
≈I.gv;nuv;c
yq;i.v;'izt;iNdVy;NgCzlok;•r;i/p
              '
aVy;htprwêy;Re mTp[s;dopbOiht" 2
.uKTv; idVy;Nmh;.og;N.iv„yis mh;k⁄le
j;itSmro mTp[s;d;ˇtomo=mv;PSyis 3
                     413
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_" p[i,pTyex' jgt;mCyut' nOp"
guh;mu%;i√in„£;'ttSs ddx;RLpk;•r;n( 4
tt" kilyug' mTv; p[;¢' t¢u' nOpStp"
nrn;r;y,Sq;n' p[yy* g'/m;dnm( 5
’„,oip `;tiyTv;irmup;yen ih tälm(
jg[;h mqur;meTy hSTyêSy'dnoJJvlm( 6
       e
a;nIy cog[sn;y √;rvTy;' Nyvedyt(
pr;i..vinXx'k˘ b.Uv c ydo" k⁄lm( 7
         e
bldevoåip mw]y p[x;'t;i%livg[h"
D;itdxRnsoTk˘#" p[yy* n'dgok⁄lm( 8
              R
tto gop;í goPyí yq; pUvmim]ijt(
        e
tqwv;>yvdTp[M,; b¸m;npurSsrm( 9
s kìiíTs'pir„vˇ_" k;'ií∞ pirWSvje
             e
h;Sy' c£É sm' kìiíÌopwg;RpIjnwStq; 10
ip[y;<ynek;Nyvdn( gop;St] hl;yu/m(
     e
goPyí p[mk⁄ipt;" p[ocuSse„yRmq;pr;" 11
goPy" pp[Czurpr; n;grIjnvLl.m(
            e
ki∞d;Ste su%' ’„,ílp[mlv;Tmk" 12
aSm∞e∑;mphs• ki∞TpuryoiWt;m(
s*.;Gym;nmi/k˘ kroit =,s*˙d" 13
ki∞TSmrit n" ’„,o gIt;nugmn' klm(
aPys* m;tr' {∑u' s’dPy;gim„yit 14
aq v; ik' td;l;pw" i£y't;mpr;" kq;"
ySy;Sm;i.ivRn; ten ivn;åSm;k˘ .iv„yit 15
               u
ipt; m;t; tq; .[;t; .ˇ;R b'/jní ikm(
             414
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]s'Tyˇ_StT’teSm;i.r’tD?vjo ih s" 16
tq;ip ki∞d;l;pimh;gmns'≈ym(
kroit ’„,o vˇ_Vy' .vt; r;m n;nOtm( 17
d;modroås* goiv'd" purS]Isˇ_m;ns"
          R R
apetp[IitrSm;su dudx" p[it.;it n" 18
a;m'i]tí ’„,eit pund;Rmodreit c
jhsuSsSvr' goPyo hir,; ˙tcets" 19
  e w    w e w
s'dxSs;mm/ur" p[mg.RrgivRt"  w
r;me,;ê;ist; goPy" ’„,Sy;itmnohrw" 20
     R
gopwí pUvv{;m" pirh;smnohr;"
            R[
kq;ík;r reme c sh twvj.UimWu 21
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo ctuiv|xoå?y;y" 24
≈Ipr;xr ¨v;c
vne ivcrtStSy sh gopwh;RTmn"
m;nuWCzµÂpSy XoWSy /r,I/Ot" 1
            eR  [
in„p;idto ®k;yRSy k;ye,ovIRpc;ir,"
¨p.og;qRmTyq| v®," p[;h v;®,Im( 2
a.I∑; svRd; ySy midre Tv' mh*js"
an'tSyop.og;y tSy gCz mude xu.e 3
îTyuˇ_; v;®,I ten si•/;nmq;krot(
 '
vOd;vnsmuTp•kd' bt®ko$re 4
ivcrn( bldevoåip midr;g'/muˇmm(
a;`[;y midr;tWRmv;p;q vr;nn" 5
tt" kd'b;Tshs; m¥/;r;' s l;'glI
        e
pt'tI' vI+y mw]y p[yy* prm;' mudm( 6
                     415
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
             e
pp* c gopgopIi.Ssmupto mud;iNvt"
p[gIym;no lilt' gItv;¥ivx;rdw" 7
s mˇoTy't`m;|."ki,k;m*iˇ_koJJvl"
a;gCz ymune ò;tuimCz;mITy;h iv◊l" 8
tSy v;c' ndI s; tu mˇoˇ_;mvmTy vw
n;jg;m tt" £⁄ıo hl' jg[;h l;'glI 9
         e
gOhITv; t;' hl;'tn ckWR mdiv◊l"
p;pe n;y;is n;y;is gMyt;imCzy;Nyt" 10
s;’∑; shs; ten m;g| s'TyJy inm[g;
y];Ste bl.{oås* Pl;vy;m;s t√nm( 11
xrIir,I td;å>yeTy ];siv◊llocn;
          '
p[sIdeTyb[vI{;m' muc m;' musl;yu/ 12
ttStSy;" suvcnm;k<yR s hl; yu/"
soåb[vIdvj;n;is mm x*yRble nid
soåh' Tv;' hlp;ten niy„y;im shß/; 13
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_y;it s'];s;ˇy; n¥; p[s;idt"
.U.;ge Pl;ivte tiSmNmumoc ymun;' bl" 14
ttSò;tSy vw k;'itrj;yt mh;Tmn" 15
                ˘
avt'soTpl' c;® gOhITvwk˘ c k⁄@lm(
v®,p[iht;' c;Smw m;l;mMl;np'kj;m(
smu{;.e tq; vS]e nIle l+mIryCzt 16
’t;vt'sSs td; c;®k⁄@l.UiWt"˘
            u     u
nIl;'br/rSßGvI xux.e k;'its'yt" 17
îTq' iv.UiWto reme t] r;mStq; v[je
m;s√yen y;tí s pun√;Rrk;' purIm( 18
             416
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]revtI' n;m tny;' rwvtSy mhIpte"
¨pyeme blStSy;' jD;te inixtoLmuk* 19
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo p'civ'xoå?y;y" 25
≈Ipr;xr ¨v;c
      ˘
.I„mk" k⁄i@ne r;j; ivd.RivWyeå.vt(
®KmI tSy;.vTpu]o ®iKm,I c vr;nn; 1
®iKm,I' ckme ’„,Ss; c t' c;®hIisnI
               e
n dd* y;cte cwn;' ®KmI √eW, ci£,e 2
dd* c ixxup;l;y jr;s'/p[coidt"
.I„mko ®iKm,; s;ı| ®iKm,Imu®iv£m" 3
ivv;h;y| tt" svRe jr;s'/mu%; nOp;"
.I„mkSy pur' jGmuiXxxup;lip[yiW," 4  w
           Ru
’„,oåip bl.{;¥wydi." pirv;irt"
    ˘
p[yy* k⁄i@n' {∑u' ivv;h' cw¥.U.t" 5O
êo .;ivin ivv;he tu t;' kNy;' ˙tv;Nhir"
ivp=.;rm;sJy r;m;id„vq b'/Wu 6    u
     ^
ttí p*'@kX≈Im;Nd'tv£o ivdUrq"
ixxup;ljr;s'/x;Lv;¥;í mhI.Ot" 7
k⁄ipt;Ste hir' h't'u c£⁄®¥ogmuˇmm(
              R u 'u
inijRt;í sm;gMy r;m;¥wydpgvw" 8
 ˘      e
k⁄i@n' n p[v+y;im ÁhTv; yui/ kÉxvm(
’Tv; p[itD;' ®KmI c h't'u ’„,mnu{t" 9   u
hTv; bl' sn;g;ê' piˇSy'dns'klm(     ⁄
inijRt" p;ittíoVy;| lIlywv s ci£,; 10
inijRTy ®iKm,' sMygupyeme c ®iKm,Im(
                     417
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
               U
r;=sen ivv;hen s'p;[ ¢;' m/usdn" 11
        u
tSy;' jDe c p[¥ªo mdn;'xSsvIyRv;n(
jh;r x'bro y' vw yo j`;n c x'brm( 12
                  '
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo Wi@(vxoå?y;y" 26
   e
≈Imw]y ¨v;c
          u
x'bre, ˙to vIr" p[¥ª" s kq' mune
            u e
x'br" s mh;vIyR" p[¥ªn kq' ht" 1
ySten;p˙t" pUv| kq' ivj`;n tm(
Eti√Strt" ≈otuimCz;im skl' guro 2
≈Ipr;xr ¨v;c
           u
Wœeiˆ j;tm;]' tu p[¥ª' sUitk;gOh;t(
     e
mmwW h'tit mune ˙tv;Nk;lx'br" 3
        w
˙Tv; ic=ep cwvn' g[;hog[e lv,;,Rve
kLloljint;vˇRe su`ore mkr;lye 4
       w
p;itt' t] cwvko mTSyo jg[;h b;lkm(
n mm;r c tSy;ip j#r;i¶p[dIipt" 5
      w
mTSyb'/í mTSyoås* mTSywrNywSsh i√j
`;ittoåsurvy;Ry x'br;y inveidt" 6
tSy m;y;vtI n;m pàI svRghêrI Oe
k;ry;m;s sUd;n;m;i/pTymin'idt; 7
d;irte mTSyj#re s; ddx;Ritxo.nm(
k⁄m;r' mNmqtrodRG/Sy p[qm;'krm( 8⁄
koåy' kqmy' mTSyj#re p[ivveixt"
îTyev' k*tuk;iv∑;' tNvI' p[;h;q n;rd" 9
ay' smStjgt" iSqits'h;rk;ir,"
              418
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]x'bre, ˙to iv„,oStny" sUitk;gOh;t( 10
i=¢Ssmu{e mTSyen ingI,RSte gOh' gt"
nrràimd' su.u[ ivßB/; pirp;ly 11
≈Ipr;xr ¨v;c
    w
n;rdenvmuˇ_; s; p;ly;m;s t' ixxum(
b;Ly;dev;itr;ge, Âp;itxymoiht; 12
s yd; y*vn;.og.UiWtoå.UNmh;mte
s;i.l;W; td; s;åip b.Uv gjg;imnI 13
m;y;vtI dd* tSmw m;y;Ssv;R mh;mune
  u
p[¥ª;y;nur;g;'/; t•‰St˙dye =,; 14
p[s∆'tI' tu t;' p[;h s k;i„,R" kmle=,;m(
                e
m;tOTvmph;y;¥ ikmev' vˇRsåNyq; 15
s; tSmw kqy;m;s n pu]STv' mmeit vw
tny' Tv;my' iv„,o˙≥tv;Nk;lx'br" 16
i=¢" smu{e mTSySy s'p;[ ¢o j#r;Nmy;
s; ih roidit te m;t; k;'t;¥;PyitvTsl; 17
≈Ipr;xr ¨v;c
            u
îTyuˇ_Xx'br' yuıe p[¥ª" s sm;◊yt(
             u
£o/;k⁄lI’tmn; yuy/e c mh; bl" 18
hTv; swNymxeW' tu tSy dwTySy y;dv"
               u u e
s¢m;y; Vyit£My m;y;' p[yyjå∑mIm( 19
ty; j`;n t' dwTy' m;yy; k;lx'brm(
¨TpÊy c ty; s;ıRm;jg;m iptu" purm( 20
a't"pure inpitt' m;y;vTy; smiNvtm(
              u
t' ÎÇ; ’„, s'kLp; b.Uv" ’„,yoiWt" 21
          e
®iKm,I s;.vTp[M,; s;ßÎi∑rin'idt;
                     419
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
/Ny;y; %Lvy' pu]o vˇRte nvy*vne 22
            u
aiSmNvyis pu]o me p[¥ªo yid jIvit
s.;Gy; jnnI vTs s; Tvy; k; iv.UiWt; 23
aq v; y;Îx" òeho mm y;ÎGvpuStv
hrerpTy' suVyˇ_' .v;NvTs .iv„yit 24
≈Ipr;xr ¨v;c
EtiSm•'tre p[;¢Ssh ’„,en n;rd"
a't"purcr;' devI' ®iKm,I' p[;h hWRyn( 25
EW te tny" su.u[ hTv; x'brm;gt"
˙to yen;.vä;lo .vTy;SsUitk;gOh;t( 26
îy' m;y;vtI .;y;R tnySy;Sy te stI
        e
x'brSy n .;yRy' ≈Uyt;m] k;r,m( 27
mNmqe tu gte n;x' tdu∫vpr;y,;
x'br' mohy;m;s m;y;Âpe, Âip,I 28
ivh;r;¥up.ogeWu Âp' m;y;my' xu.m(
dxRy;m;s dwTySy tSyey' midre=,; 29
k;moåvtI,R" pu]Ste tSyey' diyt; rit"
              e
ivx'k; n;] kˇRVy; òuWy' tv xo.ne 30
tto hWRsm;iv∑* ®iKm,I kÉxv* td;
ngrI c smSt; s; s;/us;i?vTy.;Wt 31
       e      e
icr' n∑en pu], s'gt;' p[+y ®iKm,Im(
av;p ivSmy' sv;Re √;rvTy;' td; jn" 32
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cs;'Xo s¢iv'xoå?y;y" 27
≈Ipr;xr ¨v;c
      e
c;®de„,' sud„,' c c;®deh' c vIyRv;n(
              420
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]   e
suW,' c;®gu¢' c .{c;®˘ tq; prm( 1
c;®iv'd' suc;®˘ c c;®˘ c biln;' vrm(
®iKm<yjnyTpu];NkNy;' c;®mtI' tq; 2
              u
aNy;í .;y;R" ’„,Sy b.Uv" s¢ xo.n;"
k;il'dI im]iv'd; c sTy; c;¶ijtI tq; 3
devI j;MbvtI c;ip roih,I k;mÂip,I
m{r;jsut; c;Ny; suxIl; xIlm'@n; 4
s];ijtI sTy.;m; l+m,; c;®h;isnI
Wo@x;sn( shß;i, S]I,;mNy;in ci£," 5
  u
p[¥ªoåip mh;vIy;Re ®iKm,Stny;' xu.;m(
Svy'bre t;' jg[;h s; c t' tny' hre" 6
tSy;mSy;.ˇ_pu]o mh;blpr;£m"
           e
ain®ıo r,e ®ıvIy;Rdi/rir'dm" 7
tSy;ip ®iKm," p*]I' vry;m;s kÉxv"
d*ih];y dd* rKmI t;' SpıR•ip ci£,; 8
tSy; ivv;he r;m;¥; y;dv; hir,; sh
               O
kLy;,;q| ttSsvRe ye c;Nye .U.tStq;
®iKm,I ngr' jGmun;Rª; .ojk$' i√j 9
        R u
ivv;he t] invOˇe p[¥ªSy mh;Tmn"
       u         u
kil'gr;jp[m%; ®iKm,' v;Kymb[vn( 10
an=Do hlI ¥Ute tq;Sy Vysn' mht(
            Uew
t∆y;mo bl' kSm;d(¥tnn' mh;blm( 11
≈Ipr;xr ¨v;c
         u
tqeit t;n;h nOp;n[KmI blmd;iNvt"
s.;y;' sh r;me, c£É ¥Ut' c vw td; 12
shßmek˘ in„k;,;' ®iKm,; ivijto bl"
                     421
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
i√tIyeåip p,e c;NyTshß' ®iKm,; ijt" 13
tto dxshß;i, in„k;,;' p,m;dde
bl.{oåjyˇ;in ®KmI ¥Utivd;' vr" 14
tto jh;s SvnvTkil'g;i/pitiój
d't;iNvdxRyNmU!o ®KmI c;h mdoıt" 15
aiv¥oåy' my; ¥Ute bl.{" pr;ijt"
  w             e
.u/v;=;vlep;'/o yoåvmenå=koivd;n( 16
ÎÇ; kil'gr;j;n' p[k;xdxn;nnm(
®iKm,' c;ip duv;RKy' kop' c£É hl;yu/" 17
tt" kopprIt;Tm; in„kkoi$' sm;dde
              e
Glh' jg[;h ®KmI c tdqR=;np;tyt( 18
ajyäldevSt' p[;ho∞wivRijt' my;
myeit ®KmI p[;ho∞wrlIkoˇ_Érl' bl 19
Tvyoˇ_oåy' GlhSsTy' n mywWonumoidt"
Ev' Tvy; cei√ijt' ivijt' n my; kqm( 20
≈Ipr;xr ¨v;c
         w
aq;'tir=e v;gu∞" p[;h g'.Irn;idnI
            '
bldevSy t' kop' vıRytI mh;Tmn" 21
        e
ijt' blen /mR, ®iKm,; .;iWt' mOW;
anuKTv;ip vc" ik˘…cT’t .vit kmR,; 22
tto bl" smuTq;y kops'rˇ_locn"
       w
j`;n;∑;pdenv ®iKm,' s mh;bl" 23
             '
kil'gr;j' c;d;y ivSf⁄rt' bl;äl"
                R
b.'j d't;Nk⁄ipto yw" p[k;xwjh;s s" 24
a;’„y c mh;St'.' j;tÂpmy' bl"
           O
j`;n t;Nye tTp=e .U.t" k⁄ipto .Oxm( 25
             422
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tto h;h;’t' sv| pl;yn pr' i√j
t{;jm'@l' .It' b.Uv k⁄ipte ble 26
blen inht' ÎÇ; ®iKm,' m/usdn"U
        e
nov;c ik'icNmw]y ®iKm,I blyo.Ry;t( 27
ttoin®ım;d;y ’td;r' i√joˇm
√;rk;m;jg;m;q yduc£˘ c kÉxv" 28
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xoå∑;iv'xoå?y;y" 28
≈Ipr;xr ¨v;c
√;rvTy;' iSqte ’„,e x£iS].uvneêr"
         e
a;jg;m;q mw]y mˇwr;vtpOœg" 1
p[ivXy √;rk;' soåq smeTy hir,; tt"
kqy;m;s dwTySy nrkSy ivcoi∑tm( 2
Tvy; n;qen dev;n;' mn„yTveip itœt;
      u
p[xm' svRd"%;in nIt;in m/usdn 3 U
tpiSvVymn;q;Ry soir∑o /enkStq;u
  O
p[vˇo yStq; kÉxI te svRe inht;STvy; 4
k˘s" k⁄vly;pI@" pUtn; b;l`;itnI
n;x' nIt;STvy; svRe yeåNye jgdup{v;" 5
        U
yu„m∂od|@s'.itpir];te jgT]ye
yJvyD;'xs'p;[ ¢‰; tOi¢' y;'it idv*ks" 6
     [
soåh' s;'ptm;y;to yi•imˇ' jn;dRn
              R
tCΩTv; tTp[tIk;rp[yà' kˇumhRis 7
.*moåy' nrko n;m p[;GJyoitWpurêr" e
       U
kroit svR.t;n;mup`;tmir'dm 8
devisısur;dIn;' nOp;,;' c nj;dRn
                     423
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
˙Tv; tu sosur" kNy; ®®/e injm'idre 9
z]' yTsillß;iv t∆h;r p[cts"   e
m'drSy tq; Í'g' ˙tv;Nmi,pvRtm( 10
amOtß;iv,I idVye mNm;tu" ’„,k⁄@le   ˘
jh;r soåsuro idTy; v;'zTywr;vt' gjm( 11
dunIRtmetÌoiv'd my; tSy inveidtm(
yd] p[itkˇRVy' tTSvy' pirmOXyt;m( 12
≈Ipr;xr ¨v;c
îit ≈uTv; iSmt' ’Tv; .gv;Ndevk°sut"
gOhITv; v;sv' hSte smuˇSq* vr;sn;t( 13
s'ic'Ty;gtm;®Á g®@' ggnecrm(
sTy.;m;' sm;roPy yy* p[;GJyoitW' purm( 14
a;®Áwr;vt' n;g' x£oåip i]idv' yy*
tto jg;m ’„,í pXyt;' √;rk*ks;m( 15
p[;GJyoitWpurSy;ip sm't;Cztyojnm(
              w
a;ict; m*rvw" p;xw" =ur;'t.iUR √Rjoˇm 16
t;içCzed hir" p;x;iN=PTv; c£˘ sudxRnm(
tto murSsmuˇSq* t' j`;n c kÉxv" 17
murSy tny;Ns¢ shß;'St;'Stto hir"
c£/;r;i¶indRG/;'ík;r xl.;inv 18
hTv; mur' hyg[Iv' tq; p'cjn' i√j
p[;GJyoitWpur' /Im;'STvr;v;Nsmup;{vt( 19
nrkÉ,;Sy t];.UNmh;swNyen s'ygm(  u
’„,Sy y] goiv'do jfle dwTy;Nshßx" 20
        ' '
xS];S]vW| muct' t' .*m' nrk˘ blI
i=PTv; c£˘ i√/; c£É c£° dwtyc£h; 21 e
              424
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]         R      ˘
hte tu nrkÉ .UimgOhITv;åiditk⁄@le
¨ptSqe jg•;q' v;Ky' cedmq;b[vIt( 22
pOQVyuv;c
      O
yd;hmuıt; n;q Tvy; sUkrmUiˇRn;
       '
TvTSpxRs.v" pu]Std;åy' mYyj;yt 23
soåy' Tvywv dˇo me Tvywb ivinp;itt"
     ˘
gOh;, k⁄@le ceme p;ly;Sy c s'titm( 24
.;r;vtr,;q;Ry mmwv .gv;inmm(
              u
a'Xon lokm;y;t" p[s;dsum%" p[.o 25
Tv' kˇ;R c ivkˇ;R c s'hˇ;R p[.voåPyy"
jgt;' Tv' jg{UpSStUyteåCyut ik' tv 26
Vy;i¢Vy;Py' i£y;kˇ;R k;y| c .gv;Nyq;
    U
svR.t;Tm.UtSy StUyte tv ik' tq; 27
prm;Tm; c .Ut;Tm; Tvm;Tm; c;Pyyo .v;n(
yq;tq; Stuitn;Rq ikmq| te p[vˇRte 28
        U
p[sId svR.t;Tm•rkÉ, tu yT’tm(
tT=Myt;mdoW;y TvTsutSTvi•p;itt" 29
≈Ipr;xr ¨v;c
tqeit coKTv; /r,I' .gv;N.Utv;n"
rà;in nrk;v;s;∆g[;h muinsˇm 30
kNy;pure s kNy;n;' Wo@x;tuliv£m"
xt;i/k;in dÎXo shß;i, mh;mune 31
   |
ctud∑;^ Ngj;'í;g[‰;n( W$(shß;'í Î∑v;n(
k;'.oj;n;' tq;åê;n;' inyut;Nyekiv'xitm( 32
t;" kNy;St;'Stq; n;g;'St;nê;n( √;rk;' purIm(
p[;py;m;s goiv'dSs¥o nrkik'krw" 33
                     425
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
dÎXo v;®,' Cz]' tqwv mi,pvRtm(
a;ropy;m;s hirgR®@e ptgeêre 34
a;®Á c Svy' ’„,SSTy.;m;sh;yv;n(
     ˘
aidTy;" k⁄@le d;tu' jg;m i]dx;lym( 35
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'x Ekoni]'xoå?y;y" 29
≈Ipr;xr ¨v;c
g®@o v;®,' z]' tqwv mi,pvRtm(
s.;y| c ˙WIkÉx' lIlywv vhNyy* 1
ttXx'%mup;?m;sITSvgR√;rgto hir"
¨ptSquStq; dev;Ss;~yRhSt; jn;dRnm( 2
   w            e
s devricRt" ’„,o devm;tuinRvxnm(
ixt;.[ix%r;k;r' p[ivXy dÎXoåiditm( 3
              ˘
s t;' p[,My x£É, sh te k⁄@loˇme
dd* nrkn;x' c xx's;Syw jn;dRn" 4
tt" p[It; jgNm;t; /;t;r' jgt;' hirm(
tu∑;v;iditrVyg[; ’Tv; tTp[v,' mn" 5
aidit®v;c
    '
nmSte pu@rIk;= .ˇ_;n;m.y'kr
sn;tn;Tmn( sv;RTmn( .Ut;Tmn( .Ut.;vn 6
  e     e
p[,tmRnso buıir'i{y;,;' gu,;Tmk
i]gu,;tIt in√|√ xuısÊv ˙id iSqt 7
istdI`;RidinXXoWkLpn;pirvijRt
jNm;idi.rs'SpO∑ Sv“;idpirvijRt 8
               '
s'?y;r;i]rho .UimgRgn' v;yurbu c
          R
¸t;xno mno buiı.Ut;idSTv' tq;åCyut 9
              426
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]                R
sgRiSqitivn;x;n;' kˇ;R kˇOpit.Rv;n(
b[˜iv„,uixv;:y;i.r;TmmUiˇRi.rIêr 10
dev; dwTy;Stq; y=; r;=s;iSsıp•g;"
kÀ„m;'@;í ipx;c;í g'/v;R mnuj;Stq; 11
pxví mOg;íwv pt'g;í srIsOp;"
vO=guLmlt;b◊‰SsmSt;StO,j;ty" 12
SqUl; m?y;Stq; sU+m;SsU+m;TsU+mtr;í ye
                 R
deh.ed; .v;n( svRe ye kÉicTpugl;≈y;" 13
m;y; tveymD;tprm;q;RitmoihnI
an;TmNy;TmivD;n' yy; mU!o in®ı‰te 14
               '
aSve Svimit .;vo] yTpus;mupj;yte
              w
ah' mmeit .;vo yTp[;ye,v;i.j;yte
s's;rm;tum;Ry;y;Stvwt•;q cei∑tm( 15
ywSSv/mRprwn;Rq nrwr;r;i/to .v;n(
te tr'Tyi%l;met;' m;y;m;Tmivmuˇ_ye 16
b[˜;¥;Sskl; dev; mnu„y;" pxvStq;
iv„,um;y; mh;vˇRmoh;'/tms;vOt;" 17
a;r;?y Tv;m.IPs'te k;m;n;Tm.v=ym(
           e
ydete pu®W; m;y; swvy' .gv'Stv 18
my; Tv' pu]k;imNy; vwirp=jy;y c
a;r;i/to n mo=;y m;y;ivlist' ih tt( 19
k*pIn;Cz;dnp[;y; v;'z; kLp{um;dip
j;yte ydpu<y;n;' sopr;/" SvdoWj" 20
tTp[sId;i%ljgNm;y;mohkr;Vyy
             e
aD;n' D;ns∫;v.Ut' .Utx n;xy 21
nmSte c£hSt;y x;©RhSt;y te nm"
                     427
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
n'dhSt;y te iv„,o x'%hSt;y te nm" 22
EtTpXy;im te Âp' SqUlicˆopli=tm(
n j;n;im pr' yˇe p[sId prmeêr 23
≈Ipr;xr ¨v;c
aidTywv' Stuto iv„,u" p[hSy;h sur;ri,m(
m;t; deiv TvmSm;k˘ p[sId vrd; .v 24
aidit®v;c
EvmStu yqeCz; te TvmXoWwSsur;sur" w
ajey" pu®WVy;`[ mTyRlokÉ .iv„yis 25
≈Ipr;xr ¨v;c
tt" ’„,Sy pàI c x£É, siht;iditm(
sTy.;m; p[,My;h p[sIdeit pun"pun" 26
aidit®v;c
mTp[s;d;• te su.u[ jr; vwÂPymev v;
.iv„yTynv¥;'ig suiSqr' nvy*vnm( 27
≈Ipr;xr ¨v;c
aidTy; tu ’t;nuDo devr;jo jn;dRnm(
yq;vTpUjy;m;s b¸m;npurSsrm( 28
xcI c sTy.;m;yw p;irj;tSy pu„pkm(
n dd* m;nuWI' mTv; Svy' pu„pwrl'’t; 29
tto ddxR ’„,oåip sTy.;m;sh;yv;n(
dvo¥;n;in ˙¥;in n'dn;dIin sˇm 30
      '       '
ddxR c sug/;!‰' m'jrIpuj/;ir,m(
inTy;Ò;dkr' t;m[b;lpLlvxoi.tm( 31
mQym;neåmOte j;t' j;tÂpopmTvcm(
p;irj;t' jg•;q" kÉxv" kÉixsUdn" 32
              428
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tutoW prmp[ITy; t®r;jmnuˇmm(
t' ÎÇ; p[;h goiv'd' sTy.;m; i√joˇm
kSm;• √;rk;meW nIyte ’„, p;dp" 33
yid ceÊv√c" sTy' TvmTyq| ip[yit me e
mÌehin„k⁄$;q;Ry tdy' nIyt;' t®" 34
n me j;'bvtI t;Îg.I∑; n c ®iKm,I
sTye yq; TvimTyuˇ_' Tvy; ’„,;s’iTp[ym( 35
sTy' t¥id goiv'd nopc;r’t' mm
tdStu p;irj;toåy' mm gehiv.UW,m( 36
ib.[tI p;irj;tSy kÉxp=e, m'jrIm(
spàIn;mh' m?ye xo.eyimit k;mye 37
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_Ss p[hSywn;' p;irj;t' g®Tmit
             u R
a;ropy;m;s hirStmUcvnri=," 38
.o xcI devr;jSy mihWI tTpirg[hm(
            R
p;irj;t' n goiv'd hˇumhRis p;dpm( 39
¨Tp•o devr;j;y dˇSsoip dd* pun"
                 U
mih„yw sumh;.;g deVyw xCyw k⁄thl;t( 40
           w
xcIiv.UW,;q;Ry devrmOtm'qne
¨Tp;idtoåy' n =emI gOhITvwn' gim„yis 41
        e
devr;jo mu%p[=I ySy;StSy;" pirg[hm(
                    e
mw!‰;Tp[;qRyse =emI gOhITvwn' ih ko v[jt( 42
         'e
avXymSy dev{o in„’it' ’„, y;Syit
vj[o¥tkr' x£mnuy;Sy'it c;mr;" 43
       eR w [ e
tdl' sklwdvivRgh, tv;åCyut
               '
ivp;kk$u yTkmR t• x'sit p'i@t;" 44
                     429
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_É tw®v;cwt;n( sTy.;m;itkoipnI
k; xcI p;irj;tSy ko v; x£Ssur;i/p" 45
s;m;NySsvRlokSy y¥eWoåmOtm'qne
smuTp•St®" kSm;deko gO ;it v;sv" 46
        'e u R
yq; sur; yqwvdyq; ≈IvRnri=,"
s;m;NySsvRlokSy p;irj;tStq; {um" 47
  R         u
.ˇOb;¸mh;gv;R{,ı‰enmqo xcI
tTkQyt;ml' =;'Ty; sTv; h;ryit {umm( 48
kQyt;' c {ut' gTv; p*loMy; vcn' mm
              e
sTy.;m; vdTyetiditgv;Rıt;=rm( 49
            R R
yid Tv' diyt; .tuyid vXy" pitStv
    RR
m∫tuhrto vO=' tTk;ry inv;r,m( 50
j;n;im te pit' x£˘ j;n;im i]dXoêrm(
p;irj;t' tq;Pyen' m;nuWI h;ry;im te 51
≈Ipr;xr ¨v;c
                 R
îTyuˇ_; ri=,o gTv; xCy;" p[ocuyqoidtm(
≈uTv; coTs;hy;m;s xcI c£˘ sur;i/pm( 52
ttSsmStdev;n;' swNyw" pirvOto hirm(
p[yy* p;irj;t;qRim'{o yoıu' i√joˇm 53
tt" pir`iniS]'xgd;xUlvr;yu/;"
   u
b.UviS]dx;Ss∆;Xx£É vj[kre iSqte 54
tto inir+y goiv'do n;gr;jopir iSqtm(
x£˘ devprIv;r' yuı;y smupiSqtm( 55
          e
ck;r x'%in`;RW' idxXxBden pUryn(
mumoc xrs'`;t;Nshß;yutxiXxt;n( 56
            430
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tto idxo n.íwv ÎÇ; xrxtwiítm(
   u u
mumciS]dx;SsvRe ÁS]xS];<ynekx" 57
             w Ru
EkìkmS]' xS]' c devmˇ_' shßx"
          e
icCzed lIlywvxo jgt;' m/usdn" 58   U
p;x' sillr;jSy sm;’„yorg;Tpun"
ck;r %'@xí'Cv; b;lp•gdehvt( 59
ymen p[iht' d'@' gd;iv=ep%'i@tm(
pOiqVy;' p;ty;m;s .gv;n( devk°sut" 60
ixibk;' c /nexSy c£É, itlxo iv.u"
ck;r x*irrk| c Î∑Î∑ht*jsm( 61
nItoi¶XxItt;' b;,w{;Rivt; vsvo idx"
c£iviCz•xUl;g[; ®{; .uiv inp;itt;" 62
s;?y; ivêeåq m®to g'/Vv;Rív s; ykì"w
      e
x;i©R,; p[irtwrSt; Vyoiª x;LmiltUlvt( 63
        ' e
g®Tm;nip tu@n p=;>y;' c n%;'kr"    ⁄w
.=y'St;@yn( dev;n( d;ry'í cc;r vw 64
ttXxtshße, dev{m/usdn* 'e   U
prSpr' vvW;Rte /;r;i.irv toyd* 65
           u
Eer;vten g®@o yuy/e t] s'kle   ⁄
  w    Ru u
devSsmStwyy/e x£É, c jn;dRn" 66
i.•e„vXoWb;,eWu xS]e„vS]eWu c Tvrn(
jg[;h v;svo vj[' ’„,í£˘ sudxRnm( 67
tto h;h;’t' sv| ]wloKy' i√jsˇm
vj[c£kr* ÎÇ; dev;r;jjn;dRn* 68
        'e
i=¢' vj[mqe{, jg[;h .gv;Nhir"
n mumoc td; c£˘ x£˘ itœeit c;b[vIt( 69
                     431
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
       'e
p[,∑vj[' dev{' g®@=tv;hnm(
sTy.;m;b[vI√Ir' pl;ynpr;y,m( 70
              R
]wloKyex n te yuˇ_' xcI.tu" pl;ynm(
p;irj;tßg;.og; Tv;mupSq;Syte xcI 71
k°Îx' devr;Jy' te p;irj;tßguJJvl;m(
apXyto yq;pUv| g[,y;>y;gt;' xcIm( 72
               u
al' x£ p[y;sen n v[I@;' g'tmhRis
nIyt;' p;irj;toy' dev;Ss'tu gtVyq;" 73
        e
pitgv;Rvlepn b¸m;npurSsrm(
n ddxR gOh' y;t;mupc;re, m;' xcI 74
             R
S]ITv;dgu®icˇ;h' Sv.tOXl;`n;pr;
tt" ’tvtI x£ .vt; sh ivg[hm( 75
tdl p;rIj;ten prSven ˙ten me
Âpe, givRt; s; tu .];R k; S]I n givRt; 76
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_o vw invvOte devr;jSty; i√j
p[;h cwn;ml' c'i@ s:yu" %e doiˇ_ivStrw" 77
î'{ ¨v;c
         '
n c;ip sgRsh;riSqitkˇ;Ri%lSy y"
ijtSy ten me v[I@; j;yte ivêÂip,; 78
ySm;∆gTsklmetdn;idm?y;¥iSmNytí n .iv„yit
   U
svR.t;t(
teno∫vp[lyp;lnk;r,en v[I@; kq' .vit deiv inr;’tSy
79
          R           w
skl.uvnsUitmUitRrLp;LpsU+m;ividtsklve¥D;Ryte ySy
n;Nyw"
            432
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tmjm’tmIx' x;êt' SveCzywn' jgdup’itmÊy| ko ivjet'u
smqR" 80
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'xe i]'xoå?y;y" 30
≈Ipr;xr ¨v;c
s'Stuto .gv;inTq' devr;jen kÉxv"
           '
p[hSy .;vg'.Irmuv;ce{' i√joˇm 1
≈I’„, ¨v;c
devr;jo .v;in'{o vy' mÊy;R jgTpte
        e
='tVy' .vtwvdmpr;/' ’t' mm 2
p;irj;tt®í;y' nIyt;muict;Spdm(
gOhItoy' my; x£ sTy;vcnk;r,;t( 3
vj[' ced' gOh;, Tv' yd] p[iht' Tvy;
   w
tvwvtTp[hr,' x£ vwirivd;r,m( 4
î'{ ¨v;c
ivmohyis m;mIx mÊyoRhimit ik' vdn(
j;nImSTv;' .gvto n tu sU+mivdo vym( 5
             O
yoåis soåis jgT];,p[vˇ* n;q s'iSqt"
jgtXxLyin„kW| kro„ysursUdn 6
nIyt;' p;irj;toåy' ’„, √;rvtI' purIm(
mÊyRlokÉ Tvy; Tyˇ_É n;y' s'Sq;Syte .uiv 7
devdev jg•;q ’„, iv„,o mh;.uj
x'%c£gd;p;,e =mSvw√‰it£mm( 8
≈Ipr;xr ¨v;c
          'e
tqeTyuKTv; c dev{m;jg;m .uv' hir"
         w
p[sˇ_ìiSsıg'/vRStUym;nSsuriWRi." 9
                     433
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
ttXx'%mup;?m;y √;rkopir s'iSqt"
   u
hWRmTp;dy;m;s √;rk;v;isn;' i√j 10
avtIy;Rq g®@;TsTy.;m; sh;yv;n(
in„k⁄$e Sq;py;m;s p;irj;t' mh;t®m( 11
ym>yeTy jnSsv;Re j;it' Smrit p*ivRk°m(
            e
v;Syte ySy pu„poTqg'/novIR i]yojnm( 12
ttSte y;dv;SsvRe dehb'/;nm;nuW;n(
             |
dÎxu" p;dpe tiSmn( k⁄vto mu%dxRnm( 13
ik'krwSsmup;nIt' hSTyê;id tto /nm(
iv.Jy p[dd* ’„,o b;'/v;n;' mh;mit" 14
kNy;í ’„,o jg[;h nrkSy pirg[h;n( 15
tt" k;le xu.e p[;¢e ¨pyeme jn;dRn"
t;" kNy; nrkÉ,;sNsvRto y;Ssm;˙t;" 16
EkiSm•ev goiv'd" k;le t;s;' mh;mune
              e
jg[;h ivi/vTp;,INpOqGgehWu /mRt" 17
Wo@xS]Ishß;i, xtmek˘ ttoi/km(
                 U
t;v'it c£É Âp;i, .gv;n( m/usdn" 18
Ekìkmev t;" kNy; meinre m/usdn"U
          e
mmwv p;i,g[h,' mw]y ’tv;init 19
               e
inx;su c jgTß∑; t;s;' gehWu kÉxv"
¨v;s ivp[ sv;Rs;' ivêÂp/ro hir" 20
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'x Eki]'xoå?y;y" 31
≈Ipr;xr ¨v;c
  u
p[¥ª;¥; hre" pu]; ®iKm<y;' kiqt;Stv
.;nu.*meirk;¥;'í sTy.;m; Vyj;yt 1
              434
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]dIi¢mˇ;m[p=;¥; roih<y;' kiqt; hre"
     u
b.Uvj;RMbvTy;' c s;'b;¥; b;¸x;iln" 2
tny; .{iv'd;¥; n;¶ijTy;' mh;bl;"
s'g;[ mijTp[/;n;Stu xwBy;y;' c hreSsut;" 3
                u
vOk;¥;í sut; m;{‰;' g;]vTp[m%;Nsut;n(
av;p l+m,; pu];Nk;il'¥;í ≈ut;dy" 4
aNy;s;' cwv .;y;R,;' smuTp•;in ci£,"
a∑;yut;in pu];,;' shß;i, xt' tq; 5
    u       e
p[¥ª" p[qmSteW;' svRW;' ®iKm,Isut"
   u
p[¥ª;din®ıoå.U√j[StSm;dj;yt 6
ain®ıo r,eå®ıo ble" p*]I' mh;bl"
¨W;' b;,Sy tny;mupyeme i√joˇm 7
y] yuım.U´or' hirx'kryomRht(
iz•' shß' b;hUn;' y] b;,Sy ci£,; 8
  e
mw]y ¨v;c
       ( [
kq' yuım.Udb˜•uW;qRe hr’„,yo"
kq' =y' c b;,Sy b;hUn;' ’tv;Nhir" 9
EtTsv| mh;.;g mm;:y;tu' TvmhRis
mhTk*tUhl' j;t' kq;' ≈otuimm;' hre" 10
≈Ipr;xr ¨v;c
¨W; b;,sut; ivp[ p;vRtI' sh x'.n; u
£°@'tImupl+yo∞w" SpOh;' c£É td;≈y;m( 11
ttSsklicˇD; g*rI t;m;h .;imnIm(
almTyqRt;pen .];R Tvmip r'Syse 12
îTyuˇ_; s; ty; c£É kdeit mitm;Tmn"
ko v; .ˇ;R mmeTy;h punSt;m;h p;vRtI 13
                     435
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
p;vRTyuv;c
vwx;%xuKl√;dXy;' Sv“e yoi..v' tv
kir„yit s te .ˇ;R r;jpui] .iv„yit 14
≈Ipr;xr ¨v;c
tSy;' itq;vuW;Sv“e yq; deVy; smIirtm(
tqwv; i..v' c£É kií{;g' c t] s; 15
     u
tt" p[bı; pu®WmpXy'tI smuTsuk;
               e
Kv gtosIit inlR∆; mw]yoˇ_vtI s%Im( 16
        ˘
b;,Sy m']I k⁄.;'@" ic]re%; c tTsut;
tSy;Ss:y.vTs; c p[;h koy' TvyoCyte 17
yd; l∆;k⁄l; n;Syw kqy;m;s s; s%I
              e
td; ivê;sm;nIy svRmv;>yv;dyt( 18
ividt;q;| tu t;m;h puíoW; yqoidtm(
deVy; tqwv tTp[;¢* yo Áup;y" k⁄®„v tm( 19
ic]le%ov;c
   e
duivRDyimd' vˇ_⁄' p[;¢u' v;åip n xKyte
tq;ip ik'icTkˇRVymupk;r' ip[ye tv 20
s¢;∑idnpy|t' t;vTk;l" p[tI+yt;m(
îTyuKTv;>y'tr' gTv; ¨p;y' tmq;krot( 21
≈Ipr;xr ¨v;c
tt" pde sur;NdwTy;Ng'/v;|í p[/;nt"
mnu„y;'í ivil:y;Syw ic]le%; VydxRyt( 22
ap;Sy s; tu g'/v;|Stqorgsur;sur;n(
mnu„yeWu dd* Îi∑' te„vPy'/kvOi„,Wu 23
’„,r;m* ivloKy;sITsu.l∆;j@ev s;U[ R
  u
p[¥ªdxRne v[I@;Îi∑' inNyeNyto i√j 24
             436
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]           u
Î∑m;]e tt" k;'te p[¥ªtnye i√j
ÎÇ;TyqRivl;isNy; l∆; Kv;ip inr;’t; 25
soy'soyimtITyuˇ_É ty; s; yogg;imnI
ic]le%; b[vIden;muW;' b;,sur;' td; 26
ic]le%ov;c
ay' ’„,Sy p*]Ste .ˇ;R deVy; p[s;idt"
ain®ı îit :y;t" p[:y;t" ip[ydxRn" 27
p[;“oiW yid .ˇ;Rrimm' p[;¢' Tvy;åi%lm(
   e
du„p[vx; purI pUv| √;rk; ’„,p;ilt; 28
tq;ip yà;∫ˇ;Rrm;niy„y;im te si%
rhSymet√ˇ_Vy' n kSyicdip Tvy; 29
aicr;d;gim„y;im shSv ivrh' mm
yy* √;rvtI' coW;' sm;ê;Sy tt" s%Im( 30
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo √;i]'xoå?y;y" 32
≈Ipr;xr ¨v;c
           e
b;,oip p[i,pTy;g[e mw]y;h i]locnm(
dev b;¸shße, inivR<,oSMy;hv' ivn; 1
ki∞NmmwW;' b;hUn;' s;fLyjnko r,"
                  w
.iv„yit ivn; yuı' .;r;y mm ik' .uj" 2
≈Ix'kr ¨v;c
myUr?vj.'gSte yd; b;, .iv„yit
ipixt;ixjn;n'd' p[;PSyse Tv' td; r,m( 3
≈Ipr;xr ¨v;c
          u
tt" p[,My vrd' x'.m>y;gto gOhm(
s.¶' ?vjm;loKy ˙∑o hW| punyRy* 4
                     437
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
EtiSm•ev k;le tu yogiv¥;blen tm(
ain®ımq;inNye ic]le%; vr;Psr;" 5
kNy;'t"purm>yeTy rmm;,' shoWy;
              u wR
ivD;y ri=,o gTv; xx'sdTy.Upte" 6
Vy;id∑' ik'kr;,;' tu swNy' ten mh;Tmn;
j`;n pir`' `orm;d;y prvIrh; 7
hteWu teWu b;,oip rqSqSt√/o¥t"
yu?ym;no yq;xiˇ_ yduvIre, inijRt" 8
      u
m;yy; yuy/e ten s td; m'i]coidt"
ttSt' p•g;S]e, bb'/ ydundnm( 9 '
√;rvTy;' Kv y;toås;vin®ıeit jLpt;m(
ydUn;m;cc=e t' bı' b;,en n;rd" 10
t' xoi,tpur' nIt' ≈uTv; iv¥;ivdG/y;
yoiWt; p[Tyy' jGmuy;Rdv; n;mrwirit 11
tto g®@m;®Á SmOtm;];gt' hir"
    u
blp[¥ªsihto b;,Sy p[yy* purm( 12
   e     Ru
purp[vXo p[mqwyım;sINmh;Tmn"
yy* b;,pur;>y;x' nITv; t;Ns'=y' hir" 13
ttiS]p;diS]ixr; Jvro m;heêro mh;n(
           u
b;,r=;qRm>yeTy yuy/e x;©R/Nvn; 14
       'U
t∫SmSpxRs.tt;p" ’„,;'gs'gm;t(
av;p bldevoip ≈mm;mIilte=," 15
               e
ttSs yuı‰m;nStu sh devn x;i©R,;
vw„,ven Jvre,;xu ’„,deh;i•r;’t" 16
n;r;y,.uj;`;tpirpI@niv◊lm(
t' vI+y =Myt;mSyeTy;h dev" ipt;mh" 17
             438
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]            e
ttí =;'tmevit p[oKTv; t' vw„,v' Jvrm(
a;TmNyev ly' inNye .gv;Nm/usdn" 18    U
Jvr ¨v;c
mm Tv;y sm' yuı' ye SmrI„y'it m;nv;"
ivJvr;Ste .iv„y'tI TyuKTv; cwn' yy* Jvr" 19
tto¶IN.gv;Np'c ijTv; nITv; tq; =ym(
d;nv;n;' bl' ’„,íU,y;m;s lIly; 20  R
ttSsmStswNyen dwty;n;' bleSsut"  e
    u
yuy/e x'kríwv k;iˇRkyí x*ir,; 21    É
           R
hirx'kryoyuımtIv;sITsud;®,m(
     uu
cu=.Sskl; lok;XxS];S];'xpt;ipt;" 22    u[
p[lyoymxeWSy jgto nUnm;gt"
meinre i]dx;St] vˇRm;ne mh;r,e 23
  '
jO. k;S]e, goiv'do jO.y;m;s x'krm(  '
       e u wR e
tt" p[,mdty;" p[mq;í sm'tt" 24
 '
jO.;i..UtSyu hro rqopSq ¨p;ivxt(
n xx;k tto yoıu' ’„,en;iKl∑kmR,; 25
g®j=tv;hí p[¥ª;S]em pIi@t"   u
             R
’„,¸'k;rin/Utxiˇ_í;pyy* guh" 26
   '
jOi.te x'kre n∑e dwTyswNye guhe ijte
nIte p[mqswNye c s'=y' x;©R/Nvn; 27
         O
n'idn; s'ghIt;êmi/Â!o mh;rqm(
b;,St];yy* yoıu' ’„,k;i„,RblwSsh 28
bl.{o mh;vIy;Re b;,swNymnek/;
               [
ivVy;/ b;,w" p[.Xy /mRtí;pl;yt 29
              e
a;’„y l;'gl;g[, muslen;xu t;i@tm(
                     439
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]    pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
bl' blen dÎXo b;,o b;,wí ci£,; 30
tt" ’„,en b;,Sy yuım;sITsud;®,m( 31
smSytoirWUNdI¢;Nk;y];,iv.eidn"
’„,iíCzed b;,wSt;Nb;,en p[iht;iHzt;n(
ivVy;/ kÉxv' b;,o b;,' ivVy;/ c£/Ok™ 32
  u
mumc;te tq;S];i, b;,’„,* ijgIWy;
prSpr=itkr* l;`v;dinx' i√j 33
i.¥m;ne„vXoWeWu xre„vS]e c sIdit
     eR
p[;cuy, tto b;,' h't'u c£É hirmRn" 34
ttokúxts'`;ttejs; sÎx¥uit
jg[;h dwTyc£;irhRirí£˘ sudxRnm( 35
muçto b;,n;x;y ttí£˘ m/ui√W"
       e
n¶; dwtyiv¥;å.UTko$rI purto hre" 36
t;mg[to hirÎRÇ; mIilt;=SsudxRnm(
mumoc b;,mui∂Xy Czeˇ'u b;¸vn' irpo" 37
£me, tˇu b;hUn;' b;,Sy;Cyutcoidtm(
zed' c£Éåsur;p;StxS]*`=p,;Îtm( 38
iz•e b;¸vne tˇu krSq' m/ustn"U
   u u
mum=b;R,n;x;y ivD;tiS]puri√W; 39
    e        R u
smupTy;h goiv'd' s;mpUvmm;pit"
ivloKy b;,' d;d@Czed;sOKß;vviWR,m( 40
x'kr ¨v;c
’„,’„, jg•;q j;ne Tv;' pu®Woˇmm(
prex' prm;Tm;nmn;idin/n' hirm( 41
        ™
devityRõmnu„yeWu xrIrg[h,;iTmk;
         U
lIley' svR.tSy tv ce∑opl=,; 42
            440
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tTp[sId;.y' dˇ' b;,Sy;Sy my; p[.o
tÊv;y n;nOt' k;y| yNmy; Vy;˙t' vc" 43
aSmTs'≈y΢oy' n;pr;/I tv;Vyy
my; dˇvro dwTySttSTv;' =my;Myhm( 44
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_" p[;h goiv'dXxUlp;i,mum;pitm(
             e
p[s•vdno .UTv; gt;mW;Råsur' p[it 45
≈I.gv;nuv;c
yu„m∂ˇvro b;,o jIvt;meW x'kr
Tv√;Kyg*rv;detNmy; c£˘ inviˇRtm( 46
Tvy; yd.y' dˇ' t∂ˇmi%l' my;
mˇoåivi.•m;Tm;n' {∑umhRis x'kr 47
yoh' s Tv' jg∞ed' sdev;surm;nuWm(
mˇo n;NydXoW' yˇÊv' D;tuimh;hRis 48
aiv¥;moiht;Tm;n" pu®W; i.•dixRn"
vd'it .ed' pXy'it c;vyor'tr' hr 49
p[s•oåh' gim„y;im Tv' gCz vOW.?vj 50
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuKTv; p[yy* ’„," p[;¥uiªyR] itœit
        u R
tä'/fi,no nexg®@;inlpoiqt;" 51
ttoåin®ım;roPy spàIk˘ g®Tmit
a;jGmu√;Rrk;' r;mk;i„,Rd;modr;" purIm( 52
pu]p*]w" pirvOtSt] reme jn;dRn"
devIi.Sstt' ivp[ .U.;rtr,eCzy; 53
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo ]yiS]'xoå?y;y" 33
                     441
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
  e
mw]y ¨v;c
c£É kmR mhCz*iribR.;[ ,o m;nuWI' tnum(
ijg;y x£˘ xv| c sv;RNdev;'í lIly; 1
y∞;NydkroTkmR idVyce∑iv`;t’t(
tTkQyt;' mh;.;g pr' k*tUhl' ih me 2
≈Ipr;xr ¨v;c
gdto mm ivp[WeR ≈Uyt;imdm;dr;t(
nr;vt;re ’„,en dG/; v;r;,sI yq; 3
   ^      e    e
p*'@ko v;sudvStu v;sudvoå.v∫uiv
avtI,RSTvimTyuˇ_o jnwrD;nmoihtw" 4
        e
s mene v;sudvohmvtI,;Re mhItle
n∑SmOitSttSsv| iv„,uicˆmcIkrt( 5
     e
dUt' c p[Wy;m;s ’„,;y sumh;Tmne
TyKTv; c£;idk˘ icˆ' mdIy' n;m c;Tmn" 6
    e
v;sudv;Tmk˘ mU! TyKTv; svRmXoWt"
a;Tmno jIivt;q;Ry tto me p[,it' v[j 7
      [
îTyuˇ_Ss'phSywn' dUt' p[;h jn;dRn"
injicˆmh' c£˘ smuTsO+ye TvyIit vw 8
       ^
v;Cyí p*'@ko gTv; Tvy; dUt vco mm
D;tSTv√;Kys∫;vo yTk;y| ti√/Iyt;m( 9
gOhIticˆveWohm;gim„y;im te purm(
¨Tß+y;im c t∞£˘ injicˆms'xym( 10
a;D;pUv| c yiddm;gCzeit Tvyoidtm(
s'p;diy„ye êStu>y' sm;gMy;ivl'ibtm( 11
xr,' te sm>yeTy kˇ;RiSm nOpte tq;
yq; Tvˇo .y' .Uyo n me ik˘ic∫iv„yit 12
             442
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_Épgte dUte s'SmOTy;>y;gt' hir"
g®Tm'tmq;®Á TvirtStTpur' yy* 13
ttStu kÉxvo¥og' ≈uTv; k;xIpitStd;
svRsNw yprIv;r" p;i„,Rg;[ h ¨p;yy* 14
tto blen mht; k;xIr;jblen c
   ^      e
p*'@ko v;sudvoås* kÉxv;i.mu%o yy* 15
        R
t' ddxR hirdUr;dud;rSy'dne iSqtm(
c£hSt' gd;x;©Rb;¸' p;i,gt;'bjm( 16u
ßG/r' pItvsn' sup,Rrict?vjm(
v=Sqle ’t' c;Sy ≈IvTs' dÎXo hir" 17
      ˘
ikrI$k⁄@l/r' n;n;ràopxoi.tm(
t' ÎÇ; .;vg'.Ir' jh;s g®@?vj" 18
  u
yuy/e c blen;Sy hSTyêbiln; i√j
               R
iniS]'x;isgd;xUlxiˇ_k;mukx;iln; 19
          R
=,en x;©Rinmuˇ_ìXxrwririvd;r,w"
gd;c£inp;twí sUdy;m;s tälm( 20
k;xIr;jbl' cwv' =y' nITv; jn;dRn"
       ^
¨v;c p*'@k˘ mU!m;Tmicˆopli=tm( 21
≈I.gv;nuv;c
    ^
p*'@koˇ_' Tvy; yˇu dUtvK]e, m;' p[it
     e
smuTsOjit icˆ;in tˇe s'p;dy;Myhm( 22
c£metTsmuTsO∑' gdey' te ivsijRt;
g®Tm;neW coTsO∑Ssm;rohtu te ?vjm( 23
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyu∞;yR ivmuˇ_Én c£É,;ås* ivd;irt"
                     443
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
p;itto gdy; .¶o ?vjí;Sy g®Tmt; 24
tto h;h;’te lokÉ k;xIpuyi/po blI R
  u    e e
yuy/e v;sudvn im]Sy;pict* iSqt" 25
        Ru
ttXx©R/numˇ_ìiXzÊv; tSy ixrXxrw"
             |
k;xIpuy;| s ic=ep k⁄vLlokSy ivSmym( 26
       ^
hTv; t p*'@k˘ x*ir" k;xIr;j' c s;nugm(
pun√;RrvtI' p[;¢o reme SvgRgto yq; 27
tiCzr" pitt' t] ÎÇ; k;xIpte" pure
                  e
jn" ikmetidTy;h iCz•' kÉnit iviSmt" 28
          e e
D;Tv; t' v;sudvn ht' tSy sutStt"
puroihten sihtStoWy;m;s x'krm( 29
aivmuˇ_É mh;=e]e toiWtSten x'kr"
vr' vO,I„veit td; t' p[ov;c nOp;Tmjm( 30
              'u R
s vv[e .gvN’Ty; iptOhtv/;y me
smuitœtu ’„,Sy TvTp[s;d;Nmheêr 31
≈Ipr;xr ¨v;c
Ev' .iv„ytITyuˇ_É di=,;¶ern'trm(
mh;’Ty; smuˇSq* tSywv;¶eivRn;xnI 32
tto Jv;l;kr;l;Sy; JvlTkÉxkp;ilk;
’„,’„,eit k⁄ipt; ’Ty; √;rvtI' yy* 33
t;mve+y jnS];s;i√clLlocno mune
yy* xr<y' jgt;' xr,' m/usdnm( 34   U
        ee
k;xIr;jsutnym;r;?y vOW.?vjm(
¨Tp;idt; mh;’TyeTyvgMy;åq ci£,; 35
jih’Ty;imm;mug;[ ' viˆJv;l;j$;lk;m(
c£muTsO∑m=eWu £°@;sˇ_Én lIly; 36
             444
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]tdi¶m;l;ji$lJv;loÌ;r;it.IW,;m(
’Ty;mnujg;m;xu iv„,uc£˘ sudxRnm( 37
c£p[t;pindRG/; ’Ty; m;heêrI td;
nn;x veignI veg;ˇdPynujg;m t;m( 38
’Ty; v;r;,sImev p[ivvex Tvr;iNvt;
iv„,uc£p[ithtp[.;v; muinsˇm 39
tt" k;xIbl' .Uir p[mq;n;' tq; blm(
smStxS];S]yut' c£Sy;i.mu%' yy* 40
xS];S]mo=ctur' dG?v; tälmojs;
’Ty; g.;RmXoW;' t;' td; v;r;,sI' purIm( 41
  O O
s.U.∫Typ*r;' tu s;êm;t'gm;nv;m(
                w
aXoWgoœkox;' t;' duinRrI+y;' surrip 42
Jv;l;pir„’t;XoWgOhp[;k;rcTvr;m(
dd;h tıreí£˘ skl;mev t;' purIm( 43
a=I,;mWRmTyug'[ s;?ys;/nsSpOhm(
t∞£˘ p[Sf⁄r∂Ii¢ iv„,or>y;yy* krm( 44
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo ctuiS]'xoå?y;y" 34
  e
mw]y ¨v;c
.Uy Ev;himCz;im bl.{Sy /Imt"
≈otu' pr;£m' b[˜n( tNmm;:y;tumhRis 1
ymun;kWR,;dIin ≈ut;in .gvNmy;
tTkQyt;' mh;.;g ydNyT’tv;Nbl" 2
≈Ipr;xr ¨v;c
   e
mw]y ≈uyt;' kmR y{;me,;.vT’tm(
      e e
an'te n;p[myn XoWe, /r,I/Ot; 3
                     445
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
suyo/nSy tny;' Svy'vr’t=,;m(
bl;d;dˇv;NvIrSs;'bo j;'bvtIsut" 4
               u e
tt" £⁄ı; mh;vIy;R" k,Rdy;R/n;dy"
           u
.I„m{o,;dyíwn' bb'/yiuR / inijRtm( 5
                 e
tCΩTv; y;dv;SsvRe £o/' duy;R/n;idWu
  e
mw]y c£⁄" ’„,í t;i•h't'u mho¥mm( 6
t;i•v;yR bl" p[;h mdlolkl;=rm(
mo+y'it te m√cn;¥;Sy;Myeko ih k*rv;n( 7
≈Ipr;xr ¨v;c
bldevStto ÎÇ; ngr' n;gs;◊ym(
b;Áopvnm?yeå.U• ivvex c tTpurm( 8
             e
blm;gtm;D;y .Up; duy;R/n;dy"
      u
g;m~yRmdk˘ cwv r;m;y p[Tyvedyn( 9
gOhITv; ivi/vTsv| ttSt;n;h k*rv;n(
        [ e
a;D;pyTyugsnSs;'bm;xu ivmuct 10  '
ttSt√cn' ≈uTv; .I„m{o,;dyo nOp;"
    u e     uu
k,Rdy;R/n;¥;í cu=.i√Rjsˇm 11
Ëcuí k⁄ipt;SsvRe b;iÒk;¥;í k*rv;"
ar;Jy;h| ydov|xmve+y musl;yu/ 12
.o.o" ikmet∫vt; bl.{eirt' vc"
a;D;' k⁄®k⁄loTq;n;' y;dv" k" p[d;Syit 13
   e
¨g[snoåip y¥;D;' k*rv;,;' p[d;Syit
       u w RO      '
tdl' p;'@rXz]wnpyoGywivR@bnw" 14
tÌCz bl m; v; Tv' s;'bmNy;ycei∑tm(
              e
ivmo+y;mo n .vtíog[snSy x;sn;t( 15
p[,ity;R ’t;Sm;k˘ m;Ny;n;' k⁄kr;'/kì"⁄
             446
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]n n;m s; ’t; kÉym;D; Sv;imin .OTyt" 16
gvRm;roipt; yUy' sm;n;sn.ojnw"
ko doWo .vt;' nIityRTp[ITy; n;vloikt; 17
aSm;i.r`;Re .vto yoy' bl inveidt"
 e
p[M,wt•wtdSm;k˘ k⁄l;¥u„mTk⁄loictm( 18
≈Ipr;xr ¨v;c
            '
îTyuKTv; k⁄rv" s;'b' muc;mo n hreSsutm(
’twtiníy;StU,| ivivxugjs;◊ym( 19 R
         R
mˇ" kopen c;`U,Sttoi/=epjNmn;
¨Tq;y p;„<y;R vsu/;' j`;n s hl;yu/" 20
tto ivd;irt; pOQvI p;i„,R`;t;Nmh;Tmn"
a;Sfo$y;m;s td; idxXxBden pUryn( 21
               ⁄
¨v;c c;itt;m[;=o .Ok$Ik⁄i$l;nn" 22
aho md;vlepoyms;r;,;' dur;Tmn;m(
k*rv;,;' mhIpTvmSm;k˘ ikl k;ljm(
    e         e
¨g[snSy yen;D;' mNy'tå¥;ip l'`nm( 23
   e
¨g[sn" sm?y;Ste su/m;| n xcIpit"
i/õ™m;nuWxtoiCz∑e tui∑reW;' nOp;sne 24
p;irj;ttro" pu„pm'jrIvRint;jn"
ib.iˇR ySy .OTy;n;' soåPyeW;' n mhIpit" 25
      O      e
smSt.U.t;' n;q ¨g[snSs itœtu
a¥ in„k*rv;muvI| ’Tv; y;Sy;im tTpurIm( 26
     e
k,| duy;R/n' {o,m¥ .I„m' sb;iÒkm(
duXx;sn;dIN.Uir' c .Uir≈vsmev c 27
                R
somdˇ' xl' cwv .Im;junyui/iœr;n(
ym* c k*rv;'í;Ny;NhTv; s;êrqi√p;n( 28
                     447
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
vIrm;d;y t' s;'b' spàIk˘ tt" purIm(
      [ e
√;rk;mugsn;dINgTv; {+y;im b;'/v;n( 29
aq v; k*rv;v;s' smStw" k⁄®i.Ssh
.;gIrQy;' i=p;My;xu ngr' n;gs;◊ym( 30
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuKTv; mdrˇ_;=" kWR,;/omu%' hlm(
       u R
p[;k;rvp[dgSy ckWR musl;yu/" 31
a;`Ui,Rt' tTshs; tto vw h;iStn' purm(
     u     uu
ÎÇ; s'=B/˙dy;íu=.SsvRk*rv;" 32
r;mr;m mh;b;ho =Myt;' =Myt;' Tvy;
¨ps'iÓyt;' kop" p[sId musl;yu/ 33
EW s;'bSspàIkStviny;Ritto bl;t(
aivD;tp[.;v;,;' =Myt;mpr;i/n;m( 34
≈Ipr;xr ¨v;c
tto iny;Rty;m;suSs;'b' pàIsmiNvtm(
                '
in„£My Svpur;ˇU,| k*rv; muinpugv 35
.I„m{o,’p;dIn;' p[,My vdt;' ip[ym(
=;'tmev myeTy;h blo blvt;' vr" 36
a¥;Py;`Ui,Rt;k;r' l+yte tTpur' i√j
             e
EW p[.;vo r;mSy blx*y;Rpl=," 37
           U
ttStu k*rv;Ss;'b' s'pJy biln; sh
 e
p[Wy;m;su®√;h/n.;y;RsmiNvtm( 38
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo p'ci]'xoå?y;y" 35
≈Ipr;xr ¨v;c
  e w
mw]ytäl' tSy blSy blx;iln"
              448
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]’t' ydNyˇen;å.Uˇdip ≈Uyt;' Tvy; 1
      'e
nrkSy;sur{Sy devp=ivroi/n"
s%;å.vNmh;vIy;Re i√ivdo v;nrWR." 2
    '
bwr;nub/' blv;Ns ck;r sur;Np[it
nrk˘ htv;N’„,o devr;jen coidt" 3
       e
kir„ye svRdv;n;' tSm;detTp[iti£y;m(
         R
yDiv?v'sn' k⁄vn( mTyRlok=y' tq; 4
tto iv?v'sy;m;s yD;nD;nmoiht"
ib.ed s;/umy;Rd;' =y' c£É c deihn;m( 5
dd;h svn;Ndex;Npurg[;m;'tr;i, c
          w R     R
Kvic∞ pvRt;=epg;[ m;dINsmcU,yt( 6
              u
xwl;nuTp;$‰ toyeWu mumoc;'bin/* tq;
puní;,Rvm?ySq" =o.y;m;s s;grm( 7
ten iv=oi.tí;iB/®√elo i√j j;yte
Pl;vy'StIrj;Ng[;m;Npur;dInitvegv;n( 8
k;mÂpI mh;Âp' ’Tv; sSy;NyXoWt"
        w U R
lu#N.[m,sMmdRSs'c,yit v;nr" 9
ten ivp[’t' sv| jgdet∂ur;Tmn;
             e    u
inSSv;?y;yvW$(k;r' mw]y;sITsud"i%tm( 10
Ekd; rwvto¥;ne pp* p;n' hl;yu/"
revtI c mh;.;g; tqwv;Ny; vriS]y" 11
¨ÌIym;no ivlsLlln;m*ilm?yg"
     ⁄      e
reme ydukl≈eœ" k⁄br îv n'dne 12
ttSs v;nroå>yeTy gOhITv; sIir,o hlm(
            u
musl' c ck;r;Sy s'm%' c iv@'bnm( 13
tqwv yoiWt;' t;s;' jh;s;i.mu%' kip"
                     449
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
p;npU,;|í krk;iç=ep;hTy vw td; 14
tt" kopprIt;Tm; .TsRy;m;s t' hlI
tq;ip tmvD;y c£Éiklikl?vinm( 15
tt" SmiyTv; s blo jg[;h musl' ®W;
soåip xwlixl;' .Im;' jg[;h Plvgoˇm" 16
ic=ep s c t;' i=¢;' muslen shß/;
iv.ed y;dv≈eœSs; pp;t mhItle 17
aq tNmusl' c;s* smuLl'~y Plv'gm"
   e
vegn;gTy roWe, kre,orSyt;@yt( 18
tto blen kopen mui∑n; mUi?nR t;i@t"
pp;t ®i/roÌ;rI i√ivd" =I,jIivt" 19
ptt; tCzrIre, igreXÍ'gmxIyRt
  e        e e
mw]y xt/; vij[vj[,v ivd;irtm( 20
pu„pvOi∑' tto dev; r;mSyopir ici=pu"
    u
p[xx'sSttoå>yeTy s;?vetˇe mhT’tm( 21
anen du∑kipn; dwTyp=opk;ir,;
jgi•r;’t' vIr id∑‰; s =ym;gt" 22
            eR
îTyuKTv; idvm;jGmudv; ˙∑SsguÁk;" 23
≈Ipr;xr ¨v;c
Ev'iv/;Nynek;in bldevSy /Imt"
km;R<ypirmey;inxeWSy /r,I.Ot" 24
                  '
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo Wi$(]xoå?y;y" 36
≈Ipr;xr ¨v;c
Ev' dwTyv/' ’„,o bldev sh;yv;n(
c£É du∑i=tIx;n;' tqwv jgt" ’te 1
              450
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]              e
i=teí .;r' .gv;Nf;Lgunn smiNvt"
a;vt;ry;m;s iv.uSsmSt;=oih,I v/;t( 2
’Tv; .;r;vtr,' .uvo hTv;åi%l;•Op;n(
x;pVy;jen ivp[;,;mups'˙tv;Nk⁄lm( 3
¨TsOJy √;rk;' ’„,STyKTv; m;nu„ym;Tmn"
s;'xo iv„,umy' Sq;n' p[ivvex mune injm( 4
  e
mw]y ¨v;c
s ivp[x;pVy;jen s'jÓe Svk⁄l' kqm(
kq' c m;nuW' dehmuTssjR jn;dRn" 5
≈Ipr;xr ¨v;c
ivê;im]Stq; k<vo n;rdí mh;muin"
                ⁄
ip'@;rkÉ mh;tIqRe ÎÇ; ydukm;rkì" 6
ttSte y*vnoNmˇ; .;ivk;yRpcoidt;" [
s;'b' j;'bvtIpu]' .UWiyTv; iS]y' yq; 7
         u
p[i≈t;St;NmunInUc" p[i,p;tpurSsrm(
            U
îy' S]I pu]k;m; vw b[t ik' jniy„yit 8
≈Ipr;xr ¨v;c
idVyD;nopp•;Ste ivp[lB/;" k⁄m;rkì"
           Ru
muny" k⁄ipt;" p[ocumsl' jniy„yit 9
svRy;dvs'h;rk;r,' .uvnoˇrm(
yen;i%lk⁄loTs;do y;dv;n;' .iv„yit 10
îTyuˇ_;Ste k⁄m;r;Stu a;cc=uyq;tqm( R
   e
¨g[sn;y musl' jDe s;'bSy codr;t( 11
   [ e
tdugsno muslmyíU,mk;ryt( R
               R
jDe tderk;cU,| p[i=¢' twmhod/* 12
muslSy;q lohSy cUi,RtSy tu y;dvw"
                     451
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
%'@' cUi,RtXoW' tu tto yˇomr;’it 13
     u
tdPy'bin/* i=¢' mTSyo jg[;h j;ili."
`;ittSyodr;ˇSy luB/o jg[;h t∆r;" 14
        e
ivD;tprm;q;Rip .gv;Nm/usdn" U
nwCzˇdNyq; kˇu| ivi/n; yTsmIihtm( 15
   w
deví p[ihto v;yu" p[i,pÊy;h kÉxvm(
                w
rhSyevmh' dUt" p[ihto .gvNsur" 16
vSviêm®d;idTy®{s;?y;idi.Ssh
ivD;pyit x£STv;' tidd' ≈Uyt;' iv.o 17
.;r;vtr,;q;Ry vW;R,;mi/k˘ xtm(
       e
.gv;nvtI,;R] i]dxwSsh coidt" 18
  RO
duvˇ; inht; dwTy; .uvo .;roåvt;irt"
Tvy; mn;q;iS]dx; .v'tu i]idve sd; 19
tdtIt' jg•;q vW;R,;mi/k˘ xtm(
îd;nI' gMyt;' Svg;Re .vt; yid rocte 20
    w
devivRD;Pyte dev tq;]wv ritStv
tTSqIyt;' yq;k;lm;SqeymnujIivi." 21
≈I.gv;nuv;c
yÊvm;Tq;i%l' dUt veµ‰etdhmPyut
p[;rB/ Ev ih my; y;dv;n;' pir=y" 22
                 w
.uvo n;¥;ip .;roåy' y;dvwrinbihRt"
avt;yR kroMyetTs¢r;]e, sTvr" 23
          R
yq; gOhItm'.o/edÊv;h' √;rk;.uvm(
y;dv;nups'˙Ty y;Sy;im i]dx;lym( 24
mnu„ydehmuTsOJy s'kWR,sh;yv;n(
            'e e
p[;¢ Ev;iSm m'tVyo dev{, tq;åmrw" 25
             452
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]jr;s'/;dyo yeåNye inht; .;rhetv"
i=teSte>y"k⁄m;roåip ydUn;' n;pcIyte 26
tdet' sumh;.;rmvt;yR i=terhm(
y;Sy;MymrlokSy p;ln;y b[vIih t;n( 27
≈Ipr;xr ¨v;c
       e e
îTyuˇ_o v;sudvn devdUt" p[,My tm(
  e
mw]y idVyy; gTy; devr;j;'itk˘ yy* 28
.gv;nPyqoTp;t;iNdVy.*m;'tir=j;n(
ddxR √;rk;puYy;| ivn;x;y idv;inxm( 29
t;NÎÇ; y;dv;n;h pXy?vmitd;®,;n(
mhoTp;t;Hzm;ywW;' p[.;s' y;m m; icrm( 30
≈Ipr;xr ¨v;c
Evmuˇ_É tu ’„,en y;dvp[vrStt"
mh;.;gvt" p[;h p[i,pTyoıvo hirm( 31
.gvNyNmy; k;y| td;D;py s;'ptm( [
mNye k⁄limd' sv| .gv;Ns'hir„yit 32
n;x;y;Sy inimˇ;in k⁄lSy;Cyut l=ye 33
≈I.gv;nuv;c
gCz Tv' idVyy; gTy; mTp[s;dsmuTqy;
yädy;R≈m' pu<y' g'/m;dnpvRte
nrn;r;y,Sq;ne tTpiv]' mhItle 34
mNmn; mTp[s;den t] isiımv;PSyis
ah' Svg| gim„y;im Áups'˙Ty vw k⁄lm( 35
√;rk;' c my; Tyˇ_;' smu{" Pl;viy„yit
m√eXm cwk˘ muKTv; tu .y;Nmˇo jl;xye
t] si•ihtí;h' .ˇ_;n;' ihtk;Myy; 36
                     453
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_" p[i,pTywn' jg;m;xu tpovnm(
nrn;r;y,Sq;n' kÉxven;numoidt" 37
ttSte y;dv;SsvRe rq;n;®Á xI`[g;n(
p[.;s' p[yyuSs;ı| ’„,r;m;idi.i√Rj 38
             ⁄
p[.;s' smnup;[ ¢;" k⁄kr;'/kvO„,y"
                e e
c£⁄St] mh;p;n' v;sudvn coidt;" 39
        e     e
ipbt;' t] cwtW;' s'`WR, prSprm(
     '
aitv;de/no jDe klh;i¶" =y;vh" 40
  e
mw]y ¨v;c
      '
Sv'Sv' vw .ujt;' teW;' klh" ik'inimˇk"
s'`W;Re v; i√j≈eœ tNmm;:y;tumhRis 41
≈Ipr;xr ¨v;c
mO∑' mdIym•' te n mO∑imit jLpt;m(
mO∑;mO∑kq; jDe s'`WRklh* tt" 42
ttí;NyoNym>yeTy £o/s'rˇ_locn;"
               wR
jflu" prSpr' te tu xS]wdvbl;T’t;" 43
=I,xS];í jgO¸" p[Ty;s•;mqwrk;m( 44
Erk; tu gOhIt; vw vj[.tv l+yte  Ue
           [
ty; prSpr' jfluSs'ph;re sud;®,e 45
   u    u
p[¥ªs;'bp[m%;" ’tvm;Rq s;Tyik"
            u O ue
ain®ı;dyí;Nye pOqivRpqrv c 46
c;®vm;R c;®kí tq;£Àr;dyo i√j
         w[
Erk;Âipi.vRjSte injflu" prSprm( 47
inv;ry;m;s hiry;Rdv;'Ste c kÉxvm(
sh;y' meinrerI,;' p[;¢' jflu" prSprm( 48
              454
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]’„,oåip k⁄iptSteW;merk;mui∑m;dde
v/;y soip musl' mu∑l*Rhm.Uˇd; 49
j`;n ten inXXoW;Ny;dv;n;tt;iyn"
jfluSte shs;>yeTy tq;åNyeip prSprm( 50
ttí;,Rvm?yen jw]oås* ci£,o rq"
              RO
pXyto d;®kSy;q p[;y;dêw/to i√j 51
c£˘ gd; tq; x;©| tU,Ix'%oisrev c
p[di=,' hir' ’Tv; jGmur;idTyvÊmRn; 52
=,en n;.vTkií¥;dv;n;m`;itt"
Ate ’„,' mh;Tm;n' d;®k˘ c mh;mune 53
c'£Mym;,* t* r;m' vO=mUle ’t;snm(
dÎx;te mu%;∞;Sy in„£;m't' mhorgm( 54
in„£My s m%;ˇSy mh;.ogo .ujgm"   '
p[yy;v,Rv' isıw" pUJym;nStqorgw" 55
tto~yRm;d;y td; jli/Ss'm%' yy* u
p[ivvex ttStoy' pUijt" p•goˇmw" 56
ÎÇ; blSy iny;R,' d;®k˘ p[;h kÉxv"
            e e
îd' sv| sm;c+v vsudvog[snyo" 57
iny;R,' bl.{Sy y;dv;n;' tq; =ym(
yoge iSqTv;hmPyetTpirTy+ye klevrm( 58
v;Cyí √;rk;v;sI jnSsvRStq;¸k"
yqem;' ngrI' sv;| smu{" Pl;viy„yit 59
        w
tSm;∫vi∫SsvRStu p[tI+yo Ájun;gm" R
n Sqey' √;rk;m?ye in„£;'te t] p;'@ve 60
  w
tenv sh g'tVy' y] y;it s k*rv" 61
     U    e R
gTv; c b[ih k*'tymjun' vcn;Nmm
                     455
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
p;lnIySTvy; xKTy; jnoåy' mTpirg[h" 62
    Re
Tvmjunn sihto √;rvTy;' tq; jnm(
gOhITv; y;id vj[í ydur;jo .iv„yit 63
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_o d;®k" ’„,' p[i,pTy pun"pun"
p[di=,' c b¸x" ’Tv; p[;y;¥qoidtm( 64
s c gTv; td;c∑ √;rk;y;' tq;åjunm( R
a;inn;y mh;buiıvRj'[ c£É tq; nOpm( 65
            e
.gv;nip goiv'do v;sudv;Tmk˘ prm(
             Ue
b[˜;Tmin sm;roPy svR.t„v/;ryt(
   '
in„p[pce mh;.;g s'yoJy;Tm;nm;Tmin
tuy;RvSqslIl' c XoteSm pu®Woˇm" 66
s'm;nyiN√jvco duv;Rs; yduv;c h
yogyuˇ_oå.vTp;d' ’Tv; j;nuin sˇm 67
a;yy* s jr;n;m td; t] s luB/k"
musl;vxeWlohwks;ykNySttomr" 68
s tTp;d' mOg;k;rmve+y;r;dviSqt"
        w
tle ivVy;/ tenv tomre, i√joˇm 69
ttí dÎXo t] cdub;R¸/r' nrm(
       w
p[i,pÊy;h cwvn' p[sIdeit pun"pun" 70
aj;nt; ’timd' my; hir,x'ky;
=Myt;' mm p;pen dG/' m;' ];tumhRis 71
≈Ipr;xr ¨v;c
ttSt' .gv;n;h n teStu .ym<vip
gCz Tv' mTp[s;den luB/ Svg| sur;Spdm( 72
≈Ipr;xr ¨v;c
             456
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]ivm;nm;gt' s¥St√;Kysmn'trm(
a;®Á p[yy* Svg| luB/kStTp[s;dt" 73
gte tiSmNs.gv;Ns'yoJy;Tm;nm;Tmin
   e         e
b[˜.UtåVyyeic'Tye v;sudvmyeåmle 74
           e e
ajNmNymre iv„,;vp[myåi%l;Tmin
tTy;j m;nuW' dehmtITy i]iv/;' gitm( 75
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xo s¢i]'xoå?y;y" 37
≈Ipr;xr ¨v;c
  R
ajunoip td;NvI+y r;m’„,klevre
s'Sk;r' l'.y;m;s tq;NyeW;mnu£m;t( 1
                u
a∑* mih„y" kiqt; ®iKm,Ip[m%;Stu y;"
      eR
¨pguÁ hredh' ivivxuSt; ¸t;xnm( 2
revtI c;ip r;mSy dehm;iXl„y sˇm;
ivvex Jvilt' viˆ' tTs'g;Ò;dxItlm( 3
   e
¨g[snStu tCΩTv; tqwv;nkdudi."'u
devk° roih,I cwv ivivxuj;Rtvedsm( 4
    R e
ttojun" p[tk;y| ’Tv; teW;' yq;ivi/
iní£;m jn' sv| gOhITv; vj[mv c 5 e
√;rvTy; ivin„£;'t;" ’„,pTNy" shßx"
          e
vj[' jn' c k*'ty" p;lyHznkìyy* 6  R
s.; su/m;R ’„,en mTyRlokÉ smuiJZte
        e
Svg| jg;m mw]y p;irj;tí p;dp" 7
yiSmiNdne hiry;Rto idv' s'TyJy meidnIm(
         e
tiSm•ev;vtI,;Råy' k;lk;yo blI kil" 8
Pl;vy;m;s t;' xUNy;' √;rk;' c mhodi/"
                     457
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
    e
v;sudvgOh' Tvek˘ n Pl;vyit s;gr" 9
      u   '
n;it£;'tml' b[˜Std¥;ip mhodi/"
inTy' si•ihtSt] .gv;NkÉxvo yt" 10
tdtIv mh;pu<y' svRp;tkn;xnm(
iv„,ui≈y;iNvt' Sq;n' ÎÇ; p;m;i√muCyte 11
p;qR" p'cnde deXo b¸/;Ny/n;iNvte
ck;r v;s' svRSy jnSy muinsˇm" 12
           ew É
tto lo.Ssm.vTp;qRnkn /iNvn;
ÎÇ; iS]yo nIym;n; dSyUn;' inhteêr;" 13
ttSte p;pkm;,o lo.op˙tcets"
                R
a;.Ir; m']y;m;suSsmeTy;Ty'tdumd;" 14
       R
aymekoåjuno /NvI S]Ijn' inhteêrm(
nyTySm;nit£My i/get∫vt;' blm( 15
hTv; gvRsm;Â!o .I„m{o,jy{q;n(
k,;RdI'í n j;n;it bl' g[;minv;isn;m( 16
yi∑hSt;nve+y;Sm;N/nu„p;i,Ss dumit"R
     e
sv;Rnv;vj;n;it ik˘ vo b;¸i.®•tw" 17
tto yi∑p[hr,;dSyvo lo∑/;ir,"
shßxo>y/;v't t' jn' inhteêrm( 18
          e
tto in.RTSyR k*'ty" p[;h;.Ir;Nhsi•v
                UR
invˇR?vm/mRD; yid n Sq mumWv" 19
avD;y vcStSy jgO¸Ste td; /nm(
        e
S]I/n' cwv mw]y iv„vKsen pirg[hm( 20
   R
ttojuno /nuidRVy' g;'@Ivmjr' yui/
a;ropiytum;re.e n xx;k c vIyRv;n( 21
ck;r sJy' ’Cz^;∞ t∞;.UiCziql' pun"
             458
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]n sSm;r ttoS];i, ic'ty•ip p;'@v" 22
         e
xr;Nmumoc cwtWu p;qoR vwir„vmiWRt"
TvG.ed' te pr' c£⁄rSt; g;'@Iv/iNvn; 23
viˆn; yeå=y; dˇ;Xxr;Steip =y' yyu"
           R
yuı‰tSsh gop;lwrjunSy .v=ye 24
          e
aic'ty∞ k*'ty" ’„,Sywv ih tälm(
               O
yNmy; xrs'`;twSskl; .U.to ht;" 25
       uu
imWt" p;'@p]Sy ttSt;" p[mdoˇm;"
                uu u
a;.Irwrp’„y't k;m' c;Ny;" p[d{v" 26
ttXxreWu =I,eWu /nu„ko$‰; /n'jy"
       '         Ru
j`;n dSyUSte c;Sy p[h;r;Ôhsumne 27
 e
p[=tStSy p;qRSy vO„<y'/kvriS]y"
jGmur;d;y te MleCz;" smSt; muinsˇm 28
      u
ttSsud"i%to ij„,u" k∑' k∑imit b[vn(  u
aho .gvt;nen mu∑oSmIit ®rod vw 29
tınuSt;in xS];i, s rqSte c v;ijn"
   e
svRmkpde n∑' d;nm≈oi]ye yq; 30
ahoitblb∂wv' ivn; ten mh;Tmn;
        u
yds;mQyRyˇ_Éip incvgRe jyp[dm( 31
                    R
t* b;hU s c me mui∑" Sq;n' tTsoiSm c;jun"
     w
pu<yenv ivn; ten gt' svRms;rt;m( 32
    R
mm;junTv' .ImSy .ImTv' tT’te /[vm( u
ivn; ten yd; .IrwijRtoh' riqn;' vr" 33
≈Ipr;xr ¨v;c
îTq' vdNyy* ij„,uir'{p[Sq' puroˇmm(
ck;r t] r;j;n' vj[' y;dvn'dnm( 34
                     459
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
s ddxR tto Vy;s' f;Lgun" k;nn;≈ym(
    e
tmupTy mh;.;g' ivnyen;>yv;dyt( 35
t' v'dm;n' cr,;vvloKy muiniírm(
¨v;c v;Ky' ivCz;y" kqm¥ TvmIÎx" 36
avIrjonugmn' b[˜hTy; ’t;q v;
                 [
Î!;x;.'gdu"%Iv .[∑Cz;yoåis s;'ptm( 37
s;'t;ink;dyo v;te y;cm;n; inr;’t;"
agMyS]Iritv;R Tv' yen;is ivgtp[." 38
  ™e      e
.uõtåp[d;y ivp[>yo mO∑mekoq v; .v;n(
ik' v; ’p,ivˇ;in ˙t;in .vt;åjun 39 R
      R
kic•u xUpv;tSy gocrTv' gtoåjun R
     R
du∑c=uhto v;is inX≈Ik" kqmNyq; 40
              R
SpO∑o n%;'.s; v;q `$vc;yui=toip v;
             w
kÉn Tv' v;is ivCz;yo NyUnv;R yui/ in≤jRt" 41
≈Ipr;xr ¨v;c
tt" p;q;Re ivinêSy ≈Uyt;' .gvi•it
p[oKTv; yq;vd;c∑e Vy;s;y;Tmpr;.vm( 42
   R
ajun ¨v;c
yäl' y∞ mˇejo y√Iy| y" pr;£m"
y; ≈IXz;y; c n" soSm;NpirTyJy hirgRt" 43
îRêre,;ip mht; iSmtpUv;Ri..;iW,;
hIn; vy' mune ten j;t;StO,my; îv 44
aS];,;' s;yk;n;' c g;'@IvSy tq; mm
s;rt; y;.vNmUiˇRSs gt" pu®Woˇm" 45
ySy;vlokn;dSm;Hz^IjRy" s'pdu•it"
n tTy;j s goiv'dSTyKTv;Sm;N.gv;Ngt" 46
              460
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]              e
.I„m{o,;'gr;j;¥;Stq; duy;R/n;dy"
yTp[;ven indRG/;Ss ’„,STyˇ_v;N.uvm( 47
iny*Rvn; gt≈Ik; n∑Cz;yev meidnI
iv.;it t;t nwkoh' ivrhe tSy ci£," 48
           R
ySy p[.;v;∫I„m;¥wmYy¶* xl.;ytm(
ivn; ten;¥ ’„,en gop;lwriSm inijRt" 49
g;'@IviS]Wu lokÉWu :y;it' ydnu.;vt"
            w
gtSten ivn;åå.Irlgu@Ss itrS’t" 50
S]Ishß;<ynek;in m•;q;in mh;mune
               u w
ytto mm nIt;in dSyui.lRg@;yu/" 51
a;nIym;nm;.Irw" ’„, ’„,;vro/nm(
˙t' yi∑p[hr,w" pir.Uy bl' mm 52
inX≈Ikt; n me ic]' y∆Iv;im td∫utm(
nIc;vm;np'k;'k° inlR∆oiSm ipt;mh 53
Vy;s ¨v;c
al' te v[I@y; p;qR n Tv' xoictumhRis
      Ue
aveih svR.tWu k;lSy gitrIÎxI 54
k;lo .v;y .Ut;n;m.v;y c p;'@v
               R
k;lmUlimd' D;Tv; .v Sqwyproåjun 55R
n¥" smu{; igrySskl; c vsu/r;  '
dev; mnu„y;" pxvStrví srIsOp;" 56
sO∑;" k;len k;len puny;RSy'it s'=ym(
k;l;Tmkimd' sv| D;Tv; xmmv;“uih 57
k;lSvÂpI .gv;N’„," kmllocn"
y∞;Tq ’„,m;h;TMy' tˇqwv /n'jy 58
        R
.;r;vt;rk;y;RqmvtI,RSs meidnIm(
                     461
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
.;r;£;'t; /r; y;t; dev;n;' simit' pur; 59
          e
tdqRmvtI,;Rås* k;lÂpI jn;dRn"
                u
t∞ in„p;idn' k;yRmXoW; .U.jo ht;" 60
               e
vO„<y'/kk⁄l' sv| tq; p;q;Rps'˙tm(
n ik'icdNyTkˇRVy' tSy .Uimtle p[.o" 61
ato gtSs .gv;N’t’Tyo yqeCzy;
sOi∑' sgRe kroTyeW devdev" iSqt* iSqitm(
  'e        e   [
a'tt;y smq;Ry' s;'pt' vw yq; gt" 62
tSm;Ty;qR n s't;pSTvy; k;yR" pr;.ve
.v'it .;v;" k;leWu pu®W;,;' yt" Stuit" 63
      É
Tvywkn ht; .I„m{o,k,;Rdyo r,e
       R
teW;mjun k;loTq" ik' NyUn;i..vo n s" 64
iv„,oStSy p[.;ven yq; teW;' pr;.v"
’tStqwv .vto dSyu>ySs pr;.v" 65
     e
s devxXxrIr;i, sm;ivXy jgiTSqitm(
         U
kroit svR.t;n;' n;xm'te jgTpit" 66
            e
.godye te k*'ty sh;yoå.U∆n;dRn"
tq;'te ti√p=;Ste kÉxven ivn;ixt;" 67
             e
kX≈∂ı‰;Tsg;'gy;NhNy;STv' k*rv;init
a;.Ire>yí .vt" k" ≈∂?y;Tpr;.vm( 68
    w    U
p;qRtTsvR.tSy hrelIRl;ivcei∑tm(
                 R
Tvy; yTk*r;v; ?vSt; yd;.Irw.v;iÔt" 69
gOhIt; dSyui.y;Rí .v;Hzocit t;iSS]y"
EtSy;h yq;vOˇ' kqy;im tv;jOn 70  R
a∑;vk" pur; ivp[o jlv;srtoå.vt(
bhUNvWRg,;Np;qR gO,Nb[˜ sn;tnm( 71
              462
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]       e
ijte„vsurs'`Wu me®pOœe mhoTsv"
b.Uv t] gCz'Tyo dÎxuSt' suriS]y" 72
r'.;itloˇm;¥;Stu xtxoåq shßx"
  u u           u
tu∑vSt' mh;Tm;n' p[xx'sí p;'@v 73
a;k˘#m¶' sille j$;.;rvh' muinm(
          e u
ivny;vnt;íwn' p[,mSto]tTpr;" 74
            u u
yq;yq; p[s•oås* tu∑vSt' tq;tq;
sv;RSt;" k*rv≈eœ t' virœ' i√jNmn;m( 75
a∑;v£ ¨v;c
p[s•oåh' mh;.;g; .vtIn;' yid„yte
      [            R
mˇStid(vyt;' sv| p[d;Sy;Myitdul.m( 76
r'.;itloˇm;¥;St' vwidKyoPsrsob[vn(u
p[s•e TvYypy;R¢' ikmSm;kimit i√j 77
     u
îtr;STvb[viNvp[ p[s•o .gv;Nyid
             'e
tidCz;m" pit' p[;¢u' ivp[{ pu®Woˇmm( 78
Vy;s ¨v;c
Ev' .iv„ytITyuKTv; Áuˇt;r jl;Nmuin"
tmuˇI,| c ÎÎxuivRÂp' v£m∑/; 79
t' ÎÇ; gUhm;n;n;' y;s;' h;s" Sf⁄$oå.vt(
t;Xxx;p muin" kopmv;Py k⁄®n'dn 80
ySm;i√’tÂp' m;' mTv; hIs;vm;nn;
.vtIi." ’t; tSm;det' x;p' dd;im v" 81
mTp[s;den .ˇ;Rr' lB?v; tu pu®Woˇmm(
mCz;popht;Ssv;R dSyuhSt' gim„yq 82
Vy;s ¨v;c
îTyudIirtm;k<yR muinSt;i." p[s;idt"
                     463
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]       pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
    'e
punSsur{lok˘ vw p[;h .Uyo gim„yq 83
        e
Ev' tSy munXx;p;d∑;v£Sy ci£,m(
.ˇ;Rr' p[;Py t; y;t; dSyuhSt' sur;'gn;" 84
tÊvy; n;] kˇRVyXxokoåLpoip ih p;'@v
  w
tenv;i%ln;qen sv| tdups'˙tm( 85
.vt;' cops'h;r a;s•Sten p;'@v
bl' lejStq; vIy| m;h;TMy' cops'˙tm( 86
j;tSy inyto mOTyu" ptn' c tqo•te"
ivp[yog;vm;nStu s'yog" s'cye =y" 87
                u
ivD;y n bu/;Xxok˘ n hWRmpy;'it ye
      e
teW;mevtre ce∑;' ix='tSs'it t;Îx;" 88
tSm;Êvy; nr≈eœ D;Tvwtd(.;[ tOi.Ssh
pirTyJy;åi%l' t']' g'tVy' tpse vnm( 89
tÌCz /mRr;j;y inve¥t√co mm w
prêo .[;tO@i.Ss;ı| yq; y;is tq; k⁄® 90
îTyuˇ_o>yeTy p;q;R>y;' ym;>y;' c sh;jun" R
       U
Î∑' cwv;nu.t' c svRm;:y;tv;'Stq; 91
                 R e
Vy;sv;Ky' c te svRe ≈uTv;junmu%irtm(
                  u u
r;Jye prIi=t' ’Tv; yyu" p;'@st; vnm( 92
         e
îTyetˇv mw]y ivStre, myoidtm(
               e
j;tSy y¥dov|Xo v;sudvSy cei∑tm( 93
yíwt∞irt' tSy ’„,Sy Í,uy;Tsd;
          R
svRp;pivinmuˇ_o iv„,ulok˘ s gCzit 94
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e p'cm;'Xoå∑;i]'xoå?y;y" 38
          sm;¢í;y' iv„,umh;pur;,Sy pçm;'x"
               464
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]     aq ≈Iiv„,umh;pur;,e iv„,u…cÊy;Tmp[k;x;:y≈I/rIy
          Vy;:y;√yopete Wœ;'x" p[;r>yte
  e
mw]y ¨v;c
             '
Vy;:y;t; .vt; sgRvxmNv'triSqit"
v'x;nucirt' cwv ivStre, mh;mune 1
≈otuimCz;Myh' Tvˇo yq;vdups'˙itm(
mh;p[lys'D;' c kLp;'te c mh;mune 2
≈Ipr;xr ¨v;c
    e
mw]y ≈Uyt;' mˇo yq;vdups'˙it"
kLp;'te p[;’te cwv p[lyo j;yte yq; 3
ahor;]' iptø,;' tu m;soåBdiS]idv*ks;m(
     Ru
ctuygmhße tu b[˜,o vw i√joˇm 4
’t' ]et; √;pr' c kilíeit ctuygm(  Ru
      RR
idVywvWshßwStu td(√;dxi.®Cyte 5
     Ru
ctuyg;<yXoW;i, sÎx;in SvÂpt"
              e
a;¥' ’tyug' muKTv; mw]y;'Ty' tq; kilm( 6
a;¥e ’tyuge sg;Re b[˜,; i£yte yq;
i£yte cops'h;rStq;'åte c kl* yuge 7
   e
mw]y ¨v;c
kleSSvÂp' .gviNvStr;√ˇ_⁄mhRis
/mRítu„p;∫gv;NyiSmiNvPlvmOCzit 8
≈Ipr;xr ¨v;c
         e
kleSSvÂp' mw]y y∫v;Hz^otuimCzit
ti•bo/ sm;sen vˇRte yNmh;mune 9
            O
v,;R≈m;c;rvtI p[viˇnR kl* nO,;m(
         R R
n s;mAGyju/mivin„p;dnhwtk° 10  u
                     465
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
ivv;h; n kl* /My;R n ix„ygu®s'iSqit"
n d;'pTy£mo nwv viˆdev;Tmk" £m" 11
               e
y] k⁄] k⁄le j;to blI svRêr" kl*
  e       e
svR>y Ev v,R>yo yoGy" kNy;vro/ne 12
yen kÉn c yogen i√j;itdIRi=t" kl*
        e
ywv swv c mw]y p[;yiíˇ' kl* i£y; 13
   e
svRmv kl* x;S]' ySy y√jn' i√j
devt; c kl* sv;R svRSsvRSy c;≈m" 14
¨pv;sStq;ååy;so ivˇoTsgRStp" kl*
/m;Re yq;i.®ictwrnuœnwrnuiœt" 15
          '
ivˇen .ivt; pus;' SvLpen;!‰md" kl*
           we
S]I,;' Âpmdíwv' kÉxrv .iv„yit 16
suv,Rmi,rà;d* vS]e cop=y' gte
                w
kl* iS]yo .iv„y'it td; kÉxrl'’t;" 17
pirTy+y'it .ˇ;Rr' ivˇhIn' tq; iS]y"
.ˇ;R .iv„yit kl* ivˇv;nev yoiWt;m( 18
yo vw dd;it b¸l' Sv' s Sv;mI sd; nO,;m(
       u '
Sv;imTvhetSs'b/o n c;i.jnt; tq; 19
gOh;'t; {Vys'`;t; {Vy;'t; c tq; mit"
aq;Rí;Tmop.oGy;'t; .iv„y'it kl* yuge 20
iS]y" kl* .iv„y'it Svwir<yo liltSpOh;"
aNy;y;d;¢ivˇeWu pu®W;" SpOhy;lv" 21
             e
a>yiqRt;ip su˙d; Sv;qRmv inrI+yte
      R
p,;/;R/;Rım;]eåip kir„y'it tq; SpOh;m( 22
              e
sm;np*®W' ceto .;iv ivp[Wu vw kl*
       '
=Irp[d;ns'bi/ .;iv goWu c g*rvm( 23
              466
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]an;vOi∑.yp[;y;" p[j;" =u∫yk;tr;"
.iv„y'it td; svRe ggn;sˇ_Î∑y" 24
k˘dmUlfl;h;r;St;ps; îv m;nv;"
a;Tm;n' `;tiy„y'it Án;vO∑‰;iddu"i%t;" 25
dui.R=mev stt' tq; KlexmnIêr;"
p[;PSy'it Vy;htsu%p[mod; m;nv;" kl* 26
aò;n.oijno n;i¶devt;itiqpUjnm(
kir„y'it kl* p[;¢e n c ip'@odki£y;m( 27
lolup; ÓSvdeh;í b◊•;dntTpr;"
b¸p[j;Lp.;Gy;í .iv„y'it kl* iS]y" 28
                U
¨.;>y;mip p;i,>y;' ixr"k˘@yn' iS]y"
   |    R
k⁄vTyo gu®.tø,;m;D;' .TSy|Tyn;dr;" 29
SvpoW,pr;" =u{; dehs'Sk;rvijRt;"
p®W;nOt.;iW<yo .iv„y'it kl* iS]y" 30
            |
du"xIl; du∑xIleWu k⁄vTySstt' SpOh;m(
as√Oˇ; .iv„y'it pu®WeWu k⁄l;'gn;" 31
ved;d;n' kir„y'it b$ví;’tv[t;"
gOhSq;í n ho„y'it n d;Sy'Tyuict;Nyip 32
v;np[Sq; .iv„y'it g[;My;h;rpirg[h;"
             '
i.=ví;ip im];idòehs'b/y'],;" 33
ari=t;ro hˇ;RrXxuLkVy;jen p;iqRv;"
h;ir,o jnivˇ;n;' s'p;[ ¢e tu kl* yuge 34
yoyoåêrqn;g;!‰Ss s r;j; .iv„yit
yí yí;blSsvRSss .OTy" kl* yuge 35
vwXy;" ’iWvi,Jy;id s'TyJy injkmR yt(
               e
xU{vOÊy; p[vTSy|it k;®km;RpjIivn" 36
                     467
                           MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]        pur;,m(            VEDIC LITERATURE COLLECTION
            [
.w=v[tpr;" xU{;" p[vJy;il'ignoå/m;"
p;W'@s'≈y;' vOiˇm;≈iy„y'it sT’t;" 37
dui.R=krpI@;i.rtIvop{ut; jn;"
go/Um;•yv;•;!‰;Ndex;Ny;Sy'it du"i%t;" 38
vedm;gRe p[lIne c p;W'@;!‰e tto jne
     O
a/mRvı‰; lok;n;mLpm;yu.iv„yit 39         R
ax;S]iviht' `or' tPym;neWu vw tp"
nreWu nOpdoWe, b;Lye mOTyu.iv„yit 40   R
.ivt; yoiWt;' sUit" p'cW$(s¢v;iWRk°
nv;∑dxvW;R,;' mnu„y;,;' tq; kl* 41
pilto∫ví .ivt; tq; √;dxv;iWRk"
n;itjIvit vw kiíTkl* vW;Ri, iv'xit" 42
aLpp[D; vOq;il'g; du∑;'t"kr,;" kl*
ytStto ivn'+y'it k;len;Lpen m;nv;" 43
         e
yd;yd; ih mw]y h;in/RmSy l+yte     R
              e
td;td; kleviOR ırnumy; ivc=,w" 44
yd;yd; ih p;W'@vOiımR]y l+yte   we
               e
td;td; kleviOR ırnumy; mh;Tmi." 45
           e
yd;yd; st;' h;invRdm;g;Rns;ir,;m(      u
             e
td;td; kleviOR ırnumy; ivc=,w" 46
p[;r'.;í;vsId'it yd; /mR.t;' nO,;m(    O
    e
td;numy' p[;/n;Ny' klem]y p'i@tw" 47wR e
yd;yd; n yD;n;mIêr" pu®Woˇm"
       w R
îJyte pu®WwyDStd; Dey' kleblm( 48       R
      e         e
n p[IitvRdv;deWu p;W'@Wu yd; rit"
                 e
kleviOR ıStd; p[;Dwrnumy; ivc=,w" 49
                468
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]kl* jgTpit' iv„,u' svRß∑;rmIêrm(
        e
n;cRiy„y'it mw]y p;W'@opht; jn;" 50
    w     eR w        u
ik' dev" ik' i√jwvd" ik' x*ce n;'bjNmn;
îTyev' ivp[v+y'it p;W'@opht; jn;" 51
      u O
SvLp;'bvi∑" pjRNy" sSy' SvLpfl' tq;
fl' tq;Lps;r' c ivp[ p[;¢e kl* yuge 52
x;,Ip[;y;i, vS];i, xmIp[;y; mhI®h;"
xU{p[;y;Stq; v,;R .iv„y'it kl* yuge 53
a,up;[ y;i, /;Ny;in c;Jyp[;y' tq; py"
                  e
.iv„yit kl* p[;¢e Á*xIr' c;nulpnm( 54
ê≈Uêxur.Uiyœ; gurví nO,;' kl*
Xy;l;¥ h;ir.;y;Rí sO˙do muinsˇm 55
                 u
kSy m;t; ipt; kSy yq; km;Rng" pum;n(
îit cod;hir„y'it êxur;nugt;nr;" 56
          w
v;õ™mn" k;ygwdoRWri..Ut;" pun"pun"
nr;" p;p;Nynuidn' kir„y'TyLpme/s" 57
inSsÊv;n;mx*c;n;' inÓIk;,;' tq; nO,;m(
y¥∂u"%;y tTsv| kilk;le .iv„yit 58
inSSv;?y;yvW$(k;re Sv/;Sv;h;ivvijRte
td; p[ivrlo /mR" KvicLlokÉ invTSyit 59
     w
t];Lpenv yàen pu<ySk˘/mnuˇmm(
kroit y" ’tyuge i£yte tps; ih s" 60
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e Wœ;'Xo p[qmoå?y;y" 1
≈Ipr;xr ¨v;c
Vy;sí;h mh;buiıyRd]wv ih vStuin
                     469
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
tCz™Âyt;' mh;.;g gdto mm tÊvt" 1
kiSmNk;leåLpko /m;Re dd;it sumhTflm(
munIn;' pu<yv;doå.UTkìí;ås* i£yte su%m( 2
  e
s'dhin,Ry;q;Ry vedVy;s' mh;muinm(
           e    '
yyuSte s'xy' p[∑'u mw]y muinpugv;" 3
ÎÎxuSte muin' t] j;ˆvIsille i√j
vedVy;s' mh;.;gmıRò;t' sut' mm 4
ò;n;vs;n' te tSy p[tI='to mhWRy"
tSquStIre mh;N¥;St®W'@mup;i≈t;" 5
m¶oåq j;ˆvItoy;duTq;y;h suto mm
xU{Ss;/u" kilSs;/uirTyev' Í<vt;' vc"
teW;' munIn;' .Uyí mm∆ s ndIjle 6
s;/us;i?vit coTq;y xU{ /Nyois c;b[vIt( 7
inm¶í smuTq;y pun" p[;h mh;muin"
yoiWt" s;/u /Ny;St;St;>yo /NytroiSt k" 8
tt" ò;Tv; yq;Ny;ym;c;'t' c ’ti£ym(
      R
¨ptSqumh;.;g' munySte sut' mm 9
     '
’ts'vdn;'í;h ’t;snpirg[h;n(
ikmqR m;gt; yUyimit sTyvtIsut" 10
≈Ipr;xr ¨v;c
   u
tmUcSs'xy' p[∑' .v't' vym;gt;"
al' ten;Stu t;v•" kQyt;mpr' Tvy; 11
kilSs;i?vit yTp[oˇ_' xU{" s;i?vit yoiWt"
yd;h .gv;NTs;/u /Ny;íeit pun"pun" 12
              u
tTsv| ≈otuimCz;mo n ceÌÁ' mh;mune
tTkQyt;' tto ˙TSq' pOCz;mSTv;' p[yojnm( 13
             470
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuˇ_o muini.Vy;Rs" p[hSyedmq;b[vIt(
≈Uyt;' .o muin≈eœ; yduˇ_' s;/us;i?vit 14
Vy;s ¨v;c
          wR
yT’te dxi.vRWS]et;y;' h;ynen tt(
√;pre t∞ m;sen Áhor;]e, tTkl* 15
tpso b[˜cyRSy jp;deí fl' i√j;"
p[;“oit purWSten kilSs;i?vit .;iWtm( 16
?y;yN’te yjNyDwS]et;y;' √;preåcRyn(
yd;“oit td;“oit kl* s'k°ÊyR kÉxvm( 17
   e
/m;RTkWRmtIv;] p[;“oit pu®W" kl*
aLp;y;sen /mRD;Sten tu∑oSMyh' kle" 18
        R
v[tcy;Rprwg;[ Á; ved;" pUv| i√j;iti."
       ' R
ttSs /mRsp;[ ¢wy∑Vy' ivi/vınw" 19
               e
vOq; kq; vOq; .oJy' vOqJy; c i√jNmn;m(
ptn;y tto .;Vy' twStu s'yimi.Ssd; 20
              e
asMy‘r,e doWSteW;' svRWu vStuWu
.oJypey;idk˘ cwW;' neCz;p[;i¢kr' i√j;" 21
                e
p;rt'}y' smSteWu teW;' k;yRWu vw yt"
jy'it te inj;\Llok;NKleXon mht;i√j;" 22
     U w
i√jxu≈WywvW p;kyD;i/k;rv;n(
inj;Ôyit vw lok;HzU{o /NytrStt" 23
                 e
.+y;.+yeWu n;Sy;iSt pey;peyWu vw yt"
         R
inymo muinx;dUl;Sten;ås* s;i?vtIirt" 24
            R
Sv/mRSy;ivro/en nrwlB/' /n' sd;
p[itp;dnIy' p;]eWu y∑Vy' c yq;ivi/ 25
                     471
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
tSy;jRne mh;Klex" p;lne c i√joˇm;"
tq;si√inyogen ivD;t' ghn' nO,;m( 26
          w
EvmNywStq; Klex" pu®W; i√jsˇm;"
inj;Ôy'it vw lok;Np[;j;pTy;idk;N£m;t( 27
     U    R
yoiWCzu≈W,;∫ˇu" kmR,; mns; igr;
tiıt; xu.m;“oit tTs;loKy' yto i√j;" 28
n;itKleXon mht; t;nev pu®Wo yq;
tOtIy' Vy;˙t' ten my; s;i?vit yoiWt" 29
Et√" kiqt' ivp[; yi•imˇimh;gt"
tTpOCzt" yq;k;m' sv v+y;im v" Sf⁄$m( 30
           R
AWySte tt" p[ocuyTp[∑Vy' mh;mune
aiSm•ev c tTp[Xne yq;vTkiqt' Tvy; 31
≈Ipr;xr ¨v;c
tt" p[hSy t;n;h ’„,√wp;yno muin"
ivSmyoTf⁄Llnyn;'St;ps;'St;nup;gt;n( 32
mywW .vt;' p[≈o D;to idVyen c=uW;
       ' e
ttoh' v" p[sgn s;/us;i?vit .;iWtm( 33
SvLpen ih p[Tynen /mRiSs?yit vw kl*
nrwr;Tmgu,;'.oi." =ilt;i%likiLbWw" 34
  w      U
xU{í i√jxu≈W;tTprwi√Rjsˇm;"
             U
tq; S]Ii.rn;y;s;Tpitxu≈Wywv ih 35
ttiS]tymPyetNmm /Nytr' mtm(
    '
/mRsp;dne Klexo i√j;tIn;' ’t;idWu 36
       e
.vi∫yRdi.p[t' tdetTkiqt' my;
   e
apO∑n;åip /mRD;" ikmNyiT£yt;' i√j;" 37
≈Ipr;xr ¨v;c
             472
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]    U         u
ttSs'pJy te Vy;s' p[xx's" pun"pun"
yq;ågt' i√j; jGmuVy;Rsoiˇ_’tiníy;" 38
.vtoåip mh;.;g rhSy' kiqt' my;
aTy'tdu∑Sy klerymeko mh;Ngu," 39
y∞;h' .vt; pO∑o jgt;mups'˙itm(
p[;’t;m'tr;l;' c t;mPyeW vd;im te 40
îit ≈Iiv„,um;hpur;,e Wœ;'Xo i√tIyoå?y;y" 2
≈Ipr;xr ¨v;c
   e
svRW;mev .Ut;n;' i]iv/" p[its'cr"
nwimiˇk" p[;’itk" tqwv;Ty'itko ly" 1
b[;˜o nwimiˇkSteW;' kLp;'te p[its'cr"
a;Ty'itkStu mo=;:y" p[;’to i√pr;ıRk" 2
  e
mw]y ¨v;c
    '
pr;ıRs:y;' .gvNmm;c+v yy; tu s"
i√gu,I ’ty; Dey" p[;’t" p[its'cr" 3
≈Ipr;xr ¨v;c
Sq;n;TSq;n' dxgu,mekSm;Ì<yte i√j
tto∑;dxme .;ge pr;ıRmi./Iyte 4
pr;ıRi√gu,' yˇu p[;’tSs lyo i√j
td;åVyˇ_Éi%l' Vyˇ_' Svhet* lymeit vw 5
inmeWo m;nuWo yoås* m;];m;];p[m;,t"
tw" p'cdxi." k;œ; i]'xTk;œ; kl; SmOt; 6
n;i@k; tu p[m;,en s; kl; dx p'c c 7
¨Nm;nen;'.sSs; tu pl;NyıR]yodx
m;g/en tu m;nen jlp[SqStu s SmOt"
                     473
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
hemm;Ww" ’tiCz{ctui.Ríturgl" 8 ' u w
               U
n;i@k;>y;mq √;>y;' muhˇ;Re i√jsˇm
ahor;]' muÙˇ;RStu i]'xNm;so idnwStq; 9
         R
m;sw√;Rdxi.vRWmhor;]' tuti∂iv
     R R
i]i.vRWxtwvW| W∑‰; cwv;suri√W;m( 10
            Ru
twStu √;dxs;hßwítuygmud;˙tm(
   Ru
ctuygshß' tu kQyte b[˜,o idnm( 11
s kLpSt] mnvítudx mh;mune R
       e
td'te cwv mw]y b[;˜o neimiˇko ly" 12
           e
tSy SvÂpmTyug'[ mw]y gdto mm
Í,u„v p[;’t' .UyStv v+y;Myh' lym( 13
   Ru
ctuygshß;'te =I,p[;ye mhItle
an;vOi∑rtIvog[; j;yte xtv;iWRk° 14
tto y;NyLps;r;i, t;in sÊv;NyXoWt"
=y' y;'it muin≈eœ p;iqRv;NynupI@n;t( 15
tt" s.gv;iNv„,U ®{Âp/roåVyy"
          R
=y;y ytte kˇum;TmSq;Sskl;" p[j;" 16
ttSs .gv;iNv„,u.;RnoSs¢su riXmWu
iSqt" ipbTyXoW;i, jl;in muins¢m 17
pITv;'.;'is smSt;in p[;i,.Uimgt;Nyip
        e
xoW' nyit mw]y smSt' pOiqvItlm( 18
smu{;Nsirt" xwlndIp[ßv,;in c
p;t;leWu c yˇoy' tTsv| nyit =ym( 19
ttStSy;nu.;ven toy;h;ropbOiht;" '
t Ev rXmySs¢ j;y'te s¢ .;Skr;" 20
a/ío?v| c te dI¢;SttSs¢ idv;kr;"
             474
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]dh'TyxeW' ]wloKy' sp;t;ltl' i√j 21
          w
dÁm;n' tu twdIR¢S]wloKy' i√j .;Skrw"
s;i{n¥,Rv;.og' inòehmi.j;yte 22
           uw
tto indRG/vO=;'b]loKymi%l' i√j
            RO
.vTyeW; c vsu/; kÀmpœopm;’it" 23
tt" k;l;i¶®{oås* .UTv; svRhroånl"
         U
XoW;ihê;ss'.t" p;t;l;in dhTy/" 24
p;t;l;in smSt;in s dG?v; Jvlno mh;n(
.Uimm>yeTy skl' b.iSt vsu/;tlm( 25
    e         e
.uvl;Rk˘ ttSsv| Svl;Rk˘ c sud;®,"
Jv;l;m;l;mh;vˇRSt]wv pirvˇRte
a'brIWimv;.;it ]wloKymi%l' td;
Jv;l;vˇRpirv;rmup=I,cr;crm( 27
ttSt;pprIt;Stu lok√yinv;isn"
              e
’t;i/k;r;gCz'it mhl;Rk˘ mh;mune 28
tSm;dip mh;t;pt¢; lok;ˇt" prm(
g'Cz'it jnlok˘ te dx;vOÊy; prwiW," 29
tto dG?v; jgTsv| ®{ÂpI jn;dRn"
mu%inê;sj;Nme`;Nkroit muinsˇm 30
tto gjk⁄lp[:y;Sti@Tv'toåitn;idn"
¨iˇœ'it tq; Vyoiª `or;Ss'vˇRk; `n;" 31
               u
kÉic•IloTplXy;m;" kÉicTk⁄mdsi•.;"
  [
/Umv,;R `n;" kÉicTkÉicTpIt;" pyo /r;" 32
kÉic{;s.v,;R.; l;=;rsin.;Stq;
      U R '
kÉic√w@ysk;x; îN{nIlin.;" Kvict( 33
     ˘
x'%k⁄din.;í;Nye j;Ty' jnin.;" pre
                     475
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
î'{gopin.;" kÉicˇtiXxi%in.;Stq; 34
mniXxl;.;" kÉic√w hirt;lin.;" pre
c;Wp]in.;" kÉicduiˇœ'te mh;`n;" 35
kÉicTpurvr;k;r;" kÉicTpvRtsi•.;"
kÀ$;g;rin.;í;Nye kÉicTSqlin.; `n;" 36
mh;r;v; mh;k;y;" pUry'it n."Sqlm(
vW|tSte mh;s;r;Stmi¶mit.wrvm(
xmy'Tyi%l' ivp[ ]wloKy;'tri/iœtm( 37
n∑e c;¶* c stt' vWRm;,; ÁhinRxm(
          '   R
Pl;vy'it jgTsvRm.oi.muinsˇm 38
/;r;i.ritm;];i." Pl;viyTv;åi%l;' .uvm(
    e
.uvl;Rk˘ tqwvoı| Pl;vy'it ih te i√j 39
a'/k;rI’te lokÉ n∑e Sq;vrj'gme
vW|it te mh;me`; vW;R,;mi/k˘ xtm( 40
Ev' .vit kLp;'te smSt' muinsˇm
   e
v;sudvSy m;h;TMy;i•TySy prm;Tmn" 41
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e Wœ;'Xo tOtIyoå?y;y" 3
≈Ipr;xr ¨v;c
           '
s¢iWRSq;nm;£My iSqte.is mh;mune
Ek;,Rv' .vTyetT]wloKymi%l' tt" 1
            u
mu%inê;sjo iv„,ov;RySt;Ôld;'Stt"
       e
n;xyNv;it mw]y vW;R,;mpr' xtm( 2
  U
svR.tmyoåic'Tyo .gv;N.Ut.;vn"
an;idr;idivRêSy pITv; v;yumXoWt" 3
Ek;,Rve ttStiSmHzeWxYy;gt" p[."u
              476
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]b[˜Âp/rXXote .gv;n;id’ıir" 4
jnlokgtwiSsıwSsnk;¥wri.∑ut"
        w
b[˜lokgtwív ic'Tym;no mum=i." 5 u u
a;Tmm;y;myI' idVy;' yogin{;' sm;iSqt"
         e
a;Tm;n' v;sudv;:y' ic'tyNm/usdn" 6  U
             e
EW nwimiˇko n;m mw]y" p[its'cr"
inimˇ' t] yCzete b[˜Âp/ro hir" 7
yd; j;giˇR sv;RTm; s td; ce∑te jgt(
inmIlTyetdi%l' m;y;xYy;' gteåCyute 8
           Ru
pµyoneidRn' yˇu ctuygshßvt(
Ek;,RvI’te lokÉ t;vtI r;i]ir„yte 9
    u
tt" p[bıo r;}y'te punSsOi∑' kroTyj"
          R
b[˜SvÂp/OiGv„,uyq; te kiqt' pur; 10
îTyeW kLps'h;roåv;'trp[lyo i√j
nwimiˇkSte kiqt" p[;’t" Í<vt" prm( 11
an;vO∑‰;ids'pk;RT’te s'=;lne mune
smSte„vev lokÉWu p;t;le„vi%leWu c 12
mhd;deivRk;rSy ivXoW;'tSy s'=ye
                O
’„,eCz;k;irte tiSmNp[vˇe p[its'cre 13
     '        e |
a;po g[sit vw pUv| .Umg/;Tmk˘ gu,m(
a;ˇg'/; tto .Uim" p[lyTv;y kLpte 14
p[,∑e g'/tNm;]e .vTyuvIR jl;iTmk;
       O
a;pStd; p[vı;Stu vegvTyo mh;Svn;" 15
svRm;pUry'tId' itœ'it ivcr'it c
sillenoimRm;len a;lok;'t;Tsm'tt" 16
ap;mip gu,o yStu JyoitW; pIyte tu s"
                     477
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
nXy'Ty;pSttSt;í rstNm;]s'=y;t( 17
ttí;po ˙trs;JyoitW' p[;“uvit vw '
a¶;vSqe tu sille tejs; svRto vOte 18
s c;i¶" svRto Vy;Py c;dˇe t∆l' tq;
svRm;pUyR tejoi.Std; jgidd' xnw" 19
        O      U
aicRi.RSs'vte tiSm'iStyRg?vRm/Std;
JyoitWoåip pr' Âp' v;yuriˇ p[.;krm( 20
              Ue
p[lIne c ttStiSmNv;yu.tåi%l;Tmin
p[n∑e ÂptNm;]e ˙tÂpo iv.;vsu" 21
             u e U
p[x;Myit td;Jyoitv;Ryd;R/yte mh;n(
inr; lokÉ tq; lokÉ v;YvvSqe c tejis 22
ttStu mUlm;s;¥ v;yuSs'.vm;Tmn"
Ë?v| c;/í ityRKc do/vIit idxo dx 23
v;yorip gu,' SpxRm;k;xo g[ste tt"
p[x;Myit tto v;yu" %' tu itœTyn;vOtm( 24
aÂprsmSpxRmg'/' n c mUiˇRmt(
svRm;pUry∞wv sumhˇTp[k;xte 25
p·rm'@l' c suiWrm;k;x' xBdl=,m(
xBdm;]' td;k;x' svRm;vOTy itœit 26
ttXxBdgu,' tSy .Ut;idg[ste pun"R
.Utie' {yeWu yugp∫Ut;d* s'iSqteWu vw
ai.m;n;Tmko ÁeW .Ut;idSt;msSSmOt" 27
.Ut;id' g[ste c;ip mh;Nvw buiıl=," 28
¨vIR mh;'í jgt" p[it'tb;RÁtStq; 29
Ev' s¢ mh;buıe £m;Tp[’tySSmOt;"
p[Ty;h;re tu t;Ssv;R" p[ivx'it prSprm( 30
             478
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]  e        '
yendm;vOt' svRm@mPsu p[lIyte
s¢√Ipsmu{;'t' s¢lok˘ spvRtm( 31
¨dk;vr,' yˇu JyoitW; pIyte tu tm(
Jyoitv;Ry* ly' y;it y;Ty;k;Xo smIr," 32
            R
a;k;x' cwv .Ut;idg[ste t' tq; mh;n(
               R
mh;'tmei.Ssiht' p[’itg[ste i√j 33
gu,s;Mymnui{ˇ_mNyUn' c mh;mune
        eu
p[oCyte p[’ithRt" p[/;n' k;r,' prm( 34
îTyeW; p[’itSsv;R Vyˇ_;Vyˇ_SvÂip,I
Vyˇ_SvÂpmVyˇ_É tSm;Nmw]y lIyte 35  e
EkXxuıoå=ro inTySsvRVy;pI tq; pum;n(
       U      e
soPy'xSsvR.tSy mw]y prm;Tmn" 36
        e
n s'it y] svRXo n;mj;Ty;idkLpn;"
sˇ;m;];TmkÉ Deye D;n;TmNy;Tmn" pre 37
    [
td(b˜ prm' /;m prm;Tm; s ceêr"
        e e
s iv„,uSsvRmvd' yto n;vˇRte yit" 38
p[’ity;R my;:y;t; Vyˇ_;Vyˇ_SvÂip,I
pu®Wí;Pyu.;vet* lIyete prm;Tmin 39
         e
prm;Tm; c svRW;m;/;r" prmeêr"
           e     e
iv„,un;m; s vedWu ved;'tWu c gIyte 40
   O
p[vˇ' c invOˇ' c i√iv/' kmR vwidkm(
                 U
t;>y;mu.;>y;' pu®WwSsvRmiˇRSs îJyte 41
              O e
AGyjuSs;mi.m;Rg"Rw p[vˇirJyte Ás*
yDeêro yDpum;Npu®Ww" pu®Woˇm" 42
D;n;Tm; D;nyogen D;nmUiˇR" s ceJyte
invOˇe yoigi.m;RgeR iv„,umiuR ˇ_flp[d" 43
                     479
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
      w R
ÓSvdI`RPlutyˇu ik'ic√STvi./Iyte
y∞ v;c;mivWy' tTsv| iv„,urVyy" 44
Vyˇ_Ss Ev c;Vyˇ_Ss Ev pu®Woˇm"
prm;Tm; c ivê;Tm; ivêÂp/ro hir" 45
                 [
Vyˇ_;Vyˇ_;iTmk; tiSmNp[’itSs'plIyte
       e
pu®Wí;ip mw]y Vy;ipNyVy;ht;Tmin 46
i√pr;ı;RTmk" k;l" kiqto yo my; tv
         e
tdhStSy mw]y iv„,orIxSy kQyte 47
Vyˇ_É c p[’t* lIne p[’Ty;' pu®We tq;
t] iSqte inx; c;Sy tTp[m;,; mh;mune 48
nwv;hStSy n inx; inTySy prm;Tmn"
¨pc;rStq;PyeW tSyexSy i√joCyte 49
        e
îTyeW tv mw]y kiqt" p[;’to ly"
a;Ty'itkmqo b[˜i•bo/ p[its'crm( 50
                  e
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e Wœ;'Xo ctuq;Rå?y;y" 4
≈Ipr;xr ¨v;c
         e
a;?y;iTmk;id mw]y D;Tv; t;p]y' bu/"
¨Tp•D;nvwr;Gy" p[;“oTy;Ty'itk˘ lym( 1
a;?y;iTmkoip i√iv/XxrIro m;nsStq;
      ew
xrIro b¸i..Rdi.R¥te ≈Uyt;' c s" 2
ixrorogp[itXy;yJvrxUl.g'drw"
guLm;xR"êyquê;sCz¥;Ridi.rnek/; 3
tq;i=rog;tIs;rk⁄œ;'g;mys'iDtw"
i.¥te dehjSt;po m;ns' ≈otumhRis 4
k;m£o/.y√eWlo.mohivW;dj"
              480
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]xok;sUy;vm;ne„y;Rm;Tsy;RidmyStq; 5
m;nsoåip i√j≈eœ t;po .vit nwk/;
         ew
îTyevm;idi..RdSt;po Á;?y;iTmk" SmOt" 6
mOgpi=mnu„y;¥w" ipx;corgr;=sw"
srIsOp;¥wí nO,;' j;yte c;i/.*itk" 7
           u w u
xItv; to„,vW;|bv¥t;idsmu∫v"
         w
t;po i√jvr≈eœ" kQyte c;i/dwivk" 8
g.RjNmjr;D;nmOTyun;rkj' tq;
          w
du"%' shßxo .edi.R¥te muinsˇm 9
   ⁄     R u R
sukm;rtnug.eR j'tb¸ml;vOte
     e
¨Lvs'vi∑to .u¶pOœg[Iv;iSqs'hit" 10
aTyMlk$utI+,o„,lv,wm;Rt.ojnw" O
aTy'tt;pwrTyq| vıRm;n;itvedn" 11
       ˘       u
p[s;r,;k⁄cn;d* n;'g;n;' p[.r;Tmn"
x’NmU]mh;p'kx;yI svR] pIi@t" 12
in®Cz(v;s" scwtNySSmrÔNmxt;Nyq
      e
a;Ste g.Råitdu"%en injkmRinb'/n" 13
            ™ U
j;ym;n" purIW;sOõm]xu£;ivl;nn"
p[;j;pTyen v;ten pI@‰m;n;iSqb'/n" 14
a/omu%o vw i£yte p[blwSsUitm;®tw"
Klex;i•„£;'itm;“oit j#r;Nm;tur;tur" 15
mUCz;Rmv;Py mhtI' s'SpO∑o b;Áv;yun;
    '
ivD;n.[xm;“oit j;tí muinsˇm 16
k˘$kìirv tu•;'g" £kcwirv d;irt"
pUitv[,;i•pitto /r<y;' i£imko yq; 17
  U
k˘@yneåip c;xˇ_" pirvˇRPe ynIêr"
                     481
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
ò;np;n;idk;h;rmPy;“oit preCzy; 18
axuicp[Stre su¢" k°$d'x;idi.Stq;
          w
.+ym;,oåip nwvW;' smq;Re ivinv;r,e 19
jNmdu"%;Nynek;in jNmnon'tr;i, c
b;l.;ve yd;“oit Á;i/.*t;idk;in c 20
aD;ntms;Cz•o mU!;'t"kr,o nr"
n j;n;it k⁄t" koh' Kv;h' g't; ikm;Tmn" 21
    e
kÉn b'/n bıoh' k;r,' ikmk;r,m(
ik' k;y| ikmk;y| v; ik' v;Cy' ik' c noCyte 22
                 e
ko /mR" kí v;å/mR" kiSmNvˇRåq v; kqm(
                u
ik' kˇRVymkˇRVy' ik' v; ik'g,doWvt( 23
      Ru w
Ev' pxusmwm!rD;np[.v' mht(
av;Pyte nrwd"uR %' ixXnodrpr;y,w" 24
              ' O
aD;n' t;mso .;v" k;y;Rr.p[vˇy"
aD;inn;' p[vˇ|te kmRlop;Stto i√j 25
nrk˘ kmR,;' lop;Tflm;¸mRnIiW,"
tSm;dD;inn;' du"%imh c;mu] coˇmm( 26
jr;jjRrdehí ixiql;vyv" pum;n(
ivclCzI,Rdxno vilò;yuixr;vOt" 27
dUrp[n∑nyno Vyom;'tgRtt;rk"
            '
n;s;ivvriny;Rtlompujíl√pu" 28
p[k$I.Utsv;RiSqnRtpOœ;iSqs'hit"
¨Ts•j#r;i¶Tv;dLp;h;roåLpcei∑t" 29
’Cz^;∞'£m,oTq;nxyn;sncei∑t"
m'dI.vCz^o]ne]SßvLl;l;ivl;nn" 30
             R
an;yˇwSsmStwí kr,emr,oNmu%"
             482
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]      U
tT=,ePynu.t;n;mSmt;Råi%lvStun;m( 31
            U
s’du∞;irte v;Kye smu∫tmh;≈m"
        U
ê;sk;xsmu∫tmh;y;sp[j;gr" 32
              e
aNyenoTq;PyteåNyen tq; s'vXyte jrI
.OTy;Tmpu]d;r;,;mvm;n;SpdI ’t" 33
p[=I,;i%lx*cí ivh;r;h;rsSpOh"
h;Sy" pirjnSy;ip inivR<,;XoWb;'/v" 34
   U
anu.timv;NyiSmÔNmNy;Tmivcei∑tm(
s'SmrNy*vne dI`| inêsTyi.t;ipt" 35
Evm;dIin du"%;in jr;y;mnu.y vw U
mr,e y;in du"%;in p[;“oit Í,ut;Nyip 36
Xlqd(gI[ v;'i`[hStoåq Vy;¢o vepqun; .Oxm(
mu¸Gl;Rin" prvxo mu¸D;Rnlv;iNvt" 37
           O
ihr<y/;Nytny .;y;R.TygOh;idWu
Ete kq' .iv„y'tITytIv mmt;k⁄l" 38
mmRi.i∫mRh;rogw" £kcwirv d;®,w"
         w      '
xrwirv;'tkSyog[iXz¥m;n;sub/n" 39
pirviˇRtt;r;=o hStp;d' mu¸" i=pn(
  u
s'x„ym;,t;Lvoœpu$o `ur`ur;yte 40
in®ık˘#o doW*`w®d;nê;spIi@t"
t;pen mht; Vy;¢StOW; c;ˇRStq; =u/; 41
Klex;duT£;'itm;“oit ymik'krpIi@t"
ttí y;tn;deh' KleXon p[itp¥te 42
Et;NyNy;in cog[;i, du"%;in mr,e nO,;m(
                 RO w
Í,u„v nrkÉ y;in p[;Py'te pu®Wwmt" 43
y;Myik'krp;x;idg[h,' d'@t;@nm(
                     483
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
           u [
ymSy dxRn' cog[mgm;gRivloknm( 44
kr'.v;luk;viˆy']xS];is.IW,e
p[Tyek˘ nrkÉy;í y;tn; i√j du"sh;" 45
£kcw" p;$‰m;n;n;' mUW;y;' c;ip dÁt;m(
k⁄#;rw" ’Tym;n;n;' .Um* c;ip in%Nyt;m( 46
    e              e
xUl„v;roPym;,;n;' Vy;`[vK]e p[vXyt;m(
  w[
gO/Ss'.+ym;,;n;' √Iipi.íop.uJyt;m( 47
Kv;Qyt;' twlm?ye c iKl¥t;' =;rkdRme
¨∞;i•p;Tym;n;n;' i=Pyt;' =epy']kì" 48
nrkÉ y;in du"%;in p;phet∫v;in vw U
p[;Py'te n;rkìivRp[ teW;' s':y; n iv¥te 49
n kÉvl' i√j≈eœ nrkÉ du"%pıit"
     e              R
SvgRip p;t.ItSy =iy„,on;RiSt invOit" 50
puní g.Re .vit j;yte c pun"pun"
g.Re ivlIyte .Uyo j;ym;noåStmeit vw 51
j;tm;]í im[yte b;l.;veåq y*vne
m?ym' v; vy" p[;Py v;ıRkÉ v;q v; mOit" 52
y;v∆Ivit t;v∞ du"%wn;Rn;iv/w" Plut"
t' tu k;r,p+m*`wr;Ste k;p;RsbIjvt( 53
{Vyn;Xo tqoTpˇ* p;lne c sd; nO,;m(
              e
.v'Tynekdu"%;in tqwv∑ivpiˇWu 54
        '       e
y¥Tp[Iitkr' pus;' vStu mw]y j;yte
tdev du"%vO=Sy bIjTvmupgCzit 55
          O
kl]pu]im];qRgh=e]/n;idkì"
               '
i£yte n tq; .Uir su%' pus;' yq; su%m( 56
îit s's;rdu"%;kút;pt;iptcets;m(
             484
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]ivmuiˇ_p;dpCz;y;mOte k⁄] su%' nO,;m( 57
tdSy i]iv/Sy;åip du"%j;tSy vw mm
g.RjNmjr;¥eWu Sq;neWu p[.iv„yt" 58
inrSt;itxy;Ò;dsu%.;vwkl=,;
.eWj' .gvTp[;i¢rek;'t;Ty'itk° mt; 59
tSm;ˇTp[;¢ye yà" kˇRVy" p'i@twnr"Rw
      u
tTp[;i¢hetD;Rn' c kmR coˇ_' mh;mune 60
a;gmoTq' ivvek;∞ i√/; D;n' tduCyte
xBdb[˜;gmmy' pr' b[˜ ivvekjm( 61
            '
a'/' tm îv;D;n' dIpv∞ei{yo∫vm(
     R
yq; sUyStq; D;n' yi√p[WeR ivvekjm( 62
mnurPy;h ved;q| SmOTv; yNmuinsˇm
           '
tdetCz™Âyt;m] s'b/e gdto mm 63
√e b[˜,I veidtVye xBdb[˜ pr' c yt(
xBdb[˜i, in„,;t" pr' b[˜;i/gCzit 64
√e vw iv¥e veidtVye îit c;qvR,I ≈uit"
pry; Tv=rp[;i¢ARGved;idmy;pr; 65
yˇdVyˇ_mjrmic'TymjmVyym(
    ≥           u
ain∂ºXymÂp' c p;i,p;d;¥s'ytm( 66
iv.u svRgt' inTy' .Utyoinrk;r,m(
Vy;Py Py;¢' yt" sv| y√w pXy'it sUry" 67
   [
td(b˜ tTpr' /;m tı‰ey' mo=k;'i=i."
≈uitv;Kyoidt' sU+m' ti√„,o" prm' pdm( 68
tdev .gv√;Cy' SvÂp' prm;Tmn"
v;cko .gvCzBdStSy;¥Sy;=y;Tmn" 69
Ev' ingidt;qRSy tˇÊv' tSy tÊvt"
                     485
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]      pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
D;yte yen tJD;n' prmNyT]yImym( 70
axBdgocrSy;ip tSy vw b[˜,o i√j
pUj;y;' .gvCzBd" i£yte Áupc;rt" 71
xuıe mh;iv.UTy;:ye pre b[˜i, xiBdte
  e
mw]y .gvCzBdSsvRk;r,k;r,e 72
     e
s'.ˇRit tq; .ˇ;R .k;roqR√y;iNvt"
net; gmyt; ß∑; gk;r;qRStq; mune 73
EeêyRSy smg[Sy vIyRSy yxsiX≈y"
D;nvwr;Gyyoíwv W<,;' .g îtIr,; 74
vs'it t] .Ut;in .Ut;TmNyi%l;Tmin
       e
s c .Ut„vXoWeWu vk;r;qRSttoåVyy" 75
            e
EvmeW mh;HzBdo mw]y .gv;init
          e
prmb[˜.UtSy v;sudvSy n;Nyg" 76
         e
t] pUJypd;q;Riˇ_pir.;W;smiNvt"
xBdoy' nopc;re, TvNy] Áupc;rt" 77
¨Tpiˇ' p[ly' cwv .Ut;n;m;git' gitm(
veiˇ iv¥;miv¥;' c s v;Cyo .gv;init 78
             e
D;nxiˇ_blwêyRvIyRtj;'SyXoWt"
.gvCzBdv;Cy;in ivn; heyg,;idi." 79w Ru
sv;Ri, t] .Ut;in vs'it prm;Tmin
   e           e
.UtWu c s sv;RTm; v;sudvStt" SmOt" 80
%;'i@Kyjnk;y;h pO∑" kÉix?vj" pur;
               e
n;.Vy;:y;mn'tSy v;sudvSy tÊvt" 81
    e    '   '
.UtWu vste s;eåtvRsTy] c t;in yt(
                e
/;t; iv/;t; jgt;' v;sudvStt" p[." 82  u
      U
s svR.tp[’it' ivk;r;Ngu,;iddoW;'í mune VytIt"
              486
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]atItsv;Rvr,oi%l;Tm; ten;StOt' y∫uvn;'tr;le 83
smStkLy;,gu,;Tmkoås* Svxiˇ_lex;vOt.UtvgR"
îCz;gOhIt;i.mto®dehSs's;i/t;XoWjgiıto y" 84
                   w
tejoblwêyRmh;vbo/ suvIyRxKTy;idgu,kr;ix"
pr" pr;,;' skl; n y] Klex;dySs'it pr;vreXo 85
s îRêro Vyi∑smi∑Âpo Vyˇ_SvÂp" h(pk$SvÂp"[
  e
svRêrSsvRÎk™ svRiv∞ smStxiˇ_" prmeêr;:y" 86
s'D;yte yen tdStdoW' xuı' pr' inmRlmekÂpm(
s'ÎXyte v;PyvgMyte v; tJD;nmD;nmtoNyduˇ_m( 87
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e Wœ;'Xo p'cmoå?y;y" 5
≈Ipr;xr ¨v;c
Sv;?y;ys'ym;>y;' s ÎXyte pu®Woˇm"
tTp[;i¢k;r,' b[˜ tdetidit p#‰te 1
Sv;?y;y;¥ogm;sIt yog;TSv;?y;ym;vset(
Sv;?y;yyogs'pÊy; prm;Tm; p[k;xte 2
             e
tdI=,;y Sv;?y;yí=uy;RgStq; prm(
n m;' s c=uW; {∑u' b[˜.UtSs xKyte 3
   e
mw]y ¨v;c
.gv'Stmh' yog' D;tuimCz;im t' vd
D;te y];i%l;/;r' pXyey' prmeêrm( 4
≈Ipr;xr ¨v;c
yq; kÉix?vj" p[;h %;'i@Ky;y mh;Tmne
jnk;y pur; yog tmh' kqy;im te 5
  e
mw]y ¨v;c
          [
%;'i@Ky" koå.vd(b˜Nko v; kÉix?vj" ’tI
                     487
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
             '
kq' tyoí s'v;do yogs'b/k;r,;t( 6
≈Ipr;xr ¨v;c
/mR?vjo vw jnkStSy pu]oåimt?vj"
’t?vjí n;ª;sITsd;?y;TmritnOp" 7  R
’t?vjSy pu]oå.UT:y;t" kÉix?vjo nOp"
pu]oimt?vjSy;ip %;'i@Kyjnkoå.vt( 8
     e
kmRm;gR, %;'i@Ky" pOitVy;m.vTpit"
kÉix?vjoåPytIv;sId;Tmiv¥;ivx;rd" 9
t;vu.;vip cwv;St;' ivijgIWU prSprm(
kÉix?vjen %;'i@KySSvr;Jy;dvroipt" 10
puro/s; m'i]i.í smvetoåLps;/n"
r;Jy;i•r;’tSsoåq dug;Rr<ycroå.vt( 11
îy;j soåip subhUNyD;HD;nVyp;≈y"
b[˜iv¥;mi/œ;y tˇu| mOTyumiv¥y; 12
Ekd; vˇRm;nSy y;ge yogivd;' vr
   e       R
`mR/n'u j`;nog[Xx;dUlo ivjne vne 13
               e
tto r;j; ht;' ≈uTv; /nu' Vy;`[, ciTvRj"
p[;yiíˇ' s pp[Cz ikm]eit iv/Iyt;m( 14
    u
tePyUcnR vy' ivµ" kXo®" pOCzt;imit
kXo®rip tenoˇ_Stqwv p[;h .;gRvm( 15
        '
xunk˘ pOCz r;jw{ n;h' veiµ s veTSyit
s gTv; tmpOCz∞ soPy;h Í,u yNmune 16
              [
n kÉx®nR cwv;h' n cwkSs;'pt' .uiv
veÊyek Ev TvCz]u" %;'i@Kyo yo ijtSTvy; 17
            u
s c;h t' v[j;MyeW p[∑m;Tmirpu' mune
p[;¢ Ev mh;yDo yid m;' s hin„yit 18
             488
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]p[;yiíˇmXoWe, s ceTpO∑o vid„yit
ttí;ivklo yogo muin≈eœ .iv„yit 19
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyuKTv; rqm;®Á ’„,;ijn/ro nOp"
vn' jg;m y];Ste s %;'i@Kyo mh;mit" 20
tm;pt'tm;loKy %;'i@Kyo irpum;Tmn"
p[ov;c £o/t;m[;=Ssm;roiptk;muk" 21R
%;'i@Ky ¨v;c
’„,;ijn' Tv' kvcm;b?y;Sm;Nhin„yis
’„,;ijn/re veiTs n miy p[hir„yit 22
        e
mOg;,;' vd pOœWu mU! ’„,;ijn' n ikm(
yeW;' my; Tvy; cog[;" p[iht;iXxts;yk;" 23
s Tv;mh' hin„y;im n me jIviNvmo+yse
         Ru
a;tt;Yyis dubıe mm r;Jyhro irpu" 24
kÉix?vj ¨v;c
%;'i@Ky s'xy' p[∑'u .v'tmhm;gt"
           w       '
n Tv;' h't'u ivc;yRtTkop' b;,' ivmuc v; 25
≈Ipr;xr ¨v;c
            e
ttSs m'i]i.Ss;ıRmk;'te spuroiht"
               we
m']y;m;s %;'i@KySsvRrv mh;mit" 26
   u |         e
tmUcmi],o v?yo irpurW vx' gt"
hteåiSmNpOiqvI sv;R tv vXy; .iv„yit 27
             e
%;'i@Kyí;h t;Nsv;Rnvmet• s'xy"
hteiSmNpOiqvI sv;R mm vXy; .iv„yit 28
prlokjyStSy pOiqvI skl; mm
n hiNm ceLlokjyo mm tSy vsu/r; 29   '
                     489
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
n;åh' mNye lokjy;di/k; Sy;√su/r;  '
prlokjyoån'tSSvLpk;lo mhIjy" 30
tSm;•wn' hin„y;im yTpOCzit vd;im tt( 31
≈Ipr;xr ¨v;c
      e
ttStm>yupTy;h %;'i@Kyjnko irpum(
p[∑Vy' yÊvy; sv| tTpOCzSv vd;Myhm( 32
≈Ipr;xr ¨v;c
           eu
ttSsv| yq;vOˇ' `mR/nv/' i√j
kqiyTv; s pp[Cz p[;y…íˇ' ih tÌtm( 33
s c;c∑ yq;Ny;y' i√j kÉix?vj;y tt(
p[;yiíˇmXoWe, y√w t] iv/Iyte 34
        w
ividt;qRSs tenv ÁnuD;to mh;Tmn;
y;g.Uimmup;gMy c£É sv;R" i£y;" £m;t( 35
£me, ivi/v¥;g' nITv; soåv.Oq;Plut"
’t’TyStto .UTv; ic'ty;m;s p;iqRv" 36
pUijt;í i√j;SsvRe sdSy; m;int; my;
         w e      R
tqwv;iqRjnoåPyqRy;Rijtoåi.mtwmy; 37
yq;hRmSy lokSy my; sv| ivcei∑tm(
ain„p•i£y' cetStq;ip mm ik' yq; 38
îTq' s'ic'ty•wv sSm;r s mhIpit"
%;'i@Ky;y n dˇeit my; vw gu®di=,; 39
s jg;m td; .Uyo rqm;®Á p;iqRv"
  e R
mw]y dugghn' %;'i@Kyo y] s'iSqt" 40
%;'i@Kyoåip punÎ≥Ç; tm;y;'t' /Ot;yu/m(
                R
tSq* h't'u ’tmitStm;h s punnOp" 41
.o n;h' teåpr;/;y p[;¢" %;'i@Ky m; £⁄/;"
             490
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]guroinR£yd;n;y m;mveih Tvm;gtm( 42
in„p;idto my; y;g" sMyKTvdupdext"
soåh' te d;tuimCz;im vO,I„v gu®di=,;m( 43
≈Ipr;xr ¨v;c
.UySs m'i]i.Ss;ı| m']y;m;s p;iqRv"
gu®in„£yk;moåy' ik' my; p[;QyRt;imit 44
   u |
tmUcmi],o r;JymxeW' p[;QyRt;mym(
x]ui." p[;QyRte r;Jymn;y;istswinkì" 45
p[hSy t;n;h nOpSs %;'i@Kyo mh;mit"
SvLpk;l' mhIp;Ly' m;Îxw" p[;QyRte kqm( 46
Evmet∫v'toå] ÁqRs;/nm'i],"
prm;qR" kq' koå] yUy' n;] ivc=,;" 47
≈Ipr;xr ¨v;c
        e
îTyuKTv; smupTywn' s tu kÉix?vj' nOp"
¨v;c ikmvXy' Tv' dd;is gu®di=,;m( 48
b;!imTyev tenoˇ_" %;'i@KyStmq;b[vIt(
.v;n¥;TmivD;nprm;qRivc=," 49
yid ce∂Iyte mÁ' .vt; gu®in„£y"
tTKlexp[xm;y;l' yTkmR tdudIry 50
îit ≈Ivu„,umh;pur;,e Wœ;'Xo Wœoå?y;y" 6
kÉix?vj ¨v;c
n p[;iqRt' Tvy; kSm;dSm{;Jymk˘$km(
r;Jyl;.;i√n; n;NyT=iT]y;,;mitip[ym( 1
%;'i@Ky ¨v;c
kÉix?vj inbo/ Tv' my; n p[;iqRt' yt"
                     491
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
             '
r;JymetdXoW' te y] gO›Typ'i@t;" 2
=iT]y;,;my' /m;Re yTp[j;pirp;lnm(
      u e
v/í /mRyın Svr;Jypirp'iqn;m( 3
t];xˇ_Sy me doWo nwv;STyp˙te Tvy;
b'/;ywv .vTyeW; Áiv¥;Py£moiJZt; 4
aLpomop.ogilPs;qRimy' r;JySpOh; mm
aNyeW;' doWj swv /m| vw n;nu®?yte 5
         U    w
n y;Cñ; =T]b'/n;' /mRytTst;' mtm(
ato n y;ict' r;Jymiv¥;'tgRt' tv 6
     '
r;Jye gO›Tyiv√;'so mmTv;˙tcets"
ah'm;nmh;p;nmdmˇ; n m;Îx;" 7
≈Ipr;xr ¨v;c
p[˙∑Ss;i?vit tt" p[;h kÉix?vjo nOp"
%;'i@Kyjnk˘ p[ITy; ≈Uyt;' vcn' mm 8
kÉix?vj ¨v;c
            R
ah' Áiv¥y; mOTyu' ttuk;m" kroim vw
r;Jy' y;g;'í iviv/;Nyogw" pu<y=y' tq; 9
               ì
tidd' te mno id∑‰; ivvekêyRt;' gtm(
tCz™Âyt;miv¥;y;SSvÂp' k⁄ln'dn 10
an;TmNy;Tmbuiıy;R c;Sve Svimit y; mit"
       U
s's;rt®s'.itbIjmetid(√/; iSqtm( 11
p'c.Ut;TmkÉ dehe dehI mohtmovOt"
        w
ah' mmwtidTyu∞" k⁄®te k⁄mitmRitm( 12
a;k;xv;Yvi¶jlpOiqvI>y" pOqk™ iSqte
a;TmNy;Tmmy' .;v' k" kroit klevre 13
klevrop.oGy' ih gOh=e];idk˘ c k"
             492
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]adehe Á;Tmin p[;De mmedimit mNyte 14
îTq' c puT]p*T]eWu t∂ehoTp;idteWu k"
kroit p'i@tSSv;Mymn;Tmin klevre 15
sv| dehop.og;y k⁄®te kmR m;nv"
        '
dehí;Nyo yd; pusStd; b'/;y tTprm( 16
mO<my' ih yq; geh' ilPyte vw mOd.s;'
             '
p;iqRvoåy' tq; deho mOdBv;lepniSqt" 17
       e w
p'c.Ut;Tmkì.;Rg" p'c.Ut;Tmk˘ vpu"
           '
a;Py;yte yid tt" puso .ogoå] ik' ’t" 18
anekjNms;hßI' s's;rpdvI' v[jn(
               u
moh≈m' p[y;toås* v;sn;re,ki⁄˘ #t" 19
            u
p[=;Lyte yd; soSy re,D;no„,v;ir,;
td; s's;rp;'qSy y;it moh≈mXxmm( 20
moh≈me xm' y;te SvSq;'t"kr," pum;n(
anNy;itxy;b;/' pr' inv;R,mOCzit 21
inv;R,my Ev;ym;Tm; D;nmyoåml"
du"%;D;nmy; /m;R" p[’teSte tu n;Tmn" 22
jlSy n;i¶s'sgRSq;lIs'g;ˇq;ip ih
xBdo{ek;idk;N/m;|StTkroit yq; nOp 23
tq;Tm; p[’teSs'g;dh'm;n;iddUiWt"
.jte p[;’t;N/m;RnNySte>yo ih soåVyy" 24
tdetTkiqt' bIjmiv¥;y; my; tv
Klex;n;' c =ykr' yog;dNy• iv¥te 25
%;'i@Ky ¨v;c
t' b[vIih mh;.;g yog' yogivduˇm
ivD;tyogx;S];qRSTvmSy;' inims'tt* 26
                     493
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
kÉix?vj ¨v;c
yogSvÂp' %;'i@Ky ≈Uyt;' gdto mm
y] iSqto n Cyvte p[;Py b[˜ly' muin" 27
mn Ev mnu„y;,;' k;r,' b'/mo=yo"
b'/;y ivWy;s'ig muKTyw inivRWy' mn" 28
ivWye>ySsm;˙Ty ivD;n;Tm;mno muin"
ic'tyeNmuˇ_ye ten b[˜.Ut' preêrm( 29
            [
a;Tm.;v' nyTyen' td(b˜ ?y;iyn' muinm(
ivk;yRm;TmnXxKTy; lohm;kWRko yq; 30
a;Tmp[yàs;pe=; ivix∑; y; mnogit"
tSy; b[˜i, s'yogo yog îTyi./Iyte 31
EvmTy'tvwix∑‰yuˇ_/m;Rpl=,"e
              u u
ySy yogSs vw yogI mum=ri./Iyte 32
           '
yogyuKp[qm' yogI yuj;no Ái./Iyte
ivin„p•sm;i/Stu pr' b[˜opliB/m;n( 33
y¥'tr;ydoWe, dU„yte c;Sy m;nsm(
               R
jNm;'trwr>ysto muiˇ_" pUvSy j;yte 34
ivin„p•sm;i/Stu muiˇ'_ t]wv jNmin
p[;“oit yogI yog;i¶dG/kmRcyoåicr;t( 35
b[˜cyRmih's;' c sTy;Stey;pirg[h;n(
  e
sevt yogI in„k;mo yoGyt;' Svmno nyn( 36
Sv;?y;yx*cs'toWtp;'is inyt;Tmv;n(
k⁄vIRt b[˜i, tq; priSmNp[v,' mn" 37
Ete ym;Ssinym;" p'c p'c c k°iˇRt;"
ivix∑fld;" k;My; in„k;m;n;' ivmuiˇ_d;" 38
Ek˘ .{;sn;dIn;' sm;Sq;y gu,yt"  w Ru
             494
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]           '
ym;:ywinRym;:ywí yujIt inyto yit" 39
p[;,;:yminl' vXym>y;s;Tk⁄®te tu yt(
p[;,;y;mSs ivDeySsbIjoåbIj Ev c 40
prSpre,;i..v' p[;,;p;n* yq;inl*
k⁄®tSsi√/;nen tOtIySs'ym;ˇyo" 41
tSy c;l'bnvt" SqUlÂp' i√joˇm
a;l'bnmn'tSy yoignoå>yst" SmOtm( 42
xBd;id„vnurˇ_;in ingOÁ;=;i, yogivt(
k⁄y;Ri∞ˇ;nuk;rIi, p[Ty;h;rpr;y," 43
vXyt; prm; ten j;yteit cl;Tmn;m(
îiN{y;,;mvXywStwnR yogI yogs;/k" 44
              '
p[;,y;men pvne p[Ty;h;re, cei{ye
vxI’te tt" k⁄y;RiTSqt' cetXxu.;≈ye 45
%;i@Ky ¨v;c
kQyt;' me mh;.;g cetso yXxu.;≈y"
yd;/;rmXoW' tı'it doWmlo∫vm( 46
kÉix?vj ¨v;c
a;≈yíetso b[˜ i√/; t∞ Sv.;vt"
    R
.Up mUˇmmUˇ| c pr' c;prmev c 47
i]iv/; .;vn; .Up ivêmeti•bo/t;m(
       '
b[˜;:y; kmRsD; c tq; cwvo.y;iTmk; 48
kmR.;v;iTmk; Áek; b[˜.;v;iTmk; pr;
¨.y;iTmk; tqwv;Ny; i]iv/; .;v.;vn; 49
sn'dn;dyo ye tu b[˜.;vny; yut;"
kmR.;vny; c;Nye dev;¥;" Sq;vr;vr;" 50
ihr<yg.;RidWu c b[˜km;RiTmk; i√/;
                     495
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
bo/;i/k;ryuˇ_ÉWu iv¥te .;v.;vn; 51
a=I,eWu s;SteWu ivXoWD;nkmRsu
ivêmetTpr' c;Ny∫edi.•Îx;' nO,;m( 52
p[TyStimt.ed' yTsˇ;m;]mgocrm(
        e
vcs;m;Tms'v¥' tJD;n' b[˜s'iDtm( 53
t∞ iv„,o" pr' ÂpmÂp;:ymnuˇmm(
ivêSvÂpvwÂPyl=,' prm;Tmn" 54
n t¥ogyuj; xKy' nOp ic'tiytu' yt"
ttSSqUl' hre Âp' ic'tyei√êgocrm( 55
            e
ihr<yg.;Re .gv;Nv;sudv" p[j;pit"
m®to vsvo ®{; .;Skr;St;rk; g[h;" 56
g'/vRy=dwTy;¥Sskl; devyony"
mnu„y;" pxvXxwl;Ssmu{;Ssirto {um;" 57
.Up .Ut;NyXoW;i, .Ut;n;' ye c hetv"
p[/;n;idivXoW;'t' cetn;cetn;Tmkm( 58
Ekp;d' i√p;d' c b¸p;dmp;dkm(
  R e
mUˇmtıre Âp' .;vn;i]ty;Tmkm( 59
EtTsvRimd' ivê' jgdet∞r;crm(
prb[˜SvÂpSy iv„,oXxiˇ_smiNvtm( 60
iv„,uxiˇ_" pr; p[oˇ_; =e]D;:y; tq;åpr;
      '
aiv¥;kmRsD;Ny; tOtIy; xiˇ_ir„yte 61
yy; =e]Dxiˇ_Ss; vei∑t; nOpsvRg;
s's;rt;p;ni%l;nv;“oTyits'tt;n( 62
ty; itroihtTv;∞ xiˇ_" =e]Ds'iDt;
    Ue
svR.tWu .Up;l t;rtMyen l+yte 63
ap[;,vTsuSvLp; s; Sq;vreWu ttoåi/k;
             496
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]    e
srIsOpWu te>yoip ÁitxKTy; ptiT]Wu 64
p;tiT]>yo mOg;Ste>yStCzKTy; pxvoåi/k;"
              '
pxu>yo mnuj;í;itxKTy; pus" p[.;ivt;" 65
te>yoip n;gg'/vRy=;¥; devt; nOp 66
         e
x£SsmStdev>ySttí;itp[j;pit"
      e    '
ihr<yg.;Råip tt" pusXxKTyupli=t" 67
Et;NyXoWÂp;i, tSy Âp;i, p;iqRv
ytStCziˇ_yogen yuˇ_;in n.s; yq; 68
        '
i√tIy' iv„,usDSy yoig?yey' mh;mte
                 w
amUˇ| b[˜,o Âp' yTsidTyuCyte bu/" 69
smSt;Xxˇ_yíwt; nOp y] p[itiœt;"
            R
ti√êÂPy' ÂpmNyıremht( 70
smStxiˇ_Âp;i, tTkroit jneêr
     ™
devityRõmnu„y;idce∑;v'it SvlIly; 71
jgt;mupk;r;y n s; kmRinimˇj;
       e
ce∑; tSy;p[mySy Vy;ipNyVy;ht;iTmk; 72
t{Up' ivêÂpSy tSy yogyuj; nOp
ic'Tym;Tmivxuı‰q| svRikiLbWn;xnm( 73
yq;i¶®ıtix%" k=' dhit s;inl"
             e
tq; icˇiSqto iv„,uy;Rign;' svRikiLbWm( 74
tSm;TsmStxˇ_In;m;/;re t] cets"
k⁄vIRt s'iSqit' s; tu ivDey; xuı/;r,; 75
xu.;≈ySy icˇSy svRgSy;cl;Tmn"
i].;v.;vn;tIto muˇ_ye yoigno nOp 76
aNye tu pu®WVy;`[ cetso ye Vyp;≈y;"
axuı;Ste smSt;Stu dev;¥;" kmRyony" 77
                     497
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
mUˇ| .gvto Âp' sv;Rp;≈yinSpOhm(
EW; vw /;r, p[oˇ_; yi∞ˇ' t] /;yRte 78
y∞ mUˇ| hre Âp' y;Îk™ ic'Ty' nr;i/p
tCz™Âyt;mn;/;r; /;r,; nopp¥te 79
p[s•vdn' c;®pµp]opme=,m(
sukpol' suivStI,Rll;$fkoJJvlm( 80
            ˘
smk,;|tivNyStc;®k⁄@l.UW,m(
   u
k˘bgI[ v' suvIStI,R≈IvTs;'iktv=sm( 81
vili].'ign; m¶n;i.n; Áudre, c
  '              Ru
p[lb;∑.uj' iv„,umqv;ip ctu.jm( 82
smiSqto®j'`' c suiSqt;'i`[vr;'bjm( u
     ( [
ic'tyedb˜.Ut' t' pItinmRlv;ssm( 83
        U
ikrI$h;rkÉyrk$k;idiv.UiWtm( 84
    '
x;©Rx%gd;%@(gc£;=vly;iNvtm(
vrd;.yhSt' c mui{k;rà.UiWtm( 85
ic'tyeˇNmyo yogI sm;/;y;Tmm;nsm(
t;v¥;v∂»!I.Ut; t]wv nOp /;r,; 86
v[jtiStœtoNy√; SveCzy; kmR k⁄vt"   R
n;py;it yd; icˇ;iTsı;' mNyet t;' td; 87
tt" x'%gd;c£x;©;Ridriht' bu/"
ic'tye∫gv{Up' p[x;'t' s;=sU]km( 88
s; yd; /;r,; t√dvSq;nvtI tt"
       U w RU
ikrI$kÉyrmu%.W,w riht' Smret( 89
               R
tdek;vyv' dev' cets; ih punbu/"
k⁄y;Rˇtoåvyivin p[i,/;npro .vet( 90
t{Upp[Tyy; cwk; s'tití;Nyin"SpOh;
             498
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]       ' w
tı‰;n' p[qmwrg" Wi@(.inR„p;¥te nOp 91
tSywv kLpn;hIn' SvÂpg[h,' ih yt(
mns; ?y;nin„p;¥' sm;i/Ssoåi./Iyte 92
ivD;n' p[;pk˘ p[;Pye pre b[˜i, p;iqRv
p[;p,IyStqwv;Tm; p[=I,;XoW.;vn" 93
=e]D" kr,I D;n' kr,' tSy ten tt(
in„p;¥ muiˇ_k;y| vw ’t’Ty' invˇRte 94
t∫;v.;vm;p•Sttoås* prm;Tmn;
.vTy.edI .edí tSy;D;n’to .vet( 95
iv.edjnkÉ D;ne n;xm;Ty'itk˘ gte
a;Tmno b[˜,o .edms't' k" kir„yit 96
îTyuˇ_Ste my; yog" %;'i@Ky pirpOCzt"
   e
s'=pivStr;>y;' tu ikmNyiT£yt;' tv 97
%;'i@Ky ¨v;c
             e
kiqte yogs∫;ve svRmv ’t' mm
tvopdeXon;XoWo n∑iíˇmlo yt" 98
mmeit yNmy; coˇ_msdet• c;Nyq;
  '
nre{ gidtu' xKymip ivDeyveidi." 99
ah' mmeTyiv¥ey' Vyvh;rStq;nyo"
prm;qRSTvs'l;po gocre vcs;' n y" 100
tÌCz ≈eyse sv| mmwt∫vt; ’tm(
yi√muiˇ_p[do yog" p[oˇ_" kÉix?vj;åVyy" 101
≈Ipr;xr ¨v;c
yq;h| pUjy; ten %;'i@Kyen s pUijt"
         '
a;jg;m pur' b[˜Stt" kÉix?vjo nOp" 102
%;'i@Kyoåip sut' ’Tv; r;j;n' yogisıye
                     499
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
vn' jg;m goiv'de ivinveixtm;ns" 103
      R
t]wk;'tmit.UTv; ym;idgu,s'yt"u
iv„<v;:ye inmRle b[˜<yv;p nOpitlRym( 104
kÉix?vjo ivmuKTyq| SvkmR=p,oNmu%"
  u
bu.je ivWy;NkmR c£É c;ni.s'ihtm( 105
akLy;,op.ogwí =I,p;poåmlStq;
av;p isiımTy't;' t;p=yfl;' i√j 106
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e Wœ;'Xo s¢moå?y;y" 7
≈Ipr;xr ¨v;c
îTyeW kiqtSsMyˇO_tIy" p[its'cr"
a;Ty'itko ivmuiˇ_y;R lyo b[˜i, x;ête 1
sgRí p[itsgRí v'xmNv'tr;i, c
v'x;nucirt' cwv .vto gidt' my; 2
pur;m' vw„,v' cwtTsvRikiLbWn;xnm(
              e
ivix∑' svRx;S]e>y" pu®W;q;Rpp;dkm( 3
        e     U
tu>y' yq;vNmw]y p[oˇ_' xu≈WveåVyym(
ydNydip vˇ_Vy' tTpOCz;¥ vd;im te 4
  e
mw]y ¨v;c
.gvNkiqt' sv| yTpO∑ois my; mune
≈ut' cwtNmy; .KTy; n;NyTp[∑VymiSt me 5
         'e
iviCz•;SsvRsdh; vwmLy' mns" ’tm(
TvTp[s;d;Nmy; D;t; ¨TpiˇiSqits'=y;" 6
D;tí i]iv/o r;ixXxiˇ_í i]iv/; guro
           R
ivD;t; s; c k;TSNyen i]iv/; .;v.;vn; 7
TvTp[s;d;Nmy; D;t' DeymNywrl' i√j
             500
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]ydetdi%l' iv„,ojRg• VyitirCyte 8
      e    e
’t;q;Rhms'dhSTvTp[s;d;Nmh;mune
v,R/m;Rdyo /m;R ividt; ydXoWt" 9
   O
p[vˇ' c invOˇ' c D;n' kmRmy;i%lm(
         [
p[sId ivp[pvr n;NyTp[∑VymiSt me 10
            e
ydSy kqn;y;swy;Rijtoåis my; guro
tT=Myt;' ivXoWoiSt n st;' pu]ix„yyo" 11
≈Ipr;xr ¨v;c
Etˇe yNmy;:y;t' pur;,' veds'mtm(
    e
≈utåiSmNsvRdoWoTq" p;pr;ix" p[,Xyit 12
sgRí p[itsgRí v'xmNv'tr;i, c
v'x;nucirt' ’Tò' my;å] tv k°iˇRtm( 13
              e
a] dev;Stq; dwTy; g'/v;Rrgr;=s;"
               e
y=iv¥;/r;iSsı;" kQy'tåPsrsStq; 14
munyo .;ivt;Tm;n" kQy'te tps;iNvt;"
     R      '
c;tuv<y' tq; pus;' ivix∑cirt;in c 15
        e
pu<y;" p[dx; meidNy;" pu<y; n¥oåq s;gr;"
pvRt;í mh;pu<y;íirt;in c /Imt;m( 16
v,R/m;Rdyo /m;R vedx;S];i, ’Tòx"
yeW;' s'Smr,;Ts¥SsvRp;pw" p[mCyte 17u
             u
¨TpiˇiSqitn;x;n;' hety;Re jgtoåVyy"
       U
s svR.tSsv;RTm; kQyte .gv;Nhir" 18
avXon;ip y•;iª k°iˇRte svRp;tkì"
                RO w
pum;iNvmuCyte s¥iSs'h]Stwmgirv 19
y•;mk°ˇRn' .KTy; ivl;ynmnuˇmm(
  e
mw]y;xeWp;p;n;' /;tUn;imv p;vk" 20
                     501
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]       pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
                [
kilkLmWmTyug'[ nrk;iˇRpd' nO,;m(
p[y;it ivly' s¥Ss’¥] c s'SmOte 21
        e 'e
ihr<yg.Rdv{®{;idTy;iêv;yui."
     R u       ee
p;vkìvsi.Ss;?ywivRêdv;idi.Ssur" 22    w
           wR
y=r=orgwiSsıwdTyg'/vRd;nvw"
aPsroi.Stq; t;r;n=]wSsklwgh" 23   R[ w
s¢iWRi.Stq; i/„<ywi/R„<y;i/piti.Stq;
       Ru
b[˜,;¥wmn„ywí tqwv pxui.mOg" 24 R w
    w ' w
srIsOpivRhgí pl;x;¥wmhI®hw" R
vn;i¶s;grsirTp;t;lwSssur;i¶i." 25
xBd;idi.í siht' b[˜;'@mi%l' i√j
       R
meroirv;,uySywt¥Nmy' c i√joˇm 26
s svR" svRivTsvRSvÂpo ÂpvijRt"
.gv;Nk°iˇRto iv„,ur] p;pp[,;xn" 27
ydême/;v.Oqe ò;t" p[;“oit vw flm(
m;nvStdv;“oit ≈uTvwtNmuinsˇm 28
p[y;ge pu„kre cwv k⁄®=e]e tq;å,Rve
’topv;s" p[;“oit tdSy ≈v,;•r" 29
            e
ydi¶ho]e su¸te vWR,;“oit m;nv"
mh;pu<yfl' ivp[ tdSy ≈v,;Ts’t( 30
yJJyeœxuKl√;dXy;' ò;Tv; vw ymun;jle
mqur;y;' hir' ÎÇ; p[;“oit pu®W" flm( 31
td;“oTyi%l' sMyg?y;y' yXÍ,oit vw
pur;,Sy;Sy ivp[WRe kÉxv;ipRtm;ns" 32
ymun;sillò;t" pu®Wo muinsˇm
Jyeœ;mUle iste p=e √;dXy;' smupoiWt" 33
               502
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]sm>yCy;RCyut' sMyõ™ mqur;y;' sm;iht"
aême/Sy yDSy p[;“oTyivkl' flm( 34
a;loKyiıRmq;NyeW;mu•It;n;' Svv'xjw"
EtiTklocurPyeW;' iptr" sipt;mh;" 35
ki∞dSmTk⁄le j;t" k;il'dIsill;Plut"
acRiy„yit goiv'd' mqur;y;mupoiWt" 36
            w
Jyeœ;mUle iste p=e kÉnv' vymPyut
pr;mOiımv;PSy;mSt;irt;SSvk⁄lo∫vw" 37
Jyeœ;mUle iste p=e sm>yCyR jn;dRnm(
/Ny;n;' k⁄lj" ip'@;Nymun;y;' p[d;Syit 38
tiSmNk;le sm>yCyR t] ’„,' sm;iht"
dÊv; ip'@' iptO>yí ymun;sill;Plut" 39
yd;“oit nr" pu<y' t;ryNSvipt;mh;n(
≈uTv;?y;y' td;“oit pur;,Sy;Sy xiˇ_t" 40
EtTs's;r.IÂ,;' pir];,mnuˇmm(
≈;Vy;,;' prm' ≈;Vy' piv];,;mnuˇmm( 41
             u
du"Sv“n;xn' nø,;' svRd∑inbhR,m(
m'gl' m'gl;n;' c pu]s'pTp[d;ykm( 42
îdm;W| pur; p[;h A.ve kmlo∫v"
A.u" ip[yv[t;y;h s c .;guryeåb[vIt( 43
.;guirSt'.im];y d/Ic;y s coˇ_v;n(
           u
s;rSvt;y tenoˇ_' .OgSs;rSvten c 44
  u
.Og,; pu®k⁄Ts;y nmRd;yw s coˇ_v;n(
nmRd; /Otr;∑^;y n;g;y;pUr,;y c 45
t;>y;' c n;gr;j;y p[oˇ_' v;sukye i√j
v;suik" p[;h vTs;y vTsí;êtr;y vw 46
                     503
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]     pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
k˘bl;y c tenoˇ_mel;pu];y ten vw 47
p;t;l' smnup;[ ¢" tto vedixr; muin"
p[;¢v;netdi%l' s c p[mtye dd* 48
dˇ' p[mitn; cwt∆;tuk,;Ry /Imte
     e
j;tuk,Rn cwvoˇ_mNyeW;' pu<ykmR,;m( 49
pulSTyvrd;nen mm;PyetTSmOit' gtm(
        e
my;ip tU>y' mw]y yq;vTkiqt' iTvdm( 50
            '
TvmPyetiCznIk;y klerte vid„yis 51
îTyetTprm' guÁ' kilkLmWn;xnm(
                  u
yXÍ,oit nro .KTy; svRp;pw" p[mCyte 52
smSttIqRò;n;in smSt;mrs'Stuit"
       e
’t; ten .vedt¥XÍ,oit idneidte 53
kipl;d;njint' pu<ymTy'tdul.m( R
≈uTvwtSy dx;?y;y;nv;“oit n s'xy" 54
ySTvetTskl' Í,oit pu®W" ’Tv; mnSyCyut' sv| svRmy'
smStjgt;m;/;rm;Tm;≈ym(
D;nDeymn;idm'triht' sv;Rmr;,;' iht' s p[;“oit n
s'xyoSTyivkl' y√;ijme/e flm( 55
y];d* .gv;'ír;crgu®mR?ye tq;'te c s
b[˜D;nmyoåCyutoåi%ljgNm?y;'tsgRp." )  [u
ttsv| pu®W" piv]mml' Í<vNp#Nv;cyNp[;“oTyiSt n tTfl'
i].uvne„vek;'tisiıhRir" 56
                   e
yiSm•‰StminnR y;it nrk˘ Svg;Råip yi∞'tne ivflo y]
inveixt;Tmmnso b[;˜oåip lokoåLpk" )
                 '
muiˇ'_ cetis yiSSqto mli/y;' pus;' dd;TyVyy" ik' ic]'
yd`' p[y;it ivly' t];Cyute k°iˇRte 57
             504
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     iv„,umh;pur;,m(  [Vi·höu PurŒna]   R
yDwyDivdo yj'it stt' yDeêr' kimR,o y' vw b[˜my' pr;vrmy'
?y;y'it c D;inn" )
y' s'icTy n j;yte n im[yte no vıRte hIyte nwv;s• c
s∫vTyit tt" ik' v; hreX≈Uyt;m( 58
                  '    eR
kVy' y" iptOÂp/OiGvi/¸t' hVy' c .uˇ_e iv.udvTve
.gv;nn;idin/nSSv;h;Sv/;s'iDte )
yiSmNb[˜i, svRxiˇ_inlye m;n;in no m;inn;' ivœ;yw p[.v'it
h'it kluW' ≈o]' s y;to hir" 59
n;'toiSt ySy n c ySy smu∫voåiSt vOiınR ySy
pir,;mivvijRtSy )
        w
n;p=y' c smupTyivk;ir vStu ySt' ntoiSm
pu®WoˇmmIxmI@‰m( 60
tSywv yonu gum.uGb¸/wk Ev xuıoPyxuı îv .;it ih
    ew
mUiˇR.d" )
D;n;iNvtSsklsÊviv.Uitkˇ;R tSmw nmoStu pu®W;y
sd;Vyy;y 61
     O        '
D;np[viˇinymwKymy;y puso .ogp[d;np$ve i]gu,;Tmk;y )
aVy;’t;y .v.;vnk;r,;y v'de SvÂp.vn;y sd;åjr;y
62
Vyom;inl;i¶jl.Urcn;my;y xBd;id.oGyivWyopny=m;y )
 '
pusSsmStkr,w®pk;rk;y Vyˇ_;y sU+mbOhd;Tmvte ntoiSm
63
îit iviv/mjSy ySy Âp' p[’itpr;Tmmy' sn;tnSy )
          '
p[idxtu .gv;nXoWpus;' hirrpjNmjr;idk;' isiım( 64
îit ≈Iiv„,umh;pur;,e Wœ;'Xoå∑moå?y;y" 8
sm;¢oåy' Wœ;'x" îit ≈Iiv„,umh;pur;,' sm;¢m(
                     505
                            MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vi·höu PurŒna]          pur;,m(            VEDIC LITERATURE COLLECTION
            Data Entry by Sansknet.org.
            Proofread and Formatted for
   Maharishi University of Management Vedic Literature Collection.

                  506

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:227
posted:2/19/2010
language:Norwegian
pages:506
rajendraprasad pandey rajendraprasad pandey natural product
About