; Cooling Methods, Vietnamese
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Cooling Methods, Vietnamese

VIEWS: 10 PAGES: 1

RFSC, Foreign Language Fact Sheets, Proper Cooling, Proper Handwashing, Safecooking, Three Compartment Sinks, Temperatures, Thermometer, Bosnian, Chinese Simple, Chinese Traditional, English, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Laotian, Russian, Vietnamese

More Info
 • pg 1
									               PhÜÖng Pháp Làm Lånh
                 T© S¿ KiŒn
LuÆt Th¿c PhÄm Çòi hÕi m†i loåi th¿c phÄm nÃu chín chÜa dùng ngay phäi ÇÜ®c làm lånh càng
nhanh càng tÓt Ç‹ tránh tåo ÇiŠu kiŒn cho vi khuÄn phát tri‹n. Có hai phÜÖng pháp làm lånh th¿c
phÄm dÍ hÜ hÕng: phÜÖng pháp hai giai Çoån (Üu tiên áp døng) và m¶t giai Çoån.

  •  PhÜÖng pháp hai giai Çoån làm giäm nhiŒt Ƕ bên trong th¿c phÄm nÃu chín theo hai
    bܧc. Bܧc thÙ nhÃt là làm giäm nhiŒt Ƕ tØ 540C (1300F) ljn 210C (700F) trong vòng hai
    gi© ch‰ bi‰n và tØ 210C (700F) ljn 50C (410F) ho¥c lånh hÖn trong vòng bÓn gi© sau Çó.
    T°ng th©i gian làm lånh không ÇÜ®c vÜ®t quá sáu gi©.

  •  PhÜÖng pháp m¶t giai Çoån làm giäm nhiŒt Ƕ bên trong th¿c phÄm nÃu chín tØ 540C
    (1300F) ljn 50C (410F) ho¥c lånh hÖn trong vòng bÓn gi© ch‰ bi‰n. ChÌ nên áp døng
    phÜÖng pháp này n‰u th¿c phÄm ÇÜ®c ch‰ bi‰n tØ nh»ng thành phÀn ª nhiŒt Ƕ môi
    trÜ©ng, thí dø nhÜ th¿c phÄm sÃy khô và cá ngØ Çóng h¶p.

Khi ch†n cách làm lånh th¿c phÄm dÍ hÜ hÕng, tÓt nhÃt, nên nh§ ljn nh»ng y‰u tÓ sau Çây:

  •  Kích thܧc ho¥c sÓ lÜ®ng th¿c phÄm cÀn làm lånh;
  •  T› tr†ng th¿c phÄm - nܧc cÓt nhË hÖn nܧc thÎt hÀm; và
  •  VÆt chÙa th¿c phÄm - xoong nông làm lånh th¿c phÄm nhanh hÖn xoong sâu.

ñ‹ tåo ÇiŠu kiŒn cho th¿c phÄm nÃu chín lånh låi nhanh, LuÆt Th¿c PhÄm khuy‰n døng nh»ng
phÜÖng pháp sau Çây:

  •  ñ¥t th¿c phÄm cÀn làm lånh vào xoong nông;
  •  Chia th¿c phÄm cÀn làm lånh thành nhiŠu phÀn nhÕ hÖn ho¥c mÕng hÖn;
  •  Dùng thi‰t bÎ làm lånh nhanh, ch£ng hån nhÜ ‘máy làm lånh b¢ng dòng khí’;
  •  KhuÃy th¿c phÄm cÀn làm lånh trong vÆt chÙa Ç¥t trong thùng nܧc Çá;
  •  Dùng vÆt chÙa dÍ giäi nhiŒt;
  •  Dùng nܧc Çá nhÜ m¶t thành phÀn cûa th¿c phÄm nÃu chín; ho¥c
  •  PhÓi h®p nh»ng phÜÖng pháp bên trên.

Khi làm lånh, ÇiŠu quan tr†ng nhÃt cÀn nh§ là nhiŒt Ƕ cûa m†i th¿c phÄm nÃu chín phäi giäm
ljn 50C (410F) ho¥c lånh hÖn càng nhanh càng tÓt. Và th©i gian làm lånh không ÇÜ®c vÜ®t quá
khoäng tÓi Ça cho phép ÇÓi v§i phÜÖng pháp Çã ch†n (bÓn gi© cho phÜÖng pháp m¶t giai Çoån,
ho¥c sáu gi© - hai giai Çoån). ChÌ Ç¥t th¿c phÄm nÃu chín vào tû lånh có th‹ chÜa Çû Ç‹ làm giäm
nguy cÖ phát tri‹n vi khuÄn, hÖn n»a th¿c phÄm còn Ãm ho¥c nóng có th‹ làm tæng nhiŒt Ƕ bên
trong tû và gây nguy hi‹m cho nh»ng thÙc æn khác. Th¿c phÄm làm lånh Çúng mÙc cÀn ÇÜ®c lÜu
tr» thích h®p - gói låi và ghi ngày ch‰ bi‰n. Khi dùng thành phÀn nÃu chín Ç‹ ch‰ bi‰n th¿c phÄm,
luôn phäi dùng loåi cÛ hÖn trܧc.


         ñ‹ rõ hÖn vŠ viŒc ÇiŠu hành cÖ sª th¿c phÄm,
           nên liên låc v§i ban y t‰ ÇÎa phÜÖng.

								
To top