DUNG DÒCH KHOAN VAØ XI MAÊNG Maõ soá MH

Document Sample
DUNG DÒCH KHOAN VAØ XI MAÊNG Maõ soá MH Powered By Docstoc
					Khoa: Kyõ thuaät Ñòa chaát Daàu khí                     Tp.HCM, ngaøy 24/03/2005
Boä moân: Khoan vaø Khai thaùc Daàu khí
                                      Ñeà cöông Moân hoïc


            DUNG DÒCH KHOAN VAØ XI MAÊNG
              Maõ soá MH: 300010

- Soá tín chæ:     : 2(2.1.4)                     TCHP:
- Soá tieát   - Toång: 42 LT: 28 BT: 14       TN:      ÑA:     BTL:
- Ngaønh (CTÑT)     + Khoan vaø khai thaùc daàu khí
- Ñaùnh giaù      : Ñieåm thöù 1: 20% Kieåm tra vieát giöõa kyø (60’)
            : Ñieåm thöù 2: 80% Thi vieát cuoái kyø (90’)
- Moân tieân quyeát   :                   MS:
- Moân hoïc tröôùc   : Cô sôû khoan vaø khai thaùc daàu khí MS: 300002
- Moân song haønh    : Coâng ngheä khoan daàu khí      MS: 300008
 - Ghi chuù khaùc    :
Noäi dung toùm taét moân hoïc:
    Moân hoïc naøy cung caáp cho sinh vieân moät soá kieán thöùc veà dung dòch khoan vaø xi maêng
ñeå phuïc vuï cho coâng taùc khoan. Moân hoïc goàm hai phaàn:
  A. Dung dòch khoan:
      Phaàn naøy seõ trình baøy veà caùc khaùi nieäm, tính chaát, caùc thoâng soá cô baûn cuûa dung dòch
khoan, caùc gia coâng hoùa hoïc chuùng. Caùch röõa loã khoan baèng nöôùc laõ vaø caùc dung dòch töï
nhieân. Caùc loaïi dung dòch duøng trong ñieàu kieän phöùc taïp. Caùch laøm saïch dung dòch cuõng ñöôïc
ñeà caäp trong phaàn naøy.
  B. Xi maêng:
       Phaàn naøy chæ trình baøy caùc tính chaát cô baûn cuûa xi maêng, caùch choïn vöõa xi
  maêng, caùc nguyeân taéc cuûa phöông phaùp traùm xi maêng.
Course outline:
             DRILLING FLUID AND CEMENT
    This course will provide students some knowledge of drilling fluid and cements. This
course comprises two parts:
  A. Drilling fluid:
   This topic will deal with concepts, characteristics and parameters of drilling fluid,
mixing drilling fluid. Using water and inorganic fluid as drilling fluid. Drilling fluid in
complex conditions. Solids controls.
  B. Cementing:
    This part presents all basic characteristics of cement, cement selection and methods of
cementing a well.
Taøi lieäu tham khaûo:
[1]    Trinh Huu Tuan: “Drilling Fluid and Cement”, VNU Publishing House 2003.
[2]    Le Phuoc Hao: Drilling Engineering, Education, 1995
[3]   Drilling fluids, Solids Control and Hydraulics, Smith International, 1990


                          181
[4]     A. Bourgoyne, K. Millheim, M. Chenevrert, F. Young: Applied Drilling Engineering,
      Society of Petroleum Engineers, 1991
[5]     Owightk. Smith: Cementing Rechardson, TX 1990.
Noäi dung chi tieát:
  Tuaàn                  Noäi dung                Taøi lieäu  Ghi chuù
        A. DUNG DÒCH KHOAN                          [1,2,3,4]   Giôùi
        CHÖÔNG 1:                                     Thieäu,
             KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ RÖÛA LOÃ KHOAN                   Giaûng
        1.1. Lòch söû phaùt trieån vaø söû duïng caùc loaïi dung dòch vaøo
           coâng taùc khoan
        1.2. Chöùc naêng cuûa dung dòch khoan
         1.2.1. Naâng muøn khoan
         1.2.2. Giöõ muøn khoan ôû traïng thaùi lô löõng khi ngöng tuaàn
             hoaøn
         1.2.3. Laøm maùt duïng cuï khoan vaø giaûm ma saùt boä khoan
             cuï
         1.2.4. Gia coá thaønh gieáng khoan
   1-2     1.2.5. Truyeàn taûi coâng suaát cho ñoäng cô ñaùy
         1.2.6. Khoáng cheá caùc chaát loûng töø væa
         1.2.7. Dung dòch khoan taùc ñoäng nhö laø thoâng soá khoan
         1.2.8. Truyeàn thoâng tin ñòa chaát leân maët ñaát
        1.3. Caùc phöông phaùp röûa loã khoan
         1.3.1. Phöông phaùp röûa thuaän
         1.3.2. Phöông phaùp röûa nghòch
        1.4. Caùc chaát ñeå röûa loã khoan
         1.4.1. Dung dòch seùt
         1.4.2. Nöôùc laõ
         1.4.3. Dung dòch nhuõ töông seùt
         1.4.4. Dung dòch goác daàu
         1.4.5. Dung dòch muoái baûo hoøa
        CHÖÔNG 2:                              [1,2,3,4]  Giaûng, Töï
                     DUNG DÒCH SEÙT                       Ñoïc
        2.1. Ñaát seùt vaø caùc tính chaát cuûa chuùng
          2.1.1. Söï hình thaønh vaø phaân loaïi
          2.1.2. Thaønh phaàn, caáu taïo vaø tính chaát cuûa seùt
        2.2. Dung dòch seùt
          2.2.1. Khaùi nieäm veà dung dòch
          2.2.2. Heä phaân taùn
          2.2.3. Dung dòch seùt
   3-4-5
        2.3. Caùc thoâng soá cô baûn cuûa dung dòch seùt
          2.3.1. Troïng löôïng rieâng
          2.3.2. Ñoä nhôùt
          2.3.3. Ñoä thaûi nöôùc
          2.3.4. Öùng suaát tröôït tónh
          2.3.5. Ñoä oån ñònh
          2.3.6. Haøm löôïng caùt
          2.3.7. Ñoä laéng ngaøy ñeâm
          2.3.8. Ñoä pH


                            182
      2.3.9. Ñoä cöùng
    2.4. Ñieàu cheá dung dòch seùt
      2.4.1. Choïn nguyeân lieäu
      2.4.2. Tính toaùn ñeå ñieàu cheá dung dòch seùt
      2.4.3. Ñieàu cheá dung dòch seùt
      2.4.4. Cung caáp dung dòch cho loã khoan
    Baøi taäp
    CHÖÔNG 3:                              [1,2,3]   Giaûng
         GIA COÂNG HOÙA HOÏC DUNG DÒCH SEÙT
    3.1. Muïc ñích
    3.2. Gia coâng caùc chaát ñieän phaân
      3.2.1. Natri Cacbonat (Na2CO3)
      3.2.2. Suùt aên da (NaOH)
      3.2.3. Thuûy tinh loûng (Na2OnSiO2)
      3.2.4. Natri phoâtphat (Na3PO4)
 6
      3.2.5. Muoái aên (NaCl)
    3.3. Gia coâng dung dòch seùt baèng caùc chaát keo baûo veä
      3.3.1. Chaát phaûn öùng kieàm than naâu
      3.3.2. Chaát phaûn öùng kieàm than buøn
      3.3.3. Baõ röôïu Sunfit
      3.3.4. Tinh boät
      3.3.5. Cacboâxy meâtin xenluloâ
    3.4. Nguyeân taéc gia coâng hoùa hoïc dung dòch seùt
    CHÖÔNG 4:                              [1,2,3,4]  Giaûng,
     DUNG DÒCH KHOAN TRONG ÑIEÀU KIEÄN PHÖÙC TAÏP                  Giôùi
    4.1. Maát dung dòch                               Thieäu
      4.1.1. Nguyeân nhaân vaø phaân loaïi hieän töôïng maát dung
         dòch
      4.1.2. Xaùc ñònh chieàu saâu vuøng maát dung dòch vaø möïc
         dung dòch trong loã khoan
      4.1.3. Caùc bieän phaùp ñeå choáng hieän töôïng maát dung dòch         Giôùi
7-8-9       khoan                                 Thieäu, Töï
    4.2. Saäp lôû thaønh loã khoan                          Ñoïc
      4.2.1. Nguyeân nhaân vaø phaân loaïi hieän töôïng saäp lôû
      4.2.2. Caùc bieän phaùp choáng hieän töôïng saäp lôû
    4.3. Daàu, khí, nöôùc vaøo loã khoan
      4.3.1. Daàu, khí vaøo loã khoan
      4.3.2. Nöôùc vaøo loã khoan
    4.4. Keït duïng cuï khoan
    Baøi taäp
    CHÖÔNG 5:                              [1,2,3]   Giôùi
              LAØM SAÏCH DUNG DÒCH                    Thieäu, Töï
    5.1. Taùch muøn khoan ra khoûi dung dòch                     Ñoïc
      5.1.1. Phöông phaùp thuûy löïc
 10    5.1.2. Phöông phaùp cô hoïc
      5.1.3. Phöông phaùp ly taâm
    5.2. Taùch khí ra khoûi dung dòch
      5.2.1. Phöông phaùp cô hoïc
      5.2.2. Phöông phaùp hoùa lyù
 11   B. XI MAÊNG                              [2,5]    Giôùi


                        183
    CHÖÔNG 6:                                  Thieäu, Töï
                XI MAÊNG PORLAND                    Ñoïc
    6.1. Khaùi nieäm chung
    6.2. Clinke
      6.2.1. Thaønh phaàn hoùa hoïc
      6.2.2. Thaønh phaàn khoaùng vaät
    6.3. Nguyeân taéc saûn xuaát
    6.4. Lyù thuyeát veà söï raén chaéc cuûa ximaêng
      6.4.1. Phaûn öùng thuûy hoùa
      6.4.2. Giaûi thích quaù trình raén chaéc cuûa ximaêng
    6.5. Ñaù ximaêng
      6.5.1. Ñoä beàn neùn
      6.5.2. Tính caùch ly
      6.5.3. Söï suy giaûm ñoä beàn ôû nhieät ñoä cao
      6.5.4. Tính khaùng sunfat
    6.6. Tính chaát cuûa ximaêng Porland
      6.6.1. Ñoä mòn
      6.6.2. Khoái löôïng rieâng
      6.6.3. Tyû soá nöôùc/ ximaêng
      6.6.4. Thôøi gian ngöng keát
      6.6.5. Tính oån ñònh theå tích
      6.6.6. Tính löu bieán
      6.6.7. Löôïng nhieät phaùt ra khi raén chaéc
      6.6.8. Cöôøng ñoä vaø maùc cuûa ximaêng
    6.7. Ximaêng ñaëc bieät
      6.7.1. Ximaêng porland raén nhanh
      6.7.2. Ximaêng porland beàn sunfat
      6.7.3. Ximaêng coù phuï gia höõu cô
      6.7.4. Ximaêng coù phuï gia voâ cô
      6.7.5. Ximaêng porland traéng vaø maøu
      6.7.6. Ximaêng aluminat
      6.7.7. Ximaêng nôû vaø ximaêng khoâng co ngoùt
    CHÖÔNG 7:                             [1,2,5]   Giôùi
       CHOÏN VÖÕA XI MAÊNG SÖÛ DUÏNG TRONG COÂNG               Thieäu, Töï
                NGHIEÄP DAÀU KHÍ                   Ñoïc
    7.1. Sô löôïc lòch söû traùm ximaêng gieáng daàu
 12   7.2. Phaân loaïi ximaêng söû duïng trong coâng nghieäp daàu khí
    7.3. Hieän töôïng ngaäm nöôùc cuûa xi maêng
    7.4. Caùc chaát phuï gia cuûa xi maêng traùm
    7.5. Chaát loûng phaân caùch
    7.6. Choïn cheá ñoä doøng chaûy
    CHÖÔNG 8:                             [1,2,5]   Giaûng
       CAÙC KYÕ THUAÄT BÔM TRAÙM XI MAÊNG GIEÁNG
                 KHOAN DAÀU KHÍ
    8.1. Muïc ñích
13-14  8.2. Traùm xi maêng moät giai ñoaïn (moät taàng)
       8.2.1. Caûi thieän caùc tính chaát cuûa dung dòch khoan
       8.2.2. Nuùt traùm döôùi
       8.2.3. Quaù trình bôm eùp vöõa
       8.2.4. Dòch chuyeån cuûa oáng choáng trong quaù trình bôm


                        184
   traùm
8.3. Traùm xi maêng nhieàu giai ñoaïn hay traùm taàng
   8.3.1. Traùm ximaêng hai giai ñoaïn thoâng thöôøng
   8.3.2. Traùm ximaêng hai giai ñoaïn lieân tuïc
   8.3.3. Traùm ximaêng ba giai ñoaïn
8.4. Traùm ximaêng coät oáng choáng löûng (OÂCL)
   8.4.1. Traùm ximaêng OÂCL moät giai ñoaïn thoâng thöôøng
   8.4.2. Traùm ximaêng OÂCL moät giai ñoaïn thoâng thöôøng
   vôùi coät ximaêng dö
   8.4.3. EÙp vöõa ximaêng OÂCL
   8.4.4. Quy trình traùm ximaêng OÂCL
8.5. EÙp ximaêng
8.6. Ñaët caùc caàu xi maêng
Baøi taäp, xem baêng video




                  185

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:11
posted:2/18/2010
language:Vietnamese
pages:5