Food Thermometer, Vietnamese by bnummer

VIEWS: 12 PAGES: 1

More Info
									                    Sº Døng NhiŒt K‰
                     T© S¿ KiŒn

LuÆt Th¿c PhÄm Çòi hÕi các cÖ sª th¿c phÄm phäi có s¤n m¶t vài dång døng cø Ço nhiŒt Ƕ có th‹ dùng
ngay nh¢m bäo Çäm thÙc æn ÇÜ®c nÃu Çúng mÙc. NhiŒt k‰ dùng Ço nhiŒt Ƕ bên trong th¿c phÄm nh¢m bäo
Çäm Çã Çåt ljn nhiŒt Ƕ an toàn, và nh»ng vi khuÄn có håi nhÜ Salmonella và Escherichia coli O157:H7 bÎ
tiêu diŒt. Phäi sº døng nhiŒt k‰ bÃt cÙ khi nào ch‰ bi‰n bánh mì thÎt b¢m, gia cÀm, thÎt quay, thÎt sÜ©n,
trÙng, chä løa, và món æn phÓi h®p.

                       Các Ki‹u NhiŒt K‰

HiŒn tåi có nhiŠu ki‹u nhiŒt k‰, nhÜng thÜ©ng dùng nhÃt là nhiŒt k‰ tín sÓ và ÇÒng hÒ, thân b¢ng kim loåi.
M†i nhiŒt k‰ phäi Ço ÇÜ®c tØ -180C ljn 1040C (±10C)(00F - 2200F (±20F)).

NhiŒt k‰ tín sÓ (hay “nhiŒt ÇiŒn trª”) - bán tåi nhiŠu tiŒm ÇÒ dùng b‰p núc và tåp hóa - có bäng hi‹n thÎ tín
sÓ trên ÇÀu thân kim loåi dài. NhiŒt k‰ này hoåt Ƕng b¢ng pin nên cÀn phäi bÆt và t¡t. NhiŒt Ƕ bên trong
cûa th¿c phÄm ÇÜ®c ghi nhÆn trong khoäng 5 giây. CÀn Ç¥t nhiŒt k‰ vào th¿c phÄm cuÓi th©i Çi‹m nÃu Ç‹
Ço nhiŒt Ƕ cuÓi cùng. Cäm bi‰n Ç¥t tåi ÇÌnh ÇÀu dò, nh© Çó rÃt thích h®p khi Ço nhiŒt Ƕ th¿c phÄm 'mÕng'
nhÜ thÎt b¢m và Ùc gà. NhiŒt k‰ tín sÓ không an toàn cho lò và không ÇÜ®c nhúng vào nܧc.

NhiŒt k‰ ÇÒng hÒ cÛng có tåi hÀu h‰t các tiŒm ÇÒ dùng b‰p núc và tåp hóa. Loåi này có khoäng nhiŒt Ƕ ghi
trên m¥t sÓ tròn tåi ÇÀu thân kim loåi dài. NhiŒt k‰ l§n an toàn cho lò, dùng tÓt cho täng thÎt quay l§n và gia
cÀm nguyên con. NhiŒt k‰ nhÕ hi‹n thÎ nhanh không ÇÜ®c thi‰t k‰ cho lò mà dùng ki‹m tra tåi nh»ng Çi‹m
xác ÇÎnh trong và cuÓi th©i Çi‹m nÃu. NhiŒt k‰ cäm nhÆn nhiŒt Ƕ bên trong th¿c phÄm d†c thân, tính tØ ÇÀu
lên khoäng 2 ÇÓt (inch). NhiŒt ghi báo là trung bình cûa các sÓ Ço nhiŒt Ƕ d†c theo vùng cäm nhiŒt.

                     Cách Sº Døng NhiŒt K‰

ñ‹ Ço chính xác nhiŒt Ƕ bên trong, m†i nhiŒt k‰ phäi ÇÜ®c Ç¥t Çúng vÎ trí trong th¿c phÄm.

  •  NhiŒt k‰ ÇÒng hÒ cÀn ÇÜ®c Ç¥t th£ng thân vào th¿c phÄm ho¥c dܧi góc nghiêng vào sâu trong phÀn
     dày nhÃt khoäng 2 ÇÓt mà không chåm xÜÖng ho¥c m«. Phäi ghi nhÆn nhiŒt Ƕ trong khoäng 15
     giây. Có th‹ cÀn cho vào tØ bên hông ÇÓi v§i th¿c phÄm 'mÕng' nhÜ thÎt b¢m, Ùc gà hay sÜ©n heo.

  •  Thân nhiŒt k‰ tín sÓ phäi Ç¥t th£ng ho¥c dܧi góc nghiêng vào sâu trong tâm phÀn dày nhÃt cûa
     th¿c phÄm khoäng ½ ÇÓt trª xuÓng mà không chåm xÜÖng ho¥c m«. NhiŒt Ƕ hiŒn ra trong khoäng
     5 giây. NhiŒt k‰ này rÃt thích h®p cho th¿c phÄm 'mÕng': thÎt b¢m, Ùc gà, và các mÄu thÎt hay gia
     cÀm nhÕ.

   š
Chú š: NhiŒt k‰ ÇÒng hÒ chÌ thÎ nhanh và nhiŒt k‰ tín sÓ dùng Ço nhanh nhiŒt Ƕ và không ÇÜ®c Ç¥t vào
th¿c phÄm khi Çang nÃu. M†i nhiŒt k‰ cÀn ÇÜ®c hiŒu chuÄn ÇÎnh kÿ theo hܧng dÅn cûa hãng ch‰ tåo Ç‹
luôn Ço chính xác.          ñ‹ rõ hÖn vŠ viŒc ÇiŠu hành cÖ sª th¿c phÄm,
            nên liên låc v§i ban y t‰ ÇÎa phÜÖng.

								
To top