ration coupon by fjo63621

VIEWS: 36 PAGES: 2

									ration coupon      koupon rasyònman      se sètifika ki pèmèt moun
                          ki genyen l lan resevwa yon
                          sèten kantite nan yon
                          pwodui ki sou rasyònman
                          (p. 139)
rationing        rasyònman          se sistèm alokasyon byen
                          ak sèvis san pri (p. 139)
raw materials      matyè premyè        se resous natirèl ki pa sibi
                          okenn tretman ki sèvi nan
                          pwodiksyon (p. 123)
real dollars       dola reyèl          ale nan constant dollars
                          (dola konstan) (p. 218)
real estate investment  sosyete envestiman nan   se konpayi ki òganize pou
trust (REIT)       zafè imobilye       prete moun lajan pou yo
                          bati kay (p. 316)
real GDP         Pwodui Enteryè Bri reyèl  se Pwodui Enteryè Bri apre
                          ajisteman to enflasyon an;
                          se menm bagay ak Pwodui
                          Enteryè Bri an dola konstan
                          (p. 353)
real GDP per capita   Pwodui Enteryè Bri reyèl  se Pwodui Enteryè Bri ki
             pa abitan         ajiste avèk to enflasyon an
                          epi ki divize pa popilasyon
                          total la; se kantite total dola
                          pwodiksyon final ki
                          reyalize pou chak moun nan
                          yon peyi apre ajisteman to
                          enflasyon an (p. 363)
real rate of interest  to enterè reyèl       se to enterè mache a
                          mwens to enflasyon an (p.
                          428)
rebate          rabè            se ranbousman yon pati
                          nan pri orijinal yon pwodui
                          (p. 140)
recession        resesyon          se bès nan Pwodui Enteryè
                          Bri Reyèl la pandan omwen
                          de (2) trimès oswa plis (p.
                          376)
regressive tax      taks regresif        se taks kote pousantaj revni
                          ki peye an taks la diminye
                          lè nivo revni an ogmante (p.
                          229)
Regulation Z       Règleman Z         se dispozisyon ki ogmante
                          divilgasyon sou laverite nan
                          zafè prè yo akòde
                          konsomatè yo (p. 411)
renewable resources  resous renouvlab     se resous natirèl ki kapab
                       renouvle pou itilizasyon
                       alavni (p. 366)
reserve requirement  to rezèv obligatwa    se fòmil ki sèvi pou kalkile
                       kantite rezèv obligatwa yon
                       enstitisyon depo (p. 415)
revenue tariff    tarif fiskal       se taks ki aplike sou byen
                       enpòte pou ogmante revni
                       an (p. 473)
right-to-work law   lwa sou dwa nan travay  se lwa leta ki pa dakò pou
                       yo egzije yon travayè antre
                       nan yon sendika (p. 197)
risk         risk           se sitiyasyon kote rezilta yo
                       pa sèten, men yo kapab
                       estime pwobablite yo (p.
                       318)
Roth IRA       Plan Retrèt Konplemantè se yon kont pansyon
           Roth          endividyèl kote yo fè
                       prelèvman kontribisyon yo
                       apre taks pou yo kapab pa
                       pran okenn taks nan moman
                       y ap peye pansyonè yo (p.
                       325)
run on the bank    mouvman rapid nan bank se mouvman sanzatann
                       epayan yo fè pou retire tout
                       lajan yo te depoze yo,
                       anjeneral pou yo pran devan
                       sizoka bank lan anfayit
                       oswa fèmen (p. 301)
rural population   popilasyon riral     se moun ki p ap viv nan
                       zòn iben yo (p. 357)

								
To top