Docstoc

Giay rut du toan ngan sach T10

Document Sample
Giay rut du toan ngan sach T10 Powered By Docstoc
					Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
KIÊM LĨNH TIỀN MẶT
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Mẫu số C2-04/NS Niên độ: 2008 Số: …./01 TM

Đơn vị lĩnh tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: …………….. Tên CTMT: ………………………………………. Mã CTMT: ……………… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Họ tên người lĩnh tiền : LÊ THỊ THANH Giấy chứng minh nhân dân số : 273048642 Cấp ngày : 16/7/1996 Nơi cấp : Công an BR-VT NỘI DUNG THANH TOÁN
Mã nguồn

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

C 150

L 13

K 03

M 100 101 102 102

TM 01 01 01 09

Số tiền

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ:

0

Đơn vị lĩnh tiền Người nhận tiền Ngày ….. tháng 01 năm 2008 (Đã nhận đủ tiền) Kế toán trưởng Chủ tài khoản

KBNN ghi sổ và trả tiền ngày …………….. Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: …../01 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: ………….. Tên CTMT: ………………………………. Mã CTMT: ……...…… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đơn vị nhận tiền: Địa chỉ: Số tài khoản: NỘI DUNG THANH TOÁN

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Tại Ngân hàng (KBNN):
Mã nguồn

C 150

L 13

K 03

M

TM

Số tiền

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ:
Đơn vị lĩnh tiền Ngày tháng 01 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

0

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 01/10 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: ………….. Tên CTMT: ………………………………. Mã CTMT: ……...…… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: TKTG trả lương Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh BR-VT Địa chỉ: Số tài khoản: 4273.00.00.V0.00001 Tại Ngân hàng (KBNN): Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh BR-VT

NỘI DUNG THANH TOÁN
Tiền lương T109/08 Tiền công hợp đồng lao động T10 Phụ cấp chức vụ T10 Phụ cấp thâm niên vượt khung T10

Mã nguồn

C 150

L 13

K 03

M 100 101 102 102

TM 01 01 01 09

Số tiền 14,146,812 3,680,100 964,440 329,940

Cộng:

19,121,292

Tổng số tiền ghi bằng chữ: Mười chín triệu, một trăm hai mươi mốt ngàn, hai trăm chín mươi hai đồng.
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 01 tháng 10 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 02/10 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: …………….. Tên CTMT: ………………………………………. Mã CTMT: ……………… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Địa chỉ: Số tài khoản: 943.10.00.00001 Tại Ngân hàng (KBNN):Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu NỘI DUNG THANH TOÁN Trích nộp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tháng 10/08
Mã nguồn

C 150

L 13

K 03

M 100 101 102 102 106 106

TM 01 01 01 09 01 02

Số tiền 902,988 234,900 61,560 21,060 3,051,270 406,836

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ: Bốn triệu, sáu trăm bảy mươi tám ngàn, sáu trăm mười bốn đồng.
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 01 tháng 10 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

4,678,614

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 03/10 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: …………….. Tên CTMT: ………………………………………. Mã CTMT: ……………… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Địa chỉ: Số tài khoản:946.03.00.00005 Tại Ngân hàng (KBNN):Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu NỘI DUNG THANH TOÁN Mã nguồn Nộp kinh phí công đoàn T10/08 C 150 L 13 K 03 M 106 TM 03 Số tiền 406,836

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ: Bốn trăm lẻ sáu ngàn, tám trăm ba mươi sáu đồng.
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 01 tháng 10 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

406,836

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 04/10 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: ………….. Tên CTMT: ………………………………. Mã CTMT: ……...…… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: Công ty TNHH Tòan Cầu Địa chỉ: Số tài khoản: 32391919 Tại Ngân hàng (KBNN): Thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Vũng Tàu NỘI DUNG THANH TOÁN Mã nguồn C L K M TM Số tiền Mua phụ tùng thay thế máy vi tính 150 13 03 117 07 1,305,000 (HĐơn số 0095112 ngày 18/9/08) (HĐơn số 0095113 ngày 18/9/08)

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ: Một triệu, ba trăm lẻ năm ngàn đồng chẳn.
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 01 tháng 10 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

1,305,000

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 05/10 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: ………….. Tên CTMT: ………………………………. Mã CTMT: ……...…… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: Cty TNHH TM-DV Phương An Địa chỉ: Số tài khoản: 102010000641762 Tại Ngân hàng (KBNN): Công thương Việt Nam - Chi nhánh BRVT NỘI DUNG THANH TOÁN Mã nguồn Mua báo chí quí IV/2008 (HĐơn số 0097901 ngày 08/10/08) C 150 L 13 K 03 M 111 TM 10 Số tiền 2,416,200

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ: Hai triệu, bốn trăm mười sáu ngàn, hai trăm đồng.
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 22 tháng 10 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

2,416,200

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 06/10 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: ………….. Tên CTMT: ………………………………. Mã CTMT: ……...…… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: Mai Hoàng Phượng Địa chỉ: Số tài khoản: 760.10.000096027 Tại Ngân hàng (KBNN): Đầu tư và phát triển tỉnh BR-VT NỘI DUNG THANH TOÁN Mã nguồn Mua văn phòng phẩm (Hđơn số 0060320 ngày 07/10/08) C 150 L 13 K 03 M 110 TM 01 Số tiền 573,000

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ: Năm trăm bảy mươi ba ngàn đồng chẳn.
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 22 tháng 10 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

573,000

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực nầy

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C2-05/NS

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN Niên độ: 2008 CẤP SÉC BẢO CHI Số: 07/10 CK
NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Tính chất nguồn kinh phí: không thực hiện chế độ tự chủ (01) Tạm ứng Thực chi (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo X)

Đơn vị trả tiền: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Mã số ĐVSDNS: 271715000018 Mã địa bàn: …………….. Tên CTMT: ………………………………………. Mã CTMT: ……………… Tài khoản : 311.105 Tại KBNN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK ………………… Có TK …………………

Đơn vị nhận tiền: Nguyễn Đức Toàn Địa chỉ: Số tài khoản:101010000646320 Tại Ngân hàng (KBNN):Công thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu NỘI DUNG THANH TOÁN
Mã nguồn

Sửa chữa - mua phụ tùng thay thế ôtô (Hóa đơn số 0098693 ngày 17/10/08)

C 150

L 13

K 03

M 117

TM 02

Số tiền 19,870,000

Cộng: Tổng số tiền ghi bằng chữ: Mười chín triệu, tám trăm bảy mươi ngàn ngàn đồng.
Đơn vị lĩnh tiền Ngày 22 tháng 10 năm 2008
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

19,870,000

KBNN A ghi sổ ngày ………..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày ……..
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:616
posted:11/15/2008
language:Vietnamese
pages:9