PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA PROGRAM RADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA 2010 GODINU Beograd decembar 2009 godine by tfl42712

VIEWS: 651 PAGES: 41

									  PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA
    PROGRAM RADA
PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA
    ZA 2010. GODINU
   Beograd, decembar 2009. godine
                              Program rada za 2010. godinu
                  SADRŽAJUVODNE NAPOMENE……………………………………………………………………………….……                   3I  UDRUŽENJA


   1.  UDRUŢENJE INDUSTIJE……………………………………………………………………………..             4
   2.  UDRUŢENJE SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIJA……………………………………………          6
   3.  UDRUŢENJE TRGOVINE……………………………………………………………………………..              8
   4.  UDRUŢENJE GRAĐEVINARSTVA I KOMUNALNE DELATNOSTI……………………………         11
   5.  UDRUŢENJE POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE……………………………....      13
   6.  UDRUŢENJE UGOSTITELJSTVA I TURIZMA…………………………………………………….          16
   7.  UDRUŢENJE FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA…………………………………………………...         16
   8.  UDRUŢENJE INFORMATIĈKE DELATNOSTI……………………………………………………           17
   9.  UDRUŢENJE SOCIJALNIH, DRUŠTVENIH I LIĈNI USLUŢNIH DELATNOSTI……………….    19II  CENTRI


   1.  CENTAR ZA EKONOMSKU POLITIKU, PRESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ…………………      21
   2.  CENTAR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM…………………………………          22
   3.  CENTAR ZA PRIVREDNO-PRAVNI SISTEM……………………………………………………..          23
   4.  CENTAR ZA RAZVOJ AKCIONARSTVA…………………………………………………………            25
   5.  CENTAR ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA………………..     26
   6.  CENTAR ZA RAZVOJ I TRANSFER TEHNOLOGIJA I EKOLOGIJU…………………………...      29
   7.  CENTAR ZA POSLOVNO OBRAZOVANJE I UNAPREĐENJE KVALITETA………………….       30
   8.  INFO CENTAR……………………………………………………………………………………….               33III ZAJEDNICA OPŠTIH UDRUŽENJA PREDUZETNIKA…………………………………..              35IV ZADRUŽNI SAVEZ BEOGRADA………………………………………………………………...                37V  SUD ČASTI………………………………………………………………………………………………                  40
                     2
                                    Program rada za 2010. godinu


Na osnovu ĉlana 20. Statuta Privredne komore Beograda, Skupština Privredne komore Beograda
na 3. sednici odrţanoj 04. decembra 2009. godine, donela je

   PROGRAM RADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA 2010. GODINU


                  UVODNE NAPOMENE

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA JE SAMOSTALNA, POSLOVNO STRUČNA ASOCIJACIJA
PRIVREDE, KOJA PREKO UDRUŽENJA, SKUPŠTINE I UPRAVNOG ODBORA, ZASTUPA
INTERESE ČLANOVA, SA CILJEM DA STVORI ZDRAVU, PROFITABILNU, MODERNU I
TRŽIŠNO ORJENTISANU PRIVREDU BEOGRADA.


U 2010. godini Privredna komora Beograda nastavlja osnovne aktivnosti:

   Zastupa interesa privrede, a kao partner drţave predlaţe optimalna privredno – sistemska
   rešenja, na osnovu stavova i potreba privrede. Ova rešenja su prevashodno iz
   makroekonomske oblasti, fiskalne, kreditno-monetarne i platno – bilansne sfere. Trenutno
   na znaĉaju dobija i posredovanje u oblasti meĊunarodnih ekonomskih odnosa, ekologije i
   usklaĊivanja razvojnih granskih i regionalnih politika.
   UnapreĊuje baze podataka koja elektronskim putem postaje dostupna brojnim
   korisnicima za upotrebu u marketinške, poslovne i razvojne svrhe. Zahvaljujući tome
   olakšava se poslovno odluĉivanje i adekvatno reagovanje na impulse i promene iz
   okruţenja. Poslovni informacioni sistemi koji su na raspolaganju ĉlanicama omogućuju
   lakšu alokaciju resursa i mobilnost kapitala, kao i interancionalizaciju poslovanja.
   Obavlja poslove korporativnog servisa i pruţa privrednim društvima i preduzetnicima
   raznovrsne, aţurne i detaljne informacije. Prati rad privrednih društava, prikuplja podatke o
   bonitetu, intelektualnoj svojini kojom raspolaţe i poziciji preduzeća na trţištu.
   Poklanja znaĉajnu paţnju upravljanju velikim infrastrukturnim sistemima imajući u
   vidu da su grane sa velikim eksternim efektima znaĉajne za funkcionisanje ukupne
   privrede kao i za socijalnu stabilnost zemlje.
   Ima aktivnu ulogu u inoviranju znanja i podizanju kompetentnosti menadţmenta. U
   novije vreme na znaĉaju dobijaju veštine analiziranja okruţenja i donošenja najboljih
   odluka, upravljanja promenama i konfliktima, za šta je potrebno stalno inovirati saznanja
   kroz treninge i obuke koje omogućuju komore. Znanje brzo zastareva, i njegovo stalno
   unapreĊenje je imperativ.
   Doprinosi usklaĊivanju nacionalnih i evropskih naĉela. Iz komora stiţu najcelishodniji
   predlozi za restrukturiranje i standardizaciju privrede u skladu sa politikam EU. U okviru
   evropske strategije kvaliteta posebnu paţnju zasluţuje koncept odrţivog razvoja, koji
   afirmiše oĉuvanje ĉovekove okoline. Cilj je postići panevropsku konkurentnost, razvoj
   institucija i viši standard ţivota.
   Pomaţe internacionalizaciju poslovanja zahvaljujući poznavanju poslovnih prilika i
   realizaciji nastupa privrede Beograda i Srbije na stranim trţištima.Privlaĉi investitore i
   poslovne partnere pruţajući im struĉnu pomoć za korišćenje fondova EU - informisanje,
   apliciranje, realizacija projekata, obuka za upravljanje projektima i td.

Plan i program rada Privredne komore Beograda za 2010. godinu sastoji se od pojedinaĉnih
planova koje su dostavili udruţenja i centri Komore, Zajednica opštih udruţenja preduzetnika,
Zadruţni savez Beograda i Sud ĉasti.

                        3
                                   Program rada za 2010. godinu
                  I  U D R U Ž E NJ A1.  UDRUŢENJE INDUSTRIJE

Osnovne aktivnosti Udruţenja industrije u 2010. godini biće usmerene na:

Saradnja sa ministarstvima

Sa ministarstvima za energetiku i rudarstvo, zaštitu ţivotne sredine i prostornog planiranja,
ekonomije i regionalnog razvoja i zdravlja Udruţenje industrije uĉestvuje u aktivnostima na
realizaciji projekata:

   Revitalizacija i izgradnja novih energetskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju
   energije na podruĉju Beograda, a prema predloţenoj Strategiji razvoja energetike do 2015.
   godine;
   Izrada programa za racionalno korišćenje energije;
   Izrada programa za korišćenje obnovljivih izvora energije (mini-hidroelektrane,
   geotermalna energija, sunĉeva energija, energija biomase i energija vetra);
   Projektovanje i uvoĊenje informacionih sistema u procesima praćenja proizvodnje;
   Saradnja sa ekonomskim savetnicima ambasada Republike Srbije radi uspostavljanje
   privredne saradnje u cilju zaposlenja domaćih kapaciteta;
   Saradnja sa agencijama za energetsku efikasnost Republike Srbije, agencijom za
   energetiku i Ministarstvom energetike i rudarstva na pripremi meĊunarodnog savetovanja
   Savez energetiĉara – „ENERGETIKA 2010“;
   Predlaganje izmena zakonske regulative u energetskom sistemu Republike Srbije i
   usklaĊivanju sa propisima meĊunarodne agencije za energetiku;
   Izrada programa specijalnih zanimanja;
   Informisanje ĉlanica o obezbeĊenju unilateralnih aranţmana za realizaciju industrijskih
   projekata baziranih na „Zelenim tehnologijama“;
   Aktivnosti na implementaciji inovativnih rešenja u saradnji sa Ministarstvom za nauku i
   tehnološki razvoj;
   Izrada pravilnika za QP, kao podzakonskog akta Zakona o lekovima i medicinskim
   sredstvima;
   Izrada Predloga zakona o lekovima i medicinskim sredstvima;
   Saradnja sa Ministarstvom zdravlja – Sektorom za lekove i medicinska sredstva na
   rešavanju tekućih problema vezanih za proizvodnju lekova:
   - „markice“ za obeleţavanje lekova,
   - farmakovigilansa,
   Organizacija javnih rasprava na Predlog zakona iz oblasti farmaceutske industrije.

Saradnja sa nauĉno-istraţivaĉkim institucijama

U cilju primene savremenih metoda u oblastima visokih tehnologija, upravljanja sistemima, kao i
implementacija standarda i direktiva iz oblasti odrţivog razvoja Udruţenje industrije ostvaruje
saradnju na sledećim aktivnostima:

                        4
                                   Program rada za 2010. godinu


   Saradnja sa Mašinskim fakultetom-katedra za hidrauliku i hidrauliĉne mašine radi uĉešća
   domaće energomašinogradnje na projektima revitalizacije hidroelektrane „Đerdap“;
   Aktivnosti i kordinacija sa nauĉno istraţivaĉkim institucijama sa lokalnom samoupravom na
   programima i studijama opravdanosti izgradnje obnovljivih izvora energije;
   Uĉešće na realizaciji Programa sa Institutom za fiziku, Mašinskim fakultetom u Beogradu i
   TENT - Obrenovac, smanjenja emisije gasova SO2 i NOX u termoelektranama u skladu sa
   preuzetim obavezama iz Ugovora o energetskom sporazumu zemalja jugoistoĉne Evrope;
   Formiranje Instituta energetike u saradnji sa Ministarstvom za energetiku i rudarstvo i
   nauĉno istraţivaĉkim institutima i predstvanicima EPS-a u uĉešću na pripremi materijala;
   Saradnja sa Institutom za istraţivanja i projektovanja u privredi (IIPP) i Društvom
   odrţavalaca tehniĉkih sistema (DOTS);
   Nastavak aktivnosti na projektu TEMPUS- regionalnog umreţavanja, obrazovanja kadrova
   u oblasti tekstilne industrije;
   Formiranje „Beogradskog dizajn centra“ u sardanji sa Visokom tekstilnom strukovnom
   školom;
   Uĉešće u projektu „Strukturno prilagoĊavanje Privredne komore Beograda“.

Saradnja sa ĉlanicama

Redovno praćenje rada sa ĉlanicama odvijaće se kroz:

   Organizaciju sastanaka po grupacijama u cilju pripreme predloga i inicijativa za rešavanje
   aktuelnih problema u industriji;
   Povezivanje ĉlanica Udruţenja industrije sa domaćim i inostranim firmama, kao i strateškim
   partnerima;
   Uĉešće u definisanju tehnoloških programa privrednih subjekata, kao osnove za realizaciju
   razvojne strategije i uĉešća u formiranju industrijskih i tehnoloških parkova za pojedine
   grupe proizvoda i usluga;
   Promociju kapaciteta po delatnostima, radi obezbeĊenja trţišta proizvoda i usluga;
   Uĉešće u aktivnostima na revitalizaciji blokova A6 i B2 TENT-a sa poslovodstvom radi
   ukljuĉivanja domaće energomašinogradnje i nauĉno istraţivaĉkih institucija na ovim
   projektima;
   Predstavljanje tehniĉko tehnoloških kapaciteta i unapreĊenja rada na: mlinovima za ugalj,
   sušarama, elektrofilterioma, sistemu odpepeljavanja, izmenjivaĉima toplote, sistemima
   kogeneracije i bio mase;
   Kordinacija aktivnosti sa projektanskom firmom Termoenergo inţenjering i proizvoĊaĉima
   termoenergetske opreme;
   Usaglašavanje proizvodnih programa livnica obojenog metala, ĉeliĉnog i preciznog lima u
   cilju povezivanja kapaciteta i obezbeĊenja izvoza;
   Uĉešće na struĉnim sastancima proizvoĊaĉa reĉne brodogradnje u cilju zaposlenosti
   kapaciteta preraĊivaĉke industrije;
   Upoznavanje sa predstojećim investicionim projektima u oblasti energomašinogradnje,
   hidro i termoenergetici kao i projektima u rudarstvu;
   Uĉešće u radu na razvojnim projektima Beogradskih elektrana sa nauĉno istraţivaĉkim
   institucijama i proizvoĊaĉima opreme za kogeneraciju;
   Organizacija sastanaka radi definisanja obrazovanja i implementacije QP definisanim
   Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima:
   - sastanci sa predstavnicima proizvoĊaĉa lekova
   - sastanci sa predstavnicima Farmaceutskog fakulteta – nadleţnih katedri
   - sastanci sa predstavnicima Ministarstva zdravlja;
                       5
                                    Program rada za 2010. godinu


   Organizacija okruglih stolova sa temama: ICH Q 10 i ICH Q 9;
   Podsticanje privrednih društava za uĉešće na konkursima za korišćenje sredstava stranih i
   domaćih fondova za razvoj privrednih aktivnosti;
   Saradnje sa Grupacijom za preradu starog papira Privredne komore Srbije u cilju reciklaţa
   i snabdevanje sirovinom ĉlanica iz ove delatnosti;
   Organizacija struĉnog skupa na temu primene Zakona o upravljanju ambalaţnim otpadom;
   Posete privrednim subjektima iz oblasti grafiĉke industrije, proizvodnje papira i kartona.

Organizacija nauĉno-struĉnih skupova

   Informisanje ĉlanica o investicijama u industriji tehniĉko-tehnološkim ili razvojno
   istraţivaĉkim rešenjima. Upoznavanje sa regulativama EU i STO kao i projektima koji se
   finansiraju iz sredstava meĊunarodnih organizacija i fondova;
   Organizovanje nauĉno struĉnog skupa „Nauĉni potencijali u funkciji razvoja privrede“;
   U saradanji sa programskom komisijom za praćenje projekata u industriji, rad na pripremi
   materijala za sednice Odbora Udruţenja po grupacijama;
   Uĉešće na struĉnim skupovima, sajmovima, kongresima, konferencijama i seminarima po
   grupacijama;
   Organizacija struĉnih skupova i radionica na temu bezbednosti i zdravlja na radu;
   Konsultantske usluge iz oblasti BZR;
   Organizovanje struĉnog skupa sa temom „Novi pravci razvoja sistema kvaliteta u tekstilnoj
   industriji“;
   Organizovanje sastanaka na temu „Strategija razvoja tekstilne i koţarsko preraĊivaĉke
   industrije“;
   Nastavak saradnje sa lokalnom samoupravom na formiranju industrijskih centara;
   Organizacija struĉnih skupova i radionica na temu bezbednosti i zdravlja na radu;
   Organizacija struĉnog skupa na temu primene Zakona o upravljanju ambalaţnim otpadom:
   Uĉešće na struĉnim skupovima i sajmovima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
   Uĉešće na struĉnim skupovima i sajmovima iz oblasti grafiĉke industrije, proizvodnje
   papira i kartona.2.  UDRUŢENJE SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIJA

Plan aktivnosti Udruţenja saobraćaja i telekomunikacija za 2010. godinu otvoren je za sve
znaĉajne aktivnosti i konkretne predloge i sugestije privrednih društava, struĉnih i upravnih
institucija, ministarstava i Grada. U skladu sa postojećim stanjem i uslovima planirane su sledeće
aktivnosti:

   Saradnja u strateškim pravcima odrţivog razvoja saobraćaja i telekomunikacija na nivou
   Grada i Republike Srbije;
   Uĉešće u predlaganju i primeni zakonskih rešenja u oblastima saobraćajnog i
   telekomunikacionog sistema sa novim konceptom i propisima Evropske Unije;
   Saradnja sa domaćim i inostranim privrednim društvima/kompanijama i institucijama;
   Saradnja na programima za poboljšanje rešenja za nova prevozna sredstava, opremu,
   infrastrukturu,Inteligentno upravljanje (ITS), povećanje bezbednosti saobraćaja i zaštiti
   ţivotne sredine;


                        6
                                 Program rada za 2010. godinu


Uĉešće u planiranju i realizaciji optimalnog koncepta razvoja gradsko - prigradskog,
meĊugradskog i meĊunarodnog prevoza putnika i pruţanje usluga na putniĉkim i robnim
terminalima;
Saradnja na primeni Direktiva EU za odreĊene grane i aktuelna pitanja u oblasti
saobraćaja i telekomunikacija;
Saradnja sa Ministarstvom za infrastrukturu u aktivnostima za poboljšanje rada i
modernizaciji saobraćajnog sistema;
Saradnja za potpunije ukljuĉenje ţeleznice u sistem javnog prevoza putnika u Beogradu i
na drugim aktivnostima;
Saradnja u rešavanju pitanja postojećeg stanja i razvoj vodnog saobraćajnog sistema za
prevoz putnika, robe, nacionalne i evropske programe razvoja i druga aktuelna pitanja;
Razvoj intermodalnog saobraćaja i formiranje Centra IT pri Udruţenju saobraćaja i
telekomunikacija;
Uĉešće u razvoju aktuelnih programa vazdušnog saobraćaja za razliĉite privredne potrebe
putniĉkog, robnog prevoza, infrastrukture i drugih usluga;
Saradnja na razvoju poštanskog saobraćaja
Saradnja u primeni aktuelnih programa u oblasti telekomunikacija;
Sa privrednim društvima/preduzećima i organizacijama saradnja na poboljšanju
logistiĉko špediterskih usluga i modernizaciji postupaka carinjenja robe;
Uĉešće u razmatranju i primeni rešenja reţima saobraćaja u vreme znaĉajnih
rekonstrukcija infrastrukture, mostova i drugim manifestacijama u Gradu;
Saradnja u razmatranju razvoja programa parking garaţa, stanica za putnike i robu;
Saradnja u definisanju i realiziciji većeg iskorišćenja resurskih potencijala u saobraćaju i
telekomunikacijama;
Nastavak izrade programa odrţivog razvoja saobraćajnog sistema za ostvarenje prednosti
privrede Republike Srbije;
Saradnja u pripremi programa vezanih za „Energetsku racionalnost, efikasnost i zaštita
ţivotne sredine“ u privrednim društvima saobraćaja i telekomunikacija;
Uĉešće u pripremi i pronalaţenju potencijalnih finansijskih institucija, fondova i partnera
za realizaciju strateških projekata i programa u saobraćaju;
Saradnja sa predstavnicima privrede i nadleţnim ministarstvima na primeni Zakona o
bezbednosti saobraćaja na putevima i poboljšanju uslova rada, formiranje Saveta za
bezbednost u privredi Beograda, uvoĊenja sistema kvaliteta i dr.;
Saradnja na aktivnostima u smanjenju sive ekonomije sa sistematskim rešenjima uzroka i
posledica negativnih pojava;
Nastavak saradnje sa privrednim komorama i institucijama na nacionalnom i
meĊunarodnom nivou;
Uĉešće u strukturnom prilagoĊavanju aktivnosti i organizacije Privredne komore
Beograda;
Saradnja sa nauĉno-struĉnim institucijama na struĉnom usavršavanju, rešavanju
privrednih pitanja i razvoju novih programa za privredna društva, organizacije i
saobraćajne sisteme;
Nastavak aktivnosti na inoviranju struĉnog znanja i iskustva za poboljšanje rada i
poslovanja privrednih društava, organizacija i celog saobraćajnog sistema;
Priprema i odrţavanje sednica, struĉnih okruglih stolova i prezentacija aktuelnih tema iz
oblasti saobraćaja i telekomunikacija;
Uĉešće na nacionalnim i meĊunarodnim struĉnim skupovima i forumima koji su od
znaĉaja za privredu i društvo.


                     7
                                     Program rada za 2010. godinu


3.  UDRUŢENJE TRGOVINE

Udruţenje trgovine u 2010. godini baziraće se na sledećoj grupi poslova i to:

Razmatranje ekonomske politike

   Razmatranje i analiza ekonomske i fiskalne politike u 2009. godini i projekcije za 2010.
   godinu;
   Na osnovu pojedinaĉnih izveštaja trgovinskih preduzeća analiziraće se poslovanje trgovine po
   godišnjem raĉunu za 2009. godinu;
   Analiziraće se i poslovanje preduzeća trgovine po pojedinim strukama, kretanje prometa cena,
   zaliha, marţi na trţištu i td.

Aktivnosti na praćenju zakonske regulative iz oblasti trgovine

   Uĉešće u donošenju novih sisitemskih zakona i to: Zakona o trgovini, Zakona o zaštiti
   potrošaća, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o robnim rezervama, Zakona o javnim
   oglašavanju;
   Praćenje primene i kontinuirano predlaganje izmena pojedinih zakonskih rešenja u cilju
   njihove bolje primenljivosti: Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o ministarstvima, Zakon o
   privrednim društvima, Carinski zakon, Zakon o carinskoj tarifi;
   Analiziranje efekata primene novih zakonskih rešenja u smislu njihove sprovodljivosti i
   efikasnosti: Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda, Zakon o zaštiti konkurencije.

Rad na projektima

   Oĉekuje se finansiranje druge faze razvoja projekta Klastera poroizvoĊaĉa i trgovaca ukrasnih
   biljaka „Plants United“;
   Udruţenje će realizovati Projekat TAIEX kojim je predviĊeno odrţavanje radionica o opštoj
   bezbednosti proizvoda
   Udruţenje trgovine u saradnji sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA
   pripremiće projekat za nastup domaćih privrednika na stranim trţištima.

Strategija razvoja trgovine

Planirane aktivnosti Udruţenja trgovine i Sekretarijata za privredu Skupštine grada su sledeće:
formiranje Centra meĊunarodne trgovine, izgradnja moderne veletrţnice, uĉešće u kreiranju ukupnih
prodajnih kapaciteta itd.

Praćenje aktivnosti na pribliţavanju Republike Srbije STO i Evropskoj uniji

   Praćenje efekata sprovoĊenja Sporazuma o slobodnoj trgovini koje je Republika Srbija
   potpisala sa: Ruskom Federacijom, Republikom Belorusijom, Republikom Turskom,
   zemljama CEFTA regiona i EU (jednostranom primenom Prelaznog trgovinskog sporazuma);
   Izrada kvartalnih izveštaja o ostvarenoj spoljnotrgovovinskoj robnoj razmeni privrede
   Beograda;
   Predstavljanje privrede inostranih drţava, atraktivnih za saradnju sa ĉlanicama Komore
   Beograda;                         8
                                      Program rada za 2010. godinu


   Praćenje i upoznavanje ĉlanica sa obavezama iz NPI (Nacionalnog programa za evropske
   integracije), kao i o procesu pridruţivanja EU i STO putem vesti na posebnom linku Web
   strane Komore.

UvoĊenje sistema kvaliteta

   Aktivnosti na uvoĊenju znaka kvaliteta „Beogradski kvalitet“ u maloprodajne trgovinske
   objekte na teritoriji Beograda;
   Zajedno sa Centrom za poslovno obrazovanje i unapreĊenje kvaliteta, angaţovaće se na
   pomaći preduzećima na uvoĊenju kvaliteta, prema ISO stanardima koji se primenjuju u
   Evropskoj uniji.

Organizovanje edukacije privrednika u vidu seminara-radionice

U saradnji sa Centrom za poslovno obrazovanje i unapreĊenje kvaliteta, organizovaće se:

   Seminar o primeni HACCP-a u trgovinskim preduzećima koja se bave prometom
   prehrambenih proizvoda;
   Seminar o uvoĊenju HALAL standarda za proizvode namenjene muslimanskim zemljama;
   Seminar-radionica o primeni prelaznog trgovinskog sporazuma u sklopu SSP-a;
   Seminar - Pravila o poreklu robe u okviru CEFTA sporazuma;
   Seminar - Uslovi za sticanje GOST-R sertifikata za izvoz na trţište Ruske Federacije;
   Seminar za obuku prodavaca za rešavanje prigovora potrošaĉa (u saradnji sa Pokretom za
   zaštitu potrošaĉa – Beograd);
   Obuka agenata za promet nekretnina;
   Organizovanje engleskog jezika za trgovce i kurseva srpskog jezika za kineske privrednike u
   Beogradu;
   Inicirati i uĉestvovati na izmeni nastavnih programa u sklopu potreba savremene trgovine;
   Kontinuirano odrţavanje seminara iz oblasti marketinga (prodaja, unapreĊenje prodaje,
   kominikacia sa kupcima, maketing odnosa, marketinška strategija, odnosi sa javnošću);
   Pozicioniranje trgovinskih firmi na inostranim trţištima (trodnevni seminar: istraţivanje trţišta,
   marketing i pozicioniranje proizvoda, nastup na meĊunarodnim sajmovima, menaţment u
   trgovini i uvoĊenje standarda u trgovini);
   Saradnja sa fakultetima i nauĉnim insitutima radi primene inovatornih tehnika u funkciji
   trgovine pri izradi diplomskih, magistarskih i specijalistiĉkih studija.

UnapreĊenje rada grupacija i sekcija

   Putem direktnih razgovora i anketa proveriti interese privrednih društava i preduzetnika o
   potrebi formiranja grupacija i drugih oblika aktivnosti;
   Iniciranje formiranja novih grupacija u Udruţenju (Grupacija proizvoĊaĉa i trgovaca
   tekstilnom robom);
   Analiziranje mesta i uloge Udruţenja trgovine u reorganizaciji komorskog sistema.

Aktivnosti vezane za rad Grupacije zakupa poslovnog prostora

   Obezbediti institucionalnu podršku za aktivnosti Grupacije zakupaca poslovnog prostora,
   Skupštine grada Beograda, Direkcije za imovinu Republike Srbije, Skupštine Srbije,
   Ministarstva privrede;
   Sistemsko praćenje delova zakupa poslovnog prostora vezanih za politiku cena zakupa i
   ostalih vitalnih problema koji se tiĉu samih zakupaca;
                         9
                                   Program rada za 2010. godinu


   Publikovanje analiza o zakupu poslovnog prostora u Beogradu, za koju su već pripremljeni
   osnovni parametri (lokacije, cene zakupa, uknjiţene nepokretnosti, perspektive) i uputstva o
   naĉinu zakupljivanja poslovnog prostora;
   Nastavak zapoĉetih aktivnosti koje se odnose na animaciju zakupaca u nastojanju da se
   obezbedi njihov veći uticaj na kreiranje poslovne politike;
   Promocija rada trţnih centara i povezivanje ponude i traţnje za prostorom u okviru istih.

Implementacija projekta Klaster proizvoĊaĉa i trgovaca ukrasnih biljaka

   Kreiranje jedinstvenog informacionog sistema (inernet portal);
   Definisanje zajedniĉke strategije i oblika saradnje;
   Promocija portala i programa;
   Aktivnosti na iznalaţenju novih delatnosti za udruţivanje putem klastera.

Saradnja sa inspekcijskim organima i Komisijom za zaštitu konkurencije

   Sa inspekcijskim, pravosudnim, policijskim organima, carinom i poreskom upravom,
   uspostaviti saradnju na suzbijanju prodaje robe van legalnih tokova, plagijata,
   falsifkovanim robnim markama, nepotpunim ili netaĉnim dekleracijama, izbegavanja
   plaćanja poreza i doprinosa i neprijavljivanja radnika koji rade na poslovima prometa robe
   i usluga;
   U saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije i Savetom za borbu protiv korupcije,
   razmatrati izveštaje i predlagati mere u cilju spreĉavanja i narušavanja konkurencije,
   koncentracije privrednih subjekata i zloupotrebe dominantnog poloţaja na trţištu.

Saradnja sa nadleţnim ministarstvima, gradskim organima, lokalnom samoupravom i
komorama

   Saradnja sa trgovinskim predstavnicima ambasada, predstavništvima Privredne komore
   Srbije u razmeni informacija o ponudi, traţnji,potencijalnim investitorima i td.;
   Praćenje ambijenta poslovanja MSP i predlaganje mera za unapreĊenje njihovih aktivnosti;
   U saradnji sa asocijacijom CBA (MSP i STR), pokrenuće se inicijativa u cilju bolje
   organizacije ovih trgovinskih subjekata.

Saradnja sa Beogradskim sajmom i uĉešće privrednika na sajmovima u zemlji i
inostranstvu

   U toku trajanja sajamskih priredbi na Beogradskom sajmu i drugim sajamskim prostorima
   organizovaće sastanke sa izlagaĉima na teme koje su od interesa za uĉesnike;
   Zainteresovanim privrednim društvima pruţiti usluge zajedniĉkog nastupanja na
   sajamskim i drugim privrednim izloţbama u zemlji i inostranstvu (organizovanje
   zajedniĉkih nastupa).

Saradnja sa Pokretom potrošaĉa Beograda

   Udruţenje trgovine, kao partner Pokreta potrošaĉa Beograda, angaţovaće se na primeni
   Nacionalne strategije o zaštiti potrošaĉa, izmenama pojedinih odredaba Zakona o zaštiti
   potrošaĉa kao i na programu ocenjivanja kvaliteta proizvoda
   Formiraće se struĉni tim za izradu radnog teksta Zakona za spreĉavanje kontaminacije
   konvencionalnih i organskih useva, genetski modifikovanim usevima


                       10
                                   Program rada za 2010. godinu


Saradnja sa medijima

Nastaviće se već tradicionalno dobro uspostavljena saradnja sa redakcijama i novinarima koji
pišu i komentarišu zbivanja u trgovinskoj delatnosti.

Tekući poslovi

Stalni kontakti i posete preduzećima, formiranje baze podataka razmatranje problematike i
pruţanje pomoći na prevazilaţenju nastalih problema (razmatranje tekuće poslovne problematike
i prevazilaţenje spornih pitanja u poslovanju).4.  UDRUŢENJE GRAĐEVINARSTVA I KOMUNALNE DELATNOSTI

Udruţenje graĊevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Beograda, kao udruţenje
privrednika, planira u narednoj godini sledeće okvirne aktivnosti:

   PrilagoĊavanje evropskih standarda u graĊevinarstvu u saradniĉkom odnosu sa referentnim
   struĉnim i nauĉnim telima i organima (GraĊevinski fakultet, visoke strukovne škole,
   instituti i dr.);
   Permanentan rad na upoznavanju sa instrumentima i mehanizmima za smanjenje rizika u
   poslovanju u svetlu nastale globalne krize i njenih refleksija na domaće graĊevinare;
   Drţavni premer i katastar nepokretnosti, upis u katastar nepokretnosti (upis svojine, upis
   drţavnine, upis hipoteka);
   Analiza uticaja Zakona o planiranju i izgradnji na izvorne prihode lokalne samouprave;
   Omogućavanje ĉlanicama Udruţenja graĊvinarstva i komunalne delatnosti ureĊen i dobar
   privredni ambijent za uspešno poslovanje, kooperaciju i trţišnu konkurenciju;
   Permanentan rad na omogućavanju što većem broju ĉlanica Udruţenja da se upoznaju sa
   mogućnostima, primerima i praksom od znaĉaja za poslovanje preko kancelarije u Brislu;
   Stalna saradnja sa ministarstvima i organima drţavne uprave i lokalne samouprave na
   primeni Zakona o planiranju i izgradnji i praćenju i stvaranju dobre i ujednaĉene prakse.
   Zalaganja za podizanje standarda kvaliteta u domaćem graĊevinarstvu:
   Stalan rad na promovisanju i bezuslovnom uvoĊenju standarda bezbednosti i zdravlja na
   radu na gradilištima;
   Uvesti licenciranje za pravna lica u graĊevinarstvu u cilju odreĊivanja kompetentnosti
   izvoĊaĉa za odreĊenu vrstu i obim posla, ĉime bi se povećala profesionalnost, kao i
   anuliranje dampinga i crnog trţišta;
   Upoznavanje domaćih graĊevinskih preduzeća sa projektima koji se finansiraju iz
   sredstava fonda NIP, kao i ukljuĉivanje na projektima koji se realizuju putem koncesije;
   Rad na smanjenju doprinosa na neto liĉna primanja radnika, anuliranje rada na crno, kao i
   ujednaĉavanje i konzistetan sistem drugih fiskalnih davanja – PDV: oslobaĊanje prvog
   kupca, dok graĊevinari plaćaju pun iznos poreza na repromaterijal;
   Privatizacija javnih preduzeća iz oblasti komunalnih usluga;
   Posebna podrška i zalaganje na poslovima odrţavanja komunalne infrastrukture;
   Uĉešće u rešavanju reţima vlasništva nad zemljištem i rešavanje problema vezanih za
   zemljište:
   Iniciranje unapreĊenja administracije graĊevinskih dozvola razvijanjem naĉela „sve pod
   jednim krovom“ (One-Stop-Shop);
   Definisanje operativnih koncepata odrţivog prostornog razvoja;
                       11
                                     Program rada za 2010. godinu


   UvoĊenje raspoloţivih i realno oĉekivanih standarda u gradnji – FIDIC i ekoloških
   standarda, poboljšanje pristupa i smanjenja troškova akreditacije, kontrole kvaliteta,
   izdavanja potvrda (sertifikacija) i pristupa drugim meĊunarodnim standardima;
   Razvijanje inicijativa za unapreĊenje konkurentnog investicionog okruţenja, podrška
   investitorima u unosnom sprovoĊenju njihovih investicionih planova i stvaranju olakšica,
   kao i aktivna pomoć da promovišu svoje nove strategije;
   Usmeravanje sredstava i postizanje merljivih rezultata u brojnim kljuĉnim oblastima u
   kojima postoje prepoznati rizici ulaganja u Srbiju;
   Razvoj preduzetništva i razvijanje jakog osećaja partnerstva i zajedniĉke vizije izmeĊu
   svih nivoa javnog i privatnog;
   Stalno nastojanje da Udruţenje bude partner Vladi Republike Srbije prilikom privatizacije
   javnih komunalnih preduzeća;
   Izrada instrukcije kojom bi trebalo da bude utvrĊen postupak i cena usluga koje pruţaju
   JKP i formiranje cena rada zaposlenih u ovoj oblasti, kao i posebna briga i rad na
   odrţavanju komunalne infrastrukture.

Organizovanje sastanaka, seminara, okruglih stolova, javnih rasprava, struĉnih skupova

Udruţenje graĊevinarstva i komunalne delatnosti planira da u 2010. godini svojim ĉlanicama
ponudi veći broj sastanaka, seminara – radionica, okruglih stolova, struĉnih skupova i javnih
rasprava sa sledećim temama:

   Analiza potrebe, priprema i rukovoĊenja u realizaciji uvoĊenja i primene sistema
   menadţment kvaliteta ISO standarda 9001-2000;

   Instrumenti zemljišne politike – naknada za ureĊenje i naknada za korišćenje graĊevinskog
   zemljišta;
   Razvojni planovi graĊevinarstva sa aţuriranim problemima i potrebama graĊevinara i
   ukljuĉivanje gradskih institucija potrebnih za njihovu realizaciju;
   Razvojni planovi za izgradnju infrastrukture i stambeno-poslovnih naselja u saradnji sa
   Direkcijom za graĊevinsko zemljište i izgradnju Beograda i ostalim komunalnim
   organizacijama;
   Prelazak sa usmerene stambene izgradnje na trţišnu, u saradnji sa republiĉkim i gradskim
   strukturama, privrednim komorama i bankama;
   Modeli podrške bankarskog sistema investicionim projektima u oblasti stanogradnje;
   Usaglasašavanje postojećih i razrada predloga novih zakonskih rešenja iz oblasti
   graĊevinarstva u saradnji sa republiĉkim i gradskim institucijama;
   Primena FIDIC-a prilikom zakljuĉivanja ugovora o izvoĊenju investicionih radova u
   inostranstvu (komparativne analize našeg zakonodavstva i FIDIC-a);
   Definisanje naĉina i oblika poslovanja, finansiranja, praćenja i realizacije investicionih
   projekata sa stranim i domaćim bankama;
   Istraţivanje trţišta, analiza isplativosti, izbor profitabilnih lokacija za potrebe investitora i
   investicionih fondova;
   Razrada razliĉitih modela primene zakona o PDV-u vezanih za stambenu izgradnju,
   garaţne, poslovne i poslovno-usluţne objekte;
   Regulative i procedure u izgradnji objekata;
   Tehno-ekonomske analize i procene troškova izgradnje stana;
   Studije opravdanosti investicionih projekata;
   Planira se seminar – edukacija u skladu sa smernicama za poslovanje sa EU, vezano za
   oblast graĊevinarstva.
                         12
                                   Program rada za 2010. godinu


Redovne aktivnosti

Za nastupajući period planiraju se i redovne aktivnosti Udruţenja graĊevinarstva i komunalne
delatnosti i to:

   Kontinuirana komunikacija sa ĉlanicama Udruţenja (posete, sastanci, putem telefona, e-
   maila i dr.) i pruţanje informacija strankama;
   Animiranje ĉlanica pozivanjem na struĉne skupove, prezentacije, okrugle stolove i obuke u
   organizaciji Privredne komore Beograda
   Praćenje naplate doprinosa ĉlanica i kontaktiranje firmi koje ne izvršavaju obavezu uplate
   doprinosa;
   Aktivno uĉešće u radu Privredne komore Beograda u celini (prisustvovanje sastancima,
   seminarima, prezentacijama, godišnje nagrade i dr.) i uspešna saradnja sa ostalim
   udruţenjima i centrima u Komori;
   Saradnju i uĉešće u radu Udruţenja za graĊevinarstvo, industriju graĊevinskog materijala i
   stambenu privredu Privredne komore Srbije;
   Praćenje zakonske regulative i ostale struĉne literature;
   Odrţavanje i inoviranje sajta Udruţenja (aktuelnosti, tema meseca) i izrada internog press-
   clippinga iz oblasti graĊevinarstva;
   Permanentan rad na aţuriranju baze podataka, baze ponude i traţnje, plaćanju ĉlanarina
   Komore, inoviranje sajta i druge stalne aktivnosti;
   Saradnja sa svim udruţenjima i centrima u Privrednoj komori Beograda.5.  UDRUŢENJE POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Osnovne aktivnosti Udruţenja poljoprivrede i prehrambene industrije u 2010. godini biće
usmerene na praćenje poslovanja i pruţanje pomoći u rešavanju ukupne problematike
poljoprivredno-industrijske proizvodnje, šumarstva i vodoprivrede, prema zahtevima i
potrebama privrednih subjekata.

Mere za podsticanje razvoja poljoprivrede

   Redovno će se pratiti i analizirati stanje u privrednim društvima, mere ekonomske politike,
   uslovi privreĊivanja, privatizacija i restrukturiranje i tekući problemi u poslovanju
   preduzeća poljoprivredno-industrijske proizvodnje;
   Praćenje novih sistematskih rešenja, koja bi trebala da budu u skladu sa Strategijom
   razvoja poljoprivrede grada Beograda do 2015. godine;
   Aţuriranje baze podataka-uspostavljanju registra privrednih društava, ĉlanica Komore i
   Udruţenja.

Privredno zakonodavstvo

   Organizovaće se rasprave povodom tekstova predloga zakona i nadleţnim organima
   drţavne uprave dostavljati mišljenja;
   U skladu sa zakonskim ovlašćenjima, iniciraće se donošenje zakona i drugih propisa iz
   oblasti privrede;
   Udruţenje će redovno informisati ĉlanice o novim propisima i posebno će pratiti uticaj
   zakonskih propisa i mera kreditno-monetarne i poreske politike, politike cena, premija i
   subvencija, sistema rezervi na privredni ambijent.
                       13
                                     Program rada za 2010. godinu


Evropske integracije

Nakon apliciranja za ĉlanstvo u Evropskoj uniji, u 2010. godini nastaviće se sa harmonizacijom
zakonodavstva, što za privredu znaĉi potrebu prilagoĊavanja izmena u poslovanju.
   TAIEX Program
   Udruţenje će aplicirati za TAIEX program, kako bi edukacijom i studijskim posetama
   pomogli proizvoĊaĉima da se pripreme za trţište EU. Reĉ je o tehniĉkoj i veoma
   konkretnoj pomoći u procesu usklaĊivanja pravnih propisa sa pravnim tekovinama EU
   (acquis communautaire), kao i u procesu izgradnje neophodnih administrativnih struktura.
   Postoji nekoliko vidova pomoći zemljama u fazi procesa evrointegracije: organizovanje
   seminara/radionica u zemlji ,organizovanje seminara u zemljama EU, organizovanje
   studijskih poseta zemljama EU, kratkoroĉna pomoć eksperata.

Planovi, analize i izveštaji

U okviru ovih aktivnosti pristupiće se:

   Izradi informacija vezanih za opšta privredna kretanja i uticaj globalne ekonomske krize
   (kontinuirana aktivnost);
   Praćenju sprovoĊenja mera iz oblasti ekonomske politike i privrednog sistema, davanju
   primedbi, mišljenja i predloga za poboljšanja;
   Praćenju toka realizacije prolećne i jesenje setve;
   Praćenju realizacije ţetve i kupovine trţišnih viškova;
   Izradi materijala Plan proizvodnje osnovnih ratarskih kultura i preduzimanje potrebnih
   mera za uspešno obavljanje obimnih i najskupljih poljoprivrednih radova;
   Praćenju ubiranja kasnih useva;
   U dogovoru sa nadleţnim institucijama i preduzećima sagledavanje mogućnosti za izradu
   projekata revitalizacije postojećih i izgradnje novih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje;
   Sagledavanju stanja poljoprivredne mehanizacije i opreme u poljoprivrednim preduzećima,
   ponude domaćih i stranih proizvoĊaĉa, kao i uslova za nabavku.

Promocija privrede

Programom sajamskih aktivnosti u 2010. godini,Udruţenje planira uĉešće srpske privrede kroz:
   Organizaciju nastupa na zakupljenom štandu u vidu informacionog biroa sa posterima,
   reklamnim materijalima i uzorcima proizvoda, kao i predstavljanje privrednih društava
   putem DVD-a;
   prisustvo na sajmovima putem svojih predstavnika i informisanje privrednih subjekata o
   sajmovima;
   Sajam Etno hrane i pića - Udruţenje poljoprivrede i prehrambene industrije u saradnji sa
   Zadruţnim savezom Beograda, peti put po redu organizovaće SAJAM ETNO HRANE I
   PIĆA 2010. Sajam će biti odrţan na Beogradskom sajmu od 26. do 28. novembra 2010.
   godine;
   Studijske posete - radiće se na obezbeĊenju sredstava i realizaciji projekata studijskog
   putovanja ĉlanica Udruţenja u Sloveniju, Italiju, Austriju i Nemaĉku.

Nagrade

Dodelom tradicionalnih priznanja nastaviće se s praksom afirmacije najboljih proizvoĊaĉa u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i stimulisanja nauĉnoistraţivaĉkog rada i njegove primene
u poljoprivredi:
                         14
                                    Program rada za 2010. godinu


   Skup rekordera - Udruţenje poljoprivrede i prehrambene industrije organizovaće XII skup
   poljoprivrednih proizvoĊaĉa – rekordera u poljoprivrednoj proizvodnji za najbolje rezultate
   postignute u 2009. godini na teritoriji grada Beograda. Sveĉani skup biće odrţan u prvom
   kvartalu 2010. godine;
   Svetosavski sabor mladih poljoprivrednika - Udruţenje će tradicionalno aktivno
   uĉestvovati u organizaciji VII Sabora mladih poljoprivrednika.

Organizovanje edukacije

U cilju edukacije ĉlanica, prioritetne aktivnosti Udruţenja za 2010.god. biće usmerene na
edukaciju iz oblasti standardizacije i to:

   Podizanje nivoa kvaliteta u poljoprivrednoj proizvodnji, kroz uvoĊenje standarda u
   prehrambenoj industriji - HACCP standard;
   UnapreĊenje nivoa konkurentnosti;
   Bezbednost hrane-ISO 22000;
   Sertifikat GOST-R o usaglašenosti prehrambenih proizvoda radi izvoza na trţište Ruske
   federacije;
   HALAL standard-izvoz na trţište islamskih zemalja;
   GLOBAL GAP standard-dobra poljoprivredna praksa;
   Sistem kvaliteta;
   ISO 14001 – Sistem menadţmenta zaštite ţivotne sredine.

MeĊunarodna  konferencija o poljoprivredi

Organizovaće se MeĊunarodna konferencija o poljoprivredi.Cilj Konferencije je sagledavanje
stanja poljoprivrede u Srbiji, prenos znanja, iskustva i primera dobre prakse iz EU i definisanje
osnovnih pravaca budućeg razvoja, radi podmirenja traţnje na domaćem trţištu i povećanja
izvoza visokokvalitetnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda.

Projekti

   Aktivnosti na završetku projekta „Agro Info punktovi - UnapreĊenje poljoprivredne
   proizvodnje edukacijom i podizanjem nivoa znanja poljoprivrednih proizvoĊaĉa“;
   U dogovoru sa nadleţnim institucijama i preduzećima sagledavanje mogućnosti za izradu
   projekata revitalizacije postojećih i izgradnje novih sistema za navodnjavanje i
   odvodnjavanje;
   Aktivnosti na iznalaţenju projektnih ideja i zajedniĉkog konkursa sa Poljoprivrednim
   fakultetom iz Zemuna za projekte FP7.

Saradnja s nadleţnim organima i institucijama

   Udruţenje će saraĊivati s Ministarstvom za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu Srbije,
   Zadruţnim savezom Srbije, regionalnim zadruţnim savezima, Privrednom komorom
   Srbije, Poljoprivrednim fakultetom u Beogradu, poljoprivrednim institutima, nauĉnim
   institucijama iz oblasti poljoprivrede, Sekretarijatom za privredu grada Beograda,
   jedinicama lokalne samouprave, poljoprivrednim udruţenjima, meĊunarodnim
   organizacijama i fondovima, privrednim subjektima iz oblasti primarne poljoprivredne
   proizvodnje i prehrambene industrije;
   Udruţenje poljoprivrede i prehrambene industrije će nastaviti dalju meĊunarodnu saradnju
   sa Asocijacijom za hranu i piće EU- CIAA.
                        15
                                      Program rada za 2010. godinu


6.  UDRUŢENJE UGOSTITELJSTVA I TURIZMA

Udruţenje ugostiteljstva i turizma za 2010. godinu planira sledeće aktivnosti:

   Kontinuirano negovanje, odrţavanje i razvijanje poslovnih odnosa sa ĉlanicama Udruţenja
   Nastavak saradnje sa relevantnim privrednim subjektima, obrazovnim institucijama, sa
   Turistiĉkom organizacijom Srbije, Turistiĉkom organizacijom Beograda i dr.
   Organizacija i promocija II MeĊunarodne konferencije "Regionalna saradnja u razvoju
   turizma", maj 2010
   Permanentna edukacija i struĉno usavršavanjem svih naših ĉlanova
   Uĉešće na sajmovima, izloţbama, struĉnim skupovima, kako u zemlji tako i u inostranstvu
   Saradnja sa odborima Privredne komore Srbije i regionalnih privrednih komora u
   sprovoĊenju zajedniĉkih aktivnosti na promociji turistiĉke i ugostiteljske ponude Srbije
   Saradnja sa nadleţnim drţavnim organima, kako na nivou Republike, tako i na nivou grada
   Beograda i opština, a naroĉito sa inspekcijskim organima, komisijama za licenciranje i
   kategorisanje;
   Saradnja sa medijima, elektronskim i pisanim, sa udruţenjima novinara, Klubom privrednih
   novinara i sliĉno;
   Izrada projekta, samostalno i u saradnji sa obrazovnim, nauĉnim i struĉnim ustanovama, koji
   omogućavaju pristup i korišćenje sredstava i fondova iz Republike, Grada Beograda i
   naroĉito EU;
   Razrada projekta „Otvorena vrata Beograda”, zajedno sa ĉlanicama i svim drugim
   zainteresovanim subjektima;
   Oţivljavanje projekta „Beogradski znak kvaliteta”;
   Nastup ĉlanica, kao suizlagaĉa, na MeĊunarodnom sajmu turizma - IFT 2010. u Beogradu i
   „Eko Etno” Hrvatska u oktobru u Zagrebu.


7.  UDRUŢENJE FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA

Udruţenje finansijskih organizacija će aktivno uĉestvovati u unapreĊenju privrednog ambijenta,
poboljšanju investicione klime i afirmaciji razvoja finansijskog sektora Srbije. Radi ublaţavanja
negativnih implikacija krize, Udruţenje je pokrenulo inicijativu i donelo zakljuĉke kojima se nastoji
doprineti stabilnosti finansijskog sistema, što će se nastaviti i u 2010. godini.

   Nastaviće se praćenje monetarne i fiskalne politike, posebno realizacija i efekti mera
   predviĊenih radi stabilizacije privrednog sistema. Pratiće se kretanja kamatnih stopa na
   domaćem i meĊunarodnom trţištu, uticaj rasta cene kapitala na realni sektor, kretanje deviznog
   kursa i u skladu sa uoĉenim potrebama Udruţenje će predlagati korekcije mera monetarne i
   kreditne politike;
   Pratiće se usklaĊivanje sa principima Svetske trgovinske organizacije, kao i efekti eventualne
   primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruţivanju;
   Kroz rad Koordinacionog tima za unapreĊenje izvoza, sa ĉlanicama će se raditi na
   osmišljavanju mera i akcija radi poboljšanja konkurentnosti i rasta izvoza domaće privrede;
   U okviru rada Sekcije za razvoj faktoringa nastaviće se aktivnosti na unapreĊenju regulative i
   posebna paţnja će se obratiti razvoju dvofaktorskog sistema;
   Kroz rad Sekcije institucionalnih investitora afirmisaće se funkcije finansijskog trţišta ne samo
   kao mehanizma za redistribuciju vlasništva, već kao alternativnog izvora finansiranja;
   Udruţenje uĉestvuje u Projektu o ljudskim resursima na nivou Komore, ĉiji je cilj praćenje
   kadrovskih potreba privrednih društava i banaka;
                         16
                                    Program rada za 2010. godinu


   U cilju permanentne edukacije i sticanja praktiĉnih znanja pokrenuta je inicijativa osnivanja
   nauĉno ekspertskog saveta na nivou Udruţenja u ĉiji rad bi bili ukljuĉeni fakulteti;
   Nastaviće se rad predstavnika komorskog sistema u komisijama MeĊunarodne trgovinske
   komore iz Pariza, i to Komisije za bankarsku tehniku i praksu Nacionalnog odbora MTK iz
   Pariza i Komisije za finansijske usluge i osiguranje;
   Kroz nastavak partnerske saradnje sa Privrednom komorom Srbije i Regionalne Privredne
   komore Panĉevo intenziviraće se povezivanje malih i srednjih preduzeća sa finansijskim
   sektorom;
   Planira se osnivanje garancijskog fonda Privredne komore Beograda i Intesa banke koji bi
   imao za cilj da olakša pristup finansijskom trţištu i obezbedi povoljnije uslove kreditiranja;
   Kada je reĉ o integralnim temama i problemima, koji se odnose na meĊusektorsku saradnju
   kroz zajedniĉke aktivnosti sa udruţenjima industrije, informatiĉke delatnosti, graĊevinarstva,
   turizma, trgovine, tretiraće se aktuelne teme i preduzimati konkretne akcije;
   Nastaviće se rad ĉlanova Udruţenja u Koordinacionom timu za razvoj elektronskog poslovanja
   i u okviru radnih grupa za unapreĊenje elektronske trgovine;
   Udruţenje će uĉestvovati u realizaciji i informisanju ĉlanica o budućim bankarskim i
   investicionim sajmovima, delegacijama i skupovima lokalnog i regionalnog znaĉaja.


8.  UDRUŢENJE INFORMATIĈKE DELATNOSTI

Udruţenje informatiĉke delatnosti Privredne komore Beograda, kao asocijacija privrednika i
organizacija iz domena informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), svojim radom i
aktivnostima ima za cilj da obezbedi:

   Za privredu Beograda proizvode, servise i uslove za implementaciju i funkcionisanje
   savremenih informacionih sistema i raĉunarskih mreţa;
   Za informatiĉarske firme, ĉlanice Privredne komore Beograda, ureĊen i dobar privredni
   ambijent za uspešno poslovanje, kooperaciju i trţišnu konkurenciju;
   Za drţavu put u informaciono društvo i podršku za evropske integracije, aktivnim odnosom
   i neposrednim doprinosom privrednog ( «biznis») IKT sektora;
   Podsticaj razvoja visokih tehnologija.

Najvaţniji planirani projekti, servisi i usluge

   Projekat razvoja informacionog društva i implementacije “Nacionalne strategije razvoja
   informacionog društva(ID)”:

   Uĉešće u sprovoĊenju "akcionog plana ID" za 2010. godinu sa sledećim temama:
   - Razvoj servisa interneta i mobilne telefonije u interesu razvoja ID i privrede Beograda
    – geografski ravnomerni razvoj i dostupnost u Srbiji;
   - Politika podizanja kvaliteta usluga i sniţavanja cena usluga na Internetu i u mobilnoj
    telefoniji;
   - Savremeni razvoj i optimizacija registra privrednih subjekata APR za potrebe
    efikasnih poslovnih komunikacija i poslovanja;
   - Analiza sistemskih rešenja u oblasti IKT obrazovanja, mere i preporuke za poboljšanje
    sistema obrazovanja sa primenom IKT.

   Uĉešće u radnim grupama Ministarstva za telekomunikacije i ID u pripremi i izradi novih
   propisa i izmenama i dopunama postojećih propisa sa stanovišta primene IKT:

                         17
                                 Program rada za 2010. godinu


-  Aktivnosti za primenu Zakona o elektronskom potpisu i odgovarajućih pravilnika -
  uticati da se ubrza i završi registracija sertifikacionog/IH tela;
-  Donošenje Zakona o elektronskom poslovanju - insistirati da se uradi ovaj zakon, kao
  opšti okvir i najracionalnija podrška uvoĊenju elektronskog poslovanja u svim
  oblastima privrede;
-  SprovoĊenje Zakona o telekomunikacijama i podzakonske regulative. Uticati posebno
  na segment vezan za Internet provajdere i provajdere mobilne telefonije; za privredu
  raditi na sniţavanju cena usluga i bolje ponude telekomunikacionih operatera na
  trţištu;
-  UvoĊenje standarda, nove klasifikacije i tarife usluga usklaĊene sa implementacijom
  konvergencije informacionih i komunikacionih servisa prema rešenjima koje
  pripremaju i promovišu Svetska trgovinska organizacija (WTO) i MeĊunarodna
  tgovinska komora (ICC);
-  Nastaviti rad u procesu uvoĊenja i unapreĊivanja primene Zakona o fiskalizaciji
  (GPRS, licenciranje aplikativnog POS softvera i dr.);
-  Zaloţiti se za racionalizaciju i objektivizaciju u sprovoĊenju izmena i dopuna Zakona
  o javnim nabavkama kod Vladinih resora.

Izgradnja savremenih informacionih sistema u privredi Beograda i drţavnoj upravi:
- Aktivnosti, prezentacija proizvoda i usluga IKT, sajamski nastupi
- Razvoj informacionih sistema sa akcentom na velike poslovne sisteme i drţavnu
  upravu uz korisćenje savremenih alata i baza podataka;
- Razvoj sistema poslovne inteligencije sa moćnom analitiĉkom i upravljaĉkom
  funkcionalnošću neophodan menadţmentu pri upravljanju;
- Razvoj standardizovanih poslovnih aplikacija i modula informacionih sistema;
- Razvoj novih „ICT outsourceing“ servisa privredi, kao najekonomiĉnijih i
  najefikasnijih savremenih servisa u svetu;
- Razvoj i primenu integrisanih sistema zaštite, kao i obezbeĊivanja pouzdanosti i
  sigurnosti rada poslovnih sistema;
- Podsticanje ukupne politike investicija u razvoj svih infrastrukturnih segmenata i
  primene standarda za visok nivo informaciono-komunikacionih usluga, posebno uslova
  za elektronsko poslovanje odnosno u punom smislu za e-ekonomiju („e-economy“) i
  elektronsku upravu („e-goverment“) i najsavremenije „društvo znanja“, kao društvo
  budućnosti.

Zaštita intelektualne svojine, korišćenje licenciranog softvera u informacionim sistemima i
na internetu:
- Sprovodiće se ciklusi pogodnih aktivnosti Udruţenja i istaknutih IKT firmi
   proizvoĊaĉa sa namenom za ostale IKT firme i korisnike, a posebno za mala i srednja
   preduzeća;
- Prezentacije i upoznavanje sa prednostima i teškoćama u korišćenju “open source”
   softvera.

Projekat uvoĊenja globalnog standarda za numeraciju roba i usluga GS1 u privredu
Beograda:
- Predlaganje i izrada odgovarajućih programa seminara, za svaki sektor privrede;
- Upoznavanje trendova razvoja i primene RFID u velikim sistemima i preduzećima,
  upoznavanje stranih iskustava i stanja implementacije;
- Upoznavanje stranih proizvoĊaĉa RFID opreme i mogućnosti proizvodnje u domaćim
  preduzećima, radi šireg uvoĊenja ove tehnologije u Srbiji.

                     18
                                   Program rada za 2010. godinu


   Projekat uvoĊenja “ECDL” licence za zaposlene u privredi Beograda
   - Aktivnosti promocije ECDL/ICDL u privredi Beograda u saradnji sa Centrom za
     poslovno obrazovanje i PR sluţbom Komore;
   - Izdavanje ECDL licenci, od strane Komore preko licenciranih ispitivaĉa iz Udruţenja
     i/ili iz Infocentra, koji će sprovoditi obuku za ECDL, u interesu privrede.

   Projekat sigurnosti i zaštita u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija
   - Organizovanje prezentacija najnovijih softvera i rešenja potrebnih u oblasti zaštite
     informacionih sistema i mreţa, za preduzeća i struĉnjake IKT;
   - Radom u Udruţenju sudskih veštaka za informacione tehnologije pratiti «cyber crime»
     pojave u svetu i sluĉajeve kod nas i podrţati organizaciju eventualnog struĉnog skupa
     ZITEH i u 2010. godini, radi stvaranja uslova za prevenciju;
   - Inicirati promene i uĉestvovati u pripremi inovacija propisa i potrebnih rešenja u
     domenu zaštite u informacionim sistemima i mreţama;
   - Pratiti organizaciju struĉnih seminara u oblasti zaštite, posebno na Internetu i u oblasti
     elektronskog poslovanja banaka i preduzeća.

   Razvoj elektronskog poslovanja u privredi Beograda

   Udruţenje će organizovati seminare, okrugle stolove i poslovno-struĉne skupove, sa
   temom razvoja elektronskog poslovanja u privredi Beograda. Na ovim skupovima biće
   predstavljeni trendovi razvoja i primene rešenja u lokalnim samoupravama EU, iskustava i
   stanja implementacije na trţištu EU.

Stalni zadaci-servisi privredi

   Organizacija permanentne edukacije za privredu iz oblasti IKT: opšti nivo IKT znanja za
   zaposlene, moduli za nivo menadţera malih i srednjih preduzeća i specijalizovane
   edukacije o zaštiti, kompjuterskom kriminalu i o najnovijim metodologijama i najnovijim
   tehnologijama IKT;
   Struĉna obuka kadrova udruţenja i uĉešće na struĉnim skupovima i sajmovima;
   Saradnja sa jedinicom lokalne samouprave Skupštinom grada Beograda.9.  UDRUŢENJA SOCIJALNIH, DRUŠTVENIH I
   LIĈNIH USLUŢNIH DELATNOSTI

Programom rada Udruţenja utvrĊuju se najvaţniji zadaci i ciljevi koji će se realizovati u toku
2010. godine.

Zadaci Udruţenja

   Zastupanje interesa ĉlanica u definisanju privredno – sistemskih propisa i mera ekonomske
   politike – intenziviranju saradnje sa drţavnim institucijama na izradi i donošenju novih
   zakonskih rešenja iz oblasti privrednog zakonodavstva i mera ekonomske politike;
   Edukacija za potrebe ĉlanica koja bi se vršila u saradnji sa Centrom za poslovno
   obrazovanje i unapreĊenje kvaliteta;
   Informisanje ĉlanica o potencijalnim trţištima i partnerima, meĊunarodnim institucijama,
   fondovima, kreditnim linijama i potencijalnim investitorima;


                       19
                                   Program rada za 2010. godinu


   UnapreĊenje privrednog ambijenta kroz stimulaciju i efikasnije osnivanje malih i srednjih
   preduzeća;
   Internacionalizacija poslovanja privrednih društava i preduzetnika –realizacijom
   meĊunarodnih projekata, organizovanjem sajamskih i drugih promotivnih nastupa;
   Uĉešće i usklaĊivanje interesa ĉlanica radi efikasnijeg zajedniĉkog nastupa i obezbeĊenja
   konkurentnosti ponude na trţištu;
   Praćenje i unapreĊenje dugoroĉne poslovno-tehniĉke saradnje sa domaćim i stranim
   partnerima;
   Ukljuĉivanje privrednih subjekata u meĊunarodne ekonomske i privredne procese i njihovo
   povezivanje sa nauĉno-istraţivaĉkim institucijama.

Aktivnosti Udruţenje

   Pruţanju i organizovanju struĉne pomoći svojim ĉlanovima radi poboljšanja i unapreĊivanja
   poslovanja;
   UnapreĊivanju i uspostavljanju ekonomske saradnje sa inostranstvom, organizovanju
   sajmova, privrednih izloţbi i drugih promotivnih aktivnosti;
   Predstavljanju domaće privrede u zemlji i inostranstvu i njenom ukljuĉivanju u meĊunarodnu
   razmenu robe i usluga;
   Pruţanju pravovremenih i kvalitetnih informacija svojim ĉlanovima radi pronalaţenja
   potencijalnih partnera i njihovog meĊusobnog povezivanja;
   Poslovnom povezivanju i informisanju ĉlanova Komore;
   Organizovanju predavanja, seminara i specijalizovanih kurseva, radi edukacije neophodne za
   primenu privredno – sistemskih zakona, EU standarda, usavršavanja i obuke kadrova;
   Davanju predloga nadleţnim drţavnim organima za razvoj i uvoĊenje razliĉitih instrumenata
   zaštite domaće privrede;
   UsklaĊivanju interesa ĉlanova Komore;
   Pruţanju konsalting usluge ĉlanicama i korisnicima;
   Izdavanju potvrda, sertifikata i sliĉno.

Organizacija nauĉno-struĉnih skupova

   Upoznavanje i informisanje privrednika sa aktuelnim temama, razliĉitim podruĉjima rada,
   kako bi što više doprineli povećanju konkurentnosti;
   Kontinuirano specifiĉno obrazovanje po delatnostima i podizanje opšteg nivoa znanja i
   primene u poslovanju putem: edukacije, seminara i organizacije nauĉno-struĉnih skupova.

UnapreĊenje rada grupacija

   UnapreĊenje rada grupacija putem direktnih razgovora i anketa;
   Proveravanje interesa privrednih društava i preduzetnika o daljim pravcima rada vec
   postojećih grupacija i drugih oblika aktivnosti.

Tekući poslovi

   Kontakti i posete preduzećima, formiranje baze podataka ĉlanica udruţenja, razmatranje
   problematike i pruţanje pomoći na prevazilaţenju nastalih problema;
   Promocije, prezentacije i vršenje anketa u cilju unapreĊenja poslovanja;


                       20
                                   Program rada za 2010. godinu


   Saradnja sa privrednim komorama i institucijama na nacionalnom i internacionalnom
   nivou;
   Saradnja sa ostalim udruţenjima i centrima Privredne komore Beograda u cilju pruţanja
   kvalitetnih usluga ĉlanicama Udruţenja.
                   II  CENTRI


1.  CENTAR ZA EKONOMSKU POLITIKU, PRESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ

Centar za ekonomsku politiku, prestrukturiranje i razvoj će u 2010. godini osnove aktivnosti
usmeriti na praćenju stanja i problematike u privredi Beograda i Srbije. Visoki evropski
standardi u oblasti trţišne ekonomije, pored informisanja i edukacije, zahtevaju stalno:

   podizanje konkurentnosti
   privredu zasnovanu na znanju i primeni novih tehnologija, ĉijim sprovoĊenjem zapoĉinje II
   faza tranzicije, što uz zadrţavanje efekata i faze (makroekonomska stabilnost i završetak
   privatizacije) i uz mere ekonomske politike treba da obezbedi povećanje zaposlenosti,
   smanjenja siromaštva i rast standarda.

Centar će se posebno angaţovati na:

   Kontinuiranom praćenju privredne problematike: ostvarena privredna kretanja, finansijski
   tokovi i uticaj globalne finansijske krize na poslovanje realnog sektora.Radiće se analize
   poslovanja pojedinih privrednih sektora, grana i privrede kao celine;
   Pratiće se primena i efekti do sada donetih zakona i mera ekonomske politike i u skladu sa
   rezultatima u praksi, davati predlozi za njihovu dopunu.
   Rasterećenju privrede i poboljšanju uslova privreĊivanja, kao i dalje suzbijanje sive
   ekonomije i korupcije, kroz afirmaciju vladavine prava u svim segmentima privrednog i
   društvenog ţivota;
   Uĉešće u aktivnostima Komore na sprovoĊenju privatizacije, restrukturiranju, i
   reinţenjeringu privrednih subjekata;
   Internacionalizaciji poslovanja, privrednih društva i preduzetnika, prvenstveno
   informisanjem i edukacijom, zatim povezivanjem privrede za realizaciju meĊunarodnih
   projekata, promovisanjem privrede Grada;
   Analiza potencijala opština Beograda i predlaganje pravca razvoja, polazeći od
   raspoloţivih resursa;
   Izradi projekta formiranja baza potencijala beogradskih opština, predlog jedinstvene
   metodologije za klasifikaciju podataka;
   Identifikaciji programa-projekata povezivanja sa strateškim partnerima i stvaranje uslova
   za njihovu realizaciju, posebno za preduzeća, programe i nosioce privrednog razvoja
   sektora, tj. privrede Grada;
   Izradi analize domaćeg trţišta za potrebe domaćih i inostranih kompanija;.
   Uĉešće u projektu Privredne komore Beograda „Ljudski faktor u funkciji razvoja privrede
   Beograda“;
   Angaţovanje na aktivnostima Privredne komore Beograda na temu „Drštveno odgovornog
   poslovanja na osnovu utvrĊenog plana i programa aktivnosti“;

                       21
                                   Program rada za 2010. godinu


   Pruţanju konsultantskih usluga privrednicima na razliĉite aktuelne teme, posebno preko
   Biznis info Centra Komore Beograda;
   Stalni kontakt sa komorama i drugim asocijacijama privrednika zemalja EU i zemalja
   uspešnih u tranziciji, radi informisanja i prenošenja iskustva ĉlanicama Komore;
   PrilagoĊavanju organizacije, sadrţaja i metoda rada Komore trţišnim uslovima,
   primenjujući u najvećoj meri rešenja komora gradova iz razvijenih trţišnih privreda;
   Nastavku saradnje sa agencijama i institucijama;
   Redovno aţuriranje podataka na sajtu Privredne komore Beograda;
   Praćenje struĉne i nauĉne literature, prisustvo seminarima i sastancima i drugih potrebnih
   informacija.2.  CENTAR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

Osnovna delatnost Centra za ekonomske odnose sa inostranstvom u 2010. godini će biti
usmerena na internacionalizaciju privrede Beograda u cilju unapreĊenja ekonomskog razvoja,
jaĉanja konkurentnosti, povećanja izvoza i stranih direktnih investicija.

Osnovne aktivnosti Centra

   Uspostavljanje i razvoj ekonomski odnosa sa inostranstvom;
   Aktivnosti na povećanju izvoza i smanjenju trgovinskog deficita;
   Istraţivanje inostranih trţišta i pospešivanje organizovanog nastupa na inostrana trţišta;
   Privlaĉenje stranih direktnih investicija;
   Promovisanje investicionih potencijala beogradske privrede;
   Organizacija privrednih skupova, B2B susreta, privrednih misija u zemlji i inostranstvu
   Pruţanje savetodavnih usluga u izvozno-uvoznim poslovima;
   Pronalaţenje partnera i privredno povezivanje domaših i inostranih partnera (business
   matchmaking);
   Uĉešće u radu meĊunarodnih komorskih asocijacija i organizacija;
   Praćenje i uĉešće u radu institucija EU;
   Edukacija – seminari i okrugli stolovi, razni oblici informisanja privrednih subjekata;
   Priprema, realizacija i praćenje razvojnih programa i projekata;
   Ukljuĉivanje beogradske/srpske privrede u proces stabilizacije i pridruţivanja Srbije
   Evropskoj uniji
   Pozicioniranje beogradske/srpske privrede u Briselu, lobiranje, nastavak rada na projektu
   „Beogradska poslovna kuća“;
   Organizovani nastup beogradskih privrednika na meĊunarodnim sajmovima;
   Organizacija struĉnih seminara, okruglih stolova i panela;
   Izdavanje publikacija, poslovnih vodiĉa i biltena;
   Organizacija bilateralnih susreta domaćih i stranih privrednika;
   Asistencija ĉlanicama Komore pri ostvarivanju poslovnih kontakata sa stranim trţištima;
   Organizacija odlazećih i dolazećih privrednih misija uz dalji razvoj saradnje sa domaćim i
   stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i ostalim institucijama relevantnim za
   razvoj privredne saradnje;
   Podsticanje izvoznih aktivnosti beogradskih preduzeća ostvarivanjem novih kontakata sa
   stranim trţištima i organizovanim nastupima/posetama sajamskim manifestacijama u
   zemlji i inostranstvu;

                       22
                                   Program rada za 2010. godinu


   Redovno će se aţurirati podaci sa web sajta: izvoz-uvoz.com o spoljno-trgovinskim
   procedurama;
   Poboljšaće se uslugu izdavanja Peĉata komorskog poverenja za koju je jedina ovlašćena
   Privredna komora Beograda u regionu Jugoistoĉne Evrope.

Edukacija

   Sprovodiće se svi vidovi edukacija u oblasti spoljno-trgovinskog poslovanja i razni oblici
   informisanja privrednih subjekata;
   Organizovanje seminara za upravljanje projektima za zainteresovane grupe korisnika EU
   fondova i drugih raspoloţivih fondova;
   Konsalting u pripremi projektne dokumentacije za objavljeni konkurs, pomoć u voĊenju i
   implementaciji projekta i pomoć u evaluaciji projekata.

Projekti

   Kroz IPA fond koji je namenjen zemljama Zapadnog Balkana pruţa se podrška u procesu
   tranzicije za izgradnju institucionalnih kapaciteta, kao i prekograniĉnu saradnju. Ukupno je
   raspoloţivo 8 programa EU;
   Projekat PARTNERI II koji se realizuje sa Unijom evropskih komora „Eurochambres“ ima
   za cilj osnovanje „Mreţa centara za razvoj i upravljanje projektima“;
   Projekat „Poslovanje sa EU“ sa Privrednom komorom Antverpena i privrednim komorama
   Srbije, Beograda, Niša i Crne Gore. Svrha projekta je razvijanje znanja o primeni
   evropskog zakonodavstva u preduzećima i privrednim asocijacijama, kao što su komore;
   Projekat „Prizma“, program prekvalifikacije podoficira i civilnih lica školovanih za vojna
   zanimanja i njihovo ukljuĉivanje u savremene privredne tokove i sisteme poslovnog
   odluĉivanja;
   U 2010. oĉekuje se realizacija projekata sa kojima je aplicirano za Jadranski program sa
   Italijanskim partnerima.3.  CENTAR ZA PRIVREDNO-PRAVNI SISTEM

Centar za privredno-pravni sistem će i u 2010. godini aktivno uĉestvovati u postupku
harmonizacije propisa, a naroĉito privrednog zakonodavstva, kako bi se stvorili uslovi da
Komora na pravi naĉin izrazi i zaštiti interese privrednih subjekata, svojih ĉlanova.

U tom cilju struĉna sluţba Centra će:

   Uĉestvovati u pripremi i davati mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa
   relevantnih za funkcionisanje privrede, pripremati amandmane u postupku njihovog
   donošenja, saraĊivati sa Komorom Srbije i informisati svoje ĉlanove o tome;
   Simulacijama zakona sagledavati njihove moguće efekte na poslovanje privrednih
   subjekata i analizirati ih radi pripremanja predloga organima Komore za poĉetak inicijative
   za njihove izmene;
   Organizovati struĉne skupove sa udruţenjima i centrima iz oblasti:
   -   privrednog prava,
   -   radnih odnosa, zapošljavanja, bezbednosti i zdravlja na radu i uslova za zapošljavanje
      stranih drţavljana,
                       23
                                   Program rada za 2010. godinu


  -   unapreĊenja korporativnog upravljanja,
  -   društveno odgovornog poslovanja,
  -   zarada, poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prema propisima o radu,
     doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i o porezima,
  -   javnih nabavki,
  -   autorskog i srodnih prava i novih sistemskih zakona.
  U zavisnosti od potreba ĉlanova Komore, planira se organizovanje oko 20 skupova za oko
  1.500 polaznika u Komori;
  Centar će i dalje organizovati pravne radionice prepoznatljive kao brend Komore:
  - “Funkcionisanje pravne sluţbe u privrednom društvu”,
  - “Privredno društvo u funkciji ponuĊaĉa u sistemu javnih nabavki”,
  - Bezbednost i zdravlje na radu – “Izrada akata o proceni rizika” i “Procena rizika za
     konkretno radno mesto”,
  - Razvijanje modela radionice pruţanjem pravne pomoći neposredno kod poslodavca, ĉlana
     Komore;
  Organizovati savetovanje u Komori sa Udruţenjem za odštetno pravo;
  UnapreĊivati meĊukomorsku saradnju u zajedniĉkom organizovanju struĉnih skupova,
  seminara i dr.;
  Realizovati projekte u saradnji sa udruţenjem sudija za prekršaje;
  Realizovati dalje aktivnosti u vezi Projekta “Ljudski resursi u funkciji razvoja privrede
  Beograda”, nastaviti saradnju sa partnerima Komore (Pravni fakultet u Beogradu,
  ministarstva, Vrhovni sud Srbije, trgovinski sudovi, USAID, GTZ, ILO, IOM, Centar za
  medijaciju - posredovanje, lokalna samouprava i sl.) i raditi na unapreĊenju
  meĊukomorske saradnje;
  Informisati ĉlanove Komore o novim propisima u vezi pridruţivanja naše zemlje
  Evropskoj uniji i ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju, pre svega iz oblasti prava i
  intelektualne svojine (industrijska svojina i autorsko pravo), kao i zaštite ţivotne sredine;
  Nastaviti sa pruţanjem konsultantskih usluga, neposredne struĉne pomoći privrednim
  subjekatima, odnosno domaćim i stranim fiziĉkim i pravnim licima na njihov zahtev;
  Uĉestvovati u radu organa i tela Komore i pripremi opštih akata i odgovarajućih materijala
  iz delokruga rada Centra;
  Zastupati interese Komore pred sudovima i drţavnim organima;
  Obavljati imovinsko-pravne poslove, poslove iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja;
  pruţati struĉnu pravnu pomoć i davati struĉna mišljenja i tumaĉenja po razliĉitim pitanjima
  organima i telima i sluţbama u Komori;
  Za web-site Komore pripremati:odgovarajuće informacije (mišljenja ministarstava, registar
  propisa i sl.) i struĉne tekstove.

Prisustvovanje zaposlenih u Centru skupovima u organizaciji struĉnih udruţenja i
organizacija edukativnog karaktera, a naroĉito:

  -  Udruţenja pravnika u privredni Srbije,
  -  Udruţenja za radno i socijalno pravo,
  -  Glosarijuma-a,
  -  Zimske škole evropskog prava,
  -  Kopaoniĉke škole prirodnog prava,
  -  Vrhovnog suda Srbije,
  -  Višeg trgovinskog suda i trgovinskog suda,
  -  Udruţenja za odštetno pravo.

                       24
                                     Program rada za 2010. godinu


4.  CENTAR ZA RAZVOJ AKCIONARSTVA

Centar za razvoj akcionarstva u 2010. godini ima jasno definisane ciljeve i aktivnosti i to:

Ciljevi centra

   Zastupanje interesa ĉlanica Komore i ostalih privrednih i neprivrednih društava u
   definisanju propisa iz oblasti hartija od vrednosti (HOV), razvoju trţišta HOV-a,
   organizovanje struĉnih skupova i pomoć ĉlanicama u izdavanju i trgovanju HOV-a;
   Pruţanje pomoći lokalnim samoupravama da po donošenju Zakona o javnoj svojini i
   izmenama Zakona o hartijama od vrednosti obezbede potrebna sredstva za finansiranje
   kapitalnih izdataka izdavanjem municipalnih obveznica i uspostavljanja javno-privatnog
   partnerstva (PPP);
   Zastupanje interesa ĉlanica Komore u oblasti korporativnog prava i podsticaj društvene
   odgovornosti korporacija za razvoj grada Beograda;
   Posredovanje pri imenovanju privremenih zastupnika kapitala u društvima gde je Akcijski
   fond vlasnik preko 51% kapitala.

Aktivnosti centra

   Organizovanje okruglih stolova i struĉnih rasprava o novim propisima o HOV-u i
   izmenama ili dopunama propisa iz oblasti HOV-a;
   Edukacija i usavršavanje zaposlenih u komori u oblasti uloge i znaĉaja HOV-a, trţišta
   HOV-a, izbora HOV-a;
   Uspostavljanje aktivne saradnje i organizovanje struĉnih skupova u sardnji sa Komisijom
   za HOV i Beogradskom berzom na popularizaciji trgovanja HOV-a meĊu ĉlanicama;
   Uspostavljanje aktivne saradnje sa poslovnim bankama i sektorima zaduţenim za trgovanje
   HOV-a i pruţanje logistike ĉlanicama Komore u izdavanju i trgovanju HOV-a kao izvoru i
   plasmana sredstava;
   Organizovanje okruglih stolova i radionica za predstavnike lokalne samouprave u saradnji
   sa Beogradskom berzom na temu “Municipalne obveznice kao motor razvoja i izvor
   finansiranja kapitalnih izdataka lokalne samouprave”;
   Uĉestvovanje u projektima meĊunarodnih donatora na temu izdavanja municipalnih
   obveznica;
   Pruţanje usluga potencijalnim privatnim investitorima i predstavljanje znaĉaja javno-
   privatnog partnerstva kao modela finansiranja kapitalnih investicija u javnom sektoru i
   funkcionisanja javnih i komunalnih sluţbi;
   Edukacija ĉlanova Komore u oblasti koorporativnog prava i korporativnog upravljanja;
   Organizovanje okruglih stolova i struĉnih rasprava na temu korporativnog prava i
   upravljanja;
   Edukacija ĉlanova Komore u oblasti društvene i socijalne odgovornosti za zaposlene,
   odgovornosti za razvoj lokalnih samouprava i ukupan razvoj grada Beograda;
   Organizovanje okruglih stolova i struĉnih rasprava sa gradom Beogradom na temu “Uloga
   i znaĉaj korporacija kao nosioca socijalne i društvene odgovornosti za razvoj Beograda”;
   Organizovanje društvenih i humanitarnih akcija sa društveno socialno odgovornim
   kompanijama u prikupljanju materijalnih i novĉanih sredstava za invalidni i socijalno
   ugroţene kategorije sugraĊana, a posebno dece;
   Dodeljivanje godišnje nagrade u saradnji sa Gradom, društveno i socijalno najodgovornijoj
   kompaniji u Beogradu prema jasno utvrĊenim kriterijima i pravilima;

                        25
                                  Program rada za 2010. godinu


   Inoviranje znanja poslovodnih i drugih struĉnih kadrova iz redova ĉlanica Komore, kao i
   zaposlenih, kako bi isti obavili uspešno zadatke privremenih zastupnika imenovanih od
   strane Akcijskog fonda;
   Pruţanje logistike privremenim zastupnicima za uspešno upravljanje društvima i njihovu
   pripremu za konaĉnu privatizaciju.

Projekti Centra

   Formiranje komorskog Garancijskog fonda za MSP ĉlanice Komore iz kojeg bi se
   obezbeĊivala sredstva za pokrivanje do 70% kredita;
   Formiranje ispostava Komore u gradskim opštinama;
   Osposobljavanje struĉnih timova Komore za upravljanje projektima;
   Predavanja na temu znaĉaj uvoĊenja standarda menadţementa kvalitetom po seriji
   standarda ISO 9001:2000 u lokalnoj samoupravi kao naĉinu podizanja kvaliteta usluge
   javne uprave prema graĊanima. Konsultantske usluge za lokalne samouprave i druge javne
   institucije u uvoĊenju serije standarda ISO 9001:2000.5.  CENTAR ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
   I PREDUZETNIŠTVA

Rad Centra za razvoj malih i srednjih privrednih društava i preduzetništva u 2010. godini
zasnivaće se na sledećim principima:

   Reagovanje na zahteve i potrebe ĉlanica i sistematiĉnost u zastupanju interesa, podršci i
   razvoju poslovanja;
   Primena principa, smernica i preporuka strateških dokumenata Republike Srbije i Evropske
   unije. Prvenstveno se misli na Strategiju razvoja odrţivih i inovativnih MSP 2008 – 2013,
   Strategiju smanjenja nezaposlenosti, Strategiju razvoja informacionog društva;
   Kontinuitet u uspostavljanju direktnih komunikacija i kontakata sa ĉlanicama; njihovo
   ukljuĉivanje u rad, upoznavanje sa njihovim biznisima i razvoj partnerskih odnosa;
   Razvoj partnerskih odnosa sa institucijama koje se bave podrškom MSP iz javnog i ne
   vladinog sektora, iz zemlje i inostranstva u cilju realizacije zajedniĉkih aktivnosti i
   pozicioniranja Privredne komore Beograda.

Edukacija

Centar će se baviti problematikom edukacije sektora MSPiP osmišljavajući i realizujući
edukativne programe:

   Programi obuke za start-up i poslovanje na trţištu za poĉetnike u biznisu. Program je
   planiran po sledećim modulima:
   - Modul 1: Uvod - poslovna organizacija za mala i srednja preduzeća - sistem, funkcije;
   - Modul 2: Prodaja i unapreĊenje prodaje;
   - Modul 3: Upravljanje vremenom;
   - Modul 4: IT alati i tehnike za preduzetnike, mikro i mala preduzaća;
   - Modul 5: Poslovno planiranje i biznis plan.
   Programi obuke i predavanja za menadţment u oblastima strateškog menadţmenta,
   komunikacija, finansijske analize, upravljanja ljudskim resursima, pregovaranja;
                       26
                                    Program rada za 2010. godinu


   Ciklus obuka za oblast teorije i praktiĉne primene upravljanja projektima, primena alata za
   PM prilagoĊenih potrebama msp sektora;
   Ciklus bespaltnih savetovanja - otvorenih vrata (u oblasti finansijskih propisa);
   Suorganizacija savetovanja van Beograda.

Prikupljanje zahteva i potreba ĉlanica i zaštita interesa sektora MSP

   Centar će u 2010. godini raditi na formulisanju efikasnih naĉina prikupljanja zahteva i
   potreba sektora MSP i njihovog kanalisanja prema nadleţnim organima i sluţbama;
   Pristupiće se izradi i realizaciji anketa i istraţivanja u sektoru MSPiP;
   Organizovaće se rad fokus grupa i ciljani sastanci (rasprave, okrugli stolovi i sl.) na kojima
   će se diskutovati problematika poslovanja;
   Centar će organizovati interne prezentacije i obuke za advocacy, pisanje i kreiranje
   predloga praktiĉnih politika (policy);
   Centar će tokom 2010. raditi na formulisanju i osmišljavanju predloga mera, position
   paper-a i predloga javnih politika koje bi mogle pozitivno da utiĉu na poslovanje MSP;
   Centar će kroz unapreĊenje komunikacija sa ĉlanstvom, prikupljati zahteve i potrebe za
   investiranje, finansiranje poslovnih poduhvata, za pronalaţenje poslovnih partnera i sl.

Direktne komunikacije sa malim i srednjim preduzećima

   Centar će se maksimalno angaţovati na uspostavljanju direktnih komunikacija sa MSP i na
   upoznavanju sa rukovodstvom, zaposlenima, i procesima u malim i srednjim preduzećima;
   Posete sajmovima;
   Centar će i posredno uspostavljati komunikacije sa MSP, putem asocijacija i drugih
   organizacija, poput inkubatora, klastera i sl.;
   Navedeni model komunkacije posluţiće kao osnov za izradu i prireĊivanje on-line,
   elektronskog ili štampanog izdanja sa profilima preduzetnika i malih i srednjih preduzeća;
   Radi uspešnijeg prestavljanja aktivnosti Centra, biće osmišljeni i prireĊeni:
   - brošura Centra za razvoj MSPiP i
   - e-newsletter namenjen malim isrednjim predzećima.

Organizacija dogaĊaja

   Organizovani mini sajmovi (showrooms) proizvoda MSP, B2B skupovi (meĉmejking),
   prezentacije ĉlanica i sl.;
   Centar će raditi na razvoju mreţe znanja za MSP u partnerstvu sa institucijama u zemlji i
   inostranstvu, odnosno drugih oblika umreţavanja MSP;
   Kao suorganizator ili uĉesnik, Centar će u partnerstvu sa regionalnim komorama i drugim
   institucijama, uĉestvovati na regionalnim sajmovima preduzetništva i ostalim dešavanjima
   namenjim razvoju sektora MSP;
   Centar planira nastup na sajmu Biznis Baza 2010;
   Centar će u saradnji sa ostalim organizacionim delovima Komore pristupiti organizaciji
   velike godišnje konferencije MSP, na kojoj će uĉestvovati privrednici i institucije koje se
   bave podrškom MSP;
   U saradnji sa partnerskim organizacijama Centar planira organizaciju sajma zapošljavanja
   tokom 2010. godine;
   Centar će pruţati podršku ĉlanicama u aktivnostima promocije i organizaciji dogaĊaja.


                        27
                                   Program rada za 2010. godinu


Uspostavljanje start-upa i promocija preduzetniĉke kulture

   Centar za razvoj MSPiP namerava da u 2010. godini uspostavi kontakte i realizuje
   zajedniĉke aktivnosti sa programima omladinskog preduzetništva u Srbiji (poput Youth
   Achievement Srbija);
   Oslanjajući se na postojeće ugovore o poslovnoj i tehniĉkoj saradnji sa pojedinim
   univerzitetima, kao i na kontakte sa ostalim zainteresovanim stranama iz akademskog
   sektora, Centar će raditi na razvoju programa i efikasnih mehanizama razvoja preduzetniĉke
   kulture u studentskoj populaciji.

Pozicioniranje Centra u sistemu institucija za podršku MSP i razvoj partnerskih odnosa sa
svim zainteresovanim stranama

   Centar će u 2010. godini nastaviti izgradnju partnerskih odnosa sa svim institucijama iz
   javnog, nevladinog i komercijalnog sektora;
   Centar će izraditi mapu institucija i drugih zainteresovanih strana ukljuĉenih u procese
   podrške sektoru MSP;
   Razvijaće odnose sa svim stranama ukljuĉenim u procese podrške sektoru MSP –
   Ministarstvom za ekonomiju i regionalni razvoj, Republiĉkom agencijom za razvoj MSPiP,
   Nacionalnom sluţbom za zapošljavanje, Agencijom za privredne registre; USAid
   progamima MEGA i Copmete.rs (lokalni ekonomski razvoj i konkurentnost), GTZ-om
   (klasteri); sa loklnim samoupravama, inkubatorima, postojećim klasterima;
   Razvijaće odnose i raditi na implementaciji zajedniĉkih projekata i aktivnosti sa komorama
   i drugim organizacijama iz inostranstva, koje su nosioci najboljih praksi u oblasti podrške
   sektoru MSPiP;
   Rukovodstvo i saradnici Centra će uzimati aktivno uĉešće na konferencijama koje će
   tokom 2010. godine okupljati uĉesnike procesa podrške sektoru MSP i privrednike.

Angaţovanje Centra na internim projektima Privredne komore Beograda

   Centar će u 2010. godini raditi na daljem razvoju Biznis info centra, kao funkcionalnog
   kontat point-a, tehnološki i ljudski osposobljenog za prihvat i procesiranje velikog broja
   upita zainteresovanih klijenata;
   Nastavlja se angaţman u promociji i proširenju baze korisnika CRM softverskog rešenja
   koje je implementirano u Privrednoj komori Beograda;
   Pristupiće se ponovnom osmišljavanju strukture i sadrţaja na internet prezetnaciji Centra u
   sklopu sajta Komore (www.kombeg.org.rs). U sklopu ove aktivnosti otpoĉeće se sa
   izradom baze znanja (set pisanih materijala), koja će se odnositi na teoriju i praksu
   osnivanja preduzeća i voĊenja poslovanja;
   Centar će pristupiti izradi projekta ’’Portal za podršku MSPiP’’, kao efikasnog on-line
   mehanizma masovne komunikacije sa sektorom;
   Centar će osmisliti program izgradnje informatiĉkih kapaciteta zaposlenih u Komori i
   sektora MSP, primenom ECDL standarda.

Konkurisanje za projekte finansirane od strane fondova Evropske unije i saradnja sa
subjektima koji implementiraju takve projekte

   Centar će aktivno raditi na osmišljavanju ideja i projekata podrške sektoru MSPiP, kao i na
   pronalaţenju potencijalnih partnerskih organizacija sa kojima bi takvi projekti mogli da se
   realizuju;
                       28
                                    Program rada za 2010. godinu


   Centar će podizati interne kapacitete u oblasti upravljanja projektima i radiće na
   pronalaţenju prilika za uĉešće malih i srednjih preduzeća u Okvirnom programu za
   konkurentnost i inovativnost – CIP/EIP i u sliĉnim programima;
   Posebna paţnja će se posvetiti razvoju saradnje sa nacionalnim nosiocima programa poput
   EEN (Enterprise Europe Network) ili Euro Info Korespodentni i Inovativni centrar
   (Republiĉka agencija za razvoj MSPiP).6.  CENTAR ZA RAZVOJ I TRANSFER TEHNOLOGIJA I EKOLOGIJU

Osnovni pravci aktivnosti Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju tokom 2010. godine,
biće bazirani na Programu rada Privredne komore Beograda i na odredbama dokumenata:
„Strategija privrednog razvoja Republike Srbije do 2012. godine” i „Nacionalni program za
integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju”.

Pravna regulativa

   U skladu sa „Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju“ i
   njegovim poglavljem 3.27., Narodna Skupština Republike Srbije je tokom 2009. godine
   usvojila „Zeleni paket” - 16 Zakona iz oblasti zaštite ţivotne sredine. Obzirom na obimnost
   i ozbiljnost problematike Centar za razvoj i transfer tehnologije i ekologiju će u 2010.
   godini posebnu paţnju posvetiti ovoj regulativi i tokom ĉitave godine će kroz organizaciju
   niza seminara obezbeĊivati pravovremene i kvalitetne informacije i edukaciju za privredne
   subjekte.
   Upravljanje otpadom, biće, oblast kojoj će biti posvećena posebna paţnja u okviru
   aktivnosti Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju i koja će biti detaljno
   razmatrana u Privrednoj komori Beograda.
   Inovativost, transfer tehnologija i znanja, kao i podsticanje istih i zaštita intelektualnoe
   svojine, biće, takoĊe, oblast ka kojoj će biti usmerene aktivnosti Centra za razvoj i transfer
   tehnologije i ekologiju.

Aktivnosti centra

   Podsticanje, širenje i nastavak dosadašnje saradnje i svih vidova aktivnosti Privredne
   komore Beograda sa nadleţnim ministarstvima (Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
   RS, Ministarstvo ţivotne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvo rudarstva i
   energetike i dr.), nauĉnim institutima, fakultetima, Zavodom za intelektualnu svojinu RS,
   Savezom pronalazaĉa Beograda, privrednim komorama u zemlji i svetu;
   Umreţavanje sa MeĊunarodnim institucijama i asocijacijama ĉije su aktivnosti fokusirane
   na inovatorstvo, nove tehnologije, obnovljive izvore energije i zaštitu ţivotne sredine;
   Podrška pronalazaštvu i aktivnostima na unapreĊenju oblasti novih tehnologija i novih
   trendova u istraţivanju i nauci;
   Promovisanje sveukupnog znaĉaja zaštite ţivotne sredine;
   Praćenje zakonske regulative iz oblasti nauĉno-istraţivaĉke delatnosti, inovatorstva, prava
   intelektualne svojine i ekologije;
   Organizovanje javnih rasprava povodom nacrta zakonskih rešenja iz oblasti nauĉno-
   istraţivaĉke delatnosti, prava intelektualne svojine i ekologije;
   Organizovanje prezentacija novih tehnologija, proizvoda, pronalazaka i rezultata nauĉnog,
   istraţivaĉkog i inovatorskog rada;

                        29
                                   Program rada za 2010. godinu


   Organizacija okruglih stolova i drugih sastanaka po aktuelnim tematskim oblastima;
   Organizovanje instruktivnih seminara za privredne subjekte vezanih za tematiku
   upravljanja otpadom;
   Organizovanje instruktivnih seminara za privredne subjekte vezanih za tematiku izdavanja
   Integrisanih dozvola za postrojenja i instalacije i intelektualne svojine;
   Organizacija rada ţirija i dodele tradicionalnih Godišnjih nagrada Komore za najbolje
   pronalaske, dizajnerska rešenja i tehniĉka unapreĊenja;
   Postavljanje na sajt Komore nove baze: „Berza otpada”, njeno promovisanje, odrţavanje i
   prunjenje i odrţavanje i punjenje baze podataka o pronalascima i ostalim inventivnim
   rešenjima, izdavanje biltena i dr.
   Praćenje fondova EU će, kao i u prethodnim godinama, i u 2010. godini biti jedna od
   znaĉajnih aktivnosti Centra, a ciljevi tih aktivnosti su pravovremeno informisanje ĉlanica o
   mogućnostima korišćenja sredstava ovih fondova u oblasti novih tehologija i zaštiti ţivotne
   sredine, intelektualne svojine i sl.7.  CENTAR ZA POSLOVNO OBRAZOVANJE I UNAPREĐENJE KVALITETA

Centar za poslovno obrazovanje i unapreĊenje kvaliteta će i u 2010. godini nastaviti sa
aktivnostima u vezi sa informisanjem i edukacijom privrednih subjekata i preduzetnika, kako bi
se na taj naĉin doprinelo nastojanjima Privredne komore Beograda da, kao ravnopravni
sagovornik drţave i socijalni partner, na adekvatan naĉin i pravovremeno priprema privredu
Beograda za procese pridruţivanja EU i zaštiti interese privrednih subjekata, svojih ĉlanova.
Misija, vizija, ciljevi za 2010. godinu:

Misija centra

   Networking/umreţavanje sa institucijama u domenu edukacije i komorskim sistemom u
   neposrednom i širem okruţenju sa ciljem pruţanja jaĉe potpore srpskoj privredi;
   Pruţanje konkretne edukativne i konsultativne pomoći, u cilju prevazilaţenja problema
   nastalih promenama u zakonodavstvu, poreskom sistemu i drugim promenama nastalim u
   procesu tranzicije;
   Sistematiĉna i kontinuirana edukacija privrednika i preduzetnika Beograda i šire, razvijanje
   svesti top menadţmenta o znaĉaju pravovremene pripreme privrede za procese evropskih
   integracija;
   Podsticanje razvoja sektora MSPiP kroz edukaciju baziranu na realnim potrebama privrede
   i jasno definisanim zahtevima za specifiĉnim znanjima, veštinama i kompetencijama;
   Ulaganje u ljudski potencijal (upravljanje i razvoj ljudskih resursa u privrednim društvima/
   HRD i HRM).

Vizija centra

   poslovno obrazovanje,
   inoviranje znanja,
   unapreĊenje upravljaĉkih veština i struĉnih kompetencija.

Ciljevi centra

   Dostići viši kvalitet obrazovne ponude standardizacijom i akreditacijom u procesu
   edukacije;

                       30
                                    Program rada za 2010. godinu


   Integracija znanja i veština koje će doprineti brţim i uspešnijim tranzicionim procesima i
   ubrzati ulazak u Evropsku uniju;
   Osposobljavanje privrednika da daju veći doprinos povećanju konkurentnosti, podizanju
   produktivnosti, ekonomiĉnosti i kvaliteta poslovanja;
   Porast konkurentnosti na trţištu rada kroz porast kompetentnosti radnog potencijala kroz
   verifikaciju znanja i obrazovanja;
   Smanjenje nezaposlenosti, povećanje zaposlenosti.

Organizacija seminara, radionica, obuka specijalistiĉkih studija, kreditovanih kurseva i drugih
oblika usavršavanja iz sledećih oblasti:

   Pravna regulativa (privredno pravo, radni odnosi, zapošljavanje, bezbednosti i zdravlje na
   radu i uslova za zapošljavanje inostranih drţavljana, unapreĊenje korporativnog upravljanja,
   društveno odgovornog poslovanja, zarade, porezi, javne nabavke, autorska i srodna prava, novi
   sistemski zakoni, medijacije;
   Poreski sistem (Kontrola poreza, MSFI, MRS, Sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja,
   PDV, Porez na dohodak graĊana, Porez na imovinu, Porez na dobit preduzeća, Konsolidovani
   finansijski izveštaji, Zakonska i profesionalna raĉunovodstvena regulativa koja se primenjuje
   pri sastavljanju finansijskih izveštaja, Sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja,
   Knjigovodstveno-raĉunovodstvena obuka);
   Kvalitet i standardizacija (CE znak, HACCP SYSTEM, IFS, BRC/EFSIS, QS, ISO
   22000,ISO9001, 14001, 18001, Sistemi upravljanja ţivotnom sredinom);
   Ekologija i zaštita ţivotne sredine, korišćenje obnovljivih izvora energije
   Informacione tehnologije (MS Office, ECDL, Informatiĉko-internet pravo, Sistemi zaštite u
   poslovnim IT sistemima i na raĉunarskim mreţama..);
   Strani jezici (program kurseva engleskog jezika kreiran prema specifiĉnim zahtevima struke,
   Specijalizovani kursevi stranih jezika, engleskog, francuskog, ruskog i spanskog jezika na
   opstem nivou kao i za specijalizovane oblasti (ekonomija, biznis, ekologija, prirodne
   nauke,tehnologija, informatika, pravo...);
   Internacionalizacija poslovanja (CEFTA sporazum, Primena pravila o poreklu robe,
   Carinski zakon EU i izmene u propisima EU, Zakon o carinama i carinsko poslovanje,
   Dokumenta u meĊunarodnom transportu, Osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih
   poslova);
   EU integracija i EU fondova (Upoznavanja sa evropskim zakonodavstvom, zajedniĉkom
   trgovinskom politikom EU, zajedniĉkom poljoprivrednom politikom EU, integrisanim
   menadţment sistemima, regionalnom politikom EU, EU normama, EU institucijama, poreskim
   pravom EU, raspoloţivim sredstvima i fondovima, pripremama i upravljanjem projektima);
   Projektni menadţment (Osnove planiranja, implementacija i upravljanja projektima,
   upravljanje projektima korišćenjem softverskih sistema u cilju pripreme za korišćenje EU
   fondova i Nacionalnog investicionog plana);
   Soft skills (Pregovaranje, motivacija, timski rad, poslovna komunikacija;
   E4E – Preduzetništvo za preduzetnike Obuka za izradu biznis plana, Biznis start-up, Prodaja
   ,Marketing, Poslovno planiranje i time management – upravljanje vremenom, Preduzetništvo i
   preduzetniĉke veštine;
   Menadţment – on-line trening u oblasti menadţmenta i liderstva Strateški menadţment -
   strateški menadţment u praksi, Krizni menadţment, Put od menadţmenta do leadership-a,
   Napredni finansijski biznis kurs, Strateški marketing-marketing strategije, Rešavanje problema
   i donošenje pravih poslovnih odluka, HR;
   Organizacija rada ţirija i dodele tradicionalnih godišnjih nagrada Privredne komore
   Beograda za najbolje doktorske radove,magistarske teze,master diplomske radove.
                        31
                                      Program rada za 2010. godinu
Projekti

   PRISMA - Program promene karijere pripadnika vojske – podoficira i civilnih lica Centar za
   poslovno obrazovanje Privredne komore Beograda se kao partner u socijalnom dijalogu i
   nosilac Programa promene karijere podoficira i civilnih lica školovanih za vojna zanimanja u
   projektu PRISMA, ukljuĉila se u proces resocijalizacije i aktivnog ukljuĉenja lica iz sastava
   Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u savremene privredne tokove i sisteme poslovnog
   odluĉivanja. Vizija programa je da obezbedi:
   - kompleksno rešavanje socijalnih problema lica kojima prestaje profesionalna vojna
     sluţba,
   - socijalnu adaptaciju tih lica u novo ţivotno okruţenje,
   - ekonomsku integraciju u strukture van Vojske.
   LJUDSKI FAKTOR U FUNKCIJI RAZVOJA PRIVREDE BEOGRADA - Projekat je osmišljen
   je sa namerom da prepozna stvarne potrebe poslodavaca u pogledu definisanih profila i
   kompetencija zaposlenih i da odgovarajućim edukativnim programima omogući struĉno
   usavršavanje prema meri poslodavaca.
   WIFI - Specijalistiĉke obuke iz oblasti menadţmenta i ostvarivanje B2B kontakta sa
   Austrijskim partnerima.Privredna komora Beograda nastavlja saradnju sa WIFI – Institutom za
   unapreĊenje privrede Privredne komore Austrije. Saradnja ove dve komore će se ostvarivati
   kroz suorganizaciju TARGET SEMINARA.
   REGIONAL ICT TRAINING AND CERTIFICATION CENTRE - Uĉešćem u radu konferencije
   - Bugarska, oktobar 2009. BUILDING A SUSTAINABLE REGIONAL ICT TRAINING
   AND CERTIFICATION NETWORK, Privredna komora Beograda dobila je mogućnost da u
   2010. godini postane meĊunarodno poznat i priznat partner na polju obuke i sertifikacije u ICT
   industriji. Komora je na pomenutoj konferenciji definisana kao host Regionalnog ICT Centra
   koji bi imao funkciju da mapira stanje u ICT sektoru u Srbiji.
   OBRAZOVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM (OSI) – DOSTUPNOST ELEKTRONSKIH
   MEDIJA OSI - Sprovodiće se edukacija kako osoba s invaliditetom, tako i poslodavaca,
   drzavnih organa itd. o upotrebi tehnologija i prilagoĊavanju Internet i drugih digitalnih sadrzaja
   osobama sa invaliditetom. U poslovnom okruţenju, a posebno u duhu primene pomenutog
   Zakona program ATutor moţe imati sledeće funkcije:
   - edukativna platforma za sve zaposlene ukljuĉujući i osobe sa invaliditetom;
   - platforma za poslovnu komunikaciju (poruke, razmena dokumenata, poslovne instrukcije,
     uputstva ...);
   - on-line platforma za tehniĉku podršku, odnose sa klijentima, katalozi, instruktivni sadrţaji
     za osobe sa invaliditetom i sl.;
   - platforma za kreiranje i pohaĊanje edukativnih sadrţaja za profesionalnu orijentaciju,
     prekvalifikaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje.
   UPOTREBA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S
   INVALIDITETOM – Kursevi o upotrebi informacionih tehnologija, kreiranje pritupaĉnih
   dokumenata, kreiranje pristupaĉnih wob stranica za on-line poslovanje u zapošljavanju osoba
   sa invaliditetom.
   CEED CENTER FOR ENTREPRENEUSHIP AND EXECUTIVE DEVELOPMENT -
   Podizanje kapaciteta znanja i kompetencija sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Saradnja sa obrazovnim institucijama

Stvaranje i jaĉanje povezanosti beogradskih fakulteta i viših škola sa privrednim subjektima na
teritoriji Beograda.

                         32
                                   Program rada za 2010. godinu


Nastup na sajmovima
Nastupima na sajmovima i prezentovanjem obrazovne ponude, CPO Privredne komore Beograda
informiše struĉnu i privrednu javnost gde mogu pravovremeno, pouzdano i kvalitetno inovirati
postojeća znanja i dobiti sve potrebne informacije od strane najkometentnijih eksperata iz sveta
biznisa, prakse i nauke.

Uĉešće na savetovanjima i konferencijama

Sa ciljem inoviranja struĉnih znanja i širenja nauĉne misli, CPO će i u 2010.godini aktivno
uĉestvovati u radu tematski relevantnih skupova, savetovanje, konferencija.8.  INFO CENTAR

Promocija primene ICT u privredi sastavni je deo strategije i poslovne politike Privredne komore
Beograda i u direktnoj je funkciji poboljšanja uspešnosti poslovanja srpskih preduzeća u
uslovima globalne ekonomije.

Ciljevi Centra

   Kompletiranje i konsolidacija baza podataka za potrebe ĉlanica Komore i drugih subjekata
   iz zemlje i inostranstva, radi stvaranja uslova za povezivanje potencijalnih poslovnih
   partnera;
   Stalna edukacija svojih ĉlanica u korišćenju informacionih tehnologija;
   Stavljanje akcenta na pitanje bezbednosti informacionog sistema i infrastrukture obzirom
   na sve širi i kompleksniji front bezbednosnih pretnji i zloupotreba sa Interneta.

Odrţavanje i razvoj IS

   Konsolidacija fiziĉke infrastrukture-pokrivanje kritiĉnih taĉaka UPS-evima i ureĊajima za
   stabilizaciju strujnog napona;
   Izbor, nabavka i testiranje softverskih sistema za nadgledanje mreţe i servera;
   Migracija na novi program za AV zaštitu Mail servera Symantec Brightmail Gateway zbog
   prekida podrške starog programa Symantec Mail Security
   Organizacija Security Awareness treninga za zaposlene u Komori
   Testiranje i nabavka kvalitetnog softverskog rešenja za backup servera (Symantec
   NetBackup)
   Proširenje kapaciteta skladišnog prostora za backup nabavkom nekog NAS rešenja
   Priprema i implemetacija OMA rešenja za udaljeni pristup mail-u putem mobilnih telefona
   Administracija korisniĉkih naloga i prava pristupa mreţnim resursima, Mail servera i SEP
   antivirusnog programa;
   Instalacija programskih paketa na serverima kao i na radnim stanicama korisnika;
   Kompletna instalacija novih raĉunara, kao i reinstalacija starih raĉunara;
   Odrţavanje i konfigurisanje printera, promena tonera kao i intervencije u sluĉaju prekida
   rada štampaĉa;
   Nabavka informatiĉke opreme;
   Podrška prezentacijama;
   Prenos fotografija sa aparata na raĉunar;

                       33
                                   Program rada za 2010. godinu


   Skeniranje i štampa dokumenata;
   Narezivanje kompakt diskova.

Odraţavanje, administracija, indeksiranje i backup baza podatka

Doprinosi; ROJ; RIR; predstavništva; zaposleni; ponuda/traţnja; uvoz/izvoz; CRM; CMS; izrada
izveštaja iz baza podataka za interne i eksterne korisnike; otvaranje i odrţavanje naloga za
pristup bazama podataka na web sajtu i intranetu; odrţavanje i prepravljanje aplikacija u okviru
intraneta/interneta; odrţavanje aplikacija i baza podataka koje su nabavljene van Komore
(Intermex, Paragraf Net, Yu Ţiro, Carinska tarifa, Ing Pro).

Izrada novih baza podataka, u saradnji sa udruţenjima i centrima Komore

   Privreda Beograda (finansijski i drugi poslovni rezultati);
   Ponuda i traţnja kredita;
   Baze: investicionih projekata; podataka industrijskog otpada; potencijala beogradskih
   opština; korisnika kredita Fonda za razvoj; podataka o deficitarnim odnosno suficitarnim
   zanimanjima; podataka prometa turista (ponuda i traţnja) u saradnji sa Udruţenjem
   ugostiteljstva i turizma; postojećih kapaciteta opreme u graĊevinarstvu; inovativnih
   projekata; podataka o do sada nagraĊenim preduzećima, pojedincima i preduzetnicima
   nagradom Privredne komore Beograda; podataka direktora beogradske privrede; ţena
   privrednika; konkuretnih proizvoda; registar beogradski izvoznici (po robama i šiframa).

Razvoj, odrţavanje i aţuriranje web sajta Komore

Praćenje statistika i potreba za promenama na WEB prezentaciji; izmena Home page strane i
usklaĊivanje sa potrebama web-a; aţuriranje intranet i internet zahteva; unapreĊenje rada CMS
aplikacije; redizajn intraneta – Informacionog sistema Komore; rad na stvaranju interaktivnosti
sajta; otvaranje Blog-a; otvaranje Foruma; rad na projektu portala za mala i srednja preduzeća;
programiranje sistema za rad i praćenje anketa; postavljanje Portala Komore kao logiĉnog mesta
za reklamu i promovisanje rada naših ĉlanica; izrada prezentacija.

Edukacija

   ECDL - Kursevi, testiranje, popularizacija;
   Kursevi besplatne obuke za osnovni rad sa raĉunarima za ĉlanice Komore;
   Napredni i specijalizovani komercijalni kursevi (Excel i njegovo napredno korišćenje, MS
   Project 2007, rad sa besplatnim programima za upravljanje projektima, rad sa besplatnim
   programom OpenOffice, korišćenje operativnog sistema Linux u poslovanju, bezbednost u
   korišćenju Interneta);
   Organizacija skupova u Komori sa tematikom iz IT (Security, Korišćenje digitalnih
   sertifikata, Linux Desktop Workstations, Open Source programi, Project Management) u
   saradnji sa odgovarajućim udruţenjima i centrima Komore;
   Edukacija korisnika (Office, Outlook, Security, Softver za PM, PIM);
   Popularizacija Open Source Linux rešenja za MSP - eventualna obuka za Linux i
   OpenOffice za zainteresovane ĉlanice;
   Priprema i organizacija struĉnih skupova u Komori u vezi tema iz oblasti primene
   virtuelizacije i Cloud Computing-a u poslovanju MSP i preduzetnika.                       34
                                   Program rada za 2010. godinu


Uĉešće u projektima Komore

   Projekat osnivanja regionalnog inovacionog centra koji je u fazi inicijacije i definisanja
   okvira. Realizovao bi se uz uĉešće brojnih partnera kao što su: USAID, Microsoft, Cisco,
   Hewlet Packard, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo i drugi. Projekat
   bi trebao da bude realizovan u periodu 2010-2011. godine;
   Projekat osnivanja Nacionalnog Centra za produktivnost u saradnji sa Nacionalnim
   centrom za produktivnost Slovaĉke;
   Projekat eBisiness koji treba da bude realizovan sa partnerskim organizacujama iz Italije
   kroz program IPA Adriatic;
   Projekat Cluster Club koji treba da bude realizovan sa partnerskim organizacujama iz
   Italije kroz program IPA Adriatic;
   Projekat „Formiranje mreţe za podršku preduzećima u drvnoj industriji“. Projekat je
   pripremljen u saradnji sa partnerima iz Bosne i Hercegovine i regionalnih komora i
   aplicirano je za dobijanje sredstava iz fondova EU u okviru programa prekograniĉne
   saradnje. Ukoliko bude prihvaćen za finansiranje projekat će poĉeti sa realizacijom 2010.
   godine.

Saradnja

   Saradnja sa organizacijama za upravljanje projektima;
   Saradnja ĉlanicama i vladinim institucijama i drugim organizacijama iz zemlje i
   inostranstva na polju sertifikacije i standardizacije u okviru IT;
   Angaţovanje u aktivnostima oko realizacije projekta kobrendirane kreditne Affinity platne
   kartice, kao i ĉlanske identifikacione kartice PKB;

Prisustvo seminarima, konferencijama, sajmovima

U cilju usavršavanja i praćenja novih trendova zaposleni u INFO Centru će i tokom 2010. godine
prisustvovati struĉnim seminarima, konferencijama i sajmovima.        III  ZAJEDNICA OPŠIH UDRUŽENJA PREDUZETNIKA

U cilju unapreĊenja preduzetništva, Zajednica preduzetnika Privredne komore Beograda planira
da u 2010. godini svoje aktivnosti usmeri u sledećim pravcima:

Jaĉanje kapaciteta i rada Zajednice opštih uduţenja preduzetnika kroz sledeće aktivnosti:

   Prioritet u radu Zajednice biće usmeren na povećanje broja ĉlanova preko opštih udruţenja
   ili direktno kao ĉlanovi Privredne komore Beograda, kao i formiranje novih opštih
   udruţenja strukovnih i teritorijalnih;
   Izgradnja kapaciteta zaposlenih, podizanje nivoa njihovih znanja i veština i potpuno
   osposobljavanje za rad u ovoj oblasti;
   Novi model komuniciranja sa udruţenjima zasnivaće se na proaktivnom stavu Zajedice,
   konstantnom interaktivnom izveštavanju o aktivnostima, informisanju i ukljuĉivanju
   preduzetnika i udruţenja u projekte Komore;
   Pokrenuti aktivnosti posećivanja i obilaţenja preduzetniĉkih radnji;
   Nastaviti sa programom otvaranja kancelarija BIC-a.


                       35
                                   Program rada za 2010. godinu


Domaća i meĊunarodna instituacionalna saradnja

   Saradnja sa partnerima, institucijama i privrednicima iz regiona i šire;
   Prema republiĉkim organima Zajednica će se ukljuĉiti i podrţati svaku inicijativu
   preduzetnika za zakonodavne ili sistemske promene, koje bi doprinele unapreĊenju
   preduzetništva;
   Davanje mišljenja na nacrte zakona i podzakonskih akata;
   Angaţovanje, kroz komorski sistem, za sve nacionalne programe vezane za lokalni razvoj
   preduzetništva i povećanje zaposlenosti;
   Bolja saradnja sa zanatskim komorama u okruţenju primeri preduzetniĉke komore
   Slovenije, Hrvatske, Nemaĉke;
   Organizovanje biznis susreta sa preduzetnicima iz susednih drţava.

Edukacija preduzetnika i podizanje nivoa znanja i preduzetniĉke sposobnosti

   Nastaviti sa obukom i edukacijom privatnih preduzetnika kako u Komori, tako i po
   opštinama ili udruţenjima. Omogućiti ĉlanovima Zajednice besplatne kurseve jezika i rada
   na raĉunarima koristeći benefit kombeg kartica;
   Redovno organizovanje okruglih stolova i maksimalno upoznati preduzetnike sa tekućom
   problematikom, bankarskim uslugama (kreditne linije povoljne za preduzetnike), sajmovima,
   izloţbama, humanitarnim akcijama;
   Blagovremeno prezentiranje svih donetih izmena zakona i zakonskih propisa vezanih za
   preduzetništvo, carinski propisi, promene u poreskoj politici.

Predlog tema za seminare, radionice
   -  Kako identifikovati ciljno trţište
   -  Ţensko preduzetništvo
   -  Internet - imperativ ili opcija u poslovanju
   -  Kako biti konkurentan na otvorenom trţištu
   -  Veštine komunikacije
   -  Situaciona analiza poslovanja
   -  Valorizacija poslovnih ideja i novih projekata
   -  Izrada poslovnog plana i definisanja svih segmenata budućeg poslovanja.

Organizovanje tematskih okruglih stolova
  -  Problem nedostatka kadra sa specifiĉnim znanjima i veštinama za stare zanate
  -  Problemi sive ekonomije i nelegalane trgovine u radu preduzetnika
  -  Poreska problematika u poslovnaju preduzetnika.
  -  Problemi u zlatarskoj delatanosti
  -  Nove tehnologije u pekarstvu
  -  Upoznavanje preduzetnika o funkcionisanju trţišta EU
  -  Ţensko preduzetnišvo
  -  Poslovna akedemije za top menadţere u organizacije sa Omni Group (II-IV 2010.)
  -  Uvod u uspešno poslovanje.

Sajamske manifestacije, izloţbe, revije

Zajednica preduzetnika u saradnji sa Centrom za razvoj MSPiP uĉestvovaće u organizaciji i
poseti sajmovima, privrednim izloţbama u zemlji i inostranstvu sa ciljem razmene iskustva, B2B
susretima, upoznavanjem sa novim trţištima i istraţivanjem mogućnosti i kapaciteta,
                       36
                                   Program rada za 2010. godinu


upoznavanjem s novim trendovima, sticanje novih klijenata, poslovno povezivanje, uporeĊivanje
uslova poslovanja i sl.

Predlog sajmova za 2010. godinu:
   -  Privredna izloţba, Panĉevo (april)
   -  Sajam preduzetništva Expo, Zrenjanin
   -  Regionalni opšti sajam, Niš,(april)
   -  Valjevo, Spreg, (apri)
   -  Sajam MSPP, Kraljevo, (maj)
   -  Regionalni opšti sajam, Paraćin, (novembar)
   -  Sremska Mitrovica Srem-expo (novembar)
   -  Biznis Baza, Beograd, (novembar)
   -  MeĊunarodni sajam gospodarstva, Mostar
   -  MeĊunarodni sajam obrtništva, Zagreb (septembar)
   -  MeĊunarodni obrtniĉki sajam - MOS, Celje
   -  MeĊunarodni sajam malih i srednjih preduzeca, Doboj
   -  Sajam privrde IHM, Minhen, (mart)
   -  Sajam biznis baza, Beograd, (novembar)
   -  Zajednica planira da organizuje nekoliko humanitarnih revija u narednoj godini
      (revija najlepših frizura, revija nakita, revija torti i kolaća).

Konsultanski servis i projekti

   Dobro osmišljenim marketinškim programom predstaviti uspešne preduzetnike privrednike
   Beograda, Srbije ili regiona (štampanjem kataloga preduzetnika ili osmisliti štampanu
   publikaciju "Preduzetnik Beograda", koja bi izlazila 2-3 puta godišnje);
   Nastaviti sa pruţanjem konsultativnih usluga ĉlanovima;
   Redovno informisanje ĉlanova kao i pozivanje na sve vrste seminara, prezentacija
   organizovanje struĉnih skupova i radionica u Privrednoj komori Beograda;
   Pomoć oko izrade biznis planova kao i mogućnost konkurisanja za dodelu sredstava iz
   fondova namenjenih preduzetnicima;
   Uĉešće na savetovanjima i konferencijama u oblasti obrazovanja i razvoja ljudskog resursa
   i kvaliteta;
   Saradnja sa sekretarijatima za privredu, saobraćaj, urbanizam, zaštitu ţivotne sredine,
   obrazovanje, sport i omladinu;
   Uĉestvovanje u svim projektima vezanim za preduzetništvo u saradnji sa Agencijom za
   MSP, Sekretarijatom za privredu.              IV  ZADRUŽNI SAVEZ BEOGRADA

Teţišni zadatak Zadruţnog saveza Beograda u 2010. godini je podizanje nivoa konkurentnosti
poljoprivredne proizvodnje, kao i podizanje nivoa znanja o zahtevima koje postavlja EU.
Posebna paţnja biće posvećena ruralnom razvoju, koji bi trebalo da doprinese ravnomernijem
regionalnom razvoju i smanjenju siromaštva, odnosno podizanju standarda ruralnog
stanovništva.

Zadruţni savez Beograda će tokom 2010. godine posebnu paţnju posvetiti sledećim
aktivnostima:

                       37
                                   Program rada za 2010. godinu


Uĉešće u radu na tekstu Zakona o zadrugama

Zadruţni savez Beograda će u saradnji sa Zadruţnim savezom Srbije i dalje insistirati na
donošenju ovog Zakona i na unošenju u tekst predloţenih rešenja.

Donošenje novih Zadruţnih pravila

Potrebno je, odmah po usvajanju Zakona o zadrugama, pristupiti donošenju novih Zadruţnih
pravila i prilagoĊavanju organizacije i funkcionisanja zadruga i zadruţnih asocijacija zahtevima
vremena.
.
Iniciranje i podsticanje udruţivanja i poslovnog povezivanja

Zadruţni savez Beograda posebno će se angaţovati na iniciranju i podsticanju udruţivanja i
poslovnog povezivanja poljoprivrednih proizvoĊaĉa u cilju ostvarivanja njihovih ekonomskih
interesa i pruţati struĉnu i tehniĉku pomoć u tom procesu.

Podsticanje osnivanja novih zadruga

Jedna od osnovnih aktivnosti Zadruţnog savez Beograda biće podrţavanje inicijativa za
osnivanje novih zadruga, informisanje o potrebnoj dokumentaciji i postupku registrovanja kod
Agencije za privredne registre i pruţanje pravne pomoći u pripremi akata.

NagraĊivanje i promovisanje poljoprivrednih proizvoĊaĉa

Zadruţni savez Beograda organizovaće XII skup poljoprivrednih proizvoĊaĉa – rekordera u
poljoprivrednoj proizvodnji za najbolje rezultate postignute u 2009. godini na teritoriji grada
Beograda. Sveĉani skup biće odrţan u prvom kvartalu 2010. godine.

TakoĊe će se uzeti aktivno uĉešće u radu Komisije za takmiĉenje pri Zadruţnom savezu Srbije i
organizaciji "Dana poljoprivrede Srbije 2010.godine".

Pruţanje pomoći u tekućem poslovanju i informisanje

U cilju pruţanja pomoći poljoprivrednim proizvoĊaĉima i zadrugama u tekućem poslovanju,
Zadruţni savez Beograda će:

   Pratiti efekte jednostrane primene prelaznog Sporazuma o stabilizaciji i pridruţivanju na
   poljoprivredu i predlagati adekvatne mere;
   Pratiti efekte mera agrarne politike i ekonomske efekte podsticajnih mera u poljoprivredi i
   predlagati uvoĊenje novih;
   Insistirati na sprovoĊenju programa podrške ruralnom razvoju, koji podrazumeva ne samo
   brigu o poljoprivrednim proizvoĊaĉima, nego i o celokupnom ruralnom stanovništvu;
   Pratiti realizaciju planova poljoprivredne proizvodnje za osnovne ratarske kulture;
   SaraĊivati sa nadleţnom institucijama na programima razvoja poljoprivrede i prehrambene
   industrije i ruralnog razvoja u celini;
   Informisati o najpovoljnijim programima za kreditiranje poljoprivrede;
   Podsticati zemljoradniĉke zadruge da u većoj meri pribegavaju organizovanoj ugovorenoj
   proizvodnji sa zemljoradnicima;
   Angaţovati se na poslovnom povezivanju i razvijanju kooperantskih odnosa.

                       38
                                    Program rada za 2010. godinu


Organizovanje edukacije

Biće organizovani seminari, predavanja i radionice u sledećim oblastima:
   Podizanje nivoa kvaliteta u poljoprivrednoj proizvodnji, kroz uvoĊenje standarda za
   primarnu proizvodnju;
   UnapreĊenje nivoa konkurentnosti;
   Primena nauĉnih saznanja u poljoprivrednoj praksi;
   Bezbednost hrane;
   Popis poljoprivrede;
   Savetodavne poljoprivredne sluţbe.

Organizovanje javnih rasprava, okruglih stolova i savetovanja

   Zadruţni savez Beograda organizovaće javne rasprave o vaţnim dokumentima i propisima
   iz oblasti agrara i zakljuĉke sa tih rasprava dostavitiće nadleţnim organima i institucijama;
   O najaktuelnijim pitanjima iz oblasti agrara biće organizovani okrugli stolovi i
   savetovanja, na kojima će se obezbediti uĉešće nadleţnih organa i institucija, nauke, struke
   i prakse i na taj naĉin doprineti iznalaţenju i definisanju najboljih rešenja i unapreĊenju
   privrednog ambijenta.

Organizovanje MeĊunarodne konferencije o poljoprivredi

Cilj Konferencije je sagledavanje stanja poljoprivrede u Srbiji, prenos znanja, iskustva i primera
dobre prakse iz EU i definisanje osnovnih pravaca budućeg razvoja, radi podmirenja traţnje na
domaćem trţištu i povećanja izvoza visokokvalitetnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda.

Rad na projektima

Posebna paţnja biće posvećena radu na projektima, kao jednom od naĉina za finansiranje i
realizovanje aktivnosti od znaĉaja za sve uĉesnike u projektima.

   Biće preduzete aktivnosti na završetku projekta "Agro Info punktovi - UnapreĊenje
   poljoprivredne proizvodnje edukacijom i podizanjem nivoa znanja poljoprivrednih
   proizvoĊaĉa", koji finansira Sekretarijat za privredu grada Beograda, a realizuje Zadruţni
   savez Beograda, u saradnji s Udruţenjem poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne
   komore Beograda.
   Zadruţni savez Beograda posebno će se angaţovati na podizanju nivoa znanja
   poljoprivrednih proizvoĊaĉa o zahtevima koje pred njih postavlja EU, kao i na njihovom
   upoznavanju sa iskustvima i primerima dobre prakse proizvoĊaĉa u EU. U tom cilju radiće
   se na obezbeĊenju sredstava i realizaciji projekta studijskog putovanja poljoprivrednih
   proizvoĊaĉa u Sloveniju, Italiju, Austriju i Nemaĉku.

Podsticanje organske proizvodnje

Zadruţni savez Beograda će u saradnji s nadleţnim organima i institucijama, kao i s
nacionalnom asocijacijom za razvoj organske proizvodnje Sebia Organika, kontinuirano raditi na
podizanju svesti o znaĉaju ove proizvodnje, kao i na edukaciji poljoprivrednih proizvoĊaĉa i
potrošaĉa. Srbija ima velike potencijale da postane zelena oaza Evrope, deo netaknute prirode, u
kome bi se organizovala organska proizvodnja za najprobirljivije i plateţno najsposobnije
potrošaĉe.


                        39
                                   Program rada za 2010. godinu


Saradnja s nadleţnim organima i institucijama

Zadruţni savez Beograda saraĊivaće s Ministarstvom za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu
Srbije, Zadruţnim savezom Srbije, regionalnim zadruţnim savezima, Privrednom komorom
Srbije, Poljoprivrednim fakultetom u Beogradu, poljoprivrednim institutima, nauĉnim
institucijama iz oblasti poljoprivrede, Sekretarijatom za privredu grada Beograda, jedinicama
lokalne samouprave, poljoprivrednim udruţenjima, meĊunarodnim organizacijama i fondovima,
privrednim subjektima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije.

Ostale aktivnosti

Zadruţni savez Beograda ĉe i tokom 2010. godine uzeti uĉešće u: aktivnostima Zadruţnog
saveza Srbije, aktivnostima Privredne komore Srbije, manifestacijama i sajmovima i drugim
projektima od znaĉaja za poljoprivredu.                   V   SUD ČASTI

U cilju ostvarenja osnovnog zadatka Suda ĉasti, negovanja dobrih poslovnih obiĉaja i poslovnog
morala i zaštite savesnih privrednih subjekta i graĊana od nepoštenog ponašanja, ponašanja koje
je suprotno dobrim poslovnim obiĉajima, uzansama i Kodeksu poslovne etike, pokretaće se
postupci protiv onih ĉlanova Komore koji takvo ponašanje budu ispoljavali u svom radu i
poslovanju.

Program rada prvostepenih veća Suda ĉasti

Zasniva se na broju prenetih predmeta iz 2009. godine i oĉekivanom prilivu predmeta u 2010.
godini, kao i raspoloţivom kadrovskom potencijalu. Na osnovu uraĊenog izveštaja o radu Suda
ĉasti u 2009. godini, u narednu godinu biće prenet 81 predmet, s tim da se realno oĉekuje priliv
od oko 130 predmeta. Ovo znaĉi da se oĉekuje da u 2010. godini u radu Suda bude preko 200
predmeta u prvom stepenu. Svi nosioci posla u Sudu duţni su da posvete paţnju na rešavanju
sudskih predmeta, da poštuju rokove za izradu optuţnih predloga, odluka i druge rokove, ĉime će
doprineti opštoj aţurnosti rada suda.

Rad Drugostepenog veća Suda ĉasti

Broj predmeta koji će biti u radu ovog veća je teško predvidiv, ali po kretanju broja predmeta u
drugostepenom postuku iz prethodne godine moţe se oĉekivati oko 30 predmeta.

U postupku izvršenja planira se pojaĉana aktivnost u pravcu naplate sudskih troškova.

Radi realizacije planiranih poslova obavljaće se struĉni, administrativni i tehniĉki poslovi
neophodni za rad Suda ĉasti, odnosno ĉlanova Suda, veštaka, od strane zaposlenih u Sudu,
i to:

   Prijem i evidentiranje prijava, obrada, raspodela i dostavljanje Tuţiocu Suda ĉasti na dalju
   nadleţnost;
   Izrada optuţnih predloga, uz prethodne provere svih potrebnih podataka i okolnosti o
   kojima se vodi raĉuna po sluţbenoj duţnosti;


                       40
                                  Program rada za 2010. godinu


   VoĊenje upisnika i registra sudskih predmeta za prvostepena veća, Drugostepeno veće i
   Tuţioca, evidencije o glavnim pretresima, izreĉenim merama, donetim odlukama uopšte,
   izjavljenim ţalbama i dr.;
   Zakazivanje glavnih pretresa uz obezbeĊenje procesnih pretpostavki za njihovo
   odrţavanje, aktivno prisustvo zaposlenih u Sudu na suĊenjima radi pruţanja struĉne,
   administrativne i tehniĉke pomoći (dostava poziva, prijem podnesaka, voĊenje zapisnika,
   izrada rešenja i naloga, zamolnica i postupanja po zamolnicama drugih organa);
   Angaţovanje veštaka, izrada ugovora o delu sa veštacima i praćenje njihove realizacije,
   izrada naloga i rešenja radi realizacije odreĊene vrste veštaĉenja, praćenje uplate i
   povraćaja depozita za veštaĉenje;
   Praćenje pravnosnaţnosti i izvšnosti odluka i dostavljanje izvršnih odluka kojima su
   izreĉene mere društvene discipline na izvršenje nadleţnim organima, odnosno sredstvima
   javnog informisanja radi objave;
   Izdavanje potvrda iz registra o izreĉenim merama deruštvene discipline i prepisa spisa
   predmeta na zahtev stranaka i drugih zainteresovanih lica;
   Upućivanje opomena okrivljenima koji nisu izmirili dugovanja po osnovu troškova
   postupaka u roku ostavljenom u odluci, odnosno rešenju i podnošenje predloga za
   prinudnu naplatu troškova postupaka sudovima opšte nadleţnosti i vršenja pratećih poslova
   (upisivanje klauzule izvršnosti, pripreme priloga za utuţenje i drugi administrativno-
   tehniĉki poslovi);
   Postupanje po predstavkama i prituţbama: vršiće se aţurno i blagovremeno,
   Arhiviranje okonĉanih predmeta
   Praćenje sudske prakse
   Vršenje drugih poslova koji spadaju u nadleţnosti Predsednika Suda ĉasti od strane
   Sekretara Suda, a po ovlašćenju Predsednika,
   Dopunjavanje i aţuriranje web sajta Suda ĉasti
   Prisustvovanje skupovima u organizaciji struĉnih udruţenja i organizacija edukativnog
   karaktera,

U 2010. godini planira se nastavak aktivne saradnje sa sudovima ĉasti pri privrednim komorama
i drugim sudovima opšte i specijalizovane nadleţnosti, nadleţnim inspekcijskim i drţavnim
organima, Pokretom za zaštitu potrošaĉa i drugim organima i organizacijama prema ukazanoj
potrebi.                            PREDSEDNIK SKUPŠTINE
                          PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA


                               Zoran Milošević
                       41

								
To top