Docstoc

Cara membuat proposal

Document Sample
Cara membuat proposal Powered By Docstoc
					Nama           :
No. Matrik        :
Program Pengajian     :


Tajuk :


1.0   Pengenalan


2.0   Objektif


3.0   Sorotan Kajian


4.0   Pernyataan Masalah


5.0   Kepentingan Kajian


6.0   Kerelevanan Penyelidikan


   a. Tujuan kajian


   b. Skop kajian


7.0   Metodlogi


8.0   Dapatan-dapatan kajian lain


9.0   Konklusi


Bibliografi


Lampiran
9.0   Informan Dan Latar Belakang
NAMA:                 NAMA:
ALAMAT:                ALAMAT:
UMUR :                UMUR :
DATA SOKONGAN:            DATA SOKONGAN:
NAMA:                 NAMA:
ALAMAT:                ALAMAT:
UMUR :                UMUR :
DATA SOKONGAN:            DATA SOKONGAN:
10.0   Cara membuat jadual rancangan kajian
TAHUN     SEMESTER   BULAN    PENERANGAN / PERKARA
PENGAJIAN
TAHUN 2    SEMESTER 4  FEB     PEMILIHAN TAJUK KAJIAN DAN
                     PROSES PENYEDIAAN PROPOSAL


                     TAJUK YANG DIPILIH AKAN
                     DIPERINCIKAN DAN DIRUJUK
                     KEPADA PENYELIA JIKA PERLU


TAHUN 3    SEMESTER 5  FEB     PROSES KAJIAN LAPANGAN
                     AKAN DILAKUKAN DI
                     BANDARAYA KOTA KINABALU DAN
                     KAWASAN DAERAH PITAS


                     Penyelidikan dan rujukan:


                     Perpustakaan, Pejabat daerah
                     Pitas, Muzium Sabah, Syarikat
                     Perfileman, Internet, Sorotan
                     kajian orang sebelum ini dan
                     mana-mana lokasi yang akan
                     dikenal pasti nanti.


                     PENULISAN DRAF BAB I


TAHUN 3    SEMESTER 3  JULY     SEMAKAN DRAF AKAN
                     DILAKUKAN DENGAN
                     PENYELIAH BAGI MELIHAT
                     PERKEMBANGAN TERBARU
     SEMESTER 5        PENULISAN DRAF BAB 2
TAHUN 3        SEPTEMBER
                  BERJUMPAN DENGAN
                  INFORMAN
                  YANG BERKAITAN DENGAN
                  PERFILEMAN SABAH
                  PENULISAN DRAF BAB 3


TAHUN 3  SEMESTER 6  AWAL    PENDAFTARAN KURSUS LATIHAN
            JANUARI   ILMIAH


                  RUJUKAN PERPUSTAKAAN
            FEB     PERBINCANGAN DENGAN
                  PENYELIAH BAGI MENYEMAK
                  DRAF YANG TELAH DIBUAT


                  RUJUKAN PERPUSTAKAAN


                  BERJUMPA DENGAN INFORMAN
                  YANG BERKAITAN
                  DENGAN CERITA DONGENG
                  RAKYAT SABAH


                  PENULISAN DRAF BAB 4


                  RUJUK PENYELIA UNTUK
            MAC     MENYEMAK
                   DAPATAN TERBARU
                   BERJUMPA DENGAN INFORMAN
              APRIL   UNTUK MELENGKAPKAN
                   MAKLUMAT JIKA PERLU
                   PENGGABUNGAN DRAF


                   PERBINCANGAN DENGAN
                   PENYELIA
                   BAGI MENYEMAK DRAF YANG
                   TELAH DIGABUNGGKAN


TAHUN 3   SEMESTER 6   AWAL MEI  LATIHAN ILMIAH BAGI
                   PELAJAR SEKOLAH SENI
              HINGGA   AKAN DIJALANKAN


              AKHIR
              OGOS
 Cara Menulis Rujukan (Biblografi)
http://www2.library.ohiou.edu/info/newacq/2007-08/p.html


http://www.sabah.org.my/readmatunggong/umpatod%20buuk%20d
o%20tangon.doc


http://www.ethnologue.org/show_work.asp?id=48680


http://smp-readmatunggong.blogspot.com/2007/11/aktiviti-aktiviti-tradisi-
lisan-ict.html


Ismail Ibrahim. (2007). Warisan dan Corak Etnik Sabah, Sabah: Universiti
Malaysia Sabah

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:16674
posted:2/17/2010
language:Malay
pages:6