Docstoc

Bridging-the-Gap__20leagan_20idirl_EDn_20Samh_2007_Bilingual

Document Sample
Bridging-the-Gap__20leagan_20idirl_EDn_20Samh_2007_Bilingual Powered By Docstoc
					   Bridging the Gap
Forbairt Acmhainní Urlabhra
        Ailbhe Ní Chasaide

       Phonetics and Speech Laboratory
School of Linguistic, Speech and Communication Sciences
          Trinity College Dublin
   Bridging the Gap
Forbairt Acmhainní Urlabhra
        Ailbhe Ní Chasaide

    An Saotharlann Foghraíochta & Urlabhra
School of Linguistic, Speech and Communication Sciences
        Coláiste na Tríonóide, BÁC
Introduction: speech communication technology

There is a major deficit in this area for Irish


Bridging the gap: research is presented here, ongoing for
the last few years, which is directed at rectifying this deficit.
It aims specifically to develop
 speech/linguistic resources for Irish
 text-to-speech synthesis

Research carried out in the following projects:
            •   1 WISPR    (2004 - 2005) EU
              Interreg
  •  2 Cabóigín I (2006 – 2007) Foras na Gaeilge
Réamhra: Teicneolaíocht Chumarsáid Urlabhra

Tá bearna mór sa réimse seo don Ghaeilge

Líonadh an bhearna: Curtear síos anseo ar thaighde, atá
  ar bun sa Saotharlann le cúpla bliain anuas – tús le
  feachtas chun an bearna seo a líonadh. Tá muid ag
  forbairt:

•   acmhainní urlabhra/teangeolaíochta don Ghaeilge
•   sintéis téacs-go-hurlabhra

Taighde ar siúl sna tionscadail:
•   1 WISPR     (2004 - 2005) AE Interreg
•   2 Cabóigín I (2006 – 2007) Foras na Gaeilge
Reporting here on research carried out in the
 following projects:
1 WISPR Welsh and Irish Speech Processing Resources
Funded by EU INTERREG Community Initiatives Programme
     Wales
                 Ireland
     Bangor
                  TCD
     CB            DCU    UCD    ITÉ
Baineann an taighde atá muid ag léiriú anseo leis na
 tionscadail seo a leanas:

1 WISPR Acmhainní Próiseáil Urlabhra na Gaeilge is
 na Breatnaise
• Maoiniú ón AE: INTERREG IIIA Ireland/Wales Programme


An Bhreatain Bheag
                  Éire
   Bangor
                  TCD
    CB             DCU    UCD    ITÉ
1 WISPR
Welsh and Irish Speech Processing Resources
Goals:

• Irish
Given a lack of prior resources, focus was primarily on
developing a corpus and to begin development of certain
resources…… a long term perspective adopted

• Welsh
Better resources in place, including an early t-t-s system.
Therefore focus was on perfecting and extending it, and on
development of tts applications
1 WISPR
Acmhainní Próiseáil Urlabhra na Gaeilge is na
Breatnaise

Cuspóirí:

• Gaeilge
Easpa acmhainní: Béim ar fhorbairt chorpais & cuid de na
hacmhainní riachtanacha: Cur chuige fadtéarmach

• An Bhreatnais
Achmainní níos fearr ar fáil, gléas sintéise ina measc: Béim ar
leathnú amach, feabhsú agus cuir i bhfeidhm na sintéise
and…
2 Cabóigín I
         Funded by:
Goal
• To develop a full, working text-to-speech system
 for Gaoth-Dobhair Irish, building on the WISPR
 corpus

•  To develop fully the requisite processing
  modules for this dialect
agus…

2 Cabóigín I
         Maoiniú:

Cuspóir

• Ríomhchainteoir iomlán a thógáil do chanúint
Ghaoth Dobhair, bunaithe ar chorpas WISPR

• Forbairt iomlán a dhéanamh ar na hacmhainní
próiseála ar a bhfuil an ríomhchaint ag brath don
chanúint seo
Input also from the project
3 Prosody of Irish Dialects
Funded by: The Irish Research Council for
 the Humanities and Social Sciences

  This project is providing information on
   prosody which we can use in building the
   synthesis system
Ionchur fosta ón dtionscadal
3 Prosóid Chanúintí na Gaeilge:
Maoiniú: An Chomhairle um Thaighde sna
 Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta


  Ag soláthar ionchur ar phrosóid, riachtanach
  don ríomhchainteoir
Introduction
Speech communication technology plays an increasing role
 in       -Education
          -Public access to information
          -Disability: access and communication

Developed for English and a handful of world‟s languages.
 Driven by     -Commercial interests
          -National research initiatives

Particularly important to the maintenance and preservation
  of lesser used languages,….but,

The widening gap in provision for lesser used languages
 needs to be addressed if they are to harness the power of
 the new technologies
Réamhrá
Bíonn ról ag teicneolaíocht urlabhra in...
           -Oideachas
           -Teacht ar eolas
           -Míchumas: rochtain agus cumarsáid

Forbartha don Bhéarla agus roinnt teangacha eile...
 Forbartha ag    -Comhlachtaí
           -Tionscnaimh taighde náisiúnta

Tábhachtach maidir le cothú agus caomhnú teangacha
 neamhfhorleathana,….ach,

Caithfear deighleáil leis an bhearna maidir le soláthar
  teicneolaíochtaí nua-aimseartha do teangacha
  neamhfhorleathana le feidhm a bhaint astu
Introduction

Speech technology has “matured” so that it is easier than
 ever to develop new systems


So, in principle systems such as text-to-speech synthesis can
  be readily developed in a “new” language.


In practice, not so easy
  require a plethora of prior resources
  can be further hampered by local constraints
Réamhrá

Tá sé níos éasca anois ná mar a bhí riamh coráis nua
 teicneolaíocht urlabhra a chur le chéile


Ba cheart mar sin go bhféadfaí córas ar nós gléas sintéise a
 chur le chéile go héasca le haghaidh teanga “nua”.


Dáiríre, níl sé chomh héasca
 ...bíonn gá le méid mór acmhainní riachtanacha
 ...go minic bíonn constaiceanna áitiúla sa bhealach fosta
Introduction

Our specific experience may be helpful to others who will
 need to go down a similar path


Many of the challenges we face are common to all the lesser
 used/under resourced languages
Réamhra

B‟fhéidir go gcabhróidh ár dtaithí le daoine eile a bheidh ag
  iarraidh na rudaí céanna á fhorbairt amach anseo


Baineann cuid mhór de na deachrachtaí atá os ár gcomhair le
  teangacha neamhfhorleathana i gcoitinne
Introduction:    this talk will discuss

1 Challenges

2 Ways to meet the challenges

3 Applications
       in education
       disability: access, education & communication

4 Implications: a long-term perspective

5 Demo
Réamhrá:    beidh mé ag plé

1 Deacrachtaí

2 Bealaí chun deighleáil le na deacrachtaí

3 Cur i bhfeidhm
       in oideachas
       míchumas: inrochtaineacht, oideachas &
         cumarsáid

4 Impleachtaí: fís fhadtéarmach

5 Léiriú/Samplaí
1  Challenges
1  Deacrachtaí
Challenges  The following resources are
       required for synthesis…
          Text

        Pre-processing

Corpus for              Corpus for
  unit      Lexicon       diphone
selection               synthesis
       Letter-to-sound rules
        Prosody model


          Speech
Deacrachtaí  Tá na hacmhainní seo leanas
           riachtanach don tsintéis…
           Téacs

        Réamh-phróiseáil

 Corpas                 Corpas do
  ‘unit    Foclóir Fuaimnithe    shintéis
selection’               ‘diphone’
       Rialacha litir-go-fuaim
           Prosóid


          Urlabhra
Challenges    ...but are not available for Irish

          Text

        Pre-processing

Corpus for               Corpus for
  unit      Lexicon        diphone
selection                synthesis
       Letter-to-sound rules
        Prosody model


          Speech
Deacrachtaí   …ach níl siad ar fáil don Ghaeilge

           Téacs

        Réamh-phróiseáil

 Corpas                 Corpas do
  ‘unit    Foclóir Fuaimnithe     shintéis
selection’                ‘diphone’
       Rialacha litir-go-fuaim
           Prosóid


          Urlabhra
Challenges     No spoken standard 3 main dialects:
  Ulster, Connaught & Munster


 Ulster (Donegal) chosen


 From outset, multidialect
 synthesis should be envisaged
Deacrachtaí    Níl caighdeán labhartha ann  3 mhórchanúint:
  Uladh, Connacht & Mumhan


  Uladh (Dún na nGall)
  roghnaithe


  Ríomhchaint ollchanúnach
  mar sprioc ón tús
Challenges      No spoken standard multidialect goals

 have many consequences for
  current research
Deacrachtaí    Easpa caighdeán labhartha spriocanna ollchanúnacha

 léir mór impleachtaí do
  thaighde reatha
Challenges: which synthesis technology?

 Unit selection             Diphone

                   More limited corpus
  Very large corpus
                     More planning
   Less planning
                    More prior analysis
 Less prior analysis

Festival open source system, and Edinburgh Speech Tools used
Deacrachtaí: cén teicneolaíocht sintéise?

 Unit selection              Diphone

                     Corpas níos lú
   Corpas ollmhór
                     Níos mó pleanáil

   Níos lú pleanáil         Níos mó réamhanailís


 Níos lú réamhanailís

Úsáideadh Festival open source system agus Edinburgh Speech Tools
Challenges:     which synthesis technology?


  Unit selection         Diphone

 Most natural sounding    Less natural quality

 Can have bad chunks    More consistant quality

Can be slow/less suited to  More suited to certain
  certain applications     applications
Deacrachtaí:   cén teicneolaíocht sintéise?


 Unit selection         Diphone

   Nádúrtha        Níos mí-nádúrtha


Go dona in áiteanna   Níos comhsheasmhaigh

            Níos oiriúnaigh d’úsáid áirithe
 Mall...mí-oiriúnach
  d‟úsáid áirithe
Challenges:      Corpora + phonetic annotation


There are noneConsequently, there is no knowledge either on frequency or
distribution of phonemes, diphones, etc……….…needed to design a balanced corpus!
Deacrachtaí:      Corpais + anótáil foghraíochta


Níl siad annMar thoradh ar seo, níl eolas ar mhinicíocht nó dáileadh
fóinéimeach, srl……….…tá gá le seo le corpas cothrom a dhearadh!
 Challenges:         Letter-to-Sound rules
               Complex sound system
 Minimum 55 segments
 How ensure coverage of all combinations in corpus?

          Irish Consonantal Phonemes
          LABIAL  DENTAL  ALVEOLAR  ALVEOLO-  PALATAL  VELAR  GLOTTAL
                         PALATAL
   PLOSIVE        
               
                                  
                                   
                                   
             
              
                          
                           
                          
                           
   FRICATIVE/  
                                   
                                   
                                     
   APPROXIMANT
          
                              
                               
                               
                               


   NASAL
             
                           
                                    
   TAP                  
                      
                      
                      
   LATERAL
   APPROXIMANT
               
               
                           
                            
                            
 Deacrachtaí:        Rialacha litir-go-fuaim
                Córas fuaime coimpléascach
 55 teascán ar a laghad
 Conas gach comhcheangal a chlúdach sa chorpas?

               Consain na Gaeilge
          LABIAL  DENTAL  ALVEOLAR  ALVEOLO-  PALATAL  VELAR  GLOTTAL
                        PALATAL
  PLOSIVE        
              
                                  
                                   
                                   
            
             
                         
                           
                         
                          
  FRICATIVE/  
                                  
                                   
                                     
  APPROXIMANT
         
                             
                              
                               
                               


  NASAL
             
                          
                                   
  TAP                  
                      
                      
                      
  LATERAL
  APPROXIMANT
              
              
                          
                           
                           
Challenges:   Letter-to-Sound rules
         Complex, archaic writing systemThe orthographic form Ní bhfaighfidh „will not get‟
corresponds to the sound string [ nj i: w i :]


Rules consequently complex

Considerable cross-dialect differences
Deacrachtaí:   Rialacha Litir-go-fuaim
          Seanchóras scríbhneoireachta
            coimpléascach


Is ionann an foirm orthagrafach Ní bhfaighfidh „ní
  bhfaighfidh‟ agus an sraith fuaime [ nj i: w i :]

Tá na rialacha an-chasta

Tá mórán difríochtaí idir canúintí
Challenges:
      Lexicon
      No dialect-specific pronunciation dictionary

 The existing pronunciation lexicon An Foclóir Póca attempts
 to provide official standard Lárchanúint forms that are a
 compromise between the existing dialects.

 But there are no native speakers of Lárchanúint with which
 we could build a corpus for synthesis!
Deacrachtaí:
      Leicsis
      Easpa foclóir fuaimnithe canúnach

 Tugann an foclóir fuaimnithe An Foclóir Póca foirmeacha atá
 bunaithe ar an Lárchanúint. Is iarracht é seo ar chaighdeán
 labhartha a bhunú as meascán de na canúintí

 Ach níl cainteoirí dúchasacha Lárchanúna ar bith ann, le
 corpus a bhunú don tsintéis!
Challenges:     Code switchingIrish speakers are bilingual and switching between Irish and
   English is prevalent


Need for the Irish synthetic voice to deal with the frequent
  English words and phrases, which may occur in text
Deacrachtaí: CódmhalartúBíonn Gaeilgeoirí dátheangach agus is minic códmhalartú idir
   Gaeilge agus Béarla


Is gá go mbeadh ríomhchainteoir Gaeilge ábalta deighleáil le
   focail agus frásaí coitianta i mBéarla
2  Meeting the Challenges
2  Bealaí chun deighleáil leis na
  deacrachtaí
Meeting the challenge
Corpora: Developing annotated speech corpora

A 2-corpus approach taken.

  (Female speaker, Gaoth Dobhair dialect of Donegal)

1 A unit-selection corpus
   15 hours of read speech
   Dialect-specific materials prepared electronically

2 An extended diphone corpus.
   Although a minimalist approach would suggest
   55 phonemes and about 3,000 diphones for Irish, the
   enriched diphone corpus was over 11,500 units.
Ag deighleáil le na deacrachtaí
Corpais: Ag forbairt corpas urlabhra anótáilte

Tá muid ag obair ar 2-chorpas

  (Cainteoir baineann, canúint Gaoth Dobhair i dTír
  Chonaill)

1 Corpas unit-selection
   15 uair a‟ chloig d‟ábhar léite
   Ábhar leictreonach canúnach ullmhaite
2 Corpas diphone saibhir.
   Cé go mbeifeá ag súil le b‟fhéidir 55 fóinéim agus
   3,000 diphone le Ghaeilge, chlúdaíodh breis is 11,500
   aonad sa chorpas diphone saibhir.
Meeting the challenge
Corpora: Developing annotated speech corpora

Together, the joint corpus of c. 20 hours ensures:

  Flexibility for different kinds of T-T-S technologies
    unit selection and diphone synthesis

  Full coverage of sound combinations: no unforeseen gaps

  Future research is enabled to design compact,
   balanced corpora
Ag deighleáil le na deacrachtaí
Corpais: Ag forbairt corpas urlabhra anótáilte

Le chéile, is ionann an dá chorpas le chéile (c. 20 uair):

  Solúbthacht le haghaidh gléasanna sintéise difriúla, .i.
    unit selection agus diphone

  Corpas a chlúdaíonn gach féidearthacht fuaime

  Amach anseo, beidh sé níos éasca corpais bheaga, dlútha
   a dhearadh
Meeting the challenges:
Lexicon: Appropriate to Donegal dialect
• Using a part of the corpus (1 hour of carefully transcribed
 speech), a mini Donegal lexicon was manually produced

• The forms from the mini-lexicon were compared to those
 of An Foclóir Póca, to develop sound-to-sound rules

• The output rules were applied to An Foclóir Póca to
 produce a draft, dialect-specific, version

• This was then manually checked, and used to segment
 next chunk of corpus….

• Process repeated cyclically
Ag deighleáil le na deacrachtaí:
Leicsis:  Oiriúnach do chanúint Dhún na nGall
• Ag úsáid cuid den chorpas (1 uair d‟urlabhra trascríofa go
 cúramach), cruthaíodh mionleicsis do Dhún na nGall

• Cruthaíodh rialacha fuaim-go-fuaim trí comparáid a
 dhéanamh idir an mionleicsis agus An Foclóir Póca

• Úsáideadh na rialacha seo ar An Foclóir Póca le
 dréachtleicsis canúnach a chruthú

• Ceartaíodh é seo le lámh ag úsáideadh é agus an chéad
 chuid eile den chorpas go huathoibríoch….

• Leanadh leis an phróiseas
Meeting the challenges:
Letter-to-sound rules

Two distinct approaches were tried:

  1. Statistically based rules were generated using the
    Donegal-adapted lexicon and standard training tools.

  1. Handwritten rules were encoded
      -based on An Foclóir Póca, with
      -subsequent removal, re-ordering, & additions
Ag deighleáil le na deachrachtaí:
Rialacha litir-go-fuaim

Baineadh triail as dhá mhodh oibre difriúil:

  1. Cruthaíodh rialacha go huathoibríodh ag úsáid
    gnáthmhodh staitisticiúil ar leicsis canúnach Dhún na
    nGall.

  1. Códaíodh rialacha lámhscríofa
      -bunaith ar An Foclóir Póca, le
      -roinnt athruithe don chanúint: baint amach,
      atheagrú, & rialacha sa bhreis
Meeting the challenges:
Letter-to-sound rules
Handwritten rules (2) best:

gave considerably better results

outputs rules that are readily adapted to further dialects

aims to provide LTS rules, formulated in terms of

  •  common core (of universally applicable rules)
  •  + dialect-specific modules

  (A linguistic concept proposed by Ó Murchú, Ó Baoill)
Ag deighleáil le na deacrachtaí:
Rialacha litir-go-fuaim
Rialacha lámhscríofa (2) is fearr:

torthaí i bhfad níos fearr

rialacha a athrófar go héasca go canúintí eile

ag iarraidh rialacha LTS a sholáthar bunaithe

  •  rialacha comhchanúnacha
  •  + rialacha canúnacha

  (Coinceap teangeolaíochta a bhí curtha i láthair ag Ó
    Murchú, Ó Baoill…)
Meeting the challenges:
Prosody
A prosody gap in our knowledge of Irish linguistic structure


This is being tackled in a parallel project, mentioned above:
  Prosody of Irish Dialects, (funded by the Irish Research
  Council for Humanities & Social Sciences)


Linguistic analysis will serve as basis to build model for
  synthesis
Ag deighleáil le na deacrachtaí:
Prosóid
Bearna na prosóide inár dtuiscint ar structúr teangeolaíochta
  na Gaeilge


Táimid ag plé le seo i dtionscadal eile Prosóid Chanúintí na
  Gaeilge, (á maoiniú ag An Chomhairle um Thaighde sna
  Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta)


Úsáidfear an anailís teangeolaíoch i mbunú aonaid prosóide
  don ríomhchaint
Meeting the challenges:
Code switching
For practical reasons, the Irish synthesiser should be able to
„speak‟ words and phrases of English that appear in texts.


For now: a parallel, Irish-English unit-selection synthesiser is
being built using the same speaker (using a compact corpus
designed to yield coverage of the sounds of English.


This voice „speaks‟ Donegal Irish-English and will eventually
be integrated with the Irish voice.
Ag deighleáil le na deacrachtaí:
Códmhalartú
Go praiticiúil, ba cheart go mbeadh an ríomhchainteoir ábalta
focail Bhéarla a „rá‟.


Idir an dá linn, úsáidfear ríomhchainteoir Béarla bunaithe ar
an nguth céanna leis an ríomhchainteoir Gaeilge.


Labhraíonn an guth seo Béarla Dhún na nGall agus amach
anseo déanfar é a chur leis an ghuth Gaeilge.
3  Applications in education

  in education

  disability :access, education &
         communication
3  Cur i bhfeidhm

  in oideachas

  inrochtaineacht, oideachas &
    cumarsáid
Applications:        Education
Development of teaching materials & aids
Integrated voice output in Irish for:

•  internet and DVD materials

•  teaching software programmes, interactive videos –
  useful for native speakers and learners of Irish

•  speaking books

•  online learning and exercise materials

•  spell-checkers, dictionaries

•  learners with reading or learning problems, synthesis-
  based aids are particularly important
Cuir i bhfeidhm:         Oideachas
Forbairt ábhar múinteoireachta
Aschur urlabhra imeasctha i nGaeilge le haghaidh:

•  ábhar idirlín & DVD

•  bogearraí oideachasúla & físeáin idirghníomhacha –
  úsáideach do chanteoirí dúchasacha agus foghlaimeoirí

•  ríomhleabhair

•  ábhar foghlama ar líne

•  litreoirí, foclóirí

•  ríomhchainteoirí an-tábhachtach le haghaidh foghlaimeoirí
  le deacrachtaí léamh nó foghlama
Applications:       Education
Development of teaching materials & aids

The other resources are also useful

Annotated corpora (with transcriptions, part of speech
information etc) can be exploited to
   • devise interactive teaching materials
   • for research on Irish (such quantitative data not
    hitherto available)

The pronunciation lexicon and letter-to-sound rules
can all be integrated into specific learner materials
Cuir i bhfeidhm:         Oideachas
Forbairt ábhar múinteoireachta

Tá na hacmhainn eile úsáideadh freisin

Corpais Anótáilte (le trascríbhinní, eolas mar gheall ar
ranna cainte srl) a úsáid le
  • ábhar múinteoireachta idirghníomhach a chruthú
  • taighde a dhéanamh ar an Ghaeilge

Is féidir an foclóir fuaimnithe agus na rialacha litir-go-
fuaim a chur isteach in ábhar foghlama ar leith
Applications:       Education
Learners and teachers (individuals in school & University)

•  All computer texts can be spoken out, internet,
  newspapers, email: this aids development of reading,
  listening and pronunciation skills

•  When writing (on computer) listening to spoken output
  facilitates error detection

•  Parents: support for non-native speaker parents, often
  uncertainty with pronunciation when helping with
  homework (daunted by the complex orthography)

•  Native speaker models of the language in a classroom
  where even teachers may have non-native pronunciation
Cuir i bhfeidhm:          Oideachas
Foghlaimeoirí & múinteoirí (ar scoil & ar an Ollscoil)

•  Is féidir téacsanna leictreonacha a léamh amach, idirlíon,
  nuachtáin, r-phost: cabhródh sé seo le scileanna
  léitheoireachta, éisteachta agus fuaimnithe

•  Ag úsáid ríomhchainteoir le ceartúcháin a dhéanamh ar a
  bhfuil clóscríofa

•  Tuistí: ag cabhrú le tuistí nach bhfuil Gaeilge acu agus iad
  ag cabhrú lena bpáistí le hobair bhaile srl.

•  Fuaimniú dúchasach sa seomra ranga fiú muna bhfuil
  Gaeilge ó dhúchas ag an mhúinteoir
Applications: Disability
       access & education
The visually disabled

•  Synthesis-based screen readers are crucial in the
  education process. The option of pursuing an education
  through Irish depends on this provision.

•  Access to any computer-based materials in Irish, e.g. on
  the Internet is currently not available. This is particularly
  important in the life of the visually disabled, who often
  pursue careers in computing.
Cuir i bhfeidhm: Míchumas
         rochtain & oideachas
Daoine faoi mhíchumas radhairc

•  Braitheann oideachas trí Ghaeilge do dhaoine faoi
  mhíchumas radhairc ar léitheoirí scáileáin Gaeilge a bheith
  ar fáil le ríomhchainteoir Gaeilge.

•  Níl inrochtaineacht ar fáil ar ríomhairí do Ghaeilgeoirí atá
  faoi mhíchumas radhairc.
Applications: Disability
       access & education


The vocally disabled

Synthesis is a fundamental communication requirement, vital
to the education process, and currently not available in Irish
Cuir i bhfeidhm: Míchumas
         rochtain & oideachas


Daoine faoi mhíchumas labhartha


Tá ríomhchaint riachtanach do dhaoine atá faoi mhíchumas
labhartha. Is gléas cumarsáide bunúsach é atá lárnach fosta
le haghaidh oideachais, agus níl sé seo ar fáil don Ghaeilge
go fóill
4  Implications: a long term
         perspective
4  Impleachtaí: fís fhadtéarmach
Implications:    developing speech resources


Importance of forward planning

Define goals and eventual use, e.g.,

•  need for multi-dialect synthesis

•  need to cater for code switching (an English voice is easy
  to include now, but cannot be added in later)
Impleachtaí:    Ag forbairt acmhainní urlabhra


Tábhacht le réamhphleanáil

Déan cur síos ar chuspóirí agus úsáid, m.sh.,

•  gá le ríomhchainteoir ollchanúnach

•  gá deighleáil le códmhalartú (níos éasca é a chur isteach
  anois ná amach anseo)
Implications:     developing speech resources
Important to take the long view

Focus on infrastructure………rather than products

Because of the
   -limited funding available to lesser used languages,
   -the additional challenges and resource deficits

…it is vital that developmental work focuses
    -less on the rapid development of specific products
    -more on the provision of infrastructure and long term
     phased development
Impleachtaí:     ag forbairt acmhainní urlabhra
Tábhachtach plean fadtéarmach a chur i bhfeidhm

Fócas ar infreastruchtúr………in áit táirgí

Mar go bhfuil
   -easpa maoiniú ar fáil do theangacha
   neamhfhorleathana,
   -deacrachtaí eile & easpa acmhainní acu

…tá sé tábhachtach díriú
    -níos lú ar fhorbairt tapaidh táirgí
    -níos mó ar infreastructúr & ar fhorbairt fhadtéarmach
Broad Implications:      developing speech resources


Developing infrastructure and solutions to maximise:

  •  Adaptability to other dialects/languages and speakers

  •  Reusability of developed corpora and resources

  •  Flexibility: resources should be not too tied to specific
    technology (e.g., the dual corpus developed will
    enable diphone and unit selection synthesis)
Impleachtaí Leathana:Ag forbairt acmhainní urlabhra

Ag forbairt infreastruchtúr agus réiteach ar
fadhbanna le gur féidir:

  •  Iad a bheith úsáideach do chanúintí, do theangacha
    & do chainteoirí difriúla

  •  Corpais & acmhainní a athúsáid

  •  Solúbthacht: B‟fhearr gan a bheith ag brath ar mhodh
    theicneolaíochta ar leith (unit selection, diphone agus
    modhanna eile amach anseo)
Broad Implications:      developing speech resources


The long-term view: tension often between


  long term goals   Short term gain


Problem: funding often
  too little
  too limited time window
  one can feel pressurised to have visible results
Broad Implications:      developing speech resources


An plean fadtéarmach: teanas go minic idir


  Cuspóirí fadtéarmach   Torthaí gearrtéarmach


Fadhb: maoiniú
  ní bhíonn a dhóthain airgid
  ní bhíonn a dhóthain ama
  bíonn brú ort táirgí inláimhsithe agus torthaí so-fheictha a
  chur ar fáil go tapaidh
Implications:     developing speech resources


Infrastructure: needs to be embedded in research

  •  Speech processing (Corpora, Lexica…)

  •  Linguistic resources
    (analyses of prosody/segmentals….)

  •  Speech technology (synthesis technology...)
Impleachtaí:      ag forbairt acmhainní urlabhra


Infreastuchtúr: caithfidh sé a bheith bunaithe ar
         thaighde eimpireach

  •  Próiseáil urlabhra (Corpais, Leicsis…)

  •  Acmhainní teangeolaíochta
    (Anailís ar phrosóid/teascáin….)

  •  Teicneolaíocht urlabhra (teicneolaíocht sintéise...)
Implications:      developing speech resources


Collaboration:   Níl neart go cur le chéile


Welsh-Irish collaborations

   key to success so far:
          complementary skills in two teams
          constant interaction led to rapid progress

   enables aspirations on a much larger scale
Impleachtaí:      ag forbairt acmhainní urlabhra


Comhoibriú:    Níl neart go cur le chéile


Comhoibriú Éire/An Bhreatain Bheag

   bunús an rath go dtí seo:
          scileanna éagsúla ag an dá fhoireann
          dul chun cinn tapaidh le idirghabháil minic

   spriocanna i bhfad níos mó dá bharr
Implications:     developing speech resources


Welsh-Irish collaboration: envisaged future work

  •  To extend the research programme to provide for
    further Irish/Welsh dialects

  •  To extend the development to other Celtic languages
Impleachtaí:     ag forbairt acmhainní urlabhraComhoibriú Éire/An Bhreatain Bheag: amach anseo

  •  Leathnú amach ar an chlár taighde le tuilleadh
    canúintí Gaeilge is Breatnaise a dhéanamh

  •  Leathnú amach na hoibre, le freastal ar theangacha
    Ceilteacha eile
Implications


Welsh-Irish collaboration:   Future Work  Developing synthesis for Scottish Gaelic or Manx (close
   relatives of Irish) can be seen as an extension of the
   multi-dialect approach taken for Irish
Impleachtaí


Comhoibriú Gaeilge-Breatnais:    Amach anseo  Is féidir ríomhchaint do Ghaeilge na hAlban agus don
    Mhanainnis (atá gaolta le Gaeilge) a fhorbairt mar
    leanúint agus mar leathnú amach ar an tsintéis
    ollchanúnach a bhéas againn don Ghaeilge
Implications


Welsh-Irish collaboration:   Future Work


  Likewise, synthesis of Breton and Cornish (close relatives
    of Welsh) can ultimately be undertaken as an
    extension of the Welsh development
Impleachtaí Leathana


Comhoibriú Gaeilge-Breatnais: Amach anseo


  Sa chaoi chéanna, is féidir ríomhchaint don Bhriotáinis
   agus Cornais (atá gaolta le Breatnais) a fhorbairt mar
   leathnú amach ar an obair atá déanta ar an
   Bhreatnais
Implications

Preservation of endangered languages/dialects


•  The synthesis and the resources that underpin it are in
  themselves key developments for language preservation


•  Apart from the direct role in education, they preserve
  natural models of the spoken language….
Impleachtaí

Caomhnú teangacha/canúintí i mbaol


•  Tá tábhacht faoi leith ag baint leis an an ríomhchaint
  (agus le na hacmhainní urlabhra eile) maidir le caomhnú
  teanga

•  Cé is maoite den ról i múineadh na teanga, caomhnaíonn
  an ríomhchainteoir glór dúchasach….

•  … a leanfaidh ar aghaidh ag caint, fiú má tá an cainteoir
  dúchais deireanneach ina thost
Sin é mo scéal….

agus má tá bréag ann,

            bíodh !
Sin é mo scéal….

agus má tá bréag ann,

            bíodh !
Demo
Sample 1

Sample 2

Sample 3

Sample 4

Sample 5
Samplaí
Sampla a 1

Sampla a 2

Sampla a 3

Sampla a 4

Sampla a 5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:2/14/2010
language:Irish
pages:104