Docstoc

P2P

Document Sample
P2P Powered By Docstoc
					P2P: ความท้าทายใหม่ของกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี www.lawreform.go.th (2547)         1
             P2P : ความท้าทายใหม่ของกฎหมายลิขสิทธิ์
                                            นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี1

ความนา

          บทความ ทางกฎหมาย ของ         ดร.    Frédéric   Sardain
ซึ่งมีอาชีพเป็น เป็นทนายความเขียน วิเคราะห์คาพิพากษา ไว้ใน Recueil DALLOZ เล่ม 5 ปี 2004
เรื่อง Du déplombage aux logiciels peer-to-peer: l'histoire sans fin? (à propos de l'arrêt
KaZaA).มีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์หลายประการ
ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจจึงได้ยกมาเล่าให้ฟัง
โดยผู้เขียนได้นาข้อมูลจากบทความตามวารสารอินเตอร์เน็ตของฝรั่งเศส
และจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองมาประกอบด้วยเพราะเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการวิเคร
าะห์แต่คาพิพากษาเท่านั้น

 เพื่อง่ายแก่ความเข้าใจ ผู้เขียนได้แยกบทความนี้ออกเป็น 2 ส่วน
ในส่วนแรกจะกล่าวถึงระบบ P2P ก่อน เพราะการจะเข้าใจถึงคาพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นั้น
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักและเข้าใจถึงระบบการทางานของโปรแกรมนี้
หลังจากนั้นจะได้กล่าวถึงประเด็นตามคาพิพากษาต่อไป

P2P คืออะไร ?

         ใน การพิจารณาระบบ      P2P นั้นในเบื้องต้นจะกล่าวถึง ระบบ              P2P
โดยทั่วไปเพื่อให้เข้าใจถึงการทางานของระบบ และประเภทของโปรแกรม                       P2P
หลังจากนั้นจะได้กล่าวถึงตัว P2P ที่เป็นปัญหาในกรณีนี้ ซึ่งได้แก่โปรแกรม KaZaA ต่อไป

          P2P หรือเรียกในชื่อเต็มว่า peer-to-peer อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เป็น technology
ว่าด้วยเครื่องติดต่อกันเองโดยไม่ต้องผ่าน server แต่ในทางปฏิบัติบางระบบอาจต่อ server เพื่อขอ
list ผู้ใช้รายอื่น P2P มีหลายอย่างด้วยกัน เช่น P2P ในการคานวณก็มีโปรแกรม seti@home
ในกรณีใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือ P2P message instant เช่น โปรแกรม MSN
หรือโปรแกรม Yahoo messenger ที่เครื่องสองเครื่องสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง และ P2P
ที่มีปัญหาที่จะพูดถึงในที่นี้ก็คือ P2P file sharing1
 จิรวัฒน์ จงสงวนดี น.บ. (ธรรมศาสตร์) น.ม. (ธรรมศาสตร์) DEA (Droit des Affaires) Institut de Droit des
Affaires,    Universite  Aix    Marseille    3, นิติกร 5 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ปัจจุบันกาลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่ Institut de Droit des Affaires, Universite Aix Marseille 3
P2P: ความท้าทายใหม่ของกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี www.lawreform.go.th (2547)            2
          P2P file     sharing เป็นระบบแบ่งปันไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมต่าง ๆ
ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ติดต่อเชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่าย
โดยในที่นี้จะขอกล่าวถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เนื่องจากเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นกรณีเฉพาะ
P2P file sharing เท่านั้น ต่อไปจึงขอเรียก P2P file sharing สั้น ๆ ว่า P2P
  จากในรูปเมื่อทุกคนเข้าสู่ระบบที่สามารถติดต่อกันได้แล้ว
ผู้ใช้แต่ละรายก็จะสามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูล ไฟล์เอกสาร หรือโปรแกรมของกันและกันได้
ซึ่งเมื่อผู้ใช้แต่ละรายสามารถเข้าถึงไฟล์ หรือโปรแกรมดังกล่าวได้แล้ว
ก็สามารถที่จะดาว์นโหลดข้อมูลหรือโปรแกรมต่าง ๆ ไปเป็นของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็น       MP3 เกม
ภาพยนตร์ หนังสือ คู่มือต่าง ๆเป็นต้น.ส่วนการที่จะเข้าไปถึงข้อมูลของผู้อื่นได้เพียงใดนั้นก็แล้วแต่
P2P แต่ละอัน หรือแต่ละโปรแกรม

         สาหรับโปรแกรม                             P2P
ที่ได้รับความนิยมจากการจัดลาดับของหนังสือวารสารอินเตอร์เน็ตในฝรั่งเศสล่าสุดเรียงตามความนิย
มดังนี้
 1.        KaZaA
          2. Overnet (eDonkey)
          3. WINMX
          4. Bit Torrent
          5. eCHANBLARD(eMULE)

          จากการทดสอบพบว่าโปรแกรมแต่ละตัวมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
      โปรแกรม        ระบบค้นหา ความเร็วในการโหลด    ปัญหาไวรัสและ        ความเห็น
                                    spyware
      KaZaA         เร็ว-ใช้ง่าย    เร็ว      มี + ไฟล์ปลอม   เวอร์ชั่น lite จะพบปัญหาน้อยกว่า
   Overnet (eDonkey)         เร็ว    ปานกลาง     มี spyware มาก           -
      WINMX            เร็ว     เร็ว         ไม่มี    ไฟล์ยังน้อยเมื่อเทียบกับ KaZaA
     Bit Torrent         ไม่มี    เร็วที่สุด       ไม่มี     มีเวอร์ชั่นพัฒนาโดยคนไทย
 eCHANBLARD(eMULE)           มี     ช้ามาก       ไฟล์ปลอม         การโหลดช้ามาก

          ในที่นี้จะขอกล่าวถึง         KaZaA เพราะได้ชื่อว่าเป็น                P2P
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่นิยมของนักท่องเน็ตสะสมของฟรีทั้งหลาย
P2P: ความท้าทายใหม่ของกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี www.lawreform.go.th (2547)   3
และเป็นโปรแกรมที่มีคาพิพากษาของศาลสูงเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วซึ่งจะเป็นประเด็นในการพูดคุยกัน
ในวันนี้
เกี่ยวกับ KaZaA

          KaZaA เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดย Sharman Networks Sharman Networks
Limited ที่ตั้งขึ้นในปี 2002 มีสานักงานใหญ่อยู่ที่   Sydney    ประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งในเวบทางการของโปรแกรมได้โฆษณาว่ามีการดาว์นโหลดถึง 1.9 ล้านในแต่ละสัปดาห์
โดยปัจจุบันเวบทางการอยู่ที่ http://www.kazaa.com/us/index.htm

  ผู้ที่ต้องการใช้สามารถดาว์นโหลดโปรแกรมได้ที่เวบดังกล่าว
โดยตัวโปรแกรมจะมีทั้งแบบให้ใช้ฟรี และแบบที่ต้องซื้อ ในแบบให้ใช้ฟรีนั้น
ปกติจะมีโฆษณาแทรกมาที่ตัวโปรแกรมดาว์นโหลดด้วย
และระบบบางระบบที่เป็นระบบอานวยความสะด้วยจะถูกตัดออกไป อย่างไรก็ดี
มีนักพัฒนาโปรแกรมได้พัฒนาตัว                                   lite
ขึ้นมาโดยในโปรแกรมดังกล่าวจะตัดโฆษณาและเพิ่มระบบอานวยความสะดวกต่าง ๆ เข้ามา
โดยสามารถหาดาว์นโหลดได้จากเวบอื่น ๆที่เปิดให้ดาว์นโหลด นอกจากนี้ยังมีตัวเสริมหรือ      Plug In
อื่น ๆ อีกมาก เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการทางานของระบบ

 โดยที่โปรแกรม         KaZaA นี้จะทาให้เครื่องที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย
(อินเตอร์เน็ต) สามารถมองเห็นไฟล์ของผู้ที่มีโปรแกรม           KaZaA เหมือนกัน
และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวมาเก็บไว้ใช้ได้ ในขณะเดียวกันผู้มีโปรแกร     ม KaZaA
ก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์หรือโปรแกรมที่เราต้องการแบ่งปันได้เช่นกัน

         ส่วนวิธีใช้นั้น เมื่อทาการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
โปรแกรมจะถามถึงไฟล์ที่เราต้องการแลกเปลี่ยน
โดยการกาหนดอาจเลือกแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือโปรแกรมทั้งหมดที่เรามีอยู่
หรือกาหนดให้แลกเปลี่ยนเพียงบางส่วนได้
(โดยการระบุโฟลเดอร์หรือตาแหน่งที่อยู่ของไฟล์ที่ต้องการแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น)
เมื่อทาการติดตั้งและเลือกตาแหน่งแลกเปลี่ยนไฟล์แล้ว (ในกรณีที่มีระบบป้องกันอื่น ๆ เช่น
Firewall ต้องระบุให้โปรแกรม
KaZaAติดต่อเครือข่ายจึงจะสามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นในระบบอินเตอร์เน็ตได้)
ผู้ใช้ก็สามารถที่จะเปิดโปรแกรมขึ้นใช้งานได้
P2P: ความท้าทายใหม่ของกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี www.lawreform.go.th (2547)   4
          การค้นหาไฟล์                            KaZaA
จะมีระบบการค้นหาไฟล์ที่มีประสิทธิภาพสูงและถ้าหากต้องการให้มีการเชื่อมโยงการค้นหากับ
google ก็สามารถทาได้ด้วย ซึ่งระบบการค้นหาไฟล์ของ                    KaZaA
นี้นับได้ว่าเป็นจุดแข็งของโปรแกรมนี้เพราะสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว และจานวนมาก
(ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีจานวนผู้ใช้โปรแกรมนี้จานวนมากทาให้จานวนไฟล์ที่นามาแบ่งปันกันมีจานว
นที่มากขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน)


 เมื่อเลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการจะค้นหาแล้วระบบก็จะตรวจสอบจากไฟล์ของผู้ใช้โปรแกรม
KaZaA            รายอื่นที่ออนไลน์และเปิดโปรแกรมนี้อยู่ เมื่อ            KaZaA
พบไฟล์ที่ต้องการก็จะแสดงชื่อไฟล์พร้อมทั้งรายละเอียด เช่น ขนาดไฟล์
จานวนผู้ที่เราสามารถดาว์นโหลดได้ ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล
และเวลาที่ต้องใช้ในการดาว์นโหลดโดยประมาณ เป็นต้น
          การเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ เมื่อเลือกได้แล้วก็ดับเบิ้ลคลิ้กที่ไฟล์ที่ต้องการ
ระบบก็จะเริ่มการดาวน์โหลดไฟล์จากเครื่องของผู้ใช้รายอื่นโดยตรง โดยใน 1
ไฟล์อาจจะดาวน์โหลดจากผู้ใช้อื่นหลายคนพร้อม ๆ กัน (ขึ้นอยู่กับจานวนของผู้ที่มีไฟล์ที่เราต้องการ
และจานวนที่ KaZaA ตรวจพบ) ในการดาวน์โหลดครั้งหนึ่ง ๆ สามารถดาวน์โหลดไฟล์พร้อม ๆ
กันได้หลายไฟล์ โดย KaZaA จะแสดงให้เห็นว่าเราดาวน์โหลดจากผู้ใช้            KaZaA รายใดบ้าง
(ปกติจะใช้ชื่อปลอมกันทั้งนั้น) และแสดงปริมาณการดาวน์โหลด ความเร็ว
เวลาที่เหลือจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จสิ้น อย่างไรก็ดี หากมีการหยุดดาวน์โหลดไฟล์ก่อนที่จะเสร็จสิ้น
ผู้ใช้สามารถกลับมาดาวน์โหลดไฟล์ต่อได้จากจุดที่หยุดไปโดยไม่ต้องเริ่มต้นโหลดใหม่
โดยระบบจะค้นหาแหล่งข้อมูลใหม่มาต่อไฟล์ให้ซึ่งอาจจะไม่ได้ดาวน์โหลดจากผู้ที่ให้ดาวน์โหลดรายเ
ดิม เนื่องจากผู้ที่ให้ดาวน์โหลด (ผู้ที่ใช้ KaZaA) รายนั้นอาจออกจากระบบเครือข่ายไปแล้ว

       จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ใช้ทาการแบ่งปันไฟล์กันโดย
“ดาวน์โหลดกันเองโดยตรง ” เพียงแต่อาศัยเครื่องมือที่เรียกว่าระบบ P2P ซึ่งในที่นี้คือโปรแกรม
KaZaA นั้นเอง

ประเด็นทางกฎหมายตามคาพิพากษา


 ในส่วนของประเด็นในทางกฎหมายนี้จะเริ่มพิจารณาถึงกฎหมายและคาพิพากษาของศาลในค
ดีดังกล่าว แล้วจึงวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดจากคาพิพากษานั้น ๆ ต่อไป

          ในส่วนของหลักกฎหมายและคาพิพากษานั้น มีปัญหาข้อกฎหมายในสองส่วน
ส่วนแรก
P2P: ความท้าทายใหม่ของกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี www.lawreform.go.th (2547)  5
จะเป็นประเด็นปัญหาประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวกับเรื่องการถอดระบบป้องกันการทาซ้าโปรแกรมออก(       dé
plombage) และส่วนที่สองคาพิพากษาในคดีเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูล หรือไฟล์

          สาหรับประเด็นปัญหาเรื่องการถอดระบบป้องกันการทาซ้าโปรแกรมออก
(                                        déplombage)
เป็น ประเด็นที่ประเทศฝรั่งเศสมีข้อถกเถียงกันมาตลอดว่าควรจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่
แม้จะมีคาพิพากษาวางหลักออกมาแล้วก็ตาม ทั้งนี้
เนื่องจากผู้ผลิตเห็นว่าควรมีกฎหมายกาหนดโทษกับผู้ที่ทาซ้าโปรแกรม
ส่วนทางผู้ใช้ก็ยังเห็นว่าจาเป็นที่จะต้องมีการทาซ้าโปรแกรมบางกรณี เช่น
กรณีทีต้องมีการสารองข้อมูลเพื่อนากลับมาใช้เมื่อระบบเสียหาย
(ซึ่งในกรณีการสารองข้อมูลในกรณีเช่นนี้กฎหมายก็ได้รับรองไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถทาได้)
โดยในเรื่องนี้ในปี ค.ศ. 1989 ศาลอุทธรณ์แห่งนครปารีสถือว่า
การถอดระบบป้องกันการทาซ้าโปรแกรมออก ( déplombage) สามารถทาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
( licite) เนื่องจาก ผลของการทาดังกล่าวเกิดขึ้นกับคาสั่งบางส่วนเท่านั้น  “ไม่ได้มีการทาซ้า ”
และไม่ใช่อย่างเดียวกันกับการทาของปลอม( contrefaçon) (CA Paris, 13e ch., 2 mars 1989 :
“...ลาพังการทาให้ระบบการป้องกันของโปรแกรมไม่สามารถใช้ได้ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทาปล
อมตามกฎหมายที่บังคับอยู่ปัจจุบัน”) อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
โดยการแก้ไขครั้งหลังสุดได้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์มาบัญญัติไว้ใน Code de la propriété
intellectuelle    และได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง ถอดระบบป้องกันการทาซ้าโปรแกรมออก
( déplombage) ไว้ในมาตรา            L.              122-6-2 ไว้ว่า
“โปรแกรมถอดระบบป้องกันหรือที่ทาให้ระบบป้องกันใช้งานไม่ได้
จะต้องระบุในคาโฆษณาและคู่มือการใช้ว่า
การนาโปรแกรมไปใช้อย่างผิดกฎหมายจะต้องถูกลงโทษในฐานปลอมแปลง”


 ถึงแม้ว่ามาตราดังกล่าวจะไม่ได้กาหนดว่าการถอดระบบป้องกันการทาซ้าโปรแกรมออก
( déplombage) เป็นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม
แต่การที่มาตราดังกล่าวกาหนดความผิดไว้เฉพาะ     “การนาโปรแกรมไปใช้อย่างผิดกฎหมาย   ”
ทาให้นักกฎหมายฝรั่งเศสตีความว่าจะต้องมีกรณีที่เป็นการนาโปรแกรมดังกล่าวไปใช้อย่างไม่ผิดกฎห
มายด้วย
ประกอบกับเมื่อย้อนไปพิจารณาตามเจตนารมณ์ของผู้ยกร่างกฎหมายนี้ที่ไม่ได้นาหลักการตามมาตรา
7 ของแนวทางของสหภาพยุโรป            ( directive communautaire) ปี ค.ศ. 1991
P2P: ความท้าทายใหม่ของกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี www.lawreform.go.th (2547)  6
ที่กาหนดให้ลงโทษการถอดระบบป้องกันการทาซ้าโปรแกรมออก (           déplombage)
มาบัญญัติไว้อย่างประเทศสมาชิกอื่น
ทาให้นักกฎหมายฝรั่งเศสเชื่อว่ากฎหมายนี้ได้ยืนหยัดหลักการเดิมตามคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์นค
รปารีสข้างต้นที่ว่าการกระทาดังกล่าวไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้
(โดยเฉพาะผู้กระทาจะถูกลงโทษ
ก็ต่อเมื่อการกระทานั้นเป็นความผิดตามองค์ประกอบความผิดฐานอื่น)(ดู Frédéric Sardain,Du
déplombage aux logiciels peer-to-peer: l'histoire sans fin? (à propos de l'arrêt KaZaA),
RD n°5, 2004, p.330-331)

          เมื่อปัจจุบันเป็นที่ยุติแล้วว่าการถอดระบบป้องกันการทาซ้าโปรแกรมออก
( déplombage) สามารถทาได้โดยไม่ผิดกฎหมายตามกฎหมายฝรั่งเศส ปัญหาที่ตามมาก็คือ
เมื่อผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีโปรแกรม          P2P สามารถต่อกับผู้ใช้     P2P
รายอื่นเพื่อโหลดโปรแกรมที่ถอดระบบป้องกันการทาซ้าโปรแกรมออกแล้วและนามาติดตั้งใหม่ได้
กรณีเช่นนี้กฎหมายจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้มีลิขสิทธิ์อย่างไร

        ในกรณีเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูล หรือไฟล์ต่าง ๆ
นั้นศาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้พิพากษาลงโทษผู้ผลิตโปรแกรม                 Napster
ที่เป็นโปรแกรมในการแบ่งปันข้อมูล หรือไฟล์ว่ามีความผิดตามกฎหมาย (239 F3d 1004, 9th
Cir.2001)    อย่างไรก็ดี กรณีโปรแกรม Napster นั้นต่างไปจากกรณีของ       P2P กล่าวคือ
ระบบโปรแกรมของ                                     Napster
นั้นจะมีระบบทางเทคนิคแบบรวมศูนย์ในการควบคุมและดาเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์ด้วยระ
บบ “supernodes” (หรือที่เรียกว่า “super nœuds” เป็นระบบที่ผู้ใช้จะนาข้อมูลต่าง ๆ ไปรวมไว้ที่
server แล้วเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจะเป็นคนดูแลดาเนินการนาสู่เครือข่าย Fast Track ต่อไป) ส่วนระบบ
P2P ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าเป็นระบบที่ผู้ใช้แต่ละรายดาเนินการแลกเปลี่ยน (ดาว์นโหลด)
ไฟล์จากกันและกันเอง ซึ่งเป็นระบบ protocol MFTP ของเครือข่ายแบบ Fast Track

         ดังนั้น กรณีของ P2P จึงเป็นกรณีที่ต่างออกไป โดยบริษัท        Buma-Stemra
ซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายเพลงรายใหญ่ได้ยื่นฟ้องผู้ผลิตโปรแกรม                 KaZaA
ต่อศาลที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ขอให้หยุดการเผยแพร่โปรแกรม                   KaZaA
ห้ามพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวต่อ
และขอให้ควบคุมการแลกเปลี่ยนโปรแกรมให้เป็นไปตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ต่อมา
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2002 ศาลอุทธรณ์ของเมืองอัมสเตอร์ดัมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
โดยที่ทางเทคนิค                                      KaZaA
ไม่สามารถควบคุมการบรรจุไฟล์เพื่อให้ดาวน์โหลดได้เนื่องจากเป็นเรื่องของผู้ใช้แต่ละคนจะเลือกไฟล์
ที่ต้องการแลกเปลี่ยนที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละรายเอง ดังนั้น จึงเห็นว่า   KaZaA
ไม่ต้องรับผิดจากการใช้โปรแกรมของตนในทางที่ผิดกฎหมาย (        [2002]    EIPR   N-130)
P2P: ความท้าทายใหม่ของกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี www.lawreform.go.th (2547)  7
(ซึ่งต่อมาในประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่ 25 เมษายน ค.ศ.2003 ศาลอุทธรณ์ของ District central de
Californie ได้มีคาพิพากษาไปในทางเดียวกัน)
และในที่สุดศาลสูงของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มีคาพิพากษาในคดีนี้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.
2003 โดยได้พิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โดยให้เหตุผลเดียวกัน

  ถือได้ว่าเป็นชัยชนะของผู้พัฒนาโปรแกรม            KaZaA ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ซึ่งจากคาพิพากษาจะเห็นได้ว่านักกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ได้มุ่งเน้นกรณีที่ผู้ใช้นาโปรแกรมผิดกฎห
มายมาใช้มากกว่าการนาโปรแกรมมาแจกจ่ายกัน
ซึ่งในความเป็นจริงนักกฎหมายในยุโรปก็คาดได้ว่าคาพิพากษาจะออกมาเช่นนั้นเมื่อพิจารณาจากแนว
ทางคาพิพากษาที่ผ่านมาของประเทศในยุโรปเรื่อง การถอดระบบป้องการการทาซ้า
หรือคาตัดสินในประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่อง “การมีส่วนทาให้เสียหาย”

  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของนักกฎหมายนั้นเห็นว่า
เมื่อการถอดระบบป้องการการทาซ้าไม่ผิดกฎหมายโดยตัวของมันเอง (เพราะไม่ใช่การทาปลอม)
และโปรแกรม      P2P ก็ไม่ใช่โปรแกรมที่ผิดกฎหมายด้วยตัวของมันเองเช่นกัน
(เพราะสามารถใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือโปรแกรมที่ถูกกฎหมายอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น
โปรแกรมที่ให้ใช้ฟรี เป็นต้น )ได้สร้างปัญหาในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
หากศาลสูงของประเทศต่าง ๆ
รับแนวคาพิพากษาดังกล่าวของประเทศเนเธอร์แลนด์มาเป็นหลักในประเทศของตนแล้ว
ผู้ทรงสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก็อาจมีภาระในการที่จะรักษาสิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น
เพราะเมื่อการแจกจ่ายโปรแกรมของ                              P2P
ไม่ผิดกฎหมายแล้วการที่จะต้องไปดาเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ที่ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ผิดกฎหมายไป
ซึ่งอยู่กระจายทั่วไปก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นอันมากและไม่มีหลักประกันว่าจะชนะในทุกคดี

 นอกจากนี้
คาพิพากษาของศาลสูงดังกล่าวก็เหมือนกับการเปิดทางให้กับผู้ปลอมแปลงสมัครเล่น
โดยทุกวันนี้ผู้ผลิตไฟล์ MP3      (ไฟล์เสียงประเภทหนึ่งที่ดัดแปลงจากไฟล์เพลง
ทาให้ให้ไฟล์มีขนาดเล็กสามารถจัดเก็บไว้ได้จานวนมากและสามารถดาวน์โหลดได้เร็วขึ้น)     หรือ
DivX(ไฟล์ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจาก     VCD หรือ DVDเป็นต้น เพื่อให้ใช้ดูได้ในทุกพื้นที่ ( all
zone)และสามารถดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็ว)ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจานวนมาก


         ในประเด็นนี้ ดร.        Frédéric Sardain แสดงความเห็นไว้ว่า
แม้ในการพิจารณาคดีของศาลเนเธอร์แลนด์ดังกล่าวจะได้ความว่าโปรแกรม           P2P
สามารถนามาใช้ประโยชน์ในกรณีตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอสังหา
ริมทรัพย์ หรือกรณีการแลกเปลี่ยนภาพถ่ายของช่างภาพอิสระก็ตาม
แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่า ผู้ใช้โปรแกรม                   P2P
P2P: ความท้าทายใหม่ของกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี www.lawreform.go.th (2547)  8
ส่วนมากมีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนไฟล์ที่ผิดกฎหมาย
หรือไฟล์โปรแกรมที่ถอดระบบป้องกันการทาซ้าแล้ว (ซึ่งจากการนี้ทาให้ผู้ผลิตเพลง
ภาพยนตร์และโปรแกรมสูญรายได้เป็นจานวนมาก ) และหากจากสถิติข้างต้นชี้ให้เห็นว่า      P2P
เป็นต้นเหตุให้เกิดการกระทาที่ผิดกฎหมายอย่างมากมายขนาดนี้แล้ว
เราจะสามารถวินิจฉัยได้หรือไม่ว่ากรณีนี้เป็นกรณีเช่นเดียวกับ         “ผู้สนับสนุน ”
โดยเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ให้กระทาความผิด ซึ่งตามแนวทางนี้ได้มีคาพิพากษาไว้ในกรณีของการทา
link โดยศาลไม่ได้ลงโทษในฐานกระทาความผิดปลอมแปลง แต่ลงโทษผู้ทาในฐานะผู้สนับสนุน(ดู
F.Sardain "Liens hypertextes", J.-CI. Communication., Fasc. 4730, 2003, n°23)

          นอกจากนี้ดร.              Frédéric             Sardain
ยังแสดงความห่วงใยกรณีการเข้ามาดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผ่านโปรแกรม            P2P ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม
ในเรื่องนี้ได้มีความพยายามที่จะยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนนี้แล้ว
และตามคาพิพากษาของ      CA District of Columbia วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2003
ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่สามารถเปิดเผยชื่อของผู้ใช้บริการที่คาดว่าเป็นผู้ล้วงข้อมูล
(hacker(E.) : piratage(F.))กับ RIAA

         ในเรื่องของโปรแกรม       P2P นี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไป
เพราะในปัจจุบันผู้ประกอบการได้พยายามทาทุกวิถีทางที่จะสกัดกั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือโปรแกร
มดังกล่าว
โดยทางกฎหมายในฝรั่งเศสได้พยายามเสนอร่างกฎหมายให้การถอดระบบป้องกันการทาซ้าโปรแกรม
ออก (déplombage) เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย (ในร่างกฎหมายวรรคแรกของร่างมาตรา L.331-
5) ซึ่งน่าติดตามว่าหากการถอดระบบป้องกันการทาซ้าออกแล้ว
แม้จะดาวน์โหลดโปรแกรมหรือข้อมูลต่าง ๆ ไปได้แต่จะไม่สามารถนาไปใช้งานได้
ผลการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์จะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ เพราะในปัจจุบันแม้ระบบ
P2Pจะพบปรากฎการณ์ไวรัสระบาดในระบบ P2P และมีการออกข่าวเกี่ยวกับไวรัสในระบบ          P2P
ก็ตามแต่จานวนผู้ใช้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจาก
เป็นวิธีที่สามารถใช้โปรแกรมได้โดยไม่ต้องซื้อนั่นเอง

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:223
posted:2/18/2010
language:Thai
pages:8
Jun Wang Jun Wang Dr
About Some of Those documents come from internet for research purpose,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail vixychina@gmail.com.Thank you!