Kellervihalemm by shimeiyan

VIEWS: 2 PAGES: 75

									„Tartu – Euroopa kultuurilinn‟
  Kümne kultuuriürituse
 kommunikatsiooni analüüs
    Ülevaade uuringust

     Triin Vihalemm, PhD
      Margit Keller, PhD
 sotsiaalse kommunikatsiooni õppetool
 Turuühiskond loob tarbimiskultuuri ja
     kõnetab kodanikku tarbijana
• „Tarbimiskultuuris   luuakse  ja  väljendatakse
 võtmetähtsusega sotsiaalseid väärtusi, identiteete ja
 protsesse “tarbija” kuju kaudu (mitte näiteks
 “töölise”, “kodaniku” või “jüngri” kaudu); keskseid
 modernseid väärtusi nagu vabadus, ratsionaalsus
 ja progress teostatakse ja hinnatakse tarbijalike
 kriteeriumite kaudu (vastavalt siis valiku laius,
 hinnakalkulatsioonid ja kasvav heaolu); ning
 kultuurilist  maastikku  tunduvad  domineerivat
 kommertsiaalsed       märgid     (reklaam,
 “elustiilivalikute”  kujutamine   meedias   ning
 kinnismõtteks muutunud mure asjade muutuva
 tähenduse pärast).‟ (Ritzer, 2001: 6)
            (Kultuuri)tarbijad
• Tarbija rolli
 iseloomulikud jooned
  – enesemääratlus      • Ka osa kultuuripublikust
   passiivse vastuvõtjana,   määratleb end tarbija rolli
   eeldades ühepoolset     kaudu:
   kommunikatsiooni     • “Nad peaksid mõtlema
  – vähene loomingulisus,    sellest (üritusest ) teisiti
   eneseväljendus läbi     (---) Tuleb pakkuda
   valmisvalikute       inimestele nagu
   (”paketid”)
                 arusaadavat kasumit
  – modernistlikud       sellest, et nad siia
   väärtused (jõukus,
                 tulevad”.
   staatus), “vürtsitatud”
                    Tsitaat publikuintervjuust,
   hedonismiga (mugav,
   meeldiv elu)                   Tartu, 2005
        Uuringust üldiselt
• Kümne Tartu 2005. aasta kultuuriürituse
 analüüs
• Kõigi 10 ürituse
 kommunikatsioonimaterjalide
 ekspertanalüüs (peamiselt teksti ja
 kanalite analüüs)
• 3 ürituse publiku tagasiside uuring:
 – standardiseeritud ja standardiseerimata
  intervjuud osalejatega
• + Eesti elanike ja Tartu linna ja
 maakonna elanike telefoniküsitlus
 kultuuriüritustel osalemise kohta
         Kümne kultuuriürituse
          kommunikatsioon
• Prima Vista. Tartu kirjandusfestival
• Tartu Kevadpäevad
• Tartu Jaani Kiriku Päevad
• Tartu linna päev
• Maastikukunsti festival „Kahe Vee Vahe‟
• Puhkpillifestival „Mürtsub Pill‟
• Eclectica. Interdisciplinary Festival of Avant
 Garde Culture
• „Regiöö‟. Arhailise loomingu festival
• Orient et Occident. Rahvusvaheline Tartu
 Vanamuusika Festival
• Tartu Sügispäevad
           Publiku-uuringud
– Eesti elanike seas septembri alguses läbiviidud
 territoriaalselt ja sotsio-demograafiliselt esinduslik
 küsitlus
  • küsimused 9 Tartu kultuuriürituse kohta
    – 573 telefoniintervjuud, sh 147 Tartu ja Tartu piirkonna
     elanikku
    – läbi viis TNS/Emor
– Kolme erineva ürituse publiku-küsitlused nende
 toimumise ajal:
  • kirjandusfestival Prima Vista (mai)
  • puhkpillifestival “Mürtsub Pill” (juuli)
  • avangardifestival Eclectica (september)
    – 161 standardiseeritud intervjuud
    – 32 vabas vormis intervjuud
                            Külastusaktiivsus
   Küsimus: Kui sageli olete külastanud viimase 6 kuu jooksul
   Eestimaa eri paikades korraldatud kultuuri- ja kunstiüritusi
   (näiteks teatri-, kunsti, muusikafestivalid, kontserdid, vabaõhu-
   etendused, kultuuritemaatilised päevad)? Vastanute osakaal
   protsentides vastavas piirkonnas (=100%).
60
         51
50   47
                                    kogu Eesti
                       39
40
30                    24    22          Tartu piirkond
       21       20                20
20           17    16
                             12    11
10                                   muu Eesti
 0
    Pole ühelgi   Käisin ühel    Käisin  Käisin neljal
     käinud            kahel-kolmel või rohkemal


Tartu piirkonnas on Eesti keskmisest aktiivsem
 publik
        Tartu piirkonna eripära
• aktiivne kultuurihuviline püsipublik on olemas
 kõigis vanusrühmades (1/5)
• aktiivsemad    külastajad  pensionärid   ja
 (üli)õpilased / töötavad noored
• 30-49 a püüavad käia (vähemalt ühel käinud 91%)
• noored diferentseerunud (26% pole käinud ühelgi,
 33% käinud vähemalt kahel)
• maal ja linnas sarnane külastusaktiivsus
• pole selget seost külastusaktiivsuse ja
 sissetulekute vahel
  – kõrgem ja madalam tulutase – vähemalt ühel käinud 92%
  – keskmine tulutase (2000-3000 kr) -  -“-     85%
                         Tartu-kogemus
  90
               83
  80


  70


  60       57
     49                       kogu Eesti
  50

                             Tartu piirkond
  40
                             muu Eesti
  30          26
                  23  23
  20
                         12
                       9
  10
        4
  0


     pole kunagi   2 või enam   aasta tagasi
      käinud    aastat tagasi  või veelgi
                      hiljem


Igal teisel elanikul (kunagine) Tartu-kogemus olemas
Viimase aasta jooksul on kultuuriüritused Tartusse
  tulema (kaas)mõjutanud 12% muude regioonide
  elanikest
    Ürituste tuntus ja külastus piirkonniti
                1
                1
     "Prima Vista"             16     33
                1
                1
       "Eclectica"            16        47
                1    6
    "KaheVeeVahe"              17     37

     "Mürtsub Pill"    13
                           23     48
                2      9
     ?  "Draama"                      44         70
                2      9
Soome-Eesti tantsupidu                      47         72
                1        14
  Tartu kevadpäevad                         49            86
                1        13,5
   "Hulkur Rasmus"                           55,5           91
                  4                        69
     Hansapäevad                                69           98
              0          20     40       60       80       100  120                    muu Eesti, teadlikkus           Tartu piirkond, teadlikkus
                    muu Eesti, osalus             Tartu piirkond, osalus
                              Hansapäevad
    80
                           72
    70                 65
                 60
    60

    50
                                        kogu Eesti
    40                                   Tartu piirkond
            30                           muu Eesti
    30   26           26

    20
                         13
    10                         4
          2                          2
    0
       Ei tea sellest  Olen kuulnud, Olen külastanud Ei oska vastata
       üritusest midagi   kuid mitte
                 külastanud

• Hansapäevadest võttis osa 16% Lõuna-Eesti elanikke
• Hansapäevad tõid kodunt välja ka need, kes muidu käivad harva
 kultuuriüritustel (36% käib üritustel vaid korra poolaastas) või
 Tartus (8% publikust polnud Tartus (kultuuriüritustel) mitmeid
 aastaid käinud)
• publikul suurem Kultuuriaken.ee kasutuskogemus (21%
 kasutanud vrdl. keskm. 5%)
• publiku harjumuslik kanal ajalehereklaam (58% vrdl: 45%).
             HP publikuprofiil
• sooline proportsioon pigem      naine               49
                                       54
 meeste kasuks             mees               46
                                      51
• etnilis-keeleliselt        eestlane                   68
                                              82
 proportsionaalne,        muu rahvus         18
                                  32

 arvestades Tartu piirkonda > 5000 krooni         15,5
                               19

 (venekeelse elanikkonna  3001-5000 krooni        19
                               20
  osakaal Tartu piirkonnas on   2001-3000 krooni     15
                                24

  rahvaloenduse andmeil 18%)     > 2000 krooni     16
                               20

• passiivsem keskmine         ei öelnud tulu      25
                                26

 tulurühm (perega                   0  20   40    60    80    100

 linnakodanik) –               Hansapäevade publik    Eesti keskmine
 psühholoogiline barjäär
 (kohustus osta?)
• haarati kaasa keskealine
 elanikkond ja
 maaelanikkond
                   Orientiirid
• Tartus toimuvatest kultuuriüritustest olid enda väitel
 kuulnud/ lugenud keskmiselt..
  – ….35% Eesti elanikest (15-74a)
  – … 64% Tartu piirkonna elanikest (15-74a)
• Ise osalenud oli üritustel keskmiselt…
  – 1-2% Eesti elanikest
  – 13% ( 6%) Tartu piirkonna elanikest
• Keskmiselt iga kuues teavet saanu tuli kohale
• Mõtteline üleminek massiturundusele
  ~ 10% linlastest (~10 000 inimest) osaleb
• “avatud” ürituste puhul ligikaudu 1/3 ürituste publikust
 osaleb planeerimatult (linnaruumi mõju)
            Kaasnev sihtrühm:
         harvad v. juhukülastajad
• Sagedus: umbes kord hooajal
• Elustiil: olemas teatav harjumus minna
 oma kodulinnast /alevist välja
                            16%
 kultuurifestivalile, kontserdile,          Eesti
 etendusele                     elanikest
                           käis suvel
• Üritused: oluline pikk              ühel üritusel
                          kodulinnast/
 toimumistraditsioon,                alevist
                           väljaspool
 laiem geo-kultuuriline mõõde
  – Nt Soome-Eesti Tantsupidu, Tartu
   Kevadpäevad, Emajõe Suveteater
                              Sots.- dem. eripära:
• Kommunikatsioon: ürituste laialdasem
                              Rühmas keskmisest
 reklaam ja meediasuhted
                              kõrgem 35-49
  – keskmisest sagedamini eelistavad infot
   kultuuriürituste kohta saada raadio- ja        aastaste osakaal
   telesaadetest (59%) ja trükireklaamist (51%)     (42% vrdl 27%)
             Planeeritav sihtrühm:
             keskmised külastajad
• Sagedus: 2-3 korda hooajal
• Elustiil: lisaks traditsioonile ka           2 2 % E es ti
 meelelahutuslik-ajaviiteline              elanikes t
 orientatsioon?                     käis s uvel
                               2 -3
  – situatiivne sobivus (nt aja- ja
                             üritus el
   liikumisgraafikutega), üritustel võib olla palju
   kaudseid konkurente
• Kommunikatsioon: laialdasem reklaam
 vahetult enne üritust ja selle toimumise
                              Sots.- dem:
 ajal, ristturundus ja -kommunikatsioon
                              ei erine oluliselt Eesti
  – keskmisest sagedamini eelistavad infot
   kultuuriürituste kohta saada veebikalendritest    keskmisest (ka
   ja -reklaamidest (nt Delfi) (27%)           eestlaste / vene-
• Üritused: oluline kestvus, reklaam            keelsete suhe
  – nt Hansapäevad                    proportsionaalne)
              Püsiv sihtrühm:
            sagedased külastajad
• Sagedus: 4 korda või sagedamini         11% Eesti
 hooajal                     elanikest
                         käis suvel 4
• Elustiil: suhteliselt kõrge mobiilsus ja       või
 kultuurihuvi, avatus paljudele          rohkemal
                          üritusel
 erinevatele kanalitele
• Kommunikatsioon: oluline integreeritud
 kommunikatsioon (sõnumid mitmes eri       Sots.- dem eripära:
 kanalis), interaktiivusus, põhjalikum info    rühmas keskmisest
 (ürituse veeb)                  kõrgem eestlaste
  – keskmisest aktiivsem paljudes erinevates   (83%), 25-34 ja 50-64
   meediakanalites               aastaste (27%),
  – keskmisest sagedamini eelistavad infot    Lääne-Eesti elanike
   kultuuriürituste kohta saada ürituse enda  (26%) osakaal.
   kodulehelt (25%) ja välimeediast (24%)
                                        Infokanalid
                      0%
                           1%
väikesed reklaamtrükised (voldikud, flaierid)       8%
                                 11%
                           3%
                                       19%
                                              29%
               ajaleheartikkel             15%
                                       20%
                                 11%
                           3%
                              7%
         suured plakatid, loosungid           11%
                                10%
                                        23%
                                                           52%
                                                        48%
               raadioreklaam                        30%
                                                  38%
                                          25%
                      0%
                              9%
   muu Internetilehekülg (sh ürituse veeb)              15%
                                          24%
                                           25%
                                                       44%
                                                        46%
               ajalehereklaam                              39%
                                                           53%
                                            28%
                                 11%
           Internet (andmebaasid)               17%
                                     18%
                                                 35%
                                                            55%
                                                        48%
            raadio- või telesaade                               42%
                                                       47%
                                                      44%

                        0%     10%     20%      30%     40%     50%     60%

                                15-24  25-34    35-49   50-64    65-74
        Kanalite spetsiifika
• (Linna)ruumis märgatakse reklaame, kui need
 olnud muudes kanalites?
• pisitrükiseid võiks mitmepäevastel üritustel
 jagada kohaletulnud publikule
• trükimeediaga enam harjunud keskealine
 sihtrühm
• veebi-info osakaal suureneb, mida nooremat
 sihtrühma püüeldakse
• raadio ja tele domineerivad, eriti vanema
 sihtrühma meediaharjumustes (suulise
 suhtluse aseaine?)
             Kommunikatsioon
              püsipublikule
• Püsipubliku jaoks oluline integreeritud kommunikatsioon –
 sõnumid eri aegadel ja eri kanalite kaudu:
  – “Kuulsin raadiost reklaami, vaatasin sealt Kultuuriaknast ja
   siis tulid nähtavale need suured plakatid. Need olid just need,
   mis andsid teada ja tegid tähelepanelikumaks uudiste
   suhtes.” (Prima Vista)
  – “Aga seda ma teadsin, et raamatumess tuleb, ma jälgisin
   raadiost ja televiisorist ja lehest reklaami ja ma tulin
   spetsiaalselt siia.“(Prima Vista)
• Sõnumi sisu peaks julgustama osalema
  – “Sest see on siiski nii nagu omade sisene asi. Selleks peab
   omal juba olema huvi kirjanduse vastu.” (Eclectica)
  – “Ega see ei ole ainult nendele inimestele, kes nagunii teada
   saavad, et toimub. Eclectica võiks olla ikkagi hariv festival.
   Nagu heas mõttes, ja võiks tõmmata siia ka selliseid inimesi,
   kes nagu muidu ei tule”
            Kommunikatsioon
          “kaugemale” publikule
• Vältida kattuvusi
  – “Põhilistes ajalehtedes kultuurikülgedel kõikjal räägiti sellest
   Põhjamaade Luulefestivalist. Aga Prima Vistast ei olnud
   nagu piuksugi“
• Tutvustada ka atraktiivseid esinejaid, tegevusi
  – “Mitte, et toimub niisugune festival, vaid kes tuleb, mille
   poolest need inimesed huvitavad on konkreetselt nagu. Ja
   mida saab seal teha, mida saab seal näha?” (Prima Vista)
• Panna hea nimi
  – “Mul on tunne, et ma olen kuskil kesklinnas näinud mingeid
   reklaame. See nimi on kuidagi meeldejääv sellel üritusel.
   Aga ma arvan, et ma ei süvenenud eriti, ma lasin selle
   reklaamil silmadel üle käia ja see oli kõik.” (Prima Vista)
• Leida eristuv kommunikatsioonistiil
  – “Võib-olla sellepärast on reklaamid silmahakkavad, et nad on
   must-valged, mida paljud reklaamid tänapäeval ei ole
   “(Eclectica)
     Kommunikatsioonimaterjalide
              analüüs
• Verbaalsed, visuaalsed ja audiovisuaalsed
 tekstid – ehk kommunikatsioonimaterjalid ja
 meediakajastus, mille korraldajad ise kogusid
 ja analüüsijatele edastasid.
• Missugune on iga ürituse kommunikatiivne
 identiteet?
• Millised sõnumid? Missugune verbaalne ja
 visuaalne keel?
• Milliseid kommunikatsioonivõtteid
 kasutatakse?
• Kui ühtne on tervik?
• Kuidas kõnelevad ürituse materjalid Tartu kui
 kultuurilinna kontekstis?
     Kommunikatsioonimaterjalide
              analüüs
• Eesmärgiks oli vaadelda iga üritust
 eraldi
• Üritustevahelist võrdlust tehtud vaid
 kokkuvõtval tasandil
• Ei sünteesita publiku-uuringuid ja
 kommunikatsioonimaterjalide
 ekspertanalüüsi
• Peamine meetod rakenduslik (mitte
 rangelt teaduslik) tekstianalüüs
 (sotsiosemiootilise ja diskursusanalüüsi
 elementidega)
   Tartu kümme kultuuriüritust –
            nimedest
• Analüüsisime 10 kultuuriüritust:
 – Prima Vista. Tartu kirjandusfestival
 – Tartu Kevadpäevad
 – Tartu Jaani Kiriku Päevad
 – Tartu linna päev
 – Maastikukunsti festival „Kahe Vee Vahe‟
 – Puhkpillifestival „Mürtsub Pill‟
 – Eclectica. Interdisciplinary Festival of Avant
  Garde Culture
 – Regiöö. Arhailise loomingu festival
 – Orient et Occident. Rahvusvaheline Tartu
  Vanamuusika Festival
 – Tartu Sügispäevad
Ürituste kommunikatsiooni üldpilt
• Peaaegu kõik üritused on „bränditud‟, st nad
 kasutavad suures osas sama võttestikku oma
 idenititeedi loomiseks kui kommertsbrändidki
• Nt oma logo ja muu tunnusgraafika on olemas
 peaaegu kõigil
• Tunnuslause ehk slogan on kolmandikul
• Lisaks visuaalsele identiteedile on nii mõnelgi
 üritusel oma selged nn alabrändid ehk eraldi
 nimetustega alaüritused - nt ultib.market või
 Mürtsuvad Täistunnid
• Samas – raske on leida selgelt määratletud
 sihtrühma. Oodatakse:
  – inimesi, rahvast, publikut, osalejaid
        P K J TL M KV RÖ EC VMF SP
        V P K P P V   L
          P
Eesmärk
        x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
sõnum
Selgelt
määratletud   ?  x  ?  ?  x  ?  ?  x?  ?  x
sihtrühm
Üldnimetusest
erinev nimi   x  -  -  -  x  x  x  x  x  -
Logo
        x  x  -  x  x  x  x  x  x  x
Tunnuslause
        -  x  -  -  -  -  x  ?  -  x
Maskott
        -  x  -  -  -  -  -  -  -  x
Tunnus-
kujundus, sh
        x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
  Kommunikatsioonivahendid
• Suhteliselt suur nn below-the-line’ i osakaal
 ehk otsesemalt sihtrühmaga suhtlev ja
 laiemale avalikkusele nähtamatu
 kommunikatsioon nt koolide stendide,
 meilinglistide ja kõikvõimalike (eriala ja
 huviliste) veebide kaudu
• Trükireklaamid enamasti kuulutuste vormis
• Mõnel üritusel ka TV-reklaam (valdavalt klipid
 ETV kultuuriteadetes)
• Vohab igasugune trükimaterjal (postkaardid,
 flaierid, suured ja väiksed plakatid, voldikud,
 bukletid jne)
• Suhteliselt mitmekesised meediasuhted
 (artiklid, raadiointervjuud, teleintervjuud)
        PV K JK TL M KV Rö Ecl VM SP
         P P P P V      F
Oma
veebileht
        x  x  -  -  x  x  x  x  -  x
Trüki-
        x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
reklaam
Raadio-
reklaam
        x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
Tele-
reklaam
        x  x  -  -  -  -  -  -  x  x
Välireklaam
        x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
Väike-
        x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
trükised
Meilisuhtlus
        x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
Teated
veebides
        x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
      Tartu Kevadpäevad
     Kommunikatsioonimaterjalide
              analüüs
• „Puhka vaim välja!‟
• Terviklik, teadlikult „kultuuribrändiks‟
 arendatud, turundatud
• Mitmekesised identiteedi elemendid(sh
 maskott Villem)
• Mõningane segadus nimedega
 (Tudengipäevad vs Kevadpäevad) ja
 värvidega ja tunnuslause eri sõnastustega
• Vaimukad alaürituste nimed – Karsumm,
 Kummipaadiralli. Prototüüp-üritused
      Tartu Kevadpäevad
    Kommunikatsioonimaterjalide
             analüüs
• Mitmekesine kommunikatsioonivõttestik
 (sh telereklaam)
• Ulatuslik meediakajastus eriti
 trükimeedias – üks keskne kõneisik,
 ühte sõnumi väljatoomine
• Oht – tudengiliku spontaansuse ja
 positiivse hulluse taandumine, liigne
 professionaliseerumine (turundus ja PR)
 90
                              Publik
 80               77

 70
 60             53
         51
 50  45               46           kogu Eesti
                               Tartu piirkond
 40
                               muu Eesti
 30
 20                        14
       9
 10                      2    1
 0
    Ei tea sellest  Kuulnud, kuid mitte  Külastanud
   üritusest midagi   külastanud

• Kevadpäevade info ei jõudnud sihtrühmale “kohale”
 15-29 aastastest teadlikud 32% (keskm.53%).
• Tartu piirkonna 15-29 aastastest osales
 kevadpäevadel iga neljas (25%)
      Soovitustest üldiselt
• Kõigi soovituste puhul teatav
 lõhestumine:
 – professionaalse kommunikatsiooni ja
  kultuuriturunduse reeglid nõuavad
  ühtlustamist, süsteemsust, fikseeritust
 – samas kultuuri loov kommunikatsioon peaks
  olema innovatiivne, spontaanne,
  eksperimenteeriv
 – igal konkreetsel juhul tuleb leida tasakaal
  professionaalse süsteemsuse ja
  loomingulise põlemise vahel
      Soovitused Kevadpäevadele
• Läbimõtlemata juhuslikkuste vältimine kujunduses
• Ühtse sõnumi ja eesmärkide seadmine iga festivali eel ja
 nende kommunikatsoon nii oma materjalides kui nt
 intervjuudes
• Eeldab kõneisikute kokkuleppeid (koolitust?)
• Spontaansus ja „rikkumatus‟ meediasuhetes (vältida prof.
 PR-i ohte)
• Villemi (pilt)narratiivid igaks festivaliks
• Prototüüp-ürituste määratlus ja nende läbimõeldud
 kommunikatsioon
• Mõtlemisaine:
  – kas on vaja läbivat telereklaamide narratiivi/kontseptsiooni või
   valida ad hoc lähenemine?
  – mil määral on sihtrühmaks muu Eesti?
                           Prima Vista –
                       publiku iseloomustus
   Valdav osa publikust tuli              Ligikaudne
    plaanitult, eelinfo põhjal              publikuprofiil
70
   61
                             65% naisi, 35% mehi
60
                       52     50% alla 25a
5040
              39               85% Tartu linnast
30
      27
                 21           57% sagedane publik –
20
                          13   käinud mõnel muul
100
                              üritusel mõne nädala
   Prima Vista    Puhkpillifestival   Eclectica   eest
          Plaanitult  Möödaminnes        Kõrge rahulolu
                              üritusega
                       Prima Vista –
                infokanalite ühtlane jaotus
                          3
             Telereklaam 0
                   0
                                10
           Raadioreklaam 0     1
                              8
          Ei saanud kuskilt       3
                                        21

                                   15
           Ajalehereklaam        3
                                          25

                                          26
                Mujalt              11
                                   15
                                11
         Tartu Kultuuriaken          5
                                   15
                        2
                e-kiri 0               15
                                       22
Ajaleheartikkel, raadio- või telesaade                   20
                                             29

                                    17
       Väikesed reklaamlehed                  15
                                        21
                                         24
           Suured plakatid            8
                                        23
                                   17
        Muu interneti lehekülg         5
                                                34
                                        21
        Tuttavad, pereliikmed                              34
                                                                   81


                      0        10       20       30     40  50    60  70    80    90

                                   Eclectica        Puhkpillifestival  Prima Vista
Prima Vista logo, tunnusvärvid ja
  kujunduselemendid
            Prima Vista -
     kommunikatsioonimaterjalide
             analüüs (1)
• „Kirjandus nooreneb‟, „Lugeja küpseb!‟
• Üsna terviklik ja mitmekesine
 kommunikatsioon ja identiteet
• Konnotatiivselt rikas, potentsiaaliga nimi!
• (Kohati) elitaarne samas dialoogiline
 kommunikatsioon, soe ja natuke vallatu
• Tunnuslaused head, aga kasutus pisut
 juhuslik
• Alabrändid, prototüüp-üritused:
 utlib.market, Pargiraamatukogu, Luulebuss
 (arenguruumi on)
            Prima Vista -
     kommunikatsioonimaterjalide
             analüüs (2)
• Veeb süngevõitu koloriidis, kuid
 funktsionaalne
• Eristuv – reklaamiga linnaliinibuss!
• Mitte väga laialdane meediakajastus
 (mõistetav)
• Mõningane konkurents (mitmeski
 mõttes) Põhjamaade Luulefestivaliga
 Tallinnas
• Laiemat publikut ühtaegu (pisut)
 võõristav ja vajav, püüdev
             Soovitused
• Otsustada, kas nimi on Tartu
 kirjandusfestival või rahvusvaheline
 kirjandusfestival?
• Veidi ühtsem kujundus (sh veeb)
• Veebi mõningate osade mõttekus kaheldav
• Tunnuslausete süsteemsem kasutus
• Vajalikud infotahvlid toimumiskohtades ka
 võõrkeeltes (vene, inglise)
• Koondada pisitrükiseid
• Panustada meediasuhetesse
• Alaürituste korraldus ja kommunikatsioon
               Soovitused
• Kommunikatsiooniprogramm üldjoontes hea –
 vajab vaid lihvimist
• meediasuhted, Internet, trükireklaam
• mitteformaalne kommunikatsioon

•  kohtreklaam ürituse toimumise ajal
•  jagada voldikuid kavaga kohaletulnud publikule
•  esinejate ja programmi tutvustus kohapeal
•  inglise- ja venekeelne kommunikatsioon
         Jaani kiriku päevad-
     kommunikatsioonimaterjalide
               analüüs
• Minimalistlik ja elitaarne nii ideniteedis
 kui kommunikatsioonivõtetes
• Elemendid samad (Höflingeri litograafia
 (1860), plakatite kujundus), mis muudel
 Jaani Kiriku üritustel, eraldi midagi välja
 töötatud pole
• Nimi ei edasta sisu (muusikapäevad?)
• Tasulist reklaami teadlikult välditakse,
 v.a. teavitamine „Sirbis‟
Tartu Jaani
Kiriku Päevade
minimalism ja
konservatiivsus
              Soovitused
•  Kaks võimalikku lähenemist:
  1. senise nö madala profiili jätkamine,
    olulisi täiendusi ei vaja
  2. kui arenetakse laiema (sisult ja
    žanritelt) kultuurifestivali suunas,
    siis vajalik eraldi ideniteet (nt kasvõi
    logotüüp ehk nime graafiline
    kujundus) ja mõnevõrra ulatuslikum
    kommunikatsioon
          Tartu linna päev-
     kommunikatsioonimaterjalide
               analüüs
• 2005. Tartu linna päev – eesmärgid
 seotud Jaani kiriku taasavamisega
• Olemas eraldi logo, selle vajadus ja
 kasutus vajavad läbimõtlemist
• Muud disainilahendused väga
 tagasihoidlikud
• Laiem teemadering: linna vapi,
 (reklaamlogo) ja Tartu linna päeva koos
 ja eraldi kasutamine
• Meediakajastus seotud Jaani kiriku
 taasavamisega
             Soovitused
• Päeva sisu võiks jääda kultuurilooliseks
 ja pigem kõrgkultuuri väärtustavaks
• Nimekuju läbiv ühtmoodi kasutamine
• Logo teema läbimõtlemine
• Kaaluda, kas piisab ainult
 suhtekorralduslikest vahenditest, nt
 otstarbekas võiks olla kohalik
 raadioreklaam (sh venekeelne Raadio
 4s).
           „Mürtsub Pill‟ – publiku
              tagasiside uuring
                             Külastajate vanus
• 2 vanuserühma
• olulisemad: mitteformaalne   Rohkem kui 65

                     56-65
 kommunikatsioon,
                     46-55
 ajaleheartikkel- ja reklaam
                     36-45
• iga neljas tuli kohale         26-35
 spontaanselt (linnaruum)    Vähem kui 25

                         0  5   10    15   20


Hea on see, et klassikaline muusika on hakanud
kontsertsaalidest välja tulema, rahvale lähemale; tasuta kontsert
on hea, kõigil ei ole võimalik 150 krooniseid pileteid osta; reklaam
võiks olla aga parem – sattusin siia juhuslikult möödaminnes,
eelinfot saades oleks siia sattumine olnud palju kindlam.
           „Mürtsub Pill‟ -
     kommunikatsioonimaterjalide
              analüüs
• Humoorikas ja ennast mitte liiga tõsiselt
 võttev identiteet
• Üsna selgelt püstitatud ja
 kommunikeeritud sõnumid ja eesmärgid
• Suhteliselt napp kommunikatsioon
 (võimaluste juures mõistetav)
• Puudus info võõrkeeltes
Eristus selge
eesmärgipüstitusega ja
sõnumiga + asja on
huumoriga võetud
             Soovitused

• Ühtlustada visuaalne identiteet
• Süsteemne alaürituste nimetuste
 kasutus
• Meediasuhtlus väljapoole Tartu
 linna (maakonda)
• Jätkata õnnestunud raadiosuhtlust
                Soovitused
• püüda saada meediasse rohkem tasuta
 eelinfot (nt intervjuud tegijatega,
 eeltutvustavad saated)
• rõhutada edasises kommunikatsioonis publiku
 rahulolu sellesuvise ürituse õhkkonna ja
 noorte esinejatega
• asendada plakatid loosungite jt suurema
 formaadiga infokandjatega
• parendada Internetis levitatavat eelinfot
 festivali kohta – mitte üksnes Tartu
 Kultuuriaknas, vaid ka muudes
 kultuurisündmuste kalendrites,
 bännerreklaamina jms.
         „Kahe Vee Vahe‟-
     kommunikatsioonimaterjalide
              analüüs
• Mõningane visuaalse identiteedi
 dissonants
• Kaks peamist eesmärki:
 – kitsam tegijatele
 – ja laiem rahvahariduslik/meelelahutuslik)
• Kaks peamist sihtrühma:
 – konkursil osalejad/arhitektid
 – ning laiem publik (sh pered lastega)
• Küllalt ulatuslik kommunikatsioon
Kahe korraldaja
erinevate visuaalide
mõningane dissonants
                    Publik
• 6% Tartu (piirkonna)   • Teadlike infotarbimine:
 elanikest külastas    • ajaleheartiklid ja –
• 31% Tartu          reklaam,
 (piirkonna) elanikest    raadioreklaam,
 ning 16% muude       Kultuuriaken.ee
 Eesti piirkondade     • Teadlikud ka
 elanikest oli üritusest   “defitsiitsemad”
 lugenud-kuulnud,      sihtrühmad – noored
 aga ei külastanud      ning venekeelne
               elanikkond (linnaruum)
              Soovitused
• Mitme korraldaja vahel rohkem
 integratsiooni või teadlikult
 väljamängitud konfrontatsiooni (nt
 pehmus, romantilisus vs kandilisus,
 urbaansus) ka kommunikatsioonis
• Selge keskne sõnum ja selle läbiv
 kommunikatsioon
• Koostöö raadiote ja Tartu Postimehega
• Koostöö mõne telesaatega?
• Piletihind?
• Veebi arendus (inglise keel)
      Eclectica – publiku profiil ja
                rahulolu
Ligikaudne         • Esimene asi, mida peaks tegema,
  publikuprofiil       on seletama, mis see avangard
               on. (--) Ma nagu mõtlesin, et
54% naisi, 46% mehi      issand, kas ma lähen nüüd koju ja
46% alla 25a         vaatan nagu umbes sõnastikust
80% Tartu linnast       järgi. (---). Ja tegelikult see
4/5 tuli kohale plaanitult,  ürituste kava kui selline ka ei aita,
  eelinfo põhjal       sest siin on ka nii erinevad
               üritused. Ma saaks aru kui oleks
Rahulolu           teatud stiili üritused. Selles suhtes
27% polnud rahul eelinfo   nagu see avangard võib olla mingi
  kättesaadavusega,     täiesti iks asi. (---) Siin peaks
Kõrge rahulolu        olema rohkem üritatud seda
  õhkkonnaga         mõistet lahti seletada
                    Rahulolu eelinfo
                   kättesaadavusega
             Rahuloli eelinfo kättesaadavusega


60
   50                               Prima Vista
50
        40                          Puhkpillifestiva
40    36                             l
               30                   Eclectica
          28
30            24                           22
                        19
20                    14
                                      11
                            6    8
10                  5           4            3
 0
   Rahul     Pigem rahul    Pigem     Rahulolematu    Ei oska öelda
                  rahulolematu
Eclectica – mitteformaalne
          infolevi
 Mina küll mingit reklaami näinud pole.
 Sõbrannad kutsusid, ütlesid, et õhtul on ÜRITUS.
             Eclectica -
     kommunikatsioonimaterjalide
              analüüs
• Esteetilised vastuolud (teadlikult
 tekitatud), tõeline visuaalne
 koogemoogel
• Turunduse ja brändimise kaanonite
 eiramine
• Tugev omanäolisus
• Verbaalne teavitus napisõnaline
• Korraldusliku info vastukäivus
• Sisering vs laiem publik, barjäärid või
 mitte?
• Brändikaanoneid eirav ja (pisut)
 provotseeriv, kommunikatsioonis üsna
 jõuline. Tulemuseks mh mastaapne
 meediakajastus.
              Eclectica -
      kommunikatsioonimaterjalide
               analüüs
• „Subkultuursed ja isevoolulised‟
 kommunikatsioonivõtted, -vormid (tingis osalt
 ka info vastukäivuse ja raskestileitavuse).
 Samas võttena toimis (vt publiku-uuring)
• Sünergia Draama 2005 kommunikatsiooniga
• Eristuv trükis – kleeps (elas oma elu ka pärast
 festivali)
• Mõningane segadus veebiaadressidega
• Väga ulatuslik trükimeediakajastus (24 artiklit),
 valdavalt positiivne või lausa puhas promo
• Mulje larger than life
               Soovitused
• Läbi mõelda visuaalne identiteet – kas igal
 aastal sama või uus visuaalne lugu?
• Võib prognoosida, et sotsiaalsel kapitalil
 põhinev ja isetekkeline meediakajastus
 järgmisel korral veidi väheneb, vajalik
 teadlikum planeerimine ja tippesinejate/ürituste
 „isuäratavaks‟ tegemine
• Kõneisikute ringi laiendamine
• Veebi täiendamine (eesmärgid, tagasivaated
 2005 jne)
• Infolevi korrektsus ja koordineeritus
• Flaierite, plakatite ja kleepsude teema
 jätkamine (mustvalged eristuvad)
           Soovitused
• eesmärgid ja ideestik selgemaks
• eelnev trüki- ja veebireklaam
• infomaterjalid ja ürituste kavad
 selged ja ülevaatlikud
• kommunikeerida ürituse teistsugust
 õhkkonda ja repertuaari
• planeerida korralduslikud ressursid
              „Regiöö‟-
     kommunikatsioonimaterjalide
              analüüs
• „Avasta endas laulik lind‟ – hea tunnuslause
• Sisukas nimi
• Uus vs vana visuaalne identiteet
• Heas mõttes põlve otsas tehtu vs
 professionaliseerumine
• Selge sõnum, kuid alakommunikeeritud
• Mitmekesine, paljuski võrgustikuline
 kommunikatsioon
• Raadiokajastus märkimisväärne,
 trükimeediakajastus peaaegu puudus
             Soovitused
• Veebi täiustamine – selged eesmärgid,
 rohkem infot (ka õpetust regilaulu kohta
 üldisemalt)
• 2005. aasta kujunduse kasutamine ka
 edaspidi
• Jätkata selge ja hea sõnumi
 kommunikatsiooni, kuid senisest
 jõulisemalt
• Fokuseeritum suhtlus
 kultuuriajakirjandusega
• Korralduslikud detailid (aeg ja ruum)
       Vanamuusikapäevad -
     kommunikatsioonimaterjalide
              analüüs
• Orient et Occident – nimi selekteerib publiku, kuid
 nime kasutus natuke juhuslik
• Logo sarnane hansapäevadele, halvasti
 reprodutseeritav (muutub loetamatuks), seosed
 tekivad Euroopa keskajaga. Orienti visuaalis vähe
• Kasutusel mitu erinevat kujundust
• Kommunikatsioon mitmekesine ja mahukas
• Üsna selge läbiva põhisõnumi edastus
• Eristuv – vimplid Tartu Raekojal (seos festivaliga
 võis jääda publikule nõrgaks)
• Nii tele- kui raadioreklaam
• Elektroonne meediakajastus küllalt ulatuslik
                Soovitused
• Logo muutmine?
• Veebilehe korrastamine (festivali ajal vajalik
 festivali suurem esiletõstmine)
• Visuaalne ühtlustamine
• Jätkata iga festivali keskse idee jõulist
 väljatoomist
• Trükised head, jätkata (flaier ehk küsitav)
• Kommunikatsioonikanalite laiendamine (kui on
 eesmärk kaasata neid, kes seni ei ole
 osalenud)
• Meediasuhete jätkamine
       Tartu Sügispäevad –
    kommunikatsioonimaterjalide
             analüüs
• Mõnevõrra tagasihoidlikum mulje kui
 Kevadpäevadest (eriti just keskse sõnumi
 edastamises)
• Alaürituste nimed suhteliselt vaoshoitumad
• Üldjoontes sama teadlikult ja läbimõeldult tehtud
• Küsimus – kas promoda alaüritusi rohkem või
 pigem tervikut. Meie seisukoht: tervikut.
• Oht: identiteet lahustub ja muututakse liiga
 laiahaardeliseks
• Meediakajatstus üsna ulatuslik (veidi vähem kui
 Kevadpäevade puhul)
• Üllatav on vähene kajastus Tartu Postimehes
              Soovitused
• Üldjoontes senise strateegia jätkamine
• Terviku, mitte niivõrd alaürituste
 kommunikatsioon. Viimaste puhul
 selged valikud
• Veebi arendus (Villem ja ajalugu)
• Ingliskeelne info vähemalt veebi
• Spontaanne ja vahetu meediasuhtlus
 (ilma liigse professionaalse PR-ita)
• Isetehtud teleklippide jätkamine
• Ühe kõneisiku üleekspluateerimise
 vältimine
             Kokkuvõte
• Ükski üritus ei olnud nõrga ja täiesti
 läbimõtlematu identiteediga, üldine tase
 on kõrge
• Tartu kui kultuurilinna konteksti täiesti
 sobimatut ei leidunud (tulenes ka
 valimist, me ei analüüsinud kõike, mis
 linnas toimub)
• Tartu on aasta ringi rikas
 kultuuriürituste/festivalide linn, jätkub
 üritusi mitmesugusele maitsele
• Samas on arenguruumi
            Kokkuvõte
• KUID Kultuuriürituste
 kommunikatsioon on vormiliselt
 väga sarnane
 kommertskommunikatsiooni
 kaanonitele
• See iseenesest ei taga midagi ning
 loob võimaluse mänguruumiks
          Arvame, et...
• ... kultuuriürituste korraldajad ei
 jaksa ega peagi tahtma võistelda
 võimsate kommertsbrändidega
 reklaami kirevuses, kõigile
 meeldimises ja mastaapsuses, see
 ei ole eesmärk ega tohigi olla.
             Soovitused
• ...brändmise võtete ning
 kommunikatsioonivormide ja –kanalite
 osas tahetakse ja juletakse mängu
 panna rohkem innovatiivsust, riskida,
 teha teistmoodi.
• et kommertsvalla võtteid rakendades (ja
 isegi samu sõnu kasutades) ollakse
 teadlikud, et tegu on vaid vahendite,
 mitte ideoloogiaga,
• et neile vahenditele lisatakse „kiiks‟,
 olles küll publikule arusaadav, samas
 siiski üllatav.
               Soovitused
• Iga ürituse puhul tuleks läbi mõelda:
 – eesmärgid
 – sihtrühmad
 – julgeda neid välja öelda
 – milles on antud ürituse unikaalsus ja
  eripärane sõnum
 – kuidas seostub üritus Tartu kontekstiga, mis
  lisaväärtust annab linn festivalile ja festival
  linnale (Kultuuripealinn 2011 kontekst
  muuhulgas)
  Lahendada enda jaoks
        dilemma
1) professionaalse kommunikatsiooni
 võimalik kommertslikkus ja hingetus +
 süsteemsus ja korrastatus/korralikkus
 versus
2) isevoolulise, spontaanse ja
 loomingulise kommunikatsiooni sära
 ja hing + võimalik koordineerimatus,
 vastukäivus ja kohatine kaos

								
To top