povinny_dohled_dozor by shimeiyan

VIEWS: 12 PAGES: 48

									POVINNÝ DOHLED


      Michaela Veselá
    Ministerstvo vnitra ČR
 tel.: 974 832 784; dmk@mvcr.cz
    Učitelova noční můra
  Blansko
  Po hodině plavání v lednu 2004 zůstal u bazénu volný
  modrý ručník. Teprve poté začali instruktoři dítě
  postrádat. Sedmiletý Dominik byl na dně bazénu téměř
  mrtvý, zemřel v nemocnici. Instruktorka plavání Růţena
  Görnetová (58) dostala za ublíţení na zdraví
  z nedbalosti 18 měsíců podmíněně, ředitel plavecké
  školy Miroslav Holán (56) dva roky podmíněně.
  „Obţalovaní prokazatelně zanedbali své povinnosti“.
  (výrok soudu) Holán nesl vinu na tom, ţe se při hodině
  pomíchala skupina plavců s neplavci. Görnerová (sama
  má 3 děti) ruţstvu nepřepočítala. „Je mi to hrozně líto.
  Cítím morální vinu“. Holán se hájil, ţe nic nezanedbal.
        ROZSUDEK
  Blanenský soud v pondělí uložil podmíněné
  tresty za smrt sedmiletého chlapce dvěma
  pracovníkům plavecké školy v Blansku.
  Instruktorka Růžena Görnerová prý dítě
  nedostatečně hlídala, šéf plavecké školy
  Miroslav Holán podle soudu neštěstí zavinil
  špatnou organizací výcviku.
  23.5. 2005 14:21
  BLANSKO - Neštěstí se stalo v lednu, kdy se ţáci
  voděradské Základní školy účastnili plaveckého
  výcviku. Po skončení hodiny všichni z bazénu
  odešli, jen sedmiletý Dominik zůstal pod hladinou a
  nikdo si ho nevšiml. Chybějícího chlapce začaly
  shánět aţ učitelky, kdyţ si převzaly jiţ převléknuté
  děti.
  Chlapec strávil pod hladinou zhruba dvacet
  minut a po pěti dnech v nemocnici zemřel.
  Podle znaleckého posudku za bezpečnost a
  organizování plaveckého výcviku zodpovídá
  ředitel plavecké školy a na daném úseku jím
  pověřený cvičitel.
  Podle znalce byla chyba i v tom, ţe cvičitelé
  neprovedli po skončení výcviku fyzickou
  kontrolu všech dětí.
   ODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ
     ŢIVOT A ZDRAVÍ
  Odpovědnost za svůj vlastní ţivot má především kaţdý sám. To
  je třeba vštěpovat dětem od první třídy a zakotvit tuto
  jednoznačnou povinnost i do školního řádu.
  Způsobilost osob mít práva a povinnosti a to jiţ od narození,
  zakládá řada zákonných norem (např. zákon č. 40/1964 Sb.,
  Občanský zákoník).
  Poučení dětí o tom, že na sebe musí především dávat pozor
  a chovat se tak, aby si neublížily, předchází dohadům o tom,
  kdo za to může, když si ublíží.
  Obdobně musí vědět, ţe nesmí ubliţovat nikomu jinému a
  poškozovat ho nebo zkracovat na jeho právech. Následky obou
  situací totiţ ponesou také především ony.
           RODINA

  Rodičovská zodpovědnost je stanovena zákonem č.
  94/1963 Sb., o rodině. Ten stanoví, ţe rodiče mají
  ve výchově dětí rozhodující úlohu, mají být svým
  dětem příkladem a to jak svým osobním životem,
  tak i vlastním chováním.
  Po rozvodu rodičů se na výchově dětí podílejí oba
  manţelé, pokud jeden z nich nebyl zbaven
  rodičovských práv nebo na nich nebyl omezen.
  V případě, ţe se rodič provdá nebo oţení znovu,
  podílí se na výchově dětí i tento nový partner rodiče
  a to za předpokladu, ţe s dětmi ţije ve společné
  domácnosti.
  RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST

  Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině § 31
  Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a
  povinností (a) při péči o nezletilé dítě,
  zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho
  tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
   DOHLED NAD DÍTĚTEM

  Při výkonu rodičovských práv jsou rodiče
  povinni chránit zájmy svých dětí a to
  důsledně.
  Současně řídí jejich jednání a vykonávají nad
  nimi dohled odpovídající stupni jejich vývoje.
  Při výkonu těchto povinností mají právo
  uţívat přiměřené výchovné prostředky a při
  jejich pouţití nesmí dětem ublíţit.
      ZÁKON O RODINĚ

  94/1963 Sb. § 31 (2) při výkonu práv a
  povinností jsou rodiče povinni důsledně
  chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a
  vykonávat nad ním dohled odpovídající
  stupni jeho vývoje. Mají právo uţít
  přiměřených výchovných prostředků tak, aby
  nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli
  ohroţeno jeho zdraví, jeho tělesný, citový,
  rozumový a mravní vývoj
          Dítě vypadlé z okna
  30.5. 2005 09:57 - 14:13 - Aktualizováno
  Ve váţném stavu leţí v nemocnici jeden a půl roku stará holčička z Ostravy,
  která v neděli ráno vypadla z bytu ve čtvrtém patře na chodník. Podle lékařů je
  stav zraněného dítěte váţný, ale není v ohroţení ţivota.

  OSTRAVA - Olga Bogdanová z městského ředitelství Policie ČR v Ostravě řekla
  v pondělí Právu, ţe matka ihned přivolala lékařskou službu a policii.
  "Vysvětlila, ţe si pouze odskočila na toaletu. Její dcera vylezla na válendu, která
  se nacházela pod otevřeným oknem v dětském pokoji. Dítě se z okna vyklonilo
  a vypadlo na chodník," dodala Bogdanová.
  Podle policie vůbec nic nenasvědčuje tomu, ţe by matka měla být obviněna
  z nedbalostního trestného činu. "Skutečně to vypadá, ţe šlo o velmi
  nešťastnou shodu okolností. Je to slušná rodina, která událost velmi těţce
  nese," dodala Bogdanová.
  K neštěstí nedošlo v pátek, ale v neděli, opravila mluvčí ostravské policie svou
  původní informaci.
  Sanitka holčičku okamţitě po příjezdu převezla do nemocnice. "Dle sdělení
  lékaře je zranění váţné, ale dítě není v ohroţení ţivota. Policie nyní zjišťuje, zda
  ze strany rodičů nedošlo ke spáchání trestného činu z nedbalosti," dodala
  policistka.
           ŠKOLA

  Škola je povinna předcházet moţným rizikům
  ohroţujícím děti na ţivotě a zdraví. Tato rizika
  vyhledává a odstraňuje. Všechny informace, které
  dětem o těchto rizicích předává přizpůsobí jejich
  rozumovému vývoji tak, aby bylo zřejmé, ţe dítě ví,
  co se po něm ţádá.
  Škola je povinna zajistit poučení žáků a jejich
  podrobné instruování o možném ohrožení zdraví
  a bezpečnosti. Toto poučení se vztahuje na
  všechny činnosti během výchovy a vyučování. Je
  velmi uţitečné, kdyţ má škola zpracovaných
  několik vzorů poučení, která pak s dětmi podrobně
  projde před některými událostmi nebo během nich:
      KOUZLO POUČENÍ

  Na začátku školního roku
  Před prázdninami
  Před lyţařským výcvikem nebo sportovním kurzem
  Před exkurzí nebo návštěvou kulturního představení
  Před cestou hromadným dopravním prostředkem
  Při případném sporu o to, jestli byl nebo nebyl ţák
  dostatečně poučen o moţných rizicích svého
  jednání, budete snáze dokazovat, ţe poučen byl.
  Poučení musí probíhat způsobem
  srozumitelným a vhodným pro daný věk a
  rozumovou vyspělost.
     PRŮBĚH POUČENÍ

  Ţáky seznamujte s konkrétním
  nebezpečím a konkrétním způsobem, jak
  se mu vyhnout. Kaţdému z moţných
  ohroţení věnujte dostatečný čas. Příklady
  takových činností a takového chování je
  moţné pouţívat v jakémkoliv předmětu jako
  příklady modelové.
  Z instruktáţe pořiďte podrobný zápis, uveďte
  co přesně bylo jejím předmětem a tento zápis
  nechejte podepsat ţáky.
       HLAVNÍ RIZIKA

  Nebezpečí ze strany spoluţáků
  Nebezpečí ze strany neznámých lidí
  Nebezpečí ze strany známých lidí
  Pravidla bezpečného pohybu po
  komunikacích
  Zacházení s neznámými předměty
  Pravidla pohybu v tělocvičně, dílnách a jiných
  specializovaných učebnách
DOHLED během vyučování v budově
      školy
  Tato povinnost se vztahuje na veškeré činnosti
  konané v době školního vyučování nebo na všechny
  akce školou pořádané. Znamená to, ţe v této době
  jste povinováni zajištěním dozoru nad dítětem a
  to v rozsahu a formě, které nejsou dále
  specifikovány.
  To je pochopitelné, protoţe u tak široké věkové
  kategorie je nutné přihlíţet vţdy k aktuálnímu
  rozumovému a mravnímu vývoji.
  Jinou podobu má zajištění dohledu nad ţákem
  prvního ročníku základní školy a jinou nad
  sedmnáctiletým studentem.
         PŘESTÁVKY

  Dozor je konán ve škole před vyučováním, po
  vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími
  hodinami, podle potřeby při přechodu z jedné
  budovy do druhé (jídelny, druţiny), rozvrh dozoru
  stanoví ředitel
  Bezpečnost zajišťují pracovníci školy v rozsahu
  stanoveném ředitelem a to po celou dobu pobytu
  dětí v budově.
  Spornými momenty bývají obvykle pouze přestávky,
  které jsou ale z hlediska ochrany zdraví velmi
  důleţité, anebo časové úseky mezi vstupem do
  budovy a zahájením vyučování.
        Přestávky na ZŠ

  20 minut před zahájením dopoledního vyučování
  15 minut před zahájením odpoledního vyučování
  10 minut mezi jednotlivými vyučovacími hodinami
  15 minutová přestávka zpravidla po druhé vyučovací
  hodině
  nejméně 50 minut mezi dopoledním a odpoledním
  vyučováním (nejpozději po páté vyučovací hodině
  dopolední u ţáků 1.-5. ročníku a nejpozději po šesté
  hodině u ţáků vyšších ročníků)
  doba mezi poslední vyučovací hodinou a opuštěním
  budovy
       Přestávky na SŠ

  doba od příchodu do školy do zahájení
  vyučování
  zpravidla 10 minut mezi vyučovacími
  hodinami
  15-20 minut zpravidla po druhé vyučovací
  hodině
  nejméně 30 minutová polední přestávka
  doba mezi poslední vyučovací hodinou a
  opuštěním budovy
  Přestávky při odborném výcviku

  15 – 25 minut zpravidla po druhé hodině
  odborného výcviku konaného ve škole nebo
  školském zařízení
  koná-li se odborný výcvik na pracovištích
  fyzických a právnických osob, přestávky se
  shodují s přestávkami ostatních zaměstnanců
  v souladu s ustanovením zákoníku práce
     DOZOR O PŘESTÁVCE
  Jak přesně má vypadat dozor není stanoveno a je to plně
  v kompetenci ředitele školy. Ten se rozhodne podle provozních
  moţností. Obecně se dá ale říct, ţe dobré poučení a povědomí
  o tom, co má kdo kdy dělat, je účinnější, než dospělá osoba
  dozorující na každých 30 metrech plochy budovy.
  Na všech chodbách umístěte viditelně poučení o tom co dělat,
  kdyţ se něco stane. Pro koho jít, koho oslovit, co konat a
  současně jméno člověka, který má v danou chvíli pohotovost.
  Dozor konají pedagogičtí pracovníci nebo jiné zletilé osoby,
  pokud to s nimi bylo dohodnuto (poučené, písemný záznam)
  Ped. pracovníci konají dozor podle pokynů i mimo školu (jídelna,
  praxe, kurzy, exkurze, soutěţe apod.)
  PŘESUNY MEZI BUDOVAMI
  V rámci zajištění provozu školy je občas nutné, aby se ţáci
  přesouvali z jedné školní budovy do druhé. Jestliţe přesun
  probíhá v době vyučování, jakoţe obvykle probíhá, pak jste i
  během této doby povinováni dozorem. I tento dozor může
  nabývat nejrůznějších podob.
  Od přímého dohledu nad malými dětmi, které se přesouvají
  pouze v přítomnosti dospělé osoby k tomu pověřené, aţ po
  samostatný přesun středoškoláků. V takovém případě je opět
  ţádoucí přesné a jasné poučení ve smyslu, ţe je nutné během
  tohoto přesunu zachovávat daná pravidla, která studenta ochrání
  před neţádoucími následky.
  V případě dokazování, že jste povinný dozor nezanedbali, by
  vždy bylo přihlíženo k rozumové a mravní vyspělosti dítěte.
     NÁVŠTĚVA LÉKAŘE

  Ţák, který hodlá opustit školní budovu dříve,
  neţ po skončení vyučování, bývá dalším
  zdrojem nejasností.
  Na základní škole je tento problém obvykle
  ošetřen tak, ţe děti na druhém stupni bývají
  pouštěny např. k lékaři samostatně, děti na
  prvním stupni jsou vţdy předány dospělé
  osobě.
  Na střední škole bývají ţáci pouštěni
  samostatně.
  Předpoklady pro samostatný odchod
         ze školy
  Školním řádem máte tuto situaci jasně upravenou
  Zákonný zástupce dítěte mladšího 18 let vám hodnověrným
  způsobem sdělil proč se dítě nezúčastní celé výuky
  Současně vám sdělí, jakým způsobem se dítě ze školy přesune
  a kam
  Toto sdělení máte dostatečně zadokumentované pro případ,
  kdyby došlo k dokazování zanedbání (resp. nezanedbání)
  povinného dohledu
  Jde o takové dítě, u kterého jeho mravní a rozumová vyspělost
  je zárukou toho, že se na určené místo dostaví určeným
  způsobem
  V případě sporu školy a zákonného zástupce o to, jestli je nebo
  není konkrétní dítě dostatečně vyspělé, trvejte na tom, ţe není
Dohoda se zákonným zástupcem

  O způsobu provedení celé akce je nutné se domluvit
  se zákonným zástupcem. V písemném sdělení,
  které vám doručí, by mělo být jasně uvedeno kdy
  dítě odejde, kam půjde a jak se tam dostane.
  Je to daleko průkaznější a cennější, neţ sdělení, ţe
  půjde po druhé hodině k zubaři a rodič za něj
  přebírá odpovědnost.
  To je sdělení značně neurčité, nic neznamenající a
  zavazující se k něčemu, k čemu ho stejně zavazuje
  zákon. Více v kapitole Odpovědnost za děti.
   Předávání dohledu mezi rodinou a
         školou
  Rodina i školy mají ve vztahu k nezletilým dětem celou řadu
  povinností a vyplývajících odpovědností.
  Pokud jsou si obě strany vědomé toho, kde začíná jejich
  odpovědnost a kde také končí, je všechno v pořádku. Není ani
  příliš sloţité si tyto hranice vyjasnit.
  Problém nastává ovšem tehdy, kdyţ se výkon jednoho práva
  nebo povinnosti protne s výkonem jiného práva nebo povinnosti.
  Předávání si zodpovědnosti pomocí písemného sdělení
  s obligátní větou totiţ problém nijak neřeší a školu z povinnosti
  povinného dohledu ani příliš nevyvazuje. V těchto případech je
  absolutně nutné vyjasnit si s rodiči co přesně chtějí a ošetřit to
  tak, aby to mělo právní váhu pro obě strany.
            PŘÍKLAD
  Třída jde na exkurzi a místem ukončení akce je určena škola.
  Exkurze se konala v jiném městě a jeden z ţáků v tomto městě
  shodou okolností bydlí. Rodiče požádají školu, aby se jejich
  dítě nemuselo vracet s celou třídou zpět ke škole a potom
  tutéž cestu znovu absolvovat domů. V dopise (telefonu, při
  osobním jednání) uvedou, ţe by si přáli, aby jejich syn mohl
  ukončit vyučování v okamţiku skončení exkurze. Místo
  obvyklého papírku s uvedením, ţe za něj rodiče přebírají v té
  době zodpovědnost, pouţijte raději text s přesným sdělením jak
  se dítě domů dopraví, anebo tomuto dítěti zapište do ţákovské
  kníţky rovnou, ţe akce končí na poţádání zákonného zástupce
  před galerií ve 13.00. Není nutné, aby všechny děti měly
  v ţákovské kníţce stejný zápis.
      MIMOŠKOLNÍ AKCE
  Při akcích konaných mimo místo, kde se vzdělávání obvykle
  uskutečňuje, zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví ţáků ti, které
  tím škola pověří. Mohou to být pedagogičtí i nepedagogičtí
  zaměstnanci, ale musí být dodržena minimálně tato pravidla:
  Nejméně jeden ze zaměstnanců zajišťujících bezpečnost je
  pedagogickým pracovníkem školy
  Zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem školy musí
  být zletilý a způsobilý k právním úkonům
  Při akcích konaných mimo budovu školy nebo místo, kde se
  vzdělávání obvykle uskutečňuje, nesmí na jednu osobu
  zajišťující bezpečnost připadnout více, než 25 žáků. Výjimku
  může stanovit ředitel školy s ohledem na náročnost akce.
            PŘÍKLAD
  Na ozdravnou akci jede se ţáky kromě pedagogického dozoru i
  externí zaměstnanec, kterého škola zaměstná na dohodu o
  provedení práce a jeden z rodičů. Rodič jede dobrovolně a za
  práci nebude odměněn. Přesto i s ním škola musí uzavřít
  formální dohodu o tom, co se od něj během akce očekává,
  jakým způsobem a v jakém rozsahu má zajišťovat bezpečnost a
  zdraví ţáků.
  Obvykle mu bude z prostředků určených na akci hrazeno
  ubytování a stravování, coţ je obdobné plnění, jako finanční
  odměna. I to je nutné v dohodě uvést. Tento dobrovolník musí
  být poučen o tom, co z jeho role vyplývá, včetně nebezpečí, ţe
  můţe být stíhán pro zanedbání povinného dozoru.
   EXKURZE, VÝSTAVA, KINO

  Při akcích, které se konají mimo školu nebo
  místo, kde se vzdělávání obvykle
  uskutečňuje, může být místem srazu škola
  i jiné místo, které jste předem určili.
  Vyučování začíná na tomto předem určeném
  místě a bezpečnost a ochranu zdraví
  zajišťujete 15 minut před určeným časem
  zahájení a v průběhu celé akce aţ do
  okamţiku jejího ukončení.
           PŘÍKLAD

  Šestá třída jde s učitelem na výstavu. Učitel dva dny
  předem oznámil tuto akci rodičům dětí zápisem do
  ţákovských kníţek a dětem zápisem na tabuli a
  ústním sdělením. Jako místo zahájení akce uvedl
  prostor před pokladnami muzea a čas zahájení
  8.00. Čas ukončení akce uvedl jako 12.00 a místo
  ukončení opět prostor před pokladnami. V uvedený
  den je na určeném místě nejpozději v 7:45 a od této
  chvíle zajišťuje bezpečnost dětí aţ do určených
  12:00.
  DORUČENÍ SDĚLENÍ RODIČŮM

  Častým problémem bývá, ţe rodiče v ţákovské kníţce
  vyrozumíte, ale oni nestvrdí podpisem, ţe vyrozumění
  četli. Jak v takovém případě postupovat?
  Ve školním řádu jasně stanovte jakým způsobem a
  kdy škola vyrozumí zákonného zástupce o
  změnách v obvyklém reţimu a kdy považuje škola
  sdělení za doručené. Na třídních schůzkách na
  začátku školního roku to zdůrazněte a na kaţdých
  dalších zopakujte.
  Jestliţe se rodič pod sdělení podepíše, nemusí to
  nutně znamenat, ţe ho četl a akceptuje. Jestliže se
  pod něj nepodepíše, nemusí to nutně znamenat, že
  nečetl a neakceptuje.
        PAMATUJTE

  Akce může začínat srazem u školy i srazem na
  jiném předem určeném místě
  Bezpečnost zajišťujete jiţ 15 minut před časem
  zahájení akce
  Akce může končit příchodem ke škole, ale i
  přímo v místě jejího konání
  Zákonným zástupcům ţáka oznámíte místo a čas
  zahájení i skončení akce nejméně den předem
  Způsob, jakým uvedené skutečnosti oznamujete
  přesně popište ve školním řádu
      VÝLET O VÍKENDU

  Vypraví-li se pedagogický pracovník školy s dětmi o
  víkendu na výlet a tuto práci nemá nařízenou
  zaměstnavatelem jako přesčasovou ani na tuto
  dobu nemá uzavřenou dohodu o provedení práce,
  vystupuje v tomto čase jako jakákoliv jiná
  fyzická osoba.
  Je ve stejném postavení, jako by se s dětmi vypravil
  na víkend například vedoucího rybářského krouţku.
  Je na rodičích, jak se dohodnou s přítomnou
  dospělou osobou na zajištění bezpečnosti a dozoru.
   SOUTĚŢE A PŘEHLÍDKY

  Bezpečnost a ochranu zdraví ţáků po dobu
  dopravy na soutěţ a ze soutěţe zajišťuje
  vysílající škola, pokud se se zákonným
  zástupcem nedohodne jinak.
  V průběhu soutěţe zajišťuje bezpečnost a
  ochranu zdraví ţáků organizátor soutěţe.
  Povinnosti školy v oblasti bezpečnosti
      a ochrany zdraví ţáků
  § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školského
  zákona
  § 1-3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
  vzdělávání a některých náleţitostech plnění
  povinné školní docházky
  § 7 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách
  organizace a financování soutěţí a přehlídek
  v zájmovém vzdělávání
   Zanedbání povinného dohledu
  200/1990 Sb.
  § 28 (1) Přestupku se dopustí ten, kdo (c) ponechá nezletilé dítě bez
  náleţitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti... A tím jej
  vystaví nebezpečí váţné újmy na zdraví, (d) ponechá nezletilé dítě bez
  náleţitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti...., a v
  důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím
  majetku nikoli nepatrnou
  (2) Za přestupek podle (c-g) lze uloţit pokutu do 10 000 Kč
  140/1961 Sb.
  § 217 Ohroţování výchovy mládeţe
  (1) Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší neţ osmnáct let nebezpečí
  zpustnutí tím, ţe (a) svádí ji k zahálčivému nebo nemravnému ţivotu, (b)
  umoţní ji vést zahálčivý nebo nemravný ţivot, nebo (c) závaţným
  způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší neţ osmnáct let
  bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta
   Ublíţení na zdraví - ÚSP
  ÚSP Sulická žalují manţelé Stiborovi, ţe personál zlámal nohy
  jejich 13 letému synovi Vojtěchovi.

  Dvě pracovnice byly obţalovány za ublíţení na zdraví (SZ).
  Neuhlídaly 26 letého mentálně postiţeného Ondřeje, který jezdil
  domů jen na víkendy. V roce 2001 odjel do rekreačního areálu ve
  Větrově v Jizerských horách. Ztratil se při návratu z vycházky.
  Sestry to věděly, odvedly ostatní děti na oběd a z jídelny se
  jedna z nich vrátila Ondřeje hledat. Nenašla ho a ani jiní
  zaměstnanci. Po čtyřech hodinách kontaktovali P ČR. Policie
  našla Ondřeje druhý den mrtvého na břehu potoka. Zřejmě
  vyčerpáním padnul a usnul, převrátil se a nalokal se vody.
  „Péče je u nás výborná. Případy Ondry a Vojty se nedají
  slučovat. Práce s postiţenými je riziková a v kaţdém ústavu se
  něco stane.“ (ředitelka Eva Kostelná)
   Zanedbání povinného dohledu
  140/1961 Sb.
  § 223 Kdo jinému z nedbalosti ublíţí na zdraví tím, ţe poruší
  důleţitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání,
  postavení..., bude potrestán odnětím svobody aţ na jeden rok
  nebo zákazem činnosti
  § 224 (1) kdo jinému z nedbalosti způsobí těţkou újmu na
  zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě
  léta nebo zákazem činnosti. 2) Odnětím svobody na šest
  měsíců aţ pět let nebo peněţitým trestem bude pachatel
  potrestán, spáchá-li čin uvedený v (1) proto, ţe porušil
  důleţitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání,
  postavení...
         Popálené dítě v MŠ
  27.6. 2005 10:25
  Policie v pondělí obvinila ředitelku mateřské školy v Korycanské ulici
  v Praze 8 a dvě učitelky z nedbalostního ublíţení na zdraví. Podle ní
  nesou hlavní vinu na dubnovém popálení šestileté holčičky při
  "pálení čarodějnic".
  PRAHA - Podle mluvčí záchranné sluţby Simony Cigánkové utrpělo
  dítě v dubnu popáleniny druhého aţ třetího stupně na třiceti
  procentech těla. Skončilo ve vinohradské nemocnici.
  "Zasaţena byla záda, hýţdě, břicho a obličej. Je to středně těţké
  zranění, především u obličeje by se to mohlo zhojit bez následků,"
  řekla tehdy Novinkám Cigánková.
  Učitelky si podle svědků se svými svěřenci hrály na upalování
  čarodějnic a otevřený oheň se tak dostal i do rukou nejmenších dětí.
  Kvůli tomu pak vzplály šaty jedné holčičky.
           ROZSUDKY
  Dvě učitelky a ředitelka mateřské školky v Praze 8
  byly v pondělí potrestány v souvislosti s popálením
  šestileté dívky. Holčička utrpěla v dubnu 2005 při hře
  přímo ve třídě mateřské školy v Koryčanské ulici
  popáleniny na čtvrtině těla. Obvodní soud pro Prahu
  8 všem třem ženám udělil podmíněné tresty za
  nedbalostní ublížení na zdraví.
  § 223 Kdo jinému z nedbalosti ublíţí na zdraví tím, ţe poruší
  důleţitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání,
  postavení..., bude potrestán odnětím svobody aţ na jeden rok nebo
  zákazem činnosti
  3.4. 2006 13:27
  PRAHA - Mají navíc společně uhradit škodu Vojenské
  zdravotní pojišťovně, která za několikatýdenní léčbu
  malé holčičky zaplatila.
  Neštěstí se stalo loni 26. dubna při hře v budově školky.
  Děti si hrály na čarodějnice a na šestileté Sáře vzplála
  od svíček paruka vyrobená z vysoce hořlavé koudele.
  Učitelé i přítomní rodiče se sice dívku okamţitě snaţili
  uhasit, přesto utrpěla popáleniny druhého aţ třetího
  stupně na 26 procentech těla.
  Lékaři jí museli transplantovat kůţi na části obličeje,
  krku, obou uších, pravém boku, zádech, hýţdích a obou
  rukou. Podle dívčina otce bude mít trvalé následky.
  Proti trestnímu stíhání tří ţen se postavila řada rodičů
  dětí, které učitelky v mateřské škole vedly. Svou podporu
  obviněným vyjádřilo několik z nich podepsaným
  dopisem, v němţ popisují profesionální přístup
  pedagogického sboru ve školce. Událost se podle nich
  stala nešťastnou náhodou, kterou následně zkreslil tisk.
  Dopis zaslali policii.
VNZIK ŠKODY NA ZDRAVÍ NEBO
     MAJETKU
  Veškerá ošetření okamţiků, kdy si škola a rodina
  vzájemně předávají zodpovědnost za konkrétní dítě,
  jsou uţitečná aţ v případě, ţe se NĚCO stane.
  Většina případů je ovšem naštěstí banálních, o nic
  nejde, nic se nestane a nic se neděje. V případě, ţe
  se ale přihodí cokoliv, kde je na jedné straně
  poškozený a na druhé straně viník a poškozený
  ţádá na viníkovi náhradu škody, můţe v případu
  hrát významnou roli skutečnost, jestli bude nebo
  nebude viník uznán zodpovědným za tento svůj
  čin.
    ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
    ZPŮSOBENÉ NEZLETILCI
  Nezletilý odpovídá za škody, které způsobí, ale
  pouze tehdy, jestliţe byl schopen nahlédnout, jaké
  důsledky můţe jeho chování mít
  Jestliţe se prokáţe, ţe schopen byl, odpovídá
  spolu s ním za škodu i ten, kdo byl v té době
  povinen vykonávat nad ním dohled
  Jestliţe se prokáţe, ţe toho schopen nebyl,
  odpovídá za škodu výhradně ten, kdo měl v té době
  nad ním dohled
  Ten, kdo vykonával dohled se odpovědnosti
  může zprostit jedině tehdy, když se mu podaří
  prokázat, že náležitý dohled nezanedbal
     DŮKAZNÍ BŘEMENO

  Prokazování, ţe jste dohled nezanedbali, je tedy na
  vaší straně. Ten, kterému byla škoda způsobena,
  nemusí prokazovat, že to bylo tím, že jste
  zanedbali dohled.
  Nezletilý, který škodu způsobil také nemusí
  prokazovat, ţe jste dohled zanedbali.Stačí, kdyţ na
  to poukáţí a vyplývá z podstaty věci, ţe důkazní
  břemeno je na vaší straně.
  Tyto případy jsou prubířským kamenem vaší
  připravenosti, kvality vašich poučení a účinnosti
  tréninků a cvičení, během nichţ tato poučení
  převádíte do ţivé praxe.
   ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
  40/1964 Sb. OZ
  §420 (1) Kaţdý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením
  právní povinnosti, (3) odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáţe,
  ţe škodu nezavinil
  §422 Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou
  posoudit následky svého jednání
  (1) Nezletilý...odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen
  ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně a
  nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen vykonávat nad
  ním dohled. Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro nezletilost..
  schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky,
  odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat nad ním
  dohled.
  (2) Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti,
  jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal
     NÁLEŢITÝ DOHLED

  Náleţitým dohledem není moţné rozumět takový
  dohled, který by byl za normálních okolností
  vykonáván osobami povinnými dohledem stále,
  nepřetrţitě a bezprostředně (na kaţdém kroku),
  neboť v takovém případě by byla zákonem
  předpokládaná moţnost zproštění odpovědnosti
  těchto osob prakticky vyloučena. Při úvaze o tom,
  zda osoby dohledem povinné nezanedbávaly
  náleţitý dohled, je nutno vzít zřetel i na některé
  okolnosti týkající se osoby podléhající dohledu (věk,
  povahové vlastnosti a celkové chování nezletilého)
           PŘÍKLAD

  Třída páťáků jde s učitelkou navštívit festival Mezi
  ploty. Jdou spořádaně ve dvojstupu,jsou poučené.
  Najednou jedno dítě vybočí z útvaru, vezme kámen
  a hodí ho na zaparkované vozidlo. Tomu rozbije
  čelní sklo. Učitelka pospíchá a proto zanechá za
  stěračem vzkaz. Majitelů vozidla se ozve a ţádá
  náhradu škody na povinném. Rodiče se brání, ţe v
  danou dobu nebyli povinováni dohledem. Učitelce
  se nepodařilo prokázat, ţe náleţitý dohled
  nezanedbala a vzniklou škodu uhradila.
    Neopatrnost –péče prarodičů
  25.6. 2005 20:43
  V kritickém stavu byl převezen v sobotu odpoledne leteckou
  záchrannou sluţbou na emergency fakutní nemocnice v Plzni malý
  chlapec, na kterého odpoledne spadl na řetězu uvázaný motor.
  Dítěti způsobil zlomeninu lebky.
  AŠ - "Na chlapce spadl u dědy v Krásné u Aše motor zavěšený na
  řetězech," informoval mluvčí plzeňské záchranné sluţby. V kritickém
  stavu byl hoch s frakturou lebky vrtulníkem převezen do plzeňské
  nemocnice.
  Příčina nehody bude předmětem policejního šetření. "Chlapec byl
  operován a v současné době leţí na jednotce intenzivní péče," uvedl
  pouze administrátor plzeňské nemocnice Zdeněk Pávl, podle kterého
  další informace lékaři k případu zatím nepodali.
  V neděli lékaři informovali, ţe chlapec je po neurochirurgické operaci ve
  stabilizovaném stavu a zůstává v péči lékařů plzeňské fakultní
  nemocnice. Podle původních informací šlo o tříleté dítě, policejní mluvčí
  dnes upřesnila, ţe chlapci je pět let.

								
To top