Docstoc

naringsplan

Document Sample
naringsplan Powered By Docstoc
					Strategisk næringsplan
     for
  Hamar og Stange
  med perspektiver for de neste 10 år.
 Hamar kommune        Stange kommune
          2004
Nøkkelfaktorer for utvikling av
  Hamar og regionen

 •  Bostedsbasert næringsutvikling
 •  Regional identitet
 •  Hamar: Fra stor småby til liten storby
 •  Utviklingspreget image!
 •  Fornyelse i næringslivet
 •  Etablererkultur
Et funksjonelt byområde
Hamar som funksjonelt by-område
    Strategier for utvikling:
      ’de sju pilarer’

1)  Økt befolknings- og næringslivsvekst
2)  Hurtigere kommunikasjoner mot hovedstaden
3)  Hamar: Utvikling mot Innlandshovedstaden
4)  Hamar: Urbanisering og fortetting
5)  Næringsklynger og etablererkultur
6)  Hamar: utdanningssenter, studentby, ungdomsby
7) Regionen: dynamisk, ungt og utadrettet image!
         Strategi 1:
Økt befolknings- og næringslivsvekst
gjennom innflytting fra Oslo-området


  Prosjekter:
  1. Hamarregionen som det gode bosted
  2. ’Kreativ boligplanlegging’
  3. Markedsføring!
Strategi 1                    Prosjekt 1.1
 Hamarregionen som det gode bosted
 Prosjektmål:
 Vi skal gjøre Hamarregionen til det beste bo-området i
   Innlandet
 Innhold:
  Kommunene skal ta vare på og videreutvikle eksisterende
   bomiljøer (trygghet/barnevennlighet, tilgjengelighet,
   arbeidsreiser, senterstruktur)
  Kommunene skal sørge for full barnehagedekning og en
   mest mulig hensiktsmessig skolestruktur.
  Offentlige tjenester skal være brukertilpasset og rimelige.
  Nye innbyggere skal føle seg velkommen gjennom et godt
   mottak og oppfølging fra ansvarlige organer.
  Kulturtilbud med lokal og nasjonal dimensjon.
Strategi 1                         Prosjekt 1.2
       ’Kreativ boligplanlegging’

   Prosjektmål:
   Et variert og godt boligtilbud som inkluderer viktige grupper for
   næringsutviklingen: barnefamilier, innflyttere og pendlere.
   Innhold:
   Et større mangfold! Boligplanleggingen må ta utgangspunkt i de
   boligsøkendes ulike behov: eneboliger vs. ’tett/lav’ og blokk, landlig vs.
   urban beliggenhet.
   Mjøsa er regionens mest kjente attraksjon – også m.h.t.
   boliglokalisering! Hva gjør vi i forhold til det?
   Boligtilbudet bør inkludere leieboliger, bl. a. som
   overgangsløsning, for yngre grupper og tilflyttere.
   Kombinere nærhet til arbeidsplass/kommunikasjoner og nærhet til
   friluftsliv, kultur- og møteplasser.
Strategi 1                       Prosjekt 1.3
   Markedsføring av Hamarregionen
      for økt tilflytting.
Prosjektmål:
 En radikal bedring i kjennskapen til Hamarregionen som bo-område og
  Hamar som by.
 Økt befolkningsvekst i regionen til minst 500 mennesker (0,6%) pr år
 Hamarregionen bør ha full arbeidsplassdekning.

Innhold:
 Systematisk bygging av byens og regionens profil som merkevare.
 Videreutvikle samarbeidet mellom kommunene, næringsliv og
  institusjoner om finansiering og deltagelse i markedsføringen.
 Bygge nettverk med nasjonale institusjoner ifm offentlig
  omlokalisering – og vår egen evne til å håndtere det.
 Offensiv og synlig profilering på nasjonale arenaer og i media.
 Prosjektforslag       Prosjekteier/      Gjennomføring (G)
  Strategi 1:         -ansvar        – finansiering (F):

Prosjekt 1.1
Hamarregionen som    Kommunene, regionrådet    G: Kontinuerlig (fylkes-
det gode bosted                    (region)plan,
                           kommuneplaner.
                           F: Over de årlige
                           budsjetter.

Prosjekt 1.2
’Kreativ        Kommunene i samarbeid med   G: Kommunene
boligplanlegging’    boligentreprenører,      F: Årlige budsjetter,
            Husbanken og KRD       Husbanken,
                           fylkeskommunen/KRD

Prosjekt 1.3
Markedsføring av    Regionrådet i samarbeid med  G: Kommunene
Hamarregionen for økt  fylkeskommunen og       v/næringsavd.
tilflytting       næringslivet         F: Kommunene,
                           fylkeskommunen
       Strategi 2:
Hurtigere kommunikasjoner mot
 hovedstaden og Gardermoen

 Prosjekter:
 1. Utbygging av E 6 mellom Gardermoen og
   Mjøsbrua.
 2. Påvirke den nasjonale prioriteringen av
   jernbanen – med sikte på fremtidig
   utbygging av Dovrebanen.
Strategi 2                     Prosjekt 2.1
 Utbygging av E 6 til firefelts motorveg
  mellom Gardermoen og Mjøsbrua.

    Prosjektmål:
    Å få realisert utbygging av E 6 til firefelts veg på
    strekningen fra Gardermoen til Mjøsbrua snarest mulig.

    Innhold:
    Prioritering av denne parsell av E 6 i Nasjonal
    transportplan (NTP) 2006-2015.
    Skape allianser med regioner med samme felles interesse
    (Øvre Romerike, Oppland, Møre og
    Romsdal, trøndelagsfylkene).
Strategi 2                      Prosjekt 2.2
Påvirke den nasjonale prioritering av jernbanen -
med sikte på fremtidig utbygging av Dovrebanen
Prosjektmål:
Med prioritet etter E 6, utbygging av Dovrebanen til dobbeltspor
på parsellen Eidsvoll – Lillehammer.
Innhold:
Systematisk bearbeiding av bevilgende myndigheter for økt
satsing på jernbanen.
Gradvis opprusting av Dovrebanen m h t frekvens og hastighet
bl a ved flere krysningsspor, bedre materiell, bedre service, økt
sikkerhet m m (Nasjonal transportplan).
Ivareta Hamars rolle som jernbaneby ved bl a tilrettelegger- og
vertskapsrollen overfor Jernbaneverket.
Prosjektforslag       Prosjekteier/      Gjennomføring (G)
 Strategi 2:         -ansvar        – finansiering (F):


Prosjekt 2.1
Utbygging av E 6 til  Regionrådet i samarbeid med  G: Regionrådet i
firefelts motorveg   Statens Vegvesen       samarbeid med
                           næringslivet
                           F: Regionrådet,
                           næringslivetProsjekt 2.2
Påvirke        Regionrådet i samarbeid med  G: Regionrådet
prioriteringen av   aktuelle fylkeskommuner,   F: Regionrådet
jernbanen i Nasjonal  næringsliv
Transportplan
         Strategi 3:
    Hamar: utvikling mot
Innlandshovedstad og regionsenter


 Prosjekter:
 1. Regionrådets prosjekt Innlandshovedstaden
 2. Bygge en bedre regional identitet
 3. Hamar som et administrativt sentrum for
   Innlandet.
Strategi 3                         Prosjekt 3.1
    Prosjekt Innlandshovedstaden

   Prosjektmål:
   Struktur og omfang for det fremtidige regionale forvaltningsnivået i
   Innlandet vil bli endret i forhold til dagens fylker. Hamar har gode
   forutsetninger for å bli hovedstaden i Innlandet.
   Innhold:
   Regionen profileres og synliggjøres tydelig regionalt og nasjonalt; mål
   og visjoner nedfelles blant næringsliv, offentlige organer, organisasjoner
   og befolkning.
   Kommunene utvikler en felles og helhetlig planlegging og
   arbeidsdeling.
   Det utvikles miljøer og tilbud som er viktig for en ’hovedstad’.
   Kommuner og private aktører blir enige om strategi og arbeidsdeling.
Strategi 3                        Prosjekt 3.2
       Bygge regional identitet

  Prosjektmål:
  Hamarregionens kommuner, fylkeskommunen og private aktører må
  arbeide etter felles mål for regionens utvikling.
  Innhold:
  Felles organer for næringsutvikling inkl landbruk og på andre områder
  hvor kommunegrensene teller mindre.
  Samlet kommunal innsats for reiselivets organisering.
  Vektlegge felles holdninger til regionens ulike kvaliteter m h t
  bosetting, næringsutvikling, kulturtilbud m m i profilering og
  markedsføring.
  Søke felleskommunale løsninger som balanserer brukerinteressen i
  forhold til optimale kommunaløkonomiske løsninger (f eks i bolig- og
  servicelokalisering, dimensjonering m m).
 Strategi 3                          Prosjekt 3.3
   Aktiv markedsføring av regionen for
    tilflytting av statlig o.a. offentlig
          virksomhet
Prosjektmål:
Styrke og videreføre Hamar og regionen som lokaliseringssted for
regionalt og nasjonalt rettet administrativ virksomhet, offentlig og privat,
og bli ledende i Innlandet på dette.

Innhold:
Videreføre fokus på utflytting av statlig virksomhet fra Oslo, basert på
regionens komparative fortrinn.
Skjerpe rollen som vertskommuner for private aktørers
regionsenterfunksjoner og tiltrekke seg nye.
Bygge allianser med andre regioner, i Innlandet og utenfor, med sikte på
læring, erfaringsutveksling, samarbeid.
 Prosjektforslag      Prosjekteier/    Gjennomføring (G)
  Strategi 3:        -ansvar      – finansiering (F):
Prosjekt 3.1
Innlandshovedstaden  Regionrådet,        G: Regionrådet i
           Hamar kommune       samarbeid med
                         kommunene
                         F: Regionrådet,
                         kommunene, næringslivet

Prosjekt 3.2
Bygge regional    Regionrådet og kommunene  G: Regionrådet,
identitet                    kommunene
                         F: Regionrådet,
                         kommunene


Prosjekt 3.3
Markedsføring for   Regionrådet, kommunene   G: Næringsavd. i
tilflytting av off.               samarbeid med reg.råd og
virksomhet                    fylkeskommunen
                         F: Regionråd, kommuner,
                         fylkeskommunen
      Strategi 4:
Hamar: urbanisering og
 fortetting av sentrum

Prosjekter:
1. En ’strandsoneplan’ for sentrum/bykjernen.
2. Handelsbyen Hamar
3. Festival/kultur/reiseliv i Hamar
Strategi 4                     Prosjekt 4.1
   En ’strandsoneplan for sentrum’

Prosjektmål:
Med utgangspunkt i Hamar by som regionsenter, vurdere
sentrums funksjonalitet for kultur, reiseliv og opplevelse i
forhold til nødvendige løsninger for bosetting, transport, handel
og annen næring.

Innhold:
Vurdere plangrep og fysiske grep for å tilrettelegge forholdene
i Hamar sentrum for opplevelse innen
kultur, arkitektur, bevertning/handel, festival/arrangement m m
for regionens egen befolkning og tilreisende.
Alt innen rammen av ambisjonen Innlandshovedstaden.
Strategi 4                   Prosjekt 4.2
       Handelsbyen Hamar
   Prosjektmål:
   Utvikling og markedsføring av Handelsbyen Hamar med
   basis i et samarbeid mellom alle viktige aktører.

   Innhold:
   Vurdering av markedsutviklende tiltak der
   kommunen, gårdeiere, handelsbedriftene og representanter
   for brukere tar utgangspunkt i sine respektive roller.
   Samarbeidsprosjekt mellom varehandelen i
   sentrum, gårdeiere, de eksterne
   kjøpesentrene, kapitalvaretilbydere og kommunen om
   organisering og markedsføring.
Strategi 4                   Prosjekt 4.3
    Festival/kultur/reiseliv i Hamar
   Prosjektmål:
   En ’kommunedelplan’ for kommunens bidrag til utvikling
   av opplevelsesindustrien i byen, med vekt på planlegging,
   infrastrukturtiltak og kommunens engasjement i evt.
   næringsutviklende tiltak
   Innhold:
   Hamar sentrum som arena for sosial og
   arrangementsmessig utfoldelse.
   Nettverk for festivalarbeid.
   Avklare et mer langsiktig kommunalt (regionalt)
   engasjement i organisering av reiselivet i regionen.
 Prosjektforslag       Prosjekteier/       Gjennomføring (G)
  Strategi 4:         -ansvar         – finansiering (F):
Prosjekt 4.1
En ’strandsoneplan’  Hamar kommune          G: Hamar kommune i
for sentrum’                      samarbeid med relevante
                            sentrumsaktører
                            F: Hamar kommune


Prosjekt 4.2
Handelsbyen Hamar   Et samarbeid mellom       G: Næringslivet og øvrige
           Sentrumsforeningen,       interessenter
           handelsstanden, gårdeiere og   F: Næringslivet og
           andre aktører inkl. kommunen.  kommunen


Prosjekt 4.3
Festival/kultur/   Hamar kommune i samarbeid    G: Hamar kommune i
reiseliv i Hamar   med næringsliv og ideelle    samarbeid med org. og
           org., kulturlivets aktører m m  interessegrupper i kultur
           og regionskommunene       og reiseliv
                            F: Kommunene,
                            fylkeskommunen og
                            næringslivet.
          Strategi 5:
  Utvikling av næringsklynger og
      etablererkultur

Prosjekter:
1. Bidra til videre utvikling av bioteknologi-klynge.
2. Nettverk for utvikling av en klynge for høyteknologisk
  trevareproduksjon.
3. Opplevelsesindustri – Mjøsregionen som et regionalt
  innovasjonssystem med flere klynger.
Strategi 5                         Prosjekt 5.1
       Bidra til videre utvikling av
        bioteknologi-klynge
 Prosjektmål:
 Fylle rollen som vertskommuner og tilretteleggere for en bioteknologi-
 klynge av nasjonalt og internasjonalt format i regionen.
 Innhold:
 Sikre realiseringen av Bioteknologiens Hus (Bio Hus AS) i Hamar.
 Være fødselshjelper og trekke i nødvendige tråder for å oppnå
 samarbeid og beslutninger.
 Støttespillere til etablering av nettverk og kommunikasjon med
 regionale og sentrale beslutningsnivåer og politiske nivåer.
 Finansielle støttespillere gjennom bl. a. næringsfond til delprosjekter
 og gründerutvikling med tilknytning til klyngen.
 Knytte andre aktuelle næringer i regionen (finans-,
 juridisk/teknisk/økonomisk - rådgivning m m) til klyngen.
Strategi 5                         Prosjekt 5.2
 Nettverk for utvikling av en klynge for
 høyteknologisk trevareproduksjon - I
 Prosjektmål:
 Bedriftssamarbeid i trebearbeidende bransjer i regionen, som bidrar til
 klyngeutvikling med høyere bearbeidingsverdi, bedre lønnsomhet og
 større eksportandel ut av regionen som noen av sine resultater. Treets
 muligheter som energibærer og miljøvennlig råstoff må også
 vektlegges.

 Innhold:
 Knytte sammen industrien, tiltaksapparatet,
 finansieringsinstitusjoner og FoU-miljøer.
 Prosjektutvikling med bransjeorganisasjoner, Kunnskapsparken,
 Innovasjon Norge, treteknologiske miljøer/FoU m fl som aktører og
     (forts.)
Strategi 5                    Prosjekt 5.2
 Nettverk for utvikling av en klynge for
 høyteknologisk trevareproduksjon - II

 Innhold forts.:
 samarbeidspartnere.
 Fokus på profilerende bygg i tre/arkitektur som er skapt i
 regionen (OL-anlegg, musemslåven, bruer, Rena Leir
 m.m.) – utvikle en arena for arkitektur/byggekunst-
 symposier.
 Offentlige bygg som foregangsprosjekter i bruk av tre,
 gjerne kombinert med avansert teknologi og arkitektur.
 Bioenergien som satsingsområde (jfr. landbruksplanen).
Strategi 5                         Prosjekt 5.3
 Opplevelsesindustri – Mjøsregionen
som regionalt innovasjonssystem med
     flere klynger - I
 Prosjektmål:
 Utvikle et samarbeid med karakter av regionalt innovasjonssystem
 mellom bedrifter, høgskolemiljøene, kunnskapsparkene, nasjonale
 aktører m. fl. med utgangspunkt i de deler av opplevelses-/kultur-
 industrien der det kan påvises særlige fortrinn i Mjøsregionen.

 Innhold:
 Kommunene som pådrivere for utradisjonelt bedrifts- og
 høgskolesamarbeid (mjøsregionalt perspektiv).
 Basis i Norsk Tipping, spill- og innholdsproduksjon, regionens
 ’kreative næringer’ (inkl kunst- og kulturprodusenter og –formidlere)
 m. fl.                           (forts.)
Strategi 5                        Prosjekt 5.3
 Opplevelsesindustri – Mjøsregionen
som regionalt innovasjonssystem med
     flere klynger - II
 (Innhold forts.)
 Tilrettelegging for entreprenørskap, gründerbistand og
 inkubatorvirksomhet.
 Tilrettelegge konferanser og regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 samarbeid innen rammen av bl.a. Interreg o.a. internasjonale fora for
 størst mulig interaksjon, vekst og utbytte.
 Vurdere næringen i kommuneplansammenheng ut fra muligheter for
 samlokalisering av sentral virksomhet og arealbruk (fritids- og
 reiselivsanlegg, kultur-/museumsbygg), samlokalisering av bedrifter
 innen opplevelsesnæringen, alternativ utnyttelse av
 landbrukseiendommer – j.f.r landbruksplanen – m.m.
  Opplevelsesindustri – hva er det,
  og har vi spesielle fortrinn?
 Omfatter mange bransjer, bl. a. media (aviser, radio, TV), grafisk, foto,
 telekommunikasjoner, IKT, spill, kunstnerisk virksomhet, forlag,
 film/video, annonser og reklame m.m.

 Innenfor o.i. er det spesielt innholdsproduksjon – framstilling av varer
 og tjenester innen o.i (framfor bl.a. ren distribusjon) som oppfattes som
 interessant.

 Østlandsforskning dokumenterer at særlig Hamarregionen og
 Lillehammerregionen har ’klynge-kimer’, spesielt innen
 mediesektoren, spill (Norsk Tipping) og annen produksjon av ’digitalt
 innhold’.
 Gjennom kunnskapsparkenes og høgskolenes engasjement er det
 naturlig å tenke mjøsregionalt i en videre klyngeutvikling.
 Prosjektforslag        Prosjekteier/      Gjennomføring (G)
  Strategi 5:          -ansvar        – finansiering (F):
Prosjekt 5.1
Utvikling av       Kunnskapsparken Hedmark i   G: Kunnskapsparken
bioteknologi-klynge   samarbeid med:         Hedmark, Høgskolen
             kommunene/næringsavd.,     F: Fylkeskommunen,
             fylkeskommunen, høgskolen   Innovasjon Norge o a off.
             og næringslivet        kilder.

Prosjekt 5.2
Nettverk for utvikling  Kommunene v/næringsavd. i   G: Næringsavd. i
av klynge for      samarbeid med næringslivet,  samarbeid med
høyteknologisk      fylkeskommunen og SND     næringslivet
trevareproduksjon                    F: Næringslivet,
                            energibransjen,
                            Innovasjon Norge,
                            fylkeskommunen
Prosjekt 5.3
Opplevelsesindustri –  Kunnskapsparkene i       G: Kunnskapsparkene,
regionalt        samarbeid med næringslivet,  næringsavd.
innovasjonssystem i   kulturbasert org.liv,     F: Fylkeskommunene,
Mjøsregionen       høgskolene, kommunene m. fl.  kommunene, Innovasjon
                            Norge
        Strategi 6:
Hamar – utdanningssenter, studentby,
      ungdomsby

   Prosjekter:
   1. Vertskommunerollen for videregående
     skoler og høgere utdanning.
   2. Universitetet i Innlandet.
Strategi 6                         Prosjekt 6.1
    Vertskommunerollen for
  videregående og høgere utdanning
 Prosjektmål:
 Regionskommunene som best mulige tilretteleggere for virksomheten i
 skole- og utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnaden.


 Innhold:
 Videreutvikle samarbeidet med skolene, skoleeierne og
 studentsamskipnaden om fysisk planlegging og tilrettelegging for drift.
 Maksimal synergi av ny videregående skole i Hamar
 Samarbeid om linjeutforming og –valg i forhold til regionens og
 næringslivets behov
 Være en foretrukket by for høgskolestudenter
Strategi 6                  Prosjekt 6.2
       Universitetet i Innlandet
Prosjektmål:
Realiseringen av Universitetet i Innlandet er et omforent
mål for Mjøsregionen.
Innhold:
Kommunene i Hamarregionen, gjennom regionrådet, må
bidra på sin måte gjennom samarbeid og partnerskap:
vertskapsrollen (jfr. prosjekt 6.1), politiske prosesser,
samarbeid med lokalt næringsliv og nødvendig
påvirkningsarbeid ut over regionen. Hamarregionen med sin
befolknings- og næringsmessige tyngde spiller her en
nøkkelrolle innen fylket.
 Prosjektforslag         Prosjekteier/      Gjennomføring (G)
  Strategi 6:           -ansvar        – finansiering (F):


Prosjekt 6.1
Vertskommunerollen    Kommunene i samarbeid med   G: Kommunene
for videregående og    fylkeskommunen,        F: Kommunene,
høgere utdanning inkl.:  høgskolestyret og private   fylkeskommunen
             aktører


”Studentbyen Hamar”    Kommune, høgskole,       F: Kommune, næringsliv m
             handelsstand og tilbydere av  fl.
             aktivitet
Prosjekt 6.2
Universitetet i      Regionrådet i samarbeid med  G: Fylkeskommunene,
Innlandet         Høgskolen, øvrige       regionrådene
             mjøsregioner,         F: Regionrådene,
             fylkeskommunene og       fylkeskommunene,
             næringslivet.         næringslivet
         Strategi 7:
Et dynamisk og utadrettet image


Nøkkelprosjekter for et bedre image:
1.1: Hamarregionen som det gode bosted
1.3: Markedsføring
3.2: Bygge en bedre regional identitet
4.3: Festival/kultur/reiseliv i Hamar
5.1-5.3: Næringsklynger og etablererkultur
6.1: Vertskommunerollen for videregående og høgere
   utdanning

				
DOCUMENT INFO