HOW TO DO by ermalos

VIEWS: 23 PAGES: 1

									”HOW TO DO
              business in America”
Kompetensutveckla med inriktning på affärer i sydöstra USA
DETTA ÄR ETT UNIKT ERBJUDANDE att i         innan du tar din produkt eller dina     Studie- och kontaktresa tisdagen den
samverkan med Belhaven College,           tjänster till USA eller möter amerikanare  28 mars - torsdagen den 4 april, 2006.
Jackson, Mississippi lära känna de kul-       på din hemmamarknad.
turella skillnaderna inom affärslivet som                             Kostnader: Anmälningsavgift 2000 SEK,
är en förutsättning för framgångsrika        STEG 1 består av föreläsningar, grupp-    vilket täcker kostnaderna för transpor-
affärskontakter med den amerikanska         diskussioner, grupparbeten och övning-    ter, vissa måltider m.m. i USA. Denna
marknaden.                      ar och är en förberedelse för en studie-   avgift återbetalas inte vid avanmälan.
                           resa, steg 2, med möjlighet till individu-
VÅR AMERIKANSKE universitetslektor,         ella företagskontakter den 28 mars – 5    Resa: Flygbiljetter Sverige - USA t.o.r.
Neal Johnsson, Belhaven college, ger         april, 2006.                 betalas och bokas av deltagaren.
oss information om de skillnader som
finns inom olika regioner i USA; geo-        Kursen riktar sig till: Personer inom    Boende: Hotell i Sollefteå och
grafiskt, kulturellt, sedvänjor, livsstil,      regionens näringsliv och andra som är    USA/Madison kan bokas vid anmälan,
affärskultur etc. med fokus på södern,        intresserad av att lära sig mer om den    men betalas av kursdeltagaren.
sydöst och Kalifornien.               amerikanska affärskulturen.
                                                 Måltider: I Sollefteå och USA betalas av
HAN LOTSAR OSS också igenom de poli-         Handledare: Neal Johnson, Belhaven      kursdeltagaren. Vissa ingår som en del
tiska och delstatliga skillnader som         college, och biträdande handledare      av studieresan (se kostnader)
finns vad gäller lagar, regler, juridiska      Kerstin Brandelius-Johansson.
strukturer och förfaringssätt, licenser,                             Totala kostnader: Din kostnad blir
skatter, ansvarsskyldighet, bankrutiner,       Kursspråk: Engelska             (förutom anmälningsavgiften på 2.000
affärsplanering, marknadsföringsalterna-                             SEK) flygresa + boende i USA ca
tiv och strategier.                 Datum: Steg 1 i Sollefteå:          13-15.000 SEK. Tillkommer gör kostna-
                           Torsdagen den 19 - 22 januari, 2006     der för resa och boende i Sollefteå.
DU GES MÖJLIGHET att ta fram en affärs-       (kl. 9.00-17.00)               Totalt ca:18- 20.000 SEK.
och/eller marknadsföringsplan för din        Lokal: Lärcenter på Nipanområdet
affärsidé eller företag, anpassad för den      (f.d.T3-området)               Stödmöjligheter: Ditt företag kan vara
amerikanska marknaden. Målsättningen                               stödberättigad till mikrobidrag från
är att du skall vara bättre förberedd        Steg 2 i Madison/Mississippi:        Länsstyrelsen. Se bifogad information.


Sista anmälningsdag: 1 december, 2005
Anmälan/frågor: Fyll i bifogad anmälningsblankett. Skickas via post eller e-post till:

För ytterligare information – kontakta:


Bengt-Åke Biller             Kerstin Brandelius – Johansson
Utvecklingsenheten            Utvecklingsenheten
0620-68 27 90               0620-68 28 06
070-394 46 22               070-659 32 46
bengt-ake.biller@solleftea.se       kerstin.brandelius@solleftea.se


www.solleftea.se

								
To top