Program Geliştirme Çalışmalarına Niçin İhtiyaç Duyulmuştur by tfl42712

VIEWS: 39 PAGES: 13

									           T.C.
       MERSĠN VALĠLĠĞĠ
     Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü
 “DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi
Ödüllendirme Süreci Uygulama Yönergesi”
        MERSĠN 2010
MERSĠN ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ve ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ HĠZMETLERĠ ġUBESĠ
Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı
33130 YeniĢehir / MERSĠN

Tel     : 0324 329 14 81-84 (dahili : 201 - 124)
Fax     : 0324 327 35 18-19
Web     : http://mersin.meb.gov.tr
e-posta   : dyned33e@meb.k12.tr
        egitimogretim33@meb.gov.tr

ĠLETĠġĠM KĠġĠLERĠ     :
Erol Özdemir
Mersin Ġl Milli Eğitim ġube Müdürü
Tel     : 0324 329 14 81-84 (327)
Fax     : 0324 327 35 18-19
Web     : http://mersin.meb.gov.tr/dyned_web/index.html
E-posta   : erolozdemir33@gmail.com
M. Zahit KUTLU
DynEd Ġl Sorumlusu
Tel     : 0324 329 14 81-84 (323)
Cep     : 0 506 929 57 15
Fax     : 0324 327 35 18-19
Web     : http://mersin.meb.gov.tr/dyned_web/index.html
E-posta   : dyned33@hotmail.com
        dyned33e@meb.k12.tr
KISALTMALAR
MEB             : Milli Eğitim Bakanlığı
MEM             : Mersin Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü
ĠMEM             : Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ST              : Sınıf Temsilcisi
BTS             : Okul Bilgisayar Sorumlusu
OS              : Okul Sorumlusu
DĠT             : DynEd Ġlçe Temsilcisi
BĠK             : Bilgisayar Ġl Koordinatörü
DĠK             : DynEd Ġl Koordinatörü


TANIMLAR
Sınıf Temsilcisi       : Ġngilizce Öğretmeni / 4.5. sınıflarda Ġngilizce dersine
               giren branĢ öğretmeni yok ise Ġngilizce dersine giren
               sınıf öğretmeni

Okul Bilgisayar Sorumlusu  : BiliĢim Teknolojileri sınıfının DynEd Dil Eğitim
               Sistemi kapsamında sağlıklı iĢlemesinden sorumlu
               öğretmen

Okul Sorumlusu        : Okul müdürü tarafından seçilen, Ġngilizce Öğretmeni /
               4.5. sınıflarda Ġngilizce dersine giren branĢ öğretmeni
               yok ise Ġngilizce dersine giren sınıf öğretmeni

DynEd Ġlçe Temsilcisi    : Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kapsamı tanımlanan
               Ġlçelerdeki ilköğretim okullarında DynEd Ġngilizce Dil
               Eğitimi Sistemi‟nin verimli kullanılması için gerekli
               eğitim desteğini veren kiĢilerdir.

Bilgisayar Ġl Koordinatörü  : DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nin, ilköğretim
               okullarının bilgisayar sistemlerine kurulması ve aksaksız
               kullanılması için gerekli teknik desteği veren kiĢidir

DynEd Ġl Koordinatörü    : Millî Eğitim Bakanlıgı tarafından kapsamı tanımlanan
               Ġl dahilindeki tüm Resmi ilköğretim okullarında DynEd
               Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nin verimli kullanılması
               için gerekli eğitim desteğini veren kiĢidir.
                  1/11
                      GĠRĠġ

    DynEd Dil Eğitim Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığımız Ġlköğretim Genel Müdürlüğü
tarafından 17.09.2007 ve 14905 sayılı makam onayı ile interaktif bir eğitim programı ve ders
aracı olarak ülke genelindeki tüm resmi ilköğretim okullarının 4. 5. .6. 7.ve .8 sınıflarında
Ġngilizce derslerinde kullanılmak üzere, görev tanımları ve kullanım kitapçığı da
yayınlanarak, 2007-2008 yılından itibaren kullanılmaya baĢlanmıĢtır.

    Eğitmen öğrenciyi DynEd haricinde de ders ortamında yapmıĢ olduğu çalıĢmaları
performans ve proje ödevleri sınıf içi tüm aktiviteleri ve derse katılımı ile oluĢan baĢarısını
sözel olarak ölçtüğü gibi yapılan yazılılar ile de bunu sayısal verilemede aktarmaktadır. Bir
öğrencinin ders içerisindeki tüm aktivasyonu ve derse katılımını pek tabii ki öğrencinin
eğitmeni tarafından puanlandırılmaktadır.

                  GENEL BĠLGĠLER

    DynEd Dil Eğitim Sistemi Ödül Yönergesi, Mersin Ġl MEM in il genelinde dil
öğretimini yaygınlaĢtırma çalıĢmaları kapsamında ele alınarak hazırlanmıĢtır.

     Bu çalıĢma ile, dil öğrenimine karĢı öğrencilerin birebir DynEd‟ten yararlanmaları
beklenmektedir. Resmi Ġlköğretim okullarımızda, eğitmenlerin kontrolü ve yönlendirmeleri
ile yapılacak olan çalıĢmalarda, öğrencilerimiz ana dili konuĢan ve seslendiren yapıya sahip
interaktif bir çalıĢma ortamında, bireysel olarak baĢarılarının ölçüldüğü bir ortam içerisinde
değerlendirileceklerdir.

    Ġlköğretim birinci ve ikinci kademelerinde yapılacak olan bu çalıĢmalar ile öğrenciler,
ortaöğretime geçtiklerinde, kendilerinden beklenen yabancı dil öğrenim seviyesine ulaĢmıĢ
olabileceklerdir. Dolayısıyla, DynEd Dil Eğitim Sistemi içerisinde bulunan tüm ünite ve
modülleri bitirmiĢ olan bir öğrencinin B1 düzeyine eriĢmiĢ olması kendisinden
beklenmektedir.

I. AMAÇ

    Müdürlüğümüzce Dyned Ġngilizce Dil Eğitim Sistemi‟nin ilimizde daha verimli
kullanılmasını temin ve okul müdürlerini, Ġngilizce öğretmenlerini ve ilköğretim 4-8 sınıf
öğrencilerini teĢvik etmek ve il genelindeki diğer Ġngilizce öğretmenlerine ve öğrencilerine
örnek olmasını sağlamaktır.

II. HEDEFLER

    Öğrencilerin çalıĢtıkları modüllerde % 80 lik bitirme oranına sahip olması ve bu
    çalıĢmanın SBS‟ni olumlu yönde etkilemesi,
    Öğretmenlerin öğrencilerinin bireysel çalıĢmalarını daha yakından takip edebilmesi,
    Okuldaki öğrencilerin Ġngilizce dili öğrenme sevmesini yükseltilmesi ve derse karĢı
    ilginin arttırılması ve pratik konuĢmada rol oynaması,
    Yabancı dil öğrenmenin öneminin vurgulanması ve ilginin arttırılması hususlarında
    ilçeler arasında ortak hareket edilmesine katkı sağlanması,
    Velilerin yabancı dil öğreniminin önemini farkındalığının sağlaması,
    BaĢarılı çalıĢmaların Ġl genelinde değerlendirilmesi.


                       2/11
III. KAPSAM:

   DynEd Dil Eğitim Sistemi Ödül Yönergesi sırasıyla;
   Öğrencileri (4 – 5 – 6 – 7 – 8 Sınıfların Öğrencileri )
   Öğretmenleri (Ġngilizce Öğretmeni / 4.5. sınıflarda Ġngilizce dersine giren branĢ
   öğretmeni yok ise Ġngilizce dersine giren sınıf öğretmeni)
   DynEd Ġngilizce Okul Sorumlusunu
   Bilgisayar Öğretmeni veya Bilgisayar Formatörünü ( BiliĢim Teknolojileri sınıfının
   DynEd Dil Eğitim Sistemi kapsamında sağlıklı iĢlemesi )
   Okul Müdürü
   DynEd Dil Eğitim Sistemi Ġlçe Sorumlusu
   DynEd Dil Eğitim Sistemi Ġlçe Milli Eğitim Müdürü
   DynEd Dil Eğitim Sistemi Bilgisayar Ġl Koordinatörü
   DynEd Dil Eğitim Sistemi Ġl Koordinatörü
   DynEd Dil Eğitim Sistemi Ġl Milli Eğitim ilgili Müdür Yrd./ġube Md.

IV. SÜRE:

    2009 – 2010 eğitim öğretim yılı ödül yönergenin yayınlanması ile baĢlar, ödül töreni
ile sona erer


V. UYGULAMA BASAMAKLARI

    1 - DynEd İngilizce Sınıf Temsilcilerinin Görev ve Sorumlulukları

  a. DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nden Ġngilizce ders aracı olarak faydalanmak ve
    örgencilerle birlikte azami derecede bilgisayar basında çalıĢmayı sağlanması,
  b. Öğrencilerin çalıĢma verimini “Tutor” yazılımı ile izlemek ve öğrencileri daha verimli
    çalıĢmaya yönlendirmek, ünitelerdeki ve modüllerdeki baĢarı düzeyini takip ederek
    gerekli önlemlerin alınması,
  c. Öğrencilerin ilerleme düzeyini, DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟ndeki ölçme
    değerlendirme araçları ile takip edilmesi,
  d. Dyned Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nin 4 – 8. sınıf örgencileri haricinde kiĢi/kiĢilerce
    kullanılmasını engellemek için gerekli tedbirlerin alınması,
  e. Öğrencilere, kendi Oturum Açma Kimliklerini ve ġifrelerini sadece kendilerinin
    kullanması gerektiğini anlatmak (Aksi takdirde aynı Ģifreyi kullanan örgencilerden
    hiçbirinin DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nden faydalanamayacağını, nedenleri
    ile birlikte öğrencilere anlatmak ve DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nin yanlıĢ
    kullanımının önüne geçilmesi.),
  f. Yönergeye uygun olarak Ek – 1 Formunun doldurulması.

           EK – 1 FORMUNUN DOLDURULMASI

  1. Form Excel tablosu Ģeklinde hazırlanacaktır.
  2. Form yönergede bulunan ayrıntılı uygulama takviminde belirtilen tarihlerde
   doldurulacaktır.
  3. Her öğrenci Excel formatında alt alta sıralanacaktır. (Verilen örnek bir öğrenci
   içindir.)
  4. Form aĢağıdaki örnekte olduğu gibi doldurulacaktır.

                       3/11
5. Forma % 80 lik çalıĢma oranı SS +7 üzeri öğrenciler iĢlenecektir. Bu koĢullara uyan
  öğrencinin bulunmaması durumunda sıralamada en çok yığılmanın olduğu SS (öğrenci
  ağırlıklı çalıĢma notu) dikkate alınarak sıralamanın en üstünde bulunan ilk 5 öğrenci
  forma iĢlenecektir.
6. Doldurulan Ek–1 formu, Ek–2 formuna aktarılması için yönergede bulunan ayrıntılı
  uygulama takviminde belirtilen tarihlerde doldurulduktan sonra DynEd Ġngilizce Okul
  sorumlusuna teslim edilecektir.
7. Tüm Ek–1 formları Dyned Okul Klasörü içerisinde saklanacaktır.

                 ÖRNEK EK – 1 FORMU
  2 - DynEd İngilizce Okul Temsilcilerinin Görev ve Sorumlulukları

a. DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nden Ġngilizce ders aracı olarak faydalanmak ve
  örgencilerle birlikte azami derecede bilgisayar basında çalıĢmayı sağlanmasının
  kontrol edilmesi,
b. DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi Ġngilizce Sınıf Temsilcilerinin, çalıĢma verimini
  “Tutor” yazılımı ile izlemek ve Ġngilizce öğretmenlerini daha verimli çalıĢmaya
  yönlendirmek, ünitelerdeki ve modüllerdeki baĢarı düzeyini takip ederek gerekli
  önlemlerin alınması,
c. Ġngilizce Sınıf Temsilcilerinin ilerleme düzeyinin takip edilmesi,
d. Dyned Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nin 4 – 8. sınıf örgencileri haricinde kiĢi/kiĢilerce
  kullanılmasını engellemek için gerekli tedbirlerin alınması, E-Okul modülünden
  okuluna ait 4. 5. 6. 7. 8. Sınıf öğrencileri listesini almak ve Dyned Ġngilizce Dil
  Eğitimi Sistemi içerisindeki kayıtlı bu sınıfların öğrenci bilgilerini karĢılaĢtırılması,
e. DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nin yanlıĢ kullanımının önüne geçilmesi,
f. Yönergeye uygun olarak Ek – 2 Formunun doldurulması.

                         4/11
              EK – 2 FORMUNUN DOLDURULMASI

1. Form Excel tablosu Ģeklinde hazırlanacaktır.
2. Form yönergede bulunan ayrıntılı uygulama takviminde belirtilen tarihlerde
  doldurulacaktır.
3. Her öğrenci Excel formatında alt alta sıralanacaktır. (Verilen örnek bir öğrenci
  içindir.)
4. Form aĢağıdaki örnekte olduğu gibi doldurulacaktır.
5. Doldurulan Ek–2 formu, Ek–3 formuna aktarılması için ayrıntılı uygulama takviminde
  belirtilen tarihin sonunda DynEd Ġngilizce Ġlçe sorumlusuna e-posta yoluyla ve Ġlçe
  MEM‟e e-posta yoluyla gönderilecektir.
6. Ek–2 formuna % 90 lik çalıĢma oranı SS +8 üzeri öğrenciler iĢlenecektir. Bu koĢullara
  uyan öğrencinin bulunmaması durumunda sıralamada en çok yığılmanın olduğu SS
  (öğrenci ağırlıklı çalıĢma notu) dikkate alınarak sıralamanın en üstünde bulunan ilk 10
  öğrenci forma iĢlenecektir.
7. Tüm Ek–2 formları Dyned Okul Klasörü içerisinde saklanacaktır.

                 ÖRNEK EK – 2 FORMU
3 - Dyned Bilgisayar Okul Sorumluları’nın görev ve Sorumlulukları

  a. Okullarında DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nin sorunsuz çalıĢması için
   sunucu ve istemci bilgisayarlara gerekli kurulumların yapılması,

                    5/11
    b. Okuldaki iĢleyiĢi Gözlemci ġifresi ile izlemek ve sorun olduğu takdirde DynEd
     Ġngilizce Okul Sorumlusu ile birlikte Ġl Bilgisayar Koordinatörü‟ne, sorunun
     çözülememesi hâlinde DynEd Bilgisayar Merkez Destek Ekibi‟ne bilgi vererek
     sistemin çalıĢmasının sağlanması,
    c. Bilgisayarlar ve diğer donanım (mikrofon ve kulaklıkla) ile ilgili oluĢabilecek
     olan tüm teknik sorunların giderilmesi,

  4 - Okul Müdürlerinin Görev Ve Sorumlulukları

a. DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nin Ġlköğretim okullarında kurulması ve 4 – 8.
  Sınıfların Ġngilizce derslerinde ders aracı olarak kullanılmasının sağlanması,
b. Okullarında, DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nin baĢarılı Ģekilde kurulması ve
  yürütülmesi için bir müdür yardımcısı görevlendirmesi ile takibini yaptırılması,
c. DynEd Ġngilizce Okul Sorumluları‟nın ve DynEd Bilgisayar Okul Sorumluları‟nın
  görevlerini icra edebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması,
d. DynEd Dil Eğitim Sistemi‟nin öğrenciler tarafından sorunsuz bir biçimde kullanılması
  amacıyla gerekli teknik donanımın çalıĢmasının sağlanması, öğrencilerin kullanacakları
  bilgisayarlara kulaklık ve mikrofon temin edilmesi,
e. DynEd Ġngilizce Okul Sorumlusu tarafından kendilerine verilen “gözlemci Ģifresi” ile
  okullarının Ġngilizce eğitim baĢarılarının izlenmesi, denetlenmesi ve sistemin verimli
  kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması,
f. Kendi okullarındaki sınıflarda kayıtlı Ġngilizce öğretmenlerinin ve lisanslı öğrencilerin
  sayılarını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde denetlenmesi, gereğinde
  DynEd Ġngilizce Okul Sorumlusu‟nun uyarılması ve kayıtların düzeltilmesinin sağlanması.
  Denetimler sırasında okul kayıtları ile DynEd Kayıt Yöneticisi Sistemi‟ndeki öğrenci ve
  öğretmen kayıtlarının karĢılaĢtırılmasının sağlanması.
g. DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi ve kullanımı ile ilgili olarak öğrenci velilerinin
  bilgilendirilmesi,
h. DynEd Ġngilizce Okul Temsilcisi Formu‟nun DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi
  kayıtlarına uygun olarak doldurulduğunun takip edilmesi,
e. DynEd Ġngilizce Okul Temsilcisi tarafından doldurulan EK – 2 formunun yönergede
  bulunan ayrıntılı uygulama takviminde belirtilen tarihlerde e-posta yoluyla
  gönderilmesinin takip edilmesi.

  5 - İlçe Temsilcilerinin Görev ve Sorumlulukları
a. Ġl içindeki diğer DynEd Ġngilizce Bölge Temsilcileri ile iletiĢim kurarak DynEd Ġngilizce
  Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitim, destek, izleme vb. konularda bölgelerinde birliktelik
  sağlanması,
b. Dyned Ġngilizce Okul Sorumluları‟na DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitim
  verilmesi,
  c. DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nin yanlıĢ kullanımının önüne geçilmesi,
d. DynEd Ġngilizce Okul Temsilcilerinden gelen EK-2 Formunu, DynEd Dil Eğitim Sistemi
  Ġlçe Temsilcisi, Ġlçe baĢarı sırasına göre Excel formatında (EK-3) formuna göre
  düzenlenerek Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi,
e. Yönergede bulunan ayrıntılı uygulama takviminde belirtilen tarihlere uygun olarak

               EK – 3 FORMUNUN DOLDURULMASI

  1. Form Excel tablosu Ģeklinde hazırlanacaktır.
  2. Form yönergede bulunan ayrıntılı uygulama takviminde belirtilen tarihlerde
   doldurulacak ve ilçe internet sitesinde güncellenerek okulların takip etmesi
   sağlanacaktır.
                      6/11
3. Her öğrenci Excel formatında alt alta sıralanacaktır. (Verilen örnek bir öğrenci
  içindir.)
4. Form aĢağıdaki örnekte olduğu gibi doldurulacaktır.
5. EK-3 formu her dönemin sonunda 26 Ocak 2010 ve 01 Haziran 2010 tarihlerinde
  doldurulmuĢ olarak Mersin DynEd Ġl Koordinatörüne e-posta yoluyla ve Mersin Ġl
  MEM Eğitim Öğretim ve Öğrenci ĠĢleri Hizmetleri ġubesi‟ne resmi yazı ile ve
  egitimogretim33@meb.gov.tr ve dyned33e@meb.k12.tr         e-posta adreslerine
  gönderilecektir.
6. Ek–3 formunu hazırlarken öğrencilerden % 100 lük çalıĢma oranı ve SS +12 üzeri
  olanları „Excel‟ formatında doldurulacaktır. Her öğrenci için Excel formatında alt alta
  sıralaması yapılacaktır.
7. Ġlçe baĢarı sıralamasında +12 düzeyinde öğrenci yok ise, yapılan sıralamada en çok
  yığılmanın olduğu SS, (öğrenci ağırlıklı çalıĢma notu) dikkate alınarak sıralamanın en
  üstünde bulunan ilk 50 öğrenci Ek–3 formuna eklenerek gönderilecektir.
8. Tüm Ek–2 ve Ek–3 formlarının çıktısı alınarak Dyned Ġlçe Klasörü içerisinde Ġlçe
  MEM lerde saklanacaktır.

                 ÖRNEK EK – 3 FORMU
6 - İlçe Milli Eğitim Müdürü Sorumlulukları
  a. DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili tüm is ve iĢlemlerin Ġlçe genelinde
etkili bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili bir Ġlçe Millî Eğitim ġube
Müdürü görevlendirilmesi,
                      7/11
  b. DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nin kullanılması sonucunda ilçedeki Ġngilizce
öğrenme verimini “Tutor” yazılımı ile izlemek ve öğrencileri daha verimli çalıĢmaya
yönlendirmek için gerekli tedbirlerin alınması,
  c. Okul yöneticilerinin okullarında kayıtlı öğrencileri izlemesini ve verimi artırıcı
çalıĢmalar yapmasının sağlanması,

7 - İl Bilgisayar Formatörünün Görev ve Sorumlulukları

  a. Okullarında DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nin sorunsuz çalıĢması için sunucu
ve istemci bilgisayarlara gerekli kurulumların yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi,
  b. DynEd Bilgisayar Okul Sorumluları‟nın DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile
ilgili teknik konulardaki sorularını cevaplandırmak ve sorunlarının çözülmesi,

8 – DynEd İl Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları

   a. Ġl içindeki diğer DynEd Ġngilizce Bölge Temsilcileri ile iletiĢim kurarak DynEd
Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitim, destek, izleme vb. konularda bölgelerinde
birliktelik sağlanması,
   b. DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nin yanlıĢ kullanımının önüne geçilmesi,
   c. DynEd Dil Eğitim Sistemi Ġlçe Temsilcilerinden gelen EK-3 Formunu, Ġlçe baĢarı
sırasına göre Excel formatında (EK-4) formuna göre düzenlenmesi, Ġl sıralı baĢarı
listesinin oluĢturulması,
   d. Ġl DynEd Dil Eğitim Sistemi baĢarı sırasını oluĢtururken, Excel formatında
hazırlanmıĢ olan Ek–4 formunun yanı sıra, değerlendirmede belirtilen ek kriterlerde
dikkate alınacaktır. DynEd Dil Eğitim Sistemi Ġlçe Temsilcileri ve Ġl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısının katılacağı değerlendirme toplantısında yer alacaktır.

            EK – 4 FORMUNUN DOLDURULMASI

1. DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi Ödüllendirme Süreci Değerlendirme komisyonca
  02 – 04 Haziran 2010 tarihinde Ek–4 formu dolduracaktır.
2. Formu doldururken alt kısımda örneği verilen form Excel tablosu Ģeklinde
  hazırlanacaktır.
3. Ġlde Ek–4 formunu hazırlarken öğrencilerden % 100 lük çalıĢma oranı ve SS +12 üzeri
  olanları DynEd Ġngilizce Ġlçe temsilcisi tarafından „Excel‟ formatında doldurulacaktır.
  Her öğrenci için Excel formatında alt alta sıralaması yapılacaktır.
4. Ġl baĢarı sıralamasında +12 düzeyinde öğrenci yok ise, yapılan sıralamada en çok
  yığılmanın olduğu SS, (öğrenci ağırlıklı çalıĢma notu) dikkate alınarak sıralamanın en
  üstünde bulunan ilk 100 öğrenci Ek–4 formuna iĢlenecektir.
5. Ek–4 formu aĢağıdaki örnekte olduğu gibi doldurulacaktır.
6. Tüm Ek–3 ve Ek–4 formları Dyned Ġl Klasörü içerisinde Ġl MEM de saklanacaktır.
                      8/11
                    ÖRNEK EK – 4 FORMU
  9- İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Sorumlulukları

a.   DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili tüm is ve iĢlemlerin il genelinde etkili bir
Ģekilde yürütülmesini sağlamak,
b.   DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi‟nin kullanılması sonucunda ildeki ve ilçedeki
Ġngilizce öğrenme verimini “Tutor” yazılımı ile izlemek ve öğrencileri daha verimli çalıĢmaya
yönlendirmek için gerekli tedbirlerin alınması,
    b. Okul yöneticilerinin okullarında kayıtlı öğrencileri izlemesini ve verimi artırıcı
çalıĢmalar yapmasının sağlanması.


V. DEĞERLENDĠRME

    1. EK – 1 FORMUNUN DEĞERLENDĠRMESĠ

    a. Öğrenci % 80 lik çalıĢma oranı SS +7 üzeri ise Ġngilizce dersine giren sınıf
    öğretmeni tarafından yönergeye göre değerlendirecektir.
    b. Öğrenciler % 80 lik çalıĢma oranı SS +7 üzerinde, öğrenci yok ise, yapılan
    sıralamada en çok yığılmanın olduğu SS,( öğrenci ağırlıklı çalıĢma notu ) dikkate
    alınarak sıralamanın en üstünde bulunan ilk 5 öğrenci Ġngilizce dersine giren sınıf
    öğretmeni bu oranı tarafından yönergeye göre değerlendirecektir.                        9/11
2. EK – 2 FORMUNUN DEĞERLENDĠRMESĠ

    a. Öğrenci % 90 lık çalıĢma oranı SS +8 üzeri üzeri ise Dyned Ġngilizce okul
sorumlusu tarafından yönergeye göre değerlendirecektir.
    b. Öğrenci % 90 lık çalıĢma oranı SS +8 üzeri, öğrenci yok ise, yapılan
sıralamada en çok yığılmanın olduğu SS,( öğrenci ağırlıklı çalıĢma notu ) dikkate
alınarak sıralamanın en üstünde bulunan ilk 10 öğrenci Dyned Ġngilizce okul
sorumlusu tarafından bu oranı tarafından yönergeye göre değerlendirecektir.

3. EK – 3 FORMUNUN DEĞERLENDĠRMESĠ

    a. Öğrenci % 100 lük çalıĢma oranı ve SS +12 üzeri ise Dyned Ġngilizce Ġlçe
sorumlusu tarafından yönergeye göre değerlendirecektir.
    b. Öğrenci % 100 lük çalıĢma oranı ve SS +12 öğrenci yok ise, yapılan
sıralamada en çok yığılmanın olduğu SS (öğrenci ağırlıklı çalıĢma notu) ve beceri
sınavı notlarının ortalaması (MT - AVG) dikkate alınarak sıralamanın en üstünde
bulunan ilk 50 öğrenci Dyned Ġngilizce ilçe sorumlusu tarafından yönergeye göre
değerlendirecektir.

4. EK – 4 FORMUNUN DEĞERLENDĠRMESĠ

    a. Komisyon oluĢturulması; Komisyon Ġl MEM Dyned sorumlu ġube Müdürü,
Dyned Ġl Kordinatörü, Dyned Ġlçe Temsilcilerinin 7 tanesi, bir BT formatör öğretmeni,
Ġngilizce dersine giren bir Ġngilizce öğretmeni.
    b. Öğrencilerin değerlendirilmesinde % 100 lük çalıĢma oranı ve SS +12 üzeri
ve tamamlanan ünite sayısı denkliği, beceri sınavı notlarının ortalaması (MT - AVG)
85 puan ve üzeri olan öğrenciler Dyned Ġngilizce Ġl Komisyonu tarafından yönergeye
göre değerlendirecektir. Bu koĢula uyan öğrencilerin bulunmaması durumunda Ek–4
formu sıralamasında en üst SS, (öğrenci ağırlıklı çalıĢma notu) dikkate alınarak,
sıralamanın en üstünde bulunan ilk 100 öğrenci Dyned Ġngilizce Ġl Komisyonu,
tarafından yönergeye göre sıralanarak baĢarı sıralaması oluĢturulacaktır.
    c. BaĢarı sıralaması yapıldıktan sonra aĢağıdaki değerlendirme kriterleri de göz
önüne alınarak değerlendirme yapılır.

       Okulun bulunduğu eğitim bölgesindeki baĢarı durumu.
       Okulun Ġngilizce öğretmeni olup olmaması
       Ġnternet eriĢimindeki sorunlar ve sunucudan kaynaklanan sorunlar.
       Okulun BT öğretmeni olup olmaması
       Sınıflardaki öğrenci yoğunluğu
       Okulun bilgisayarlarına öğrencilerinin ulaĢım kolaylığı
       Öğrencilerin bireysel olarak evde yaptığı çalıĢmalar
       Okul öğretmenlerinin ders saatleri dıĢında da okulda kalarak eğitime
       gönüllü verdikleri katkı
      Okul idaresinin ve paydaĢ öğretmenlerin desteği
      Fiziki imkânları zorlu olan ve sosyo-ekonomik Ģartları uygun olmayan
       okullar
     
c. Değerlendirme sonucu ilk 5 sıradaki öğrenciler belirlenir.                   10/11
VI. ÖDÜLLER

Net-book         1.   2. ve 3. Olan Öğrenciler Ġçin
Takdir verilmesi için
            Ġl sıralamasında Ġlk BeĢ‟te yer alan, Ağırlıklı ÇalıĢma Notu (WSS)değerine göre
valiliğe teklifte
            derece yapan okul müdürlerine
bulunulacak
Takdir verilmesi için
            Ġl sıralamasında Ġlk BeĢ‟te yer alan, Ağırlıklı ÇalıĢma Notu (WSS) değerine göre
valiliğe teklifte
            derece yapan okul öğretmenlerine
bulunulacak
Takdir verilmesi için
valiliğe teklifte    Derece yapan öğrencilerin Ġlk BeĢ‟te yer alan öğretmenlerine
bulunulacak
                       11/11

								
To top