Giay rut du toan ngan sach T6 by sagace99

VIEWS: 209 PAGES: 12

									Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
KIÊM LĨNH TIỀN MẶT
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Mẫu số C2-04/NS Niên độ: 2008 Số: …./01 TM

Đơn vị lĩnh tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: …………….. Tên CTMT: ………………………………………. Mã CTMT: ……………… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Họ tên người lĩnh tiền : LÊ THỊ THANH Giấy chứng minh nhân dân số : 273048642 Cấp ngày : 16/7/1996 Nơi cấp : Công an BR-VT NỘI DUNG THANH TOÁN
Mã nguồn

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

C 150

L 13

K 03

M 100 101 102 102

TM 01 01 01 09

Số tiền

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ:

0

Đơn vị lĩnh tiền Người nhận tiền Ngày ….. tháng 01 năm 2008 (Đã nhận đủ tiền) Kế toán trưởng Chủ tài khoản

KBNN ghi sổ và trả tiền ngày …………….. Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: …../01 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: ………….. Tên CTMT: ………………………………. Mã CTMT: ……...…… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đơn vị nhận tiền: Địa chỉ: Số tài khoản: NỘI DUNG THANH TOÁN

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Tại Ngân hàng (KBNN):
Mã nguồn

C 150

L 13

K 03

M

TM

Số tiền

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ:
Đơn vị lĩnh tiền Ngày tháng 01 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

0

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 01/6 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: ………….. Tên CTMT: ………………………………. Mã CTMT: ……...…… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: TKTG trả lương Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh BR-VT Địa chỉ: Số tài khoản: 4273.00.00.V0.00001 Tại Ngân hàng (KBNN): Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh BR-VT

NỘI DUNG THANH TOÁN
Tiền lương T6/08 Tiền công hợp đồng lao động T6 Phụ cấp chức vụ T6 Phụ cấp thâm niên vượt khung T6

Mã nguồn

C 150

L 13

K 03

M 100 101 102 102

TM 01 01 01 09

Số tiền 14,146,812 3,680,100 964,440 309,636

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ: Mười chín triệu, một trăm ngàn, chín trăm tám mươi tám đồng.
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 02 tháng 6 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

19,100,988

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 02/6 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: …………….. Tên CTMT: ………………………………………. Mã CTMT: ……………… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Địa chỉ: Số tài khoản:943.10.00.00001 Tại Ngân hàng (KBNN):Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu NỘI DUNG THANH TOÁN Trích nộp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tháng 6/08
Mã nguồn

C 150

L 13

K 03

M 100 101 102 102 106 106

TM 01 01 01 09 01 02

Số tiền 902,988 234,900 61,560 19,764 3,048,030 406,404

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ: Bốn triệu, sáu trăm bảy mươi ba ngàn, sáu trăm bốn mươi sáu đồng
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 02 tháng 6 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

4,673,646

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 03/6 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: …………….. Tên CTMT: ………………………………………. Mã CTMT: ……………… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Địa chỉ: Số tài khoản:946.03.00.00005 Tại Ngân hàng (KBNN):Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu NỘI DUNG THANH TOÁN Nộp kinh phí công đoàn T6/08
Mã nguồn

C 150

L 13

K 03

M 106

TM 03

Số tiền 406,404

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ: Bốn trăm lẻ sáu ngàn, bốn trăm lẻ bốn đồng
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 02 tháng 6 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

406,404

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 04/6 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: ………….. Tên CTMT: ………………………………. Mã CTMT: ……...…… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex (PG Bank) Địa chỉ: Số tài khoản: 007.100.393.1423 Tại Ngân hàng (KBNN): Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh NỘI DUNG THANH TOÁN Mã nguồn C L K M TM Số tiền Liên hiệp hữu nghị trả tiền cho 150 13 03 109 03 7,250,000 cửa hàng Xăng dầu số 2 BR-VT (Hđơn số 174185 ngày 16/6/08)

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ: Bảy triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẳn.
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 17 tháng 6 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

7,250,000

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 05/6 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: ………….. Tên CTMT: ………………………………. Mã CTMT: ……...…… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: Bưu điện thành phố Vũng Tàu Địa chỉ: Số tài khoản: 102010000342843 Tại Ngân hàng (KBNN): Công thương tỉnh BR-VT NỘI DUNG THANH TOÁN Mã nguồn Cước phí bưu chính (HĐơn số 006570 ngày 30/4/08) C 150 L 13 K 03 M 111 TM 03 Số tiền 95,496

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ: Chín mươi lăm ngàn, bốn trăm chín mươi sáu đồng.
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 17 tháng 6 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

95,496

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 06/6 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: ………….. Tên CTMT: ………………………………. Mã CTMT: ……...…… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: Cty TNHH TRỊNH MẠNH THẮNG Địa chỉ: Số tài khoản: 008.100.007995.2 Tại Ngân hàng (KBNN): Ngoại thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu NỘI DUNG THANH TOÁN Mã nguồn Vé máy bay dự Hội nghị, Đại hội -HĐơn số 03180 ngày 11/01/08 -HĐơn số 03406 ngày 26/02/08 Ông PHẠM QUANG DUY Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị C 150 L 13 K 03 M 113 TM 01 Số tiền 6,120,000

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ: Sáu triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng chẳn
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 17 tháng 6 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

6,120,000

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 07/6 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: ………….. Tên CTMT: ………………………………. Mã CTMT: ……...…… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: Cty TNHH TRỊNH MẠNH THẮNG Địa chỉ: Số tài khoản: 008.100.007995.2 Tại Ngân hàng (KBNN): Ngoại thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu NỘI DUNG THANH TOÁN Mã nguồn Vé máy bay dự Hội nghị -HĐơn số 03202 ngày 16/01/08 Ông TẠ VĂN SINH Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh C 150 L 13 K 03 M 113 TM 01 Số tiền 3,060,000

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ: Ba triệu, không trăm sáu mươi ngàn đồng chẳn
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 17 tháng 6 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

3,060,000

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 08/6 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: ………….. Tên CTMT: ………………………………. Mã CTMT: ……...…… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: Cty TNHH TRỊNH MẠNH THẮNG Địa chỉ: Số tài khoản: 008.100.007995.2 Tại Ngân hàng (KBNN): Ngoại thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu NỘI DUNG THANH TOÁN Mã nguồn Vé máy bay dự Hội nghị -HĐơn số 03200870 ngày 18/3/08 Ông LÊ XUÂN QuỲNH Phó Chủ tịch Hội hữu nghị VN-Cuba tỉnh C 150 L 13 K 03 M 113 TM 01 Số tiền 3,261,000

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ: Ba triệu, hai trăm sáu mươi mốt ngàn đồng.
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 17 tháng 6 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

3,261,000

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 09/6 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: ………….. Tên CTMT: ………………………………. Mã CTMT: ……...…… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: Công ty TNHH Tòan Cầu Địa chỉ: Số tài khoản: 32391919 Tại Ngân hàng (KBNN): Thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Vũng Tàu NỘI DUNG THANH TOÁN Mã nguồn C L K M TM Số tiền Mua phụ tùng thay thế máy vi tính 150 13 03 117 07 936,000 (HĐơn số 0123757 ngày 27/5/08)

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ: Chín trăm ba mươi sáu ngàn đồng.
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 17 tháng 6 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

936,000

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 10/6 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: ………….. Tên CTMT: ………………………………. Mã CTMT: ……...…… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: Công ty cổ phần Khách sạn du lịch Tháng Mười Địa chỉ: Số tài khoản: 008.100.000.301.7 Tại Ngân hàng (KBNN): Ngoại thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu NỘI DUNG THANH TOÁN Mã nguồn Tiếp Đoàn Tổng lãnh sự Úc (Hóa đơn số 004032 ngày 18/4/08) C 150 L 13 K 03 M 119 TM 99 Số tiền 3,098,865

Cộng:

3,098,865

Tổng số tiền ghi bằng chữ: Ba triệu, không trăm chín mươi tám ngàn, tám trăm sáu mươi lăm đồng.
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 17 tháng 6 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc


								
To top