Docstoc

WEBSTER_ Deflectable Tip Electro_physiology Catheter with Auto ID

Document Sample
WEBSTER_ Deflectable Tip Electro_physiology Catheter with Auto ID Powered By Docstoc
					WEBSTER® Deflectable Tip Electro-         WEBSTER® elektrofysiologisk kateter med
physiology Catheter with Auto ID         bøyelig tupp og Auto ID-teknologi
Technology
                         Føderale lover (USA) tillater bare at dette
Federal law (U.S.A.) restricts this device to   utstyret selges til lege eller brukes etter ordre
sale by or on the order of a physician.      fra lege.

• Sterile. Sterilized with ethylene oxide gas.  • Sterilt. Sterilisert med etylenoksidgass.
• For single use only.              • Kun til engangsbruk.
• Do not use if the package is open or      • Må ikke brukes hvis emballasjen er åpnet
damaged.                     eller skadet.

CATHETER DESCRIPTION               KATETERBESKRIVELSE
The Biosense Webster Deflectable Tip       Biosense Webster elektrofysiologisk kateter
Electrode Catheter has been designed to      med bøyelig tupp er konstruert for å gjøre
facilitate electrophysiological mapping of    det enklere å foreta en elektrofysiologisk
the heart. The catheter has a high-torque     kartlegging av hjertet. Kateteret har
shaft with a deflectable tip section       høymomentskaft og bøyelig tupp forsynt
containing an array of platinum electrodes    med platinaelektroder som kan brukes til
that can be used for stimulation and       stimulering og registrering. Flere
recording. Several tip configurations are     tuppkonfigurasjoner er tilgjengelig.
available. (Standard curve types are       (Standard kurvetyper identifiseres med et
identified by a color band on the shaft near   fargebånd på skaftet nær proksimalsenden –
the proximal end – see catalog.) The catheter   se katalog.) Kateteret er forsynt med
is equipped with Electronically Erasable     Electronically Erasable Programable Read
Programable Read Only Memory (EEPROM)       Only Memory (EEPROM), som brukes til å
which is used to store unique catheter      lagre spesiell kateterinformasjon. CARTO®
identification information. CARTO® EP       EP navigasjonssystem utstyrt med Auto ID-
Navigation Systems equipped with Auto ID     teknologi har tilgang til denne lagrede
Technology can access the stored infor-      informasjonen og finner den automatisk.
mation and automatically recognize the
catheter information.

A piston in the hand piece is attached to an
internal puller wire which changes the radius   Et stempel i håndsettet er festet til en indre
of curvature. When the piston is pushed      drakabel som endrer krumningsradius. Når
forward with the thumb knob, the radius of    stempelet skyves forover med
curvature is reduced; when the thumb knob     tommelknappen, reduseres krumningsradius.
is pulled back, the radius of the curvature is  Når tommelknappen dras bakover, øker
increased until the tip section straightens.   krumningsradius til tuppen retter seg ut.
The high-torque shaft allows the plane of the   Høymomentskaftet gjør at det bøyde
curved tip to be rotated to facilitate accurate  tupplanet kan roteres slik at plasseringen av
positioning of the catheter tip at the desired  katetertuppen på det ønskede stedet blir mer
site.                       nøyaktig.
The catheter interfaces with CARTO® EP     Kateteret deler grensesnitt med CARTO®
Navigation Systems equipped with Auto ID    EP navigasjonssystem utstyrt med Auto ID-
Technology via interface cables with the    teknologi via grensesnittkabler med egnede
appropriate connectors.             konnektorer.

CONSULT THE LOCAL DISTRIBUTOR          KONTAKT DEN LOKALE
OR MANUFACTURER FOR THE             DISTRIBUTØREN ELLER
APPROPRIATE INTERFACE CABLES.          PRODUSENTEN ANGÅENDE EGNEDE
REFER TO THE CARTO® EP             GRENSESNITTKABLER. SE I
NAVIGATION SYSTEM USER MANUAL          BRUKERHÅNDBOKEN FOR CARTO®
FOR DETAILS ON SYSTEM SETTINGS         EP NAVIGASJONSSYSTEM HVIS DU
RELATED TO THE CATHETER.            ØNSKER MER INFORMASJON OM
                        KATETERETS SYSTEMINNSTILLINGER.
INDICATIONS
The catheter is indicated for          INDIKASJONER
electrophysiological mapping of cardiac     Kateteret indikeres for elektrofysiologisk
structures; i.e., stimulation and recording   kartlegging av kardiale strukturer, dvs. bare
only.                      for stimulering og registrering.

CONTRAINDICATIONS                KONTRAINDIKASJONER
The Biosense Webster Deflectable Tip      Biosense Webster elektrofysiologiske kateter
Electrode Catheter has not been shown to be   med bøyelig tupp har ikke vist seg å være
safe and effective for electrical ablation or  trygt og effektivt for elektrisk ablasjon eller
for use in the coronary vasculature other    for bruk i andre koronare årer enn i
than the coronary sinus ostium. Use of the   koronarsinusåpningen. Kateteret egner seg
catheter may not be appropriate for patients  ikke for pasienter med kunstige hjerteklaffer.
with prosthetic valves. A relative       En relativ kontraindikasjon for kardiale
contraindication for cardiac catheter      kateterprosedyrer er aktiv systeminfeksjon.
procedures is active systemic infection.

WARNINGS                    ADVARSLER
Cardiac catheterization procedures present   Kardiale kateteriseringsprosedyrer medfører
the potential for significant x-ray exposure,  mulighet for betydelig røntgenstråle-
which can result in acute radiation injury as  eksponering som kan gi akutte stråleskader.
well as increased risk for somatic and     Røntgenstrålens intensitet og fluoroskopiens
genetic effects, to both patients and      varighet øker også faren for somatiske eller
laboratory staff due to the x-ray beam     genetiske skader for både pasienter og
intensity and duration of the          laboratoriepersonale. Kardial kateterisering
fluoroscopic imaging. Cardiac          skal bare utføres etter at den potensielle
catheterization should only be performed    strålingsfaren som er forbundet med
after adequate attention has been given to   prosedyren, er tatt med i betraktningen og
potential radiation exposure          det er satt i verk tiltak for å redusere denne
associated with the procedure, and steps    eksponeringen. Bruk av dette kateteret på
taken to minimize this exposure. Careful    gravide kvinner må derfor vurderes nøye på
consideration must therefore be given for the  forhånd.
use of this catheter in pregnant women.
• Do not immerse the proximal handle or     • Ikke legg det proksimale håndtaket eller
cable connector in fluids;           kabelkonnektoren i vann fordi dette kan
electrical performance could be affected.    redusere den elektriske ytelsen.
• Do not expose the catheter to organic     • Ikke utsett kateteret for organiske
solvents such as alcohol.            løsemidler som alkohol.
• Do not autoclave the catheter.        • Ikke autoklaver kateteret.

PRECAUTIONS                   FORSIKTIGHETSREGLER
• Do not attempt to operate the Biosense    • Ikke bruk Biosense Webster elektro-
Webster deflectable tip electrophysiology    fysiologiske kateter med bøyelig tupp før du
catheter prior to completely reading and    har lest disse instruksene nøye og forstått
understanding these directions for use.     dem.
• Store in a cool, dry place.          • Lagres på et kaldt og tørt sted.
• The sterile packaging and catheter should   • Den sterile innpakningen og kateteret må
be inspected prior to use.           sjekkes nøye før bruk.
• Do not resterilize and reuse.         • Må ikke resteriliseres eller brukes på nytt.
• Cardiac catheterization procedures should   • Kardiale kateteriseringsprosedyrer må bare
be performed by appropriately trained      utføres av kvalifisert helsepersonell i et fullt
personnel in a fully equipped          utstyrt elektrofysiologisk laboratorium.
electrophysiology laboratory.          • Kateteret må brukes med stor varsomhet
• Careful catheter manipulation must be     for å unngå hjerteskader, perforering eller
performed in order to avoid cardiac damage,   hjertetamponade. Kateteret skal føres
perforation, or tamponade. Catheter       framover under fluoroskopisk veiledning.
advancement and placement should be done    Bruk ikke overdreven kraft for å bevege
under fluoroscopic guidance. Do not use     kateteret fram eller tilbake hvis kateteret
excessive force to advance or withdraw the   møter motstand.
catheter when resistance is encountered.    • Trekk alltid tommelknappen på kateteret
• Always pull the thumb knob of the catheter  tilbake før innlegging eller uttrekning for å
back before insertion or withdrawal to assure  sikre at katetertuppen bevarer sin
that the catheter tip assumes its original   opprinnelige form.
shape.
                        BRUK INNEN-DATO
“USE BY” DATE                  Utstyret må brukes før "Bruk innen"-datoen
Use the device prior to the "Use By" date on  på pakkens etikett.
the package label.

SUGGESTED INSTRUCTIONS FOR USE         ANBEFALTE INSTRUKSER FOR BRUK
• Remove the catheter from its package and   • Ta kateteret ut av emballasjen og plasser
place it in a sterile work area. Create a    det på et sterilt sted. Forbered et vaskulært
vascular access in a large central vessel    innføringssted i et stort, sentralt kar,
using aseptic techniques and insert the     steriliser området og sett inn kateteret.
catheter.                    • Koble grensesnittkabelen til pasient-
• Connect the interface cable to the Patient  grensesnittet i CARTO® EP navigasjons-
Interface Unit of the appropriate CARTO®    system og koble kateteret til
EP Navigation System and connect the      grensesnittkabelen.
catheter to the interface cable.
• Confirm that the thumb knob is pulled back   • Sjekk at tommelknappen er ført helt tilbake
completely before insertion. Advance the     før innsetting. Kateteret føres fram til
catheter to the area of the endocardium     endokardområdet som skal undersøkes. Bruk
under investigation. Use both fluoroscopy    både gjennomlysning og elektrogrammer for
and electrograms to aid in proper positioning.  å posisjonere kateteret. Reguler
Adjust the radius of curvature as necessary   krumningsradius etter behov ved å bevege
by manipulating the thumb knob. Pushing     tommelknappen. Når tommelknappen
the thumb knob forward causes the catheter    skyves forover, bøyes katetertuppen. Når
tip to bend (curve); when the knob is pulled   den trekkes bakover, rettes tuppen ut.
back, the tip straightens.            • Før kateteret fjernes må det kontrolleres at
• Prior to removal of the catheter, confirm   tommelknappen er ført helt tilbake. Fjern
that the thumb knob has been pulled back     kateteret og avhend det på forskriftsmessig
completely. Remove the catheter and       måte. Må ikke resteriliseres eller brukes på
dispose of it in an appropriate manner. Do    nytt.
not resterilize and reuse.            • Spørsmål vedrørende dette produktet og
• If there are any questions regarding the use  bruken av det rettes til lokal distributør eller
or performance of this product, please      produsent.
consult with the local distributor or the
manufacturer.                  NEGATIVE REAKSJONER
                         Det er dokumentert mange alvorlige,
ADVERSE REACTIONS                negative reaksjoner under kardiale
A number of serious adverse reactions have    kateteriseringsprosedyrer, inkludert
been documented for cardiac catheterization   lungeembolisme, hjerteinfarkt, slag,
procedures including pulmonary embolism,     hjertetamponade og død. Følgende
myocardial infarction, stroke, cardiac      komplikasjoner knyttet til kardial
tamponade, and death. The following       kateterisering er også rapportert: vaskulære
complications associated with cardiac      blødninger, lokale hematomer, trombose,
catheterization have also been reported in    AV-fistel, pseudoaneurisme, tromboembo-
the literature: vascular bleeding, local     lisme, vasovagale reaksjoner, kardial
hematomas, thrombosis, AV fistula,        perforering, luftembolisme, arytmier, skade
pseudoaneurysm, thromboembolism,         på hjerteklaffer, pneumotoraks og
vasovagal reactions, cardiac perforation, air  hemotoraks.
embolism, arrhythmias, valvular damage,
pneumothorax and hemothorax.
                         FRASKRIVNING AV ANSVAR OG
DISCLAIMER OF WARRANTY AND            BEGRENSNING AV GARANTI:
LIMITATION OF LIABILITY:             DET FINNES INGEN UTTRYKTE ELLER
THERE IS NO EXPRESS OR IMPLIED          STILLTIENDE GARANTIER,
WARRANTY, INCLUDING WITHOUT           INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING,
LIMITATION ANY IMPLIED              STILLTIENDE GARANTIER FOR
WARRANTY OF MERCHANTABILITY           SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR
OR FITNESS FOR A PARTICULAR           ET BESTEMT FORMÅL FOR PRODUK-
PURPOSE, ON THE PRODUCT(S)            TET/-ENE SOM ER OMTALT HER.
DESCRIBED HEREIN. UNDER NO            UNDER INGEN OMSTENDIGHETER
CIRCUMSTANCES SHALL BIOSENSE           SKAL BIOSENSE WEBSTER, INC.,
WEBSTER, INC., OR ITS AFFILIATED         ELLER DERES TILKNYTTEDE
COMPANIES, BE LIABLE FOR ANY           SELSKAPER, VÆRE ANSVARLIGE FOR
SPECIAL, DIRECT, INCIDENTAL,          SPESIELLE, DIREKTE, TILFELDIGE
CONSEQUENTIAL, OR OTHER            ELLER ANDRE SKADER OG FØLGE-
DAMAGES OTHER THAN AS             SKADER ANNET ENN DET SOM ER
EXPRESSLY PROVIDED BY SPECIFIC         UTTRYKKELIG NEDFELT I EN
LAW.                      BESTEMT LOV.

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING,        UTEN BEGRENSNING AV DET
BIOSENSE WEBSTER, INC. OR ITS         FOREGÅENDE, SKAL IKKE BIOSENSE
AFFILIATED COMPANIES, SHALL NOT        WEBSTER, INC. ELLER DERES
BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,           TILKNYTTEDE SELSKAPER HA
DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUEN-         ERSTATNINGSANSVAR FOR NOEN
TIAL, OR OTHER DAMAGES, ARISING        SOM HELST SPESIELL, DIREKTE,
OUT OF THE REUSE OF ANY            TILFELDIG, PÅFØLGENDE ELLER
PRODUCT(S) LABELED FOR             ANNEN SKADE SOM KAN FØRES
SINGLE USE OR WHERE REUSE IS          TILBAKE TIL GJENBRUK AV NOE(N)
PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.         PRODUKT(ER) SOM ER MERKET FOR
                        ENGANGSBRUK ELLER HVOR
                        GJENBRUK ER FORBUDT I HENHOLD
                        TIL GJELDENDE LOV.
Descriptions and specifications appearing in
Biosense Webster printed matter, including   Beskrivelser og spesifikasjoner som
this publication, are informational only and  forekommer i trykksaker fra Biosense
meant solely to generally describe the     Webster, inkludert denne publikasjonen, er
product at the time of manufacture and are   kun for informasjon og er bare ment å
not made or given as a warranty of the     beskrive produktet på produksjonstidspun-
prescribed product in any way.         ktet og er ikke på noen måte en garanti for
                        det omtalte produktet.

				
DOCUMENT INFO