brahma purana by rajendraprasadpandey

VIEWS: 33 PAGES: 1250

									                    ≈Ig,ex;y nm"
                      b[˜pur;,m(
                    p[qmoå?y;y"
              t];d* nw…mW;r<yv,Rnm(
ySm;TsvR…md' p[pçr…ct' m;y;jg∆;yte
yiSm'iStœit y;it c;Ntsmye kLp;nukLpe pun"
y' ?y;Tv; muny" p[pçriht' ivNd≤Nt mo=' /[v'      u
t' vNde pu®Woˇm;:ymml' inTy' iv.u' inílm( 1
y' ?y;y≤Nt bu/;" sm;…/smye xuı' ivyTs'in.m(
inTy;nNdmy' p[s•mml' sveêr' ingu,m( R     R
Vyˇ_;Vyˇ_pr' p[pçriht' ?y;nwkgMy' iv.um(
           u
t' s's;rivn;xhetmjr' vNde h·r' mu·ˇ_dm( 2
  u
sup<ye nw…mW;r<ye piv]e sumnohre
n;n;muinjn;k°,Re n;n;pu„popxo….te 3
             R
srlw" k…,Rk;rwí pnsw/v%;idrw"
               Re
a;m[jMbUkipTqwí Nyg[o/wdvd;®…." 4
aêTqw" p;·rj;twí cNdn;gu®p;$lw"
   w     R '
bk⁄l" s¢p,wí pun;gwn;RgkÉxrw" 5
x;lwSt;lwStm;lwí n;·rkÉlStq;jun"  w      Rw
         R w
aNywí b¸….vO=íMpk;¥wí xo….te 6
n;n;p≤=g,;k°,Re n;n;mOgg,wyte      Ru
n;n;jl;xyw" pu<ywdIR…`Rk;¥wrl'’te 7
          Rw  w
b[;˜,w" =i]ywvXyw" xU{í;Nywí j;it…."
      RO        R
v;np[SqwghSqwí yit….b[˜c;·r…." 8
     ⁄ w w
s'p•wgoRklív svR] sml'’te
yvgo/Umc,kìm;RWmuÌitle=…." 9   u
                     1
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
cInk;¥wStq; me?yw" xSywí;Nywí xo….te
t] dI¢e ¸tvhe Ùym;ne mh;m%e 10
yjt;' nw…mWey;,;' sT]e √;dxv;iWRkÉ
a;jGmuSt] munyStq;Nyeåip i√j;ty" 11
                R
t;n;gt;≤N√j;'Ste tu pUj;' c£⁄yqo…ct;m(
teWu t]opiv∑eWu AiTv‚G." sihteWu c 12
t];jg;m sUtStu mitm;\LlomhWR,"
               uR
t' ÎÇ; te muinvr;" pUj;' c£⁄md;iNvt;" 13
soåip t;Np[itpUJywv s'ivvex vr;sne
             e
kq;' c£⁄Std;NyoNy' sUtn siht; i√j;" 14
kq;Nte Vy;s≤x„y' te pp[Cz⁄" s'xy' mud;
AiTv‚G." siht;" sveR sdSyw" sh dI≤=t;" 15
muny Ëcu"
pur;,;gmx;S];…, seith;s;in sˇm
j;n;…s devdwTy;n;' c·rt' jNm kmR c 16
n teåSTyividt' ik˘…c√πde x;S]e c .;rte
pur;,e mo=x;S]e c svRDoå…s mh;mte 17
    R     u
yq;pUv…md' svRmTp•' scr;crm(
ssur;surgN/v| sy=orgr;=sm( 18
          U
≈otu…mCz;mhe sUt b[ih sv| yq; jgt(
b.Uv .Uyí yq; mh;.;g .iv„yit 19
ytíwv jgTsUt ytíwv cr;crm(
lInm;sIˇq; y] lyme„yit y] c 20
lomhWR, ¨v;c
aivk;r;y xuı;y inTy;y prm;Tmne
sdwkÂpÂp;y iv„,ve svR…j„,ve 21
                2
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]nmo ihr<yg.;Ry hrye x˚r;y c
    e
v;sudv;y t;r;y sgRiSqTyNtkmR,e 22
Ek;nekSvÂp;y SqUlsU+m;Tmne nm"
aVyˇ_;Vyˇ_.Ut;y iv„,ve mu·ˇ_hetve 23
sgRiSqitivn;x;y jgto yoåjr;mr"
mUl.Uto nmStSmw iv„,ve prm;Tmne 24
a;/;r.Ut' ivêSy;Py,Iy;'sm,Iys;m(
       U
p[,My svR.tSqmCyut' pu®Woˇmm( 25
D;nSvÂpmTyNt' inmRl' prm;qRt"
tmev;qRSvÂpe, .[;≤NtdxRnt" iSqtm( 26
                    u
iv„,u' g[…s„,u' ivêSy iSqt* sgeR tq; p[.m(
svRD' jgt;mIxmjm=ymVyym( 27
     U
a;¥' sus+m' ivêex' b[˜;dINp[…,pTy c
îith;spur;,D' vedved;©p;rgm( 28
svRx;S];qRtÊvD' pr;xrsut' p[.m(u
gu®˘ p[,My v+y;…m pur;,' veds'…mtm( 29
kqy;…m yq;pUv| d=;¥wmiRu nsˇmw"
pO∑" p[ov;c .gv;nBjyoin" ipt;mh" 30
      [
Í,u?v' s'pv+y;…m kq;' p;pp[,;≤xnIm(
kQym;n;' my; …c];' b◊q;| ≈uitivStr;m( 31
yiSTvm;' /;rye…•Ty' Í,uy;√;Py.I+,x"
Svv'x/;r,' ’Tv; SvgRlokÉ mhIyte 32
aVyˇ_' k;r,' yˇ…•Ty' sdsd;Tmkm(
p[/;n' pu®WStSm;…•mRme ivêmIêr" 33
t' bu?y?v' muin≈eœ; b[˜;,m…mt*jsm(
        U
ß∑;r' svR.t;n;' n;r;y,pr;y,m( 34
                     3
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
ah'k;rStu mhtStSm;∫Àt;in j…Dre
       e
.Ut.ed;í .Ut>y îit sgR" sn;tn" 35
ivStr;vyv' cwv yq;p[D' yq;≈uit
               R
k°TyRm;n' Í,u?v' v" sveW;' k°itRv/Rnm( 36
             R
k°itRt' iSqrk°tIRn;' sveW;' pu<yv/Rnm(
      UR       u
tt" Svy'..gv;‚NssO=ivRiv/;" p[j;" 37
ap Ev ssj;Rd* t;su vIyRmq;sOjt(
a;po n;r; îit p[oˇ_; a;po vw nrsUnv" 38
ayn' tSy t;" pUv| ten n;r;y," SmOt"
ihr<yv,Rm.vˇd<@mudkÉxym( 39
                U
t] jDe Svy' b[˜; Svy'.·rit n" ≈utm(
ihr<yv,oR .gv;nuiWTv; p·rvTsrm( 40
        ¯
td<@mkrod(√/' idv' .uvmq;ip c
tyo" xklyomR?y a;k;xmkroTp[." 41  u
aPsu p;·rPlv;' pOQvI' idxí dx/; d/e
t] k;l' mno v;c' k;m' £o/mqo ritm( 42
ssjR sOi∑' t{Up;' ß∑ë…mCzNp[j;ptIn(
mrI…cm}yi©rs* pulSTy' pulh' £tum( 43
v…sœ' c mh;tej;" soåsOjTs¢ m;ns;n(
s¢ b[˜;, îTyete pur;,e iníy' gt;" 44
n;r;y,;Tmk;n;' tu s¢;n;' b[˜jNmn;m(
ttoåsOjTpur; b[˜; ®{' roW;Tms'.vm( 45
           Re
snTk⁄m;r' c iv.u' pUvW;mip pUvjm(R
s¢Svet; aj;yNt p[j; ®{;í .o i√j;" 46
SkNd" snTk⁄m;rí tej" s'≤=Py itœt"
teW;' s¢ mh;v'x; idVy; devg,;iNvt;" 47
                 4
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION         b[˜pur;,m(     [Brahma PurŒna]i£y;vNt" p[j;vNto mhiWR….rl'’t;"
               '
iv¥utoåxinme`;'í roihteN{/nUiW c 48
vy;'…s c ssj;Rd* pjRNy' c ssjR h
     '
Aco yjUiW s;m;in inmRme yD…sıye 49
s;?y;njny∂ºv;inTyevmnusjgu"'
¨∞;vc;in .Ut;in g;]e>yStSy j…Dre 50
a;pvSy p[j;sg| sOjto ih p[j;pte"
sOJym;n;" p[j; nwv ivv/RNte yd; td; 51
            R
i√/; ’Tv;Tmno dehm/en pu®Woå.vt(
  R
a/en n;rI tSy;' tu soåsOjid≠√iv/;" p[j;" 52
idv' c pO…qvI' cwv mihª; Vy;Py itœit
ivr;jmsOji√„,u" soåsOjTpu®W' ivr;$( 53
pu®W' t' mnu' iv¥;ˇSy mNvNtr' SmOtm(
i√tIy' m;nsSywtNmnorNtrmuCyte 54
s vwr;j" p[j;sg| ssjR pu®W" p[." u
n;r;y,ivsgRSy p[j;StSy;Pyyoinj;" 55
a;yu„m;NkIitRm;Npu<yp[j;v;'í .ve•r"
a;idsg| ividTvem' yqe∑;' c;“uy;Ìitm( 56
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e a;idsgRv,Rn' n;m p[qmoå?y;y"

                      i√tIyoå?y;y"
                            '
                   t];d* SvyM.Uvmnuvxv,Rn.u
lomhWR, ¨v;c
s sOÇ; tu p[j;STvevm;pvo vw p[j;pit"
le.e vw pu®W" pàI' xtÂp;myoinj;m( 1
a;pvSy mihª; tu idvm;vOTy itœt"
                         5
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
   R w
/me,v muin≈eœ;" xtÂp; Vyj;yt 2
       u
s; tu vW;Ryt' tPTv; tp" prmduírm(
.t;Rr' dI¢tps' pu®W' p[Typ¥t 3
        u
s vw Sv;y'.vo ivp[;" pu®Wo mnu®Cyte
tSywks¢ityug' mNvNtr…mhoCyte 4
vwr;j;Tpu®W;√«r' xtÂp; Vyj;yt
ip[yv[toˇ;np;d* vIr;Tk;My; Vyj;yt 5
k;My; n;m sut; ≈eœ; kdRmSy p[j;pte"
                 ⁄   [u
k;My;pu];Stu cTv;r" sm[;$(k≤=ivRr;$(p." 6
¨ˇ;np;d' jg[;h pu]mi]" p[j;pit"
           O    u
¨ˇ;np;d;∞tur" sUnt; suWve sut;n( 7
              O
/mRSy kNy; su≈o,I sUnt; n;m iv≈ut;
         e u
¨Tp•; v;…jme/n /[vSy jnnI xu.; 8
  u
/[v' c k°itRmNt' c a;yu„mNt' vsu' tq;
             O
¨ˇ;np;doåjnyTsUnt;y;' p[j;pit" 9
 u
/[vo vWRshß;…, ]I…, idVy;in .o i√j;"
tpStepe mh;.;g" p[;qRyNsumh¥x" 10
tSmw b[˜; dd* p[It" Sq;nm;Tmsm' p[." u
acl' cwv purt" s¢WIR,;' p[j;pit" 11
tSy;….m;nmO≤ı' c mihm;n' inrI+y c
dev;sur;,;m;c;yR" Xlok˘ p[;guxn; jg* 12
ahoåSy tpso vIyRmho ≈utmhoå∫⁄tm(
            u
ym¥ purt" ’Tv; /[v' s¢WRy" iSqt;" 13
                u  u
tSm;ÆCz™li∑' c .Vy' c /[v;Cz÷.VyRj;yt
…Xl∑er;/ˇ suCz;y; pç pu];nkLmW;n( 14
     '
·rpu' ·rpujy' vIr' vOkl' vOktejsm(
                 6
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]               e
·rpor;/ˇ bOhtI c=uW' svRtjsm( 15
ajIjnTpu„k·r<y;' vw·r<y;' c;=uW' mnum(
p[j;pter;Tmj;y;' vIr<ySy mh;Tmn" 16
mnorj;yNt dx n@±vl;y;' mh*js"
          R
kNy;y;' muinx;dUl; vwr;jSy p[j;pte" 17
k⁄Ts" pu®" xt¥uªStpSvI sTyv;‘…v"
           u
a…¶∑ëditr;]í su¥ªíeit te nv 18
a….mNyuí dxmo n@±vl;y;' mh*js"
purorjnyTpu];NW@;¶eyI mh;p[.;n( 19
a©÷ sumns' Sv;it' £tumi©rs' mym(
a©;TsunIq;pTy' vw ve,mek˘ Vyj;yt 20
apc;re, ve,Sy p[kop" sumh;n.Ut(
      O        R
p[j;qRmWyo ySy mmNqud≤=,' krm( 21
ve,Sy m…qte p;,* s'b.Uv mh;•Op"
t' ÎÇ; muny" p[;¸reW vw muidt;" p[j;" 22
k·r„yit mh;tej; yxí p[;PSyte mht(
s /NvI kvcI j;to JvlJJvlns'in." 23
   u Rw
pOqv<yStq; cem;' rr= =]pUvj"    R
r;jsUy;….iWˇ_;n;m;¥" s vsu/;pit" 24
tSm;∞wv smuTp•* inpu,* sUtm;g/*
  e    u
teny' g*mRin≈eœ; duG/; sSy;in .U.t; 25O
            w
p[j;n;' vOiˇk;men dev" siWRg,w" sh
        w     R
iptO….d;Rnvwív gN/vwrPsrog,w" 26
    R     w
spw" pu<yjnwív vI®≤∫" pvRtStq;  w
                '
teWu teWu c p;]eWu duÁm;n; vsu/r; 27
p[;d;¥qe‚Pst' =Ir' ten p[;,;n/;ryn(
                     7
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
pOqoStu pu]* /mRD* yD;NteåNt…/Rp;itn* 28
≤x%i<@nI hiv/;RnmNt/;Rn;√‰j;yt
hiv/;Rn;TW@;¶eyI …/W,;jnyTsut;n( 29
p[;cInbihRW' xu£˘ gy' ’„,' v[j;…jn*
        R
p[;cInbihR.gv;Nmh;n;sITp[j;pit" 30
hiv/;Rn;Nmuin≈eœ; yen s'v…/Rt;" p[j;"
       R
p[;cInbihR.gv;NpO…qvItlc;·r,I" 31
smu{tny;y;' tu ’td;roå.vTp[."    u
mhtStps" p;re sv,;Ry;' p[j;pit" 32
sv,;R/ˇ s;mu{I dx p[;cInbihRW"
     e        Re
sv;RNp[ctso n;m /nuvdSy p;rg;n( 33
apOqG/mRcr,;SteåtPyNt mhˇp"
dx vWRshß;…, smu{s≤llexy;" 34
            e
tpírTsu pO…qvI' p[ct"su mhI®h;"
          u RU
ar=m;,;m;vv[b.v;q p[j;=y" 35
n;xkNm;®to v;tu' vOt' %m.vd(&mw"
               ⁄ e
dx vWRshß;…, n xekíi∑tu' p[j;" 36
tdup≈uTy tps; yuˇ_;" sveR p[cts"  e
  e              u
mu%>yo v;yum…¶' c ssOjj;RtmNyv" 37
¨NmUl;nq vO=;'Stu ’Tv; v;yurxoWyt(
t;n…¶rdh´or Evm;sId(&m=y" 38
         ±
&m=ymqo buıv; ik˘…ciCz∑eWu x;≤%Wu
¨pgMy;b[vIdet;'Std; som" p[j;ptIn( 39
kop' yCzt r;j;n" sveR p[;cInbihRW"
vO=xUNy; ’t; pOQvI x;Myet;m…¶m;®t* 40
rà.Ut; c kNyey' vO=;,;' vrv…,RnI
                 8
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]               R
.iv„y' j;nt; t;t /Ot; g.e, vw my; 41
m;·rW; n;m n;ªwW; vO=;,;…mit in…mRt;
.;y;R voåStu mh;.;g;" somv'xivv…/RnI 42
          R
yu„m;k˘ tejsoå/en mm c;/en tejs"R
aSy;muTpTSyte iv√;Nd=o n;m p[j;pit" 43
s îm;' dG/.U…yœ;' yu„mˇejomyen vw
a…¶n;…¶smo .Uy" p[j;" s'v/R…y„yit 44
tt" somSy vcn;∆gO¸Ste p[cts"      e
         e         R
s'˙Ty kop' vO=>y" pàI' /me, m;·rW;m( 45
       e
dx>yStu p[cto>yo m;·rW;y;' p[j;pit"
d=o jDe mh;tej;" somSy;'xn .o i√j;" 46e
        w
acr;'í cr;'ív i√pdoåq ctu„pd"
s sOÇ; mns; d=" pí;dsOjt ≤S]y" 47
dd* dx s /m;Ry kXyp;y ]yodx
≤x∑;" som;y r;De c n=];:y; dd* p[." 48  u
t;su dev;" %g; g;vo n;g; iditjd;nv;"
gN/v;RPsrsíwv j…DreåNy;í j;ty" 49
    O             u
tt" p[.it ivp[Ne {;" p[j; mwqns'.v;"
             Re
s'kLp;∂xRn;TSpx;RTpUvW;' p[oCyte p[j; 50
muny Ëcu"
dev;n;' d;nv;n;' c gN/voRrgr=s;m(
s'.vStu ≈utoåSm;….dR=Sy c mh;Tmn" 51
     [
a©ëœ;d(b˜,o jDe d=" ikl xu.v[t"
v;m;©ëœ;ˇq; cwv' tSy pàI Vyj;yt 52
              R
kq' p[;cetsTv' s punle.e mh;tp;"
Et' n" s'xy' sUt Vy;:y;tu' Tv…mh;hR…s
                     9
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
d*ih]íwv somSy kq' êxurt;' gt" 53
lomhWR, ¨v;c
              e
¨Tpiˇí inro/í inTy' .UtWu .o i√j;"
AWyoå] n muÁ≤Nt iv¥;vNtí ye jn;" 54
yuge yuge .vNTyete pundR=;dyo nOp;"
puníwv in®?yNte iv√;'St] n muÁit 55
Jywœ‰' k;inœmPyeW;' pUv| n;sIid≠√joˇm;"
tp Ev grIyoå.UTp[.;víwv k;r,m( 56
îm;' ivsOi∑' d=Sy yo iv¥;Tscr;cr;m(
p[j;v;n;yu®ˇI,R" SvgRlokÉ mhIyte 57
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e sOi∑kqn' n;m i√tIyoå?y;y" 2

               tOtIyoå?y;y"
             devd;nvoTp·Ê;v,Rnm(
               muny Ëcu"
dev;n;' d;nv;n;' c gN/voRrgr=s;m(
       w
¨Tpiˇ' ivStre,v lomhWR, k°tRy 1
lomhWR, ¨v;c
     e
p[j;" sOjit Vy;id∑" pUv| d=" Svy'.v;u
yq; ssjR .Ut;in tq; Í,ut .o i√j;" 2
           R e
m;ns;Nyev .Ut;in pUvmv;sOjTp[." u
AWINdev;NsgN/v;Rnsur;Ny=r;=s;n( 3
yd;Sy m;nsI ivp[; n Vyv/Rt vw p[j;
td; s'…cNTy /m;RTm; p[j;heto" p[j;pit" 4
    ue R      u
s mwqnn /me, …ssO=ivRiv/;" p[j;"
a…sKnIm;vhTpàI' vIr,Sy p[j;pte" 5
                 10
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]sut;' sutps; yuˇ_;' mhtI' lok/;·r,Im(
aq pu]shß;…, vwr<y;' pç vIyRv;n( 6
a…sKNy;' jny;m;s d= Ev p[j;pit"
t;'Stu ÎÇ; mh;.;g;Ns'ivv/R…yWUNp[j;" 7
deviWR" ip[ys'v;do n;rd" p[;b[vIiddm(
n;x;y vcn' teW;' x;p;ywv;TmnStq; 8
y' kXyp" sutvr' prmeœI VyjIjnt(
d=Sy vw duiht·r d=x;p.y;Nmuin" 9
pUv| s ih smuTp•o n;rd" prmeiœn"
a…sKNy;mq vwr<y;' .Uyo deviWRsˇm" 10
                '
t' .Uyo jny;m;s iptev muinpugvm(
ten d=Sy vw pu]; hyRê; îit iv≈ut;" 11
inmRQy n;≤xt;" sveR iv…/n; c n s'xy"
tSyo¥tStd; d=o n;x;y;…mtiv£m" 12
b[˜WIRNpurt" ’Tv; y;…ct" prmeiœn;
ttoå….s'…/í£É vw d=Sy prmeiœn; 13
kNy;y;' n;rdo mÁ' tv pu]o .veidit
tto d=" sut;' p[;d;≤Tp[y;' vw prmeiœne
s tSy;' n;rdo jDe .Uy" x;p.y;ÎiW" 14
muny Ëcu"
kq' p[,;≤xt;" pu]; n;rden mhiWR,;
p[j;pte" sUtvyR ≈otu…mCz;m tÊvt" 15
lomhWR, ¨v;c
d=Sy pu]; hyRê; ivv/R…yWv" p[j;"
sm;gt; mh;vIy;R n;rdSt;nuv;c h 16
n;rd ¨v;c
                    11
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
b;≤lx; bt yUy' vw n;Sy; j;nIt vw .uv"
p[m;,' ß∑ëk;m; vw p[j;" p[;cets;Tmj;" 17
aNtÂ?vRm/íwv kq' sOjq vw p[j;"
te tu t√cn' ≈uTv; p[y;t;" svRto idx" 18
              e
a¥;ip n invtRNte smu{>y îv;pg;"
    e
hyRê„vq n∑eWu d=" p[;cets" pun" 19
vwr<y;mq pu];,;' shßmsOjTp[."   u
ivv/R…yWvSte tu xbl;ê;Stq; p[j;" 20
pUvoRˇ_' vcn' te tu n;rden p[coidt;"
       u
aNyoNymUcSte sveR sMyg;h mh;nOiW" 21
.[;tø,;' pdvI' D;tu' gNtVy' n;] s'xy"
D;Tv; p[m;,' pOQVy;í su%' ß+y;mhe p[j;" 22
      w   R
teåip tenv m;ge, p[y;t;" svRto idxm(
             e
a¥;ip n invtRNte smu{>y îv;pg;" 23
     O
td; p[.it vw .[;t; .[;turNveW,e i√j;"
p[y;to nXyit ≤=p[' t• k;y| ivp…ít; 24
   w
t;'ív n∑;iNvD;y pu];Nd=" p[j;pit"
Wi∑' ttoåsOjTkNy; vwr<y;…mit n" ≈utm( 25
t;Std; p[itjg[;h .;y;Rq| kXyp" p[."  u
somo /mRí .o ivp[;Stqwv;Nye mhWRy" 26
dd* s dx /m;Ry kXyp;y ]yodx
s¢…v'xit som;y ctßoå·r∑ne…mne 27
√π cwv b¸pu];y √π cwv;i©rse tq;
√π ’x;ê;y ivduWe t;s;' n;m;in me Í,u 28
a®N/tI vsuy;RmI lMb; .;num®TvtI R
s'kLp; c muÙt;R c s;?y; ivê; c .o i√j;" 29
               12
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]/mRpà‰o dx Tvet;St;SvpTy;in bo/t
   e
ivêedv;Stu ivê;y;" s;?y; s;?y;NVyj;yt 30
m®TvTy;' m®TvNto vsoStu vsv" sut;"
.;noStu .;nv" pu]; muÙt;RStu muÙtRj;" 31
lMb;y;íwv `oWoåq n;gvIqI c y;…mj;
pO…qvI ivWy' svRm®N/Ty;' Vyj;yt 32
s'kLp;y;Stu ivê;Tm; jDe s'kLp Ev ih
n;gvIQy;' c y;…mNy;' vOWlí Vyj;yt 33
pr; y;" sompàIí d=" p[;cetso dd*
sv;R n=]n;ª‰St; JyoitWe p·rk°itRt;" 34
ye TvNye :y;itmNto vw dev; Jyoit„purogm;"
vsvoå∑* sm;:y;t;SteW;' v+y;…m ivStrm( 35
    u
a;po /[ví somí /víwv;inloånl"
p[TyUWí p[.;sí vsvo n;m…." SmOt;" 36
a;pSy pu]o vwt<@‰" ≈m" ≈;Nto muinStq;
 u
/[vSy pu]o .gv;Nk;lo lokp[k;ln" 37
somSy .gv;Nvc;R vcRSvI yen j;yte
/vSy pu]o {iv,o ¸thVyvhStq;
mnohr;y;" ≤x≤xr" p[;,oåq rm,Stq; 38
ainlSy ≤xv; .;y;R tSy;" pu]o mnojv"
aivD;tgitíwv √* pu];vinlSy c 39
a…¶pu]" k⁄m;rStu xrStMbe …≈y; vOt"
tSy x;%o ivx;%í nwgmeyí pOœj" 40
              É
apTy' ’iˇk;n;' tu k;iˇRky îit SmOt"
p[TyUWSy ivdu" pu]mOiW' n;ª;q devlm( 41
√* pu]* devlSy;ip =m;vNt* mnIiW,*
                    13
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
bOhSpteStu .…gnI vrS]I b[˜v;idnI 42
yog…sı; jgT’Tòmsˇ_; ivcc;r h
p[.;sSy tu s; .;y;R vsUn;m∑mSy tu 43
ivêkm;R mh;.;go ySy;' jDe p[j;pit"
kt;R ≤xLpshß;,;' i]dx;n;' c v;/Rik" 44
           R
.UW,;n;' c sveW;' kt;R ≤xLpvt;' vr"
    R
y" sveW;' ivm;n;in dwvt;n;' ck;r h 45
m;nuW;íopjIv≤Nt ySy ≤xLp' mh;Tmn"
sur.I kXyp;&{;nek;dx ivinmRme 46
mh;devp[s;den tps; .;ivt; stI
       R
ajwkp;dihbufiySTv∑; ®{í vIyRv;n( 47
hrí b¸Âpí }yMbkí;pr;…jt"
          u
vOW;kipí x'.í kpdIR rwvtStq; 48
mOgVy;/í xvRí kp;lI c i√joˇm;"
Ek;dxwte iv:y;t; ®{;≤S].uvneêr;" 49
xt' Tvev' sm;:y;t' ®{;,;m…mt*js;m(
         R
pur;,e muinx;dUl; ywVy;R¢' scr;crm( 50
      u
d;r;HxO,?v' ivp[Ne {;" kXypSy p[j;pte"
        u w
aiditidRitdRnív a·r∑; surs; %s; 51
sur….ivRnt; cwv t;m[; £o/vx; îr;
   u
k&mRiní .o ivp[;St;SvpTy;in bo/t 52
  R
pUvmNvNtre ≈eœ; √;dx;sNsuroˇm;"
            u Rw
tuiWt; n;m teåNyoNymUcvvSvteåNtre 53
¨piSqteåityxsí;=uWSy;Ntre mno"
iht;q| svRlok;n;' sm;gMy prSprm( 54
               [
a;gCzt &t' dev; aidit' s'pivXy vw
               14
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]      U
mNvNtre p[sy;mSt•" ≈eyo .iv„yit 55
lomhWR, ¨v;c
EvmuKTv; tu te sveR c;=uWSy;Ntre mno"
m;rIc;TkXyp;∆;t;STvidTy; d=kNyy; 56
t] iv„,uí x£í jD;te punrev ih
ayRm; cwv /;t; c Tv∑; pUW; tqwv c 57
ivvSv;Nsivt; cwv …m]o v®, Ev c
a'xo .gí;ittej; a;idTy; √;dx SmOt;" 58
s¢…v'xit y;" p[oˇ_;" sompà‰o mh;v[t;"
t;s;mpTy;Ny.vNdI¢;Ny…mttejs" 59
a·r∑ne…mpàIn;mpTy;nIh Wo@x
b¸pu]Sy ivduWítßo iv¥ut" SmOt;" 60
c;=uWSy;Ntre pUvRe Aco b[˜iWRsT’t;"
          R Re
’x;êSy c devWedvp[hr,;" SmOt;" 61
Ete yugshß;Nte j;yNte punrev ih
sveR devg,;í;] ]yiS]'xˇu k;mj;" 62
teW;mip c .o ivp[; inro/oTpiˇ®Cyte
     R
yq; sUySy ggn ¨dy;Stmy;ivh 63
Ev' devink;y;Ste s'.v≤Nt yuge yuge
idTy;" pu]√y' jDe kXyp;idit n" ≈utm( 64
       w
ihr<yk≤xpuív ihr<y;=í vIyRv;n(
…s'ihk; c;.vTkNy; ivp[…cˇe" p·rg[h" 65
 '
swihkÉy; îit :y;t; ySy;" pu]; mh;bl;"
ihr<yk≤xpo" pu];íTv;r" p[…qt*js" 66
Ó;dí anuÓ;dí p[Ó;díwv vIyRv;n(
          (
s'Ó;dí ctuqoRå.Ud/;[ dpu]o ÓdStq; 67
                    15
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
ÓdSy pu]* √* vIr* ≤xv" k;lStqwv c
ivrocní p[;Ó;idbR≤ljRDe ivrocn;t( 68
ble" pu]xtm;sIä;,Jyeœ' tpo/n;"
        R
/Otr;∑^í sUyí cN{m;íN{t;pn" 69
k⁄M.n;.o gdR.;=" k⁄≤=·rTyevm;dy"
b;,SteW;mitblo Jyeœ" pxupte" ip[y" 70
                  u
pur; kLpe tu b;,en p[s;¥om;pit' p[.m(
p;êRto ivh·r„y;…m îTyev' y;…cto vr" 71
ihr<y;=sut;íwv iv√;'sí mh;bl;"
..Rr" xk⁄iníwv .Uts't;pnStq; 72
mh;n;.í iv£;Nt" k;ln;.Stqwv c
       u
a.vNdnup];í xt' tIv[pr;£m;" 73
tpiSvno mh;vIy;‹" p[;/;Nyen b[vI…m t;n(
i√mU/;R xïk,Rí tq; hy≤xr; iv.u" 74
ayomu%" xMbrí kiplo v;mnStq;
         w
m;rI…cmR`v;'ív îLvl" SvsOmStq; 75
          u u
iv=o.,í kÉtí kÉtvIyRxtÓd*
îN{…jTsvR…j∞wv vj[n;.Stqwv c 76
Ekc£o mh;b;¸St;rkí mh;bl"
vwê;nr" pulom; c iv{;v,mh;≤xr;" 77
    u RO
Sv.;RnvWpv;R c ivp[…ciˇí vIyRv;n(
svR Ete dno" pu];" kXyp;d….j…Dre 78
ivp[…ciˇp[/;n;Ste d;nv;" sumh;bl;"
EteW;' pu]p*]' tu n tCzKy' i√joˇm;" 79
  '
p[s:y;tu' b¸Tv;∞ pu]p*]mnNtkm(
Sv.;RnoStu p[.; kNy; puloªStu xcI sut; 80
                16
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]¨pdIi¢hRy≤xr;" x…mRœ; v;WRpvR,I
pulom; k;≤lk; cwv vwê;nrsute ¨.e 81
b◊pTye mh;pTye mrIceStu p·rg[h"
tyo" pu]shß;…, Wi∑d;RnvnNdn;" 82
   R
ctudxxt;nNy;≤Nhr<ypurv;…sn"
mrI…cjRny;m;s mht; tps;iNvt" 83
p*lom;" k;lkÉy;í d;nv;Ste mh;bl;"
av?y; devt;n;' ih ihr<ypurv;…sn" 84
ipt;mhp[s;den ye ht;" sVys;…cn;
ttoåpre mh;vIy;R d;nv;STvitd;®,;" 85
…s'ihk;y;mqoTp•; ivp[…cˇe" sut;Stq;
dwTyd;nvs'yog;∆;t;StIv[pr;£m;" 86
  '
swihkÉy; îit :y;t;S]yodx mh;bl;"
v'Xy" xLyí b≤ln* nlíwv tq; bl" 87
      u
v;t;ipnRm…cíwv îLvl" SvsOmStq;
a≤Ôko nrkíwv k;ln;.Stqwv c 88
srm;nStq; cwv SvrkLpí vIyRv;n(
Ete vw d;nv;" ≈eœ; dnov|xivv/Rn;" 89
teW;' pu];í p*];í xtxoåq shßx"
s'Ó;dSy tu dwTySy inv;tkvc;" k⁄le 90
smuTp•;" sumht; tps; .;ivt;Tmn"
itß" ko$‰" sut;SteW;' m…,vTy;' inv;…sn" 91
           Re
av?y;Steåip dev;n;mjunn inp;itt;"
    u
W$(st;" sumh;.;g;St;m[;y;" p·rk°itRt;" 92
£*çI XyenI c .;sI c sugI[ vI xu…cgO…/[k;
               U
£*çI tu jny;m;s ¨lUkp[Tyulkk;n( 93
                    17
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
                 ' [
XyenI Xyen;'Stq; .;sI .;s;NgO/;[ í gO/‰ip
xu…cr*dk;Np≤=g,;NsugI[ vI tu i√joˇm;" 94
aê;nu∑;^ NgdR.;'í t;m[;v'x" p[k°itRt"
ivnt;y;Stu √* pu]* iv:y;t* g®@;®,* 95
g®@" ptt;' ≈eœo d;®," Sven kmR,;
surs;y;" shß' tu sp;R,;m…mt*js;m( 96
anek≤xrs;' ivp[;" %cr;,;' mh;Tmn;m(
k;{vey;Stu b≤ln" shßm…mt*js" 97
sup,Rvxg; n;g; j…Dre nwkmStk;"
yeW;' p[/;n;" stt' xeWv;suikt=k;" 98
Eer;vto mh;pµ" kMbl;êtr;vu.*
El;pT]í xƒí kkoR$k/n'jy* 99
mh;nIlmh;k,*R /Otr;∑^bl;hk*
       ^ uR     u
k⁄hr" pu„pd'∑í dum%" sum%Stq; 100
xƒí xƒp;lí kiplo v;mnStq;
n¸W" xƒrom; c m…,·rTyevm;dy" 101
teW;' pu];í p*];í xtxoåq shßx"
   R
ctudxshß;…, £Àr;,;minl;≤xn;m( 102
g,' £o/v'x' ivp[;StSy sveR c d'i∑^,"
Sqlj;" p≤=,oåBj;í /r;y;" p[sv;" SmOt;" 103
g;Stu vw jny;m;s sur….m|ihWIStq;
îr; vO=lt; vLlIStO,j;tIí svRx" 104
%s; tu y=r=;'…s muinrPsrsStq;
a·r∑; tu mh;…sı; gN/v;Rn…mt*js" 105
Ete kXypd;y;d;" k°itRt;" Sq;,uj©m;"
yeW;' pu];í p*];í xtxoåq shßx" 106
               18
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]EW mNvNtre ivp[;" sgR" Sv;ro…cWe SmOt"
vwvSvteåitmhit v;®,e ivtte £t* 107
ju◊;nSy b[˜,o vw p[j;sgR îhoCyte
pUv| y] smuTp•;Nb[˜WIRNs¢ m;ns;n( 108
pu]Tve kLpy;m;s Svymev ipt;mh"
tto ivro/e dev;n;' d;nv;n;' c .o i√j;" 109
iditivRn∑pu]; vw toWy;m;s kXypm(
kXypStu p[s•;Tm; sMyg;r;…/tSty; 110
vre, CzNdy;m;s s; c vv[e vr' td;
pu]…mN{v/;q;Ry smqRm…mt*jsm( 111
s c tSmw vr' p[;d;Tp[;…qRt" sumh;tp;"
dÊv; c vrmTyugo[ m;rIc" sm.;Wt 112
îN{' pu]o inhNt; te g.| vw xrd;' xtm(
yid /;ryse x*ctTpr; v[tm;iSqt; 113
tqeTy….ihto .t;R ty; deVy; mh;tp;"
/;ry;m;s g.| tu xu…c" s; muinsˇm;" 114
ttoå>yup;gmi∂Ty;' g.Rm;/;y kXyp"
ro/yNvw g,' ≈eœ' dev;n;m…mt*jsm( 115
        RR
tej" s'˙Ty du/Wmv?ymmrwrip
jg;m pvRt;ywv tpse s'≤xtv[t; 116
tSy;íwv;Ntrp[Pe sur.vTp;kx;sn"
j;te vWRxte c;Sy; ddx;RNtrmCyut" 117
a’Tv; p;dyo" x*c' idit" xynm;ivxt(
in{;' c;h;ry;m;s tSy;' k⁄≤=' p[ivXy s" 118
vj[p;…,Stto g.| s¢/; t' Ny’Ntyt(
              e
s p;$‰m;no g.oRåq vj[, p[®rod h 119
                    19
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
m; rodI·rit t' x£" pun" punrq;b[vIt(
soå.vTs¢/; g.RSt…mN{o ®iWt" pun" 120
            e w
Ekìk˘ s¢/; c£É vj[,v;·rkWR,"
             u
m®to n;m te dev; b.Uvi√≥jsˇm;" 121
yqoˇ_' vw m`vt; tqwv m®toå.vn(
dev;íwkonpç;xTsh;y; vj[p;…,n" 122
      O
teW;mev' p[vˇ;n;' .Ut;n;' i√jsˇm;"
rocyNvw g,≈eœ;Ndev;n;m…mt*js;m( 123
ink;yeWu ink;yeWu h·r" p[;d;Tp[j;ptIn(
              uU
£mxSt;in r;Jy;in pOqpv;R…, .o i√j;" 124
s h·r" pu®Wo vIr" ’„,o …j„,u" p[j;pit"
pjRNyStpnoånNtStSy svR…md' jgt( 125
.UtsgR…mm' sMyGj;nto i√jsˇm;"
n;vOiˇ.ymStIh prlok.y' k⁄t" 126
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e devsur;,;muTp·ˇkqn' n;m tOtIyoå?y;y" 3

                 ctuqoRå?y;y"
        u       e
       pOqm;r>y svRdvd;nv;dIn;' r;Jy;….Wekv,Rnm(
                lomhWR, ¨v;c
a….iWCy;…/r;jeN{' pOq'u vw<y' ipt;mh"
              ë u
tt" £me, r;Jy;in Vy;de∑mpc£me 1
i√j;n;' vI®/;' cwv n=]g[hyoStq;
yD;n;' tps;' cwv som' r;Jyeå>yWecyt( 2
ap;' tu v®,' r;Jye r;D;' vw≈v,' pitm(
a;idTy;n;' tq; iv„,u' vsUn;mq p;vkm( 3
p[j;ptIn;' d=' tu m®t;mq v;svm(
                20
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]dwTy;n;' d;nv;n;' vw p[Ó;dm…mt*jsm( 4
vwvSvt' iptø,;' c ym' r;Jyeå>yWecyt(
y=;,;' r;=s;n;' c p;…qRv;n;' tqwv c 5
    U
svR.tipx;c;n;' …grIx' xUlp;…,nm(
xwl;n;' ihmvNt' c ndIn;mq s;grm( 6
gN/v;R,;m…/pit' c£É …c]rq' p[.m( u
n;g;n;' v;suik˘ c£É sp;R,;mq t=km( 7
v;r,;n;' tu r;j;nmwr;vtmq;idxt(
¨∞w"≈vsmê;n;' g®@÷ cwv p≤=,;m( 8
        R
mOg;,;mq x;dUl' govOW' tu gv;' pitm(
vnSptIn;' r;j;n' Pl=mev;>yWecyt( 9
               w
Ev' iv.Jy r;Jy;in £me,v ipt;mh"
idx;' p;l;nq tt" Sq;py;m;s s p[." 10 u
  R
pUvSy;' id≤x pu]' tu vwr;jSy p[j;pte"
idx" p;l' su/Nv;n' r;j;n' soå>yWecyt( 11
d≤=,Sy;' id≤x tq; kdRmSy p[j;pte"
pu]' xƒpd' n;m r;j;n' soå>yWecyt( 12
p…ímSy;' id≤x tq; rjs" pu]mCyutm(
   u
kÉtmNt' mh;Tm;n' r;j;n' soå>yWecyt( 13
tq; ihr<yrom;,' pjRNySy p[j;pte"
         R
¨dICy;' id≤x du/W| r;j;n' soå>yWecyt( 14
tw·ry' pO…qvI sv;R s¢√«p; spˇn;
     e     R
yq;p[dxm¥;ip /me, p[itp;Lyte 15
            ue w R
r;jsUy;….iWˇ_Stu pOqrtnr;…/pw"
vedÎ∑en iv…/n; r;j; r;Jye nr;…/p" 16
             e
tto mNvNtreåtIte c;=uWå…mttej…s
                    21
                           MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]          b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
vwvSvt;y mnve pO…qVy;' r;Jym;idxt( 17
tSy ivStrm;:y;Sye mnovwvSvtSy h R
        À
.vt;' c;nukLy;y yid ≈otu…mheCzq
mhdetd…/œ;n' pur;,e td…/iœtm( 18
muny Ëcu"
ivStre, pOqojRNm lomhWR, k°tRy
yq; mh;Tmn; ten duG/; vey' vsu/r; 19      '
         R
yq; v;ip nO….duG/; yq; devmhiWR…."  w R
yq; dwTywí n;gwí yq; y=wyq; &mw" 20 R
      w         R
yq; xwl" ipx;cwí gN/vwí i√joˇmw"
          R
r;=swí mh;sÊvwyq; duG/; vsu/r; 21     '
teW;' p;]ivxeW;'í vˇ_⁄mhR…s suvt       [
vTs=IrivxeW;'í doG/;r' c;nupvx" 22    U R
           R
ySm;∞ k;r,;Tp;…,ve,Sy m…qt" pur;
   w R
£⁄ımhiWR….St;t k;r,' t∞ k°tRy 23
lomhWR, ¨v;c
              R
Í,u?v' k°tR…y„y;…m pOqovw<ySy ivStrm(
Ek;g[;" p[yt;íwv pu<y;q| vw i√jWR.;" 24
     e
n;xuc" =u{mnso n;≤x„ySy;v[tSy c
    e
k°tRyy…md' ivp[;" ’tfl;y;iht;y c 25
                 w
SvGy| yxSym;yu„y' /Ny' vedí s'…mtm(
rhSymOiW…." p[oˇ_' Í,u?v' vw yq;tqm( 26
       e     R
yíem' k°tRy…•Ty' pOqovw<ySy ivStrm(
b[;˜,e>yo nmS’Ty n s xoceT’t;’tm( 27
             R
a;sIımRSy s'go¢; pUvmi]sm" p[."         u
ai]v'xe smuTp•STv©o n;m p[j;pit" 28
                   22
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]tSy pu]oå.v√π,o n;Tyq| /mRkoivd"
        u
j;to mOTyust;y;' vw sunIq;y;' p[j;pit" 29
s m;t;mhdoWe, ten k;l;Tmj;Tmj"
Sv/m| pOœt" ’Tv; k;mlo.e„vvtRt 30
              e
my;Rd;' .edy;m;s /moRpt;' s p;…qRv"
ved/m;Rnit£My soå/mRinrtoå.vt( 31
in"Sv;?y;yvW$(k;r;" p[j;StiSmNp[j;pt*
  O
p[vˇ' n ppu" som' ¸t' yDeWu devt;" 32
n y∑Vy' n hotVy…mit tSy p[j;pte"
            e
a;sITp[itD; £Àry' ivn;xe p[TyupiSqte 33
ah…mJyí y∑; c yDíeit .Og√h    U
m…y yDo iv/;tVyo m…y hotVy…mTyip 34
tmit£;Ntmy;Rdm;dd;nms;'ptm(   [
    R           u
ËcumhWRy" sveR mrI…cp[m%;Std; 35
          e
vy' dI=;' p[v+y;m" s'vTsrg,;NbÙn(
a/m| k⁄® m; ve, EW /mR" sn;tn" 36
         U
in/neå]e" p[stSTv' p[j;pitrs'xym(
p[j;í p;l…y„yeåh…mtIh smy" ’t" 37
      u
t;'Stq; b[vt" sv;RNmhWIRnb[vIˇd;
ve," p[hSy dub≤uR ı·rmmqRmnqRivt( 38
ve, ¨v;c
ß∑; /mRSy kí;Ny" ≈otVy' kSy v; my;
             R
≈utvIyRtp"sTywmy; v; k" smo .uiv 39
       U
p[.v' svR.t;n;' /m;R,;' c ivxeWt"
   U       RU
s'm!; n ivdunn' .vNto m;' ivcets" 40
îCzNdhey' pO…qvI' Pl;vyey' jlwStq;
                    23
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
¥;' vw .uv' c ®N/ey' n;] k;y;R ivc;r,; 41
yd; n xKyte moh;dvlep;∞ p;…qRv"
apnet'u td; ve,Stt" £⁄ı; mhWRy" 42
t' ingOÁ mh;Tm;no ivSf⁄rNt' mh;blm(
ttoåSy sVymU®˘ te mmNquj;RtmNyv" 43
tiSm…•mQym;ne vw r;D Ër* tu j…Dv;n(
ÓSvoåitm;]" pu®W" ’„,íeit b.Uv h 44
         R
s .It" p[;Ô≤l.UTv; tiSqv;≤N√jsˇm;"
tmi]ivR◊l' ÎÇ; inWIdeTyb[vIˇd; 45
inW;dv'xkt;Rs* b.Uv vdt;' vr;"
/Ivr;nsOj∞;ip ve,kLmWs'.v;n( 46
ye c;Nye ivN?yinly;Stq; pvRts'≈y;"
a/mR®cyo ivp[;Ste tu vw ve,kLmW;" 47
tt" punmRh;Tm;n" p;…,' ve,Sy d≤=,m(
ar,I…mv s'rB/; mmNquj;RtmNyv" 48
  u
pOqStSm;TsmuTp•" kr;JJvlns'in."
dIPym;n" SvvpuW; s;=;d…¶·rv Jvln( 49
              RO
aq soåjgv' n;m /nugÁ mh;rvm(
xr;'í idVy;n[=;q| kvc' c mh;p[.m( 50
             [
tiSmÔ;teåq .Ut;in s'p˙∑;in svRx"
    u R
sm;petmh;.;g; ve,Stu i]idv' yy* 51
               e
smuTp•en .o ivp[;" sTpu], mh;Tmn;
            '
];t" s pu®WVy;`[" pun;ªo nrk;ˇd; 52
t' smu{;í n¥í rà;Ny;d;y svRx"
toy;in c;….Wek;q| svR EvoptiSqre 53
           w
ipt;mhí .gv;Ndevr;i©rsw" sh
                24
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]Sq;vr;…, c .Ut;in j©m;in c svRx" 54
sm;gMy td; vw<ym>yiWç•r;…/pm(
mht; r;jr;jen p[j;Sten;nur≤Ôt;" 55
soå….iWˇ_o mh;tej; iv…/vımRkoivdw"
              u Rw
a;…/r;Jye td; r;D;' pOqv<y" p[t;pv;n( 56
ip];pr≤Ôt;StSy p[j;Sten;nur≤Ôt;"
anur;g;ˇtStSy n;m r;j;>yj;yt 57
a;pStSt‚M.re tSy smu{m….y;Syt"
pvRt;í ddum;Rg| ?vj.©í n;.vt( 58
a’∑pCy; pO…qvI …s?yNTy•;in …cNtn;t(
svRk;mdu`; g;v" pu$kÉ pu$kÉ m/u 59
EtiSm•ev k;le tu yDe pwt;mhe xu.e
sUt" sUTy;' smuTp•" s*Tyeåhin mh;mit" 60
tiSm•ev mh;yDe jDe p[;Doåq m;g/"
pOqo" Stv;q| t* t] sm;Ùt* mhiWR…." 61
   u ≥
t;vUcAWy" sveR StUyt;meW p;…qRv"
  R
kmwtdnuÂp' v;' p;]' c;y' nr;…/p" 62
t;vUctuStd; sv;|St;nOWINsUtm;g/*
         w
a;v;' dev;nOWI'ív p[I,y;v" SvkmR…." 63
n c;Sy ivµo vw kmR n;m v; l=,' yx"
Sto]' yen;Sy k⁄y;Rv r;DStejiSvno i√j;" 64
AiW….St* inyuˇ_* tu .iv„yw" StUyt;…mit
             u
y;in km;R…, ’tv;NpOq" pí;Nmh;bl" 65
    O
tt" p[.it vw lokÉ StveWu muinsˇm;"
        u
a;xIv;Rd;" p[yJyNte sUtm;g/b≤Nd…." 66
              u    e
tyo" Stv;Nte supI[ t" pOq" p[;d;Tp[jêr"
                    25
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
anUpdex' sUt;y mg/' m;g/;y c 67
               R
t' ÎÇ; prmp[It;" p[j;" p[ocumnIiW,"
vOˇIn;meW vo d;t; .iv„yit nr;…/p" 68
tto vw<y' mh;Tm;n' p[j;" sm….du&vu"
Tv' no vOiˇ' iv/TSveit mhiWRvcn;ˇd; 69
soå….&t" p[j;….Stu p[j;iht…ck°WRy;
   RO
/nugÁ pOWTk;'í pO…qvIm;{välI 70
            R
tto vw<y.y]St; g*.UTv; p[;{vNmhI
      u Ru
t;' pOq/nr;d;y {vNtImNv/;vt 71
s; lok;Nb[˜lok;dINgTv; vw<y.y;ˇd;
       [    O
p[ddx;Rgto vw<y' p[ghItxr;snm( 72
          w
Jvl≤∫inR≤xtwb;R,dIR¢tejsmNtt"
            RR
mh;yog' mh;Tm;n' du/Wmmrwrip 73
al.NtI tu s; ];,' vw<ymev;Nvp¥t
’t;Ô≤lpu$; .UTv; pUJy; lokì≤S]….Std; 74
¨v;c vw<y' n;/m| S]Iv/e p·rpXy…s
kq' /;r…yt; c;…s p[j; r;jiNvn; my; 75
m…y lok;" iSqt; r;jNmyed' /;yRte jgt(
         u
mi√n;xe ivnXyey" p[j;" p;…qRv iv≤ı tt( 76
n m;mhR…s hNtu' vw ≈eyíeÊv' …ck°WR…s
p[j;n;' pO…qvIp;l Í,u ced' vco mm 77
¨p;yt" sm;rB/;" sveR …s?yNTyup£m;"
¨p;y' pXy yen Tv' /;ryeq;" p[j;…mm;m( 78
hTv;ip m;' n xˇ_STv' p[j;n;' poW,e nOp
     À
anukl; .iv„y;…m yCz kop' mh;mte 79
av?y;' c ≤S]y' p[;¸iStyRGyoingte„vip
               26
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]y¥ev' pO…qvIp;l n /m| Tyˇ_⁄mhR…s 80
Ev' b¸iv/' v;Ky' ≈uTv; r;j; mh;mn;"
kop' ingOÁ /m;RTm; vsu/;…mdmb[vIt( 81
  u
pOq®v;c
EkSy;qeR tu yo hNy;d;Tmno v; prSy v;
bÙNv; p[;…,noånNt' .veˇSyeh p;tkm( 82
su%me/≤Nt bhvo yiSm'Stu inhteåxu.e
tiSmNhte n;iSt .{e p;tk˘ copp;tkm( 83
                 '
soåh' p[j;in…mˇ' Tv;' hin„y;…m vsu/re
yid me vcn;•;¥ k·r„y…s jg≤ıtm( 84
Tv;' inhTy;¥ b;,en mCz;snpr;Ñü%Im(
a;Tm;n' p[q…yTv;h' p[j; /;r…yt; Svym( 85
s; Tv' x;snm;Sq;y mm /mR.t;' vreO
s'jIvy p[j;" sv;R" smq;R Á…s /;r,e 86
duihtOTv' c me gCz tt Enmh' xrm(
          u
inyCzπy' Tv√/;qRm¥Nt' `ordxRnm( 87
vsu/ov;c
   e
svRmtdh' vIr iv/;Sy;…m n s'xy"
vTs' tu mm s'pXy =rey' yen vTsl; 88
               O
sm;' c k⁄® svR] m;' Tv' /mR.t;' vr
yq; ivSyNdm;n' me =Ir' svR] .;vyet( 89
lomhWR, ¨v;c
tt ¨Ts;ry;m;s xwl;Hxtshßx"
/nu„ko$‰; td; vw<ySten xwl; ivv…/Rt;" 90
     R
nih pUvivsgeR vw ivWme pO…qvItle
s'iv.;g" pur;,;' v; g[;m;,;' v;.vˇd; 91
                    27
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
n sSy;in n gor+y' n ’iWnR v…,Kpq"
nwv sTy;nOt' c;sI• lo.o n c mTsr" 92
             [
vwvSvteåNtre tiSmNs;'pt' smupiSqte
      O
vw<y;Tp[.it vw ivp[;" svRSywtSy s'.v" 93
            e
y] y] sm' TvSy; .Umr;sIˇd; i√j;"
t] t] p[j;" sv;R inv;s' smrocyn( 94
a;h;r" flmUl;in p[j;n;m.vˇd;
   π
’Cz^, mht; yuˇ_ îTyevmnux≈m 95  u u
                   u u
s kLp…yTv; vTs' tu mnu' Sv;y'.v' p[.m(
Svp;,* pu®WVy;`[o dudoh pO…qvI' tt" 96
              u Rw
sSyj;t;in sv;R…, pOqv<y" p[t;pv;n(
ten;•en p[j;" sv;R vtRNteå¥;ip svRx" 97
AWyí td; dev;" iptroåq srIsOp;"
dwTy; y=;" pu<yjn; gN/v;R" pvRt; ng;" 98
           u
Ete pur; i√j≈eœ; dud¸/Rr,I' ikl
=Ir' vTsí p;]' c teW;' doG/; pOqKpOqk™ 99
AWI,;m.vTsomo vTso doG/; bOhSpit"
=Ir' teW;' tpo b[˜ p;]' zNd;'…s .o i√j;" 100
dev;n;' k;çn' p;]' vTsSteW;' xt£tu"
=IrmojSkr' cwv doG/; c .gv;n[…v" 101
iptø,;' r;jt' p;]' ymo vTs" p[t;pv;n(
aNtkí;.v∂oG/; =Ir' teW;' su/; SmOt; 102
n;g;n;' t=ko vTs" p;]' c;l;busDkm(  '
doG/; Tvwr;vto n;gSteW;' =Ir' ivW' SmOtm( 103
asur;,;' m/udoRG/; =Ir' m;y;my' SmOtm(
ivrocnStu vTsoå.Ud;ys' p;]mev c 104
                 28
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]y=;,;m;mp;]' tu vTso vw≈v," p[."   u
doG/; rjtn;.Stu =Ir;Nt/;Rnmev c 105
sum;lI r;=seN{;,;' vTs" =Ir' c xo…,tm(
doG/; rjtn;.Stu kp;l' p;]mev c 106
gN/v;R,;' …c]rqo vTs" p;]' c p˚jm(
doG/; c su®…c" =Ir' teW;' gN/" xu…c" SmOt" 107
xwl' p;]' pvRt;n;' =Ir' rà*W/IStq;
vTsStu ihmv;n;sI∂oG/; me®mRh;…g·r" 108
Pl=o vTsStu vO=;,;' doG/; x;lStu pu≤„pt"
p;l;xp;]' =Ir' c iCz•dG/p[roh,m( 109
sey' /;]I iv/;]I c p;vnI c vsu/r;  '
cr;crSy svRSy p[itœ; yoinrev c 110
svRk;mdu`; doG/[I svRsSyp[roh,I
a;sIidy' smu{;Nt; meidnI p·riv≈ut; 111
      ì
m/uk$.yo" ’Tò; meds; sm….Plut;
  e
teny' meidnI devI ¨Cyte b[˜v;id…." 112
              R
ttoå>yupgm;{;D" pOqovw<ySy .o i√j;"
duihtOTvmnup;[ ¢; devI pOQvIit coCyte 113
   u
pOqn; p[iv.ˇ_; c xo…/t; c vsu/r; '
sSy;krvtI Sf°t; purpˇnx;≤lnI 114
     [
Ev'p.;vo vw<y" s r;j;sI{;jsˇm"
nmSyíwv pUJyí .Utg[;mwnR s'xy" 115
          Re
b[;˜,wí mh;.;gwvdved;©p;rgw"
    ue
pOqrv nmSk;yoR b[˜yoin" sn;tn" 116
       w
p;…qRví mh;.;gw" p;…qRvTv…mheCz⁄…."
             u Rw
a;idr;jo nmSk;yR" pOqv<y" p[t;pv;n( 117
                    29
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
               R
yo/wrip c iv£;Ntw" p[;¢uk;mwjy' yu…/
a;idr;jo nmSk;yoR yo/;n;' p[qmo nOp" 118
yo ih yoı; r,' y;it k°tR…yTv; pOq'u nOpm(
s `orÂp;Ts'g;[ m;T=emI .vit k°itRm;n( 119
           Rw
vwXywrip c ivˇ;!‰wvXyvOiˇiv/;…y…."
  ue
pOqrv nmSk;yoR vOiˇd;t; mh;yx;" 120
     w
tqwv xU{" xu…c….≤S]v,Rp·rc;·r…."
  ue
pOqrv nmSk;yR" ≈ey" pr…mhePsu…." 121
Ete vTsivxeW;í doG/;r" =Irmev c
p;];…, c myoˇ_;in ik˘ .Uyo v,Ry;…m v" 122
  îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e pOqojRNmm;h;TMykqn' n;m ctuqoRå?y;y" 4

                pçmoå?y;y"
                mNvNtrv,Rnm(
                AWy Ëcu"
mNvNtr;…, sv;R…, ivStre, mh;mte
      R
teW;' pUvivsOi∑' c lomhWR, k°tRy 1
y;vNto mnvíwv y;vNt' k;lmev c
mNvNtr;…, .o" sUt ≈otu…mCz;m tÊvt" 2
lomhWR, ¨v;c
n xKyo ivStro ivp[; vˇ_⁄' vWRxtwrip
         R  e   u
mNvNtr;,;' sveW;' s'=p;Czé,t i√j;" 3
     u
Sv;y'.vo mnu" pUv| mnu" Sv;ro…cWStq;
¨ˇmSt;msíwv rwvtí;=uWStq; 4
            [
vwvSvtí .o ivp[;" s;'pt' mnu®Cyte
s;v…,Rí mnuSt√{w>yo r*CyStqwv c 5
                 30
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]tqwv me®s;v<yRíTv;ro mnv" SmOt;"
atIt; vtRm;n;í tqwv;n;gt; i√j;" 6
             w
k°itRt; mnvStu>y' mywvte yq; ≈ut;"
AWI'STveW;' p[v+y;…m pu];Ndevg,;'Stq; 7
mrI…cri].Rgv;ni©r;" pulh" £tu"
pulSTyí v…sœí s¢wte b[˜," sut;" 8
¨ˇrSy;' id≤x tq; i√j;" s¢WRyStq;
a;¶I/[í;…¶b;¸í me?yo me/;it…qvRs" 9  u
Jyoit„m;N¥uitm;NhVy" svl" pu]s'Dk"
       u
mno" Sv;y'.vSywte dx pu]; mh*js" 10
Et√w p[qm' ivp[; mNvNtrmud;˙tm(
a*voR v…sœpu]í StMb" kXyp Ev c 11
p[;,o bOhSpitíwv dˇoåi]∞‰vnStq;
Ete mhWRyo ivp[; v;yupo[ ˇ_; mh;v[t;" 12
dev;í tuiWt; n;m SmOt;" Sv;ro…cWeåNtre
hivfl" su’itJyoRitr;po mUitRrip SmOt" 13
p[tItí n.Syí n. ËjRStqwv c
Sv;ro…cWSy pu];Ste mnoivRp;[ mh;Tmn" 14
k°itRt;" pO…qvIp;l; mh;vIyRpr;£m;"
i√tIymetTk…qt' ivp[; mNvNtr' my; 15
îd' tOtIy' v+y;…m täë?y?v' i√joˇm;"
v…sœpu];" s¢;sNv;…sœ; îit iv≈ut;" 16
ihr<yg.RSy sut; Ëj;R j;t;" sutjs" e
AWyoå] my; p[oˇ_;" k°TyRm;n;…•bo/t 17
a*ˇmey;Nmuin≈eœ; dx pu];Nmno·rm;n(
        R
îW ËjRStnUjStu m/um;R/v Ev c 18
                    31
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
xu…c" xu£" shíwv n.Syo n. Ev c
.;nvSt] dev;í mNvNtrmud;˙tm( 19
mNvNtr' ctuq| v" kq…y„y;…m s;'ptm( [
        u     ë
k;Vy" pOqStqwv;…¶jRˆ/;Rt; i√joˇm;" 20
kpIv;nkpIv;'í t] s¢WRyo i√j;"
pur;,e k°itRt; ivp[;" pu];" p*];í .o i√j;" 21
tq; devg,;íwv t;msSy;Ntre mno"
¥uitStpSy" sutp;Stpo.Ut" sn;tn" 22
tporitrkLm;WStNvI /NvI pr'tp"
t;msSy mnorete dx pu];" p[k°itRt;" 23
v;yupo[ ˇ_; muin≈eœ;ítuq| cwtdNtrm(
       u [   R
devb;¸yRd/í muinved≤xr;Stq; 24
ihr<yrom; pjRNy Ë?vRb;¸í somj"
sTyne]Stq;]ey Ete s¢WRyoåpre 25
dev;í;.UtrjsStq; p[’ty" SmOt;"
v;·rPlví rw>yí mnorNtrmuCyte 26
aq pu];inm;'StSy bu?y?v' gdto mm
/Oitm;nVyyo yuˇ_StÊvdxIR in®Tsuk" 27
a;r<yí p[k;xí inmoRh" sTyv;‘étI
rwvtSy mno" pu];" pçm' cwtdNtrm( 28
      [
Wœ' tu s'pv+y;…m täë?y?v' i√joˇm;"
  uR
.Ogn.o ivvSv;'í su/;m; ivrj;Stq; 29
aitn;m; sih„,uí s¢wte c mhWRy"
              R
c;=uWSy;Ntre ivp[; mnodev;iSTvme SmOt;" 30
a;b;lp[…qt;Ste vw pOqKTven idv*ks"
le%;í n;mto ivp[;" pç devg,;" SmOt;" 31
                 32
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]AWeri©rs" pu]; mh;Tm;no mh*js"
n;@±vley; muin≈eœ; dx pu];Stu iv≈ut;" 32
     O
®®p[.tyo ivp[;í;=uWSy;Ntre mno"
Wœ' mNvNtr' p[oˇ_' s¢m' tu inbo/t 33
ai]vR…sœo .gv;NkXypí mh;nOiW"
g*tmoåq .r√;jo ivê;…m]Stqwv c 34
tqwv pu]o .gv;nOcIkSy mh;Tmn"
               [
s¢mo jmd…¶í AWy" s;'pt' idiv 35
s;?y; ®{;í ivêe c vsvo m®tStq;
a;idTy;í;…ên* c;ip dev* vwvSvt* SmOt* 36
    R           [e
mnovwvSvtSywte vtRNte s;'ptåNtre
      [ u
î+v;k⁄pm%;íwv dx pu]; mh;Tmn" 37
EteW;' k°itRt;n;' tu mhWIR,;' mh*js;m(
teW;' pu];í p*];í id=u sv;Rsu .o i√j;" 38
        R
mNvNtreWu sveWu p[;g;sNs¢ s¢k;"
lokÉ /mRVyvSq;q| loks'r=,;y c 39
mNvNtre Vyit£;Nte cTv;r" s¢k; g,;"
’Tv; kmR idv' y;≤Nt b[˜lokmn;mym( 40
ttoåNye tps; yuˇ_;" Sq;n' tTpUryNTyut
            we
atIt; vtRm;n;í £me,tn .o i√j;" 41
an;gt;í s¢wte SmOt; idiv mhWRy"
mnorNtrm;s;¥ s;v,RSyeh .o i√j;" 42
r;mo Vy;sStq;]eyo dIi¢mNto b¸≈ut;"
.;r√;jStq; {*…,rêTq;m; mh;¥uit" 43
g*tmí;jríwv xr√;•;m g*tm"
k*≤xko g;lvíwv a*vR" k;Xyp Ev c 44
                    33
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
Ete s¢ mh;Tm;no .iv„y; muinsˇm;"
vwrI cwv;?vrIv;'í xmno /Oitm;Nvsu" 45
a·r∑í;Py/O∑í v;jI sumitrev c
s;v,RSy mno" pu]; .iv„y; muinsˇm;" 46
EteW;' kLymuTq;y k°tRn;Tsu%me/te
yxí;“oit sumhd;yu„m;'í .ve•r" 47
Et;Nyuˇ_;in .o ivp[;" s¢ s¢ c tÊvt"
        e    u
mNvNtr;…, s'=p;Czé,t;n;gt;Nyip 48
s;v,;R mnvo ivp[;" pç t;'í inbo/t
Eko vwvSvtSteW;' cTv;rStu p[j;pte" 49
prmeiœsut; ivp[; me®s;v<yRt;' gt;"
d=Sywte ih d*ih];" ip[y;y;Stny; nOp;" 50
mht; tps; yuˇ_; me®pOœº mh*js"
®ce" p[j;pte" pu]o r*Cyo n;m mnu" SmOt" 51
.UTy;' coTp;idto deVy;' .*Tyo n;m ®ce" sut"
an;gt;í s¢wte kLpeåiSmNmnv" SmOt;" 52
tw·ry' pO…qvI sv;R s¢√«p; spˇn;
pU,| yugshß' tu p·rp;Ly; i√joˇm;" 53
p[j;pití tps; s'h;r' teWu inTyx"
yug;in s¢itSt;in s;g[;…, k…qt;in c 54
’t]et;idyuˇ_;in mnorNtrmuCyte
   R w
ctudxte mnv" k…qt;" k°itRv/Rn;" 55
  e       R
vedWu spur;,eWu sveWu p[.iv„,v"
p[j;n;' ptyo ivp[; /NymeW;' p[k°tRnm( 56
mNvNtreWu s'h;r;" s'h;r;NteWu s'.v;"
n xKyteåNtSteW;' vw vˇ_⁄' vWRxtwrip 57
                 34
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(     [Brahma PurŒna]ivsgRSy p[j;n;' vw s'h;rSy c .o i√j;"
mNvNtreWu s'h;r;" ≈UyNte i√jsˇm;" 58
sxeW;St] itœ≤Nt dev;" s¢iWR…." sh
       R e
tps; b[˜cye, ≈utn c smiNvt;" 59
pU,eR yugshße tu kLpo in"xeW ¨Cyte
t] .Ut;in sv;R…, dG/;Ny;idTyriXm…." 60
b[˜;,mg[t" ’Tv; sh;idTyg,wi√≥j;"
                u
p[ivx≤Nt sur≈eœ' h·rn;r;y,' p[.m( 61
      U
ß∑;r' svR.t;n;' kLp;NteWu pun" pun"
aVyˇ_" x;êto devStSy svR…md' jgt( 62
               R
a] v" k°tR…y„y;…m mnovwvSvtSy vw
        R     [
ivsg| muinx;dUl;" s;'ptSy mh;¥ut" 63e
a] v'xp[s©πn kQym;n' pur;tnm(
              R
y]oTp•o mh;Tm; s h·rvOi„,k⁄le p[." 64 u
     îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e mNvNtrk°tRn' n;m pçmoå?y;y" 5

               Wœoå?y;y"
            a;idTyoTp·ˇkqnm(
              lomhWR, ¨v;c
ivvSv;NkXyp;∆De d;=;y<y;' i√joˇm;"
tSy .;y;R.vTs'D; Tv;∑^I devI ivvSvt" 1
  e
surêrIit iv:y;t; i]Wu lokÉWu .;ivnI
s; vw .;y;R .gvto m;tR<@Sy mh;Tmn" 2
   R
.tOÂpe, n;tu„y{Upy*vnx;≤lnI
s'D; n;m sutps; sudI¢en smiNvt; 3
a;idTySy ih t{Up' m<@lSy sutjs;e
                    35
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
g;]eWu p·rdG/' vw n;itk;Nt…mv;.vt( 4
n %Lvy' mOtoå<@Sy îit òeh;d.;Wt
aj;nNk;XypStSm;Nm;tR<@ îit coCyte 5
tejSTv>y…/k˘ tSy inTymev ivvSvt"
yen;itt;py;m;s ]I'Llok;NkXyp;Tmj" 6
]I<ypTy;in .o ivp[;" s'D;y;' tpt;' vr"
a;idTyo jny;m;s kNy;' √* c p[j;ptI 7
   Rw
mnuvvSvt" pUv| ≈;ıdev" p[j;pit"
ymí ymun; cwv ymj* s'b.Uvtu" 8
Xy;mv,| tu t{Up' s'D; ÎÇ; ivvSvt"
ashNtI tu Sv;' z;y;' sv,;| inmRme tt" 9
m;y;myI tu s; s'D; tSy;' z;y;smuiTqt;m(
p[;Ô≤l" p[,t; .UTv; z;y; s'D;' i√joˇm;" 10
¨v;c ik˘ my; k;y| kqySv xu…ciSmte
          R
iSqt;iSm tv indexe x;…/ m;' vrv…,Rin 11
s'Dov;c
ah' y;Sy;…m .{' te Svmev .vn' iptu"
Tvywv .vne mÁ' vStVy' inivRx˚y; 12
îm* c b;lk* mÁ' kNy; cey' sum?ym;
s'.;Vy;Ste n c;:yey…md' .gvte Kv…ct( 13
sv,oRv;c
a; kcg[h,;∂ºiv a; x;p;•wv kihR…ct(
a;:y;Sy;…m nmStu>y' gCz deiv yq;su%m( 14
lomhWR, ¨v;c
sm;idXy sv,;| tu tqeTyuˇ_; ty; c s;
Tv∑ë" smIpmgmd(vI[ …@tev tpiSvnI 15
               36
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]iptu" smIpg; s; tu ip]; in.R‚TsRt; xu.;
  R
.tu" smIp' gCzπit inyuˇ_; c pun" pun" 16
a;gCz√@v; .UTv;Cz;¥ Âpmin≤Ndt;
k⁄Ânqoˇr;NgTv; tO,;Nyq cc;r h 17
            e
i√tIy;y;' tu s'D;y;' s'Dy…mit …cNtyn(
a;idTyo jny;m;s pu]m;Tmsm' td; 18
   R
pUvjSy mnoivRp;[ " sÎxoåy…mit p[." u
    e
mnurv;.v•;ª; s;v,R îit coCyte 19
i√tIyo y" sutStSy;" s ivDey" xnwír"
s'D; tu p;…qRvI ivp[;" SvSy pu]Sy vw td; 20
               R e
ck;r;>y…/k˘ òeh' n tq; pUvjWu vw
mnuStSy;" =mˇˇu ymStSy; n c=me 21
s vw roW;∞ b;Ly;∞ .;ivnoåqRSy v;n`
pd; s'tjRy;m;s s'D;' vwvSvto ym" 22
t' xx;p tt" £o/;Ts;v,RjnnI td;
cr," ptt;meW tveit .Oxdu"≤%t; 23
ymStu t≤Tptu" sv| p[;Ô≤l" p[Tyvedyt(
.Ox' x;p.yoi√¶" s'D;v;KywivRxi˚t" 24
         R
x;poåy' ivinvtet p[ov;c iptr' i√j;"
     e R          e
m;]; òehn sveWu vitRtVy' sutWu vw 25
seymSm;np;Syeh ivvSvNs'b.Wit uU
tSy;' myo¥t" p;do n tu dehe inp;itt" 26
b;Ly;√; yid v; l*Ly;Nmoh;ˇT=NtumhR…s
x¢oåhmiSm lokÉx jnNy; tpt;' vr
tv p[s;d;∞r,o n pteNmm gopte 27
ivvSv;nuv;c
                    37
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
as'xy' pu] mh∫iv„yTy] k;r,m(
yen Tv;m;ivxT£o/o /mRD' sTyv;idnm( 28
n xKymetiNmQy; tu kt|u m;tOvcStv
’myo m;'sm;d;y y;SyNTyvinmev c 29
’tmev' vcStQy' m;tuStv .iv„yit
x;pSy p·rh;re, Tv' c ];to .iv„y…s 30
a;idTyí;b[vITs'D;' ikmq| tnyeWu vw
tuLye„v>y…/k" òeh EkiSm≤N£yte Tvy; 31
s; tTp·rhrNtI tu n;cc=e ivvSvte
s c;Tm;n' sm;/;y yog;ˇQympXyt 32
t;' x¢uk;mo .gv;•;xpNmuinsˇm;"
  R e
mU/jWu injg[;h s tu t;' muinsˇm;" 33
tt" sv| yq;vOˇm;cc=e ivvSvte
         u
ivvSv;nq tCz^Tv; £⁄ıSTv∑;rm>yg;t( 34
ÎÇ; tu t' yq;Ny;ymcR…yTv; iv.;vsum(
indRG/uk;m' roWe, s;NTvy;m;s vw td; 35
Tv∑ov;c
tv;ittejs;iv∑…md' Âp' n xo.te
ashNtI c s'D; s; vne crit x;@±vle 36
{∑; ih t;' .v;n¥ Sv;' .;y;| xu.c;·r,Im(
Xl;~y;' yogblopet;' yogm;Sq;y gopte 37
    À
anukl' tu te dev yid Sy;Nmm s'mtm(
     R
Âp' invRty;My¥ tv k;Ntm·r'dm 38
ttoå>yupgm;Êv∑; m;tR<@Sy ivvSvt"
.[…mm;roPy tˇej" x;ty;m;s .o i√j;" 39
tto in.;R…st' Âp' tejs; s'hten vw
               38
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]               u
k;Nt;Tk;Nttr' {∑ëm…/k˘ xux.e td; 40
ddxR yogm;Sq;y Sv;' .;y;| v@v;' tt"
       U
a/O„y;' svR.t;n;' tejs; inymen c 41
v@v;vpuW; ivp[;írNtImk⁄to.y;m(
soåêÂpe, .gv;'St;' mu%e sm.;vyt( 42
   u         '
mwqn;y ivce∑NtI' prpusoåvx˚y;
s; t…•rvmCz⁄£˘ n;…sk;>y;' ivvSvt" 43
dev* tSy;mj;yet;m…ên* ….Wj;' vr*
n;sTyíwv dßí SmOt* √;v…ên;ivit 44
m;tR<@Sy;Tmj;vet;v∑mSy p[j;pte"
t;' tu Âpe, k;Nten dxRy;m;s .;Skr" 45
s; tu ÎÇŸv .t;Rr' tutoW muinsˇm;"
ymStu kmR,; ten .Ox' pI…@tm;ns" 46
  R
/me, rÔy;m;s /mRr;j îm;" p[j;"
            e
s le.e kmR,; ten xu.n prm¥uit" 47
iptø,;m;…/pTy' c lokp;lTvmev c
mnu" p[j;pitSTv;sITs;v…,R" s tpo/n;" 48
                 É
.;Vy" sm;gte tiSmNmnu" s;v…,RkåNtre
me®pOœº tpo inTym¥;ip s crTyut 49
.[;t; xnwírStSy g[hTv' s tu lB/v;n(
Tv∑; tu tejs; ten iv„,oí£mkLpyt( 50
tdp[itht' yuıe d;nv;Nt…ck°WRy;
yvIysI tu s;Py;sI¥mI kNy; yxiSvnI 51
        π
a.v∞ s·rCz^œ; ymun; lokp;vnI
mnu·rTyuCyte lokÉ s;v,R îit coCyte 52
              R
i√tIyo y" sutStSy mno.[;t; xnwír"
                    39
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
g[hTv' s c le.e vw svRlok;….pU…jt" 53
y îd' jNm dev;n;' Í,uy;•rsˇm"
a;pd' p[;Py muCyet p[;“uy;∞ mh¥x" 54
    îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e a;idTyoTp·ˇkqn' n;m Wœoå?y;y" 6

               s¢moå?y;y"
                 R '
               sUyvxv,Rnm(
               lomhWR, ¨v;c
    R
mnovwvSvtSy;sNpu]; vw nv tTsm;"
     w
î+v;k⁄ív n;.;go /O∑" xy;Ritrev c 1
           '
n·r„yNtí Wœo vw p[;xU ·r∑í s¢m"
kÂWí pOW/[í nvwte muinsˇm;" 2
akroTpu]k;mStu mnu·ri∑' p[j;pit"
            R e
…m];v®,yoivRp;[ " pUvmv mh;mit" 3
         e e
anuTp•eWu b¸Wu pu]„vetWu .o i√j;"
tSy;' c vtRm;n;y;…m∑‰;' c i√jsˇm;" 4
…m];v®,yor'xe mnur;¸itm;vht(
t] idVy;Mbr/r; idVy;.r,.UiWt; 5
idVys'hnn; cwv îl; jD îit ≈uit"
              R
t;…mleTyev hov;c mnud<@/rStd; 6
anugCzSv m;' .{e t…ml; p[Tyuv;c h
   u
/mRyˇ_…md' v;Ky' pu]k;m' p[j;pitm( 7
îlov;c
…m];v®,yor'xe j;t;iSm vdt;' vr
tyo" sk;x' y;Sy;…m n m;' /mRht;' k⁄® 8
swvmuKTv; mnu' dev' …m];v®,yo·rl;
                40
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]gTv;≤Ntk˘ vr;roh; p[;Ô≤lv;RKymb[vIt( 9
îlov;c
     e
a'xåiSm yuvyoj;Rt; dev* ik˘ krv;…, v;m(
mnun; c;hmuˇ_; v;Ee anugCzSv m;…mit 10
t* tq;v;idnI' s;?vI…ml;' /mRpr;y,;m(
…m]í v®,ío.;vUctuSt;' i√joˇm;" 11
…m];v®,;vUctu"
       R
anen tv /me, p[≈ye, dmen c
sTyen cwv su≈o…, p[It* Svo vrv…,Rin 12
a;vyoSTv' mh;.;ge :y;it' kNyeit y;Sy…s 13
mnov|xkr" pu]STvmev c .iv„y…s
    u
su¥ª îit iv:y;t≤S]Wu lokÉWu xo.ne 14
jg≤Tp[yo /mRxIlo mnov|xivv/Rn"
          u
invOˇ; s; tu tCz^Tv; gCzNtI iptur≤Ntk;t( 15
  e         u
bu/n;Ntrm;s;¥ mwqn;yopm≤N]t;
sompu];äë/;i√p[;StSy;' jDe puÂrv;" 16
               u
jn…yTv; tt" s; t…ml; su¥ªt;' gt;
   u
su¥ªSy tu d;y;d;S]y" prm/;…mRk;" 17
¨Tklí gyíwv ivnt;êí .o i√j;"
¨TklSyoTkl; ivp[; ivnt;êSy p…ím;" 18
         R
idKpUv;R muinx;dUl; gySy tu gy; SmOt;
p[iv∑e tu mn* ivp[; idv;krm·r'dmm( 19
dx/; tTpun" =]mkroTpO…qvI…mm;m(
      R
î+v;k⁄Jyeœd;y;do m?ydexmv;¢v;n( 20
        u
kNy;.;v;ˇu su¥ªo nwt{;Jymv;¢v;n(
v…sœvcn;Êv;sITp[itœ;ne mh;Tmn" 21
                    41
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
            u
p[itœ; /mRr;jSy su¥ªSy i√joˇm;"
tTpuÂrvse p[;d;{;Jy' p[;Py mh;yx;" 22
              '
m;nveyo muin≈eœ;" S]IpusolR=,wyt"Ru
             u e
/Otv;'St;…mleTyev' su¥ªit c iv≈ut" 23
n;·r„yNt;" xk;" pu]; n;.;gSy tu .o i√j;"
aMbrIWoå.vTpu]" p;…qRvWR.sˇm" 24
/O∑Sy /;∑Rk˘ =]' r,΢' b.Uv h
kÂWSy c k;ÂW;" =i]y; yuıdumd;" 25  R
n;.;g/O∑pu];í =i]y; vwXyt;' gt;"
  '
p[;xorekoå.vTpu]" p[j;pit·rit SmOt" 26
n·r„yNtSy d;y;do r;j; d<@/ro ym"
    e u
xy;Rt…mRqn' Tv;sId;ntoR n;m iv≈ut" 27
pu]" kNy; sukNy; c y; pàI CyvnSy h
a;ntRSy tu d;y;do rwvo n;m mh;¥uit" 28
a;ntRivWyíwv purI c;Sy k⁄xSqlI
rwvSy rwvt" pu]" kk⁄µI n;m /;…mRk" 29
Jyeœ" pu]" s tSy;sI{;Jy' p[;Py k⁄xSqlIm(
s kNy;siht" ≈uTv; g;N/v| b[˜,oå≤NtkÉ 30
    U
muÙtR.t' devSy tSq* b¸yug' i√j;"
                   RO
a;jg;m s cwv;q Sv;' purI' y;dvwvt;m( 31
’t;' √;rvtI' n;m b¸√;r;' mnorm;m(
        Ru      e
.ojvO„<yN/kìg¢;' vsudvpurogmw" 32
t]wv rwvto D;Tv; yq;tÊv' i√joˇm;"
kNy;' t;' bldev;y su.{;' n;m revtIm( 33
dÊv; jg;m ≤x%r' meroStp…s s'iSqt"
reme r;moåip /m;RTm; revTy; siht" su%I 34
                42
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]muny Ëcu"
kq' b¸yuge k;le smtIte mh;mte
n jr; revtI' p[;¢; rwvt' c kk⁄…µnm( 35
              e
me®˘ gtSy v; tSy xy;Rt" s'tit" kqm(
iSqt; pO…qVy;m¥;ip ≈otu…mCz;m tÊvt" 36
lomhWR, ¨v;c
n jr; =u≤Tpp;s; v; n mOTyumiRu nsˇm;"
Atuc£˘ p[.vit b[˜lokÉ sd;n`;"
kk⁄…µn" SvloRk˘ tu rwvtSy gtSy h 37
˙t; pu<yjnwivRp;[ r;=sw" s; k⁄xSqlI
tSy .[;tOxt' Tv;sIı;…mRkSy mh;Tmn" 38
t√?ym;n' r=o….idRx" p[;£;mdCyut;"
iv&tSy c ivp[Ne {;StSy .[;tOxtSy vw 39
aNvv;yStu sumh;'St] t] i√joˇm;"
teW;' Áºte muin≈eœ;" xy;Rt; îit iv≈ut;" 40
=i]y; gu,s'p•; id=u sv;Rsu iv≈ut;"
xvRx" svRghn' p[iv∑;Ste mh*js" 41
n;.;g·r∑pu]* √* vwXy* b[;˜,t;' gt*
kÂWSy tu k;ÂW;" =i]y; yuıdumd;" 42 R
pOW/[o ih's…yTv; tu gurog;| i√jsˇm;"
x;p;CzÀ{Tvm;p•o nvwte p·rk°itRt;" 43
           e
vwvSvtSy tny; munvRw muinsˇm;"
=uvtStu mnoivRp;[ î+v;k⁄r.vTsut" 44
                R
tSy pu]xt' Tv;sIid+v;ko.U·rd≤=,m(
         R
teW;' ivk⁄≤=JyeœStu ivk⁄≤=Tv;dyo/t;m( 45
p[;¢" prm/mRD soåyo?y;…/pit" p[."  u
                    43
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
     u
xk⁄inp[m%;StSy pu];" pçxt' SmOt;" 46
¨ˇr;pqdexSy r≤=t;ro mh;bl;"
cTv;·r'x∂x;∑* c d≤=,Sy;' tq; id≤x 47
      u
vx;itp[m%;í;Nye r≤=t;ro i√joˇm;"
î+v;k⁄Stu ivk⁄≤=' v;Ee a∑k;y;mq;idxt( 48
m;'sm;ny ≈;ı;q| mOg;NhTv; mh;bl
≈;ıkmR…, coi∂∑o a’te ≈;ıkmR…, 49
.=…yTv; xx' ivp[;" xx;do mOgy;' gt"
                 u
î+v;k⁄,; p·rTyˇ_o v…sœvcn;Tp[." 50
î+v;k* s'iSqte ivp[;" xx;dStu nOpoå.vt(
xx;dSy tu d;y;d" kk⁄TSqo n;m vIyRv;n( 51
            u
anen;Stu kk⁄TSqSy pOqí;nens" SmOt"
iv∑r;ê" pOqo" pu]StSm;d;{RSTvj;yt 52
a;{RStu yuvn;êStu ≈;vStStTsuto i√j;"
jDe ≈;vStko r;j; ≈;vStI yen in…mRt; 53
≈;vStSy tu d;y;do bOhdêo mhIpit"
k⁄vl;ê" sutStSy r;j; prm/;…mRk" 54
y" s /uN/uv/;{;j; /uN/um;rTvm;gt" 55
muny Ëcu"
/uN/ovR/' mh;p[;D ≈otu…mCz;m tÊvt"
y√/;Tk⁄vl;êoås* /uN/um;rTvm;gt" 56
lomhWR, ¨v;c
k⁄vl;êSy pu];,;' xtmuˇm/iNvn;m(
sveR iv¥;su in„,;t; blvNto dur;sd;" 57
   u
b.Uv/;R…mRk;" sveR yJv;no .U·rd≤=,;"
k⁄vl;ê' ipt; r;Jye bOhdêo Nyyojyt( 58
               44
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]pu]s'£;…mt≈IStu vn' r;j; ivvex h
tmuˇ˚oåq ivp[iWR" p[y;Nt' p[Tyv;ryt( 59
¨ˇ˚ ¨v;c
.vt; r=,' k;y| t∞ kt|u TvmhR…s
in®i√¶Stpít|u nih xKno…m p;…qRv 60
mm;≈msmIpe vw smeWu m®/Nvsu
smu{o v;luk;pU,R ¨∂;lk îit SmOt" 61
devt;n;mv?yí mh;k;yo mh;bl"
   R
aNt.U…mgtSt] v;luk;NtihRto mh;n( 62
r;=sSy m/o" pu]o /uN/un;Rm mh;sur"
xete lokivn;x;y tp a;Sq;y d;®,m( 63
s'vTsrSy pyRNte s inê;s' ivmuçit
yd; td; mhI t] clit Sm nr;…/p 64
tSy in"ê;sv;ten rj ¨ıÜyte mht(
a;idTypqm;vOTy s¢;h' .U…mkMpnm( 65
sivSf⁄≤l©÷ s;©;r' s/Ummitd;®,m(
ten t;t n xKno…m tiSmNSq;tu' Sv a;≈me 66
t' m;ry mh;k;y' lok;n;' ihtk;Myy;
lok;" SvSq; .vNTy¥ tiSmiNvinhte Tvy; 67
Tv' ih tSy v/;ywk" smqR" pO…qvIpte
              R u
iv„,un; c vro dˇo mÁ' pUvyge nOp 68
ySt' mh;sur' r*{' hin„yit mh;blm(
tSy Tv' vrd;nen tejí;:y;p…y„y…s 69
       R
nih /uN/umh;tej;Stejs;Lpen xKyte
indRG/u' pO…qvIp;l …cr' yugxtwrip 70
           w
vIy| c sumhˇSy devrip dur;sdm(
                    45
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
s Evmuˇ_o r;jiWR®ˇ˚πn mh;Tmn;
k⁄vl;ê' sut' p[;d;ˇSmw /uN/uinbhR,e 71
bOhdê ¨v;c
.gv•‰StxS]oåhmy' tu tnyo mm
.iv„yit i√j≈eœ /uN/um;ro n s'xy" 72
s t' Vy;idXy tny' r;jiWR/NRu /um;r,e
jg;m pvRt;ywv nOpit" s'≤xtv[t" 73
lomhWR, ¨v;c
k⁄vl;êStu pu];,;' xten sh .o i√j;"
p[;y;duˇ˚sihto /uN/oStSy inbhR,e 74
tm;ivxˇd; iv„,uStejs; .gv;Np[."   u
¨ˇ˚Sy inyog;√w lok;n;' ihtk;Myy; 75
        R
tiSmNp[y;te du/WRe idiv xBdo mh;n.Ut(
EW ≈Im;nv?yoå¥ /uN/um;ro .iv„yit 76
idVywgNR /wí m;Lywí t' dev;" smv;ikrn(
           eu
devduNdu.yíwv p[,di√≥jsˇm;" 77
s gTv; jyt;' ≈eœStnyw" sh vIyRv;n(
smu{' %;ny;m;s v;luk;NtrmVyym( 78
     w
tSy pu]" %n≤∫í v;luk;NtihRtStd;
/uN/ur;s;idto ivp[; idxm;vOTy p…ím;m( 79
mu%jen;…¶n; £o/;Llok;nu√tRy…•v
          e
v;·r suß;v vegn mhod…/·rvodye 80
         R
s*mSy muinx;dUl; vro…mRk≤llo mh;n(
tSy pu]xt' dG/' i]….Ân' tu r=s; 81
tt" s r;j; ¥uitm;n[;=s' t' mh;blm(
a;ss;d mh;tej; /uN/u' /uN/uivn;xn" 82
                46
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]tSy v;·rmy' vegm;pIy s nr;…/p"
yogI yogen viˆ' c xmy;m;s v;·r,; 83
inhTy t' mh;k;y' blenodkr;=sm(
¨ˇ˚÷ dxRy;m;s ’tkm;R nr;…/p" 84
¨ˇ˚Stu vr' p[;d;ˇSmw r;De mh;Tmne
dd* tSy;=y' ivˇ' x]u….í;pr;…jtm( 85
/meR rit' c stt' SvgeR v;s' tq;=ym(
pu];,;' c;=y;'Llok;NSvgeR ye r=s; ht;" 86
tSy pu];S]y" ≤x∑; Î!;êo Jyeœ ¨Cyte
cN{;êkipl;ê* tu knIy;'s* k⁄m;rk* 87
      ≥
/*N/um;reÎ!;êSy hyRêí;Tmj" SmOt"
hyRêSy ink⁄M.oå.UT=]/mRrt" sd; 88
s'ht;êo ink⁄M.Sy suto r,ivx;rd"
a’x;ê’x;ê* tu s'ht;êsut* i√j;" 89
tSy hwmvtI kNy; st;' mt; ÎW√tI
                  e
iv:y;t; i]Wu lokÉWu pu]í;Sy;" p[sn…jt( 90
     e
le.e p[sn…j∫;y;| g*rI' n;m pitv[t;m(
a….xSt; tu s; .];R ndI vw b;¸d;.vt( 91
tSy pu]o mh;n;sI¥uvn;êo nr;…/p"
m;N/;t; yuvn;êSy i]lokivjyI sut" 92
tSy cw]rqI .;y;R xx…bNdo" sut;.vt(
s;?vI …bNdumtI n;m Âpe,;sÎxI .uiv 93
pitv[t; c Jyeœ; c .[;tø,;myutSy vw
tSy;muTp;dy;m;s m;N/;t; √* sut* i√j;" 94
          u
pu®k⁄Ts' c /mRD' muckN⁄ d' c p;…qRvm(
              R
pu®k⁄TssutSTv;sIT]sdSyumhIpit" 95
                    47
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
           U
nmRd;y;mqoTp•" s'.tStSy c;Tmj"
  U
s'.tSy tu d;y;ds(
i]/Nv; ·rpumdRn" 96
r;D≤S]/NvnSTv;sIi√√;'S]Yy;®," p[." u
tSy sTyv[to n;m k⁄m;roå.UNmh;bl" 97
               u R
p·rg[h,mN];,;' ivfl' c£É sudmit"
yen .;y;R ’to√;h; ˙t; cwv prSy h 98
b;Ly;Tk;m;∞ moh;∞ s;hs;∞;plen c
jh;r kNy;' k;m;tR" kSy…cTpurv;…sn" 99
a/mRxïn; ten t' s ]Yy;®,oåTyjt(
      e
ap?v'sit b¸xo vdN£o/smiNvt" 100
soåb[vI≤Tptr' Tyˇ_" Kv gCz;mIit vw muÛ"
ipt; c tmqov;c êp;kì" sh vtRy 101
     e
n;h' pu], pu];qIR Tvy;¥ k⁄lp;'sn
îTyuˇ_" s inr;£;m•gr;√cn;≤Tptu" 102
n c t' v;ry;m;s v…sœo .gv;nOiW"
s tu sTyv[to ivp[;" êp;k;vsq;≤NtkÉ 103
ip]; Tyˇ_oåvs√«r" ipt;PySy vn' yy*
ttStiSm'Stu ivWye n;vWRTp;kx;sn" 104
              R
sm; √;dx .o ivp[;Sten;/me, vw td;
d;r;'Stu tSy ivWye ivê;…m]o mh;tp;" 105
s'NySy s;gr;Nte tu ck;r ivpul' tp"
tSy pàI gle bı±v; m?ym' pu]m*rsm( 106
xeWSy .r,;q;Ry Vy£°,;Ìoxten vw
t' c bı' gle ÎÇ; iv£y;q| nOp;Tmj" 107
    u
mhiWRp]' /m;RTm; mo=y;m;s .o i√j;"
               48
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(   [Brahma PurŒna]sTyv[to mh;b;¸.Rr,' tSy c;krot( 108
ivê;…m]Sy tu∑‰qRmnukMp;qRmv c e
soå.vÌ;lvo n;m gle bN/;Nmh;tp;"
mhiWR" k*≤xko /Im;'Sten vIre, mo≤=t" 109
                 R '
    îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e sUyvxinÂp,' n;m s¢moå?y;y" 7

               a∑moå?y;y"
                 R '
               sUyvxv,Rnm(
              lomhWR, ¨v;c
sTyv[tStu .KTy; c ’py; c p[itDy;
ivê;…m]kl]' tu b.;r ivnye iSqt" 1
hTv; mOg;Nvr;h;'í mihW;'í vnecr;n(
ivê;…m];≈m;>y;xe m;'s' vO=e bbN/ c 2
   u [
¨p;'xvtm;Sq;y dI=;' √;dxv;iWRk°m(
iptuinRyog;dvsˇiSmNvngte nOpe 3
ayo?y;' cwv r;Jy' c tqwv;Nt"pur' muin"
y;Jyop;?y;ys'yog;√…sœ" pyRr=t 4
sTyv[tStu b;Ly;∞ .;ivnoåqRSy vw bl;t(
v…sœºå>y…/k˘ mNyu' /;ry;m;s inTyx" 5
ip]; ih t' td; r;∑^;ÊyJym;n' ip[y' sutm(
inv;ry;m;s muinbR¸n; k;r,en n 6
p;…,g[h,mN];,;' inœ; Sy;Ts¢me pde
n c sTyv[tStSm;ıtv;Ns¢me pde 7
j;nN/m| v…sœStu n m;' ];tIit .o i√j;"
sTyv[tStd; roW' v…sœº mns;krot( 8
gu,buı‰; tu .gv;Nv…sœ" ’tv;'Stq;
                    49
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
               u
n c sTyv[tStSy tmup;'xmbu?yt 9
tiSm•p·rtoWí iptur;sINmh;Tmn"
ten √;dx vW;R…, n;vWRTp;kx;sn" 10
                 R
ten iTvd;nI' iviht;' dI=;' t;' duvh;' .uiv
k⁄lSy in„’itivRp;[ " ’t; s; vw .veidit 11
n t' v…sœo .gv;≤Np]; Tyˇ_' Nyv;ryt(
              ' u
a….We+y;Myh' pu]mSyeTyevmitmRin" 12
s tu √;dx vW;R…, t;' dI=;mvhälI
aiv¥m;ne m;'se tu v…sœSy mh;Tmn" 13
svRk;mdu`;' doG/[I' s ddxR nOp;Tmj"
t;' vw £o/;∞ moh;∞ ≈m;∞wv =u/;iNvt" 14
dex/mRgto r;j; j`;n muinsˇm;"
tNm;'s' s Svy' cwv ivê;…m]Sy c;Tmj;n( 15
         u
.ojy;m;s tCz^Tv; v…sœoåPySy cu£/e 16   ⁄
v…sœ ¨v;c
p;tyeymh' £Àr tv xïms'xym(
yid te √;ivm* x˚À n Sy;t;' vw ’t* pun" 17
iptuí;p·rtoWe, gu®doG/[Iv/en c
ap[o≤=topyog;∞ i]iv/Ste Vyit£m" 18
Ev' ]I<ySy x˚Àin t;in ÎÇ; mh;tp;"
i]xï·rit hov;c i]xïSten s SmOt" 19
ivê;…m]Sy d;r;,;mnen .r,' ’tm(
ten tSmw vr' p[;d;Nmuin" p[It≤S]x˚ve 20
zN¥m;no vre,;q vr' vv[e nOp;Tmj"
sxrIro v[je SvgR…mTyev' y;…cto vr" 21
an;vOi∑.ye tiSmNgte √;dxv;iWRkÉ
                50
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]ip}ye r;Jyeå….iWCy;q y;jy;m;s p;…qRvm( 22
…mWt;' devt;n;' c v…sœSy c k*≤xk"
idvm;ropy;m;s sxrIr' mh;tp;" 23
              É
tSy sTyrq; n;m pàI kìkyv'xj;
k⁄m;r' jny;m;s h·ríN{mkLmWm( 24
s vw r;j; h·ríN{S]wx˚v îit SmOt"
a;ht;R r;jsUySy sm[;…@it h iv≈ut" 25
h·ríN{Sy pu]oå.U{oihto n;m p;…qRv"
h·rto roihtSy;q cçuh;R·rt ¨Cyte 26
           u
ivjyí muin≈eœ;íçup]o b.Uv h
       O
jet; s svRp…qvI' ivjySten s SmOt" 27
®®kStnyStSy r;j; /m;Rqkoivd" R
®®kSy vOk" pu]o vOk;ä;¸Stu j…Dv;n( 28
hwhy;St;ljÏ;í inrSy≤Nt Sm t' nOpm(
tTpàI g.Rm;d;y a*vRSy;≈mm;ivxt( 29
n;sTyo /;…mRkíwv s h /mRygå.vt(u e
sgrStu suto b;hoyRDe sh gre, vw 30
             e
a*vRSy;≈mm;s;¥ .;gRv,;….r≤=t"
a;¶eymS]' lB?v; c .;gRv;Tsgro nOp" 31
…jg;y pO…qvI' hTv; t;ljÏ;Nshwhy;n(
xk;n;' pˆv;n;' c /m| inrsdCyut"
=i]y;,;' muin≈eœ;" p;rd;n;' c /mRivt( 32
muny Ëcu"
            w
kq' s sgro j;to gre,v sh;Cyut"
ikmq| c xk;dIn;' =i]y;,;' mh*js;m( 33
/m;RNk⁄lo…ct;n[;j; £⁄ıo inrsdCyut"
                    51
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
Et•" svRm;c+v ivStre, mh;mte 34
lomhWR, ¨v;c
b;hoVyRsinn" pUv| ˙t' r;Jym.U≤Tkl
hwhywSt;ljϯí xkì" s;/| i√joˇm;" 35
yvn;" p;rd;íwv k;Mboj;" pˆv;Stq;
Ete Áip g,;" pç hwhy;qeR pr;£mn( 36
˙tr;JyStd; r;j; s vw b;¸vRn' yy*
pà‰; c;nugto du"%I t] p[;,;nv;sOjt( 37
pàI tu y;dvI tSy sg.;R pOœtoåNvg;t(
spà‰; c grStSyw dˇ" pUv| ikl;n`;" 38
     R
s; tu .tu…ít;' ’Tv; vne t;m>yroht
a*vRSt;' .;gRvo ivp[;" k;®<y;Tsmv;ryt( 39
            w
tSy;≈me c g.R" s gre,v sh;Cyut"
Vyj;yt mh;b;Û" sgro n;m p;…qRv" 40
a*vRStu j;tkm;RdI'StSy ’Tv; mh;Tmn"
a?y;Py vedx;S];…, ttoåS]' p[Typ;dyt( 41
a;¶ey' tu mh;.;g; amrwrip du"shm(
s ten;S]blen;j* blen c smiNvt" 42
hwhy;iNvj`;n;xu £⁄ıo ®{" pxUinv
a;jh;r c lokÉWu k°it| k°itRmt;' vr" 43
tt" xk;'í yvn;Nk;Mboj;Np;rd;'Stq;
    w
pˆv;'ív in"xeW;Nkt|u Vyv…sto nOp" 44
te v?ym;n; vIre, sgre, mh;Tmn;
             u R
v…sœ' xr,' gTv; p[…,petmnIiW,m( 45
v…sœSTvq t;NÎÇ; smyen mh;¥uit"
sgr' v;ry;m;s teW;' dÊv;.y' td; 46
                52
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]sgr" Sv;' p[itD;' tu gurov;RKy' inxMy c
/m| j`;n teW;' vw veW;nNy;'ík;r h 47
a/| xk;n;' ≤xrso mu<@…yTv; VysjRyt(
yvn;n;' ≤xr" sv| k;Mboj;n;' tqwv c 48
p;rd; muˇ_kÉx;í pˆv;HXm≈u/;·r,"
in"Sv;?y;yvW$(k;r;" ’t;Sten mh;Tmn; 49
xk; yvnk;Mboj;" p;rd;í i√joˇm;"
ko…,sp;R m;ihWk; dv;Ríol;" skÉrl;" 50
sveR te =i]y; ivp[; /mRSteW;' inr;’t"
v…sœvcn;{;D; sgre, mh;Tmn; 51
s /mRivjyI r;j; iv…jTyem;' vsu/r;m( '
aê' p[c;ry;m;s v;…jme/;y dI≤=t" 52
tSy c;ryt" soåê" smu{e pUvd≤=,e R
                 e
vel;smIpeåp˙to .U…m' cwv p[v≤xt" 53
         w
s t' dex' td; pu]" %;ny;m;s p;…qRv"
    u
a;sedSte td; t] %Nym;ne mh;,Rve 54
tm;idpu®W' dev' h·r' ’„,' p[j;pitm(
iv„,u' kiplÂpe, SvpNt' pu®W' td; 55
tSy c=u"smuTqen tejs; p[itbu?yt"
dG/;" sveR muin≈eœ;íTv;rSTvvxeiWt;" 56
     Éu Éu
bihRkt" suktí tq; /mRrqo nOp"
xUr" pçndíwv tSy v'xkr; nOp;" 57
p[;d;∞ tSmw .gv;Nh·rn;Rr;y,o vrm(
a=y' v'x…m+v;ko" k°it| c;PyinvitRnIm( 58
pu]' smu{' c iv.u" SvgeR v;s' tq;=ym(
smu{í;`Rm;d;y vvNde t' mhIpitm( 59
                    53
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
s;grTv' c le.e s kmR,; ten tSy h
t' c;ême…/k˘ soåê' smu{;duplB/v;n( 60
a;jh;r;ême/;n;' xt' s sumh;tp;"
pu];,;' c shß;…, Wi∑StSyeit n" ≈utm( 61
muny Ëcu"
sgrSy;Tmj; vIr;" kq' j;t; mh;bl;"
iv£;Nt;" Wi∑s;hß; iv…/n; kÉn sˇm 62
lomhWR, ¨v;c
√π .;yeR sgrSy;St;' tps; dG/ikæLbWe
        u
Jyeœ; ivd.Rdiht; kÉ≤xnI n;m n;mt" 63
knIysI tu mhtI pàI prm/…mR,I
a·r∑ne…mduiht; Âpe,;p[itm; .uiv 64
a*vRSt;>y;' vr' p[;d;ˇäë?y?v' i√joˇm;"
Wi∑' pu]shß;…, gO ;Tvek; int‚MbnI 65
Ek˘ v'x/r' Tvek; yqe∑' vryiTvit
t]wk; jgOhe pu];NWi∑s;hßs'…mt;n( 66
Ek˘ v'x/r' Tvek; tqeTy;h tto muin"
r;j; pçjno n;m b.Uv s mh;¥uit" 67
       u
îtr; suWve tuMbI' bIjpU,;R…mit ≈uit"
t] Wi∑shß;…, g.;RSte itls'…mt;" 68
     u R     u
s'b.Uvyq;k;l' vvO/í yq;su%m(
    eR
`OtpU,Wu k⁄M.eWu t;Ng.;R…•d/e tt" 69
      ì
/;]Iíwkkx" p[;d;ˇ;vtI" poW,e nOp"
              R
tto dxsu m;seWu smuˇSquyq;£mm( 70
k⁄m;r;Ste yq;k;l' sgrp[Iitv/Rn;"
Wi∑pu]shß;…, tSywvm.v≤N√j;" 71
               54
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]g.;Rdl;bUm?y;√w j;t;in pO…qvIpte"
teW;' n;r;y,' tej" p[iv∑;n;' mh;Tmn;m( 72
Ek" pçjno n;m pu]o r;j; b.Uv h
           u
xUr" pçjnSy;sId'xm;•;m vIyRv;n( 73
idlIpStSy tny" %$(v;© îit iv≈ut"
yen Svg;Ridh;gTy muÙt| p[;Py jIivtm( 74
]yoå….s'…/t; lok; buı‰; sTyen c;n`;"
idlIpSy tu d;y;do mh;r;jo .gIrq" 75
          π
y" s g©;' s·rCz^œ;mv;t;ryt p[."  u
smu{m;ny∞wn;' duihtOTveåPykLpyt( 76
tSm;∫;gIrqI g©; kQyte v'x…cNtkì"
.gIrqsuto r;j; ≈ut îTy….iv≈ut" 77
n;.;gStu ≈utSy;sITpu]" prm/;…mRk"
aMbrIWStu n;.;…g" …sN/u√«pipt;.vt( 78
ayut;…jˇu d;y;d" …sN/u√«pSy vIyRv;n(
ayut;…jTsutSTv;sIÎtup,oR mh;yx;" 79
idVy;=˙dyDo vw r;j; nls%o blI
     u         R
Atup,RstSTv;sId;tRp…,Rmh;yx;" 80
sud;sStSy tnyo r;j; îN{s%oå.vt(
sud;sSy sut" p[oˇ_" s*d;so n;m p;…qRv" 81
:y;t" kLm;Wp;do vw r;j; …m]shoå.vt(
               R
kLm;Wp;dSy sut" svRkmeit iv≈ut" 82
anr<yStu pu]oå.Ui√≈ut" svRkmR,"
anr<ysuto inflo inflto √* b.Uvtu" 83
       w
an…m]o r`uív p;…qRvWR.sˇm*
an…m]suto r;j; iv√;Ndu≤lduhoå.vt( 84
                    55
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
idlIpStnyStSy r;mSy p[ipt;mh"
dI`Rb;¸idRlIpSy r`un;Rª; sutoå.vt( 85
ayo?y;y;' mh;r;jo y" pur;sINmh;bl"
ajStu r;`vo jDe tq; dxrqoåPyj;t( 86
r;mo dxrq;∆De /m;RTm; sumh;yx;"
r;mSy tnyo jDe k⁄x îTy….s'…Dt" 87
ait…qStu k⁄x;∆De /m;RTm; sumh;yx;"
aitqeSTv.vTpu]o inW/o n;m vIyRv;n( 88
inW/Sy nl" pu]o n." pu]o nlSy c
n.Sy pu<@rIkStu =em/Nv; tt" SmOt" 89
=em/NvsutSTv;sI∂ºv;nIk" p[t;pv;n(
                 u
a;sIdhIngun;Rm dev;nIk;Tmj" p[." 90
ahIngoStu d;y;d" su/Nv; n;m p;…qRv"
su/Nvn" sutí;ip tto jDe xlo nOp" 91
¨Kyo n;m s /m;RTm; xlpu]o b.Uv h
vj[n;." sutStSy nlStSy mh;Tmn" 92
nl* √;vev iv:y;t* pur;,e muinsˇm;"
              ⁄
vIrsen;Tmjíwv yíe+v;k⁄klo√h" 93
     '
î+v;k⁄vxp[.v;" p[;/;Nyen p[k°itRt;"
Ete ivvSvto v'xe r;j;no .U·rtejs" 94
p#NsMy…gm;' sOi∑m;idTySy ivvSvt"
≈;ıdevSy devSy p[j;n;' pui∑dSy c
p[j;v;neit s;yuJym;idTySy ivvSvt" 95
   îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e a;idTyv'x;nuk°tRn' n;m;∑moå?y;y" 8

              nvmoå?y;y"
                56
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]            t];d* somoTp·ˇv,Rnm(
              lomhWR, ¨v;c
ipt; somSy .o ivp[; jDeåi].Rgv;nOiW"
b[˜,o m;ns;TpUv| p[j;sg| iv…/Tst" 1
anuˇr' n;m tpo yen t¢' ih tTpur;
]I…, vWRshß;…, idVy;nIit ih n" ≈utm( 2
Ë?vRm;c£me tSy ret" somTvmI…yvt(
ne];>y;' v;·r suß;v dx/; ¥oty≤Ndx" 3
t' g.| iv…/n;id∑; dx deVyo d/uStt"
smeTy /;ry;m;sunR c t;" smxKnuvn( 4
yd; n /;r,e xˇ_;StSy g.RSy t; idx"
                 '
ttSt;…." s Tyˇ_Stu inpp;t vsu/r;m( 5
pitt' somm;loKy b[˜; lokipt;mh"
rqm;ropy;m;s lok;n;' ihtk;Myy; 6
           e
tiSm…•pitte dev;" pu]å]e" prm;Tmin
  ë u R[
tu∑vb˜," pu];Stq;Nye muinsˇm;" 7
tSy s'StUym;nSy tej" somSy .;Svt"
a;Py;yn;y lok;n;' .;vy;m;s svRt" 8
               '
s ten rqmu:yen s;gr;Nt;' vsu/r;m(
i]"s¢’Tvoåityx;ík;r;….p[d≤=,;m( 9
tSy y∞·rt' tej" pO…qvImNvp¥t
         À
aoW?ySt;" smu∫t; y;…." s'/;yRte jgt( 10
s lB/tej; .gv;Ns'Stvwí SvkmR…."
tpStepe mh;.;g" pµ;n;' dxRn;y s" 11
ttStSmw dd* r;Jy' b[˜; b[˜ivd;' vr"
bIj*W/In;' ivp[;,;mp;' c muinsˇm;" 12
                    57
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
s tTp[;Py mh;r;Jy' som" s*Myvt;' vr"
sm;jÓº r;jsUy' shßxtd≤=,m( 13
d≤=,;mdd;TsomS]I'Llok;init n" ≈utm(
       u
te>yo b[˜iWRm:ye>y" sdSye>yí .o i√j;" 14
          R u
ihr<yg.oR b[˜;i].Ogí AiTvjoå.vt(
                R
sdSyoå.Uı·rSt] muin….bR¸….vOt" 15
t' …snIí k⁄Ùíwv ¥uit" pui∑" p[.; vsu"
k°itR/iOR tí l+mIí nv deVy" …sWeivre 16
             e U
p[;Py;v.OqmPyg[‰' svRdviWRp…jt"
ivrr;j;…/r;jeN{o dx/; .;sy≤Ndx" 17
              O
tSy tTp[;Py du„p[;PymwêyRmiWsT’tm(
ivb.[;m mitSt;t;ivny;dny;˙t; 18
           w
bOhSpte" s vw .;y;RmêyRmdmoiht"
jh;r trs; somo ivmTy;i©rs" sutm( 19
         w
s y;Cym;no deví tq; deviWR….mRÛ" u
nwv VysjRyˇ;r;' tSm;Ee ai©rse td; 20
¨xn; tSy jg[;h p;i„,Rmi©rsStd;
®{í p;‚„,| jg[;h gOhITv;jgv' /nu" 21
ten b[˜≤xro n;m prm;S]' mh;Tmn;
            w
¨i∂Xy dev;nuTsO∑' yenW;' n;≤xt' yx" 22
t] t¥uım.vTp[:y;t' t;rk;mym(
dev;n;' d;nv;n;' c lok=ykr' mht( 23
t] ≤x∑;Stu ye dev;StuiWt;íwv ye i√j;"
b[˜;,' xr,' jGmur;iddev' sn;tnm( 24
td; inv;yoRxns' t' vw ®{' c x'krm(
dd;vi©rse t;r;' Svymev ipt;mh" 25
               58
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION        b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]t;mNt"p[sv;' ÎÇ; £⁄ı" p[;h bOhSpit"
mdIy;y;' n te yon* g.oR /;yR" kq'cn 26
îWIk;StMbm;s;¥ g.| s; coTssjR h
j;tm;]" s .gv;Ndev;n;m;≤=p√pu" 27
             u
tt" s'xym;p•;St;r;mUc" suroˇm;"
    U
sTy' b[ih sut" kSy somSy;q bOhSpte" 28
           w
pOCz‰m;n; yd; devn;Rh s; ivbu/;≤Nkl
td; t;' x¢um;rB/" k⁄m;ro dSyuhNtm" 29
t' inv;yR tto b[˜; t;r;' pp[Cz s'xym(
yd] tQy' td(bi[U h t;re kSy sutSTvym( 30
¨v;c p[;Ô≤l" s; t' somSyeit ipt;mhm(
td; t' mU…›R c;`[;y somo r;j; sut' p[it 31
bu/ îTykro•;m tSy b;lSy /Imt"
p[itkÀl' c ggne sm>yuiˇœte bu/" 32
¨Tp;dy;m;s td; pu]' vwr;jpui]km(
            w
tSy;pTy' mh;tej; b.Uvl" puÂrv;" 33
¨vRXy;' j…Dre ySy pu];" s¢ mh;Tmn"
EtTsomSy vo jNm k°itRt' k°itRv/Rnm( 34
v'xmSy muin≈eœ;" k°TyRm;n' inbo/t
/Nym;yu„ym;roGy' pu<y' s'kLps;/nm( 35
                 u
somSy jNm ≈uTvwv p;pe>yo ivp[mCyte 36
     îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e somoTp·ˇkqn' n;m nvmoå?y;y" 9

                     dxmoå?y;y"
                   t];d* somoTp·ˇv,Rnm(
                    lomhWR, ¨v;c
                       59
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]     b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
bu/Sy tu muin≈eœ; iv√;Npu]" puÂrv;"
tejSvI d;nxIlí yJv; ivpuld≤=," 1
             R
b[˜v;dI pr;£;Nt" x]u….yu…/ dudm"R
a;ht;R c;…¶ho]Sy yD;n;' c mhIpit" 2
sTyv;dI pu<ymit" sMyKs'vtmwqn"O u
atIv i]Wu lokÉWu yxs;p[itm" sd; 3
t' b[˜v;idn' x;Nt' /mRD' sTyv;idnm(
¨vRxI vry;m;s ihTv; m;n' yxiSvnI 4
ty; sh;vs{;j; dx vW;R…, pç c
W$(pç s¢ c;∑* c dx c;∑* c .o i√j;" 5
vne cw]rqe rMye tq; mNd;iknIt$e
alk;y;' ivx;l;y;' nNdne c vnoˇme 6
¨ˇr;Ns k⁄ÂNp[;Py mnormfl&m;n(
gN/m;dnp;deWu me®Í©π tqoˇre 7
          w
EteWu vnmu:yeWu surr;c·rteWu c
¨vRXy; sihto r;j; reme prmy; mud; 8
dexe pu<ytme cwv mhiWR….r….∑ëte
r;Jy' s k;ry;m;s p[y;ge pO…qvIpit" 9
   [
Ev'p.;vo r;j;sIdwlStu nrsˇm"
¨ˇre j;ˆvItIre p[itœ;ne mh;yx;" 10
lomhWR, ¨v;c
       u
Eelpu]; b.UvSte s¢ devsutopm;"
gN/vRlokÉ ividt; a;yu/IRm;nm;vsu" 11
     w
ivê;yuív /m;RTm; ≈ut;yuí tq;pr"
Î!;yuí vn;yuí b◊;yuíovRxIsut;" 12
am;vsoStu d;y;do .Imo r;j;q r;jr;$(
              60
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]≈Im;N.ImSy d;y;do r;j;sITk;çnp[." 13
iv√;'Stu k;çnSy;ip suho]oå.UNmh;bl"
suho]Sy;.v∆ˆë" kÉ≤xNy; g.Rs.v" 14'
             e
a;jÓº yo mhTsT]' spRm/' mh;m%m(
pitlo.en y' g©; pitTven ss;r h 15
neCzt" Pl;vy;m;s tSy g©; td; sd"
s ty; Pl;ivt' ÎÇ; yDv;$' smNtt" 16
s*hoi]rxpÌ©;' £⁄ıo r;j; i√joˇm;"
EW te ivfl' yà' ipb•M." kroMyhm( 17
aSy g©πåvlepSy s¥" flmv;“uih
jˆër;jiWR,; pIt;' g©;' ÎÇ; mhWRy" 18
     R
¨pinNyumh;.;g;' duihtOTven j;ˆvIm(
yuvn;êSy pu]I' tu k;verI' jˆër;vht( 19
            R
yuvn;êSy x;pen g©;/en ivingRt;
k;verI' s·rt;' ≈eœ;' jˆo.;Ry;Rmin≤Ndt;m( 20
jˆëStu d…yt' pu]' sun¥' n;m /;…mRkm(
k;vey;| jny;m;s ajkStSy c;Tmj" 21
ajkSy tu d;y;do bl;k;êo mhIpit"
b.Uv mOgy;xIl" k⁄xStSy;Tmjoå.vt( 22
       u
k⁄xpu]; b.UvihR cTv;ro devvcRs"
k⁄≤xk" k⁄xn;.í k⁄x;Mbo mUitRm;'Stq; 23
         O
bLlvw" sh s'vıo r;j; vncr" sd;
k⁄≤xkStu tpStepe pu]…mN{sm' p[." 24u
l.ey…mit t' x£S];s;d>yeTy j…Dv;n(
pU,eR vWRshße vw tt" x£o ÁpXyt 25
    [
aTyugtps' ÎÇ; shß;=" purdr"  '
                    61
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
smqR" pu]jnne Svymev;Sy x;êt" 26
pu];q| kLpy;m;s devNe {" sursˇm"
s g;…/r.v{;j; m`v;n(k*≤xk" Svym( 27
p*r; ySy;.v∫;y;R g;…/StSy;mj;yt
g;/e" kNy; mh;.;g; n;ª; sTyvtI xu.; 28
t;' g;…/" k;Vypu];y AcIk;y dd* p[." u
                  u
tSy;" p[It" s vw .t;R .;gRvo .OgnNdn" 29
pu];q| s;/y;m;s c®˘ g;/eStqwv c
          O
¨v;c;Ùy t;' .;y;RmcIko .;gRvStd; 30
¨pyoJyí®ry' Tvy; m;]; Svy' xu.e
tSy;' jin„yte pu]o dIi¢m;N=i]yWR." 31
ajey" =i]ywloRkÉ =i]yWR.sUdn"
tv;ip pu]' kLy;…, /OitmNt' tpo/nm( 32
xm;Tmk˘ i√j≈eœ' c®reW iv/;Syit
           O     u
EvmuKTv; tu t;' .;y;RmcIko .OgnNdn" 33
tpSy….rto inTymr<y' p[ivvex h
g;…/" sd;rStu td; AcIk;≈mm>yg;t( 34
tIqRy;];p[s©πn sut;' {∑ë' nreêr"
c®√y' gOhITv; s; AWe" sTyvtI td; 35
c®m;d;y yàen s; tu m;]e Nyvedyt(
         e
m;t; tu tSy; dwvn duih]e Sv' c®˘ dd* 36
tSy;í®mq;D;n;d;Tms'Sq' ck;r h
aq sTyvtI sv| =i]y;Ntkr' td; 37
/;ry;m;s dI¢en vpuW; `ordxRn;
t;mOcIkStto ÎÇ; yogen;>yupsOTy c 38
ttoåb[vIid≠√j≈eœ" Sv;' .;y;| vrv…,RnIm(
               62
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]m;];…s v≤çt; .{e c®VyTy;shetn; 39 u
jn…y„yit ih pu]Ste £Àrkm;Ritd;®,"
.[;t; jin„yte c;ip b[˜.UtStpo/n" 40
ivê' ih b[˜ tps; my; tiSmNsmipRtm(
Evmuˇ_; mh;.;g; .];R sTyvtI td; 41
p[s;dy;m;s pit' pu]o me neÎxo .vet(
b[;˜,;psdSTvˇ îTyuˇ_o muinrb[vIt( 42
AcIk ¨v;c
nwW s'k‚Lpt" k;mo my; .{e tq;iSTvit
              u
¨g[km;R .veTpu]" iptum;Rtí k;r,;t( 43
pun" sTyvtI v;KymevmuKTv;b[vIiddm(
            e
îCz÷Llok;nip mune sOjq;" ik˘ pun" sutm( 44
xm;TmkmOj'u Tv' me pu]' d;tu…mh;hR…s
     '
k;mmeviv/" p*]o mm Sy;ˇv c p[.o 45
             R e
y¥Nyq; n xKy' vw ktumtid≠√joˇm
tt" p[s;dmkroTs tSy;Stpso bl;t( 46
pu]e n;iSt ivxeWo me p*]e v; vrv…,Rin
Tvy; yqoˇ_' vcn' tq; .{e .iv„yit 47
tt" sTyvtI pu]' jny;m;s .;gRvm(
tpSy….rt' d;Nt' jmd…¶' sm;Tmkm( 48
        e
.OgojRgTy;' v'xåiSmñ(
jmd…¶rj;yt
s; ih sTyvtI pu<y; sTy/mRpr;y,; 49
               O e
k*≤xk°it sm;:y;t; p[vˇy' mh;ndI
      '     u
î+v;k⁄vxp[.vo re,n;Rm nr;…/p" 50
tSy kNy; mh;.;g; k;mlI n;m re,k;   u
                    63
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
  u
re,k;y;' tu k;mLy;' tpoiv¥;smiNvt" 51
a;cIRko jny;m;s j;mdGNy' sud;®,m(
            Re
svRiv¥;Ntg' ≈eœ' /nuvdSy p;rgm( 52
r;m' =i]yhNt;r' p[dI¢…mv p;vkm(
a*vRSywvmOcIkSy sTyvTy;' mh;yx;" 53
jmd…¶StpovIy;R∆De b[˜ivd;' vr"
m?ymí xun"xef" xun"puCz" kinœk" 54
ivê;…m]' tu d;y;d' g;…/" k⁄≤xknNdn"
jny;m;s pu]' tu tpoiv¥;xm;Tmkm( 55
p[;Py b[˜iWRsmt;' yoåy' b[˜iWRt;' gt"
ivê;…m]Stu /m;RTm; n;ª; ivêrq" SmOt" 56
    u[
jDe .Ogps;den k*≤xk;√÷xv/Rn"
ivê;…m]Sy c sut; devr;t;dy" SmOt;" 57
p[:y;t;≤S]Wu lokÉWu teW;' n;m;Nyt"prm(
devr;t" kitíwv ySm;Tk;Ty;yn;" SmOt;" 58
              u R e
x;l;vTy;' ihr<y;=o re,jDåq re,k"  u
s;'’itg;Rlvíwv muÌlíwv iv≈ut" 59
m/uCzNdo jyíwv devlí tq;∑k"
kCzpo h;·rtíwv ivê;…m]Sy te sut;" 60
teW;' :y;t;in go];…, k*≤xk;n;' mh;Tmn;m(
p;…,no b.[víwv ?y;njPy;Stqwv c 61
p;…qRv; devr;t;í x;l˚;ynb;„kl;"
loiht; ymdUt;í tq; k;ÂWk;" SmOt;" 62
           R
p*rvSy muin≈eœ; b[˜We" k*≤xkSy c
         e
s'bN/oåPySy v'xåiSmNb[˜=]Sy iv≈ut" 63
ivê;…m];Tmj;n;' tu xun"xefoåg[j" SmOt"
                64
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(   [Brahma PurŒna].;gRv" k*≤xkTv' ih p[;¢" s muinsˇm" 64
ivê;…m]Sy pu]Stu xun"xefoå.v≤Tkl
h·rdêSy yDe tu pxuTve ivinyo…jt" 65
  wR
devdˇ" xun"xefo ivê;…m];y vw pun"
  wR
devdˇ" s vw ySm;∂ºvr;tSttoå.vt( 66
devr;t;dy" s¢ ivê;…m]Sy vw sut;"
ÎW√tIsutí;ip vwê;…m]Stq;∑k" 67
a∑kSy suto l*ih" p[oˇ_o jˆëg,o my;
at Ë?v| p[v+y;…m v'xm;yomRh;Tmn" 68
               e   '
 îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e somv'xåm;vsuvx;nuk°tRn' n;m dxmoå?y;y" 10

               Ek;dxoå?y;y"
             t];d* somv'xv,Rnm(
              lomhWR, ¨v;c
a;yo" pu];í te pç sveR vIr; mh;rq;"
    u
Sv.;Rntny;y;' c p[.;y;' j…Dre nOp;" 1
n¸W" p[qm' jDe vOıxm;R tt" prm(
rM.o r…jrnen;í i]Wu lokÉWu iv≈ut;" 2
r…j" pu]xt;nIh jny;m;s pç vw
r;jey…mit iv:y;t' =]…mN{.y;vhm( 3
y] dwv;sure yuıe smuTp•e sud;®,e
               u
dev;íwv;sur;íwv ipt;mhmq;b[vn( 4
dev;sur; Ëcu"
a;vyo.RgvNyuıe ko ivjet; .iv„yit
 U     Ue
b[ih n" svR.tx ≈otu…mCz;m tÊvt" 5
b[˜ov;c
                    65
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
                 u
yeW;mq;Ry s'g;[ me r…jr;ˇ;yu/" p[."
yoTSyte te ivje„y≤Nt ]I'Llok;•;] s'xy" 6
      R
yto r…j/OitSt] ≈Ií t] yto /Oit"

yto /Oití ≈Iíwv /mRSt] jyStq; 7
            e
te dev; d;nv;" p[It; devnoˇ_; r…j' td;
     R
a>yyujy…mCzNto vO<v;n;St' nrWR.m( 8
        u
s ih Sv.;Rnd*ih]" p[.;y;' smp¥t
r;j; prmtejSvI somv'xivv/Rn" 9
te ˙∑mns" sveR r…j' vw devd;nv;"
                u
ËcurSm∆y;y Tv' gOh;, vrk;mRkm( 10
aqov;c r…jSt] tyovwR devdwTyyo"
         u
aqRD" Sv;qRmi∂Xy yx" Sv' c p[k;xyn( 11
r…j®v;c
               R
yid dwTyg,;Nsv;R≤ÔTv; vIye, v;sv"
          R        u
îN{o .v;…m /me, tto yoTSy;…m s'yge 12
              ≥
dev;" p[qmto ivp[;" p[tIyu˙∑m;ns;"
Ev' yqe∑' nOpte k;m" s'p¥t;' tv 13
≈uTv; surg,;n;' tu v;Ky' r;j; r…jStd;
pp[Cz;surmu:y;'Stu yq; dev;npOCzt 14
       'U     e
d;nv; dpRsp,;R" Sv;qRmv;vgMy h
   u
p[TyUcSt' nOpvr' s;….m;n…md' vc" 15
d;nv; Ëcu"
aSm;k…mN{" p[Ó;do ySy;qeR ivjy;mhe
aiSm'Stu smre r;j'iStœ Tv' r;jsˇm 16
      u    w
s tqeit b[v•ev devrPyitcoidt"
                66
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]            w
.iv„ysIN{o …jTvwn' dev®ˇ_Stu p;…qRv" 17
j`;n d;nv;Nsv;RNyeåv?y; vj[p;…,n"
s ivp[n∑;' dev;n;' prm≈I" …≈y' vxI 18
inhTy d;nv;Nsv;Rn;jh;r r…j" p[." u
           w
tto r…j' mh;vIy| dev" sh xt£tu" 19
r…jpu]oåh…mTyuKTv; punrev;b[vI√c"
             R
îN{oå…s t;t dev;n;' sveW;' n;] s'xy" 20
ySy;h…mN{" pu]Ste :y;it' y;Sy;…m kmR…."
s tu x£vc" ≈uTv; v≤çtSten m;yy; 21
   e
tqwvTyb[vI{;j; p[Iym;," xt£tum(
      w
tiSm'Stu dev" sÎxo idv' p[;¢e mhIpt* 22
d;y;¥…mN{;d;jÓU r;Jy' tˇny; rje"
pç pu]xt;NySy t√w Sq;n' xt£to" 23
sm;£;mNt b¸/; SvgRlok˘ i]iv∑pm(
        U
te yd; tu Svs'm!; r;goNmˇ; iv/…mR," 24
       O
b[˜i√Wí s'vˇ; htvIyRpr;£m;"
tto le.e SvmwêyR…mN{" Sq;n' tqoˇmm( 25
hTv; r…jsut;Nsv;RNk;m£o/pr;y,;n(
y îd' Cy;vn' Sq;n;Tp[itœ;n' xt£to"
Í,uy;ı;rye√;ip n s d*gRTym;“uy;t( 26
lomhWR, ¨v;c
rM.oånpTySTv;sI∞ v'x' v+y;Mynens"
anens" suto r;j; p[it=]o mh;yx;" 27
p[it=]sutí;sITs'jyo n;m iv≈ut"
s'jySy jy" pu]o ivjyStSy c;Tmj" 28
ivjySy ’it" pu]StSy hyRTvt" sut"
                    67
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
hyRTvtsuto r;j; shdev" p[t;pv;n( 29
shdevSy /m;RTm; ndIn îit iv≈ut"
ndInSy jyTseno jyTsenSy s'’it" 30
s'’terip /m;RTm; =]vOıo mh;yx;"
anens" sm;:y;t;" =]vOıSy c;pr" 31
=]vOı;TmjSt] sunho]o mh;yx;"
sunho]Sy d;y;d;S]y" prm/;…mRk;" 32
k;x" xlí √;vet* tq; gOTsmd" p[."  u
pu]o gOTsmdSy;ip xunko ySy x*nk" 33
b[;˜,;" =i]y;íwv vwXy;" xU{;Stqwv c
         e
xl;Tmj a;i∑Rs,StnyStSy k;Xyp" 34
k;xSy k;≤xpo r;j; pu]o dI`Rtp;Stq;
/nuStu dI`Rtpso iv√;N/NvNt·rStt" 35
tpsoåNte sumhto j;to vOıSy /Imt"
       R     e
pun/RNvNt·rdevo m;nuWi„vh jNmin 36
tSy gehe smuTp•o devo /NvNt·rStd;
k;≤xr;jo mh;r;j" svRrogp[,;xn" 37
    Re
a;yuvd' .r√;j;Tp[;Pyeh s ….WæK£y"
tm∑/; punVyRSy ≤x„ye>y" p[Typ;dyt( 38
           u
/NvNtreStu tny" kÉtm;init iv≈ut"
     u
aq kÉtmt" pu]o vIro .Imrq" SmOt" 39
pu]o .ImrqSy;ip idvod;s" p[jêr"e
idvod;sStu /m;RTm; v;r;,Sy…/poå.vt( 40
EtiSm•ev k;le tu purI' v;r;,sI' i√j;"
xUNy;' invexy;m;s =emko n;m r;=s" 41
x¢; ih s; mitmt; ink⁄M.en mh;Tmn;
               68
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]xUNy; vWRshß' vw .iv]I tu n s'xy" 42
tSy;' ih x¢m;];y;' idvod;s" p[jêr" e
ivWy;Nte purI' rMy;' gomTy;' s'Nyvexyt( 43
.{≈e<ySy pUv| tu purI v;r;,sI a.Ut(
.{≈e<ySy pu];,;' xtmuˇm/iNvn;m( 44
hTv; invexy;m;s idvod;so nr;…/p"
.{≈e<ySy t{;Jy' ˙t' yen blIys; 45
           R
.{≈e<ySy pu]Stu dudmo n;m iv≈ut"
idvod;sen b;leit `O,y; s ivs…jRt" 46
hwhySy tu d;y;¥' ˙tv;Nvw mhIpit"
a;jÓº iptOd;y;¥' idvod;s˙t' bl;t( 47
         e R e
.{≈e<ySy pu], dudmn mh;Tmn;
vwrSy;Nto mh;.;g;" ’tí;TmIytejs; 48
idvod;s;∂»W√Ty;' vIro jDe p[tdRn"
        e
ten b;len pu], p[˙t' tu punbRlm( 49
p[tdRnSy pu]* √* vTs.g*R suiv≈ut*
vTspu]o ÁlkúStu s'nitStSy c;Tmj" 50
alkúStSy pu]Stu b[˜<y" sTys'gr"
alk| p[it r;jiW| Xloko gIt" pur;tnw" 51
    R        R
Wi∑vRWshß;…, Wi∑vRWxt;in c
yuv; Âpe, s'p•" p[;g;sI∞ k⁄lo√h" 52
lop;mu{;p[s;den prm;yurv;¢v;n(
tSy;sITsumh{;Jy' Âpy*vnx;≤ln" 53
x;pSy;Nte mh;b;¸hRTv; =emkr;=sm(
rMy;' invexy;m;s purI' v;r;,sI' pun" 54
s'nterip d;y;d" sunIqo n;m /;…mRk"
                    69
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
sunIqSy tu d;y;d" =emo n;m mh;yx;" 55
        u    Éu
=emSy kÉtm;Npu]" suktStSy c;Tmj"
   É         Éu
suktoStnyí;ip /mRkt·rit SmOt" 56
     É
/mRktoStu d;y;d" sTykÉtmh;rq"  u R
      u u
sTykÉtstí;ip iv.un;Rm p[jêr" 57   e
              ⁄
a;ntRStu iv.o" pu]" sukm;rí tTsut"
    ⁄          u
sukm;rSy pu]Stu /O∑kÉt" su/;…mRk" 58
           u
/O∑kÉtoStu d;y;do ve,ho]" p[jêr"     e
  u
ve,ho]sutí;ip .;goR n;m p[jêr" 59   e
                U
vTsSy vTs.U…mStu .;gR.…mStu .;gRj"
                  e
Ete Tvi©rs" pu]; j;t; v'xåq .;gRv 60
b[;˜,;" =i]y; vwXy;S]y" pu];" shßx"
îTyete k;Xyp;" p[oˇ_; n¸WSy inbo/t 61
                       U
 îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e somv'xe vOı=]p[sitinÂp,' n;mwk;dxoå?y;y"
                      11

               √;dxoå?y;y"
                    '
           somv'xv,Rn a;yuvxv,Rnm(
              lomhWR, ¨v;c
¨Tp•;" iptOkNy;y;' ivrj;y;' mh*js"
n¸WSy tu d;y;d;" W…@N{opmtejs" 1
yityRy;it" s'y;itr(
a;y;it" p;êRkoå.vt(
   R
yitJyeœStu teW;' vw yy;itStu tt" prm( 2
kk⁄TSqkNy;' g;' n;m le.e prm/;…mRk"
yitStu mo=m;Sq;y b[˜.Utoå.vNmuin" 3
                70
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]teW;' yy;it" pç;n;' iv…jTy vsu/;…mm;m(
devy;nImuxns" sut;' .;y;Rmv;p s" 4
x…mRœ;m;surI' cwv tny;' vOWpvR,"
       R
ydu' c tuvs'u cwv devy;nI Vyj;yt 5
&Á' c;nu' c pu®˘ c x…mRœ; v;WRpvR,I
tSmw x£o dd* p[Ito rq' prm.;Svrm( 6
a©d' k;çn' idVy' idVyw" prmv;…j…."
           w[ Re
yuˇ_' mnojvw" xu.yn k;y| smu√hn( 7
s ten rqmu:yen W@^;]e,;jyNmhIm(
      R   RR
yy;ityu…/ du/WStq; dev;Nsd;nv;n( 8
              R
srq" k*rv;,;' tu sveW;m.vˇd;
s'vtRvsun;ªStu k*rv;∆nmejy;t( 9
k⁄ro" pu]Sy r;jeN{r;D" p;rI≤=tSy h
jg;m s rqo n;x' x;p;ÌgRSy /Imt" 10
ggRSy ih sut' b;l' s r;j; jnmejy"
k;len ih'sy;m;s b[˜hTy;mv;p s" 11
s lohgN/I r;jiWR" p·r/;v…•tStt"
p*rj;npdwSTyˇ_o n le.e xmR kihR…ct( 12
tt" s du"%s't¢o n;l.Ts'ivd' Kv…ct(
ivp[Ne {' x*nk˘ r;j; xr,' p[Typ¥t 13
y;jy;m;s c D;nI x*nko jnmejym(
     e
aême/n r;j;n' p;vn;q| i√joˇm;" 14
s lohgN/o VynxˇSy;v.OqmeTy c
s c idVyrqo r;Do vxíeidpteStd; 15
         e
dˇ" x£É, tu∑n le.e tSm;ä»h{q"
        w
bOh{q;T£me,v gto b;hR{q' nOpm( 16
                    71
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
tto hTv; jr;s'/' .ImSt' rqmuˇmm(
       e
p[dd* v;sudv;y p[ITy; k*rvnNdn" 17
s¢√«p;' yy;itStu …jTv; pOQvI' ss;gr;m(
iv.Jy pç/; r;Jy' pu];,;' n;¸WStd; 18
          R
yy;itidR≤x pUvSy;' ydu' Jyeœ' Nyyojyt(
m?ye pu®˘ c r;j;nm>yiWçTs n;¸W" 19
         R   R
id≤x d≤=,pUvSy;' tuvs'u mitm;•Op"
tw·ry' pO…qvI sv;R s¢√«p; spˇn; 20
    e      R
yq;p[dxm¥;ip /me, p[itp;Lyte
p[j;SteW;' purSt;ˇu v+y;…m muinsˇm;" 21
/nuNyRSy pOWTk;'í pç…." pu®WWR." w
jr;v;n.v{;j; .;rm;veXy bN/uWu 22
in≤=¢xS]" pO…qvI' cc;r pO…qvIpit"
p[Iitm;n.v{;j; yy;itrpr;…jt" 23
               u
Ev' iv.Jy pO…qvI' yy;ityRdmb[vIt(
jr;' me p[itgO I„v pu] ’Ty;Ntre, vw 24
t®,Stv Âpe, crey' pO…qvI…mm;m(
jr;' Tv…y sm;/;y t' ydu" p[Tyuv;c h 25
ydu®v;c
ainidR∑; my; ….=; b[;˜,Sy p[it≈ut;
anp;’Ty t;' r;j• g[hI„y;…m te jr;m( 26
jr;y;' bhvo doW;" p;n.ojnk;·rt;"
tSm;∆r;' n te r;jNg[hItumhmuTshe 27
s≤Nt te bhv" pu]; mˇ" ip[ytr; nOp
p[itg[hItu' /mRD pu]mNy' vO,I„v vw 28
s Evmuˇ_o ydun; r;j; kopsmiNvt"
                72
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]              R
¨v;c vdt;' ≈eœo yy;itgRhyNsutm( 29
yy;it®v;c
k a;≈mStv;NyoåiSt ko v; /moR iv/Iyte
        Ru
m;mn;ÎTy dubıe ydh' tv de≤xk" 30
EvmuKTv; ydu' ivp[;" xx;pwn' s mNyum;n(
ar;Jy; te p[j; mU! .iv]Iit n s'xy" 31
      R
&Á' c tuvs'u cwv;Pynu' c i√jsˇm;"
Evmev;b[vI{;j; p[Ty;:y;tí twrip 32
xx;p t;nit£⁄ıo yy;itrpr;…jt"
yq;vTk…qt' sv| my;Sy i√jsˇm;" 33
                 R
Ev' xPTv; sut;Nsv;|ítur" pu®pUvj;n(
tdev vcn' r;j; pu®mPy;h .o i√j;" 34
t®,Stv Âpe, crey' pO…qvI…mm;m(
jr;' Tv…y sm;/;y Tv' puro yid mNyse 35
s jr;' p[itjg[;h iptu" pu®" p[t;pv;n(
yy;itrip Âpe, puro" pyRcrNmhIm( 36
s m;gRm;," k;m;n;mNt' nOpitsˇm"
                  u
ivê;Cy; sihto reme vne cw]rqe p[." 37
yd; c tO¢" k;meWu .ogeWu c nr;…/p"
td; puro" sk;x;√w Sv;' jr;' p[Typ¥t 38
y] g;q; muin≈eœ; gIt;" ikl yy;itn;
                   R
y;…." p[Ty;hreTk;m;NsvRxoå©;in kÀmvt( 39
n j;tu k;m" k;m;n;mup.ogen x;Myit
         R
hivW; ’„,vTmev .Uy Ev;….v/Rte 40
yTpO…qVy;' v[Iihyv' ihr<y' pxv" ≤S]y"
n;lmekSy tTsvR…mit ’Tv; n muÁit 41
                    73
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
            Ue
yd; .;v' n k⁄®te svR.tWu p;pkm(
kmR,; mns; v;c; b[˜ s'p¥te td; 42
yd; te>yo n …b.eit yd; c;Sm;• …b>yit
yd; neCzit n √πi∑ b[˜ s'p¥te td; 43
        R
y; duSTyj; dumit….y;R n jIyRit jIyRt"
yoås* p[;,;≤Ntko rogSt;' tO„,;' Tyjt" su%m( 44
jIyR≤Nt jIyRt" kÉx; dNt; jIyR≤Nt jIyRt"
/n;x; jIivt;x; c jIyRtoåip n jIyRit 45
y∞ k;msu%' lokÉ y∞ idVy' mhTsu%m(
tO„,;=ysu%Sywte n;hR≤Nt Wo@xI' kl;m( 46
EvmuKTv; s r;jiWR" sd;r" p[;ivx√nm(
k;len mht; c;y' cc;r ivpul' tp" 47
  uu
.Ogt©π git' p[;p tpsoåNte mh;yx;"
anXnNdehmuTsOJy sd;r" SvgRm;¢v;n( 48
tSy v'xe muin≈eœ;" pç r;jiWRsˇm;"
             R
ywVy;R¢; pO…qvI sv;R sUySyev g.iSt…." 49
ydoStu v'x' v+y;…m Í,u?v' r;jsT’tm(
           R
y] n;r;y,o jDe h·rvOi„,k⁄lo√h" 50
suSq" p[j;v;n;yu„m;NkIitRm;'í .ve•r"
yy;itc·rt' inTy…md' Í<v≤N√joˇm;" 51
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e somv'xe yy;itc·rtinÂp,' n;m √;dxoå?y;y" 12

              ]yodxoå?y;y"
               pu®v'xv,Rnm(
               b[;˜,; Ëcu"
purov|x' vy' sUt ≈otu…mCz;m tÊvt"
                74
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]                R
&ÁSy;noyRdoíwv tuvsoí pOqKpOqk™ 1
lomhWR, ¨v;c
           R
Í,u?v' muinx;dUl;" purov|x' mh;Tmn"
        U
ivStre,;nupVy;R c p[qm' vdto mm 2
puro" pu]" suvIroå.UNmnSyuStSy c;Tmj"
r;j; c;.ydo n;m mnSyor.vTsut" 3
tqwv;.ydSy;sITsu/Nv; n;m p;…qRv"
su/Nvn" sub;¸í r*{;êStSy c;Tmj" 4
            e u
r*{;êSy dx;,Ry" ’k,eyStqwv c      u
     u        u
k=eySqi<@leyí s•teyStqwv c 5     u
    u      u
Aceyí jleyí Sqleyí mh;bl"     u
   u      u
/neyí vneyí pu]k;í dx ≤S]y" 6
.{; xU{; c m{; c xld; mld; tq;
%ld; c tto ivp[; nld; surs;ip c 7
tq; gocpl; c S]IràkÀ$; c t; dx
AiWj;Rtoåi]v'xe c t;s;' .t;R p[.;kr" 8
.{;y;' jny;m;s sut' som' yxiSvnm(
      u
Sv.;Rnn; hte sUyRe ptm;ne idvo mhIm( 9
tmo…..Ute lokÉ c p[.; yen p[vitRt;
SviSt teåiSTvit coKTv; vw ptm;no idv;kr" 10
              Re
vcn;ˇSy ivp[WnR pp;t idvo mhIm(
ai]≈eœ;in go];…, yík;r mh;tp;" 11
       R
yDe„v]ebl' cwv devySy p[itiœtm(w R
s t;su jny;m;s pui]k;Sv;Tmk;mj;n( 12
dx pu];Nmh;sÊv;'StpSyuge[ rt;'Stq;
te tu go]kr; ivp[; AWyo vedp;rg;" 13
                    75
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
SvSTy;]ey; îit :y;t;" ik˘c i]/nv…jRt;"
k=eyoStny;STv;s'S]y Ev mh;rq;" 14
s.;nrí;=uWí prmNyuStqwv c
s.;nrSy pu]Stu iv√;Nk;l;nlo nOp" 15
k;l;nlSy /mRD" sOÔyo n;m vw sut"
                '
sOÔySy;.vTpu]o vIro r;j; purjy" 16
           '
jnmejyo muin≈eœ;" purjysutoå.vt(
         R R
jnmejySy r;jWemh;x;loå.vTsut" 17
  e
devWu s p·rD;t" p[itiœtyx; .uiv
mh;mn; n;m suto mh;x;lSy iv≈ut" 18
jDe vIr" surg,w" pU…jt" sumh;mn;"
mh;mn;Stu pu]* √* jny;m;s .o i√j;" 19
¨xInr' c /mRD' itit=u' c mh;blm(
               '
¨xInrSy pTNyStu pç r;jiWRvxj;" 20
nOg; ’…mnRv; dv;R pçmI c ÎW√tI
¨xInrSy pu];Stu pç t;su k⁄lo√h;" 21
tps; cwv mht; j;t; vOıSy c;Tmj;"
nOg;y;Stu nOg" pu]" ’My;' ’…mrj;yt 22
                 [
nv;y;Stu nv" pu]o dv;Ry;" suvtoå.vt(
ÎW√Ty;Stu s'jDe ≤x…br*xInro nOp" 23
≤xbeStu ≤xbyo ivp[; y*/ey;Stu nOgSy h
nvSy nvr;∑^' tu ’meStu ’…ml; purI 24
   [
suvtSy tq;Mbœ;" ≤x…bpu];…•bo/t
≤xbeStu ≤xby" pu];íTv;ro lokiv≈ut;" 25
vOWd.R" suvIrí kÉkyo m{kStq;
teW;' jnpd;" Sf°t; kÉky; m{k;Stq; 26
               76
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]vOWd.;R" suvIr;í itit=oStu p[j;iSTvm;"
           R
itit=ur.v{;j; pUvSy;' id≤x .o i√j;" 27
¨W{qo mh;vIyR" fÉnStSy sutoå.vt(
fÉnSy sutp; jDe tt" sutpso b≤l" 28
j;to m;nuWyon* tu s r;j; k;çneW…/" u
            U
mh;yogI s tu b≤lbR.v nOpit" pur; 29
pu];nuTp;dy;m;s pç v'xkr;N.uiv
a©" p[qmto jDe v©" su˜Stqwv c 30
pu<@^" k≤l©í tq; b;ley' =]muCyte
b;ley; b[;˜,;íwv tSy v'xkr; .uiv 31
bleí b[˜,; dˇo vr" p[Iten .o i√j;"
mh;yo…gTvm;yuí kLpSy p·rm;,t" 32
ble c;p[itmTv' vw /mRtÊv;qRdxRnm(
s'g;[ me c;PyjeyTv' /meR cwv p[/;nt;m( 33
]wloKydxRn' c;ip p[;/;Ny' p[sve tq;
cturo inyt;Nv,;|STv' c Sq;p…yteit c 34
îTyuˇ_o iv.un; r;j; b≤l" x;≤Nt' pr;' yy*
k;len mht; ivp[;" Sv' c Sq;nmup;gmt( 35
teW;' jnpd;" pç a©; v©;" ssu˜k;"
k≤l©;" pu<@^k;íwv p[j;STv©Sy s;'ptm( 36[
a©pu]o mh;n;sI{;jeN{o d…/v;hn"
d…/v;hnpu]Stu r;j; idivrqoå.vt( 37
pu]o idivrqSy;sICz£tuLypr;£m"
iv√;N/mRrqo n;m tSy …c]rq" sut" 38
ten /mRrqen;q td; k;lÔre …gr*
yjt; sh x£É, som" pIto mh;Tmn; 39
                    77
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
aq …c]rqSy;ip pu]o dxrqoå.vt(
lomp;d îit :y;to ySy x;Nt; sut;.vt( 40
tSy d;xr…qvIRrítur©o mh;yx;"
A„yÍ©p[s;den jDe v'xivv/Rn" 41
          u
ctur©Sy pu]Stu pOql;= îit SmOt"
   u
pOql;=suto r;j; cMpo n;m mh;yx;" 42
cMpSy tu purI cMp; y; m;≤lNy.vTpur;
  R
pU,.{p[s;den hyR©oåSy sutoå.vt( 43
tto vw.;<@ikStSy v;r,' x£v;r,m(
avt;ry;m;s mhI' mN]wv;Rhnmuˇmm( 44
hyR©Sy sutSt] r;j; .{rq" SmOt"
             e
pu]o .{rqSy;sIä»hTkm;R p[jêr" 45
bOh∂.R" sutStSy ySm;∆De bOhNmn;"
bOhNmn;Stu r;jeN{o jny;m;s vw sutm( 46
n;ª; jy{q' n;m ySm;∂»!rqo nOp"
a;sI∂»!rqSy;ip ivê…j∆nmejyI 47
d;y;dStSy vwk,oR ivk,RStSy c;Tmj"
tSy pu]xt' Tv;sId©;n;' k⁄lv/Rnm( 48
Eteå©v'xj;" sveR r;j;n" k°itRt; my;
sTyv[t; mh;Tm;n" p[j;vNto mh;rq;" 49
AceyoStu muin≈eœ; r*{;êtnySy vw
     [
Í,u?v' s'pv+y;…m v'x' r;DStu .o i√j;" 50
AceyoStnyo r;j; mitn;ro mhIpit"
mitn;rsut;STv;s'S]y" prm/;…mRk;" 51
vsuro/" p[itrq" sub;¸íwv /;…mRk"
sveR vedivdíwv b[˜<y;" sTyv;idn" 52
               78
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]îl; n;m tu ySy;sITkNy; vw muinsˇm;"
             u
b[˜v;idNy…/S]I s; t'sSt;m>ygCzt 53
            R Re
t'so" sutoåq r;jiWR/mn]" p[t;pv;n(
b[˜v;dI pr;£;NtStSy .;yoRpd;nvI 54
¨pd;nvI tt" pu];'íturoåjnyCz⁄b;n(
du„yNtmq su„mNt' p[vIrmn`' tq; 55
du„yNtSy tu d;y;do .rto n;m vIyRv;n(
s svRdmno n;m n;g;yutblo mh;n( 56
c£vtIR suto jDe du„yNtSy mh;Tmn"
xk⁄Ntl;y;' .rto ySy n;ª; tu .;rt;" 57
.rtSy ivn∑eWu tnyeWu mhIpte"
m;tø,;' tu p[kope, my; tTk…qt' pur; 58
bOhSpteri©rs" pu]o ivp[o mh;muin"
ay;jy∫r√;jo mh≤∫" £tu….ivR." 59  u
pUv| tu ivtqe tSy ’te vw pu]jNmin
ttoåq ivtqo n;m .r√;j;Tsutoå.vt( 60
ttoåq ivtqe j;te .rtStu idv' yy*
ivtq' c;….iWCy;q .r√;jo vn' yy* 61
s c;ip ivtq" pu];Ôny;m;s pç vw
suho]' c suhot;r' gy' gg| tqwv c 62
kipl' c mh;Tm;n' suho]Sy sut√ym(
k;≤xk˘ c mh;sTy' tq; gOTsmit' nOpm( 63
tq; gOTsmte" pu]; b[;˜,;" =i]y; ivx"
k;≤xkSy tu k;xey" pu]o dI`Rtp;Stq; 64
b.Uv dI`Rtpso iv√;N/NvNt·r" sut"
           u
/NvNtreStu tny" kÉtm;init iv≈ut" 65
                    79
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
      u
tq; kÉtmt" pu]o iv√;N.Imrq" SmOt"
pu]o .ImrqSy;ip v;r;,Sy…/poå.vt( 66
idvod;s îit :y;t" svR=]p[,;xn"
idvod;sSy pu]Stu vIro r;j; p[tdRn" 67
p[tdRnSy pu]* √* vTso .;gRv Ev c
alkoR r;jpu]Stu r;j; sNmitm;N.uiv 68
hwhySy tu d;y;¥' ˙tv;Nvw mhIpit"
a;jÓº iptOd;y;¥' idvod;s˙t' bl;t( 69
        e R e
.{≈e<ySy pu], dudmn mh;Tmn;
idvod;sen b;leit `O,y;s* ivs…jRt" 70
a∑;rqo n;m nOp" suto .ImrqSy vw
     e
ten pu], b;lSy p[˙t' tSy .o i√j;" 71
vwrSy;Nt' muin≈eœ;" =i]ye, iv…/Tst;
alkú" k;≤xr;jStu b[˜<y" sTys'gr" 72
Wi∑' vWRshß;…, Wi∑' vWRxt;in c
yuv; Âpe, s'p• a;sITk;≤xk⁄lo√h" 73
lop;mu{;p[s;den prm;yurv;p s"
vysoåNte muin≈eœ; hTv; =emkr;=sm( 74
rMy;' invexy;m;s purI' v;r;,sI' nOp"
alkúSy tu d;y;d" =emko n;m p;…qRv" 75
            Éu
=emkSy tu pu]o vw vWRktSttoå.vt(
    É            e
vWRktoí d;y;do iv.un;Rm p[jêr" 76
            ⁄
a;ntRStu iv.o" pu]" sukm;rSttoå.vt(
   ⁄           u R
sukm;rSy pu]Stu sTykÉtmh;rq" 77
sutoå.vNmh;tej; r;j; prm/;…mRk"
             U
vTsSy vTs.U…mStu .gR.…mStu .;gRv;t( 78
               80
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]              e
Ete Tvi©rs" pu]; j;t; v'xåq .;gRve
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;í muinsˇm;" 79
a;jmI!oåpro v'x" ≈Uyt;' i√jsˇm;"
suho]Sy bOhTpu]o bOhtStny;S]y" 80
ajmI!o i√mI!í pu®mI!í vIyRv;n(
ajmI!Sy pTNyStu itßo vw yxs;iNvt;" 81
nIlI c kÉ≤xnI cwv /U…mnI c vr;©n;"
ajmI!Sy kÉ≤xNy;' jDe jˆë" p[t;pv;n( 82
             e
a;jÓº yo mh;sT]' svRm/m%' iv.um(
pitlo.en y' g©; ivnItev ss;r h 83
neCzt" Pl;vy;m;s tSy g©; c tTsd"
tˇy; Pl;ivt' ÎÇ; yDv;$' smNtt" 84
jˆërPyb[vIÌ©;' £⁄ıo ivp[;Std; nOp"
EW te i]Wu lokÉWu s'≤=Py;p" ipb;Myhm(
aSy g©πåvlepSy s¥" flmv;“uih 85
tt" pIt;' mh;Tm;no ÎÇ; g©;' mhWRy"
     R
¨pinNyumh;.;g; duihtOTven j;ˆvIm( 86
yuvn;êSy pu]I' tu k;verI' jˆër;vht(
g©;x;pen deh;/| ySy;" pí;•dI’tm( 87
jˆoStu d…yt" pu]o ajko n;m vIyRv;n(
ajkSy tu d;y;do bl;k;êo mhIpit" 88
b.Uv mOgy;xIl" k⁄≤xkStSy c;Tmj"
       O
pˆvw" sh s'vıo r;j; vncrw" sh 89
k⁄≤xkStu tpStepe pu]…mN{sm' iv.um(
l.ey…mit t' x£S];s;d>yeTy j…Dv;n( 90
s g;…/r.v{;j; m`v; k*≤xk" Svym(
                    81
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
ivê;…m]Stu g;/eyo ivê;…m];ˇq;∑k" 91
a∑kSy suto l*ih" p[oˇ_o jˆëg,o my;
a;jmI!oåpro v'x" ≈Uyt;' muinsˇm;" 92
ajmI!;ˇu nILy;' vw sux;≤Nt®dp¥t
pu®j;it" sux;Nteí b;Á;ê" pu®j;itt" 93
b;Á;êtny;" pç Sf°t; jnpd;vOt;"
muÌl" sOÔyíwv r;j; bOhidWuStd; 94
yvInrí iv£;Nt" ’…ml;êí pçm"
pçwte r=,;y;l' dex;n;…mit iv≈ut;" 95
pç;n;' te tu pç;l;" Sf°t; jnpd;vOt;"
al' s'r=,e teW;' pç;l; îit iv≈ut;" 96
muÌlSy tu d;y;do m*ÌLy" sumh;yx;"
îN{sen; yto g.| vfiy' c p[Typ¥t 97
a;sITpçjn" pu]" sOÔySy mh;Tmn"
sut" pçjnSy;ip somdˇo mhIpit" 98
somdˇSy d;y;d" shdevo mh;yx;"
shdevsutí;ip somko n;m iv≈ut" 99
ajmI!suto j;t" =I,e v'xe tu somk"
           R
somkSy suto jNtuySy pu]xt' b.* 100
                u
teW;' yvIy;NpOWto &pdSy ipt; p[."
a;jmI!;" SmOt;íwte mh;Tm;nStu somk;" 101
mihWI TvjmI!Sy /U…mnI pu]gO≤ınI
pitv[t; mh;.;g; k⁄lj; muinsˇm;" 102
s; c pu];…qRnI devI v[tcy;RsmiNvt;
      u
tto vW;Ryt' tPTv; tp" prmduírm( 103
¸Tv;…¶' iv…/vTs; tu piv]; …mt.ojn;
               82
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]      e
a…¶ho]k⁄x„vev su„v;p muinsˇm;" 104
/U…mNy; s ty; deVy; TvjmI!" smI…yv;n(
           [
A=' s'jny;m;s /Umv,| sudxRnm( 105
A=;Ts'vr,o jDe k⁄®" s'vr,;ˇq;
y" p[y;g;dit£My k⁄®=e]' ck;r h 106
                e
pu<y' c rm,Iy' c pu<y’≤∫inRWivtm(
tSy;Nvv;y" sumh;NySy n;ª;q k*rv;" 107
k⁄roí pu];íTv;r" su/Nv; su/nuStq;
prI≤=∞ mh;b;Û" p[vrí;·rmejy" 108
prI≤=tStu d;y;do /;…mRko jnmejy"
       e
≈utsenoåg[sní .Imsení n;mt" 109
Ete sveR mh;.;g; iv£;Nt; blx;≤ln"
jnmejySy pu]Stu surqo mitm;'Stq; 110
surqSy tu iv£;Nt" pu]o jDe ivdUrq"
ivdUrqSy d;y;d A= Ev mh;rq" 111
             w
i√tIyStu .r√;j;•;ª; tenv iv≈ut"
        e
√;vO=* somv'xåiSmN√;vev c prI≤=t* 112
.Imsen;S]yo ivp[; √* c;ip jnmejy*
A=Sy tu i√tIySy .Imsenoå.vTsut" 113
p[tIpo .Imsen;ˇu p[tIpSy tu x;'tnu"
dev;ipb;R…Òkíwv ]y Ev mh;rq;" 114
x;'tnoSTv.v∫I„mStiSmNv'xe i√joˇm;"
         R |
b;…ÒkSy tu r;jWevx' Í,ut .o i√j;" 115
b;…ÒkSy sutíwv somdˇo mh;yx;"
            R
j…Dre somdˇ;ˇu .U·r.U·r≈v;" xl" 116
¨p;?y;yStu dev;n;' dev;ipr.vNmuin"
                    83
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
Cyvnpu]" ’tk î∑ a;sINmh;Tmn" 117
x;'tnuSTv.v{;j; k*rv;,;' /ur/r" '
       [
x;'tno" s'pv+y;…m v'x' ]wloKyiv≈utm( 118
g;©÷ devv[t' n;m pu]' soåjnyTp[." u
s tu .I„m îit :y;t" p;<@v;n;' ipt;mh" 119
k;lI iv…c]vIy| tu jny;m;s .o i√j;"
x;'tnodR…yt' pu]' /m;RTm;nmkLmWm( 120
’„,√wp;yn;∞wv =e]e vw…c]vIyRkÉ
/Otr;∑^' c p;<@ë÷ c ivdur' c;PyjIjnt( 121
/Otr;∑^Stu g;N/;y;| pu];nuTp;dyCztm(
            R      u
teW;' duyoR/n" ≈eœ" sveW;mip s p[." 122
      '
p;<@o/Rnjy" pu]" s*.{StSy c;Tmj"
a….mNyo" prI≤=ˇu ipt; p;rI≤=tSy h 123
p;rI≤=tSy k;Xy;y;' √* pu]* s'b.Uvtu"
cN{;pI@Stu nOpit" sUy;RpI@í mo=ivt( 124
cN{;pI@Sy pu];,;' xtmuˇm/iNvn;m(
j;nmejy…mTyev' =;]' .uiv p·r≈utm( 125
teW;' JyeœStu t];sITpure v;r,s;◊ye
sTyk,oR mh;b;¸yRJv; ivpuld≤=," 126
sTyk,RSy d;y;d" êetk,R" p[t;pv;n(
apu]" s tu /m;RTm; p[ivvex tpovnm( 127
tSm;√ngt; g.| y;dvI p[Typ¥t
     R    U[
suc;roduiht; su.m;R≤lnI g[;hm;≤lnI 128
  U
s'.te s c g.eR c êetk,R" p[jêr"e
aNvgCzT’t' pUv| mh;p[Sq;nmCyutm( 129
s; tu ÎÇ; ip[y' t' tu m;≤lnI pOœtoåNvg;t(
               84
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]     R
suc;roduiht; s;?vI vne r;jIvlocn; 130
        u      ⁄
p…q s; suWve b;l; sukm;r' k⁄m;rkm(
tmp;Sy;q t]wv r;j;n' s;NvgCzt 131
pitv[t; mh;.;g; {*pdIv pur; stI
       ⁄
k⁄m;r" sukm;roås* …g·rpOœº ®rod h 132
dy;q| tSy me`;Stu p[;dur;sNmh;Tmn"
≈ivœ;y;Stu pu]* √* pwPpl;idí k*≤xk" 133
ÎÇ; ’p;iNvt* gOÁ t* p[;=;lyt;' jle
in`O∑* tSy p;ê*R tu ≤xl;y;' ®…/rPlut* 134
ajXy;m" s p;ê;R>y;' `O∑;>y;' susm;iht"
             e
ajXy;m* tu tTp;ê*R devn s'b.Uvtu" 135
aq;jp;êR îit vw c£;te n;m tSy t*
s tu remkx;l;y;' i√j;>y;m….v…/Rt" 136
remkSy tu .;y;R tmu√hTpu]k;r,;t(
           (
remTy;" s tu pu]oå.Udb;[ ˜,* s…cv* tu t* 137
teW;' pu];í p*];í yugpˇuLyjIivn"
s EW p*rvo v'x" p;<@v;n;' mh;Tmn;m( 138
Xlokoåip c;] gItoåy' n;¸We, yy;itn;
jr;s'£m,e pUv| td; p[Iten /Imt; 139
      [     e
acN{;kúgh; .U…m.Rvidyms'xym(
ap*rv; mhI nwv .iv„yit kd;cn 140
EW v" p*rvo v'xo iv:y;t" k…qto my;
  R
tuvsoStu p[v+y;…m &Áoí;noyRdoStq; 141
   R
tuvsoStu suto viˆgoR.;nuStSy c;Tmj"
go.;noStu suto r;j; Eex;nurpr;…jt" 142
kr'/mStu Eex;nomR®ˇStSy c;Tmj"
                    85
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
aNySTv;iv≤=to r;j; m®ˇ" k…qto my; 143
anpTyoå.v{;j; yJv; ivpuld≤=,"
duiht; s'yt; n;m tSy;sITpO…qvIpte" 144
d≤=,;q| tu s; dˇ; s'vt;Ry mh;Tmne
du„yNt' p*rv' c;ip le.e pu]mkLmWm( 145
Ev' yy;itx;pen jr;s'£m,e td;
      R
p*rv' tuvsov|x' p[ivvex i√joˇm;" 146
                e
du„yNtSy tu d;y;d" kÂrom" p[jêr"
kÂrom;dq;Ó«díTv;rStSy c;Tmj;" 147
p;<@‰í kÉrlíwv k;líolí p;…qRv"
           u eu
&Áoí tnyo r;jNb.[stí p;…qRv" 148
     u
a©;rsetStTpu]o m®t;' pit®Cyte
           π
y*vn;êen smre ’Cz^, inhto blI 149
yuı' sumhdPy;sINm;s;Np·rcr∂x
a©;rsetod;Ry;do g;N/;ro n;m p;…qRv" 150
:y;yte ySy n;ª; vw g;N/;rivWyo mh;n(
g;N/;rdexj;íwv turg; v;…jn;' vr;" 151
anoStu pu]o /moRå.U∂‰UtStSy;Tmjoå.vt(
          e
¥Ut;√nduho jDe p[ct;StSy c;Tmj" 152
  e     e
p[cts" suct;Stu k°itRt;STvnvo my;
    u
b.UvStu ydo" pu];" pç devsutopm;" 153
shß;d" pyodí £o∑; nIloå≤ÔkStq;
shß;dSy d;y;d;S]y" prm/;…mRk;" 154
hwhyí hyíwv r;j; ve,hyStq;u
            e
hwhySy;.vTpu]o /mRn] îit ≈ut" 155
   e
/mRn]Sy k;tRStu s;hÔStSy c;Tmj"
               86
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]s;hÔnI n;m purI ten r;D; inve≤xt; 156
a;sINmih„mt" pu]o .{≈e<y" p[t;pv;n(
            R
.{≈e<ySy d;y;do dudmo n;m iv≈ut" 157
   R
dudmSy suto /Im;Nknko n;m n;mt"
knkSy tu d;y;d;íTv;ro lokiv≈ut;" 158
’tvIyR" ’t*j;í ’t/Nv; tqwv c
                  R
’t;…¶Stu ctuqoRå.UT’tvIy;Rdq;jun" 159
yoås* b;¸shße, s¢√«peêroå.vt(
…jg;y pO…qvImeko rqen;idTyvcRs; 160
       u
s ih vW;Ryt' tPTv; tp" prmduírm(
dˇm;r;/y;m;s k;tRvIyoRåi]s'.vm( 161
tSmw dˇo vr;Np[;d;∞turo .U·rtejs"
pUv| b;¸shß' tu p[;…qRt' sumh√rm( 162
     R
a/meå/Iym;nSy s≤∫St] inv;r,m(
    e         R w
¨g[, pO…qvI' …jTv; /me,v;nurÔnm( 163
s'g;[ m;NsubÙ≤ÔTv; hTv; c;rINshßx"
s'g;[ me vtRm;nSy v/' c;>y…/k;{,e 164
tSy b;¸shß' tu yu?yt" ikl .o i√j;"
             R
yog;¥ogIêrSyev p[;du.vit m;yy; 165
  e
teny' pO…qvI sv;R s¢√«p; spˇn;
           e
ssmu{; sngr; ¨g[, iv…/n; …jt; 166
ten s¢su √«peWu s¢ yDxt;in c
p[;¢;in iv…/n; r;D; ≈UyNte muinsˇm;" 167
sveR yD; muin≈eœ;" shßxtd≤=,;"
sveR k;çnyUp;í sveR k;çnvedy" 168
      w
sveR devmiRu n≈eœ; ivm;nSqwrl'’tw"
                    87
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
    R
gN/vwrPsro….í inTymevopxo….t;" 169
ySy yDe jg* g;q;' gN/voR n;rdStq;
vrId;s;Tmjo iv√;Nmihª; tSy iviSmt" 170
n;rd ¨v;c
n nUn' k;tRvIyRSy git' y;Sy≤Nt p;…qRv;"
     w         e
yDwd;RnStpo….í iv£me, ≈utn c 171
s ih s¢su √«peWu cmIR %@±gI xr;snI
rqI √«p;nnucrNyogI s'ÎXyte nO…." 172
an∑{Vyt; cwv n xoko n c iv.[m"
             R
p[.;ve, mh;r;D" p[j; /me, r=t" 173
s svRrà.;Ksm[;$(c£vtIR b.Uv h
s Ev pxup;loå.UT=e]p;l" s Ev c 174
               R
swv vO∑‰; pjRNyo yo…gTv;djunoå.vt(
s vw b;¸shße, Jy;`;tki#nTvc; 175
.;it riXmshße, xrdIv c .;Skr"
s ih n;g;Nmnu„yeWu m;ih„mTy;' mh;¥uit" 176
kkoR$ksut;≤ÔTv; puy;| tSy;' Nyvexyt(
            (     e
s vw veg' smu{Sy p[;vO$k;leåMbuj=," 177
£°@…•v .ujo≤∫•' p[itßotík;r h
lu‚<#t; £°@t; ten ndI td≠g;[ mm;≤lnI 178
cldU…mRshße, xi˚t;>yeit nmRd;
tSy b;¸shße, ≤=Pym;,e mhod/* 179
.y;…•lIn; iníeœ;" p;t;lSq; mhIsur;"
cU,IR’tmh;vI…c' clNmInmh;it…mm( 180
m;®t;ivıfÉn*`m;vtR=o.s'klm(   ⁄
p[;vtRyˇd; r;j; shße, c b;¸n; 181
                88
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]dev;sursm;≤=¢" =Irod…mv mNdr"
mNdr=o.cikt; amOtoTp;dxi˚t;" 182
shsoTpitt; .It; .Im' ÎÇ; nOpoˇmm(
            u
nt; inílmU/;Rno b.UvSte mhorg;" 183
s;y;ˆe kdlI%<@;" k‚Mpt; îv v;yun;
s vw bı±v; /nuJy;R….®iTsˇ_' pç…." xrw" 184
l˚πx' moh…yTv; tu sbl' r;v,' bl;t(
in…jRTy vxm;nIy m;ih„mTy;' bbN/ tm( 185
                 Re
≈uTv; tu bı' p*lSTy' r;v,' Tvjunn c
             R
tto gTv; pulSTyStmjun' dÎxe Svym( 186
mumoc r=" p*lSTy' pulSTyen;….y;…ct"
ySy b;¸shßSy b.Uv Jy;tlSvn" 187
yug;Nte toydSyev Sf⁄$to Áxne·rv
aho bt mO/e vIy| .;gRvSy ydiCznt( 188
r;Do b;¸shßSy hwm' t;lvn' yq;
tOiWten kd;…cTs ….≤=t…í].;nun; 189
s ….=;mdd;√«r" s¢ √«p;iNv.;vso"
               w
pur;…, g[;m`oW;'í ivWy;'ív svRx" 190
jJv;l tSy sv;R…, …c].;nuidR/=y;  O
s tSy pu®WeN{Sy p[.;ve, mh;Tmn" 191
              w
dd;h k;tRvIyRSy xwl;'íW vn;in c
s xUNym;≈m' rMy' v®,Sy;TmjSy vw 192
dd;h blv∫It…í].;nu" s hwhy"
y' le.e v®," pu]' pur; .;SvNtmuˇmm( 193
v…sœ' n;m s muin" :y;t a;pv îTyut
                R
y];pvStu t' £o/;Cz¢v;njun' iv.u" 194
                    89
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
ySm;• v…jRt…md' vn' te mm hwhy
tSm;ˇe du„kr' kmR ’tmNyo hin„yit 195
r;mo n;m mh;b;¸j;Rmd¶‰" p[t;pv;n(
…zÊv; b;¸shß' te p[mQy trs; blI 196
tpSvI b[;˜,STv;' tu hin„yit s .;gRv"
an∑{Vyt; ySy b.Uv;…m]kiWR," 197
             R
p[t;pen nreN{Sy p[j; /me, r=t"
                    e
p[;¢SttoåSy mOTyuvRw tSy x;p;Nmh;mun" 198
vrStqwv .o ivp[;" Svymev vOt" pur;
tSy pu]xt' Tv;sITpç xeW; mh;Tmn" 199
’t;S]; b≤ln" xUr; /m;RTm;no yxiSvn"
xUrsení xUrí vOW,o m/up?vj" 200
jy?vjí n;ª;sId;vNTyo nOpitmRh;n(
k;tRvIyRSy tny; vIyRvNto mh;bl;" 201
jy?vjSy pu]Stu t;ljÏo mh;bl"
tSy pu]xt' :y;t;St;ljÏ; îit SmOt;" 202
teW;' k⁄le muin≈eœ; hwhy;n;' mh;Tmn;m(
vIitho];" suj;t;í .oj;í;vNty" SmOt;" 203
t*i<@kÉr;í iv:y;t;St;ljÏ;Stqwv c
.rt;í suj;t;í b¸Tv;•;nuk°itRt;" 204
    O
vOWp[.tyo ivp[; y;dv;" pu<yk…mR,"
vOWo v'x/rSt] tSy pu]oå.vNm/u" 205
m/o" pu]xt' Tv;sI√éW,StSy v'x’t(
vOW,;√é„,y" sveR m/oStu m;/v;" SmOt;" 206
y;dv; ydun;ª; te in®CyNte c hwhy;"
n tSy ivˇn;x" Sy;•∑' p[it l.e∞ s" 207
                90
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]k;tRvIyRSy yo jNm kqyeidh inTyx"
Ete yy;itpu];,;' pç v'x; i√joˇm;" 208
k°itRt; lokvIr;,;' ye lok;N/;ry≤Nt vw
.Ut;nIv muin≈eœ;" pç Sq;vrj©m;n( 209
                R
≈uTv; pç ivsg;|Stu r;j; /m;Rqkoivd"
vxI .vit pç;n;m;Tmj;n;' tqeêr" 210
       w   R
l.eTpç vr;'ív dul.;inh l*ikk;n(
a;yu" k°it| tq; pu];nwêy| .Uitmev c 211
/;r,;Cz^v,;∞wv pçvgRSy .o i√j;"
£o∑ov|x' muin≈eœ;" Í,u?v' gdto mm 212
ydov|x/rSy;q yæJvn" pu<yk…mR,"
                 u
£o∑ov|x' ih ≈uTvwv svRp;pw" p[mCyte
           R R
ySy;Nvv;yjo iv„,uh·rvOi„,k⁄lo√h" 213
  îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e yy;itv'x;nuk°tRn' n;m ]yodxoå?y;y" 13

                 R
               ctudxoå?y;y"
                  u  '
            t];d* ydup]£o∑ëvxv,Rnm(
               lomhWR, ¨v;c
g;N/;rI cwv m;{I c £o∑o.;RyRe b.Uvtu"
g;N/;rI jny;m;s an…m]' mh;blm( 1
m;{I yu/;…jt' pu]' ttoåNy' devmI!üWm(
teW;' v'x≤S]/; .Uto vO„,In;' k⁄lv/Rn" 2
m;{‰;" pu]* tu jD;te ≈ut* vO„<yN/k;vu.*
jD;te tny* vO„,e" êfLk…í]kStq; 3
êfLkStu muin≈eœ; /m;RTm; y] vtRte
n;iSt Vy;…/.y' t] n;vWRStpmev c 4
                    91
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
kd;…cTk;≤xr;jSy ivWye muinsˇm;"
]I…, vW;R…, pU,;Rin n;vWRTp;kx;sn" 5
s t] c;ny;m;s êfLk˘ prm;…cRtm(
        R
êfLkp·rvten vvWR h·rv;hn" 6
êfLk" k;≤xr;jSy sut;' .;y;RmivNdt
g;≤NdnI' n;m g;' s; c dd* ivp[;y inTyx" 7
d;t; yJv; c vIrí ≈utv;nit…qip[y"
     u
a£Àr" suWve tSm;Cz™vfLk;∫À·rd≤=," 8
         Re u
¨pmÌuStq; mÌumdrí;·rmejy"
aiv≤=tStq;=ep" x]uflí;·rmdRn" 9
   O
/mR/Gyit/m;R c /moR=;N/k®Stq;
a;v;hp[itv;h* c suNdrI c vr;©n; 10
   e e
a£Àr,og[sn;y;' sug;}y;' i√jsˇm;"
  e
p[sníopdeví jD;te devvcRs* 11
            u O ue
…c]kSy;.vNpu];" pOqivRpqrv c
aêg[Ivoåêb;¸í Svp;êRkgveW,* 12
a·r∑ne…mrêí su/m;R /mR.ˇq; O
sub;¸bR¸b;¸í ≈ivœ;≈v,e ≤S]y* 13
a…sKNy;' jny;m;s xUr' vw devmI!üWm(
mih„y;' j…Dre xUr; .oJy;y;' pu®W; dx 14
    e       R
vsudvo mh;b;Û" pUvm;nkduNdu…."
       U
jDe ySy p[stSy duNdu>y" p[;,d≤Ndiv 15
a;nk;n;' c s'Ó;d" sumh;n.vi∂iv
pp;t pu„pvWRí xUrSy jnne mh;n( 16
mnu„ylokÉ ’Tòeåip Âpe n;iSt smo .uiv
ySy;sITpu®W;g[‰Sy k;≤NtíN{mso yq; 17
                92
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]dev.;gStto jDe tq; dev≈v;" pun"
an;/Oi∑" knvko vTsv;nq gOÔm" 18
Xy;m" xmIko g<@ÜW" pç c;Sy vr;©n;"
   u
pOqk°itR" pOq; cwv ≈utdev; ≈ut≈v; 19
r;j;…/devI c tq; pçwt; vIrm;tr"
≈ut≈v;y;' cw¥Stu ≤xxup;loå.v•Op" 20
ihr<yk≤xpuyoRås* dwTyr;joå.vTpur;
  u
pOqk°Ty;| tu s'jDe tnyo vOıxmR," 21
kÂW;…/pitvIRro dNtv£o mh;bl"
pOq;' duihtr' c£É k⁄≤NtSt;' p;<@ër;vht( 22
ySy;' s /mRiv{;j; /moR jDe yu…/iœr"
.ImsenStq; v;t;idN{;∞wv /n'jy" 23
lokÉ p[itrqo vIr" x£tuLypr;£m"
an…m];CzinjRDe kinœ;√éi„,nNdn;t( 24
    e         u
xwny" sTykStSm;¥uy/;ní s;Tyik"
¨ıvo dev.;gSy mh;.;g" sutoå.vt( 25
          R
pi<@t;n;' pr' p[;¸dev≈vsmuˇmm(
aXmKy' p[;¢v;Npu]mn;/Oi∑yRxiSvnm( 26
invOˇx]u' x]ufl' ≈utdev; Tvj;yt
≈utdev;Tmj;Ste tu nwW;idyR" p·r≈ut" 27
EklVyo muin≈eœ; inW;dw" p·rv…/Rt"
            e
vTsvte Tvpu];y vsudv" p[t;pv;n(
a≤∫dRd* sut' vIr' x*·r" k*≤xkm*rsm( 28
g<@ÜW;y Ápu];y iv„vKseno dd* sut;n(
       e
c;®de„,' sud„,' c pç;l' ’tl=,m( 29
as'g;[ me, yo vIro n;vtRt kd;cn
                    93
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
r*ÆKm,eyo mh;b;Û" knIy;≤N√jsˇm;" 30
v;ys;n;' shß;…, y' y;Nt' pOœtoåNvyu"
c;Ân¥op.o+y;mí;®de„,ht;init 31
t≤N]jSt≤N]p;lí sut* knvkSy t*
       w
vI®í;êhnuív vIr* t;vq gO≤Ôm* 32
Xy;mpu]" xmIkStu xmIko r;Jym;vht(
jugPu sm;no .ojTv;{;jsUymv;p s" 33
aj;tx]u" x]U,;' jDe tSy ivn;xn"
   e
vsudvsut;NvIr;NkItR…y„y;Myt" prm( 34
vO„,e≤S]iv/mev' tu b¸x;%' mh*jsm(
            R
/;ryiNvpul' v'x' n;nqw·rh yuJyte 35
         e     R
y;" pà‰o vsudvSy ctudx vr;©n;"
p*rvI roih,I n;m midr;idtq;vr; 36
vwx;%I c tq; .{; sun;ªI cwv pçmI
shdev; x;≤Ntdev; ≈IdevI devr≤=t; 37
vOkdeVyupdevI c devk° cwv s¢mI
     R
sutnuv@v; cwv √π Ete p·rc;·rkÉ 38
p*rvI roih,I n;m b;…ÒkSy;Tmj;.vt(
                 e
Jyeœ; pàI muin≈eœ; d…yt;nkduNdu." 39
le.e Jyeœ' sut' r;m' xr<y' x#mev c
  R
dudm' dmn' xu.'[ ip<@;rkmuxInrm( 40
…c]; n;m k⁄m;rI c roih,Itny; nv
…c]; su.{eit punivR:y;t; muinsˇm;" 41
    e
vsudv;∞ devKy;' jDe x*·rmRh;yx;"
r;m;∞ inx#o jDe revTy;' d…yt" sut" 42
su.{;y;' rqI p;q;Rd….mNyurj;yt
               94
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]                u
a£Àr;Tk;≤xkNy;y;' sTykÉtrj;yt 43
   e
vsudvSy .;y;Rsu mh;.;g;su s¢su
ye pu]; j…Dre xUr;" smSt;'St;…•bo/t 44
.ojí ivjyíwv x;≤Ntdev;sut;vu.*
vOkdev" sun;m;y;' gdí;St;' sut;vu.* 45
ag;vh' mh;Tm;n' vOkdevI Vyj;yt
kNy; i]gtRr;jSy .;y;R vw ≤x≤xr;y,e" 46
…jD;s;' p*®We c£É n cSkNde c p*®Wm(
’„,;yssmp[:yo vWeR √;dxme tq; 47
…mQy;….xSto g;GyRStu mNyun;itsmI·rt"
            u
`oWkNy;mup;d;y mwqn;yopc£me 48
gop;lI c;Psr;StSy gopS]IveW/;·r,I
               R
/;ry;m;s g;GyRSy g.| du/rmCyutm( 49
m;nu„y;' ggR.;y;Ry;' inyog;CzÀlp;…,n"
s k;lyvno n;m jDe r;j; mh;bl" 50
      R
vOˇpUv;R/k;yStu …s'hs'hnno yuv;
             e
apu]Sy s r;DStu vvO/åNt"pure ≤xxë" 51
yvnSy muin≈eœ;" s k;lyvnoå.vt(
              O
a;yu?ym;no nOpit" pyRpCzid≠√joˇmm( 52
vO„<yN/kk⁄l' tSy n;rdoåkqyi√.u"
a=*ih<y; tu swNySy mqur;m>yy;ˇd; 53
    e[
dUt' s'pWy;m;s vO„<yN/kinvexnm(
tto vO„<yN/k;" ’„,' purS’Ty mh;mitm( 54
          R
smet; mN]y;m;suyvnSy .y;ˇd;
’Tv; iviníy' sveR pl;ynmrocyn( 55
ivh;y mqur;' rMy;' m;nyNt" ipn;iknm(
                    95
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
k⁄xSqlI' √;rvtI' invex…ytumIPsv" 56
îit ’„,Sy jNmed' y" xu…cinRyte≤N{y"
pvRsu ≈;vyei√√;nnO," s su%I .vet( 59
                         R
  îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e ’„,jNm;nuk°tRn' n;m ctudxoå?y;y" 14

               pçdxoå?y;y"
              vO‚„,v'xv,Rnm(
              lomhWR, ¨v;c
£o∑orq;.vTpu]o vO…jnIv;Nmh;yx;"
v;…jRnIvt…mCz≤Nt Sv;ih' Sv;h;’t;' vrm( 1
             R
Sv;ihpu]oå.v{;j; ¨WÌuvdt;' vr"
mh;£tu….rIje yo iviv/w.·UR rd≤=,w" 2
    U
tt" p[sit…mCzNvw ¨WÌu" soåg[‰m;Tmjm(
jDe …c]rqStSy pu]" kmR….riNvt" 3
a;sI∞w]r…qvIRro yJv; ivpuld≤=,"
xx…bNdu" pr' vOˇ' r;jWIR,;mnuiœt" 4
  u    u
pOq≈v;" pOqyx; r;j;sICz;≤x…bNdv"
x's≤Nt c pur;,D;" p;qR≈vsmNtrm( 5
aNtrSy suyDStu suyDtnyoå.vt(
¨Wto yDm≤%l' Sv/meR c ’t;dr" 6
   u
≤xneyr.vTpu] ¨Wt" x]ut;pn"
m®tStSy tnyo r;jiWRr.v•Op" 7
m®toål.t Jyeœ' sut' kMblbihRWm(
cc;r ivpul' /mRmmW;RTp[Ty.;gip 8
     U
s sTp[sit…mCzNvw sut' kMblbihRW"
b.Uv ®Kmkvc" xtp[svt" sut" 9
                96
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]inhTy ®Kmkvc" xt' kv…cn;' r,e
           w
/iNvn;' in≤xtwb;R,rv;p …≈ymuˇm;m( 10
jDe c ®Kmkvc;Tpr…jTprvIrh;
j…Dre pç pu];Stu mh;vIy;‹" pr;…jt;" 11
     u u
®KmeW" pOq®Kmí Jy;m`" p;≤lto h·r"
              e
p;≤lt' c h·r' cwv ivdeh>y" ipt; dd* 12
    u        u
®KmeWr.v{;j; pOq®KmSy s'≈y;t(
t;>y;' p[v;[ …jto r;j; Jy;m`oåvsd;≈me 13
p[x;Ntí td; r;j; b[;˜,wí;vbo…/t"
jg;m /nur;d;y dexmNy' ?vjI rqI 14
nmRd;kÀlmek;k°mekl;' mOiˇk;vtIm(
A=vNt' …g·r' …jTv; xu·ˇ_mTy;muv;s s" 15
Jy;m`Sy;.v∫;y;R xwBy; blvtI stI
apu]oåip s r;j; vw n;Ny;' .;y;RmivNdt 16
tSy;sIi√jyo yuıe t] kNy;mv;p s"
      u      e
.;y;Rmv;c s']St" òuWit s jneêr" 17
     u          e
EtCz^Tv;b[vI∂ºvI kSy dev òuWit vw
ab[vIˇdup≈uTy Jy;m`o r;jsˇm" 18
r;jov;c
ySte jin„yte pu]StSy .;yoRpp;idt; 19
lomhWR, ¨v;c
   e
¨g[, tps; tSy;" kNy;y;" s; Vyj;yt
pu]' ivd.| su.;g; xwBy; p·r,t; stI 20
r;jpu}y;' tu iv√;'s* òuW;y;' £qkì≤xk*
pí;i√d.oRåjnyCzÀr* r,ivx;rd* 21
.Imo ivd.RSy sut" k⁄≤NtStSy;Tmjoå.vt(
                    97
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
    RO
k⁄Nte/∑" suto jDe r,/O∑" p[t;pv;n( 22
/O∑Sy j…Dre xUr;S]y" prm/;…mRk;"
a;vNtí dx;hRí blI ivWhrí s" 23
dx;hRSy suto Vyom; Vyoªo jImUt ¨Cyte
jImUtpu]o iv’itStSy .Imrq" SmOt" 24
aq .ImrqSy;sITpu]o nvrqStq;
tSy c;sI∂xrq" xk⁄inStSy c;Tmj" 25
           R
tSm;TkrM." k;r‚M.devr;toå.v•Op"
dev=]oå.vˇSy vOı=]o mh;yx;" 26
devg.Rsmo jDe dev=]Sy nNdn"
            R u
m/Un;' v'x’{;j; m/um/rv;gip 27
     e
m/ojRDåq vwd>y;| pu®√;Npu®Woˇm"
Ee+v;k° c;.v∫;y;R m/oStSy;' Vyj;yt 28
       u
sTv;NsvRg,opet" s;Tvt; k°itRv/Rn"
îm;' ivsOi∑' ivD;y Jy;m`Sy mh;Tmn"
yuJyte prmp[ITy; p[j;v;'í .veTsd; 29
lomhWR, ¨v;c
                u
sTvt" sÊvs'p•;n(k*xLy; suWve sut;n(
.;…gn' .jm;n' c idVy' dev;vO/' nOpm( 30
aN/k˘ c mh;b;hu' vO‚„,' c ydunNdnm(
              e
teW;' ivsg;RíTv;ro ivStre,h k°itRt;" 31
.jm;nSy sOÔYy* b;Ák;qopb;Ák;
a;St;' .;yeR tyoStSm;∆…Dre bhv" sut;" 32
i£…mí £m,íwv /O∑" xUr" purjy" '
Ete b;ÁksOÔYy;' .jm;n;i√j…Dre 33
a;yut;…jTshß;…jCzt;…jÊvq d;sk"
               98
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]¨pb;ÁksOÔYy;' .jm;n;i√j…Dre 34
yJv; dev;vO/o r;j; cc;r ivpul' tp"
        u
pu]" svRg,opeto mm Sy;idit in…ít" 35
    u
s'yJym;nStps; p,;Rx;y; jl' SpOxn(
sdopSpOxtStSy ck;r ip[ym;pg; 36
…cNty;….prIt; s; n jg;mwv iníym(
kLy;,Tv;•rpteStSy s; inªgoˇm; 37
                '
n;?ygCzˇu t;' n;rI' ySy;meviv/" sut"
.veˇSm;TSvy' gTv; .v;MySy sh;nug; 38
aq .UTv; k⁄m;rI s; …b.[tI prm' vpu"
vry;m;s nOpit' t;…myeW c s p[." 39  u
tSy;m;/ˇ g.| s tejiSvnmud;r/I"
              u
aq s; dxme m;…s suWve s·rt;' vr; 40
       u
pu]' svRg,opet' b.['u dev;vO/' i√j;"
a] v'xe pur;,D; g;yNtIit p·r≈utm( 41
gu,;Ndev;vO/Sy;ip k°tRyNto mh;Tmn"
yqwv;g[e tq; dUr;TpXy;mSt;vd≤Ntk;t( 42
   u          w Re
b.[" ≈eœo mnu„y;,;' devdv;vO/" sm"
Wi∑í W$(c pu®W;" shß;…, c s¢ c 43
               R
EteåmOtTv' p[;¢; vw b.[odev;vO/;dip
yJv; d;npit/IRm;Nb[˜<y" suÎ!;yu/" 44
tSy;Nvv;y" sumh;N.oj; ye s;itRk;vt;"
aN/k;Tk;Xyduiht; cturoål.t;Tmj;n( 45
     ⁄
k⁄kr' .jm;n' c ssk˘ blbihRWm(
      ⁄     Re
k⁄krSy suto vOi∑vO∑Stu tnyStq; 46
kpotrom; tSy;q it≤l·rStnyoå.vt(
                    99
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
      u
jDe punvRsStSm;d….…j∞ punvRso" 47
tq; vw pu]…mqun' b.Uv;….…jt" ikl
a;¸k" ≈;¸kíwv :y;t* :y;itmt;' vr* 48
îm;' cod;hrNTy] g;q;' p[it tm;¸km(
   e
êetn p·rv;re, ikxorp[itmo mh;n( 49
axIitvmR,; yuˇ_ a;¸k" p[qm' v[jt(  e
n;pu]v;•;xtdo n;shßxt;yuW" 50
n;xuıkm;R n;yJv; yo .ojm….to v[jt(  e
  R
pUvSy;' id≤x n;g;n;' .ojSy p[yyu" ikl 51
som;Ts©;nukW;R,;' ?v…jn;' svÂ…qn;m(
rq;n;' me``oW;,;' shß;…, dxwv tu 52
r*Pyk;çnk=;,;' shß;<yek…v'xit"
t;vTyev shß;…, ¨ˇrSy;' tq; id≤x 53
a;.U…mp;l; .oj;Stu s≤Nt Jy;iki˚,Iikn"
a;Û" ik˘ c;Pyv≤Nt>y" Svs;r' ddurN/k;" 54
a;¸kSy tu k;Xy;y;' √* pu]* s'b.Uvtu"
       e
devkíog[sní devg.Rsm;vu.* 55
devkSy;.vNpu];íTv;r≤S]dxopm;"
         e
devv;nupdeví s'dvo devr≤=t" 56
             e
k⁄m;yR" s¢ c;Sy;q vsudv;y t; dd*
            e
devk° x;≤Ntdev; c sudv; devr≤=t; 57
vOkdeVyupdevI c sun;ªI cwv s¢mI
    e            R
nvog[snSy sut;SteW;' k˘sStu pUvj" 58
Nyg[o/í sun;m; c tq; k˚" su.W,"  U
r;∑^p;loåq sutnurn;vOi∑Stu pui∑m;n( 59
teW;' Svs;r" pç;sNk's; k˘svtI tq;
               100
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]sutnU r;∑^p;lI c k˚; cwv vr;©n; 60
   e
¨g[sn" sh;pTyo Vy;:y;t" k⁄kro∫v" ⁄
  ⁄
k⁄kr;,;…mm' v'x' /;ry•…mt*js;m( 61
a;Tmno ivpul' v'x' p[j;v;n;“uy;•r" 62
   îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e vO‚„,v'xinÂp,' n;m pçdxoå?y;y" 15

              Wo@xoå?y;y"
           t];d* s];…jdup;:y;nv,Rnm(
              lomhWR, ¨v;c
.jm;nSy pu]oåq rqmu:yo ivdUrq"
r;j;…/dev" xUrStu ivdUrqsutoå.vt( 1
r;j;…/devSy sut; j…Dre vIyRvˇr;"
dˇ;itdˇ* b≤ln* xo,;ê" êetv;hn" 2
xmI c d<@xm;R c dNtx]uí x]u…jt(
≈v,; c ≈ivœ; c Svs;r* s'b.Uvtu" 3
x…mpu]" p[it=]" p[it=]Sy c;Tmj"
Svy'.oj" Svy'.oj;∫idk" s'b.Uv h 4
       u
tSy pu]; b.UvihR sveR .Impr;£m;"
     [
’tvm;RgjSteW;' xt/Nv; tu m?ym" 5
dev;Ntí nr;Ntí ….WGvwtr,í y"
sud;Ntí;itd;Ntí ink;Xy" k;mdM.k" 6
dev;NtSy;.vTpu]o iv√;NkMblbihRW"
asm*j;" sutStSy n;sm*j;í t;vu.* 7
aj;tpu];y sut;Np[dd;vsm*jse
  '^
sud∑í suc;®í ’„, îTyN/k;" SmOt;" 8
g;N/;rI cwv m;{I c £o∑ë.;yeR b.Uvtu"
                    101
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
g;N/;rI jny;m;s an…m]' mh;blm( 9
m;{I yu/;…jt' pu]' tto vw devmI/uWm(
an…m]m…m];,;' jet;rmpr;…jtm( 10
an…m]suto inflo inflto √* b.Uvtu"
  e         e
p[sní;q s];…jCz]usn;…jt;vu.* 11
   e
p[sno √;rvTy;' tu invsNyo mh;m…,m(
               u
idVy' SymNtk˘ n;m s sUy;RdplB/v;n( 12
          R
tSy s];…jt" sUy" s%; p[;,smoå.vt(
s kd;…c…•x;p;ye rqen r…qn;' vr" 13
        ë u
toykÀlmp" Sp[∑mpSq;tu' yy* rivm(
tSyopitœt" sUy| ivvSv;ng[t" iSqt" 14
      R
ivSp∑mUitR.gv;'Stejom<@lv;iNv.u"
aq r;j; ivvSvNtmuv;c iSqtmg[t" 15
yqwv Vyo…ª pXy;…m sd; Tv;' JyoitW;' pte
tejom<@≤ln' dev' tqwv purt" iSqtm( 16
ko ivxeWoåiSt me Tvˇ" s:yenopgtSy vw
    u
EtCz^Tv; tu .gv;Nm…,rà' SymNtkm( 17
Svk<#;dvmuCy;q Ek;Nte NyStv;iNv.u"
tto ivg[hvNt' t' ddxR nOpitStd; 18
p[Iitm;nq t' ÎÇ; muÙt| ’tv;Nkq;m(
tm….p[iSqt' .Uyo ivvSvNt' s s]…jt( 19
lok;N.;syse sv;RNyen Tv' stt' p[.o
tdetNm…,rà' me .gvNd;tumhR…s 20
tt" SymNtkm…,' dˇv;N.;SkrStd;
s tm;b?y ngrI' p[ivvex mhIpit" 21
t' jn;" pyR/;vNt sUyoRåy' gCztIit h
                102
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]Sv;' purI' s iv…s„m;y r;j; TvNt"pur' tq; 22
   e
t' p[sn…jt' idVy' m…,rà' SymNtkm(
           e
dd* .[;]e nrpit" p[M,; s];…jduˇmm( 23
s m…," SyNdte ®Km' vO„<yN/kinvexne
k;lvWIR c pjRNyo n c Vy;…/.y' Á.Ut( 24
          e
≤lPs;' c£É p[snSy m…,ràe SymNtkÉ
goivNdo n c t' le.e xˇ_oåip n jh;r s" 25
            e
kd;…cNmOgy;' y;t" p[snSten .UiWt"
SymNtk’te …s'h;√/' p[;p vnecr;t( 26
aq …s'h' p[/;vNtmO=r;jo mh;bl"
inhTy m…,rà' td;d;y p[;ivxÌuh;m( 27
              e
tto vO„<yN/k;" ’„,' p[snv/k;r,;t(
         R ±
p[;qRn;' t;' m,ebıv; svR Ev xxi˚re 28
s x˚‰m;no /m;RTm; ak;rI tSy kmR,"
a;h·r„ye m…,…mit p[itD;y vn' yy* 29
     e
y] p[sno mOgy;' Vycrˇ] c;Pyq
  e
p[snSy pd' gOÁ pu®Wwr;¢k;·r…." 30
A=vNt' …g·rvr' ivN?y' c …g·rmuˇmm(
aNveWyNp·r≈;Nt" s ddxR mh;mn;" 31
       e
s;ê' ht' p[sn' tu n;ivNdt c tNm…,m(
        e
aq …s'h" p[snSy xrIrSy;ivdUrt" 32
             ≥
A=e, inhto Î∑" pdwA=Stu sU…ct"
pdwStwriNvy;y;q guh;mO=Sy m;/v" 33
s ih A=…ble v;,I' xu≈;v p[mde·rt;m(
/;}y; k⁄m;rm;d;y sut' j;Mbvto i√j;" 34
£°@yNTy; c m…,n; m; rodI·rTyqe·rt;m( 35
                    103
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
/;}yuv;c
      e
…s'h" p[snmv/I‚Ts'ho j;Mbvt; ht"
    ⁄
sukm;rk m; rodIStv ÁºW SymNtk" 36
             R e
Vy·ˇ_tStSy xBdSy tU,mv …bl' yy*
p[ivXy t] .gv;'StÎ=…blmÔs; 37
            '
Sq;p…yTv; …bl√;re ydULl;©≤ln; sh
x;©≥/Nv; …blSq' tu j;MbvNt' ddxR s" 38
   u    e
yuy/e v;sudvStu …ble j;Mbvt; sh
b;¸>y;mev goivNdo idvs;nek…v'xitm( 39
p[iv∑eåq …ble ’„,e bldevpur"sr;"
purI' √;rvtImeTy ht' ’„,' Nyvedyn( 40
     e
v;sudvoåip in…jRTy j;MbvNt' mh;blm(
le.e j;MbvtI' kNy;mO=r;jSy s'mt;m( 41
m…,' SymNtk˘ cwv jg[;h;Tmivxuıye
anunIy=Rr;j' tu inyRy* c tto …bl;t( 42
¨p;y;d(√;rk;' ’„," s ivnItw" pur"srw"
Ev' s m…,m;˙Ty ivxo?y;Tm;nmCyut" 43
dd* s];…jte t' vw svRs;Tvts'sid
Ev' …mQy;….xSten ’„,en;…m]`;itn; 44
a;Tm; ivxo…/t" p;p;i√in…jRTy SymNtkm(
s];…jto dx Tv;sN.;y;RSt;s;' xt' sut;" 45
:y;itmNtS]ySteW;' .g'k;rStu pUvj"R
           e
vIro v;tpitíwv vsum/Stqwv c 46
k⁄m;yRí;ip itßo vw id=u :y;t; i√joˇm;"
sTy.;moˇm; t;s;' v[itnI c Î!v[t; 47
tq; p[Sv;ipnI cwv .;y;| ’„,;y t;' dd*
               104
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION        b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]s.;=o .©k;·rStu n;veyí nroˇm* 48
jD;te gu,s'p•* iv≈ut* Âps'pd;
m;{‰;" pu]oåq jDeåq vOi„,pu]o yu/;…jt" 49
jD;te tny* vO„,e" êfLk…í]kStq;
êfLk" k;≤xr;jSy sut;' .;y;RmivNdt 50
g;≤NdnI' n;m tSy;í g;" sd; p[dd* ipt;
tSy;' jDe mh;b;Û" ≈utv;nit…qip[y" 51
a£Àroåq mh;.;go jDe ivpuld≤=,"
        uR
¨pmÌuStq; mÌumdrí;·rmdRn" 52
a;·r=epStqope=" x]uh; c;·rmejy"
    O       [
/mR.∞;ip /m;R c gO/.oj;N/kStq; 53
a;v;hp[itv;h* c suNdrI c vr;©n;
                 '
iv≈ut;êSy mihWI kNy; c;Sy vsu/r; 54
Âpy*vns'p•; svRsÊvmnohr;
   e e
a£Àr,og[sn;y;' sut* vw k⁄lnNdn* 55
     e
vsudvíopdeví jD;te devvcRs*
            u O ue
…c]kSy;.vNpu];" pOqivRpqrv c 56
aêg[Ivoåêb;¸í sup;êRkgveW,*
              Oe
a·r∑ne…mí sut; /moR /mR.dv c 57
sub;¸bR¸b;¸í ≈ivœ;≈v,e ≤S]y*
îm;' …mQy;….x‚St' y" ’„,Sy smud;˙t;m( 58
ved …mQy;….x;p;St' n SpOx≤Nt kd;cn 59
 îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e SymNtkp[Ty;nyninÂp,' n;m Wo@xoå?y;y" 16

                    s¢dxoå?y;y"
                   SymNtkop;:y;nv,Rnm(
                       105
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
              lomhWR, ¨v;c
yˇu s];…jte ’„,o m…,rà' SymNtkm(
       u e
dd;vh;ryä.[.oRjn xt/Nvn; 1
sd; ih p[;qRy;m;s sTy.;m;min≤Ndt;m(
a£ÀroåNtrmiNv„yNm…,' cwv SymNtkm( 2
s];…jt' tto hTv; xt/Nv; mh;bl"
r;]* t' m…,m;d;y ttoå£Àr;y dˇv;n( 3
a£ÀrStu td; ivp[; ràm;d;y coˇmm(
smy' k;ry;' c£É n;ve¥oåh' TvyeTyut 4
vym>yuTp[pTSy;m" ’„,en Tv;' p[/iWRtm(
mm;¥ √;rk; sv;R vxe itœTys'xym( 5
hte ipt·r du"%;t;R sTy.;m; mniSvnI
p[yy* rqm;®Á ngr' v;r,;vtm( 6
sTy.;m; tu t√éˇ' .ojSy xt/Nvn"
  R e
.tuinRv¥ du"%;t;R p;êRSq;≈U<yvtRyt( 7
p;<@v;n;' c dG/;n;' h·r" ’Tvodki£y;m(
k⁄Ly;qeR c;ip p;<@Ün;' Nyyojyt s;Tyikm( 8
ttSTv·rtm;gMy √;rk;' m/usdn" U
  R
pUvj' h≤ln' ≈Im;ind' vcnmb[vIt( 9
≈I’„, ¨v;c
     e   e
ht" p[sn" …s'hn s];…jCzt/Nvn;
              u
SymNtkStu md(n;mI tSy p[.rh' iv.o 10
td;roh rq' xI`[' .oj' hTv; mh;rqm(
SymNtko mh;b;ho aSm;k˘ s .iv„yit 11
lomhWR, ¨v;c
          u
tt" p[vvOte yuı' tuml' .oj’„,yo"
                106
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]xt/Nv; ttoå£Àr' svRtoidxmw=t 12
s'rB/* t;vu.* t] ÎÇ; .ojjn;dRn*
xˇ_oåip x;p;ı;idRKym£Àro n;Nvp¥t 13
apy;ne tto bu≤ı' .ojí£É .y;idRt"
yojn;n;' xt' s;g[' ˙dy; p[Typ¥t 14
iv:y;t; ˙dy; n;m xtyojng;…mnI
.ojSy v@v; ivp[; yy; ’„,myo/yt( 15
=I,;' jven ˙dy;m?vn" xtyojne
ÎÇ; rqSy Sv;' vO≤ı' xt/Nv;nmdRyt( 16
ttStSy; ht;y;Stu ≈m;T%ed;∞ .o i√j;"
     u
%muTpetrq p[;,;" ’„,o r;mmq;b[vIt( 17
≈I’„, ¨v;c
itœºh Tv' mh;b;ho Î∑doW; hy; my;
pŒ;' gTv; h·r„y;…m m…,rà' SymNtkm( 18
pŒ;mev tto gTv; xt/Nv;nmCyut"
…m…ql;m….to ivp[; j`;n prm;S]ivt( 19
SymNtk˘ c n;pXyıTv; .oj' mh;blm(
invOˇ' c;b[vIT’„,' m…,' dehIit l;©lI 20
n;StIit ’„,íov;c tto r;mo ®W;iNvt"
      R
…/KxBdpUvms’Tp[Tyuv;c jn;dRnm( 21
blr;m ¨v;c
.[;tOTv;NmWRy;MyeW SviSt teåStu v[j;Myhm(
’Ty' n me √;rky; n Tvy; n c vOi„,…." 22
p[ivvex tto r;mo …m…ql;m·rmdRn"
svRk;mw®p˙tw…mR…qlen;….pU…jt" 23
           u R
EtiSm•ev k;le tu b.[mitmt;' vr"
                    107
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
n;n;Âp;N£tUNsv;Rn;jh;r inrgRl;n( 24
dI=;my' s kvc' r=;q| p[ivvex h
SymNtk’te p[;Do g;NdIpu]o mh;yx;" 25
aq rà;in c;Ny;in /n;in iviv/;in c
Wi∑' vW;R…, /m;RTm; yDe„vev Nyyojyt( 26
a£ÀryD; îit te :y;t;StSy mh;Tmn"
b◊•d≤=,;" sveR svRk;mp[d;…yn" 27
aq duyoR/no r;j; gTv; s …m…ql;' p[."u
gd;≤x=;' tto idVy;' bldev;dv;¢v;n( 28
  [
s'ps;¥ tto r;mo vO„<yN/kmh;rqw"
a;nIto √;rk;mev ’„,en c mh;Tmn; 29
a£Àrí;N/kì" s;/Rm;y;t" pu®WWR."
hTv; s];…jt' su¢' shbN/u' mh;bl" 30
            e
D;it.ed.y;T’„,Stmup≤=tv;'Std;
apy;te td;£Àre n;vWRTp;kx;sn" 31
an;vO∑‰; td; r;∑^m.vä¸/; ’xm(
              ⁄
tt" p[s;dy;m;sur£Àr' k⁄kr;N/k;" 32
pun√;RrvtI' p[;¢e tiSmNd;npt* tt"
p[vvWR shß;=" k=e jlin/eStd; 33
         e
kNy;' c v;sudv;y Svs;r' xIls'mt;m(
a£Àr" p[dd* /Im;Np[ITyq| muinsˇm;" 34
               u
aq ivD;y yogen ’„,o b.[gt' m…,m(
s.;m?ygt" p[;h tm£Àr' jn;dRn" 35
≈I’„, ¨v;c
yˇ{à' m…,vr' tv hStgt' iv.o
tTp[yCz c m;n;hR m…y m;n;yRk˘ ’q;" 36
                108
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]Wi∑vWRgte k;le yo roWoå.UNmm;n`
s s'Â!oås’Tp[;¢Stt" k;l;Tyyo mh;n( 37
s tt" ’„,vcn;TsvRs;Tvts'sid
         u  e
p[dd* t' m…,' b.[rKlexn mh;mit" 38
ttStm;jRv;Tp[;¢' b.[ohRSt;d·r'dm"
dd* ˙∑mn;" ’„,St' m…,' b.[ve pun" 39
s ’„,hSt;Ts'p;[ ¢' m…,rà' SymNtkm(
               u
a;b?y g;≤NdnIpu]o ivrr;j;'xm;inv 40
   îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e somv'xkqn' n;m s¢dxoå?y;y" 17

               a∑;dxoå?y;y"
            t];d* .uvnkox√«pv,Rnm(
               muny Ëcu"
aho sumhd;:y;n' .vt; p·rk°itRtm(
         R
.;rt;n;' c sveW;' p;…qRv;n;' tqwv c 1
dev;n;' d;nv;n;' c gN/voRrgr=s;m(
dwTy;n;mq …sı;n;' guÁk;n;' tqwv c 2
aTy∫⁄t;in km;R…, iv£m; /mRiníy;"
iviv/;í kq; idVy; jNm c;g[‰mnuˇmm( 3
sOi∑" p[j;pte" sMyKTvy; p[oˇ_; mh;mte
        R
p[j;ptIn;' sveW;' guÁk;Psrs;' tq; 4
          u
Sq;vr' j©m' svRmTp•' iviv/' jgt(
Tvy; p[oˇ_' mh;.;g ≈ut' cwtNmnohrm( 5
k…qt' pu<yfld' pur;,' Xl+,y; …gr;
     u
mn"k,Rs%' sMyKp[I,;TymOts'…mtm( 6
îd;nI' ≈otu…mCz;m" skl' m<@l' .uv"
                    109
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
vˇ_⁄mhR…s svRD pr' k*tUhl' ih n" 7
y;vNt" s;gr; √«p;Stq; vW;R…, pvRt;"
vn;in s·rt" pu<ydev;dIn;' mh;mte 8
yTp[m;,…md' sv| yd;/;r' yd;Tmkm(
s'Sq;nmSy jgto yq;v√ˇ_⁄mhR…s 9
lomhWR, ¨v;c
          e
muny" ≈Uyt;metTs'=p;√dto mm
n;Sy vWRxten;ip vˇ_⁄' xKyoåitivStr" 10
jMbUPl=;◊y* √«p* x;Lmlí;pro i√j;"
k⁄x" £*çStq; x;k" pu„kríwv s¢m" 11
       w
Ete √«p;" smu{Stu s¢ s¢….r;vOt;"
    u u   R
lv,e=sr;sipRd…/duG/jlw" smm( 12
           e
jMbU√«p" smSt;n;metW;' m?ys'iSqt"
tSy;ip m?ye ivp[Ne {; me®" knkpvRt" 13
cturxIits;hßwyoRjnwStSy coCz^y"
p[iv∑" Wo@x;/St;d(√;i]'xNmU…›R ivStOt" 14
mUle Wo@xs;hßwivRSt;rStSy svRt"
.UpµSy;Sy xwloås* k…,Rk;k;rs'iSqt" 15
ihmv;NhemkÀ$í inW/StSy d≤=,e
nIl" êetí Í©« c ¨ˇre vWRpvRt;" 16
l=p[m;,* √* m?ye dxhIn;Stq;pre
shßi√tyoCz^;y;St;vi√St;·r,í te 17
             u
.;rt' p[qm' vW| tt" ik˘p®W' SmOtm(
h·rvW| tqwv;NyNmerodR≤=,to i√j;" 18
rMyk˘ coˇr' vW| tSywv tu ihr<mym(
¨ˇr;" k⁄rvíwv yq; vw .;rt' tq; 19
                110
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]         ì e
nvs;hßmekkmetW;' i√jsˇm;"
îl;vOt' c tNm?ye s*v,oR me®®iCz^t" 20
meroítuidRx' t] nvs;hßivStOtm(
îl;vOt' mh;.;g;íTv;rí;] pvRt;" 21
iv„kM.; ivtt; meroyoRjn;yutivStOt;"
  Re
pUv, mNdro n;m d≤=,e gN/m;dn" 22
ivpul" p…íme p;êeR sup;êRíoˇre iSqt"
kdMbSteWu jMbUí ipPplo v$ Ev c 23
Ek;dxxt;y;m;" p;dp; …g·rkÉtv"
              u
jMbU√«pSy s; jMbUn;Rmheti√≥joˇm;" 24
mh;gjp[m;,;in jMBv;StSy;" fl;in vw
        O
pt≤Nt .U.t" pOœº xIyRm;,;in svRt" 25
rsen teW;' iv:y;t; t] jMbUndIit vw
s·rTp[vtRte s; c pIyte t…•v;…s…." 26
n %edo n c d*gRN?y' n jr; ne≤N{y=y"
tTp;nSvSqmns;' jn;n;' t] j;yte 27
tIrmOˇ{s' p[;Py su%v;yuivxoiWt;
j;MbUnd;:y' .vit suv,| …sı.UW,m( 28
       R      u
.{;ê' pUvto mero" kÉtm;l' c p…íme
vWeR √π tu muin≈eœ;StyomR?ye iTvl;vOtm( 29
vn' cw]rq' pUvRe d≤=,e gN/m;dnm(
vw.;[ j' p…íme t√duˇre nNdn' SmOtm( 30
a®,od' mh;.{m…stod' sm;nsm(
sr;'Syet;in cTv;·r dev.oGy;in svRd; 31
x;Ntv;'í£k⁄Ôí k⁄rrI m;Lyv;'Stq;
      u      R
vwk˚p[m%; mero" pUvt" kÉsr;cl;" 32
                    111
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
i]kÀ$" ≤x≤xríwv pt'go ®ckStq;
inW/;dyo d≤=,tStSy kÉsrpvRt;" 33
          U R
≤x≤%v;s" svwdy" kiplo gN/m;dn"
      u
j;nu…/p[m%;St√Tp…íme kÉsr;cl;" 34
merornNtr;Ste c j#r;id„vviSqt;"
xƒkÀ$oåq AW.o h'so n;gStq;pr;" 35
k;lÔr;¥;í tq; ¨ˇre kÉsr;cl;"
    R
ctudx shß;…, yojn;n;' mh;purI 36
mero®p·r ivp[Ne {; b[˜," k…qt; idiv
tSy;' smNttí;∑* idx;su ividx;su c 37
îN{;idlokp;l;n;' p[:y;t;" p[vr;" pur"
iv„,up;divin„£;Nt; Pl;vyNtINdum<@lm( 38
     [
smNt;d(b˜," puy;| g©; ptit vw idiv
s; t] pitt; id=u ctu/;R p[Typ¥t 39
              R
sIt; c;lknNd; c c=ub/;[ c vw £m;t(
  Re
pUv, sIt; xwl;∞ xwl' y;NTyNt·r=g; 40
     R R      w
ttí pUvvWe, .{;êenit s;,Rvm(
             w
tqwv;lknNd; c d≤=,enTy .;rtm( 41
p[y;it s;gr' .UTv; s¢.ed; i√joˇm;"
c=uí p…ím…grIntITy skl;'Stt" 42
       u
p…ím' kÉtm;l;:y' vWRmNveit s;,Rvm(
.{; tqoˇr…grInuˇr;'í tq; k⁄Ân( 43
atITyoˇrmM.o…/' sm>yeit i√joˇm;"
a;nIlinW/;y;m* m;LyvÌN/m;dn* 44
tyomR?ygto me®" k…,Rk;k;rs'iSqt"
        u
.;rt;" kÉtm;l;í .{;ê;" k⁄rvStq; 45
               112
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]pT];…, lokxwlSy my;Rd;xwlb;Át"
j#ro devkÀ$í my;Rd;pvRt;vu.* 46
t* d≤=,oˇr;y;m;v;nIlinW/;yt*
            R
gN/m;dnkìl;s* pUvpí;ˇu t;vu.* 47
axIityojn;y;m;v,Rv;NtVyRviSqt*
inW/" p;·ry;]í my;Rd;pvRt;vu.* 48
t* d≤=,oˇr;y;m;v;nIlinW/;yt*
mero" p…ímidG.;ge yq; pUv*R tq; iSqt* 49
i]Í©o j;®…/íwv ¨ˇr* vWRpvRt*
   R
pUvpí;yt;vet;v,Rv;NtVyRviSqt* 50
îTyete ih my; p[oˇ_; my;Rd;pvRt; i√j;"
           R
j#r;viSqt; meroyeW;' √* √* ctuidRxm( 51
meroítuidRx' ye tu p[oˇ_;" kÉsrpvRt;"
xIt;Nt;¥; i√j;SteW;mtIv ih mnohr;" 52
xwl;n;mNtr{o<y" …sıc;r,seivt;"
surMy;…, tq; t;su k;nn;in pur;…, c 53
l+mIiv„<v…¶sUyNRe {dev;n;' muinsˇm;"
t;Sv;ytnvy;R…, ju∑;in nrik˘nrw" 54
gN/vRy=r=;'…s tq; dwtyd;nv;"e
£°@≤Nt t;su rMy;su xwl{o,I„vhinRxm( 55
.*m; Áºte SmOt;" Svg;R /…mR,;m;ly; i√j;"
  e
nwtWu p;pkt;Rro y;≤Nt jNmxtwrip 56
.{;êe .gv;iNv„,ur;Ste hy≤xr; i√j;"
      u          R
v;r;h" kÉtm;le tu .;rte kÀmÂp/Ok™ 57
mTSyÂpí goivNd" k⁄®„v;Ste sn;tn"
               R
ivêÂpe, svR] svR" sveêro h·r" 58
                    113
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
svRSy;/;r.Utoås* i√j; a;Steå≤%l;Tmk"
      u
y;in ik˘p®W;¥;in vW;R<y∑* i√joˇm;" 59
n teWu xoko n;y;so no√πg" =u∫y;idkm(
               u
suSq;" p[j; inr;t˚;" svRd"%ivv…jRt;" 60
dx√;dxvW;R,;' shß;…, iSqr;yuW"
  e
nwtWu .*m;NyNy;in =u≤Tpp;s;id no i√j;" 61
’t]et;idk; nwv teWu Sq;neWu kLpn;
   R e R
sve„vetWu vWeWu s¢ s¢ k⁄l;cl;"
           U
n¥í xtxSte>y" p[st; y; i√joˇm;" 62
   îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e .uvnkox√«pv,Rn' n;m;∑;dxoå?y;y" 18

              Ekon…v'xoå?y;y"
               jMbU√«pv,Rnm(
               lomhWR, ¨v;c
             w
¨ˇre, smu{Sy ihm;{eív d≤=,e
vW| t∫;rt' n;m .;rtI y] s'tit" 1
nvyojns;hßo ivSt;rí i√joˇm;"
   U
kmR.…m·ry' SvgRmpvg| c pOCzt;m( 2
mheN{o mly" sÁ" xu·ˇ_m;nO=pvRt"
ivN?yí p;·ry;]í s¢;] k⁄lpvRt;" 3
at" s'p;[ Pyte SvgoR mu·ˇ_mSm;Tp[y;it vw
ityRKTv' nrk˘ c;ip y;NTyt" pu®W; i√j;" 4
ît" SvgRí mo=í m?y' c;Nte c gCzit
n %LvNy] mTy;Rn;' kmR .Um* iv/Iyte 5
.;rtSy;Sy vWRSy nv .ed;…•x;my
        u
îN{√«p" ksetm;'St;m[p,oR g.iStm;n( 6
                 114
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]n;g√«pStq; s*Myo gN/vRSTvq v;®,"
                O
ay' tu nvmSteW;' √«p" s;grs'vt" 7
yojn;n;' shß' c √«poåy' d≤=,oˇr;t(
pUvRe ikr;t;iStϲNt pɒme yvn;" iSqt;" 8
b[;˜,;" =i]y; vwXy; m?ye xU{;í .;gx"
îJy;yuıv…,Jy;¥vOiˇmNto VyviSqt;" 9
xt&cN{.;g;¥; ihmvTp;din"sOt;"
vedSmOitmu%;í;Ny;" p;·ry;]o∫v; mune 10
nmRd;surm;¥;í n¥o ivN?yivin"sOt;"
               u
t;pIpyo„,IinivRN?y;k;verIp[m%; ndI" 11
A=p;do∫v; Áºt;" ≈ut;" p;p' hr≤Nt y;"
god;vrI.ImrqI’„,ve<y;idk;Stq; 12
sÁp;do∫v; n¥" SmOt;" p;p.y;ph;"
         [ u
’tm;l;t;m[p,IRpm%; mlyo∫v;" 13
       ⁄
i]s;'?yiWRkLy;¥; mheN{p[.v;" SmOt;"
AiWk⁄Ly;k⁄m;r;¥;" xu·ˇ_mTp;ds'.v;" 14
a;s;' n¥upn¥í sNTyNy;Stu shßx"
t;iSvme k⁄®pç;lm?ydex;dyo jn;" 15
  Re
pUvdx;idk;íwv k;mÂpinv;…sn"
p*<@^;" k≤l©; mg/; d;≤=,;Ty;í svRx" 16
                  R
tq; pr;NTy;" s*r;∑[;" xU{;.Ir;Stq;bud;"
m;®k; m;lv;íwv p;·ry;]inv;…sn" 17
s*vIr;" swN/v;p•;" x;Lv;" x;klv;…sn"
m{;r;m;Stq;Mbœ;" p;rsIk;dyStq; 18
a;s;' ipb≤Nt s≤ll' vs≤Nt s·rt;' sd;
smopet; mh;.;g ˙∑pu∑jn;k⁄l;" 19
                    115
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
vs≤Nt .;rte vWeR yug;Ny] mh;mune
’t' ]et; √;pr' c k≤lí;Ny] n Kv…ct( 20
tpStPy≤Nt ytyo ju◊te c;] yæJvn"
d;n;in c;] dIyNte prlok;qRm;dr;t( 21
    R
pu®WwyDpu®Wo jMbU√«pe sdeJyte
   R
yDwyDmyo iv„,urNy√«peWu c;Nyq; 22
a];ip .;rt' ≈eœ' jMbU√«pe mh;mune
       Ue
yto ih kmR.rW; ytoåNy; .og.Umy" 23
a] jNmshß;,;' shßwrip sˇm
            u
kd;…cLl.te jNtum;Rn„y' pu<ys'cyn( 24
g;y≤Nt dev;" ikl gItk;in
/Ny;Stu ye .;rt.U…m.;ge
         uU
Svg;Rpvg;RSpdhet.te
.v≤Nt .Uy" pu®W; mnu„y;" 25
km;R<ys'k‚LpttTfl;in
s'NySy iv„,* prm;TmÂpe
av;Py t;' kmRmhImnNte
tiSm'Lly' ye Tvml;" p[y;≤Nt 26
j;nIm no tTkÀvy' ivlIne
     [
SvgRpde kmR…, dehbN/m(
p[;PSy≤Nt /Ny;" %lu te mnu„y;
      e
ye .;rten≤N{yivp[hIn;" 27
nvvW| c .o ivp[; jMbU√«p…md' my;
           e
l=yojnivSt;r' s'=p;Tk…qt' i√j;" 28
jMbU√«p' sm;vOTy l=yojnivStr"
.o i√j; vly;k;r" iSqt" =Irod…/bRih" 29
               116
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(      [Brahma PurŒna]     îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e jMbU√«pinÂp,' n;mwkon…v'xoå?y;y" 19

                …v'xoå?y;y"
                jMbU√«pv,Rnm(
               lomhWR, ¨v;c
             '
=;roden yq; √«po jMbUsDoå….vei∑t"
   e
s'v∑‰ =;rmud…/' Pl=√«pStq; iSqt" 1
jMbU√«pSy ivSt;r" xts;hßs'…mt"
s Ev i√gu,o ivp[;" Pl=√«peåPyud;˙t" 2
s¢ me/;itqe" pu];" Pl=√«peêrSy vw
≈eœ" x;Nt.yo n;m ≤x≤xrStdnNtrm( 3
su%odyStq;nNd" ≤xv" =emk Ev c
 u
/[ví s¢mSteW;' Pl=√«peêr; ih te 4
pUv| x;Nt.y' vW| ≤x≤xr' su%d' tq;
               u
a;nNd' c ≤xv' cwv =emk˘ /[vmev c 5
my;Rd;k;rk;SteW;' tq;Nye vWRpvRt;"
s¢wv teW;' n;m;in Í,u?v' muinsˇm;" 6
gomedíwv cN{í n;rdo dNdu….Stq;
somk" sumn;" xwlo vw.;[ jíwv s¢m" 7
          R e
vW;RcleWu rMyeWu vWe„vetWu c;n`;"
vs≤Nt devgN/vRsiht;" siht' p[j;" 8
teWu pu<y; jnpd; vIr; n …m[yte jn"
n;/yo Vy;/yo v;ip svRk;lsu%' ih tt( 9
teW;' n¥í s¢wv vW;R,;' tu smu{g;"
n;mtSt;" p[v+y;…m ≈ut;" p;p' hr≤Nt y;" 10
anut¢; ≤x%; cwv ivp[;x; i]idv; £mu"
                    117
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
amOt; su’t; cwv s¢wt;St] inªg;" 11
Ete xwl;Stq; n¥" p[/;n;" k…qt; i√j;"
=u{n¥Stq; xwl;St] s≤Nt shßx" 12
t;" ipb≤Nt sd; ˙∑; ndIjRnpd;Stu te
avsipR,I ndI teW;' n cwvoTsipR,I i√j;" 13
n te„viSt yug;vSq; teWu Sq;neWu s¢su
              w
]et;yugsm" k;l" svRdv i√joˇm;" 14
Pl=√«p;idkÉ ivp[;" x;k√«p;≤NtkÉWu vw
pçvWRshß;…, jn; jIvNTyn;my;" 15
/mRítuivR/SteWu v,;R≈miv.;gj"
v,;Rí t] cTv;rSt;Nbu/;" p[vd;…m v" 16
a;yRk;" k⁄rvíwv ivivê; .;ivní ye
ivp[=i]yvwXy;Ste xU{;í muinsˇm;" 17
     O
jMbUv=p[m;,Stu tNm?ye sumh;t®"
Pl=St•;ms'Doåy' Pl=√«po i√joˇm;" 18
           R Rw
îJyte t] .gv;'Stwv,r;yRk;id…."
somÂpI jgTß∑; svR" sveêro h·r" 19R
Pl=√«pp[m;,en Pl=√«p" sm;vOt"
    e u
tqwv=rsoden p·rveW;nuk;·r,; 20
îTyet√o muin≈eœ;" Pl=√«p ¨d;˙t"
   ee
s'=p, my; .Uy" x;Lml' t' inbo/t 21
x;LmlSyeêro vIro vpu„m;'StTsut; i√j;"
teW;' tu n;m s'D;in s¢vW;R…, t;in vw 22
êetoåq h·rtíwv jImUto roihtStq;
  u        [
vw¥to m;nsíwv sup.í i√joˇm;" 23
x;Lmní smu{oås* √«pen=rsodk" e u
                118
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]        e        O
ivSt;r;id≠√gu,n;q svRt" s'vt" iSqt" 24
t];ip pvRt;" s¢ ivDey; ràyony"
vW;R….VyÔk;Ste tu tq; s¢wv inªg;" 25
   u
k⁄mdío•tíwv tOtIyStu bl;hk"
{o,o y] mh*W?y" s ctuqoR mhI/r" 26
k˚Stu pçm" Wœo mihW" s¢mStq;
kk⁄µ;NpvRtvr" s·r•;m;Nyto i√j;" 27
≈o,I toy; ivtO„,; c cN{; xu£; ivmocnI
invO·ˇ" s¢mI t;s;' SmOt;St;" p;px;≤Ntd;" 28
êet' c loiht' cwv jImUt' h·rt' tq;
  u          [
vw¥t' m;ns' cwv sup.' n;m s¢mm( 29
             R u
s¢wt;in tu vW;R…, c;tuv<yRyt;in c
v,;Rí x;Lmle ye c vsNTyeWu i√joˇm;" 30
kipl;í;®,;" pIt;" ’„,;íwv pOqKpOqk™
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;íwv yj≤Nt tm( 31
.gvNt' smStSy iv„,um;Tm;nmVyym(
    U     Ÿ R
v;yu.t' m%≈eœyJv;no yDs'iSqtm( 32
dev;n;m] s;'in?ymtIv sumnohre
              R
x;Lm≤lí mh;vO=o n;minvOiˇk;rk" 33
       e
EW √«p" smu{, suroden sm;vOt"
           w
ivSt;r;Cz;Lmleív smen tu smNtt" 34
surodk" p·rvOt" k⁄x√«pen svRt"
               e
x;LmlSy tu ivSt;r;id≠√gu,n smNtt" 35
Jyoit„mt" k⁄x√«pe Í,u?v' tSy pu]k;n(
      u w
¨≤∫do ve,m;'ív Svwrqo rN/no /Oit" 36
p[.;kroåq kiplSt•;ª; vWRpıit"
                    119
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
           w   e
tSy;' vs≤Nt mnuj" sh dwtyd;nv;" 37
            u
tqwv devgN/v;R y=ik˘p®W;dy"
v,;RSt];ip cTv;ro inj;nuœ;ntTpr;" 38
d…mn" xui„m," òeh; m;Ndh;í i√joˇm;"
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;í;nu£moidt;" 39
       R
yqoˇ_kmRktOTv;TSv;…/k;r=y;y te
t] te tu k⁄x√«pe b[˜Âp' jn;dRnm( 40
         [
yjNt" =pyNTyugm…/k;rflp[dm(
iv&mo hemxwlí ¥uitm;Npui∑m;'Stq; 41
  e
k⁄xxyo h·ríwv s¢mo mNdr;cl"
vW;Rcl;Stu s¢wte √«pe t] i√joˇm;" 42
n¥í s¢ t;s;' tu v+ye n;m;Nynu£m;t(
/Utp;p; ≤xv; cwv piv]; s'mitStq; 43
iv¥udM.o mhI c;Ny; svRp;phr;iSTvm;"
aNy;" shßxSt] =u{n¥Stq;cl;" 44
k⁄x√«pe k⁄xStMb" s'Dy; tSy tTSmOtm(
tTp[m;,en s √«po `Otoden sm;vOt" 45
`Otodí smu{o vw £*ç√«pen s'vt" O
£*ç√«po muin≈eœ;" ≈Uyt;' c;pro mh;n( 46
k⁄x√«pSy ivSt;r;id≠√gu,o ySy ivStr"
£*ç√«pe ¥uitmt" pu];" s¢ mh;Tmn" 47
t•;m;in c vW;R…, teW;' c£É mh;mn;"
k⁄xgo mNdgío„," pIvroåq;N/k;rk" 48
muiní duNdu….íwv s¢wte tTsut; i√j;"
          e
t];ip devgN/vRsivt;" sumnorm;" 49
vW;Rcl; muin≈eœ;SteW;' n;m;in .o i√j;"
               120
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]£*çí v;mníwv tOtIyí;N/k;rk" 50
devv[to /míwv tq;Ny" pu<@rIkv;n(
duNdu….í mh;xwlo i√gu,;Ste prSprm( 51
√«p;d(√«peWu ye xwl;Stq; √«p;in te tq;
   R e       w
vWe„vetWu rMyeWu vWRxlvreWu c 52
invs≤Nt inr;t˚;" sh devg,w" p[j;"
pu„kl; pu„kr; /Ny;Ste :y;t;í i√joˇm;" 53
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;í;nu£moidt;"
t] n¥o muin≈eœ; y;" ipb≤Nt tu te sd; 54
s¢ p[/;n;" xtxStq;Ny;" =u{inªg;"
     u
g*rI k⁄m√tI cwv s'?y; r;i]mRnojv; 55
:y;ití pu<@rIk; c s¢wt; vWRinªg;"
      RR       R
t];ip v,w.gv;Npu„kr;¥wjn;dRn" 56
?y;nyogw ®{Âp ÈJyte yDs'in/*
        e
£*ç√«p" smu{, d…/m<@odkÉn tu 57
a;vOt" svRt" £*ç√«ptuLyen m;nt"
d…/m<@odkí;ip x;k√«pen s'vt" 58 O
             e
£*ç√«pSy ivSt;ri√gu,n i√joˇm;"
x;k√«peêrSy;ip .VySy sumh;Tmn" 59
s¢wv tny;SteW;' dd* vW;R…, s¢ s"
           ⁄
jldí k⁄m;rí sukm;ro mnIrk" 60
k⁄smodí mod;ik" s¢mí mh;&m"
tTs'D;Nyev t];ip s¢ vW;R<ynu£m;t( 61
t];ip pvRt;" s¢ vWRivCzπdk;rk;"
  R
pUvSt]ody…g·rjRl/;rStq;pr" 62
tq; rwvtk" Xy;mStqwv;M.o…g·ri√≥j;"
                    121
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
a;iStkÉyStq; rMy" kÉsrI pvRtoˇm" 63
x;kí;] mh;vO=" …sıgN/vRsivt"    e
yTpT]v;ts'Spx;Rd;Ò;do j;yte pr" 64
           R
t] pu<y; jnpd;í;tuv<yRsmiNvt;"
invs≤Nt mh;Tm;no inr;t˚; inr;my;" 65
n¥í;] mh;pu<y;" svRp;p.y;ph;"
   ⁄              u
sukm;rI k⁄m;rI c n≤lnI re,k; c y; 66
     u
î=uí /enk; cwv g.StI s¢mI tq;
aNy;STvyutxSt] =u{n¥o i√joˇm;" 67
mhI/r;Stq; s≤Nt xtxoåq shßx"
t;" ipb≤Nt mud; yuˇ_; jld;idWu ye iSqt;" 68
  R          R
vWeWu ye jnpd;ítuq;RqsmiNvt;"
n¥í;] mh;pu<y;" Svg;Rd>yeTy meidnIm( 69
/mRh;innR te„viSt n s'hWoR n xuˇ_q;
                e
my;Rd;VyuT£mí;ip teWu dexWu s¢su 70
mg;í m;g/;íwv m;ns; mNdg;Stq;
mg; b[;˜,.U…yœ; m;g/;" =i]y;Stu te 71
vwXy;Stu m;ns;SteW;' xU{; Dey;Stu mNdg;"
               R
x;k√«pe iSqtwivR„,u" sUyÂp/ro h·r" 72
yqoˇ_ì·rJyte sMy‘mR….inRyt;Tm…."
x;k√«pStto ivp[;" =Iroden smNtt" 73
x;k√«pp[m;,en vlyenv vei∑t" e
=Ir;æB/" svRto ivp[;" pu„kr;:yen vei∑t" 74
             e
√«pen x;k√«p;ˇu i√gu,n smNtt"
pu„kre svnSy;ip mh;vItoå.vTsut" 75
/;tikí tyoSt√d(√π vWeR n;ms'…Dte
                122
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]mh;vIt' tqwv;Nyı;tk°%<@s'…Dtm( 76
Ekí;] mh;.;g;" p[:y;to vWRpvRt"
m;nsoˇrs'Do vw m?yto vly;’it" 77
yojn;n;' shß;…, Ë?v| pç;xduiCz^t"
t;vdev c ivStI,R" svRt" p·rm<@l" 78
pu„kr√«pvly' m?yen iv.j…•v
iSqtoås* ten iviCz•' j;t' vWR√y' ih tt( 79
       ì
vly;k;rmekk˘ tyomR?ye mh;…g·r"
dxvWRshß;…, t] jIv≤Nt m;nv;" 80
inr;my; ivxok;í r;g√πWivv…jRt;"
a/moˇm* n te„v;St;' n v?yv/k* i√j;" 81
    U
ne„y;Rsy; .y' roWo doWo lo.;idk˘ n c
mh;vIt' bihvRW| /;tk°%<@mNtt" 82
m;nsoˇrxwlSy devdwTy;idseivtm(
sTy;nOte n t];St;' √«pe pu„krs'…Dte 83
n t] n¥" xwl; v; √«pe vWR√y;iNvte
            w
tuLyveW;Stu mnuj; devSt]wkÂip," 84
v,;R≈m;c;rhIn' /m;Rhr,v…jRtm(
           U
]yIv;ˇ;‹d<@nIitxu≈W;riht' c tt( 85
vWR√y' tto ivp[; .*mSvgoRåymuˇm"
svRSy su%d" k;lo jr;rogivv…jRt" 86
pu„kre /;tk°%<@º mh;vIte c vw i√j;"
Nyg[o/" pu„kr√«pe b[˜," Sq;nmuˇmm( 87
tiSm…•vsit b[˜; pUJym;n" sur;sur"  w
Sv;dUdkÉnod…/n; pu„kr" p·rvei∑t" 88
smen pu„krSywv ivSt;r;Nm<@l;ˇq;
                    123
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
        w
Ev' √«p;" smu{Stu s¢ s¢….r;vOt;" 89
√«píwv smu{í sm;n* i√gu,* pr*
            e
py;'…s svRd; svRsmu{Wu sm;in vw 90
NyUn;it·rˇ_t; teW;' kd;…c•wv j;yte
             e
Sq;lISqm…¶s'yog;du{ik s≤ll' yq; 91
     O
tqeNduvı* s≤llmM.o/* muinsˇm;"
aNyUn;nit·rˇ_;í v/RNTy;po Ós≤Nt c 92
¨dy;Stmne iTvNdo" p=yo" xuKl’„,yo"
dxoˇr;…, pçwv a©ël;n;' xt;in c 93
ap;' vO≤ı=y* Î∑* s;mu{I,;' i√joˇm;"
.ojn' pu„kr√«pe t] SvymupiSqtm( 94
.uÔ≤Nt W@^s' ivp[;" p[j;" sv;R" sdwv ih
Sv;dUdkSy p·rto ÎXyte loks'iSqit" 95
i√gu,; k;çnI .U…m" svRjNtuivv…jRt;
lok;lokStt" xwlo yojn;yutivStOt" 96
    e
¨Cz^y,;ip t;v≤Nt shß;<y;vloih s"
ttStm" sm;vOTy t' xwl' svRt" iSqtm( 97
tmí;<@k$;hen smNt;Tp·rvei∑tm(
pç;xTkoi$ivSt;r; seymuvIR i√joˇm;" 98
shwv;<@k$;hen s√«p; smhI/r;
              U
sey' /;]I iv/;]I c svR.tgu,;…/k;
           R
a;/;r.Ut; jgt;' sveW;' s; i√joˇm;" 99
  îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e smu{√«pp·rm;,v,Rn' n;m …v'xoå?y;y" 20

             Ek…v'xoå?y;y"
           t];d* p;t;lp[m;,v,Rnm(
                124
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]              lomhWR, ¨v;c
ivSt;r EW k…qt" pO…qVy; muinsˇm;"
s¢itStu shß;…, tduCz^;yoåip kQyte 1
        ì
dxs;hßmekk˘ p;t;l' muinsˇm;"
atl' ivtl' cwv intl' sutl' tq; 2
tl;tl' rs;tl' p;t;l' c;ip s¢mm(
’„,; xuKl;®,; pIt; xkúr; xwlk;çnI 3
.Umyo y] ivp[Ne {; vrp[;s;dxo….t;"
       e
teWu d;nvdwtyj;ty" xtx" iSqt;" 4
n;g;n;' c mh;©;n;' D;tyí i√joˇm;"
SvloRk;dip rMy;…, p;t;l;nIit n;rd" 5
p[;h SvgRsdom?ye p;t;le>yo gto idvm(
a;Ò;dk;·r," xu.;[ m,yo y] sup.;" 6[
n;g;.r,.UW;í p;t;l' kÉn tTsmm(
dwTyd;nvkNy;….·rtíetí xo….te 7
             u
p;t;le kSy n p[IitivRmˇ_Sy;ip j;yte
idv;kúrXmyo y] p[.;StNv≤Nt n;tpm( 8
x≤xní n xIt;y in≤x ¥ot;y kÉvlm(
.+y.oJymh;p;nmdmˇwí .o…g…." 9
y] n D;yte k;lo gtoåip dnuj;id…."
vn;in n¥o rMy;…, sr;'…s kml;kr;" 10
 '
puSkoikl;idl;p;í mnoD;NyMbr;…, c
                e
.UW,;NyitrMy;…, gN/;¥' c;nulpnm( 11
     u O
vI,;ve,md©;n;' in"Svn;í sd; i√j;"
Et;NyNy;in rMy;…, .;Gy.oGy;in d;nvw" 12
dwTyorgwí .uJyNte p;t;l;Ntrgocrw"
                    125
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]     b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
p;t;l;n;m/í;Ste iv„,oy;R t;msI tnu" 13
xeW;:y; yÌu,;Nvˇ_⁄' n xˇ_; dwTyd;nv;"
           Re   U
yoånNt" p#‰te …sıwdvdeviWRp…jt" 14
shß≤xrs; Vyˇ_" SviStk;ml.UW,"
f,;m…,shße, y" s iv¥oty≤Ndx" 15
sv;RNkroit invIRy;R≤Nht;y jgtoåsur;n(
             w
md;`U…,Rtne]oås* y" sdwvkk⁄<@l" 16
ikrI$I ßG/ro .;it s;…¶êet îv;cl"
nIlv;s; mdoiTsˇ_" êeth;ropxo….t" 17
s;.[g©;p[p;toås* kìl;s;i{·rvoˇm"
l;©l;sˇ_hSt;g[o …b.[Nmuxlmuˇmm( 18
¨p;Syte Svy' k;NTy; yo v;®<y; c mUty; R
kLp;Nte ySy vK]e>yo ivW;nl≤x%oJJvl" 19
s'kWR,;Tmko ®{o in„£My;iˇ jgT]ym(
s …b.[iCz%rI.UtmxeW' ≤=itm<@lm( 20
a;Ste p;t;lmUlSq" xeWoåxeWsur;…cRt"
tSy vIy| p[.;ví SvÂp' Âpmev c 21
nih v,R…ytu' xKy' D;tu' v; i]dxwrip
ySywW; skl; pOQvI f,;m…,≤x%;®,; 22
     u
a;Ste k⁄smm;lev kSt√«y| vid„yit
yd; ivjOM.teånNto md;`U…,Rtlocn" 23
        e
td; clit .UrW; s;i{toy;…/k;nn;
gN/v;RPsrs" …sı;" ik˘nrorgv;r,;" 24
n;Nt' gu,;n;' gCz≤Nt ttoånNtoåymVyy"
ySy n;gv/UhStwl;Ript' h·rcNdnm( 25
muÛ" ê;s;inl;ySt' y;it idKp$v;st;m(
              126
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(     [Brahma PurŒna]         R
ym;r;?y pur;,iWRggoR JyotI'iW tÊvt" 26
D;tv;Nskl' cwv in…mˇpi#t' flm(
  e    R
teny' n;gvye, ≤xrs; iv/Ot; mhI
…b.itR skl;'Llok;Nsdev;surm;nuW;n( 27
   îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e p;t;lp[m;,k°ˇ‹n' n;mwk…v'xoå?y;y" 21

               √;…v'xoå?y;y"
               t];d* nrkv,Rnm(
               lomhWR, ¨v;c
ttí;nNtr' ivp[; nrk; r*rv;dy"
              u
p;ipno yeWu p;TyNte t;HxO,?v' i√joˇm;" 1
r*rv" x*kro ro/St;no ivxsnStq;
mh;Jv;lSt¢k⁄@‰o mh;lo.o ivmohn" 2
®…/r;N/o vs;t¢" ’mIx" ’…m.ojn"
a…spT]vn' ’„,o l;l;.=í d;®," 3
tq; pUyvh" p;po viˆJv;lo Á/"≤xr;"
sd'x" ’„,sU]í tmí;vI…crev c 4
ê.ojnoåq;p[itœom-a;vI…cí tq;pr"
îTyevm;dyí;Nye nrk; .Oxd;®,;" 5
ymSy ivWye `or;" xS];…¶ivWd≤xRn"
pt≤Nt yeWu pu®W;" p;pkmRrt;í ye 6
kÀ$s;=I tq; sMyKp=p;ten yo vdet(
yí;NydnOt' v·ˇ_ s nro y;it r*rvm( 7
 U
.[,h; purhNt; c goflí muinsˇm;"
y;≤Nt te r*rv' `or' yíoCz™v;sinro/k" 8
sur;po b[˜h; ht;R suv,RSy c xUkre
                    127
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
             uw
p[y;it nrkÉ yí tw" s'sgRmpit vw 9
r;jNyvwXyh; cwv tqwv gu®tLpg"
t¢k⁄M.e SvsOg;mI h≤Nt r;j.$' c y" 10
m;?vIiv£y’Nv?yp;l" kÉsriv£yI
t¢lohe ptNTyete yí .ˇ_' p·rTyjet( 11
sut;' òuW;' c;ip gTv; mh;Jv;le inp;Tyte
avmNt; guÂ,;' yo yí;£o∑; nr;/m" 12
veddUW…yt; yí vediv£ykí y"
agMyg;mI yí Sy;ˇe y;≤Nt xbl' i√j;" 13
c*ro ivmohe ptit my;Rd;dUWkStq;
       π
devi√jiptO√∑; ràdUW…yt; c y" 14
s y;it ’…m.+ye vw ’mIxe tu du·ri∑’t(
   e
iptOdv;itqINyStu pyRXn;it nr;/m" 15
l;l;.+ye s y;Tyuge[ xrkt;R c ve/kÉ
kroit k…,Rno yí yí %@±g;id’•r" 16
p[y;NTyete ivxsne nrkÉ .Oxd;®,e
asTp[itg[hIt; c nrkÉ y;Ty/omu%e 17
ay;Jyy;jkSt] tq; n=]sUck"
’…mpUye nríwko y;it …m∑;•.uKsd; 18
l;=;m;'srs;n;' c itl;n;' lv,Sy c
iv£Ét; b[;˜,o y;it tmev nrk˘ i√j;" 19
      ⁄
m;j;Rrk⁄‘$Cz;gêvr;hivh'gm;n(
poWy•rk˘ y;it tmev i√jsˇm;" 20
r©opjIvI kìvtR" k⁄<@;xI grdStq;
sUcI m;ihiWkíwv pvRg;mI c yo i√j" 21
ag;rd;hI …m]fl" xk⁄ing[;my;jk"
               128
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]®…/r;N/e ptNTyete som' iv£°,te c ye 22
m/uh; g[;mhNt; c y;it vwtr,I' nr"
ret"p;n;idkt;Rro my;Rd;.eidní ye 23
te ’Cz^π y;NTyx*c;í k⁄hk;jIivní ye
               w
a…spT]vn' y;it vnCzπdI vOqv y" 24
a*r….[k; mOgVy;/; viˆJv;le pt≤Nt vw
y;≤Nt t]wv te ivp[; yí;p;kÉWu viˆd" 25
v[toplopko yí Sv;≈m;i√Cyutí y"
   '
s'dxy;tn;m?ye pttSt;vu.;vip 26
idv; Sv“eWu SyNdNte ye nr; b[˜c;·r,"
  w
pu]r?y;ipt; ye tu te pt≤Nt ê.ojne 27
Ete c;Nye c nrk;" xtxoåq shßx"
yeWu du„’tkm;R," pCyNte y;tn;gt;" 28
tqwv p;p;Nyet;in tq;Ny;in shßx"
         R
.uJyNte j;itpu®Wwnrk;Ntrgocrw" 29
             R
v,;R≈miv®ı' c kmR k⁄v≤Nt ye nr;"
kmR,; mns; v;c; inryeWu pt≤Nt te 30
a/"≤xro….Î≥XyNte n;rkìidRiv devt;"
dev;í;/omu%;Nsv;Rn/" pXy≤Nt n;rk;n( 31
Sq;vr;" ’myoåJv;í p≤=," pxvo nr;"
/;…mRk;≤S]dx;St√Nmo≤=,í yq;£mm( 32
shß.;g" p[qm;id≠√tIyoånu£m;ˇq;
sveR Áºte mh;.;g; y;vNmu·ˇ_sm;≈y;" 33
y;vNto jNtv" SvgeR t;vNto nrk*ks"
p;p’¥;it nrk˘ p[;y…íˇpr;Ñü%" 34
p;p;n;mnuÂp;…, p[;y…íˇ;in y¥q;
                    129
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
tq; tqwv s'SmOTy p[oˇ_;in prmiWR…." 35
p;pe guÂ…, gu®…, SvLp;NyLpe c ti√d"
                 u
p[;y…íˇ;in ivp[Ne {; jgu" Sv;y'.v;dy" 36
p[;y…íˇ;NyxeW;…, tp"km;RTmk;in vw
y;in teW;mxeW;,;' ’„,;nuSmr,' prm( 37
              '
’te p;peånut;po vw ySy pus" p[j;yte
p[;y…íˇ' tu tSywk˘ h·rs'Smr,' prm( 38
p[;tinR≤x tq; s'?y;m?y;ˆ;idWu s'Smrn(
n;r;y,mv;“oit s¥" p;p=y;•r" 39
     '
iv„,usSmr,;T=I,smStKlexs'cy"
mu·ˇ_' p[y;it .o ivp[; iv„,oStSy;nuk°tRn;t( 40
    e
v;sudve mno ySy jphom;cRn;idWu
tSy;Ntr;yo ivp[Ne {; devNe {Tv;idk˘ flm( 41
Kv n;kpOœgmn' punr;vOiˇl=,m(
        e e
Kv jpo v;sudvit mu·ˇ_bIjmnuˇmm( 42
tSm;dhinRx' iv„,u' s'SmrNpu®Wo i√j"
n y;it nrk˘ xuı" s'=I,;≤%lp;tk" 43
mn"p[Iitkr" SvgoR nrkSti√pyRy"
       '
nrkSvgRsDe vw p;ppu<ye i√joˇm;" 44
vSTvekmev du"%;y su%;ye„yoRdy;y c
kop;y c ytStSm;√Stu du"%;Tmk˘ k⁄t" 45
            R
tdev p[Itye .UTv; pundu"%;y j;yte
tdev kop;lyt" p[s;d;y c j;yte 46
tSm;∂u"%;Tmk˘ n;iSt n c ik˘…cTsu%;Tmkm(
mns" p·r,;moåy' su%du"%;idl=," 47
D;nmev pr' b[˜;D;n' bN/;y ce„yte
                 130
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]D;n;Tmk…md' ivê' n D;n;i√¥te prm( 48
iv¥;iv¥e ih .o ivp[; D;nmev;v/;yRt;m(
Evmetµy;:y;t' .vt;' m<@l' .uv" 49
p;t;l;in c sv;R…, tqwv nrk; i√j;"
smu{;" pvRt;íwv √«p; vW;R…, inªg;"
  e
s'=p;TsvRm;:y;t' ik˘ .Uy" ≈otu…mCzq 50
   îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e p;t;lnrkk°ˇ‹n' n;m √;…v'xoå?y;y" 22

              ]yo…v'xoå?y;y"
                Ru
            t];d* .U.v"Svr;idv,Rnm(
               muny Ëcu"
k…qt' .vt; svRmSm;k˘ skl' tq;
.uvloRk;idk;'Llok;H≈otu…mCz;mhe vym( 1
tqwv g[hs'Sq;n' p[m;,;in yq; tq;
sm;c+v mh;.;g yq;vLlomhWR, 2
lomhWR, ¨v;c
           w
rivcN{msoy;RvNmyU%rv.;Syte
ssmu{s·rCz¯l; t;vtI pO…qvI SmOt; 3
y;vTp[m;,; pO…qvI ivSt;rp·rm<@l;
n.St;vTp[m;,' ih ivSt;rp·rm<@lm( 4
   e
.UmyoRjnl=e tu s*r' ivp[;Stu m<@lm(
l=e idv;kr;∞;ip m<@l' x≤xn" iSqtm( 5
pU,eR xtshße tu yojn;n;' inx;kr;t(
n=]m<@l' ’Tòmup·r∑;Tp[k;xte 6
i√l=e coˇre ivp[; bu/o n=]m<@l;t(
t;vTp[m;,.;ge tu bu/Sy;Pyuxn; iSqt" 7
                    131
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
a©;rkoåip xu£Sy tTp[m;,e VyviSqt"
l=√yen .*mSy iSqto devpuroiht" 8
     R
s*·rbOhSpteÂ?v| i√l=e smviSqt"
s¢iWRm<@l' tSm;Ll=mek˘ i√joˇm;" 9
AiW>yStu shß;,;' xt;dU?v| VyviSqt"
me!I.Ut" smStSy Jyoití£Sy vw /[v" 10u
            ee
]wloKymetTk…qt' s'=p, i√joˇm;"
        e
îJy;flSy .UrW; îJy; c;] p[itiœt; 11
 u
/[v;dU?v| mhloRko y] te kLpv;…sn"
Ekyojnko$I tu mhloRko iv/Iyte 12
√π ko$‰* tu jno loko y] te b[˜," sut;"
snNdn;¥;" k…qt; ivp[;í;mlcets" 13
    Ru
ctug,oˇr' co?v| jnlok;ˇp" SmOtm(
vwr;j; y] te dev;" iSqt; dehivv…jRt;" 14
   u e
W@±g,n tpolok;TsTyloko ivr;jte
apunm;Rrk˘ y] …sı;idmuinseivtm( 15
p;dgMy' tu y≤Tk˘…c√STviSt pO…qvImym(
s .UloRk" sm;:y;to ivSt;roåSy myoidt" 16
.U…msUy;RNtr' yˇu …sı;idmuinseivtm(
.uvloRkStu soåPyuˇ_o i√tIyo muinsˇm;" 17
  u             R
/[vsUy;RNtr' yˇu inyut;in ctudx
SvloRk" soåip k…qto loks'Sq;n…cNtkì" 18
           w
]wloKymetT’tk˘ ivp[í p·rp#‰te
jnStpStq; sTy…mit c;’tk˘ ]ym( 19
’tk;’tko m?ye mhloRk îit SmOt"
xUNyo .vit kLp;Nte yoåNt' n c ivnXyit 20
               132
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]Ete s¢ mh;lok; my; v" k…qt; i√j;"
p;t;l;in c s¢wv b[˜;<@SywW ivStr" 21
          U
Etd<@k$;hen ityRg?vRm/Stq;
kipTqSy yq; bIj' svRto vw sm;vOtm( 22
dxoˇre, pys; i√j;í;<@÷ c t√étm(
s c;Mbup·rv;roås* viˆn; vei∑to bih" 23
viˆStu v;yun; v;yuivRp;[ Stu n.s;vOt"
a;k;xoåip muin≈eœ; mht; p·rvei∑t" 24
dxoˇr;<yxeW;…, ivp[;íwt;in s¢ vw
mh;Nt' c sm;vOTy p[/;n' smviSqtm( 25
anNtSy n tSy;Nt" s':y;n' c;ip iv¥te
tdnNtms':y;t' p[m;,en;ip vw yt" 26
  uU
het.tmxeWSy p[’it" s; pr; i√j;"
a<@;n;' tu shß;,;' shß;<yyut;in c 27
ÈÎx;n;' tq; t] koi$koi$xt;in c
d;®<y…¶yRq; twl' itle t√Tpum;inh 28
p[/;neåviSqto Vy;pI cetn;Tminvedn"
        w   U U
p[/;n' c pum;'ív svR.t;nu.ty; 29
iv„,uxKTy; i√j≈eœ; /Ot* s'≈y/…mR,*
tyo" swv pOqG.;ve k;r,' s'≈ySy c 30
=o.k;r,.Ut; c sgRk;le i√joˇm;"
yq; xwTy' jle v;to …b.itR k…,k;gtm( 31
jgCz·ˇ_Stq; iv„,o" p[/;npu®W;Tmkm(
yq; c p;dpo mUlSkN/x;%;ids'yt" 32 u
a;¥bIj;Tp[.vit bIj;NyNy;in vw tt"
p[.v≤Nt ttSte>yo .vNTyNye pre &m;" 33
                    133
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
teåip tLl=,{Vyk;r,;nugt; i√j;"
EvmVy;’t;TpUv| j;yNte mhd;dy" 34
ivxeW;Nt;SttSte>y" s'.v≤Nt sur;dy"
te>yí pu];SteW;' tu pu];,;' prme sut;" 35
bIj;Î=p[rohe, yq; n;pcyStro"
       R
.Ut;n;' .Utsge, nwv;STypcyStq; 36
s'in/;n;¥q;k;xk;l;¥;" k;r,' tro"
tqwv;p·r,;men ivêSy .gv;Nh·r" 37
v[IihbIje yq; mUl' n;l' pT];ïr* tq;
k;<@koW;Stq; pu„p' =Ir' t√∞ t<@ël" 38
tuW;" k,;í sNto vw y;NTy;iv.;Rvm;Tmn"
    u
p[rohhets;mg[‰m;s;¥ muinsˇm;" 39
         É
tq; kmRSvnekWu dev;¥;Stnv" iSqt;"
iv„,ux·ˇ_' sm;s;¥ p[rohmupy;≤Nt vw 40
s c iv„,u" pr' b[˜ yt" svR…md' jgt(
jg∞ yo y] ced' yiSmiNvlyme„yit 41
   [
td(b˜ prm' /;m sdsTprm' pdm(
        e
ySy svRm.edn jgdet∞r;crm( 42
s Ev mUlp[’itVyRˇ_ÂpI jg∞ s"
tiSm•ev ly' sv| y;it t] c itœit 43
kt;R i£y;,;' s c îJyte £tu"
s Ev tTkmRfl' c tSy yt(
yug;id ySm;∞ .vedxeWto
hrenR ik˘…c√‰it·rˇ_miSt tt( 44
               Ru
  îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e .U.v"Svr;idk°ˇ‹n' n;m ]yo…v'xoå?y;y" 23

                134
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]                ctu…v|xoå?y;y"
               u
              /[vs'iSqitinÂp,m(
                lomhWR, ¨v;c
t;r;my' .gvt" ≤xxum;r;’it p[.o"
       R
idiv Âp' hreyˇu tSy puCzπ iSqto /[v" 1u
sEW .[mN.[;myit cN{;idTy;idk;Ng[h;n(
.[mNtmnu t' y;≤Nt n=];…, c c£vt( 2
sUy;RcN{ms* t;r; n=];…, g[h" sh w
v;t;nIkmywbNR /w?®úve bı;in t;in vw 3
≤xxum;r;’it p[oˇ_' y{Up' JyoitW;' idiv
n;r;y," pr' /;m tSy;/;r" Svy' ˙id 4
¨ˇ;np;dtnyStm;r;?y p[j;pitm(
             u
s t;r;≤xxum;rSy /[v" puCzπ VyviSqt" 5
a;/;r" ≤xxum;rSy sv;R?y=o jn;dRn"
 u          u
/[vSy ≤xxum;rí /[ve .;nuVyRviSqt" 6
td;/;r' jg∞ed' sdev;surm;nuWm(
                  [
yen ivp[; iv/;nen tNme Í,ut s;'ptm( 7
         w R[
ivvSv;n∑….m;RsgsTypo rs;‚Tmk;"
vWRTyMbu ttí;•m•;dm≤%l' jgt( 8
      u
ivvSv;n'x….StI+,wr;d;y jgto jlm(
som' pu„yTyqeNduí v;yun;@«mywidRiv 9
        e
jlwivR≤=Pyteå.[Wu /Um;GNyinlmUitRWu
n .[Xy≤Nt ytSte>yo jl;Ny.[;…, t;Nyt" 10
a.[Sq;" p[ptNTy;po v;yun; smudI·rt;"
s'Sk;r' k;ljint' ivp[;í;s;¥ inmRl;" 11
s·rTsmu{; .*m;Stu tq;p" p[;…,s'.v;"
                    135
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
ctu„p[k;r; .gv;n;dˇe sivt; i√j;" 12
a;k;xg©;s≤ll' tq;˙Ty g.iStm;n(
an.[gtmevoVy;| s¥" ≤=pit riXm…." 13
         R
tSy s'SpxRin/Utp;pp˚o i√joˇm;"
n y;it nrk˘ mTyoR idVy' ò;n' ih tTSmOtm( 14
            w
Î∑sUy| ih t√;·r ptTy.[ivRn; idv"
a;k;xg©;s≤ll' tÌo…." ≤=Pyte rve" 15
’iˇk;idWu A=eWu ivWme„vMbu yi∂v"
ÎÇ;k| pitt' Dey' tÌ;©÷ idGgjoiˆtm( 16
     R
yuGm=eWu tu yˇoy' ptTykoRiÌt' idv"
    R
tTsUyriXm…." s¥" sm;d;y inrSyte 17
¨.y' pu<ymTyq| nO,;' p;phr' i√j;"
a;k;xg©;s≤ll' idVy' ò;n' i√joˇm;" 18
      w
yˇu me`" smuTsO∑' v;·r tTp[;…,n;' i√j;"
pu„,;TyoW/y" sv;R jIvn;y;mOt' ih tt( 19
ten vO≤ı' pr;' nIt" sklí*W/Ig,"
s;/k" flp;k;Nt" p[j;n;' tu p[j;yte 20
ten yD;Nyq;p[oˇ_;Nm;nv;" x;S]c=uW"
  Re
k⁄vtåhrhíwv dev;n;Py;yy≤Nt te 21
Ev' yD;í ved;í v,;Rí i√jpUvk;" R
   e        U
svRdvink;y;í pxu.tg,;í ye 22
vO∑‰; /Ot…md' sv| jgTSq;vrj©mm(
s;ip in„p;¥te vOi∑" siv]; muinsˇm;" 23
a;/;r.Ut" sivtu?®úvo muinvroˇm;"
 u
/[vSy ≤xxum;roås* soåip n;r;y,;≈y" 24
˙id n;r;y,StSy ≤xxum;rSy s'iSqt"
                136
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]      U
iv.t;R svR.t;n;m;id.Ut" sn;tn" 25
Ev' my; muin≈eœ; b[˜;<@÷ smud;˙tm(
       R
.Usmu{;id….yuˇ_' ikmNyCz^otu…mCzq 26
              u
  îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e /[vs'iSqitinÂp,' n;m ctu…v|xoå?y;y" 24

               pç…v'xoå?y;y"
           t];d* svRtIqRm;h;TMyv,Rnm(
                muny Ëcu"
pO…qVy;' y;in tIq;Rin pu<y;Ny;ytn;in c
vˇ_⁄mhR…s /mRD ≈otu' no vtRte mn" 1
lomhWR, ¨v;c
ySy hSt* c p;d* c mníwv susytm( '
iv¥; tpí k°itRí s tIqRflmXnute 2
mno ivxuı' pu®WSy tIq|
v;c;' tq; ce≤N{ying[hí
Et;in tIq;Rin xrIrj;in
SvgRSy m;g| p[itbo/y≤Nt 3
…cˇmNtgRt' du∑' tIqRò;nwnR xu?yit
xtxoåip jlw/*Rt' sur;.;<@…mv;xu…c 4
n tIq;Rin n d;n;in n v[t;in n c;≈m;"
du∑;xy' dM.®…c' pun≤Nt VyuiTqte≤N{ym( 5
î≤N{y;…, vxe ’Tv; y] y] vse•r"
t] t] k⁄®=e]' p[y;g' pu„kr' tq; 6
     u
tSm;Czé,?v' v+y;…m tIq;RNy;ytn;in c
  ee
s'=p, muin≈eœ;" pO…qVy;' y;in k;in vw 7
ivStre, n xKyNte vˇ_⁄' vWRxtwrip
                    137
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
p[qm' pu„kr' tIq| nw…mW;r<ymev c 8
p[y;g' c p[v+y;…m /m;Rr<y' i√joˇm;"
   u
/enk˘ cMpk;r<y' swN/v;r<ymev c 9
pu<y' c mg/;r<y' d<@k;r<ymev c
gy; p[.;s' ≈ItIq| idVy' kn%l' tq; 10
    uu
.Ogt©÷ ihr<y;=' .Im;r<y' k⁄xSqlIm(
loh;k⁄l' skÉd;r' mNdr;r<ymev c 11
mh;bl' koi$tIq| svRp;phr' tq;
ÂptIq| xUkrv' c£tIq| mh;flm( 12
yogtIq| somtIq| tIq| s;ho$k˘ tq;
tIq| kok;mu%' pu<y' bdrIxwlmev c 13
somtIq| tu©kÀ$' tIq| SkNd;≈m' tq;
koi$tIq| c;…¶pd' tIq| pç≤x%' tq; 14
/moR∫v' koi$tIq| tIq| b;/p[mocnm(
g©;√;r' pçkÀ$' m?ykÉsrmev c 15
c£p[.' mt©÷ c £⁄xd<@÷ c iv≈utm(
d'∑;^ k⁄<@÷ iv„,utIq| s;vRk;…mkmev c 16
               [
tIq| mTSyitl' cwv bdrI sup.' tq;
b[˜k⁄<@÷ viˆk⁄<@÷ tIq| sTypd' tq; 17
ctu"ßotítu"Í©÷ xwl' √;dx/;rkm(
m;ns' SqUlÍ©÷ c SqUld<@÷ tqovRxI 18
lokp;l' mnuvr' som;◊xwlmev c
sd;p[.' me®k⁄<@÷ tIq| som;….Wecnm( 19
mh;ßot' ko$rk˘ pç/;r' i]/;rkm(
s¢/;rwk/;r' c tIq| c;mrk<$km( 20
x;lg[;m' c£tIq| koi$&mmnuˇmm(
                138
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]…bLvp[.' devÓd' tIq| iv„,uÓd' tq; 21
xƒp[.' devk⁄<@÷ tIq| vj[;yu/' tq;
       '
a…¶p[.' c pun;g' devp[.mnuˇmm( 22
iv¥;/r' sg;N/v| ≈ItIq| b[˜,o Ódm(
s;tIq| lokp;l;:y' m…,pur…g·r' tq; 23
tIq| pçÓd' cwv pu<y' ip<@;rk˘ tq;
mlVy' gop[.;v' c govr' v$mUlkm( 24
ò;nd<@÷ p[y;g' c guÁ' iv„,upd' tq;
        ⁄
kNy;≈m' v;yuk<@÷ jMbUm;g| tqoˇmm( 25
g.iSttIq| c tq; yy;itptn' xu…c
koi$tIq| .{v$' mh;k;lvn' tq; 26
               R
nmRd;tIqRmpr' tIqRvj[' tq;budm(
ip©ëtIq| sv;…sœ' tIq| c pOqs'gmm( 27
tIq| d*v;R…sk˘ n;m tq; ipÔrk˘ xu.m(
AiWtIq| b[˜tu©÷ vsutIq| k⁄m;·rkm( 28
          u
x£tIq| pçnd' re,k;tIqRmv c e
pwt;mh' c ivml' ®{p;d' tqoˇmm( 29
m…,mˇ' c k;m;:y' ’„,tIq| k⁄x;ivlm(
yjn' y;jn' cwv tqwv b[˜v;lukm( 30
pu„pNy;s' pu<@rIk˘ m…,pUr' tqoˇrm(
dI`RsT]' hypd' tIq| c;nxn' tq; 31
g©o∫ºd' ≤xvo∫ºd' nmRdo∫ºdmev c
vS];pd' d;®vl' z;y;roh,mev c 32
…sıeêr' …m]vl' k;≤lk;≈mmev c
v$;v$' .{v$' k*x;MbI c idv;krm( 33
√«p' s;rSvt' cwv ivjy' k;md' tq;
                    139
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
®{koi$' sumns' tIq| s{;vn;…mtm( 34
SymNtpçk˘ tIq| b[˜tIq| sudxRnm(
              U
stt' pO…qvIsv| p;·rPlvpOqdk* 35
dx;ême…/k˘ tIq| sipRj' ivWy;≤Ntkm(
koi$tIq| pçnd' v;r;h' y≤=,IÓdm( 36
pu<@rIk˘ somtIq| muÔv$' tqoˇmm(
bdrIvnm;sIn' ràmUlkmev c 37
lok√;r' pçtIq| kipl;tIqRmv c e
  R
sUytIq| x…ƒnI c gv;' .vnmev c 38
tIq| c y=r;jSy b[˜;vt| sutIqRkm(
k;meêr' m;i]tIq| tIq| xItvn' tq; 39
ò;nlom;ph' cwv m;ss'srk˘ tq;
dx;ême/' kÉd;r' b[˜oduMbrmev c 40
    ⁄
s¢iWRk<@÷ c tq; tIq| deVy;" sujMbukm(
È$;Spd' koi$kÀ$' ik˘d;n' ik˘jp' tq; 41
k;r<@v' c;ve?y' c i]iv∑pmq;prm(
p;…,W;t' …m≈k˘ c m/Uv$mnojv* 42
k*≤xk° devtIq| c tIq| c A,mocnm(
idVy' c nOg/Um;:y' tIq| iv„,upd' tq; 43
amr;,;' Ód' pu<y' koi$tIq| tq;prm(
≈Ik⁄Ô' x;≤ltIq| c nw…mWey' c iv≈utm( 44
b[˜Sq;n' somtIq| kNy;tIq| tqwv c
b[˜tIq| mnStIq| tIq| vw k;®p;vnm( 45
s*giN/kvn' cwv m…,tIq| srSvtI
Èx;ntIq| p[vr' p;vn' p;çy…Dkm( 46
i]xUl/;r' m;heN{' devSq;n' ’t;lym(
                140
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]x;k˘.rI devtIq| suv,;R:y' ikl' Ódm( 47
           u
=Ir≈v' ivÂp;=' .OgtIq| k⁄xo∫vm(
b[˜tIq| b[˜yoin' nIlpvRtmev c 48
k⁄Bj;Mbk˘ .{v$' v…sœpdmev c
SvgR√;r' p[j;√;r' k;≤lk;≈mmev c 49
®{;vt| sugN/;ê' kipl;vnmev c
.{k,RÓd' cwv xïk,RÓd' tq; 50
s¢s;rSvt' cwv tIqRm*xns' tq;
kp;lmocn' cwv avk°,| c k;Mykm( 51
ctu"s;mui{k˘ cwv xtik˘ c sh≤ßkm(
  u
re,k˘ pçv$k˘ ivmocnmq*jsm( 52
Sq;,utIq| k⁄roStIq| SvgR√;r' k⁄x?vjm(
ivêeêr' m;nvk˘ kÀp' n;r;y,;≈ym( 53
g©;Ód' v$' cwv bdrIp;$n' tq;
     e
îN{m;gRmkr;]' =Irk;v;smev c 54
somtIq| d/Ic' c ≈uttIq| c .o i√j;"
koi$tIqRSqlI' cwv .{k;lIÓd' tq; 55
a®N/tIvn' cwv b[˜;vt| tqoˇmm(
aêvedI k⁄Bj;vn' ymun;p[.v' tq; 56
vIr' p[mo=' …sN/UTqmOW k⁄Ly; s’iˇkm(
    '
¨vIRs£m,' cwv m;y;iv¥o∫v' tq; 57
mh;≈mo vwt…sk;Âp' suNd·rk;≈mm(
b;¸tIq| c;®ndI' ivml;xokmev c 58
tIq| pçnd' cwv m;kú<@ºySy /Imt"
somtIq| …stod' c tIq| mTSyodrI' tq; 59
   R[ R
sUyp.' sUytIqRmxokvnmev c
                    141
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
a®,;Spd' k;md' c xu£tIq| sv;lukm( 60
ipx;cmocn' cwv su.{;Ódmev c
k⁄<@÷ ivmld<@Sy tIq| c<@ºêrSy c 61
JyeœSq;nÓd' cwv pu<y' b[˜sr' tq;
jwgIWVyguh; cwv h·rkÉxvn' tq; 62
aj;mu%sr' cwv `<$;k,RÓd' tq;
pu<@rIkÓd' cwv v;pI kkoR$kSy c 63
suv,RSyodp;n' c êettIqRÓd' tq;
k⁄<@÷ ``R·rk;y;í Xy;mkÀp' c c≤N{k; 64
Xmx;nStM.kÀp' c ivn;ykÓd' tq;
kÀp' …sN/U∫v' cwv pu<y' b[˜sr' tq; 65
®{;v;s' tq; tIq| n;gtIq| pulomkm(
         e
.ˇ_Ód' =Irsr" p[t;/;r' k⁄m;rkm( 66
b[˜;vt| k⁄x;vt| d…/k,oRdp;nkm(
           e
Í©tIq| mh;tIq| tIqR≈œ; mh;ndI 67
idVy' b[˜sr' pu<y' gy;xIW;R=y' v$m(
d≤=,' coˇr' cwv gomy' ÂpxIitkm( 68
        [
kipl;Ód' gO/v$' s;iv]IÓdmev c
               u
p[.;sn' sItvn' yoin√;r' c /enkm( 69
/Nyk˘ koikl;:y' c mt©Ódmev c
   À
iptOkp' ®{tIq| x£tIq| sum;≤lnm( 70
b[˜Sq;n' s¢k⁄<@÷ m…,ràÓd' tq;
k*≤xKy' .rt' cwv tIq| Jyeœ;≤lk; tq; 71
             e
ivêeêr' kLpsr" kNy;s'vTymev c
iníIv; p[.víwv v…sœ;≈mmev c 72
devkÀ$' c kÀp' c v…sœ;≈mmev c
               142
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]vIr;≈m' b[˜sro b[˜vIr;vk;iplI 73
k⁄m;r/;r; ≈I/;r; g*rI≤x%rmev c
xun" k⁄<@oåq tIq| c n≤NdtIq| tqwv c 74
k⁄m;rv;s' ≈Iv;sm*vIRxIt;qRmv c e
k⁄M.k,RÓd' cwv k*≤xk°Ódmev c 75
            u
/mRtIq| k;mtIq| tIqRm∂;lk˘ tq;
s'?y;tIq| k;rtoy' kipl' loiht;,Rvm( 76
xo,o∫v' v'xguLmmOW.' kltIqRkm(
pu<y;vtIÓd' tIq| tIq| bd·rk;≈mm( 77
r;mtIq| iptOvn' ivrj;tIqRmv c e
m;kú<@ºyvn' cwv ’„,tIq| tq; v$m( 78
roih,IkÀpp[vr…mN{¥uªsr' c yt(
s;nugt| sm;heN{' ≈ItIq| ≈Ind' tq; 79
îWutIq| v;WR.' c k;verIÓdmev c
kNy;tIq| c gok,| g;y]ISq;nmev c 80
bdrIÓdmNy∞ m?ySq;n' ivk,Rkm(
j;tIÓd' devkÀp' k⁄xp[v,mev c 81
   e
svRdvv[t' cwv kNy;≈mÓd' tq;
tq;Ny√;l≤%Ly;n;' spUv;R,;' tq;prm( 82
tq;Ny∞ mhWIR,;m%i<@tÓd' tq;
   R e
tIqe„vetWu iv…/vTsMyK≈ı;smiNvt" 83
ò;n' kroit yo mTyR" sopv;so …jte≤N{y"
dev;nOWINmnu„y;'í iptøNs'tPyR c £m;t( 84
a>yCyR devt;St] iSqTv; c rjnI]ym(
             R
pOqKpOqKfl' teWu p[ittIqeWu .o i√j;" 85
p[;“oit hyme/Sy nro n;STy] s'xy"
                    143
                           MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
yiSTvd' Í,uy;…•Ty' tIqRm;h;TMymuˇmm(
              u
p#π∞ ≈;vye√;ip svRp;pw" p[mCyte 86
  îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e tIqRm;h;TMyv,Rn' n;m pç…v'xoå?y;y" 25

                      '
                  WÆ@±vxoå?y;y"
                       [
            t];d* SvyM.Ub˜iWRsv;dv,Rnm('
                    muny Ëcu"
pO…qVy;muˇm;' .U…m' /mRk;m;qRmo=d;m(
           U
tIq;Rn;muˇm' tIq| b[ih no vdt;' vr 1
lomhWR, ¨v;c
              uR
îm' p[Xn' mm gu®˘ pp[Cz⁄mny" pur;
     [
tmh' s'pv+y;…m yTpOCz?v' i√joˇm;" 2
Sv;≈me sumh;pu<ye n;n;pu„popxo….te
n;n;&mlt;k°,Re n;n;mOgg,wyte 3    Ru
 '
pun;gw" k…,Rk;rwí srlwdvd;®…." Re
x;lwSt;lwStm;lwí pnsw/v%;idrw" 4 R
          w
p;$l;xokbk⁄l" krvIrw" scMpkì"
        RO w
aNywí iviv/wv=n;Rn;pu„popxo….tw" 5
k⁄®=e]e sm;sIn' Vy;s' mitmt;' vrm(
mh;.;rtkt;Rr' svRx;S]ivx;rdm( 6
             U
a?y;Tminœ' svRD' svR.tihte rtm(
pur;,;gmvˇ_;r' vedved;©p;rgm( 7
pr;xrsut' x;Nt' pµpT];yte=,m(
{∑ëm>y;yyu" p[ITy; muny" s'≤xtv[t;" 8
kXypo jmd…¶í .r√;joåq g*tm"
v…sœo jw…min/*RMyo m;kú<@ºyoåq v;æLmik" 9
                 144
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]ivê;…m]" xt;nNdo v;TSyo g;GyoRåq a;su·r"
      R            R
sumNtu.;Rgvo n;m k<vo me/;it…qgu®" 10
m;<@Vyí‰vno /Umo[ Á…sto devlStq;
m*ÌLyStO,yDí ipPpl;doå’tv[," 11
              e
s'vtR" k*≤xko rw>yo mw]yo h·rtStq;
x;i<@Lyí iv.;<@í duv;Rs; lomxStq; 12
           '
n;rd" pvRtíwv vwxp;yng;lv*
.;Sk·r" pUr," sUt" pulSTy" kiplStq; 13
            Re
¨lUk" pulho v;yudvSq;nítu.j"  Ru
snTk⁄m;r" pwlí ’„," ’„,;nu.*itk" 14
         RO
EtwmiRu nvrwí;Nywvt" sTyvtIsut"
rr;j s muin" ≈Im;•=]w·rv cN{m;" 15
t;n;gt;NmunINsv;RNpUjy;m;s vedivt(
teåip t' p[itpUJywv kq;' c£⁄" prSprm( 16
kq;Nte te muin≈eœ;" ’„,' sTyvtIsutm(
pp[Cz⁄" s'xy' sveR tpovninv;…sn" 17
muny Ëcu"
mune ved;'í x;S];…, pur;,;gm.;rtm(
.Ut' .Vy' .iv„y' c sv| j;n;…s v;Ñym( 18
k∑eåiSmNdu"%b¸le in"s;re .vs;gre
r;gg[;h;k⁄le r*{e ivWyodks'Plve 19
î≤N{y;vtRk≤lle Î∑o…mRxts'kle   ⁄
mohp˚;ivle dugRe lo.gM.IrduStre 20
inm∆∆gd;loKy inr;lMbmcetnm(
             U
pOCz;mSTv;' mh;.;g' b[ih no muinsˇm 21
≈ey" ikm] s's;re .wrve lomhWR,e
                    145
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
              R
¨pdexp[d;nen lok;nuıtumhR…s 22
  R
dul.' prm' =e]' vˇ_⁄mhR…s mo=dm(
        U
pO…qVy;' kmR.…m' c ≈otu…mCz;mhe vym( 23
’Tv; ikl nr" sMy‘mR .Um* yqoidtm(
p[;“oit prm;' …s≤ı' nrk˘ c ivkmRt" 24
mo==e]e tq; mo=' p[;“oit pu®W" su/I"
tSm;d(bi[U h mh;p[;D yTpO∑oå…s i√joˇm 25
≈uTv; tu vcn' teW;' munIn;' .;ivt;Tmn;m(
Vy;s" p[ov;c .gv;N.Ut.Vy.iv„yivt( 26
Vy;s ¨v;c
Í,u?v' muny" sveR v+y;…m yid pOCzq
           R O
y" s'v;doå.vTpUvmWI,;' b[˜,; sh 27
me®pOœº tu ivStI,Re n;n;ràiv.UiWte
n;n;&mlt;k°,Re n;n;pu„popxo….te 28
n;n;p≤=®te rMye n;n;p[svn;k⁄le
n;n;sÊvsm;k°,Re n;n;íyRsmiNvte 29
n;n;v,R≤xl;k°,Re n;n;/;tuiv.UiWte
n;n;muinjn;k°,Re n;n;≈msmiNvte 30
t];sIn' jg•;q' jg¥oin' ctum%m( uR
jgTpit' jg√N¥' jgd;/;rmIêrm( 31
         R R
devd;nvgN/vwy=iv¥;/rorgw"
muin…sı;Psro….í vOtmNywidRv;lyw" 32
kÉ…cTStuv≤Nt t' dev' kÉ…cÌ;y≤Nt c;g[t"
kÉ…c√;¥;in v;¥Nte kÉ…c•OTy≤Nt c;pre 33
    u        U
Ev' p[midte k;le svR.tsm;gme
     u
n;n;k⁄smgN/;!‰e d≤=,;inlseivte 34
                146
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna].OGv;¥;St' td; dev' p[…,pTy ipt;mhm(
    O
îmmqRmiWvr;" pp[Cz⁄" iptr' i√j;" 35
AWy Ëcu"
             U
.gvH≈otu…mCz;m" kmR.…m' mhItle
       e
vˇ_⁄mhR…s devx mo==e]' c dul.m( 36R
Vy;s ¨v;c
teW;' vcnm;k<yR p[;h b[˜; surêr"e
pp[Cz⁄Ste yq; p[Xn' tTsv| muinsˇm;" 37
                   [ '
    îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e SvyM.Ub˜iWRsv;de p[XninÂp,' n;m
                  '
              WÆ@±vxoå?y;y" 26

                s¢…v'xoå?y;y"
              t];d* .;rtvWRv,Rnm(
                  b[˜ov;c
Í,u?v' muny" sveR y√o v+y;…m s;'ptm(  [
pur;,' veds'bı' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' xu.m( 1
             U
pO…qVy;' .;rt' vW| kmR.…m®d;˙t;
kmR," fl.U…mí Svg| c nrk˘ tq; 2
tiSmNvWeR nr" p;p' ’Tv; /m| c .o i√j;"
avXy' flm;“oit axu.Sy xu.Sy c 3
b[;˜,;¥;" Svk˘ kmR ’Tv; sMyKsusyt;"    '
p[;“uv≤Nt pr;' …s≤ı' tiSmNvWeR n s'xy" 4
/m| c;q| c k;m' c mo=' c i√jsˇm;"
                 '
p[;“oit pu®W" sv| tiSmNvWeR susyt" 5
îN{;¥;í sur;" sveR tiSmNvWeR i√joˇm;"
’Tv; suxo.n' kmR devTv' p[itpeidre 6
                    147
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
aNyeåip le….re mo=' pu®W;" s'yte≤N{y;"
tiSmNvWeR bu/;" x;Nt; vItr;g; ivmTsr;" 7
ye c;ip SvgeR itϲNt ivm;nen gtJvr;"
teåip ’Tv; xu.' kmR tiSmNvWeR idv' gt;" 8
inv;s' .;rte vWR a;k;Õ≤Nt sd; sur;"
Svg;RpvgRflde tTpXy;m" kd; vym( 9
muny Ëcu"
ydet∫vt; p[oˇ_' kmR n;Ny] pu<ydm(
p;p;y v; sur≈eœ vjR…yTv; c .;rtm( 10
tt" SvgRí mo=í m?ym' t∞ gMyte
n %LvNy] mTy;Rn;' .Um* kmR iv/Iyte 11
tSm;i√Strto b[˜•Sm;k˘ .;rt' vd
yid teåiSt dy;Sm;su yq;viSqitrev c 12
tSm;√WR…md' n;q ye v;iSmNvWRpvRt;"
          U
.ed;í tSy vWRSy b[ih sv;RnxeWt" 13
b[˜ov;c
            e
Í,u?v' .;rt' vW| nv.edn .o i√j;"
smu{;Nt·rt; Dey;Ste sm;í prSprm( 14
îN{√«p" kxe®í t;m[v,oR g.iStm;n(
n;g√«pStq; s*Myo g;N/voR v;®,Stq; 15
ay' tu nvmSteW;' √«p" s;grs'vt"O
yojn;n;' shß' vw √«poåy' d≤=,oˇr" 16
pUvRe ikr;t; ySy;sNp…íme yvn;Stq;
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;í;Nte iSqt; i√j;" 17
îJy;yuıv…,Jy;¥w" kmR…." ’tp;vn;"
teW;' s'Vyvh;rí E…." kmR….·r„yte 18
                148
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]        eu
Svg;RpvgRhtí pu<y' p;p' c vw tq;
mheN{o mly" sÁ" xu·ˇ_m;nO=pvRt" 19
ivN?yí p;·ry;]í s¢wv;] k⁄l;cl;"
teW;' shßxí;Nye .U/r; ye smIpg;" 20
ivSt;roCz^…y,o rMy; ivpul;…í]s;nv"
kol;hl" s vw.;[ jo mNdro ddRl;cl" 21
        u
v;t'/yo vw¥tí mwn;k" sursStq;
tu©p[Sqo n;g…g·rgoR/n" p;<@r;cl" 22
       R     R
pu„p…g·rvwjyNto rwvtoåbud Ev c
A„ymUk" s gomNq" ’txwl" ’t;cl" 23
≈Ip;vRtíkorí xtxoåNye c pvRt;"
twivR…m≈; jnpd; MleCz;¥;íwv .;gx" 24
         π
tw" pIyNte s·rCz^œ;St; bu?y?v' i√joˇm;"
g©; srSvtI …sN/uíN{.;g; tq;pr; 25
ymun; xt&ivRp;x; ivtStwr;vtI k⁄Ù"
gomtI /Utp;p; c b;¸d; c ÎW√tI 26
ivp;x; deivk; c=uinRœIv; g<@k° tq;
k*≤xk° c;pg; cwv ihmvTp;din"sOt;" 27
      R         e
devSmOitdevvtI v;tflI …sN/urv c
ve<y; tu cNdn; cwv sd;nIr; mhI tq; 28
cmR<vtI vOWI cwv ividx; vedvTyip
…sp[; ÁvNtI c tq; p;·ry;];nug;" SmOt;" 29
xo,; mh;ndI cwv nmRd; surq; i£y;
mNd;iknI dx;,;R c …c]kÀ$; tq;pr; 30
…c]oTpl; ve]vtI krmod; ipx;…ck;
tq;Ny;itl`u≈o,I ivp;Pm; xwvl; ndI 31
                    149
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
s/e®j; x·ˇ_mtI xk⁄nI i]idv; £mu"
       U
A=p;dp[st; vw tq;Ny; vegv;ihnI 32
…sp[; pyo„,I inivRN?y; t;pI cwv s·r√r;
                u
ve,; vwtr,I cwv …snIv;lI k⁄m√tI 33
toy; cwv mh;g*rI dug;R c;Nt"≤xl; tq;
          U
ivN?yp;dp[st;St; n¥" pu<yjl;" xu.;" 34
god;vrI .ImrqI ’„,ve,; tq;pg;
        [
tu©.{; supyog; tq;Ny; p;pn;≤xnI 35
sÁp;divin„£;Nt; îTyet;" s·rt;' vr;"
’tm;l; t;m[p,IR pu„yj; p[Tyl;vtI 36
           À
mly;i{smu∫t;" pu<y;" xItjl;iSTvm;"
         ⁄
iptOsomiWRkLy; c vÔul; i]idv; c y; 37
l;©ë≤lnI v'xkr; mheN{p[.v;" SmOt;"
suivk;l; k⁄m;rI c mnUg; mNdg;…mnI 38
=y;pl;…snI cwv xu·ˇ_mTp[.v;" SmOt;"
sv;R" pu<y;" srSvTy" sv;R g©;" smu{g;" 39
ivêSy m;tr" sv;R" sv;R" p;phr;" SmOt;"
aNy;" shßx" p[oˇ_;" =u{n¥o i√joˇm;" 40
   (
p[;vO$k;lvh;" s≤Nt sd;k;lvh;í y;"
      ⁄
mTSy; muk$k⁄Ly;í k⁄Ntl;" k;≤xkoxl;" 41
aN/[k;í k≤l©;í xmk;í vOk" sh   ì
m?ydex; jnpd;" p[;yxoåmI p[k°itRt;" 42
sÁSy coˇre yStu y] god;vrI ndI
             e
pO…qVy;mip ’Tò;y;' s p[dxo mnorm" 43
gov/Rnpur' rMy' .;gRvSy mh;Tmn"
v;hIkr;$/;n;í sutIr;" k;ltoyd;" 44
               150
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]apr;Nt;í xU{;í v;…Òk;í skÉrl;"
g;N/;r; yvn;íwv …sN/us*vIrm{k;" 45
xt&h;" k≤l©;í p;rd; h;r.UiWk;"
           É
m;#r;íwv knk;" kìky; dM.m;≤lk;" 46
=i]yopmdex;í vwXyxU{k⁄l;in c
k;Mboj;íwv ivp[Ne {; bbRr;í sl*ikk;" 47
vIr;íwv tuW;r;í pÒv;/;yt; nr;"
a;]ey;í .r√;j;" pu„kl;í dxerk;" 48
lMpk;" xunxok;í k⁄≤lk; j;©lw" sh
a*W?yílcN{; c ikr;t;n;' c j;ty" 49
tomr; h'sm;g;Rí k;XmIr;" k®,;Stq;
xU≤lk;" k⁄hk;íwv m;g/;í tqwv c 50
Ete dex; ¨dICy;Stu p[;Cy;Ndex;…•bo/t
aN/; v;mïr;k;í vLlk;í m%;Ntk;" 51
tq;preå©; v©;í mld; m;lvitRk;"
.{tu©;" p[itjy; .;y;R©;í;pmdRk;" 52
p[;GJyoitW;í m{;í ivdeh;St;m[≤l¢k;"
mLl; mg/k; nNd;" p[;Cy; jnpd;Stq; 53
aq;pre jnpd; d≤=,;pqv;…sn"
pU,;Rí kÉvl;íwv gol;©Ül;Stqwv c 54
AiWk; muiWk;íwv k⁄m;r; r;m#;" xk;"
mh;r;∑^; m;ihWk;" k≤l©;íwv svRx" 55
a;.Ir;" sh vw≤xKy; a$Vy;" srv;í ye
pu≤lNd;íwv m*ley; vwd.;R d<@kì" sh 56
p*≤lk; m*≤lk;íwv aXmk; .ojv/Rn;"
k*≤lk;" k⁄Ntl;íwv dM.k; nIlk;lk;" 57
                    151
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
d;≤=,;Ty;STvmI dex; apr;Nt;…•bo/t
xUp;Rrk;" k;≤l/n; lol;St;lk$w" sh 58
îTyete Ápr;Nt;í Í,u?v' ivN?yv;…sn"
mlj;" kkúx;íwv melk;íolkì" sh 59
¨ˇm;,;R dx;,;Rí .oj;" ik‚„kN/kì" sh
             u
toWl;" koxl;íwv ]wpr; vwidx;Stq; 60
tuMbur;Stu cr;íwv yvn;" pvnw" sh
a.y; ®i<@kÉr;í ccRr; ho]/tRy" 61
Ete jnpd;" sveR t] ivN?yinv;…sn"
ato dex;Np[v+y;…m pvRt;≈…y,í ye 62
nIh;r;StuWm;g;Rí k⁄rvStu©,;" %s;"
k,Rp;[ vr,;íwv Ë,;R d`;‹" sk⁄Ntk;" 63
…c]m;g;R m;lv;í ikr;t;Stomrw" sh
           Ru
’t]et;idkí;] ctuyg’to iv…/" 64
Ev' tu .;rt' vW| nvs'Sq;ns'iSqtm(
d≤=,e prto ySy pUvRe cwv mhod…/" 65
            u
ihmv;nuˇre,;Sy k;mRkSy yq; gu,"
tdet∫;rt' vW| svRbIj' i√joˇm;" 66
b[˜TvmmrexTv' devTv' m®t;' tq;
mOgy=;Psroyoin' t√TspRsrIsOp;" 67
         R          w
Sq;vr;,;' c sveW;' …mto ivp[;" xu.;xu."
       U
p[y;≤Nt kmR.ivRp;[ n;Ny; lokÉWu iv¥te 68
              w
dev;n;mip .o ivp[;" sdwvW mnorq"
aip m;nu„ym;PSy;mo devTv;Tp[Cyut;" ≤=t* 69
mnu„y" k⁄®te yˇu t• xKy' sur;sur" w
tTkmRing@g[StwStTkmR=p,oNmu%" 70 w
                152
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]n .;rtsm' vW| pO…qVy;miSt .o i√j;"
y] ivp[;dyo v,;R" p[;“uvNTy….v;æHztm( 71
/Ny;Ste .;rte vWeR j;yNte ye nroˇm;"
    R
/m;Rqk;mmo=;,;' p[;“uv≤Nt mh;flm( 72
p[;Pyte y] tps" fl' prmdul.m(  R
svRd;nfl' cwv svRyDfl' tq; 73
tIqRy;];fl' cwv gu®sev;fl' tq;
devt;r;/nfl' Sv;?y;ySy fl' i√j;" 74
y] dev;" sd; ˙∑; jNm v;Hz≤Nt xo.nm(
n;n;v[tfl' cwv n;n;x;S]fl' tq; 75
aih's;idfl' sMyKfl' sv;R….v;æHztm(
b[˜cyRfl' cwv g;hRSQyen c yTflm( 76
yTfl' vnv;sen s'Ny;sen c yTflm(
     R
î∑;pUtfl' cwv tq;NyCz⁄.kmR,;m( 77
p[;Pyte .;rte vWeR n c;Ny] i√joˇm;"
k" xKnoit gu,;Nvˇ_⁄' .;rtSy;≤%l;≤N√j;" 78
               u
Ev' sMyÑy; p[oˇ_' .;rt' vWRmˇmm(
svRp;phr' pu<y' /Ny' bu≤ıivv/Rnm( 79
y îd' Í,uy;…•Ty' p#π√; inyte≤N{y"
        u
svRp;pwivRinmRˇ_o iv„,ulok˘ s gCzit 80
                   u
   îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e .;rtvW;Rnk°ˇ‹n' n;m s¢…v'xoå?y;y" 27

              a∑;…v'xoå?y;y"
           t];d* ko,;idTym;h;TMyv,Rnm(
               b[˜ov;c
t];Ste .;rte vWeR d≤=,od…/s'iSqt"
                    153
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
     e
ao<@^dx îit :y;t" SvgRmo=p[d;yk" 1
smu{;duˇr' t;v¥;vi√rjm<@lm(
              w R
dexoås* pu<yxIl;n;' gu," svwrl'’t" 2
      U
t] dexp[st; ye b[;˜,;" s'yte≤N{y;"
tp"Sv;?y;yinrt; vN¥;" pUJy;í te sd; 3
≈;ıe d;ne ivv;he c yDe v;c;yRkmR…,
         R
p[xSt;" svRk;yeWu t]dexo∫v; i√j;" 4
W$(kmRinrt;St] b[;˜,; vedp;rg;"
îith;sivdíwv pur;,;qRivx;rd;" 5
        ⁄
svRx;S];qRkxl; yJv;no vItmTsr;"
a…¶ho]rt;" kÉ…cTkÉ…cTSm;t;R…¶tTpr;" 6
       Ru
pu]d;r/nwyˇ_; d;t;r" sTyv;idn"
invsNTyuTkle pu<ye yDoTsviv.UiWte 7
îtreåip ]yo v,;R" =i]y;¥;" susyt;" '
SvkmRinrt;" x;Nt;St] itœ≤Nt /;…mRk;" 8
ko,;idTy îit :y;tStiSmNdexe VyviSqt"
                 u
y' ÎÇ; .;Skr' mTyR" svRp;pw" p[mCyte 9
muny Ëcu"
               R    [
≈otu…mCz;m td(bi[U h =e]' sUySy s;'ptm(
tiSmNdexe sur≈eœ y];Ste s idv;kr" 10
b[˜ov;c
lv,Syod/eStIre piv]e sumnohre
                u
svR] v;luk;k°,Re dexe svRg,;iNvte 11
          w
cMpk;xokbk⁄l" krvIrw" sp;$lw"
 '           w
pun;gw" k…,Rk;rwí bk⁄ln;RgkÉsrw" 12
    R
tgrw/vb;,wí aitmuˇ_ì" sk⁄Bjkì"
                154
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]                  R
m;ltIk⁄Ndpu„pwí tq;NywmÆLlk;id…." 13
kÉtk°vn%<@¯í svRtksmoJJvlw" Ru ⁄ u
     R ⁄ w
kdMbwlkc" x;lw" pnswdvd;®…." 14   Re
    uR u
srlwmckN⁄ dwí cNdnwí …stetrw"
        R     w
aêTqw" s¢p,wí a;m[r;m[;tkìStq; 15
         w
t;lw" pUgflwív n;·rkÉr" kipTqkì" w
          RO w
aNywí iviv/wv=" svRt" sml'’tm( 16
=e]' t] rve" pu<ym;Ste jgit iv≈utm(
smNt;¥ojn' s;g[' .u·ˇ_mu·ˇ_flp[dm( 17
a;Ste t] Svy' dev" shß;'xidRv;kr"     u
ko,;idTy îit :y;to .u·ˇ_mu·ˇ_flp[d" 18
m;`e m;…s …ste p=e s¢My;' s'yte≤N{y"
’topv;so y]eTy ò;Tv; tu mkr;lye 19
’tx*co ivxuı;Tm; SmrNdev' idv;krm(
s;gre iv…/vTò;Tv; xvRyNR te sm;iht" 20
dev;nOWINmnu„y;'í iptøNs'tPyR c i√j;"
¨ˇIyR v;ssI /*te p·r/;y suinmRle 21
a;cMy p[yto .UTv; tIre tSy mhod/e"
¨pivXyodye k;le p[;Ñü%" sivtuStd; 22
iv≤l:y pµ' me/;vI rˇ_cNdnv;·r,;
             R
a∑pT]' kÉsr;!‰' vtul' co?vRk…,Rkm( 23
itlt<@ëltoy' c rˇ_cNdns'ytm(        u
rˇ_pu„p' sd.| c p[≤=peˇ;m[.;jne 24
t;m[;.;veåkúpT]Sy pu$e ’Tv; itl;idkm(
ip/;y tNmuin≈eœ;" p;]' p;]e, ivNyset( 25
krNy;s;©ivNy;s' ’Tv;©¯˙dy;id…."     ≥
                    155
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
a;Tm;n' .;Skr' ?y;Tv; sMyK≈ı;smiNvt" 26
            ≥
m?ye c;…¶dle /Im;•wAte êsne dle
k;m;·rgocre cwv punmR?ye c pUjyet( 27
  U
p[.t' ivml' s;rm;r;?y' prm' su%m(
   U
s'pJy pµm;v;Á ggn;ˇ] .;Skrm( 28
k…,Rkop·r s'Sq;Py tto mu{;' p[dxRyt(e
’Tv; ò;n;idk˘ sv| ?y;Tv; t' susm;iht" 29
…stpµop·r r…v' tejo…bMbe VyviSqtm(
ip©;=' i√.uj' rˇ_' pµpT];®,;Mbrm( 30
       u
svRl=,s'yˇ_' sv;R.r,.UiWtm(
suÂp' vrd' x;Nt' p[.;m<@lmi<@tm( 31
¨¥Nt' .;Skr' ÎÇ; s;N{…sNdUrs'in.m(
ttStTp;]m;d;y j;nu>y;' /r,I' gt" 32
’Tv; ≤xr…s tTp;]mek…cˇStu v;Gyt"
}y=re, tu mN]e, sUy;Ry;~y| invedyet( 33
adI≤=tStu tSywv n;ªwv;`| p[yCzit
≈ıy; .;vyuˇ_Én .·ˇ_g[;Áo rivyRt" 34
a…¶inA≥itv;YvIxm?ypUv;Ridid=u c
          e
˙iCzrí ≤x%;vmRn];<yS]' c pUjyet( 35
              e
dÊv;~y| gN//Up' c dIp' nwv¥mev c
                     e
jPTv; StuTv; nmS’Tv; mu{;' bı±v; ivsjRyt( 36
      [
ye v;~y| s'pyCz≤Nt sUy;Ry inyte≤N{y;"
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" ≤S]y" xU{;í s'yt;" 37
             e
.·ˇ_.;ven stt' ivxuın;Ntr;Tmn;
te .uKTv;….mt;Nk;m;Np[;“uv≤Nt pr;' gitm( 38
]wloKydIpk˘ dev' .;Skr' ggnecrm(
               156
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]ye s'≈y≤Nt mnuj;Ste Syu" su%Sy .;jnm( 39
y;v• dIyte c;~y| .;Skr;y yqoidtm(
                e
t;v• pUjyei√„,u' x'kr' v; surêrm( 40
tSm;Tp[yàm;Sq;y d¥;d~y| idne idne
         R        R
a;idTy;y xu…c.UTv; pu„pwgNR /wmnormw" 41
Ev' dd;it yí;~y| s¢My;' susm;iht"
a;idTy;y xu…c" ò;t" s l.edI‚Pst' flm( 42
rog;i√muCyte rogI ivˇ;qIR l.te /nm(
iv¥;' p[;“oit iv¥;qIR sut;qIR pu]v;N.vet( 43
y' y' k;mm….?y;yNsUy;Ry;~y| p[yCzit
tSy tSy fl' sMyKp[;“oit pu®W" su/I" 44
ò;Tv; vw s;gre dÊv; sUy;Ry;~y| p[,My c
nro v; yid v; n;rI svRk;mfl' l.et( 45
tt" sUy;Rly' gCzπTpu„pm;d;y v;Gyt"
p[ivXy pUjye∫;nu' ’Tv; tu i]" p[d≤=,m( 46
pUjyeTpry; .KTy; ko,;k| muinsˇm;"
           RU w R w e
gN/w" pu„pwStq; dIpw/pnv¥kìrip 47
d<@vTp[…,p;twí jyxBdwStq; Stvw"
    U
Ev' s'pJy t' dev' shß;'x'ë jgTpitm( 48
dx;n;même/;n;' fl' p[;“oit m;nv"
       u
svRp;pivinmRˇ_o yuv; idVyvpunr" 49 R
               »
s¢;vr;Ns¢ pr;Nv'x;nuıTy .o i√j;"
        e
ivm;nen;kúv,Rn k;mgen suvcRs; 50
          R R
¨pgIym;no gN/vw" sUylok˘ s gCzit
.uKTv; t] vr;N.og;Ny;vd;.Uts'Plvm( 51
pu<y=y;idh;y;t" p[vre yo…gn;' k⁄le
                    157
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
   Re
ctuvdo .vei√p[" Sv/mRinrt" xu…c" 52
yog' ivvSvt" p[;Py tto mo=mv;“uy;t(
cw]e m;…s …ste p=e y;];' dmn.≤Ôk;m( 53
y" kroit nrSt] pUvoRˇ_' s fl' l.et(
xynoTq;pne .;no" s'£;NTy;' ivWuv;yne 54
v;re rveiStq* cwv pvRk;leåqv; i√j;"
         R
ye t] y;];' k⁄v≤Nt ≈ıy; s'yte≤N{y;" 55
        e R
ivm;nen;kúv,Rn sUylok˘ v[j≤Nt te
a;Ste t] mh;devStIre ndndIpte" 56
r;meêr îit :y;t" svRk;mflp[d"
ye t' pXy≤Nt k;m;·r' ò;Tv; sMyÑhod/* 57
           w w Rw e R w
gN/w" pu„pwStq; /UpdIRpnv¥kìvr"
            w w R
p[…,p;twStq; Sto]wgIRtv;R¥mnohrw" 58
r;jsUyfl' sMyGv;…jme/fl' tq;
p[;“uv≤Nt mh;Tm;n" s'…s≤ı' prm;' tq; 59
k;mgen ivm;nen iki˚,Ij;lm;≤ln;
          R
¨pgIym;n; gN/vw" ≤xvlok˘ v[j≤Nt te 60
a;Ùts'Plv' y;v∫⁄KTv; .og;Nmnorm;n(
              Re
pu<y=y;idh;gTy c;tuvd; .v≤Nt te 61
x;'kr' yogm;Sq;y tto mo=' v[j≤Nt te
ySt] sivtu" =e]e p[;,;'STyjit m;nv" 62
     R
s sUylokm;Sq;y devvNmodte idiv
      u
punm;RnWt;' p[;Py r;j; .vit /;…mRk" 63
yog' rve" sm;s;¥ tto mo=mv;“uy;t(
                 u R
Ev' my; muin≈eœ;" p[oˇ_' =e]' sudl.m( 64
ko,;kúSyod/eStIre .u·ˇ_mu·ˇ_flp[d" 65
               158
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(       [Brahma PurŒna]     îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e SvyM>vOiWs'v;de ko,;idTym;h;TMyk°ˇ‹n'
              n;m;∑;…v'xoå?y;y" 28

              Ekoni]'xoå?y;y"
                  RU
             t];d* sUypj;p[kr,m(
                muny Ëcu"
≈utoåSm;…." sur≈eœ .vt; ydud;˙tm(
.;SkrSy pr' =e]' .u·ˇ_mu·ˇ_flp[dm( 1
n tOi¢m…/gCz;m" Í<vNt" su%d;' kq;m(
tv vK]o∫v;' pu<y;m;idTySy;`n;≤xnIm( 2
         U
at" pr' sur≈eœ b[ih no vdt;' vr
devpUj;fl' y∞ y∞ d;nfl' p[.o 3
p[…,p;te nmSk;re tq; cwv p[d≤=,e
dIp/Upp[d;ne c s'm;jRniv/* c yt( 4
¨pv;se c yTpu<y' yTpu<y' nˇ_.ojne
               [
a`Rí k°Îx" p[oˇ_" k⁄] v; s'pdIyte 5
kq' c i£yte .·ˇ_" kq' dev" p[sIdit
EtTsv| sur≈eœ ≈otu…mCz;mhe vym( 6
b[˜ov;c
a~y| pUj;idk˘ sv| .;SkrSy i√joˇm;"
.·ˇ_' ≈ı;' sm;…/' c kQym;n' inbo/t 7
mns; .;vn; .·ˇ_·r∑; ≈ı; c k°TyRte
?y;n' sm;…/·rTyuˇ_' Í,u?v' susm;iht;" 8
tTkq;' ≈;vye¥Stu t∫ˇ_;NpUjyIt v;
     U
a…¶xu≈Wkíwv s vw .ˇ_" sn;tn" 9
t≤∞ˇStNmn;íwv devpUj;rt" sd;
                    159
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
tTkmR’∫ve¥Stu s vw .ˇ_" sn;tn" 10
dev;qeR i£ym;,;in y" km;R<ynumNyte
k°tRn;√; pro ivp[;" s vw .ˇ_tro nr" 11
     e
n;>ysUyt t∫ˇ_;• inN¥;∞;Nydevt;m(
a;idTyv[tc;rI c s vw .ˇ_tro nr" 12
           u
gCz÷iStœNSvp≤Ô`[•iNmW…•…mW•ip
y" Smre∫;Skr' inTy' s vw .ˇ_tro nr" 13
Ev'iv/; iTvy' .·ˇ_" sd; k;y;R ivj;nt;
.KTy; sm;…/n; cwv Stven mns; tq; 14
i£yte inymo yStu d;n' ivp[;y dIyte
p[itgO ≤Nt t' dev; mnu„y;" iptrStq; 15
pT]' pu„p' fl' toy' y∫KTy; smup;˙tm(
p[itgO ≤Nt t∂ºv; n;iStk;NvjRy≤Nt c 16
.;vxu≤ı" p[yoˇ_Vy; inym;c;rs'yt;  u
.;vxuı‰; i£yte yˇTsv| sfl' .vet( 17
StuitjPyoph;re, pUjy;ip ivvSvt"
                u
¨pv;sen .KTy; vw svRp;pw" p[mCyte 18
p[…,/;y ≤xro .UMy;' nmSk;r' kroit y"
tT=,;TsvRp;pe>yo muCyte n;] s'xy" 19
.·ˇ_yuˇ_o nro yoås* rve" k⁄y;RTp[d≤=,;m(
               '
p[d≤=,I’t; ten s¢√«p; vsu/r; 20
sUy| mn…s y" ’Tv; k⁄y;R√‰omp[d≤=,;m(
p[d≤=,I’t;Sten sveR dev; .v≤Nt ih 21
Ek;h;ro nro .UTv; Wœ‰;' yoåcRyte rivm(
inymv[tc;rI c .ve∫·ˇ_smiNvt" 22
s¢My;' v; mh;.;g;" soåême/fl' l.et(
                160
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]ahor;]opv;sen pUjye¥Stu .;Skrm( 23
s¢My;mqv; Wœ‰;' s y;it prm;' gitm(
’„,p=Sy s¢My;' sopv;so …jte≤N{y" 24
svRràoph;re, pUjye¥Stu .;Skrm(
     e     R
pµp[., y;nen sUylok˘ s gCzit 25
xuKlp=Sy s¢My;mupv;spro nr"
    u
svRxKloph;re, pUjye¥Stu .;Skrm( 26
        u   R
svRp;pivinmRˇ_" sUylok˘ s gCzit
     'u u        O
akúsp$s'yˇ_mudk˘ p[st' ipbet( 27
            ì
£mvOı‰; ctu…v|xmekk˘ =pyeTpun"
√;>y;' s'vTsr;>y;' tu sm;¢inymo .vet( 28
svRk;mp[d; ÁºW; p[xSt; Ákús¢mI
xuKlp=Sy s¢My;' yd;idTyidn' .vet( 29
s¢mI ivjy; n;m t] dˇ' mhTflm(
ò;n' d;n' tpo hom ¨pv;sStqwv c 30
sv| ivjys¢My;' mh;p;tkn;xnm(
                R
ye c;idTyidne p[;¢e ≈;ı' k⁄v≤Nt m;nv;" 31
yj≤Nt c mh;êet' te l.Nte yqe‚Pstm(
yeW;' /My;‹" i£y;" sv;R" sdwvoi∂Xy .;Skrm( 32
n k⁄le j;yte teW;' d·r{o Vy;…/toåip v;
êety; rˇ_y; v;ip pItmOiˇky;ip v; 33
¨plepnkt;R tu …c≤Ntt' l.te flm(
             u w
…c].;nu' iv…c]wStu k⁄smí sugiN/…." 34
pUjyeTsopv;so y" s k;m;nI‚Pst;'Ll.et(
  e             e
`Otn dIp' p[Jv;Ly itltwln v; pun" 35
a;idTy' pUjye¥Stu c=uW; n s hIyte
                    161
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
dIpd;t; nro inTy' D;ndIpen dIPyte 36
itl;" piv]' twl' v; itlgod;nmuˇmm(
a…¶k;yeR c dIpe c mh;p;tkn;xnm( 37
dIp' dd;it yo inTy' devt;ytneWu c
ctu„pqeWu rQy;su Âpv;Nsu.go .vet( 38
hiv….R" p[qm" kLpo i√tIyí*W/Irsw"
         w
vs;medoiSqiny;RsnR tu dey" kq'cn 39
    U
.ved?vRgitdIRpo n kd;…cd/ogit"
d;t; dIPyit c;Pyev' n ityRGgitm;“uy;t( 40
Jvlm;n' sd; dIp' n hre•;ip n;xyet(
                  e
dIpht;R nro bN/' n;x' £o/' tmo v[jt( 41
dIpd;t; SvgRlokÉ dIpm;lev r;jte
y" sm;l.te inTy' k⁄ïm;gu®cNdnw" 42
        e
s'p¥te nr" p[Ty /nen yxs; …≈y;
rˇ_cNdns'…m≈w rˇ_pu„pw" xu…cnRr" 43
¨dyeå~y| sd; dÊv; …s≤ı' s'vTsr;Ll.et(
       R
¨dy;Tp·rvtet y;vdStmne iSqt" 44
jp•….mu%" ik˘…cNmN]' Sto]mq;ip v;
a;idTyv[tmetˇu mh;p;tkn;xnm( 45
   R
a~ye, siht' cwv sveR s;©÷ p[d;pyet(
               u
¨dye ≈ıy; yuˇ_" svRp;pw" p[mCyte 46
      eu
suv,R/nan@±v;hvsu/;vS]s'ytm(  u
     [
a~yRpd;t; l.te s¢jNm;nug' flm( 47
a¶* toyeåNt·r=e c xuc* .UMy;' tqwv c
p[itm;y;' tq; ip<@‰;' deym~y| p[yàt" 48
n;psVy' n sVy' c d¥;d….mu%" sd;
                162
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(      [Brahma PurŒna]               R
s`Ot' guGgul' v;ip rve.·ˇ_smiNvt" 49
tT=,;TsvRp;pe>yo muCyte n;] s'xy"
≈Iv;s' cturß' c devd;®˘ tqwv c 50
   R
kpUr;g®/Up;in dÊv; vw SvgRg;…mn"
         R
ayne tUˇre sUymqv; d≤=,;yne 51
          e
pUj…yTv; ivxeW, svRp;pw" p[mCyte  u
     eU
ivWuvWpr;geWu W@xIitmu%Wu c 52 e
           e
pUj…yTv; ivxeW, svRp;pw" p[mCyte   u
Ev' vel;su sv;Rsu svRk;l' c m;nv" 53
.KTy; pUjyte yoåk| soåkúlokÉ mhIyte
              w
’srw" p;ysw" pUp" flmUl`Ot*dnw" 54
b≤l' ’Tv; tu sUy;Ry sv;RNk;m;nv;“uy;t(
  e
`Otn tpR,' ’Tv; svR…sıo .ve•r" 55
=Ire, tpR,' ’Tv; mnSt;pwnR yuJyte
d›; tu tpR,' ’Tv; k;yR…s≤ı' l.e•r" 56
ò;n;qRm;hre¥Stu jl' .;no" sm;iht"
    R
tIqeWu xu…ct;p•" s y;it prm;' gitm( 57
zT]' ?vj' ivt;n' v; pt;k;' c;mr;…, c
≈ıy; .;nve dÊv; git…m∑;mv;“uy;t( 58
y¥∂^Vy' nro .KTy; a;idTy;y p[yCzit
tˇSy xts;hßmuTp;dyit .;Skr" 59
m;ns' v;…ck˘ v;ip k;yj' y∞ du„’tm(
      R[
sv| sUyps;den tdxeW' Vypohit 60
Ek;hen;ip y∫;no" pUj;y;" p[;Pyte flm(
            w[
yqoˇ_d≤=,wivRpnR tT£tuxtwrip 61
                    RU
      îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e sUypj;id n;mwkoni]'xoå?y;y" 29
                    163
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
                i]'xoå?y;y"
              a;idTym;h;TMyv,Rnm(
                   muny Ëcu"
aho devSy m;h;TMy' ≈utmev' jgTpte
.;SkrSy sur≈eœ vdtSteWu dul.m( 1 R
         e
.Uy" p[bi[U h devx yTpOCz;mo jgTpte
≈otu…mCz;mhe b[˜Npr' k*tUhl' ih n" 2
gOhSqo b[˜c;rI c v;np[Sqoåq ….=uk"
y îCzπNmo=m;Sq;tu' devt;' k;' yjet s" 3
k⁄to ÁSy;=y" SvgR" k⁄to in"≈eys' prm(
           e
SvgRtíwv ik˘ k⁄y;R¥n n Cyvte pun" 4
dev;n;' c;] ko dev" iptø,;' cwv k" ipt;
             U
ySm;Tprtr' n;iSt tNme b[ih surêr 5 e
k⁄t" sO∑…md' ivê' sv| Sq;vrj©mm(
p[lye c km>yeit t∫v;Nvˇ_⁄mhRit 6
b[˜ov;c
    w
¨¥•evW k⁄®te jgi√it…mr' krw"
n;t" prtro dev" k…ídNyo i√joˇm;" 7
an;idin/no ÁºW pu®W" x;êtoåVyy"
t;pyTyeW ]I'Llok;N.vn[iXm….®Lb," 8
   e
svRdvmyo ÁºW tpt;' tpno vr"
svRSy jgto n;q" svRs;=I jgTpit" 9
s'≤=pTyeW .Ut;in tq; ivsOjte pun"
EW .;it tpTyeW vWRTyeW g.iSt…." 10
               R
EW /;t; iv/;t; c .Ut;id.Ut.;vn"
n ÁºW =ym;y;it inTym=ym<@l" 11
                 164
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]iptø,;' c ipt; ÁºW devt;n;' ih devt;
 u
/[v' Sq;n' SmOt' Áºt¥Sm;• Cyvte pun" 12
sgRk;le jgT’Tòm;idTy;Ts'psyte [ U
p[lye c tm>yeit .;Skr' dI¢tejsm( 13
yo…gní;Pys':y;t;STyKTv; gOhklevrm(
   RU
v;yu.Tv; ivxNTyiSm'Stejor;x* idv;kre 14
aSy riXmshß;…, x;%; îv ivh'gm;"
vsNTy;…≈Ty muny" s'…sı; dwvtw" sh 15
gOhSq; jnk;¥;í r;j;no yog/…mR,"
v;l≤%Ly;dyíwv AWyo b[˜v;idn" 16
v;np[Sq;í ye c;Nye Vy;s;¥; ….=vStq;
                R
yogm;Sq;y sveR te p[iv∑;" sUym<@lm( 17
xuko Vy;ssut" ≈Im;Nyog/mRmv;Py s"
a;idTyikr,;NgTv; Ápun.;Rvm;iSqt" 18
xBdm;]≈uitmu%; b[˜iv„,u≤xv;dy"
           R
p[Ty=oåy' pro dev" sUyiSt…mrn;xn" 19
tSm;dNy] .·ˇ_ihR n k;y;R xu.…mCzt;
     e          u
ySm;∂»∑rgMy;Ste dev; iv„,uprogm;" 20
ato .v≤∫" sttm>yCyoR .gv;n[…v"
s ih m;t; ipt; cwv ’TòSy jgto gu®" 21
an;¥o lokn;qoås* riXmm;lI jgTpit"
…m]Tve c iSqto ySm;ˇpStepe i√joˇm;" 22
an;idin/no b[˜; inTyí;=y Ev c
sOÇ; ss;gr;N√«p;N.uvn;in ctudx 23 R
lok;n;' s iht;q;Ry iSqtíN{s·rˇ$e
sOÇ; p[j;ptINsv;RNsOÇ; c iviv/;" p[j;" 24
                    165
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
         u
tt" xtshß;'xrVyˇ_í pun" Svym(
’Tv; √;dx/;Tm;nm;idTymupp¥te 25
îN{o /;t;q pjRNySTv∑; pUW;yRm; .g"
        '
ivvSv;iNv„,urxí v®,o …m] Ev c 26
            Re
a;….√;Rdx….Sten sUy, prm;Tmn;
’Tò' jgidd' Vy;¢' mUitR….í i√joˇm;" 27
tSy y; p[qm; mUitRr;idTySyeN{s'…Dt;
iSqt; s; devr;jTve dev;n;' ·rpun;≤xnI 28
i√tIy; tSy y; mUitRn;Rª; /;teit k°itRt;
iSqt; p[j;pitTven iviv/;" sOjte p[j;" 29
tOtIy;kúSy y; mUitR" pjRNy îit iv≈ut;
  e
me`„vev iSqt; s; tu vWRte c g.iSt…." 30
ctuqIR tSy y; mUitRn;Rª; Tv∑eit iv≈ut;
iSqt; vnSpt* s; tu aoW/IWu c svRt" 31
               e
pçmI tSy y; mUitRn;Rª; pUWit iv≈ut;
a•e VyviSqt; s; tu p[j;' pu„,;it inTyx" 32
mUitR" WœI rvey;R tu ayRm; îit iv≈ut;
              e
v;yo" s'sr,; s; tu dev„vev sm;…≈t; 33
.;noy;R s¢mI mUitRn;Rª; .geit iv≈ut;
.U…y„vviSqt; s; tu xrIreWu c deihn;m( 34
mUitRy;R Tv∑mI tSy ivvSv;init iv≈ut;
a¶* p[itiœt; s; tu pcTy•' xrI·r,;m( 35
nvmI …c].;noy;R mUitRivR„,uí n;mt"
    R
p[;du.vit s; inTy' dev;n;m·rsUdnI 36
           ' u
dxmI tSy y; mUitRrxm;init iv≈ut;
v;y* p[itiœt; s; tu p[Ò;dyit vw p[j;" 37
                166
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]mUitRSTvek;dxI .;non;Rª; v®,s'…Dt;
jle„vviSqt; s; tu p[j;' pu„,;it inTyx" 38
mUitRy;R √;dxI .;non;Rª; …m]eit s'…Dt;
lok;n;' s; iht;q;Ry iSqt; cN{s·rˇ$e 39
               e
v;yu.=StpStepe iSqTv; mw], c=uW;
anugO Nsd; .ˇ_;Nvrwn;Rn;iv/wStu s" 40
Ev' s; jgt;' mUitRihRt; iviht; pur;
t] …m]" iSqto ySm;ˇSm;iNm]' pr' SmOtm( 41
a;….√;Rdx….Sten siv]; prm;Tmn;
’Tò' jgidd' Vy;¢' mUitR….í i√joˇm;" 42
tSm;ı‰eyo nmSyí √;dxSq;su mUitRWu
       w
.·ˇ_m≤∫nRrinRTy' tÌten;Ntr;Tmn; 43
îTyev' √;dx;idTy;•mS’Tv; tu m;nv"
              R
inTy' ≈uTv; pi#Tv; c sUylokÉ mhIyte 44
muny Ëcu"
         R
yid t;vdy' sUyí;iddev" sn;tn"
tt" kSm;ˇpStepe vrePsu" p[;’to yq; 45
b[˜ov;c
      [
Et√" s'pv+y;…m pr' guÁ' iv.;vso"
pO∑' …m]e, yTpUv| n;rd;y mh;Tmne 46
                 R
p[;Ñyoˇ_;Stu yu„m>y' rve√;Rdx mUty"
…m]í v®,ío.* t;s;' tp…s s'iSqt* 47
aB.=o v®,St;s;' tSq* p…íms;gre
…m]o …m]vne c;iSmNv;yu.=oå.vˇd; 48
aq me®…gre" Í©;Tp[Cyuto gN/m;dn;t(
n;rdStu mh;yogI sv;|Llok;'írNvxI 49
                    167
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
a;jg;m;q t]wv y] …m]oåcrˇp"
t' ÎÇ; tu tpSyNt' tSy k*tUhl' Á.Ut( 50
yoå=yí;Vyyíwv Vyˇ_;Vyˇ_" sn;tn"
/Otmek;Tmk˘ yen ]wloKy' sumh;Tmn; 51
       e
y" ipt; svRdv;n;' pr;,;mip y" pr"
ayj∂ºvt;" k;Stu iptøNv; k;ns* yjet(
îit s'…cNTy mns; t' dev' n;rdoåb[vIt( 52
n;rd ¨v;c
  e
vedWu spur;,eWu s;©op;©πWu gIyse
Tvmj" x;êto /;t; Tv' in/;nmnuˇmm( 53
.Ut' .Vy' .v∞wv Tv…y sv| p[itiœtm(
cTv;rí;≈m; dev gOhSq;¥;Stqwv ih 54
yj≤Nt Tv;mhrhSTv;' mUitRTv' sm;…≈tm(
ipt; m;t; c svRSy dwvt' Tv' ih x;êtm( 55
yjse iptr' k˘ Tv' dev' v;ip n ivµhe 56
…m] ¨v;c
av;Cymet√ˇ_Vy' pr' guÁ' sn;tnm(
Tv…y .·ˇ_mit b[˜Np[v+y;…m yq;tqm( 57
yˇTsU+mmivDeymVyˇ_mcl' /[vm(  u
        R   Uw
î≤N{yw·r≤N{y;qwí svR.tivRv…jRtm( 58
s ÁNtr;Tm; .Ut;n;' =e]Díwv kQyte
i]gu,;√‰it·rˇ_oås* pu®Wíwv k‚Lpt" 59
ihr<yg.oR .gv;Nswv bu≤ı·rit SmOt"
mh;init c yogeWu p[/;n…mit kQyte 60
s;':ye c kQyte yoge n;m….bR¸/;Tmk"
s c i]Âpo ivê;Tm; xvoRå=r îit SmOt" 61
               168
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]/Otmek;Tmk˘ ten ]wloKy…mdm;Tmn;
           R
axrIr" xrIreWu sveWu invsTys* 62
vs•ip xrIreWu n s ≤lPyet kmR…."
mm;Ntr;Tm; tv c ye c;Nye dehs'iSqt;" 63
  R
sveW;' s;≤=.Utoås* n g[;Á" kÉn…cTKv…ct(
     R
sgu,o ingu,o ivêo D;ngMyo Ás* SmOt" 64
svRt"p;…,p;d;Nt" svRto≤=≤xromu%"
svRt"≈uitm;'LlokÉ svRm;vOTy itœit 65
ivêmU/;R ivê.ujo ivêp;d;≤=n;…sk"
Ekírit vw =e]e Svwrc;rI yq;su%m( 66
=e];,Ih xrIr;…, teW;' cwv yq;su%m(
t;in veiˇ s yog;Tm; tt" =e]D ¨Cyte 67
aVyˇ_É c pure xete pu®WSten coCyte
ivê' b¸iv/' Dey' s c svR] ¨Cyte 68
tSm;Ts b¸ÂpTv;i√êÂp îit SmOt"
tSywkSy mhÊv' ih s cwk" pu®W" SmOt" 69
             R
mh;pu®WxBd' ih …b.Tyek" sn;tn"
s tu iv…/i£y;yˇ" sOjTy;Tm;nm;Tmn; 70
xt/; shß/; cwv tq; xtshß/;
koi$xí kroTyeW p[Tyg;Tm;nm;Tmn; 71
a;k;x;Tpitt' toy' y;it Sv;√Ntr' yq;
       e
.Ume rsivxeW, tq; gu,rs;ˇu s" 72
          Re e
Ek Ev yq; v;yudh„vev ih pç/;
EkTv' c pOqKTv' c tq; tSy n s'xy" 73
Sq;n;NtrivxeW;∞ yq;…¶lR.te pr;m(
s'D;' tq; mune soåy' b[˜;idWu tq;“uy;t( 74
                    169
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
yq; dIpshß;…, dIp Ek" p[syte    U
tq; Âpshß;…, s Ek" s'psyte 75 [ U
yd; s bu?yTy;Tm;n' td; .vit kÉvl"
EkTvp[lye c;Sy b¸Tv' c p[vtRte 76
inTy' ih n;iSt jgit .Ut' Sq;vrj©mm(
       e
a=yí;p[myí svRgí s ¨Cyte 77
tSm;dVyˇ_muTp•' i]gu,' i√jsˇm;"
aVyˇ_;Vyˇ_.;vSq; y; s; p[’it®Cyte 78
t;' yoin' b[˜,o iv≤ı yoås* sdsd;Tmk"
lokÉ c pUJyte yoås* dwve ip}ye c kmR…, 79
n;iSt tSm;Tpro ÁNy" ipt; devoåip v; i√j;"
a;Tmn; s tu ivDeySttSt' pUjy;Myhm( 80
   R
Svge„vip ih ye kÉ…cˇ' nmSy≤Nt deihn"
ten gCz≤Nt devWeR tenoi∂∑fl;' gitm( 81
t' dev;" Sv;≈mSq;í n;n;mUitRsm;…≈t;"
      U
.KTy; s'pjyNTy;¥' gitíwW;' dd;it s" 82
           R
s ih svRgtíwv ingu,íwv kQyte
Ev' mTv; yq;D;n' pUjy;…m idv;krm( 83
ye c t∫;ivt; lok EktÊv' sm;…≈t;"
EtdPy…/k˘ teW;' ydek˘ p[ivxNTyut 84
        º
îit guÁsmu∂xStv n;rd k°itRt"
aSm∫KTy;ip devWeR Tvy;ip prm' SmOtm( 85
  w           R
surv;R muin….v;Rip pur;,wvrd' SmOtm(
sveR c prm;Tm;n' pUjy≤Nt idv;krm( 86
b[˜ov;c
EvmetTpur;:y;t' n;rd;y tu .;nun;
                170
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]my;ip c sm;:y;t; kq; .;noi√≥joˇm;" 87
îdm;:y;nm;:yey' my;:y;t' i√joˇm;"
n Án;idTy.ˇ_;y îd' dey' kd;cn 88
yíwtCz^;vye…•Ty' yíwv Í,uy;•r"
s shß;…cRW' dev' p[ivxe•;] s'xy" 89
           u
muCyet;tRStq; rog;Cz^Tvem;m;idt" kq;m(
     R
…jD;sul.te D;n' git…m∑;' tqwv c 90
=,en l.teå?v;n…md' y" p#te mune
yo y' k;myte k;m' s t' p[;“oTys'xym( 91
tSm;∫v≤∫" stt' SmtRVyo .gv;n[…v"
s c /;t; iv/;t; c svRSy jgt" p[." 92 u
  îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e a;idTym;h;TMyv,Rn' n;m i]'xoå?y;y" 30

               Eki]'xoå?y;y"
              a;idTym;h;TMyv,Rnm(
                 b[˜ov;c
a;idTymUlm≤%l' ]wloKy' muinsˇm;"
.vTySm;∆gTsv| sdev;surm;nuWm( 1
®{opeN{mheN{;,;' ivp[Ne {i]idv*ks;m(
mh;¥uitmt;' cwv tejoåy' s;vRl*ikkm( 2
sv;RTm; svRlokÉxo devdev" p[j;pit"
sUyR Ev i]lokSy mUl' prmdwvtm( 3
a¶* p[;St;¸it" sMyg;idTymupitœte
            Re
a;idTy;∆;yte vOi∑vO∑r•' tt" p[j;" 4
     U
sUy;RTp[syte sv| t] cwv p[lIyte
.;v;.;v* ih lok;n;m;idTy;…•"sOt* pur; 5
                    171
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
Etˇu ?y;inn;' ?y;n' mo=í;PyeW mo≤=,;m(
t] gCz≤Nt inv;R,' j;yNteåSm;Tpun" pun" 6
=,; muÙt;R idvs; inx; p=;í inTyx"
m;s;" s'vTsr;íwv Atví yug;in c 7
aq;idTy;Îte ÁºW;' k;ls':y; n iv¥te
k;l;Îte n inymo n;¶* ivhr,i£y; 8
AtUn;miv.;gStt" pu„pfl' k⁄t"
k⁄to vw sSyin„piˇStO,*W…/g," k⁄t" 9
a.;vo Vyvh;r;,;' jNtUn;' idiv ceh c
jgTp[.;v;i√xte .;Skr;√;·rtSkr;t( 10
n;vO∑‰; tpte sUyoR n;vO∑‰; p·rxu„yit
n;vO∑‰; p·r…/' /ˇe v;·r,; dIPyte r…v" 11
vsNte kipl" sUyoR g[I„me k;çns'in."
        e
êeto vW;Rsu v,Rn p;<@ë" xrid .;Skr" 12
hemNte t;m[v,;R." ≤x≤xre loihto r…v"
             R    '
îit v,;R" sm;:y;t;" sUySy Atus.v;" 13
       R   R
AtuSv.;vv,wí sUy" =emsu….=’t(
aq;idTySy n;m;in s;m;Ny;in i√joˇm;" 14
√;dxwv pOqKTven t;in v+y;MyxeWt"
a;idTy" sivt; sUyoR …mihroåkú" p[.;kr" 15
m;tR<@o .;Skro .;nu…í].;nuidRv;kr"
riv√;Rdx….SteW;' Dey" s;m;Nyn;m…." 16
iv„,u/;Rt; .g" pUW; …m]eN{* v®,oåyRm;
      u
ivvSv;n'xm;'STv∑; pjRNyo √;dx" SmOt" 17
îTyete √;dx;idTy;" pOqKTven VyviSqt;"
¨iˇœ≤Nt sd; Áºte m;sw√;Rdx…." £m;t( 18
                172
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]iv„,uStpit cw]e tu vwx;%e c;yRm; tq;
                 u
ivvSv;Ô‰eœm;se tu a;W;!º c;'xm;NSmOt" 19
pjRNy" ≈;v,e m;…s v®," p[*œs'DkÉ
îN{ a;êyuje m;…s /;t; tpit k;iˇRkÉ 20
m;gRxIWeR tq; …m]" p*We pUW; idv;kr"
m;`e .gStu ivDeySTv∑; tpit f;Lgune 21
xtw√;Rdx….ivR„,U riXm….dIRPyte sd;
dIPyte goshße, xtwí i]….ryRm; 22
             u
i√"s¢kìivRvSv;'Stu a'xm;Npç….≤S]…."
ivvSv;inv pjRNyo v®,í;yRm; tq; 23
…m]v∫gv;'STv∑; shße, xten c
      w      w
îN{Stu i√gu," W≤@±./;Rtk;dx…." xtw" 24
shße, tu …m]o vw pUW; tu nv…." xtw"
¨ˇrop£meåkúSy v/RNte rXmyStq; 25
              R
d≤=,op£me .Uyo ÓsNte sUyrXmy"
           R    [
Ev' riXmshß' tu sUylok;dnughm( 26
Ev' n;ª;' ctu…v|xdek EW;' p[k°itRt"
ivStre, shß' tu punrNyTp[k°itRtm( 27
muny Ëcu"
ye t•;mshße, StuvNTyk| p[j;pte
teW;' .vit ik˘ pu<y' gití prmeêr 28
b[˜ov;c
        R
Í,u?v' muinx;dUl;" s;r.Ut' sn;tnm(
al' n;mshße, p#•ev' Stv' xu.m( 29
y;in n;m;in guÁ;in piv];…, xu.;in c
t;in v" k°tR…y„y;…m Í,u?v' .;SkrSy vw 30
                    173
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
ivktRno ivvSv;'í m;tR<@o .;Skro r…v"
lokp[k;xk" ≈Im;'Llokc=umhêr" 31Re
loks;=I i]lokÉx" kt;R ht;R t…mßh;
tpnSt;pníwv xu…c" s¢;êv;hn" 32
             e
g.iSthSto b[˜; c svRdvnmS’t"
Ek…v'xit îTyeW Stv î∑" sd; rve" 33
xrIr;roGydíwv /nvO≤ıyxSkr"
Stvr;j îit :y;t≤S]Wu lokÉWu iv≈ut" 34
y Eten i√j≈eœ; i√s'?yeåStmnodye
         R        u
St*it sUy| xu…c.UTv; svRp;pw" p[mCyte 35
m;ns' v;…ck˘ v;ip dehj' kmRj' tq;
EkjPyen tTsv| nXyTykúSy s'in/* 36
EkjPyí homí s'?yop;snmev c
/UpmN];~yRmN]í b≤lmN]Stqwv c 37
a•p[d;ne d;ne c p[…,p;te p[d≤=,e
pU…jtoåy' mh;mN]" svRp;phr" xu." 38
tSm;¥Uy' p[yàen Stven;nen vw i√j;"
StuvI?v' vrd' dev' svRk;mflp[dm( 39
    îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e m;ˇ‹<@Sywk…v'xitn;m;nuk°ˇ‹n' n;m
              Eki]'xoå?y;y" 31

             √;i]'xoå?y;y"
           m;tR<@jNmm;h;TMyv,Rnm(
               muny Ëcu"
  R
ingu," x;êto devSTvy; p[oˇ_o idv;kr"
pun√;Rdx/; j;t" ≈utoåSm;….STvyoidt" 1
                174
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]s kq' tejso r‚Xm" ≤S]y; g.eR mh;¥uit"
  U
s'.to .;Skro j;tSt] n" s'xyo mh;n( 2
b[˜ov;c
              u
d=Sy ih sut;" ≈eœ; b.Uv" Wi∑" xo.n;"
        u w
aiditidRitdRnív ivnt;¥;Stqwv c 3
d=St;" p[dd* kNy;" kXyp;y ]yodx
aiditjRny;m;s dev;'≤S].uvneêr;n( 4
       u
dwTy;≤NditdRníog[;Nd;nv;NbldipRt;n(
              u u
ivnt;¥;Stq; c;Ny;" suWv" Sq;nuj©m;n( 5
tSy;q pu]d*ih]w" p*]d*ih]k;id…."
Vy;¢met∆gTsv| teW;' t;s;' c vw mune 6
teW;' kXyppu];,;' p[/;n; devt;g,;"
s;iÊvk; r;js;í;Nye t;ms;í g,;" SmOt;" 7
dev;NyD.ují£É tq; i].uvneêr;n(
ß∑; b[˜ivd;' ≈eœ" prmeœI p[j;pit" 8
t;nb;/Nt siht;" s;pà‰;∂ŸTyd;nv;"
           e w
tto inr;’t;Npu];Ndwtyd;RnvwStq; 9
             u
ht' i].uvn' ÎÇ; aiditmRinsˇm;"
a;iCzn¥D.;g;'í =u/; s'pI…@t;N.Oxm( 10
a;r;/n;y sivtu" pr' yà' p[c£me
Ek;g[; inyt;h;r; pr' inymm;iSqt;
tu∑;v tejs;' r;≤x' ggnSq' idv;krm( 11
aidit®v;c
            u    e
nmStu>y' pr' sU+m' sup<y' …b.[tåtulm(
/;m /;mvt;mIx' /;m;/;r' c x;êtm( 12
jgt;mupk;r;y Tv;mh' St*…m gopte
                    175
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
a;dd;nSy y{Up' tIv[' tSmw nm;Myhm( 13
g[hItum∑m;sen k;len;Mbumy' rsm(
…b.[tStv y{UpmittIv[' nt;iSm tt( 14
smetm…¶som;>y;' nmStSmw gu,;Tmne
y{UpmOGyju"s;ª;mwKyen tpte tv 15
ivêmetT]yIs'D' nmStSmw iv.;vso
yˇu tSm;Tpr' Âpmo…mTyuKTv;….s'ihtm(
aSqUl' SqUlmml' nmStSmw sn;tn 16
b[˜ov;c
Ev' s; inyt; devI c£É Sto]mhinRxm(
inr;h;r; ivvSvNtm;·rr;/…yWui√≥j;" 17
tt" k;len mht; .gv;'Stpno i√j;"
p[Ty=t;mg;ˇSy; d;=;y<y; i√joˇm;" 18
s; ddxR mh;kÀ$' tejsoåMbrs'vtm( O
.Um* c s'iSqt' .;SvJJv;l;….ritduÎxm( ≥
t' ÎÇ; c tto devI s;?vs' prm' gt; 19
aidit®v;c
jgd;¥ p[sIdeit n Tv;' pXy;…m gopte
p[s;d' k⁄® pXyey' y{Up' te idv;kr
.ˇ_;nukMpk iv.o Tv∫ˇ_;Np;ih me sut;n( 21
b[˜ov;c
              R
tt" s tejsStSm;d;iv.Uto iv.;vsu"
aÎXyt td;idTySt¢t;m[opm" p[." 22  u
ttSt;' p[,t;' devI' tSy;s'dxRne i√j;"
        u
p[;h .;Sv;NvO,„vwk˘ vr' mˇo y…mCz…s 23
p[,t; ≤xrs; s; tu j;nupI…@tmeidnI
               176
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]p[Tyuv;c ivvSvNt' vrd' smupiSqtm( 24
aidit®v;c
dev p[sId pu];,;' ˙t' i].uvn' mm
       e w
yD.;g;í dwtyd;Rnvwí bl;…/kì" 25
t…•…mˇ' p[s;d' Tv' k⁄®„v mm gopte
   e
a'xn teW;' .[;tOTv' gTv; t;•;xye ·rpUn( 26
yq; me tny; .Uyo yD.;g.uj" p[.o
    u
.veyr…/p;íwv ]wloKySy idv;kr 27
           [
tq;nukLp' pu];,;' sups•o rve mm
k⁄® p[s•;itRhr k;y| kt;R ¨Cyte 28
b[˜ov;c
ttSt;m;h .gv;N.;Skro v;·rtSkr"
              u
p[,t;midit' ivp[;" p[s;dsum%o iv.u" 29
sUyR ¨v;c
     e       U
shß;'xn te g.R" s'.y;hmxeWt"
                  R
TvTpu]x]UNd=oåh' n;xy;My;xu invOt" 30
b[˜ov;c
îTyuKTv; .gv;N.;Sv;nNt/;Rnmup;gt"
invOˇ; s;ip tps" s'p;[ ¢;≤%lv;æHzt; 31
             u
tto riXmshß;ˇu suWª;:yo rve" kr"
tt" s'vTsrSy;Nte tTk;mpUr,;y s" 32
inv;s' sivt; c£É devm;tuStdodre
’Cz^c;N{;y,;dI'í s; c£É susm;iht; 33
xu…cn; /;ry;Myen' idVy' g.R…mit i√j;"
ttSt;' kXyp" p[;h ik˘…cTkopPlut;=rm( 34
kXyp ¨v;c
                    177
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
ik˘ m;ry…s g.;R<@…mit inTyopv;…snI
b[˜ov;c
s; c t' p[;h g.;R<@metTpXyeit kopn;
             e
n m;·rt' ivp=;,;' mOTyurv .iv„yit 35
            u
îTyuKTv; t' td; g.RmTssjR sur;r…,"
               R
j;JvLym;n' tejo…." pTyuvcnkoipt; 36
           u
t' ÎÇ; kXypo g.Rm¥∫;SkrvcRsm(
tu∑;v p[,to .UTv; v;‚G.r;¥;….r;dr;t( 37
s'StUym;n" s td; g.;R<@;Tp[k$oå.vt(
pµpT]sv,;R.Stejs; Vy;¢idÑü%" 38
aq;Nt·r=;d;.;„y kXyp' muinsˇmm(
stoyme`gM.Ir; v;guv;c;xrI·r,I 39
v;guv;c
    e
m;·rt'tpt" p[oˇ_metd<@÷ Tvy;idte"
tSm;Nmune sutSteåy' m;tR<@;:yo .iv„yit 40
hin„yTysur;'í;y' yD.;ghr;nrIn(
dev; inxMyeit vco ggn;Tsmup;gtm( 41
p[hWRmtul' y;t; d;nv;í ht*js"
        e
tto yuı;y dwty;n;juh;v xt£tu" 42
     w uR
sh devmd; yuˇ_o d;nv;í tm>yyu"
              w
teW;' yuım.U´or' dev;n;msur" sh 43
xS];S]vOi∑s'dI¢smSt.uvn;Ntrm(
tiSmNyuıe .gvt; m;tR<@ºn inrI≤=t;" 44
tejs; dÁm;n;Ste .SmI.Ut; mh;sur;"
tt" p[hWRmtul' p[;¢;" sveR idv*ks" 45
  ë u
tu∑vStejs;' yoin' m;tR<@midit' tq;
                178
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]                 R
Sv;…/k;r;'Stt" p[;¢; yD.;g;'í pUvvt( 46
.gv;nip m;tR<@" Sv;…/k;rmq;krot(
kdMbpu„pv∫;Sv;n/ío?v| c riXm…."
vOtoå…¶ip<@sÎxo d/[e n;itSf⁄$' vpu" 47
muny Ëcu"
kq' k;Nttr' pí;{Up' s'lB/v;n[…v"
            U
kdMbgolk;k;r' tNme b[ih jgTpte 48
b[˜ov;c
Tv∑; tSmw dd* kNy;' s'D;' n;m ivvSvte
p[s;¥ p[,to .UTv; ivêkm;R p[j;pit" 49
]I<ypTy;Nys* tSy;' jny;m;s gopit"
√* pu]* sumh;.;g* kNy;' c ymun;' tq; 50
yˇejoå>y…/k˘ tSy m;tR<@Sy ivvSvt"
ten;itt;py;m;s ]I'Llok;Nscr;cr;n( 51
t{Up' golk;k;r' ÎÇ; s'D; ivvSvt"
ashNtI mhˇej" Sv;' z;y;' v;Kymb[vIt( 52
s'Dov;c
ah' y;Sy;…m .{' te Svmev .vn' iptu"
inivRk;r' Tvy;]wv Sqey' mCz;sn;Cz⁄.e 53
îm* c b;lk* mÁ' kNy; c vrv…,RnI
s'.;Vy; nwv c;:yey…md' .gvte Tvy; 54
z;yov;c
a; kcg[h,;∂ºiv a; x;p;•wv kihR…ct(
a;:y;Sy;…m mt' tu>y' gMyt;' y] v;æHztm( 55
îTyuˇ_; v[I…@t; s'D; jg;m iptOm≤Ndrm(
                RO
vTsr;,;' shß' tu vsm;n; iptughe 56
                    179
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
  R
.tu" smIp' y;hIit ip]oˇ_; s; pun" pun"
a;gCz√@v; .UTv; k⁄Ânqoˇr;'Stt" 57
t] tepe tp" s;?vI inr;h;r; i√joˇm;"
iptu" smIp' y;t;y;' s'D;y;' v;KytTpr; 58
t{Up/;·r,I z;y; .;Skr' smupiSqt;
          R e
tSy;' c .gv;NsUy" s'Dy…mit …cNtyn( 59
tqwv jny;m;s √* pu]* kNyk;' tq;
s'D; tu p;…qRvI teW;m;Tmj;n;' tq;krot( 60
      R
òeh' n pUvj;t;n;' tq; ’tvtI tu s;
mnuStT=;Ntv;'StSy; ymStSy; n c=me 61
                 u
b¸/; pI@‰m;nStu iptu" pTy; sud"≤%t"
s vw kop;∞ b;Ly;∞ .;ivnoåqRSy vw bl;t(
pd; s'tjRy;m;s n tu dehe Nyp;tyt( 62
z;yov;c
pd; tjRyse ySm;≤Tptu.;Ry;| grIysIm(
tSm;ˇvwW cr," pit„yit n s'xy" 63
b[˜ov;c
ymStu ten x;pen .Ox' pI…@tm;ns"
mnun; sh /m;RTm; ip]e sv| Nyvedyt( 64
ym ¨v;c
   e
òehn tuLymSm;su m;t; dev n vtRte
                  U
ivsOJy Jy;ys' .KTy; knIy;'s' bu.Wit 65
tSy;' myo¥t" p;do n tu dehe inp;itt"
b;Ly;√; yid v; moh;ˇ∫v;N=NtumhR…s 66
x¢oåh' t;t kopen jnNy; tnyo yt"
tto mNye n jnnI…mm;' vw tpt;' vr 67
                180
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]tv p[s;d;∞r,o .gv• pte¥q;
m;tOx;p;dy' meå¥ tq; …cNty gopte 68
riv®v;c
as'xy' mhTpu] .iv„yTy] k;r,m(
yen Tv;m;ivxT£o/o /mRD' /mRxI≤lnm( 69
   R
sveW;mev x;p;n;' p[it`;to ih iv¥te
n tu m;];….x¢;n;' Kv…cCz;pinvtRnm( 70
                R
n xKymetiNmQy; tu kt|u m;tuvcStv
                  [
ik˘…cˇeåh' iv/;Sy;…m pu]òeh;dnughm( 71
’myo m;'sm;d;y p[y;Sy≤Nt mhItlm(
’t' tSy; vc" sTy' Tv' c ];to .iv„y…s 72
b[˜ov;c
a;idTySTvb[vICz;y;' ikmq| tnyeWu vw
tuLye„vPy…/k" òeh Ek˘ p[it ’tSTvy; 73
nUn' nwW;' Tv' jnnI s'D; k;ip Tvm;gt;
    R e
ingu,„vPypTyeWu m;t; x;p' n d;Syit 74
s; tTp·rhrNtI c x;p;∫It; td; rve"
kqy;m;s vOˇ;Nt' s ≈uTv; êxur' yy* 75
s c;ip t' yq;Ny;ymcR…yTv; td; rivm(
indRG/uk;m' roWe, s;NTvy;nStmb[vIt( 76
ivêkmoRv;c
tv;ittejs; Vy;¢…md' Âp' sud"shm( u
ashNtI tu tTs'D; vne crit vw tp" 77
{+yte t;' .v;n¥ Sv;' .;y;| xu.c;·r,Im(
Âp;q| .vtoår<ye crNtI' sumhˇp" 78
≈ut' me b[˜,o v;Ky' tv tejovro/ne
                    181
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
     R
Âp' invRty;My¥ tv k;Nt' idvSpte 79
b[˜ov;c
ttStqeit t' p[;h Tv∑;r' .gv;n[…v"
tto ivvSvto Âp' p[;g;sITp·rm<@lm( 80
ivêkm;R TvnuD;t" x;k√«pe ivvSvt;
.[…mm;roPy tˇej"x;tn;yopc£me 81
           e
.[mt;xeWjgt;' n;…..Utn .;Svt;
smu{;i{vnopet; Tv;®roh mhI n." 82
ggn' c;≤%l' ivp[;" scN{g[ht;rkm(
a/ogt' mh;.;g; b.Uv;≤=¢m;k⁄lm( 83
             u
iv≤=¢s≤ll;" sveR b.Uví tq;,Rv;"
Vy….¥Nt mh;xwl;" xI,Rs;nuinbN/n;" 84
 u
/[v;/;r;<yxeW;…, …/„<y;in muinsˇm;"
]u$‰{iXminbN/Iin bN/n;in a/o yyu" 85
veg.[m,s'p;tv;yu≤=¢;" shßx"
VyxIyRNt mh;me`; `or;r;vivr;iv," 86
.;Sv∫âm,iv.[;Nt.UMy;k;xrs;tlm(
jgd;k⁄lmTyq| td;sINmuinsˇm;" 87
]wloKym;k⁄l' vI+y .[mm;,' surWRy"
                ë u
dev;í b[˜,; s;/| .;SvNtm….tu∑v" 88
a;iddevoå…s dev;n;' j;tSTv' .Utye .uv"
              e
sgRiSqTyNtk;leWu i]/; .edn itœ…s 89
SviSt teåStu jg•;q `mRvWRidv;kr
îN{;dyStd; dev; ≤l:ym;nmq;Stuvn( 90
jy dev jgTSv;…mÔy;xeWjgTpte
AWyí tt" s¢ v…sœ;i]purogm;" 91
               182
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]  ë u
tu∑vivRiv/w" Sto]w" SviSt SvStIitv;idn"
                  ë u
vedo·ˇ_….rq;g[‰;….v;Rl≤%Ly;í tu∑v" 92
a…¶r;¥;í .;SvNt' ≤l:ym;n' mud; yut;"
Tv' n;q mo≤=,;' mo=o ?yeySTv' ?y;inn;' pr" 93
        U
Tv' git" svR.t;n;' kmRk;<@ivvitRn;m(
    U     e
s'pJySTv' tu devx x' noåStu jgt;' pte 94
x' noåStu i√pde inTy' x' ní;Stu ctu„pde
tto iv¥;/rg,; y=r;=sp•g;" 95
’t;Ô≤lpu$;" sveR ≤xro…." p[,t; rivm(
ËcuSte iviv/; v;co mn"≈o]su%;vh;" 96
sÁ' .vtu tejSte .Ut;n;' .Ut.;vn
tto h;h;ÙÙíwv n;rdStuMbu®Stq; 97
               ⁄
¨pg;…ytum;rB/; g;N/vRkxl; rivm(
W@±jm?ymg;N/;rg;n]yivx;rd;" 98
     ≥      [
mUzn;….í t;lwí s'pyogw" su%p[dm(
ivê;cI c `Ot;cI c ¨vRXyq itloˇm;" 99
menk; shjNy; c rM.; c;Psrs;' vr;
      u R
nnOtjgt;mIxe ≤l:ym;ne iv.;vs* 100
            R
.;vh;vivl;s;¥;Nk⁄vTyoå….ny;NbÙn(
p[;v;¥Nt ttSt] vI,; ve<v;idZZúr;" 101
p,v;" pu„kr;íwv mOd©;" p$h;nk;"
devduNdu.y" xƒ;" xtxoåq shßx" 102
             R
g;y≤∫íwv nOTy≤∫gRN/vwrPsrog,w"
   R
tUyv;id]`oWwí sv| kol;hlI’tm( 103
tt" ’t;Ô≤lpu$; .·ˇ_nm[;TmmUty"  R
             e u  e
≤l:ym;n' shß;'x'ë p[,m" svRdvt;" 104
                    183
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
             e
tt" kol;hle tiSmNsvRdvsm;gme
tejs" x;tn' c£É ivêkm;R xnw" xnw" 105
a;j;nu≤l≤%tí;s* inpu,' ivêkmR,;
n;>ynNdˇu ≤l%n' ttSten;vt;·rt" 106
n tu in.R‚TsRt' Âp' tejso hnnen tu
               u
k;Nt;Tk;Nttr' Âpm…/k˘ xux.e tt" 107
îit ihmjl`mRk;lhetor(
hrkml;sniv„,usStutSy'
tdup·r ≤l%n' inxMy .;nor(
v[jit idv;krlokm;yuWoåNte 108
Ev' jNm rve" pUv| b.Uv muinsˇm;"
Âp' c prm' tSy my; s'p·rk°itRtm( 109
 îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e m;ˇ‹<@jNmxrIr≤l%n' n;m √;i]'xoå?y;y" 32

              ]y‚S]'xoå?y;y"
             m;tR<@m;h;TMyv,Rnm(
                muny Ëcu"
               R
.Uyoåip kqy;Sm;k˘ kq;' sUysm;…≈t;m(
n tOi¢m…/gCz;m" Í<vNtSt;' kq;' xu.;m( 1
yoåy' dI¢o mh;tej; viˆr;≤xsmp[."
Et√πidtu…mCz;m" p[.;voåSy k⁄t" p[.o 2
b[˜ov;c
    e
tmo.UtWu lokÉWu n∑e Sq;vrj©me
   Ru u
p[’teg,hetStu pUv| bu≤ırj;yt 3
ah'k;rStto j;to mh;.Utp[vtRk"
v;Yv…¶r;p" %' .U…mSttSTv<@mj;yt 4
                184
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]tiSm•<@º iTvme lok;" s¢ cwv p[itiœt;"
           w   w w
pO…qvI s¢….√«‹p" smu{ív s¢…." 5
t]wv;viSqto Á;sIdh' iv„,umhêr"  Re
ivmU!;St;ms;" sveR p[?y;y≤Nt tmIêrm( 6
               RU
tto vw sumh;tej;" p[;du.tStmonud"
?y;nyogen c;Sm;….ivRD;t" sivt; td; 7
D;Tv; c prm;Tm;n' svR Ev pOqKpOqk™
            R
idVy;…." Stuit….dev" StutoåSm;….Stdeêr" 8
a;iddevoå…s dev;n;mwêy;R∞ TvmIêr"
a;idkt;R…s .Ut;n;' devdevo idv;kr" 9
         U
jIvn" svR.t;n;' devgN/vRr=s;m(
muinik˘nr…sı;n;' tqwvorgp≤=,;m( 10
Tv' b[˜; Tv' mh;devSTv' iv„,uSTv' p[j;pit"
v;yu·rN{í somí ivvSv;Nv®,Stq; 11
Tv' k;l" sOi∑kt;R c ht;R .t;R tq; p[."  u
s·rt" s;gr;" xwl; iv¥uidN{/nUiW c 12 '
p[ly" p[.víwv Vyˇ_;Vyˇ_" sn;tn"
Èêr;Tprto iv¥; iv¥;y;" prt" ≤xv" 13
≤xv;Tprtro devSTvmev prmeêr"
svRt"p;…,p;d;Nt" svRto≤=≤xromu%" 14
     ë
shß;'x" shß;Sy" shßcr,e=,"
     R Ru
.Ut;id.U.v" Sví mh" sTy' tpo jn" 15
p[dI¢' dIpn' idVy' svRlokp[k;xkm(
duinRrI=' surNe {;,;' y{Up' tSy te nm" 16
          Ru
sur…sıg,wj∑' .OGvi]pulh;id…."
Stut' prmmVyˇ_' y{Up' tSy te nm" 17
                    185
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]     b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
ve¥' vedivd;' inTy' svRD;nsmiNvtm(
   e
svRdv;itdevSy y{Up' tSy te nm" 18
ivê’i√ê.Ut' c vwê;nrsur;…cRtm(
ivêiSqtm…cNTy' c y{Up' tSy te nm" 19
pr' yD;Tpr' ved;Tpr' lok;Tpr' idv"
prm;TmeTy….:y;t' y{Up' tSy te nm" 20
aivDeymn;l+ym?y;ngtmVyym(
an;idin/n' cwv y{Up' tSy te nm" 21
nmo nm" k;r,k;r,;y
nmo nm" p;pivmocn;y
nmo nmSte iditj;dRn;y
nmo nmo rogivmocn;y 22
nmo nm" svRvrp[d;y
        u
nmo nm" svRs%p[d;y
nmo nm" svR/np[d;y
nmo nm" svRmitp[d;y 23
Stut" s .gv;nev' twjs' Âpm;iSqt"
¨v;c v;c; kLy;<y; ko vro v" p[dIyt;m( 24
dev; Ëcu"
                u
tv;ittwjs' Âp' n k…íTso!ümTshet(
shnIy' t∫vtu iht;y jgt" p[.o 25
EvmiSTvit soåPyuKTv; .gv;n;id’Tp[." u
lok;n;' k;yR…sı‰q| `mRvWRihmp[d" 26
tt" s;':y;í yog;í ye c;Nye mo=k;iÕ,"
?y;y≤Nt ?y;…yno dev' ˙dySq' idv;krm( 27
svRl=,hInoåip yuˇ_o v; svRp;tkì"
              186
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]sv| c trte p;p' devmk| sm;…≈t" 28
a…¶ho]' c ved;í yD;í b¸d≤=,;"
.;no.R·ˇ_nmSk;rkl;' n;hR≤Nt Wo@xIm( 29
tIq;Rn;' prm' tIq| m©l;n;' c m©lm(
piv]' c piv];,;' p[p¥Nte idv;krm( 30
x£;¥w" s'Stut' dev' ye nmSy≤Nt .;Skrm(
         u   R
svRikæLbWinmRˇ_;" sUylok˘ v[j≤Nt te 31
muny Ëcu"
     O
…cr;Tp[.it no b[˜H≈otu…mCz; p[vtRte
        U
n;ª;m∑xt' b[ih yÊvyoˇ_' pur; rve" 32
b[˜ov;c
a∑oˇrxt' n;ª;' Í,u?v' gdto mm
.;SkrSy pr' guÁ' SvgRmo=p[d' i√j;" 33
ao' sUyoRåyRm; .gSTv∑; pUW;kú" sivt; r…v"
g.iStm;nj" k;lo mOTyu/;Rt; p[.;kr" 34
pO…qVy;pí tejí %' v;yuí pr;y,m(
somo bOhSpit" xu£o bu/oå©;rk Ev c 35
           ë
îN{o ivvSv;NdI¢;'x" xu…c" x*·r" xnwír"
b[˜; iv„,uí ®{í SkNdo vw≈v,o ym" 36
  u
vw¥to j;#rí;…¶rwN/nStejs;' pit"
/mR?vjo vedkt;R ved;©o vedv;hn" 37
’t' ]et; √;prí k≤l" sv;Rmr;≈y"
kl;k;œ;muÙt;Rí =p; y;m;Stq; =,;" 38
s'vTsrkroåêTq" k;lc£o iv.;vsu"
pu®W" x;êto yogI Vyˇ_;Vyˇ_" sn;tn" 39
k;l;?y=" p[j;?y=o ivêkm;R tmonud"
                    187
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
v®," s;groå_aí jImUto …jvnoå·rh; 40
.Ut;≈yo .Utpit" svRloknmS’t"
ß∑; s'vtRko viˆ" svRSy;idrlolup" 41
anNt" kiplo .;nu" k;md" svRtomu%"
              U
jyo ivx;lo vrd" svR.tinWeivt" 42
mn" sup,oR .Ut;id" xI`[g" p[;,/;r,"
     R u
/NvNt·r/UmkÉtr;iddevoåidte" sut" 43
√;dx;Tm; rivdR=" ipt; m;t; ipt;mh"
SvgR√;r' p[j;√;r' mo=√;r' i]iv∑pm( 44
dehkt;R p[x;Nt;Tm; ivê;Tm; ivêtomu%"
             e
cr;cr;Tm; sU+m;Tm; mw]y" k®,;iNvt" 45
           R
Et√w k°tRnIySy sUySy;…mttejs"
n;ª;m∑xt' rMy' my; p[oˇ_' i√joˇm;" 46
surg,iptOy=seivt' Á(
asurinx;kr…sıv≤Ndtm(
vrknk¸t;xnp[.'
p[…,pittoåiSm iht;y .;Skrm( 47
sUyoRdye y" susm;iht" p#πt(
s pu]d;r;N/nràs'cy;n(
l.et j;itSmrt;' nr" s tu
SmOit' c me/;' c s ivNdte pr;m( 48
îm' Stv' devvrSy yo nr"
    e
p[k°tRyCz⁄ımn;" sm;iht"
ivmuCyte xokdv;…¶s;gr;l(
l.et k;m;Nmns; yqe‚Pst;n( 49
                        R
    îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e Svy'>vOiWs'v;de sUyn;m;∑oˇrxt' n;m
                 188
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION       b[˜pur;,m(   [Brahma PurŒna]                   ]y‚S]'xoå?y;y" 33

              ctu‚S]'xoå?y;y"
              ®{;:y;nv,Rnm(
                 b[˜ov;c
yoås* svRgto dev≤S]pur;·r≤S]locn"
¨m;ip[ykro ®{íN{;/R’txe%r" 1
iv{;Vy ivbu/;Nsv;R‚Nsıiv¥;/r;nOWIn(
gN/vRy=n;g;'í tq;Ny;'í sm;gt;n( 2
j`;n pUv| d=Sy yjto /r,Itle
            '
yD' smOı' rà;!‰' svRs.;rs'.tm( 3O
ySy p[t;ps']St;" x£;¥;≤S]idv*ks"
x;≤Nt' n le….re ivp[;" kìl;s' xr,' gt;" 4
s a;Ste t] vrd" xUlp;…,vOW?vj"R
ipn;kp;…,.Rgv;Nd=yDivn;xn" 5
mh;devoåkle dexe ’iˇv;s; vOW?vj"
Ek;m[kÉ muin≈eœ;" svRk;mp[do hr" 6
muny Ëcu"
             U
ikmq| s .vo dev" svR.tihte rt"
           w R
j`;n yD' d=Sy dev" svwrl'’tm( 7
n ÁLp' k;r,' t] p[.o mNy;mhe vym(
        U
≈otu…mCz;mhe b[ih pr' k*tUhl' ih n" 8
b[˜ov;c
d=Sy;s•∑ kNy; y;íwv' pits'gt;"
     e
Sve>yo gOh>yí;nIy t;" ipt;>ycRyÌ»he 9
ttSTv>y…cRt; ivp[; Nyvs'St;" iptughe  RO
                      189
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
t;s;' Jyeœ; stI n;m pàI y; }yMbkSy vw 10
n;juh;v;Tmj;' t;' vw d=o ®{m….i√Wn(
akroTs'nit' d=e n c k;'…cNmheêr" 11
j;m;t; êxure tiSmNSv.;v;ˇej…s iSqt"
                    RO
tto D;Tv; stI sv;RSt;Stu p[;¢;" iptughm( 12
jg;m s;Pyn;Ùt; stI tu Sviptughm(  RO
t;>yo hIn;' ipt; c£É sTy;" pUj;ms'mt;m(
ttoåb[vITs; iptr' devI £o/sm;k⁄l; 13
sTyuv;c
yvIysI>y" ≈eœ;h' ik˘ n pUj…s m;' p[.o
asT’t;mvSq;' y" ’tv;n…s gihRt;m(
                 R
ah' Jyeœ; v·rœ; c m;' Tv' sTktumhR…s 14
b[˜ov;c
Evmuˇ_oåb[vIden;' d=" s'rˇ_locn" 15
d= ¨v;c
Tvˇ" ≈eœ; v·rœ;í pUJy; b;l;" sut; mm
t;s;' ye cwv .t;RrSte me b¸mt;" sit 16
b[≤˜œ;í v[tSq;í mh;yog;" su/;…mRk;"
  w w
gu,ív;…/k;" Xl;~y;" sveR te }yMbk;Tsit 17
v…sœoåi]" pulSTyí ai©r;" pulh" £tu"
  u R
.OgmrI…cí tq; ≈eœ; j;m;tro mm 18
twí;ip Sp/Rte xvR" sveR te cwv t' p[it
       U
ten Tv;' n bu.W;…m p[itkÀlo ih me .v" 19
            [ U º
îTyuˇ_v;'Std; d=" s'pm!n cets;
x;p;qRm;Tmníwv yenoˇ_; vw mhWRy"
tqoˇ_; iptr' s; vw £⁄ı; devI tmb[vIt( 20
                190
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]sTyuv;c
v;Ñn"kmR….yRSm;ddu∑;' m;' ivghR…s
tSm;Êyj;Myh' deh…mm' t;t tv;Tmjm( 21
b[˜ov;c
ttSten;pm;nen stI du"%;dmiWRt;
ab[vI√cn' devI nmS’Ty Svy'.ve 22 u
sTyuv;c
           Re
yen;hmpdeh; vw pundehn .;Svt;
      U    U
t];Pyhms'm!; s'.t; /;…mRk° pun"
gCzπy' /mRpàITv' }yMbkSywv /Imt" 23
b[˜ov;c
t]wv;q sm;sIn; ®∑;Tm;n' sm;d/e
/;ry;m;s c;¶eyI' /;r,;m;Tmn;Tmin 24
tt" Sv;Tm;nmuTq;Py v;yun; smudI·rt"
    π
sv;R©>yo ivin"sOTy viˆ.RSm ck;r t;m( 25
tdup≈uTy in/n' sTy; deVy;" s xUl/Ok™
       R ±
s'v;d' c tyobuıv; y;q;tQyen x'kr"
d=Sy c ivn;x;y cukop .gv;Np[." 26 u
≈Ix'kr ¨v;c
ySm;dvmt; d= shswv;gt; stI
                R
p[xSt;íetr;" sv;RSTvTsut; .tO…." sh 27
tSm;√wvSvte p[;¢e punrete mhWRy"
¨TpTSy≤Nt i√tIye vw tv yDe Áyoinj;" 28
¸te vw b[˜," sT]e c;=uWSy;Ntre mno"
a….Vy;˙Ty s¢WIRNd=' soå>yxpTpun" 29
.ivt; m;nuWo r;j; c;=uWSy;Ntre mno"
                    191
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
               e
p[;cInbihRW" p*]" pu]í;ip p[cts" 30
d= îTyev n;ª; Tv' m;·rW;y;' jin„y…s
kNy;y;' x;≤%n;' cwv p[;¢e vw c;=uW;Ntre 31
ah' t];ip te ivflm;c·r„y;…m dumte  R
       u
/mRk;m;qRyˇ_ÉWu kmRiSvh pun" pun" 32
tto vw Vy;˙to d=o ®{' soå>yxpTpun" 33
d= ¨v;c
ySm;Êv' mT’te £Àr AWINVy;˙tv;n…s
        w R
tSm;Ts;/| suryDe n Tv;' y+y≤Nt vw i√j;" 34
’Tv;¸it' tv £Àr ap" SpOx≤Nt kmRsu
îhwv vTSyse lokÉ idv' ihTv;yug=y;t(
      w
tto devStu te s;/| n tu pUj; .iv„yit 35
®{ ¨v;c
   R
c;tuv<y| tu dev;n;' te c;Pyek] .uÔte
n .o+ye sihtStwStu tto .o+y;Myh' pOqk™ 36
  R           R
sveW;' cwv lok;n;m;id.UloRk ¨Cyte
tmh' /;ry;Myek" SveCzy; n tv;Dy; 37
tiSmN/Ote svRlok;" sveR itœ≤Nt x;êt;"
tSm;dh' vs;mIh stt' n tv;Dy; 38
b[˜ov;c
ttoå….Vy;˙to d=o ®{e,;…mttejs;
    u              e
Sv;y'.vI' tnu' TyKTv; ¨Tp•o m;nuWi„vh 39
yd; gOhpitdR=o yD;n;mIêr" p[."  u
     e
smStenh yDen soåyj∂Ÿvtw" sh 40
aq devI stI yˇe p[;¢e vwvSvteåNtre
men;y;' t;mum;' devI' jny;m;s xwlr;$( 41
                192
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]          R
s; tu devI stI pUvm;sITpí;dum;.vt(
shv[t; .vSywW; nwty; muCyte .v" 42
              u
y;vidCzit s'Sq;n' p[.mNR vNtrei„vh
m;rIc' kXyp' devI yq;iditrnuvt; 43 [
s;/| n;r;y,' ≈IStu m`vNt' xcI yq;
iv„,u' k°itR®W; sUy| v…sœ' c;Py®N/tI 44
nwt;'Stu ivjhTyet; .tøNR deVy" kq'cn
                 e
Ev' p[;cetso d=o jDe vw c;=uWåNtre 45
                e
p[;cInbihRW" p*]" pu]í;ip p[cts;m(
       e
dx>yStu p[cto>yo m;·rW;y;' punnOp 46 R
jDe ®{;….x;pen i√tIy…mit n" ≈utm(
.OGv;dyStu te sveR j…Dre vw mhWRy" 47
             R
a;¥e ]et;yuge pUv| mnovwvSvtSy h
devSy mhto yDe v;®,I' …b.[tStnum( 48
îTyeWoånuxyo Á;sIˇyoj;RTyNtre gt"
p[j;pteí d=Sy }yMbkSy c /Imt" 49
tSm;•;nuxy" k;yoR vrei„vh kd;cn
j;TyNtrgtSy;ip .;ivtSy xu.;xu."     w
jNtonR .Utye :y;itSt• k;y| ivj;nt; 50
muny Ëcu"
kq' roWe, s; pUv| d=Sy duiht; stI
TyKTv; deh' punj;Rt; …g·rr;jgOhe p[.o 51
             Re
deh;Ntre kq' tSy;" pUvdho b.Uv h
.ven sh s'yog" s'v;dí tyo" kqm( 52
Svy'vr" kq' vOˇStiSmNmhit jNmin
ivv;hí jg•;q sv;RíyRsmiNvt" 53
                    193
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
         [        [
tTsv| ivStr;d(b˜Nvˇ_⁄mhR…s s;'ptm(
≈otu…mCz;mhe pu<y;' kq;' c;itmnohr;m( 54
b[˜ov;c
        R
Í,u?v' muinx;dUl;" kq;' p;pp[,;≤xnIm(
¨m;x'kryo" pu<y;' svRk;mflp[d;m( 55
kd;…cTSvgOh;Tp[;¢' kXyp' i√pd;' vrm(
apOCz≤ımv;NvOˇ' lokÉ :y;itkr' ihtm( 56
kÉn;=y;í lok;" Syu" :y;ití prm; mune
tqwv c;cRnIyTv' sTsu tTkqySv me 57
kXyp ¨v;c
            e
apTyen mh;b;ho svRmtdv;Pyte
mm;:y;itrpTyen b[˜,; AiW…." sh 58
ik˘ n pXy…s xwlNe { yto m;' p·rpOCz…s
vtR…y„y;…m y∞;ip yq;Î∑' pur;cl 59
v;r;,sImh' gCz•pXy' s'iSqt' idiv
ivm;n' sunv' idVymn*pMy' mh…/Rmt( 60
tSy;/St;d;tRn;d' gtRSq;ne Í,oMyhm(
tmh' tps; D;Tv; t]wv;NtihRt" iSqt" 61
aq;g;ˇ] xwlNe { ivp[o inymv;Hxu…c"
tIq;R….WekpUt;Tm; pre tp…s s'iSqt" 62
             e
aq s v[jm;nStu Vy;`[,;.IiWto i√j"
ivvex t' td; dex' s gtoR y] .U/r 63
gt;Ry;' vIr,StMbe lMbm;n;'Std; munIn(
apXyd;toR du"%;t;|St;npOCz∞ s i√j" 64
i√j ¨v;c
kÉ yUy' vIr,StMbe lMbm;n; Á/omu%;"
                194
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]du"≤%t;" kÉn mo=í yu„m;k˘ .ivt;n`;" 65
iptr Ëcu"
vy' te ’tpu<ySy iptr" sipt;mh;"
               e
p[ipt;mh;í ÆKlXy;mStv du∑n kmR,; 66
nrkoåy' mh;.;g gtRÂpe, s'iSqt"
Tv' c;ip vIr,StMbSTv…y lMb;mhe vym( 67
y;vÊv' jIvse ivp[ t;vdev vy' iSqt;"
mOte Tv…y g…m„y;mo nrk˘ p;pcets" 68
yid Tv' d;rs'yog' ’Tv;pTy' gu,oˇrm(
¨Tp;dy…s ten;Sm;NmuCyem vymens" 69
n;Nyen tps; pu] tIq;Rn;' c flen c
EtTk⁄® mh;buıe t;rySv iptøN.y;t( 70
kXyp ¨v;c
s tqeit p[itD;y a;r;?y vOW.?vjm(
        »
iptøNgt;RTsmuıTy g,p;Np[ck;r h 71
            e
Svy' ®{Sy d…yt" suvxo n;m n;mt"
       w
s'mto blv;'ív ®{Sy g,poå.vt( 72
tSm;T’Tv; tpo `ormpTy' gu,v∫»xm(
¨Tp;dySv xwlNe { sut;' Tv' vrv…,RnIm( 73
b[˜ov;c
s EvmuKTv; AiW,; xwlNe {o inymiSqt"
tpík;r;Pytul' yen tui∑r.UNmm 74
td; tmuTpp;t;h' vrdoåSmIit c;b[vm(
 U               [
b[ih tu∑oåiSm xwlNe { tps;nen suvt 75
ihmv;nuv;c
           w R
.gvNpu]…mCz;…m gu," svwrl'’tm(
                    195
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
Ev' vr' p[yCzSv yid tu∑oå…s me p[.o 76
b[˜ov;c
tSy t√cn' ≈uTv; …g·rr;jSy .o i√j;"
td; tSmw vr' c;h' dˇv;Nmnse‚Pstm( 77
kNy; .iv]I xwlNe { tps;nen suvt [
ySy;" p[.;v;TsvR] k°itRm;PSy…s xo.n;m( 78
       e
a…cRt" svRdv;n;' tIqRkoi$sm;vOt"
p;vníwv pu<yen dev;n;mip svRt" 79
Jyeœ; c s; .iv]I te aNye c;] tt" xu.e 80
soåip k;len xwlNe {o men;y;mudp;dyt(
     e         w
ap,;Rmkp,;| c tq; cwvkp;$l;m( 81
Nyg[o/mekp,| tu p;$l' cwkp;$l;m(
a≤xTv; Tvekp,;| tu ainkÉtStpoåcrt( 82
xt' vWRshß;,;' duír' devd;nvw"
a;h;rmekp,| tu Ekp,;R sm;crt( 83
        É
p;$len tqwkn ivd/e cwkp;$l;
pU,eR vWRshße tu a;h;r' t;" p[c£tu" 84
ap,;R tu inr;h;r; t;' m;t; p[Ty.;Wt
             ee
inWe/yNtI co meit m;tOòhn du"≤%t; 85
s; tqoˇ_; ty; m;]; devI duírc;·r,I
  w
tenv n;ª; lokÉWu iv:y;t; surpU…jt; 86
Etˇu i]k⁄m;rIk˘ jgTSq;vrj©mm(
Et;s;' tps;' vOˇ' y;v∫À…m/R·r„yit 87
tp"xrIr;St;" sv;RiStßo yog' sm;…≈t;"
    w
sv;Rív mh;.;g;Stq; c iSqry*vn;" 88
t; lokm;tríwv b[˜c;·r<y Ev c
               196
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]anugO ≤Nt lok;'í tps; Sven svRd; 89
¨m; t;s;' v·rœ; c Jyeœ; c vrv…,RnI
mh;yogblopet; mh;devmupiSqt; 90
dˇkíoxn; tSy pu]" s .OgnNdn" u
                u
a;sIˇSywkp,;R tu devl' suWve sutm( 91
y; tu t;s;' k⁄m;rI,;' tOtIy; Áºkp;$l;
pu]' s; tmlkúSy jwgIWVymupiSqt; 92
tSy;í xƒ≤l≤%t* SmOt* pu];vyoinj*
¨m; tu y; my; tu>y' k°itRt; vrv…,RnI 93
aq tSy;Stpoyog;T]wloKym≤%l' td;
  U
p[/ipt…mh;l+y vcSt;mhmb[vm( 94
deiv ik˘ tps; lok;'St;p…y„y…s xo.ne
Tvy; sO∑…md' sv| m; ’Tv; ti√n;xy 95
Tv' ih /;ryse lok;inm;Nsv;RNSvtejs;
 U               [
b[ih ik˘ te jgNm;t" p[;…qRt' s'ptIh n" 96
deVyuv;c
ydq| tpso ÁSy cr,' me ipt;mh
Tvmev ti√j;nIWe tt" pOCz…s ik˘ pun" 97
b[˜ov;c
ttSt;mb[v' c;h' ydq| tPyse xu.e
s Tv;' Svymup;gMy îhwv vr…y„yit 98
xvR Ev pit" ≈eœ" svRlokÉêreêr"
vy' sdwv ySyeme vXy; vw ik˘kr;" xu.e 99
s devdev" prmeêr" Svy'
    u
Svy'.r;y;Syit deiv teå≤Ntkm(
¨d;rÂpo iv’t;idÂp"
                    197
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
sm;nÂpoåip n ySy kSy…ct( 100
mheêr" pvRtlokv;sI
          e
cr;crex" p[qmoåp[my"
ivneNdun; hIN{sm;nvcRs;
iv.IW,' Âp…mv;iSqto y" 101
   îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e SvyM>vOiWs'v;de ctu‚S]'xoå?y;y" 34

              pçi]'xoå?y;y"
            p;vRTyup;:y;nv,Rnm(
               b[˜ov;c
      u
ttSt;mb[vNdev;Std; gTv; tu suNdrIm(
     e      R
deiv xI`[, k;len /Uji$nIRlloiht" 1
       e
s .t;R tv devxo .ivt; m; tp" ’q;"
tt" p[d≤=,I’Ty dev; ivp[; …gre" sut;m( 2
jGmuí;dxRn' tSy;" s; c;ip ivrr;m h
s; devI sUˇ_…mTyevmuKTv; SvSy;≈me xu.e 3
√;·r j;tmxok˘ c smup;…≈Ty c;iSqt;
aq;g;∞N{itlk≤S]dx;itRhro hr" 4
iv’t' Âpm;Sq;y ÓSvo b;¸k Ev c
iv.¶n;…sko .UTv; k⁄Bj" kÉx;Ntip©l" 5
¨v;c iv’t;Syí deiv Tv;' vry;Myhm(
aqom; yogs'…sı; D;Tv; x'krm;gtm( 6
aNt.;Rvivxuı;Tm; ’p;nuœ;n≤lPsy;
             ú
tmuv;c;`Rp;¥;>y;' m/upkÉ, cwv h 7
  U
s'pJy sumno….St' b[;˜,' b[;˜,ip[y; 8
deVyuv;c
                198
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna].gv• SvtN];h' ipt; me Tvg[,IgOhe R
    u R
s p[.mm d;ne vw kNy;h' i√jpugv 9'
gTv; y;cSv iptr' mm xwlNe {mVyym(
s ce∂d;it m;' ivp[ tu>y' tdu…ct' mm 10
b[˜ov;c
tt" s .gv;NdevStqwv iv’t" p[."   u
¨v;c xwlr;j;n' sut;' me yCz xwlr;$( 11
s t' iv’tÂpe, D;Tv; ®{mq;Vyym(
.It" x;p;∞ ivmn; îd' vcnmb[vIt( 12
xwlNe { ¨v;c
.gv•;vmNyeåh' b[;˜,;N.uiv devt;"
            u
mnIiWt' tu yTpUv| tCzé,„v mh;mte 13
          R     U
Svy'vro me duihtu.ivt; ivp[p…jt"
vrye¥' Svy' t] s .t;RSy; .iv„yit 14
   u
tCz^Tv; xwlvcn' .gv;NvOW.?vj"
deVy;" smIpm;gTy îdm;h mh;mn;" 15
≤xv ¨v;c
deiv ip]; TvnuD;t" Svy'vr îit ≈uit"
t] Tv' vr…y]I y' s te .t;R .veidit 16
             R
td;pOCz‰ g…m„y;…m dul.;' Tv;' vr;nne
ÂpvNt' smuTsOJy vO,o„ysÎx' kqm( 17
b[˜ov;c
tenoˇ_; s; td; t] .;vyNtI tdI·rtm(
.;v' c ®{iniht' p[s;d' mnsStq; 18
        e      ë
s'p;[ Pyov;c devx' m; teå.Uä≤ırNyq;
ah' Tv;' vr…y„y;…m n;∫⁄t' tu kq'cn 19
                    199
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
         e
aqv; teåiSt s'dho m…y ivp[ kq'cn
îhwv Tv;' mh;.;g vry;…m mnogtm( 20
b[˜ov;c
gOhITv; Stbk˘ s; tu hSt;>y;' t] s'iSqt;
SkN/e x'.o" sm;/;y devI p[;h vOtoå…s me 21
tt" s .gv;NdevSty; deVy; vOtStd;
¨v;c tmxok˘ vw v;c; s'jIvy…•v 22
≤xv ¨v;c
      u
ySm;ˇv sup<yen StbkÉn vOtoåSMyhm(
tSm;Êv' jry; Tyˇ_STvmr" s'.iv„y…s 23
k;mÂpI k;mpu„p" k;mdo d…yto mm
            u
sv;R.r,pu„p;!‰" svRp„pflopg" 24
sv;R•.=kíwv amOtSv;d Ev c
svRgN/í dev;n;' .iv„y…s Î!ip[y" 25
                R
in.Ry" svRlokÉWu .iv„y…s suinvOt"
             e
a;≈m' vedmTyq| …c]kÀ$it iv≈utm( 26
yo ih y;Syit pu<y;qIR soåême/mv;PSyit
yStu t] mOtí;ip b[˜lok˘ s gCzit 27
       Ru
yí;] inymwyˇ_" p[;,;NsMyKp·rTyjet(
                 e
s deVy;Stps; yuˇ_o mh;g,pit.Rvt( 28
b[˜ov;c
EvmuKTv; td; dev a;pOCz‰ ihmvTsut;m(
           U
aNtdR/e jgTß∑; svR.tp Èêr" 29
s;ip devI gte tiSmN.gvTy…mt;Tmin
tt EvoNmu%I .UTv; ≤xl;y;' s'b.Uv h 30
¨Nmu%I s; .ve tiSmNmhexe jgt;' p[.*
                200
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]inxev cN{riht; n b.* ivmn;Std; 31
aq xu≈;v xBd' c b;lSy;tRSy xwlj;
       U
srSyudks'p,eR smIpe c;≈mSy c 32
s ’Tv; b;lÂp' tu devdev" Svy' ≤xv"
£°@;heto" srom?ye g[;hg[Stoå.vˇd; 33
yogm;y;' sm;Sq;y p[pço∫vk;r,m(
t{Up' srso m?ye ’Tvwv' sm.;Wt 34
b;l ¨v;c
];tu m;' k…íidTy;h g[;he, ˙tcetsm(
…/‘∑' b;l Ev;hmp[;¢;qRmnorq" 35
p[y;…m in/n' vK]e g[;hSy;Sy dur;Tmn"
                  u
xoc;…m n Svk˘ deh' g[;hg[St" sud"≤%t" 36
yq; xoc;…m iptr' m;tr' c tpiSvnIm(
g[;hgOhIt' m;' ≈uTv; p[;¢' in/nmuTsuk* 37
ip[ypu];vekpu]* p[;,;•Un' Ty…j„yt"
aho bt suk∑' vw yoåh' b;loå’t;≈m"
    Re
aNtg[;h, g[StStu y;Sy;…m in/n' ikl 38
b[˜ov;c
≈uTv; tu devI t' n;d' ivp[Sy;tRSy xo.n;
¨Tq;y p[iSqt; t] y] itœTys* i√j" 39
s;pXyidNduvdn; b;lk˘ c;®Âip,m(
g[;hSy mu%m;p•' vepm;nmviSqtm( 40
soåip g[;hvr" ≈Im;NÎÇ; devImup;gt;m(
t' gOhITv; &t' y;to m?y' srs Ev ih 41
s ’„ym;,StejSvI n;dm;t| td;krot(
aq;h devI du"%;t;R b;l' ÎÇ; g[h;vOtm( 42
                    201
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
p;vRTyuv;c
g[;hr;j mh;sÊv b;lk˘ Áºkpu]km(
    e
ivmuçm' mh;d'∑^ ≤=p[' .Impr;£m 43
g[;h ¨v;c
               w
yo deiv idvse Wϼ p[qm' smupit m;m(
                 R
s a;h;ro mm pur; ivihto lokktO…." 44
soåy' mm mh;.;ge Wœºåhin …grIN{je
      e
b[˜,; p[·rto nUn' nwn' mo+ye kq'cn 45
deVyuv;c
yNmy; ihmvCzé©π c·rt' tp ¨ˇmm(
ten b;l…mm' muç g[;hr;j nmoåStu te 46
g[;h ¨v;c
m; VyyStpso deiv .Ox' b;le xu.;nne
   [
yd(bvI…m k⁄® ≈eœº tq; mo=mv;PSyit 47
deVyuv;c
g[;h;…/p vdSv;xu yTst;mivgihRtm(
       e
tT’t' n;] s'dho yto me b[;˜,;" ip[y;" 48
g[;h ¨v;c
yT’t' vw tp" ik˘…c∫vTy; SvLpmuˇmm(
tTsv| me p[yCz;xu tto mo=mv;PSyit 49
deVyuv;c
     O
jNmp[.it yTpu<y' mh;g[;h ’t' my;
tˇe sv| my; dˇ' b;l' muç mh;g[h 50
b[˜ov;c
p[jJv;l tto g[;hStps; ten .UiWt"
a;idTy îv m?y;ˆe duinRrI=Std;.vt(
                202
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]¨v;c cwv' tu∑;Tm; devI' lokSy /;·r,Im( 51
g[;h ¨v;c
deiv ik˘ ’Tymetˇe suin…íTy mh;v[te
tpsoåPyjRn' du"%' tSy Ty;go n xSyte 52
gOh;, tp Ev Tv' b;l' cem' sum?yme
tu∑oåiSm te ivp[.KTy; vr' tSm;∂d;…m te
s; Tvevmuˇ_; g[;he, ¨v;ced' mh;v[t; 53
deVyuv;c
  e
dehn;ip my; g[;h r+yo ivp[" p[yàt"
tp" punmRy; p[;Py' n p[;Pyo b[;˜," pun" 54
suin…íTy mh;g[;h ’t' b;lSy mo=,m(
    e
n ivp[>yStp" ≈eœ' ≈eœ; me b[;˜,; mt;" 55
dÊv; c;h' n gO ;…m g[;heN{ iviht' ih te
nih k…í•ro g[;h p[dˇ' punr;hret( 56
dˇmetNmy; tu>y' n;dd;in ih tTpun"
TvYyev rmt;metä;lí;y' ivmuCyt;m( 57
b[˜ov;c
tqoˇ_St;' p[xSy;q muKTv; b;l' nmSy c
devIm;idTy;v.;sSt]wv;Ntr/Iyt 58
b;loåip srsStIre muˇ_o g[;he, vw td;
Sv“lB/ îv;q*R`St]wv;Ntr/Iyt 59
tpsoåpcy' mTv; devI ihm…grIN{j;
         R
.Uy Ev tp" ktum;re.e inymiSqt; 60
   R
ktuk;m;' tpo .Uyo D;Tv; t;' x'kr" Svym(
p[ov;c vcn' ivp[; m; ’q;Stp îTyut 61
mÁmetˇpo deiv Tvy; dˇ' mh;v[te
                    203
                           MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
   w
tˇenv;=y' tu>y' .iv„yit shß/; 62
îit lB?v; vr' devI tpsoå=ymuˇmm(
Svy'vrmudI=NtI tSq* p[It; mud; yut; 63
îd' p#π¥o ih nr" sdwv
b;l;nu.;v;cr,' ih x'.o"
s deh.ed' smv;Py pUto
.veÌ,exStu k⁄m;rtuLy" 64
    îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e SvyM>vOiWs'v;de p;vRTy;" sÊvdxRn' n;m
              pçi]'xoå?y;y" 35

                  '
               Wæ$(]xoå?y;y"
             p;vRtISvy'vrv,Rnm(
                 b[˜ov;c
ivStOte ihmvTpOœº ivm;nxts'kle  ⁄
a.vTs tu k;len xwlpu}y;" Svy'vr" 1
aq pvRtr;joås* ihmv;N?y;nkoivd"
    Re e
duihtudvdevn D;Tv; td….m≤N]tm( 2
j;n•ip mh;xwl" smy;r=,ePsy;
Svy'vr' tto deVy;" svRlokɄv`oWyt( 3
devd;nv…sı;n;' svRlokinv;…sn;m(
  u
vO,y;Tprmex;n' sm=' yid me sut; 4
tdev su’t' Xl;~y' mm;>yudys'mtm(
îit s'…cNTy xwlNe {" ’Tv; ˙id mheêrm( 5
       e
a;b[˜kÉWu devWu deVy;" xwlNe {sˇm"
’Tv; rà;k⁄l' dex' Svy'vrmcIkrt( 6
aqwvm;`oiWtm;] Ev
                 204
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]Svy'vre t] ngeN{pu}y;"
dev;dy" svRjg…•v;s;"
sm;yyuSt] gOhItvex;" 7
  ⁄
p[fLlpµ;sns'iniv∑"
    RO
…sıwvto yo…g….rp[my" e w
ivD;iptSten mhI/[r;D;
a;gtStd;h' i]idvw®pet" 8
a+,;' shß' surr;$(s …b.[d(
idVy;©h;rßgud;rÂp"
Eer;vt' svRgjeN{mu:y'
ßvNmd;s;r’tp[v;hm( 9
a;®Á sv;Rmrr;$(s vj['
…b.[Tsm;g;Tpurt" sur;,;m(
tej"p[.;v;…/ktuLyÂpI
p[o∫;syNsvRidxo ivvSv;n( 10
hwm' ivm;n' svlTpt;km(
a;Â! a;g;Êv·rt' jven
m…,p[dI¢oJJvlk⁄<@lí
     e
vˆ‰kútj"p[itme ivm;ne 11
sm>yg;TkXypsUnrk  ue
a;idTym?y;∫gn;m/;rI
pIn;©yi∑" su’t;©h;r-
tejobl;D;sÎxp[.;v" 12
d<@÷ sm;gOÁ ’t;Nt a;g;d(
a;®Á .Im' mihW' jven
mh;mhI/[oCz^ypIng;]"
                    205
                   MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]     b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
Sv,;Ridrà;≤çtc;®vex" 13
smIr," svRjgi√.t;R
ivm;nm;®Á sm>yg;≤ı
       u e
s't;pyNsvRsr;surx;'s(
tejo…/kStej…s s'iniv∑" 14
viˆ" sm>yeTy surNe {m?ye
JvlNp[tSq* vrvex/;rI
n;n;m…,p[Jv≤lt;©yi∑r(
jg√r' idVyivm;nmg[‰m( 15
a;®Á svR{iv,;…/pex"
s r;jr;jSTv·rtoå>yg;∞
        u e
a;Py;yyNsvRsr;surx;n(
       e
k;NTy; c vexn c c;®Âp" 16
JvlNmh;ràiv…c]Âp'
ivm;nm;®Á xxI sm;y;t(
Xy;m;©yi∑" suiv…c]vex"
sv;R© a;bısugiN/m;Ly" 17
t;+y| sm;®Á mhI/[kLp'
gd;/roås* Tv·rt" smet"
aq;…ên* c;ip ….WGvr* √;v(
Ek˘ ivm;n' Tvry;…/®Á 18
mnohr* p[Jvlc;®vex*
     Re
a;jGmtudvvr* suvIr*
shßn;g" Sf⁄rd…¶v,|
           e
…b.[ˇd;nI' Jvln;kútj;" 19
         R
s;/| s n;gwrprwmh;Tm;
              206
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]ivm;nm;®Á sm>yg;∞
idte" sut;n;' c mh;sur;,;'
vˆ‰kúx£;inltuLy.;s;m( 20
vr;nuÂp' p[iv/;y vex'
vONd' sm;g;Tpurt" sur;,;m(
gN/vRr;j" s c c;®ÂpI
idVy;©do idVyivm;nc;rI 21
       ' w
gN/vRs`" sihtoåPsro…."
x£;Dy; t] sm;jg;m
aNye c dev;≤S]idv;ˇd;nI'
pOqKpOqKc;®gOhItvex;" 22
a;jGmur;®Á ivm;npOœ'
gN/vRy=orgik˘nr;í
xcIpitSt] surNe {m?ye
rr;j r;j;…/kl+ymUitR" 23
a;D;blwêyR’tp[mod"
Svy'vr' t' sml'ck;r
  u
het≤S]lokSy jgTp[str( Ue
m;t; c teW;' ssur;sur;,;m( 24
pàI c x'.o" pu®WSy /Imto
gIt; pur;,e p[’it" pr; y;
d=Sy kop;≤ımvÌ»h' s;
      R
k;y;Rqm;y;≤T]idv*ks;' ih 25
ivm;npOœº m…,hemju∑e
iSqt; vl∞;mrvI…jt;©«
   Ru u    u
svRtp„p;' susgN/m;l;'
                    207
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
  O
p[gÁ devI p[s.' p[tSqe 26
b[˜ov;c
      O
m;l;' p[gÁ deVy;' tu iSqt;y;' devs'sid
       Re w
x£;¥wr;gtwdv" Svy'vr ¨p;gte 27
           u RU
deVy; …jD;sy; x'..Tv; pç≤x%" ≤xxë"
         u
¨Ts©tls's¢o b.Uv shs; iv.u" 28
tto ddxR t' devI ≤xxë' pç≤x%' iSqtm(
D;Tv; t' smv?y;n;∆gOhe p[Iits'yt; 29 u
aq s; xuıs'kLp; k;iÕt' p[;Py sTpitm(
invOˇ; c td; tSq* ’Tv; s; ˙id t' iv.um( 30
tto ÎÇ; ≤xxë' dev; deVy; ¨Ts©vitRnm(
              ⁄ u RO
koåym]eit s'mN}y cu£x.xmoiht;" 31
vj[m;h;ryˇSy b;¸muæT=Py vO]h;
s b;¸®iTqtStSy tqwv smitœt 32
St‚M.t" ≤xxuÂpe, devdevn x'.n; e u
vj[' =e¢'u n xx;k vO]h; c≤ltu' n c 33
.go n;m tto dev a;idTy" k;Xypo blI
             u
¨æT=Py a;yu/' dI¢' zπˇ…mCziNvmoiht" 34
tSy;ip .gv;Nb;hu' tqwv;StM.yˇd;
bl' tejí yogí tqwv;StM.yi√.u" 35
≤xr" p[kMpyiNv„,u" x'kr' smvw=t
                  e
aq teWu iSqte„vev' mNyumTsu surWu c 36
ah' prms'iv¶o ?y;nm;Sq;y s;drm(
        e
buıv;NdevdevxmumoTs©π sm;iSqtm( 37
               u
D;Tv;h' prmex;n' xI`[mTq;y s;drm(
vvNde cr,' x'.o" Stutv;'Stmh' i√j;" 38
               208
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]pur;,w" s;ms'gItw" pu<y;:ywgÁn;m…."  Ru
ajSTvmjro dev" ß∑; iv.u" pr;prm( 39
p[/;n' pu®Wo ySTv' b[˜ ?yey' td=rm(
amOt' prm;Tm; c Èêr" k;r,' mht( 40
b[˜sOKp[’te" ß∑; svR’Tp[’te" pr"
          R
îy' c p[’itdevI sd; te sOi∑k;r,m( 41
pàIÂp' sm;Sq;y jgTk;r,m;gt;
nmStu>y' mh;dev deVy; vw siht;y c 42
           e
p[s;d;ˇv devx inyog;∞ my; p[j;"
dev;¥;Stu îm;" sO∑; mU!;STv¥ogm;yy; 43
         e
k⁄® p[s;dmetW;' yq;pUv| .viNTvme
tt Evmh' ivp[; ivD;Py prmeêrm( 44
            e
St‚M.t;NsvRdv;'St;ind' c;h' tdoˇ_v;n(
mU!;í devt;" sv;R nwn' bu?yt x'krm( 45
gCz?v' xr,' xI`[mnmev mheêrm( e
             e
s;/| mywv devx' prm;Tm;nmVyym( 46
ttSte St‚M.t;" sveR tqwv i]idv*ks"
  e u R
p[,mmns; xv| .;vxuın cets; 47   e
              º
aq teW;' p[s•oå.U∂vdevo mheêr"
yq;pUv| ck;r;xu devt;n;' tnUStd; 48
      O
tt Ev' p[vˇe tu svRdvinv;r,e  e
        e
vpuík;r devxS}y=' prmm∫⁄tm( 49
tejs; tSy te ?vSt;í=u" sveR NymIlyn(
te>y" s prm' c=u" SvvpuÎi∑x·ˇ_mt( 50≥
       e
p[;d;TprmdevxmpXy'Ste td; iv.um(
te ÎÇ; prmex;n' tOtIye=,/;·r,m( 51
                    209
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
                e
x£;¥; meinre dev;" svR Ev surêr;"
tSy devI td; ˙∑; sm=' i]idv*ks;m( 52
p;dyo" Sq;py;m;s ßÑ;l;m…mt¥uit"
                    u
s;/u s;æ?vit te hocu" sveR dev;" punivR.m( 53
              R
sh deVy; nmí£⁄" ≤xro…..Utl;…≈tw"
aq;iSm•Ntre ivp[;Stmh' dwvtw" sh 54
ihmvNt' mh;xwlmuˇ_v;'í mh;¥uitm(
             R
Xl;~y" pUJyí vN¥í sveW;' Tv' mh;n…s 55
  R
xve, sh s'bN/o ySy teå>yudyo mh;n(
i£yt;' c;®®√;h" ikmq| SqIyte prm(
tt" p[,My ihmv;'Std; m;' p[Ty.;Wt 56
ihmv;nuv;c
Tvmev k;r,' dev ySy svoRdye mm
           u
p[s;d" shsoTp•o hetí;ip Tvmev ih
¨√;hStu yd; y;Ρ_i√/TSv ipt;mh 57
b[˜ov;c
tt Ev' vc" ≈uTv; …g·rr;jSy .o i√j;"
¨√;h" i£yt;' dev îTyh' coˇ_v;iNv.um( 58
m;m;h x'kro devo yqe∑…mit lokp"
tT=,;∞ tto ivp[; aSm;….inR…mRt' purm( 59
¨√;h;q| mhexSy n;n;ràopxo….tm(
rà;in m,y…í]; hemm*·ˇ_kmev c 60
mUitRmNt ¨p;gMy al'c£⁄" puroˇmm(
…c]; m;rktI .U…m" suv,RStM.xo….t; 61
.;SvTSfi$k….iˇí muˇ_;h;rp[l‚Mbt;
tiSmN√;·r pure rMy ¨√;h;q| ivin…mRt; 62
                 210
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]    u
xux.e devdevSy mhexSy mh;Tmn"
som;idTy* sm' t] t;pyNt* mh;m,I 63
s*r.ey' mnorMy' gN/m;d;y m;®t"
p[vv* su%s'SpxoR .v.·ˇ_' p[dxRyn( 64
smu{;St] cTv;r" x£;¥;í suroˇm;"
devn¥o mh;n¥" …sı; muny Ev c 65
gN/v;RPsrs" sveR n;g; y=;" sr;=s;"
a*dk;" %ecr;í;Nye ik˘nr; devc;r,;" 66
tuMbu®n;Rrdo h;h; ÙÙíwv tu s;mg;"
rMy;<y;d;y v;¥;in t];jGmuStd; purm( 67
AWyStu kq;St] vedgIt;Stpo/n;"
            u
pu<y;Nvwv;ihk;NmN];Ôep" s'˙∑m;ns;" 68
jgto m;tr" sv;R devkNy;í ’Tòx"
g;y≤Nt hiWRt;" sv;R ¨√;he prmeiœn" 69
Atv" W$(sm' t] n;n;gN/su%;vh;"
¨√;h" x'krSyeit mUitRmNt ¨piSqt;" 70
nIljImUts'k;xwmNR ]?vinp[hiWR…."
           R
kÉk;ym;nw" ≤x≤%….nOTym;nwí svRx" 71
ivlolip©lSp∑iv¥uLle%;ivh;…st;
  u
k⁄md;pI@xuKl;….bRl;k;….í xo….t; 72
     '
p[Tyg[sj;t≤xlIN/[kNdlI-
lt;&m;¥uÌtpLlv; xu.;
xu.;Mbu/;r;p[,yp[bo…/twr(
      Re
mh;lsw.kg,wí n;idt; 73
   e
ip[yWu m;noıtm;ns;n;'
mniSvnIn;mip k;…mnIn;m(
                    211
                   MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]     b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
myUrkÉk;….®tw" =,en
           u
mnohrwm;Rniv.©het…." 74
tq; ivv,oRJJvlc;®mUitRn;
xx;˚le%;k⁄i$len svRt"
pyods'`;tsmIpvitRn;
mheN{c;pen .Ox' ivr;…jt; 75
iv…c]pu„p;Mbu.vw" sugiN/….r(
      '
`n;Mbuspkúty; suxItlw"
          R
ivkMpyNtI pvnwmnohrw"
sur;©n;n;mlk;vlI" xu.;" 76
gjRTpyodSq…gteNdu…bMb;
nv;Mbu…sˇ_odkc;®dUv;R
inrI≤=t; s;drmuTsuk;….r(
inê;s/Um'[ p…qk;©n;…." 77
    u
h'snUprxBd;!‰; smu•tpyo/r;
cli√¥uLlt;h;r; Sp∑pµivlocn; 78
a…stjld/Ir?v;niv]Sth's;
ivmls≤ll/;roTp;tnm[oTpl;g[;
        u u
sur….k⁄smre,KlO¢sv;R©xo.;
               U
…g·rduihtOivv;he p[;vO@;ivbR.v 79
         u
me`kçukinmRˇ_; pµkoxo∫vStnI
     u
h'snUprinÓ;d; svRsSyidgNtr; 80
       u
ivStI,Rp≤ln≈o,I kÀjTs;rsme%l;
  ⁄
p[fLleNdIvrXy;mivlocnmnohr; 81
pKv…bMb;/rpu$; k⁄NddNtp[h;…snI
nvXy;mlt;Xy;mromr;…jpurS’t; 82
              212
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]    u     R
cN{;'xh;rvge, k<#orSqlg;…mn;
            R
p[Ò;dyNtI cet;'…s sveW;' i]idv*ks;m( 83
smd;≤lk⁄loÌItm/urSvr.;iW,I
     u
clTk⁄mds'`;tc;®k⁄<@lxo….nI 84
rˇ_;xokp[x;%oTqpLlv;©ë≤l/;·r,I
tTpu„ps'cymywv;Rso…." sml'’t; 85
rˇ_oTpl;g[cr,; j;tIpu„pn%;vlI
kdlIStM.v;moÂ" xx;˚vdn; tq; 86
svRl=,s'p•; sv;Rlk;r.UiWt;'
 e
p[M,; SpOxit k;Ntev s;nur;g; mnorm; 87
  u
inmRˇ_;…stme`kçukp$; pU,NeR du…bMb;nn;
nIl;M.ojivlocn; rivkrp[o≤∫•pµStnI
n;n;pu„prj"sugiN/pvnp[Ó;dnI cets;'
          u
t];sITklh'snUprrv; deVy; ivv;he xrt( 88
aTyqRxItl;M.o…." Pl;vyNt* idx" sd;
AtU hemNt≤x≤xr* a;jGmturit¥utI 89
      u
t;>y;mOt>y;' s'p;[ ¢o ihmv;Ns ngoˇm"
       R
p[;leycU,viWR>y;' ≤=p[' r*Pyhro b.* 90
        R   w
ten p[;leyvWe, `nenv ihm;ly"
ag;/en td; reje =Irod îv s;gr" 91
Atup;yRys'p;[ ¢o b.Uv s mh;…g·r"
s;/Upc;r;Tshs; ’t;qR îv dujn" 92 R
               u
p[;leyp$lCz•w" Í©¯Stu xux.e ng"
zT]w·rv mh;.;gw" p;<@rw" pO…qvIpit" 93
mno.vo{ekkr;" sur;,;'
sur;©n;n;' c muÛ" smIr;"
                    213
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]     b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
     U
SvCz;Mbup,;Rí tq; n≤lNy"
           u w
pµoTpl;n;' k⁄sm®pet;" 94
ivv;he gu®kNy;y; vsNt" smg;Îtu" 95
ÈWTsmu≤∫•pyo/r;g[;
n;yoR yq; rMytr; b.Uv"  u
n;Tyu„,xIt;in py"sr;'…s
ikÔLkcU,"wR kiplI’t;in
c£;◊yuGmw®pn;idt;in
yyu" p[˙∑;" surd≤Ntmu:y;" 96
    U
ip[y©ÜíttrvíUt;'í;ip ip[y©v"
tjRyNt îv;NyoNy' mÔrI….ík;≤xre 97
              u
ihmÍ©πWu xuKleWu itlk;" k⁄smoTkr;"
  uu       u
xux." k;yRmi∂Xy vOı; îv sm;gt;" 98
f⁄Ll;xoklt;St] re…jre x;ls'…≈t;"
k;…mNy îv k;Nt;n;' k<#;l‚Mbtb;hv" 99
         [
tiSm•Ot* xu.kdMbnIp;s(
t;l;" Stm;l;" srl;" kipTq;" 100
       Ru
axoksj;Rjnkoivd;r;"
 '
pun;gn;geêrk…,Rk;r;"
lv©t;l;gu®s¢p,;R
Nyg[o/xo.;Ônn;·rkÉl;" 101
vO=;Stq;Nye flpu„pvNto
      u
ÎXy; b.Uv" sumnohr;©;"
jl;xy;íwv suv,Rtoy;x(
c£;©k;r<@vh'sju∑;" 102
koyi∑d;TyUhbl;kyuˇ_;
              214
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]ÎXy;Stu pµoTplmInpU,;R"
%g;í n;n;iv/.UiWt;©;
       e
ÎXy;Stu vO=Wu su…c]p=;" 103
£°@;su yuˇ_;nq tjRyNt"
   R
k⁄v≤Nt xBd' mdne·rt;©;"
tiSm≤Ngr;vi{sut;ivv;he
vvuí v;t;" su%xItl;©;" 104
pu„p;…, xu.;[ <yip p;tyNt"
    R e
xnwng>yo mly;i{j;t;"
tqwv sveR Atví pu<y;x(
ck;≤xreåNyoNyiv…m…≈t;©;" 105
yeW;' su≤l©;in c k°itRt;in
te t] a;sNsumnoDÂp;" 106
smd;≤lk⁄loÌIt≤xl;k⁄sms'cyw" u
prSpr' ih m;lTyo .;vyNTyo ivre…jre 107
nIl;in nIl;Mbu®hw" py;'…s
g*r;…, g*rwí mO,;ld<@¯"
rˇ_ìí rˇ_;in .Ox' ’t;in
mˇi√ref;v≤lju∑pT]w" 108
             u
hwm;in ivStI,RjleWu kÉW…cn(
           u
inrNtr' c;®tr;…, kÉW…ct(
  U R
vwdyn;l;in sr"su kÉW…ct(u
p[j…Dre pµvn;in svRt" 109
v;PySt];.vn[My;" kmloTplpu≤„pt;"
        u
n;n;ivh'gs'j∑; hwmsop;np¤y" 110
                u
Í©;…, tSy tu …gre" k…,Rk;rw" sup≤„ptw"
                    215
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]          b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
             Re
smuiCz^t;Nyivrlwhm;nIv b.uiój;" 111
         u w
ÈWi√….•k⁄sm" p;$lwí;ip p;$l;"
     u
s'b.UvidRx" sv;R" pvn;k‚MpmUitR…." 112
      R
’„,;jun; dxgu,; nIl;xokmhI®h;"
…gr* vvO…/re f⁄Ll;" Sp/RyNt" prSprm( 113
c;®r;vivju∑;in ik˘xk;n;' vn;in cu
              R
pvRtSy intMbeWu sveWu c ivre…jre 114
tm;lguLmwStSy;sICzo.; ihmvtStd;
nIljImUts'`;twinRlInw·rv s'…/Wu 115
ink;mpu„pw" suivx;lx;%w"
       w
smuiCz^tíNdncMpkìí
    '
p[mˇpuSkoikls'pl;pwr( [
ihm;cloåtIv td; rr;j 116
           u
≈uTv; xBd' mOdmdkl' svRt" koikl;n;'
cçTp=;" sm/urtr' nIlk<#; ivned"        u
teW;' xBdw®p…ctbl" pu„pc;peWhSt"    u
s∆I.Ut≤S]dxvint; veım©π„vn©" 117 ë
p$ü" sUy;Rtpí;ip p[;yxoåLpjl;xy"
devIivv;hsmye g[I„m a;g;≤ım;clm( 118
s c;ip t®….St] b¸…." k⁄smoTkrw"    u
xo.y;m;s Í©;…, p[;ley;{e" smNtt" 119
tq;ip c …gr* t] v;yv" sumnohr;"
vvu" p;$livStI,RkdMb;jungiN/n" 120 R
        ⁄
v;Py" p[fLlpµ*`kÉsr;®,mUty"        R
         u
a.v'St$s'`∑flh'skdMbk;" 121
tq; k⁄rbk;í;ip k⁄sm;p;<@ëmty" u       UR
                   216
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]   R
sveWu ngÍ©πWu .[mr;v≤lseivt;" 122
bk⁄l;í intMbeWu ivx;leWu mhI.Ot"
              u
¨TssjR mnoD;in k⁄sm;in smNtt" 123
      u
îit k⁄smiv…c]svRv=;    O
iviv/ivh'gmn;drMydex;"
ihm…g·rtny;ivv;h.UTyw
        ≥
W@ëpyyuAtvo muinp[vIr;" 124
          O  U
tt Ev' p[vˇe tu svR.tsm;gme
n;n;v;¥sm;k°,Re ah' t] i√j;ty" 125
xwlpu]Iml'’Ty yoGy;.r,s'pd;
     e
pur' p[v≤xtv;'St;' Svym;d;y .o i√j;" 126
           e
ttStu punrevxmh' cwvoˇ_v;iNv.um(
    R
hivjuho…m vˆ* te ¨p;?y;ypde iSqt" 127
dd;…s mÁ' y¥;D;' ktRVyoåy' i£y;iv…/"
m;m;h x'kríwv' devdevo jgTpit" 128
≤xv ¨v;c
         e
ydui∂∑' surx;n tTk⁄®„v yqe‚Pstm(
               '
kt;RiSm vcn' sv| b[˜Stv jgi√.o 129
b[˜ov;c
ttí;h' p[˙∑;Tm; k⁄x;n;d;y sTvrm(
hSt' devSy deVy;í yogbN/en yuˇ_v;n( 130
Jvlní Svy' t] ’t;Ô≤lpu$" iSqt"
       R
≈uitgItwmh;mN]wmiUR tRm≤∫®piSqtw" 131
yqoˇ_iv…/n; ¸Tv; sipRStdmOt' h…v"
ttSt' Jvln' sv| k;r…yTv; p[d≤=,m( 132
muKTv; hStsm;yog' siht" svRdvtw" w
                    217
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
  w
pu]í m;nsw" …sıw" p[˙∑en;Ntr;Tmn; 133
vOˇ ¨√;hk;le tu p[,My c vOW?vjm(
   w
yogenv tyoivRp;[ Stdum;prmexyo" 134
¨√;h" s pro vOˇo y' dev; n ivdu" Kv…ct(
îit v" svRm;:y;t' Svy'vr…md' xu.m(
¨√;híwv devSy Í,u?v' prm;∫⁄tm( 135
 îit ≈I a;idb[;˜e mh;pur;,e Svy'>vOiWs'v;de ¨m;mheêryoivRv;hinÂp,'
                 '
            n;m Wæ$(]xoå?y;y" 36

               s¢i]'xoå?y;y"
               ≤xvStuitv,Rnm(
                b[˜ov;c
aq vOˇe ivv;he tu .vSy;…mttejs"
p[hWRmtul' gTv; dev;" x£purogm;"
  ë u         e u
tu∑vv;R‚G.r;¥;…." p[,mSte mheêrm( 1
dev; Ëcu"
           e
nm" pvRt≤l©;y pvRtx;y vw nm"
nm" pvnveg;y ivÂp;y;…jt;y c
nm" Klexivn;x;y d;]e c xu.s'pd;m( 2
nmo nIl≤x%<@;y a‚Mbk;ptye nm"
nm" pvnÂp;y xtÂp;y vw nm" 3
nmo .wrvÂp;y ivÂpnyn;y c
nm" shßne];y shßcr,;y c 4
nmo devvySy;y ved;©;y nmo nm"
              R
iv∑M.n;y x£Sy b;◊oved;ïr;y c 5
cr;cr;…/ptye xmn;y nmo nm"
                 218
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]s≤ll;xy≤l©;y yug;Nt;y nmo nm" 6
nm" kp;lm;l;y kp;lsU]/;·r,e
nm" kp;lhSt;y di<@ne gidne nm" 7
nmS]wloKyn;q;y pxulokrt;y c
nm" %$(v;©hSt;y p[mq;itRhr;y c 8
nmo yD≤xrohN]e ’„,kÉx;ph;·r,e
.gne]inp;t;y pU„,o dNthr;y c 9
nm" ipn;kxUl;…s%@±gmuÌr/;·r,e
nmoåStu k;lk;l;y tOtIynyn;y c 10
aNtk;Nt’te cwv nm" pvRtv;…sne
   e
suv,Rrtse cwv nm" k⁄<@l/;·r,e 11
dwTy;n;' yogn;x;y yo…gn;' gurve nm"
xx;˚;idTyne];y ll;$nyn;y c 12
nm" Xmx;nrtye Xmx;nvrd;y c
nmo dwvtn;q;y }yMbk;y nmo nm" 13
gOhSqs;/ve inTy' ji$le b[˜c;·r,e
       u
nmo mu<@;/Rm<@;y pxUn;' ptye nm" 14
             [
s≤lle tPym;n;y yogwêyRpd;y c
nm" x;Nt;y d;Nt;y p[lyoTpiˇk;·r,e 15
     [
nmoånughk]eR c iSqitk]eR nmo nm"
nmo ®{;y vsv a;idTy;y;…êne nm" 16
              e
nm" ip]eåq s;':y;y ivêedv;y vw nm"
nm" xv;Ry ¨g[;y ≤xv;y vrd;y c 17
nmo .Im;y sen;Nye pxUn;' ptye nm"
xucye vw·rh;n;y s¥oj;t;y vw nm" 18
mh;dev;y …c];y iv…c];y c vw nm"
                    219
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
      e
p[/;n;y;p[my;y k;y;Ry k;r,;y c 19
pu®W;y nmSteåStu pu®WeCz;kr;y c
nm" pu®Ws'yogp[/;ngu,k;·r,e 20
p[vtRk;y p[’te" pu®WSy c svRx"
’t;’tSy sTk]eR fls'yogd;y c 21
        R
k;lD;y c sveW;' nmo inymk;·r,e
nmo vwWMyk]eR c gu,;n;' vOiˇd;y c 22
       e
nmSte devdevx nmSte .Ut.;vn
≤xv s*Mymu%o {∑ë' .v s*Myo ih n" p[.o 23
b[˜ov;c
Ev' s .gv;Ndevo jgTpit®m;pit"
       w R
StUym;n" sur" svwrmr;indmb[vIt( 24
≈Ix'kr ¨v;c
{∑ë' su%í s*Myí dev;n;miSm .o" sur;"
vr' vryt ≤=p[' d;t;iSm tms'xym( 25
b[˜ov;c
ttSte p[,t;" sveR sur; Ëcu≤S]locnm( 26
dev; Ëcu"
tvwv .gvNhSte vr EWoåvitœt;m(
yd; k;y| td; nSTv' d;Syse vrmI‚Pstm( 27
b[˜ov;c
EvmiSTvit t;nuKTv; ivsOJy c sur;Nhr"
lok;'í p[mqw" s;/| ivvex .vn' Svkm( 28
yStu hroTsvm∫⁄tmen'
g;yit dwvtivp[sm=m(
soåp[itÂpg,exsm;no
               220
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]dehivpyRymeTy su%I Sy;t( 29
b[˜ov;c
ivp[vy;‹" Stv' hIm' Í,uy;√; p#π∞ y"
         w
s svRlokgo dev" pUJyteåmrr;…@v 30
  îit ≈I a;idb[;˜e mh;pur;,e SvyM>vOiWs'v;de ≤xvStuitinÂp,' n;m
             s¢i]'xoå?y;y" 37

              aq;∑;i]'xoå?y;y"
               mdndhnv,Rnm(
                   b[˜ov;c
p[iv∑e .vn' deve sUpiv∑e vr;sne
              ë
s v£o mNmq" £Àro dev' veımn; .vt( 1
       u
tmn;c;rs'yˇ_' dur;Tm;n' k⁄l;/mm(
lok;Nsv;RNpI@yNt' sv;R©;vr,;Tmkm( 2
AWI,;' ivflkt;Rr' inym;n;' v[t" shw
c£;◊ySy Âpe, rTy; sh sm;gtm( 3
            ë
aq;tt;…yn' ivp[; veık;m' surêr"e
nynen tOtIyen s;vD' smvw=t 4
ttoåSy ne]jo viˆJv;‹l;m;l;shßv;n(
shs; rit.t;RrmdhTsp·rCzdm( 5
s dÁm;n" k®,m;toRå£oxt ivSvrm(
p[s;dy'í t' dev' pp;t /r,Itle 6
aq soå…¶prIt;©o mNmqo lokt;pn"
pp;t shs; mUz;| =,en smp¥t 7
pàI tu k®,' tSy ivll;p sud"≤%t;  u
devI' dev' c du"%;t;R ay;cTk®,;vtI 8
                    221
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
tSy;í k®,;' D;Tv; dev* t* k®,;Tmk*
ËctuSt;' sm;loKy sm;ê;Sy c du"≤%t;m( 9
¨m;mheêr;vUctu"
        u
dG/ Ev /[v' .{e n;SyoTpiˇ·rhe„yte
axrIroåip te .{e k;y| sv| k·r„yit 10
         R    e
yd; tu iv„,u.gv;Nvsudvsut" xu.e
td; tSy suto yí pitSte s'.iv„yit 11
b[˜ov;c
tt" s; tu vr' lB?v; k;mpàI xu.;nn;
jg;me∑' td; dex' p[Iityuˇ_; gtKlm; 12
dG?v; k;m' tto ivp[;" s tu devo vOW?vj"
reme t]omy; s;/| p[˙∑Stu ihm;cle 13
kNdreWu c rMyeWu p…µnIWu guh;su c
      e
inZúrWu c rMyeWu k…,Rk;rvneWu c 14
ndItIreWu k;NteWu ik˘nr;c·rteWu c
Í©πWu xwlr;jSy t@;geWu sr"su c 15
vnr;…jWu rMy;su n;n;p≤=®teWu c
     R
tIqeWu pu<ytoyeWu munIn;m;≈meWu c 16
EteWu pu<yeWu mnohreWu
    e
dexWu iv¥;/r.UiWteWu
gN/vRy=;mrseivteWu
reme s deVy; siht≤S]ne]" 17
   w
dev" sheN{wmiRu ny=…sıwr(
gN/vRiv¥;/rdwTymu:yw"
       R   RO
aNywí svwivRiv/wvtoås*
tiSm•ge hWRmv;p x'." 18u
               222
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]nOTy≤Nt t];Psrs" surx;e
g;y≤Nt gN/vRg,;" p[˙∑;"
idVy;in v;¥;Nyq v;dy≤Nt
kÉ…cd(&t' devvr' Stuv≤Nt 19
Ev' s dev" Svg,w®peto
mh;blw" x£ym;…¶tuLyw"
deVy;" ip[y;q| .gne]hNt;
…g·r' n tTy;j td; mh;Tm; 20
AWy Ëcu"
deVy;" sm' tu .gv;'iStœ'St] s k;mh;
akro≤Tk˘ mh;dev EtidCz;m veidtum( 21
b[˜ov;c
                e
.gv;≤NhmvCzé©π s ih deVy;" ip[yCzy;
   w
g,exivRiv/;k;rwh;Rs' s'jnyNmuÛ" 22
devI' b;leNduitlko rmy'í rr;m c
         w
mh;nu.;vw" svRD" k;mÂp/rw" xu." 23w
aq deVy;ss;dwk; m;tr' prmeêrI
a;sIn;' k;çne xu.[ a;sne prm;∫⁄te 24
aq ÎÇ; stI' devIm;gt;' surÂip,Im(
        R
a;snen mh;he,ås'p;dydin≤Ndt;m(
a;sIn;' t;mqov;c men; ihmvt" ip[y; 25
menov;c
               e
…crSy;gmn' teå¥ vd pui] xu.=,e
d·r{; £°@nwSTv' ih .];R £°@…s s'gt; 26
ye d·r{; .v≤Nt Sm tqwv c inr;≈y;"
¨me t Ev' £°@≤Nt yq; tv pit" xu.e 27
                    223
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
b[˜ov;c
swvmuˇ_;q m;]; tu n;it˙∑mn; .vt(
mhTy; =my; yuˇ_; n ik˘…cˇ;muv;c h
ivsO∑; c td; m;]; gTv; devmuv;c h 28
p;vRTyuv;c
      e
.gvNdevdevx neh vTSy;…m .U/re
aNy' k⁄® mm;v;s' .uvneWu mh;¥ute 29
dev ¨v;c
sd; TvmuCym;n; vw my; v;s;qRmIê·r
aNy' n ro…ctvtI v;s' vw deiv kihR…ct( 30
îd;nI' Svymev Tv' v;smNy] xo.ne
          U
kSm;NmOgyse deiv b[ih tNme xu…ciSmte 31
deVyuv;c
        e
gOh' gt;iSm devx iptur¥ mh;Tmn"
ÎÇ; c t] me m;t; ivjne lok.;vne 32
a;sn;id….r>yCyR s; m;mevm.;Wt
¨me tv sd; .t;R d·r{" £°@nw" xu.e 33
£°@te nih dev;n;' £°@; .vit t;ÎxI
y≤Tkl Tv' mh;dev g,wí iviv/wStq;
             RO
rmse tdin∑' ih mm m;tuvW?vj 34
b[˜ov;c
                  u
tto dev" p[hSy;h devI' h;s…ytu' p[." 35
dev ¨v;c
       e
Evmev n s'dh" kSm;NmNyur.Uˇv
’iˇv;s; Áv;s;í Xmx;ninlyí h 36
ainkÉto Ár<yeWu pvRt;n;' guh;su c
                224
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(   [Brahma PurŒna]        R w RO
ivcr;…m g,wn¶vtoåM.ojivlocne 37
m; £⁄/o deiv m;]e Tv' tQy' m;t;vdˇv
nih m;tOsmo bN/ujNR tUn;miSt .Utle 38
deVyuv;c
n meåiSt bN/u…." ik˘…cT’Ty' survreêr
tq; k⁄® mh;dev yq;h' su%m;“uy;m( 39
b[˜ov;c
            e
≈uTv; s deVy; vcn' surxs(
tSy;" ip[y;qeR Sv…g·r' ivh;y
jg;m me®˘ sur…sıseivt'
.;y;Rsh;y" Svg,wí yuˇ_" 40
        îit ≈I a;idb[;˜e mh;pur;,e SvyM>vOiWs'v;d
    ¨m;mheêryoihRmvTp·rTy;ginÂp,' n;m;∑;i]'xoå?y;y" 38

             aqwkoncTv;·r'xoå?y;y"
               d=yDiv?v'snm(
                AWy Ëcu"
p[;cetsSy d=Sy kq' vwvSvteåNtre
        [
ivn;xmgmd(b˜Nhyme/" p[j;pte" 1
          ±
deVy; mNyu’t' buıv; £⁄ı" sv;RTmk" p[." u
kq' ivn;≤xto yDo d=Sy;…mttejs"
     e
mh;devn roW;√w t•" p[bi[U h ivStr;t( 2
b[˜ov;c
               e
v,R…y„y;…m vo ivp[; mh;devn vw yq;
£o/;i√?v'…sto yDo deVy;" ip[y…ck°WRy; 3
pur; meroi√≥j≈eœ;" Í©÷ ]wloKypU…jtm(
                    225
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
Jyoit"Sql' n;m …c]' svRràiv.UiWtm( 4
    e
ap[mymn;/O„y' svRloknmS’tm(
t] devo …g·rt$e svR/;tuiv…ci]te 5
pyR˚ îv ivStI,R ¨piv∑o b.Uv h
xwlr;jsut; c;Sy inTy' p;êRiSqt;.vt( 6
a;idTy;í mh;Tm;no vsví mh*js"
tqwv c mh;Tm;n;v…ên* ….Wj;' vr* 7
tq; vw≈v,o r;j; guÁkì" p·rv;·rt"
           ì
y=;,;mIêr" ≈Im;n(kl;sinly" p[." 8 u
¨p;ste mh;Tm;nmuxn; c mh;muin"
         u
snTk⁄m;rp[m%;Stqwv prmWRy" 9
        u
ai©r"p[m%;íwv tq; devWRyoåip c
ivê;vsuí gN/vRStq; n;rdpvRt* 10
aPsrog,s'`;í sm;jGmurnekx"
vv* su%≤xvo v;yun;Rn;gN/vh" xu…c" 11
     Ru ⁄ u
svRtksmopet" pu„pvNtoå.vN{um;"
tq; iv¥;/r;" s;?y;" …sı;íwv tpo/n;" 12
          R
mh;dev' pxupit' pyup;st t] vw
.Ut;in c tq;Ny;in n;n;Âp/r;<yq 13
r;=s;í mh;r*{;" ipx;c;í mh;bl;"
b¸Âp/r; /O∑; n;n;p[hr,;yu/;" 14
            Rw
devSy;nucr;St] tSquvê;nropm;"
nNdIêrí .gv;NdevSy;numte iSqt" 15
   O
p[gÁ Jv≤lt' xUl' dIPym;n' Svtejs;
g©; c s·rt;' ≈eœ; svRtIqRjlo∫v; 16
  R
pyup;st t' dev' Âip,I i√jsˇm;"
               226
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]Ev' s .gv;'St] pUJym;n" suriWR…." 17
  w       R
deví sumh;.;gwmh;devo Vyitœt
kSy…cÊvq k;lSy d=o n;m p[j;pit" 18
pUvoRˇ_Én iv/;nen y+ym;,oå>yp¥t
ttStSy m%e dev;" sveR x£purogm;" 19
SvgRSq;n;dq;gMy d=m;peidre tq;

     R
te ivm;nwmh;Tm;no Jvl≤∫JvRlnp[.;" 20
devSy;numteågCzNg©;√;r…mit ≈uit"
gN/v;RPsrs;k°,| n;n;&mlt;vOtm( 21
              O
AiW…sıw" p·rvOt' d=' /mR.t;' vrm(
pO…qVy;mNt·r=e c ye c SvloRkv;…sn" 22
sveR p[;Ôlyo .UTv; ¨ptSqu" p[j;pitm(
a;idTy; vsvo ®{;" s;?y;" sveR m®Ì,;" 23
iv„,un; siht;" svR a;gt; yD.;…gn"
Ë„mp; /Ump;íwv a;Jyp;" somp;Stq; 24
a…ên* m®tíwv n;n;devg,w" sh
Ete c;Nye c bhvo .Utg[;m;Stqwv c 25
jr;yuj;<@j;íwv tqwv Svedjo≤∫d"
a;gt;" s≤T]," sveR dev;" S]I…." shiWR…." 26
ivr;jNte ivm;nSq; dIPym;n; îv;¶y"
t;NÎÇ; mNyun;iv∑o d/I…cv;RKymb[vIt( 27
d/I…c®v;c
apUJypUjne cwv pUJy;n;' c;PypUjne
nr" p;pmv;“oit mh√w n;] s'xy" 28
b[˜ov;c
                    227
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
EvmuKTv; tu ivp[iWR" pundR=m.;Wt 29
d/I…c®v;c
                 u
pUJy' c pxu.t;Rr' kSm;•;cRyse p[.m( 30
d= ¨v;c
s≤Nt me bhvo ®{;" xUlhSt;" kpidRn"
Ek;dxSq;ngt; n;Ny' ivµo mheêrm( 31
d/I…c®v;c
  R
sveW;mekmN]oåy' mmexo n inm≤N]t"
yq;h' x'kr;dU?v| n;Ny' pXy;…m dwvtm(
tq; d=Sy ivpulo yDoåy' n .iv„yit 32
d= ¨v;c
iv„,oí .;g; iviv/;" p[dˇ;s(
tq; c ®{e>y ¨t p[dˇ;"
aNyeåip dev; inj.;gyuˇ_;
dd;…m .;g' n tu x'kr;y 33
b[˜ov;c
gt;Stu devt; D;Tv; xwlr;jsut; td;
¨v;c vcn' xv| dev' pxupit' pitm( 34
¨mov;c
.gvNk⁄] y;NTyete dev;" x£purogm;"
 U
b[ih tÊven tÊvD s'xyo me mh;nym( 35
mheêr ¨v;c
d=o n;m mh;.;ge p[j;n;' pit®ˇm"
    e
hyme/n yjte t] y;≤Nt idv*ks" 36
deVyuv;c
yDmet' mh;.;g ikmq| n;nugCz…s
               228
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]         e
kÉn v; p[itWe/n gmn' te n iv¥te 37
mheêr ¨v;c
  we        e
surrv mh;.;ge svRmtdnuiœtm(
        R
yDeWu mm sveWu n .;g ¨pk‚Lpt" 38
           R
pUv;Rgten gNtVy' m;ge, vrv…,Rin
n me sur;" p[yCz≤Nt .;g' yDSy /mRt" 39
¨mov;c
      e e
.gvNsvRdvWu p[.;v;>y…/ko gu,"  w
ajeyí;Py/O„yí tejs; yxs; …≈y; 40
            e
anen tu mh;.;g p[itWe/n .;gt"
atIv du"%m;p•; vepquí mh;nym( 41
ik˘ n;m d;n' inym' tpo v;
k⁄y;Rmh' yen pitmRm;¥
l.et .;g' .gv;n…cNTyo
yDSy ceN{;¥mrwivR…c]m( 42
b[˜ov;c
   u
Ev' b[v;,;' .gv;iNv…cNTy
pàI' p[˙∑" =u….t;muv;c
mheêr ¨v;c
n veiTs m;' deiv ’xodr;i©
ik˘ n;m yuˇ_' vcn' tvedm( 43
ah' ivj;n;…m ivx;lne]e
?y;nen sveR c ivd≤Nt sNt"
tv;¥ mohen sheN{dev;
lok]y' svRmqo ivn∑m( 44
m;m?vrex' intr;' Stuv≤Nt
                    229
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
rq'tr' s;m g;y≤Nt mÁm(
           R
m;' b[;˜,; b[˜mN]wyj≤Nt
mm;?vyRv" kLpyNte c .;gm( 45
deVyuv;c
ivkTqse p[;’tvTsvRS]Ijns'sid
St*iW gv;Ryse c;ip Svm;Tm;n' n s'xy" 46
.gv;nuv;c
         e
n;Tm;n' St*…m dev≤x yq; TvmnugCz…s
s'ß+y;…m vr;rohe .;g;qeR vrv…,Rin 47
b[˜ov;c
îTyuKTv; .gv;NpàImum;' p[;,wrip ip[y;m(
soåsOj∫gv;NvK];∫Àt' £o/;…¶s'.vm( 48
tmuv;c m%' gCz d=Sy Tv' mheêr"
n;xy;xu £tu' tSy d=Sy mdnuDy; 49
b[˜ov;c
     u        e
tto ®{p[yˇ_Én …s'hveW, lIly;
deVy; mNyu’t' D;Tv; hto d=Sy s £tu" 50
mNyun; c mh;.Im; .{k;lI mheêrI
a;Tmn" kmRs;≤=Tve ten s;/| sh;nug; 51
            e
s EW .gv;N£o/" p[t;v;s’t;ly"
                [
vIr.{eit iv:y;to deVy; mNyupm;jRk" 52
       e
soåsOj{omkÀp>y a;Tmnwv g,eêr;n(
          u
®{;nug;Ng,;n[*{;n[{vIyRpr;£m;n( 53
®{Sy;nucr;" sveR sveR ®{pr;£m;"
    u
te inpetSttStU,| xtxoåq shßx" 54
tt" iklikl;xBd a;k;x' pUry…•v
               230
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]sm.UTsumh;iNvp[;" svR®{g,w" ’t" 55
ten xBden mht; ]St;" sveR idv*ks"
                '
pvRt;í VyxIyRNt ckMpe c vsu/r; 56
          u
m®tí vvu" £Àr;íu=.e v®,;ly"
a¶yo vw n dIPyNte n c;dIPyt .;Skr" 57
g[h; nwv p[k;xNte n=];…, n t;rk;"
AWyo n p[.;sNte n dev; n c d;nv;" 58
Ev' ih it…mrI.Ute indRh≤Nt g,eêr;"
p[.ÔNTypre yUp;N`or;nuTp;$y≤Nt c 59
               R
p[,d≤Nt tq; c;Nye ivk⁄v≤Nt tq; pre
              e
Tv·rt' vw p[/;v≤Nt v;yuvg; mnojv;" 60
cU<yRNte yDp;];…, yDSy;ytn;in c
xIyRm;,;NyÎXyNt t;r; îv n.Stl;t( 61
idVy;•p;n.+y;,;' r;xy" pvRtopm;"
=Irn¥Stq; c;Ny; `Otp;yskdRm;" 62
m/um<@odk; idVy;" %<@xkúrv;luk;"
W@^s;…•vhNTyNy; gu@k⁄Ly; mnorm;" 63
¨∞;vc;in m;'s;in .+y;…, iviv/;in c
y;in k;in c idVy;in leÁco„y;…, y;in c 64
         R    u
.uÔ≤Nt iviv/wvK]wivRlMp≤Nt ≤=p≤Nt c
®{kop; mh;kop;" k;l;…¶sÎxopm;" 65
.=yNtoåq xwl;.; .IWyNtí svRt"
£°@≤Nt iviv/;k;r;…í≤=pu" suryoiWt" 66
       Ru
Ev' g,;í twyˇ_o vIr.{" p[t;pv;n(
     u      e w
®{kopp[yˇ_í svRdv" sur≤=tm( 67
t' yDmdhCz«`[' .{k;Ly;" smIpt"
                    231
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
              U
c£⁄rNye tq; n;d;NsvR.t.y'kr;n( 68
…zÊv; ≤xroåNye yDSy VyndNt .y'krm(
tt" x£;dyo dev; d=íwv p[j;pit"
Ëcu" p[;Ôlyo .UTv; kQyt;' ko .v;init 69
vIr.{ ¨v;c
n;h' devo n dwTyo v; n c .oˇ_⁄…mh;gt"
nwv {∑ë' c devNe {; n c k*tUhl;iNvt;" 70
d=yDivn;x;q| s'p;[ ¢oåh' suroˇm;"
vIr.{eit iv:y;to ®{kop;i√in"sOt" 71
.{k;lI c iv:y;t; deVy;" £o/;i√ingRt;
 e      e
p[iWt; devdevn yD;≤Ntkmup;gt; 72
xr,' gCz r;jeN{ devdevmum;pitm(
vr' £o/oåip devSy n vr" p·rc;rkì" 73
b[˜ov;c
          RU w
in%;toTp;i$twyprpivıwSttStt"
            w[
¨Tpt≤∫" pt≤∫í gO/r;…mWgO›…." 74u
        Rw
p=v;tivin/Ut" ≤xv;®tivn;idtw"
s tSy yDo nOpteb;R?ym;nStd; g,w" 75
a;Sq;y mOgÂp' vw %mev;>yptˇd;
t' tu yD' tq;Âp' gCzNtmupl>y s" 76
/nur;d;y b;,' c tdqRmgmTp[."   u
ttStSy g,exSy £o/;d…mttejs" 77
      O         RU
ll;$;Tp[sto `or" Sved…bNdub.v h
tiSmNpittm;]e c Sved…bNd* td; .uiv 78
   RU
p[;du.to mh;n…¶JvRlTk;l;nlopm"
t]odp¥t td; pu®Wo i√jsˇm;" 79
               232
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]ÓSvoåitm;]o rˇ_;=o h·rCz™m≈uivR.IW,"
    É
Ë?vRkxoåitrom;©" xo,k,RStqwv c 80
kr;l’„,v,Rí rˇ_v;s;Stqwv c
t' yD' s mh;sÊvoådhTk=…mv;nl" 81
dev;í p[&t;" sveR gt; .It; idxo dx
ten tiSmiNvcrt; iv£me, td; tu vw 82
pO…qvI VyclTsv;R s¢√«p; smNtt"
      O
mh;.Ute p[vˇe tu devlok.y'kre 83
td; c;h' mh;devmb[v' p[itpUjyn(
.vteåip sur;" sveR .;g' d;Sy≤Nt vw p[.o 84
             e e
i£yt;' p[its'h;r" svRdvêr Tvy;
îm;í devt;" sv;R AWyí shßx" 85
tv £o/;Nmh;dev n x;≤Ntmuple….re
yíwW pu®Wo j;t" SvedjSte surWR. 86
Jvro n;mwW /mRD lokÉWu p[c·r„yit
Ek°.UtSy n ÁSy /;r,e tejs" p[.o 87
smq;R skl; pOQvI b¸/; sOJyt;mym(
îTyuˇ_" s my; devo .;ge c;ip p[k‚Lpte 88
.gv;Nm;' tqeTy;h devdev" ipn;k/Ok™
pr;' c p[IitmgmTs Svy' c ipn;k/Ok™ 89
d=oåip mns; dev' .v' xr,mNvg;t(
p[;,;p;n* sm;®?y c=u"Sq;ne p[yàt" 90
iv/;yR svRto Îi∑' b¸Îi∑r…m]…jt(
            U
iSmt' ’Tv;b[vI√;Ky' b[ih ik˘ krv;…, te 91
≈;ivte c mh;:y;ne dev;n;' iptO…." sh
tmuv;c;Ô≤l' ’Tv; d=o dev' p[j;pit"
                    233
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
.It" xi˚t…cˇStu sb;„pvdne=," 92
d= ¨v;c
yid p[s•o .gv;Nyid v;h' tv ip[y"
yid c;hmnug;[ Áo yid deyo vro mm 93
y∫+y' .≤=t' pIt' ];…st' y∞ n;≤xtm(
cU,IR’t;pivı' c yDs'.;rmIÎxm( 94
dI`Rk;len mht; p[yàen c s'…ctm(
n c …mQy; .veNmÁ' TvTp[s;d;Nmheêr 95
b[˜ov;c
tq;iSTvTy;h .gv;N.gne]hro hr"
/m;R?y=' mh;dev' }yMbk˘ c p[j;pit" 96
j;nu>y;mvnI' gTv; d=o lB?v; .v;√rm(
n;ª;' c;∑shße, Stutv;NvOW.?vjm( 97
    îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de d=yDiv?v'sn'
          n;mwkoncTv;·r'xoå?y;y" 39

             aq cTv;·r'xoå?y;y"
            d=’it≤xvStuitv,Rnm(
               b[˜ov;c
Ev' ÎÇ; td; d=" x'.ovIRy| i√joˇm;"
              u
p[;Ô≤l" p[,to .UTv; s'Stotumpc£me 1
d= ¨v;c
       e
nmSte devdevx nmSteåN/ksUdn
devNe { Tv' bl≈eœ devd;nvpU…jt 2
shß;= ivÂp;= }y= y=;…/pip[y
svRt"p;…,p;dSTv' svRto≤=≤xromu%" 3
                234
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]svRt"≈uitm;'LlokÉ svRm;vOTy itœ…s
xïk,oR mh;k,R" k⁄M.k,oRå,Rv;ly" 4
gjeN{k,oR gok,R" xtk,oR nmoåStu te
xtodr" xt;vtR" xt…j◊" sn;tn" 5
g;y≤Nt Tv;' g;yi],o acRyNTykúmikú,"
devd;nvgo¢; c b[˜; c Tv' xt£tu" 6
mUitRm;'STv' mh;mUitR" smu{" srs;' in…/"
Tv…y sv;R devt; ih g;vo goœ îv;ste 7
Tvˇ" xrIre pXy;…m somm…¶jleêrm(
a;idTymq iv„,u' c b[˜;,' sbOhSpitm( 8
i£y; kr,k;yeR c kt;R k;r,mev c
as∞ sds∞wv tqwv p[.v;Vyy* 9
nmo .v;y xv;Ry ®{;y vrd;y c
pxUn;' ptye cwv nmoåSTvN/k`;itne 10
i]j$;y i]xIW;Ry i]xUlvr/;·r,e
}yMbk;y i]ne];y i]purfl;y vw nm" 11
nmí<@;y mu<@;y ivêc<@/r;y c
di<@ne xïk,;Ry di<@d<@;y vw nm" 12
nmoå/Rdi<@kÉx;y xu„k;y iv’t;y c
ivloiht;y /Um;[ y nIlg[Iv;y vw nm" 13
nmoåSTvp[itÂp;y ivÂp;y ≤xv;y c
      R     R
sUy;Ry sUyptye sUy?vjpt;ikne 14
nm" p[mqn;x;y vOWSkN/;y vw nm"
nmo ihr<yg.;Ry ihr<ykvc;y c 15
ihr<y’tcU@;y ihr<yptye nm"
             '
x]u`;t;y c<@;y p,Rs`xy;y c 16
                    235
                   MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]     b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
nm" Stut;y Stutye StUym;n;y vw nm"
           U
sv;Ry svR.=;y svR.t;Ntr;Tmne 17
nmo hom;y mN];y xuKl?vjpt;ikne
nmoånMy;y nMy;y nm" iklikl;y c 18
nmSTv;' xym;n;y x…yt;yoiTqt;y c
iSqt;y /;vm;n;y k⁄Bj;y k⁄i$l;y c 19
nmo ntRnxIl;y mu%v;id]k;·r,e
b;/;ph;y luB/;y gItv;id]k;·r,e 20
nmo Jyeœ;y ≈eœ;y blp[mqn;y c
¨g[;y c nmo inTy' nmí dxb;hve 21
nm" kp;lhSt;y …st.Smip[y;y c
iv.IW,;y .Im;y .I„mv[t/r;y c 22
n;n;iv’tvK];y %@±g…j◊og[di∑^,e'
p=m;slv;/;Ry tuMbIvI,;ip[y;y c 23
a`or`orÂp;y `or;`ortr;y c
nm" ≤xv;y x;Nt;y nm" x;Nttm;y c 24
nmo buı;y xuı;y s'iv.;gip[y;y c
pvn;y pt'g;y nm" s;':ypr;y c 25
nmí<@¯k`<$;y `<$;jLp;y `‚<$ne
shßxt`<$;y `<$;m;l;ip[y;y c 26
p[;,d<@;y inTy;y nmSte loiht;y c
  '
Ù'Ùk;r;y ®{;y .g;k;rip[y;y c 27
nmoåp;rvte inTy' …g·rvO=ip[y;y c
             u
nmo yD;…/ptye .Ut;y p[st;y c 28
yDv;h;y d;Nt;y tPy;y c .g;y c
nmSt$;y t$‰;y ti$nIptye nm" 29
              236
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]a•d;y;•ptye nmSTv•.uj;y c
nm" shßxIW;Ry shßcr,;y c 30
shßoıtxUl;y shßnyn;y c
nmo b;l;kúv,;Ry b;lÂp/r;y c 31
nmo b;l;kúÂp;y b;l£°@nk;y c
nm" xuı;y buı;y =o.,;y =y;y c 32
tr'g;i˚tkÉx;y muˇ_kÉx;y vw nm"
nm" W$(kmRinœ;y i]kmRinyt;y c 33
              [
v,;R≈m;,;' iv…/vTpOqG/mRpvitRne
nm" ≈eœ;y Jyeœ;y nm" klkl;y c 34
êetip©lne];y ’„,rˇ_É=,;y c
/mRk;m;qRmo=;y £q;y £qn;y c 35
s;':y;y s;':ymu:y;y yog;…/ptye nm"
nmo rQy;…/rQy;y ctu„pqpq;y c 36
’„,;…jnoˇrIy;y Vy;lyDopvIitne
Èx;n ®{s'`;t h·rkÉx nmoåStu te 37
}yMbk;y;‚Mbk;n;q Vyˇ_;Vyˇ_ nmoåStu te
k;lk;mdk;mfl du∑o√éˇinWUdn 38
svRgihRt svRfl s¥oj;t nmoåStu te
             U R
¨Nm;dn xt;vtRg©;toy;{Rm/j 39
    ' u
cN{;/Rsyg;vtR me`;vtR nmoåStu te
nmoå•d;nk]eR c a•dp[.ve nm" 40
a•.oK]e c goP]e c Tvmev p[ly;nl
jr;yuj;<@j;íwv Svedjo≤∫∆ Ev c 41
      e
Tvmev devdevx .Utg[;mítuivR/"
cr;crSy ß∑; Tv' p[itht;R Tvmev c 42
                    237
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
Tvmev b[˜; ivêex aPsu b[˜ vd≤Nt te
svRSy prm; yoin" su/;'xo JyoitW;' in…/" 43
AKs;m;in tq*'k;rm;¸STv;' b[˜v;idn"
h;…y h;…y hre h;…y ¸v;h;veit v;s’t( 44
g;y≤Nt Tv;' sur≈eœ;" s;mg; b[˜v;idn"
   R          u
yjumy AÑyí s;m;qvRytStq; 45
p#‰se b[˜iv≤∫STv' kLpopinWd;' g,w"
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{; v,;R≈m;í ye 46
Tvmev;≈ms'`;í iv¥uTStintmev c
                e
s'vTsrSTvmOtvo m;s; m;s;/Rmv c 47
kl; k;œ; inmeW;í n=];…, yug;in c
vOW;,;' kk⁄d' Tv' ih …grI,;' ≤x%r;…, c 48
…s'ho mOg;,;' ptySt=k;nNt.o…gn;m(
=Irodo Áud/In;' c mN];,;' p[,vStq; 49
vj[' p[hr,;n;' c v[t;n;' sTymev c
    e
TvmevCz; c √πWí r;go moh" xm" =m; 50
Vyvs;yo /OitloR." k;m£o/* jy;jy*
Tv' gdI Tv' xrI c;pI %$(v;©« muÌrI tq; 51
zπˇ; .eˇ; p[ht;R c net; mNt;…s no mt"
       u
dxl=,s'yˇ_o /moRåqR" k;m Ev c 52
îNdu" smu{" s·rt" pLvl;in sr;'…s c
lt;vLLyStO,*W?y" pxvo mOgp≤=," 53
     u
{VykmRg,;rM." k;lpu„pflp[d"
a;idí;Ntí m?yí g;y}yo'k;r Ev c 54
h·rto loiht" ’„,o nIl" pItStq; =,"
         u
k&í kiplo b.[" kpoto mCzkStq; 55
                238
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]      e
suv,Rrt; iv:y;t" suv,Rí;Pyqo mt"
suv,Rn;m; c tq; suv,Rip[y Ev c 56
Tv…mN{í ymíwv v®,o /ndoånl"
              u ue
¨Tf⁄Ll…í].;nuí Sv.;Rn.;Rnrv c 57
                  u
ho]' hot; c hoMy' c ¸t' cwv tq; p[."
i]s*p,RStq; b[˜NyjuW;' xt®i{ym( 58
piv]' c piv];,;' m©l;n;' c m©lm(
p[;,í Tv' rjí Tv' tm" sÊvyutStq; 59
p[;,oåp;n" sm;ní ¨d;no Vy;n Ev c
          O ™ O
¨NmeWí inmeWí =uˇõjM.; tqwv c 60
loiht;©í d'∑I^ c mh;vK]o mhodr"
               É
xu…crom; h·rCz™m≈uÂ?vRkxíl;cl" 61
gItv;id]nOTy;©o gItv;dnkip[y"
mTSyo j;lo jloåjYyo jlVy;l" k⁄$Icr" 62
ivk;lí suk;lí du„k;l" k;ln;xn"
     w
mOTyuív;=yoåNtí =m;m;y;kroTkr" 63
s'vtoR vtRkíwv s'vtRkbl;hk*
`<$;k° `<$k° `<$I cU@;lo lv,od…/" 64
b[˜; k;l;…¶vK]í d<@« mu<@≤S]d<@/Ok™
   Ru   Re
ctuygítuvdítuhoR]ítu„pq" 65
            R
c;tur;≈Mynet; c c;tuv<yRkrí h
             R
=r;=r" ip[yo /UtoR g,wg<yo g,;…/p" 66
rˇ_m;Ly;Mbr/ro …grIxo …g·rj;ip[y"
≤xLpIx" ≤x‚Lpn" ≈eœ" svR≤x‚Lpp[vtRk" 67
.gne];Ntkí<@" pU„,o dNtivn;xn"
Sv;h; Sv/; vW$(k;ro nmSk;r nmoåStu te 68
                    239
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
gU!v[tí gU!í gU!v[tinWeivt"
           Ue
tr,St;r,íwv svR.tWu t;r," 69
/;t; iv/;t; s'/;t; in/;t; /;r,o /r"
tpo b[˜ c sTy' c b[˜cy| tq;jRvm( 70
.Ut;Tm; .Ut’∫Àto .Ut.Vy.vo∫v"
  Ru             e
.U.v" Sv·rtíwv .Uto Á…¶mRhêr" 71
b[˜;vtR" sur;vtR" k;m;vtR nmoåStu te
k;m…bMbivinhRNt; k…,Rk;rßjip[y" 72
             e
gonet; gop[c;rí govOWêrv;hn"
]wloKygo¢; goivNdo go¢; goggR Ev c 73
              u
a%<@cN{;….mu%" sum%o dum%oåmu%"  uR
    uR
ctum%o b¸mu%o r,e„v….mu%" sd; 74
ihr<yg.R" xk⁄in/RndoåqRpitivRr;$(
a/mRh; mh;d=o d<@/;ro r,ip[y" 75
itœ≤NSqrí Sq;,uí in„kMpí suiníl"
duv;Rr,o duivRWho du"sho durit£m" 76
   R R        R
du/ro duvxo inTyo dudpoR ivjyo jy"
xx" xx;˚nynxIto„," =uˇW; jr; 77 O
a;/yo Vy;/yíwv Vy;…/h; Vy;…/pí y"
sÁo yDmOgVy;/o Vy;/In;m;kroåkr" 78
≤x%<@« pu<@rIkí pu<@rIk;vlokn"
d<@/OKc£d<@í r*{.;givn;xn" 79
ivWpoåmOtpíwv sur;p" =Irsomp"
m/upí;ppíwv svRpí bl;bl" 80
vOW;©r;M.o vOW.Stq; vOW.locn"
vOW.íwv iv:y;to lok;n;' loks'S’t" 81
               240
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]cN{;idTy* c=uWI te ˙dy' c ipt;mh"
               [
a…¶∑omStq; deho /mRkmRps;…/t" 82
n b[˜; n c goivNd" pur;,WRyo n c
m;h;TMy' veidtu' xˇ_; y;q;tQyen te ≤xv 83
       R
≤xv; y; mUty" sU+m;Ste mÁ' y;Ntu dxRnm(
t;….m;| svRto r= ipt; pu]…mv*rsm( 84
r= m;' r=,Iyoåh' tv;n` nmoåStu te
.ˇ_;nukMpI .gv;N.ˇ_í;h' sd; Tv…y 85
              '
y" shß;<ynek;in pus;m;vOTy duÎx;m( ≥
itœTyek" smu{;Nte s me go¢;Stu inTyx" 86
y' ivin{; …jtê;s;" sÊvSq;" smd≤xRn"
Jyoit" pXy≤Nt yuÔ;n;StSmw yog;Tmne nm" 87
        U
s'.+y svR.t;in yug;Nte smupiSqte
y" xete jlm?ySqSt' p[p¥eåMbux;…ynm( 88
p[ivXy vdn' r;hoyR" som' ipbte in≤x
          u RU
g[sTyk| c Sv.;Rn.Tv; som;…¶rev c 89
                 e
a©ëœm;];" pu®W; dehSq;" svRdihn;m(
r=Ntu te c m;' inTy' inTy' c;Py;yyNtu m;m( 90
yen;PyuTp;idt; g.;R apo .;ggt;í ye
teW;' Sv;h; Sv/; cwv a;“uv≤Nt Svd≤Nt c 91
yen roh≤Nt dehSq;" p[;…,no rody≤Nt c
hWRy≤Nt n ’„y≤Nt nmSte>yStu inTyx" 92
             e
ye smu{e ndIdugRe pvRtWu guh;su c
    e
vO=mUlWu goϼWu k;Nt;rghneWu c 93
ctu„pqeWu rQy;su cTvreWu s.;su c
hSTyêrqx;l;su jI,oR¥;n;lyeWu c 94
                    241
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
       e
yeWu pçsu .UtWu idx;su ividx;su c
îN{;kúyomR?ygt; ye c cN{;kúriXmWu 95
rs;tlgt; ye c ye c tSm;Tpr' gt;"
nmSte>yo nmSte>yo nmSte>yStu svRx" 96
             U
svRSTv' svRgo dev" svR.tpit.Rv"
   U
svR.t;Ntr;Tm; c ten Tv' n inm≤N]t" 97
Tvmev ceJyse dev yDwivRiv/d≤=,w"
Tvmev kt;R svRSy ten Tv' n inm≤N]t" 98
aqv; m;yy; dev moiht" sU+my; tv
tSm;ˇu k;r,;√;ip Tv' my; n inm≤N]t" 99
        e
p[sId mm devx Tvmev xr,' mm
Tv' gitSTv' p[itœ; c n c;NyoåStIit me mit" 100
b[˜ov;c
StuTvwv' s mh;dev' ivrr;m mh;mit"
.gv;nip supI[ t" pundR=m.;Wt 101
≈I.gv;nuv;c
p·rtu∑oåiSm te d= Stven;nen suvt [
b¸n; tu ikmuˇ_Én mTsmIp' g…m„y…s 102
b[˜ov;c
tqwvmb[vI√;Ky' ]wloKy;…/pit.Rv"
’Tv;ê;skr' v;Ky' svRDo v;Kys'ihtm( 103
≈I≤xv ¨v;c
d= du"%' n ktRVy' yDiv?v'sn' p[it
ah' yDhnStu>y' Î∑metTpur;n` 104
.Uyí Tv' vr…mm' mˇo gO I„v suvt [
     u
p[s•sum%o .UTv; mmwk;g[mn;" Í,u 105
                242
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]aême/shßSy v;jpeyxtSy vw
p[j;pte mTp[s;d;Tfl.;gI .iv„y…s 106
ved;NW@©;Nbu?ySv s;':yyog;'í ’Tòx"
tpí ivpul' tPTv; duír' devd;nvw" 107
         R
aBdw√;Rdx….yuˇ_' gU!mp[Din≤Ndtm(
       R
v,;R≈m’tw/miwR vRnIt' n Kv…cTKv…ct( 108
sm;gt' Vyv…st' pxup;xivmo=,m(
  R
sveW;m;≈m;,;' c my; p;xupt' v[tm( 109
¨Tp;idt' d= xu.' svRp;pivmocnm(
aSy cI,RSy yTsMyKfl' .vit pu„klm(
t∞;Stu sumh;.;g m;nsSTyJyt;' Jvr" 110
b[˜ov;c
           e
EvmuKTv; tu devx" spàIk" sh;nug"
adxRnmnup;[ ¢o d=Sy;…mttejs" 111
av;Py c tq; .;g' yqoˇ_' comy; .v"
Jvr' c svR/mRDo b¸/; Vy.jˇd; 112
        U
x;NTyq| svR.t;n;' Í,u?vmq vw i√j;"
≤x%;….t;po n;g;n;' pvRt;n;' ≤xl;jtu 113
ap;' tu nI≤lk;' iv¥;…•moRko .ujgeWu c
%ork" s*r.ey;,;mU%r" pO…qvItle 114
xun;mip c /mRD; Îi∑p[Tyvro/nm(
rN/[;gtmq;ê;n;' ≤x%o∫ºdí bihR,;m( 115
ne]r;g" koikl;n;' √πW" p[oˇ_o mh;Tmn;m(
            R
jn;n;mip .edí sveW;…mit n" ≈utm( 116
          R
xuk;n;mip sveW;' ihi‘k; p[oCyte Jvr"
   R e
x;dUl„vq vw ivp[;" ≈mo Jvr îhoCyte 117
                    243
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
     e
m;nuWWu c svRD; Jvro n;mwW k°itRt"
mr,e jNmin tq; m?ye c;ip inve≤xt" 118
EtNm;heêr' tejo Jvro n;m sud;®,"
nmSyíwv m;Nyí svRp;[ …,….rIêr" 119
îm;' JvroTpiˇmdInm;ns"
p#πTsd; y" susm;ihto nr"
ivmuˇ_rog" s nro mud;yuto
l.et k;m;'í yq;mnIiWt;n( 120
              e
d=p[oˇ_' Stv' c;ip k°tRy¥" Í,oit v;
n;xu.' p[;“uy;≤Tk˘…c∂I`Rm;yurv;“uy;t( 121
      R e
yq; sveWu devWu v·rœo .gv;N.v"
tq; Stvo v·rœoåy' Stv;n;' d=in…mRt" 122
       uw
yx"SvgRsrêyRivˇ;idjyk;iÕ…."
StotVyo .·ˇ_m;Sq;y iv¥;k;mwí yàt" 123
Vy;…/to du"≤%to dIno nro g[Sto .y;id…."
r;jk;yRinyuˇ_o v; muCyte mhto .y;t( 124
    w     e
anenv c dehn g,;n;' c mheêr;t(
îh lokÉ su%' p[;Py g,r;@ëpj;yte 125
n y=; n ipx;c; v; n n;g; n ivn;yk;"
k⁄yiuR vRfl' gOhe tSy y] s'StUyte .v" 126
Í,uy;√; îd' n;rI .KTy;q .v.;ivt;
       R
iptOp=e .tOp=e pUJy; .vit cwv h 127
            e
Í,uy;√; îd' sv| k°tRy√;Py.I+,x"
tSy sv;R…, k;y;R…, …s≤ı' gCzNTyivflt" 128
mns; …c≤Ntt' y∞ y∞ v;c;Pyud;˙tm(
sv| s'p¥te tSy StvSy;Sy;nuk°tRn;t( 129
               244
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]devSy sguhSy;q deVy; nNdIêrSy c
b≤l' iv.jt" ’Tv; dmen inymen c 130
     u
tt" p[yˇ_o gO Iy;•;m;Ny;xu yq;£mm(
È‚Pst;'Ll.teåPyq;RNk;m;N.og;'í m;nv" 131
mOtí SvgRm;“oit S]Ishßsm;vOt"
       u
svRk;msuyˇ_o v; yuˇ_o v; svRp;tkì" 132
p#Nd=’t' Sto]' svRp;pw" p[mCyteu
                  w
mOtí g,s;yuJy' pUJym;n" sur;sur" 133
  e
vOW, ivinyuˇ_Én ivm;nen ivr;jte
a;.Uts'PlvSq;yI ®{Sy;nucro .vet( 134
îTy;h .gv;NVy;s" pr;xrsut" p[."   u
nwt√πdyte k…í•wtCz^;Vy' c kSy…ct( 135
≈uTvem' prm' guÁ' yeåip Syu" p;pyony"
vwXy;" ≤S]yí xU{;í ®{lokmv;“uy" 136  u
        e
≈;vye¥í ivp[>y" sd; pvRsu pvRsu
®{lokmv;“oit i√jo vw n;] s'xy" 137
   îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de d=StvinÂp,' n;m
              cTv;·r'xoå?y;y" 40

             aqwkcTv;·r'xoå?y;y"
            Ek;m[k=e]m;h;TMykqnm(
               lomhWR, ¨v;c
≈uTvwv' vw muin≈eœ;" kq;' p;pp[,;≤xnIm(
®{£o/o∫v;' pu<y;' Vy;sSy vdto i√j;" 1
p;vRTy;í tq; roW' £o/' x'.oí du"shm(
¨Tpiˇ' vIr.{Sy .{k;Ly;í s'.vm( 2
                    245
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
d=yDivn;x' c vIy| x'.oStq;∫⁄tm(
pun" p[s;d' devSy d=Sy sumh;Tmn" 3
yD.;g' c ®{Sy d=Sy c fl' £to"
       u
˙∑; b.Uv" s'pI[ t; iviSmt;í pun" pun" 4
pp[Cz⁄í punVy;Rs' kq;xeW' tq; i√j;"
pO∑" p[ov;c t;NVy;s" =e]mek;m[k˘ pun" 5
Vy;s ¨v;c
                    '
b[˜p[oˇ_;' kq;' pu<y;' ≈uTv; tu AiWpugv;"
    u
p[xx'sStd; ˙∑; rom;≤çttnU®h;" 6
AWy Ëcu"
aho devSy m;h;TMy' Tvy; x'.o" p[k°itRtm(
d=Sy c sur≈eœ yDiv?v'sn' tq; 7
Ek;m[k˘ =e]vr' vˇ_⁄mhR…s s;'ptm( [
≈otu…mCz;mhe b[˜Npr' k*tUhl' ih n" 8
Vy;s ¨v;c
teW;' t√cn' ≈uTv; lokn;qítum%"   uR
p[ov;c x'.oStT=e]' .Utle du„’tCzdm( 9
b[˜ov;c
        R
Í,u?v' muinx;dUl;" p[v+y;…m sm;st"
               R
svRp;phr' pu<y' =e]' prmdul.m( 10
≤l©koi$sm;yuˇ_' v;r;,sIsm' xu.m(
      É
Ek;m[kit iv:y;t' tIq;R∑ksmiNvtm( 11
     O
Ek;m[v=St];sITpur; kLpe i√joˇm;"
n;ª; tSywv tT=e]mek;m[k…mit ≈utm( 12
˙∑pu∑jn;k°,| nrn;rIsmiNvtm(
iv√;'sg, .U…yœ' /n/;Ny;ids'ytm( 13  u
                 246
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]gOhgopurs'b;/' i]kc;√;r.UiWtm(
n;n;v…,Ksm;k°,| n;n;ràopxo….tm( 14
        u
pur;Ø;lks'yˇ_' r…q…." sml'’tm(
r;jh'sin.w" xu."[w p[;s;dw®pxo….tm( 15
      u
m;gRg√;rs'yˇ_' …stp[;k;rxo….tm(
         w
r≤=t' xS]s'`í p·r%;….rl'’tm( 16
…strˇ_ìStq; pItw" ’„,Xy;mwí v,Rk"  ì
smIr,oıt;….í pt;k;….rl'’tm( 17
       u
inTyoTsvp[midt' n;n;v;id]inSvnw"
    u O
vI,;ve,md©¯í =ep,I….rl'’tm( 18
devt;ytnwidRVyw" p[;k;ro¥;nmi<@tw"
pUj;iv…c]r…ctw" svR] sml'’tm( 19
     u
≤S]y" p[midt;St] ÎXyNte tnum?ym;"
h;rwrl'’tg[Iv;" pµpT];yte=,;" 20
             R
pIno•tk⁄c;" Xy;m;" pU,cN{in.;nn;"
                u
iSqr;lk;" sukpol;" k;çInUprn;idt;" 21
   É
sukXyí;®j`n;" k,;RNt;ytlocn;"
svRl=,s'p•;" sv;R.r,.UiWt;" 22
idVyvS]/r;" xu.;[ " k;…íTk;çns'in.;"
h'sv;r,g;…mNy" k⁄c.;r;vn;…mt;" 23
idVygN/;nu≤l¢;©;" k,;R.r,.UiWt;"
md;ls;í su≈o<yo inTy' p[h…st;nn;" 24
ÈWi√Sp∑dxn; …bMb*œ; m/urSvr;"
t;MbUlr≤Ôtmu%; ivdG/;" ip[ydxRn;" 25
su.g;" ip[yv;idNyo inTy' y*vngivRt;"
idVyvS]/r;" sv;R" sd; c;·r]mi<@t;" 26
                    247
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
£°@≤Nt t;" sd; t] ≤S]yí;Psrsopm;"
          u
Sve Sve gOhe p[midt; idv; r;]* vr;nn;" 27
pu®W;St] ÎXyNte Âpy*vngivRt;"
             O
svRl=,s'p•;" sum∑m…,k⁄<@l;" 28
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;í muinsˇm;"
Sv/mRinrt;St] invs≤Nt su/;…mRk;" 29
aNy;í t] itœ≤Nt v;rmu:y;" sulocn;"
`Ot;cImenk;tuLy;Stq; smitloˇm;" 30
¨vRxIsÎx;íwv ivp[…ciˇin.;Stq;
ivê;cIshjNy;.;" p[Mloc;sÎx;Stq; 31
sv;RSt;" ip[yv;idNy" sv;R ivh…st;nn;"
           u
kl;k*xls'yˇ_;" sv;RSt; gu,s'yt;" 32u
Ev' p<y≤S]ySt] nOTygItivx;rd;"
invs≤Nt muin≈eœ;" svRS]Igu,givRt;" 33
 e
p[=,;l;pk⁄xl;" suNdyR" ip[ydxRn;"
        RO
n ÂphIn; duvˇ; n pr{ohk;·rk;" 34
y;s;' k$;=p;ten moh' gCz≤Nt m;nv;"
n t] in/Rn;" s≤Nt n mU%;‹ n pri√W" 35
n ro…g,o n m≤ln; n kdy;R n m;…yn"
        RO
n ÂphIn; duvˇ; n pr{ohk;·r," 36
itœ≤Nt m;nv;St] =e]e jgit iv≈ute
svR] su%s'c;r' svRsÊvsu%;vhm( 37
n;n;jnsm;k°,| svRsSysmiNvtm(
k…,Rk;rwí pnswíMpkìn;RgkÉsrw" 38
            w
p;$l;xokbk⁄l" kipTqwb¸lw/v" R R w
cUtinMbkdMbwí tq;Nyw" pu„pj;it…." 39
                248
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]     R
nIpkì/v%idrwlt;….í ivr;…jtm(R
x;lwSt;lwStm;lwí n;·rkÉl" xu.;Ônw" 40   w
  Rw        R
ajun" smp,wí koivd;rw" sipPplw"
    w
lk⁄c" srlwloR/i[w hRNt;lwdvd;®…." 41 Re
      uR u
pl;xwmckN⁄ dwí p;·rj;tw" sk⁄Bjkì"
kdlIvn%<@¯í jMbUpgflwStq; 42   U
kÉtk°krvIrwí aitmuˇ_ìí ik˘xk"         u ì
mNd;rk⁄Ndpu„pwí tq;Nyw" pu„pj;it…." 43
n;n;p≤=®tw" seVyw®¥;nwnNR dnopmw"
          RO w
fl.;r;ntwv=" svRtksmoTkrw" 44 Ru ⁄ u
ckorw" xtpT]wí .O©r;jwí koiklw"
        R Uw
kliv˚¯myrí ip[ypu]" xukStq; 45 w ì
jIv'jIvkh;rItwí;tkìvnvei∑tw"    R
n;n;p≤=g,wí;Nyw" kÀj≤∫mR/rSvrw" 46     u
dI…`Rk;….St@;gwí pu„k·r,I….í v;ip…."
n;n;jl;xywí;Nyw" p…µnI%<@mi<@tw" 47
  uw
k⁄md" pu<@rIkìí tq; nIloTplw" xu."         w
k;dMbwí£v;kìí tqwv jlk⁄‘$" 48         ⁄w
             | w
k;r<@vw" PlvwhsStq;Nywjlc;·r…."     R
            RO w
Ev' n;n;iv/wv=" pu„pwn;Rn;iv/wvr" 49      Rw
n;n;jl;xyw" pu<yw" xo….t' tTsmNtt"
a;Ste t] Svy' dev" ’iˇv;s; vOW?vj" 50
iht;y svRlokSy .u·ˇ_mu·ˇ_p[d" ≤xv"
pO…qVy;' y;in tIq;Rin s·rtí sr;'…s c 51
pu„k·r<ySt@;g;in v;Py" kÀp;í s;gr;"
te>y" pUv| sm;˙Ty jl…bNdUNpOqKpOqk™ 52
                    249
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
svRlokiht;q;Ry ®{" svRsr" sh  uw
tIq| …bNdusro n;m tiSmN=e]e i√joˇm;" 53
ck;r AiW…." s;/| ten …bNdusr" SmOtm(
a∑My;' b¸le p=e m;gRxIWeR i√joˇm;" 54
ySt] y;];' k⁄®te ivWuve iv…jte≤N{y"
iv…/viäNdusr…s ò;Tv; ≈ı;smiNvt" 55
dev;nOWINmnu„y;'í iptøNs'tPyR v;Gyt"
itlodkÉn iv…/n; n;mgo]iv/;nivt( 56
ò;Tvwv' iv…/vˇ] soåême/fl' l.et(
g[hopr;ge ivWuve s'£;NTy;myne tq; 57
yug;idWu W@xITy;' tq;Ny] xu.e itq*
           e
ye t] d;n' ivp[>y" p[yCz≤Nt /n;idkm( 58
aNytIq;RCztgu,' fl' te p[;“uv≤Nt vw
        [
ip<@÷ ye s'pyCz≤Nt iptO>y" srsSt$e 59
             R
iptø,;m=y;' tOi¢' te k⁄v≤Nt n s'xy"
       R
tt" x'.ogOh' gTv; v;Gyt" s'yte≤N{y" 60
p[ivXy pUjyeCzv| ’Tv; t' i]" p[d≤=,m(
`Ot=Ir;id…." ò;n' k;r…yTv; .v' xu…c" 61
cNdnen sugN/en iv≤lPy k⁄ïmen c
      U º
tt" s'pjye∂v' cN{m*≤lmum;pitm( 62
          Re
pu„pwn;Rn;iv/wm?yw…bRLv;kúkml;id…."
a;gmoˇ_Én mN]e, vedoˇ_Én c x'krm( 63
adI≤=tStu n;ªwv mUlmN]e, c;cRyt(  e
     U
Ev' s'pJy t' dev' gN/pu„p;nur;…g…." 64
         e w
/UpdIpwí nwv¥®ph;rwStq; Stvw"
              w R
d<@vTp[…,p;twí gItwv;R¥mnohrw" 65
               250
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]            R
nOTyjPynmSk;rwjyxBdw" p[d≤=,w"
    U
Ev' s'pJy iv…/v∂ºvdevmum;pitm( 66
        u
svRp;pivinmRˇ_o Âpy*vngivRt"
  w        »
k⁄lk…v'xmuıTy idVy;.r,.UiWt;" 67
   e
s*v,Rn ivm;nen iki˚,Ij;lm;≤ln;
             R
¨pgIym;no gN/vwrPsro….rl'’t" 68
¨∂‰oty≤Ndx" sv;R" ≤xvlok˘ s gCzit
.uKTv; t] su%' ivp[; mns" p[Iitd;ykm( 69
tLlokv;…s…." s;/| y;vd;.Uts'Plvm(
ttStSm;idh;y;t" pO…qVy;' pu<ys'=ye 70
               Re
j;yte yo…gn;' gehe ctuvdI i√joˇm;"
yog' p;xupt' p[;Py tto mo=mv;“uy;t( 71
xynoTq;pne cwv s'£;NTy;myne tq;
axok;:y;' tq;∑My;' piv];rop,e tq; 72
ye c pXy≤Nt t' dev' ’iˇv;ssmuˇmm(
         e
ivm;nen;kúv,Rn ≤xvlok˘ v[j≤Nt te 73
                 e
svRk;leåip t' dev' ye pXy≤Nt sum/s"
           u
teåip p;pivinmRˇ_;" ≤xvlok˘ v[j≤Nt vw 74
devSy p…íme pUvRe d≤=,e coˇre tq;
yojni√ty' s;/| =e]' t∫⁄·ˇ_mu·ˇ_dm( 75
tiSmN=e]vre ≤l©÷ .;Skreêrs'…Dtm(
pXy≤Nt ye tu t' dev' ò;Tv; k⁄<@º mheêrm( 76
a;idTyen;…cRt' pUv| devdev' i]locnm(
       u
svRp;pivinmRˇ_; ivm;nvrm;iSqt;" 77
              R
¨pgIym;n; gN/vw" ≤xvlok˘ v[j≤Nt te
itœ≤Nt t] muidt;" kLpmek˘ i√joˇm;" 78
                    251
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
.uKTv; tu ivpul;N.og;ÆHxvlokÉ mnorm;n(
pu<y=y;idh;y;t; j;yNte p[vre k⁄le 79
aqv; yo…gn;' gehe vedved;©p;rg;"
            U
¨Tp¥Nte i√jvr;" svR.tihte rt;" 80
        ⁄
mo=x;S];qRkxl;" svR] smbuıy"
yog' x'.ovRr' p[;Py tto mo=' v[j≤Nt te 81
tiSmN=e]vre pu<ye ≤l©÷ y∂»Xyte i√j;"
pUJy;pUJy' c svR] vne rQy;Ntreåip v; 82
ctu„pqe Xmx;ne v; y] k⁄] c itœit
ÎÇ; tÆLl©mVyg[" ≈ıy; susm;iht" 83
                 R
ò;p…yTv; tu t' .KTy; gN/w" pu„pwmnohrw"
  w w    e wR
/UpdIRp" snwv¥nmSk;rwStq; Stvw" 84
d<@vTp[…,p;twí nOTygIt;id….Stq;
   U             e
s'pJywv' iv/;nen ≤xvlok˘ v[j•r" 85
          R   U
n;rI v; i√jx;dUl;" s'pJy ≈ıy;iNvt;
pUvoRˇ_' flm;“oit n;] k;y;R ivc;r,; 86
k" xKnoit gu,;Nvˇ_⁄' smg[;Nmuinsˇm;"
tSy =e]vrSy;q Ate dev;Nmheêr;t( 87
tiSmN=e]oˇme gTv; ≈ıy;≈ıy;ip v;
m;/v;idWu m;seWu nro v; yid v;©n; 88
yiSmNyiSm'iStq* ivp[;" ò;Tv; …bNdusroM.…s
    º
pXye∂v' ivÂp;=' devI' c vrd;' ≤xv;m( 89
           É
g,' c<@÷ k;iˇRky' g,ex' vOW.' tq;
kLp&m' c s;iv]I' ≤xvlok˘ s gCzit 90
ò;Tv; c k;iple tIqeR iv…/vTp;pn;xne
p[;“oTy….mt;Nk;m;ÆHxvlok˘ s gCzit 91
                252
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]y" StM>y' t] iv…/vTkroit inyte≤N{y"
  w    »
k⁄lk…v'xmuıTy ≤xvlok˘ s gCzit 92
Ek;m[kÉ ≤xv=e]e v;r;,sIsme xu.e
                 u
ò;n' kroit ySt] mo=' s l.te /[vm( 93
                         e
 îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;d Ek;m[=]m;h;TMyv,Rnm(
           n;mwkcTv;·r'xoå?y;y" 41

             aq i√cTv;·r'xoå?y;y"
              ¨Tkl=e]v,Rnm(
                b[˜ov;c
               [
ivrje ivrj; m;t; b[˜;,I s'pitiœt;
ySy;" s'dxRn;NmTyR" pun;Ty;s¢m' k⁄lm( 1
sնȂ; tu t;' devI' .KTy;pUJy p[,My c
        »
nr" Svv'xmuıTy mm lok˘ s gCzit 2
aNy;í t] itœ≤Nt ivrje lokm;tr"
svRp;phr; deVyo vrd; .·ˇ_vTsl;" 3
a;Ste vwtr,I t] svRp;phr; ndI
                 u
ySy;' ò;Tv; nr≈eœ" svRp;pw" p[mCyte 4
      U
a;Ste Svy'.St]wv £o@ÂpI h·r" Svym(
ÎÇ; p[,My t' .KTy; pr' iv„,u' v[j≤Nt te 5
                  '
k;iple gog[he some tIqeR c;l;bus…Dte
   '
mOTyujye £o@tIqeR v;sukÉ …sıkÉêre 6
  R e
tIqe„vetWu mitm;iNvrje s'yte≤N{y"
gTv;∑tIq| iv…/vTò;Tv; dev;Np[,My c 7
       u
svRp;pivinmRˇ_o ivm;nvrm;iSqt"
          R R
¨pgIym;no gN/vwmm lokÉ mhIyte 8
                    253
                              MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]             b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
ivrje yo mm =e]e ip<@d;n' kroit vw
s kroTy=y;' tOi¢' iptø,;' n;] s'xy" 9
mm =e]e muin≈eœ; ivrje ye klevrm(
p·rTyj≤Nt pu®W;Ste mo=' p[;“uv≤Nt vw 10
ò;Tv; y" s;gre mTyoR ÎÇ; c kipl' h·rm(
      º
pXye∂vI' c v;r;hI' s y;it i]dx;lym( 11
s≤Nt c;Ny;in tIq;Rin pu<y;Ny;ytn;in c
tTk;le tu muin≈eœ; veidtVy;in t;in vw 12
smu{Syoˇre tIre tiSmNdexe i√joˇm;"
a;Ste guÁ' pr' =e]' mu·ˇ_d' p;pn;xnm( 13
svR] v;luk;k°,| piv]' svRk;mdm(
dxyojnivStI,| =e]' prmdul.m( 14         R
       R ' R ⁄ w
axok;junpun;gwbkl" srl&mw"
        w
pnswn;R·rkÉlí x;lwSt;lw" kipTqkì" 15
cMpkì" k…,Rk;rwí cUt…bLvw" sp;$lw"
kdMbw" koivd;rwí lk⁄cn;RgkÉsrw" 16     w
               w[
p[;cIn;mlkìloR/n;Rr©¯/v%;idrw"     R
     U    R
sjR.j;Rêk,wí tm;lwdvd;®…." 17    Re
mNd;rw" p;·rj;twí Nyg[o/;gu®cNdnw"
  R              uR u
%jUr;m[;tkì" …sıwmckN⁄ dw" sik˘xk" 18        u ì
          R
aêTqw" s¢p,wí m/u/;rxu.;Ônw"
              w
≤x'xp;mlkìnIRpinRMbitNduiv.Itkì" 19
   Ru
svRtflgN/;!‰w" svRtksmoJJvlw"       Ru ⁄ u
            w[
mnoÒ;dkrw" xu.n;Rn;ivhgn;idtw" 20
           w R
≈o]rMyw" sum/urblinmRdne·rtw"
mns" p[Iitjnkì" xBdw" %gmu%·rtw" 21        e
                      254
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(   [Brahma PurŒna]ckorw" xtpT]wí .O©r;jwStq; xuk"        ì
koiklw" kliv˚¯í h;rItwjIRvjIvkì" 22
     w
ip[ypu]í;tkìí tq;Nywm/rSvrw"   R u
≈o]rMyw" ip[ykrw" kÀj≤∫í;vR…/iœtw" 23
kÉtk°vn%<@¯í aitmuˇ_ì" sk⁄Bjkì"
m;ltIk⁄Ndb;,wí krvIrw" …stetrw" 24
jMbIrk®,;˚olwd;R…@mwbIRjpUrkì"
     u ¯
m;tul©" pUgflwihRNt;lw" kdlIvnw" 25
           RO w
aNywí iviv/wv=" pu„pwí;Nywmnohrw"    R
lt;ivt;nguLmwí iviv/wí jl;xyw" 26
dI…`Rk;….St@;gwí pu„k·r,I….í v;ip…."
n;n;jl;xyw" pu<yw" p…µnI%<@mi<@tw" 27
sr;'…s c mnoD;in p[s•s≤ll;in c
  uw
k⁄md" pu<@rIkìí tq; nIloTplw" xu." 28      w
kÒ;rw" kmlwí;ip a;…ct;in smNtt"
k;dMbwí£v;kìí tqwv jlk⁄‘$" 29       ⁄w
             | w Rw R
k;r<@vw" Plvwhs" kÀmmTSywí mÌu…."
             R
d;TyUhs;rs;k°,w" koyi∑bkxo….tw" 30
Etwí;Nywí kÀj≤∫" smNt;∆lc;·r…."
    R           u w
%gwjlcrwí;Nyw" k⁄smí jlo∫vw" 31
          RO w
Ev' n;n;iv/wv=" pu„pw" Sqljlo∫vw"
b[˜c;·rgOhSqwí v;np[Sqwí ….=u…." 32
        R Rw
Sv/mRinrtwv,Stq;Nyw" sml'’tm(
˙∑pu∑jn;k°,| nrn;rIsm;k⁄lm( 33
axeWiv¥;inly' svR/mRg,;krm(     u
       u
Ev' svRg,opet' =e]' prmdul.m( 34    R
                    255
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
a;Ste t] muin≈eœ; iv:y;t" pu®Woˇm"
y;vduTklmy;Rd; idK£me, p[k°itRt; 35
t;vT’„,p[s;den dex" pu<ytmo ih s"
y] itœit ivê;Tm; dexe s pu®Woˇm" 36
jg√‰;pI jg•;qSt] sv| p[itiœtm(
ah' ®{í x£í dev;í;…¶purogm;" 37
invs;mo muin≈eœ;StiSmNdexe sd; vym(
gN/v;RPsrs" sv;R" iptro devm;nuW;" 38
y=; iv¥;/r;" …sı; muny" s'≤xtv[t;"
AWyo v;l≤%Ly;í kXyp;¥;" p[jêr;" 39e
sup,;R" ik˘nr; n;g;Stq;Nye SvgRv;…sn"
s;©;í cturo ved;" x;S];…, iviv/;in c 40
îith;spur;,;in yD;í vrd≤=,;"
n¥í iviv/;" pu<y;StIq;RNy;ytn;in c 41
s;gr;í tq; xwl;StiSmNdexe VyviSqt;"
              e
Ev' pu<ytme dexe deviWRiptOsivte 42
svoRp.ogsihte v;s" kSy n rocte
≈eœTv' kSy dexSy ik˘ c;Nyd…/k˘ tt" 43
a;Ste y] Svy' devo mu·ˇ_d" pu®Woˇm"
/Ny;Ste ivbu/p[:y; ye vsNTyuTkle nr;" 44
tIqRr;jjle ò;Tv; pXy≤Nt pu®Woˇmm(
SvgeR vs≤Nt te mTy;R n te y;≤Nt ym;lye 45
ye vsNTyuTkle =e]e pu<ye ≈Ipu®Woˇme
                e
sfl' jIivt' teW;muTkl;n;' sum/s;m( 46
ye pXy≤Nt sur≈eœ' p[s•;ytlocnm(
   U É ⁄
c;®.[kxmuk$' c;®k,;Rvt'skm( 47
                256
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]c;®iSmt' c;®dNt' c;®k⁄<@lmi<@tm(
sun;s' sukpol' c sull;$' sul=,m( 48
]wloKy;nNdjnn' ’„,Sy mu%p˚jm( 49
   îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;d ¨Tkl=e]v,Rn' n;m
            i√cTv;·r'xoå?y;y" 42

            aq i]cTv;·r'xoå?y;y"
              av≤Ntk;v,Rnm(
                b[˜ov;c
pur; ’tyuge ivp[;" x£tuLypr;£m"
b.Uv nOpit" ≈Im;inN{¥uª îit ≈ut" 1
sTyv;dI xu…cdR=" svRx;S]ivx;rd"
                 '
Âpv;Nsu.g" xUro d;t; .oˇ_; ip[yvd" 2
y∑; smStyD;n;' b[˜<y" sTys'gr"
   Re
/nuvde c vede c x;S]e c inpu," ’tI 3
vLl.o nrn;rI,;' p*,Rm;Sy;' yq; xxI
        e     '
a;idTy îv du„p[+y" x]us`.y'kr" 4
vw„,v" sÊvs'p•o …jt£o/o …jte≤N{y"
            u u R R
a?yet; yogs;':y;n;' mum=/mtTpr" 5
               u
Ev' s p;lyNpOQvI' r;j; svRg,;kr"
tSy bu≤ı" smuTp•; hrer;r;/n' p[it 6
kqm;r;/…y„y;…m devdev' jn;dRnm(
     e
kiSmN=e]åqv; tIqeR ndItIre tq;≈me 7
Ev' …cNt;pr" soåq inrI+y mns; mhIm(
a;loKy svRtIq;Rin =e];<yq pur;<yip 8
t;in sv;R…, s'TyJy jg;m;ytn' pun"
                    257
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
iv:y;t' prm' =e]' mu·ˇ_d' pu®Woˇmm( 9
s gTv; tT=e]vr' smOıblv;hn"
       e
ayj∞;ême/n iv…/v∫À·rd≤=," 10
k;r…yTv; mhoTse/' p[;s;d' cwv iv≈utm(
t] s'kWR,' ’„,' su.{;' Sq;Py vIyRv;n( 11
pçtIq| c iv…/vT’Tv; t] mhIpit"
             e
ò;n' d;n' tpo hom' devt;p[=,' tq; 12
.KTy; c;r;?y iv…/vTp[Tyh' pu®Woˇmm(
p[s;d;∂ºvdevSy tto mo=mv;¢v;n( 13
m;kú<@ºy' c ’„,' c ÎÇ; r;m' c .o i√j;"
                  ( u[
s;gre ceN{¥uª;:ye ò;Tv; mo=' l.ed/vm( 14
muny Ëcu"
          R
kSm;Ts nOpit" pUv…mN{¥uªo jgTpit"
jg;m prm' =e]' mu·ˇ_d' pu®Woˇmm( 15
gTv; t] sur≈eœ kq' s nOpsˇm"
     e
v;…jme/n iv…/vid∑v;Npu®Woˇmm( 16
kq' s svRflde =e]e prmdul.e  R
p[;s;d' k;ry;m;s ce∑' ]wloKyiv≈utm( 17
kq' s ’„,' r;m' c su.{;' c p[j;pte
         R
inmRme r;jx;dUl" =e]' r≤=tv;Nkqm( 18
kq' t] mhIp;l" p[;s;de .uvnoˇme
Sq;py;m;s mitm;N’„,;dI'≤S]dx;…cRt;n( 19
EtTsv| sur≈eœ ivStre, yq;tqm(
        e
vˇ_⁄mhRSyxeW, c·rt' tSy /Imt" 20
n tOi¢m…/gCz;mStv v;Ky;mOtn vw e
≈otu…mCz;mhe b[˜Npr' k*tUhl' ih n" 21
               258
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]b[˜ov;c
s;/u s;/u i√j≈eœ; yTpOCz?v' pur;tnm(
svRp;phr' pu<y' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' xu.m( 22
v+y;…m tSy c·rt' yq;vOˇ' ’te yuge
        R
Í,u?v' muinx;dUl;" p[yt;" s'yte≤N{y;" 23
avNtI n;m ngrI m;lve .uiv iv≈ut;
b.Uv tSy nOpte" pO…qvI kk⁄dopm; 24
˙∑pu∑jn;k°,;R Î!p[;k;rtor,;
Î!yN];gRl√;r; p·r%;….rl'’t; 25
n;n;v…,Ksm;k°,;R n;n;.;<@suivi£y;
rQy;p,vtI rMy;
suiv.ˇ_ctu„pq; 26
gOhgopurs'b;/; vIqI…." sml'’t;
               R
r;jh'sin.w" xu.…[w í]g[Ivwmnohrw" 27
anekxts;hßw" p[;s;dw" sml'’t;
      u
yDoTsvp[midt; gItv;id]inSvn; 28
           w
n;n;v,Rpt;k;….?vRjí sml'’t;
hSTyêrqs'k°,;R pd;itg,s'kl; 29 ⁄
n;n;yo/sm;k°,;R n;n;jnpdwyt;   Ru
         Rw   w w
b[;˜,w" =i]ywvXyw" xU{ív i√j;it…." 30
smOı; s; muin≈eœ; iv√≤∫" sml'’t;
n t] m≤ln;" s≤Nt n mU%;‹ n;ip in/Rn;" 31
n ro…g,o n hIn;©; n ¥UtVysn;iNvt;"
sd; ˙∑;" sumnso ÎXyNte pu®W;" ≤S]y" 32
£°@≤Nt Sm idv; r;]* ˙∑;St] pOqKpOqk™
  e
suvW;" pu®W;St] ÎXyNte mO∑k⁄<@l;" 33
                    259
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
      u
suÂp;" sug,;íwv idVy;l'k;r.UiWt;"
k;mdevp[tIk;x;" svRl=,l≤=t;" 34
   É          u
sukx;" sukpol;í sum%;" Xm≈u/;·r,"
D;t;r" svRx;S];,;' .eˇ;r" x]uv;ihnIm( 35
                 '
d;t;r" svRrà;n;' .oˇ_;r" svRspd;m(
≤S]ySt] muin≈eœ; ÎXyNte sumnohr;" 36
           ⁄
h'sv;r,g;…mNy" p[fLl;M.ojlocn;"
sum?ym;" suj`n;" pIno•tpyo/r;" 37
  É
sukx;í;®vdn;" sukpol;" iSqr;lk;"
h;v.;v;ntg[Iv;" k,;R.r,.UiWt;" 38
                e
…bMb*œ‰o r≤Ôtmu%;St;MbUln ivr;…jt;"
            '
suv,;R.r,opet;" sv;Rlk;r.UiWt;" 39
Xy;m;vd;t;" su≈o<y" k;çInUprn;idt;"u
idVym;Ly;Mbr/r; idVygN/;nulpn;" 40  e
ivdG/;" su.g;" k;Nt;í;vR©‰" ip[ydxRn;"
       u
Âpl;v<ys'yˇ_;" sv;R" p[h…st;nn;" 41
£°@NTyí mdoNmˇ;" c
gItv;¥kq;l;pw rmyNTyí t;" ≤S]y" 42
v;rmu:y;í ÎXyNte nOTygItivx;rd;"
 e
p[=,;l;pk⁄xl;" svRyoiWÌu,;iNvt;" 43
aNy;í t] ÎXyNte gu,;c;y;‹" k⁄l≤S]y"
          w R
pitv[t;í su.g; gu," svwrl'’t;" 44
vnwíopvnw" pu<yw®¥;nwí mnormw"
             u
devt;ytnwidRVywn;Rn;k⁄smxo….tw" 45
               w
x;lwSt;lwStm;lwí bk⁄ln;RgkÉsrw"
ipPplw" k…,Rk;rwí cNdn;gu®cMpkì" 46
                260
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION       b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna] '           w
pun;gwn;R·rkÉrí pnsw" srl&mw"
       R ⁄ w
n;r©¯lkcloR/"[w s¢p,w" xu.;Ônw" 47   R
cUt…bLvkdMbwí ≤x'xpw/v%;idrw"       R
p;$l;xoktgrw" krvIrw" …stetrw" 48
     R
pIt;junk.Ll;tw" …sıwr;m[;tkìStq;
               R
Nyg[o/;êTqk;Xmyw" pl;xwdvd;®…." 49       Re
mNd;rw" p;·rj;twí it≤Nt@«kiv.Itkì"
                 R
p[;cIn;mlkì" Pl=wjMbU≤xrIWp;dpw" 50
      w
k;ley" k;çn;rwí m/ujMbIritNduk"            ì
  R          w
%jUr;gSTybk⁄l" x;%o$khrItkì" 51
        uR u
k˚olwmckN⁄ dwí ihNt;lwbIRjpUrkì"
kÉtk°vn%<@¯í aitmuˇ_ì" sk⁄Bjkì" 52
mÆLlk;k⁄Ndb;,wí kdlI%<@mi<@tw"
   u ¯
m;tul©" pUgflw" k®,w" …sN/uv;rkì" 53
              R
b¸v;rw" koivd;rwbdrw" skrÔkì"
aNywí iviv/w" pu„pvO=í;Nywmnohrw" 54 w      R
lt;guLmwivRt;nwí ¨¥;nwnNR dnopmw"
         u
sd; k⁄smgN/;!‰w" sd; fl.r;ntw" 55
n;n;p≤=®tw rMywn;Rn;mOgg,;vOt"           w
ckorw" xtpT]wí .O©;rw" ip[ypu]kì" 56
          R Uw
kliv˚¯myrí xuk" koiklkìStq;  ì
kpotw" %ÔrI$wí Xyen" p;r;vtwStq; 57w
           R
%gwí;Nywb¸iv/w" ≈o]rMywmnormw"        R
s·rt" pu„k·r<yí sr;'…s subÙin c 58
    R
aNywjl;xyw" pu<yw" k⁄mdoTplmi<@tw"    u
pµw" …stetrw" xu."[w kÒ;rwí sugiN/…." 59
                       261
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
     R       R
aNywb¸iv/w" pu„pwjljw" sumnohrw"
                Ru ⁄ u
gN/;modkrwidRVyw" svRtksmoJJvlw" 60
           R
h'sk;r<@v;k°,wí£v;kopxo….tw"
             Rw R
s;rswí bl;kìí kÀmmTSyw" sn£kì" 61
jlp;dw" kdMbwí Plvwí jlk⁄‘$"       ⁄w
    R
%gwjlcrwí;Nywn;Rn;rviv.UiWtw" 62
      R
n;n;v,w" sd; ˙∑wr≤çt;in smNtt"
Ev' n;n;iv/w" pu„pwivRiv/wí jl;xyw" 63
iviv/w" p;dpw" pu<yw®¥;nwivRiv/wStq;
         w
jlSqlcrwív ivhgwí;vR…/iœtw" 64
devt;ytnwidRVyw" xo….t; s; mh;purI
t];Ste .gv;Ndev≤S]pur;·r≤S]locn" 65
mh;k;leit iv:y;t" svRk;mp[d" ≤xv"
≤xvk⁄<@º nr" ò;Tv; iv…/vTp;pn;xne 66
        O w
dev;≤NptønWI'ív s'tPyR iv…/väë/"
gTv; ≤xv;ly' pí;T’Tv; t' i]" p[d≤=,m( 67
p[ivXy s'yto .UTv; /*tv;s; …jte≤N{y"
              RU w w
ò;nw" pu„pwStq; gN/w/pdIRpí .·ˇ_t" 68
  e w
nwv¥®ph;rwí gItv;¥w" p[d≤=,w"
d<@vTp[…,p;twí nOTyw" Sto]wí x'krm( 69
   U
s'pJy iv…/v∫KTy; mh;k;l' s’iCzvm(
aême/shßSy fl' p[;“oit m;nv" 70
       R   u
p;pw" svwivRinmRˇ_o ivm;nw" s;vRk;…mkì"
a;®Á i]idv' y;it y] x'.oinRktnm( 71  É
idVyÂp/r" ≈Im;≤NdVy;l'k;r.UiWt"
.u¤π t] vr;N.og;Ny;vd;.Uts'Plvm( 72
                262
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]≤xvlokÉ muin≈eœ; jr;mr,v…jRt"
pu<y=y;idh;y;t" p[vre b[;˜,e k⁄le 73
   Re
ctuvdI .vei√p[" svRx;S]ivx;rd"
yog' p;xupt' p[;Py tto mo=mv;“uy;t( 74
a;Ste t] ndI pu<y; ≤xp[; n;meit iv≈ut;
                  e
tSy;' ò;tStu iv…/vTs'tPyR iptOdvt;" 75
       u
svRp;pivinmRˇ_o ivm;nvrm;iSqt"
.u¤π b¸iv/;N.og;NSvgRlokÉ nroˇm" 76
a;Ste t]wv .gv;Ndevdevo jn;dRn"
goivNdSv;…mn;m;s* .u·ˇ_mu·ˇ_p[do h·r" 77
t' ÎÇ; mu·ˇ_m;“oit i]s¢k⁄ls'yt" u
          e
ivm;nen;kúv,Rn iki˚,Ij;lm;≤ln; 78
         e
svRk;msmOın k;mgen;iSqre, c
           R
¨pgIym;no gN/vwivR„,ulokÉ mhIyte 79
.u¤π c iviv/;Nk;m;…•r;t˚o gtJvr"
a;.Uts'Plv' y;vTsuÂp" su.g" su%I 80
k;len;gTy mitm;Nb[;˜," Sy;NmhItle
p[vre yo…gn;' gehe vedx;S];qRtÊvivt( 81
vw„,v' yogm;Sq;y tto mo=mv;“uy;t(
iv£mSv;…mn;m;n' iv„,u' t]wv .o i√j;" 82
ÎÇ; nro v; n;rI v; fl' pUvoRidt' l.et(
aNyeåip t] itœ≤Nt dev;" x£purogm;" 83
m;trí muin≈eœ;" svRk;mflp[d;"
             U
ÎÇ; t;iNv…/v∫KTy; s'pJy p[…,pTy c 84
        u
svRp;pivinmRˇ_o nro y;it i]iv∑pm(
              e
Ev' s; ngrI rMy; r;j…s'hn p;≤lt; 85
                    263
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
       u
inTyoTsvp[midt; yqeN{Sy;mr;vtI
      u
pur;∑;dxs'yˇ_; suivStI,Rctu„pq; 86
/nuJy;R`oWinnd; …sıs'gm.UiWt;
iv¥;vÌ,.U…yœ; vedin`oRWn;idt; 87
îith;spur;,;in x;S];…, iviv/;in c
k;Vy;l;pkq;íwv ≈UyNteåhinRx' i√j;" 88
Ev' my; gu,;!‰; s; tdu…ynI smud;˙t;
        R
ySy;' r;j;.vTpUv…mN{¥uªo mh;mit" 89
   îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;deåv≤Ntk;v,Rn' n;m
            i]cTv;·r'xoå?y;y" 43

             aq ctuíTv;·r'xoå?y;y"
           îN{¥uªSy d≤=,od…/t$gmnm(
                b[˜ov;c
            R
tSy;' s nOpit" pUv| k⁄vn;[ Jymnuˇmm(
p;ly;m;s mitm;Np[j;" pu];inv*rs;n( 1
               u
sTyv;dI mh;p[;D" xUr" svRg,;kr"
       '
mitm;N/mRsp•" svRxS].Ot;' vr" 2
sTyv;HxIlv;Nd;Nt" ≈Im;Nprpurjy" '
a;idTy îv tejo.I Âpwr;…ênyo·rv 3
v/Rm;nsur;íyR" x£tuLypr;£m"
x;rdeNdu·rv;.;it l=,w" sml'’t" 4
a;ht;R svRyD;n;' hyme/;id’ˇq;
   R w
d;nwyDStpo….í tˇuLyo n;iSt .Upit" 5
suv,Rm…,muˇ_;n;' gj;ê;n;' c .Upit"
      u
p[dd* ivp[m:ye>yo y;ge y;ge mh;/nm( 6
                264
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]hSTyêrqmu:y;n;' kMbl;…jnv;ss;m(
rà;n;' /n/;Ny;n;mNtStSy n iv¥te 7
       Ru   w R
Ev' svR/nwyˇ_o gu," svwrl'’t"
             R
svRk;msmOı;Tm; k⁄vn;[ Jymk<$km( 8
tSyey' mit®Tp•; svRyogeêr' h·rm(
                 u
kqm;r;/…y„y;…m .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' p[.m( 9
ivc;yR svRx;S];…, tN];<y;gmivStrm(
îith;spur;,;in ved;©;in c svRx" 10
/mRx;S];…, sv;R…, inym;nOiW.;iWt;n(
ved;©;in c x;S];…, iv¥;Sq;n;in y;in c 11
     e
gu®˘ s'sVy yàen b[;˜,;Nvedp;rg;n(
a;/;y prm;' k;œ;' ’t’Tyoå.vˇd; 12
              e
s'p;[ Py prm' tÊv' v;sudv;:ymVyym(
            u u
.[;≤NtD;n;dtItStu mum=" s'yte≤N{y" 13
kqm;r;/…y„y;…m devdev' sn;tnm(
pItvS]' ctub;Rh'u xƒc£gd;/rm( 14
vnm;l;vOtorSk˘ pµpT];yte=,m(
            ⁄
≈IvTsor"sm;yuˇ_' muk$;©dxo….tm( 15
Svpur;Ts tu in„£;Nt ¨∆…yNy;" p[j;pit"
blen mht; yuˇ_" s.OTy" spuroiht" 16
anujGmuStu t' sveR r…qn" xS]p;,y"
rqwivRm;ns'k;xw" pt;k;?vjseivtw" 17
s;idní tq; sveR p[;stomrp;,y"
aêw" pvns'k;xwrnujGmuStu t' nOpm( 18
         R w
ihmvTs'.vwmˇv;Rr,w" pvRtopmw"
ÈW;dNtw" sd; mˇw" p[c<@¯" Wi∑h;ynw" 19
                    265
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
          R
hemk=w" spt;kì`<$;rviv.UiWtw"
anujGmuí t' sveR gjyuıivx;rd;" 20
as':yey;í p;d;t; /nu„p[;s;…sp;,y"
                e
idVym;Ly;Mbr/r; idVygN/;nulpn;" 21
anujGmuí t' sveR yuv;no mO∑k⁄<@l;"
sv;RS]k⁄xl;" xUr;" sd; s'g;[ ml;ls;" 22
aNt"purinv;…sNy" ≤S]y" sv;R" Svl'’t;"
…bMb*œc;®dxn;" sv;R.r,.UiWt;" 23
idVyvS]/r;" sv;R idVym;Lyiv.UiWt;"
idVygN/;nu≤l¢;©;" xr∞N{in.;nn;" 24
sum?ym;í;®veW;í;®k,;Rlk;≤çt;"
t;MbUlr≤Ôtmu%; r≤=….í sur≤=t;" 25
         w[ R
y;nw®∞;vcw" xu.m…,k;çn.UiWtw"
¨pgIym;n;St;" sv;R g;ynw" Stuitp;#kì" 26
vei∑t;" xS]hStwí pµpT];yte=,;"
b[;˜,;" =i]y; vwXy; anujGmuí t' nOpm( 27
v…,Gg[;mg,;" sveR n;n;purinv;…sn"
       R
/nw ràw" suv,wí sd;r;" sp·rCzd;" 28
aS]iv£yk;íwv t;MbUlp<yjIivn"
tO,iv£yk;íwv k;œiv£yk;rk;" 29
r©opjIivn" sveR m;'siv£…y,Stq;
twliv£yk;íwv vS]iv£yk;Stq; 30
fliv£…y,íwv pT]iv£…y,Stq;
tq; jvsh;r;í rjk;í shßx" 31
gop;l; n;ipt;íwv tq;Nye vS]sUck;"
meWp;l;í;jp;l; mOgp;l;í h'sk;" 32
               266
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]/;Nyiv£…y,íwv sˇ_⁄iv£…y,í ye
gu@iv£…yk;íwv tq; lv,jIivn" 33
g;yn; ntRk;íwv tq; m©lp;#k;"
   U
xwlW;" kqk;íwv pur;,;qRivx;rd;" 34
kvy" k;Vykt;Rro n;n;k;Vyivx;rd;"
ivWfl; g;®@;íwv n;n;ràprI=k;" 35
Vyok;r;St;m[k;r;í k;'Syk;r;í Â#k;"
k*Wk;r;…í]k;r;" k⁄Ndk;r;í p;vk;" 36
d<@k;r;í;…sk;r;" sur;/UtopjIivn"
mLl; dUt;í k;ySq; ye c;Nye kmRk;·r," 37
tNtuv;y; Âpk;r; v;itRk;Stwlp;#k;"
l;vjIv;Stwiˇ·rk; mOgp+yupjIivn" 38
gjvw¥;í vw¥;í nrvw¥;í ye nr;"
vO=vw¥;í govw¥; ye c;Nye zπdd;hk;" 39
Ete n;grk;" sveR ye c;Nye n;nuk°itRt;"
anujGmuStu r;j;n' smStpurv;…sn" 40
yq; v[jNt' iptr' g[;m;Ntr' smuTsuk;"
anuy;≤Nt yq; pu];Stq; t' teåip n;gr;" 41
              R R
Ev' s nOpit" ≈Im;NvOt" svwmh;jnw"
         R
hSTyêrqp;d;twjg;m c xnw" xnw" 42
Ev' gTv; s nOpitdR≤=,Syod/eSt$m(
  R   R           u
svwStwdIR`k;len blwrnugt" p[." 43
ddxR s;gr' rMy' nOTyNt…mv c iSqtm(
anekxts;hßwÂ…mR….í sm;k⁄lm( 44
n;n;rà;ly' pU,| n;n;p[;…,sm;k⁄lm(
vIcItr©b¸l' mh;íyRsmiNvtm( 45
                    267
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]          b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
tIqRr;j' mh;xBdmp;r' su.y'krm(
me`vONdp[tIk;xmg;/' mkr;lym( 46
      Rw
mTSyw" kÀmí xƒ¯í xu·ˇ_k;n£xï…."
   u        w
≤x'xm;rw" kkú$í vOt' spwmh;ivWw" 47  R R
lv,od' hre" Sq;n' xynSy ndIpitm(
svRp;phr' pu<y' svRv;Hz;flp[dm( 48
anek;vtRgM.Ir' d;nv;n;' sm;≈ym(
amOtSy;r…,' idVy' devyoinmp;' pitm( 49
          U
iv≤x∑' svR.t;n;' p[;…,n;' jIv/;r,m(
supiv]' piv];,;' m©l;n;' c m©lm( 50
tIq;Rn;muˇm' tIqRmVyy' y;ds;' pitm(
cN{vO≤ı=ySyev ySy m;n' p[itiœtm( 51
       U
a.e¥' svR.t;n;' dev;n;mmOt;lym(
¨TpiˇiSqits'h;rhet.t' sn;tnm( 52uU
            R
¨pjIVy' c sveW;' pu<y' ndndIpitm(
ÎÇ; t' nOpit≈eœo ivSmy' prm' gt" 53
inv;smkroˇ] vel;ms;¥ s;grIm(
pu<ye mnohre dexe svR.…mgu,yte 54  U w Ru
                '
vOt' x;lw" kdMbwí pun;gw" srl&mw"
         w
pnswn;R·rkÉlí bk⁄ln;RgkÉsrw" 55  w
               Rw
t;lw" ipPplw" %jUrn;Rr©¯bIRjpUrkì"
             w[ R ⁄ w R
x;lwr;m[;tkìloR/bklb¸v;rkì" 56
kipTqw" k…,Rk;rwí p;$l;xokcMpkì"
d;…@mwí tm;lwí p;·rj;twStq;jun" 57     Rw
p[;cIn;mlkì…bRLvw" ip[y©ëv$%;idrw"
        R
î©ëdIs¢p,wí aêTq;gSTyjMbuk" 58       ì
                   268
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION          b[˜pur;,m(      [Brahma PurŒna]   ì
m/uk" k…,Rk;rwí b¸v;rw" sitNduk"               ì
            w
pl;xbdrwnIRp" …sıinMbxu.;Ônw" 59
v;rkì" koivd;rwí .Ll;t;mlkìStq;
îit ihNt;lk;˚olw" krÔw" siv.Itkì" 60
ssjRm/uk;Xmyw" x;LmlIdevd;®…."  R
x;%o#kìinRMbv$w" k⁄M.Ik*œhrItkì" 61
    w      RO w
guGgulíNdnwv=Stqwv;gu®p;$lw"
         RO w
jMbIrk®,wv=iSt≤Nt@«rˇ_cNdnw" 62
              RO w
Ev' n;n;iv/wv=Stq;Nywb¸p;dpw"           R
kLp&mwinRTyflw" svRtksmoTkrw" 63       Ru ⁄ u
n;n;p≤=®twidRVywmˇkoikln;idtw"     R
        uw
myUrvrs'`∑" xuks;·rks'kl" 64              ⁄ w
     RO
h;rItw.©r;jwí c;tkìb¸pu]kì"        R
jIv'jIvkk;kolw" kliv˚¯" kpotkì" 65
%gwn;Rn;iv/wí;Nyw" ≈o]rMywmnohrw"          R
       e      e
pu≤„pt;g[Wu vO=Wu kÀj≤∫í;vR…/iœtw" 66
kÉtk°vn%<@¯í sd; pu„p/rw" …stw"
mÆLlk;k⁄Ndk⁄smy…UR qk;tgrwStq; 67   u w
k⁄$jwb;R,pu„pwí aitmuˇ_ì" sk⁄Bjkì"
m;ltIkrvIrwí tq; kdlk;çnw" 68
aNywn;Rn;iv/w" pu„pw" sugN/wí;®dxRn"            w
vno¥;nopvnjwn;Rn;v,w" sugiN/…." 69     R
iv¥;/rg,;k°,w" …sıc;r,seivtw"  R
gN/voRrgr=o…..Ut;Psrsik˘nrw" 70   R
muiny=g,;k°,wn;Rn;sÊvinWeivtw"R
  w         w w R
mOg" x;%;mOg" …s'hvr;hmihW;k⁄l" 71               w
                         269
                            MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]         b[˜pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
              RO w
tq;Nyw" ’„,s;r;¥wmg" svR] xo….tw"
  R w
x;dUldIR¢m;t©¯Stq;Nywvnc;·r…." 72  R
         RO w
Ev' n;n;iv/wv=®¥;nwnNR dnopmw"
lt;guLmivt;nwí iviv/wí jl;xyw" 73
            R
h'sk;r<@v;k°,w" p…µnI%<@mi<@tw"
          | w
k;dMbwí Plvwhsí£v;kopxo….tw" 74
kmlw" xtpT]wí kÒ;rw" k⁄mdoTplw"     u
    R
%gwjlcrwí;Nyw" pu„pwjlsmu∫vw" 75R
   w
pvRtdIR¢≤x%rwí;®kNdrmi<@tw"
           R
n;n;vO=sm;k°,wn;Rn;/;tuiv.UiWtw" 76
sv;RíyRmyw" Í©¯" svR.t;lyw" xu." U      w
             u w
sv*RW…/sm;yuˇ_ìivRpl…í]s;nu…." 77
     R
Ev' svw" smuidtw" xo….t' sumnohrw"
ddxR s mhIp;l" Sq;n' ]wloKypU…jtm( 78
dxyojnivStI,| pçyojnm;ytm(
n;n;íyRsm;yuˇ_' =e]' prmdul.m( 79     R
      îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de =e]dxRn' n;m
                  ctuíTv;·r'xoå?y;y" 44

            aq pçcTv;·r'xoå?y;y"
              pu®Woˇm=e]v,Rnm(
                muny Ëcu"
tiSmN=e]vre pu<ye vw„,ve pu®Woˇme
ik˘ t] p[itm; pUv| n iSqt; vw„,vI p[.o 1
yen;s* nOpitSt] gTv; sblv;hn"
Sq;py;m;s ’„,' c r;m' .{;' xu.p[d;m( 2
                  270
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION          b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]s'xyo no mh;n] ivSmyí jgTpte
                  U
≈otu…mCz;mhe sv| b[ih tTk;r,' c n" 3
b[˜ov;c
          R ' O
Í,u?v' pUvsvˇ;' kq;' p;pp[,;≤xnIm(
p[v+y;…m sm;sen …≈y; pO∑" pur; h·r" 4
   e
sumro" k;çne Í©π sv;RíyRsmiNvte
             R w
…sıiv¥;/rwy=" ik˘nrw®pxo….te 5
devd;nvgN/vwn;RgrPsrs;' g,w" R w
       R
muin….guÁkì" …sıw" s*p,w" sm®Ì,w" 6     R
     Re
aNywdv;lyw" s;?yw" kXyp;¥w" p[jêrw"           e
v;l≤%Ly;id….íwv xo….te sumnohre 7
k…,Rk;rvnwidRVyw" svRtksmoTkrw"    Ru ⁄ u
j;tÂpp[tIk;xw.iUR Wte sUysin.w" 8     R '
             R w
aNywí b¸….vO=" x;lt;l;id….vRn"               w
 '
pun;g;xoksrlNyg[o/;m[;tk;jun" 9           Rw
p;·rj;t;m[%idrnIp…bLvkdMbkì"
/v%;idrp;l;xxIW;RmlkitNduk" 10             ì
n;·r©kolbk⁄llo/[d;…@md;®kì"
    R    R
sjwí k,wStgrw" ≤x≤x.UjvinMbkì" 11       R
              w
aNywí k;çnwív fl.;rwí n;…mtw"
        u
n;n;k⁄smgN/;!‰w.iUR Wte pu„pp;dpw" 12
m;ltIyU…qk;mLlIk⁄Ndb;,k⁄®<$kì"
p;$l;gSTyk⁄$jmNd;rk⁄sm;id…." 13          u
aNywí iviv/w" pu„pwmns" p[Iitd;ykì" R
            w
n;n;ivhgs'`í kÀj≤∫mR/rSvrw" 14         u
  '
puSkoikl®twidRVywmˇbihR,n;idtw" R
                         271
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
         RO w
Ev' n;n;iv/wv=" pu„pwn;Rn;iv/wStq; 15
        w
%gwn;Rn;iv/wív xo….te surseivte
t] iSqt' jg•;q' jgTß∑;rmVyym( 16
            e
svRlokiv/;t;r' v;sudv;:ymVyym(
p[,My ≤xrs; devI lok;n;' ihtk;Myy;
pp[Czπm' mh;p[Xn' pµj; tmnuˇmm( 17
≈I®v;c
 U
b[ih Tv' svRlokÉx s'xy' me ˙id iSqtm(
           U   u R
mTyRlokÉ mh;íyeR kmR.m* sudl.e 18
lo.mohg[hg[Ste k;m£o/mh;,Rve

        e
yen muCyet devx aSm;Ts's;rs;gr;t( 19
        e e
a;c+v svRdvx p[,t;' yid mNyse
TvÎte n;iSt lokÉåiSmNvˇ_; s'xyin,Rye 20
b[˜ov;c
≈uTvwv' vcn' tSy; devdevo jn;dRn"
p[ov;c pry; p[ITy; pr' s;r;mOtopmm( 21
≈I.gv;nuv;c
su%op;Sy" sus;?yíå….r;mí susTfl"
a;Ste tIqRvre deiv iv:y;t" pu®Woˇm" 22
n ten sÎx" k…í≤T]Wu lokÉWu iv¥te
         e
k°tRn;¥Sy dev≤x muCyte svRp;tkì" 23
           R
n ivD;toåmrw" svwnR dwTywnR c d;nvw"
mrICy;¥wmiRu nvrwgoRipt' me vr;nne 24
     [
tˇeåh' s'pv+y;…m tIqRr;j' c s;'ptm( [
   w É
.;venkn su≈o…, Í,u„v vrv…,Rin 25
                272
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]a;sITkLpe smuTp•e n∑e Sq;vrj©me
          w
p[lIn; devgN/vRdTyiv¥;/rorg;" 26
tmo.Ut…md' sv| n p[;D;yt ik˘cn
tiSmÔ;gitR .Ut;Tm; prm;Tm; jgÌu®" 27
≈Im;'≤S]mUitR’∂ºvo jgTkt;R mheêr"
   e e
v;sudvit iv:y;to yog;Tm; h·rrIêr" 28
soåsOj¥ogin{;Nte n;>yM.o®hm?ygm(
pµkÉxrs'k;x' b[˜;,' .UtmVyym( 29
t;ÎG.UtStto b[˜; svRlokmheêr"
pç.Utsm;yuˇ_' sOjte c xnw" xnw" 30
m;];yonIin .Ut;in SqUlsU+m;…, y;in c
ctuivR/;in sv;R…, Sq;vr;…, cr;…, c 31
       R
tt" p[j;pitb[˜; c£É sv| cr;crm(
s'…cNTy mns;Tm;n' ssjR iviv/;" p[j;" 32
mrICy;dINmunINsv;RNdev;suriptønip
y=iv¥;/r;'í;Ny;Ng©;¥;" s·rtStq; 33
nrv;nr…s'h;'í iviv/;'í ivh'gm;n(
jr;yUn<@j;Ndeiv Svedjo∫ºdj;'Stq; 34
b[˜ =]' tq; vwXy' xU{' cwv ctu∑ym(
aNTyj;t;'í MleCz;'í ssjR iviv/;NpOqk™ 35
y≤Tk˘…c∆Ivs'D' tu tO,guLmippI≤lkm(
b[˜; .UTv; jgTsv| inmRme s cr;crm( 36
d≤=,;©π tq;Tm;n' s'…cNTy pu®W' Svym(
v;me cwv tu n;rI' s i√/; .UtmkLpyt( 37
    O          u
tt" p[.it lokÉåiSmNp[j; mwqns'.v;"
a/moˇmm?y;í mm =e];…, y;in c 38
                    273
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
Ev' s'…cNTy devoås* pur; s≤llyoinj"
                e
jg;m ?y;nm;Sq;y v;sudv;‚Tmk;' tnum( 39
          e
?y;nm;]e, devn Svymev jn;dRn"
tiSmN=,e smuTp•" shß;=" shßp;t( 40
shßxIW;R pu®W" pu<@rIkin.e=,"
s≤ll?v;Ntme`;." ≈Im;H≈IvTsl=," 41
apXyTshs; t' tu b[˜; lokipt;mh"
a;snwr~yRp;¥wí a=twr….nN¥ c 42
tu∑;v prmw" Sto]wivR·r≤ç" susm;iht"
ttoåhmuˇ_v;Ndev' b[˜;,' kmlo∫vm(
k;r,' vd m;' t;t mm ?y;nSy s;'ptm( 43  [
b[˜ov;c
         e
jg≤ıt;y devx mTyRlokìí dul.m(    R
SvgR√;rSy m;g;R…, yDd;nv[t;in c 44
yog" sTy' tp" ≈ı; tIq;Rin iviv/;in c
        ee
ivh;y svRmtW;' su%' tTs;/n' vd 45
Sq;n' jgTpte mÁ;muT’∑' c yduCyte
  R          U
sveW;muˇm' Sq;n' b[ih me pu®Woˇm 46
     R
iv/;tuvcn' ≈uTv; ttoåh' p[oˇ_v;≤Np[ye
Í,u b[˜Np[v+y;…m inmRl' .uiv dul.m( 47R
       e
¨ˇm' svR=];,;' /Ny' s's;rt;r,m(
               R u
gob[;˜,iht' pu<y' c;tuv<yRs%odym( 48
                 R
.u·ˇ_mu·ˇ_p[d' nø,;' =e]' prmdul.m(
           R
mh;pu<y' tu sveW;' …s≤ıd' vw ipt;mhe 49
tSm;d;sITsmuTp•' tIqRr;j' sn;tnm(
              Ru
iv:y;t' prm' =e]' ctuyginWeivtm( 50
                274
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]  R
sveW;mev dev;n;mOWI,;' b[˜c;·r,;m(
dwTyd;nv…sı;n;' gN/voRrgr=s;m( 51
n;giv¥;/r;,;' c Sq;vrSy crSy c
¨ˇm" pu®Wo ySm;ˇSm;Ts pu®Woˇm" 52
d≤=,Syod/eStIre Nyg[o/o y] itœit
               R
dxyojnivStI,| =e]' prmdul.m( 53
yStu kLpe smuTp•e mhduLk;inbhR,e
ivn;x' nwvm>yeit Svy' t]wvm;iSqt" 54
Î∑m;]e v$e tiSm'Xz;y;m;£My c;s’t(
       u
b[˜hTy;Tp[mCyet p;pe„vNyeWu k; kq; 55
p[d≤=,; ’t; ywStu nmSk;rí jNtu…."
sveR iv/Utp;Pm;nSte gt;" kÉxv;lym( 56
Nyg[o/Syoˇre ik˘…c∂≤=,e kÉxvSy tu
p[;s;dSt] itœºˇu pd' /mRmy' ih tt( 57
             e
p[itm;' t] vw ÎÇ; Svy' devn in…mRt;m(
an;y;sen vw y;≤Nt .uvn' me tto nr;" 58
         e         [
gCzm;n;'Stu t;Np[+y Ekd; /mRr;‚$(pye
md≤Ntkmnup;[ Py p[,My ≤xrs;b[vIt( 59
ym ¨v;c
nmSte .gvNdev lokn;q jgTpte
=Irodv;…sn' dev' xeW.og;nux;…ynm( 60
vr' vre<y' vrd' kt;Rrm’t' p[.m(u
ivêeêrmj' iv„,u' svRDmpr;…jtm( 61
nIloTpldlXy;m' pu<@rIkin.e=,m(
      R
svRD' ingu,' x;Nt' jgı;t;rmVyym( 62
svRlokiv/;t;r' svRloksu%;vhm(
                    275
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
pur;,' pu®W' ve¥' Vyˇ_;Vyˇ_' sn;tnm( 63
pr;vr;,;' ß∑;r' lokn;q' jgÌu®m(
         u
≈IvTsorSks'yˇ_' vnm;l;iv.UiWtm( 64
pItvS]' ctub;Rh'u xƒc£gd;/rm(
    U u      ⁄
h;rkÉyrs'yˇ_' muk$;©d/;·r,m( 65
        U    R
svRl=,s'p,| sve≤N{yivv…jRtm(
kÀ$Sqmcl' sU+m' JyotIÂp' sn;tnm( 66
          u
.;v;.;vivinmRˇ_' Vy;ipn' p[’te" prm(
nmSy;…m jg•;qmIêr' su%d' p[.m( 67  u
îTyev' /mRr;jStu pur; Nyg[o/s'in/*
StuTv; n;n;iv/w" Sto]w" p[,;mmkroˇd; 68
t' ÎÇ; tu mh;.;ge p[,t' p[;Ô≤liSqtm(
Sto]Sy k;r,' deiv pO∑v;nhmNtkm( 69
             e
vwvSvt mh;b;ho svRdvoˇmo Á…s
              e   [
ikmq| Stutv;Nm;' Tv' s'=p;ˇd(bvIih me 70
/mRr;j ¨v;c
aiSm•;ytne pu<ye iv:y;te pu®Woˇme
îN{nIlmyI ≈eœ; p[itm; s;vRk;…mk° 71
t;' ÎÇ; pu<@rIk;= .;venkn ≈ıy;w É
êet;:y' .vn' y;≤Nt in„k;m;íwv m;nv;" 72
at" kt|u n xKno…m Vy;p;rm·rsUdn
p[sId sumh;dev s'hr p[itm;' iv.o 73
≈uTv; vwvSvtSywt√;Kymetduv;c h
ym t;' gop…y„y;…m …skt;…." smNtt" 74
tt" s; p[itm; deiv vÆLl….goRipt; my;
yq; t] n pXy≤Nt mnuj;" SvgRk;iÕ," 75
               276
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]p[Cz;¥ vÆLlkìdieR v j;tÂpp·rCzdw"
ym' p[Sq;py;m;s Sv;' purI' d≤=,;' idxm( 76
b[˜ov;c
lu¢;y;' p[itm;y;' tu îN{nIlSy .o i√j;"
tiSmN=e]vre pu<ye iv:y;te pu®Woˇme 77
yo .UtSt] vOˇ;Nto devdevo jn;dRn"
t' sv| kqy;m;s s tSyw .gv;Npur; 78
îN{¥uªSy gmn' =e]s'dxRn' tq;
=e]Sy v,Rn' cwv p[;s;dkr,' tq; 79
hyme/Sy yjn' Sv“dxRnmev c
lv,Syod/eStIre k;œSy dxRn' tq; 80
       e
dxRn' v;sudvSy ≤x‚Lpr;jSy c i√j;"
inm;R,' p[itm;y;Stu yq;v,| ivxeWt" 81
        R
Sq;pn' cwv sveW;' p[;s;de .uvnoˇme
y;];k;le c ivp[Ne {;" kLps'k°tRn' tq; 82
m;kú<@ºySy c·rt' Sq;pn' x'krSy c
pçtIqRSy m;h;TMy' dxRn' xUlp;…,n" 83
v$Sy dxRn' cwv Vyui∑' tSy c .o i√j;"
dxRn' bldevSy ’„,Sy c ivxeWt" 84
su.{;y;í t]wv m;h;TMy' cwv svRx"
dxRn' nr…s'hSy Vyui∑s'k°tRn' tq; 85
      e
anNtv;sudvSy dxRn' gu,k°tRnm(
êetm;/vm;h;TMy' SvgR√;rSy dxRnm( 86
    R R
¨d/edxn' cwv ò;n' tpR,mev c
smu{ò;nm;h;TMy…mN{¥uªSy c i√j;" 87
pçtIqRfl' cwv mh;Jyeœ' tqwv c
                    277
                           MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
Sq;n' ’„,Sy h≤ln" pvRy;];fl' tq; 88
v,Rn' iv„,ulokSy =e]Sy c pun" pun"
pUv| k…qtv;Nsv| tSyw s pu®Woˇm" 89
                          R O
   îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de pUvvˇ;nuv,Rn' n;m
            pçcTv;·r'xoå?y;y" 45

            aq W$(cTv;·r'xoå?y;y"
             pu®Woˇm=e] v,Rnm(
               muny Ëcu"
≈otu…mCz;mhe dev kq;xeW' mhIpte"
tiSmN=e]vre gTv; ik˘ ck;r nr;…/p" 1
b[˜ov;c
        R
Í,u?v' muinx;dUl;" p[v+y;…m sm;st"
=e]s'dxRn' cwv ’Ty' tSy c .Upte" 2
gTv; t] mhIp;l" =e]e ]wloKyiv≈ute
ddxR rm,Iy;in Sq;n;in s·rtStq; 3
ndI t] mh;pu<y; ivN?yp;divingRt;
iSvT]opleit iv:y;t; svRp;phr; ≤xv; 4
g©;tuLy; mh;ßot; d≤=,;,Rvg;…mnI
mh;ndIit n;ª; s; pu<ytoy; s·r√r; 5
       R
d≤=,Syod/eg.| xo….t;
¨.yoSt$yoyRSy; g[;m;í ngr;…, c 6
         R
ÎXyNte muinx;dUl;" susSy;" sumnohr;"
˙∑pu∑jn;k°,;R vS];l'k;r.UiWt;" 7
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;St] pOqKpOqk™
Sv/mRinrt;" x;Nt; ÎXyNte xu.l=,;" 8
                 278
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]       R
t;MbUlpU,vdn; m;l;d;miv.UiWt;"
    R u
vedpU,m%; ivp[;" sW@©pd£m;" 9
a…¶ho]rt;" kÉ…cTkÉ…cd*p;sni£y;"
          ⁄
svRx;S];qRkxl; yJv;no .U·rd≤=,;" 10
             R
cTv;re r;jm;geWu vneWpvneWu c  U
              R
s.;m<@lhMyeWu devt;ytneWu c 11
îith;spur;,;in ved;" s;©;" sul=,;"
k;Vyx;S]kq;St] ≈UyNte c mh;jnw" 12
≤S]ySt∂ºxv;…sNyo Âpy*vngivRt;"
  U R
s'p,l=,opet; ivStI,R≈o…,m<@l;" 13
sro®hmu%;" Xy;m;" xr∞N{in.;nn;"
pIno•tStn;" sv;R" smOı‰; c;®dxRn;" 14
s*v,Rvly;£;Nt; idVywvS]wrl'’t;"    R
        '
kdlIg.Rsk;x;" pµikÔLksp[.;" 15
…bMb;/rpu$;" k;Nt;" k,;RNt;ytlocn;"
   u
sum%;í;®kÉx;í h;v.;v;vn;…mt;" 16
k;…íTpµpl;x;+y" k;…íidNdIvre=,;"
iv¥ui√Sp∑dxn;StNv©‰í tq;pr;" 17
            u
k⁄i$l;lks'yˇ_;" sImNten ivr;…jt;"
         u
g[Iv;.r,s'yˇ_; m;Lyd;miv.UiWt;" 18
           u
k⁄<@lw ràs'yˇ_ì" k,Rprmnohrw"    Uw R
devyoiWTp[tIk;x; ÎXyNte xu.l=,;" 19
idVygItvrw/NR yw" £°@m;n; vr;©n;"
      u O
vI,;ve,md©¯í p,vwív gomu%" 20   w    w
               w
xƒduNdu….in`oRWn;Rn;v;¥wmnohrw"     R
£°@NTySt;" sd; ˙∑; ivl;…sNy" prSprm( 21
                    279
                            MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]         b[˜pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
Evm;id tq;nekgItv;¥ivx;rd;"
idv; r;]* sm;yuˇ_;" k;moNmˇ; vr;©n;" 22
    w            R[
….=uv%;nsw" …sıw" ò;tkìb˜c;·r…."
           R
mN]…sıwStp"…sıwyD…sıwinRWivtm( 23  e
îTyev' dÎxe r;j; =e]' prmxo.nm(
a]wv;r;/…y„y;…m .gvNt' sn;tnm( 24
jgÌu®˘ pr' dev' pr' p;r' pr' pdm(
  R
sveêreêr' iv„,umnNtmpr;…jtm( 25
îd' tNm;ns' tIq| D;t' me pu®Woˇmm(
kLpvO=o mh;k;yo Nyg[o/o y] itœit 26
                 e
p[itm; ceN{nIl;:y; Svy' devn goipt;
n c;] ÎXyte c;Ny; p[itm; vw„,vI xu.; 27
tq; yà' k·r„y;…m yq; devo jgTpit"
p[Ty=' mm c;>yeit iv„,u" sTypr;£m" 28
     w          w
yDwd;RnStpo….í homw?y;RnStq;cRn"   w
¨pv;swí iv…/v∞rey' v[tmuˇmm( 29
anNymns; cwv tNmn; n;Nym;ns"
iv„<v;ytnivNy;se p[;rM.' c kroMyhm( 30
      îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de =e]v,Rn' n;m
             W$(cTv;·r'xoå?y;y" 46

            aq s¢cTv;·r'xoå?y;y"
         îN{¥uªSy p[;s;dkr,;q| r;D;m;◊;nm(
               b[˜ov;c
Ev' s pO…qvIp;l…íNt…yTv; i√joˇm;"
p[;s;d;q| hreSt] p[;rM.mkroˇd; 1
                  280
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]a;n;Yy g,k;Nsv;Rn;c;y;RHx;S]p;rg;n(
.U…m' s'xo?y yàen r;j; tu pry; mud; 2
         Re
b[;˜,wD;Rns'p•wvdx;S];qRp;rgw"
     R
am;Tywm≤N]….íwv v;Stuiv¥;ivx;rdw" 3
              u
tw" s;/| s sm;loCy sumÙteR xu.e idne
             À
sucN{t;r;s'yoge g[h;nukLys'yte 4u
jym©lxBdwí n;n;v;¥wmnohrw"  R
        w w
ved;?yynin`oRWgIRt" sum/urSvrw" 5
           R ⁄
pu„pl;j;=twgNR /w" pU,kM.w" sdIpkì"
dd;v~y| tto r;j; ≈ıy; susm;iht" 6
dÊvwvm~y| iv…/vd;n;Yy s mhIpit"
k≤l©;…/pit' xUrmuTkl;…/pit' tq;
koxl;…/pit' cwv t;nuv;c td; nOp" 7
r;jov;c
gCz?v' siht;" sveR ≤xl;qeR susm;iht;"
gOhITv; ≤x‚Lpmu:y;'í ≤xl;kmRivx;rd;n( 8
ivN?y;cl' suivStI,| b¸kNdrxo….tm(
inÂPy svRs;nUin Czπd…yTv; ≤xl;" xu.;"
s'v;ÁNt;' c xk$wn*Rk;….m;R ivlMbq 9
b[˜ov;c
Ev' gNtu' sm;idXy t;•Op;Ns mhIpit"
punrev;b[vI√;Ky' s;m;Ty;Nspuroiht;n( 10
r;jov;c
gCzNtu dUt;" svR] mm;D;' p[vdNtu vw
y] itœ≤Nt r;j;n" pO…qVy;' t;NsuxI`[g;" 11
hSTyêrqp;d;tw" s;m;Tyw" spuroihtw"
                    281
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
gCzt siht;" svR îN{¥uªSy x;sn;t( 12
b[˜ov;c
Ev' dUt;" sm;D;t; r;D; ten mh;Tmn;
         u R
gTv; td; nOp;nUcvcn' tSy .Upte" 13
≈uTv; tu te tq; sveR dUt;n;' vcn' nOp;"
a;jGmuSTv·rt;" sveR SvswNyw" p·rv;·rt;" 14
ye nOp;" svRidG.;ge ye c d≤=,t" iSqt;"
p…ím;y;' iSqt; ye c ¨ˇr;pqs'iSqt;" 15
p[TyNtv;…sno yeåip ye c s'in…/v;…sn"
p;vRtIy;í ye kÉ…cˇq; √«pinv;…sn" 16
      w
rqwn;Rg" pd;twí v;…j…./RnivStrw"
s'p;[ ¢; b¸xo ivp[;" ≈uTveN{¥uªx;snm( 17
t;n;gt;•Op;NÎÇ; s;m;Ty;Nspuroiht;n(
               u
p[ov;c r;j; ˙∑;Tm; k;yRmi∂Xy s;drm( 18
r;jov;c
        R         [
Í,u?v' nOpx;dUl; yq; ik˘…cd(bvIMyhm(
aiSmN=e]vre pu<ye .u·ˇ_mu·ˇ_p[de ≤xve 19
hyme/' mh;yD' p[;s;d' cwv vw„,vm(
          R
kq' xKnoMyh' ktu…mit …cNt;k⁄l' mn" 20
             e
.v≤∫" sush;ywStu svRmtTkroMyhm(
yid yUy' sh;y; me .v?v' nOpsˇm;" 21
b[˜ov;c
îTyev' vdm;nSy r;jr;jSy /Imt"
       u
sveR p[midt; ˙∑; .Up;Ste tSy x;sn;t( 22
    u R
vvOW/nràwí suv,Rm…,m*·ˇ_kì"
kMbl;…jnràwí r;˚v;Str,w" xu." 23  w
                282
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]   wU R
vj[vdym;…,Kyw" pµr;geN{nIlkì"
     Rw        w
gjwrêw/ní;Nyw rqwív kre,…." 24    u
     w R     R
as':yeyb¸iv/w{Vyw®∞;vcwStq;
           w
x;≤lv[Iihyvwív m;WmuÌitlwStq; 25
          w
…sı;qRc,kìív go/Ummsr;id…."  w R u
      R u ì w
Xy;m;kìm/kív nIv;rw" sk⁄lTqkì" 26
               R
aNywí iviv/w/;RNywg;[ My;r<yw" shßx"
b¸/;Nyshß;,;' t<@ël;n;' c r;≤x…." 27
gVySy hivW" k⁄M.w" xtxoåq shßx"
         R R
tq;NywivRiv/w{Vyw.+y.oJy;nulpnw" 28  e
             R
r;j;n" pUry;m;suy≤Tk˘…c∂^Vys'.vw"
                '
t;NÎÇ; yDs'.;r;NsvRspTsmiNvt;n( 29
yDkmRivdo ivp[;Nvedved;©p;rg;n(
x;S]eWu inpu,;Nd=;Nk⁄xl;NsvRkmRsu 30
   w
AWI'ív mhWI|í devWI|ív t;ps;n(  w
b[˜c;·rgOhSq;'í v;np[Sq;NytI'Stq; 31
ò;tk;Nb[;˜,;'í;Ny;n…¶ho]e sd; iSqt;n(
a;c;yoRp;?y;yvr;NSv;?y;ytps;iNvt;n( 32
sdSy;Hx;S]k⁄xl;'Stq;Ny;Np;vk;NbÙn(
ÎÇ; t;•Opit" ≈Im;nuv;c Sv' puroihtm( 33
r;jov;c
tt" p[y;Ntu iv√;'so b[;˜,; vedp;rg;"
v;…jme/;qR…sı‰q| dex' pXyNtu y…Dym( 34
b[˜ov;c
îTyuˇ_" s tq; c£É vcn' tSy .Upte"
˙∑" s m≤N]…." s;/| td; r;jpuroiht" 35
                    283
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
tto yy* puro/;í p[;D" Sqpit…." sh
b[;˜,;ng[t" ’Tv; k⁄xl;NyDkmR…, 36
t' dex' /Ivrg[;m' sp[to≤liv$i˚nm(
k;ry;m;s ivp[oås* yDv;$' yq;iv…/ 37
p[;s;dxts'b;/' m…,p[vrxo….tm(
îN{sµin.' rMy' hemràiv.UiWtm( 38
StM.;Nknk…c];'í tor,;in bOh≤Nt c
      e
yD;ytndexWu dÊv; xuı' c k;çnm( 39
aNt"pur;…, r;D;' c n;n;dexinv;…sn;m(
k;ry;m;s /m;RTm; t] t] yq;iv…/ 40
b[;˜,;n;' c vwXy;n;' n;n;dexsmIyuW;m(
k;ry;m;s iv…/vCz;l;St];Pynekx" 41
             RO
ip[y;q| tSy nOpter;yyunpsˇm;"
rà;Nynek;Ny;d;y ≤S]yí;yyu®Tsve 42
teW;' inivRxt;' SveWu ≤x…breWu mh;Tmn;m(
ndt" s;grSyev idivSpOg.vı±vin" 43
teW;m>y;gt;n;' c s r;j; muinsˇm;"
Vy;iddex;ytn;in xYy;í;Pyupc;rt" 44
.ojn;in iv…c];…, x;lI=uyvgorsw"
¨peTy nOpit≈eœo Vy;iddex Svy' td; 45
tq; tiSmNmh;yDe bhvo b[˜v;idn"
ye c i√j;itp[vr;St];s≤N√jsˇm;" 46
sm;jGmu" s≤x„y;St;Np[itjg[;h p;…qRv"
sv;|í t;nnuyy* y;vd;vsq;init 47
Svymev mh;tej; dM.' TyKTv; nOpoˇm"
tt" ’Tv; Sv≤xLp' c ≤x‚LpnoåNye c ye td; 48
               284
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]’Tò' yDiv…/' r;De td; tSmw Nyvedyn(
tt" ≈uTv; nOp≈eœ" ’t' svRmt≤N{t"
˙∑rom;.v{;j; sh m≤N]….rCyut" 49
b[˜ov;c
       O        u
tiSmNyDe p[vˇe tu v;≤Gmno hetv;id…."
  u
hetv;d;NbÙn;Û" prSpr…jgIWv" 50
             e
devNe {Syev iviht' r;j…s'hn .o i√j;"
dÎxuStor,;Ny] x;tk⁄M.my;in c 51
xYy;snivk;r;'í subÙn[às'cy;n(
`$p;]Ik$;h;in klx;Nv/Rm;nk;n( 52
nih k…íds*v,RmpXy√su/;…/p"
yUp;'í x;S]pi#t;Nd;rv;Nhem.UiWt;n( 53
¨p≤=¢;Nyq;k;l' iv…/v∫À·rvcRs"
Sqlj; jlj; ye c pxv" kÉcn i√j;" 54
    e
sv;Rnv sm;nIt;npXy'St] te nOp;"
g;íwv mihWIíwv tq; vOı≤S]yoåip c 55
a*dk;in c sÊv;in ê;pd;in vy;'…s c
jr;yuj;<@j;t;in Svedj;Nyu≤∫d;in c 56
pvRt;Nyup/;Ny;in .Ut;in dÎxuí te
     u
Ev' p[midt' sv| pxuto /n/;Nyt" 57
yDv;$' nOp; ÎÇ; ivSmy' prm' gt;"
b[;˜,;n;' ivx;' cwv b¸…m∑;•mO≤ımt( 58
pU,eR xtshße tu ivp[;,;' t] .uÔt;m(
      R      u
duNdu….me`in`oRW;Nmu¸mR¸rq;krot( 59
ivnn;d;s’∞;ip idvse idvse gte
Ev' s vvO/e yDStSy r;DStu /Imt" 60
                    285
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
a•Sy subÙiNvp[; ¨Tsg;R…•gRtopm;n(
d…/k⁄Ly;í dÎxë" pysí Ód;'Stq; 61
jMbU√«po ih sklo n;n;jnpdwyt"  Ru
i√j;í t] ÎXyNte r;DStSy mh;m%e 62
t] y;in shß;…, pu®W;,;' ttStt"
            R
gOhITv; .;jn' jGmubÙin i√jsˇm;" 63
             O
≈;iv,í;ip te sveR sum∑m…,k⁄<@l;"
   e
pyRvWy≤N√j;tIHxtxoåq shßx" 64
iviv/;Nynup;n;in pu®W; yeånuy;…yn"
te vw nOpop.oJy;in b[;˜,e>yo ddu" sh 65
sm;gt;Nvedivdo r;Dí pO…qvIêr;n(
pUj;' c£É td; teW;' iv…/v∫À·rd≤=," 66
idGdex;d;gt;n[;Do mh;s'g;[ mx;≤ln"
n$ntRkk;dI'í gItStuitivx;rd;n( 67
pà‰o mnorm;StSy pIno•tpyo/r;"
îNdIvrpl;x;+y" xr∞N{in.;nn;" 68
k⁄lxIlgu,opet;" shßwk˘ xt;…/km(
Ev' t∫ÀpprmpàIg,smiNvtm( 69
ràm;l;k⁄l' idVy' pt;k;?vjseivtm(
ràh;ryut' rMy' cN{k;≤Ntsmp[.m( 70
k·r," pvRt;k;r;Nmd…sˇ_;Nmh;bl;n(
           R
xtx" koi$s'`;twd≤Nt….dRNt.UW,w" 71
v;tvegjvwrêw" …sN/uj;tw" suxo.nw"
         R     ì R
êet;êw" Xy;mk,wí ko$‰nekjv;iNvtw" 72
s'nıbık=wí n;n;p[hr,o¥tw"
     w
as':yey" pd;twí devpu]opmwStq; 73
                286
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]îTyev' dÎxe r;j; yDs'.;rivStrm(
mud' le.e td; r;j; s'˙∑o v;Kymb[vIt( 74
r;jov;c
a;ny?v' hy≈eœ' svRl=,l≤=tm(
                 '
c;ry?v' pO…qVy;' vw r;jpu];" susyt;" 75
       R
iv√≤∫/Rmiv≤∫í a] homo iv/Iyt;m(
’„,Cz;g' c mihW' ’„,s;rmOg' i√j;n( 76
an@±v;h' c g;íwv sv;|í pxup;lk;n(
î∑yí p[vtRNt;' p[;s;d' vw„,v' tt" 77
      e   e
svRmt∞ ivp[>yo dIyt;' mnse‚Pstm(
≤S]yí ràko$‰í g[;m;í ngr;…, c 78
sMyKsmOı.UMyí ivWy;íwvm…qRn;m(
aNy;in {Vyj;t;in mnoD;in bÙin c 79
   R
sveW;' y;cm;n;n;' n;iSt Áºt• .;Wyet(
t;vTp[vtRt;' yDo y;v∂ºv" pur; iTvh
p[Ty=' mm c;>yeit yDSy;Sy smIpt" 80
b[˜ov;c
EvmuKTv; td; ivp[; r;j…s'ho mh;.uj"
        '
dd* suv,Rs`;t' ko$In;' cwv .UW,m( 81
     u
kre,xts;hß' v;…jno inyut;in c
  R             u
abud' cwv vOW.' Sv,RÍ©«í /enk;" 82
suÂp;" sur.Iíwv k;'Sydoh;" pyiSvnI"
          e
p[;yCzTs tu ivp[>yo vedivŒo mud; yut" 83
v;s;'…s c mh;h;R…, r;˚v;Str,;in c
    u
suxKl;in c xu.;[ …, p[v;lm…,muˇmm( 84
add;Ts mh;yDe rà;in iviv/;in c 85
                    287
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
   wU R
vj[vdym;…,Kymu·ˇ_k;¥;in y;in c
al'k;rvtI" xu.;[ " kNy; r;jIvlocn;" 86
        e
xt;in pç ivp[>yo r;j; ˙∑" p[dˇv;n(
              ì
≤S]y" pInpyo.;r;" kçuk" SvStn;vOt;" 87
m?yhIn;í su≈o<y" pµpT];yte=,;"
h;v.;v;iNvtg[Iv; b◊‰o vly.UiWt;" 88
    u u       À
p;dnUprs'yˇ_;" pØduklv;ss"
Ekìkxoådd;ˇiSmNk;My;í k;…mnIbRÙ" 89
a…qR>yo b[;˜,;id>yo hyme/e i√joˇm;"
          U        u
.+y' .oJy' c s'p,| n;n;s'.;rs'ytm( 90
%<@k;¥;Nynek;in iSv•pKv;'í ip∑k;n(
a•;NyNy;in me?y;'í `OtpUr;'í %;<@v;n( 91
m/ur;'St…jRt;NpUp;n•' mO∑' sup;ikkm(
p[ITyq| svRsÊv;n;' dIyteå•' pun" pun" 92
dˇSy dIym;nSy /nSy;Nto n iv¥te
Ev' ÎÇ; mh;yD' devdwTy;" sv;r,;" 93
gN/v;RPsrs" …sı; AWyí p[jêr;"  e
ivSmy' prm' y;t; ÎÇ; £tuvr' xu.m( 94
puro/; m≤N],o r;j; ˙∑;St]wv svRx"
n t] m≤ln" k…í• dIno n =u/;iNvt" 95
n vopsgoR n Gl;inn;R/yo Vy;/yStq;
n;k;lmr,' t] n d'xo n g[h; ivWm( 96
˙∑pu∑jn;" sveR tiSmn[;Do mhoTsve
ye c t] tp"…sı; muny…írjIivn" 97
n j;t' t;Îx' yD' /n/;NysmiNvtm(
Ev' s r;j; iv…/v√;…jme/' i√joˇm;"
                288
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(     [Brahma PurŒna]£tu' sm;py;m;s p[;s;d' vw„,v' tq; 98
   îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de p[;s;dkr,' n;m
           s¢cTv;·r'xoå?y;y" 47

              aq;∑cTv;·r'xoå?y;y"
             îN{¥uªSy p[itm;inm;R,m(
                 muny Ëcu"
 U      e
b[ih no devdevx yTpOCz;m" pur;tnm(
           R    e
yq; t;" p[itm;" pUv…mN{¥uªn in…mRt;" 1
kÉn cwv p[k;re, tu∑StSmw s m;/v"
tTsv| vd c;Sm;k˘ pr' k*tUhl' ih n" 2
b[˜ov;c
         R
Í,u?v' muinx;dUl;" pur;,' veds'…mtm(
kqy;…m pur; vOˇ' p[itm;n;' c s'.vm( 3
  O
p[vˇe c mh;yDe p[;s;de cwv in…mRte
…cNt; tSy b.Uv;q p[itm;qRmhinRxm( 4
        e    R
n ve…µ kÉn devx' svex' lokp;vnm(
sgRiSqTyNtkt;Rr' pXy;…m pu®Woˇmm( 5
…cNt;iv∑STv.U{;j; xete r;]* idv;ip n
n .u¤π iviv/;N.og;• c ò;n' p[s;/nm( 6
nwv v;¥en gN/en g;ynwv,kripR R ì
    R         ìR
n gjwmdyuˇ_ìí n c;nekhy;iNvtw" 7
     R
neN{nIlwmh;nIlw" pµr;gmywnR c
suv,Rrjt;¥wí vj[Sfi$ks'yt" 8   uw
b¸r;g;qRk;mwv;R n vNywrNt·r=gw"
          R
b.Uv tSy nOptemnsStui∑v/Rnm( 9
                    289
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
xwlmO∂;®j;teWu p[xSt' ik˘ mhItle
   [
iv„,upitm;yoGy' c svRl=,l≤=tm( 10
  e
Etwrv ]y;,;' tu d…yt' Sy;Tsur;…cRtm(
Sq;ipte p[Iitm>yeit îit …cNt;proå.vt( 11
         U
pçr;]iv/;nen s'pJy pu®Woˇmm(
               u
…cNt;iv∑o mhIp;l" s'Stotumpc£me 12
    îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e îN{¥uªSy p[itm;inm;R,iv/;n'
           n;m;∑cTv;·r'xoå?y;y" 48

           aqwkonpç;xˇmoå?y;y"
            îN{¥uª’t.gvTStuit"
    e
v;sudv nmSteåStu nmSte mo=k;r,
];ih m;' svRlokÉx jNms's;rs;gr;t( 1
inmRl;Mbrs'k;x nmSte pu®Woˇm
s'kWR, nmSteåStu ];ih m;' /r,I/r 2
nmSte hemg.;R. nmSte mkr?vj
ritk;Nt nmSteåStu ];ih m;' s'vr;Ntk 3
nmSteåÔns'k;x nmSte .ˇ_vTsl
ain®ı nmSteåStu ];ih m;' vrdo .v 4
nmSte ivbu/;v;s nmSte ivbu/ip[y
n;r;y, nmSteåStu ];ih m;' xr,;gtm( 5
nmSte b≤ln;' ≈eœ nmSte l;©l;yu/
   uR
ctum% jgı;m ];ih m;' p[ipt;mh 6
nmSte nIlme`;. nmSte i]dx;…cRt
];ih iv„,o jg•;q m¶' m;' .vs;gre 7
p[ly;nls'k;x nmSte iditj;Ntk
                 290
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]nr…s'h mh;vIyR ];ih m;' dI¢locn 8
yq; rs;tl;duvIR Tvy; d'∑o^ ı»t; pur;
tq; mh;vr;hSTv' ];ih m;' du"%s;gr;t( 9
     R
tvwt; mUty" ’„, vrd;" s'Stut; my;
               Ue
tveme bldev;¥;" pOqg[p, s'iSqt;" 10
          e
a©;in tv devx g®Tm;¥;Stq; p[.o
idKp;l;" s;yu/;íwv kÉxv;¥;Stq;Cyut 11
             e
ye c;Nye tv devx .ed;" p[oˇ_; mnIiW…."
teåip sveR jg•;q p[s•;ytlocn 12
my;…cRt;" Stut;" sveR tq; yUy' nmS’t;"
p[yCzt vr' mÁ' /mRk;m;qRmo=dm( 13
.ed;Ste k°itRt; ye tu hre s'kWR,;dy"
       'U
tv pUj;qRs.t;SttSTv…y sm;…≈t;" 14
         e
n .edStv devx iv¥te prm;qRt"
iviv/' tv y{Upmuˇ_' tdupc;rt" 15
a√wt' Tv;' kq' √wt' vˇ_⁄' xKnoit m;nv"
EkSTv' ih hre Vy;pI …cTSv.;vo inrÔn" 16
prm' tv y{Up' .;v;.;vivv…jRtm(
   R   R           u
inlep' ingu,' ≈eœ' kÀ$Sqmcl' /[vm( 17
            u
svoRp;…/ivinmRˇ_' sˇ;m;]VyviSqtm(
t∂ºv;í n j;n≤Nt kq' j;n;Myh' p[.o 18
apr' tv y{Up' pItvS]' ctu.jm(  Ru
              ⁄
xƒc£gd;p;…,muk$;©d/;·r,m( 19
           u
≈IvTsorSks'yˇ_' vnm;l;iv.UiWtm(
tdcRy≤Nt ivbu/; ye c;Nye tv s'≈y;" 20
devdev sur≈eœ .ˇ_;n;m.yp[d
                    291
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
];ih m;' pµpT];= m¶' ivWys;gre 21
n;Ny' pXy;…m lokÉx ySy;h' xr,' v[je
                U
Tv;mOte kml;k;Nt p[sId m/usdn 22
         Ru
jr;Vy;…/xtwyˇ_o n;n;du"%winRpI…@t"
hWRxok;iNvto mU!" kmRp;xw" suy≤N]t" 23
pittoåh' mh;r*{e `ore s's;rs;gre
ivWmodkdu„p;re r;g√πWZW;k⁄le 24
               ' ⁄
î≤N{y;vtRgM.Ire tO„,;xoko…mRskle
inr;≈ye inr;lMbe in"s;reåTyNtcçle 25
m;yy; moihtSt] .[m;…m su…cr' p[.o
n;n;j;itshßeWu j;ym;n" pun" pun" 26
my; jNm;Nynek;in shß;<yyut;in c
       U
iviv/;Nynu.t;in s's;reåiSmÔn;dRn 27
ved;" s;©; my;/It;" x;S];…, iviv/;in c
îith;spur;,;in tq; ≤xLp;Nynekx" 28
as'toW;í s'toW;" s'cy;pcy; Vyy;"
my; p[;¢; jg•;q =yvOı‰=yetr;" 29
.;y;R·r…m]bN/Un;' ivyog;" s'gm;Stq;
iptro iviv/; Î∑; m;trí tq; my; 30
        U
du"%;in c;nu.t;in y;in s*:y;Nynekx"
p[;¢;í b;N/v;" pu]; .[;tro D;tyStq; 31
myoiWt' tq; S]I,;' koϼ iv<mU]ipCzle
           U
g.Rv;se mh;du"%mnu.t' tq; p[.o 32
du"%;in y;Nynek;in b;Lyy*vngocre
v;/RkÉ c ˙WIkÉx t;in p[;¢;in vw my; 33
mr,e y;in du"%;in ymm;geR ym;lye
               292
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]       U
my; t;Nynu.t;in nrkÉ y;tn;Stq; 34
’…mk°$&m;,;' c hSTyêmOgp≤=,;m(
mihWo∑^gv;' cwv tq;NyeW;' vn*ks;m( 35
         R
i√j;tIn;' c sveW;' xU{;,;' cwv yoinWu
/inn;' =i]y;,;' c d·r{;,;' tpiSvn;m( 36
nOp;,;' nOp.OTy;n;' tq;NyeW;' c deihn;m(
  e
gOhWu teW;muTp•o dev c;h' pun" pun" 37
gtoåiSm d;st;' n;q .OTy;n;' b¸xo nO,;m(
d·r{Tv' ceêrTv' Sv;…mTv' c tq; gt" 38
hto my; ht;í;Nye `;itto `;itt;Stq;
dˇ' mm;NywrNye>yo my; dˇmnekx" 39
      u
iptOm;tOs˙∫â;tOkl];,;' ’ten c
/inn;' ≈oi]y;,;' c d·r{;,;' tpiSvn;m( 40
¨ˇ_' dwNy' c iviv/' TyKTv; l∆;' jn;dRn
devityRÑnu„yeWu Sq;vreWu creWu c 41
n iv¥te tq; Sq;n' y];h' n gt" p[.o
kd; me nrkÉ v;s" kd; SvgeR jgTpte 42
kd; mnu„ylokÉWu kd; ityRGgteWu c
jlyN]e yq; c£É `$I r∆uinbN/n; 43
y;it co?vRm/íwv kd; m?ye c itœit
tq; c;h' sur≈eœ kmRr∆usm;vOt" 44
a/ío?v| tq; m?ye .[mNgCz;…m yogt"
Ev' s's;rc£ÉåiSmN.wrve romhWR,e 45
.[m;…m su…cr' k;l' n;Nt' pXy;…m kihR…ct(
n j;ne ik˘ kroMy¥ hre Vy;k⁄≤lte≤N{y" 46
xoktO„,;…..Utoåh' k;'idxIko ivcetn"
                    293
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
îd;nI' Tv;mh' dev iv◊l" xr,' gt" 47
];ih m;' du"≤%t' ’„, m¶' s's;rs;gre
’p;' k⁄® jg•;q .ˇ_' m;' yid mNyse 48
TvÎte n;iSt me bN/uyoRås* …cNt;' k·r„yit
dev Tv;' n;qm;s;¥ n .y' meåiSt k⁄]…ct( 49
              e
jIivte mr,e cwv yog=emåqv; p[.o
ye tu Tv;' iv…/v∂ºv n;cRy≤Nt nr;/m;" 50
sugitStu kq' teW;' .veTs's;rbN/n;t(
ik˘ teW;' k⁄lxIlen iv¥y; jIivten c 51
yeW;' n j;yte .·ˇ_jRgı;t·r kÉxve
p[’it' Tv;surI' p[;Py ye Tv;' inNd≤Nt moiht;" 52
pt≤Nt nrkÉ `ore j;ym;n;" pun" pun"
n teW;' in„’itStSm;i√¥te nrk;,Rv;t( 53
        RO
ye dUWy≤Nt duvˇ;STv;' dev pu®W;/m;"
y] y] .ve∆Nm mm kmRinbN/n;t( 54
t] t] hre .·ˇ_STv…y c;Stu Î!; sd;
a;r;?y Tv;' sur; dwTy; nr;í;Nyeåip s'yt;" 55
av;pu" prm;' …s≤ı' kSTv;' dev n pUjyet(
n xKnuv≤Nt b[˜;¥;" Stotu' Tv;' i]dx; hre 56
kq' m;nuWbuı‰;h' St*…m Tv;' p[’te" prm(
tq; c;D;n.;ven s'Stutoå…s my; p[.o 57
tT=mSv;pr;/' me yid teåiSt dy; m…y
               R
’t;pr;/eåip hre =m;' k⁄v≤Nt s;/v" 58
          e
tSm;Tp[sId devx .ˇ_òeh' sm;…≈t"
Stutoå…s yNmy; dev .·ˇ_.;ven cets;
             e
s;©÷ .vtu tTsv| v;sudv nmoåStu te 59
                 294
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]b[˜ov;c
îTq' StutStd; ten p[s•o g®@?vj"
dd* tSmw muin≈eœ;" skl' mnse‚Pstm( 60
    U
y" s'pJy jg•;q' p[Tyh' St*it m;nv"
                  u
Sto]e,;nen mitm;Ns mo=' l.te /[vm( 61
i]s'?y' yo jpei√√;ind' Sto]vr' xu…c"
/m| c;q| c k;m' c mo=' c l.te nr" 62
       u
y" p#πCzé,y;√;ip ≈;vye√; sm;iht"
                 R
s lok˘ x;êt' iv„,oy;Rit in/UtkLmW" 63
/Ny' p;phr' ced' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' ≤xvm(
     u R
guÁ' sudl.' pu<y' n dey' ySy kSy…ct( 64
n n;iStk;y mU%;‹y n ’tfl;y m;inne
n du∑mtye d¥;•;.ˇ_;y kd;cn 65
d;tVy' .·ˇ_yuˇ_;y gu,xIl;iNvt;y c
iv„,u.ˇ_;y x;Nt;y ≈ı;nuœ;nx;≤lne 66
îd' smSt;`ivn;xhet"  u
k;®<ys'D' su%mo=d' c
axeWv;Hz;fld' v·rœ'
Sto]' myoˇ_' pu®WoˇmSy 67
      U
ye t' sus+m' ivml; mur;·r'
?y;y≤Nt inTy' pu®W' pur;,m(
te mu·ˇ_.;j" p[ivx≤Nt iv„,u'
   R
mN]wyq;Jy' ¸tm?vr;¶* 68
Ek" s devo .vdu"%hNt;
pr" preW;' n ttoåiSt c;Nyt(
{∑; s p;t; s tu n;xkt;R
                    295
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
iv„,u" smSt;≤%ls;r.Ut" 69
            w
ik˘ iv¥y; ik˘ Svgu,í teW;'
yDwí d;nwí tpo….®g[" w
yeW;' n .·ˇ_.RvtIh ’„,e
jgÌur* mo=su%p[de c 70
lokÉ s /Ny" s xu…c" s iv√;n(
         w R
m%wStpo…." s gu,v·rœ"
D;t; s d;t; s tu sTyvˇ_;
ySy;iSt .·ˇ_" pu®Woˇm;:ye 71
    îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de k;®<yStv,Rn'
            n;mwkonpç;xˇmoå?y;y" 49

             aq pç;xˇmoå?y;y"
              p[itmoTp·ˇkqnm(
                b[˜ov;c
         R
StuTvwv' muinx;dUl;" p[,My c sn;tnm(
   e
v;sudv' jg•;q' svRk;mflp[dm( 1
…cNt;iv∑o mhIp;l" k⁄x;n;StIyR .Utle
vS]' c tNmn; .UTv; su„v;p /r,Itle 2
kq' p[Ty=m>yeit devdevo jn;dRn"
mm c;itRhro devStd;s;ivit …cNtyn( 3
           ue
su¢Sy tSy nOptev;Rsdvo jgÌu®"
a;Tm;n' dxRy;m;s xƒc£gd;.Otm( 4
        e
s ddxR tu sp[m devdev' jgÌu®m(
xƒc£/r' dev' gd;c£og[p;…,nm( 5
x;©≥b;,/r' dev' Jvlˇejoitm<@lm(
                 296
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]              U R '
yug;Nt;idTyv,;R.' nIlvwdysin.m( 6
               u
sup,;|se tm;sIn' Wo@x;/R.j' xu.m(
s c;Smw p[;b[vIıIr;" s;/u r;jNmh;mte 7
£tun;nen idVyen tq; .KTy; c ≈ıy;
tu∑oåiSm te mhIp;l vOq; ikmnuxoc…s 8
yd] p[itm; r;jÔgTpUJy; sn;tnI
yq; s; p[;Pyte .Up tdup;y' b[vI…m te 9
gt;y;m¥ xvRy;| inmRle .;Skroidte
s;grSy jlSy;Nte n;n;&miv.UiWte 10
jl' tqwv vel;y;' ÎXyte t] vw mht(
lv,Syod/e r;j'Str©¯" sm….Plutm( 11
kÀl;Nte ih mh;vO=" iSqt" SqljleWu c
vel;….hRNym;ní n c;s* kMpte &m" 12
            R
prxum;d;y hSten ËmerNtStto v[j
Ek;k° ivhrn[;jNs Tv' pXy…s p;dpm( 13
ÈÎÆKcˆ' sm;loKy zπdy Tvmxi˚t"
zπ¥m;n' tu t' vO=' p[;tr∫⁄tdxRnm( 14
    w
ÎÇ; tenv s'…cNTy tto .Up;l dxRn;t(
k⁄® t;' p[itm;' idVy;' jih …cNt;' ivmoihnIm( 15
b[˜ov;c
EvmuKTv; mh;.;go jg;m;dxRn' h·r"
s c;ip Sv“m;loKy pr' ivSmym;gt" 16
t;' inx;' s smu√«+y iSqtStÌtm;ns"
Vy;hrNvw„,v;NmN];NsUˇ_' cwv td;Tmkm( 17
p[gt;y;' rjNy;' tu ¨iTqto n;Nym;ns"
s ò;Tv; s;gre sMyGyq;vi√…/n; tt" 18
                    297
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
        e
dÊv; d;n' c ivp[>yo g[;m;'í ngr;…, c
’Tv; p*v;R… k˘ kmR jg;m s nOpoˇm" 19
n c;êo n pd;ití n gjo n c s;r…q"
Ek;k° s mh;vel;' p[ivvex mhIpit" 20
t' ddxR mh;vO=' tejSvNt' mh;&mm(
mh;itgmh;roh' pu<y' ivpulmev c 21
           u
mhoTse/' mh;k;y' p[s¢' c jl;≤NtkÉ
s;N{m;≤Ôœv,;R.' n;mj;itivv…jRtm( 22
nrn;qStd; ivp[; &m' ÎÇ; mud;iNvt"
prxun; x;ty;m;s in≤xten Î!ºn c 23
    R
√w/Iktumn;St] b.UvNe {s%" s c
inrI+ym;,e k;œº tu b.Uv;∫⁄tdxRnm( 24
ivêkm;R c iv„,uí ivp[Âp/r;vu.*
      R
a;jGmtumh;.;g* td; tuLy;g[jNmn* 25
Jvlm;n* Svtejo….idRVyßgnulpn* e
aq t* t' sm;gMy nOp…mN{s%' td; 26
     R
t;vUctumh;r;j ikm] Tv' k·r„y…s
ikmq| c mh;b;ho x;ittí vnSpit" 27
ash;yo mh;dugRe injRne ghne vne
mh;…sN/ut$e cwv kq' vw x;itto &m" 28
b[˜ov;c
tyo" ≈uTv; vco ivp[;" s tu r;j; mud;iNvt"
            u
b.;We vcn' t;>y;' mOdl' m/ur' tq; 29
ÎÇ; t* b[;˜,* t] cN{sUy;Rivv;gt*
nmS’Ty jg•;q;vv;Ñü%mviSqt" 30
r;jov;c
                 298
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]devdevmn;¥NtmnNt' jgt;' pitm(
a;r;/…ytu' p[itm;' kromIit mitmRm 31
       e
ah' s devdevn prme, mh;Tmn;
Sv“;Nte c smui∂∑o .vŒ;' ≈;ivt' my; 32
b[˜ov;c
r;DStu vcn' ≈uTv; devNe {p[itmSy c
p[hSy tSmw ivêexStu∑o vcnmb[vIt( 33
iv„,u®v;c
s;/u s;/u mhIp;l ydetNmtmuˇmm(
s's;rs;gre `ore kdlIdls'in.e 34
in"s;re du"%b¸le k;m£o/sm;k⁄le
î≤N{y;vtRk≤lle duStre romhWR,e 35
              ë
n;n;Vy;…/xt;vteR jlbuäds'in.e
ytSte mit®Tp•; iv„,or;r;/n;y vw 36
         R   w R
/NySTv' nOpx;dUl gu," svwrl'’t"
sp[j; pO…qvI /Ny; sxwlvnk;nn; 37
          R Rw
spurg[;mngr; ctuv,rl'’t;
        R
y] Tv' nOpx;dUl p[j;" p;l…yt; p[." 38u
EÁºih sumh;.;g &meåiSmNsu%xItle
                 R '
a;v;>y;' sh itœ Tv' kq;…./Rms…≈t" 39
ay' mm sh;yStu a;gt" ≤x‚Lpn;' vr"
ivêkmRsm" s;=;…•pu," svRkmRsu
myoi∂∑;' tu p[itm;' kroTyeW t$' Tyj 40
b[˜ov;c
≈uTvwv' vcn' tSy td; r;j; i√jNmn"
s;grSy t$' TyKTv; gTv; tSy smIpt" 41
                    299
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
tSq* s nOpit≈eœo vO=Cz;ye suxItle
ttStSmw s ivê;Tm; dd;v;D;' i√j;’it" 42
≤x‚Lpmu:y;y ivp[Ne {;" k⁄®„v p[itm; îit
’„,Âp' pr' x;Nt' pµpT];yte=,m( 43
≈IvTsk*Stu./r' xƒc£gd;/rm(
g*r;©÷ =Irv,;R.' i√tIy' SviStk;i˚tm( 44
l;©l;S]/r' devmnNt;:y' mh;blm(
devd;nvgN/vRy=iv¥;/rorgw" 45
n ivD;to ih tSy;NtSten;nNt îit SmOt"
       e
.…gnI' v;sudvSy ®Kmv,;| suxo.n;m( 46
tOtIy;' vw su.{;' c svRl=,l≤=t;m( 47
b[˜ov;c
≈uTvwt√cn' tSy ivêkm;R sukmR’t(
tT=,;Tk;ry;m;s p[itm;" xu.l=,;" 48
p[qm' xuKlv,;R.' x;rdeNdusmp[.m(
a;rˇ_;=' mh;k;y' Sf$;ivk$mStkm( 49
nIl;Mbr/r' cog[' bl' blmdoıtm(
k⁄<@lwk/r' idVy' gd;muxl/;·r,m( 50
i√tIy' pu<@rIk;=' nIljImUts'in.m(
atsIpu„ps'k;x' pµpT];yte=,m( 51
pItv;ssmTyug'[ xu.' ≈IvTsl=,m(
    R
c£pU,kr' idVy' svRp;phr' h·rm( 52
tOtIy;' Sv,Rv,;R.;' pµpT];yte=,;m(
            U
iv…c]vS]s'z•;' h;rkÉyr.UiWt;m( 53
iv…c];.r,opet;' ràh;r;vl‚Mbt;m(
pIno•tk⁄c;' rMy;' ivêkm;R ivinmRme 54
               300
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(     [Brahma PurŒna]            w É
s tu r;j;∫⁄t' ÎÇ; =,enkn in…mRt;"
idVyvS]yugCz•; n;n;ràwrl'’t;" 55
svRl=,s'p•;" p[itm;" sumnohr;"
ivSmy' prm' gTv; îd' vcnmb[vIt( 56
îN{¥uª ¨v;c
ik˘ dev* smnup;[ ¢* i√jÂp/r;vu.*
¨.* c;∫⁄tkm;R,* devvOˇ;vm;nuW* 57
dev* v; m;nuW* v;ip y=iv¥;/r* yuv;m(
ik˘ nu b[˜˙WIkÉx* ik˘ vsU ikmut;…ên* 58
n ve…µ sTys∫;v* m;y;Âpe, s'iSqt*
yuv;' gtoåiSm xr,m;Tm; tu me p[k;Xyt;m( 59
   îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de p[itmoTp·ˇkqn' n;m
             pç;xˇmoå?y;y" 50

             aqwkpç;xˇmoå?y;y"
            .gvidN{¥uªs'v;dkqnm(
               ≈I.gv;nuv;c
n;h' devo n y=o v; n dwTyo n c devr;$(
n b[˜; n c ®{oåh' iv≤ı m;' pu®Woˇmm( 1
aitRh; svRlok;n;mnNtblp*®W"
a;r;/nIyo .Ut;n;mNto ySy n iv¥te 2
p#‰te svRx;S]eWu ved;NteWu ing¥te
           e e
ym;¸D;RngMyeit v;sudvit yo…gn" 3
ahmev Svy' b[˜; ah' iv„,u" ≤xvoåPyhm(
îN{oåh' devr;jí jgTs'ymno ym" 4
                ™O
pO…qVy;dIin .Ut;in ]et;…¶ÛRt.uõnp
                    301
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
v®,oåp;' pití;h' /·r]I c mhI/r" 5
y≤Tk˘…c√;Ñy' lokÉ jgTSq;vrj©mm(
cr;cr' c yi√ê' mdNy•;iSt ik˘cn 6
               [
p[Itoåh' te nOp≈eœ vr' vry suvt
yid∑' tTp[yCz;…m ˙id yˇe VyviSqtm( 7
m∂xRnmpu<y;n;' Sv“;Nteåip n j;yte
Tv' punÎ≥!.·ˇ_Tv;Tp[Ty=' Î∑v;n…s 8
b[˜ov;c
         e
≈uTvwv' v;sudvSy vcn' tSy .o i√j;"
        RU
rom;≤çttnu.Tv; îd' Sto]' jg* nOp" 9
r;jov;c
…≈y" k;Nt nmSteåStu ≈Ipte pItv;sse
≈Id ≈Ix ≈Iinv;s nmSte ≈IinkÉtn 10
            R
a;¥' pu®WmIx;n' svex' svRtomu%m(
in„kl' prm' dev' p[,toåiSm sn;tnm( 11
xBd;tIt' gu,;tIt' .;v;.;vivv…jRtm(
   R   R
inlep' ingu,' sU+m' svRD' svR.;vnm( 12
p[;vO<me`p[tIk;x' gob[;˜,ihte rtm(
  R
sveW;mev go¢;r' Vy;ipn' svR.;ivnm( 13
xƒc£/r' dev' gd;muxl/;·r,m(
nmSye vrd' dev' nIloTpldlCzivm( 14
n;gpyR˚xyn' =Irod;,Rvx;…ynm(
nmSyeåh' ˙WIkÉx' svRp;phr' h·rm( 15
          e
punSTv;' devdevx' nmSye vrd' iv.um(
svRlokÉêr' iv„,u' mo=k;r,mVyym( 16
b[˜ov;c
                302
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]Ev' StuTv; tu t' dev' p[…,pTy ’t;Ô≤l"
¨v;c p[,to .UTv; inpTy /r,Itle 17
r;jov;c
p[Itoå…s yid me n;q vO,o…m vrmuˇmm(
dev;sur;" sgN/v;R y=r=omhorg;" 18
…sıiv¥;/r;" s;?y;" ik˘nr; guÁk;Stq;
AWyo ye mh;.;g; n;n;x;S]ivx;rd;" 19
p·rv[;@‰ogyuˇ_;í vedtÊv;qR…cNtk;"
mo=m;gRivdo yeåNye ?y;y≤Nt prm' pdm( 20
   R
ingu,' inmRl' x;Nt' yTpXy≤Nt mnIiWn"
                  u R
tTpd' gNtu…mCz;…m TvTp[s;d;Tsudl.m( 21
≈I.gv;nuv;c
sv| .vtu .{' te yqe∑' svRm;“uih
.iv„yit yq;k;m' mTp[s;d;• s'xy" 22
dx vWRshß;…, tq; nv xt;in c
aiviCz•' mh;r;Jy' k⁄® Tv' nOpsˇm 23
             R
p[y;Sy…s pd' idVy' dul.' yTsur;sur" w
  R
pU,mnorq' x;Nt' guÁmVyˇ_mVyym( 24
           R     u
pr;Tprtr' sU+m' inlep' in„kl' /[vm(
         u
…cNt;xokivinmRˇ_' i£y;k;r,v…jRtm( 25
tdh' dxR…y„y;…m Dey;:y' prm' pdm(
y' p[;Py prm;nNd' p[;PSy…s prm;' gitm( 26
k°itRí tv r;jeN{ .vTy] mhItle
y;v´n; n.o y;v¥;v∞N{;kút;rkm( 27
y;vTsmu{;" s¢wv y;vNmev;RidpvRt;"
itœ≤Nt idiv dev;í t;vTsvR] c;Vyy; 28
                    303
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]         b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
îN{¥uªsro n;m tIq| yD;©s'.vm(
y] ò;Tv; s’Llok" x£lokmv;“uy;t( 29
d;p…y„yit y" ip<@;'St$eåiSmNsrs" xu.e
  w      »
k⁄lk…v'xmuıTy x£lok˘ g…m„yit 30
pUJym;noåPsro….í gN/vwgIRtinSvnw"  R
ivm;nen vseˇ] y;vidN{;ítudx 31      R
              ≥
srso d≤=,e .;ge nwATy;' tu sm;…≈te
Nyg[o/iStœte t] tTsmIpe tu m<@p" 32
kÉtk°vns'z•o n;n;p;dps'kl"       ⁄
     w    w
n;·rkÉlrs':yeyíMpkìbkl;vOt" 33  R ⁄ w
             '
axokì" k…,Rk;rwí pun;gwn;RgkÉsrw"
p;$l;m[;tsrlwíNdnwdvd;®…." 34 Re
Nyg[o/;êTq%idrw" p;·rj;tw" sh;jun"      Rw
      w
ihNt;lwív t;lwí ≤x'xpwbdrwStq; 35   R
    R ⁄ w
krÔwlkc" Pl=w" pnsw…bRLv/;tuk"         ì
   R    RO w
aNywb¸iv/wv=" xo….t" sml'’t" 36
a;W;!Sy …ste p=e pçMy;' iptOdvte      w
A=e ne„y≤Nt nSt] nITv; s¢ idn;in vw 37
                 e
m<@pe Sq;p…y„y≤Nt suvXy;…." suxo.nw"
           RO
£°@;ivxeWb¸lwnTygItmnohrw" 38
c;mrw" Sv,Rd<@¯í Vyjnw rà.UW,w"
vIjyNtStq;Sm>y' Sq;p…y„y≤Nt m©l;" 39
b[˜c;rI yitíwv ò;tk;í i√joˇm;"
v;np[Sq; gOhSq;í …sı;í;Nye c b[;˜,;" 40
            ≥
n;n;v,Rpdw" Sto]wAGyju"s;minSvnw"
k·r„y≤Nt Stuit' r;jn[;mkÉxvyo" pun" 41
                  304
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]             [
tt" StuTv; c ÎÇ; c s'p,My c .·ˇ_t"
     u
nro vW;Ryt' idVy' ≈Imı·rpure vset( 42
              R
pUJym;noåPsro….í gN/vwgIRtinSvnw"
hrernucrSt] £°@te kÉxven vw 43
       e
ivm;nen;kúv,Rn ràh;re, .[;jt;
      R
svRk;mwmh;.ogwiStœte .uvnoˇme 44
tp"=y;idh;gTy mnu„yo b[;˜,o .vet(
            Re   ( u[
ko$I/npit" ≈Im;'ítuvdI .ved/vm( 45
b[˜ov;c
Ev' tSmw vr' dÊv; ’Tv; c smy' h·r"
jg;m;dxRn' ivp[;" sihto ivêkmR,; 46
s tu r;j; td; ˙∑o rom;≤çttnU®h"
’t’Ty…mv;Tm;n' mene s'dxRn;ıre" 47
tt" ’„,' c r;m' c su.{;' c vrp[d;m(
         R
rqwivRm;ns'k;xwm…,k;çn…ci]tw" 48
s'v;Á t;Std; r;j; mh;m©lin"Svnw"
a;ny;m;s mitm;Ns;m;Ty" spuroiht" 49
        w
n;n;v;id]in`oRWn;Rn;vedSvnw" xu."  w
s'Sq;Py c xu.e dexe piv]e sumnohre 50
tt" xu.itq* k;le n=]e xu.l=,e
           u
p[itœ;' k;ry;m;s sumÙteR i√jw" sh 51
yqoˇ_Én iv/;nen iv…/Î∑en kmR,;
     u w
a;c;y;Rnmtenv sv| ’Tv; mhIpit" 52
a;c;y;Ry td; dÊv; d≤=,;' iv…/vTp[."  u
AiTvG>yí iv/;nen tq;Nye>yo /n' dd* 53
’Tv; p[itœ;' iv…/vTp[;s;de .vnoˇme
                    305
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
Sq;py;m;s t;Nsv;RiNv…/Î∑en kmR,; 54
     U
tt" s'pJy iv…/n; n;n;pu„pw" sugiN/…."
suv,Rm…,muˇ_;¥wn;Rn;vS]w" suxo.nw" 55
              R
ràwí iviv/widRVywr;snwg;[ mpˇnw"
dd* c;Ny;Ns ivWy;Npur;…, ngr;…, c 56
Ev' b¸iv/' dÊv; r;Jy' ’Tv; yqo…ctm(
        R wR
îÇ; c iviv/wyDdÊv; d;n;Nynekx" 57
’t’TyStto r;j; Tyˇ_svRp·rg[h"
jg;m prm' Sq;n' ti√„,o" prm' pdm( 58
Ev' my; muin≈eœ;" k…qto vo nOpoˇm"
=e]Sy cwv m;h;TMy' ikmNyCz^otu…mCzq 59
iv„,u®v;c
≈uTvwv' vcn' tSy b[˜,oåVyˇ_jNmn"
                  u
a;íy| meinre ivp[;" pp[Cz⁄í punmRd; 60
muny Ëcu"
kiSmNk;le sur≈eœ gNtVy' pu®Woˇmm(
iv…/n; kÉn ktRVy' pçtIqR…mit p[.o 61
EkìkSy c tIqRSy ò;nd;nSy yTflm(
    e     U
devt;p[=,e cwv b[ih sv| pOqKpOqk™ 62
b[˜ov;c
            w É
inr;h;r" k⁄®=e]e p;denkn yStpet(
…jte≤N{yo …jt£o/" s¢s'vTsr;yutm( 63
ÎÇ; sd; JyeœxuKl√;dXy;' pu®Woˇmm(
’topv;s" p[;“oit ttoå…/ktr' flm( 64
                 '
tSm;∆‰eœº muin≈eœ;" p[yàen susytw"
           R
SvgRlokÉPsuivp[;¥w{∑Vy" pu®Woˇm" 65
               306
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(      [Brahma PurŒna]pçtIq| tu iv…/vT’Tv; Jyeœº nroˇm"
xuKlp=Sy √;dXy;' pXyeˇ' pu®Woˇmm( 66
ye pXyNTyVyy' dev' √;dXy;' pu®Woˇmm(
te iv„,ulokm;s;¥ n CyvNte kd;cn 67
tSm;∆‰eœº p[yàen gNtVy' .o i√joˇm;"
’Tv; tiSmNpçtIq| {∑Vy" pu®Woˇm" 68
  U           e
sudrSqoåip yo .KTy; k°tRyTpu®Woˇmm(
                 u e
ahNyhin xuı;Tm; soåip iv„,upr' v[jt( 69
y;];' kroit ’„,Sy ≈ıy; y" sm;iht"
        u       e
svRp;pivinmRˇ_o iv„,ulok˘ v[j•r" 70
       RU
c£˘ ÎÇ; hredr;Tp[;s;dop·r s'iSqtm(
shs; muCyte p;p;•ro .KTy; p[,My tt( 71
    îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de pu®Woˇmv,Rn'
           n;mwkpç;xˇmoå?y;y" 51

            aq i√pç;xˇmoå?y;y"
               m;kú<@ºy;:y;nm(
                b[˜ov;c
             [ O
a;sITkLpe muin≈eœ;" s'pvˇe mh;=ye
n∑eåkúcN{e pvne n∑e Sq;vrj©me 1
¨idte p[ly;idTye p[c<@º `ng…jRte
   u
iv¥udTp;ts'`;tw" s'.¶e t®pvRte 2
lokÉ c s'˙te sveR mhduLk;inbhR,e
xu„kÉWu svRtoyeWu sr"su c s·rTsu c 3
           u
tt" s'vtRko viˆv;Ryn; sh .o i√j;"
lok˘ tu p[;ivxTsvRm;idTyw®pxo….tm( 4
                    307
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
pí;Ts pO…qvI' ….Êv; p[ivXy c rs;tlm(
devd;nvy=;,;' .y' jnyte mht( 5
indRh•;glok˘ c y∞ ik˘…cæT=t;ivh
        R
a/St;Nmuinx;dUl;" sv| n;xyte =,;t( 6
tto yojn…v'x;n;' shß;…, xt;in c
indRhTy;xugo v;yu" s c s'vtRkoånl" 7
sdev;surgN/v| sy=orgr;=sm(
              e
tto dhit s'dI¢" svRmv jgTp[." 8 u
p[dI¢oås* mh;r*{" kLp;…¶·rit s'≈t" u
               [
mh;Jv;lo mh;…cR„m;Ns'pdI¢mh;Svn" 9
  R
sUykoi$p[tIk;xo Jvl…•v s tejs;
]wloKy' c;dhˇU,| ssur;surm;nuWm( 10
Ev'iv/e mh;`ore mh;p[lyd;®,e
AiW" prm/m;RTm; ?y;nyogproå.vt( 11
                e
Ek" s'itœte ivp[; m;kú<@ºyit iv≈ut"
             O
mohp;xwinRbıoås* =uˇ„,;k⁄≤lte≤N{y;" 12
s ÎÇ; t' mh;viˆ' xu„kk<#*œt;luk"
tO„,;tR" p[S%liNvp[;Std;s* .yiv◊l" 13
b.[;m pO…qvI' sv;| k;'idxIko ivcetn"
];t;r' n;…/gCzNvw îtíetí /;vit 14
n le.e c td; xmR y] iv≈;Myt; i√j;"
kro…m ik˘ n j;n;…m ySy;h' xr,' v[je 15
kq' pXy;…m t' dev' pu®Wex' sn;tnm(
            e
îit s'…cNtyNdevmek;g[, sn;tnm( 16
p[;¢v;'StTpd' idVy' mh;p[lyk;r,m(
pu®Wex…mit :y;t' v$r;j' sn;tnm( 17
               308
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(     [Brahma PurŒna]Tvr;yuˇ_o muiní;s* Nyg[o/Sy;≤Ntk˘ yy*
a;s;¥ t' muin≈eœ;StSy mUle sm;ivxt( 18
n k;l;…¶.y' t] n c;©;rp[vWR,m(
n s'vt;RgmSt] n c vj[;xinStq; 19
                          e
 îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de m;kú<@ºyn v$dxRn' n;m
            i√pç;xˇmoå?y;y" 52

            aq i]pç;xˇmoå?y;y"
             m;kú<@ºy;:y;nm(
                 b[˜ov;c
tto gjk⁄lp[:y;St…@Nm;l;iv.UiWt;"
      R
smuˇSqumh;me`; n.Sy∫⁄tdxRn;" 1
                u
kÉ…c•IloTplXy;m;" kÉ…cTk⁄mds'in.;"
kÉ…c≤TkÔLks'k;x;" kÉ…cTpIt;" pyo/r;" 2
kÉ…cı·rts'k;x;" k;k;<@s'in.;Stq;
kÉ…cTkmlpT];.;" kÉ…c≤ı©ëls'in.;" 3
kÉ…cTpurvr;k;r;" kÉ…ciÌ·rvropm;"
kÉ…cdÔns'k;x;" kÉ…cNmrktp[.;" 4
               R
iv¥uNm;l;ipnı;©;" smuˇSqumh;`n;"
`orÂp; mh;.;g; `orSvninn;idt;" 5
tto jl/r;" sveR sm;vO<v•.Stlm(
tw·ry' pO…qvI sv;R spvRtvn;kr; 6
a;pU·rt; idx" sv;R" s≤ll*`p·rPlut;"
ttSte jld; `or; v;·r,; muinsˇm;" 7
svRt" Pl;vy;m;suíoidt;" prmeiœn;
              '
vWRm;,; mh;toy' pUryNto vsu/r;m( 8
                    309
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
su`orm≤xv' r*{' n;xy≤Nt Sm p;vkm(
tto √;dx vW;R…, pyod;" smupPlve 9
/;r;…." pUryNto vw co¥m;n; mh;Tmn;
tt" smu{;" Sv;' vel;mit£;m≤Nt .o i√j;" 10
pvRt;í VyxIyRNt mhI c;Psu inm∆it
svRt" sumh;.[;Nt;Ste pyod; n.Stlm( 11
  e           e
s'v∑…yTv; nXy≤Nt v;yuvgsm;ht;"
ttSt' m;®t' `or' s iv„,umiRu nsˇm;" 12
a;idpµ;lyo dev" pITv; Svipit .o i√j;"
tiSm•ek;,Rve `ore n∑e Sq;vrj©me 13
n∑e dev;surnre y=r;=sv…jRte
tto muin" s iv≈;Nto ?y;Tv; c pu®Woˇmm( 14
ddxR c=u®NmILy jlpU,;| vsu/r;m('
n;pXyˇ' v$' novI| n idg;id n .;Skrm( 15
n cN{;k;≥…¶pvn' n dev;surp•gm(
tiSm•ek;,Rve `ore tmo.Ute inr;≈ye 16
             R u
inm∆Ns td; ivp[;" s'ttumpc£me
b.[;m;s* muiní;tR îtíetí s'Plvn( 17
inmm∆ td; ivp[;S];t;r' n;…/gCzit
Ev' t' iv◊l' ÎÇ; ’py; pu®Woˇm"
        R
p[ov;c muinx;dUl;Std; ?y;nen toiWt" 18
≈I.gv;nuv;c
vTs ≈;Ntoå…s b;lSTv' .ˇ_] mm suvt  [
a;gCz;gCz xI`[' Tv' m;kú<@ºy mm;≤Ntkm( 19
m; Tvywv c .etVy' s'p;[ ¢oå…s mm;g[t"
m;kú<@ºy mune /Ir b;lSTv' ≈mpI…@t" 20
               310
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]b[˜ov;c
tSy t√cn' ≈uTv; muin" prmkoipt"
¨v;c s td; ivp[; iviSmtí;.vNmuÛ" 21
m;kú<@ºy ¨v;c
koåy' n;ª; k°tRyit tp" p·r.v…•v
b¸vWRshß;:y' /WRy…•v me vpu" 22
          e
n ÁºW smud;c;ro dev„vip sm;iht"
         e    u
m;' b[˜; s c devxo dI`;Ry·rit .;Wte 23
kStpo `or≤xrso mm;¥ Tyˇ_jIivt"
       e     O
m;kú<@ºyit coKTv; mn(mTyu' gNtu…mheCzit 24
b[˜ov;c
EvmuKTv; td; ivp[;…íNt;iv∑oå.vNmuin"
ik˘ Sv“oåy' my; Î∑" ik˘ v; mohoåym;gt" 25
îTq' …cNtytStSy ¨Tp•; du"%h; mit"
v[j;…m xr,' dev' .KTy;h' pu®Woˇmm( 26
s gTv; xr,' dev' muinStÌtm;ns"
ddxR t' v$' .Uyo ivx;l' s≤llop·r 27
x;%;y;' tSy s*v,| ivStI,;Ry;' mh;∫⁄tm(
®…cr' idVypyR˚÷ r…ct' ivêkmR,; 28
     wU R
vj[vdyr…ct' m…,iv&mxo….tm(
        R
pµr;g;id….ju∑' ràwrNywrl'’tm( 29
n;n;Str,s'vIt' n;n;ràopxo….tm(
n;n;íyRsm;yuˇ_' p[.;m<@lmi<@tm( 30
                 R
tSyop·r iSqt' dev' ’„,' b;lvpu/rm(
  R
sUykoi$p[tIk;x' dIPym;n' suvcRsm( 31
   Ru
ctu.j' suNdr;©÷ pµpT];yte=,m(
                    311
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
≈IvTsv=s' dev' xƒc£gd;/rm( 32
vnm;l;vOtorSk˘ idVyk⁄<@l/;·r,m(
h;r.;r;ipRtg[Iv' idVyràiv.UiWtm( 33
         R
ÎÇ; td; muindev' ivSmyoTf⁄Lllocn"
       Re
rom;≤çttnudv' p[…,pTyedmb[vIt( 34
m;kú<@ºy ¨v;c
aho cwk;,Rve `ore ivn∑e scr;cre
kqmeko Áy' b;liStœTy] suin.Ry" 35
b[˜ov;c
.Ut' .Vy' .iv„y' c j;n•ip mh;muin"
n bubo/ td; dev' m;yy; tSy moiht"
      u
yd; n bub/e cwn' td; %ed;duv;c h 36
m;kú<@ºy ¨v;c
vOq; me tpso vIy| vOq; D;n' vOq; i£y;
vOq; me jIivt' dI`| vOq; m;nu„ymev c 37
yoåh' su¢' n j;n;…m pyR˚π idVyb;lkm( 38
b[˜ov;c
Ev' s'…cNtyiNvp[" Plvm;no ivcetn"
            R
];,;q| iv◊lí;s* inved' gtv;'Std; 39
        '
tto b;l;kúsk;x' Svmihª; VyviSqtm(
   e
svRtjomy' ivp[; n xx;k;….vI≤=tum( 40
ÎÇ; t' muinm;y;Nt' s b;l" p[hs…•v
          R
p[ov;c muinx;dUl;Std; me`*`inSvn" 41
≈I.gv;nuv;c
vTs j;n;…m ≈;Nt' Tv;' ];,;q| m;mupiSqtm(
xrIr' ivx me ≤=p[' iv≈;mSte myoidt" 42
                312
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION        b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]b[˜ov;c
≈uTv; s vcn' tSy ik˘…c•ov;c moiht"
ivvex vdn' tSy ivvOt' c;vxo muin" 43
  îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de m;kú<@ºyp[lydxRn' n;m
            i]pç;xˇmoå?y;y" 53

                   aq ctu„pç;xˇmoå?y;y"
                    m;kú<@ºy;:y;nm(
b[˜ov;c
s p[ivXyodre tSy b;lSy muinsˇm"
                RO
ddxR pO…qvI' ’Tò;' n;n;jnpdwvt;m( 1
    u u     R
lv,e=sr;sipRd…/duG/jlod/In(
ddxR t;Nsmu{;'í jMbu Pl=' c x;Lmlm( 2
k⁄x' £*ç' c x;k˘ c pu„kr' c ddxR s"
.;rt;dIin vW;R…, tq; sv;|í pvRt;n( 3
me®˘ c svRrà;!‰' apXyTknk;clm(
n;n;rà;iNvtw" Í©¯.iUR Wt' b¸kNdrm( 4
n;n;muinjn;k°,| n;n;vO=vn;k⁄lm(
n;n;sÊvsm;yuˇ_' n;n;íyRsmiNvtm( 5
   w w R        R R w
Vy;`[" …s'hvr;hwí c;mrwmihWwgj"
  w     w
mOg" x;%;mOgí;Nyw.iUR Wt' sumnohrm( 6
        Re w
x£;¥wivRiv/wdv" …sıc;r,p•gw"
            w
muiny=;Psro….í vOtí;Nyw" sur;lyw" 7
b[˜ov;c
     e
Ev' sum®˘ ≈ImNtmpXyNmuinsˇm"
pyR$Ns td; ivp[StSy b;lSy codre 8
                       313
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
ihmvNt' hemkÀ$' inW/' gN/m;dnm(
     R
êet' c du/r' nIl' kìl;s' mNdr' …g·rm( 9
                 R
mheN{' mly' ivN?y' p;·ry;]' tq;budm(
sÁ' c xu·ˇ_mNt' c mwn;k˘ v£pvRtm( 10
Et;í;Ny;í bhvo y;vNt" pO…qvI/r;"
ttSt;'Stu muin≈eœ;" soåpXy{à.UiWt;n( 11
k⁄®=e]' c p;ç;l;NmTSy;Nm{;NskÉky;n(
      U
b;Ò«k;n(xrsen;'í k;XmIr;'St©,;n(%s;n( 12
p;vRtIy;≤Nkr;t;'í k,Rp;[ vr,;NmÂn(
aNTyj;nNTyj;tI'í soåpXyˇSy codre 13
mOg;Hx;%;mOg;‚Ns'h;Nvr;h;NsOmr;Hxx;n(
gj;'í;Ny;'Stq; sÊv;NsoåpXyˇSy codre 14
pO…qVy;' y;in tIq;Rin g[;m;í ngr;…, c
’iWgor=v;…,Jy' £yiv£y,' tq; 15
x£;dIiNvbu/;H≈eœ;'Stq;Ny;'í idv*ks"
            w
gN/v;RPsrso y=;nOWI'ív sn;tn;n( 16
dwTyd;nvs'`;'í n;g;'í muinsˇm;"
        w
…s'ihk;tny;'ív ye c;Nye surx]v" 17
y≤Tk˘…cˇen lokÉåiSmNÎ∑pUv| cr;crm(
apXyTs td; sv| tSy k⁄=* i√joˇm;" 18
             e
aqv; ik˘ bÙˇ_Én k°itRtn pun" pun"
b[˜;idStMbpyRNt' y≤Tk˘…cTscr;crm( 19
.UloRk˘ c .uvloRk˘ SvloRk˘ c i√joˇm;"
mhjRnStp" sTymtl' ivtl' tq; 20
p;t;l' sutl' cwv ivtl' c rs;tlm(
mh;tl' c b[˜;<@mpXyˇSy codre 21
               314
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(     [Brahma PurŒna]aVy;ht; gitStSy td;.Uid≠√jsˇm;"
p[s;d;ˇSy devSy SmOitlopí n;.vt( 22
.[mm;,Std; k⁄=* ’Tò' jgidd' i√j;"
n;Nt' jg;m dehSy tSy iv„,o" kd;cn 23
yd;s* n;gtí;Nt' tSy dehSy .o i√j;"
td; t' vrd' dev' xr,' gtv;Nmuin" 24
             e e
ttoås* shs; ivp[; v;yuvgn in"sOt"
mh;Tmno mu%;ˇSy ivvOt;Tpu®WSy s" 25
    îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de m;kú<@ºySy
     .gvTk⁄≤=p·rvtRn' n;m ctu„pç;xˇmoå?y;y" 54

            aq pçpç;xˇmoå?y;y"
             m;kú<@ºy;:y;nm(
                b[˜ov;c
s in„£Myodr;ˇSy b;lSy muinsˇm;"
puníwk;,Rv;muvIRmpXy∆nv…jRt;m( 1
  R
pUvÎ∑' c t' dev' ddxR ≤xxuÂip,m(
x;%;y;' v$vO=Sy pyR˚op·r s'iSqtm( 2
               Ru
≈IvTsv=s' dev' pItvS]' ctu.jm(
jgd;d;y itœNt' pµpT];yte=,m( 3
soåip t' muinm;y;Nt' Plvm;nmcetnm(
ÎÇ; mu%;i√in„£;Nt' p[ov;c p[hs…•v 4
≈I.gv;nuv;c
k≤∞ÊvyoiWt' vTs iv≈;Nt' c mmodre
.[mm;,í ik˘ t] a;íy| Î∑v;n…s 5
.ˇ_oå…s me muin≈eœ ≈;Ntoå…s c mm;…≈t"
                    315
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
ten Tv;mupk;r;y s'.;We pXy m;…mh 6
b[˜ov;c
            [
≈uTv; s vcn' tSy s'p˙∑tnU®h"
      u e
ddxR t' sud„p[=' ràwidRVywrl'’tm( 7
          u
p[s•; inmRl; Îi∑mRÙt;RˇSy .o i√j;"
             RU
p[s;d;ˇSy devSy p[;du.t; punnRv; 8
rˇ_;©ë≤ltl* p;d* ttStSy sur;…cRt*
p[,My ≤xrs; ivp[; hWRgÌdy; …gr; 9
’t;Ô≤lStd; ˙∑o iviSmtí pun" pun"
               u
ÎÇ; t' prm;Tm;n' s'Stotumpc£me 10
m;kú<@ºy ¨v;c
devdev jg•;q m;y;b;lvpu/r   R
];ih m;' c;®pµ;= du"≤%t' xr,;gtm( 11
s't¢oåiSm sur≈eœ s'vt;R:yen viˆn;
a©;rvWR.It' c ];ih m;' pu®Woˇm 12
xoiWtí p[c<@ºn v;yun; jgd;yun;
iv◊loåh' tq; ≈;NtS];ih m;' pu®Woˇm 13
t;iptí tx;m;Tyw" p[ly;vtRk;id…."
n x;≤Ntm…/gCz;…m ];ih m;' pu®Woˇm 14
tOiWtí =u/;iv∑o du"≤%tí jgTpte
];t;r' n;] pXy;…m ];ih m;' pu®Woˇm 15
aiSm•ek;,Rve `ore ivn∑e scr;cre
n c;Ntm…/gCz;…m ];ih m;' pu®Woˇm 16
       e
tvodre c devx my; Î∑' cr;crm(
iviSmtoåh' ivW<,í ];ih m;' pu®Woˇm 17
s's;reåiSm…•r;lMbe p[sId pu®Woˇm
               316
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]p[sId ivbu/≈eœ p[sId ivbu/ip[y 18
p[sId ivbu/;' n;q p[sId ivbu/;ly
p[sId svRlokÉx jgTk;r,k;r, 19
p[sId svR’∂ºv p[sId mm .U/r
               U
p[sId s≤ll;v;s p[sId m/usdn 20
p[sId kml;k;Nt p[sId i]dxeêr
p[sId k˘skÉxIfl p[sId;·r∑n;xn 21
p[sId ’„, dwTyfl p[sId dnuj;Ntk
p[sId mqur;v;s p[sId ydunNdn 22
p[sId x£;vrj p[sId vrd;Vyy
Tv' mhI Tv' jl' dev Tvm…¶STv' smIr," 23
Tv' n.STv' mníwv Tvmh'k;r Ev c
Tv' bu≤ı" p[’itíwv sÊv;¥;STv' jgTpte 24
pu®WSTv' jg√‰;pI pu®W;dip coˇm"
Tv…m≤N{y;…, sv;R…, xBd;¥; ivWy;" p[.o 25
Tv' idKp;l;í /m;Rí ved; yD;" sd≤=,;"
Tv…mN{STv' ≤xvo devSTv' hivSTv' ¸t;xn" 26
         e
Tv' ym" iptOr;$(dv Tv' r=o…/pit" Svym(
v®,STvmp;' n;q Tv' v;yuSTv' /neêr" 27
TvmIx;nSTvmnNtSTv' g,exí W<mu%"
vsvSTv' tq; ®{;STvm;idTy;í %ecr;" 28
d;nv;STv' tq; y=;STv' dwTy;" sm®Ì,;"
…sı;í;Psrso n;g; gN/v;RSTv' sc;r,;" 29
iptro v;l≤%Ly;í p[j;n;' ptyoåCyut
munySTvmOiWg,;STvm…ên* inx;cr;" 30
aNy;í j;tySTv' ih y≤Tk˘…c∆Ivs'…Dtm(
                    317
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
ik˘ c;] b¸noˇ_Én b[˜;idStMbgocrm( 31
.Ut' .Vy' .iv„y' c Tv' jgTscr;crm(
                u
yˇe Âp' pr' dev kÀ$Sqmcl' /[vm( 32
b[˜;¥;St• j;n≤Nt kqmNyeåLpme/s"
dev xuıSv.;voå…s inTySTv' p[’te" pr" 33
aVyˇ_" x;êtoånNt" svRVy;pI mheêr"
Tvm;k;x" pr" x;Nto ajSTv' iv.urVyy" 34
       R
Ev' Tv;' ingu,' Stotu' k" xKnoit inrÔnm(
Stutoå…s yNmy; dev ivklen;Lpcets;
        e
tTsv| devdevx =NtumhR…s c;Vyy 35
  îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de .gvTStvinÂp,' n;m
             pçpç;xˇmoå?y;y" 55

            aq W$(pç;xˇmoå?y;y"
         ivStre, iv„,um;kú<@ºys'v;dkqnm(
                b[˜ov;c
              e
îTq' StutStd; ten m;kú<@ºyn .o i√j;"
p[It" p[ov;c .gv;Nme`gM.Iry; …gr; 1
≈I.gv;nuv;c
 U
b[ih k;m' muin≈eœ yˇe mn…s vtRte
dd;…m sv| ivp[WRe mˇo yd….v;Hz…s 2
b[˜ov;c
≈uTv; s vcn' ivp[;" ≤xxoStSy mh;Tmn"
¨v;c prmp[Ito muinStÌtm;ns" 3
m;kú<@ºy ¨v;c
D;tu…mCz;…m dev Tv;' m;y;' vw tv coˇm;m(
                318
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]        e
TvTp[s;d;∞ devx SmOitnR p·rhIyte 4
&tmNt" xrIre, stt' pyRvitRtm(
îCz;…m pu<@rIk;= D;tu' Tv;mhmVyym( 5
îh .UTv; ≤xxë" s;=;≤Tk˘ .v;nvitœte
          e
pITv; jgidd' svRmtd;:y;tumhR…s 6
ikmq| c jgTsv| xrIrSq' tv;n`
ikyNt' c Tvy; k;l…mh Sqeym·r'dm 7
         e U
D;tu…mCz;…m devx b[ih svRmxeWt"
Tvˇ" kmlpT];= ivStre, yq;tqm(
mhdetd…cNTy' c ydh' Î∑v;Np[.o 8
b[˜ov;c
îTyuˇ_" s td; ten devdevo mh;¥uit"
s;NTvyNs td; v;Kymuv;c vdt;' vr" 9
≈I.gv;nuv;c
k;m' dev;í m;' ivp[ nih j;n≤Nt tÊvt"
tv p[ITy; p[v+y;…m yqed' ivsOj;Myhm( 10
iptO.ˇ_oå…s ivp[WRe m;mev xr,' gt"
              [
tto Î∑oåiSm te s;=;d(b˜cy| c te mht( 11
a;po n;r; îit pur; s'D;kmR ’t' my;
ten n;r;y,oåSMyuˇ_o mm t;STvyn' sd; 12
ah' n;r;y,o n;m p[.v" x;êtoåVyy"
       U
iv/;t; svR.t;n;' s'ht;R c i√joˇm 13
ah' iv„,urh' b[˜; x£í;ip sur;…/p"
             e
ah' vw≈v,o r;j; ym" p[t;…/pStq; 14
ah' ≤xví somí kXypí p[j;pit"
ah' /;t; iv/;t; c yDí;h' i√joˇm 15
                    319
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
a…¶r;Sy' ≤=it" p;d* cN{;idTy* c locne
  R
¥*mU/;R %' idx" ≈o]e tq;p" Sveds'.v;" 16
              R
sidx' c n." k;yo v;yumn…s me iSqt"
my; £tuxtw·r∑' b¸….í;¢d≤=,w" 17
yjNte vedivduWo m;' devyjne iSqtm(
pO…qVy;' =i]yeN{;í p;…qRv;" SvgRk;iÕ," 18
yjNte m;' tq; vwXy;" SvgRlok…jgIWv"
ctu"smu{pyRNt;' me®mNdr.UW,;m( 19
                '
xeWo .UTv;hmeko ih /;ry;…m vsu/r;m(
v;r;h' Âpm;Sq;y mmey' jgtI pur; 20
            R
m∆m;n; jle ivp[ vIye,;iSm smuıt; »
a…¶í v;@vo ivp[ .UTv;h' i√jsˇm 21
ipb;Myp" sm;iv∑St;íwv ivsOj;Myhm(
b[˜ vK]' .uj* =]mUÂ me s'…≈t; ivx" 22
p;d* xU{; .vNtIme iv£me, £me, c
             Re
AGved" s;mvedí yjuvdSTvqvR," 23
      R
mˇ" p[;du.vNTyete m;mev p[ivx≤Nt c
               u
yty" x;≤Ntprm; yt;Tm;no bu.Tsv" 24
k;m£o/√πWmuˇ_; in"s©; vItkLmW;"
sÊvSq; inrh'k;r; inTym?y;Tmkoivd;" 25
m;mev stt' ivp[;…íNtyNt ¨p;ste
ah' s'vtRko Jyoitrh' s'vtRkoånl" 26
         R
ah' s'vtRk" sUySTvh' s'vtRkoåinl"
t;r;Âp;…, ÎXyNte y;Nyet;in n.Stle 27
mm vw romkÀp;…, iv≤ı Tv' i√jsˇm
rà;kr;" smu{;í svR Ev ctuidRx" 28
                320
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]vsn' xyn' cwv inly' cwv iv≤ı me
k;m" £o/í hWRí .y' mohStqwv c 29
mmwv iv≤ı Âp;…, sv;R<yet;in sˇm
p[;“uv≤Nt nr; ivp[ yT’Tv; kmR xo.nm( 30
sTy' d;n' tpíog[mih's;' svRjNtuWu
mi√/;nen iviht; mm dehivc;·r," 31
my;…..UtivD;n;íe∑y≤Nt n k;mt"
sMyGvedm/Iy;n; yjNto iviv/wm%" 32 R w
x;Nt;Tm;no …jt£o/;" p[;“uv≤Nt i√j;ty"
             Ru
p[;¢u' xKyo n cwv;h' nrwd„’tkmR…." 33
       w     R
lo.;…..Ut" ’p,wrn;ywr’t;Tm…."
tNm;' mh;fl' iv≤ı nr;,;' .;ivt;Tmn;m( 34
  u
sud„p[;p' ivmU!;n;' m;' k⁄yoginWeiv,;m(
yd; yd; ih /mRSy Gl;in.Rvit sˇm 35
a>yuTq;nm/mRSy td;Tm;n' sOj;Myhm(
dwTy; ih's;nurˇ_;í av?y;" sursˇmw" 36
r;=s;í;ip lokÉåiSmNydoTpTSy≤Nt d;®,;"
      [ U    e
td;h' s'psy;…m gOhWu pu<ykmR,;m( 37
p[iv∑o m;nuW' deh' sv| p[xmy;Myhm(
sOÇ; devmnu„y;'í gN/voRrgr;=s;n( 38
Sq;vr;…, c .Ut;in s'hr;My;Tmm;yy;
        R
kmRk;le pundehmnu…cNTy sOj;Myhm( 39
a;ivXy m;nuW' deh' my;Rd;bN/k;r,;t(
êet" ’tyuge /mR" Xy;mS]et;yuge mm 40
rˇ_o √;prm;s;¥ ’„," k≤lyuge tq;
]yo .;g; Á/mRSy tiSmNk;le .v≤Nt c 41
                    321
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
aNtk;le c s'p;[ ¢e k;lo .UTv;itd;®,"
]wloKy' n;xy;Myek" sv| Sq;vrj©mm( 42
ah' i]/m;R ivê;Tm; svRloksu%;vh"
a….•" svRgoånNto ˙WIkÉx ¨®£m" 43
k;lc£˘ ny;Myeko b[˜Âp' mmwv tt(
      U     U
xmn' svR.t;n;' svR.t’to¥mm( 44
Ev' p[…,iht" sMyÑm;Tm; muinsˇm
   Ue
svR.tWu ivp[Ne { n c m;' veiˇ kín 45
svRlokÉ c m;' .ˇ_;" pUjy≤Nt c svRx"
y∞ ik˘…cÊvy; p[;¢' m…y Klex;Tmk˘ i√j 46
su%ody;y tTsv| ≈eyse c tv;n`
y∞ ik˘…cÊvy; lokÉ Î∑' Sq;vrj©mm( 47
iviht" svR Ev;s* my;Tm; .Ut.;vn"
ah' n;r;y,o n;m xƒc£gd;/r" 48
y;v¥ug;n;' ivp[WRe shß' p·rvtRte
t;vTSvip…m ivê;Tm; svRivê;in mohyn( 49
Ev' svRmh' k;l…mh;se muinsˇm
              [
a≤xxë" ≤xxuÂpe, y;vd(b˜; n bu?yte 50
my; c dˇo ivp[Ne { vrSte b[˜Âip,;
       e
as’Tp·rtu∑n ivp[iWRg,pU…jt 51
   e
svRmk;,Rv' ’Tv; n∑e Sq;vrj©me
ingRtoå…s my;D;tSttSte d≤xRt' jgt( 52
a>yNtr' xrIrSy p[iv∑oå…s yd; mm
ÎÇ; lok˘ smSt' ih iviSmto n;vbu?yse 53
ttoå…s vK];i√p[WRe &t' in"s;·rto my;
               322
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]               Re    w
a;:y;tSte my; c;Tm; duDyo ih sur;sur" 54
y;vTs .gv;Nb[˜; n bu?yet mh;tp;"
t;vÊv…mh ivp[WRe iv≈B/ír vw su%m( 55
tto ivbuıe tiSm'Stu svRlokipt;mhe
Eko .Ut;in ß+y;…m xrIr;…, i√joˇm 56
              u
a;k;x' pO…qvI' Jyoitv;Ry" s≤llmev c
lokÉ y∞ .ve≤Tk˘…cidh Sq;vrj©mm( 57
b[˜ov;c
EvmuKTv; td; ivp[;" punSt' p[;h m;/v"
pU,eR yugshße tu me`gM.IrinSvn" 58
≈I.gv;nuv;c
    U
mune b[ih ydq| m;' Stutv;Nprm;qRt"
         π
vr' vO,I„v yCz^œ' dd;…m n…cr;dhm( 59
a;yu„m;n…s dev;n;' m∫ˇ_oå…s Î!v[t"
                 u
ten Tvm…s ivp[Ne { pundIR`;Ryr;“uih 60
b[˜ov;c
≈uTv; v;,I' xu.;' tSy ivloKy s td; pun"
mU›;R inpTy shs; p[,My punrb[vIt( 61
m;kú<@ºy ¨v;c
       e
Î∑' pr' ih devx tv Âp' i√joˇm
mohoåy' ivgt" sTy' Tv…y Î∑e tu me hre 62
Evmevmh' n;q îCzπy' TvTp[s;dt"
lok;n;' c iht;q;Ry n;n;.;vp[x;Ntye 63
             [
xwv.;gvt;n;' c v;d;qRpitWe/km(
aiSmN=e]vre pu<ye inmRle pu®Woˇme 64
≤xvSy;ytn' dev kro…m prm' mht(
                    323
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
p[itϼy tq; t] tv Sq;ne c x'krm( 65
tto D;Sy≤Nt lokÉåiSm•ekmUtIR hrIêr*
p[Tyuv;c jg•;q" s punSt' mh;muinm( 66
≈I.gv;nuv;c
ydetTprm' dev' k;r,' .uvneêrm(
≤l©m;r;/n;q;Ry n;n;.;vp[x;Ntye 67
mm;id∑en ivp[Ne { k⁄® xI`[' ≤xv;lym(
tTp[.;v;iCzvlokÉ itœ Tv' c tq;=ym( 68
≤xve s'Sq;ipte ivp[ mm s'Sq;pn' .vet(
n;vyorNtr' ik˘…cdek.;v* i√/; ’t* 69
yo ®{" s Svy' iv„,uyoR iv„,u" s mheêr"
¨.yorNtr' n;iSt pvn;k;xyo·rv 70
moihto n;….j;n;it y Ev g®@?vj"
vOW?vj" s Eveit i]purfl' i]locnm( 71
tv n;m;i˚t' tSm;Tk⁄® ivp[ ≤xv;lym(
¨ˇre devdevSy k⁄® tIq| suxo.nm( 72
m;kú<@ºyÓdo n;m nrlokÉWu iv≈ut"
.iv„yit i√j≈eœ svRp;pp[,;xn" 73
b[˜ov;c
îTyuKTv; s td; devSt]wv;Ntr/Iyt
m;kú<@ºy' muin≈eœ;" svRVy;pI jn;dRn" 74
  îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de m;kú<@ºySy ≈I.gv∂xRn'
           n;m W$(pç;xˇmoå?y;y" 56

           aq s¢pç;xˇmoå?y;y"
            pçtIqRiv…/v,Rnm(
                324
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]                b[˜ov;c
at" pr' p[v+y;…m pçtIqRiv…/' i√j;"
             e
yTfl' ò;nd;nen devt;p[=,en c 1
m;kú<@ºyÓd' gTv; nríodÑü%" xu…c"
inm∆eˇ] v;r;'S]Iinm' mN]mudIryet( 2
s's;rs;gre m¶' p;pg[Stmcetnm(
];ih m;' .gne]fl i]pur;re nmoåStu te 3
nm" ≤xv;y x;Nt;y svRp;phr;y c
         e
ò;n' kro…m devx mm nXytu p;tkm( 4
n;….m;]e jle ò;Tv; iv…/v∂ºvt; AWIn(
           '      e
itlodkÉn mitm;≤Nptøí;Ny;'í tpRyt( 5
ò;Tv; tqwv c;cMy tto gCzπiCzv;lym(
p[ivXy devt;g;r' ’Tv; t' i]" p[d≤=,m( 6
       U
mUlmN]e, s'pJy m;kú<@ºySy ceêrm(
a`ore, c .o ivp[;" p[…,pTy p[s;dyet( 7
i]locn nmSteåStu nmSte x≤x.UW,
];ih m;' Tv' ivÂp;= mh;dev nmoåStu te 8
m;kú<@ºyÓde Tvev' ò;Tv; ÎÇ; c x'krm(
dx;n;même/;n;' fl' p[;“oit m;nv" 9
     R   u
p;pw" svwivRinmRˇ_" ≤xvlok˘ s gCzit
t] .uKTv; vr;N.og;Ny;vd;.Uts'Plvm( 10
îhlok˘ sm;s;¥ .vei√p[o b¸≈ut"
x;'kr' yogm;s;¥ tto mo=mv;“uy;t( 11
kLpvO=' tto gTv; ’Tv; t' i]" p[d≤=,m(
pUjyeTpry; .KTy; mN]e,;nen t' v$m( 12
ao' nmo Vyˇ_Âp;y mh;p[lyk;·r,e
                    325
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
mh{sopiv∑;y Nyg[o/;y nmoåStu te 13
amrSTv' sd; kLpe hreí;ytn' v$
Nyg[o/ hr me p;p' kLpvO= nmoåStu te 14
.KTy; p[d≤=,' ’Tv; nTv; kLpv$' nr"
shs; muCyte p;p;∆I,RTvc îvorg" 15
z;y;' tSy sm;£My kLpvO=Sy .o i√j;"
b[˜hTy;' nro jÁ;Tp;pe„vNyeWu k; kq; 16
         U
ÎÇ; ’„,;©s'.t' b[˜tejomy' prm(
Nyg[o/;’itk˘ iv„,u' p[…,pTy c .o i√j;" 17
r;jsUy;ême/;>y;' fl' p[;“oit c;…/km(
        »
tq; Svv'xmuıTy iv„,ulok˘ s gCzit 18
vwntey' nmS’Ty ’„,Sy purt" iSqtm(
       u       u e
svRp;pivinmRˇ_Stto iv„,upr' v[jt( 19
ÎÇ; v$' vwntey' y" pXyeTpu®Woˇmm(
s'kWR,' su.{;' c s y;it prm;' gitm( 20
p[ivXy;ytn' iv„,o" ’Tv; t' i]" p[d≤=,m(
s'kWR,' SvmN]e, .KTy;pUJy p[s;dyet( 21
nmSte hl/Og;[ m nmSte muxl;yu/
nmSte revtIk;Nt nmSte .ˇ_vTsl 22
nmSte b≤ln;' ≈eœ nmSte /r,I/r
                 R
p[lMb;re nmSteåStu ];ih m;' ’„,pUvj 23
Ev' p[s;¥ c;nNtmjey' i]dx;…cRtm(
kìl;s≤x%r;k;r' cN{;Tk;Nttr;nnm( 24
nIlvS]/r' dev' f,;ivk$mStkm(
mh;bl' hl/r' k⁄<@lwkiv.UiWtm( 25
r*ih,ey' nro .KTy; l.ed….mt' flm(
                326
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]        u
svRp;pwivRinmRˇ_o iv„,ulok˘ s gCzit 26
a;.Uts'Plv' y;v∫⁄KTv; t] su%' nr"
pu<y=y;idh;gTy p[vre yo…gn;' k⁄le 27
b[;˜,p[vro .UTv; svRx;S];qRp;rg"
                  R
D;n' t] sm;s;¥ mu·ˇ_' p[;“oit dul.;m( 28
Evm>yCyR h≤ln' tt" ’„,' ivc=,"
√;dx;=rmN]e, pUjyeTsusm;iht" 29
i√W$(kv,RmN]e, .KTy; ye pu®Woˇmm(
pUjy≤Nt sd; /Ir;Ste mo=' p[;“uv≤Nt vw 30
n t;' git' sur; y;≤Nt yo…gno nwv somp;"
y;' git' y;≤Nt .o ivp[; √;dx;=rtTpr;" 31
     w
tSm;ˇenv mN]e, .KTy; ’„,' jgÌu®m(
  U
s'pJy gN/pu„p;¥w" p[…,pTy p[s;dyet( 32
jy ’„, jg•;q jy sv;R`n;xn
jy c;,UrkÉ≤xfl jy k˘sinWUdn 33
jy pµpl;x;= jy c£gd;/r
jy nIl;MbudXy;m jy svRs%p[d 34u
jy dev jgTpUJy jy s's;rn;xn
jy lokpte n;q jy v;Hz;flp[d 35
s's;rs;gre `ore in"s;re du"%fÉinle
£o/g[;h;k⁄le r*{e ivWyodks'Plve 36
              uu
n;n;rogo…mRk≤lle moh;vtRsdStre
inm¶oåh' sur≈eœ ];ih m;' pu®Woˇm 37
         e
Ev' p[s;¥ devx' vrd' .ˇ_vTslm(
svRp;phr' dev' svRk;mflp[dm( 38
pIn;'s' i√.uj' ’„,' pµpT];yte=,m(
                    327
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
mhorSk˘ mh;b;hu' pItvS]' xu.;nnm( 39
xƒc£gd;p;…,' muk$;©d.UW,m(⁄
       u
svRl=,s'yˇ_' vnm;l;iv.UiWtm( 40
ÎÇ; nroåÔ≤l' ’Tv; d<@vTp[…,pTy c
aême/shß;,;' fl' p[;“oit vw i√j;" 41
         R
yTfl' svRtIqeWu ò;ne d;ne p[k°itRtm(
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 42
yTfl' svRrà;¥w·r∑e b¸suv,RkÉ
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 43
       ee
yTfl' svRvdWu svRyDeWu yTflm(
tTfl' smv;“oit nr" ’„,' p[,My c 44
            e
yTfl' svRd;nen v[tn inymen c
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 45
          w R
tpo….ivRiv/w®g[yTfl' smud;˙tm(
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 46
        R      e
yTfl' b[˜cye, sMyKcI,Rn tT’tm(
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 47
yTfl' c gOhSqSy yqoˇ_;c;rvitRn"
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 48
yTfl' vnv;sen v;np[SqSy k°itRtm(
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 49
s'Ny;sen yqoˇ_Én yTfl' smud;˙tm(
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 50
ik˘ c;] b¸noˇ_Én m;h;TMye tSy .o i√j;"
                   R
ÎÇ; ’„,' nro .KTy; mo=' p[;“oit dul.m( 51
    u
p;pwivRmˇ_" xuı;Tm; kLpkoi$smu∫vw"
                328
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(     [Brahma PurŒna]           R
…≈y; prmy; yuˇ_" svw" smuidto gu," 52 w
         e
svRk;msmOın ivm;nen suvcRs;
        »      u e
i]s¢k⁄lmuıTy nro iv„,upr' v[jt( 53
t] kLpxt' y;v∫⁄KTv; .og;Nmnorm;n(
                  Ru
gN/v;RPsrsw" s;/| yq; iv„,uítu.j" 54
CyutStSm;idh;y;to ivp[;,;' p[vre k⁄le
       e
svRD" svRvdI c j;yte gtmTsr" 55
Sv/mRinrt" x;Nto d;t; .Utihte rt"
a;s;¥ vw„,v' D;n' tto mu·ˇ_mv;“uy;t( 56
    U
tt" s'pJy mN]e, su.{;' .ˇ_vTsl;m(
p[s;dyeˇto ivp[;" p[…,pTy ’t;Ô≤l" 57
nmSte svRge deiv nmSte xu.s*:yde
];ih m;' pµpT];≤= k;Ty;yin nmoåStu te 58
Ev' p[s;¥ t;' devI' jgı;]I' jg≤ıt;m(
bldevSy .…gnI' su.{;' vrd;' ≤xv;m( 59
               u e
k;mgen ivm;nen nro iv„,upr' v[jt(
a;.Uts'Plv' y;vT£°…@Tv; t] devvt( 60
îh m;nuWt;' p[;¢o b[;˜,o vediv∫vet(
                 u
p[;Py yog' hreSt] mo=' c l.te /[vm( 61
  îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de ’„,dxRnm;h;TMy' n;m
            s¢pç;xˇmoå?y;y" 57

            aq;∑pç;xˇmoå?y;y"
            nr…s'hm;h;TMyv,Rnm(
               b[˜ov;c
Ev' ÎÇ; bl' ’„,' su.{;' p[…,pTy c
                    329
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
                  u
/m| c;q| c k;m' c mo=' c l.te /[vm( 1
in„£My devt;g;r;T’t’Tyo .ve•r"
            [ e
p[,My;ytn' pí;d(vjˇ] sm;iht" 2
             R
îN{nIlmyo iv„,uy];Ste v;luk;vOt"
              u e
aNt/;Rngt' nTv; tto iv„,upr' v[jt( 3
   e
svRdvmyo yoås* htv;nsuroˇmm(
s a;Ste t] .o ivp[;" …s'h;/R’tivg[h" 4
.KTy; ÎÇ; tu t' dev' p[,My nrkÉsrIm(
         R
muCyte p;tkìmTyR" smStwn;R] s'xy" 5
nr…s'hSy ye .ˇ_; .v≤Nt .uiv m;nv;"
n teW;' du„’t' ik˘…cTfl' Sy;¥¥dI‚Pstm( 6
      [
tSm;TsvRpyàen nr…s'h' sm;≈yet(
    R
/m;Rqk;mmo=;,;' fl' ySm;Tp[yCzit 7
muny Ëcu"
                 R
m;h;TMy' nr…s'hSy su%d' .uiv dul.m(
yq; kqyse dev ten no ivSmyo mh;n( 8
p[.;v' tSy devSy ivStre, jgTpte
          U
≈otu…mCz;mhe b[ih pr' k*tUhl' ih n" 9
       º
yq; p[sIde∂voås* nr…s'ho mh;bl"
           U
.ˇ_;n;mupk;r;y b[ih dev nmoåStu te 10
p[s;d;•r…s'hSy y; .vNTy] …sıy"
 U
b[ih t;" k⁄® c;Sm;k˘ p[s;d' p[ipt;mh 11
b[˜ov;c
Í,u?v' tSy .o ivp[;" p[.;v' gdto mm
        e
a…jtSy;p[mySy .u·ˇ_mu·ˇ_p[dSy c 12
k" xKnoit gu,;Nvˇ_⁄' smSt;'StSy .o i√j;"
                330
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]…s'h;/R’tdehSy p[v+y;…m sm;st" 13
y;" k;…íiTsıyí;] ≈UyNte dwvm;nuW;"
p[s;d;ˇSy t;" sv;R" …s?y≤Nt n;] s'xy" 14
SvgeR mTyeR c p;t;le id=u toye pure nge
p[s;d;ˇSy devSy .vTyVy;ht; git" 15
as;?y' tSy devSy n;STy] scr;cre
nr…s'hSy .o ivp[;" sd; .ˇ_;nuk‚Mpn" 16
iv/;n' tSy v+y;…m .ˇ_;n;mupk;rkm(
       w
yen p[sIde∞v;s* …s'h;/R’tivg[h" 17
          R
Í,u?v' muinx;dUl;" kLpr;j' sn;tnm(
nr…s'hSy tÊv' c y• D;t' sur;sur" 18 w
         w
x;ky;vkmUlStu flip<y;ksˇ_⁄k"       ì
            e
pyo.=e, ivp[Ne {; vtRyTs;/koˇm" 19
koxk*pInv;s;í ?y;nyuˇ_o …jte≤N{y"
                '
ar<ye ivjne dexe pvRte …sN/usgme 20
ËWre …sı=e]e c nr…s'h;≈me tq;
p[itœ;Py Svy' v;ip pUj;' ’Tv; iv/;nt" 21
√;dXy;' xuKlp=Sy ¨po„y muinpugv;" '
jpeLl=;…, vw …v'xNmns; s'yte≤N{y" 22
¨pp;tkyuˇ_í mh;p;tks'yt"  u
muˇ_o .veˇto ivp[;" s;/ko n;] s'xy" 23
               U
’Tv; p[d≤=,' t] nr…s'h' p[pjyet(
           Rw
pu<ygN/;id…./Up" p[,My ≤xrs; p[.m( 24 u
  R
kpUrcNdn;ˇ_;in j;tIpu„p;…, mStkÉ
p[d¥;•r…s'hSy tt" …s≤ı" p[j;yte 25
        R
.gv;NsvRk;yeWu n Kv…cTp[ithNyte
                    331
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
            R[
tej" so!ü' n xˇ_;" Syub˜®{;dy" sur;" 26
ik˘ pund;Rnv; lokÉ …sıgN/vRm;nuW;"
iv¥;/r; y=g,;" sik˘nrmhorg;" 27
               É
mN]' y;n;sur;NhNtu' jpNTyekåNys;/k;"
te sveR p[ly' y;≤Nt ÎÇ;idTy;…¶vcRs" 28
s’∆¢' tu kvc' r=eTsvRmp{vm(u
i√jR¢' kvc' idVy' r=te devd;nv;t( 29
gN/v;R" ik˘nr; y=; iv¥;/rmhorg;"
.Ut;" ipx;c; r=;'…s ye c;Nye p·rpiNqn" 30
i]jR¢' kvc' idVym.e¥' c sur;sur" w
√;dx;>yNtre cwv yojn;n;' i√joˇm;" 31
r=te .gv;Ndevo nr…s'ho mh;bl"
tto gTv; …bl√;rmupo„y rjnI]ym( 32
pl;xk;œŸ" p[Jv;Ly .gvNt' ¸t;xnm(
pl;xs…m/St] ju¸y;≤T]m/uPlut;" 33
        R
√π xte i√jx;dUl; vW$(k;re, s;/k"
tto ivvr√;r' tu p[k$' j;yte =,;t( 34
tto ivxeˇu in"x˚÷ kvcI ivvr' bu/"
gCzt" s'k$' tSy tmomohí nXyit 35
r;jm;gR" suivStI,oR ÎXyte .[mr;…jt"
nr…s'h' Smr'St] p;t;l' ivxte i√j;" 36
gTv; t] jpeˇÊv' nr…s'h;:ymVyym(
tt" S]I,;' shß;…, vI,;v;dnkmR,;m( 37
ingRCz≤Nt puro ivp[;" Sv;gt' t; vd≤Nt c
  e
p[vxy≤Nt t; hSte gOhITv; s;/kÉêrm( 38
tto rs;yn' idVy' p;yy≤Nt i√joˇm;"
                332
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]pItm;]e idVydeho j;yte sumh;bl" 39
£°@te sh kNy;….y;Rvd;.Uts'Plvm(
        e
….•deho v;sudve lIyte n;] s'xy" 40
yd; n rocte v;sStSm;…•gRCzte pun"
pØ÷ xUl' c %@±g' c rocn;' c m…,' tq; 41
rs' rs;yn' cwv p;duk;Ônmev c
’„,;…jn' muin≈eœ; gui$k;' c mnohr;m( 42
km<@lu' c;=sU]' yi∑' s'jIvnI' tq;
…sıiv¥;' c x;S];…, gOhITv; s;/kÉêr" 43
Jvl√iˆSf⁄≤l©o…mR-vei∑t' i]≤x%' ˙id
s’•‰St' dheTsv| vO…jn' jNmkoi$jm( 44
ivWe NySt' ivW' hNy;Tk⁄œ' hNy;ˇn* iSqtm(
     U
Svdehe .[,hTy;id ’Tv; idVyen xu?yit 45
mh;g[hgOhIteWu Jvlm;n' iv…cNtyet(
             u
˙dNte vw tt" xI`[' nXyeyd;R®,; g[h;" 46
b;l;n;' k<#kÉ bı' r=; .vit inTyx"
g<@ip<@klUt;n;' n;xn' k⁄®te /[vm( 47u
Vy;…/j;te s…m≤∫í `Ot=Ire, homyet(
i]s'?y' m;smek˘ tu svRrog;iNvn;xyet( 48
as;?y' tu n pXy;…m ]wloKye scr;cre
                    u
y;' y;' k;myte …s≤ı' t;' t;' p[;“oit s /[vm( 49
a∑oˇrxt' TvekÉ pUj…yTv; mOg;…/pm(
mOiˇk;" s¢ vLmIkÉ Xmx;ne c ctu„pqe 50
rˇ_cNdns'…m≈; gv;' =Ire, lo@yet(
…s'hSy p[itm;' ’Tv; p[m;,en W@©ël;m( 51
       R
≤lMpeˇq; .UjpT]e rocny; sm;≤l%et(
                    333
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
nr…s'hSy k<#π tu bı±v; cwv ih mN]ivt( 52
jpeTs':y;ivhIn' tu pUj…yTv; jl;xye
y;vTs¢;hm;]' tu jpeTs'y…mte≤N{y" 53
          R
jl;k°,;R muÙten j;yte svRmidnIe
aqv; xu„kvO=;g[e nr…s'h' tu pUjyet( 54
jPTv; c;∑xt' tÊv' vWRNt' ivinv;ryet(
tmev' ipÔkÉ bı±v; .[;myeTs;/koˇm" 55
         R
mh;v;to muÙten a;gCzπ•;] s'xy"
puní /;ryeæT=p[' s¢s¢en v;·r,; 56
aq t;' p[itm;' √;·r in%ne¥Sy s;/k"
go]oTs;do .veˇSy ¨ı»te cwv x;≤Ntd" 57
           R     U
tSm;ˇ' muinx;dUl; .KTy; s'pjyeTsd;
mOgr;j' mh;vIy| svRk;mflp[dm( 58
ivmuˇ_" svRp;pe>yo iv„,ulok˘ s gCzit
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" ≤S]y" xU{;NTyj;ty" 59
  U
s'pJy t' sur≈eœ' .KTy; …s'hvpu/rm(R
        w
muCyNte c;xu.d"uR %wjNR mkoi$smu∫vw" 60
  U
s'pJy t' sur≈eœ' p[;“uvNTy….v;æHztm(
devTvmmrexTv' gN/vRTv' c .o i√j;" 61
y=iv¥;/rTv' c tq;Ny∞;….v;æHztm(
              U
ÎÇ; StuTv; nmS’Tv; s'pJy nrkÉsrIm( 62
p[;“uv≤Nt nr; r;Jy' Svg| mo=' c dul.m(R
nr…s'h' nro ÎÇ; l.ed….mt' flm( 63
   u
inmRˇ_" svRp;pe>yo iv„,ulok˘ s gCzit
                  R
s’∂»Ç; tu t' dev' .KTy; …s'hvpu/rm( 64
       w
muCyte c;xu.d"uR %wjNR mkoi$smu∫vw"
               334
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]s'g;[ me s'k$e dugRe corVy;`[;idpI…@te 65
              e
k;Nt;re p[;,s'dhe ivWviˆjleWu c
                e
r;j;id>y" smu{>yo g[hrog;idpI…@te 66
SmOTv; t' pu®W" svwR r;jg[;mwivRmCyte  u
sUyoRdye yq; n;x' tmoå>yeit mhˇrm( 67
tq; s'dxRne tSy ivn;x' y;NTyup{v;"
gui$k;Ônp;t;l-p;dukÉ c rs;ynm( 68
nr…s'he p[s•e tu p[;“oTyNy;'í v;æHzt;n(
y;Ny;Nk;m;n….?y;yN.jte nrkÉsrIm( 69
t;'St;Nk;m;nv;“oit nro n;STy] s'xy"
          e
ÎÇ; t' devdevx' .KTy;pUJy p[,My c 70
dx;n;même/;n;' fl' dxgu,' l.et(
        R       u  w R
p;pw" svwivRinmRˇ_o gu," svwrl'’t" 71
svRk;msmOı;Tm; jr;mr,v…jRt"
       e
s*v,Rn ivm;nen iki˚,Ij;lm;≤ln; 72
            e
svRk;msmOın k;mgen suvcRs;
           e
t®,;idTyv,Rn muˇ_;h;r;vl‚Mbn; 73
idVyS]Ixtyuˇ_Én idVygN/vRn;idn;
   w          »
k⁄lk…v'xmuıTy devvNmuidt" su%I 74
StUym;noåPsro….í iv„,ulok˘ v[j•r"     e
.uKTv; t] vr;N.og;iNv„,ulokÉ i√joˇm;" 75
      R   Ru
gN/vwrPsrwyˇ_" ’Tv; Âp' ctu.jm(    Ru
mnoÒ;dkr' s*:y' y;vd;.Uts'Plvm( 76
pu<y=y;idh;y;t" p[vre yo…gn;' k⁄le
    Re
ctuvdI .vei√p[o vedved;©p;rg"
vw„,v' yogm;Sq;y tto mo=mv;“uy;t( 77
                    335
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
   îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de nr…s'hm;h;TMyv,Rn'
           n;m;∑pç;xˇmoå?y;y" 58

            aqwkonWi∑tmoå?y;y"
            êetm;/vm;h;TMyv,Rnm(
                b[˜ov;c
        e
anNt;:y' v;sudv' ÎÇ; .KTy; p[,My c
       u
svRp;pivinmRˇ_o nro y;it pr' pdm( 1
my; c;r;…/tí;s* x£É, tdnNtrm(
iv.IW,en r;me, kSt' n;r;/yeTpum;n( 2
                e
êetg©;' nr" ò;Tv; y" pXyeCz™vtm;/vm(
mTSy;:y' m;/v' cwv êet√«p' s gCzit 3
muny Ëcu"
êetm;/vm;h;TMy' vˇ_⁄mhRSyxeWt"
ivStre, jg•;q p[itm;' tSy vw hre" 4
tiSmN=e]vre pu<ye iv:y;te jgtItle
êet;:y' m;/v' dev' kSt' Sq;iptv;Npur; 5
b[˜ov;c
a.UT’tyuge ivp[;" êeto n;m nOpo blI
mitm;N/mRivCzÀr" sTys'/o Î!v[t" 6
ySy r;Jye tu vW;R,;' shß' dx m;nv;"
.vNTy;yu„mNto lok; b;lStiSm• sIdit 7
vtRm;ne td; r;Jye ik˘…cTk;le gte i√j;"
kp;lg*tmo n;m AiW" prm/;…mRk" 8
sutoåSy;j;tdNtí mOt" k;lvx;id≠√j;"
tm;d;y AiW/IRm;•OpSy;≤Ntkm;nyt( 9
                 336
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]ÎÇŸv' nOpit" su¢' k⁄m;r' gtcetsm(
p[itD;mkroi√p[; jIvn;q| ≤xxoStd; 10
r;jov;c
y;vä;lmh' Tven' ymSy sdne gtm(
n;nye s¢r;]e, …ct;' dI¢;' sm;®he 11
b[˜ov;c
               R
EvmuKTv;…stw" pµw" xtwdxxt;idkì"
  U               e
s'pJy c mh;dev' r;j; iv¥;' punjRpt( 12
ait.·ˇ_' tu s'…cNTy nOpSy jgdIêr"
s;'in?ymgmˇu∑oåSmITyuv;c shomy; 13
≈uTvwv' …grmIxSy ivloKy shs; hrm(
.SmidG/' ivÂp;=' xrTk⁄NdeNduvcRsm( 14
   R
x;dUlcmRvsn' xx;˚;i˚tmU/jm(   R
mhI' inpTy shs; p[,My s td;b[vIt( 15
êet ¨v;c
k;®<y' yid me ÎÇ; p[s•oå…s p[.o yid
k;lSy vxm;p•o b;lko i√jpu]k" 16
jIvTveW punb;Rl îTyev' v[tm;ihtm(
akSm;∞ mOt' b;l' inyMy .gvNSvym(
        u
yqoˇ_;yu„ys'yˇ_' =em' k⁄® mheêr 17
b[˜ov;c
êetSywt√c" ≈uTv; mud' p[;p hrStd;
              U
k;lm;D;py;m;s svR.t.y'krm( 18
         R
inyMy k;l' du/W| ymSy;D;kr' i√j;"
                u
b;l' s'jIvy;m;s mOTyomR%gt' pun" 19
             e
’Tv; =em' jgTsv| mun" pu]' s t' i√j;"
                    337
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
deVy; shomy; devSt]wv;Ntr/Iyt 20
           e
Ev' s'jIvy;m;s mun" pu]' nOpoˇm" 21
muny Ëcu"
devdev jg•;q ]wloKyp[.v;Vyy
 U                [
b[ih n" prm' tQy' êet;:ySy c s;'ptm( 22
b[˜ov;c
        R
Í,u?v' muinx;dUl;" svRsÊviht;vhm(
p[v+y;…m yq;tQy' yTpOCzq mm;n`;" 23
m;/vSy c m;h;TMy' svRp;pp[,;xnm(
   u         u
yCz^Tv;….mt;Nk;m;N/[v' p[;“oit m;nv" 24
≈utv;nOiW…." pUv| m;/v;:ySy .o i√j;"
Í,u?v' t;' kq;' idVy;' .yxok;itRn;≤xnIm( 25
s ’Tv; r;Jymek;g[‰' vW;R,;' c shßx"
ivc;yR l*ikk;N/m;RNvwidk;…•ym;'Stq; 26
kÉxv;r;/ne ivp[; in…ít' v[tm;iSqt"
s gTv; prm' =e]' s;gr' d≤=,;≈ym( 27
t$e tiSmHxu.e rMye dexe ’„,Sy c;≤NtkÉ
êetoåq k;ry;m;s p[;s;d' xu.l=,m( 28
/NvNtrxt' cwk˘ devdevSy d≤=,e
     e
tt" êetn ivp[Ne {;" êetxwlmyen c 29
’t" s .gv;Hêeto m;/víN{s'in."
p[itœ;' iv…/v∞£É yqoi∂∑;' Svy' tu s" 30
dÊv; d;n' i√j;it>yo dIn;n;qtpiSvn;m(
aq;nNtrto r;j; m;/vSy c s'in/* 31
mhI' inpTy shs; ao'k;r' √;dx;=rm(
jpNs m*nm;Sq;y m;smek˘ sm;…/n; 32
                338
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]inr;h;ro mh;.;g" sMy‚Gv„,upde iSqt"
        e      u
jp;Nte s tu devx' s'Stotumpc£me 33
êet ¨v;c
       e
ao' nmo v;sudv;y nm" s'kWR,;y c
  u
p[¥ª;y;in®ı;y nmo n;r;y,;y c 34
nmoåStu b¸Âp;y ivêÂp;y ve/se
   R
ingu,;y;p[tKy;‹y xucye xuKlkmR,e 35
ao' nm" pµn;.;y pµg.oR∫v;y c
nmoåStu pµv,;Ry pµhSt;y te nm" 36
ao' nm" pu„kr;=;y shß;=;y mI!üWe
nm" shßp;d;y shß.ujmNyve 37
ao' nmoåStu vr;h;y vrd;y sum/see
v·rœ;y vre<y;y xr<y;y;Cyut;y c 38
ao' nmo b;lÂp;y b;lpµp[.;y c
b;l;kúsomne];y muÔkÉx;y /Imte 39
kÉxv;y nmo inTy' nmo n;r;y,;y c
m;/v;y v·rœ;y goivNd;y nmo nm" 40
                 e
ao' nmo iv„,ve inTy' dev;y vsurtse
    U         u
m/usdn;y nm" xuı;y;'x/r;y c 41
nmo anNt;y sU+m;y nm" ≈IvTs/;·r,e
i]iv£m;y c nmo idVypIt;Mbr;y c 42
sOi∑k]eR nmStu>y' goP]e /;]e nmo nm"
           R
nmoåStu gu,.Ut;y ingu,;y nmo nm" 43
nmo v;mnÂp;y nmo v;mnkmR,e
nmo v;mnne];y nmo v;mnv;ihne 44
nmo rMy;y pUJy;y nmoåSTvVyˇ_Âip,e
                    339
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
ap[tKy;‹y xuı;y nmo .yhr;y c 45
s's;r;,Rvpot;y p[x;Nt;y SvÂip,e
≤xv;y s*MyÂp;y ®{;yoˇ;r,;y c 46
.v.©’te cwv .v.ogp[d;y c
.vs'`;tÂp;y .vsOi∑’te nm" 47
ao' nmo idVyÂp;y som;…¶ê…st;y c
     u É
somsUy;|xkx;y gob[;˜,iht;y c 48
ao' nm AKSvÂp;y pd£mSvÂip,e
AKStut;y nmStu>y' nm AKs;/n;y c 49
ao' nmo yjuW;' /;]e yjUÂp/r;y c
yjuy;RJy;y ju∑;y yjuW;' ptye nm" 50
ao' nm" ≈Ipte dev ≈I/r;y vr;y c
…≈y" k;Nt;y d;Nt;y yo…g…cNTy;y yo…gne 51
ao' nm" s;mÂp;y s;m?vinvr;y c
ao' nm" s;ms*My;y s;myogivde nm" 52
s;ªe c s;mgIt;y ao' nm" s;m/;·r,e
s;myDivde cwv nm" s;mkr;y c 53
nmSTvqvR≤xrse nmoåqvRSvÂip,e
nmoåSTvqvRp;d;y nmoåqvRkr;y c 54
             ì
ao' nmo vj[xIW;Ry m/uk$.`;itne
mhod…/jlSq;y ved;hr,k;·r,e 55
nmo dI¢SvÂp;y ˙WIkÉx;y vw nm"
            e
nmo .gvte tu>y' v;sudv;y te nm" 56
n;r;y, nmStu>y' nmo lokiht;y c
ao' nmo mohn;x;y .v.©kr;y c 57
gitp[d;y c nmo nmo bN/hr;y c
               340
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]]wloKytejs;' k]eR nmStej"SvÂip,e 58
yogIêr;y xuı;y r;m;yoˇr,;y c
su%;y su%ne];y nm" su’t/;·r,e 59
    e
v;sudv;y vN¥;y v;mdev;y vw nm"
deihn;' dehk]eR c .ed.©kr;y c 60
  w R
devv≤Ndtdeh;y nmSte idVym*≤lne
nmo v;sinv;s;y v;sVyvhr;y c 61
ao' nmo vsuk]eR c vsuv;sp[d;y c
nmo yDSvÂp;y yDex;y c yo…gne 62
yityogkrex;y nmo yD;©/;·r,e
s'kWR,;y c nm" p[lMbmqn;y c 63
me``oWSvnoˇI,R-vegl;©l/;·r,e
nmoåStu D;inn;' D;n n;r;y,pr;y, 64
           R
n meåiSt Tv;mOte bN/unrkoˇ;r,e p[.o
atSTv;' svR.;ven p[,to ntvTsl 65
ml' yTk;yj' v;ip m;ns' cwv kÉxv
          e        e
n tSy;NyoåiSt devx =;lkSTv;mOtåCyut 66
s'sg;R…, smSt;in ivh;y Tv;mupiSqt"
s©o meåStu Tvy; s;/Rm;Tml;.;y kÉxv 67
      u
k∑m;pTsud„p;r' s's;r' ve…µ kÉxv
t;p]yp·rÆKl∑Sten Tv;' xr,' gt" 68
EW,;….jRgTsv| moiht' m;yy; tv
a;kiWRt' c lo.;¥wrtSTv;mhm;…≈t" 69
n;iSt ik˘…cTsu%' iv„,o s's;rSqSy deihn"
yq; yq; ih yDex Tv…y cet" p[vtRte 70
tq; flivhIn' tu su%m;Ty≤Ntk˘ l.et(
                    341
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
n∑o ivvekxUNyoåiSm ÎXyte jgd;turm( 71
goivNd ];ih s's;r;Nm;muıt|u TvmhR…s
m¶Sy mohs≤lle in®ˇ;re .v;,Rve
              e
¨ıt;R pu<@rIk;= Tv;mOtåNyo n iv¥te 72
b[˜ov;c
               e
îTq' StutSttSten r;D; êetn .o i√j;"
tiSmN=e]vre idVye iv:y;te pu®Woˇme 73
.·ˇ_' tSy tu s'…cNTy devdevo jgÌu®"
           R Re w RO
a;jg;m nOpSy;g[e svwdvvto h·r" 74
nIljImUts'k;x" pµpT];yte=,"
d/TsudxRn' /Im;Nkr;g[e dI¢m<@lm( 75
=Irodjls'k;xo ivmlíN{s'in."
rr;j v;mhSteåSy p;çjNyo mh;¥uit" 76
p≤=r;j?vj" ≈Im;Ngd;x;©;R…s/OKp[."  u
¨v;c s;/u .o r;jNySy te mit®ˇm;
yid∑' vr .{' te p[s•oåiSm tv;n` 77
b[˜ov;c
≈uTvwv' devdevSy v;Ky' tTprm;mOtm(
p[,My ≤xrsov;c êetStÌtm;ns" 78
êet ¨v;c
y¥h' .gvN.ˇ_" p[yCz vrmuˇmm(
a;b[˜.vn;dU?v| vw„,v' pdmVyym( 79
ivml' ivrj' xuı' s's;r;s©v…jRtm(
tTpd' gNtu…mCz;…m TvTp[s;d;∆gTpte 80
≈I.gv;nuv;c
yTpd' ivbu/;" sveR muny" …sıyo…gn"
               342
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION       b[˜pur;,m(   [Brahma PurŒna]n;….gCz≤Nt y{My' pr' pdmn;mym( 81
y;Sy…s prm' Sq;n' r;Jy;mOtmup;Sy c
sv;|Llok;nit£My mm lok˘ g…m„y…s 82
k°itRStv;] r;jeN{ ]I'Llok;'í g…m„yit
             w
s;'in?y' mm cwv;] svRdv .iv„yit 83
êetg©πit g;Sy≤Nt sveR te devd;nv;"
    e
k⁄x;g[,;ip r;jeN{ êetg;©πymMbu c 84
SpOÇ; Svg| g…m„y≤Nt m∫ˇ_; ye sm;iht;"
yiSTvm;' p[itm;' gCzπNm;/v;:y;' x≤xp[.;m( 85
xƒgo=Irs'k;x;mxeW;`ivn;≤xnIm(
t;' p[,My s’∫KTy; pu<@rIkin.e=,;m( 86
ivh;y svRlok;Nvw mm lokÉ mhIyte
mNvNtr;…, t]wv devkNy;….r;vOt" 87
gIym;ní m/ur' …sıgN/vRsivt" e
.un·ˇ_ ivpul;N.og;Nyqe∑' m;mkì" sh 88
CyutStSm;idh;gTy mnu„yo b[;˜,o .vet(
vedved;©ivCz^Im;N.ogv;'…írjIivt" 89
gj;êrqy;n;!‰o /n/;Ny;vOt" xu…c"
Âpv;Nb¸.;Gyí pu]p*]smiNvt" 90
              e
pu®Woˇm' pun" p[;Py v$mUlåq s;gre
                    e
TyKTv; deh' h·r' SmOTv; tt" x;Ntpd' v[jt( 91
  îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de êetm;/vm;h;TMyv,Rn'
            n;mwkonWi∑tmoå?y;y" 59

                   aq Wi∑tmoå?y;y"
                   smu{ò;niv…/v,Rnm(
                      343
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
                 b[˜ov;c
êetm;/vm;loKy smIpe mTSym;/vm(
Ek;,Rvjle pUv| roiht' Âpm;iSqtm( 1
ved;n;' hr,;q;Ry rs;tltle iSqtm(
…cNt…yTv; ≤=it' sMyˇ_iSmNSq;ne p[itiœtm( 2
a;¥;vtr,' Âp' m;/v' mTSyÂip,m(
              u
p[,My p[,to .UTv; svRd"%;i√muCyte 3
p[y;it prm' Sq;n' y] devo h·r" Svym(
k;le pun·rh;y;to r;j; Sy;TpO…qvItle 4
vTsm;/vm;s;¥ dur;/WoR .ve•r"
d;t; .oˇ_; .ve¥Jv; vw„,v" sTys'gr" 5
yog' p[;Py hre" pí;ˇto mo=mv;“uy;t(
mTSym;/vm;h;TMy' my; s'p·rk°itRtm(
          R
y' ÎÇ; muinx;dUl;" sv;RNk;m;nv;“uy;t( 6
muny Ëcu"
.gvH≈otu…mCz;mo m;jRn' v®,;lye
i£yte ò;nd;n;id tSy;xeWfl' vd 7
b[˜ov;c
         R
Í,u?v' muinx;dUl; m;jRnSy yq;iv…/
.KTy; tu tNmn; .UTv; s'p;[ Py pu<ymuˇmm( 8
             R
m;kú<@ºyÓde ò;n' pUvk;le p[xSyte
   R        e
ctudXy;' ivxeW, svRp;pp[,;xnm( 9
t√Tò;n' smu{Sy svRk;l' p[xSyte
            e
p*,Rm;Sy;' ivxeW, hyme/fl' l.et( 10
m;kú<@ºy' v$' ’„,' r*ih,ey' mhod…/m(
îN{¥uªsríwv pçtIqIRiv…/" SmOt" 11
                344
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]pU…,Rm; Jyeœm;sSy Jyeœ; A=' yd; .vet(
        e
td; gCzπi√xeW, tIqRr;j' pr' xu.m( 12
k;yv;Ñ;nsw" xuıSt∫;vo n;Nym;ns"
   ÷    u
svR√√ivinmRˇ_o vItr;go ivmTsr" 13
kLpvO=v$' rMy' t] ò;Tv; jn;dRnm(
      ⁄
p[d≤=,' p[kvIRt i]v;r' susm;iht" 14
y' ÎÇ; muCyte p;p;Ts¢jNmsmu∫v;t(
pu<y' c;“oit ivpul' git…m∑;' c .o i√j;" 15
tSy n;m;in v+y;…m p[m;,' c yuge yuge
yq;s':y' c .o ivp[;" ’t;idWu yq;£mm( 16
v$' v$eêr' ’„,' pur;,pu®W' i√j;"
v$Sywt;in n;m;in k°itRt;in ’t;idWu 17
yojn' p;dhIn' c yojn;/| td/Rkm(
p[m;,' kLpvO=Sy ’t;d* p·rk°itRtm( 18
yqoˇ_Én tu mN]e, nmS’Tv; tu t' v$m(
d≤=,;….mu%o gCzπıNvNtrxt]ym( 19
y];s* ÎXyte iv„,u" SvgR√;r' mnormm(
                u
s;gr;M."sm;’∑' k;œ' svRg,;iNvtm( 20
p[…,pTy ttSt' .o" p·rpUJy tt" pun"
              R[
muCyte svRrog;¥wStq; p;pwgh;id…." 21
    e
¨g[sn' pur; ÎÇ; SvgR√;re, s;grm(
gTv;cMy xu…cSt] ?y;Tv; n;r;y,' prm( 22
Nysed∑;=r' mN]' pí;ıStxrIryo"
ao' nmo n;r;y,;yeit y' vd≤Nt mnIiW," 23
          R
ik˘ k;y| b¸….mRN]wmnoiv.[mk;rkì"
                 R
ao' nmo n;r;y,;yeit mN]" sv;Rqs;/k" 24
                    345
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
        u
a;po nrSy sUnTv;•;r; îtIh k°itRt;"
iv„,oSt;STvyn' pUv| ten n;r;y," SmOt" 25
n;r;y,pr; ved; n;r;y,pr; i√j;"
n;r;y,pr; yD; n;r;y,pr;" i£y;" 26
n;r;y,pr; pOQvI n;r;y,pr' jlm(
n;r;y,pro viˆn;Rr;y,pr' n." 27
n;r;y,pro v;yun;Rr;y,pr' mn"
ah'k;rí bu≤ıí ¨.e n;r;y,;TmkÉ 28
.Ut' .Vy' .iv„y' c y≤Tk˘…c∆Ivs'…Dtm(
SqUl' sU+m' pr' cwv sv| n;r;y,;Tmkm( 29
xBd;¥; ivWy;" sveR ≈o];dInI≤N{y;…, c
p[’it" pu®Wíwv sveR n;r;y,;Tmk;" 30
jle Sqle c p;t;le SvgRlokÉåMbre nge
                 u
av∑>y îd' svRm;Ste n;r;y," p[." 31
ik˘ c;] b¸noˇ_Én jgdet∞r;crm(
b[˜;idStMbpyRNt' sv| n;r;y,;Tmkm( 32
n;r;y,;Tpr' ik˘…c•eh pXy;…m .o i√j;"
ten Vy;¢…md' sv| ÎXy;ÎXy' cr;crm( 33
a;po Á;ytn' iv„,o" s c Ev;M.s;' pit"
tSm;dPsu Smre…•Ty' n;r;y,m`;phm( 34
         e
ò;nk;le ivxeW, copSq;y jle xu…c"
Smre•;r;y,' ?y;yeıSte k;ye c ivNyset( 35
ao'k;r' c nk;r' c a©ëœº hStyoNyRst(e
   wR
xeWhSttl' y;vˇjRNy;idWu ivNyset( 36
ao'k;r' v;mp;de tu nk;r' d≤=,e Nyset(
mok;r' v;mk$‰;' tu n;k;r' d≤=,e Nyset( 37
                346
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]r;k;r' n;….dexe tu yk;r' v;mb;¸kÉ
,;k;r' d≤=,e NySy yk;r' mU…›R ivNyset( 38
a/ío?v| c ˙dye p;êRt" pOœtoåg[t"
?y;Tv; n;r;y,' pí;d;r.eTkvc' bu/" 39
                 U
pUvRe m;' p;tu goivNdo d≤=,e m/usdn"
p…íme ≈I/ro dev" kÉxvStu tqoˇre 40
             ≥
p;tu iv„,uStq;¶eye nwAte m;/voåVyy"
v;yVye tu ˙WIkÉxStqex;ne c v;mn" 41
.Utle p;tu v;r;hStqo?v| c i]iv£m"
’Tvwv' kvc' pí;d;Tm;n' …cNtyeˇt" 42
ah' n;r;y,o dev" xƒc£gd;/r"
Ev' ?y;Tv; td;Tm;n…mm' mN]mudIryet( 43
Tvmɦiópd;' n;q reto/;" k;mdIpn"
        U       u
p[/;n" svR.t;n;' jIv;n;' p[.rVyy" 44
amOtSy;r…,STv' ih devyoinrp;' pte
vO…jn' hr me sv| tIqRr;j nmoåStu te 45
Evmu∞;yR iv…/vˇt" ò;n' sm;cret(
aNyq; .o i√j≈eœ;" ò;n' t] n xSyte 46
’Tv; tu vwidkìmNR ]wr….Wek˘ c m;jRnm(
aNtjRle jpeTpí;≤T]r;vOÊy;`mWR,m( 47
hyme/o yq; ivp[;" svRp;phr" £tu"
tq;`mWR,' c;] sUˇ_' sv;R`n;xnm( 48
¨ˇIyR v;ssI /*te inmRle p·r/;y vw
p[;,;n;yMy c;cMy s'?y;' cop;Sy .;Skrm( 49
¨pitœºˇtío?v| ≤=PTv; pu„pjl;Ô≤lm(
¨pSq;yo?vRb;¸í tÆLl©¯.;RSkr' tt" 50
                    347
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
g;y]I' p;vnI' devI' jped∑oˇr' xtm(
aNy;'í s*rmN];'í jPTv; itœNsm;iht" 51
’Tv; p[d≤=,' sUy| nmS’TyopivXy c
               eŸ
Sv;?y;y' p[;Ñü%" ’Tv; tpRy∂vt;NyOWIn( 52
       '
mnu„y;'í iptøí;Ny;•;mgo]e, mN]ivt(
toyen itl…m≈e, iv…/vTsusm;iht" 53
tpR,' devt;n;' c pUv| ’Tv; sm;iht"
a…/k;rI .veTpí;≤Tptø,;' tpR,e i√j" 54
              É
≈;ıe hvnk;le c p;…,nwkn invRpt(  e
          e
tpR,e tU.y' k⁄y;RdW Ev iv…/" sd; 55
aNv;rB/en sVyen p;…,n; d≤=,en tu
tOPyt;…mit …sçeˇu n;mgo]e, v;Gyt" 56
     R
k;ySqwyiStlwmoRh;Tkroit iptOtpR,m(
tipRt;Sten iptrSTvÑ;'s®…/r;iSq…." 57
           º
a©SqwnR itlw" k⁄y;R∂vt;iptOtpR,m(
®…/r' t∫veˇoy' p[d;t; ikæLbWI .vet( 58
.UMy;' y∂Iyte toy' d;t; cwv jle iSqt"
         R
vOq; tNmuinx;dUl; nopitœit kSy…ct( 59
                u
Sqle iSqTv; jle yStu p[yCzπddk˘ nr"
iptø,;' nopitœºt s≤ll' t…•rqRkm( 60
¨dkÉ nodk˘ k⁄y;R≤TptO>yí kd;cn
             u
¨ˇIyR tu xuc* dexe k⁄y;RddktpR,m( 61
nodkÉWu n p;]eWu n £⁄ıo nwkp;…,n;
nopitœit tˇoy' y∫ÀMy;' n p[dIyte 62
iptø,;m=y' Sq;n' mhI dˇ; my; i√j;"
tSm;ˇ]wv d;tVy' iptø,;' p[Iit…mCzt; 63
                348
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna].U…mpOœº smuTp•; .UMy;' cwv c s'iSqt;"
.UMy;' cwv ly' y;t; .Um* d¥;ˇto jlm( 64
            '
a;StIyR c k⁄x;Ns;g[;St;n;v;Á SvmN]t"
     e        e
p[;cIn;g[Wu vw dev;Ny;My;g[Wu tq; iptøn( 65
 îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de smu{ò;niv…/inÂp,' n;m
               Wi∑tmoåå?y;y" 60

             aqwkWi∑tmoå?y;y"
              pUj;iv…/kqnm(
                b[˜ov;c
      '
dev;≤NptøStq; c;Ny;Ns'tPy;‹cMy v;Gyt"
hStm;]' ctu„ko,' ctu√;Rr' suxo.nm( 1
pur' iv≤l:y .o ivp[;StIre tSy mhod/e"
m?ye t] ≤l%eTpµm∑pT]' sk…,Rkm( 2
Ev' m<@lm;≤l:y pUjyeˇ] .o i√j;"
a∑;=riv/;nen n;r;y,mj' iv.um( 3
at" pr' p[v+y;…m k;yxo/nmuˇmm(
ak;r' ˙dye ?y;Tv; c£re%;smiNvtm( 4
JvlNt' i]≤x%' cwv dhNt' p;pn;xnm(
cN{m<@lm?ySq' r;k;r' mU…›R …cNtyet( 5
xuKlv,| p[vWRNtmmOt' Pl;vyNmhIm(
     R
Ev' in/Utp;pStu idVydehStto .vet( 6
           e
a∑;=r' tto mN]' Nysedv;Tmno bu/"
v;mp;d' sm;r>y £mxíwv ivNyset( 7
            R
pç;©÷ vw„,v' cwv ctuVyUh' tqwv c
       ⁄
krxu≤ı' p[kvIRt mUlmN]e, s;/k" 8
                    349
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
Ekìk˘ cwv v,| tu a©ëlIWu pOqKpOqk™
ao'k;r' pO…qvI' xuKl;' v;mp;de tu ivNyset( 9
nk;r" x;'.v" Xy;mo d≤=,e tu VyviSqt"
mok;r' k;lmev;¸v;Rmk$‰;' in/;pyet( 10
n;k;r" svRbIj' tu d≤=,Sy;' VyviSqt"
r;k;rStej îTy;¸n;R….dexe VyviSqt" 11
v;yVyoåy' yk;rStu v;mSkN/e sm;…≈t"
,;k;r" svRgo Deyo d≤=,;'se VyviSqt"
yk;roåy' ≤xrSqí y] lok;" p[itiœt;" 12
ao' iv„,ve nm" ≤xr" ao' Jvln;y nm" ≤x%;
ao' iv„,ve nm" kvcmo' iv„,ve nm" Sf⁄r,' idxobN/;y
   '
ao' huf@S]mo' ≤xr…s xuKlo v;sudv îit e
ao' _ll;$e rˇ_" s'kWR,o g®Tm;NviˆStej a;idTy îit
           u    e
ao' _g[Iv;y;' pIt" p[¥ªo v;yum` îit
ao' _˙dye ’„,oåin®ı" svRx·ˇ_smiNvt îit
      R
Ev' ctuVyUhm;Tm;n' ’Tv; tt" kmR sm;cret( 13
    e
mm;g[åviSqto iv„,u" pOœtí;ip kÉxv"
                  U
goivNdo d≤=,e p;êeR v;me tu m/usdn" 14
        ⁄
¨p·r∑;ˇu vwk<#o v;r;h" pO…qvItle
av;Ntridxo y;Stu t;su sv;Rsu m;/v" 15
gCztiStœto v;ip j;g[t" Svptoåip v;
           ue
nr…s'h’t; gui¢v;Rsdvmyo Áhm( 16
Ev' iv„,umyo .UTv; tt" kmR sm;r.et(
yq; dehe tq; deve svRtÊv;in yojyet( 17
       ⁄
ttíwv p[kvIRt p[o=,' p[,ven tu
f$(k;r;Nt' smui∂∑' svRivflhr' xu.m( 18
               350
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(   [Brahma PurŒna]t];kúcN{vˆIn;' m<@l;in iv…cNtyet(
pµm?ye Nysei√„,u' pvnSy;MbrSy c 19
tto iv…cNTy ˙dy ao'k;r' JyotIÂip,m(
k…,Rk;y;' sm;sIn' JyotIÂp' sn;tnm( 20
a∑;=r' tto mN]' ivNyse∞ yq;£mm(
ten VyStsmSten pUjn' prm' SmOtm( 21
           º
√;dx;=rmN]e, yje∂v' sn;tnm(
                 e
ttoåv/;yR ˙dye k…,Rk;y;' bihNyRst( 22
   Ru      R
ctu.j' mh;sÊv' sUykoi$smp[.m(
…cNt…yTv; mh;yog' JyotIÂp' sn;tnm(
ttí;v;hyeNmN]' £me,;…cNTy m;nse 23
a;v;hnmN]"
mInÂpo vr;hí nr…s'hoåq v;mn"
a;y;tu devo vrdo mm n;r;y,oåg[t"
ao' nmo n;r;y,;y nm" 24
Sq;pnmN]"
k…,Rk;y;' supI#πå] pµk‚Lptm;snm(
svRsÊviht;q;Ry itœ Tv' m/usdn U
ao' nmo n;r;y,;y nm" 25
a`RmN]"
ao' ]wloKyptIn;' ptye devdev;y ˙WIkÉx;y iv„,ve nm"
ao' nmo n;r;y,;y nm" 26
p;¥mN]"
        R
ao' p;¥' p;dyodev pµn;. sn;tn
iv„,o kmlpT];= gOh;, m/usdn   U
ao' nmo n;r;y,;y nm" 27
                    351
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
m/upkúmN]"
m/upk| mh;dev b[˜;¥w" k‚Lpt' tv
my; inveidt' .KTy; gOh;, pu®Woˇm
ao' nmo n;r;y,;y nm" 28
a;cmnIymN]"
mNd;ikNy;" …st' v;·r svRp;phr' ≤xvm(
gOh;,;cmnIy' Tv' my; .KTy; inveidtm(
ao' nmo n;r;y,;y nm" 29
ò;nmN]"
                 e
Tvm;p" pO…qvI cwv JyoitSTv' v;yurv c
lokÉx vOiˇm;]e, v;·r,; ò;py;Myhm(
ao' nmo n;r;y,;y nm" 30
vS]mN]"
devtÊvsm;yuˇ_ yDv,RsmiNvt
     [
Sv,Rv,Rp.e dev v;ssI tv kÉxv
ao' nmo n;r;y,;y nm" 31
ivlepnmN]"
xrIr' te n j;n;…m ce∑;' cwv c kÉxv
my; inveidto gN/" p[itgOÁ iv≤lPyt;m(
ao' nmo n;r;y,;y nm" 32
¨pvItmN]"
AGyju"s;mmN]e, i]vOt' pµyoinn;
        u
s;iv]Ig[iNqs'yˇ_mupvIt' tv;pRye
ao' nmo n;r;y,;y nm" 33
al'k;rmN]"
idVyràsm;yuˇ_ viˆ.;nusmp[.
                352
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]g;];…, tv xo.Ntu s;l'k;r;…, m;/v
ao' nmo n;r;y,;y nm" 34
ao' nm îit p[Ty=r' smSten mUlmN]e, v; pUjyet( 35
/UpmN]"
vnSpitrso idVyo gN/;!‰" sur….í te
my; inveidto .KTy; /Upoåy' p[itgOÁt;m(
ao' nmo n;r;y,;y nm" 36
dIpmN]"
     R       u
sUycN{smo JyoitivR¥d¶‰oStqwv c
Tvmev JyoitW;' dev dIpoåy' p[itgOÁt;m(
ao' nmo n;r;y,;y nm" 37
   e
nwv¥mN]"
a•' ctuivR/' cwv rsw" Wæ@±." smiNvtm(
             e
my; inveidt' .KTy; nwv¥' tv kÉxv
ao' nmo n;r;y,;y nm" 38
        e
pUvRe dle v;sudv' y;Mye s'kWR,' Nyset(
    u
p[¥ª' p…íme k⁄y;Rdin®ı' tqoˇre 39
v;r;h' c tq;¶eye nr…s'h' c nwAte ≥
v;yVye m;/v' cwv tqwx;ne i]iv£mm( 40
tq;∑;=rdevSy g®@÷ purto Nyset(
v;mp;êeR tq; c£˘ xƒ÷ d≤=,to Nyset( 41
              º
tq; mh;gd;' cwv Nyse∂vSy d≤=,e
               º
tt" x;©| /nuivR√;•‰se∂vSy v;mt" 42
      eu
d≤=,enW/I idVye %@±g' v;me c ivNyset(
…≈y' d≤=,t" Sq;Py pui∑muˇrto Nyset( 43
vnm;l;' c purtStt" ≈IvTsk*Stu.*
                    353
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
      »
ivNyseıdy;dIin pUv;RidWu ctuidRxm( 44
ttoåS]' devdevSy ko,e cwv tu ivNyset(
           ≥
îN{m…¶' ym' cwv nwAt' v®,' tq; 45
v;yu' /ndmIx;nmnNt' b[˜,; sh
pUjyeˇ;≤N]kìmNR ]wr/ío?v| tqwv c 46
     U    e
Ev' s'pJy devx' m<@lSq' jn;dRnm(
l.ed….mt;Nk;m;•ro n;STy] s'xy" 47
   w
anenv iv/;nen m<@lSq' jn;dRnm(
pU…jt' y" s'pXyet s ivxei√„,umVyym( 48
s’dPy…cRto yen iv…/n;nen kÉxv"
jNmmOTyujr;' tITv;R s iv„,o" pdm;“uy;t( 49
y" SmreTstt' .KTy; n;r;y,mt≤N{t"
aNvh' tSy v;s;y êet√«p" p[k‚Lpt" 50
ao'k;r;idsm;yuˇ_' nm"k;r;NtdIiptm(
t•;m svRtÊv;n;' mN] îTy…./Iyte 51
    w
anenv iv/;nen gN/pu„p' invedyet(
        ⁄
EkìkSy p[kvIRt yqoi∂∑' £me, tu 52
mu{;Stto inb›Iy;¥qoˇ_£mcoidt;"
       ⁄
jp' cwv p[kvIRt mUlmN]e, mN]ivt( 53
a∑;…v'xitm∑* v; xtm∑oˇr' tq;
k;meWu c yq;p[oˇ_' yq;x·ˇ_ sm;iht" 54
pµ' xƒí ≈IvTso gd; g®@ Ev c
c£˘ %@±gí x;©| c a∑* mu{;" p[k°itRt;" 55
ivsjRnmN]"
gCz gCz pr' Sq;n' pur;,pu®Woˇm
y] b[˜;dyo dev; ivNd≤Nt prm' pdm( 56
                354
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(     [Brahma PurŒna]              R
acRn' ye n j;n≤Nt hremNR ]wyqoidtm(
te t] mUlmN]e, pUjyNTvCyut' sd; 57
    îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de pUj;iv…/kqn'
             n;mwkWi∑tmoå?y;y" 61

              aq i√Wi∑tmoå?y;y"
             smu{ò;nm;h;TMyv,Rnm(
                b[˜ov;c
    U
Ev' s'pJy iv…/v∫KTy; t' pu®Woˇmm(
p[,My ≤xrs; pí;Ts;gr' c p[s;dyet( 1
        U
p[;,STv' svR.t;n;' yoiní s·rt;' pte
tIqRr;j nmSteåStu ];ih m;mCyutip[y 2
ò;Tvwv' s;gre sMyˇ_iSmN=e]vre i√j;"
tIre c;>yCyR iv…/v•;r;y,mn;mym( 3
r;m' ’„,' su.{;' c p[…,pTy c s;grm(
xt;n;même/;n;' fl' p[;“oit m;nv" 4
       u     u
svRp;pivinmRˇ_" svRd"%ivv…jRt"
           U
vONd;rk îv ≈Im;n[py*vngivRt" 5
         e
ivm;nen;kúv,Rn idVygN/vRn;idn;
   w       »
k⁄lk…v'xmuıTy iv„,ulok˘ s gCzit 6
.uKTv; t] vr;N.og;N£I…@Tv; c;Psrw" sh
mNvNtrxt' s;g[' jr;mOTyuivv…jRt" 7
               u
pu<y=y;idh;y;t" k⁄le svRg,;iNvte
Âpv;Nsu.g" ≈Im;NsTyv;dI …jte≤N{y" 8
vedx;S];qRivi√p[o .ve¥Jv; tu vw„,v"
yog' c vw„,v' p[;Py tto mo=mv;“uy;t( 9
                    355
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
g[hopr;ge s'£;NTy;myne ivWuve tq;
yug;idWu W@xITy;' VytIp;te idn=ye 10
a;W;!‰;' cwv k;iˇRKy;' m;~y;' v;Nye xu.e itq*
        e         e
ye t] d;n' ivp[>y" p[yCz≤Nt sum/s" 11
fl' shßgu…,tmNytIq;RLl.≤Nt te
iptø,;' ye p[yCz≤Nt ip<@÷ t] iv/;nt" 12
a=y;' iptrSteW;' tOi¢' s'p;[ “uv≤Nt vw
Ev' ò;nfl' sMyKs;grSy myoidtm( 13
d;nSy c fl' ivp[;" ip<@d;nSy cwv ih
   R
/m;Rqmo=fldm;yu„k°itRyxSkrm( 14
.u·ˇ_mu·ˇ_fl' nø,;' /Ny' du"Sv“n;xnm(
svRp;phr' pu<y' svRk;mflp[dm( 15
n;iStk;y n vˇ_Vy' pur;,' c i√joˇm;"
t;vÌjR≤Nt tIq;Rin m;h;TMyw" Svw" pOqKpOqk™ 16
y;v• tIqRr;jSy m;h;TMy' v<yRte i√j;"
pu„kr;dIin tIq;Rin p[yCz≤Nt Svk˘ flm( 17
tIqRr;jStu s pun" svRtIqRflp[d"
.Utle y;in tIq;Rin s·rtí sr;'…s c 18
ivx≤Nt s;gre t;in ten;s* ≈eœt;' gt"
r;j; smSttIq;Rn;' s;gr" s·rt;' pit" 19
         R
tSm;TsmSttIqe>y" ≈eœoås* svRk;md"
tmo n;x' yq;>yeit .;Skreå>yuidte i√j;" 20
ò;nen tIqRr;jSy tq; p;pSy s'=y"
tIqRr;jsm' tIq| n .Ut' n .iv„yit 21
a…/œ;n' yd; y] p[.on;Rr;y,Sy vw
k" xKnoit gu,;Nvˇ_⁄' tIqRr;jSy .o i√j;" 22
                 356
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]ko$‰o nvnvTyStu y] tIq;Rin s≤Nt vw
tSm;Tò;n' c d;n' c hom' jPy' sur;cRnm(
y≤Tk˘…c≤T£yte t] c;=y' i£yte i√j;" 23
 îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de smu{ò;nm;h;TMyv,Rn' n;m
            i√Wi∑tmoå?y;y" 62

               aq i]Wi∑tmoå?y;y"
            pçtIqIRm;h;TMyinÂp,m(
                 b[˜ov;c
tto gCzπid≠√j≈eœ;StIq| yD;©s'.vm(
îN{¥uªsro n;m y];Ste p;vn' xu.m( 1
gTv; t] xu…c/IRm;n;cMy mns; h·rm(
?y;TvopSq;y c jl…mm' mN]mudIryet( 2
       U
aême/;©s'.t tIqR sv;R`n;xn
ò;n' Tv…y kroMy¥ p;p' hr nmoåStu te 3
Evmu∞;yR iv…/vTò;Tv; dev;nOWI≤Nptøn(
itlodkÉn c;Ny;'í s'tPy;‹cMy v;Gyt" 4
             U
dÊv; iptø,;' ip<@;'í s'pJy pu®Woˇmm(
dx;ême…/k˘ sMyKfl' p[;“oit m;nv" 5
              »
s¢;vr;Ns¢ pr;Nv'x;nuıTy devvt(
k;mgen ivm;nen iv„,ulok˘ s gCzit 6
.uKTv; t] su%;N.og;Ny;v∞N{;kút;rkm(
CyutStSm;idh;y;to mo=' c l.te /[vm( 7 u
           e
Ev' ’Tv; pçtIqIRmk;dXy;mupoiWt"
JyeœxuKlpçdXy;' y" pXyeTpu®Woˇmm( 8
s pUvoRˇ_' fl' p[;Py £°…@Tv; v;Cyut;lye
                    357
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
p[y;it prm' Sq;n' ySm;•;vtRte pun" 9
muny Ëcu"
m;s;nNy;Np·rTyJy m;`;dINp[ipt;mh
  '        U
p[xs…s kq' Jyeœ' b[ih tTk;r,' p[.o 10
b[˜ov;c
        R
Í,u?v' muinx;dUl;" p[v+y;…m sm;st"
             '
Jyeœ' m;s' yq; te>y" p[xs;…m pun" pun" 11
pO…qVy;' y;in tIq;Rin s·rtí sr;'…s c
pu„k·r<ySt@;g;in v;Py" kÀp;Stq; Ód;" 12
n;n;n¥" smu{;í s¢;h' pu®Woˇme
JyeœxuKldxMy;id p[Ty=' y;≤Nt svRd; 13
              e
ò;nd;n;idk˘ tSm;∂ºvt;p[=,' i√j;"
y≤Tk˘…c≤T£yte t] tiSmNk;leå=y' .vet( 14
xuKlp=Sy dxmI Jyeœº m;…s i√joˇm;"
hrte dx p;p;in tSm;∂xhr; SmOt; 15
yStSy;' h≤ln' ’„,' pXye∫{;' susyt"  '
       u        e
svRp;pivinmRˇ_o iv„,ulok˘ v[j•r" 16
¨ˇre d≤=,e ivp[;STvyne pu®Woˇmm(
                 e
ÎÇ; r;m' su.{;' c iv„,ulok˘ v[j•r" 17
nro dol;gt' ÎÇ; goivNd' pu®Woˇmm(
                    e
f;LguNy;' p[yto .UTv; goivNdSy pur' v[jt( 18
ivWuvi∂vse p[;¢e pçtIqI| iv/;nt"
’Tv; s'kWR,' ’„,' ÎÇ; .{;' c .o i√j;" 19
nr" smStyD;n;' fl' p[;“oit dul.m( R
ivmuˇ_" svRp;pe>yo iv„,ulok˘ c gCzit 20
y" pXyit tOtIy;y;' ’„,' cNdnÂiWtm(
                 358
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]vwx;%Sy;…ste p=e s y;TyCyutm≤Ndrm( 21
        u
Jywœ‰;' Jyeœ=Ryˇ_;y;' y" pXyeTpu®Woˇmm(
  w     »
k⁄lk…v'xmuıTy iv„,ulok˘ s gCzit 22
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de pçtIqIRm;h;TMyinÂp,' n;m
             i]Wi∑tmoå?y;y" 63

             aq ctu"Wi∑tmoå?y;y"
                    '
              mh;JywœIp[xs;v,Rnm(
                 b[˜ov;c
yd; .veNmh;JywœI r;≤xn=]yogt"
        R
p[yàen td; mTywgNR tVy' pu®Woˇmm( 1
’„,' ÎÇ; mh;Jywœ‰;' r;m' .{;' c .o i√j;"
nro √;dxy;];y;" fl' p[;“oit c;…/km( 2
p[y;ge c k⁄®=e]e nw…mWe pu„kre gye
g©;√;re k⁄x;vteR g©;s;grs'gme 3
kok;mu%e xUkre c mqur;y;' m®Sqle
x;lg[;me v;yutIqeR mNdre …sN/us;gre 4
ip<@;rkÉ …c]kÀ$e p[.;se kn%le i√j;"
xƒoı;re √;rk;y;' tq; bd·rk;≈me 5
lohk⁄<@º c;êtIqeR svRp;pp[mocne
k;m;lye koi$tIqeR tq; c;mrk<$kÉ 6
                U
loh;gRle jMbum;geR somtIqeR pOqdkÉ
           uu    ⁄
¨Tpl;vtRkÉ cwv pOqt©π sukBjkÉ 7
Ek;m[kÉ c kÉd;re k;Xy;' c ivrje i√j;"
k;lÔre c gok,Re ≈Ixwle gN/m;dne 8
mheN{e mlye ivN?ye p;·ry;]e ihm;lye
                    359
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
                 R
sÁº c xu·ˇ_mNte c gomNte c;bude tq; 9
        R   e
g©;y;' svRtIqeWu y;munWu c .o i√j;"
              e
s;rSvteWu gomTy;' b[˜pu]Wu s¢su 10
god;vrI .ImrqI tu©.{; c nmRd;
t;pI pyo¨„,I k;verI ≤xp[; cmR<vtI i√j;" 11
ivtSt; cN{.;g; c xt&b;R¸d; tq;
AiWk⁄Ly; k⁄m;rI c ivp;x; c ÎW√tI 12
xryUn;Rkg©; c g<@k° c mh;ndI
k*≤xk° krtoy; c i]ßot; m/uv;ihnI 13
mh;ndI vwtr,I y;í;Ny; n;nuk°itRt;"
aqv; ik˘ bÙˇ_Én .;iWten i√joˇm;" 14
         R R
pO…qVy;' svRtIqeWu sve„v;ytneWu c
       e
s;greWu c xwlWu ndIWu c sr"su c 15
yTfl' ò;nd;nen r;¸g[Ste idv;kre
tTfl' ’„,m;loKy mh;Jywœ‰;' l.e•r" 16
     [
tSm;TsvRpyàen gNtVy' pu®Woˇme
mh;Jywœ‰;' muin≈eœ; svRk;mflePsu…." 17
ÎÇ; r;m' mh;Jyeœ' ’„,' su.{y; sh
               »
iv„,ulok˘ nro y;it smuıTy sm' k⁄lm( 18
.uKTv; t] vr;N.og;Ny;vd;.Uts'Plvm(
             Re
pu<y=y;idh;gTy ctuvdI i√jo .vet( 19
Sv/mRinrt" x;Nt" ’„,.ˇ_o …jte≤N{y"
vw„,v' yogm;Sq;y tto mo=mv;“uy;t( 20
                            '
  îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de mh;JyeœIp[xs;v,Rn' n;m
              ctu"Wi∑tmoå?y;y" 64

                 360
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]               aq pçWi∑tmoå?y;y"
               ’„,ò;nm;h;TMyv,Rnm(
                 muny Ëcu"
kiSmNk;le .veTò;n' ’„,Sy kmlo∫v
iv…/n; kÉn td(bi[U h tto iv…/ivd;' vr 1
b[˜ov;c
Í,u?v' muny" ò;n' ’„,Sy vdto mm
r;mSy c su.{;y;" pu<y' sv;R`n;xnm( 2
m;…s Jyeœº c s'p;[ ¢e n=]e cN{dwvte
p*,Rm;Sy;' td; ò;n' svRk;l' hrei√≥j;" 3
svRtIqRmy" kÀpSt];Ste inmRl" xu…c"
td; .ogvtI t] p[Ty=; .vit i√j;" 4
             »
tSm;∆‰wœ‰;' smuıTy hwm;!‰w" klxwjlm(   R
’„,r;m;….Wek;q| su.{;y;í .o i√j;" 5
’Tv; suxo.n' mç' pt;k;….rl'’tm(
suÎ!' su%s'c;r' vS]w" pu„pwrl'’tm( 6
            w
ivStI,| /Uipt' /Up" ò;n;q| r;m’„,yo"
…stvS]p·rCz•' muˇ_;h;r;vl‚Mbtm( 7
         w
t] n;n;iv/wv;R¥" ’„,' nIl;Mbr' i√j;"
m?ye su.{;' c;Sq;Py jym©linSvnw" 8
        Rw     w
b[;˜,w" =i]ywvXyw" xU{í;Nywí j;it…."
          RO
anekxts;hßwvt' S]Ipu®Wwi√≥j;" 9
gOhSq;" ò;tk;íwv ytyo b[˜c;·r,"
ò;py≤Nt td; ’„,' mçSq' shl;yu/m( 10
tq; smSttIq;Rin pUvoRˇ_;in i√joˇm;"
Svodkì" pu„p…m≈wí ò;py≤Nt pOqKpOqk™ 11
                    361
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
            Re
pí;Tp$hxƒ;¥w.rImurjinSvnw"
k;hlwSt;lxBdwí mOd©¯ZZrStq; 12 ú úw
              w R
aNywí iviv/wv;R¥`<$;Svniv.UiWtw"
S]I,;' m©lxBdwí StuitxBdwmnohrw" 13  R
jyxBdwStq; Sto]wvIR,;ve,inn;idtw"  u
≈Uyte sumh;HxBd" s;grSyev gjRt" 14
munIn;' vedxBden mN]xBdwStq;prw"
n;n;Sto]rvw" pu<yw" s;mxBdopbOihtw" 15 '
          w
yit…." ò;tkìív gOhSqwb˜c;·r…."  R[
ò;nk;le sur≈eœ Stuv≤Nt pry; mud; 16
    Re    w
Xy;mwvXy;jnwív k⁄c.;r;vn;…m…."
pItrˇ_;Mbr;….í m;Lyd;m;vn;…m…." 17
sràk⁄<@lwidRVyw" suv,RStbk;iNvtw"
c;mrw ràd<@¯í vIJyete r;mkÉxv* 18
y=iv¥;/rw" …sıw" ik˘nrwí;Psrog,w"
           Re
p·rv;y;RMbrgtwdvgN/vRc;r,w" 19
a;idTy; vsvo ®{;" s;?y; ivêe m®Ì,;"
lokp;l;Stq; c;Nye Stuv≤Nt pu®Woˇmm( 20
       e
nmSte devdevx pur;, pu®Woˇm
sgRiSqTyNt’∂ºv lokn;q jgTpte 21
]wloKy/;·r,' dev' b[˜<y' mo=k;r,m(
t' nmSy;mhe .KTy; svRk;mflp[dm( 22
StuTvwv' ivbu/;" ’„,' r;m' cwv mh;blm(
su.{;' c muin≈eœ;Std;k;xe VyviSqt;" 23
g;y≤Nt devgN/v;R nOTyNTyPsrsStq;
devtUy;R<yv;¥Nt v;t; v;≤Nt suxItl;" 24
                362
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]pu„p…m≈' td; me`; vWRNTy;k;xgocr;"
         R
jyxBd' c k⁄v≤Nt muny" …sıc;r,;" 25
x£;¥; ivbu/;" svR AWy" iptrStq;
p[j;n;' ptyo n;g; ye c;Nye SvgRv;…sn" 26
tto m©ls'.;rwivR…/mN]purS’tm(
a;….Wecink˘ {Vy' gOhITv; devt;g,;" 27
        R
îN{o iv„,umh;vIyR" sUy;RcN{ms* tq;
/;t; cwv iv/;t; c tq; cwv;inl;nl* 28
            uw
pUW; .goåyRm; Tv∑; a'xnv ivvSvt;
pàI>y;' sihto /Im;iNm]e, v®,en c 29
   R u
®{wvs….r;idTywr…ê>y;' c vOt" p[." u
    Re w R
ivêwdvm®≤∫í s;?ywí iptO…." sh 30
     R
gN/vwrPsro….í y=r;=sp•gw"
          w       w
deviWR….rs':yeyStq; b[˜iWR….vRr" 31
               R
vw%;nswv;Rl≤%Lywv;RYv;h;rwmrI…cpw"
  u
.Og….í;i©ro….í svRiv¥;suiniœtw" 32
svRiv¥;/rw" pu<ywyoRg…s≤ı….r;vOt"
ipt;mh" pulSTyí pulhí mh;tp;" 33
              R ue
ai©r;" kXypoåi]í mrI…c.Ogrv c
    R e      R
£tuhr" p[ct;í mnud=Stqwv c 34
Atví g[h;íwv JyotI'iW c i√joˇm;"
mUitRmTyí s·rto dev;íwv sn;tn;" 35
smu{;í Ód;íwv tIq;Rin iviv/;in c
pO…qvI ¥*idRxíwv p;dp;í i√joˇm;" 36
      R
aiditdevm;t; c Ó«" ≈I" Sv;h; srSvtI
¨m; xcI …snIv;lI tq; c;numit" k⁄Ù" 37
                    363
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]     b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
r;k; c …/W,; cwv pTNyí;Ny; idv*ks;m(
    w
ihmv;'ív ivN?yí me®í;nekÍ©v;n( 38
Eer;vt" s;nucr" kl;k;œ;Stqwv c
m;s;/| m;stRvStq; r;}yhnI sm;" 39
¨∞w"≈v; hy≈eœo n;gr;jí v;mn"
a®,o g®@íwv vO=;í*W…/…." sh 40
/mRí .gv;Ndev" sm;jGmuihR s'gt;"
k;lo ymí mOTyuí ymSy;nucr;í ye 41
b¸lTv;∞ noˇ_; ye iviv/; devt;g,;"
te devSy;….Wek;q| sm;y;≤Nt ttStt" 42
gOhITv; te td; ivp[;" sveR dev; idv*ks"
a;….Wecink˘ {Vy' m©l;in c svRx" 43
       u
idVys'.;rs'yˇ_ì" klxw" k;çnwi√≥j;"
s;rSvtI…." pu<y;….idRVytoy;….rev c 44
toyen;k;xg©;y;" ’„,' r;me, s'gtm(
spu„pw" k;çnw" k⁄M.w" ò;pyNTyviniSqt;" 45
s'cr≤Nt ivm;n;in dev;n;mMbre tq;
¨∞;vc;in idVy;in k;mg;in iSqr;…, c 46
idVyràiv…c];…, seivt;NyPsrog,w"
     w
gItwv;R¥" pt;k;…." xo….t;in smNtt" 47
Ev' td; muin≈eœ;" ’„,' r;me, s'gtm(
ò;p…yTv; su.{;' c s'Stuv≤Nt mud;iNvt;" 48
jy jy lokp;l .ˇ_r=k jy jy p[,tvTsl
jy jy .Utcr, jy jy;iddev b¸k;r,
        e
jy jy v;sudv jy jy;surs'hr, jy jy idVymIn
jy jy i]dxvr jy jy jl…/xyn
              364
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]            Re
jy jy yo…gvr jy jy sUyn] jy jy devr;j
                  R
jy jy kì$.;re jy jy vedvr jy jy kÀmÂp
jy jy yDvr jy jy kmln;. jy jy xwlcr
jy jy yogx;…yÔy jy veg/r jy jy ivêmUtRe
jy jy c£/r jy jy .Utn;q jy jy /r,I/r
jy jy xeWx;…yÔy jy pItv;so jy jy somk;Nt
jy jy yogv;s jy jy dhnvK] jy jy /mRv;s
jy jy gu,in/;n jy jy ≈Iinv;s jy jy g®@gmn
               É
jy jy su%inv;s jy jy /mRkto jy jy mhIinv;s
jy jy ghnc·r] jy jy yo…ggMy jy jy m%inv;s
jy jy vedve¥ jy x;≤Ntkr jy jy yo…g…cNTy
jy jy pui∑kr jy jy D;nmUtRe jy jy kml;kr
jy jy .;vve¥ jy jy mu·ˇ_kr jy jy ivmldeh
jy jy sÊvinly jy jy gu,smOı jy jy yDkr
jy jy gu,ivhIn jy jy mo=kr jy jy .Uxr<y
jy jy k;≤Ntyut jy jy lokxr, jy jy l+mIyut
jy jy p˚j;= jy jy sOi∑kr jy jy yogyut
       u
jy jy;tsIk⁄smXy;mdeh jy jy smu{;iv∑deh
jy jy l+mIp˚jW$(cr,
jy jy .ˇ_vx jy jy lokk;Nt jy jy prmx;Nt
jy jy prms;r jy jy c£/r jy jy .o…gyut
jy jy nIl;Mbr jy jy x;≤Ntkr jy jy mo=kr
jy jy kluWhr 49
jy ’„, jg•;q jy s'kWR,;nuj
jy pµpl;x;= jy v;Hz;flp[d 50
jy m;l;vOtorSk jy c£gd;/r
                    365
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
jy pµ;ly;k;Nt jy iv„,o nmoåStu te 51
b[˜ov;c
Ev' StuTv; td; dev;" x£;¥; ˙∑m;ns;"
…sıc;r,s'`;í ye c;Nye SvgRv;…sn" munyo v;l≤%Ly;í ’„,' r;me,
s'gtm(
su.{;' c muin≈eœ;" p[…,pTy;Mbre iSqt;" 53
ÎÇ; StuTv; nmS’Tv; td; te i]idv*ks"
’„,' r;m' su.{;' c y;≤Nt Sv' Sv' invexnm( 54
s'cr≤Nt ivm;n;in dev;n;mMbre td;
¨∞;vc;in idVy;in k;mg;in iSqr;…, c 55
idVyràiv…c];…, seivt;NyPsrog,w"
    w
gItwv;R¥" pt;k;…." xo….t;in smNtt" 56
tiSmNk;le tu ye mTy;‹" pXy≤Nt pu®Woˇmm(
bl.{' su.{;' c te y;≤Nt pdmVyym( 57
su.{;r;msiht' mçSq' pu®Woˇmm(
ÎÇ; inr;my' Sq;n' y;≤Nt n;STy] s'xy" 58
kipl;xtd;nen yTfl' pu„kre SmOtm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' shl;yu/m(
su.{;' c muin≈eœ;" p[;“oit xu.’•r" 59
kNy;xtp[d;nen yTfl' smud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 60
suv,Rxtin„k;,;' d;nen yTfl' SmOtm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 61
goshßp[d;nen yTfl' p·rk°itRtm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 62
.U…md;nen iv…/v¥Tfl' smud;˙tm(
               366
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 63
yTfl' c;•d;nen a`;RitQyen k°itRtm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 64
     R
vOWoTsge, iv…/v¥Tfl' smud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 65
yTfl' toyd;nen g[I„me v;Ny] k°itRtm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 66
    u[        [
itl/enpd;nen yTfl' s'pk°itRtm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 67
gj;êrqd;nen yTfl' smud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 68
suv,RÍ©«d;nen yTfl' smud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 69
    u[
jl/enpd;nen yTfl' smud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 70
d;nen `Ot/eNv;í fl' yTsmud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 71
        e
c;N{;y,en cI,Rn yTfl' smud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 72
m;sopv;swivR…/v¥Tfl' smud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 73
aq ik˘ b¸noˇ_Én .;iWten pun" pun"
tSy devSy m;h;TMy' mçSqSy i√joˇm;" 74
        R w w
yTfl' svRtIqeWu v[td;Rní k°itRtm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' shl;yu/m( 75
su.{;' c muin≈eœ;" p[;“oit xu.’•r"
                    367
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
tSm;•roåqv; n;rI pXyeˇ' pu®Woˇmm( 76
tt" smSttIq;Rn;' l.eTò;n;idk˘ flm(
     e
ò;nxeW, ’„,Sy toyen;Tm;….iWCyte 77
             R
vN?y; mOtp[j; y; tu du.g; g[hpI…@t;
      RO
r;=s;¥wghIt; v; tq; rogwí s'ht;" 78
         e
s¥St;" ò;nxeW, ¨dkÉn;….We…ct;"
p[;“uvNtI‚Pst;Nk;m;Ny;Ny;Nv;Hz≤Nt ce‚Pst;n( 79
pu];…qRnI l.eTpu];Ns*.;Gy' c su%;…qRnI
rog;t;R muCyte rog;ın' c /nk;iÕ,I 80
pu<y;in y;in toy;in itϲNt /r,Itle
t;in ò;n;vxeWSy kl;' n;hR≤Nt Wo@xIm( 81
tSm;Tò;n;vxeW' yT’„,Sy s≤ll' i√j;"
ten;….iWçeÌ;];…, svRk;mp[d' ih tt( 82
ò;t' pXy≤Nt ye ’„,' v[jNt' d≤=,;mu%m(
           uR
b[˜hTy;id…." p;pwmCyNte te n s'xy" 83
x;S]eWu yTfl' p[oˇ_' pO…qVy≤S]p[d≤=,w"
ÎÇ; nro l.eT’„,' v[jNt' d≤=,;mu%m( 84
tIqRy;];fl' yˇu pO…qVy;' smud;˙tm(
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 85
bdy;| yTfl' p[oˇ_' ÎÇ; n;r;y,' nrm(
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 86
g©;√;re k⁄®=e]e ò;nd;nen yTflm(
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 87
p[y;ge c mh;m;~y;' yTfl' smud;˙tm(
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 88
x;lg[;me mh;cw}y;' ò;nd;nen yTflm(
                368
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION         b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 89
mh;…./;nk;iˇRKy;' pu„kre yTfl' SmOtm(
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 90
yTfl' ò;nd;nen g©;s;grs'gme
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 91
g[Ste sUyRe k⁄®=e]e ò;nd;nen yTflm(
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 92
           R  e
g©;y;' svRtIqeWu y;munWu c .o i√j;"
        R
s;rSvteWu tIqeWu tq;NyeWu sr"su c 93
yTfl' ò;nd;nen iv…/vTsmud;˙tm(
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 94
            R
pu„kre c;q tIqeWu gye c;mrk<$kÉ
          R e
nw…mW;idWu tIqeWu =e]„v;ytneWu c 95
yTfl' ò;nd;nen r;¸g[Ste idv;kre
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 96
aq ik˘ pun®ˇ_Én .;iWten pun" pun"
y≤Tk˘…cTk…qt' c;] fl' pu<ySy kmR," 97
vedx;S]e pur;,e c .;rte c i√joˇm;"
         R
/mRx;S]eWu sveWu tq;Ny] mnIiW…." 98
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' shl;yu/m(
skl' .{y; s;/| v[jNt' d≤=,;mu%m( 99
 îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de ’„,ò;nm;h;TMyv,Rn' n;m
              pçWi∑tmoå?y;y" 65

                    aq W$(Wi∑tmoå?y;y"
                   gu…@v;y;];m;h;TMykqnm(
                        369
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
                 b[˜ov;c
gu…@v;m<@p' y;Nt' ye pXy≤Nt rqe iSqtm(
’„,' bl' su.{;' c te y;≤Nt .vn' hre" 1
ye pXy≤Nt td; ’„,' s¢;h' m<@pe iSqtm(
h≤ln' c su.{;' c iv„,ulok˘ v[j≤Nt te 2
muny Ëcu"
kÉn s; in…mRt; y;]; d≤=,Sy;' jgTpte
               U
y;];fl' c ik˘ t] p[;Pyte b[ih m;nvw" 3
ikmq| srsStIre r;DStSy jgTpte
piv]e ivjne dexe gTv; t] c m<@pe 4
’„," s'kWR,íwv su.{; c rqen te
SvSq;n' s'p·rTyJy s¢r;]' vs≤Nt vw 5
b[˜ov;c
     e
îN{¥uªn .o ivp[;" pur; vw p[;…qRto h·r"
s¢;h' srsStIre mm y;]; .viTvit 6
         e
gu…@v; n;m devx .u·ˇ_mu·ˇ_flp[d;
tSmw ikl vr' c;s* dd* s pu®Woˇm" 7
≈I.gv;nuv;c
s¢;h' srsStIre tv r;jN.iv„yit
gu…@v; n;m y;]; me svRk;mflp[d; 8
ye m;' t];cR…y„y≤Nt ≈ıy; m<@pe iSqtm(
s'kWR,' su.{;' c iv…/vTsusm;iht;" 9
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" ≤S]y" xU{;í vw nOp
          w w Rw e R w
pu„pwgNR /wStq; /UpdIRpnv¥kìvr" 10
      R
¨ph;rwb¸iv/w" p[…,p;tw" p[d≤=,w"
             w w R
jyxBdwStq; Sto]wgIRtv;R¥mnohrw" 11
                370
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(     [Brahma PurŒna]      R
n teW;' dul.' ik˘…cTfl' ySy ydI‚Pstm(
.iv„yit nOp≈eœ mTp[s;d;ds'xym( 12
b[˜ov;c
EvmuKTv; tu t' devSt]wv;Ntr/Iyt
s tu r;jvr" ≈Im;N’t’Tyoå.vˇd; 13
       [
tSm;TsvRpyàen gu…@v;y;' i√joˇm;"
svRk;mp[d' dev' pXyeˇ' pu®Woˇmm( 14
apu]o l.te pu];…•/Rno l.te /nm(
rog;∞ muCyte rogI kNy; p[;“oit sTpitm( 15
a;yu" k°it| yxo me/;' bl' iv¥;' /Oit' pxUn(
nr" s'titm;“oit Âpy*vns'pdm( 16
y;Ny;NsmIhte .og;NÎÇ; t' pu®Woˇmm(
nro v;Pyqv; n;rI t;'St;Np[;“oTys'xym( 17
y;];' ’Tv; gu…@v;:y;' iv…/vTsusm;iht"
a;W;!Sy …ste p=e nro yoiWdq;ip v; 18
ÎÇ; ’„,' c r;m' c su.{;' c i√joˇm;"
dxpç;ême/;n;' fl' p[;“oit c;…/km( 19
             »
s¢;vr;Ns¢ pr;Nv'x;nuıTy c;Tmn"
k;mgen ivm;nen svRràwrl'’t" 20
   R
gN/vwrPsro….í seVym;no yqoˇrw"
               u e
Âpv;Nsu.g" xUro nro iv„,upr' v[jt( 21
t] .uKTv; vr;N.og;Ny;vd;.Uts'Plvm(
svRk;msmOı;Tm; jr;mr,v…jRt" 22
            Re
pu<y=y;idh;gTy ctuvdI i√jo .vet(
vw„,v' yogm;Sq;y tto mo=mv;“uy;t( 23
 îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de gu…@v;y;];m;h;TMyinÂp,'
                    371
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
           n;m W$(Wi∑tmoå?y;y" 66

             aq s¢Wi∑tmoå?y;y"
             √;dxy;];m;h;TMyv,Rnm(
                muny Ëcu"
              U
EkìkSy;Stu y;];y;" fl' b[ih pOqKpOqk™
yTp[;“oit nr" ’Tv; n;rI v; t] s'yt; 1
b[˜ov;c
p[ity;];fl' ivp[;" Í,u?v' gdto mm
                  '
yTp[;“oit nr" ’Tv; tiSmN=e]e susyt" 2
gu…@v;y;' tqoTq;ne f;LguNy;' ivWuve tq;
y;];' ’Tv; iv/;nen ÎÇ; ’„,' p[,My c 3
s'kWR,' su.{;' c l.eTsvR] vw flm(
nro gCzπi√„,ulokÉ y;vidN{;ítudx 4R
y;v¥;];' Jyeœm;se kroit iv…/v•r"
t;vTkLp' iv„,ulokÉ su%' .u¤π n s'xy" 5
tiSmN=e]vre pu<ye rMye ≈Ipu®Woˇme
.u·ˇ_mu·ˇ_p[de nø,;' svRsÊvsu%;vhe 6
Jyeœº y;];' nr" ’Tv; n;rI v; s'yte≤N{y"
yqoˇ_Én iv/;nen dx √π c sm;iht" 7
p[itœ;' k⁄®te yStu x;#‰dM.ivv…jRt"
                   ( u[
s .uKTv; iviv/;N.og;Nmo=' c;Nte l.ed/vm( 8
muny Ëcu"
≈otu…mCz;mhe dev p[itœ;' vdtStv
iv/;n' c;cRn' d;n' fl' t] jgTpte" 9
b[˜ov;c
                 372
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]            R
Í,u?v' muinx;dUl;" p[itœ;' iv…/coidt;m(
y;' ’Tv; tu nro .KTy; n;rI v; l.te flm( 10
           U
y;]; √;dx s'p,;R yd; Sy;ˇu i√joˇm;"
td; k⁄vIRt iv…/vTp[itœ;' p;pn;≤xnIm( 11
Jyeœº m;…s …ste p=e Tvek;dXy;' sm;iht"
gTv; jl;xy' pu<ym;cMy p[yt" xu…c" 12
a;v;Á svRtIq;Rin ?y;Tv; n;r;y,' tq;
         ⁄
tt" ò;n' p[kvIRt iv…/vTsusm;iht" 13
ySy yo iv…/®i∂∑ AiW…." ò;nkmR…,
  w
tenv tu iv/;nen ò;n' tSy iv/Iyte 14
ò;Tv; sMy‚Gv/;nen tto dev;nOWI≤Nptøn(
    e
s'tpRyˇq;Ny;'í n;mgo]iv/;nivt( 15
¨ˇIyR v;ssI /*te inmRle p·r/;y vw
¨pSpOXy iv/;nen .;Skr;….mu%Stt" 16
g;y]I' p;vnI' devI' mns; vedm;trm(
svRp;phr;' pu<y;' jped∑oˇr' xtm( 17
pu<y;'í s*rmN];'í ≈ıy; susm;iht"
i]" p[d≤=,m;vOTy .;Skr' p[,meˇt" 18
          e
vedoˇ_' i]Wu v,RWu ò;n' j;Pymud;˙tm(
S]IxU{yo" ò;nj;Py' vedoˇ_iv…/v…jRtm( 19
      »
tto gCzπÌh' m*nI pUjyeTpu®Woˇmm(
p[=;Ly hSt* p;d* c ¨pSpOXy yq;iv…/ 20
   e    º
`Otn ò;pye∂v' =Ire, tdnNtrm(
        w
m/ugN/odkÉnv tIqRcNdnv;·r,; 21
tto vS]yug' ≈eœ' .KTy; t' p·r/;pyet(
       Rw
cNdn;g®kpUr" k⁄ïmen ivlepyet( 22
                    373
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
pUjyeTpry; .KTy; pµwí pu®Woˇmm(
aNywí vw„,vw" pu„pwrcRyNe mÆLlk;id…." 23
    U
s'pJywv' jg•;q' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' h·rm(
         u   º
/Up' c;gu®s'yˇ_' dhe∂vSy c;g[t" 24
guGgul' c muin≈eœ; dheÌN/smiNvtm(
                   e
dIp' p[Jv;lye∫KTy; yq;xKTy; `Otn vw 25
aNy;'í dIpk;Nd¥;d(√;dxwv sm;iht"
  e            e
`Otn c muin≈eœ;iStltwln v; pun" 26
   e
nwv¥e p;ys;pUpx„k⁄lIv$k˘ tq;
modk˘ f;…,t' v;Lp' fl;in c invedyet( 27
           U
Ev' pçopc;re, s'pJy pu®Woˇmm(
nm" pu®Woˇm;yeit jped∑oˇr' xtm( 28
        º
tt" p[s;dye∂v' .KTy; t' pu®Woˇmm(
nmSte svRlokÉx .ˇ_;n;m.yp[d 29
s's;rs;gre m¶' ];ih m;' pu®Woˇm
y;Ste my; ’t; y;]; √;dxwv jgTpte 30
             U
p[s;d;ˇv goivNd s'p,;RSt; .vNtu me
Ev' p[s;¥ t' dev' d<@vTp[…,pTy c 31
     eu
ttoåcRyÌ®˘ .KTy; pu„pvS];nulpnw" e
n;nyorNtr' ySm;i√¥te muinsˇm;" 32
devSyop·r k⁄vIRt ≈ıy; susm;iht"
n;n;pu„pwmiRu n≈eœ; iv…c]' pu„pm<@pm( 33
’Tv;v/;r,' pí;∆;gr' k;rye…•≤x
          e
kq;' c v;sudvSy gIitk;' c;ip k;ryet( 34
?y;yNp#NStuvNdev' p[,ye{jnI' bu/"
tt" p[.;te ivmle √;dXy;' √;dxwv tu 35
               374
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]      ( [
inmN]yedvtò;t;Nb[;˜,;Nvedp;rg;n(
îith;spur;,D;H≈oi]y;Ns'yte≤N{y;n( 36
ò;Tv; sMy‚Gv/;nen /*tv;s; …jte≤N{y"
       R
ò;pyeTpUvvˇ] pUjyeTpu®Woˇmm( 37
         Rw e w
gN/w" pu„pw®ph;rwnv¥dIRpkìStq;
     R
¨pc;rwb¸iv/w" p[…,p;tw" p[d≤=,w" 38
                R
j;Pyw" StuitnmSk;rwgIRtv;¥wmnohrw"
  U
s'pJywv' jg•;q' b[;˜,;NpUjyeˇt" 39
√;dxwv tu g;Ste>yo dÊv; knkmev c
zT]op;n¥ug' cwv ≈ı;.·ˇ_smiNvt" 40
.KTy; tu s/n' te>yo d¥;√S];idk˘ i√j;"
s∫;ven tu goivNdSto„yte pU…jto yt" 41
a;c;y;Ry tto d¥;ÌovS]' knk˘ tq;
zT]op;n¥ug' c;NyTk;'Syp;]' c .·ˇ_t" 42
ttSt;N.ojyei√p[;N.oJy' p;yspUvkm( R
pKv;•' .+y.oJy' c gu@sipR"smiNvtm( 43
ttSt;n•tO¢;'í b[;˜,;NSvSqm;ns;n(
√;dxwvodk⁄M.;'í d¥;ˇe>y" smodk;n( 44
d≤=,;' c yq;xKTy; d¥;ˇe>yo ivmTsr"
k⁄M.' c d≤=,;' cwv a;c;y;Ry invedyet( 45
    U
Ev' s'pJy t;iNvp[;Ngu®˘ D;np[d;ykm(
             u
pUjyeTpry; .KTy; iv„,utLy' i√joˇm;" 46
           R   R w Ru
suv,RvS]go/;Nyw{Vywí;Nywvrb/"
   U
s'pJy t' nmS’Ty îm' mN]mudIryet( 47
svRVy;pI jg•;q" xƒc£gd;/r"
an;idin/no dev" p[Iyt;' pu®Woˇm" 48
                    375
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
          '
îTyu∞;yR tto ivp[;iS]" ’Tv; c p[d≤=,;m(
p[,My ≤xrs; .KTy; a;c;y| tu ivsjRyt( 49 e
ttSt;Nb[;˜,;N.KTy; c;sIm;Ntmnuvjt(  [ e
   [              e
anuvJy tu t;Nsv;R•mS’Ty invtRyt( 50
        Ru
b;N/vw" Svjnwyˇ_Stto .uÔIt v;Gyt"
          w u ì
aNywíop;skìdIRn….R=kí;•k;iÕ…." 51
Ev' ’Tv; nr" sMyõ™n;rI v; l.te flm(
aême/shß;,;' r;jsUyxtSy c 52
atIt' xtm;d;y pu®W;,;' nroˇm;"
.iv„y' c xt' ivp[;" SvgRTy; idVyÂp/Ok™ 53
svRl=,s'p•" sv;Rlk;r.UiWt"'
svRk;msmOı;Tm; devvi√gtJvr" 54
            w R
Âpy*vns'p•o gu," svwrl'’t"
              R
StUym;noåPsro….í gN/vw" sml'’t" 55
       e
ivm;nen;kúv,Rn k;mgen iSqre, c
pt;k;?vjyuˇ_Én svRràwrl'’t" 56
¨¥oty≤Ndx" sv;R a;k;xe ivgtKlm"
yuv; mh;blo /Im;iNv„,ulok˘ s gCzit 57
t] kLpxt' y;v∫⁄¤π .og;Nyqe‚Pst;n(
           R
…sı;Psro….gRN/vw" suriv¥;/rorgw" 58
StUym;no muinvrwiStœte ivgtJvr"
yq; devo jg•;q" xƒc£gd;/r" 59
tq;s* muidto ivp[;" ’Tv; Âp' ctu.jm( Ru
                  w
.uKTv; t] vr;N.og;N£I@;' ’Tv; sur" sh 60
tdNte b[˜sdnm;y;it svRk;mdm(
…sıiv¥;/rwí;ip xo….t' surik˘nrw" 61
                376
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]k;l' nvitkLp' tu t] .uKTv; su%' nr"
tSm;d;y;it ivp[Ne {;" svRk;mflp[dm( 62
®{lok˘ surg,w" seivt' su%mo=dm(
anekxts;hßwivRm;nw" sml'’tm( 63
        R w
…sıiv¥;/rwy=.iUR Wt' dwTyd;nvw"
axIitkLpk;l' tu t] .uKTv; su%' nr" 64
tdNte y;it golok˘ svR.ogsmiNvtm(
sur…sı;Psro….í xo….t' sumnohrm( 65
t] s¢itkLp;'Stu .uKTv; .ogmnuˇmm(
  R
dul.' i]Wu lokÉWu SvSq…cˇo yq;mr" 66
tSm;d;gCzte lok˘ p[;j;pTymnuˇmm(
                 RO
gN/v;RPsrsw" …sıwmiRu niv¥;/rwvt" 67
Wi∑kLp;Nsu%' t] .uKTv; n;n;iv/' mud;
tdNte x£.vn' n;n;íyRsmiNvtm( 68
   R
gN/vw" ik˘nrw" …sıw" suriv¥;/rorgw"
           RO w
guÁk;Psrsw" s;?ywvtí;Nyw" suroˇmw" 69
a;gTy t] pç;xTkLp;N.uKTv; su%' nr"
surlok˘ tto gTv; ivm;nw" sml'’t" 70
cTv;·r'xˇu kLp;'Stu .uKTv; .og;Nsudl.;n( u R
a;gCzte tto lok˘ n=];:y' sudl.m( 71 u R
tto .og;Nvr;N.u¤π i]'xTkLp;Nyqe‚Pst;n(
tSm;d;gCzte lok˘ xx;˚Sy i√joˇm;" 72
              R Re w
y];s* itœte som" svwdvrl'’t"
                    u R
t] …v'xitkLp;'Stu .uKTv; .og' sudl.m( 73
a;idTySy tto lokm;y;it surpU…jtm(
n;n;íyRmy' pu<y' gN/v;RPsr"seivtm( 74
                    377
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
t] .uKTv; xu.;N.og;Ndx kLp;≤N√joˇm;"
                 u R
tSm;d;y;it .uvn' gN/v;R,;' sudl.m( 75
t] .og;NsmSt;'í kLpmek˘ yq;su%m(
.uKTv; c;y;it meidNy;' r;j; .vit /;…mRk" 76
             w R
c£vtIR mh;vIyoR gu," svwrl'’t"
           R
’Tv; r;Jy' Sv/me, yDw·rÇ; sud≤=,w" 77
tdNte yo…gn;' lok˘ gTv; mo=p[d' ≤xvm(
t] .uKTv; vr;N.og;Ny;vd;.Uts'Plvm( 78
tSm;d;gCzte c;] j;yte yo…gn;' k⁄le
            R    '
p[vre vw„,ve ivp[; dul.e s;/usmte 79
   Re
ctuvdI ivp[vro yDw·rÇ;¢d≤=,w"
vw„,v' yogm;Sq;y tto mo=mv;“uy;t( 80
Ev' y;];fl' ivp[; my; sMygud;˙tm(
.u·ˇ_mu·ˇ_p[d' nø,;' ikmNyCz^otu…mCzq 81
         îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de
     √;dxy;];flm;h;TMyinÂp,' n;m s¢Wi∑tmoå?y;y" 67

              aq;∑Wi∑tmoå?y;y"
               iv„,ulokv,Rnm(
                muny Ëcu"
≈otu…mCz;mhe dev iv„,ulokmn;mym(
lok;nNdkr' k;Nt' sv;RíyRsmiNvtm( 1
p[m;,' tSy lokSy .og' k;≤Nt' bl' p[.o
kmR,; kÉn gCz≤Nt t] /mRpr;y,;" 2
dxRn;TSpxRn;√;ip tIqRò;n;idn;ip v;
ivStr;d(bi[U h tÊven pr' k*tUhl' ih n" 3
                378
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION       b[˜pur;,m(   [Brahma PurŒna]b[˜ov;c
Í,u?v' muny" sveR yTpr' prm' pdm(
.ˇ_;n;mIiht' /Ny' pu<y' s's;rn;xnm( 4
p[vr' svRlok;n;' iv„<v;:y' vdto mm
sv;RíyRmy' pu<y' Sq;n' ]wloKypU…jtm( 5
axokì" p;·rj;twí mNd;rwíMpk&mw"
               R ⁄ w
m;ltImÆLlk;k⁄Ndwbkln;RgkÉsrw" 6
 '
pun;gwritmuˇ_ìí ip[y©ëtgr;jun"      Rw
p;$l;cUt%idrw" k…,Rk;rvnoJJvlw" 7
n;r©¯" pnswloR/i[w nRMbd;…@msjRk"         ì
           Rw R u
{;=;lk⁄c%jUrm/kNÉ {flw&m" 8         ≥ w
        w
kipTqwn;R·rkÉrí t;lw" ≈Ifls'.vw"
      w
kLpvO=rs':ywí vNywrNyw" suxo.nw" 9
        w Re
srlwíNdnwnIRpdvd;®xu.;Ônw"
                R
j;tIlv©k˚olw" kpUr;modv;…s…." 10
t;MbUlpT]incywStq; pUgIfl&mw"
           RO w
aNywí iviv/wv=" svRtflxo….tw" 11 Ru
         w
pu„pwn;Rn;iv/wív lt;guCzsmu∫vw"
n;n;jl;xyw" pu<ywn;Rn;p≤=®twvr" 12        Rw
dI…`Rk;xts'`;twStoypU,mnohrw"    Rw R
   uw
k⁄md" xtpT]wí pu„pw" kokndwvr" 13        Rw
rˇ_nIloTplw" k;Ntw" kÒ;rwí sugiN/…."
aNywí jljw" pu„pwn;Rn;v,w" suxo.nw" 14 R
             R
h'sk;r<@v;k°,wí£v;kopxo….tw"
              w
koyi∑kìí d;TyUh" k;r<@vrv;k⁄l" 15          w
          w
c;tkì" ip[ypu]í jIv'jIvkj;it…."
                       379
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
        R
aNywidRVywjlcrwivRh;rm/urSvnw" 16
Ev' n;n;iv/widRVywn;Rn;íyRsmiNvtw"
  w R
vO=jl;xyw" pu<yw.iUR Wt' sumnohrw" 17
t] idVywivRm;nwí n;n;ràiv.UiWtw"
k;mgw" k;çnw" xu.i[w dRVygN/vRn;idtw" 18
t®,;idTys'k;xwrPsro….rl'’tw"
         w
hemxYy;snyutn;Rn;.ogsmiNvtw" 19
%ecrw" spt;kìí muˇ_;h;r;vl‚Mb…."
      R
n;n;v,wrs':y;twj;RtÂpp·rCzdw" 20
       u
n;n;k⁄smgN/;!‰wíNdn;gu®.UiWtw"
su%p[c;rb¸lwn;Rn;v;id]in"Svnw" 21
mnom;®ttuLywí iki˚,IStbk;k⁄l"   w
ivhr≤Nt pure tiSmNvw„,ve lokpU…jte 22
n;n;©n;…." stt' gN/v;RPsrs;id…."
cN{;nn;…." k;Nt;….yoRiW≤∫" sumnohrw" 23
pIno•tk⁄c;g[;…." sum?y;…." smNtt"
Xy;m;vd;tv,;R….mRˇm;t©g;…m…." 24
p·rv;yR nr≈eœ' vIjy≤Nt Sm t;" ≤S]y"
c;mrw ®Kmd<@¯í n;n;ràiv.UiWtw" 25
              R
gItnOTywStq; v;¥wmoRdm;nwmd;lsw"
             R
y=iv¥;/rw" …sıwgNR /vwrPsrog,w" 26
    w       u
surs'`í AiW…." xux.e .uvnoˇmm(
t] p[;Py mh;.og;Np[;“uv≤Nt mnIiW," 27
v$r;jsmIpe tu d≤=,Syod/eSt$e
     R
Î∑o yw.gv;N’„," pu„kr;=o jgTpit" 28
£°@NTyPsrsw" s;/| y;v∂‰*íN{t;rkm(
                380
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]p[t¢hems'k;x; jr;mr,v…jRt;" 29
     u
svRd"%ivhIn;í tO„,;Gl;inivv…jRt;"
    Ru
ctu.j; mh;vIy;R vnm;l;iv.UiWt;" 30
           Ru
≈IvTsl;Hznwyˇ_;" xƒc£gd;/r;"
kÉ…c•IloTplXy;m;" kÉ…cTk;çns'in.;" 31
               U R '
kÉ…cNmrktp[:y;" kÉ…c√wdysin.;"
Xy;mv,;R" k⁄<@≤lnStq;Nye vj[sin.;" 32 '
          e
n t;ÎKsvRdv;n;' .;≤Nt lok; i√joˇm;"
y;ÎG.;it hreloRk" sv;RíyRsmiNvt" 33
n t] punr;vOiˇgRmn;∆;yte i√j;"
p[.;v;ˇSy devSy y;vd;.Uts'Plvm( 34
ivcr≤Nt pure idVye Âpy*vngivRt;"
’„,' r;m' su.{;' c pXy≤Nt pu®Woˇme 35
p[t¢hems'k;x' t®,;idTys'in.m(
purm?ye hre.;Rit m≤Ndr' rà.UiWtm( 36
anekxts;hßw" pt;kì" sml'’tm(
yojn;yutivStI,| hemp[;k;rvei∑tm( 37
      R w
n;n;v,w?vRj…í]w" k‚Lptw" sumnohrw"
iv.;it x;rdo yå=]w" sh cN{m;" 38
ctu√;Rr' suivStI,| kçuik…." sur≤=tm(
       u
purs¢ks'yˇ_' mhoTsek˘ mnohrm( 39
p[qm' k;çn' t] i√tIy' mrktwytm(  Ru
îN{nIl' tOtIy' tu mh;nIl' tt" prm( 40
pur' tu pçm' dI¢' pµr;gmy' purm(
            U
Wœ' vj[my' ivp[; vwdy| s¢m' purm( 41
        Re
n;n;ràmywhmp[v;l;ïr.UiWtw"
                    381
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
StM.wr∫⁄ts'k;xw.;Rit t∫vn' mht( 42
ÎXyNte t] …sı;í .;sy≤Nt idxo dx
p*,Rm;Sy;' sn=]o yq; .;it inx;kr" 43
a;Â!St] .gv;Nsl+mIko jn;dRn"
pIt;Mbr/r" Xy;m" ≈IvTsl+ms'yt" 44    u
JvlTsudxRn' c£˘ `or' sv;RS]n;ykm(
               e
d/;r d≤=,e hSte svRtjomy' h·r" 45
k⁄NdeNdurjtp[:y' h;rgo=Irs'in.m(
a;d;y t' muin≈eœ;" sVyhSten kÉxv" 46
ySy xBden skl' s'=o.' j;yte jgt(
                U
iv≈ut' p;çjNyeit shß;vtR.iWtm( 47
du„’t;NtkrI' r*{;' dwTyd;nvn;≤xnIm(
Jvl√iˆ≤x%;k;r;' du"sh;' i]dxwrip 48
k*modk°' gd;' c;s* /Otv;Nd≤=,e kre
                 R
v;me ivSf⁄rit ÁSy x;©| sUysmp[.m( 49
xrwr;idTys'k;xwJv;‹l;m;l;k⁄lvr"  w Rw
yoås* s'hrte devS]wloKy' scr;crm( 50
sv;RnNdkr" ≈Im;NsvRx;S]ivx;rd"
        R   R Re w R
svRlokgu®dev" svwdvnmS’t" 51
         e
shßmU/;R devx" shßcr,e=,"
shß;:y" shß;©" shß.ujv;Np[." 52      u
…s'h;sngto dev" pµpT];yte=,"
iv¥ui√Sp∑s'k;xo jg•;qo jgÌu®" 53
prIt" sur…sıwí gN/v;RPsrs;' g,w"
          w
y=iv¥;/rwn;RgmiRu n…sıw" sc;r,w" 54
   R   Rw      Ru
sup,wd;RnvwdTyw r;=swgÁik˘nrw"
                 382
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]   Re
aNywdvg,widRVyw" StUym;no ivr;jte 55
t]Sq; stt' k°itR" p[D; me/; srSvtI
bu≤ımRitStq; =;≤Nt" …s≤ımUitRStq; ¥uit" 56
g;y]I cwv s;iv]I m©l; svRm©l;
p[.; mitStq; k;≤NtSt] n;r;y,I iSqt; 57
≈ı; c k*≤xk° devI iv¥uTs*d;…mnI tq;
in{; r;i]Stq; m;y; tq;Ny;mryoiWt" 58
     e          [
v;sudvSy sv;RSt; .vne s'pitiœt;"
aq ik˘ b¸noˇ_Én sv| t] p[itiœtm( 59
`Ot;cI menk; rM.; shjNy; itloˇm;
¨vRxI cwv inMloc; tq;Ny; v;mn; pr; 60
mNdodrI c su.g; ivê;cI ivpul;nn;
.{;©« …c]sen; c p[Mloc; sumnohr; 61
muins'moihnI r;m; cN{m?y; xu.;nn;
  É
sukxI nIlkÉx; c tq; mNmqdIipnI 62
alMbuW; …m≈kÉxI tq;Ny; mu≤ÔkSql;
           R
£tuSql; vr;©« c pUv…ciˇStq; pr; 63
pr;vtI mh;Âp; x≤xle%; xu.;nn;
h'slIl;nug;…mNyo mˇv;r,g;…mnI 64
…bMb*œI nvg.;R c iv:y;t;" suryoiWt"
Et;í;Ny; aPsrso Âpy*vngivRt;" 65
            '
sum?y;í;®vdn;" sv;Rlk;r.UiWt;"
      R ' u
gItm;/uysyˇ_;" svRl=,s'yt;" 66 u
gItv;¥e c k⁄xl;" surgN/vRyoiWt"
nOTyNTynuidn' t] y];s* pu®Woˇm" 67
n t] rogo no Gl;innR mOTyunR ihm;tp*
                    383
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
n =u≤Tpp;s; n jr; n vwÂPy' n c;su%m( 68
prm;nNdjnn' svRk;mflp[dm(
iv„,ulok;Tpr' lok˘ n;] pXy;…m .o i√j;" 69
ye lok;" SvgRlokÉ tu ≈UyNte pu<ykmR,;m(
iv„,ulokSy te ivp[;" kl;' n;hR≤Nt Wo@xIm( 70
Ev' hre" purSq;n' svR.oggu,;iNvtm(
svRs*:ykr' pu<y' sv;RíyRmy' i√j;" 71
n t] n;iStk; y;≤Nt pu®W; ivWy;Tmk;"
n ’tfl; n ipxun; no Sten; n;…jte≤N{y;" 72
              e
yeåcRy≤Nt sd; .KTy; v;sudv' jgÌu®m(
te t] vw„,v; y;≤Nt iv„,ulok˘ n s'xy" 73
d≤=,Syod/eStIre =e]e prmdul.e R
ÎÇ; ’„,' c r;m' c su.{;' c i√joˇm;" 74
kLpvO=smIpe tu ye Tyj≤Nt klevrm(

te t] mnuj; y;≤Nt mOt; ye pu®Woˇme 75
v$s;gryomR?ye y" SmreTpu®Woˇmm(
teåip t] nr; y;≤Nt ye mOt;" pu®Woˇme 76
teåip t] pr' Sq;n' y;≤Nt n;STy] s'xy"
Ev' my; muin≈eœ; iv„,ulok" sn;tn"
sv;RnNdkr" p[oˇ_o .u·ˇ_mu·ˇ_flp[d" 77
    îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de iv„,ulok;nu
             '
          k°tRnn;m;∑Wi∑tmoå?y;y" 68

            aqons¢ittmoå?y;y"
           pu®Woˇmm;h;TMyinÂp,m(
                 384
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]                muny Ëcu"
b◊;íyRSTvy; p[oˇ_o iv„,uloko jgTpte
inTy;nNdkr" ≈Im;N.u·ˇ_mu·ˇ_flp[d" 1
        R
=e]' c dul.' lokÉ k°itRt' pu®Woˇmm(
TyKTv; y] nro deh' y;it s;loKyt;' hre" 2
     e
sMy‘™W]Sy m;h;TMy' Tvy; sMyKp[k°itRtm(
                e
y] Svdehs'Ty;g;i√„,ulok˘ v[j•r" 3
aho mo=Sy m;goRåy' dehTy;gSTvyoidt"
nr;,;mupk;r;y pu®W;:ye n s'xy" 4
         e
an;y;sen devx deh' TyKTv; nroˇm;"
tiSmN=e]e pr' iv„,o" pd' y;≤Nt inr;mym( 5
≈uTv; =e]Sy m;h;TMy' ivSmyo no mh;n.Ut(
p[y;gpu„kr;dIin =e];<y;ytn;in c 6
pO…qVy;' svRtIq;Rin s·rtí sr;'…s c
            '
n tq; t;in sv;R…, p[xs…s suroˇm 7
      '
yq; p[xs…s =e]' pu®W;:y' pun" pun"
D;toåSm;….r….p[;yStved;nI' ipt;mh 8
    '
yen p[xs…s =e]' mu·ˇ_d' pu®Woˇmm(
pu®W;:ysm' nUn' =e]' n;iSt mhItle
           '
ten Tv' ivbu/≈eœ p[xs…s pun" pun" 9
b[˜ov;c
sTy' sTy' muin≈eœ; .v≤∫" smud;˙tm(
pu®W;:ysm' =e]' n;STy] pO…qvItle 10
s≤Nt y;in tu tIq;Rin pu<y;Ny;ytn;in c
t;in ≈Ipu®W;:ySy kl;' n;hR≤Nt Wo@xIm( 11
       R
yq; sveêro iv„,u" svRlokoˇmoˇm"
                    385
                    MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 12
a;idTy;n;' yq; iv„,u" ≈eœTve smud;˙t"
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 13
n=];,;' yq; som" srs;' s;gro yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 14
vsUn;' p;vko y√&{;,;' x'kro yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 15
v,;Rn;' b[;˜,o y√√wnteyí p≤=,;m(
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 16
≤x%·r,;' yq; me®" pvRt;n;' ihm;ly"
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 17
p[md;n;' yq; l+mI" s·rt;' j;ˆvI yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 18
               u R
Eer;vto gjeN{;,;' mhWIR,;' .Ogyq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 19
sen;nIn;' yq; SkNd" …sı;n;' kiplo yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 20
¨∞w"≈v; yq;ê;n;' kvIn;muxn; k…v"
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 21
             e
munIn;' c yq; Vy;s" k⁄bro y=r=s;m(
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 22
î≤N{y;,;' mno y√∫Àt;n;mvnI yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 23
       O
aêTq" svRv=;,;' pvn" Plvt;' yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 24
        R
.UW,;n;' tu sveW;' yq; cU@;m…,i√≥j;"
               386
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 25
gN/v;R,;' …c]rq" xS];,;' k⁄≤lxo yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 26
ak;r" svRv,;Rn;' g;y]I zNds;' yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 27
    π
sv;R©>yo yq; ≈eœmuˇm;©÷ i√joˇm;"
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 28
a®N/tI yq; S]I,;' stIn;' ≈eœt;' gt;
tq; smSttIq;Rn;' ≈eœ' tTpu®Woˇmm( 29
yq; smStiv¥;n;' mo=iv¥; pr; SmOt;
tq; smSttIq;Rn;' ≈eœ' tTpu®Woˇmm( 30
            U
mnu„y;,;' yq; r;j; /enn;mip k;m/uk™
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 31
suv,| svRrà;n;' sp;R,;' v;suikyRq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 32
      w
p[Ò;d" svRdTy;n;' r;m" xS].Ot;' yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 33
ZW;,;' mkro y√NmOg;,;' mOgr;@‰q;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 34
smu{;,;' yq; ≈eœ" =Irod" s·rt;' pit"
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 35
v®,o y;ds;' y√¥m" s'y…mn;' yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 36
devWIR,;' yq; ≈eœo n;rdo muinsˇm;"
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 37
/;tUn;' k;çn' y√Tpiv];,;' c d≤=,;
                    387
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 38
p[j;pityRq; d= AWI,;' kXypo yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 39
g[h;,;' .;Skro y√NmN];,;' p[,vo yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 40
aême/Stu yD;n;' yq; ≈eœ" p[k°itRt"
tq; smSttIq;Rn;' =e]' c tid≠√joˇm;" 41
            e
aoW/In;' yq; /;Ny' tO,Wu tO,r;@‰q;
tq; smSttIq;Rn;muˇm' pu®Woˇmm( 42
yq; smSttIq;Rn;' /mR" s's;rt;rk"
tq; smSttIq;Rn;' ≈eœ' tTpu®Woˇmm( 43
  îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de pu®Woˇmm;h;TMyinÂp,'
           n;mwkons¢ittmoå?y;y" 69

              aqs¢ittmoå?y;y"
                 '
        b[˜;,' p[it tIqRs:y;ivWyko n;rdp[Xn"
                b[˜ov;c
  R
sveW;' cwv tIq;Rn;' =e];,;' c i√joˇm;"
jphomv[t;n;' c tpod;nfl;in c 1
n tTpXy;…m .o ivp[; yˇen sÎx' .uiv
ik˘ c;] b¸noˇ_Én .;iWten pun" pun" 2
sTy' sTy' pun" sTy' =e]' tTprm' mht(
pu®W;:y' s’∂»Ç; s;gr;M."sm;Plutm( 3
b[˜iv¥;' s’JD;Tv; g.Rv;so n iv¥te
hre" s'inihte Sq;n ¨ˇme pu®Woˇme 4
s'vTsrmup;sIt m;sm;]mq;ip v;
                388
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]ten j¢' ¸t' ten ten t¢' tpo mht( 5
s y;it prm' Sq;n' y] yogeêro h·r"
.uKTv; .og;iNv…c];'í devyoiWTsmiNvt" 6
kLp;Nte punr;gTy mTyRlokÉ nroˇm"
j;yte yo…gn;' ivp[; D;nDeyo¥to gOhe 7
                    e
s'p;[ Py vw„,v' yog' hre" SvCzNdt;' v[jt(
kLpvO=Sy r;mSy ’„,Sy .{y; sh 8
m;kú<@ºyNe {¥uªSy m;h;TMy' m;/vSy c
SvgR√;rSy m;h;TMy' s;grSy iv…/" £m;t( 9
m;jRnSy yq;k;le .;gIrQy;" sm;gmm(
    e
svRmtNmy; :y;t' yTpr' ≈otu…mCzq 10
îN{¥uªSy m;h;TMymet∞ k…qt' my;
sv;Ríy| sm;:y;t' rhSy' pu®Woˇmm(
pur;,' prm' guÁ' /Ny' s's;rmocnm( 11
muny Ëcu"
nih nStOi¢rStIh Í<vt;' tIqRivStrm(
punrev pr' guÁ' vˇ_⁄mhRSyxeWt"
pr' tIqRSy m;h;TMy' svRtIqoRˇmoˇmm( 12
b[˜ov;c
îmmev pur; p[Xn' pO∑oåiSm i√jsˇm;"
n;rden p[yàen td; t' p[oˇ_v;nhm( 13
n;rd ¨v;c
tpso yDd;n;n;' tIq;Rn;' p;vn' SmOtm(
sv| ≈ut' my; Tvˇo jg¥one jgTpte 14
iky≤Nt s≤Nt tIq;Rin SvgRmTyRrs;tle
   R
sveW;mev tIq;Rn;' svRd; ik˘ iv≤x„yte 15
                    389
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
b[˜ov;c
ctuivR/;in tIq;Rin SvgeR mTyeR rs;tle
                R
dwv;in muinx;dUl a;sur;<y;W;R…, c 16
m;nuW;…, i]lokÉWu iv:y;t;in sur;id…."
      e       R
m;nuW>yí tIqe>y a;W| tIqRmnuˇmm( 17
   R            R
a;We>yíwv tIqe>y a;sur' b¸pu<ydm(
        e
a;sur>yStq; pu<y' dwv' tTs;vRk;…mkm( 18
              w
b[˜iv„,u≤xvwív in…mRt' dwvmuCyte
i]>yo ydek˘ j;yet tSm;•;t" pr' ivdu" 19
]y;,;mip lok;n;' tIq| me?ymud;˙tm(
t];ip j;Mbv' √«p' tIq| b¸gu,odym( 20
j;Mbve .;rt' vW| tIq| ]wloKyiv≈utm(
    U
kmR.…myRt" pu] tSm;ˇIq| tduCyte 21
t]wv y;in tIq;Rin y;Nyuˇ_;in my; tv
ihmvi√N?yyomR?ye W<n¥o devs'.v;" 22
tqwv devj; b[˜Nd≤=,;,RvivN?yyo"
Et; √;dx n¥Stu p[;/;Nyen p[k°itRt;" 23
          U
a….s'p…jt' ySm;∫;rt' b¸pu<ydm(
     U         w R
kmR.…mrto devvW| tSm;Tp[k°itRtm( 24
a;W;R…, cwv tIq;Rin devj;in Kv…cTKv…ct(
         w
a;surr;vOt;Ny;s'Stdev;surmuCyte 25
  e         e e
dwv„vev p[dxWu tpStPTv; mhWRy"
dwvp[.;v;ˇps a;W;R<yip c t;Nyip 26
a;Tmn" ≈eyse muKTyw pUj;yw .Utyeåqv;
a;Tmn" fl.UTyq| yxsoåv;¢ye pun" 27
       w
m;nuW" k;·rt;Ny;¸m;RnW;,Iit n;rd u
                390
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]Ev' ctuivR/o .edStIq;Rn;' muinsˇm 28
.ed' n k…í∆;n;it ≈otu' yuˇ_oå…s n;rd
bhv" pi<@t'mNy;" Í<v≤Nt kqy≤Nt c
                  Ru w
su’tI koåip j;n;it vˇ_⁄' ≈otu' injwg," 29
n;rd ¨v;c
teW;' SvÂp' .ed' c ≈otu…mCz;…m tÊvt"
   u
yCz^Tv; svRp;pe>yo muCyte n;] s'xy" 30
b[˜N’tyug;d* tu ¨p;yoåNyo n iv¥te
    e
tIqRsv;' ivn; SvLp;y;sen;.I∑d;…ynIm( 31
n Tvy; sÎxo /;tvRˇ_; D;t;qv; Kv…ct(
Tv' n;….kmle iv„,o" s'j;toå≤%lpUvj" 32R
b[˜ov;c
god;vrI .ImrqI tu©.{; c ve…,k;
t;pI pyo¨„,I ivN?ySy d≤=,e tu p[k°itRt;" 33
.;gIrqI nmRd; tu ymun; c srSvtI
ivxok; c ivtSt; c ihmvTpvRt;…≈t;" 34
Et; n¥" pu<ytm; devtIq;RNyud;˙t;"
gy" koLl;suro vO]≤S]puro ÁN/kStq; 35
hymU/;R c lv,o nmu…c" Í©kStq;
        u
ym" p;t;lkÉtí my" pu„kr Ev c 36
Etwr;vOttIq;Rin a;sur;…, xu.;in c
p[.;so .;gRvoågiStnRrn;r;y,* tq; 37
v…sœí .r√;jo gotm" kXypo mnu"
îTy;idmuinju∑;in AiWtIq;Rin n;rd 38
aMbrIWo h·ríN{o m;N/;t; mnurv ce
k⁄®" kn%líwv .{;ê" sgrStq; 39
                    391
                           MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
aêyUpo n;…ckÉt; vOW;kipr·r'dm"
      w
îTy;idm;nuWivRp[ in…mRt;in xu.;in c 40
yxs" fl.UTyq| in…mRt;nIh n;rd
Svto¨∫Àt;in dwv;in y] Kv;ip jgT]ye
             e
pu<ytIq;Rin t;Ny;¸StIqR.do myoidt" 41
                               e
 îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye tIqR.dv,Rn'
            n;m s¢ittmoå?y;y" 70
          g*tmIm;h;TMye p[qmoå?y;y" 1

             aqwks¢ittmoå?y;y"
              g©oTp·ˇkqop£m"
               n;rd ¨v;c
            R
i]dwvTy' tu yˇIq| sve>yo Áuˇ_muˇmm(
tSy SvÂp.ed' c ivStre, b[vItu me 1
b[˜ov;c
t;vdNy;in tIq;Rin t;vˇ;" pu<y.Umy"
t;v¥D;dyo y;v≤T]dwvTy' n ÎXyte 2
g©πy' s·rt;' ≈eœ; svRk;mp[d;…ynI
i]dwvTy; muin≈eœ tduTpiˇmt" Í,u 3
vW;R,;myut;TpUv| devk;yR ¨piSqte
t;rko blv;n;sINm√r;ditgivRt" 4
dev;n;' prmwêy| ˙t' ten blIys;
         Re
ttSte xr,' jGmudv;" seN{purogm;" 5
=Irodx;…yn' dev' jgt;' p[ipt;mhm(
             U u
’t;Ô≤lpu$; dev; iv„,umcrnNyg;" 6
dev; Ëcu"
                 392
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]Tv' ];t; jgt;' n;q dev;n;' k°itRv/Rn
  R
sveêr jg¥one ]yImUtRe nmoåStu te 7
lokß∑;sur;NhNt; Tvmev jgt;' pit"
iSqTyuTpiˇivn;x;n;' k;r,' Tv' jgNmy 8
];t; n koPyiSt jgT]yeåip
xrI·r,;' svRivpÌt;n;m(
Tvy; ivn; v;·rjpT]ne]
t;p]y;,;' xr,' n c;Nyt( 9
ipt; c m;t; jgtoå≤%lSy
Tvmev sev;sul.oå…s iv„,o
p[sId p;hIx mh;.ye>yo
åSmd;itRhNt; vd kSTvdNy" 10
               R
a;idkt;R vr;hSTv' mTSy" kÀmStqwv c
       w
îTy;idÂp.ednoR r=se .y a;gte 11
˙tSv;My;Nsurg,;N˙td;r;Ngt;pd"
kSm;• r=se dev anNyxr,;Nhre 12
b[˜ov;c
tt" p[ov;c .gv;HxeWx;yI jgTpit"
            ë[
kSm;∞ .ym;p•' td(bvNtu gtJvr;"
tt" …≈y" pit' p[;¸St' t;rkv/' p[it 13
dev; Ëcu"
t;rk;∫ym;p•' .IW,' romhWR,m(
   w
n yuıStps; x;pwhNR tu' nwv =m; vym( 14
av;RGdx;h;¥o b;lStSm;NmOTyumv;PSyit
tSm;∂ºv n c;Nye>ySt] nIitivR/Iyt;m( 15
b[˜ov;c
                    393
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
punn;Rr;y," p[;h n;h' bloTk$" sur;"
            e
n mˇo mdpTy;∞ n dev>yo v/o .vet( 16
Èêr;¥id j;yet apTy' b¸x·ˇ_km(
tSm;√/mv;“oit t;rko lokd;®," 17
               O
tÌCz;m" sur;" sveR yittumiW…." sh
.;y;Rq| p[qmo yà" ktRVy" p[.iv„,u…." 18
tqeTyuKTv; surg,; jGmuSte c ngoˇmm(
ihmvNt' ràmy' men;' c ihmv≤Tp[y;m( 19
    u
îdmUc" svR Ev s.;y| tuihn' …g·rm( 20
dev; Ëcu"
d;=;y,I lokm;t; y; x·ˇ_" s'iSqt; …gr*
         R
bu≤ı" p[D; /Oitme/; l∆; pui∑" srSvtI 21
Ev' Tvnek/; lokÉ y; iSqt; lokp;vnI
                R
dev;n;' k;yR…sı‰q| yuvyogR.m;ivxt( 22
smuTp•; jgNm;t; x'.o" pàI .iv„yit
aSm;k˘ .vt;' c;ip p;lnI c .iv„yit 23
b[˜ov;c
ihmv;nip t√;Ky' sur;,;m….nN¥ c
men; c;ip mhoTs;h; aiSTvTyev' vcoåb[vIt( 24
tdoTp•; jgı;]I g*rI ihmvto gOhe
≤xv?y;nrt; inTy' t…•œ; tNmnogt; 25
t;' vw p[ocu" surg,; Èx;qeR tp a;ivx
tq; ihmvt" pOϼ g*rI tepe tpo mht( 26
pun" s'mN]y;m;surIxo ?y;yit t;' ≤xv;m(
a;Tm;n' v; tq;Ny√; n j;nIm" kq' .v" 27
                 e
menk;y;" sut;y;' tu …cˇ' d?y;Tsurêr"
                394
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]t] nIitivR/;tVy; tt" ≈wœ‰mv;PSyq
tt" p[;h mh;bu≤ıv;RcSpit®d;r/I" 28
bOhSpit®v;c
ySTvy' mdno /Im;NkNdpR" pu„pc;p/Ok™
                    w
s iv?ytu ≤xv' x;Nt' b;,w" pu„pmyw" xu." 29
ten ivı≤S]ne]oåip Èx;y;' bu≤ım;d/et(
p·r,e„yTys* nUn' td; t;' …g·rj;' hr" 30
j…yn" pçb;,Sy n b;,;" Kv;ip k⁄‚<#t;"
tqo!;y;' jgı;}y;' x'.o" pu]o .iv„yit 31
j;t" pu]≤S]ne]Sy t;rk˘ s hin„yit
               u
vsNt' c sh;y;q| xo….œ' k⁄sm;krm( 32
a;Ò;dn' c mns; k;m;ywn' p[yCzq 33
b[˜ov;c
              u
tqeTyuKTv; surg,; mdn' k⁄sm;krm(
 e
p[Wy;m;surVyg[;" ≤xv;≤Ntkm·r'dm;" 34
s jg;m Tvr; k;mo /Otc;po sm;/v"
                 u
rTy; c siht" k;m" kt|u kmR sud„krm( 35
gOhITv; sxr' c;p…md' tSy mnoå.vt(
             u     u
my; ve?ySTvve?yo vw x'.loRkgu®" p[." 36
]wloKyj…yno b;,;" x'.* me ik˘ Î!; n v;
        e
ten;s* c;…¶ne], .SmxeWStd; ’t" 37
tdev kmR suÎ!mI≤=tu' sursˇm;"
a;jGmuSt] y√éˇ' Í,u ivSmyk;rkm( 38
x'.'u ÎÇ; surg,; y;vTpXy≤Nt mNmqm(
t;v∞ .Sms;∫Àt' k;m' ÎÇ; .y;tur;"
  ë u
tu∑v≤S]dxex;n' ’t;Ô≤lpu$;" sur;" 39
                    395
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
dev; Ëcu"
t;rk;∫ym;p•' k⁄® pàI' …gre" sut;m( 40
b[˜ov;c
ivı…cˇo hroåPy;xu mene v;Ky' suroidtm(
a®N/tI' v…sœ' c m;' tu c£/r' tq; 41
 e
p[Wy;m;surmr; ivv;h;y prSprm(
s'bN/oåip tq;Py;sI≤ımvLlokn;qyo" 42
                             u
  îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de g©oTpˇ* x'.ivv;hs'.vo
            n;mwks¢ittmoå?y;y" 71
           g*tmIm;h;TMye i√tIyoå?y;y" 2

            aq i√s¢ittmoå?y;y"
               ihmv√,Rnm(
                b[˜ov;c
ihmvTpvRte ≈eœº n;n;ràiv…ci]te
n;n;vO=lt;k°,Re n;n;i√jinWeivte 1
ndIndsr"kÀpt@;g;id….r;vOte
devgN/vRy=;id…sıc;r,seivte 2
           R
xu.m;®ts'p•e hWoRTkWwkk;r,e
              RO
me®mNdrkìl;smwn;k;idngwvte 3
v…sœ;gSTyp*lSTylomx;id….r;vOte
mhoTsve vtRm;ne ivv;h" smj;yt 4
t] vedI ràmyI xo….t; Sv,R.iWt;U
       U R
vj[m;…,KyvwdytNmyStM.xo….t; 5
             u
jy;l+mIxu.;=;≤Ntk°itRp∑‰;ids'vt;  O
me®mNdrkìl;srwvtw" p·rxo….tw" 6
                 396
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]pU…jto lokn;qen iv„,un; p[.iv„,un;
           e
mwn;k" pvRt≈eœo rejåtIv ihr<my" 7
AWyo lokp;l;í a;idTy;" sm®Ì,;"
            Re
ivv;he veidk;' c£⁄dvdevSy xU≤ln" 8
ivêkm;R Svy' Tv∑; vedI' c£É stor,;m(
sur.I n≤NdnI nNd; sunNd; k;mdoihnI 9
a;….Stu xo….tex;Ny; ivv;h" smj;yt
smu{;" s·rto n;g; aoW?yo lokm;tr" 10
svnSpitbIj;í sveR t] sm;yyu"
.uv" kmR îl; c£É aoW?ySTv•kmR c 11
v®," p;nkm;R…, d;nkmR /n;…/p"
a…¶ík;r t];•' y∞e∑' lokn;qyo" 12
t] t] pOqKpUj;' c£É iv„,u" sn;tn"
ved;í srhSy; vw g;y≤Nt c hs≤Nt 13
nOTyNTyPsrs" sv;R jgugNR /vRik˘nr;"
l;j;/OKc;ip mwn;ko b.Uv muinsˇm 14
             R
pu<y;hv;cn' vOˇmNtveXmin n;rd
veidk;y;mup;iv∑* d'ptI sursˇm* 15
p[itœ;Py;…¶' iv…/vdXm;n' c;ip pu]k
¸Tv; l;j;'í iv…/vTp[d≤=,mq;krot( 16
       e
aXmn" SpxRhtoí deVy©ëœ' kreåSpOxt(
     e    uR
iv„,un; p[·rt" x'.d≤=,Sy pdSy c 17
t;mdxRmh' t] hom' k⁄vNR hr;≤NtkÉ
Î∑eå©ëœº du∑buı‰; vIy| suß;v me td; 18
l∆y; kluWI.Ut" Sk•' vIyRmcU,ym( R
    U
m√«y;R∞…,Rt;TsU+m;√;l≤%Ly;Stu j…Dre 19
                    397
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
tto mh;n.Uˇ] h;h;k;r" suroidt"
l∆y; p·r.Utoåh' ingRtStu td;sn;t( 20
       e     Ue
pXyTsu devs'`Wu tU„,I'.tWu n;rd
gCzNt' m;' mh;devo ÎÇ; n≤Ndnmb[vIt( 21
≤xv ¨v;c
b[˜;,m;◊ySveh gtp;p' kroMyhm(
’t;pr;/eåip jne sNt" s’pm;ns;"
mohyNTyip iv√;'s' ivWy;,;…my' iSqit" 22
b[˜ov;c
EvmuKTv; s .gv;numy; siht" ≤xv"
mm;nukMpy; cwv lok;n;' ihtk;Myy; 23
Et∞k;r lokÉx" Í,u n;rd yàt"
p;ipn;' p;pmo=;y .U…mr;po .iv„yit 24
tyoí s;rsvRSvm;h·r„y;…m p;vnm(
Ev' in…íTy .gv;'Styo" s;r' sm;hrt( 25
.U…m' km<@lu' ’Tv; t];p" s'inveXy c
p;vm;Ny;id…." sUˇ_ìr….mN}y c yàt" 26
i]jgTp;vnI' x·ˇ_' t] sSm;r p;ph;
m;muv;c s lokÉxo gOh;,em' km<@lum( 27
a;po vw m;tro deVyo .U…mm;Rt; tq;pr;
             u
iSqTyuTpiˇivn;x;n;' hetTvmu.yo" iSqtm( 28
a] p[itiœto /moR Á] yD" sn;tn"
a] .u·ˇ_í mu·ˇ_í Sq;vr' j©m' tq; 29
Smr,;Nm;ns' p;p' vcn;√;…ck˘ tq;
ò;np;n;….Wek;∞ p[,XyTyip k;…ykm( 30
Etdev;mOt' lokÉ nwtSm;Tp;vn' prm(
                398
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(      [Brahma PurŒna]my;….m≤N]t' b[˜NgOh;,em' km<@lum( 31
a]Ty' v;·r y" k…íTSmredip p#πdip
s svRk;m;n;“oit gOh;,em' km<@lum( 32
  e
.Ut>yí;ip pç>y a;po .Ut' mhoidtm(
t;s;muT’∑metSm;Ì»h;,em' km<@lum( 33
a] y√;·r xo….œ' pu<y' p;vnmev c
SpOÇ; SmOTv; c ÎÇ; c b[˜Np;p;i√mo+yse 34
EvmuKTv; mh;dev" p[;d;Nmm km<@lum(
                 e
tt" surg,;" sveR .KTy; p[ocu" surêrm(
a;Ò;dí mh;'St] jyxBdo VyvtRt 35
devoTsve m;turj" pd;g['
smI+y p;p;TpittTvm;p
p[;d;T’p;lu" Smr,;Tpiv];'
g©;' ipt; pu<ykm<@luSq;m( 36
   îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye g©oTpˇ*
       b[˜km<@lud;n' n;m i√s¢ittmoå?y;y" 72
           g*tmIm;h;TMye tOtIyoå?y;y" 3

            aq i]s¢ittmoå?y;y"
                '
             b≤lp[xs;v,Rnm(
              n;rd ¨v;c
km<@luiSqt; devI tv pu<yivv…/RnI
yq; mTy| gt; n;q tNme ivStrto vd 1
b[˜ov;c
b≤ln;Rm mh;dwTyo dev;·rrpr;…jt"
  R
/me, yxs; cwv p[j;s'r=,en c 2
                    399
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
            R
gu®.KTy; c sTyen vIye, c blen c
Ty;gen =my; cwv ]wloKye nopmIyte 3
      u
tSy≤ıRm•t;' ÎÇ; dev;…íNt;pr;y,;"
       u
…mq" smUcrmr; je„y;mo vw kq' b≤lm( 4
tiSmHx;sit r;Jy' tu ]wloKy' htk<$km(
n;ryo Vy;/yo v;ip n;/yo v; kq'cn 5
an;vOi∑r/moR v; n;iStxBdo n dujn" R
Sv“eåip nwv ÎXyet bl* r;Jy' p[x;sit 6
        R
tSyo•itxrw.¶;" k°itR%@±gi√/;’t;"
tSy;D;x·ˇ_….•;©; dev;" xmR n le….re 7
tt" s'mN]y;m;su" ’Tv; m;TsyRmg[t"
t¥xo…¶p[dI¢;©; iv„,u' jGmu" suiv◊l;" 8
dev; Ëcu"
a;t;R" Sm gtsÊv;" Sm xƒc£gd;/r
aSmdqeR .v;…•Tym;yu/;in …b.itR c 9
Tv…y n;qe jg•;q aSm;k˘ du"%mIÎxm(
Tv;' tu p[,mtI v;,I kq' dwTy' nmSyit 10
mns; kmR,; v;c; Tv;mev xr,' gt;"
     [
Tvd…õ±`xr,;" sNt" kq' dwTy' nmemih 11
          R
yj;mSTv;' mh;yDwvd;mo v;‚G.rCyut
Tvdekxr,;" sNt" kq' dwTy' nmemih 12
Tv√«yRm;…≈t; inTy' dev;" seN{purogm;"
Tvy; dˇ' pd' p[;Py kq' dwTy' nmemih 13
              RU
ß∑; Tv' b[˜mUTy;R tu iv„,u.Tv; tu r=…s
s'ht;R ®{xKTy; Tv' kq' dwTy' nmemih 14
Eeêy| k;r,' lokÉ ivnwêy| tu ik˘ flm(
                400
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]       e
htwêy;‹" surx;n kq' dwTy' nmemih 15
an;idSTv' jgı;trnNtSTv' jgÌu®"
aNtvNtmmu' x]u' kq' dwTy' nmemih 16
    R
tvwêye, pu∑;©; …jTv; ]wloKymojs;
           e
iSqr;" Sy;m" surx;n kq' dwTy' nmemih 17
b[˜ov;c
             e
îTyetdev vcn' ≈uTv; dwtysUdn"
¨v;c sv;Rnmr;Ndev;n;' k;yR…sıye 18
≈I.gv;nuv;c
            R
m∫ˇ_oås* b≤ldwTyo Áv?yoås* sur;sur"  w
yq; .vNto mTpo„y;Stq; po„yo b≤lmRm 19
ivn; tu s'gr' dev; hTv; r;Jy' i]iv∑pe
b≤l' inb?y mN]oKTy; r;Jy' v" p[dd;Myhm( 20
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; surg,;" s'jGmuidRvmev ih
        e
.gv;nip devxo ÁidTy; g.Rm;ivxt( 21
tiSm•uTp¥m;ne tu ¨Tsv;í b.Uivre
j;toås* v;mno b[˜NyDexo yDpU®W" 22
EtiSm•Ntre b[˜Nhyme/;y dI≤=t"
b≤lbRlvt;' ≈eœ AiWmu:yw" sm;iht" 23
         É
puro/s; c xu£, vedved;©veidn;
m%e tiSmNvtRm;ne yjm;ne bl* tq; 24
a;iTvRJy AiWmu:ye tu xu£É t] puro/…s
hiv.;Rg;qRm;s•devgN/vRp•ge 25
dIyt;' .uJyt;' pUj; i£yt;' c pOqKpOqk™
         R e
p·rpU,| pun" pU,mv' v;Kye p[vtRit 26
                    401
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
xnwSt∂ºxm>y;g;√;mn" s;mg;yn"
yDv;$mnup;[ ¢o v;mn…í]k⁄<@l" 27
  '           e
p[xsm;nSt' yD' v;mn' p[+y .;gRv"
b[˜Âp/r' dev' v;mn' dwTysUdnm( 28
d;t;r' yDtps;' fl' hNt;r' r=s;m(
D;Tv; Tvr•qov;c r;j;n' .U·rtejsm( 29
       R
jet;r' =]/me, d;t;r' .·ˇ_to /nm(
b≤l' blvt;' ≈eœ' s.;y| dI≤=t' m%e 30
?y;yNt' yDpu®WmuTsOjNt' h…v" pOqk™
     u R
tm;h .Ogx;dUl" xu£" prmbu≤ım;n( 31
xu£ ¨v;c
yoås* tv m%' p[;¢o b[;˜,o v;mn;’it"
n;s* ivp[o ble sTy' yDexo yDv;hn" 32
≤xxuSTv;' y;…ctu' p[;¢o nUn' deviht;y ih
my; c sh s'mN}y pí;∂ºy' Tvy; p[.o 33
b[˜ov;c
b≤lStu .;gRv' p[;h puro/sm·r'dm" 34
b≤l®v;c
/Nyoåh' mm yDexo gOhm;y;it mUitRm;n(
a;gTy y;cte ik˘…c≤Tk˘ mN}ymv≤x„yte 35
b[˜ov;c
              É
EvmuKTv; s.;yoRås* xu£, c puro/s;
jg;m y] ivp[Ne {o v;mnoåiditnNdn" 36
’t;Ô≤lpu$o .UTv; kÉn;…qRTv' tduCyt;m(
v;mnoåip td; p[;h pd]y…mt;' .uvm( 37
deih r;jeN{ n;Nyen k;yRmiSt /nen ikm(
                402
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]tqeTyuKTv; tu klx;•;n;ràiv.UiWt;t( 38
v;·r/;r;' purS’Ty v;mn;y .uv' dd*
pXyTsu AiWmu:yeWu xu£É cwv puro/…s 39
pXyTsu lokn;qeWu v;mn;y .uv' dd*
         e
pXyTsu dwTys'`Wu jyxBde p[vtRit 40
xnwStu v;mn" p[;h SviSt r;jNsu%I .v
deih me s'…mt;' .U…m' i]pd;m;xu gMyte 41
tqeTyuv;c dwTyexo y;vTpXyit v;mnm(
yDexo yDpu®WíN{;idTy* Stn;Ntre 42
yq; Sy;t;' sur; mU…›R vvO/e iv£m;’it"
anNtí;Cyuto devo iv£;Nto iv£m;’it"
t' ÎÇ; dwTyr;$(p;[ h s.;yoR ivny;iNvt" 43
b≤l®v;c
£mSv iv„,o lokÉx y;vCzKTy; jgNmy
       e
…jt' my; surx;n svR.;ven ivê’t( 44
b[˜ov;c
t√;Kysmk;l' tu iv„,u" p[;h mh;£tu" 45
iv„,u®v;c
dwTyeêr mh;b;ho £…m„ye pXy dwTyr;$( 46
b[˜ov;c
Ev' vdNt' s p[;h £m iv„,o pun" pun" 47
b[˜ov;c
  RO
kÀmpœº pd' NySy b≤lyDe pd' Nyst(
i√tIy' tu pd' p[;p b[˜lok˘ sn;tnm( 48
tOtIySy pdSy;] Sq;n' n;STysurêr e
Kv £…m„ye .uv' deih b≤l' t' h·rrb[vIt(
                    403
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
ivhSy b≤lrPy;h s.;yR" s ’t;Ô≤l" 49
b≤l®v;c
Tvy; sO∑' jgTsv| n ß∑;h' surêr  e
Tv∂oW;dLpm.v≤Tk˘ kro…m jgNmy 50
tq;ip n;nOtpUv| kd;…c√æCm kÉxv
sTyv;Ky' c m;' k⁄vNR mTpOœº ih pd' Nys 51
b[˜ov;c
tt" p[s•o .gv;'S]yImUitR" sur;…cRt" 52
.gv;nuv;c
vr' vO,I„v .{' te .KTy; p[ItoåiSm dwTyr;$( 53
b[˜ov;c
s tu p[;h jg•;q' n y;ce Tv;' i]iv£mm(
s tu p[;d;TSvy' iv„,u" p[It" sNmnse‚Pstm( 54
rs;tlpitTv' c .;iv ceN{pd' pun"
a;Tm;…/pTy' c h·rrivn;≤x yxo iv.u" 55
Ev' dÊv; ble" sv| ssut' .;yRy;iNvtm(
rs;tle h·r" Sq;Py b≤l' Tvmrvw·r,m( 56
xt£toStq; p[;d;Tsurr;Jy' yq;.vm(
EtiSm•Ntre t] pd' p[;g;Tsur;…cRtm( 57
              R
i√tIy' tTpd' iv„,o" iptumm mh;mte
yTpd' smnup;[ ¢' gOh' ÎÇ;Py…cNtym( 58
ik˘ ’Ty' yCz⁄.' me Sy;Tpde iv„,o" sm;gte
svRSv' c sm;loKy ≈eœo me Sy;Tkm<@lu" 59
t√;·r yTpu<ytm' dˇ' c i]pur;·r,;
vr' vre<y' vrd' vr' x;≤Ntkr' prm( 60
xu.' c xu.d' inTy' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d;ykm(
                 404
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(       [Brahma PurŒna]m;tOSvÂp' lok;n;mmOt' .eWj' xu…c 61
piv]' p;vn' pUJy' Jyeœ' ≈eœ' gu,;iNvtm(
Smr,;dev lok;n;' p;vn' ik˘ nu dxRn;t( 62
         R
t;ÎGv;·r xu…c.UTv; kLpyeå`;Ry me iptu"
îit s'…cNTy t√;·r gOhITv;`;Ry k‚Lptm( 63
iv„,o" p;de tu pittm`Rv;·r sum≤N]tm(
t√;·r pitt' mer* ctu/;R Vygm∫⁄vm( 64
pUvRe tu d≤=,e cwv p…íme coˇre tq;
d≤=,e yˇu pitt' j$;…." x'kro mune 65
jg[;h p…íme yˇu pun" p[;y;Tkm<@lum(
            R
¨ˇre pitt' yˇu iv„,ujg;[ h t∆lm( 66
  R
pUviSm•OWyo dev; iptro lokp;lk;"
              π
jgOÛ" xu.d' v;·r tSm;Cz^œ' tduCyte 67
y; d≤=,;' idx' p[;¢; a;po vw lokm;tr"
       U
iv„,up;dp[st;St; b[˜<y; lokm;tr" 68
mheêrj$;s'Sq;" pvRj;txu.ody;"
t;s;' p[.;vSmr,;TsvRk;m;nv;“uy;t( 69
    îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye g'g;y;
      mheêrj$;gmninÂp,' n;m i]s¢ittmoå?y;y" 73
           g*tmIm;h;TMye ctuqoRå?y;y" 4

           aq ctu"s¢ittmoå?y;y"
            g©;y; √wÂPykqnm(
               n;rd ¨v;c
km<@luiSqt; devI mheêrj$;gt;
              [
≈ut; dev yq; mTyRm;gt; td(bvItu me 1
                    405
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
b[˜ov;c
mheêrj$;Sq; y; a;po deVyo mh;mte
              R≥
t;s;' c i√iv/o .ed a;htu√yk;r,;t( 2
Ek;'xo b[;˜,en;] v[td;nsm;…/n;
gotmen ≤xv' pUJy a;˙to lokiv≈ut" 3
aprStu mh;p[;D =i]ye, blIys;
a;r;?y x'kr' dev' tpo….inRymwStq; 4
      e
.gIrqen .Upn a;˙toå_ao aprStq;
Ev' √wÂPym.vÌ©;y; muinsˇm 5
n;rd ¨v;c
          u
mheêrj$;Sq; y; hetn; kÉn g*tm"
a;ht;R =i]ye,;ip a;˙t; kÉn t√d 6
b[˜ov;c
              e
yq;nIt; pur; vTs b[;˜,entre, v;
tTsv| ivStre,;h' vid„ye p[Itye tv 7
       e
yiSmNk;le surxSy ¨m; pTNy.v≤Tp[y;
tiSm•ev;.vÌ©; ip[y; x'.omRh;mte 8
mm doW;pnod;y …cNty;n" ≤xvStd;
             e
¨my; siht" ≈Im;NdevI' p[+y ivxeWt" 9
rsvOˇ* iSqto ySm;…•mRme rsmuˇmm(
r…skTv;≤Tp[yTv;∞ S]w,Tv;Tp;vnTvt" 10
sv;R>yo Á…/kp[IitgR©;.Uid≠√jsˇm
swvo∫Àt; j$;m;g;RTkiSm'…íTk;r,;Ntre
               u R
s tu s'gopy;m;s g©;' x'.j$;gt;m( 12
≤xrs; c /Ot;' D;Tv; n xx;k ¨m; td;
so!ü' b[˜Ô$;jU$e iSqt;' ÎÇ; pun" pun" 13
                406
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]   R      e
amWe, .v' gorI p[rySveTy.;Wt
      w
nwv;s* p[ryCz÷.U r…sko rsmuˇmm( 14
j$;Svev td; devI' gop;yNt' ivmOXy s;
ivn;yk˘ jy;' SkNd' rho vcnmb[vIt( 15
nwv;y' i]dxex;no g©;' Tyjit k;muk"
s;ip ip[y; ≤xvSy;¥ kq' Tyjit t;' ip[y;m( 16
Ev' ivmOXy b¸xo g*rI c;h ivn;ykm( 17
p;vRTyuv;c
    w uw R w   R
n devn;Rsry=nR …sıw.vt;ip c
                 u
n r;j….rq;Nywv;R n g©;' Tyjit p[." 18
punStPSy;…m v; gTv; ihmvNt' ngoˇmm(
aqv; b[;˜,w" pu<ywStpo….hRtkLmWw" 19
twv;R j$;iSqt; g©; p[;…qRt; .uvm;“uy;t( 20
b[˜ov;c
     u
EtCz^Tv; m;tOv;Ky' m;tr' p[;h ivflr;$(
.[;]; SkNden jyy; s'mN}yeh c yuJyte 21
tTk⁄moR mStk;Ì©;' yq; Tyjit me ipt;
EtiSm•Ntre b[˜•n;vOi∑rj;yt 22
i√√;Rdx sm; mTyeR svRp;[ …,.y;vh;
tto ivn∑m.v∆gTSq;vrj©mm( 23
ivn; tu g*tm' pu<ym;≈m' svRk;mdm(
ß∑ëk;m" pur; pu] Sq;vr' j©m' tq; 24
’to yDo my; pUv| s devyjno …g·r"
m•;m; t] iv:y;tStto b[˜…g·r" sd; 25
tm;…≈Ty ng≈eœ' svRd;Ste s g*tm"
tSy;≈me mh;pu<ye ≈eœº b[˜…gr* xu.e 26
                    407
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
a;/yo Vy;/yo v;ip du….R=' v;PyvWR,m(
.yxok* c d;·r{‰' n ≈UyNte kd;cn 27
td;≈m' ivn;Ny] hVy' v; kVymev c
n;iSt pu] tq; d;t; hot; y∑; tqwv c 28
ydwv g*tmo ivp[o dd;it c juhoit c
tdwv;Pyyn' SvgeR sur;,;mip n;Nyt" 29
devlokÉåip mTyeR v; ≈Uyte g*tmo muin"
hot; d;t; c .oˇ_; c s Eveit jn; ivdu" 30
   u
tCz^Tv; muny" sveR n;n;≈minv;…sn"
g*tm;≈mm;pOCz•;gCzNtStpo/n;" 31
         R
teW;' munIn;' sveW;m;gt;n;' s g*tm"
≤x„yvTpu]v∫KTy; iptOvTpoWkoå.vt( 32
ySy yqe‚Pst' k;m' yq;yoGy' yq;£mm(
        R   U
yq;nuÂp' sveW;' xu≈W;mkroNmuin" 33
a;Dy; g*tmSy;s•oW?yo lokm;tr"
a;r;…/t;" punSten b[˜iv„,umheêr;" 34
j;yNte c td*W?yo lUyNte c tdwv ih
s'pTSyNte tdoPyNte g*tmSy tpobl;t( 35
sv;R" smOıyStSy s'…s?yNte mnogt;"
p[Tyh' v·ˇ_ ivny;Ì*tmSTv;gt;NmunIn( 36
          e
pu]viCz„yv∞wv p[„yvTkrv;…, ikm(
iptOvTpoWy;m;s s'vTsrg,;NbÙn( 37
Ev' vsTsu muinWu ]wloKye :y;itr;≈y;t(
tto ivn;yk" p[;h m;tr' .[;tr' jy;m( 38
ivn;yk ¨v;c
dev;n;' sdne m;tgIRyte g*tmo i√j"
               408
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]y• s;?y' surg,wg*Rtm" ’tv;init 39
Ev' ≈ut' my; deiv b[;˜,Sy tpoblm(
        e
s ivp[í;lyedn;' m;tgR©;' j$;gt;m( 40
tps; v;Nyto v;ip pUj…yTv; i]locnm(
         e
s Ev Cy;vyedn;' j$;Sq;' me iptOip[y;m( 41
t] nIitivR/;tVy; t;' ivp[o y;cye¥q;
           π
tTp[.;v;Ts·rCz^œ; ≤xrsoåvtrTyip 42
b[˜ov;c
îTyuKTv; m;tr' .[;]; jyy; sh ivflr;$(
jg;m g*tmo y] b[˜sU]/r" ’x" 43
vsNkitpy;h"su g*tm;≈mm<@le
¨v;c b[;˜,;Nsv;|St] t] c ivflr;$( 44
gCz;m" Svm…/œ;nm;≈m;…, xucIin c
pu∑;" Sm g*tm;•en pOCz;mo g*tm' muinm( 45
îit s'mN}y pOCz≤Nt munyo muinsˇm;"
s t;…•v;ry;m;s òehbuı‰; munINpOqk™ 46
g*tm ¨v;c
’t;Ô≤l" sivnym;s?v…mh cwv ih
      U       '
yu„m∞r,xu≈W;' kro…m muinpugv;" 47
  U
xu≈W* pu]v…•Ty' m…y itœit no…ctm(
.vt;' .U…mdev;n;m;≈m;Ntrsevnm( 48
            R
îdmev;≈m' pu<y' sveW;…mit me mit"
almNyen muny a;≈me, gten v; 49
b[˜ov;c
       e
îit ≈uTv; munv;RKy' ivfl’TymnuSmrn(
          R
¨v;c p[;Ô≤l.UTv; b[;˜,;Ns g,;…/p" 50
                    409
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
g,;…/p ¨v;c
a•£°t; vy' ik˘ no inv;ryt g*tm"
s;ª; nwv vy' xˇ_; gNtu' Sv' Sv' invexnm( 51
n;ymhRit d<@÷ v; ¨pk;rI i√joˇm"
                R
tSm;äëı‰; VyvSy;…m tTsvwrnumNyt;m( 52
b[˜ov;c
tt" sveR i√j≈eœ;" i£yt;…mTynubvn( u[
EtSy tUpk;r;y lok;n;' ihtk;Myy; 53
         R
b[;˜,;n;' c sveW;' ≈eyo yTSy;ˇq; k⁄®
b[;˜,;n;' vc" ≈uTv; mene v;Ky' g,;…/p" 54
ivn;yk ¨v;c
i£yte gu,Âp' yÌ*tmSy ivxeWt" 55
b[˜ov;c
anum;Ny i√j;Nsv;RNpun" pun®d;r/I"
Svy' c b[;˜,o .UTv; p[,My b[;˜,;Npun"
   R
m;tumte iSqto iv√;Ôy;' p[;h g,eêr" 56
ivn;yk ¨v;c
yq; n;Nyo ivj;nIte tq; k⁄® xu.;nne
goÂp/;·r,I gCz g*tmo y] itœit 57
x;lIn(%;d ivn;Xy;q ivk;r' k⁄® .;…min
       '   e
’te p[h;re huk;re p[≤=te c;ip ik˘cn
pt dIn' Svn' ’Tv; n …m[ySv n jIv c 58
b[˜ov;c
tq; ck;r ivjy; ivfleêrmte iSqt;
y];sIÌ*tmo ivp[o jy; goÂp/;·r,I 59
jg;m x;lIn(%;dNtI t;' ddxR s g*tm"
                410
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]               e
g;' ÎÇ; iv’t;' ivp[St;' tO,n Nyv;ryt( 60
inv;yRm;,; s; ten Svn' ’Tv; pp;t g*"
tSy;' tu pitt;y;' c h;h;k;ro mh;n.Ut( 61
Svn' ≈uTv; c ÎÇ; c g*tmSy ivcei∑tm(
Vy…qt; b[;˜,;" p[;¸ivRflr;jpurS’t;" 62
b[;˜,; Ëcu"
îto gCz;mhe sveR n Sq;tVy' tv;≈me
                 '
pu]vTpoiWt;" sveR pO∑oå…s muinpugv 63
b[˜ov;c
îit ≈uTv; muinv;RKy' ivp[;,;' gCzt;' td;
vj[;ht îv;sITs ivp[;,;' purtoåptt( 64
   u R
tmUcb;[ ˜,;" sveR pXyem;' pitt;' .uiv
®{;,;' m;tr' devI' jgt;' p;vnI' ip[y;m( 65
    e
tIqRdvSvÂip<y;mSy;' giv iv/ebl;t(   R
pitt;y;' muin≈eœ gNtVymv≤x„yte 66
cI,| v[t' =y' y;it yq; v;sSTvd;≈me
vy' n;Ny/n; b[˜NkÉvl' tu tpo/n;" 67
b[˜ov;c
ivp[;,;' purt" iSqTv; ivnIt" p[;h g*tm" 68
g*tm ¨v;c
              R
.vNt Ev xr,' pUt' m;' ktumhRq 69
b[˜ov;c
                  RO
tt" p[ov;c .gv;iNvflr;@±b;[ ˜,wvt" 70
ivflr;j ¨v;c
  e
nwvy' …m[yte t] nwv jIvit t] ikm(
         '
vd;moåiSmNsusidG/e in„’it' gitmev v; 71
                    411
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
g*tm ¨v;c
kqmuTq;SytIy' g*rq c;iSm'í in„’itm(
vˇ_⁄mhRq tTsv| k·r„yeåhms'xym( 72
b[;˜,; Ëcu"
  R
sveW;' c mten;y' vid„yit c bu≤ım;n(
Et√;Kymq;Sm;k˘ p[m;,' tv g*tm 73
b[˜ov;c
     e R
b[;˜,w" p[ym;,oås* g*tmen blIys;
      [
ivfl’d(b˜vpuW; p[;h sv;Rind' vc" 74
ivflr;j ¨v;c
   R
sveW;' c mten;h' vid„y;…m yq;qRvt(
anumNyNtu munyo m√;Ky' g*tmoåip c 75
mheêrj$;jU$e b[˜,oåVyˇ_jNmn"
km<@luiSqt' v;·r itœtIit ih xu≈m 76 u
td;nySv trs; tps; inymen c
ten;….iWç g;met;' .gvN.uvm;…≈t;m(
            R
tto vTSy;mhe sveR pUvvˇv veXmin 77
b[˜ov;c
îTyuˇ_vit ivp[Ne {e b[;˜,;n;' c s'sid
t];ptTpu„pvOi∑jRyxBdo Vyv/Rt
tt" ’t;Ô≤lnRmo[ g*tmo v;Kymb[vIt( 78
g*tm ¨v;c
tps;…¶p[s;den devb[˜p[s;dt"
.vt;' c p[s;den mTs'kLpoånu…s?yt;m( 79
b[˜ov;c
                 '
EvmiSTvit t' ivp[; a;pOCzNmuinpugvm(
               412
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION        b[˜pur;,m(    [Brahma PurŒna]Sv;in Sq;n;in te jGmu" smOı;Ny•v;·r…." 80
        e
y;teWu teWu ivp[Wu .[;]; sh g,eêr"
jyy; sh supI[ t" ’t’Tyo NyvtRt 81
gteWu b[˜vONdeWu g,exe c gte tq;
g*tmoåip muin≈eœStps; htkLmW" 82
?y;y'Stdq| s muin" ik…md' mm s'iSqtm(
îTyev' b¸xo ?y;yHD;nen D;tv;≤N√j 83
           R
in…íTy devk;y;Rqm;Tmn" ikæLbW;' gitm(
lok;n;mupk;r' c x'.o" p[I,nmev c 84
¨m;y;" p[I,n' c;ip g©;nynmev c
sv| ≈eySkr' mNye m…y nwv c ikæLbWm( 85
îTyev' mns; ?y;yNsupI[ toå.Uid≠√joˇm"
a;r;?y jgt;mIx' i]ne]' vOW.?vjm( 86
          π
a;n…y„ye s·rCz^œ;' p[It;åStu …g·rj; mm
spàI jgdMb;y; mheêrj$;iSqt; 87
Ev' ih s'kLPy muinp[vIr"
s g*tmo b[˜…grejg;m   R
kìl;sm;…/iœtmug/Nvn;   [
sur;…cRt' ip[yy; b[˜vONdw" 88
     îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye
    ivn;ykg*tmVy;p;rinÂp,' n;m ctu"s¢ittmoå?y;y" 74
              g*tmIm;h;TMye pçmoå?y;y"

                   aq pçs¢ittmoå?y;y"
                   g*tm’tmum;mheêrStvnm(
                     n;rd ¨v;c
                       413
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
kìl;s≤x%r' gTv; g*tmo .gv;nOiW"
ik˘ ck;r tpo v;ip k;' c£É Stuitmuˇm;m( 1
b[˜ov;c
…g·r' gTv; tto vTs v;c' s'yMy g*tm"
a;StIyR s k⁄x;Np[;D" kìl;se pvRtoˇme 2
        R
¨pivXy xu…c.UTv; Sto]' ced' tto jg*
aptTpu„pvOi∑í StUym;ne mheêre 3
g*tm ¨v;c
.og;…qRn;' .ogm.I‚Pst' c
         '
d;tu' mh;NTy∑vpUiW /ˇe
somo jn;n;' gu,v≤Nt inTy'
dev' mh;dev…mit Stuv≤Nt 4
kt|u Svk°ywivRWyw" su%;in
.t|u smSt' scr;cr' c
s'pˇye ÁSy ivvOıye c
mhImy' Âp…mtIêrSy 5
   e
sO∑" iSqte" s'hr,;y .Umr(e
a;/;rm;/;tump;' SvÂpm(
           R
.eje ≤xv" x;Nttnujn;n;'
su%;y /m;Ry jgTp[itiœtm( 6
k;lVyvSq;m( amOtßv' c
jIviSqit' sOi∑mqo ivn;xnm(
mud' p[j;n;' su%mu•it' c
c£ÉåkúcN{;…¶my' xrIrm( 7
vO≤ı' git' x·ˇ_mq;=r;…,
jIvVyvSq;' mudmPynek;m(
                414
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]ß∑ë' ’t' v;yu·rtIxÂp'
Tv' veiTs nUn' .gvN.vNtm( 8
  w
.edivRn; nwv ’itnR /moR
n;TmIymNy• idxoåNt·r=m(
¥;v;pO…qVy* n c .u·ˇ_muˇ_I
tSm;idd' VyomvpuStvex 9
/m| VyvSq;p…ytu' VyvSy
AKs;mx;S];…, yjuí x;%;"
lokÉ c g;q;" SmOty" pur;,m(
îTy;idxBd;Tmkt;mupit 10w
y∑; £tuy;RNyip s;/n;in
      e
AiTvKp[dx' fldexk;l;"
Tvmev x'.o prm;qRtÊv'
vd≤Nt yD;©my' vpuSte 11
kt;R p[d;t; p[it.U" p[d;n'
svRDs;=I pu®W" prí
p[Ty;Tm.Ut" prm;qRÂps(
Tvmev sv| ikmu v;‚Gvl;sw" 12
       Ru
n vedx;S]wg®…." p[id∑o
n n;…s buı‰;id….rp[/„y" O
     e
ajoåp[my" ≤xvxBdv;Cys(
TvmiSt sTy' .gv•mSte 13
a;Tmwkt;' Svp[’it' kd;…cd(
Ee=iCzv" s'pidy' mmeit
pOqˇ_dwv;.vdp[tKyR-
a…cNTyp[.;vo b¸ivêmUitR" 14
                    415
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
.;veå….vOı; c .ve .ve c
Svk;r,' k;r,m;iSqt; c
         u
inTy; ≤xv; svRsl=,; v;
ivl=,; ivêkrSy x·ˇ_" 15
¨Tp;dn' s'iSqitr•vO≤ı-
ly;" st;' y] sn;tn;Ste
Ekìv mUitRnR smiSt ik˘…cd(
as;?ymSy; d…yt; hrSy 16
ydqRm•;in /n;in jIv;
       R
yCz≤Nt k⁄v≤Nt tp;'…s /m;Rn(
s;pIymMb; jgto jin]I
ip[y; tu somSy mh;suk°itR" 17
ydI≤=t' k;Õit v;svoåip
y•;mto m©lm;“uy;∞
y; Vy;Py ivê' ivmlIkroit
som; sd; somsm;nÂp; 18
b[˜;idjIvSy cr;crSy
buı‰≤=cwtNymn"su%;in
ySy;" p[s;d;Tflv≤Nt inTy'
v;gIêrI lokguro" surMy; 19
   uR
ctum%Sy;ip mno mlIn'
ikmNyjNto·rit …cNTy m;t;
g©;vt;r' iviv/w®p;yw"
sv| jgTp;v…ytu' ck;r 20
          u
≈utI" sm;l+y hrp[.Tv'
ivêSy lok" sklw" p[m;,w"
                416
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]         u
’Tv; c /m;RNbu.je c .og;n(
iv.UitreW; tu sd;≤xvSy 21
k;yRi£y;k;rks;/n;n;'
vedoidt;n;mq l*ikk;n;m(
yTs;?ymuT’∑tm' ip[y' c
             R
p[oˇ_; c s; …s≤ırn;idktu" 22
?y;Tv; vr' b[˜ pr' p[/;n'
yTs;r.Ut' ydup;…stVym(
yTp[;Py muˇ_; n pun.Rv≤Nt
s¥o…gno mu·ˇ_®m;pit" s" 23
       u
yq; yq; x'.rmeym;y;-
Âp;…, /ˇe jgto iht;y
t¥ogyoGy;in tqwv /Tse
pitv[t;Tv' Tv…y m;trevm( 24
b[˜ov;c
îTyev' StuvtStSy purSt;√éW.?vj"
                RO
¨my; siht" ≈Im;Ng,ex;idg,wvt" 25
            u
s;=;d;gTy t' x'." p[s•o v;Kymb[vIt( 26
≤xv ¨v;c
                 w w
ik˘ te g*tm d;Sy;…m .·ˇ_Sto]v[t" xu."
p·rtu∑oåiSm y;cSv dev;n;mip du„krm( 27
b[˜ov;c
          Re
îit ≈uTv; jgNmUtv;RKy' v;Kyivx;rd"
hWRb;„pprIt;©o g*tm" pyR…cNtyt( 28
               U
aho dwvmho /moR Áho vw ivp[pjnm(
aho lokgit…í]; aho /;tnRmoåStu te 29
                    417
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
g*tm ¨v;c
j$;iSqt;' xu.;' g©;' deih me i]dx;…cRt
          e
yid tu∑oå…s devx ]yI/;m nmoåStu te 30
Èêr ¨v;c
]y;,;mupk;r;q| lok;n;' y;…ct' Tvy;
a;TmnStUpk;r;y t¥;cSv;k⁄to.y" 31
g*tm ¨v;c
Sto]e,;nen ye .ˇ_;STv;' c devI' Stuv≤Nt vw
           e
svRk;msmOı;" Syurt≤ı vry;Myhm( 32
b[˜ov;c
         e
EvmiSTvit devx" p·rtu∑oåb[vI√c"
aNy;nip vr;Nmˇo y;cSv ivgtJvr" 33
       R
Evmuˇ_Stu hWe, g*tm" p[;h x'krm( 34
g*tm ¨v;c
îm;' devI' j$;s'Sq;' p;vnI' lokp;vnIm(
tv ip[y;' jg•;q ¨TsOj b[˜,o …gr* 35
        U
sv;Rs;' tIqR.t; tu y;vÌCzit s;grm(
b[˜hTy;idp;p;in mnov;‘;…yk;in c 36
ò;nm;]e, sv;R…, ivly' y;Ntu x'kr
cN{sUyoRpr;ge c ayne ivWuve tq; 37
      O      R
s'£;Nt* vw/t* pu<ytIqe„vNyeWu yTflm(
aSy;Stu Smr,;dev tTpu<y' j;yt;' hr 38
Xl;~y' ’te tp" p[oˇ_' ]et;y;' yDkmR c
√;pre yDd;ne c d;nmev kl* yuge 39
yug/m;Rí ye sveR dex/m;RStqwv c
dexk;l;ids'yoge yo /moR y] xSyte 40
                 418
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(      [Brahma PurŒna]ydNy] ’t' pu<y' ò;nd;n;ids'ymw"
aSy;Stu Smr,;dev tTpu<y' j;yt;' hr 41
y] y] iTvy' y;it y;vTs;grg;…mnI
t] t] Tvy; .;VymeW c;Stu vro vr" 42
yojn;n;' tUp·r tu dx y;v∞ s':yy;
tdNtrp[iv∑;n;' mh;p;tikn;mip 43
t≤Tptø,;' c teW;' c ò;n;y;gCzt;' ≤xv
           u
ò;ne c;PyNtre mOTyomR·ˇ_.;jo .vNtu vw 44
Ekt" svRtIq;Rin SvgRmTyRrs;tle
EW; te>yo iv≤x∑; tu al' x'.o nmoåStu te 45
b[˜ov;c
tÌ*tmvc" ≈uTv; tq;iSTvTyb[vIiCzv"
aSy;" prtr' tIq| n .Ut' n .iv„yit 46
sTy' sTy' pun" sTy' vede c p·riniœtm(
   R
sveW;' g*tmI pu<y; îTyuKTv;Ntr/Iyt 47
tto gte .gvit lokpU…jte
      R
td;Dy; pU,bl" s g*tm"
j$;' sm;d;y s·r√r;' t;'
  w RO
survto b[˜…g·r' ivvex 48
ttStu g*tme p[;¢e j$;m;d;y n;rd
              e
pu„pvOi∑r.Uˇ] sm;jGmu" surêr;" 49
AWyí mh;.;g; b[;˜,;" =i]y;Stq;
jyxBden t' ivp[' pUjyNto mud;iNvt;" 50
  îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye g*tMy;nyn'
            n;m pçs¢ittmoå?y;y" 75
            g*tmIm;h;TMye Wœoå?y;y" 6
                    419
                           MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(            VEDIC LITERATURE COLLECTION
              aq W$(s¢ittmoå?y;y"
           Svg;Rd* pçdx;’Ty; g©;y; gmnm(
                  n;rd ¨v;c
mheêrj$;ju$;Ì©;m;d;y g*tm"
a;gTy b[˜," pu<ye tt" ikmkroiÌr* 1
b[˜ov;c
a;d;y g*tmo g©;' xu…c" p[ytm;ns"
          R
pU…jto devgN/vwStq; …g·rinv;…s…." 2
…grem…UR ›R j$;' Sq;Py SmrNdev' i]locnm(
         R
¨v;c p[;Ô≤l.UTv; g©;' s i√jsˇm" 3
g*tm ¨v;c
i]locnj$o∫Àte svRk;mp[d;…yin
=mSv m;t" x;Nt;…s su%' y;ih iht' k⁄® 4
b[˜ov;c
Evmuˇ_; g*tmen g©; p[ov;c g*tmm(
idVyÂp/r; devI idVyßgnulpn; 5  e
g©ov;c
gCzπy' devsdnmqv;ip km<@lum(
rs;tl' v; gCzπy' j;tSTv' sTyv;g…s 6
g*tm ¨v;c
]y;,;mupk;r;q| lok;n;' y;…ct; my;
  u
x'.n; c tq; dˇ; deiv t•;Nyq; .vet( 7
b[˜ov;c
tÌ*tmvc" ≈uTv; g©; mene i√je·rtm(
]e/;Tm;n' iv.Jy;q SvgRmTyRrs;tle 8
SvgeR ctu/;R VygmTs¢/; mTyRm<@le
                420
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]        Rw
rs;tle ctu/v swv' pçdx;’it" 9
      Uw
svR] svR.tv svRp;pivn;≤xnI
svRk;mp[d; inTy' swv vede p[gIyte 10
mTy;R mTyRgt;mev pXy≤Nt n tl' gt;m(
nwv SvgRgt;' mTy;‹" pXyNTyD;nbuıy" 11
y;vTs;grg; devI t;v∂ºvmyI SmOt;
          w    R
¨TsO∑; g*tmenv p[;y;TpUv;R,v' p[it 12
         R
tto deviWR….ju∑;' m;tr' jgt" xu.;m(
           R
g*tmo muinx;dUl" p[d≤=,mq;krot( 13
       e
i]locn' surx;n' p[qm' pUJy g*tm"
¨.yoStIryo" ò;n' kromIit d/e mitm( 14
SmOtm;]Std; t];ivr;sITk®,;,Rv"
t] ò;n' kq' …s?yeidTyev' xvRmb[vIt( 15
’t;Ô≤lpu$o .UTv; .·ˇ_nm[≤S]locnm( 16
g*tm ¨v;c
devdev mhex;n tIqRò;niv…/' mm
 U
b[ih sMyÑhex;n lok;n;' ihtk;Myy; 17
≤xv ¨v;c
mhWeR Í,u sv| c iv…/' god;vrI.vm(
pUv| n;NdImu%' ’Tv; dehxu≤ı' iv/;y c 18
b[;˜,;N.oj…yTv; c teW;m;D;' p[gÁ c O
    R
b[˜cye, gCz≤Nt pitt;l;pv…jRt;" 19
ySy hSt* c p;d* c mníwv susytm( '
iv¥; tpí k°itRí s tIqRflmXnute 20
.;vdui∑' p·rTyJy Sv/mRp·riniœt"
≈;Nts'v;hn' k⁄vNR d¥;d•' yqo…ctm( 21
                    421
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
aik˘cne>y" s;/u>yo d¥;√S];…, kMbl;n(
Í<vNh·rkq;' idVy;' tq; g©;smu∫v;m(
anen iv…/n; gCzNsMyˇ_IqRfl' l.et( 22
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye W$(s¢ittmoå?y;y" 76
          g*tmIm;h;TMye s¢moå?y;y" 7

             aq s¢s¢ittmoå?y;y"
              g*tmImhÊvv,Rnm(
                 b[˜ov;c
}yMbkí îit p[;h g*tm' muin….vOtm( 1R
≤xv ¨v;c
i√hStm;]e tIq;Rin s'.iv„y≤Nt g*tm
svR];h' s'iniht" svRk;mp[dStq; 2
b[˜ov;c
g©;√;re p[y;ge c tq; s;grs'gme
        '
EteWu pu<yd; pus;' mu·ˇ_d; s; .gIrqI 3
         π   e
nmRd; tu s·rCz^œ; pvRtåmrk<$kÉ
ymun; s'gt; t] p[.;se tu srSvtI 4
’„,; .ImrqI cwv tu©.{; tu n;rd
itsO,;' s'gmo y] tˇIq| mu·ˇ_d' nO,;m( 5
pyo¨„,I s'gt; y] t]Ty; t∞ mu·ˇ_dm(
îy' tu g*tmI vTs y] Kv;ip mm;Dy; 6
   R
sveW;' svRd; nø,;' ò;n;Nmu·ˇ_' p[d;Syit
ik˘…cTk;le pu<ytm' ik˘…cˇIq| sur;gme 7
  R
sveW;' svRd; tIq| g*tmI n;] s'xy"
itß" ko$‰oå/Rko$I c yojn;n;' xt√ye 8
                422
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(   [Brahma PurŒna]        R
tIq;Rin muinx;dUl s'.iv„y≤Nt g*tm
îy' m;heêrI g©; g*tmI vw„,vIit c 9
b[;˜I god;vrI nNd; sunNd; k;md;…ynI
b[˜tej"sm;nIt; svRp;pp[,;xnI 10
Smr,;dev p;p*`hN]I mm sd; ip[y;
pç;n;mip .Ut;n;m;p" ≈eœTvm;gt;" 11
      U
t];ip tIqR.t;Stu tSm;d;p" pr;" SmOt;"
t;s;' .;gIrqI ≈eœ; t;>yoåip g*tmI tq; 12
a;nIt; sj$; g©; aSy; n;NyCz⁄.;vhm(
                R
SvgeR .uiv tle v;ip tIq| sv;Rqd' mune 13
b[˜ov;c
îTyetTk…qt' pu] g*tm;y mh;Tmne
       e
s;=;ıre, tu∑n my; tv inveidtm( 14
            R
Ev' s; g*tmI g©; sve>yoåPy…/k; mt;
tTSvÂp' c k…qt' k⁄toåNy; ≈v,SpOh; 15
  îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye s¢s¢ittmoå?y;y" 77
           g*tmIm;h;TMyeå∑moå?y;y" 8

           aq;∑s¢ittmoå?y;y"
            sgr;:y;nkqnm(
              n;rd ¨v;c
i√iv/; swv gidt; Ek;ip sursˇm
Eko .edStu k…qto b[;˜,en;˙to yt" 1
=i]ye,;proåPy'xo j$;Svev VyviSqt"
.vSy devdevSy a;˙tSt√dSv me 2
b[˜ov;c
                    423
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
vwvSvt;Nvye j;t î+v;k⁄kls'.v"⁄
pur; vw sgro n;m r;j;sIdit/;…mRk" 3
yJv; d;npro inTy' /m;Rc;rivc;rv;n(
tSy .;y;R√y' c;sITpit.·ˇ_pr;y,m( 4
         U
tSy vw s'titn;R.idit …cNt;proå.vt(
           U
v…sœ' gOhm;Ùy s'pJy iv…/vˇt" 5
¨v;c vcn' r;j; s'tte" k;r,' p[it
îit t√cn' ≈uTv; ?y;Tv; r;j;nmb[vIt( 6
v…sœ ¨v;c
spàIk" sd; r;j•OiWpUj;pro .v 7
b[˜ov;c
îTyuKTv; s muinivRp[ yq;Sq;n' jg;m h
         R RO
Ekd; tSy r;jWeghm;g;ˇpoin…/" 8
    R         u
tSyWe" pUjn' c£É s s't∑oåb[vI√cm(
   U
vr' b[ih mh;.;geTyuˇ_É pu];Ns c;vO,ot( 9
s muin" p[;h r;j;nmekSy;' v'x/;rk"
pu]o .Uy;ˇq;NySy;' Wi∑s;hßk˘ sut;" 10
vr' dÊv; mun* y;te pu]; j;t;" shßx"
s yD;NsubÙ'í£É hyme/;Nsud≤=,;n( 11
EkiSmNhyme/e vw dI≤=to iv…/v•Op"
pu];•‰yojy{;j; sswNy;Nhyr=,e 12
Kv…cdNtrm;s;¥ hy' jÓº xt£tu"
m;gRm;,;í te pu]; nwv;pXyNhy' td; 13
shß;,;' tq; Wi∑n;Rn;yuıivx;rd;"
            e
teWu pXyTsu r=;'…s pu]Wu sgrSy ih 14
p[o≤=t' tıy' nITv; te rs;tlm;gmn(
                 424
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]r;=s;Nm;yy; yuˇ_;•wv;pXyNt s;gr;" 15
n ÎÇ; te hy' pu];" sgrSy blIys"
îtíetírNtSte nwv;pXyNhy' td; 16
devlok˘ td; jGmu" pvRt;'í sr;'…s c
vn;in c iv…cNvNto nwv;pXyNhy' td; 17
’tSvSTyyno r;j; AiTv‚G." ’tm©l"
                 e
aÎÇ; tu pxë' rMy' r;j; …cNt;mup…yv;n( 18
a$Nt" s;gr;" sveR devlokmup;gmn(
hy' tmnu…cNvNtSt];ip n hyoå.vt( 19
tto mhI' sm;jGmu" pvRt;'í vn;in c
t];ip c hy' nwv Î∑vNto nOp;Tmj;" 20
EtiSm•Ntre t] dwvI v;g.vˇd;
rs;tle hyo bı a;Ste n;Ny] s;gr;" 21
îit ≈uTv; tto v;Ky' gNtuk;m; rs;tlm(
a%nNpO…qvI' sv;| p·rt" s;gr;Stt" 22
te =u/;t;R mOd' xu„k;' .=yNtSTvhinRxm(
Ny%n'í;ip jGmuí sTvr;Ste rs;tlm( 23
t;n;gt;N.Upsut;Ns;gr;Nb≤ln" ’tIn(
≈uTv; r=;'…s s']St; VygmNkipl;≤Ntkm( 24
kiploåip mh;p[;DSt] xete rs;tle
                u
pur; c s;…/t' ten dev;n;' k;yRmˇmm( 25
ivin{e, tt" ≈;Nt" …sıe k;yeR sur;Np[it
ab[vITkipl" ≈Im;…•{;Sq;n' p[yCzq 26
rs;tl' dduStSmw punr;h sur;Nmuin"
yo m;muTq;pyeNmNdo .SmI .Uy;∞ sTvrm( 27
tt" xye tlgto no ce• Sv“ Ev ih
                    425
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
tqeTyuˇ_" surg,wSt] xete rs;tle 28
tSy p[.;v' te D;Tv; r;=s; m;yy; yut;"
          R
s;gr;,;' c sveW;' v/op;y' p[ci£re 29
      e
ivn; yuın te .It; r;=s;" sTvr;Std;
a;gTy y] s muin" kipl" kopno mh;n( 30
≤xrodexe hy' te vw bı±v;q Tvry;iNvt;"
             e
dUre iSqTv; m*inní p[=Nt" ik˘ .veidit 31
ttStu s;gr;" sveR inivRxNto rs;tlm(
dÎxuSte hy' bı' xy;n' pu®W' tq; 32
t' meinre c ht;Rr' £tuhNt;rmev c
En' hTv; mh;p;p' ny;moåê' nOp;≤Ntkm( 33
     u
kÉ…cdUc" pxë' bı' ny;moånen ik˘ flm(
td;¸rpre xUr; r;j;n" x;sk; vym( 34
¨Tq;Pywn' mh;p;p' hNm" =;]e, vcRs;
te t' jflumiRu n' p;dwB®úvNto inœër;…, c 35
tt" kopen mht; kiplo muinsˇm"
s;gr;nI=y;m;s t;Nkop;∫Sms;Tkrot( 36
jJvluSte ttSt] s;gr;" svR Ev ih
tˇu sv| n j;n;it dI≤=t" sgro nOp" 37
n;rd" kqy;m;s sgr;y mh;Tmne
kiplSy tu s'Sq;n' hySy;ip tu s'iSqitm( 38
r;=s;n;' tu iv’it' s;gr;,;' c n;xnm(
tt…íNt;pro r;j; ktRVy' n;vbu?yt 39
aproåip sutí;sIdsmÔ; îit ≈ut"
s tu b;l;'Stq; p*r;Nm*:y;‹æT=pit c;M.…s 40
sgroåPyq ivD¢" p*rw" s'…m≤ltwStd;
               426
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]  R
duny' tSy t' D;Tv; tt" £⁄ıoåb[vI•Op" 41
Sv;nm;Ty;'Std; r;j; dexTy;g' kroTvym(
asmÔ;" =]/mRTy;gI vw b;l`;tk" 42
sgrSy tu t√;Ky' ≈uTv;m;Ty;STvr;iNvt;"
    RO
tTyjunpte" pu]msmÔ; gto vnm( 43
s;gr; b[˜x;pen n∑;" sveR rs;tle
Ekoåip c vn' p[;¢ îd;nI' k; gitmRm 44
   u
a'xm;init iv:y;t" pu]StSy;smÔs"
a;n;Yy b;lk˘ r;j; k;y| tSmw Nyvedyt( 45
            u
kipl' c sm;r;?y a'xm;nip b;lk"
sgr;y hy' p[;d;ˇt" pU,oRå.vT£tu" 46
tSy;ip pu]StejSvI idlIp îit /;…mRk"
tSy;ip pu]o mitm;N.gIrq îit ≈ut" 47
        R        u
ipt;mh;n;' sveW;' git' ≈uTv; sud"≤%t"
       R
sgr' nOpx;dUl' pp[Cz ivny;iNvt" 48
         R
s;gr;,;' tu sveW;' in„’itStu kq' .vet(
.gIrq' nOp" p[;h kiplo veiˇ pu]k 49
tSy t√cn' ≈uTv; b;l" p[;y;{s;tlm(
kipl' c nmS’Tv; sv| tSmw Nyvedyt( 50
s muinStu …cr' ?y;Tv; tps;r;?y x'krm(
j$;jlen Sviptøn;Pl;Vy nOpsˇm 51
tt" ’t;qoR .ivt; Tv' c te iptrStq;
tq; kromIit muin' p[,My punrb[vIt( 52
Kv gCzπåh' muin≈eœ ktRVy' c;ip t√d 53
kipl ¨v;c
kìl;s' t' nr≈eœ gTv; Stuih mheêrm(
                    427
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
tp" k⁄® yq;x·ˇ_ ttíe‚Pstm;PSy…s 54
b[˜ov;c
   u     e
tCz^Tv; s munv;RKy' muin' nTv; Tvg;•gm(
         R
kìl;s' s xu…c.UTv; b;lo b;li£y;iNvt"
tpse iníy' ’Tv; ¨v;c s .gIrq" 55
.gIrq ¨v;c
b;loåh' b;lbu≤ıí b;lcN{/r p[.o
n;h' ikmip j;n;…m tt" p[Ito .v p[.o 56
v;‚G.mRno…." ’it…." kd;…cn(
     R
mmopk⁄v≤Nt ihte rt; ye
te>yo iht;q| iTvh c;mrex
som' nmSy;…m sur;idpUJym( 57
¨Tp;idto ywr….v…/Rtí
sm;ngo]í sm;n/m;R
teW;m.I∑;in ≤xv" krotu
b;leNdum*≤l' p[,toåiSm inTym( 58
b[˜ov;c
    u
Ev' tu b[vtStSy purSt;d.viCzv"
vre, CzNdy;no vw .gIrqmuv;c h 59
≤xv ¨v;c
          Re     u
y• s;?y' surg,wdy' tˇe my; /[vm(
vdSv in.Ryo .UTv; .gIrq mh;mte 60
b[˜ov;c
.gIrq" p[,Myex' ˙∑" p[ov;c x'krm( 61
.gIrq ¨v;c
j$;iSqt;' iptø,;' me p;vn;y s·r√r;m(
                428
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]        e
t;mev deih devx svRm;¢' tto .vet( 62
b[˜ov;c
mhexoåip ivhSy;q .gIrqmuv;c h 63
≤xv ¨v;c
                 [
dˇ; myey' te pu] punSt;' Stuih suvt 64
b[˜ov;c
t∂ºvvcn' ≈uTv; tdq| tu tpo mht(
Stuit' ck;r g©;y; .KTy; p[ytm;ns" 65
tSy; aip p[s;d' c p[;Py b;loåPyb;lvt(
g©;' mheêr;Tp[;¢;m;d;y;g;{s;tlm( 66
NyvedyTs munye kipl;y mh;Tmne
yqoidtp[k;re, g©;' s'Sq;Py yàt" 67
p[d≤=,mq;vTyR ’t;Ô≤lpu$oåb[vIt( 68
.gIrq ¨v;c
deiv me iptr" x;p;TkiplSy mh;mun"  e
p[;¢;Ste ivgit' m;tStSm;ˇ;Np;tumhR…s 69
b[˜ov;c
           R
tqeTyuKTv; surndI sveW;mupk;·rk;
lok;n;mupk;r;q| iptø,;' p;vn;y c 70
agSTypItSy;M.o/e" pUr,;y ivxeWt"
Smr,;dev p;p;n;' n;x;y surinªg; 71
.gIrqoidt' c£É rs;tltle iSqt;n(
.SmI.Ut;•Opsut;Ns;gr;'í ivxeWt" 72
ivindRG/;nq;Pl;Vy %;tpUrmq;krot(
tto me®˘ sm;Pl;Vy iSqt;' b;loåb[vI•Op" 73
    U
kmR.m* Tvy; .;Vy' tqeTy;g;≤ım;lym(
                    429
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
ihmvTpvRt;Tpu<y;∫;rt' vWRm>yg;t( 74
              R
tNm?yt" pu<yndI p[;y;TpUv;R,v' p[it
EvmeW;ip te p[oˇ_; g©; =;]; mh;mune 75
m;heêrI vw„,vI c swv b[;˜I c p;vnI
.;gIrqI devndI ihmviCz%r;≈y; 76
mheêrj$;v;·r Ev' √wiv?ym;gtm(
ivN?ySy d≤=,e g©; g*tmI s; ing¥te
¨ˇre s;ip ivN?ySy .;gIrQy…./Iyte 77
    îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de .;gIrQyvtr,'
           n;m;∑s¢ittmoå?y;y" 78
           g*tmIm;h;TMye nvmoå?y;y"

             aqon;xIittmoå?y;y"
              vr;htIqRv,Rnm(
               n;rd ¨v;c
n mnStOi¢m;/ˇe kq;" Í<vÊvye·rt;"
           O
pOqˇ_IqRfl' ≈otu' p[vˇ' mm m;nsm( 1
£mxo b[;˜,;nIt;' g©;' me p[qm' vd
pOqˇ_IqRfl' pu<y' seith;s' yq;£mm( 2
b[˜ov;c
tIq;Rn;' c pOqG.;v' fl' m;h;TMymev c
sv| vˇ_⁄' n xKno…m n c Tv' ≈v,e =m" 3
tq;ip ik˘…c√+y;…m Í,u n;rd yàt"
y;Nyuˇ_;in c tIq;Rin ≈uitv;Ky;in y;in c 4
         e
t;in v+y;…m s'=p;•mS’Tv; i]locnm(
y];s* .gv;n;sITp[Ty=S}yMbko mune 5
                430
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]}yMbk˘ n;m tˇIq| .u·ˇ_mu·ˇ_p[d;ykm(
v;r;hmpr' tIq| i]Wu lokÉWu iv≈utm( 6
tSy Âp' p[v+y;…m n;m iv„,oyRq;.vt(
pur; dev;Npr;.Uy yDm;d;y r;=s" 7
            e
rs;tlmnup;[ ¢" …sN/usn îit ≈ut"
yDe tlmnup;[ ¢e inyRD; Á.vNmhI 8
n;y' lokoåiSt n pro yDe n∑ îtITvr;"
sur;Stmev ivivxU rs;tlmnui√Wm( 9
     '
n;xKnuvStu t' jet'u dev; îN{purogm;"
iv„,u' pur;,pu®W' gTv; tSmw Nyvedyn( 10
             '
r;=sSy tu tTkmR yD.[xmxeWt"
tt" p[ov;c .gv;Nv;r;h' vpur;iSqt" 11
xƒc£gd;p;…,gRTv; cwv rs;tlm(
                 '
a;n…y„ye m%' pu<y' hTv; r;=spugv;n( 12
Sv" p[y;Ntu sur;" sveR Vyetu vo m;nso Jvr"
               w
yen g©; tl' p[;¢; pq; tenv c£/Ok™ 13
jg;m trs; pu] .uv' ….Êv; rs;tlm(
s vr;hvpu" ≈Im;n[s;tlinv;…sn" 14
r;=s;Nd;nv;NhTv; mu%e /OTv; mh;?vrm(
v;r;hÂpI .gv;Nm%m;d;y yD.uk™ 15
                w
yen p[;p tl' iv„,u" pq; tenv x]u…jt(
mu%e NySy mh;yD' iní£;m rs;tl;t( 16
t] b[˜…gr* dev;" p[tI=;' ci£re hre"
pqStSm;i√in"sOTy g©;ßv,m>yg;t( 17
p[;=;ly∞ Sv;©;in asO‚Gl¢;in n;rd
g©;M.s; t] k⁄<@÷ v;r;hm.vˇt" 18
                    431
                           MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
mu%e NySt' mh;yD' dev;n;' purto h·r"
dˇv;'≤S]dx≈eœo mu%;¥Doå>yj;yt 19
    O
tt" p[.it yD;©÷ p[/;n' ßuv ¨Cyte
v;r;hÂpm.vdev' vw k;r,;Ntr;t( 20
tSm;Tpu<ytm' tIq| v;r;h' svRk;mdm(
t] ò;n' c d;n' c svR£tuflp[dm( 21
t] iSqtoåip y" k…í≤TptøNSmrit pu<y’t(
                   u
ivmuˇ_;" svRp;pe>y" iptr" SvgRm;“uy" 22
     îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye vr;htIqRv,Rn'
           n;mon;xIittmoå?y;y" 79
          g*tmIm;h;TMye dxmoå?y;y" 10

             aq;xIittmoå?y;y"
              kpottIqRv,Rnm(
                b[˜ov;c
k⁄x;vtRSy m;h;TMymh' vˇ_⁄' n te =m"
tSy Smr,m;]e, ’t’Tyo .ve•r" 1
k⁄x;vtR…mit :y;t' nr;,;' svRk;mdm(
  e
k⁄xn;vitRt' y] g*tmen mh;Tmn; 2
   e
k⁄xn;vtR…yTv; tu a;ny;m;s t;' muin"
t] ò;n' c d;n' c iptø,;' tOi¢d;ykm( 3
        π
nIlg©; s·rCz^œ; in"sOt; nIlpvRt;t(
t] ò;n;id y≤Tk˘…cTkroit p[yto nr" 4
sv| td=y' iv¥;≤Tptø,;' tOi¢d;ykm(
               u
iv≈ut' i]Wu lokÉWu kpot' tIqRmˇmm( 5
tSy Âp' c v+y;…m mune Í,u mh;flm(
                 432
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]t] b[˜…gr* k…í√‰;/" prmd;®," 6
ihniSt b[;˜,;Ns;/UNytINgop≤=,o mOg;n(
   U
Ev'.t" s p;p;Tm; £o/noånOt.;W," 7
.IW,;’itrTyugo[ nIl;=o ÓSvb;¸k"
                u ⁄
dNturo n∑n;s;=o ÓSvp;TpOqk≤=k" 8
ÓSvodro ÓSv.ujo iv’to gdR.Svn"
p;xhSt" p;p…cˇ" p;ipœ" s/nu" sd; 9
tSy .;y;R tq;.Ut; apTy;Nyip n;rd
     e R
ty; tu p[ym;,oås* ivvex ghn' vnm( 10
s j`;n mOg;Np;p" p≤=,o b¸Âip,"
pÔre p[;≤=pTk;'…í∆Ivm;n;'Stqetr;n( 11
=u/y; p·rt¢;©o iv◊lStOWy; tq;
.[;Ntdexo b¸tr' NyvtRt gOh' p[it 12
ttoåpr; º s'p;[ ¢e invOˇe m/um;/ve
=,;ˇ…@Ì…jRt' c s;.[' cwv;.vˇd; 13
vv* v;yu" s;XmvWoR v;·r/;r;it.IW,"
s gCz÷LluB/k" ≈;Nt" pNq;n' n;vbu?yt 14
jl' Sql' gtRmqo pNq;nmqv; idx"
n bubo/ td; p;p" ≈;Nt" xr,mPyq 15
Kv gCz;…m Kv itœºy' ik˘ kromITy…cNtyt(
  R
sveW;' p[;…,n;' p[;,;n;ht;Rh' yq;Ntk" 16
mm;PyNtkr' .Ut' s'p;[ ¢' c;XmvWR,m(
];t;r' nwv pXy;…m ≤xl;' v; vO=m≤NtkÉ 17
Ev' b¸iv/' Vy;/o iv…cNTy;pXyd≤NtkÉ
vne vnSpit…mv n=];,;' yq;i]jm( 18
mOg;,;' c yq; …s'hm;≈m;,;' gOh;…/pm(
                    433
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
î≤N{y;,;' mn îv ];t;r' p[;…,n;' ngm( 19
≈eœ' iv$ipn' xu.'[ x;%;pLlvmi<@tm(
tm;…≈Tyopiv∑oå.UÆTKl•v;s; s luB/k" 20
             u
SmrN.;y;RmpTy;in jIveyrqv; n v;
EtiSm•Ntre t] c;St' p[;¢o idv;kr" 21
tmev ngm;…≈Ty kpoto .;yRy; sh
pu]p*]w" p·rvOto Á;Ste t] ngoˇme 22
   e         O
su%n in.Ryo .UTv; sut¢" p[It Ev c
bhvo vTsr; y;t; vstStSy p≤=," 23
pitv[t; tSy .;y;R supI[ t; ten cwv ih
ko$re t•ge ≈eœº jlv;Yv…¶v…jRte 24
     uw
.;y;Rp]" p·rvOt" svRd;Ste kpotk"
tiSm≤Ndne dwvvx;Tkpotí kpotk° 25
.+y;q| tu ¨.* y;t* kpoto ngm>yg;t(
s;ip dwvvx;Tpu] pÔrSqwv vtRte 26
gOhIt; luB/kÉn;q jIvm;nev vtRte
kpotkoåPypTy;in m;tOhIn;NyudI+y c 27
vW| c .IW,' p[;¢mSt' y;to idv;kr"
Svko$r' ty; hInm;loKy ivll;p s" 28
t;' bı;' pÔrSq;' v; n bubo/ kpotr;$(
aNv;re.e kpoto vw ip[y;y; gu,k°tRnm( 29
n;¥;Py;y;it kLy;,I mm hWRivv…/RnI
mm /mRSy jnnI mm dehSy ceêrI 30
    R
/m;Rqk;mmo=;,;' swv inTy' sh;…ynI
tu∑e hsNtI ®∑e c mm du"%p[m;jRnI 31
s%I mN]eWu s; inTy' mm v;Kyrt; sd;
               434
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]               [
n;¥;Py;y;it kLy;,I s'py;teåip .;Skre 32
                R e
n j;n;it v[t' mN]' dwv' /m;Rqmv c
pitv[t; pitp[;,; pitmN]; pitip[y; 33
n;¥;Py;y;it kLy;,I ik˘ kro…m Kv y;…m v;
ik˘ me gOh' k;nn' c ty; hIn' ih ÎXyte 34
ty; yuˇ_' …≈y; yuˇ_' .IW,' v;ip xo.nm(
n;¥;Py;y;it me k;Nt; yy; gOhmudI·rtm( 35
ivn;ny; n jIiv„ye Tyje v;ip ip[y;' tnum(
ik˘ k⁄vNR tu TvpTy;in lu¢/mRSTvh' pun" 36
            R
Ev' ivlptStSy .tuv;RKy' inxMy s;
pÔrSqwv s; v;Ky' .t;Rr…mdmb[vIt( 37
kpotKyuv;c
a];hmiSm bıwv ivvx;iSm %goˇm
                R
a;nIt;h' luB/kÉn bı; p;xwmh;mte 38
       O
/Ny;SMynughIt;iSm pitvR·ˇ_ gu,;Nmm
sto v;Pysto v;ip ’t;q;Rh' n s'xy" 39
                  e
tu∑e .tR·r n;rI,;' tu∑;" Syu" svRdvt;"
ivpyRye tu n;rI,;mvXy' n;xm;“uy;t( 40
         u R
Tv' dwv' Tv' p[.mÁ' Tv' su˙Êv' pr;y,m(
Tv' v[t' Tv' pr' b[˜ SvgoR mo=STvmev c 41
m; …cNt;' k⁄® kLy;, /meR bu≤ı' iSqr;' k⁄®
TvTp[s;d;∞ .uˇ_; ih .og;í iviv/; my;
     e
al' %edn m∆en /meR bu≤ı' k⁄® iSqr;m( 43
b[˜ov;c
îit ≈uTv; ip[y;v;Kymuˇt;r ngoˇm;t(
y] s; pÔrSq; tu kpotI vtRte Tvrm( 44
                    435
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
t;m;gTy ip[y;' ÎÇ; mOtv∞;ip luB/km(
mocy;mIit t;m;h iníe∑o luB/koå/un; 45
m; muçSv mh;.;g D;Tv; s'bN/miSqrm(
luB/;n;' %ecr; Á•' jIvo jIvSy c;xnm( 46
             u
n;pr;/' Smr;MySy /mRb≤ı' iSqr;' k⁄®
gu®r…¶i√≥j;tIn;' v,;Rn;' b[;˜,o gu®" 47
pitrev gu®" S]I,;' svRSy;>y;gto gu®"
a>y;gtmnup;[ ¢' vcnwStoWy≤Nt ye 48
teW;' v;gIêrI devI tO¢; .vit in…ítm(
tSy;•Sy p[d;nen x£StOi¢mv;“uy;t( 49
iptr" p;dx*cen a•;¥en p[j;pit"
tSyopc;r;√w l+mIivR„,un; p[Iitm;“uy;t( 50
      e
xyne svRdv;Stu tSm;TpUJytmoåit…q"
a>y;gtmnu≈;Nt' sUyoR!' gOhm;gtm(
t' iv¥;∂ºvÂpe, svR£tuflo Ás* 51
          [
a>y;gt' ≈;Ntmnuvj≤Nt
dev;í sveR iptroå¶yí
tiSm≤Nh tO¢e mudm;“uv≤Nt
gte inr;xeåip c te inr;x;" 52
tSm;Tsv;RTmn; k;Nt du"%' TyKTv; xm' v[j
’Tv; itœ xu.;' bu≤ı' /mR’Ty' sm;cr 53
¨pk;roåpk;rí p[vr;ivit s'mt*
¨pk;·rWu svoRåip kroTyup’it' pun" 54
apk;·rWu y" s;/u" pu<y.;Ks ¨d;˙t" 55
kpot ¨v;c
a;vyornuÂp' c Tvyoˇ_' s;/u mNyse
                436
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]             u
ik˘tu vˇ_VymPyiSt tCzé,„v vr;nne 56
shß' .rte k…íCztmNyo dx;pr"
        e
a;Tm;n' c su%n;Nyo vy' k∑odr'.r;" 57
            U
gtR/;Ny/n;" kÉ…cTk⁄xl/innoåpre
`$≤=¢/n;" kÉ…c∞çu≤=¢/n; vym( 58
pUjy;…m kq' ≈;Ntm>y;gt…mm' xu.e 59
kpoTyuv;c
a…¶r;p" xu.; v;,I tO,k;œ;idk˘ c yt(
EtdPy…qRne dey' xIt;toR luB/kSTvym( 60
b[˜ov;c
   u
EtCz^Tv; ip[y;v;Ky' vO=m;®Á p≤=r;$(
a;loky;m;s td; viˆ' dUr' ddxR h 61
s tu gTv; viˆdex' cçunoLmukm;hrt(
puroå…¶' Jv;ly;m;s luB/kSy kpotk" 62
xu„kk;œ;in p,;Rin tO,;in c pun" pun"
a¶* in=epy;m;s inxIqe s kpotr;$( 63
tm…¶' Jv≤lt' ÎÇ; luB/k" xItdu"≤%t"
avx;in Svk;©;in p[t;Py su%m;¢v;n( 64
=u/;…¶n; dÁm;n' Vy;/' ÎÇ; kpotk°
m; muçSv mh;.;g îit .t;Rrmb[vIt( 65
SvxrIre, du"%;t| luB/k˘ p[I,y;…m tm(
                   [
î∑;itqIn;' ye lok;St;'STv' p[;“uih suvt 66
kpot ¨v;c
m…y itœit nwv;y' tv /moR iv/Iyte
î∑;it…q.Rv;mIh anuj;nIih m;' xu.e 67
b[˜ov;c
                    437
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
                  Ru
îTyuKTv;…¶' i]r;vTyR SmrNdev' ctu.jm(
ivê;Tmk˘ mh;iv„,u' xr<y' .ˇ_vTslm( 68
yq;su%' juWSveit vd•…¶' tq;ivxt(
t' ÎÇ;¶* ≤=¢jIv' luB/ko v;Kymb[vIt( 69
luB/k ¨v;c
aho m;nuWdehSy …/GjIivt…md' mm
yidd' p≤=r;jen mdqeR s;hs' ’tm( 70
b[˜ov;c
   u
Ev' b[vNt' t' luB/' p≤=,I v;Kymb[vIt( 71
kpotKyuv;c
m;' Tv' muç mh;.;g dUr' y;TyeW me pit" 72
b[˜ov;c
tSy;St√cn' ≈uTv; pÔrSq;' kpotk°m(
luB/ko mocy;m;s trs; .Itvˇd; 73
s;ip p[d≤=,' ’Tv; pitm…¶' td; jg* 74
kpoTyuv;c
             R e
S]I,;my' pro /moR y∫turnuvxnm(
vede c ivihto m;gR" svRlokÉWu pU…jt" 75
Vy;lg[;hI yq; Vy;l' …bl;duırte bl;t(
Ev' Tvnugt; n;rI sh .];R idv' v[jt( 76e
itß" ko$‰oå/Rko$I c y;in rom;…, m;nuWe
t;vTk;l' vseTSvgeR .t;Rr' y;nugCzit 77
nmS’Tv; .uv' dev;Ng©;' c;ip vnSptIn(
a;ê;Sy t;NypTy;in luB/k˘ v;Kymb[vIt( 78
kpoTyuv;c
TvTp[s;d;Nmh;.;g ¨pp•' mmeÎxm(
               438
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]apTy;n;' =mSveh .];R y;…m i]iv∑pm( 79
b[˜ov;c
îTyuKTv; p≤=,I s;?vI p[ivvex ¸t;xnm(
p[iv∑;y;' ¸tvhe jyxBdo NyvtRt 80
     R '
ggne sUysk;x' ivm;nmitxo.nm(
td;Â!* surin.* d'ptI dÎxe tt" 81
  R
hWe, p[octu®.* luB/k˘ ivSmy;iNvtm( 82
d'ptI Ëctu"
gCz;v≤S]dxSq;nm;pO∑oå…s mh;mte
a;vyo" SvgRsop;nmit…qSTv' nmoåStu te 83
b[˜ov;c
ivm;nvrm;Â!* t* ÎÇ; luB/koåip s"
s/nu" pÔr' TyKTv; ’t;Ô≤lr.;Wt 84
luB/k ¨v;c
n Tyˇ_Vyo mh;.;g* dey' ik˘…cdj;nte
ahm];it…qm;RNyo in„’it' vˇ_⁄mhRq" 85
d'ptI Ëctu"
g*tmI' gCz .{' te tSy;" p;p' invedy
t]wv;Plvn;Tp=' svRp;pwivRmo+yse 86
muˇ_p;p" punSt] g©;y;mvg;hne
aême/fl' pu<y' p[;Py pu<yo .iv„y…s 87
s·r√r;y;' g*tMy;' b[˜iv„<vIxs'.iv u
punr;Plvn;dev TyKTv; deh' mlImsm( 88
ivm;nvrm;Â!" Svg| gNt;Sys'xym( 89
b[˜ov;c
   u
tCz^Tv; vcn' t;>y;' tq; c£É s luB/k"
                    439
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]         b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
ivm;nvrm;Â!o idVyÂp/roå.vt( 90
idVym;Ly;Mbr/r" pUJym;noåPsrog,w"
kpotí kpotI c tOtIyo luB/kStq;
g©;y;í p[.;ve, sveR vw idvm;£mn( 91
    O
tt" p[.it tˇIq| k;pot…mit iv≈utm(
            U
t] ò;n' c d;n' c iptOpjnmev c 92
jpyD;idk˘ kmR td;nNTy;y kLpte 93
     îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye kpottIqRv,Rn'
           n;m;xIittmoå?y;y" 80
         g*tmIm;h;TMye Ek;dxoå?y;y" 11

               aqwk;xIittmoå?y;y"
                 k⁄m;rtIqRv,Rnm(
                  b[˜ov;c
    É
k;iˇRky' pr' tIq| k*m;r…mit iv≈utm(
              U
y•;m≈v,;dev k⁄lv;n[pv;N.vet( 1
inhte t;rkÉ dwTye SvSqe j;te i]iv∑pe
     É
k;iˇRky' sut' Jyeœ' p[ITy; p[ov;c p;vRtI 2
       ™
yq;su%' .uõ+v .og;'S]wloKye mns" ip[y;n(
             w
mm;Dy; p[Itmn;" iptuív p[s;dt" 3
Evmuˇ_" s vw m;]; ivx;%o devt;≤S]y"
yq;su%' bl;{eme devpà‰oåip re…mre 4
      u
tt" s'.Jym;n;su devpàIWu n;rd
               É
n;xKnuvNv;r…ytu' k;iˇRky' idv*ks" 5
tto invedy;m;su" p;vRTyw pu]kmR tt(
                w
as’√;yRm;,oåip m;]; dev" s x·ˇ_/Ok™ 6
                  440
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]nwv;s;vkro√;Ky' S]I„v;sˇ_Stu W<mu%"
a….x;p.y;∫It; p;vRtI pyR…cNtyt( 7
       e
pu]òeh;ˇqwvx; dev;n;' k;yR…sıye
devpTNy…ír' r+y; îit mTv; pun" pun" 8
ySy;' tu rmte SkNd" p;vRtI Tvip t;ÎxI
t{Upm;Tmn" ’Tv; vtRy;m;s p;vRtI 9
îN{Sy v®,Sy;ip .;y;Rm;Ùy W<mu%"
y;vTpXyit tSy;' tu m;tOÂpmpXyt 10
t;mp;Sy nmSy;q punrNy;mq;◊yt(
           e      e
tSy;' tu m;tOÂp' s p[+y l∆;mup…yv;n( 11
Ev' b◊IWu t{Up' ÎÇ; m;tOmy' jgt(
îit s'…cNTy g;©πyo vwr;Gymgmˇd; 12
            O
s tu m;tO’t' D;Tv; p[vˇSy invtRnm(
     e
inv;yRídh' .og;≤Tk˘tu pUv| p[vitRt" 13
tSm;Nm;tO’t' sv| mm h;Sy;Spd' iTvit
l∆y; pry; yuˇ_o g*tmImgmˇd; 14
îy' c m;tOÂp; me Í,otu mm .;iWtm(
ît" S]In;m/ey' yNmm m;tOsm' mtm( 15
Ev' D;Tv; lokn;q" p;vRTy; sh x'kr"
pu]' inv;ry;m;s vOˇ…mTyb[vIÌu®" 16
tt" surpit" p[It" ik˘ dd;mIit …cNtyn(
’t;Ô≤lpu$" SkNd" iptr' punrb[vIt( 17
SkNd ¨v;c
sen;pit" surpitStv pu]oåh…mTyip
    e e
almetn devx ik˘ vrw" surpU…jt 18
aqv; d;tuk;moå…s lok;n;' ihtk;Myy;
                    441
                           MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
y;ceåh' n;Tmn; dev tdnuD;tumhR…s 19
mh;p;tikn" kÉ…cÌu®d;r;….g;…mn"
a];Plvnm;]e, /*tp;p; .vNtu te 20
a;“uvNtUˇm;' j;it' ityRçoåip surêre
k⁄Âpo Âps'piˇm] ò;n;dv;“uy;t( 21
b[˜ov;c
          u      e
EvmiSTvit t' x'." p[TynNdTsut·rtm(
    O        É
tt" p[.it tˇIq| k;iˇRky…mit ≈utm(
t] ò;n' c d;n' c svR£tuflp[dm( 22
     îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye k⁄m;rtIqRv,Rn'
           n;mwk;xIittmoå?y;y" 81

            aq √‰xIittmoå?y;y"
             ’·ˇk;tIqRv,Rnm(
               b[˜ov;c
              É
yT:y;t' ’iˇk;tIq| k;iˇRky;dnNtrm(
tSy ≈v,m;]e, somp;nfl' l.et( 1
pur; t;rkn;x;y .vretoåipbTk…v"
retog.| k…v' ÎÇ; AiWpà‰oåSpOhNmune 2
      u
s¢WIR,;mOtò;t;' vjR…yTv; Tv®N/tIm(
t;su g.R" sm.vTW$(su S]IWu td;…¶t" 3
tPym;n;Stu xo….œ; Atuò;t;Stu t; mune
    R
ik˘ k⁄m" Kv nu gCz;m" ik˘ ’Tv; su’t' .vet( 4
îTyuKTv; t; …mqo g©;' Vyg[; gTv; VypI@yn(
t;>ySte in"sOt; g.;R" fÉnÂp;Std;M.…s 5
aM.s; Tvekt;' p[;¢; v;yun; svR Ev ih
                 442
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(       [Brahma PurŒna]EkÂpStd; t;>y" W<mu%" smj;yt 6
             O
ß;v…yTv; tu t;Ng.;RniWpà‰o gOh;Nyyu"
t;s;' iv’tÂp;…, ÎÇ; te AWyoåb[vn( 7  u
gMyt;' gMyt;' xI`[' SvwrI vOiˇnR yuJyte
S]I,;…mit tto vTs inrSt;" pit….Stu t;" 8
tto du"%' sm;iv∑;STyˇ_;" Svpit….í W$(
                É
t; ÎÇ; n;rd" p[;h k;iˇRkyo hro∫v" 9
g;©πyoå…¶.víeit iv:y;tSt;rk;Ntk"
t' y;Ntu n …cr;dev p[Ito .og' p[d;Syit 10
    R R
devWevcn;dev sm>yeTy c W<mu%m(
          w
’iˇk;" Svymevt¥q;vOˇ' Nyvedyt( 11
                  É
t;>yo v;Ky' ’iˇk;>y" k;iˇRkyoånumNy c
g*tmI' y;Ntu sv;Rí ò;Tv;pUJy mheêrm( 12
E„y;…m c;h' t]wv y;Sy;…m surm≤Ndrm(
tqeTyuKTv; ’iˇk;í ò;Tv; g©;' c g*tmIm( 13
   e     U      É
devêr' c s'pJy k;iˇRky;nux;sn;t(
  e
devêrp[s;den p[yyu" surm≤Ndrm( 14
      O
tt" p[.it tˇIq| ’iˇk;tIqRmCyte  u
k;iˇRKy;' ’iˇk;yoge t] y" ò;nm;cret( 15
svR£tufl' p[;Py r;j; .vit /;…mRk"
tˇIqRSmr,' v;ip y" kroit Í,oit c
         u
svRp;pivinmRˇ_o dI`Rm;yurv;“uy;t( 16
     îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye ’·ˇk;tIqRv,Rn' n;m
               √‰xIittmoå?y;y" 82
           g*tmIm;h;TMye ]yodxoå?y;y" 13

                    443
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
              aq }yxIittmoå?y;y"
               dx;ême/tIqRv,Rnm(
                  b[˜ov;c
             u
dx;ême…/k˘ tIq| tCzé,„v mh;mune
ySy ≈v,m;]e, hyme/fl' l.et( 1
      u
ivêkmRst" ≈Im;iNvêÂpo mh;bl"
tSy;ip p[qm" pu]StTpu]o .*vno iv.u" 2
puro/;" kXypStSy svRD;nivx;rd"
tmpOCzNmh;b;¸.*Rvn" s;vR.*vn" 3
         w
y+yeåh' hyme/í yugp∂x….mRne  u
îTypOCzÌu®˘ ivp[' Kv y+y;…m sur;init 4
soåvd∂ºvyjn' t] t] nOpoˇm
y] y] i√j≈eœ;" p[;vtRNt mh;£tUn( 5
t];.v•OiWg,; a;iTvRJye m%m<@le
           O
yugp∂xme/;in p[vˇ;in puro/s; 6
   R
pU,t;' n;yyuSt;in ÎÇ; …cNt;pro nOp"
ivh;y devyjn' punrNy] t;N£tUn( 7
¨p;£;mˇq; t] ivfldoW;Stm;yyu"
ÎÇ;pU,;|Stto yD;n[;j; gu®m.;Wt 8
r;jov;c
dexdoW;Tk;ldoW;Nmm doW;ˇv;ip v;
  R
pU,t;' n;“uv≤Nt Sm dxme/;in v;…jn" 9
b[˜ov;c
ttí du"≤%to r;j; kXypen puro/s;
     R           U
gI„pte.;[ tr' Jyeœ' gTv; s'vtRmctu" 10
kXyp.*vn;vUctu"
                 444
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna].gvNyugpTk;y;R<yême/;in m;nd
     U R
dx s'p,t;' y;≤Nt t' dex' t' gu®˘ vd 11
b[˜ov;c
tto ?y;Tv; AiW≈eœ" s'vtoR .*vn' td;
ab[vIÌCz b[˜;,' gu®˘ dex' vid„yit 12
.*vnoåip mh;p[;D" kXypen mh;Tmn;
a;gTy m;mb[vI∞ gu®˘ dex;idk˘ c yt( 13
ttoåhmb[v' pu] .*vn' kXyp' tq;
                 u
g*tmI' gCz r;jeN{ s dex" £tup<yv;n( 14
aymev gu®" ≈eœ" kXypo vedp;rg"
gurorSy p[s;den g*tMy;í p[s;dt" 15
       e
EkÉn hyme/n t] ò;nen v; pun"
seTSy≤Nt t] yD;í dxme/;in v;…jn" 16
   u
tCz^Tv; .*vno r;j; g*tmItIrm>yg;t(
kXypen sh;yen hyme/;y dI≤=t" 17
     O
tt" p[vˇe yDexe hyme/e mh;£t*
  U              u
s'p,eR tu td; r;j; pO…qvI' d;tum¥t" 18
          w
ttoåNt·r=e v;gu∞®v;c nOpsˇmm(
pUj…yTv; iSqt' ivp[;nOiTvjoåq sdSptIn( 19
a;k;xv;guv;c
puro/se kXyp;y sxwlvnk;nn;m(
pO…qvI' d;tuk;men dˇ' sv| Tvy; nOp 20
.U…md;nSpOh;' TyKTv; a•' deih mh;flm(
n;•d;nsm' pu<y' i]Wu lokÉWu iv¥te 21
ivxeWtStu g©;y;" ≈ıy; pu≤lne mune
Tvy; tu hyme/oåy' ’t" sb¸d≤=,"
                    445
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
’t’Tyoå…s .{' te n;] k;y;R ivc;r,; 22
b[˜ov;c
tq;ip d;tuk;m' t' mhI p[ov;c .*vnm( 23
pO…qVyuv;c
ivêkmRj s;vR.*m m; m;' deih pun" pun"
inm∆eåh' s≤llSy m?ye tSm;• dIyt;m( 24
b[˜ov;c
ttí .*vno .It" ik˘ dey…mit c;b[vIt(
                 RO
puníov;c s; pOQvI .*vn' b[;˜,wvtm( 25
.UMyuv;c
itl; g;vo /n' /;Ny' y≤Tk˘…cÌ*tmIt$e
sv| td=y' d;n' ik˘ m;' .*vn d;Sy…s 26
g©;tIr' sm;…≈Ty g[;smek˘ dd;it y"
ten;h' skl; dˇ; ik˘ m;' .*vn d;Sy…s 27
b[˜ov;c
t∫⁄vo vcn' ≈uTv; .*vn" s;vR.*vn"
        e
tqeit mTv; ivp[>yo Á•' p[;d;TsuivStrm( 28
    O
tt" p[.it tˇIq| dx;ême…/k˘ ivdu"
dx;n;même/;n;' fl' ò;n;dv;Pyte 29
   îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye dx;ême/tIqRv,Rn' n;m
            }yxIittmoå?y;y" 83
                   R
         g*tmIm;h;TMye ctudxoå?y;y" 14

           aq cturxIittmoå?y;y"
            pwx;ctIqRv,Rnm(
              b[˜ov;c
                 446
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]pwx;c' tIqRmpr' pU…jt' b[˜v;id…."
tSy SvÂp' v+y;…m g*tMy; d≤=,e t$e 1
    R
…g·rb[˜…gre" p;êeR aÔno n;m n;rd
tiSmHxwle muinvr x;p.[∑; vr;Psr; 2
aÔn; n;m t];sIduˇm;©πn v;nrI
kÉsrI n;m t∫t;R ai{kÉit tq;pr; 3
s;ip kÉs·r,o .;y;R x;p.[∑; vr;Psr;
¨ˇm;©πn m;j;RrI s;Py;SteåÔnpvRte 4
d≤=,;,Rvm>y;g;TkÉsrI lokiv≈ut"
EtiSm•NtreågSTyoåÔn' pvRtm>yg;t( 5
aÔn; c;i{k; cwv agSTymOiWsˇmm(
pUjy;m;stu®.e yq;Ny;y' yq;su%m( 6
tt" p[s•o .gv;n;ho.e …v[yt;' vr"
te a;htu®.eågSTy' pu]* deih munIêr 7
  R
sve>yo b≤ln* ≈eœ* svRlokopk;rk*
tqeTyuKTv; muin≈eœo jg;m;x;' s d≤=,;m( 8
tt" kd;…cˇe k;le aÔn; c;i{k; tq;
             R     R
gIt' nOTy' c h;Sy' c k⁄vTy* …g·rmU/in 9
v;yuí inA≥ití;ip te ÎÇ; siSmt* sur*
k;m;£;Nt…/y* co.* td; sTvrmIytu" 10
.;yeR .vet;mu.yor;v;' dev* vrp[d*
                R
te aPyUcturSTvet{em;te …g·rmU/in 11
            u
aÔn;y;' tq; v;yohRnm;Nsmj;yt
          e
ai{k;y;' c inA≥tri{n;Rm ipx;cr;$( 12
               e R
punSte a;htu®.e pu]* j;t* munvr;t(
a;vyoivR’t' Âpmuˇm;©πn dUiWtm( 13
                    447
                           MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
x;p;CzcIpteSt] yuv;m;D;tumhRq"
tt" p[ov;c .gv;Nv;yuí inA≥itStq; 14
g*tMy;' ò;nd;n;>y;' x;pmo=o .iv„yit
îTyuKTv; t;vu.* p[It* t]wv;Ntr/Iyt;m( 15
ttoåÔn;' sm;d;y ai{" pwx;cmUitRm;n(
   Ru
.[;tuhnmt" p[ITyw ò;py;m;s m;trm( 16
tqwv hnum;Ng©;m;d;y;i{mitTvrn(
m;j;RrÂip,I' nITv; g*tMy;StIrm;¢v;n( 17
     O
tt" p[.it tˇIq| pwx;c' c;Ôn' tq;
b[˜,o …g·rm;s;¥ svRk;mp[d' xu.m( 18
               R
yojn;n;' i]pç;xNm;j;Rr' pUvto .vet(
m;j;Rrs'…Dt;ˇSm;ınUmNt' vOW;kipm( 19
fÉn;s'gmm;:y;t' svRk;mp[d' xu.m(
tSy SvÂp' Vyui∑í t]wv p[oCyte xu.; 20
    îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye pwx;ctIqRv,Rn' n;m
            cturxIittmoå?y;y" 84
          g*tmIm;h;TMye pçdxoå?y;y" 15

           aq pç;xIittmoå?y;y"
             =u/;tIqRv,Rnm(
               b[˜ov;c
=u/;tIqR…mit :y;t' Í,u n;rd tNmn;"
kQym;n' mh;pu<y' svRk;mp[d' nO,;m( 1
AiWr;sITpur; k<vStpSvI vedivˇm"
p·r.[m•;≈m;…, =u/y; p·rpI…@t" 2
g*tmSy;≈m' pu<y' smOı' c;•v;·r,;
                 448
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]a;Tm;n' c =u/;yuˇ_' smOı' c;ip g*tmm( 3
vI+y k<voåq vwWMy' vwr;Gymgmˇd;
g*tmoåip i√j≈eœo Áh' tp…s iniœt" 4
smen y;Cñ;yuˇ_; Sy;ˇSm;Ì*tmveXmin
n .o+yeåh' =u/;toRåip pI…@teåip klevre 5
            e
gCzπy' g*tmI' g©;mjRyy' c s'pdm(
îit in…íTy me/;vI gTv; g©;' c p;vnIm( 6
ò;Tv; xu…cyRtmn; ¨pivXy k⁄x;sne
tu∑;v g*tmI' g©;' =u/;' c prm;pdm( 7
k<v ¨v;c
nmoåStu g©π prm;itRh;·r…,
nm" =u/e svRjn;itRk;·r…,
nmo mhex;nj$o∫ve xu.e
         u
nmo mh;mOTyum%;i√insOte 8
pu<y;Tmn;' x;NtÂpe £o/Âpe dur;Tmn;m(
    e   R
s·r{Up, sveW;' t;pp;p;ph;·r…, 9
        R
=u/;Âpe, sveW;' t;pp;pp[de nm"
nm" ≈eySk·r deiv nm" p;pp[tidRin
nm" x;≤Ntk·r deiv nmo d;·r{‰n;≤xin 10
b[˜ov;c
îTyev' StuvtStSy purSt;d.vd(√ym(
Ek˘ g;©÷ mnoh;·r Ápr' .IW,;’it
          R
pun" ’t;Ô≤l.UTv; nmS’Tv; i√joˇm" 11
k<v ¨v;c
svRm©lm;©Lye b[;≤˜ m;heê·r xu.e
vw„,iv }yMbkÉ deiv god;v·r nmoåStu te 12
                    449
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
}yMbkSy j$o∫Àte g*tmSy;`n;≤xin
s¢/; s;gr' y;≤Nt god;v·r nmoåStu te 13
svRp;p’t;' p;pe /mRk;m;qRn;≤xin
du"%lo.m…y deiv =u/e tu>y' nmo nm" 14
b[˜ov;c
tTk<vvcn' ≈uTv; supI[ te a;htui√≥jm( 15
g©;=u/e Ëctu"
a.I∑' vd kLy;, vr;Nvry suvt 16   [
b[˜ov;c
p[ov;c p[,to g©;' k<v" =u/;' yq;£mm( 17
k<v ¨v;c
deih deiv mnoD;in k;m;in iv.v' mm
a;yuivRˇ' c .u·ˇ_' c mu·ˇ_' g©π p[yCz me 18
b[˜ov;c
îTyuKTv; g*tmI' g©;' =u/;' c;h i√joˇm" 19
k<v ¨v;c
m…y m√÷xje c;ip =u/e tO„,e d·ri{…,
y;ih p;ptre Â=e n .Uy;STv' kd;cn 20
anen Stven ye vw Tv;' Stuv≤Nt =u/;tur;"
               u R
teW;' d;·r{‰du"%;in n .veyvroåpr" 21
aiSm'StIqeR mh;pu<ye ò;nd;njp;idkm(
    R
ye k⁄v≤Nt nr; .KTy; l+mI.;jo .vNtu te 22
yiSTvd' p#te Sto]' tIqeR v; yid v; gOhe
tSy d;·r{‰du"%e>yo n .y' Sy;√roåpr" 23
b[˜ov;c
EvmiSTvit coKTv; te k<v' y;te Svm;lym(
                450
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(      [Brahma PurŒna]    O
tt" p[.it tˇIq| k;<v' g;©÷ =u/;…./m(
svRp;phr' vTs iptø,;' p[Iitv/Rnm( 24
    îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye =u/;tIqRv,Rn' n;m
            pç;xIittmoå?y;y" 85
         g*tmIm;h;TMye Wo@xoå?y;y" 16

             aq W@xIittmoå?y;y"
            c£tIqRg…,k;s'gmv,Rnm(
                b[˜ov;c
aiSt b[˜Nmh;tIq| c£tIqR…mit ≈utm(
t] ò;n;•ro .KTy; hreloRkmv;“uy;t( 1
Ek;dXy;' tu xuKl;y;mupo„y pO…qvIpte
g…,k;s'gme ò;Tv; p[;“uy;d=y' pdm( 2
pur; t] yq; vOˇ' tNme ingdt" Í,u
a;sIi√ê/ro n;m vwXyo b¸/n;iNvt" 3
¨ˇre vy…s ≈eœStSy pu]oå.vÎWe
    U
gu,v;n[ps'p•o ivl;sI xu.dxRn" 4
p[;,e>yoåip ip[y" pu]" k;le pçTvm;gt"
tq; ÎÇ; tu t' pu]' d'ptI du"%pI…@t* 5
k⁄v;Rte Sm td; ten shwv mr,e mitm(
               u
h; pu] hNt k;len p;pen sudr;Tmn; 6
y*vne vtRm;noåip nItoå…s gu,s;gr
                 u R
a;vyoí tqwv Tv' p[;,e>yoåip sudl." 7
îTq' tu ®idt' ≈uTv; d'pTyo" k®,' ym"
TyKTv; injpur' tU,| ’py;iv∑m;ns" 8
god;vy;‹" xu.e tIre iSqto ?y;yÔn;dRnm(
                    451
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
aip SvLpen k;len p[j; vOı;" smNtt" 9
îyt îit me pOQvI kQyt;' kÉn pU·rt;
                 '
n k…í≤Nm[yte jNtu.;Rr;£;Nt; vsu/r; 10
tto devI gt; tU,| vsu/; muinsˇm
        u      '
y];iSt surs'yˇ_" x£" prpurjy"
     '
ÎÇ; vsu/r;…mN{" p[…,pTyedmb[vIt( 11
îN{ ¨v;c
ikm;gmnk;y| t îit me pOæQv kQyt;m( 12
/rov;c
.;re, gu®,; x£ pI…@t;h' ivn; v/m(
      ë
k;r,' p[∑m;y;t; ik…md' kQyt;' mm 13
b[˜ov;c
îit ≈uTv; mhIv;Ky…mN{o vcnmb[vIt( 14
îN{ ¨v;c
k;r,' yid n;m Sy;ˇd;nI' D;yte my;
sur;,;' ih pityRSm;dh' sv;Rsu meidin 15
b[˜ov;c
aq pOQvI td; v;Ky' ≈uTv; c;h xcIpitm(
ym a;idXyt;' tihR yq; s'hrte p[j;" 16
îit ≈uTv; vco mÁ; a;id∑;" …sıik˘nr;"
ymSy;nyne xI`[' mheN{e, mh;mune 17
ttSte sTvr' y;t;" sveR vwvSvt' purm(
nwv;pXyNym' t] te …sı;" sh ik˘nrw"
       R
tq;gTy punveg;√;ˇ;‹ x£É inveidt; 18
…sıik˘nr; Ëcu"
ymo ympure n;q aSm;….n;Rvloikt"
               452
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]mht;ip suyàen vI+ym;," smNtt" 19
b[˜ov;c
îit ≈uTv; vcSteW;' pO∑" x£É, vw td;
sivt; s ipt; tSy ym" k⁄];St îTyq 20
sUyR ¨v;c
               e
x£ god;vrItIre ’t;Nto vtRtå/un;
cr'St] tpStIv[' n j;ne ik˘ nu k;r,m( 21
b[˜ov;c
îit ≈uTv; vco .;no" x£" x˚;mup;ivxt( 22
x£ ¨v;c
aho k∑' mh;k∑' n∑; me surn;qt;
god;vy;| tp" k⁄y;R¥mo vw du∑cei∑t"
   u R
…j`O=mTpd' nUn' dev; îit mitmRm 23
b[˜ov;c
îTyuKTv; shseN{e, a;Ùtí;Psrog," 24
îN{ ¨v;c
k; .vtIWu k;lSy iSqtSy tp…s i√W"
                u
tp"p[,;xne xˇ_; îit me xI`[mCyt;m( 25
b[˜ov;c
îit x£vc" ≈uTv; noce k;ip mh;mune
aq x£" p[kope, p[Tyuv;c;Psrog,m( 26
îN{ ¨v;c
¨ˇr' n;b[vI≤Tk˘…c¥;mStihR vy' Svym(
s∆; .vNtu ivbu/;" swNywr;y;Ntu m; …crm(
`;ty;mo vy' x]u' tps; SvgRk;mukm( 27
b[˜ov;c
                    453
                     MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
                RU
îTyuˇ_É sit dev;n;' sen; p[;dub.v h
îtIN{˙dy' D;Tv; h·r,; lok/;·r,; 28
 e
p[iWt' ci£,; c£˘ r=,;y ymSy ih
c£˘ y];.vˇ] c£tIqRmnuˇmm( 29
aqeN{' menk; p[;h xi˚teit vcStd; 30
menkov;c
k;l;vlokne n;l' k;…cdiSt surêr  e
mr,' c vr' dev .vto n ym;Tpun" 31
Âpy*vnmˇey' g…,k;y;cn' p[.o
  e
p[W,' tTp[yCz¯W; Sv;…mTv' mNyte Tvy; 32
b[˜ov;c
îit ≈uTv; vcStSy;" x£" survreêr"
a;iddex;bl;' =;m;' sT’Ty g…,k;' tq; 33
x£ ¨v;c
g…,kÉ gCz me k;y| k⁄® suNd·r m; …crm(
’t’Ty;gt; .Uyo vLl.; me yq; xcI 34
b[˜ov;c
îTy;k<yR vc" x£;duTpTy g…,k; idx"
=,en yms;'in?ym;y;t; c;®Âip,I 35
ym;≤Ntkmnup;[ ¢; ¥otyNtI idxo dx
slIl' l≤lt' b;l; jg* ihNdolk˚lm( 36
ttíc;l k;lSy mno lol' cl;clm(
aqoNmILy ymo ne]e k;mp;vkpU·rte 37
tSy;' Vy;p;ry;m;s ≈ey"x]* mh;mune
tto ivlIy s; s¥" s·rÊvmgmˇd; 38
g*tMy;' tu sm;gMy g…,k;g,ik˘krw"
               454
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]                 [
gIym;n; gt; SvgeR tSy tIqRp.;vt" 39
gCzNtI' g…,k;' ÎÇ; ivm;nSq;' idv' p[it
ivSmy' prm' p[;¢" k;lStrllocn"
aq;idTyen c;gTy Evmuˇ_o ymStd; 40
sUyR ¨v;c
k⁄® pu] inj' kmR p[j;n;' Tv' p·r=ym(
pXy v;t' sd; v;Nt' sOjNt' ve/s' p[j;"
pyR$Nt' i]lok°' m;' vhNtI' vsu/;' p[j;" 41
b[˜ov;c
               R
îit ≈uTv; ymo v;Ky' iptuvcnmb[vIt( 42
ym ¨v;c
Et• gihRt' kmR k⁄y;Rmh…md' /[vm(  u
kmR<yiSmNmh;£Àre sm;de∑'ë n v;hR…s 43
              R
îit ≈uTv; c t√;Ky' .;nuvcnmb[vIt(
                R
ik˘ n;m gihRt' kmR tv ktuml' ym 44
ik˘ n Î∑; Tvy; y;NtI g…,k; g,ik˘krw"
gIym;n; idv' s¥o g*tmItoym;Plut; 45
Tvy; c;] tpStIv[' ’t' pu] sud„krm(  u
nwv;Nt' tSy pXy;…m tSm;ÌCz inj' purm( 46
îTyuKTv; .gv;N.;nuSt] ò;Tv; gto idvm(
ymoåip s'gme ò;Tv; tto injpur' yy* 47
.Uth;ip tt" x˚;' tTy;j c mh;mune
tq; ÎÇ; ym' y;Nt' c£É c£˘ p[y;,km( 48
.gv;Ny] goivNdo vnm;l;iv.UiWt"
îit y" Í,uy;NmTyR" p#π√;ip sm;iht" 49
a;pdStSy nXy≤Nt dI`Rm;yurv;“uy;t( 50
                    455
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
 îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye c£tIqRg…,k;s'gmv,Rn' n;m
           W@xIittmoå?y;y" 86
         g*tmIm;h;TMye s¢dxoå?y;y" 17

            aq s¢;xIittmoå?y;y"
            ahLy;s'gmeN{tIqRv,Rnm(
                b[˜ov;c
ahLy;s'gm' ceh tIq| ]wloKyp;vnm(
Í,u sMyÑüin≈eœ t] vOˇ…md' yq; 1
    É
k*tukn;itmht; my; pUv| munIêr
sO∑; kNy; b¸iv/; ÂpvTyo gu,;iNvt;" 2
t;s;mek;' ≈eœtm;' inmRme xu.l=,;m(
t;' b;l;' c;®sv;R©«' ÎÇ; Âpgu,;iNvt;m( 3
ko v;Sy;" poW,e xˇ_ îit me bu≤ır;ivxt(
n dwTy;n;' sur;,;' c n munIn;' tqwv c 4
n;STySy;" poW,e x·ˇ_·rit me bu≤ırNv.Ut(
gu,Jyeœ;y ivp[;y tpoyuˇ_;y /Imte 5
svRl=,yuˇ_;y vedved;©veidne
g*tm;y mh;p[;D;mdd;' poW,;y t;m( 6
p;lySv muin≈eœ y;vd;PSyit y*vnm(
y*vnSq;' pun" s;?vIm;nyeq; mm;≤Ntkm( 7
EvmuKTv; g*tm;y p[;d;' kNy;' sum?ym;m(
t;m;d;y muin≈eœ tps; htkLmW" 8
t;' poW…yTv; iv…/vdl'’Ty mm;≤Ntkm(
inivRk;ro muin≈eœo ÁhLy;m;nyˇd; 9
t;' ÎÇ; ivbu/;" sveR x£;…¶v®,;dy"
                456
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]       e        u
mm dey; surx;n îTyUcSte pOqKpOqk™ 10
tqwv muny" s;?y; d;nv; y=r;=s;"
t;Nsv;Rn;gt;NÎÇ; kNy;qRmq s'gt;n( 11
            e
îN{Sy tu ivxeW, mh;'í;.Uˇd; g[h"
                R e
g*tmSy tu m;h;TMy' g;M.Iy| /wymv c 12
SmOTv; suiviSmto .UTv; mmwvm.vTsu/I"
  e
deyy' g*tm;ywv n;NyyoGy; xu.;nn; 13
tSm;Ee Ev tu t;' d;Sye tq;Pyevm…cNtym(
    R       R
sveW;' c mit/wy| m…qt' b;ly;ny; 14
         w
ahLyeit sur" p[oˇ_' my; c AiW….Std;
dev;nOWI'Std; vI+y my; t]oˇ_mu∞kì" 15
             U[ R
tSmw s; dIyte su.y" pO…qVy;" p[d≤=,;m(
’Tvopitœte pUv| n c;NySmw pun" pun" 16
tt" sveR surg,;" ≈uTv; v;Ky' mye·rtm(
ahLy;q| sur; jGmu" pO…qVy;í p[d≤=,e 17
        e
gteWu surs'`Wu g*tmoåip munIêr
p[yàmkro≤Tk˘…cdhLy;qR…mm' tq; 18
EtiSm•Ntre b[˜Nsur…." svRk;m/uk™
     [ U
a/Rpst; Á.vˇ;' ddxR s g*tm" 19
tSy;" p[d≤=,' c£É îymuvIRit s'Smrn(
          e
≤l©Sy c surxSy p[d≤=,mq;krot( 20
tyo" p[d≤=,' ’Tv; g*tmo muinsˇm"
   R
sveW;' cwv dev;n;mek˘ c;ip p[d≤=,m( 21
nwv;.v∫⁄vo gNtu" s'j;t' i√ty' mm
Ev' in…íTy s muinmRm;≤Ntkmq;>yg;t( 22
nmS’Tv;b[vI√;Ky' g*tmo m;' mh;mit"
                    457
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
kml;sn ivê;Tm•mSteåStu pun" pun" 23
p[d≤=,I’t; b[˜Nmyey' vsu/;≤%l;
        e
yd] yuˇ_' devx j;nIte t∫v;NSvym( 24
my; tu ?y;nyogen D;Tv; g*tmmb[vm(
tvwv dIyte su."[U p[d≤=,…md' ’tm( 25
            Re
/m| j;nIih ivp[WRe duDy' ingmwrip
    [ U
a/Rpst; sur…." s¢√«pvtI mhI 26
’t; p[d≤=,; tSy;" pO…qVy;" s; ’t; .vet(
≤l©÷ p[d≤=,I’Ty tdev flm;“uy;t( 27
      [
tSm;TsvRpyàen mune g*tm suvt  [
         Re
tu∑oåh' tv /wy, D;nen tps; tq; 28
       R
dˇeymOiWx;dUl kNy; lokvr; my;
îTyuKTv;h' g*tm;y ahLy;mdd;' mune 29
j;te ivv;he te dev;" ’Tvel;y;" p[d≤=,m(
xnw" xnwrq;gTy dÎxë" svR Ev te 30
t' g*tmmhLy;' c d;'pTy' p[Iitv/Rnm(
te c;gTy;q pXyNto iviSmt;í;.vNsur;" 31
ait£;Nte ivv;he tu sur;" sveR idv' yyu"
smTsr" xcI.t;R t;mI+y c idv' yy* 32
tt" p[Itmn;StSmw g*tm;y mh;Tmne
p[;d;' b[˜…g·r' pu<y' svRk;mp[d' xu.m( 33
ahLy;y;' muin≈eœo reme t] s g*tm"
g*tmSy kq;' pu<y;' ≈uTv; x£≤S]iv∑pe 34
tm;≈m' t' c muin' tSy .;y;Rmin≤Ndt;m(
           e
.UTv; b[;˜,veW, {∑ëm;g;Czt£tu" 35
s ÎÇ; .vn' tSy .;y;| c iv.v' tq;
                458
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]p;pIysI' mit' ’Tv; ahLy;' smud=t 36w
                 R
n;Tm;n' n pr' dex' k;l' x;p;ÎWe.ym(
n bubo/ td; vTs k;m;’∑" xt£tu" 37
tı‰;nprmo inTy' surr;Jyen givRt"
            e
s't¢;©" kq' k⁄y;| p[vxo me kq' .vet( 38
Ev' vsiNvp[Âpo n;Ntr' Tv?ygCzt
s kd;…cNmh;p[;D" ’Tv; p*v;R… k°' i£y;m( 39
             R
sihto g*tm" ≤x„ywinRgtí;≈m;äih"
a;≈m' g*tmI' ivp[;N/;Ny;in iviv/;in c 40
              w
{∑ë' gto muinvr îN{St' smud=t
îdmNtr…mTyuKTv; c£É k;y| mn"ip[ym( 41
Âp' ’Tv; g*tmSy ip[yPe su" s xt£tu"
t;' ÎÇ; c;®sv;R©«mhLy;' v;Kymb[vIt( 42
îN{ ¨v;c
a;’∑oåh' tv gu,w Âp' SmOTv; S%lTpd"
    u
îit b[vNhsNhStm;d;y;Nt" sm;ivxt( 43
n bubo/ TvhLy; t' j;r' mene tu g*tmm(
rmm;,; yq;s*:y' p[;g;iCz„yw" s g*tm" 44
a;gCzNt' inTymev ahLy; ip[yv;idnI
                   w
p[ity;it ip[y' v·ˇ_ toWyNtI c t' gu," 45
t;mÎÇ; mh;p[;Do mene tNmhd∫⁄tm(
√;riSqt' muin≈eœ' sveR pXy≤Nt n;rd 46
a…¶ho]Sy x;l;y; r≤=,o gOhk…mR,"
ËcumiRu nvr' .It; g*tm' ivSmy;iNvt;" 47
r≤=, Ëcu"
.gv≤Nk…md' …c]' bihrNtí ÎXyse
                    459
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
ip[yy;Nt" p[iv∑oå…s tqwv c bih.Rv;n(
aho tp"p[.;voåy' n;n;Âp/ro .v;n( 48
b[˜ov;c
   u
tCz^Tv; iviSmtSTvNt" p[iv∑" ko nu itœit
ip[ye ahLye .vit ik˘ m;' n p[it.;Wse
    e R
îTyOWvcn' ≈uTv; ahLy; j;rmb[vIt( 50
ahLyov;c
ko .v;NmuinÂpe, p;p' Tv' ’tv;n…s
     u
îit b[vtI xyn;duiTqt; sTvr' .y;t( 51
s c;ip p;p’Cz£o …b@;loå.UNmun.y;t( eR
]St;' c iv’t;' ÎÇ; Svip[y;' dUiWt;' td; 52
¨v;c s muin" kop;≤Tk…md' s;hs' ’tm(
      u
îit b[vNt' .t;Rr' s;ip nov;c l≤∆t; 53
aNveWy'Stu t' j;r' …b@;l' dÎxe muin"
ko .v;init t' p[;h .SmIk⁄y;| mOW;vdn( 54
îN{ ¨v;c
’t;Ô≤lpu$o .UTv; cwvm;h xcIpit"
xcI.t;R pur;' .eˇ; tpo/n pu®∑ët" 55
mmed' p;pm;p•' sTymuˇ_' my;n`
mhi√gihRt' kmR ’tv;nSMyh' mune 56
Smrs;ykin….R•˙dy;" ik˘ n k⁄vte  R
b[˜Nm…y mh;p;pe =mSv k®,;in/e 57
sNt" ’t;pr;/eåip n r*+y' j;tu k⁄vte R
inxMy t√co ivp[o h·rm;h ®W;iNvt" 58
g*tm ¨v;c
.g.KTy; ’t' p;p' shß.gv;N.v
                460
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]t;mPy;h muin" kop;Êv' c xu„kndI .v 59
tt" p[s;dy;m;s kqyNtI td;’itm( 60
ahLyov;c
mns;PyNypu®W' p;ipœ;" k;my≤Nt y;"
               R   R
a=y;Ny;≤Nt nrk;'St;s;' sveåip pUvj;" 61
.UTv; p[s•o .gv•v/;ry m√c"
tv Âpe, c;gTy m;mg;Ts;≤=,iSTvme 62
tqeit r≤=," p[ocurhLy; sTyv;idnI
?y;nen;ip muinD;RTv; x;Nt" p[;h pitv[t;m( 63
g*tm ¨v;c
yd; tu s'gt; .{e g*tMy; s·rdIxy;
ndI .UTv; pun; Âp' p[;PSyse ip[y’Nmm 64
   e R
îTyOWvcn' ≈uTv; tq; c£É pitv[t;
ty; tu s'gt; deVy; ahLy; g*tmip[y; 65
punSt{Upm.v¥Nmy; in…mRt' pur;
tt" ’t;Ô≤lpu$" surr;$(p;[ h g*tmm( 66
îN{ ¨v;c
         R
m;' p;ih muinx;dUl p;ipœ' gOhm;gtm(
p;dyo" pitt' ÎÇ; ’py; p[;h g*tm" 67
g*tm ¨v;c
g*tmI' gCz .{' te ò;n' k⁄® purdr'
      R
=,;…•/Utp;pSTv' shß;=o .iv„y…s 68
¨.y' ivSmykr' Î∑v;niSm n;rd
ahLy;y;" pun.;Rv' xcI.t;R shßÎk™ 69
     O
tt" p[.it tˇIqRmhLy;s'gm' xu.m(
îN{tIqR…mit :y;t' svRk;mp[d' nO,;m( 70
                    461
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]         b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
  îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMyeåhLy;s'gmeN{tIqRv,Rn' n;m
           s¢;xIittmoå?y;y" 87
          g*tmIm;h;TMyeå∑;dxoå?y;y" 18

              aq;∑;xIittmoå?y;y"
               jnSq;ntIqRv,Rnm(
                 b[˜ov;c
tSm;dPypr' tIq| jnSq;n…mit ≈utm(
ctuyoRjnivStI,| Smr,;Nmu·ˇ_d' nO,;m( 1
vwvSvt;Nvye j;to r;j;.U∆nk" pur;
soåp;'pteStu tnuj;mupyeme gu,;,Rv;m( 2
   R
/m;Rqk;mmo=;,;' jnk;' jnko nOp"
anuÂpgu,Tv;∞ tSy .;y;R gu,;,Rv; 3
y;DvLKyí ivp[Ne {StSy r;D" puroiht"
tmpOCz•Op≈eœo y;DvLKy' puroihtm( 4
jnk ¨v;c
.u·ˇ_muˇ_I ¨.e ≈eœº in,IRte muinsˇmw"
d;sId;se.turgrq;¥w.·uR ˇ_®ˇm; 5
           u
ik˘TvNtivrs; .u·ˇ_mR·ˇ_rek; inrTyy;

                     e
.uˇ_Ém·Ru ˇ_" ≈eœtm; .uKTy; mu·ˇ_' kq' v[jt( 6
svRs©p·rTy;g;Nmu·ˇ_p[;i¢" sud"%t" u
          R
td(bi[U h i√jx;dUl su%;Nmu·ˇ_" kq' .vet( 7
y;DvLKy ¨v;c
ap;'pitStv gu®" êxur" ip[y’ˇq;
t' gTv; pOCz nOpte ¨pde+yit te ihtm( 8
                  462
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]y;DvLKyí jnko r;j;n' v®,' td;
gTv; cocturVyg[* mu·ˇ_m;g| yq;£mm( 9
v®, ¨v;c
i√/; tu s'iSqt; mu·ˇ_" kmR√;reåPykmR…,
vede c in…íto m;gR" kmR Jy;yo ÁkmR," 10
sv| c kmR,; bı' pu®W;qRctu∑ym(
    w
akmR,v;Pyt îit mu·ˇ_m;goR mOWoCyte 11
kmR,; svR/;Ny;in seTSy≤Nt nOpsˇm
tSm;Tsv;RTmn; kmR ktRVy' vwidk˘ nO…." 12
ten .u·ˇ_' c mu·ˇ_' c p[;“uvNtIh m;nv;"
akmR," kmR pu<y' kmR c;Py;≈meWu c 13
j;Ty;…≈t' c r;jeN{ t];ip Í,u /mRivt(
a;≈m;…, c cTv;·r kmR√;r;…, m;nd 14
ctu,;Rm;≈m;,;' c g;hRSQy' pu<yd' SmOtm(
tSm;∫⁄·ˇ_í mu·ˇ_í .vtIit mitmRm 15
b[˜ov;c
   u
EtCz^Tv; tu jnko y;DvLKyí bu≤ım;n(
v®,' pUj…yTv; tu punvRcnmUctu" 16
ko dex" ik˘ c tIq| Sy;∫⁄·ˇ_mu·ˇ_p[d;ykm(
t√dSv sur≈eœ svRDoå…s nmoåStu te 17
v®, ¨v;c
pO…qVy;' .;rt' vW| d<@k˘ t] pu<ydm(
tiSmN=e]e ’t' kmR .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' nO,;m( 18
tIq;Rn;' g*tmI g©; ≈eœ; mu·ˇ_p[d; nO,;m(
t] yDen d;nen .og;Nmu·ˇ_mv;PSyit 19
b[˜ov;c
                    463
                           MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
y;DvLKyí jnko v;c' ≈uTv; Áp;'pte"
v®,en ÁnuD;t* SvpurI' jGmtuStd; 20
aême/;idk˘ kmR ck;r jnko nOp"
y;jy;m;s ivp[Ne {o y;DvLKyí t' nOpm( 21
g©;tIr' sm;…≈Ty yD;Nmu·ˇ_mv;p r;$(
tq; jnkr;j;no bhvSt] kmR,; 22
       R
mu·ˇ_' p[;pumh;.;g; g*tMy;í p[s;dt"
     O
tt" p[.it tˇIq| jnSq;neit iv≈utm( 23
jnk;n;' yDsdo jnSq;n' p[k°itRtm(
ctuyoRjnivStI,| Smr,;TsvRp;pnut( 24
               e
t] ò;nen d;nen iptø,;' tpR,n tu
tIqRSy Smr,;√;ip gmn;∫·ˇ_sevn;t( 25
sv;RNk;m;nv;“oit mu·ˇ_' c smv;“uy;t( 26
     îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye jnSq;ntIqRv,Rn'
            n;m;∑;xIittmoå?y;y" 88
          g*tmIm;h;TMye Ekon…v'xoå?y;y" 19

            aqonnvittmoå?y;y"
         a®,;v®,;s'gm;ê.;nutIqRv,Rnm(
               b[˜ov;c
a®,; v®,; cwv n¥* pu<ytre xu.e
tyoí s'gm" pu<yo g©;y;' muinsˇm 1
tduTpiˇ' Í,u„veh svRp;pivn;≤xnIm(
kXypSy suto Jyeœ a;idTyo lokiv≈ut" 2
          ë
]wloKyc=uStI+,;'x" s¢;êo lokpU…jt"
tSy pàI ¨W; :y;t; Tv;∑^I ]wloKysuNdrI 3
                 464
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]  R
.tu" p[t;ptIv[TvmshNtI sum?ym;
…cNty;m;s ik˘ ’Ty' mm Sy;idit .;…mnI 4
tSy;" pu]* mh;r;D* mnuvvSvto ym" Rw
ymun; c ndI pu<y; Í,u ivSmyk;r,m( 5
s;krod;TmnXz;y;m;TmÂpe, yàt"
t;mb[vIˇtíoW; Tv' c mTsÎxI .v 6
.t;Rr' TvmpTy;in p;lySv mm;Dy;
y;vd;gmn' me Sy;TpTyuSt;v≤Tp[y; .v 7
n;:y;tVy' Tvy; Kv;ip apTy;n;' tq; ip[ye
tqeTy;h c s; z;y; injRg;m gOh;duW; 8
îTyuKTv; s; jg;m;xu x;Nt' Âpm.IPstI
s; gTvoW; gOh' Tv∑ë" ip]e sv| Nyvedyt(
Tv∑;ip cikt" p[;h t;' sut;' sutvTsl" 9
Tv∑ov;c
      R       e
nwt¥uˇ_' .tOmTy; yTSvwr, p[vtRnm(
            Ru
apTy;n;' kq' vOiˇ.Rtv;R sivtuStv
              R Re
…b.e…m .{e ≤x∑oåh' .tugh' punv[j 10  R
b[˜ov;c
Evmuˇ_; tu ip]; s; neTyuKTv; vw pun" pun"
       R
¨ˇr' c k⁄rodex' jg;m tpse Tvr; 11
t] tepe tpStIv[' v@v;Âp/;·r,I
   e
du„p[=' t' Svk˘ k;Nt' ?y;yNtI iníl; ¨W; 12
EtiSm•Ntre t;t z;y; coW;SvÂip,I
pTy* s; vtRy;m;s apTy;Nyq j…Dre 13
s;v…,Rí xiníwv ivi∑y;R du∑kNyk;
s; z;y; vtRy;m;s vwWMye,v inTyx" 14 w
                    465
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
Sve„vpTyeWu coW;y; ymSt] cukop h
vwWMye,;q vtRNtI' z;y;' t;' m;tr' td; 15
t;@y;m;s p;den d≤=,;x;pityRm"
pu]d*jRNys'=o.;Cz;y; vwvSvt' ymm( 16
xx;p p;p te p;do ivxIyRtu mm;Dy;
ivxI,Rcr,o du"%;&d≤Nptrm>yg;t(
siv]e t' tu vOˇ;Nt' NyvedydxeWt" 17
ym ¨v;c
ney' m;t; sur≈eœ yy; x¢oåhmIÎx"
apTyeWu iv®ıeWu jnnI nwv k⁄Pyte 18
yä;Ly;db[v' ik˘…cdqv; du„’t' ’tm(
nwv k⁄Pyit s; m;t; tSm;•ey' mm;‚Mbk; 19
ydpTy’t' ik˘…cTs;?vs;/u yq; tq;
m;TySy;' svRmPyetˇSm;Nm;teit gIyte 20
p[/+yNtIv m;' t;t inTy' pXyit c=uW;
vKTy…¶k;lsÎx; v;c; ney' md‚Mbk; 21
b[˜ov;c
tTpu]vcn' ≈uTv; sivt;…cNtyˇt"
îy' z;y; n;Sy m;t; ¨W; m;t; tu s;Nyt" 22
             e
mm x;≤Ntm.IPsNtI dexåNyiSm'Stport;
¨ˇre c k⁄r* Tv;∑^I v@v;Âp/;·r,I 23
t];Ste s; îit D;Tv; jg;mexo idv;kr"
y] s; vtRte k;Nt; aêÂp" Svy' td; 24
t;' ÎÇ; v@v;Âp;' pyR/;vıy;’it"
k;m;tur' hy' ÎÇ; ≈uTv; vw heiWtSvnm( 25
¨W; pitv[topet; pit?y;npr;y,;
               466
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]hy/WR,s'.It; ko Nvy' ceTyj;ntI 26
apl;yTpt* p[;¢e d≤=,;….mu%I Tvr;
ko nu me r=koå] Sy;ÎWyo v;qv; sur;" 27
/;vNtI' t;' ip[y;mê;mêÂp/r" Svym(
pyR/;v¥to y;it ¨W; .;nuSttStt" 28
             e
Smrg[hvxe j;t" ko duí∑' n ce∑te
.;gIrqI' ndIí;Ny; vn;Nyupvn;in c 29
nmRd;' c;q ivN?y' c d≤=,;….mu%;vu.*
ait£My .yoi√¶; Tv;∑^‰>yg;∞ g*tmIm( 30
];t;r" s≤Nt munyo jnSq;n îit ≈utm(
AWI,;m;≈m' s;ê; p[iv∑; g*tmI' tq; 31
anup;[ ¢Stq; c;êo .;nuSt{Upv;'Stt"
          R
aê' inv;ry;m;sujnSq; muind;rk;"
tt" kop;ÎWI'St;'í xx;poW;pit" p[." 32 u
.;nu®v;c
inv;ryq m;' ySm;√$; yUy' .iv„yq 33
b[˜ov;c
D;nÎ∑‰; tu munyo meinreåêmuW;pitm(
        e
StuvNto devdevx' .;nu' t' munyo mud; 34
StUym;no muing,wrê;' .;nurq;gmt(
v@v;y; mu%e l¶' mu%' c;êSvÂip,m( 35
                  u u
D;Tv; Tv;∑^I c .t;Rr' mu%;√«y| p[sßve
     Re
tyovIRy, g©;y;m…ên* smj;yt;m( 36
t];gCzNsurg,;" …sı;í munyStq;
n¥o g;vStq*W?yo dev; JyoitgR,;Stq; 37
s¢;êí rq" pu<yo Á®,o .;nus;r…q"
                    467
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
            R
ymo mnuí v®," xinvwvSvtStq; 38
ymun; c ndI pu<y; t;pI cwv mh;ndI
tˇ{Up' sm;Sq;y n¥St; ivSmy;Nmune 39
{∑ë' te ivSmy;iv∑; a;jGmu" êxurStq;
a….p[;y' ividTv; tu êxur' .;nurb[vIt( 40
.;nu®v;c
             R
¨W;y;" p[Itye Tv∑" k⁄vTy;Stp ¨ˇmm(
yN];Â!' c m;' ’Tv; …ziN/ tej;'Synekx"
y;vTs*:y' .vedSy;St;viCziN/ p[j;pte 41
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; ttSTv∑; somn;qSy s'in/*
tejs;' zπdn' c£É p[.;s' tu tto ivdu" 42
.];R c s'gt; y] g*tMy;mêÂip,I
a…ênoyR] coTpiˇrêtIq| tduCyte 43
.;nutIq| td;:y;t' tq; pçv$;≈m"
t;pI c ymun; cwv iptr' {∑ëm;gte 44
a®,;v®,;n¥ogR©;y;' s'gm" xu."
dev;n;' t] tIq;Rn;m;gt;n;' pOqKpOqk™ 45
nv ]I…, shß;…, tIq;Rin gu,v≤Nt c
t] ò;n' c d;n' c svRm=ypu<ydm( 46
Smr,;Tp#n;√;ip ≈v,;dip n;rd
       u
svRp;pivinmRˇ_o /mRv;Ns su%I .vet( 47
 îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMyeå®,;v®,;s'gm;ê.;nutIqRv,Rn'
           n;monnvittmoå?y;y" 89

            aq nvittmoå?y;y"
                468
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]               g®@tIqRv,Rnm(
                 b[˜ov;c
g;®@÷ n;m yˇIq| svRivflp[x;≤Ntdm(
tSy p[.;v' v+y;…m Í,u n;rd yàt" 1
m…,n;g îit Tv;sICzπWpu]o mh;bl"
g®@Sy .y;∫KTy; toWy;m;s x'krm( 2
tt" p[s•o .gv;NprmeœI mheêr"
tmuv;c mh;n;g' vr' vry p•g 3
n;g" p[;h p[.o mÁ' deih me g®@;.ym(
         u R
tqeTy;h c t' x'.g®@;d.y' .vet( 4
ingRto in.Ryo n;go g®@;d®,;nuj;t(
=Irodx;yI y];Ste =Ir;,RvsmIpt" 5
îtíetí crit n;goås* su%xItle
g®@oåip c y];Ste t' dexmip y;Tys* 6
              e
g®@" p•g' ÎÇ; crNt' in.Ryn tu
t' gOhITv; mh;n;g' p[;≤=pTSvSy veXmin 7
            R
t' bı±v; g;®@¯" p;xwg®@o n;gsˇmm(
EtiSm•Ntre nNdI p[ov;cex' jgTp[.m( 8 u
n≤NdkÉêr ¨v;c
nUn' n;go n c;y;it .≤=to bı Ev v;
     e
g®@ºn surx;n jIv•;go n s'vjt( 9 [ e
b[˜ov;c
                u
n≤Ndno vcn' ≈uTv; D;Tv; x'.rq;b[vIt( 10
≤xv ¨v;c
g®@Sy gOhe n;go bıiStœit sTvrm(
gTv; t' jgt;mIx' iv„,u' Stuih jn;dRnm( 11
                    469
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
bı' n;g' k;Xypen m√;Ky;d;ny Svym(
tTp[.ovRcn' ≈uTv; nNdI gTv; …≈y" pitm( 12
VyD;pyTSvy' v;Ky' iv„,u' lokpr;y,m(
n;r;y," p[Itmn; g®@÷ v;Kymb[vIt( 13
iv„,u®v;c
ivnt;Tmj me v;Ky;•≤Ndne deih p•gm(
kMpm;nStd;k<yR neTyuv;c ivh'gm"
iv„,umPyb[vITkop;Tsup,oR n≤Ndnoå≤NtkÉ 14
g®@ ¨v;c
y¥≤Tp[ytm' ik˘…c∫»Tye>y" p[.iv„,v"
d;SyNTyNye .v;•wv my;nIt' h·r„yit 15
pXy dev' i]nyn' n;g' mo+yit n≤Ndn;
myopp;idt' n;g' Tv' tu d;Sy…s n≤Ndne 16
Tv;' vh;…m sd; Sv;…mNmm dey' sd; Tvy;
myopp;idt' n;g' vˇ_⁄' dehIit no…ctm( 17
    U
st;' p[.,;' ney' Sy;√é·ˇ" s√éiˇk;·r,;m(
sNto d;Sy≤Nt .OTye>yo mdup;ˇhro .v;n( 18
             w
dwTy;Ôy…s s'g;[ me mälenv kÉxv
            w
ah' mh;blITyev' mu/v Xl;`te .v;n( 19
b[˜ov;c
g®@Syeit t√;Ky' ≈uTv; c£gd;/r"
ivhSy n≤Ndn" p;êeR pXy≤∫loRkp;lkì" 20
îdm;h mh;bu≤ım;| smuÁ ’xo .v;n(
          e
Tväl;dsur;Nsv;RÔ„yeåh' %gsˇm 21
         R
îTyuKTv; ≈Ipitb[˜Hx;Ntkopoåb[vIiddm(
vh;©ë≤l' krSy;xu kinœ;' n≤Ndnoå≤NtkÉ 22
                470
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]g®@Sy tto mU…›R NySyed' punrb[vIt(
sTy' m;' vhse inTy' pXy /m| ivh'gm 23
NySt;y;' c ttoå©ëLy;' ≤xr" k⁄=* sm;ivxt(
k⁄≤=í cr,Sy;Nt" p[;ivx∞U…,Rtoå.vt(
tt" ’t;Ô≤ldIRno Vy…qto l∆y;iNvt" 24
g®@ ¨v;c
];ih ];ih jg•;q .OTy' m;mpr;…/nm(
    u
Tv' p[." svRlok;n;' /t;R /;yRSTvmev c 25
apr;/shß;…, =mNte p[.iv„,v"
’t;pr;/eåip jne mhtI ySy vw ’p; 26
vd≤Nt muny" sveR Tv;mev k®,;krm(
r=Sv;t| jgNm;tm;RmMbujinv;…sin
kmle b;lk˘ dInm;t| tnyvTsle 27
b[˜ov;c
tt" ’p;iNvt; devI ≈IrPy;h jn;dRnm( 28
kmlov;c
r= n;q Svk˘ .OTy' g®@÷ ivpd' gtm(
             u
jn;dRn ¨v;ced' n≤Ndn' x'.v;hnm( 29
iv„,u®v;c
ny n;g' sg®@÷ x'.or≤Ntkmev c
tTp[s;d;∞ g®@o mheêrinrI≤=t"
a;TmIy' c pun; Âp' g®@" smv;PSyit 30
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; c vOW.o n;gen g®@ºn c
xnw" s x'kr' gTv; sv| tSmw Nyvedyt(
x'kroåip g®TmNt' p[ov;c x≤xxe%r" 31
                    471
                          MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
≤xv ¨v;c
y;ih g©;' mh;b;ho g*tmI' lokp;vnIm(
                  u
svRk;mp[d;' x;Nt;' t;m;PluTy punvRp" 32
p[;PSyse svRk;m;'í xt/;q shß/;
          Rw
svRp;popt¢; ye dudvoNmU≤lto¥m;"
p[;…,noå.I∑d; teW;' xr,' %g g*tmI 33
b[˜ov;c
t√;Ky' p[,to .UTv; ≈uTv; tu g®@oå>yg;t(
g©;m;PluTy g®@" ≤xv' iv„,u' nn;m s" 34
            e
tt" Sv,Rmy" p=I vj[dho mh;bl"
vegI .vNmuin≈eœ punivR„,u…my;Tsu/I" 35
    O
tt" p[.it tˇIq| g;®@÷ svRk;mdm(
t] ò;n;id y≤Tk˘…cTkroit p[yto nr"
sv| td=y' vTs ≤xviv„,uip[y;vhm( 36
    îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye g®@tIqRv,Rn' n;m
             nvittmoå?y;y" 90
       îit g*tmIm;h;TMye Ek…v'xittmoå?y;y" 21

            aqwknvittmoå?y;y"
             gov/RntIqRv,Rnm(
               b[˜ov;c
tto gov/Rn' tIq| svRp;pp[,;xnm(
iptø,;' pu<yjnn' Smr,;dip p;pnut( 1
tSy p[.;v EW Sy;Nmy; Î∑Stu n;rd
b[;˜," kWRk" k…í∆;b;≤l·rit iv≈ut" 2
n ivmuçTyn@±v;h* m?y' y;teåip .;Skre
                 472
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION        b[˜pur;,m(     [Brahma PurŒna]       u
p[toden p[tdit pOœtoåip c p;êRyo" 3
        U
t* g;v;v≈up,;R=* ÎÇ; g*" k;mdoihnI
sur….jRgt;' m;t; n≤Ndne svRmb[vIt( 4
s c;ip Vy…qto .UTv; x'.ve t•‰vedyt(
  u
x'.í vOW.' p[;h sv| …s?ytu te vc" 5
≤xv;D;sihto nNdI goj;t' svRm;hrt(
         R
n∑eWu goWu sveWu SvgeR mTyeR ttSTvr; 6
m;mvocNsurg,; ivn; go….nR jIVyte
t;nvoc' sur;Nsv;RHx'kr' y;t y;ct 7
   e
tqwvx' tu te sveR StuTv; k;y| Nyvedyn(
Èxoåip ivbu/;n;h j;n;it vOW.o mm 8
te vOW' p[ocurmr; deih g; ¨pk;·r,"
vOWoåip ivbu/;n;h gosv" i£yt;' £tu" 9
tt" p[;PSyq g;" sv;R y; idVy; y;í m;nuW;"
tt" p[vtRte yDo gosvo devin…mRt" 10
g*tMy;í xu.e p;êeR g;vo vvO…/re tt"
gov/Rn' tu tˇIq| dev;n;' p[Iitv/Rnm( 11
t] ò;n' muin≈eœ goshßflp[dm(
ik˘…c∂;n;idn; yTSy;Tfl' tˇu n ivµhe 12
      îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye gov/RntIqRv,Rn'
             n;mwknvittmoå?y;y" 91
           g*tmIm;h;TMye √;…v'xoå?y;y" 22

                   aq i√nvittmoå?y;y"
                   p;pp[,;xntIqRv,Rnm(
                      b[˜ov;c
                       473
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(      VEDIC LITERATURE COLLECTION
p;pp[,;xn' n;m tIq| p;p.y;phm(
n;m/ey' p[v+y;…m Í,u n;rd yàt" 1
/Otv[t îit :y;to b[;˜,o lokiv≈ut"
tSy .;y;R mhI n;m t®,I loksuNdrI 2
       R
tSy pu]" sUyin." sn;∆;t îit ≈ut"
/Otv[t' tq;kWRNmOTyu" k;le·rto mune 3
tt" s; b;liv/v; b;lpu]; suÂip,I
];t;r' nwv pXyNtI g;lv;≈mm>yg;t( 4
tSmw pu]' inve¥;q Svw·r,I p;pmoiht;
           '
s; b.[;m bÙNdex;NpuSk;m; k;mc;·r,I 5
tTpu]o g;lvgOhe vedved;©p;rg"
j;toåip m;tOdoWe, veXye·rtmitSTv.Ut( 6
jnSq;n…mit :y;t' n;n;j;itsm;vOtm(
        e
t];s* p<yveW, a?y;Ste c mhI tq; 7
tTsutoåip bÙNdex;Np·rb.[;m k;muk"
soåip k;lvx;ˇ] jnSq;neåvsˇd; 8
≤S]ym;k;Õte veXy;' /Otv[tsuto i√j"
mhI c;ip /n' d;tøNpu®W;Nsmpe=te 9
mene n pu]m;TmIy' s c;ip n tu m;trm(
                u
tyo" sm;gmí;sIi√…/n; m;tOp]yo" 10
Ev' b¸itqe k;le pu]e m;t·r gCzit
               u
tyo" prSpr' D;n' nwv;sINm;tOp]yo" 11
            R
Ev' p[vtRm;nSy iptO/me, sNmit"
         e
a;sIˇSy;Pys√éˇ" Í,u n;rd …c]vt( 12
SvwriSqTy; vtRm;no ned' s p·rh;tv;n(
b[;˜I' s'?y;mnuœ;y tdU?v| tu /n;jRnm( 13
                474
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]iv¥;blen ivˇ;in bÙNy;JyR dd;Tys*
tq; s p[;t®Tq;y g©;' gTv; yq;iv…/ 14
x*c;id ò;ns'?y;id sv| k;y| yq;£mm(
’Tv; tu b[;˜,;•Tv; ttoå>yeit SvkmRsu 15
p[;t"k;le g*tmI' tu yd; y;it ivÂpv;n(
k⁄œsv;R©≤x…ql" pUyxo…,tin"ßv" 16
ò;Tv; tu g*tmI' g©;' yd; y;it suÂp/Ok™
x;Nt" sUy;R…¶sÎxo mUitRm;inv .;Skr" 17
Et{Up√y' SvSy nwv pXyit s i√j"
g;lvo y] .gv;'StpoD;npr;y," 18
                  R
a;…≈Ty g*tmI' devI' a;Ste c muin….vOt"
b[;˜,oåip c t]wv inTy' tIq| smeTy c 19
g;lv' c nmSy;q tto y;it Svm≤Ndrm(
g©;y;" sevn;TpUv| sn;∆;tSy y√pu" 20
ò;ns'?yoˇre k;le punyRdip tid≠√je
¨.y' tSy t{Up' g;lvo inTymev c 21
ÎÇ; sivSmyo mene ik˘…cdSTy] k;r,m(
Ev' sivSmyo .UTv; g;lv" p[;h t' i√jm( 22
                R
gCzNt' tu nmSy;q sn;∆;t' gu®gOhm(
a;Ùy yàto /Im;N’py; ivSmyen c 23
g;lv ¨v;c
ko .v;n(Kv c gNt;…s ik˘ kroiW Kv .o+y…s
ik˘n;m; Tv' Kv xYy; te k; te .;y;R vdSv me 24
b[˜ov;c
g;lvSy vc" ≈uTv; b[;˜,oåPy;h t' muinm( 25
b[;˜, ¨v;c
                    475
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(        VEDIC LITERATURE COLLECTION
ê" kQyte my; sv| D;Tv; k;yRivin,Rym( 26
b[˜ov;c
EvmuKTv; g;lv' t' sn;∆;to gOh' yy*
.uKTv; r;]* ty; sMyKxYy;m;s;¥ bN/k°m(
¨v;c cikt" SmOTv; g;lvSy tu y√c" 27
b[;˜, ¨v;c
      u
Tv' tu svRg,opet; bN/Kyip pitv[t;
a;vyo" sÎxI p[Iity;Rv∆Iv' p[vtRt;m( 28
tq;ip ik˘…cTpOCz;…m ik˘n;ªI Tv' Kv v; k⁄lm(
             R
ik˘ nu Sq;n' Kv v; bN/umm sv| inve¥t;m( 29
bN/Kyuv;c
/Otv[t îit :y;to b[;˜,o dI≤=t" xu…c"
tSy .;y;R mhI c;h' mTpu]o g;lv;≈me 30
¨TsO∑o mitm;Nb;l" sn;∆;t îit ≈ut"
     R
ah' tu pUvdoWe, TyKTv; /m| k⁄l;gtm(
         R
Svw·r,I iTvh vteåh' iv≤ı m;' b[;˜,I' i√j 31
b[˜ov;c
tSy;St√cn' ≈uTv; mmRivı îv;.vt(
pp;t shs; .Um* veXy; t' v;Kymb[vIt( 32
veXyov;c
ik˘ tu j;t' i√j≈eœ Kv c p[IitgRt; tv
ik˘ tu v;Ky' my; coˇ_' tv …cˇivro/’t( 33
a;Tm;nm;Tmn;ê;Sy b[;˜,o v;Kymb[vIt( 34
b[;˜, ¨v;c
/Otv[t" ipt; ivp[StTpu]oåh' sn;¥t"
m;t; mhI mm îy' mm dwv;dup;gt; 35
                476
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]b[˜ov;c
    u
EtCz^Tv; tSy v;Ky' s;Py.Uditdu"≤%t;
tyoStu xocto" pí;Tp[.;te ivmle rv*
         R
g;lv' muinx;dUl' gTv; ivp[o Nyvedyt( 36
b[;˜, ¨v;c
        '
/Otv[tsuto b[˜STvy; pUv| tu p;≤lt"
¨pnItSTvy; cwv mhI m;t; mm p[.o 37
ik˘ kro…m c ik˘ ’Tv; in„’itmRm vw .vet( 38
b[˜ov;c
ti√p[vcn' ≈uTv; g;lv" p[;h m; xuc"
                 R
tved' i√iv/' Âp' inTy' pXy;MypUvvt( 39
tt" pO∑oå…s vOˇ;Nt' ≈ut' D;t' my; yq;
yT’Ty' tv tTsv| g©;y;' p[Tyg;T=ym( 40
aSy tIqRSy m;h;TMy;dSy; deVy;" p[s;dt"
pUtoå…s p[Tyh' vTs n;] k;y;R ivc;r,; 41
p[.;te tv Âp;…, sp;p;in TvhinRxm(
pXyeåh' punrPyev Âp' tv gu,oˇmm( 42
a;gCzNt' Tv;goyuˇ_' gCzNt' Tv;mn;gsm(
pXy;…m inTy' tSm;Êv' pUto deVy; ’toå/un; 43
tSm;• k;y| te ik˘…cdv≤x∑' .iv„yit
îy' c m;t; te ivp[ D;t; y; cwv bN/k° 44
pí;ˇ;p' gt;TyNt' invOˇ; Tvq p;tk;t(
.Ut;n;' ivWye p[IitvRTs Sv;.;ivk° yt" 45
              R
sTs©to mh;pu<y;…•vOiˇdwvto .vet(
aTyqRmnut¢ey' p[;g;c·rtpu<yt" 46
ò;n' ’Tv; c;] tIqeR tt" pUt; .iv„yit
                    477
                         MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(          VEDIC LITERATURE COLLECTION
tq; t* c£tu®.* m;t;pu]* c n;rd 47
ò;n;ä.Uvtu®.* gtp;p;vs'xym(
    O
tt" p[.it tˇIq| /*tp;p' p[c=te 48
p;pp[,;xn' n;m g;lv' ceit iv≈utm(
mh;p;tkmLp' v; tq; y∞opp;tkm(
       e      u
tTsv| n;xyedtı*tp;p' sup<ydm( 49
 îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e g*tmIm;h;TMye /*tp;pm;h;TMyinÂp,' n;m
            i√nvittmoå?y;y" 92
         g*tmIm;h;TMye ]yo…v'xoå?y;y" 23

            aq i]nvittmoå?y;y"
             ivê;…m]tIqRv,Rnm(
                b[˜ov;c
y] d;xrqI r;m" sIty; sihto i√j
iptøNs'tpRy;m;s iptOtIq| tto ivdu" 1
t] ò;n' c d;n' c iptø,;' tpR,' tq;
svRm=yt;meit n;] k;y;R ivc;r,; 2
y] d;xrqI r;mo ivê;…m]' mh;muinm(
pUjy;m;s r;jeN{o muin….StÊvd≤xR…." 3
          O    u
ivê;…m]' tu tˇIqRmiWju∑' sup<ydm(
tTSvÂp' c v+y;…m pi#t' vedv;id…." 4
an;vOi∑r.UTpUv| p[j;n;mit.IW,;
ivê;…m]o mh;p[;D" s≤x„yo g*tmImg;t( 5
≤x„y;Npu];'í j;y;' c ’x;NÎÇ; =u/;tur;n(
Vy…qt" k*≤xk" ≈Im;ÆHx„y;indmuv;c h 6
ivê;…m] ¨v;c
                478
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]yq; kq'…c¥≤Tk˘…c¥] Kv;ip yq; tq;
a;nIyt;' ik˘tu .+y' .oJy' v; m; ivlMByt;m(
îd;nImev gNtVym;netVy' =,en tu 7
b[˜ov;c
AWeSt√cn;iCz„y;" =u…/t;STvry; yyu"
a$m;n; îtíeto mOt' dÎ≤xre xunm( 8
tm;d;y Tvr;yuˇ_; a;c;y;Ry Nyvedyn(
soåip t' .{…mTyuKTv; p[itjg[;h p;…,n; 9
ivxs?v' êm;'s' c =;ly?v' c v;·r,;
pc?v' mN]v∞;ip ¸Tv;¶* tu yq;iv…/ 10
dev;nOWI≤NptønNy;'StpR…yTv;itqINguÂn(
sveR .o+y;mhe xeW…mTyuv;c s k*≤xk" 11
ivê;…m]vc" ≈uTv; ≤x„y;í£⁄Stqwv tt(
pCym;ne êm;'se tu devdUtoå…¶r>yg;t(
           e
dev;n;' sdne sv| dev>ySt•‰vedyt( 12
a…¶®v;c
  w
dev" êm;'s' .oˇ_Vym;p•mOiWk‚Lptm( 13
b[˜ov;c
a¶eSt√cn;idN{" Xyeno .UTv; ivh;y…s
            e
Sq;lImq;hrTpU,;| m;'sn ipiht;' td; 14
tTkmR ÎÇ; ≤x„y;Ste AWe" Xyen' Nyvedyn(
             e
˙t; Sq;lI muin≈eœ Xyenn;’tbu≤ın; 15
ttíukop .gv;Hx¢uk;mStd; h·rm(
tto D;Tv; surpit" Sq;lI' c£É m/uPlut;m( 16
    e
puninRvxy;m;s ¨Lk;Svev %go h·r"
m/un; tu sm;yuˇ_;' ivê;…m]íukop h
                    479
                            MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]         b[˜pur;,m(           VEDIC LITERATURE COLLECTION
Sq;lI' vI+y tt" kop;iddm;h s k*≤xk" 17
ivê;…m] ¨v;c
êm;'smev no deih Tv' hr;mOtmuˇmm(
no ceÊv;' .Sms;Tk⁄y;R…mN{o .ItStd;b[vIt( 18
îN{ ¨v;c
               w
m/u ¸Tv; yq;Ny;y' ipb pu]" smiNvt"
        e
ikmnen êm;'sn ame?yen mh;mune 19
b[˜ov;c
              w É
ivê;…m]oåip neTy;h .uˇ_Énkn ik˘ flm(
p[j;" sv;Rí sId≤Nt ik˘ ten m/un; hre 20
  R
sveW;mmOt' ceTSy;∫o+yeåhmmOt' xu…c
aqv; deviptro .o+yNtId' êm;'skm( 21
pí;dh' t∞ m;'s' .o+ye n;nOtmiSt me
tto .It" shß;=o me`;n;Ùy tT=,;t( 22
            e
vvWR c;mOt' v;·r ÁmOtn;ipRt;" p[j;"
pí;ˇdmOt' pu<y' h·rdˇ' yq;iv…/ 23
tpR…yTv; sur;n;d* tpR…yTv; jgT]ym(
      u
ivp[" s'.ˇ_v;ÆHx„ywivRê;…m]" Sv.;yRy; 24
    O
tt" p[.it tˇIqRm;:y;t' c;itpu<ydm(
y];gt" surpitloRk;n;mmOt;pR,m( 25
s'j;t' m;'svj| tu tˇIq| pu<yd' nO,;m(
t] ò;n' c d;n' c svR£tuflp[dm( 26
     O
tt" p[.it tˇIq| ivê;…m]…mit SmOtm(
m/utIqRmqwN{' c Xyen' pjRNymev c 27
      îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye
        ivê;…m]tIqRv,Rn' n;m i]nvittmoå?y;y" 93
                  480
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION           b[˜pur;,m(       [Brahma PurŒna]                   g*tmIm;h;TMye ctu…v|xoå?y;y" 24

                     R
             aq ctunvittmoå?y;y"
                   êettIqRv,Rnm(
                    b[˜ov;c
êettIqR…mit :y;t' ]wloKye iv≈ut' xu.m(
tSy ≈v,m;]e, svRp;pw" p[mCyte 1  u
êeto n;m pur; ivp[o g*tmSy ip[y" s%;
a;itQypUj;inrto g*tmItIrm;…≈t" 2
mns; kmR,; v;c; ≤xv.·ˇ_pr;y,"
?y;yNt' t' i√j≈eœ' pUjyNt' sd; ≤xvm( 3
    u
pU,;RyW' i√jvr' ≤xv.·ˇ_pr;y,m(
          R
net'u dUt;" sm;jGmud≤=,;x;pteStd; 4
           eë
n;xKnuvNgOh' tSy p[v∑mip n;rd
td; k;le Vyit£;Nte …c]ko mOTyumb[vIt( 5
…c]k ¨v;c
ik˘ n;y;it =I,jIvo mOTyo êet" kq' iTvit
                R
n;¥;Py;y;≤Nt dUt;Ste mOTyonwvo…ct' tu te 6
b[˜ov;c
                 e
ttí k⁄ipto mOTyu" p[;y;Cz™vtgOh' Svym(
              RU
bih"iSqt;'Std; pXyNmOTyudt;N.y;idRt;n(
             U u
p[ov;c ik…md' dUt; mOTyumcí dUtk;" 7
dUt; Ëcu"
≤xven r≤=t' êet' vy' no vI≤=tu' =m;"
yeW;' p[s•o …g·rxSteW;' k; n;m .Ity" 8
b[˜ov;c
                          481
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]       b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
p;xp;…,Std; mOTyu" p[;ivx¥] s i√j"
n;s* ivp[o ivj;n;it mOTyu' v; ymik˘kr;n( 9
≤xv' pUjyte .KTy; êetSy tu smIpt"
mOTyu' p;x/r' ÎÇ; d<@« p[ov;c iviSmt" 10
d<@‰uv;c
ikm] vI=se mOTyo di<@n' mOTyurb[vIt( 11
mOTyu®v;c
     u
êet' net…mh;y;tStSm;√«=e i√joˇmm( 12
b[˜ov;c
Tv' gCzπTyb[vI∂<@« mOTyu" p;x;nq;≤=pt(
        R
êet;y muinx;dUl tto d<@« cukop h 13
≤xvdˇen d<@ºn d<@« mOTyumt;@yt(
tt" p;x/ro mOTyu" pp;t /r,Itle 14
ttSte sTvr' dUt; ht' mOTyumve+y c
ym;y svRmvdNv/' mOTyoStu di<@n; 15
ttí k⁄ipto /moR ymo mihWv;hn"
…c]gu¢' b¸bl' ymd<@÷ c r=km( 16
mihW' .Utvet;l;n;…/Vy;/I'Stqwv c
             U
a≤=rog;Nk⁄≤=rog;Nk,Rxl' tqwv c 17
Jvr' c i]iv/' p;p' nrk;…, pOqKpOqk™
TvrNt;…mit t;nuKTv; jg;m Tv·rto ym" 18
EtwrNyw" p·rvOto y] êeto i√joˇm"
tm;y;Nt' ym' ÎÇ; nNdI p[ov;c s;yu/" 19
ivn;yk˘ tq; SkNd' .Utn;q' tu di<@nm(
t] t¥uım.vTsvRlok.y;vhm( 20
      É
k;iˇRky" Svy' xKTy; …b.ed ymik˘kr;n(
                482
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]d≤=,;x;pit' c;ip inj`;n bl;iNvtm( 21
ht;v≤x∑; y;My;Ste a;idTy;y Nyvedyn(
         w
a;idTyoåip sur" s;/| ≈uTv; tNmhd∫⁄tm( 22
        O
lokp;lwrnuvto mm;≤Ntkmup;gmt(
ah' iv„,uí .gv;inN{oå…¶vR®,Stq; 23
cN{;idTy;v…ên* c lokp;l; m®Ì,;"
Ete c;Nye c bhvo vy' y;t; ym;≤Ntkm( 24
mOt a;Ste d≤=,exo g©;tIre bl;iNvt"
smu{;í nd; n;g; n;n;.Ut;Nynekx" 25
       e
t];jGmu" surx;n' {∑ë' vwvSvt' ymm(
t' ÎÇ; htswNy' c ym' dev; .y;idRt;"
          u U u
’t;Ô≤lpu$;" x'.mc" sveR pun" pun" 26
dev; Ëcu"
.·ˇ_ip[yTv' te inTy' du∑hNtOTvmev c
      R
a;idktRnmStu>y' nIlk<# nmoåStu te
b[˜ip[y nmSteåStu devip[y nmoåStu te 27
êet' i√j' .ˇ_mn;yuW' te
net'u ym;id" skloåsmqR"
s'toWm;¢;" prm' smI+y
.ˇ_ip[yTv' Tv…y n;q sTym( 28
ye Tv;' p[p•;" xr,' ’p;lu'
n;l' ’t;NtoåPynuvI≤=tu' t;n(
Ev' ividTv; ≤xv Ev sveR
Tv;mev .KTy; pry; .jNte 29
Tvmev jgt;' n;q ik˘ n Smr…s x'kr
                  R
Tv;' ivn; k" smqoRå] VyvSq;' ktumIêr" 30
                    483
                       MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]        b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
b[˜ov;c
Ev' tu Stuvt;' teW;' purSt;d.viCzv"
               u
ik˘ dd;mIit t;n;h îdmUc" sur; aip 31
dev; Ëcu"
ay' vwvSvto /moR inyNt; svRdihn;m( e
/m;R/mRVyvSq;y;' Sq;ipto lokp;lk" 32
n;y' v/mv;“oit n;pr;/I n p;p’t(
           Rw
ivn; ten jgı;tunv ik˘…c∫iv„yit 33
        e
tSm;∆Ivy devx ym' sblv;hnm(
p[;qRn; sfl; n;q mhTsu n vOq; .vet( 34
b[˜ov;c
tt" p[ov;c .gv;ÔIvyeyms'xym(
ym' yid vco meå¥ anumNy≤Nt devt;" 35
tt" p[ocu" sur;" sveR k⁄moR v;Ky' Tvyoidtm(
h·rb[˜;idsiht' vxe ySy;≤%l' jgt( 36
tt" p[ov;c .gv;nmr;Nsmup;gt;n(
              u
m∫ˇ_o n mOit' y;tu neTyUcrmr;" pun" 37
amr;" SyuStto dev svRlok;ír;cr;"
       e
amTyRmTyR.doåy' n Sy;∂ºv jgNmy 38
         u
punrPy;h t;Hx'." Í<vNtu mm .;iWtm(
                 e
m∫ˇ_;n;' vw„,v;n;' g*tmImnusvt;m( 39
vy' tu Sv;…mno inTy' n mOTyu" Sv;MymhRit
v;ˇ;‹PyeW;' n ktRVy; ymen tu kd;cn 40
a;…/Vy;?y;id….j;Rtu k;yoR n;…..v" Kv…ct(
ye ≤xv' xr,' y;t;Ste muˇ_;StT=,;dip 41
s;nugSy ymSy;to nmSy;" svR Ev te
                 484
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION        b[˜pur;,m(   [Brahma PurŒna]    u
tqeTyUc" surg,; devdev' ≤xv' p[it 42
ttí .gv;•;qo n≤Ndn' p[;h v;hnm( 43
≤xv ¨v;c
g*tMy; ¨dkÉn Tvm….iWç mOt' ymm( 44
b[˜ov;c
tto ym;dy" sveR a….iWˇ_;Stu n≤Ndn;
¨iTqt;í sjIv;Ste d≤=,;x;' tto gt;" 45
¨ˇre g*tmItIre iv„<v;¥;" svRdvt;"w
iSqt; a;sNpUjyNto devdev' mheêrm( 46
t];s•yut;Ny∑ shß;…, ctudx   R
              (
tq; W$(c shß;…, pun" W$(c tqwv c 47
W@±d≤=,e tq; tIre tIq;Rn;myut]ym(
pu<ym;:y;nmet≤ı êettIqRSy n;rd 48
          RO
y];s* pitto mOTyumTyutIq| tduCyte
tSy ≈v,m;]e, shß' jIvte sm;" 49
t] ò;n' c d;n' c svRp;pp[,;xnm(
≈v,' p#n' c;ip Smr,' c ml=ym(
kroit svRlok;n;' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d;ykm( 50
        îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye
 ¨ˇrtIrSqwkl=√;dxshßtIqRd≤=,tIrSqi]'xTshßtIqRv,Rn' n;m
               R
            ctunvittmoå?y;y" 94
         g*tmIm;h;TMye pç…v'xoå?y;y" 25

                   aq pçnvittmoå?y;y"
                    xu£tIqRv,Rnm(
                     b[˜ov;c
                       485
                      MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(       VEDIC LITERATURE COLLECTION
xu£tIqR…mit :y;t' svR…s≤ıkr' nO,;m(
svRp;pp[xmn' svRVy;…/ivn;xnm( 1
       u w
ai©r;í .Ogív AWI prm/;…mRk*
tyo" pu]* mh;p[;D* Âpbu≤ıivl;…sn* 2
jIv" kiv·rit :y;t* m;t;ip]ovRxe rt*
¨pnIt* sut* ÎÇ; iptr;vUctu…mRq" 3
AWI Ëctu"
a;vyorek Ev;Stu x;St; inTy' c pu]yo"
tSm;dek" x;…st; Sy;iˇœTveko yq;su%m( 4
b[˜ov;c
    u
EtCz^Tv; tt" xI`[mi©r;" p[;h .;gRvm(
a?y;p…y„ye sÎx' su%' itœtu .;gRv" 5
   u           u ⁄
EtCz^Tv; c;i©rso v;Ky' .Ogklo√h"
tqeit mTv;i©rse xu£˘ tSmw Nyvedyt( 6
¨.;vip sut* inTym?y;pyit vw pOqk™
vwWMybuı‰; t* b;l* …cr;Cz⁄£oåb[vIiddm( 7
xu£ ¨v;c
vwWMye, guro m;' Tvm?y;py…s inTyx"
guÂ,;' nedmu…ct' vwWMy' pu]≤x„yyo" 8
vwWMye, c vtRNte mU!;" ≤x„yeWu de≤xk;"
nwW; ivWmbuıIn;' s':y; p;pSy iv¥te 9
a;c;yR sMyGD;toå…s nmSyeåh' pun" pun"
gCzπy' gu®mNy' vw m;mnuD;tumhR…s 10
gCzπy' iptr' b[˜Ny¥s* ivWmo .vet(
tto v;Ny] gCz;…m Sv;…mNpO∑oå…s gMyte 11
b[˜ov;c
               486
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION     b[˜pur;,m(  [Brahma PurŒna]gu®˘ bOhSpit' ÎÇ; anuD;tSTvg;ˇt"
av;¢iv¥" iptr' gCzπy' ceTy…cNtyt( 12
       O
tSm;TkmnupCzπymuT’∑" ko gu®.Rvt(  e
îit SmrNmh;p[;DmpOCz√éıg*tmm( 13
xu£ ¨v;c
              U
ko gu®" Sy;Nmuin≈eœ mm b[ih gu®.Rvt( e
]y;,;mip lok;n;' yo gu®St' v[j;Myhm( 14
b[˜ov;c
s p[;h jgt;mIx' x'.'u dev' jgÌu®m(
Kv;r;/y;…m …g·rx…mTyuˇ_" p[;h g*tm" 15
g*tm ¨v;c
         R
g*tMy;' tu xu…c.UTv; Sto]wStoWy x'krm(
ttStu∑o jg•;q" s te iv¥;' p[d;Syit 16
b[˜ov;c
g*tmSy tu t√;Ky;Tp[;g;Ì©;' s .;gRv"
ò;Tv; .UTv; xu…c" sMyKStuit' c£É s b;lk" 17
xu£ ¨v;c
b;loåh' b;lbu≤ıí b;lcN{/r p[.o
n;h' j;n;…m te ik˘…cTStuit' kt|u nmoåStu te 18
p·rTyˇ_Sy gu®,; n mm;iSt su˙Ts%;
    u
Tv' p[." svR.;ven jg•;q nmoåStu te 19
   R
gu®gu®mt;' dev mht;' c mh;n…s
ahmLptro b;lo jgNmy nmoåStu te 20
        e
iv¥;q| ih surx;n n;h' ve…µ .vÌitm(
m;' Tv' c ’py; pXy loks;≤=•moåStu te 21
b[˜ov;c
                    487
                        MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Brahma PurŒna]      b[˜pur;,m(         VEDIC LITERATURE COLLECTION
                e
Ev' tu StuvtStSy p[s•oå.UTsurêr" 22
≤xv ¨v;c
                 R
k;m' vry .{' te y∞;ip surdul.m( 23
b[˜ov;c
        e
kivrPy;h devx' ’t;Ô≤l®d;r/I" 24
xu£ ¨v;c
b[˜;id….í AiW….y;R iv¥; nwv gocr;
t;' iv¥;' n;q y;…c„ye Tv' gu®mRm dwvtm( 25
b[˜ov;c
mOts'jIivnI' iv¥;mD;t;' i]dxwrip
t;' dˇv;Nsur≈eœStSmw xu£;y y;cte 26
îtr; l*ikk° iv¥; vwidk° c;Nygocr;
ik˘ pun" x'kre tu∑e ivc;yRmv≤x„yte 27
s tu lB?v; mh;iv¥;' p[;y;TSviptr' gu®m(
dwTy;n;' c gu®í;sIi√¥y; pU…jt" k…v" 28
tt" kd;…cˇ;' iv¥;' kiSm'…íTk;r,;Ntre
kco bOhSpitsuto iv¥;' p[;¢" kveStu t;m( 29
kc;ä»hSpití;ip tto dev;" pOqKpOqk™
     R        R
av;pumhtI' iv¥;' y;m;¸mOtjIivnIm( 30
y] s; kivn; p[;¢; iv¥;pUJy mheêrm(
g*tMy; ¨ˇre p;re xu£tIq| tduCyte 31
mOts'jIivnItIqRm;yur;roGyv/Rnm(
ò;n' d;n' c y≤Tk˘…cTsvRm=ypu<ydm( 32
         îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de
   mOts'jIivnItIqRm;h;TMyinÂp,' n;m pçnvittmoå?y;y" 95
                    '
          g*tmIm;h;TMye WÆ@±vxoå?y;y" 26
               488
MAHARISHI UNIVERSITY OF M