Docstoc

Safe Cooking Temperatures, Vietnamese

Document Sample
Safe Cooking Temperatures, Vietnamese Powered By Docstoc
					                 NhiŒt ñ¶ NÃu Chín An Toàn
                     T© S¿ KiŒn
M†i th¿c phÄm v§i thành phÀn chÜa nÃu có nguÒn gÓc Ƕng vÆt - nhÜ trÙng, cá, thÎt, gia cÀm ho¥c bÃt cÙ s¿ phÓi h®p
nào cûa nh»ng thành phÀn này - phäi ÇÜ®c nÃu ljn khi m†i mÀm bŒnh nguy hi‹m ÇŠu bÎ tiêu diŒt. NhiŒt Ƕ bên
trong tÓi thi‹u Ç‹ tiêu diŒt nguÒn gây bŒnh tùy vào loåi th¿c phÄm. Nên xác ÇÎnh Ƕ chín theo bi‹u ÇÒ sau Çây Ç‹
bäo Çäm an toàn th¿c phÄm Çang nÃu cho ngÜ©i dùng. Xin nh§ sº døng nhiŒt k‰ Ço nhiŒt Ƕ bên trong cûa th¿c
phÄm trܧc khi d†n ra.
                                      3-401.11
                    Th¿c phÄm              NhiŒt Ƕ tÓi thi‹u
        Rau quä dùng æn nóng                     540C (1300F)
        ThÎt bò và heo quay, bò áp chäo, bê, cØu và thÎt thú rØng
                                       630C (1450F)
        nuôi theo ki‹u kÏ nghŒ
        TrÙng ch‰ bi‰n Ç‹ dùng ngay                  630C (1450F)
        Cá và th¿c phÄm có cá                     630C (1450F)
        ThÎt heo, k‹ cä loåi giæm bông, xông khói và tiŠm thuÓc    630C (1450F)
        TrÙng ch‰ bi‰n Ç‹ dùng sau                  680C (1550F)
        ThÎt xay ho¥c vøn, k‹ cä thÎt b¢m, thÎt heo nghiŠn, cá
                                       680C (1550F)
        chà bông, thÎt thú rØng xay, ho¥c xúc xích
        Gia cÀm và sän phÄm gia cÀm, gÒm cä phÄm vÆt nhÒi,
        thÎt nhÒi, nܧc thÎt hÀm, và món æn k‰t h®p phÄm vÆt     740C (1650F)
        sÓng và chín
        Cá nhÒi                            740C (1650F)


                        NÃu B¢ng Lò Viba    3-401.12

V§i lò viba, LuÆt Th¿c PhÄm Çòi hÕi m†i thÙc æn dÍ hÜ hÕng chÙa thÎt, gia cÀm, cá ho¥c trÙng phäi ÇÜ®c nÃu ljn
nhiŒt Ƕ tÓi thi‹u 740C (1650F), và còn phäi th¿c hiŒn theo nh»ng tiêu chuÄn sau Çây:

  1.  Khi nÃu phäi quay ho¥c khuÃy liên tøc hay gi»a chØng nh¢m bù trØ lÜ®ng nhiŒt phân tán không ÇŠu;
  2.  Che ÇÆy Ç‹ gi» låi Ƕ Äm bên trên;
  3.  NhiŒt Ƕ bên trong phäi lên ljn ít nhÃt 740C (1650F) tåi m†i nÖi cûa th¿c phÄm; và
  4.  Cho phép che ÇÆy trong hai phút sau khi nÃu Ç‹ cân b¢ng nhiŒt Ƕ.


              Thông Báo Chung vŠ Th¿c PhÄm SÓng ho¥c ChÜa Chín

N‰u cÖ sª th¿c phÄm d¿ ÇÎnh bán m¥t hàng thÎt thú sÓng ho¥c chÜa chín dܧi dång æn liŠn thì phäi báo cho ngÜ©i
dùng vŠ nh»ng nguy cÖ liên quan ljn viŒc sº døng dång thÙc æn này. H¶i NghÎ Bäo VŒ Th¿c PhÄm (Conference for
Food Protection--CFP) khuy‰n cáo dùng l©i væn nhÜ sau:

     “Th¿c phÄm có nguÒn gÓc Ƕng vÆt nhÜ thÎt bò, trÙng, cá, thÎt cØu, heo, gia cÀm ho¥c tôm cua
     sò Óc ÇÜ®c nÃu chín kÏ lÜ«ng së làm giäm nguy cÖ bŒnh tÆt lây qua th¿c phÄm. NgÜ©i có s¤n
     m¶t sÓ bŒnh có th‹ bÎ nguy hi‹m cao hÖn n‰u dùng th¿c phÄm này ª dång sÓng ho¥c chÜa
     chín. Nên tham khäo š ki‰n bác sï hay phòng khám công Ç‹ rõ hÖn”.


            ñ‹ rõ hÖn vŠ viŒc ÇiŠu hành cÖ sª th¿c phÄm,
              nên liên låc v§i ban y t‰ ÇÎa phÜÖng.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:7
posted:2/12/2010
language:
pages:1
Description: RFSC, Foreign Language Fact Sheets, Proper Cooling, Proper Handwashing, Safecooking, Three Compartment Sinks, Temperatures, Thermometer, Bosnian, Chinese Simple, Chinese Traditional, English, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Laotian, Russian, Vietnamese