Changes to the Income Tax Treatment of Trusts

Document Sample
Changes to the Income Tax Treatment of Trusts Powered By Docstoc
					 =
 =
 =
 =
 =
 =
==    =   =
PENSIONS | INVESTMENTS | TAXATION AND TRUSTS
 =                                            December 2009
 =
 =
 =
 =
 =
 =
         Changes to the Income Tax
 =
 =
           Treatment of Trusts.
 =
 cáå~åÅÉ= ^Åí= OMMV= ëáÖåáÑáÅ~åíäó= ÉñíÉåÇÉÇ= íÜÉ= áåÅçãÉ= í~ñ= ÅÜ~åÖÉë= éêçéçëÉÇ= áå= íÜÉ= É~êäáÉê= mêÉJ
 _ìÇÖÉí= oÉéçêí= Em_oF= ~åÇ= ïáíÜ= ÉÑÑÉÅí= Ñêçã= S= ^éêáä= OMNMI= íÜÉ= ê~íÉ= ~ééäáÅ~ÄäÉ= íç= íêìëíë= EíÜÉ= ëçJ
 Å~ääÉÇ=o^qFI=ïáää=áåÅêÉ~ëÉ=íç=RMB=çå=~ää=áåÅçãÉI=ÉñÅÉéí=ÇáîáÇÉåÇ=áåÅçãÉI=áå=ÉñÅÉëë=çÑ=¡NIMMMK=
 qÜÉ=ê~íÉ=~ééäóáåÖ=íç=ÖêçëëÉÇ=ìé=ÇáîáÇÉåÇ=áåÅçãÉ=Ü~ë=êáëÉå=Ñêçã=POKRB=íç=QOKRBK=
 =
 qÜÉ= í~ñ~íáçå= çÑ= íêìëí= áåÅçãÉ= Ü~ë= ~äï~óë= ÄÉÉå= éêçÄäÉã~íáÅ= Ñçê= íêìëíÉÉëI= ÑçääçïáåÖ= íÜÉ=
 áåíêçÇìÅíáçå=çÑ=íÜÉ=åçåJêÉÑìåÇ~ÄäÉ=í~ñ=ÅêÉÇáí=Ñçê=rh=ÇáîáÇÉåÇë=áå=^éêáä=NVVVK=
 =
 qêìëíë= Çç= åçí= Ü~îÉ= ~= éÉêëçå~ä= ~ääçï~åÅÉ= çê= “í~ñ= ÑêÉÉÒ= ~ãçìåí= áå= íÜÉ= ë~ãÉ= ï~ó= ~ë= Çç=
 áåÇáîáÇì~äëK= qêìëíÉÉë= Çç= ÜçïÉîÉê= Ü~îÉ= ~= ¡NIMMM= ëí~åÇ~êÇ= ê~íÉ= Ä~åÇ=íÜ~í= áë= í~ñÉÇ= ~í= íÜÉ= äçïÉê=
 ê~íÉ=çÑ=OMB=ENMB=Ñçê=ÇáîáÇÉåÇ=áåÅçãÉF=ãÉ~åáåÖ=íÜ~í=åç=~ÇÇáíáçå~ä=í~ñ=ÄÉÅçãÉë=é~ó~ÄäÉ=çå=íÜ~í=
 Ä~åÇK= låÅÉ= íÜÉ= ëí~åÇ~êÇ= ê~íÉ= Ä~åÇ= Ü~ë= ÄÉÉå= ÉñÅÉÉÇÉÇI= íÜÉ= ÖêçëëÉÇ= ìé= áåÅçãÉ= ÄÉÅçãÉë=
 ÅÜ~êÖÉ~ÄäÉ=~í=íÜÉ=o^q=çå=íÜÉ=ÉñÅÉëëK=
 =
 qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Éñ~ãéäÉë=ÇÉãçåëíê~íÉ=íÜÉ=éçëáíáçå=Ñçê=íÜÉ=OMMVJNM=~åÇ=OMNMJNNI=~ëëìãáåÖ=íÜ~í=
 íÜÉ=ëí~åÇ~êÇ=ê~íÉ=Ä~åÇ=Ü~ë=~äêÉ~Çó=ÄÉÉå=Ñìääó=ìíáäáëÉÇ=~åÇ=íÜÉ=íêìëíÉÉë=~êÉ=áåíÉåÇáåÖ=íç=ÇáëíêáÄìíÉ=
 ~ää=çÑ=íÜÉ=åÉí=áåÅçãÉ=êÉÅÉáîÉÇ=íç=íÜÉ=ÄÉåÉÑáÅá~êóW=

                          NMMB=aÉéçëáí=Ä~ëÉÇ=qêìëí=cìåÇ=EáåíÉêÉëíF=
                                OMMVJNM       OMNMJNN
                                    £          £
 rh=ÇáîáÇÉåÇëL=áåíÉêÉëí=                     RIMMM        RIMMM=

 NMB=q~ñ=`êÉÇáíLÄ~ëáÅ=ê~íÉ=í~ñ=ÇÉÇìÅíÉÇ=              NIORM       NIORM=
                                      =
 dêçëë=fåÅçãÉ=~ëëÉëë~ÄäÉ=]=o^q=                  SIORM       SIORM=
 =                                     =
 q~ñ=ÇìÉ=~í=o^q=çÑ=QMBEMVJNMFLRMBENMJNNF=             OIRMM       PINOR=
 =                       ==             ==
 iÉëëW=í~ñ=ÅêÉÇáí=L=í~ñ=ÇÉÇìÅíÉÇ=~í=ëçìêÅÉ=            NIORM       NIORM=
 =                       =              ==
 ^ÇÇáíáçå~ä=q~ñ=é~ó~ÄäÉ=Äó=íêìëíÉÉë=                NIORM       NIUTR=
 =                       ==             ==
 ^ãçìåí=~î~áä~ÄäÉ=Ñçê=
 ÇáëíêáÄìíáçåL~ÅÅìãìä~íáçå=                    PITRM       PINOR=
 =
 =Any questions?
 If you have any questions or comments in relation to this article email
 tax.estateplanning@landg.com
                                                     1
 PENSIONS | INVESTMENTS | TAXATION AND TRUSTS

                         NMMB=bèìáíó=Ä~ëÉÇ=qêìëí=cìåÇ=EÇáîáÇÉåÇëF=
                                OMMVJNM       OMNMJNN
                                   £         £
rh=ÇáîáÇÉåÇëL=áåíÉêÉëí=                      RIMMM       RIMMM=

NMB=q~ñ=`êÉÇáíLÄ~ëáÅ=ê~íÉ=í~ñ=ÇÉÇìÅíÉÇ=             RRRKRR         RRRKRR=
                                      =
dêçëë=fåÅçãÉ=~ëëÉëë~ÄäÉ=]=o^q=                 RIRRRKRR        RIRRRKRR=
=                                     =
q~ñ=ÇìÉ=~í=o^q=çÑ=POKRBEMVJNMFLQOKRBENMJNNF           NIUMRKRR        OIPSNKNN=
=                                               =
iÉëëW=í~ñ=ÅêÉÇáíLí~ñ=ÇÉÇìÅíÉÇ=~í=ëçìêÅÉ=             RRRKRR         RRRKRR=
=                      =               ==
^ÇÇáíáçå~ä=q~ñ=é~ó~ÄäÉ=Äó=íêìëíÉÉë=               NIORMKMM        NIUMRKRS=
=                      =               ==
^ãçìåí=~î~áä~ÄäÉ=Ñçê=
ÇáëíêáÄìíáçåL~ÅÅìãìä~íáçå=                    PITRM        PINVQKQQ=
=
fí=ëÜçìäÇ=ÄÉ=åçíÉÇ=íÜ~í=áÑ=íÜÉ=íêìëíÉÉë=ÇÉÅáÇÉ=íç=~ÅÅìãìä~íÉ=íÜÉ=áåÅçãÉ=ê~íÜÉê=íÜ~å=ÇáëíêáÄìíáåÖ=
áíI=íÜÉ=íêìëíÉÉë=ÅÜççëÉ=íç=~ÅÅìãìä~íÉ=áíI=íÜÉå=åç=ÑìêíÜÉê=í~ñ=ÅÜ~êÖÉ=ïáää=~êáëÉ=~í=íÜ~í=ëí~ÖÉK=
=
eçïÉîÉêI= áÑ= íÜÉ= íêìëíÉÉë= ÇÉÅáÇÉ= íç= ÇáëíêáÄìíÉ= íÜÉ= Ñìää= ~ãçìåí= çÑ= ~î~áä~ÄäÉ= áåÅçãÉ= íç= íÜÉ=
ÄÉåÉÑáÅá~êóI=íÜÉ=~ÇÇáíáçå~ä=í~ñ=áëëìÉë=ÄÉÅçãÉ=~éé~êÉåíK==
=
qÜÉ=éêçÄäÉã=áë=íÜ~í=~äíÜçìÖÜ=íêìëíÉÉë=é~ó=áåÅçãÉ=í~ñ=çå=ÇáîáÇÉåÇ=áåÅçãÉ=~í=POKRB=EQOKRB=ïáíÜ=
ÉÑÑÉÅí=Ñêçã=^éêáä=OMNMF=~åó=áåÅçãÉ=ÇáëíêáÄìíÉÇ=íç=ÄÉåÉÑáÅá~êáÉë=Äó=íÜÉ=íêìëíÉÉë=áë=îçìÅÜÉÇ=çìí=
ïáíÜ=~=êÉÑìåÇ~ÄäÉ=í~ñ=ÅêÉÇáí=çÑ=QMBK=qÜáë=áëëìÉ=áë=Å~ìëÉÇ=Äó=íÜÉ=åçåJêÉÑìåÇ~ÄäÉ=NMB=ÇáîáÇÉåÇ=
í~ñ=ÅêÉÇáíI=ïÜáÅÜ=Ñçêãë=é~êí=çÑ=íÜÉ=POKRB=äá~ÄáäáíóK=

pçI=áÑ=íÜÉ=qêìëíÉÉë=Ü~îÉ=é~áÇ=POKRB=í~ñ=Äìí=~=åçå=í~ñ=é~óáåÖ=ÄÉåÉÑáÅá~êó=áë=~ÄäÉ=íç=Åä~áã=~=êÉÑìåÇ=
çÑ= QMB= íÜÉêÉ= áë= ~= ÅäÉ~ê= ëÜçêíÑ~ää= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= í~ñ= íÜ~í= Ü~ë= ÄÉÉå= é~áÇ= ~åÇ= íÜ~í= ïÜáÅÜ= Å~å=
éçíÉåíá~ääó=ÄÉ=êÉÅä~áãÉÇK==
=
qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Éñ~ãéäÉ=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=ÑáÖìêÉë=áå=íÜÉ=éêÉîáçìë=Éñ~ãéäÉ=áääìëíê~íÉ=íÜáëW=
=
                           bèìáíó=cìåÇ=         aÉéçëáí=cìåÇ==
                           =EaáîáÇÉåÇëF          EfåíÉêÉëíF=
                          OMMVJNM   OMNMJNN     OMMVJNM   OMNMJNN
                               £     £         £      £
aáëíêáÄìíÉÇ=íç=ÄÉåÉÑáÅá~êó=               PITRM PINVQKQQ       PITRM    PINOR=
=                                                   =
oÉÑìåÇ~ÄäÉ=q~ñ=`êÉÇáí=çå=ÇáëíêáÄìíáçå=
QMBEMVJNMFLRMBENMJNNF=                 OIRMM  PINVQKQQ      OIRMM     PINOR=
=                                                    =
q~ñ=m~áÇ=Äó=qêìëíÉÉë=                NIUMRKRR  OIPSNKNN      OIRMM     PINOR=
iÉëë==
NMB=åçåJêÉÑìåÇ~ÄäÉ=í~ñ=ÅêÉÇáí=            ERRRKRRF  ERRRKRRF                =
=                                                    =
pÜçêíÑ~ää=Ó=~ÇÇáíáçå~ä=í~ñ=é~ó~ÄäÉ=Äó=íêìëíÉÉë=     NIORM  NIPUUKUU      MKMM      MKMM=
=                                                    =
=
^ë= ~= êìäÉ= çÑ= íÜìãÄI= íÜÉ= íêìëíÉÉë= ëÜçìäÇ= äáãáí= ÇáëíêáÄìíáçåë= íç= ~= ã~ñáãìã= çÑ= SMB= çÑ= åÉí=
ÇáîáÇÉåÇë=êÉÅÉáîÉÇ=íç=ÉåëìêÉ=íÜÉ=áåÅçãÉ=ÅçîÉêë=íÜÉáê=í~ñ=äá~ÄáäáíáÉëK==qç=íÜáë=ÉåÇI=áí=áë=åÉÅÉëë~êó=
Ñçê=íÜÉ=íêìëíÉÉë=íç=Å~äÅìä~íÉ=í~ñ=äá~ÄáäáíáÉë=áå=~Çî~åÅÉ=~åÇ=ã~áåí~áå=~åÇ=ã~åáéìä~íÉ=~=Åìãìä~íáîÉ=
éççä=çÑ=í~ñ=é~áÇI=êÉÑÉêêÉÇ=íç=Äó=ejo`=~ë=íÜÉ=“í~ñ=éççäÒK=
                                                      2
 PENSIONS | INVESTMENTS | TAXATION AND TRUSTS
=
qÜÉ=í~ñ=éççä=âÉÉéë=íê~Åâ=çÑ=~ää=áåÅçãÉ=í~ñ=é~áÇ=Äó=íÜÉ=íêìëíÉÉë=óÉ~ê=çå=óÉ~êI=~ë=ïÉää=~ë=íÜÉ=í~ñ=
ÅêÉÇáíë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=~åó=ÇáëíêáÄìíáçåë=ã~ÇÉ=íç=íÜÉ=ÄÉåÉÑáÅá~êáÉëK==
=
fÑ=íÜÉ=í~ñ=ÅêÉÇáí=çå=áåÅçãÉ=é~óãÉåíë=ã~ÇÉ=íç=~=ÄÉåÉÑáÅá~êó=Å~åÛí=ÄÉ=ÅçîÉêÉÇ=Äó=íÜÉ=~ãçìåí=çÑ=
í~ñ= ~ÅÅìãìä~íÉÇ= áå= íÜÉ= í~ñ= éççä= íÜÉ= íêìëíÉÉë= ïáää= Ü~îÉ= íç= ã~âÉ= ~å= ~ÇÇáíáçå~ä= áåÅçãÉ= í~ñ=
é~óãÉåí= íç= ÅçîÉê= íÜÉ= ëÜçêíÑ~ääI= ïÜáÅÜ= Å~å= íÜÉå= Ü~îÉ= ~= âåçÅâJçå= ÉÑÑÉÅí= çå= íÜÉ= é~óãÉåíë= çå=
~ÅÅçìåí=ìåÇÉê=pÉäÑ=^ëëÉëëãÉåí=Ñçê=íÜÉ=åÉñí=í~ñ=óÉ~êK=
=
^äíÜçìÖÜ=íÜÉ=éêçÄäÉã=áë=éçíÉåíá~ääó=~=ÅçãéäÉñ=çåÉI=áí=Å~å=ÄÉ=ëáãéäó=~åÇ=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=çîÉêÅçãÉ=
íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= ~å= áåîÉëíãÉåí= ÄçåÇ= ïê~ééÉêK= qÜÉ= êÉ~ëçå= ~= ÄçåÇ= áë= ëç= ìëÉÑìä= áå= ëìÅÜ=
ëáíì~íáçåë=áë=ÄÉÅ~ìëÉ=~=ÄçåÇ=ÇçÉë=åçí=ÖÉåÉê~íÉ=~å=áåÅçãÉ=ëíêÉ~ãK=qÜÉ=ÅäÉ~ê=áãéäáÅ~íáçå=áë=íÜ~í=áÑ=
íÜÉ=ìåÇÉêäóáåÖ=áåîÉëíãÉåí=ÇçÉë=åçí=ÖÉåÉê~íÉ=~å=áåÅçãÉ=íÜÉå=íÜÉêÉ=áë=åç=êÉèìáêÉãÉåí=Ñçê= íÜÉ=
íêìëíÉÉë= íç= ã~áåí~áå= ~= í~ñ= éççä= çê= ëìÑÑÉê= ~= RMB= í~ñ= ÅÜ~êÖÉ= çå= êÉÅìêêáåÖ= áåÅçãÉI= íÜìë= ÖêÉ~íäó=
ëáãéäáÑóáåÖ=íÜÉáê=~Çãáåáëíê~íáîÉ=ÇìíáÉëK==
=
cçääçïáåÖ=íÜáë=Éñ~ãéäÉI=áÑ=íÜÉ=íêìëíÉÉë=ïáëÜÉÇ=íç=ã~âÉ=~=ÇáëíêáÄìíáçå=íç=~=ÄÉåÉÑáÅá~êóI=íÜáë=ÅçìäÇ=
ÄÉ=~ÅÜáÉîÉÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=~=Å~éáí~ä=ïáíÜÇê~ï~ä=Ñêçã=íÜÉ=ÄçåÇI=ìíáäáëáåÖ=íÜÉ=RB=ïáíÜÇê~ï~ä=
Ñ~ÅáäáíóK=^å=çÅÅ~ëáçå~ä=ÇáëíêáÄìíáçå=çÑ=Å~éáí~ä=íç=~=ÄÉåÉÑáÅá~êó=ÇçÉë=åçí=í~âÉ=íÜÉ=Ñçêã=çÑ=áåÅçãÉ=
~åÇ=íÜÉêÉÑçêÉ=áë=åçí=äá~ÄäÉ=Ñçê=áåÅçãÉ=í~ñ=áå=íÜÉ=ÄÉåÉÑáÅá~êóÛë=Ü~åÇëK=
=
fÑ= íÜÉ= íêìëíÉÉë= ~åíáÅáé~íÉ= ~= ä~êÖÉê= ÇáëíêáÄìíáçå= íÜÉó= ëÜçìäÇ= ÅçåëáÇÉê= íÜÉ= ~ëëáÖåãÉåí= çÑ= çåÉ= çê=
ãçêÉ= ëÉÖãÉåíëI= ëáåÅÉ= ~å= ìåÅçåÇáíáçå~ä= ~ëëáÖåãÉåí= áë= åçí= ÅçåëáÇÉêÉÇ= ~= ÅÜ~êÖÉ~ÄäÉ= ÉîÉåí= Ñçê=
áåÅçãÉ=í~ñ=éìêéçëÉëK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
qÜáë=áåÑçêã~íáçå=áë=éêçîáÇÉÇ=Ä~ëÉÇ=çå=iÉÖ~ä=C=dÉåÉê~äÛë=áåíÉêéêÉí~íáçå=çÑ=ÅìêêÉåí=rh=C=ejo`=
éê~ÅíáÅÉ=~í=íÜÉ=íáãÉ=çÑ=áëëìÉ=EMVLNOLOMMVFK=tÜáäÉ=ïÉ=ÄÉäáÉîÉ=íÜáë=áåíÉêéêÉí~íáçå=íç=ÄÉ=ÅçêêÉÅí=
ïÉ= Å~ååçí= Öì~ê~åíÉÉ= áíK= iÉÖ~ä= C= dÉåÉê~ä= Å~ååçí= ~ÅÅÉéí= ~åó= êÉëéçåëáÄáäáíó= Ñçê= ~åó= äçëë= çê=
äá~ÄáäáíáÉë= ~êáëáåÖ= Ñêçã= ~åó= ~ÅíáçåEëF= í~âÉå= ~ë= ~= êÉëìäí= çÑ= íÜÉ= áåÑçêã~íáçå= Åçåí~áåÉÇ= áå= íÜáë=
ÅçããìåáÅ~íáçåK=
=
=
This is not a consumer advertisement. It is intended for
=
professional financial advisers and should not be relied upon by
private customers or any other persons
=
This document is based on Legal & General’s current
understanding of tax law, HMRC practice and legislation, which
may change.

It should not be considered a definitive statement in law

Legal & General Assurance Society Limited
Registered in England No. 166055
Registered Office: One Coleman Street, London EC2R 5AA

Authorised and regulated by the Financial Services Authority.

www.legalandgeneral.com
TT09/12/09 Non GASD

                                                     3