ภาษาเกาหลี by maneewann

VIEWS: 10,155 PAGES: 8

More Info
									                  ภาษาเกาหลี
   อักษร         อาน             แปล           หมายเหตุ
 안녕하세요? /       อันนยองฮาเซโย? / 
                         สวัสดีคะ/ครับ
 안녕하십니까?       อันนยองฮาชิมนีกา?
안녕히 가세요 / 안녕히   อันนยองฮี คาเซโย / อันนย  ลากอน (พูดกับคนที่กําลัง
  가십시오         องฮี คาชิบชีโอ        จะไป)
안녕히 계세요 / 안녕히   อันนยองฮี คเยเซโย / อันนย ลากอน (พูดเมื่อเราเปนฝาย
  계십시오        องฮี คเยชิบชีโอ         ไป)
 저는 …입니다        ชอนึน ...อิมนีดา      ฉันชื่อ...
 만나서 반갑습니다     มันนาซอ พันกับซึมนีดา   ยินดีที่ไดรูจักคะ/ครับ
  어떠십니까?        ออตอชิมนีกา?    สบายดีไหมคะ/ครับ?
                                      แตการออกเสียงเมื่อพูด
                                      เร็วๆ เปน คัมซัมนิดา ซึ่ง
감사합니다 / 고맙습니다  คัมซาฮัมนีดา / โคมับซึมนีดา    ขอบคุณคะ/ครับ
                                      จะสั้นและงายกวาภาษา
                                           เขียน
 고마워요 / 감사해요   โคมาวอโย / คัมซาแฮโย         ขอบใจ       ตัด โย ทิ้งไดกับคนสนิท
 정말 감사합니다     ชองมัล คัมซาฮัมนีดา       ขอบคุณมากๆ
         แควนชันซึมนีดา / แควนชา
괜찮습니다 / 괜찮아요                      ไมเปนไร      ตัด โย ทิ้งไดกับคนสนิท
             นาโย
                                      พูดวา มีอันแฮ หรือ มีอัน 
  미안합니다         มีอันฮัมนีดา         ขอโทษ
                                         ไดกับคนสนิท
  죄송합니다        ชเวซงฮัมนีดา      ขอโทษ (สุภาพกวา)
                        ยินดีคะ/ครับ (You’re 
  천만에요        ชอนมาเนโย
                           welcome)
  실례합니다        ชิลรเยฮัมนีดา         Excuse me
  어서 오세요       ออซอ โอเซโย        ยินดีตอนรับคะ/ครับ
  네 / 예         เน / เย            คะ/ครับ
                                      พูดวา 아니 (อานิ) หรือ
   아니오          อานีโอ         ไม, ไมใช, เปลา      아니야 (อานิยา) ได
                                          กันคนสนิท
                                      พูดวา 안되(อันดเว) ได
                                      กับคนสนิท (แตการออก
                        ไม, ไมใช, เปลา (สุภาพ  เสียงเมื่อพูดเร็วๆ เปน อัน
 아닙니다 / 아니요      อานิมีดา / อานีโย
                             กวา)       เด หรือ อันเดโย ซึ่งจะ
                                       สั้นและงายกวาภาษา
                                           เขียน)
  맞아요         มาจอโย               ใช 
   누구           นูกู              ใคร
   왜           เว              ทําไง
   어디          ออดี             ที่ไหน 
   무엇          มูออด              อะไร
   언제          ออนเจ             เมื่อไหร 
  어떻게         ออตอดเก             อยางไร
   무슨          มูซึน              ยังไง
   몇          มยอด              เทาไหร
  그리고          คือรีโด             และ 
  그래서         คือแรซอ         ดังนั้น,จึง,เพราะฉะนั้น 
당연해요 / 물론이에요.   ทางยอนแฮโย / มุลรูนีเอโย       แนนอน 
  그래요. / 맞아요.       คือแรโย / มาจาโย         ถูกตองตามนั้น 
   다면             ดามยอน               ถา 
    으면           ซึมมยอน             ถา......... 
   그러면            คือรอโย              ถางั้น 
    오케             โอเค              ตกลงคะ 
  안됩니다 / 안되요      อันดเวนีดา / อันดเวโย        ไมไดคะ/ครับ
  있어요 / 있습니다      อิซซอโย / อิซซึมนีดา          มีคะ/ครับ 
  없어요 / 없습니다      อ็อบซอโย / อ็อบซึมนีดา        ไมมีคะ/ครับ
                            คุณพูดภาษาอังกฤษได
 영어를 할수 있어요?      ยองอรึล ฮัล ซู อิซซอโย?
                               ไหมคะ/ครับ?
 저는 태국에서 왔어요   ชอนึน แทกุเกซอ วัซซอโย         ฉันมาจากประเทศไทย
 저는 태국 사람입니다   ชอนึน แทกุก ซารัมอิมนีดา          ฉันเปนคนไทย
  메뉴 주세요        เมนู จูเซโย             ขอเมนูคะ/ครับ
  맛있어요?        มาชิสซอโย?              อรอยไหม?
   맛있어요        มาชิสซอโย              อรอยคะ/ครับ
   맛없어요        มาซ็อบซอโย             ไมอรอยคะ/ครับ
 이게 돼지고기 또는   อีเก ดเวจีโคกิ โตนึน เชโคกิ      นี่เปนเนื้อหมูหรือเนื้อวัวคะ/
  쇠고기 입니까?         อิมนิกา                ครับ
  물 주세요         มุล จูเซโย            ขอน้ําเปลาคะ/ครับ
 더 김치를 주세요     ทอ คิมชิรึล จูเซโย          ขอกิมจิเพิ่มคะ/ครับ
  모두 얼마예요?     โมดู ออลมาเยโย?         ทั้งหมดเทาไหรคะ/ครับ?
나는 너를 나의 마음 만큼   นานึน นอรึล นาเอ มาอึม 
                              รักเธอเต็มหัวใจ
  사랑합니다.     มันคึม ซารังฮัมนีดา.
                           กลับมาเที่ยวเมืองไทยอีก
 태국에 또 오십시오.      แทกุเก โต โอชิบชีโอ.
                               นะคะ/ครับ
 태국 여자의 미소가       แทกุก ยอจาเอ มีโชกา     ผูหญิงไทยยิ้มสวยมั้ยคะ/
   예쁩니까?          เยปนนีกา?           ครับ?
                           กรุณารับของขวัญที่ฉันทํา
제 선물을 받아 주십시오.  เช ซอนมูรึล พาดา จูชิบชีโย.
                           ใหคุณดวยเถอะคะ/ครับ
저는 동방신기를 영원히       ชอนึน ดงบังชินกิรึล ยอง
                           ฉันจะรักดงบังชินกิตลอดไป
  사랑해요.          วอนฮี ซารังแฮโย.
 우리는 동방신기와        อูรีนึน ดงบังชินกิวา ซยูพอ
                            พวกเราคิดถึงดงบังชินกิ
슈퍼주니어를 정말 보고       จูนีออ(ซุปเปอรจูเนียร)รึล 
                           และซุปเปอรจูเนียรมากๆ เลย
   싶어요.         ชองมัล โพโก ชีพาโย.
            ชอนึน จางริอีนึล ทัลมัซซอ
저는 장리인을 닮았어요.                     ฉันหนาตาเหมือนจางริอิน
                  โย.
 (당신은) 그녀 / 그 를     (ทังชีนึน) คือนยอ / คือ รึล 
                              คุณรักเขาไหม?
   사랑해요?           ซารังแฮโย?
   보고 싶어.           โพโก ชิพอ.           คิดถึงนะ
  너무 보고 싶어.         นอมู โพโก ชิบพอ.        คิดถึงมากๆ
  정말 보고 싶어.        ชองมัล โพโก ชิบพอ.         คิดถึงจริงๆ
 저는  ...이름...씨를    ชอนึน..ชื่อคนที่ถาม..ชี่รึล..
                             คุณจะรักชั้นไดมั้ย?
  사랑해도 돼요?         ซารังแฮโด ทเวโย?
그만 만나자 / 헤어지자.     คือมัน มันนาจา,เฮออจีจา.       เลิกกันเถอะ
아자!  힘내자!  화이팅! /    อาจา! ฮิมแนจะ! ฮวาอีทิง! /
                              สูๆ สูตาย !!!!!
 아자 아자 화이팅!!!       อาจา อาจา ฮวาอิทิง !!!
 당신은 최선만 다하면                      ความพยายามอยูที่ไหน
            ทังชินึน ชแวชอนมัน ทาฮา
    돼요.                       ความสําเร็จอยูที่นั่น
   너 나안에 있다.         นอ นาอาเน อิดตะ.     คุณคือชีวิตสวนหนึ่งของฉัน
 꿈이 실현되도록      กูมี ชิลฮยอนดแวโดรก โน 
                             ฉันตองทําความฝนของฉัน
노력하겠다 / 온갖 노력을    รยอกฮาเกซตะ / อนกัด 
                               ใหเปนจริงใหได
  다 하겠다.      โนรยอกึล ทา ฮาเกซตะ.
 이승에 저는 ......씨를   อีชือเง ชานึน.....(ชื่อ)..ชี่รึล    ชาตินี้ฉันจะไดเจอพวกคุณ
 만날 수 있을까요.      มันนัล ซู อิซซิลกาโย.            ไหมเนี่ย
          อาจู แซงกยอซซอโย. / มอ        พวกคุณหลอกันมากๆคะ/
아주 생겼어요. / 멋있어요.
               ซิซซอโย.                ครับ
  사인해 주세요.        ซาอิแน จูเซโย.        ขอลายเซ็นหนอยคะ/ครับ
 피아노 한번 쳐 주세요.        พีอาโน ฮันบอน ชยอ จุเซ   ฉันอยากฟงคุณเลนเปยโน
 우리 정말 듣고 싶어요.      โย.อูรี ชองมัล ทึดโก ชีพอโย.    จังคะ/ครับ
                             หวังวาเราจะไดพบกันอีกนะ
 다시 만나기 바랍니다.        ทาชี มันนากิ พารัมนีดา.
                                  คะ/ครับ
 기회가 있으면 ....씨를       คีฮเวกา อิซึมยอน....(ชื่อ)..ชี่ ถามีโอกาส ฉันจะไปหาคุณ
 만나러 갈 거에요         รึล มันนารอ คัล กอเอโย.        นะคะ/ครับ
  내일 시간이 있어요?        แนอิล ชีกานี อิซซอโย?     พรุงนี้วางไหมคะ/ครับ
저를 어디로 데리고 가요?       ชอรึล ออดีโร เทรีโก คาโย? คุณจะพาฉันไปไหนคะ/ครับ?

    어디 가요?           ออดี กาโย?      คุณจะไปไหนเหรอคะ/ครับ?
                              รองเพลงใหฉันฟงหนอยได
  노래를 불러 주세요?       โนแรรึล ทพุลรอ จูเซโย?
                                 ไหมคะ/ครับ?
  죽어 버려라 !           ชุกอ พอรยอรา !          ไปตายซะ !
   죽을래?               ชุรึลแร?        อยากตายมากหรอ?
   하지 마.              ฮาจิ มา.           อยาทํานะ
 이렇게 하지마.(세요)        อีร็อดเก ฮาจีมา. (เซโย.)       อยาทําแบบนี้
   가지 마.               คาจิ มา.          อยาไปเลยนะ
 당신 옆에 있는 게 너무       ทังชิน ยอเพ อิซนึน เค นอมู  ผมมีความสุขมากที่ไดอยู
   행복해요.             แฮงบกแฮโย.            กับคุณ
              มอกึลแรโย? / มอกโกชิพอ
먹을래요? / 먹고 싶어요?                           กินไหม?
                     โย?
 오래오래 서로 사랑하기        โอแรโอแร ซอโร ซารังฮากี  ขอใหคุณกับเขารักกันนานๆ
    바랍니다.             พารัมนีดา             นะ
 저는 .....씨에게  용기를      ชอนึน...(ชื่อ)..ชี่เอเก ยงกิรึล ฉันจะคอยเปนกําลังใจให
     줄게요              ชุลเกโย            คุณนะ
                               ขอโทษคะ/ครับ คุณคือ
 실례이지만 재중씨예요?        ชิลรเยอีจีมัน แจจุงชี่เยโย?
                               แจจุงหรือเปลาคะ/ครับ?
  곧 회복되세요.           คด ฮวีบกดเวเซโย.        ขอใหหายไวไว
 낙심하지 말고 용기를        นัมชิมาจี มัลโก ยงกีรึล แน
                               อยาทอแท จงสูตอไปนะ
   내세요.               เซโย.
  동방신기 화이팅!!!        ทงบังชินกิ ฮวาอีทิง !!!      ดงบังชินกิไฟทติ้ง
  시험 잘 보내세요.        ชีฮอม ชัล โพแนเซโย.     โชคดีในการสอบนะคะ/ครับ
 오빠/언니의 증세가 좀        โอปา/ออนนี เอ ชึงซอกา ชม    ตอนนี้อาการของพี่เปน
   어때요?               ออแตโย?         ยังไงบางคะ
 빨리 회복하세요.          ปลรี ฮแวบกฮาเซโย.      หายไวๆ นะคะ/ครับ
 그는 다음달에 한국에     คือนึน ทาอึมดาเร ฮันกุเก     เขาบอกฉันวาเขาจะไป
     간대요.         คันแตโย.         เกาหลีเดือนหนา
재중씨는 다음달에 한국에  แจจุงชี่นึน ทาอึมดาเร ฮันกุเก    แจจุงบอกฉันวาเขาจะไป
     간대요.         คันแตโย.         เกาหลีเดือนหนา
 (...씨가)  어디 가는지  (...ชี่กา) ออดี กานึนจี มลรา
                           ฉันไมรูวาเขาไปที่ไหน
     몰라요.          โย.
 (...씨가)  어디 있는지  (...ชี่กา) ออดี อิดนึนจี มลรา
                           ฉันไมรูวาเขาอยูที่ไหน
     몰라요.          โย.
         นัน คือรึล ชองมัล โชฮาแฮ.
난 그를 정말 좋아해. (요.)                  ฉันชอบเขามากจริง ๆนะ
                (โย.)
  뭐라고? 뭐라구요?     มวอราโก? มวอรากุโย          วาไงนะ
빨리) 말해봐 / 빨리 말해  ปลรี มาเรบวา. / ปลรี มาเร 
                             บอกมาเร็วๆ
     보세요.         โพเซโย.
          มวอฮัลกอยา? / มวอฮัลกอ
뭐할거야? / 뭐할거예요?                  คุณกําลังจะทําอะไรคะ/ครับ?
                เยโย?
     뭐해요?        มวาแฮโย?       คุณกําลังทําอะไรคะ/ครับ?
         นารึล ซารังแฮซซอ / อารัซ     คุณรูไหมฉันหลงรักคุณซะ
나를 사랑했어 / 알있어요.
                ซอโย.              แลว
  나 바보처럼 이죠?    นา พาโบชอรอม อีจโย?      คุณคิดวาฉันบารึเปลานะ
   정말 걱정해요.     ชองมัล คักจังแฮโย.         เปนหวงคุณจัง
   걱정하지 마세요.     คอกจังฮาจี มาเซโย.          อยากังวล
    해보세요.        แฮโบเซโย.            ลองดูไหม
    당장 멈춰!      ทังจัง มอมชวอน!      หยุดเดี๋ยวนี้ไดยินไหมฮะ!
   브라보! / 만세!     พือราโบ! / มันเซ!          ไชโย!
     좋아!          โชอา!              แจว
     잘 자요.        ชัล จาโย.             ฝนดี
    바이바이         บายบาย.            บายบาย
     저기           ชอกี             สุดที่รัก
     잘 가요        ชัล กาโย.            ลากอน
    간강하세요.       คันกังฮาเซโย.       รักษาสุขภาพดวยนะ
   영원히 사랑해요.    ยองวอนฮี ซารังแฮโย       ฉันจะรักนายตลอดไป
   지짓말을 한사람!     ชีจีชารึล ฮันซารัม!         คนโกหก!
  마음이 나쁜 사람!     มาอือมี นาปน ซารัม!         คนใจราย!
    성실한 사림!      ซองชิลฮัน ซารัม!         คนไมจริงใจ!
          ทังชีนึน มาอือมี ชองมัล 
당신은 마음이 정말 나쁜 
          นาปน ซารามีราโก ฮาโก ชี    อยากบอกวานายใจรายจริงๆ
사람이라고 하고 싶어요.
                พอโย.
 그런데 저는 당신을    คือรอนเด ชอนึน ทังชินึล ซา
                          แตถึงอยานั้นฉันก็รักนาย
    사랑해요.         รังแฮโย.
   날 잊지 말아요.      นัล อิดจี มาราโย.        อยาลืมฉันนะ
 제 삶속에세 당신은    เช ซัมโซเกเซ ทังชินึน จุง   คุณคือคนสําคัญในชีวิตของ
  중요한 사람이에요.     โยฮัน ซารามีอีเอโย.           ฉัน
   당신만 사랑해요.    ทังชินมัน ซารังแฮโย.     ฉันรักคุณคนเดียวเทานั้น
 저는 당신의 친구가    ชอนึน ทังชิเน ชินกุกา ดเว    ฉันอยากเปนเพื่อนกับพวก
    되고싶어요.        โกชิพอโย.          คุณจังเลย
 세상이 바꿔요 / 그렇지  เซซางี พากวอโย / คือร็อดจี     ถึงแมโลกจะเปลี่ยนไปแต
 않아도 우리 사랑이     อานาโด อูรี ซารางี พากุจี   ความรักที่ฉันมีใหคุณไมมีวัน
   바꾸지 않아요.         อานาโย.          เปลี่ยนแปลง
당신이 노래하고 춤을 출         ทังชีนี โนแรฮาโก ชูมึล ชุล      ฉันชอบจังเวลาพวกคุณรอง
 때를 좋아해요.            แตรึล โชอาแฮโย.         เพลง แลวก็เตนไปดวย

               ทังชีเน โนแรรึลกเยซก ทื      ฉันจะติดตามงานเพลงของ
당신의 노래를계속 들어요.
                    อรอโย.           พวกคุณตอไปนะคะ/ครับ

   ................이/가   .......อี/กา ...................
                                     ....รัก......
..............을/를 사라해요.      อึล/รึล ซารังแฮโย.
내 생각에는 네가 잘 생긴        แน แซงกาเกนึน เนกา ชัล 
                                 คุณดูดีมากในสายตาของฉัน
   남자인데.           แซงกิน นัมจาอินเด.
나 네마음 안에 있는 적이         นา เนมาอึม อาเน อิดนึน        เคยเห็นฉันในสายตาของ
    있어?             ชอกี อิซซอ?             คุณบางไหม
  너 나쁜 남자 !!          นอ นาปน นัมจา !!         คนเฮงซวย!!  (ผูชาย)
 아무도 너만큼 나를         อามูโด นอมันคึม นารึล แท       ไมมีใครที่ทําใหฉันรองไห
   대단히울려.             ดันฮี อุลรยอ.            ไดมากเทาคุณ
 난 이런 널 사랑해. /        นัน อีรอน นอล ซารังแฮ. /
                                  ฉันชอบเธอที่เปนเธอ
    좋아해.              โชฮาแฮ.
  동방신기 오빠!           ทงบังชินกิ โอปา!          พี่ๆ ดงบังชินกิคะ/ครับ!
   다시 말해!!            ทาชี มัลแฮ!!              พูดอีกทีสิ!!
  정말 자쯩나!!           ชองมัล ชาจึงนา          ฉันละเบื่อคุณจริงๆ เลย
   자쯩나!!              ชาจึงนา!!          ฉันเริ่มรําคาญคุณแลวนะ!!
왜 나는 너를 보고 싶어.        แว นานึน นอรึล โพโก ชิพอ.       ทําไมชั้นคิดถึงคุณจัง
 날 사랑한다고 말할 줄         นัล ซารังฮันดาโก มัลฮัล ชุล     ฉันไมรูจะบอกกับคุณยังไง
    몰라.                มลรา.               วารักคุณ
  나는 좋은 남자.           นานึน โชอึน นัมจา.         คุณเปนคนที่ดีมากๆ
   멋있는 남자.            มอชิดนึน นัมจา              หนุมฮอต
   집에 가자.             ชีเบกาจา.            กลับบานกันเถอะ
  서로 사랑해요.           ซอโร ซารังแฮโย.              เรารักกัน
    집가자.              ชิบกาจา.             รอที่รักกลับบาน
 너를 잊을 수 없어.          นอรึล อิจึล ซู ออบซอ         ฉันจะไมมีวันลืมคุณ
 다시 와요. / 오세요.         ทาชี วาโย. / โอเซโย.       มาหาพวกเราอีกนะคะ/ครับ
미소를 때 나는 당신을         มีโซรึล แต นานึน ทังชินึล 
                                  ฉันชอบเวลาคุณยิ้มจัง
   좋아해요.              โชอาแฮโย
나는 오직 당신을 영원히         นานึน โอจิก ทังชินึล ยอง
                                 ฉันจะรักคุณคนเดียวตลอดไป
  사랑합니다.            วอนฮี ซารังฮัมนีดา
   널 미워!              นอล มีวอ!             ฉันเกลียดเธอ!
 네게 할말이 있어요.          เนเก ฮัลมารี อิดซอโย.        ฉันมีอะไรจะบอกเธอ
    키스해줘              คิซึแฮจวอ.             จูบฉันสิ
  사랑해줘.              ซารังแฮจวอ.                รักฉันสิ
  내버려 둬!            แนบอรยอ ทวอ.            ใหฉันอยูคนเดียวเถอะ
  바쁘세요?             พาปอเซโย?               ยุงอยูหรอ?
  배 고파요?             แพ โคพาโย?                หิวหรอ?
 너에게 행운이 있기를         นอเอเก แฮงุนี อิดกีรึล พีนา
                                 ขอใหพระเจาคุมครองคุณ!
  비나이다!               อีดา!
  너무 예뻐요.             นอมู เยปอโย.            เธอนารักมากเลย
                           โอย ,อุย ,หะ? ,โห (เปนคํา
    아이구!           อาอิกุ!
                                 อุทาน)
  카시오페이아이 
           คาสิโอเพอีอาอี ทงบังชินกิรึล แคสสิโอเปยจะเชื่อใจดงบัง
 동방신기를 영원히 
             ยองวอนฮี ชินรเวฮัมนีดา.     ชินกิตลอดไป
  신뢰합니다.
                           ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุก
과거의 모든 것이 주셔서     ควากอเอ โมดึน กอชี ชูซยอ
                           อยางที่ผานมานะ (พูดกับ
   감사해.         ซอ คัมซาแฮ.
                                เพื่อน)
                           ฉันขอถามอะไรหนอยได
  물어 봐도 될까요?      มูรอ พวาโด ทเวลกาโย?
                                 ไหม?
                            ขอฉันกอดคุณหนอยได
 포옹을 수 있습니까?      โพโองึล ซู อิดซึมนีกา?
                                ไหมคะ?
 미안하지만 난 당신을      มีอันฮาจิมัน นัน ทังชินึล ซา
                            ขอโทษแตฉันรักเธอ
  사랑합니다.           รังฮัมนีดา.
  재미 있어요.         แชมี อิดซอโย.             สนุกจัง
   야!              ยา!                ่
                                  นี! คุณ
  어디 가세요?         ออดี คาเซโย?          จะไปไหนคะ/ครับ?
  어디 갔어요?          ออดี กัซซอโย?        ไปไหนมาหรอคะ/ครับ?
  어디예요?           ออดี เยโย?         ...อยูที่ไหนคะ/ครับ?
                             ...อยูที่ไหนคะ/ครับ? 
   어디 입니까?         ออดี อิมนีกา?
                                (สุภาพกวา)
   어떻게 가요?        ออต็อดเก กาโย?         ...ไปยังไงคะ/ครับ?
                           ...ไปยังไงคะ/ครับ? (สุภาพ
  어떻게 갑니까?       ออต็อดเก คัมนีกา?
                                   กวา)
  생일축하합니다     เซงอิลชุกคาฮัมนีดา            สุขสันตวันเกิดนะ
   행복하세요       เฮงบกฮาเซโย              ขอใหมีความสุข
   건강하세요       คอนกังฮาเซโย             ขอใหมีสุขภาพดี
  몸 조심 하세요     มมโชชิมฮาเซโย             ดูแลตัวเองดวยนะ
  연락 좀 주세요     ยอนรักชมจูเซโย             ติดตอมาบางนะ
        แซแฮเอ บกมานี พาดือชิบชี
새해에 복많이 받으십시오!                      Happy New Year!
              โอ !
        แฮงบกฮัน นอรึล ฮีมังฮาชิบ
행복한 너를 희망하십시요.                       ขอใหมีความสุข
              ชีโย
  너를 강한 건강 
        นอรึล คังฮัน ฮีมังฮาชิบชีโย       ขอใหสุขภาพแข็งแรง
  희망하십시요.
           ชุก โบก ฮัม นี ดา           พระเจาอวยพร
        คือริซือมาซือ(คริสมาสต) ชัล
 크리스마스 잘 보내세요!                      Merry Christmas !
             โพแนเซโย !
 해피 발렌타인 데이 !  แฮพิ พัลเรนทาอิน เดอิ !      Happy Valentine's Day !
나는 당신을 사랑합니다.     นานึน ทังชินี ซารังฮัมนีดา   ฉันรักเธอ (สุภาพมากๆ)
   좋아해.            โชอาแฮ           ชอบเธอ
내 인생에 당신이 바로 그     แน อินแซงเง ทังชินิ พาโร    เธอคือหนึ่งเดียวในชีวิตของ
   사람.            คือ ซารัม            ฉัน
 당신은 나의 진정한      ทังชินิ นาเอ ชินจองฉัน ซา
                             เธอคือรักแทของฉัน
  사랑합니다.           รังฮัมนีดา
 내 생각에 당신은 내      แน แซงกาเก ทังชินึน แน 
                           ฉันคิดวาเธอคือเนื้อคูของฉัน
  영혼합니다.          ยองฮนฮัมนีดา
 이 사랑이에게합니다.       อี ซารางีเอเกฮัมนีดา        รักคือการให
  내 하루가 폭등을         แน ฮารุกา พกทืองึล แซง      การไดคิดถึงคุณทําใหทุก
   생각합니다.            กักฮัมนีดา         วันของฉันสวางไสว
               ชินจองฮัน ซารางี ยองวอน
진정한 사랑이 영원합니다.                        ความรักที่แทจริงเปนอมตะ
                   ฮัมนีดา
사랑을 모두 정복합니다.        ซารางึล โมดู ชองบกฮัมนีดา      ความรักชนะทุกสิ่ง
    여보세요?             ยอโบเซโย?          สวัสดีคะ/ครับ
    누구세요?              นูกูเซโย          นั่นใครพูดคะ?
               ..(ชื่อ)...ชี่วา ทงฮวาฮัล ซู   ขอสายคุณ...(ชื่อ).......คะ/
씨와 통화할 수 있을까요?
                   อิดซึลกาโย?       ครับ....(ชื่อ)........... 
  ..(ชื่อ). 씨 좀       ... (ชื่อ)...ชี่ ชม พุทักดือ  ฉันสามารถคุยกับคุณ.....
  부탁드립니다?               ริมนีดา?         ไดมั้ยคะ/ครับ?
   제가 연결해          เชกา ยอนกัลแฮ คือริเก็ด
                               ฉันจะไปบอกใหคะ/ครับ
  드리겠습니다.                ซึมนีดา
  잠시만 기다리세요.           ชัมชีมัน คีดารีเซโย.     กรุณารอสักครูนะคะ/ครับ
죄송하지만 ... 씨가  잠시  ชเวซงฮาจีมัน .......(ชื่อ).... ขอโทศนะคะ/ครับ คุณ....
 자리를 비웠습니다.    ชี่กา ชัมชี ชารีรึล พีวีดซึมนีดา (ชื่อ)...ไมอยูตอนนี้คะ/ครับ
 ... .(ชื่อ).. 씨에게 다시             คุณจะใหคุณ...(ชื่อ)...โทร
              ...(ชื่อ)....ชี่เอเก ทาชี ชอนฮ
  전화하라고 할까요?           วาฮาราโก ฮัลกาโย?กลับมั้ยคะ/ครับ?              บทสนทนาทางโทรศัพท
    메시지를 받을수                 ใหฉันชวยบอกอะไรเขามั้ย
        เมชีจีรึล พาดึลซู อิดซึลกาโย?
     있을까요?                     คะ/ครับ?
                        คุณจะฝากอะไรถึงเขามั้ย
 메시지를 남기시겠어요?   เมชีจีรึล นัมกีชีเก็ดซอโย?
                            คะ/ครับ?
   통화중입니다.       ทงฮวาจูงิมนีดา      สายไมวางคะ/ครับ
                        บอกซ้ําอีกครั้งไดมั้ยคะ/
다시 말씀해 주시겠어요?  ทาชี มัลซึมแฮ ชูชีเก็ดซอโย?
                             ครับ?
  좀 더 크게 말씀해   ชม ทา คือเก มัลซึมแฮ ชูชี   คุณชวยพูดใหดังอีกนิด
   주시겠어요?        เก็ดซอโย?        ไดมั้ยคะ/ครับ?
  제가 다시 걸겠습니다.        เชกา ทาชี คัลเก็ดซึมนีดา    ฉันจะโทรกลับไปนะคะ/ครับ
   언제쯤 통화가           ออนเจซึม ทงฮวากา       เมื่อไหรที่ฉันจะโทรไดคะ/
   가능할까요?            คานึงฮัลกาโย?             ครับ?
방문 목적은 무엇입니까?  พังมุน มกจอกึน มูออชิมนีกา?          มาที่นี่เพื่ออะไรคะ/ครับ?
  사업차 왔습니다.          ซาออบชา วัดซึมนีดา        มาเพราะธุระคะ/ครับ
  휴가차 왔습니다.          ฮยูกาชะ วัดซึมนีดา        ทองเที่ยวคะ/ครับ
                               ทองเที่ยวสถานที่ตางๆคะ/
  관광하러 왔습니다.         ควันกวังฮารอ วัดซึมนีดา
                                    ครับ
  쇼핑하러 왔습니다.         ชโพพิงฮารอ วัดซึมนีดา       มาช็อปปงคะ/ครับ
               ซออุล(โซล----เติมชื่อ
   서울 에는 처음                         นี่เปนครั้งแรกที่มาใชมั้ยคะ/
              สถานที่) เอนึน ชออึน โอซย
   오셨습니까?                            ครับ? (สมมติที่โซล)
                  อดซึมนีดา
   네, 처음입니다.           เน,ชออือมิมนีดะ       ใชคะ/ครับ นี่เปนครั้งแรก
  아니요, 이번이          อานีโย, อีบอนี ทูบอน      ไมใชคะ/ครับ ครั้งนี้เปนค
  두번째입니다.              แชอิมนีดา             รั้งที่สอง
 아니요, 작년 겨울에        อานีโย , ชักนยอน คยออุเร      ไมใชคะ/ครับ ฉันเคยมา
   왔었어요.            วัดซอดซอโย          เมื่อหนาหนาวที่แลว
                           ไมใชคะ/ครับ ฉันมาทุกหนา
아니요, 여름마다 옵니다.      อานีโย,ยอรึมมาดะ อมนีดะ
                                  รอน
 어디 머무르실 건가요?       ออดี มามูรือชิล คอนกาโย   คุณจะไปพักที่ไหนคะ/ครับ?
 ....โรงแรม...에 묵을   (....โรงแรม.....เอ มูกึล กอ
                           ฉันจะพักที่โรงแรม...........
     거예요.           เยโย)
      친구 집          ชินกุ ชิบ         บานของเพื่อน
    얼마나 머무를        อัลมานา มามูรึล แย     คุณจะอยูนานเทาไหรคะ/
    예정입니까?          จังอิมนีกา?          ครับ?
(7일) 동안 있을 거예요.     (7 อิล) โทงัน อิดซึล กอเยโย     จะอยูที่นี่(7วัน)
                                           Airport
                           คุณตองการจะแจงอะไรมั้ย
 신고할 물건 있습니까?      ชินโกฮัล มุลกอน อิดซึมนีดา
                               คะ/ครับ?
   아니오, 없습니다.       อานีโอ, ออบซึมนีดา        ไมคะ/ครับ
 신고할 물품이 없습니다.  ชินโกฮัล มุลพุมี ออบซึมนีดา         ไมมีคะ/ครับ
                           ฉันมีแครายการสวนตัวคะ/
  개인용품 뿐입니다.        แคอินยงชุม ปุนิมนีดา
                                 ครับ
                            กรุณาเปดกระเปาดวยคะ/
  가방을 열어 보세요.       คาบางึล ยอรอ โพเซโย
                                 ครับ
 가방은 몇 개 부치실   คาบางึล มยอด แค พุจิชิล        คุณตองการใหตรวจกระเปา
   거예요?         คาเยโย?             กี่ใบคะ/ครับ?
   한 개만요.       ฮัน แคมันโย            แคใบเดียวคะ/ครับ
  갖고 계신 짐이 몇   คัดโก คเยชิน ชิมี มยอด 
                      คุณมีกระเปากี่ใบคะ/ครับ?
   개입니까?        แคอิมนีกา?
   두 개예요.        ทู แคเยโย     มีสองใบคะ/ครับ (เปนหีบ)
        ชิม ชม อุนบันแฮ ชุชิเกดซอ คุณชวยฉันถือกระเปาหนอย
짐 좀 운반해 주시겠어요? 
               โย?         ไดมั้ยคะ/ครับ?
    승차권 좀    ซงชากวอน ชม โพยอจุ ชี
                      ขอตรวจตั๋วหนอยคะ/ครับ
  보여주시겠어요?        เก็ดซอโย
    여권         ยอ-กวอน          พาสปอรด
    탑승권        ทับซงกวอน         ตั๋วเครื่องบิน
 다음 리무진 버스는 언제  ทาอึม รีมุจิน พอซือนึน ออน เมื่อไหรรถคันตอไปจะมา
   있나요?       เจ อิดนาโย?         คะ/ครับ?
        ฮันกุกโดนือโร พอควอน ชุเซ ฉันตองการแลกเงินเปนวอน
한국돈으로 바꿔 주세요. 
               โย           คะ/ครับ

								
To top