Falsafah dan Pendidikan di Malaysia by masterazizi

VIEWS: 29,637 PAGES: 20

									       27 Mac 2008  [FPM_OKED ]


      FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

1.0  PENGENALAN
Pelbagai perubahan telah berlaku dengan sepat di dunia hari ini. Ahli-ahli psikologi dan
sosiologi telah banyak memberi sumbangan kepada pembaharuan dalam amalan
pengajaran yang menghasilkan mutu pendidikan yang lebih tinggi.
   Di Malaysia, beberapa perubahan baru telah berlaku dalam arena pendidikan.
Berdasarkan syor-syor yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet
Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979), Kurikulum Baru Sekolah Rendah
(KBSR) telah dilaksanakan di semua sekolah rendah mulai tahun 1983. Berikutan itu,
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) turut dilaksanakan di sekolah-
sekolah menengah mulai tahun 1989.
   KBSR menitikberatkan penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira
serta perkembangan individu secara menyeluruh iaitu dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani secara menyeluruh dan bersepadu. Dengan cara inilah, individu-individu
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan dan berakhlak mulia akan dihasilkan.


1.1  Konsep Falsafah Pendidikan
Pada amnya, perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan
yang benar, rasional dan bernas. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada
usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan
falsafah ialah mencari serta membukti kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman
untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan.
   Berdasarkan huraian di atas, falsafah pendidikan boleh diertikan sebagai
pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan
pendidikan.


1.2  Latar belakang Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Sepertimana yang kita sedia maklum, negara kita Malaysia adalah sebuah negara yang
sedang membangun. Justeru, agak penting bagi kita mempunyai falsafah pendidikan
        27 Mac 2008  [FPM_OKED ]

tersendiri. Menyedari hakikat tersebut, maka pada tahun 1998, Falsafah Pendidikan
Negara (FPN) telah digubal berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan ideologi negara.
Kini FPN dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). FPK yang
dinyatakan berikut akan menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada
semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Dari sudut sejarah, falsafah
pendidikan negara lahir daripada proses yang agak panjang iaitu satu proses
pembinaan bangsa dan negara Malaysia semenjak merdeka lagi.
2.0   KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)


Umum mengetahui bahawa falsafah pendidikan negara yang dirumuskan pada tahun
1988 dan disebut dalam Akta Pendidikan 1996 berbunyi:


    “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha  ini  adalah  bertujuan  melahirkan  rakyat  Malaysia  yang  berilmu
        27 Mac 2008    [FPM_OKED ]

pengetahuan,    berketrampilan,  berakhlak  mulia,  bertanggungjawab    dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”


2.1   Konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)


Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah bersifat eklektisisme iaitu gabungan antara
falsafah tradisional dan falsafah progresif.1 Falsafah pendidikan negara merangkumi
falsafah aliran epistemologi, metafizik dan aksiologi yang juga secara langsung meliputi
falsafah dealisme, realisme, perenilaisme, progresivisme dan eksistensialisme.2
     Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah digubal daripada usaha berfikir yang
rasional dan kritis, berlandaskan daripada ideologi negara sebagaimana yang telah
dimanifestasikan dalam Laporan dan Dasar Pendidikan, termasuk Rukun Negara.
Falsafah   Pendidikan  Kebangsaan  ini  mengambil  inspirasi  daripada  proses
pembangunan bangsa dan negara yang agak panjang. Apa yang digariskan dalam
falsafah ini juga amat berkait rapat dengan perkembangan dunia Islam dan
pembangunan negara Malaysia.
          Rajah 1: Premis asas falsafah pendidikan kebangsaan
     Perbandingan falsafah ini dengan resolusi atau konsensus sedunia Persidangan
Dunia mengenai Pendidikan Muslim Pertama yang diadakan di Jeddah, dari 31 Mac
hingga 8 April 1977 tidak jauh berbeza. Satu petikan ulasan oleh Mohd Kamal Hassan
(1988) dalam bukunya Pendidikan dan Pembangunan: Satu Perspektif Bersepadu
mengatakan pengisytiharan Makkah mengenai matlamat pendidikan adalah meliputi
perkembangan yang seimbang dalam keseluruhan peribadi insan melalui latihan
1
  A. Rahman & Zakaria (1994)
2
  Sufean Hussin (1996)
       27 Mac 2008  [FPM_OKED ]

rohaniahnya, intelek, rasional, perasaan dan indera. Sumber kepada pendidikan
berkenaan adalah sumber wahyu dan akal sebagaimana yang diutarakan dalam
konsensus Persidangan tersebut. Faktor keseimbangan dan kesepaduan dalam
resolusi ini dapat dimanifestasikan dalam falsafah pendidikan negara yang dirumuskan
11 tahun kemudian.
    Falsafah Pendidikan Kebangsaan menggariskan segala istilah, pemikiran dan
prinsip berkaitan dengan bidang pendidikan di negara kita. Dengan kata lain, ia
menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu
entiti keseluruhan yang tekal, jelas dan logik.


2.2  Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
Berlandaskan kepada FPK yang telah dinyatakan, maka Matlamat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan ialah bertujuan untuk menjelaskan secara rasional amalan-amalan
pendidikan terkini serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1982). Ini adalah kesinambungan daripada
Matlamat Pendidikan Negara iaitu melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya
menjadi warganegara Malaysia yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain,
Matlamat Pendidikan Negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan
memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut:

     •  percaya dan patuh kepada Tuhan;

     •  berilmu pengetahuan;

     •  berakhlak mulia;

     •  bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara;

     •  memilik sahsiah yang seimbang dan bersepadu; dan

     •  memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum.


    Selain daripada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan
seimbang, adalah diharapkan juga, melalui proses pendidikan, Malaysia dapat
mencapai matlamat pendidikannya seperti:
         27 Mac 2008   [FPM_OKED ]

       •  melahirkan  rakyat  yang  bertanggungjawab      dan  boleh  memenuhi
         kewajibannya sebagai seorang warganegara;

       •  menghasilkan  rakyat  yang   progresif,  mahir  serta  cekap   supaya
         membolehkannya melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna,
         demi memberikan sumbangan terhadap kemajuan dan pembangunan;
       •  melahirkan  rakyat  yang  boleh   memahami    dan   menerima  serta
         mengamalkan   prinsip-prinsip   dan  cita-cita  demokrasi    mengikut
         Perlembagaan;

       •  melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dan cinta kepada negara;

       •  melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip
         Rukun Negara, dan bersikap toleransi,       agar dapat mewujudkan
         perpaduan rakyat berbilang kaum; dan

       •  mengurangkan jurang perbezaan di antara kaum dengan membekalkan
         kemudahan-kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang
         berada.


     Falsafah pendidikan mengandungi idea dan pandangan yang rasional terhadap
pendidikan. Fungsi asas falsafah pendidikan ialah memberi panduan dan haluan
kepada pakar pendidikan untuk merancang atau mereformasikan sistem pendidikan
berlandaskan idea, konsep dan matlamat pendidikan negara.
     Sehubungan ini, Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah digubal secara rapi
dan teliti oleh pakar-pakar pendidikan dengan mengambil kira seluruh aspek berkaitan
dengan keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara.


2.3    Peranan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)


Dalam sistem pendidikan Malaysia, Falsafah Pendidikan Kebangsaan memainkan
peranan yang penting seperti:
   •  sebagai suluh yang memberi panduan dan arah tuju kepada segala usaha
     mengembangkan dan memajukan pendidikan;
        27 Mac 2008   [FPM_OKED ]

   •  menjadi dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan Matlamat Pendidikan
     Negara;
   •  sebagai rujukan untuk membantu para pendidik memahami sistem pendidikan
     negara;
   •  sebagai bimbingan untuk para pendidik semasa mereka melaksanakan tugas-
     tugas pendidikan;
   •  sebagai dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kurikulum, bahan-
     bahan pelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran;
   •  sebagai pengawal ke atas aktiviti penyelewengan daripada dasar pendidikan;
     dan
   •  menghilangkan salah faham, keraguan atau pertelingkahan dalam sebarang
     usaha melaksanakan tugas ataupun aktiviti pendidikan.
3.0    FAKTOR-FAKTOR        PEMBENTUKAN       FALSAFAH    PENDIDIKAN
     KEBANGSAAN (FPK)


Sebagaimana yang telah dijelaskan, Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan
suluh yang memberi pedoman dan arah tuju kepada segala usaha pendidikan, maka
adalah penting bagi guru dan pendidik khasnya, meneliti dan mentafsir kandungannya
serta memahami secara mendalam hasrat dan cita yang terkandung di dalamnya.
Kandungan, hasrat dan cita yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan
boleh   ditafsirkan  dari  segi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pertimbangan-
pertimbangan semasa penggubalan dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.
     Untuk menggubal Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang boleh memberi
panduan dan bimbingan dan manfaat kepada segala usaha pendidikan, beberapa
faktor yang berkaitan hendaklah dipertimbangkan terlebih dahulu. Di antara faktor-faktor
yang mempengaruhi pertimbangan asas semasa menggubal Falsafah Pendidikan
Kebangsaan ialah:
          27 Mac 2008   [FPM_OKED ]

  (i)    Faktor agama yang dianuti oleh rakyat negara.
  (ii)    Faktor sosial yang meliputi struktur masyarakat dan kebudayaannya.
  (iii)   Faktor  politik  yang   menentukan  ideologi  negara,  dan  seterusnya
       mempengaruhi dasar pendidikan.
  (iv)    Faktor ekonomi yang mempengaruhi matlamat pendidikan dalam usaha
       membawa pembangunan dan kemajuan negara.
  (v)    Faktor individu yang berkaitan dengan keperluan-keperluan asas seperti
       keselamatan, perkembangan potensi dan penyempurnaan kendiri.
  (vi)    Faktor sejagat yang berkaitan dengan pandangan dan visi sedunia,
       perkembangan pendidikan antarabangsa dan berkeupayaan warganegara
       memberi sumbangan ke arah yang dapat membawa persefahaman
       antarabangsa.
      Pengaruh faktor-faktor tersebut dapat dikesan daripada pernyataan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan yang dihuraikan seperti berikut:


      Pendidikan   di   Malaysia  adalah  suatu  usaha  berterusan   ke  arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha    ini  adalah   bertujuan   melahirkan  rakyat  Malaysia  yang  berilmu
pengetahuan,      berketrampilan,     berakhlak  mulia,  bertanggungjawab    dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.


  (i)    Faktor agama: Agama Islam ialah agama rasmi bagi negara Malaysia. Di
       samping itu, Agama Kristian, Agama Buddha, Agama Hindu dan sebagainya
       juga bebas dianuti mengikut undang-undang negara. Agama-agama ini,
       khasnya agama Islam merupakan faktor-faktor yang penting sebagai
       pertimbangan    asas  dalam  proses penggubalan    Falsafah  Pendidikan
       Kebangsaan. Unsur agama ini dapat dihayati daripada pernyataannya, iaitu:
     27 Mac 2008   [FPM_OKED ]

    ‘mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani,
    emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
    Tuhan...’
(ii)  Faktor sosial: Masyarakat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum.
    Keharmonian dan kemakmuran negara bergantung kepada amalan sikap
    toleransi, bekerjasama dan hormat-menghormati antara satu sama lain. Sikap
    yang positif ini adalah amat penting dalam usaha mencapai perpaduan kaum
    yang merupakan kriteria yang paling penting untuk mewujudkan keadaan
    sosial yang stabil. Tujuan mencapai perpaduan kaum telah menjadi salah
    satu matlamat pendidikan yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan
    Kebangsaan, iaitu: ‘....melahirkan rakyat Malaysia....memberi sumbangan
    terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.’
(iii)  Faktor politik: Sebagaimana yang diketahui umum, Falsafah Pendidikan
    Kebangsaan   digubah  berlandaskan   kepada    iedologi  negara   yang
    dicerminkan dalam dokumen-dokumen rasmi seperti Laporan Pendidikan,
    Rancangan Malaysia dan Rukun Negara. Di dalam usaha membentuk
    ideologi negara, pengaruh politik memainkan peranan penting dalam
    penentuan dasar pendidikan negara. Sehubungan ini, matlamat pencapaian
    perpaduan kaum menjadi pertimbangan asas dalam penggubalan Falsafah
    Pendidikan   Kebangsaan.  Matlamat   ini  dapat  diperlihatkan  daripada
    pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, sebagaimana yang telah
    dihuraikan dalam pengaruh faktor sosial tersebut di atas.
(iv)  Faktor ekonomi: Rakyat Malaysia yang terlatih dalam pelbagai kemahiran
    dapat    membantu  negara  memperkembangkan       ekonomi    dengan
    meningkatkan daya pengeluarannya. Tujuan ini dapat dicapai dengan
    melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,
    berakhlak   mulia,  bertanggungjawab     dan  berkeupayaan    mencapai
    kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara.
    Cita-cita memperkembangkan ekonomi Malaysia telah menjadi salah satu
    matlamat pendidikan negara yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan
    Kebangsaan.
       27 Mac 2008  [FPM_OKED ]

  (v)   Faktor individu: Potensi individu dapat dikembangkan melalui proses
      pendidikan. Potensi individu ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi
      dan jasmani. Perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan
      bersepadu akan menjadi insan yang seimbang dan harmonis. Insan yang
      seimbang dan harmonis sentiasa mengamalkan sikap bersyukur, sentiasa
      menikmati ketenteraman jiwa serta bersedia menghadapi cabaran hidup
      dengan tenang. Cita-cita melahirkan individu yang seimbang dan harmonis
      merupakan pernyataan utama dalam kandungan Falsafah Pendidikan
      Kebangsaan.
  (vi)  Faktor sejagat: Penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan pula tidak
      terpisah daripada pengaruh perkembangan sistem pendidikan antarabangsa.
      Sehubungan ini, idea-idea yang dihasilkan daripada seminar pendidikan
      antarabangsa pula membawa pengaruhnya ke atas Falsafah Pendidikan
      Kebangsaan.   Misalnya,   program   pendemokrasian    pendidikan,
      pensarwajagatan pendidikan dan pendidikan seumur hidup dirancangkan
      oleh  UNESCO   dalam  tahun  1980-an  telah  dimanifestasikan  dalam
      pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai “Pendidikan di
      Malaysia adalah satu usaha berterusan.......”. Ini jelaslah mencerminkan
      konsep pendidikan seumur hidup.


     Perkembangan, kemajuan serta pembangunan negara Malaysia bergantung
kepada kerjasama negara-negara antarabangsa. Malaysia sejak awal pembentukannya
pernah memainkan peranannya di arena antarabangsa dalam usaha menjamin
keamanan, keadilan dan kesejahteraan untuk negara sendiri dan sejagat. Usaha
kerjasama sejagat ini akan terus dipikul oleh generasi-generasi mendatang.
Sehubungan ini, program pendidikan negara hendaklah merangkumi aspek sejagat
yang boleh melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan, berketrampilan dan
berakhlak mulia, bukan sahaja berupaya berkhidmat dan memberi sumbangan kepada
negara, tetapi juga berupaya memberi jasa ke arah kemajuan, keamanan dan
kestabilan antarabangsa.
       27 Mac 2008  [FPM_OKED ]4.0  ELEMEN-ELEMEN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan boleh diteliti dengan lebih terperinci melalui analisis
yang merujuk kepada beberapa elemen. Berikut pula adalah elemen-elemen penting
yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan:
   Elemen-elemen FPK                 Implikasi
pendidikan  suatu  usaha      •  Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan
berterusan                dan pemindahan ilmu, kemahiran dan nilai
                     murni;
                   •  Proses    pemerolehan  dan  pemindahan
                     berlangsung secara berterusan bermula dari
                     kecil sehingga ke akhir hayat;
                   •  Pendidikan awal kanak-kanak amat penting
                     untuk membentuk asas sahsiah kanak-kanak
                     yang berada dalam lingkungan umur antara
                     satu hingga enam tahun;
                   •  Sahsiah    yang  dibentuk   akan   terus
                     berkembang      sepanjang      tempoh
                     persekolahan;
                   •  Setelah tamat persekolahan, setiap individu
                     masih terus meningkatkan ilmu, kemahiran
                     dan akhlak mereka;
                   •  Proses pendidikan yang berterusan bagi
                     membantu individu menyesuaikan diri dengan
                     pelbagai perubahan.
perkembang potensi individu      •  Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan
                     bakat, potensi dan kebolehan yang mungkin
                     terpendam;
                   •  Bakat, potensi dan kebolehan seelok-eloknya
                     dicungkil,  dipupuk,   dikembangkan   dan
                     dipertingkatkan;
      27 Mac 2008   [FPM_OKED ]

                 •  Bakat, potensi dan kebolehan akan terjelma
                   melalui interaksi sosial dengan orang lain dan
                   alam sekeliling;
                 •  Pendidikan seharusnya memberi       peluang
                   individu untuk berkembang bakat, potensi dan
                   kebolehan mereka.
perkembangan individu secara   •  Bakat, potensi dan kebolehan tidak boleh
menyeluruh dan bersepadu       dikembangkan secara berasingan; sebaliknya
                   dihubungkaitkan   iaitu   diselaraskan   bagi
                   mengelakkan pertentangan antara satu sama
                   lain;
                 •  Perkembangan    dan   peningkatan  seelok-
                   eloknya merangkumi     empat  aspek,   iaitu
                   intelek, rohani, emosi dan jasmani.
insan  yang  seimbang  dan  •  Amat penting bagi individu memiliki ilmu
harmonis               (intelek), sahsiah yang baik (emosi), percaya
                   kepada Tuhan serta mempunyai akhlak yang
                   baik (rohani) dan kesihatan diri yang baik
                   (jasmani);
                 •  Keseimbangan antara keempat-empat aspek
                   di atas akan menghasilkan individu yang
                   mampu hidup secara harmonis dengan diri
                   dan orang lain;
                 •  Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk
                   menghadapi segala cabaran hidup serta
                   sanggup   berhadapan   dengan    apa  jua
                   masalah yang timbul.
unsur intelek           •  Mempunyai kemahiran asas 3M: membaca,
                   menulis dan mengira;
                 •  Sering berusaha untuk memperoleh dan
                   mengembang ilmu yang benar;
                 •  Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif,
     27 Mac 2008  [FPM_OKED ]

                   kritikal dan reflektif;
                 •  Sanggup untuk berkongsi ilmu dengan orang
                   lain dan persekitaran (menyebarluaskan ilmu).
unsur rohani           •  Menyedari dan percaya kepada Tuhan;
                 •  Bersyukur dengan pemberian Tuhan;
                 •  Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-
                   nilai murni.
unsur emosi            •  Mempunyai emosi yang matang dan stabil;
                 •  Memiliki  dan   memupuk    perasaan   kasih
                   sayang;
                 •  Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan.
unsur jasmani           •  Menyedari tentang kepentingan kesihatan
                   fizikal;
                 •  Mengembangkan       bakat  dan  kemahiran
                   teknikal, manipulatif dan sosial;
                 •  Menggunakan kemahiran kecergasan fizikal
                   untuk memanfaatkan masyarakat.
kepercayaan   dan  kepatuhan  •  Mengakui tentang kewujudan Tuhan;
kepada Tuhan           •  Mengakui Tuhan sebagai Pencipta manusia
                   dan alam;
                 •  Menyedari bahawa hukum dan fenomena
                   alam merupakan peraturan yang ditetapkan
                   oleh Tuhan;
                 •  Menyedari         bahawa       individu
                   bertanggungjawab     sepenuhnya   ke   atas
                   segala perbuatan dan tindakannya;
                 •  Mengamalkan segala ajaran agama yang
                   dianuti.
rakyat Malaysia yang berilmu   •  Cintai ilmu pengetahuan;
pengetahuan            •  Berusaha memupuk budaya ilmu dan budaya
                   membaca;
                 •  Mempunyai fikiran yang luas dan terbuka.
      27 Mac 2008   [FPM_OKED ]

rakyat   Malaysia    yang  •  Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri;
berketrampilan           •  Berkebolehan     untuk  menjalankan     tugas
                    dengan sempurna;
                  •  Berpandangan jauh dan berinisiatif;
                  •  Memupuk pembawaan diri yang baik.
rakyat Malaysia yang berakhlak   •  Mempunyai perwatakan diri yang baik;
mulia                •  Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral
                    sebagai prinsip hidup.
rakyat   Malaysia    yang  •  Boleh dipercayai;
bertanggungjawab          •  Menyedari      bahawa  setiap   tugas  dan
                    tanggungjawab     merupakan    amanah   dan
                    harus dilaksanakan dengan baik;
                  •  Menjalankan tugas dengan amanah, bersih
                    dan cekap;
                  •  Mematuhi    peraturan   dan  undang-undang
                    negara;
                  •  Berusaha untuk meningkatkan diri, keluarga,
                    masyarakat, agama, bangsa dan negara.
rakyat   Malaysia    yang  •  Berfikiran waras dan berjiwa tenang;
berkeupayaan      mencapai   •  Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk
kesejahteraan diri           menghadapi cabaran hidup.
rakyat  Malaysia  yang  dapat  •  Berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat
memberi sumbangan terhadap       melalui   sifat  toleransi,  bertimbang   rasa,
keharmonian dan kemakmuran       kekitaan,      hormat-menghormati      dan
masyarakat dan negara          sebagainya;
                  •  Berusaha untuk memajukan ekonomi negara
                    berdasarkan dasar-dasar yang ditetapkan;
                  •  Sering mengekalkan kestabilan politik dan
                    keamanan negara;
                  •  Mematuhi    perlembagaan     dan   peraturan
                    negara;
       27 Mac 2008  [FPM_OKED ]

                   •  Mempertahankan    maruah   diri,  profesion,
                     agama, bangsa dan negara.
berkeupayaan      mencapai   •  Mempunyai daya tahan fizikal dan mental
kesejahteraan diri            yang tinggi;
                   •  Berkebolehan untuk mengharungi liku-liku
                     hidup.
sumbangan        terhadap   •  Menjadikan   Rukunegara  sebagai   amalan
keharmonian dan kemakmuran        hidup;
keluarga,   masyarakat  dan   •  Memupuk persefahaman keluarga;
negara                •  Mematuhi norma masyarakat;
                   •  Cintakan negara.


 Jadual 1: Elemen-elemen yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 Sumber: Falsafah dan Pendidikan di Malaysia untuk Program Perguruan Pendidikan
               Rendah Pengajian 4 Tahun
5.0  PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN
   KEBANGSAAN (FPK)


5.1  Peranan pihak pentadbiran sekolah
Pihak pentadbiran sekolah perlu menerapkan budaya-budaya yang positif dalam diri
setiap murid-muridnya di samping memastikan dasar-dasar pendidikan negara
dijalankan dengan baik. Budaya sekolah, kadang kala dikenali sebagai iklim sekolah,
mengandungi empat   aspek  utama,  iaitu  aspek fizikal,  aspek sosial,  aspek
perkembangan intelek dan aspek penggunaan bahasa.
   Aspek fizikal merangkumi perkara-perkara berikut:

     •  Kebersihan bilik darjah, kantin, tandas dan kawasan sekolah serta
       anggota-anggota sekolah;
       27 Mac 2008   [FPM_OKED ]

     •   Keselamatan anggota-anggota sekolah dilindungi dengan peraturan
        sekolah, alatan dan kemudahan, keselamatan yang lengkap termasuk
        mengadakan perkhidmatan keselamatan seperti pertolongan cemas dan
        kawalan keselamatan lalu lintas;

     •   Kemudahan-kemudahan sekolah cukup dan lengkap serta digunakan
        dengan baik dan cermat;

     •   Keselesaan seperti ruang untuk bergerak mencukupi, peredaran udara
        segar  dan  menyenangkan,   suasana   tenang  dan  kondusif  untuk
        pengajaran dan pembelajaran; dan

     •   Keindahan sekolah dengan tumbuh-tumbuhan, bunga, pokok serta
        perhiasan-perhiasan yang merangsangkan suasana keselesaan.


   Aspek sosial merangkumi perkara-perkara berikut:

     •   Hormat-menghormati di antara anggota-anggota sekolah serta mematuhi
        peraturan-peraturan sekolah;
     •   Rasa  tanggungjawab   terhadap  diri,  anggota  sekolah  lain  serta
        sekolahnya; dan
     •   Bekerjasama di antara anggota-anggota sekolah, bersedia untuk bantu-
        membantu dan rela menjalankan tugas masing-masing tanpa rungutan.


   Semua aspek budaya sekolah ini perlu diterapkan dalam diri setiap murid agar
dapat melahirkan insan yang harmonis serta seimbang dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani.


5.2  Peranan guru
Sewajarnya, guru memainkan peranan penting dalam merealisasikan Matlamat
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan misi membangunkan sistem pendidikan bertaraf
dunia serta menjadi pusat kecemerlangan pendidikan di serantau.
       27 Mac 2008  [FPM_OKED ]

   Sehubungan dengan itu, usaha guru dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan adalah ditumpukan kepada penekanan-penekanan berikut:

     •  Pelaksanaan   kurikulum   dan  kokurikulum  yang  dapat   berjaya
       memperkembangkan potensi murid dari aspek intelek, jasmani, emosi,
       dan rohani secara keseluruhan dan bersepadu.
     •  Pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran dengan penyelenggaraan
       prasarana supaya kemudahan pengajaran dan pembelajaran dapat
       digunakan secara licin dan optimum, serta dalam keadaan yang baik dan
       selamat.
     •  Pelaksanaan perhubungan dengan masyarakat dengan mewujudkan
       perkongsian pintar (smart partnership) di antara sekolah dengan
       masyarakat supaya melahirkan     semangat   kerjasama  demi  dapat
       membantu pembangunan sekolah, baik dalam sumber kewangan mahu
       pun tenaga yang diperlukan.


   Sesungguhnya, misi Kementerian Pelajaran Malaysia ialah memperkembangkan
potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu, serta membangunkan sistem
pendidikan negara supaya menjadi pusat kecemerlangan pendidikan serantau dan
bertaraf dunia. Pencapaian misi dan matlamat pembentukan sistem pendidikan bertaraf
dunia meliputi komponen-komponen berikut:

     •  Prasarana yang berkualiti;

     •  Aplikasi teknologi yang canggih (ICT);

     •  Warga pendidikan yang proaktif;

     •  Kurikulum yang kemas kini dan bersesuaian dengan perkembangan kini;

     •  Peluang diadakan untuk Penyelidikan dan Pembangunan (R&D); dan

     •  Ada Dasar Pendidikan terbuka.
        27 Mac 2008  [FPM_OKED ]

      Ringkasnya, untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pihak
sekolah dan guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan strategi-strategi
yang ditentukan dan ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.


6.0     IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) DALAM SISTEM
      PENDIDIKAN NEGARA KITA
Berdasarkan huraian di atas, terdapat beberapa implikasi FPK terhadap sistem
pendidikan negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan sebuah dokumentasi
yang murni dan luhur, dan memerlukan penghayatan, pemahaman dan keprihatinan
para pendidik untuk merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menjadi pengetahuan umum pada tahun 1988,
telah menjadi teras dan tunjang kepada sistem pendidikan negara kita. Justeru itu,
semua perancangan dan aktiviti pendidikan hendaklah merupakan pancaran nilai-nilai
dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
      Sememangnya kemunculan Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan membawa
implikasi-implikasi kepada sistem pendidikan kita seperti yang dihuraikan berikut.


   (i)   Implikasi terhadap kurikulum
       Perubahan kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan Falsafah
       Pendidikan Kebangsaan. Ini meliputi;
         •  Perubahan sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada program
           bersepadu.
         •  Perubahan bahan-bahan pelajaran yang mengutamakan nilai-nilai
           murni diserapkan dalam semua mata pelajaran.
         •  Perubahan program pendidikan yang berorientasikan untuk melahirkan
           insan yang seimbang dan harmonis.
         •  Perubahan sistem pendidikan yang berorientasikan ke arah pendidikan
           umum.
         •  Perubahan sukatan pelajaran yang sesuai untuk melatih kemahiran
           pelajar dalam bidang vokasional dan teknologi.
S
B
P
u
e
n
k
d
d
o
a
t
u
i
l
y
a
k
d
i
h
B
e
a
e
i
n
g
s
n
G
t
g
a      27 Mac 2008   [FPM_OKED ]
u
j
B
a
a
r
u
i
r
u
d           Rajah 2: Implikasi FPK – sistem pendidikan
a
S
,
n
y
e
a
k
u
p
o
c
a
e
l
e
m
a (ii)
l     Implikasi terhadap pendidik
b
i
h
m
t
e     Perubahan sikap pendidik dan profesionalnya untuk menjalankan tugas
i
l
W
r     sejajar dengan tujuan dan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ini
l
a
w
d
j
a     meliputi:
a
n
r
s
n
g
       •  Perubahan sikap peribadi pendidik sendiri dengan pandangan dan visi
a
B        yang positif terhadap tugasnya untuk merealisasikan tujuan dan cita
n
u
l
a
S
P
d        Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
a
i
e      •  Perubahan   profesional  dengan  mengubah   strategi  dan  teknik
p
n
k
y
a
o
-
e        pengajarannya yang sesuai untuk melahirkan insan yang berilmu
r
l
         pengetahuan, berketrampilan serta berakhlak mulia.
i
p
a
k
o
h
i
n
s
P (iii)
i
a     Implikasi terhadap institusi pendidikan
t
a
r     Perubahan organisasi sekolah ke arah mewujudkan situasi yang sesuai untuk
i
o
n
B
f
j     melahirkan pelajar-pelajar mengikut tujuan dan cita Falsafah Pendidikan
e
a     Kebangsaan. Ini meliputi:
k
d
h
a      •  Perubahan kemudahan-kemudahan supaya pelajar-pelajar mendapat
d
n
         peluang mengembangkan potensi mereka dari segi intelek, rohani,
a
/
l
n        emosi, sosial dan jasmani, secara menyeluruh dan seimbang.
a
s
i
l      •  Perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif untuk memupuk nilai-
a
n
u        nilai murni dalam jiwa pelajar.
i
-
m
b
l
n      •  Perubahan iklim sekolah yang kondusif untuk melahirkan pelajar-
-
e
a
         pelajar yang mencintakan ilmu dan seterusnya membentuk budaya
l
r
i
a
n        membaca dalam kalangan mereka.
i
n
      27 Mac 2008   [FPM_OKED ]
7.0  RUMUSAN
Sekiranya dilihat dari segi sistem yang telah disediakan dan dilaksanakan selama ini,
terdapat usaha yang gigih untuk memperbaikinya dari semasa ke semasa. Sekiranya
ditinjau secara halus dari segi hasil dasar dan sistem pendidikan kebangsaan,
seharusnya ia mampu mengeluarkan pelajar yang berilmu, bermoral (akhlak), beradab
dan bersopan, seorang individu yang boleh menjadi warganegara yang cukup baik.
Namun terdapat pelbagai masalah moral, disiplin dan kelemahan akademik dalam
kalangan sebilangan besar pelajar Melayu, terutamanya dari luar bandar.
   Kesimpulannya, jelas terbukti bahawa sekiranya setiap pendidik berpegang
kepada FPK dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab profesional mereka, sudah
pasti matlamat dasar pendidikan negara akan menjadi satu kenyataan, dan bukan
hanya satu impian sahaja.
      27 Mac 2008  [FPM_OKED ]

SUMBER


Choong Lean Keow (2008). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia untuk Program
  Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun. Selangor: Kumpulan Budiman
  Sdn. Bhd.


Sufean Hussin (2004). Pendidikan di Malaysia Sejarah, Sistem dan Falsafah.
  Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

								
To top