Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

mu PEJABAT JKR MALAYSIA by taw15849

VIEWS: 700 PAGES: 17

									   JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
   PEJABAT KETUA PENGARAH KERJA RAYA Te1efon                    : (03) 26929011
   mu PEJABAT JKR MALAYSIA      Telefax:
                           ,           Kawat
                                             KRT MA 30415
                                           : MINWORK, KUALA LUMPUR
   JALAN SULTAN SALAHUDDIN,                        Fax:    (03) 26921202
   50582 KUALA LUMPUR.                           Laman Web: http://www.jkr.gov.my
Ruj: Kami     (  17 ) dim. KPKR / Sulit /6/01                      /04 JILlO.1

Tarikh      5 Januari 2010


Ketua Setiausaha Perbendaharaan,
Kompleks Kementerian Kewangan
NO.5 Persiaran Perdana
Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 PUTRAJA YA
( u/p: Dato' Ir. Mohamad Othman Zainal Azim)

Y. Bhg. Dato',

LAPORAN PROJEK 01 BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI

Adalah saya dengan hormatnya merujukkepada perkara di atas.

2.  Bersama ini disertakan lampiran Laporan Projek Di bawah Pakej Rangsangan
Ekonomi Pertama dan Kedua yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR)
sehingga 31 Disember 2009 untuk makluman Y. Bhg. Dato'.

3.   Untuk makluman Y.Bhg. Dato', terdapat 18 projek Sekolah Jenis Kebangsaan
Tamil (SJKT) Bantuan Kerajaan dibawah Pakej Rangsangan Ekonomi Pertama
(PRE1) yang tidak dapat siapkan pada tahun 2009 kerana melibatkan pembinaan
bangunan blok baru 2, 3 atau 4 tingkat yang dilaksana secara perolehan tender dan
akan disiapkan pada tahun 201D. Perkara ini telah dimaklumkan kepada
Kementerian Kewangan oleh Kementerian Pelajaran melalui surat bil.
KP(BP)SP(1 )248/Jld.6(37) bertarikh 6 Jun 2009. Daripada waran asal berjumlah
RM45 juta, Kementerian Pelajaran telah menarik balik waran peruntukan projek-
projek ini berjumlah RM18 juta dan jabatan ini telah membelanja RM16.89 juta dari
baki waran berjumlah RM17 juta.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

  ..;.;;=-  ~


(DATO' Ir. HJ. MOHO NOOR YAACOB)
Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Pengurusan)
Ibu Pejabat JKR Malaysia.
              N(lSIRJ  sun. MS ISO'll I II: 0.126  MSISO  14001  CERT.  NO JOt 1301102
Ruj: Kami     17 ) dim. KPKR / Sulit /6/01  /04 JILlD.1

Tarikh     5 Januari 2010
s.k.

Ketua Setiausaha Negara


En. Zureen bin Zubir
Pejabat Ketua Setiausaha Negara


Unit Penyelarasan Perlaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri
(u.p Pn. Hjh. Norsini bt Husin)


Ketua Setiausaha,
Kementerian Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 KUALA LUMPUR.


Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia


Ketua Pengarah,
Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 3 Timur, Sangunan Perdana Putra,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJA YA.


Ketua Setiausaha,
Kementerian Pengajian Tinggi,
Aras 6, Siok E3, Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62505 PUTRAJA YA.


Ketua Setiausaha,
Kementerian Pelajaran,
Aras 8, Siok E8, Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJA YA.
                     2
Ruj: Kami   (  17 ) dim. KPKR I Sulit/ 61 011 04 JILlD.1

Tarikh     5 Januari 2010
Ketua Setiausaha,
Kementerian Kemajuan Luar Sandar dan Wilayah,
Aras 9, Siok 09, Parcel 0,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJA YA.


Ketua Setiausaha,
Kementerian Pertahanan,
Jalan Padang Tembak,
50634 KUALA LUMPUR.


Ketua Setiausaha,
Kementerian Kesihatan,
Aras 12, Siok E7, Parcel E,
62590 PUT RAJA YA.


Ketua Setiausaha,
Kementerian Oalam Negeri,
Siok 01, Tingkat 3,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJA YA.


Ketua Setiausaha,
Kementerian Pelancongan,
Tingkat 22, Pusat Oagangan Ounia Putra,
Jalan Tun Ismail,
50694 KUALA LUMPUR.


Ketua Setiausaha,
Kementerian Perusahaan, Perladangan, dan Komoditi,
Aras 6-13, Lot 2G4, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62654 PUTRAJA YA.


Ketua Setiausaha
Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan
Aras 1, Sangunan Sultan Abdul Samad
Jalan Raja
50506 Kuala Lumpur


                     3
                                                                                                                       (17).dlm.KPKR/Sulit/6/01/04 JILID.1
                                        LAPORAN PROJEK DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEPADA KETUA SETIAUSAHA NEGARA

AGENSI           :  JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
TARIKH LAPORAN :         31 Disember 2009

A. PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERTAMA
                                                BUTIRAN WARAN                         UNJURAN PERBELANJAAN
                 BILANGAN PROJEK
                            TANGGUH
                                                              PERBELANJAAN             SEHINGGA MINGGU
                 DITERIMA DARIPADA        BIL. PROJEK SIAP                              TANGGUNGAN
BIL    KEMENTERIAN                                 TARIKH WARAN      AMAUN                         SEMASA
                   PELANGGAN                                               PERBELANJAAN                                       CATATAN
      PELANGGAN                                  PERUNTUKAN     WARAN PRE             PRE (RM JUTA)
                 PROJEK  PROJEK        PROJEK    PROJEK   DITERIMA     (RM JUTA)  RM JUTA   %            RM JUTA    %
                  ASAL   BARU*        ASAL     BARU*


1   KEMANTERIAN
   KERJA RAYA
   (Projek Jalan)
                                                                                           a) 449 projek dilaksana sehingga 30 September 2009
    Projek asal (Diluluskan                             22/2, 24/2, 10/3,
     sebelum 30-9-2009)
                  449               449
                                             15/5 & 11/6/09
                                                       70.598   70.598  100%     70.598     70.598  100.00%     - semua 449 projek asal siap (100% siap)
                                 (100% siap)                                                       - perbelanjaan bayar 100%                                             22/2, 10/3 &                                        b) Pihak KKR memutuskan supaya baki peruntukan PRE 1 digunakan untuk membiayai 11 projek tambahan
                       11                 11              0.692    0.273   39.49%    0.692     0.692   100%
    Projek baru (Diluluskan                               15/5/09                                           bagi Kerja-kerja Pembaikan 10 Lokasi Kemalangan yang dijadikan KPI Menteri Kerja Raya (surat kelulusan
     selepas 30-9-2009)          2                 1    Nov 2009      0.245    0.000  0.00%     0.000     0.245  100.00%    pada 18 November 2009)
                  449    13          449     12              71.535   70.871         71.290     71.535
                                                                                           c) JKR melaksanakan 11 projek tambahan pada Oktober 2009 menggunakan baki peruntukan sediada.
                                                                                            - semua 11 projek tambahan siap. (100%)
                                                       71.535   70.871         71.290     71.535

                                                                                           d) JKR menerima RM0.245juta bagi 2 projek baru pada akhir November 2009.
                                                                                             - 1 projek baru dalam pembinaan.


   Jumlah Bagi Projek Jalan   449    13          449     12              71.535   70.871  99.07%    71.290     71.535  100.00%


   KEMANTERIAN                                                                                    Maklumat projek bangunan
   KERJA RAYA                                                                                   a) Semua 117 projek siap (100% siap)
   (Projek Bangunan)                                                                               b) Semua bayaran telah selesai 100% (RM6.838 juta)


    Jumlah Bagi Projek Bgn    117               117                    6.838    6.838   100%     6.838     6.838   100%     JUMLAH KECIL       566    13     0     566     12              78.373   77.709   99.15%    78.128     78.373  100.00%
      * KATEGORI PROJEK
       Projel Asal - Projek yang menerima kelulusan pelaksanaan sebelum 30 September 2009
       Projel Baru - Projek yang menerima kelulusan pelaksanaan selepas 30 September 2009                        1 / 14
                                                                                                                         (17).dlm.KPKR/Sulit/6/01/04 JILID.1
                                        LAPORAN PROJEK DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEPADA KETUA SETIAUSAHA NEGARA

AGENSI           :   JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
TARIKH LAPORAN :         31 Disember 2009

A. PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERTAMA

                                                  BUTIRAN WARAN                          UNJURAN PERBELANJAAN
                  BILANGAN PROJEK
                            TANGGUH
                                                                PERBELANJAAN              SEHINGGA MINGGU
                  DITERIMA DARIPADA       BIL. PROJEK SIAP                                 TANGGUNGAN
BIL    KEMENTERIAN                                    TARIKH WARAN      AMAUN                          SEMASA
                    PELANGGAN                                                  PERBELANJAAN                                      CATATAN
      PELANGGAN                                     PERUNTUKAN     WARAN PRE             PRE (RM JUTA)
                                 PROJEK    PROJEK      DITERIMA     (RM JUTA)  RM JUTA   %             RM JUTA   %
                  ASAL   BARU
                                 ASAL     BARU


2   KEMENTERIAN
   LUAR BANDAR
   DAN WILAYAH

                                                                                               Maklumat Projek Jalan Kampong (PJK)
    Projek asal (Diluluskan                                15/1, 20/1, 13/2,
     sebelum 30-9-2009)
                  1,681             1,681
                                               23/2 & 6/3/09
                                                         117.780   117.768  100%     117.768     117.768  100%    a) 1,681 projek dilaksana sehingga 30 September 2009
                                 (100% siap)                                                          - semua 1,681 projek asal siap (100% siap)
                                                                                                - semua bayaran telah dibuat 100%

                                                                                              b) JKR melaksanakan 2 projek tambahan pada Oktober 2009 menggunakan baki peruntukan sediada.
    Projek baru (Diluluskan                                15/1, 20/1, 13/2,
     selepas 30-9-2009)
                        2                 2
                                               23/2 & 6/3/09
                                                          0.012    0.003   100%     0.003      0.003  100%      - semua 2 projek tambahan telah siap (100%)
                                        (100% siap)                                                   - semua bayaran telah dibuat 100%
     Jumlah Bagi Projek
   dilaksana oleh Caw. Jalan
                  1681    2    0     1681      2               117.780   117.773  99.99%    117.773     117.780  100%


   KKLW / Kesedar                                      11-2-2009     11.241                                   Maklumat Projek Jalan Di Bawah Unit JKR KESEDAR
   (Unit JKR Kesedar)       155              155            01-04-2009      2.255   13.475  100.00%    13.475     13.475  100.00%  a) 155 projek dilaksana sehingga 30 September 2009
                                 (100% siap)          Okt 2009      -0.021                                   - semua 155 projek siap (100% siap)
                                                                                                - semua bayaran telah dibuat 100%

     Jumlah Bagi Projek
    dilaksana oleh Unit JKR    155              155                      13.475   13.475  100%     13.475     13.475   100%
        Kesedar
      JUMLAH KECIL       1836    2    0     1836      2               131.255   131.248  99.99%    131.248    131.255  100.00%


3   KEMENTERIAN
   PERTAHANAN                                                                                              a) 1,575 projek dilaksana sehingga 30 September 2009
    Projek asal (Diluluskan
     sebelum 30-9-2009)
                  1,575             1,575            2-3-2009     148.980   148.980  100%     148.980     148.980  100%      - semua 1,575 projek asal siap (100% siap)
                                                                                                - semua bayaran telah dibuat 100%                                                                                              b) Kementerian pelangan meluluskan 63 projek tambahan pada selepas 30-9-2009 menggunakan baki
    Projek baru (Diluluskan
     selepas 30-9-2009)
                        63                 62      2-3-2009      2.640    2.586   98%     2.614      2.635  100%      - 62 projek tambahan telah siap
                                                                                                - 1 projek tambahan dalam pembinaan


      JUMLAH KECIL       1575    63    0     1,575     62               151.620   151.566  99.96%    151.594    151.615  100.00%
      * KATEGORI PROJEK
       Projel Asal - Projek yang menerima kelulusan pelaksanaan sebelum 30 September 2009
       Projel Baru - Projek yang menerima kelulusan pelaksanaan selepas 30 September 2009                           2 / 14
                                                                                                                      (17).dlm.KPKR/Sulit/6/01/04 JILID.1
                                        LAPORAN PROJEK DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEPADA KETUA SETIAUSAHA NEGARA

AGENSI            :  JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
TARIKH LAPORAN :         31 Disember 2009

A. PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERTAMA
                                               BUTIRAN WARAN                        UNJURAN PERBELANJAAN
                  BILANGAN PROJEK
                            TANGGUH
                                                            PERBELANJAAN              SEHINGGA MINGGU
                  DITERIMA DARIPADA        BIL. PROJEK SIAP                            TANGGUNGAN
BIL    KEMENTERIAN                                  TARIKH WARAN   AMAUN                          SEMASA
                    PELANGGAN                                             PERBELANJAAN                                       CATATAN
      PELANGGAN                                   PERUNTUKAN  WARAN PRE             PRE (RM JUTA)
                  PROJEK  PROJEK        PROJEK    PROJEK   DITERIMA   (RM JUTA)  RM JUTA   %             RM JUTA   %
                  ASAL   BARU*        ASAL     BARU*4   KEMENTERIAN                                     25-03-2009   45.000                                 a) JKR menerima waran asal berjumlah RM45 juta pada 12-2 2009.
   PELAJARAN                                      08-09-2009   -10.000
                                             26-10-2009   -15.000                                 b) KPM telah tarikh balik waran berjumlah RM25 juta.
   Ubahsuai /                                      Dis 2009    -3.000                                   - RM10.0 juta pada 01-09-2009.
   Naiktaraf (SJKT)                                                                                - RM15.0 juta pada 13-10-2009.
                                                                                           - RM3.0 juta pada 22-11-2009.

                                                                                         c) 113 projek dilaksana secara sebutharga.
                                                                                           - Semua 113 kerja sebutharga siap (100%)


     Jumlah Bagi Kerja
                   113               113          12-2-2009   11.297   11.297  100.00%    11.297     11.342        d)  - UNJURAN HINGGA 31-12-2009 BERJUMLAH R11.42 JUTA
       Sebutharga


   Bangunan Baru                                                                                a) 8 projek di tangguh dan 19 projek dilaksana oleh JKR
   (SJKT)                                                                                      - 18 projek dalam pembinaan.
                                                                                            - 1 projek siap

                                                                                         b) Kementerian Pelajaran melalui surat bil. KP(BP)SP(1)248/Jld.6(47) bertarikh 9 Jun 2009 bersetuju untuk
                                                                                           menyediakan peruntukan pada tahun 2010 bagi membiayai projek-projek yang tidak dapat disiapkan dalam
                                                                                           tahun 2009.
       Ibu Pejabat                                         0.068

   Jumlah Bagi Kerja Tender    19                1          12-2-2009   5.703    5.599   98.18%    5.703     5.657        d)  UNJURAN HINGGA 31-12-2009 BERJUMLAH RM8.13 JUTA
      JUMLAH KECIL       132               114                 17.000   16.896  99.39%    17.000     17.000  100.00%


5   JABATAN             2                2                                                      a) JKR melaksana 2 projek PERMATA
   PERDANA                           (100% siap)                                                     - semua 2 siap (100% siap)
   MENTERI
                                                                                         b) Dalam proses membuat bayaran akhir.
      JUMLAH KECIL        2                2                  1.406    1.362   96.86%    1.402     1.356   96.43%
   JUMLAH PRE-1         4111    78    0     4093     76           379.654   378.782  99.77%    379.372    379.599  99.99%
      * KATEGORI PROJEK
       Projel Asal - Projek yang menerima kelulusan pelaksanaan sebelum 30 September 2009
       Projel Baru - Projek yang menerima kelulusan pelaksanaan selepas 30 September 2009                      3 / 14
                                                                                                                         (17).dlm.KPKR/Sulit/6/01/04 JILID.1
                                   LAPORAN PROJEK DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEPADA KETUA SETIAUSAHA NEGARA

AGENSI          :  JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
TARIKH LAPORAN :       31 Disember 2009

B. PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEDUA
                                            BUTIRAN WARAN                             UNJURAN PERBELANJAAN
               BILANGAN PROJEK DITERIMA DARIPADA
                                                          PERBELANJAAN                SEHINGGA MINGGU
                     PELANGGAN           BIL.                                TANGGUNGAN
BIL    KEMENTERIAN                              TARIKH WARAN     AMAUN                              SEMASA
                                   PROJEK                               PERBELANJAAN                                          CATATAN
      PELANGGAN                               PERUNTUKAN    WARAN PRE
                                    SIAP                                PRE (RM JUTA)
                 BIL.                       DITERIMA    (RM JUTA)
                       M*    B*   T*                         RM JUTA   %                 RM JUTA   %
               DITERIMA


1   KEMENTERIAN         1      1    0    0     0     10-04-2009    1.600     1.657  24.94%       7.015       2.200  31.36%  a)  Klinik Pergigian Besar Baling, Kedah.
   KESIHATAN                                  01-11-2009    0.500     0.092                                 Siling peruntukan sebanyak RM7.6 juta telah dimaklumkan pada 18-2-2009 oleh Kementerian Kesihatan.
                                          Dec 2009     -0.210                                         - Milik tapak pada 26-3-2009 dan dijangka siap pada 25-09-2010.
                                                                                              - Kemajuan fizikal di tapak 27.0 % berbanding unjuran 30 %.                 1      1                                                                   b)  Kementerian Kesihatan menghantar brif bagi projek Naik Taraf Pusat Cardiothorasic Di Hospital Tunku
                                                                                             Ampuan Afzan, Kuantan pada 23-7-2009 dengan siling peruntukan berjumlah RM846,600.00
                                                                                              - Dalam proses rekabentuk terperinci
                                                                                              - Jangka tender pada 15 Januari 2010.                 1      1                                                                   c)  Kementerian Kesihatan menghantar brif bagi projek Pembinaan Pusat Cardiology Di Hospital Sultanah Nur
                                                                                             Zahirah, Kuala Terengganu pada 23-7-2009 dengan siling berjumlah RM7 juta.
                                                                                              - Dalam proses rekabentuk terperinci
                                                                                              - Jangka tender pada 15 Januari 2010.                 1          1                                                                 Pembinaan Pusat Cardiothorasic Di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor
                                                                                             - Kementerian Kesihatan memaklumkan projek Pembinaan Pusar Cardiology Di Hospital Sultanah Aminah,
                                                                                              Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru pada 30-10-2009
                                                                                             - Lawatan tapak diadakan pada 23-11-2009 dan diikuti dengan beberapa siri
                                                                                              mesyuarat susulan.


     JUMLAH KECIL       4      3    1    0     0              1.890     1.749  24.94%      7.015        2.200  31.36%


2   KEMENTERIAN                                 25-03-2009    0.100                                        Siling peruntukan berjumlah RM131.59 juta telah dimaklumkan oleh Kementerian
   DALAM                                    20-04-2009    18.400                                        Dalam Negeri bagi 11 projek.
   NEGERI                                    27-04-2009    7.700                                         - 9 projek dalam pembinaan
                                          25-05-2009    3.000                                         - 2 projek yang berjumlah RM15 juta diterima pada 15-5-2009 dalam peringkat penilaian tender.
                                          30-07-2009    0.300
                                          29-9-2009    4.020


                                                                                           a)  Projek Balai Polis Sri Lalang, Kluang, Johor
                 1      1                  20-04-2009    5.100     4.850  50.57%      10.044       3.91   38.91%    - Milik tapak pada 16-4-2009 dan dijangka siap pada 27-10-2010
                                                          0.229       (Kos projek RM10.01 juta)              - Kemajuan fizikal 26.0% dan jadual 24.0%                                                                                           b)  Projek Balai Polis Pagoh, Muar, Johor
                 1      1                  30-07-2009    0.300     0.311  5.36%       9.127       2.01   22.04%     -Tarikh milik tapak 08.09.2009 dan dijangka siap pada 06.12.2010
                                          29-09-2009    2.000     0.178                                 - Kemajuan fizikal 7.0% dan jadual 7.0%                                                                                           c)  Projek Balai Polis Tanjung Gemuk, Rompin , Pahang
                 1      1                  25-03-2009    0.100     1.920  27.79%     7.564         3.05   40.36%    - Milik tapak pada 16-4-2009 dan dijangka siap pada 30-06-2010
                                          20-04-2009    3.700     0.182     (Kos kontrak RM7.382 juta)               - Kemajuan fizikal 28.0% dan jadual 29.0%
     * KATEGORI PROJEK
      M - Boleh Mula
      B - Tidak Boleh Mula (Kementerian Pelanggan belum menyelesaikan masalah tanah, brif projek atau peruntukan)
      T - Projek DiTangguh oleh Kementerian Pelanggan
                                                                       4 / 14
                                                                                                                     (17).dlm.KPKR/Sulit/6/01/04 JILID.1
                                   LAPORAN PROJEK DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEPADA KETUA SETIAUSAHA NEGARA

AGENSI          :  JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
TARIKH LAPORAN :       31 Disember 2009

B. PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEDUA
                                            BUTIRAN WARAN                          UNJURAN PERBELANJAAN
               BILANGAN PROJEK DITERIMA DARIPADA
                                                          PERBELANJAAN             SEHINGGA MINGGU
                     PELANGGAN           BIL.                              TANGGUNGAN
BIL    KEMENTERIAN                              TARIKH WARAN     AMAUN                           SEMASA
                                   PROJEK                             PERBELANJAAN                                        CATATAN
      PELANGGAN                               PERUNTUKAN    WARAN PRE
                                    SIAP                              PRE (RM JUTA)
                 BIL.                       DITERIMA    (RM JUTA)
                       M*    B*   T*                         RM JUTA   %            RM JUTA   %
               DITERIMA


   KEMENTERIAN
   DALAM
   NEGERI
     … sambungan
                                                                                       d)  Projek Balai Polis Kg Baru Subang, Selangor
                 1      1                  20-04-2009    4.100     1.823  17.92%    10.941     3.30   30.19%     - Milik tapak pada 17-4-2009 dan dijangka siap pada 30-10-2010
                                                          0.138                             - Kemajuan fizikal 19.0% dan jadual 27.0%                                                                                       e)  Projek Balai Polis Sungai Buluh, Selangor
                 1      1                  20-04-2009    5.500     5.250  37.09%    14.687     6.69   45.52%     - Milik tapak pada 16-4-2009 dan dijangka siap pada 27-10-2010
                                                          0.198                             - Kemajuan fizikal 37.0% dan jadual 38.0%                                                                                       f)  Projek Balai Polis Taman Seri Muda, Seksyen 25 Shah Alam, Selangor
                 1      1                  28-04-2009    3.400     4.127  39.50%    11.315     5.29   46.78%     - Milik tapak pada 29-4-2009 dan dijangka siap pada 14-12-2010
                                                          0.343                             - Kemajuan fizikal 24.0% dan jadual 25.0%                                                                                       g)  Projek Balai Polis Bukit Jalil, Kuala Lumpur
                 1      1                  28-04-2009    4.300     2.665  29.88%    9.423      3.88   41.19%     - Milik tapak pada 29-4-2009 dan dijangka siap pada 20-07-2010
                                                          0.150                             - Kemajuan fizikal 32.0% dan jadual 33.0%                                                                                       h)  Projek Balai Polis Ketengah Jaya, Dungun,Terengganu
                 1      1                  21-05-2009    3.000     1.533  17.70%    9.886      3.00   30.35%     - Milik tapak pada 24-6-2009 dan dijangka siap pada 11-09-2010
                                                          0.217                             - Kemajuan fizikal 17.7% dan jadual 17.5%                                                                                       i)  Projek Balai Polis Hutan Melintang, Hilir Perak, Perak (Projek runding terus)
                 1      1                  29-9-2009     2.000     0.000  0.00%    10.80      0.00   0.00%     - Milik tapak 22-12-2009 dan dijangka siap pada 1-8-2011
                                                                                          - Kemajuan 0% (Baru milik tapak)
                                                                                          - Projek dijangka siap pada tahun 2011 , Pihak KDN telah memaklumkan bahawa
                                                                                           peruntukan kewangan projek ini disediakan sehingga tahun 2011
                                                                                       j)  Projek Balai Polis Kulim Hi-Tech Kedah
                 1      1                  29-09-2009    0.010     0.000  0.00%     0.00                  - Tender tutup pada 3-11-2009 dan menunggu keputusan lembaga tender.
                                                                                          - Siling peruntukan PRE berjumlah RM15 juta
                                                                                          - Projek dijangka siap pada tahun 2011 , Pihak KDN telah memaklumkan bahawa
                                                                                           peruntukan kewangan projek ini disediakan sehingga tahun 2011


                                                                                       k)  Projek Rumah Kediaman Bagi Balai Polis Petaling Jaya, Selangor
                 1      1                  29-09-2009    0.010     0.000  0.00%     0.00                  - Tender tutup pada 19-11-2009 dan peringkat Jawatan Kuasa Tender
                                                                                          - Siling peruntukan PRE berjumlah RM13.26 juta
                                                                                          - Projek dijangka siap pada tahun 2011 , Pihak KDN telah memaklumkan bahawa
                                                                                           peruntukan kewangan projek ini disediakan sehingga tahun 2011


     JUMLAH KECIL      11     11    0    0     0             33.520     24.114  25.71%    93.787     31.137  33.20%
     * KATEGORI PROJEK
      M - Boleh Mula
      B - Tidak Boleh Mula (Kementerian Pelanggan belum menyelesaikan masalah tanah, brif projek atau peruntukan)
      T - Projek DiTangguh oleh Kementerian Pelanggan
                                                                    5 / 14
                                                                                                                            (17).dlm.KPKR/Sulit/6/01/04 JILID.1
                                   LAPORAN PROJEK DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEPADA KETUA SETIAUSAHA NEGARA

AGENSI          :  JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
TARIKH LAPORAN :       31 Disember 2009

B. PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEDUA

                                            BUTIRAN WARAN                                 UNJURAN PERBELANJAAN
               BILANGAN PROJEK DITERIMA DARIPADA
                                                            PERBELANJAAN                   SEHINGGA MINGGU
                     PELANGGAN           BIL.                                    TANGGUNGAN
BIL    KEMENTERIAN                              TARIKH WARAN     AMAUN                                  SEMASA
                                   PROJEK                                   PERBELANJAAN                                         CATATAN
      PELANGGAN                               PERUNTUKAN    WARAN PRE
                                    SIAP                                    PRE (RM JUTA)
                 BIL.                       DITERIMA    (RM JUTA)
                       M*    B*   T*                           RM JUTA       %              RM JUTA   %
               DITERIMA

3   KEMENTERIAN         1      1    0    0     0     05-05-2009    10.000       7.843      43.84%    20.000      10.000  50.00%    Menaiktaraf Sistem Keretapi Sediada di Bukit Bendera.
   PELANCONGAN                                          (PRE2)                     (Kos projek               a) Siling peruntukan sebanyak RM20 juta telah dimaklumkan pada 25-3-2009 oleh
                                                                           RM59 juta)                 Kementerian Pelancongan
                                                                                               b) Milik tapak pada 28-10-2009 dan jangka siap pada 28-9-2010.
                                                            0.925                                 c) Unjuran perbelanjaan hingga Dis 2009 berjumlah RM10 juta.
       (KPPK 6)                                              (Bayaran perunding)                             d) Kemajuan fizikal sebenar 13.3% berbanding 13% jadual                 1      1    0    0     0     18-06-2009    1.000       0.640      20.21%     7.580      4.700   62.01%     Projek Peningkatan Kemudahan Pelancongan di Rantau Panjang, Kelantan
                                          Julai 2009    2.000       0.200            (Kos projek               a)  Milik tapak pada 6-8-2009 dan jadual siap pada 29-9-2010.
                                          Ogos 2009     1.000       0.332            RM11.9 juta)               b)  Kerja-kerja substruktur (bangunan) sedang berjalan.
                                          Okt 2009     -1.328      0.360                                 c)  Unjuran perbelanjaan hingga Dis 2009 berjumlah RM4.7 juta.
                                                                                               d)  Kemajuan fizikal 12.9% dan jadual 13.6%
                                                                                                  - tapak projek di naiki air banjir.


     JUMLAH KECIL      2      2    0    0     0             12.672       10.300      37.35%    27.580      14.700  53.30%


4   JABATAN           1      1    0    0     0     15-05-2009    15.000      10.000    18.53%       157.340      22.251  14.14%     Projek Mahkamah Baru Kuantan.
   PERDANA                                   08-06-2009    40.000   Wang Pendahuluan)                              a)  Milik tapak pada 8 Julai 2009 dan dijangka siap pada 4 Januari 2011 (tempoh 78 minggu)
   MENTERI                                   11-06-2009    -17.000                                         b)  Harga kontrak RM157,338,838.00
                                                            18.826                                c)  Kerja-kerja cerucuk 92% siap
                                                       (Hg bayaran Interim ke-8)                           d)  Kemajuan fizikal 10.02% dan jadual 10.97% (-0.94% = Lewat 5 hari )
                                                                                               e)  Kerja-kerja tetopi cerucuk (pile cap) siap 32%
                                                            0.397              0.397                 f)  Unjuran perbelanjaan hingga Dis 2009 berjumlah RM 28 juta
                                                        (Bayaran perunding                 1      1    0    0     0     27-04-2009    3.000       0.256      21.18%     6.448      2.240   34.74%     Projek Pusat Latihan Islam di Lawas, Sarawak.
                                          19-11-2009    -0.350    Bayaran Interim 1)                             a)  Milik tapak pada 15-7-2009 dan dijangka siap pada 14-10-2010 (Tempoh 15 bulan)
                                          17-12-2009    -1.167      0.671           (ATDA RM7,725,550)             b)  Harga kontrak RM6,448,000.00
                                                         (Bayaran Interim 4)                             c)  Kerja tanah sedang berjalan.
                                                                                               d)  Unjuran perbelanjaan Projek hingga Dis 2009 berjumlah RM3 juta.
                                                            0.535             0.535                 e)  Kemajuan fizikal 11% dan jadual 12%.
                                                    (Bayaran perunding & lain-lain)                           f)  Kerja substruktur (bangunan) dan kerja infrastruktur sedang berjalan.
                                                                                               g)  Bayaran Interim 04 Kontraktor telah dibayar sebanyak RM671,100.00 (no. 02 & 03 Tiada Bayaran).
                                                                                               h)  Jumlah perbelanjaan PRE projek ini sehingga 17 Disember 2009 RM1,483,392.49.
                                                            0.021              0.021                 i)  Waran Tarik Balik sebanyak RM1,166,607.51 telah dikeluarkan oleh JAKIM pada 17 Dis 2009. Semua Baki
                                                        (T & T dan lain-lain)                               Peruntukan yang tidak dibelanjakan sebanyak RM 1,516,607.51 telah diserah semula.     JUMLAH KECIL      2      2    0    0     0             39.483       30.706      18.64%    164.741      24.491  14.87%


5   KEMENTERIAN         1      1    0    0     0            Bayaran dibuat                                         Projek Pusat Promosi Perkayuan di Tebrau, Johor.
   PERUSAHAAN,                                         terus pihak     0.300      6.88%     18.000      2.400   12.63%   a) Siling peruntukan sebanyak RM20 juta dimaklumkan pada 22-4-2009 oleh
   PERLADANGAN                                         pelanggan    (Byrn interim)                                oleh Kementerian Perusahaan, Perladangan & Komoditi.
   & KOMODITI                                                                                       b) Peruntukan tahun 2009 sebanyak RM10 juta
      (KPPK 6)                                                  0.944              0.944                 c) Milik tapah pada 10-11-2009 dan jadual siap pada 11-10-2010.
                                                        (Bayaran perunding)                             d) Kemajuan fizikal 2% dan jadual 2%
                                                                                                   - kerja pembersihan tapak sedang berjalan.
                                                            0.064             0.064
                                                           (T&T dll)


     JUMLAH KECIL      1      1    0    0     0              1.308       1.308      6.88%     19.008      2.400   12.63%
     * KATEGORI PROJEK
      M - Boleh Mula
      B - Tidak Boleh Mula (Kementerian Pelanggan belum menyelesaikan masalah tanah, brif projek atau peruntukan)
      T - Projek DiTangguh oleh Kementerian Pelanggan
                                                                           6 / 14
                                                                                                                  (17).dlm.KPKR/Sulit/6/01/04 JILID.1
                                   LAPORAN PROJEK DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEPADA KETUA SETIAUSAHA NEGARA

AGENSI            :  JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
TARIKH LAPORAN :         31 Disember 2009

B. PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEDUA

                                            BUTIRAN WARAN                          UNJURAN PERBELANJAAN
                 BILANGAN PROJEK DITERIMA DARIPADA
                                                           PERBELANJAAN              SEHINGGA MINGGU
                      PELANGGAN          BIL.                              TANGGUNGAN
BIL    KEMENTERIAN                              TARIKH WARAN     AMAUN                           SEMASA
                                    PROJEK                              PERBELANJAAN                                      CATATAN
      PELANGGAN                               PERUNTUKAN    WARAN PRE
                                    SIAP                               PRE (RM JUTA)
                  BIL.                      DITERIMA    (RM JUTA)
                       M*    B*   T*                         RM JUTA   %             RM JUTA   %
                 DITERIMA


6   KEMENTERIAN          11    11             11    30-04-2009    10.000     10.000  100.00%    10.000     10.000  100.00%  a)  JKR melaksana 237 projek senggara jalan
   KERJA RAYA           11    11             11    08-06-2009    1.550     1.550  100.00%    1.550     1.550   99.99%     - Semua 237 projek jalan siap (100%)
     (Belanja Mengurus     133    133            133
                                          10-06-2009    70.001     69.725  99.61%    70.001     70.005  100.01%
      Tahun 2009)        1     1             1
                   13    13             13    04-05-2009    2.000     1.987   99.35%    2.000      2.000  100.00%  b)  JKR melaksana 13 projek membaiki cerun
                   2     2             2    04-05-2009    1.000     0.734   73.43%    1.000      1.000   10.00%     - Semua 13 projek jalan siap (100%)
                   2     2             2    02-09-2009    5.500     5.500  100.00%    5.500      5.496   10.00%     = Bayaran 100%
                   2     2             2    02-09-2009    0.500     0.500  100.00%    0.500      0.500   10.00%
                   1     1             1    29/7 & 11/12    7.700     7.685   99.81%    7.700      7.700  100.00%
                   1     1             1    13-11-2009    0.450     0.450   0.00%    0.450      0.450   0.00%
                   3     3             3    13-11-2009    3.206     3.221   0.00%    3.206      3.206   0.00%
                   22    22             22    27-10-2009    2.000     2.112   0.00%    2.000      2.000   0.00%
                   32    32             32    27-10-2009    3.000     2.885   0.00%    3.000      3.000   0.00%
                   13    13             0    29-10-2009    1.200     1.192  100.00%    1.192      1.192  100.00%
                   2     2             2    23-11-2009    1.070     1.068   99.81%    1.070      1.070  100.00%
                   1     1             1    01-12-2009    2.000     1.800   90.00%    2.000      2.000  100.00%    Jumlah Bagi Belanja
                  250    250            250             111.177    110.408  99.32%    111.169     111.168  100.00%
      Mengurus
      * KATEGORI PROJEK
       M - Boleh Mula
       B - Tidak Boleh Mula (Kementerian Pelanggan belum menyelesaikan masalah tanah, brif projek atau peruntukan)
       T - Projek DiTangguh oleh Kementerian Pelanggan
                                                                     7 / 14
                                                                                                                       (17).dlm.KPKR/Sulit/6/01/04 JILID.1
                                   LAPORAN PROJEK DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEPADA KETUA SETIAUSAHA NEGARA

AGENSI          :  JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
TARIKH LAPORAN :       31 Disember 2009

B. PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEDUA

                                            BUTIRAN WARAN                            UNJURAN PERBELANJAAN
               BILANGAN PROJEK DITERIMA DARIPADA
                                                           PERBELANJAAN               SEHINGGA MINGGU
                     PELANGGAN           BIL.                                TANGGUNGAN
BIL    KEMENTERIAN                              TARIKH WARAN     AMAUN                             SEMASA
                                   PROJEK                               PERBELANJAAN                                         CATATAN
      PELANGGAN                               PERUNTUKAN    WARAN PRE
                                    SIAP                                PRE (RM JUTA)
                 BIL.                       DITERIMA    (RM JUTA)
                       M*    B*   T*                         RM JUTA     %             RM JUTA   %
               DITERIMA


   KEMEANTERIAN                                                                                   Siling asal berjumlah RM203 juta telah di maklumkan oleh Kementerian Kerja Raya bagi 9 projek.
   KERJA RAYA                                                                                    Tambahan siling RM70 juta dimaklumkan bagi 1 kerja pembaikan cerun pada Oktober 2009.
   (Projek                                                                                      - 2 projek dalam peringkat perancangan.
    Pembangunan)                                                                                   - 1 projek dalam peringkat perolehan.
                                                                                             - 4 projek dalam peringkat pembinaan.
                                                                                             - 3 projek siap.
                                                                                             - 1 projek telah iklan tetapi di tangguh pengeluaran surat setujuterima.                 1      1                                                                  a)  Jalan Tangkak- Jasin
                                                                                            : Siling projek dikurangkan dari RM132 juta kepada RM62 juta dan dilaksana dalam 2 pakej.
                                                                                            : Peringkat penilaian tender.

                                          29-07-2009    0.050     0.050    100.00%                        Fasa 1 : Jalan Tangkak - Jasin : Dari Tangkak ke Sempadan Negeri Melaka
                                                         (Lain-lain)                              : Tender tutup pada 30-09-2009.
                                                                                            : Penyediaan surat setuju terima.
                                                                                            : Permohonan tambahan siling dari RM22 juta kepada RM28 juta.
                                                                                            : Unjuran sehingga akhir 2009 sebanyak RM1.2 juta
                                                                                            : Unjuran sehingga akhir 2010 sebanyak RM22 juta.                                          09-09-2009    0.015     0.015    100.00%                        Fasa 4 : Jalan Tangkak - Jasin : Dari Baba Nyonya Resort ke Seri Negeri
                                                         (Lain-lain)                              : Tender tutup pada 5-11-2009.
                                                                                            : Menunggu keputusan lambaga tender.
                                                                                            : Unjuran sehingga akhir 2009 sebanyak RM5.17 juta
                                                                                            : Unjuran sehingga akhir 2010 sebanyak RM40 juta.                 1      1                                                0.000           0.00%   b)  Projek Jejambat Jalan Nangka/Perda Timur, Seberang Perai
                                                                                            - Jangka siap rekabentuk (jajaran pindaan) oleh perunding pada April 2010
                                                                                            - Jajaran baru telah dipersetujui dengan UPEN pada 25-11-2009.
                                                                                            - Projek laksana sehingga rekabentuk sahaja.
                                                                                            - Unjuran perbelanjaan sehingga 2010 ialah ialah RM2.85 juta bagi bayaran
                                                                                             perunding rekabentuk, juruukur tanah dan kerja siasatan tanah.
                                                                                            - Anggaran kos PBT adalah sebanyak RM6.4 juta pada tahun 2010.                 1      1                           0.000                                    c)  Jejantas di Jalan Kolam Air, Ampang, Selangor
                                                                                            Peringkat rekabentuk awalan.
                                                                                            Siling PRE RM 5 juta.
     * KATEGORI PROJEK
      M - Boleh Mula
      B - Tidak Boleh Mula (Kementerian Pelanggan belum menyelesaikan masalah tanah, brif projek atau peruntukan)
      T - Projek DiTangguh oleh Kementerian Pelanggan
                                                                      8 / 14
                                                                                                                        (17).dlm.KPKR/Sulit/6/01/04 JILID.1
                                   LAPORAN PROJEK DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEPADA KETUA SETIAUSAHA NEGARA

AGENSI          :  JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
TARIKH LAPORAN :       31 Disember 2009

B. PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEDUA

                                            BUTIRAN WARAN
                                                                               UNJURAN PERBELANJAAN
                BILANGAN PROJEK DITERIMA DARIPADA
                                     BIL.                    PERBELANJAAN      TANGGUNGAN     SEHINGGA MINGGU
BIL    KEMENTERIAN           PELANGGAN
                                    PROJEK  TARIKH WARAN     AMAUN                PERBELANJAAN       SEMASA                               CATATAN
      PELANGGAN                               PERUNTUKAN    WARAN PRE
                                    SIAP                                PRE (RM JUTA)
                 BIL.                       DITERIMA    (RM JUTA)
                       M*    B*   T*                         RM JUTA   %                RM JUTA   %
                DITERIMA


   KEMANTERIAN         1      1                  19-10-2009    40.000                                     d)  Pembaikan Cerun Runtuh di Bt Antarabangsa, Hulu Klang, Ampang (AP55)
   KERJA RAYA                                                                                     Dilaksana secara 5 kontrak
   (Projek                                                                                       - 4 kerja dalam pembinaan.
    Pembangunan)                                                                                    - 1 kerja dalam siasatan perunding.
      … sambungan
                                                           5.256  51.03%      10.300      2.000  19.42%     Perlaksanaan Kerja Pembaikan Tanah Runtuh dan Pengukuhan Cerun di Taman Bukit Mewah, Bukit
                                                                                             Antarabangsa, Ulu Kelang, Selangor Secara Reka dan Bina (Pakej 1)
                                                                                              - Milik tapak pada 23-3-2009 dan jangka siap pada 3-3-2010 (EOT-1)
                                                                                              - Kemajuan fizikal 32% dan jadual 100%
                                                                                              - Kos Projek = RM10,300,000.00
                                                                                              - Lanjutan Masa selama 5 bulan telah diberikan.                                                           9.311  58.19%      16.000      16.000  100.00%    Perlaksanaan Kerja Pembaikan Tanah Runtuh dan Pengukuhan Cerun di Taman Bukit Mewah, Bukit
                                                                                             Antarabangsa, Ulu Kelang, Selangor Secara Reka dan Bina (Pakej 2)
                                                                                              - Milik tapak pada 23-3-2009 dan jangka siap pada 13-9-2010
                                                                                              - Kos Projek = RM16,000,000.00                                                          15.976  54.34%      29.400      10.500  35.71%     Perlaksanaan Kerja Pembaikan Tanah Runtuh dan Pengukuhan Cerun di Taman Bukit Mewah, Bukit
                                                                                             Antarabangsa, Ulu Kelang, Selangor Secara Reka dan Bina (Pakej 3)
                                                                                              - Milik tapak pada 23-3-2009 dan jangka siap pada 21-3-2010
                                                                                              - Kemajuan fizikal 66% dan jadual 76%
                                                                                              - Kos Projek = RM29,400,000.00                                                           8.559  79.99%      10.700      10.700  100.00%    Perlaksanaan Kerja Pembaikan Tanah Runtuh dan Pengukuhan Cerun di Taman Bukit Mewah, Bukit
                                                                                             Antarabangsa, Ulu Kelang, Selangor Secara Reka dan Bina (Pakej 4)
                                                                                              - Milik tapak pada 23-3-2009 dan jangka siap pada 13 -9-2009
                                                                                              - Kos Projek = RM10,700,000.00

                                                           0.566  100.00%      0.000       0.000  100.00%    Perlaksanaan Kerja Pembaikan Tanah Runtuh dan Pengukuhan Cerun di Taman Bukit Mewah, Bukit
                                                                                             Antarabangsa, Ulu Kelang, Selangor Secara Reka dan Bina (Kumpulan IKRAM Sdn Bhd)
                                                                                              - Khidmat Peruding & Kerja Siasatan Tanah
                  1      1             1     08-07-2009    3.000     2.979  99.30%      3.000       3.000  100.00%  e)  Naik Taraf Jalan Kg Batu 10 Orang Asli Sg Retang (2 km)
                                                                    (Kos kontrak RM2.733j)              - Milik tapak pada 25-5-2009 dan jadual siap pada 22-11-2009
                                                                                             - Unjuran tahun 2009 berjumlah RM3 juta (100%)
                                                                                             - Siap fizikal 100% pada 14-10-2009.
      * KATEGORI PROJEK
       M - Boleh Mula
       B - Tidak Boleh Mula (Kementerian Pelanggan belum menyelesaikan masalah tanah, brif projek atau peruntukan)
       T - Projek DiTangguh oleh Kementerian Pelanggan
                                                                       9 / 14
                                                                                                                           (17).dlm.KPKR/Sulit/6/01/04 JILID.1
                                   LAPORAN PROJEK DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEPADA KETUA SETIAUSAHA NEGARA

AGENSI            :  JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
TARIKH LAPORAN :         31 Disember 2009

B. PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEDUA

                                            BUTIRAN WARAN                                UNJURAN PERBELANJAAN
                 BILANGAN PROJEK DITERIMA DARIPADA
                                                           PERBELANJAAN                   SEHINGGA MINGGU
                       PELANGGAN          BIL.                                 TANGGUNGAN
BIL    KEMENTERIAN                              TARIKH WARAN     AMAUN                                 SEMASA
                                    PROJEK                                 PERBELANJAAN                                           CATATAN
      PELANGGAN                               PERUNTUKAN    WARAN PRE
                                    SIAP                                  PRE (RM JUTA)
                   BIL.                      DITERIMA    (RM JUTA)
                        M*   B*   T*                         RM JUTA     %                 RM JUTA   %
                 DITERIMA


   KEMANTERIAN           1     1                                                                     f)  Naik Taraf Jalan Kg Rebus ke Kg Doja dan Sg Yap melalui Felda Padang Piol termasuk membina jambatan
   KERJA RAYA                                                                                        - Anggaran RM18.6 juta & unjuran tahun 2009 berjumlah RM6 juta
   (Projek
    Pembangunan)                                                                                       1. NT Jalan Kg Rebus ke Kg Doja
      … sambungan                               18-9-2009     4.550     4.688    28.26%      16.590       5.000   30.14%     - Milik tapak pada 15-8-2009 dan jadual siap pada 30-4-2010
                                                                      (Kos kontrak RM16.590j)               - Kemajuan fizikal 45% dan jadual 50%
                                                                                                - Kerja-kerja "Crusher Run" siap. Kerja culvert dalam pembinaan.

                                                           0.000    7.85%       2.000       0.500   25.00%     2. Mengganti Jambatan Sg Doja & Sg Yap
                                                                      (Kos kontrak RM2.12j)                - Milik tapak pada 3-11-2009 dan jadual siap pada 3-10-2010
                                                                                                - Kemajuan fizikal 1% dan jadual 3%
                                                           0.157                                   - Kerja permulaan.
                                                          (Kerja S.I)


                   1     1             1     20-8-2009     5.500     5.493    99.87%      5.500       5.500   100.00%  g)  Naiktaraf Jalan Sg. Yap ke Gemuruh dan Pasir Durian, kg. Tembeling, Jerantut. (Naiktaraf Jalan Ulu Retang -
                                                                      (Kos kontrak RM5.204j)                Pasir Durian - Gemuruh - Pasir Tambang).
                                                                                                - Unjuran tahun 2009 berjumlah RM5.5 juta (100%)
                                                                                                - Siap fizikal 100%.                   1     1                  18-9-2009     0.100     0.076    5.41%       2.340       0.800   32.52%   h)  Naik Taraf Jambatan Sg Puai, Kg/Lubok Payong (Jambatan Bally) dan NT Jalan (7.2 km)
                                                                        (ATDA RM2.7j)                  - Milik tapak pada 2-11-2009 dan jadual siap pada 31-10-2010
                                                                                                - Unjuran tahun 2009 berjumlah RM0.8 juta
                                                                                                - Kemajuan fizikal 1% dan jadual 3%. Kerja permulaan.
                                                                                                - Unjuran tahun 2009 berjumlah RM0.8 juta

                                                           0.057             0.120
                                                          (Lain-lain)          (Lain-lain)


                   1     1             1     08-07-2009    3.000     3.000    100.00%      3.000       3.000   100.00%  i)  Pembinaan Jalan dari Kg Sg Tiang ke Felcra Tembeling Tengah, Jerantut (6 km)
                                                                      (Kos kontrak RM2.69j)                - Milik tapak pada 25-5-2009 dan jadual siap pada 22-11-2009
                                                                                                - Siap fizikal 100%.
                                                                                                - Unjuran tahun 2009 berjumlah RM3 juta (100%)


                   1     1                                  0.000             17.210                 j)  Membina Jalan Jeroco, Lahad Datu, Sabah (Fasa 2B)
                                                                                                - Milik tapak pada 2-11-2009 dan jangka siap pada 1-11-2010.
                                                                                                - Kos projek RM17,214,706.50.
                                                                                                - Kemajuan fizikal 5% dan jadual 5%. Kerja permulaan.

     Jumlah Bagi Projek
                   10    10    0    0     3             56.315     56.235    48.37%      116.270       57.000  49.02%
      Pembangunan
     JUMLAH KECIL        260    260   0    0    253             167.492    166.643   73.27%      227.439      168.168  73.94%
      * KATEGORI PROJEK
       M - Boleh Mula
       B - Tidak Boleh Mula (Kementerian Pelanggan belum menyelesaikan masalah tanah, brif projek atau peruntukan)
       T - Projek DiTangguh oleh Kementerian Pelanggan
                                                                        10 / 14
                                                                                                                           (17).dlm.KPKR/Sulit/6/01/04 JILID.1
                                   LAPORAN PROJEK DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEPADA KETUA SETIAUSAHA NEGARA

AGENSI          :  JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
TARIKH LAPORAN :       31 Disember 2009

B. PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEDUA

                                            BUTIRAN WARAN                               UNJURAN PERBELANJAAN
               BILANGAN PROJEK DITERIMA DARIPADA
                                                           PERBELANJAAN                  SEHINGGA MINGGU
                     PELANGGAN           BIL.                                  TANGGUNGAN
BIL    KEMENTERIAN                              TARIKH WARAN     AMAUN                                SEMASA
                                   PROJEK                                  PERBELANJAAN                                          CATATAN
      PELANGGAN                               PERUNTUKAN    WARAN PRE
                                    SIAP                                   PRE (RM JUTA)
                 BIL.                       DITERIMA    (RM JUTA)
                       M*    B*   T*                         RM JUTA      %                 RM JUTA   %
               DITERIMA


7   KEMENTERIAN                                                                                        Siling peruntukan berjumlah RM123.44juta telah dimaklumkan oleh Kementerian Luar Bandar Dan Wilayah
   KEMAJUAN                                                                                         bagi 14 projek.
   LUAR BANDAR                                                                                        - 1 projek siap
   & WILAYAH                                                                                         - 8 projek dalam pembinaan.
                                                                                                 - 4 projek dalam proses perolehan.
                                                                                                 - 1 projek dalam proses rekabentuk.

                 1      1                  27-03-2009    5.000     7.683     37.10%      20.710       5.000  24.14%  a)  Naiktaraf Jalan Dari Pekan Nenas Ke Tg. Piai, Pontian, Johor
                                                                      (Kos Projek RM 46 Juta)               - Milik tapak pada 6-4-2009 dan jadual siap pada 5-4-2011
                                                                                                - Kemajuan 28% dan jadual 36%.
                                                                                                 - Siling peruntukan PRE2 berjumlah RM20,710,034.00
                                                                                                 - Unjuran perbelanjaan hingga Dis 2009 berjumlah RM 5 juta.

                 1      1                   belum                                        0.160       b)  Pembinaan Jambatan Yang Menghubungkan Kg. Parit Laman Dengan Kangkar Merlimau, Parit Sulong, Batu
                                                                                                Pahat, Johor
                                                                                                - Siap rekabentuk.
                                                                                                - Menunggu kelulusan senarai kontraktor bagi tender terhad daripada Kementerian Kewangan.
                                                                                                - Siling Peruntukan PRE berjumlah RM10 juta.
                                                                                                - Unjuran perbelanjaan hingga Dis 2009 berjumlah RM 0.16 juta.

                 1      1                  09-07-2009    1.800     1.338     27.67%      4.835       1.800  37.23%  c)  Membina Jalan Kg. Lubok Batu/ Kg. Tebing Tinggi, Kupang, Baling, Kedah
                                                                      (Kos Projek RM5.84 juta)              - Milik tapak pada 2-8-2009 dan jadual siap pada 31-7-2010.
                                                                                                - Kemajuan 27% dan jadual 22%.
                                                          0.280                                    - Siling peruntukan PRE berjumlah RM4,835,064.00.
                                                    (Bayaran Pengambilan Balik Tanah)                            - Unjuran perbelanjaan hingga Dis 2009 berjumlah RM 1.80 juta.

                 1      1                  27-03-2009    5.000     5.000   100.00%    5.000           5.000  100.00%  d)  NT Jalan Lenggeng Ke Broga, Seremban, N.Sembilan - Fasa 2
                                                           (PERBELANJAAN PRE SELESAI)                        - Milik tapak pada 13-4-2009 dan jangka siap pada 12-10-2010.
                                                                                                - Kos kontrak RM26,066,331.21 dan kos ATDA RM30 juta
                                                                                                - Siling peruntukan PRE berjumlah RM5 juta telah dibelanja 100%
                                                                                                - Siling RMK-9 berjumlah RM25 juta
                                                                                                 - Bayaran Wang Pendahuluan RM6.3 juta menggunakan peruntukan PRE RM5juta dan peruntukan RMK-9
                                                                                                RM1.3 juta.

                 1      1                  27-03-2009    2.000     0.516     17.20%      3.000       2.000   66.67%  e)  Naiktaraf Jalan Lenggeng - Beranang, Seremban, N.Sembilan.
                                                                    (Kos Projek baru RM11.2 juta)              - Milik tapak pada 16-3-2009 dan jadual siap pada 15-9-2010
                                                                                                - Kemajuan 2.9% dan jadual 0.8%
                                                                                                - Kerja longkang dan pembetongan sedang berjalan.
                                                                                                - Siling peruntukan PRE2 berjumlah RM3 juta.
                                                                                                - Unjuran perbelanjaan hingga Dis 2009 berjumlah RM 2 juta.

                 1      1                  27-03-2009    0.060                               0.000       f)  Membina Jalan Baru Dari Jalan Keru Ke Batu Belang, Tampin, N.Sembilan
                                                                                                - Dokumen Meja Tender telah siap.
                                                                                                - Menunggu kelulusan senarai kontraktor bagi tender terhad daripada Kementerian Kewangan.
                                                          0.060              0.060                   - Siling peruntukan PRE berjumlah RM5.5 juta.
                                                         (Lain-lain)                                  - Tiada unjuran perbelanjaan kerja pembinaan hingga Disember 2009.

                 1      1                  14-01-2009    1.500     0.967     53.72%      1.800       1.500  83.33%  g)  Naiktaraf Jalan Dan Ganti Satu (1) Jambatan Kayu Ke Konkrit Di Kg. Paya Pelantar, Bentong, Pahang
                                                                      (Kos Projek RM4.1 juta)               - Milik tapak pada 27-4-2009 dan jadual siap pada 6-6-2010
                                                                                                - Kemajuan 24.1% dan jadual 24%.
                                                                                                - Ujian cerucuk sedang berjalan.
                                                                                                - Siling peruntukan PRE2 berjumlah RM1.8 juta.
                                                                                                - Unjuran perbelanjaan hingga Dis 2009 berjumlah RM 1.50 juta.
     * KATEGORI PROJEK
      M - Boleh Mula
      B - Tidak Boleh Mula (Kementerian Pelanggan belum menyelesaikan masalah tanah, brif projek atau peruntukan)
      T - Projek DiTangguh oleh Kementerian Pelanggan
                                                                         11 / 14
                                                                                                                          (17).dlm.KPKR/Sulit/6/01/04 JILID.1
                                   LAPORAN PROJEK DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEPADA KETUA SETIAUSAHA NEGARA

AGENSI          :  JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
TARIKH LAPORAN :       31 Disember 2009

B. PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEDUA

                                            BUTIRAN WARAN                              UNJURAN PERBELANJAAN
               BILANGAN PROJEK DITERIMA DARIPADA
                                                          PERBELANJAAN                  SEHINGGA MINGGU
                     PELANGGAN           BIL.                                 TANGGUNGAN
BIL    KEMENTERIAN                              TARIKH WARAN     AMAUN                               SEMASA
                                   PROJEK                                 PERBELANJAAN                                          CATATAN
      PELANGGAN                               PERUNTUKAN    WARAN PRE
                                    SIAP                                  PRE (RM JUTA)
                 BIL.                       DITERIMA    (RM JUTA)
                       M*    B*   T*                         RM JUTA      %                RM JUTA   %
               DITERIMA


   KEMENTERIAN         1      1                   belum                                      0.200       h)  Membina Jambatan Bagi Menyeberangi Sungai Di Kuala Tahan (Taman Negara), Jerantut, Pahang
   KEMAJUAN                                                                                        - Tender tutup pada 15-10-2009 dan dalam proses penilaian tender.
   LUAR BANDAR                                                                                       - Siling peruntukan PRE berjumlah RM15 juta.
   & WILAYAH                                                                                        - Unjuran perbelanjaan hingga Dis 2009 berjumlah RM 0.20 juta.
      … sambungan

                 1      1                  29-05-2009    6.480            92.53%                7.000  100.00%  i)  Jalan Sg. Lokan Ke Permatang Tok Bidan, Seberang Prai Utara, Pulau Pinang (Projek Runding Terus / Reka
                                                                                   (PBT)          & Bina)
                                                                                               - Laporan Harga Muktamad telah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan pada 18-9-2009.

                                                          6.477              6.477                   - Siling peruntukan PRE2 berjumlah RM7 juta.
                                                   (Bayaran pengambilan balik tanah)                            - Unjuran perbelanjaan hingga Dis 2009 berjumlah RM 7.0 juta.                 1      1             1     14-01-2009    2.500     2.171    86.84%       2.500       2.495  99.80%  j)  Jalan Pintas Bayan Lepas (By Pass) Dari Jalan Dato' Ismail Hashim Ke Simpang Batu Maung, Daerah Barat
                                                                     (Kos Projek RM8.85 Juta)              Daya, Pulau Pinang (Rundingan Terus)
                                                                                               - Milik tapak pada 13-10-2008 dan jadual siap pada 12-10-2009
                                                                                               - Kemajuan fizikal siap 100% pada 12-10-2009.
                                                                                               - Unjuran perbelanjaan hingga Dis 2009 berjumlah RM 2.50 juta. (100%)                 1      1                  29-05-2009    2.680     0.000    16.97%                4.680  23.73%  k)  Naiktaraf Jalan Senggang Ke Belanja, Perak Tengah, Perak
                                                                                   (PBT)          - Milik tapak pada 16-12-2009 dan jadual siap pada 5-8-2011
                                                                                               - Mesyuarat pra-pembinaan pada 16-12-2009.
                                                                                               - Kemajuan 0%
                                                          3.346              3.346                   - Siling peruntukan PRE berjumlah RM 19,721,067.00.
                                                   (Bayaran pengambilan balik tanah)                            - Unjuran perbelanjaan hingga Dis 2009 berjumlah RM 4.68 juta.                 1      1                   belum                                      0.000       l)  Membina Jalan Baru Dari Kuak Hulu Ke Padang Tammat, Hulu Perak, Perak - FASA II
                                                                                               - Rekabentuk jangka siap pada Mac 2009
                                                                                               - Tarikh jangka tender di pinda dari Januari 2010 ke April 2010.
                                                                                               - Siling peruntukan PRE berjumlah RM13 juta
                                                                                               - Tiada unjuran perbelanjaan hingga Dis 2009.                                                                                             m) Membina & Menyiapkan Jalan Dari Ulu Teras Ke Pekan Rantau Panjang Melalui Felda Ijok, Selama, Perak -
                 1      1                  14-01-2009    7.400     7.400   100.00%    7.400          7.400  100.00%   Fasa 3
                                                           (PERBELANJAAN PRE SELESAI)                      - Milik tapak pada 9-6-2008 dan jadual siap pada 6-6-2010
                                                                                              - Kemajuan 68% dan jadual 65%
                                                                                              - Siling peruntukan PRE2 berjumlah RM7.4 juta telah dibelanja 100%                 1      1                  14-01-2009    4.530     3.706    46.44%      7.980       5.830  73.06%  n)  Membina Jalan Baru Dari Taman Merdeka Sg. Dendang, Larut Matang & Selama, Perak
                                                                     (Kos Projek RM13.6juta)               - Milik tapak pada 30-6-2008 dan jadual siap pada 2-5-2010
                                                                                               - Kemajuan 70% dan jadual 76%.
                                                                                               - Kerja melapis crusher run
                                                                                               - Siling peruntukan PRE2 berjumlah RM7.98 juta.
                                                                                               - Unjuran perbelanjaan hingga Dis 2009 berjumlah RM 5.83 juta.


     JUMLAH KECIL      14     14    0    0     1             38.950     38.944    61.71%      63.108       43.065  68.24%
     * KATEGORI PROJEK
      M - Boleh Mula
      B - Tidak Boleh Mula (Kementerian Pelanggan belum menyelesaikan masalah tanah, brif projek atau peruntukan)
      T - Projek DiTangguh oleh Kementerian Pelanggan
                                                                        12 / 14
                                                                                                                     (17).dlm.KPKR/Sulit/6/01/04 JILID.1
                                   LAPORAN PROJEK DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEPADA KETUA SETIAUSAHA NEGARA

AGENSI           :  JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
TARIKH LAPORAN :        31 Disember 2009

B. PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEDUA

                                            BUTIRAN WARAN
                                                                            UNJURAN PERBELANJAAN
                BILANGAN PROJEK DITERIMA DARIPADA
                                     BIL.                    PERBELANJAAN    TANGGUNGAN     SEHINGGA MINGGU
BIL    KEMENTERIAN           PELANGGAN
                                    PROJEK  TARIKH WARAN     AMAUN              PERBELANJAAN       SEMASA                               CATATAN
      PELANGGAN                               PERUNTUKAN    WARAN PRE
                                    SIAP                              PRE (RM JUTA)
                  BIL.                       DITERIMA    (RM JUTA)
                       M*    B*   T*                         RM JUTA   %            RM JUTA   %
                DITERIMA


8   KEMENTERIAN          1     1    0    0     0    Bayaran dibuat                                        1.  Projek UIA Gambang, Pahang
   PENGAJIAN                                  terus pihak                                           - Siling PRE2 RM100 juta
   TINGGI                                    pelanggan                                            - Tiada bayaran di jangka pada tahun 2009.
                                                                                          - Unjuran tahun 2010 RM42.1 juta                                                                                          Fasa 1 :- Kerja-kerja tanah
                                                                                          - Anggaran RM31 Juta
                                                                                          - Iklan pada 19.10.2009 dan tender tutup pada 15.11.2009
                                                                                          - Masuk Lembaga Tender pada 6/1/2010
                                                                                          - Jangka surat setujuterima dikeluarkan pada 22.01.2010
                                                                                          - Jangka milik tapak pada 12.2.2010 dan jadual siap pada 12.10.2010
                                                                                          - Tiada bayaran di jangka pada tahun 2009.
                                                                                          - Unjuran tahun 2010 RM 31 juta                                                                                          Fasa 2 :- Kerja-kerja Infra dan Bangunan.
                                                                                          - Anggaran RM31 Juta
                                                                                          - Peringkat rekabentuk oleh perunding
                                                                                          - Jangka tender pada Mac 2010
                                                                                          - Jangka mula kerja pada Oktober 2010 dan jangka siap pada Jun 2011
                                                                                          - Tiada bayaran di jangka pada tahun 2009.
                                                                                          - Unjuran tahun 2010 RM5.6 Juta
                                                                                          - Unjuran tahun 2011 RM25.4 Juta                                                                                          Bayaran Perunding :-
                                                                                          - Anggaran MOA perunding RM12 juta
                                                                                          - Tiada bayaran di jangka pada thun 2009.
                                                                                          - Unjuran tahun 2010 RM5.5 juta
                                                                                          - Unjuran tahun 2011 RM6.5 juta


     JUMLAH KECIL       1     1    0    0     0              0.000     0.000  0.00%    0.000     0.000   0.00%


9   KEMENTERIAN                                                                               a) Siling peruntukan sebanyak RM1.276 billion dimaklumkan pada 20-3-2009 oleh Kementerian Pelajaran.
   PELAJARAN                                                                                  untuk melaksanakan 322 bil projek
                                                                                        b) KPM melalui surat bertarikh 3 September 2009 meminta 56 projek di keluarkan
   (Sekolah                                    8-6-2009    42.700                                   dari PRE2 dan dilaksana mengguna peruntukan RMKe-9.
   Kebangsaan /                                  16-6-2009    128.110                                  c) KPM pada 5-11-2009 mengesahkan siling baru berjumlah RM1.144 juta bagi 263 projek.
   blok tambahan)                                 20-6-2009     9.800                                   untuk melaksanakan 322 bil projek
                                          13-07-2009    12.000                                  d) Unjuran perbelanjaan hingga Dis 2009 berjumlah RM380 juta.
                                          21-08-2009    63.000                                  e) JKR telah terima pengesahan dari KPM memaklumkan kos siling MOF bagi 263
                  263    263    0    0     0
                                          09-01-2009    45.900                                   bil projek ialah RM1,144,989,066.00 pada 15/10/2009
                                          09-07-2009     3.930                                      - semua 263 projek dalam pembinaan.
                                          11-02-2009    32.718
                                          12-08-2009     2.279
                                          28-12-2009     1.707


    Jumlah bagi Sek. Keb.   263    263    0    0     0             342.144    338.858  29.59%   1,144.989    380.770  33.26%     SHORTFALL RM30JUTA
      * KATEGORI PROJEK
       M - Boleh Mula
       B - Tidak Boleh Mula (Kementerian Pelanggan belum menyelesaikan masalah tanah, brif projek atau peruntukan)
       T - Projek DiTangguh oleh Kementerian Pelanggan
                                                                    13 / 14
                                                                                                                    (17).dlm.KPKR/Sulit/6/01/04 JILID.1
                                    LAPORAN PROJEK DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEPADA KETUA SETIAUSAHA NEGARA

AGENSI            :  JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
TARIKH LAPORAN :         31 Disember 2009

B. PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEDUA
                                             BUTIRAN WARAN                         UNJURAN PERBELANJAAN
                 BILANGAN PROJEK DITERIMA DARIPADA
                                                           PERBELANJAAN             SEHINGGA MINGGU
                      PELANGGAN           BIL.                              TANGGUNGAN
BIL    KEMENTERIAN                              TARIKH WARAN    AMAUN                           SEMASA
                                    PROJEK                              PERBELANJAAN                                      CATATAN
      PELANGGAN                               PERUNTUKAN    WARAN (RM
                                     SIAP                                (RM JUTA)
                  BIL.                       DITERIMA     JUTA)
                        M*    B*   T*                         RM JUTA    %           RM JUTA   %
                 DITERIMA


   (SJKT Bantuan                                  19-6-2009    14.345                                  a) Siling peruntukan berjumlah RM45 juta bagi projek SJKT Bantuan Kerajaan dimaklumkan pada 20-3-2009
   Kerajaan)                                   30-11-2009    -1.000                                   oleh Kementerian Pelajaran.
                                           22-12-2009    -6.290                                    - Senarai 78 projek dengan anggaran kos berjumlah RM32,483,000 telah diterima
                                           31-12-2009    1.289                                     secara rasmi daripada Dato' Devamany pada 28-04-2009.
                                                                                          - Kementerian Pelangan menambah 18 projek pada 3 Jun 2009
                                                                                           berjumlah RM10.8juta   Projek Sebutharga       71     71    0    0     19             8.344     8.058   50.20%   16.053    8.344   51.98%   b) 71 projek dilaksana secara sebutharga
                                                                                          - 2 projek sedang menyediakan dokumen sebutharga.
                                                                                          - 3 projek telah iklan secara sebutharga
                                                                                          - 47 projek dalam pembinaan
                                                                                          - 19 projek telah siap.
   Projek tender         23     23    0    0     0                     0.000         2.890    0.000        c) 23 projek dilaksana secara tender
                                                                                          - 22 projek sedang iklan
                                                                                          - 1 projek dalam pembinaan
     Jumlah Bagi SJKT     94     94    0    0     19             8.344     8.058   42.54%   18.943    8.344   44.05%
      JUMLAH KECIL       357    357    0    0     19             350.489    346.916  29.81%   1,163.932   389.114  33.43%


10 KEMENTERIAN            1     1             0       -       0.000                                   Cadangan Pembangunan Kampung Budaya, Jalan Davis, Kuala Lumpur.
  PENERANGAN,                                                                                 a) Siling Peruntukan asal adalah RM24juta dan KPKK menambah kepada RM32juta
  KOMUNIKASI &                                                                                b) Dalam proses penyediaan cadangan rekabentuk agar memenuhi konsep yang telah ditetapkan Pelanggan
  KEBUDAYAAN                                                                                   serta menepati kos siling projek sebanyak RM32 juta.
                                                                                        c) Projek dilaksanakan secara rundingan terus dan dijangka tarikh milik tapak adalah pada 14.05.2010 dan
                                                                                         tarikh siap kerja adalah pada 15.08.2011 dengan tempoh pembinaan selama 15 bulan
      JUMLAH KECIL       1     1    0    0     0              0.000     0.000   0.00%    0.000    0.000   0.00%
   JUMLAH PRE-2         653    652    1   0    273            645.804    620.681   35.13%  1,766.611   675.276  38.22%
      * KATEGORI PROJEK
       M - Boleh Mula
       B - Tidak Boleh Mula (Kementerian Pelanggan belum menyelesaikan masalah tanah, brif projek atau peruntukan)
       T - Projek DiTangguh oleh Kementerian Pelanggan
                                                                     14 / 14

								
To top