1855-SZTK_aktivnosti by shimeiyan

VIEWS: 12 PAGES: 12

									Aktivnosti Slovenske zveze
  za tobačno kontrolo

     Slovenska zveza za tobačno kontrolo
    Kopitarjeva 2, 2000 Maribor, Slovenija

     Uradne ure/office hours: 10h - 14h
       tel.: +386 2 235-55-06
       gsm: +386 51 317-113
       fax: +386 2 250-20-31
   Redne aktivnosti SZTK:
• Svetovalno delo v pisarni SZTK za programe promocije
 zdravja in opuščanja kajenja.
• Koordinacijo z NVO, CNVOS, ENSP, EK in drţavnimi
 institucijami.
• Strokovni sestanki na CNVOS, NVO.
• Prevajanje tuje literature (ENSP, SZO, GLOBALINK,
 EPHA, UEN …) in posredovanje NVO in drţavnim
 institucijam.
• Sodelovanje z Republiškim zavodom za zaposlovanje v
 smislu prizadevanja za zaposlitev iz javnih del za
 področje: “Mreţa NVO za projekte krepitve zdravja
 prebivalstva in preventive bolezni, nastalih zaradi kajenja
 tobaka, zdravstvenega varstva”.
    Redne aktivnosti SZTK:

• Aktivnosti za uvedbo “tobačnega evra”.
• Priprava zdravstveno vzgojnih gradiv in brošur za
 opuščanje kajenja ter distribucija.
• Posodabljanje spletnih strani.
• Projekt Oksimobil.
• Tečaji opuščanja kajenja.
• Strokovni sestanki in tiskovne konference SZTK.
• Razstave (Center Evropa, Qlandia).
Sodelovanje na javnih dogodkih:
• Tiskovna konferenca ob dnevu brez
 cigarete (januar);
• Organiziranje redne letne skupščine
 SZTK( NVO, EK, Help kampanja, MZ)
• Soorganizacija mednarodne konference in
 razprave: Preventivni ukrepi za zdrav
 ţivljenjski slog – pomen opustitve kajenja
 pri preprečevanju rakavih obolenj in
 srčnoţilnih bolezni (marec)
Sodelovanje na javnih dogodkih:
• Soorganizacija strokovnega srečanja ob
 Svetovnem dnevu brez tobaka (maj)
• Festival nekajenja (maj)
• Okrogla miza za učitelje, vodstvo in razrednike
 šol, vključenih v program nekadilskih razredov
• Aktivna udeleţba na Svetovni konferenci o raku
 v Ţenevi in na delavnicah na temo preventive
 kajenja
• Udeleţba na generalni skupščini ENSP v Bruslju
 Sodelovanje na javnih dogodkih
• Okrogla miza in srečanje NVO članov
 SZTK v Mostecu
• Festival nevladnih organizacij LUPA 2008
• Udeleţba na Svetovni konferenci Zdravje
 ali tobak (Indija)
• Sejem Narava – Zdravje
• Sodelovanje na konferenci NVO v
 Mariboru
• Udeleţba na srečanju “Kdo je kdo v EU”
       Druge aktivnosti:
• Izvajanje tečajev opuščanja kajenja v podjetjih in
 delovnih organizacijah.
• Obveščanje GLOALINKA; ENSP in tujih koalicij o
 obstoju novele ZOUTI
• Udeleţitev pohoda ministrice za zdravje ob Svetovnem
 dnevu zdravja (Podnebne spremembe vplivajo na
 zdravje)
• E-cigareta: pridobitev celotnih podatkov v EU o
 pripomočku za opuščanje kajenja
• Priprava in izvedba izobraţevalne spletne ankete o
 zadovoljivem izvajanju ZOUTI
• Predstavitev spota o delu SZTK
     Druge aktivnosti:
• Postali člani UICC in FCA, čakamo na
 članstvo v EPHA;
• Vključevanje v Evropski tobačni manifest.
  Aktivnosti društva Mladi in
       tobak:

• Meritve CO, distribucija zdravstveno-
 vzgojnega materiala, svetovanje za
 opuščanje kajenja pri mladih
• Help-Line oddaje
• Projekt nekadilskih razredov
• Okrogle mize
• Stojnice (Lampijončki, Študentski
 manifest)
   Aktivnosti društva Mladi in
        tobak:
• Motivacijske izobraţevalne delavnice za mlade
• Tečaj opuščanja kajenja “Proste roke-čista
 pljuča”
• Prevajanje tuje literature, člankov, obveščanje
 društev, kjer delujejo mladi
• Udeleţbe mladih na konferencah (Help
 konferenca, Bruselj)
• Redno sodelovanje v mreţi Globalink, ENSP,
 EPHA
• Izdelava in distribucija zdravstveno-vzgojnega
 materiala (Mladi in tobak)
  Aktivnosti društva Mladi in
       tobak:
• Redni strokovni sestanki s predstavniki NVO,
 CNVOS in predstavniki drţavnih institucij
• Sodelovanje ob javnih prireditvah (Festival
 nekajenja, Študentska arena)
• Sodelovanje z agencijo Imago v oviru evropske
 kampanje Help za ţivljenj brez tobaka
• SNEŢNA KRALJICA
• Posodabljanje spletnih strani
• Izdelava TV spota: Naj vaše pravljice ne konča
 kajenje
 Aktivnosti društva Mladi in
      tobak:
• Priprava izobraţevalnega modela za
 izobraţevanje študentov zdravstvenih
 smeri (vrstniško izobraţevanje)
• Projekt: Preventiva eksperimentiranja s
 tobakom med mladimi

								
To top